LABICOM s.r.o., Rokycanova 18, 779 00 0lomouc
Tel./Fax: +420 585436915/+420 585436916
E-mail: [email protected] www.labicom.cz
Sleva 25% na SPE kolonky SUPELCO
(nabídka platí do 31.12.2011)
Tato sleva se vztahuje na kompletní nabídku SPE kolonek firmy SUPELCO.
Zdarma poskytujeme vzorky vybraných typů SPE kolonek .
Organická matrice
Vodná matrice
Reverzní fáze
Slabě polární a
nepolární sloučeniny
DSC-18
DSC-18Lt
DSC-8
DSC-Ph
DSC-CN
DPA-6S
Extrakty v organických rozpouštědlech
Iontová-výměna
Slabé
kationty a anionty
ENVI-18
ENVI-8
ENVI-Chrom P
LC-18
LC-8
LC-Ph
DSC-SAX
LC-CN
DSC-SCX
Normální fáze
Silné
kationty a anionty
Polární až středně
polární sloučeniny
DSC-WCX LC-WCX
DSC-NH2 LC- NH2
PSA
ENVI-Florisil
LC-Alumina
LC-Florisil
LC-Si
DSC-Si LC-NH2
DSC-CN LC-Diol
DSC-Diol LC-CN
DSC- NH2 PSA
LC-SAX
LC-SCX
Využití vybraných typů speciálních stacionárních fází
Typ stacionární fáze
Hybrid SPE-Precipitation
Supel-Select HLB
Empore SPE
SupelMIP SPE
Environmentální analýzy
Typ
analýzy
F
F, P
E,F
E, F, P
Použití
Odstraňování proteinů a fosfolipidů z biologických
vzorků
Extrakce široké škály analytů z vodných vzorků
Sorbent zachycený na teflonové membráně umožňuje
aplikaci vyšších průtoků a redukuje množství elučních
rozpouštědel.
Molekulární vtisknuté polymery umožňují selektivní
extrakci stopových analytů z komplikovaných matric
Farmaceutické analýzy
Potraviny
Využití vybraných typů speciálních stacionárních fází
Typ stacionární fáze
Typ
analýzy
Discovery DSC-MCAX
F
E,F
Discovery DPA-6S
Polymer SAX Rezorian
Cartridge/ Polymer SCX
Reversible Tube
Supelclean ENVI-18 and -8 DSK
SPE Disks
Popis/použití
Přečišťování biologických tekutin (plasma, moč)
při stanovování bazických sloučenin
Extrakce polyfenolických a ostatních polárních
přírodních sloučenin (flavonoidy, chlorfyl, huminové
kyseliny aj.) z rostlinných extraktů.
Vysoce účinný iontoměnič na styrenových částicích.
E
Určeno pro zpracování větších objemů vzorků
(> 0,5 L), EPA metody série 500
Dual Layer Florisil/Na2SO4
E
Stanovení obsahu uhlovodíků dle Evropské metody
EN9377-2
Supelclean Coconut Charcoal
Supelclean ENVI-Carb Plus
E
E
Stanovení nitrosaminů ve vodě dle EPA metody 521
Supleclean Sulfoxide
E
EPA 8290 SPE Tubes
E
Discovery Ag-Ion
P
Suplelclean ENVI-Carb
P
Vysoce selektivní extrakce PCBs z transformátorových
a odpadních olejů
Stanovení PCDDs a PCDFs pomocí HRGC/HRMS
dle EPA metody 8290
Frakcionace cis-trans izomerů a o ostatních methyl
esterů mastných kyselin
Stanovení pesticidů (vysoce polárních látek)
při analýzách potravin (vodné vzorky a s vodou
mísitelné organické extrakty)
Multi-layer Supelclean SPE
Products
P
Multiresiduální analýzy pesticidů v potravinách a
zemědělských produktech
Supelclean LC-4 (wide pore)
B
Odsolování proteinů a peptidů a ostatních
makromolekul
Environmentální analýzy
Extrakce vysoce polárních sloučenin z vodných vzorků
Farmaceutické analýzy
Potraviny
Biologické makromolekuly
Method Development Kits
Kity obsahující sorbenty pro vývoj a optimalizaci přípravy vzorků:
> Silikagel a všechny typy modifikovaného silikagelu
> LC-Si, LC-8, LC-18, LC-CN, LC-Alumina-A, LC-Alumina-B, LC-Alumina-N,
LC-Florisil
> LC-Si, LC-Diol, LC-NH2, LC-Alumina-A, LC-Alumina-B, LC-Alumina-N
> LC-CN, LC-NH2, LC-SAX, LC-SCX, LC-WCX
Na vyžádání můžete získat zdarma vybrané typy SPE MultiPack!
Neváhejte a kontaktujte nás!
Příklad kombinovaných SPE kolonek pro přečišťování
vzorků
Multi-Layer SPE Tubes
pro EPA metodu 8290
Stanovení PCDDs a PCDFs
pomocí HRGC/HRMS
Typy SPE kolonek
Hmotnost
sorbentu
Objem
SPE kolonky
Minimální eluční
objem
Kapacita
sorbentu
50 – 100 mg
500 mg
0,5 – 1 g
2g
5g
10 g
1 mL
3 mL
6 mL
12 mL
20 mL
60 mL
100 – 200 µL
1 – 3 mL
2 – 6 mL
10 – 20 mL
20 – 40 mL
40 – 100 mL
2,5 – 10 mg
25 – 100 mg
25 – 100 mg
0,1 – 0,2 g
1,25 – 2,5 g
0,5 – 1 g
Standardní SPE kolonky (polypropylen nebo sklo)
Large reservoir cartriges - kolonky o objemu 10 ml s množstvím sorbenu
25 – 100 mg (umožňuje přímou aplikaci většího množství vzorku nebo rozpouštědla)
Další typy uspořádání
Speciální produkty pro přečišťování vzorků
Polymer SAX Rezorian Cartridge
> Aniontově výměnný sorbent, styren-divinylbenzen modifikovaný
amino skupinami
> Vysoká kapacita pro extrakce kyselých analytů
> Odolný vůči extrémním hodnotám pH
Polymer SCX Reversible SPE Tube
> Kationtově výměnný sorbent, styren-divinylbenzen modifikovaný
sulfo skupinami
> Vysoká kapacita pro extrakce bazických analytů
> Odolný vůči extrémním hodnotám pH
>
TIP! Pořadí iontové selektivity
Pro katexy: Ca2+ > Mg2+ > K+ > Mn2+ > RNH3+ > NH4+ > Na+ > H+ > Li+
Pro anexy: Benzensulfonan > Citrát > HSO4- > NO3- > HSO3- > NH4+ > NO2> Cl- > HCO3- > Mravenčan > Octan > Propionát > F- > OHCombigel™ XE-305
> Verze Amberlitu XE-350
> Nederivatizovaný polystyren
> Pro přečišťování vzorků metodou zachycení
interferujících látek na sorbentu
QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, and Safe)
Reversible SPE tubes
Resorian cartridges
96-ti pozicová plata
Určeny pro minimalizaci
elučního objemu
Luer-lock patrony –
lze použít ve spojení se
stříkačkou i ve spojení
s manifoldem
Objem vzorku 2 ml,
polyethylenové frity
o porozitě 20 µm
> Určeno pro multiresiduální analýzy pesticidů v potravinách a
zemědělských produktech
> Analyty jsou extrahovány s vodou mísitelným rozpouštědlem v přítomnosti
většího množství solí a pufrujících látek. Alikvotní podíl rozpouštědla je
aplikován na sorbent umístěný ve zkumavce a
po promíchání a centrifugaci je supernatant přímo analyzován.
LABICOM s.r.o., Rokycanova 18, 779 00 Olomouc, ČR
Tel./Fax: +420 585436915/+420 585436916,
E-mail: [email protected] www.labicom.cz
Download

Sleva 25% na SPE kolonky SUPELCO