závereèná
zpráva
®
2012
VÝSTAVIŠTÌ BRNO
Mezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky,
automatizace a komunikace
20. – 23. 3. 2012
VÝSTAVIŠTE BRNO
Základní statistické údaje AMPER 2012
Hrubá výstavní plocha:
30 000 m2
Èistá výstavní plocha:
(nárùst o 4,5 % oproti r. 2011)
13 800 m2
Poèet vystavovatelù:
(nárùst o 5,5 % oproti r. 2011)
611 z 22 zemí
Zahranièní vystavovatelé:
(nárùst o 19 % oproti r. 2011)
150
Poèet návštìvníkù:
(nárùst o 2 % oproti r. 2011)
43 100
Veletrh se konal v halách P, F, V
Odborná spolupráce
AIP ČR - Asociace inovačního podnikání ČR, AMSP ČR - Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Asociace výrobců kabelů
a vodičů ČR a SR, ČAT - Česká asociace telekomunikací, Česká fotovoltaická asociace, Česká společnost pro kybernetiku a informatiku,
Česká společnost pro osvětlení, Český elektro svaz o.s., Český svaz zaměstnavatelů v energetice, EIA - Českomoravská elektrotechnická
asociace, Elektrotechnický svaz český, Fyzikální ústav AV ČR, Hospodářská komora ČR, Komora pro hospodářské styky se SNS, Sdružení
pro informační technologie a telekomunikace (ICT UNIE o.s.), Slovenský elektrotechnický zväz - komora elektrotechnikov Slovenska,
Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Svaz průmyslu a dopravy ČR, SVTP ČR Společnost vědeckotechnických parků ČR, Technické muzeum v Brně, Technologické centrum AVČR, Únia slovenských elektrotechnikov,
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, Ústav fyziky plazmatu AVČR, Ústav přístrojové techniky AV ČR, Vysoká škola báňská - Technická
univerzita Ostrava, Vysoké učení technické v Brně - FEKT, Západočeská univerzita v Plzni, Zväz elektrotechnického priemyslu SR.
Mediální partneøi v ÈR
Agrospoj, Alternativní energie, Amatérské Radio, Ateliér, Automa, Automobil Industry, A-Z Elektro, BEN - technická literatura, Computer,
Control Engineering Česko, DIRECTA GROUP, DPS - Plošné spoje od A do Z, Ekonom, EEM - Electronic engineering magazine, Elektro,
Elektro a Trh, Elektroinstalatér, ElektroTrh.cz, ETM - Elektrotechnický magazín, Elektrotechnika v praxi, Energetika, Energie kolem nás,
Energy, EXPO CENTER Trenčín, Facility manager, HW server, Interiér, IP IZOLACE POLNÁ, JMO - Jemná mechanika a optika, Katalog
dodavatelů pro energetiku, Katalog Elektrotechnický a energetický průmysl ČR, Kompass Czech Republic, Kovo-Dřevo-Stavby-ZásobySlužby, Kovoinzert, L.P. Elektro, MM Průmyslové spektrum, Peugeot ČR, Praktická elektronika, Pro Revize, Rádio Impuls, REAL - CITY,
Řízení a údržba podniku, Sdělovací technika, SECURITY Magazín, Solar Technika, Sonepar ČR, Stavební a investorské noviny,
StreamTech.tv, Strojírenství, Svět průmyslu, Světlo, T+T Technika a trh, TECHmagazín, Technický týdeník, Technik, Technika,
Telekomunikace, Trade Investment, Výstavba, www.amsp.cz, www.ben.cz, www.ceskaenergetika.com, www.elektrika.cz,
www.elektronika.cz, www.elektrosvaz.cz, www.energeticky.cz, www.hw.cz, www.kompass.cz, www.orsec.cz, www.osvetle.cz,
www.spcr.cz, www.top-osvetleni.cz, www.tzbinfo.cz, www.tvstav.cz.
Mediální partneøi zahranièní
Association of Polish Electrical Engineers - SPEKTRUM magazine; Dom Wydawniczy "LIDAAN" Sp. z o.o. - Urządzenia dla Energetyki
magazine; ELECTRONIC TECHNOLOGY CO. LTD. - ELECTRONIC TECHNOLOGY magazine; Eurostandard Press 2000 - Electronica Azi
magazine, EP&Dee magazine; Heiling Média Kft. - ELEKTROnet magazine; HMH, s.r.o. - AT&P journal, iDB Journal; Media/ST, s.r.o. Strojárstvo; Professional Publishing Hungary Kft. - www.gyartastrend.hu; Reed Business Information - EPN magazine, IAN magazine;
Schwarz & Partner - Eurokontakt; SON MEDIA, s.r.o. - Revue priemyslu; Sycamore Media Ltd. - Techmonitor magazine; Trilobyte Komunálna energetika, Únia slovenských elektrotechnikov; VDE VERLAG GMBH - ETZ magazine, www.energia.sk., www.malutkimedia.com, www.zsvts.sk, www.solideeurope.sk
VYSTAVOVATELÉ
Poèet vystavujících firem 611
AMPER 2012
(nárùst o 5,5 % oproti r. 2011)
Poèet vystavovatelù veletrhu AMPER v letech 1993 - 2012
1000
807
581
605
662
674
684
692
698
712
738
826
700
767
705
580
506
611
410
500
311
134
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Vystavovatelé z ÈR dle jednotlivých krajù
Praha a Støedoèeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Zlínský
Pardubický
Vysoèina
Olomoucký
Královéhradecký
Jihoèeský
Plzeòský
Ústecký
Liberecký
Karlovarský
2%
2%
4%
1%
37 %
4%
8%
3%
4%
3%
5%
2%
25 %
37 %
25 %
8%
5%
4%
3%
3%
4%
2%
4%
2%
2%
1%
m2
Rozdìlení èisté výstavní plochy dle nomenklaturních oborù
Elektroenergetika
Elektroinstalaèní technika a inteligentní elektroinstalace
Automatizace, øízení a regulace
Elektronické souèástky a moduly
Mìøicí a zkušební technika
Služby, media a instituce
Vodièe a kabely
Osvìtlovací technika
Zabezpeèovací technika
Náøadí, pomùcky a vybavení
Výrobní zaøízení a komponenty pro elektroprùmysl
Pohony a výkonová elektronika, elektromobilita
Informaèní, komunikaèní a navigaèní technika
Elektrotepelná technika
Optická a fotonická technika
Ozvuèovací a zobrazovací technika
2 796
2 139
2 119
1 655
896
891
819
604
589
354
324
284
129
93
75
33
Celkový poèet zahranièních vystavovatelù 150
(nárùst o 19 % oproti r. 2011)
Geografické rozložení zahranièních vystavovatelù:
Velká Británie (3)
Slovensko (40)
Èína (2)
Nìmecko (30)
Bìlorusko (2)
Polsko (19)
Hong Kong (2)
Taiwan (12)
Holandsko (2)
Rakousko (9)
Itálie (2)
Maïarsko (7)
Rumunsko (2)
Francie (4)
Chorvatsko (1)
Švýcarsko (4)
Indie (1)
Slovinsko (3)
Jižní Korea (1)
Turecko (3)
USA (1)
NÁVŠTEVNÍCI
Poèet návštìvníkù
AMPER 2012
43 100
(nárùst o 2 % oproti r. 2011)
Poèet návštìvníkù veletrhu AMPER v letech 2004 - 2012
60 000
49 634
49 000
49 883
51 157
50 600
48 600
46 200
50 000
42 300
43 100
2011
2012
40 000
2005
2004
2006
2007
2008
2009
2010
Grafická struktura návštìvnosti AMPER 2012
Ze zahranièí se kromì Slovenska registrovali
návštìvníci napø. z tìchto zemí:
1%
9%
8%
39 %
Èechy
43 %
Morava
39 %
Slezsko
9%
Slovensko 8 %
Zahranièí 1 %
43 %
Nìmecko
Rakousko
Polsko
Maïarsko
Rusko
Ukrajina
Libanon
Francie
Itálie
Litva
Nizozemí
Taiwan
Dánsko
Chorvatsko
Moldavsko
Palestina
Rumunsko
Velká Británie
Profesní struktura návštìvnosti AMPER 2012
Technik
Elektrotechnik (silno a slaboproud)
Manažer, vedoucí
Obchodník, nákupèí
Projektant
Konstruktér, vývojáø
Øeditel, jednatel
Majitel, spolumajitel
Student
14,0 %
12,3 %
12,1 %
11,0 %
7,6 %
6,7 %
6,6 %
5,2 %
5,1 %
Samostatný podnikatel, živnostník
Technolog
Elektromontér
IT technik
Revizní technik
Servisní technik
Architekt
Jiná
Nejvíce návštìvníkù bylo zaregistrováno na expozicích tìchto vystavovatelù
Doprovodný program
Probìhlo 20 konferencí a odborných semináøù.
Pøednášelo pøes 80 renomovaných odborníkù z ÈR
i zahranièí.
Doprovodný program trval celkem 102 hod.
Zúèastnilo se celkem 1 265 odborných posluchaèù.
Na veletrhu se registrovalo 145 novináøù ze 4 zemí.
2,8 %
2,0 %
1,9 %
1,7 %
1,6 %
1,5 %
0,1 %
7,8 %
Premiéra NOARK Electric na veletrhu AMPER
Zástupci spoleènosti ELCOM pøebírají ocenìní ZLATÝ AMPER
Hala P v èele s expozicí spoleènosti SIEMENS
Ocenìní ZLATÝ AMPER získal také výrobek spoleènosti
PFISTERER GmbH
Stánek spoleènosti TURCK v moderní hale V
Elektromobilem roku 2012 byl vyhlášen NISSAN LEAF
TERINVEST, spol. s r.o.
veletržní správa, Americká 459/27, 120 00 Praha 2
Èeská republika
Trade Management, Americká 459/27, 120 00 Prague 2
Czech Republic
prestižní veletrhy
Download

zde - Amper