Prof.Dr. S.Seyhan TÜKEL
Özgeçmiş
Kimya Lisans ve Yüksek Lisans derecelerini Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Kimya Bölümü’nden
sırasıyla 1976 ve 1979 yıllarında, Doktora derecesini Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya
Anabilim Dalı’ndan 1987 yılında aldı.
1976-1982 yılları arasında ODTÜ Kimya Bölümü’nde, 1984-1989 yılları arasında Ç.Ü. Tıp Fakültesi
Biyokimya Anabilim Dalı’nda araştırma asistanı olarak çalıştı. 1989 yılında Biyokimya Doçenti oldu ve
aynı yıl ÇÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı’na yardımcı doçent
kadrosunda ilk öğretim üyesi olarak atanarak Biyokimya Anabilim Dalı’nı kurdu. 1989-1991 yıllarında
Yrd.Doç., 1991-1994 yılları arasında Doçent kadrosunda aynı bölümde görev yaptı. 1994 yılında
Profesörlük ünvanını alan Tükel halen aynı bölümde görevini sürdürmektedir.
Tamamlanmış olan 5’i doktora, içlerinde özel sektörde üst düzey yöneticilik yapmış kişilerinde olduğu
19’u yüksek lisans tezine danışmanlık yapmış olan Tükel’in uluslararası hakemli dergilerde
yayımlanmış 34 makalesi, ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış 12 makalesi, uluslararası bilimsel
toplantılarda sunulan 35 bildirisi ve ulusal bilimsel toplantılarda sunulan 39 bildirisi olmak üzere toplam
120 bilimsel yayını bulunmaktadır.
ÇÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Başkanlığı, Biyokimya Anabilim Dalı Başkanlığı, FenEdebiyat Fakültesi Fakülte Kurul Üyeliği, Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği, Fen-Edebiyat
Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Üyeliği, Fen-Edebiyat
Fakültesi Dekan Yardımcılığı gibi çeşitli idari görevleri yürütmüş olan, Tükel 6 Ağustos 2012 tarihinde
Çukurova Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevine atanmıştır.
Prof.Dr. S.Seyhan Tükel evli ve 2 çocuk annesidir.
1.
2.
3.
4.
Adı Soyadı : S. Seyhan Tükel
Doğum Tarihi : 09.08.1954
Unvanı
: Profesör
Öğrenim Durumu : Doktora
5. Akademik Unvanlar
Doçent: Biyokimya, Çukurova Üniv., 1989-1994
Profesör: Biyokimya, Çukurova Üniv., 1994Doçent unvanını aldığı tarih: 1989
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1 Yüksek Lisans Tezleri
1.Sibel Pürçüklü,” Kırmızı kan hücrelerinden katalaz enziminin saflaştırılması ve kinetik özelliklerinin
incelenmesi” Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 1996.
2. Asım Akşamoğlu, “Lipaz enziminin florisil üzerine immobilizasyonu” Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü,
Kimya Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 1997.
+2
3. Fatih Mehmet Kızal, “Eritrosit zarı Ca ATPaz enziminin kinetik özellikleri ve enzim aktivitesine
peroksitlerin etkisi” Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 1998.
4. Gülümser Gürsoy, “H2O2 ile muamele edilen eritrositlerde SOD, GSH-Px enzim aktivitelerinin ve
MDA düzeylerinin saptanması” Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi,
2000.
5. Pınar Aka, “Magnezyum silikata kovalent olarak immobilize edilmiş lipaz enziminin hidrolitik ve ester
oluşturma aktivitelerinin araştırılması” Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Yüksek
Lisans Tezi, 2002.
6. Deniz Yıldırım, “Lipoksijenazın soya fasulyesinden saflaştırılması” Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü,
Kimya Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2003.
7. Özlem Alptekin, “Florisil üzerine kovalent olarak tutuklanmış katalaz enziminin katalitik aktivitesinin
incelenmesi” Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2003.
8. Gökçen Bulun,”-amilazın soya fasulyesinden saflaştırılması” Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya
Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2004.
9. Ramazan Deveci,”Glikoz izomeraz enziminin sıkıştırılmış yatak reaktörler ve akışkan yatak
reaktörlerde çalışma kinetiklerinin incelenmesi ve karşılaştırılması ve reaktörler boyunca fruktoza
dönüşüm profillerinin çıkarılması” Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
Tezi, 2006.
10. Sabahattin Cömertpay, “Kronik hepatitli bireylerde anjiyotensin dönüştürücü enzim (ADE) gen
polimorfizminin incelenmesi ve ADE aktivitesinin belirlenmesi” Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya
Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2007.
11. Dilek Alagöz, “β-Galaktozidaz ve Glukoz izomeraz’ın Eupergit Desteğe Kovalent İmmobilizasyonu
ve İmmobilize Enzimelerin Laktoz Hidrolizi ve Glukoz İzomerizasyonunda Kullanılması ” Ç.Ü. Fen
Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2007.
12.Onur Baltacı, “Niemann-Pick C2 Proteininin (bNPC2) Sığır Sütünden Saflaştırılması ve
Kolesterolün Taşınmasındaki Rolünün Araştırılması” Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı,
Yüksek Lisans Tezi, 2009.
13.Pınar Basım, “Fruktoz-Stearatın t-Butanol:DMSO Çözücü Karışımı ve İyonik Sıvılarda Lipaz
Katalizli Sentezi ” Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2009.
14.Şeyhmus Ersen Koldemir, “Arabidopsis thaliana Bitkisinde Sitokinin Sinyal Yollarında Görev Alan
AHP1 Proteinine Karşı Monoklonal Antikorların Üretimi,Seçimi ve Karakterizasyonu” Ç.Ü. Fen Bilimleri
Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2010.
15.Fitnet Hürrem, “Katalazın Çapraz Bağlı Enzim Agregatlarını (CLEA) Oluşturma Yöntemiyle
İmmobilizasyonu ve Karakterizasyonu ” Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Yüksek
Lisans Tezi, 2010.
16. Selçuk Dalkavrıyan “Spirulina platensisten Süperoksit Dizmütaz (SOD) Enziminin Saflaştırılması
ve Karakterizasyonu” Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2010.
17. Özge Can “-Galaktozidaz Kullanımı İle Galaktooligosakkarit Sentezi ve Sentezin Yüzey Yanıt
Yöntemi Kullanımı İle Optimizasyonu” Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Yüksek
Lisans Tezi, 2011.
18. Gözde Ergöçen “-Glukozidaz Enziminin Kayısı (Prınus armeniaca) Çekirdeklerinden
Saflaştırılması ve Karakterizasyonu” Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
Tezi, 2013.
19. Ali Toprak “Lipoksijenazın Çapraz Bağlı Enzim Agregatlarının Oluşturulması ve Çeşitli Kinon
Sentezlerinde Kullanılması” Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi,
2013.
6.2 Doktora Tezleri
1. Ramazan Bilgin,”Glukozun eritrosit zarlarında bulunan Na-K ATPaz ve CaATPaz
ve CaATPaz
enzim aktivitelerine etkisinin in vivo ve in vitro koşullarda araştırılması” Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü,
Kimya Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 1995.
2. Gül Özyılmaz, “Glukoz oksidaz ve katalazın ayrı ayrı ve birlikte immobilizasyonu ve
karakterizasyonu” Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 2005.
3. Özlem Alptekin, “Katalazın Eupergit, Florisil ve Cam Desteklere Kovalent Olarak İmmobilizasyonu
ve Karakterizasyonu” Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 2009.
4. Deniz Yıldırım “Mucor miehei ve Pseudomonas sp. Lipazlarının Aktifleştirilmiş Florisil Desteğe
Glutaraldehit ve Polisüksinimid Üzerinden Ayrı Ayrı İmmobilizasyonu ve İmmobilize Lipazın
Esterleşme Reaksiyonlarında Kullanımı” Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Doktora
Tezi, 2010.
5. Dilek Alagöz “Hidroksinitril Liyazın Çeşitli Meyve Çekirdeklerinden Saflaştırılması
İmmobilizasyonu” Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 2012.
ve
7. Yayınlar
7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. İsbir T., Ünal M., Yeşilsoy C., Tükel S. Action of maprotilin on the erythrocyte membrane Na-K
+2
+2
ATPase, Ca /Mg ATPase in depressed patients. International Journal of Psychosomatics. 34(2), 1517, 1987.
2. Tükel S., İsbir T. Kinetic properties of potassium-stimulated ATPase purified from gastric mucosa. Z.
Naturforsh. 43 c, 609-612, 1988.
3. Tükel S.S., Bilgin R. Gül Ş. Effects of ozone on the activity of eryhrocyte membrane Na-K ATPase.
Biochem. Mol. Biol. Int. 31(6):1033-1040, 1994.
4. Tükel SS. Effects of Acetaminophen on Methemoglobin, superoxide dismutase and Na-K ATPase
Activities of Human Erythrocytes. Biochem. Mol. Biol. Int. 35(4), 719-729, 1995.
5. İsbir T., Kepekçi Y., Tamer L., Yücebilgiç G., Tükel S.,Taylor A., İsbir M. Plasma copper levels in
patients with ankylosing spondilitis with cardiovascular complications. Trace elements and electrolytes.
12(3), 119-121, 1995.
6. Bilgin R., Tükel S.S. Effects of glucose on the activity of erythrocyte membrane Ca ATPase in
subjects with normal and impaired glucose tolerance. Biochem. Mol. Biol. Int. 39(3):547-552, 1996.
7. Bilgin R., Tükel S.S. The changes of erythrocyte membrane Na-K ATPase activities in subjects with
normal and impaired glucose tolerance. Biochem. Arch.. 12:149-156,1996.
8. Tamer L., Yücebilgiç G., Bilgin R., Tanrıverdi K., Tükel S.S. The effects of lead sera
malonyldialdehyde, vitamin C, vitamin E and erythrocyte reduced glutathione. Biochem. Arch..
14:207-210, 1998.
9. Bilgin R., Gül Ş., Tükel S.S. Effects of sulfhdryl compounds on the inhibition erythrocyte membrane
Na-K ATPase by ozone. Biochem. Mol. Biol. Int. 47(2):227-232, 1999.
+
+
10. Yucebilgic G, Bilgin R, Tamer L, Tukel S. Effects of lead on Na -K ATPase and Ca
activities and lipid peroxidation in blood of workers. Int. J. Toxicol. 22 (2): 95-97, 2003.
+2
ATPase
11. Tükel S.S, Alptekin Ö. Immobilization and kinetics of catalase onto magnesium silicate. Process
Biochem. 39(12):2149-2125, 2004
12. Ozyilmaz G., Tukel S.S., Alptekin Ö. Activity and storage stability of immobilized glucose oxidase
onto magnesium silicate. J. Mol. Catal. B: Enzym. 35(4-6), 154-160, 2005.
+
2+
6+
2+
13. Atli G., Alptekin Ö., Tükel S., Canli M. Response of catalase activity to Ag , Cd , Cr , Cu and
2+
Zn in five tissues of freshwater fish Oreochromis niloticus. Comp. Biochem. Physiol., Part C: Toxicol.
Pharmacol. 143(2):218-224, 2006.
14. Karadağ H., Bilgin R., Tükel S.S. Immobilization of soybean lipoxygenase onto polyacrylamide gel.
Biotechnol. Biotechnol. Equip. 20(2):95-100, 2006.
15. Ozyilmaz G., Tukel S.S. Simultaneous co-immobilization of glucose oxidase and catalase in their
substrates. App. Biochem. Microbiol. 43(1): 29-35, 2007.
16. Ozyilmaz G., Tukel S.S. Simultaneous and sequential co-immobilization of glucose oxidase and
catalase onto florisil. J. Microbiol. Biotechnol. 17(6):960-967,2007.
17. Ozyılmaz G., Tukel S.S., Alptekin O. Kinetic properties and storage stability of catalase
immobilized on to florisil. Indian J. Biochem. Biophys. 44:38-43,2007.
18. Alptekin Ö., Tükel S.S., Yıldırım D. Immobilization and kinetics of bovine liver catalase onto
eggshell. J. Serb. Chem. Soc. 73(6):609-618, 2008.
19. Tükel S.S., Alagöz D. Catalytic efficiency of immobilized glucose isomerase in isomerization of
glucose to fructose. Food Chem. 111:658-662, 2008.
20. Alptekin Ö., Tükel S.S., Yıldırım D., Alagöz D. Characterization and properties of catalase
immobilized onto controlled pore glass and its application in batch and plug flow type reactors. J. Mol.
Catal. B: Enzym. 58: 124-131, 2009.
21. Alptekin Ö., Tükel S.S., Yıldırım D., Alagöz D. Immobilization of catalase onto Eupergit C and its
characterization. J. Mol. Catal. B: Enzym. 64: 177-183, 2010.
22. Demir B., Tükel S.S. Purification and characterization of lipase from Spirulina platensis. J. Mol.
Catal. B: Enzym. 64: 123-128, 2010.
23. Tükel S.S., Yıldırım D., Alagöz D. Alptekin Ö., Yücebilgiç G., Bilgin, R. Partial purification and
immobilization of a new (R)-hydroxynitrile lyase from seeds of Prunus pseudoarmeniaca. J. Mol. Catal.
B: Enzym. 66: 161-165, 2010.
+
+
24. Gul S., Bilgin R., Tukel S. Effects of chloroform on the activity of Na -K Atpase, catalase,
glutathione and malondialdehyde levels in human erythrocytes. Asian J. Chem. 23:166-168, 2011.
25. Alptekin Ö., Tükel S.S., Yildirim D., Alagöz D. Covalent immobilization of catalase onto spacer-arm
attached modified florisil:characterization and application to batch and plug-flow type reactor systems.
Enzyme Microb. Technol. 49:547-554, 2011.
26. Yildirim D., Tükel S.S., Alagöz D., Alptekin Ö. Preparative-scale kinetic resolution of racemic
styrene oxide by immobilized epoxide hydrolase. Enzyme Microb. Technol. 49:555-559, 2011.
27. Yildirim D., Tükel S.S., Alptekin Ö., Alagöz D. Immobilized Aspergillus niger epoxide hydrolases:
Cost-effective biocatalysts for the prepation of enantiopure styrene oxide, propylene oxide and
epichlorohydrin. J. Mol. Catal. B: Enzym. 88:84-90, 2013.
28. Tükel S.S., Basim Sahin P., Yildirim D. Optimization of lipase catalyzed synthesis of fructose
stearate using response surface methodology. Artif. Cells, Nanomed., Biotechnol. 41:344–351, 2013.
29. Yildirim D., Tükel S.S. Immobilized Pseudomonas sp. lipase: A powerful biocatalyst for asymmetric
acylation of (±)-2-amino-1-phenylethanols with vinyl acetate. Process Biochem. 48: 819–830, 2013.
30. Tükel S.S., Hürrem F., Yildirim D., Alptekin Ö. Preparation of crosslinked enzyme aggregates
(CLEA) of catalase and its characterization. J. Mol. Catal. B: Enzym. 97:252-257, 2013.
31. Yildirim D., Tükel S.S., Alptekin Ö., Alagöz D. Optimization of immobilization conditions of Mucor
miehei lipase onto Florisil via polysuccinimide spacer arm using response surface methodology and
application of immobilized lipase in asymmetric acylation of 2-amino-1-phenylethanols. J. Mol. Catal.
B: Enzym. 100:91-103, 2014.
32. Alagöz D., Tükel S.S., Yildirim D. Purification, immobilization and characterization of (R)hydroxynitrile lyase from Prunus amygdalus turcomanica seeds and their applicability for synthesis of
enantiopure cyanohydrins. J. Mol. Catal. B: Enzym. 101:40-46, 2014.
33. Yildirim, D., Tükel, S.S., Alagöz, D. Crosslinked enzyme aggregates of hydroxynitrile lyase partially
purified from Prunus dulcis seeds and its application for the synthesis of enantiopure cyanohydrins.
Biotechnol. Prog. Volume 30:818-827, 2014.
34. Yildirim, D., Tükel, S.S. Asymmetric ammonolysis of (R/S)-mandelic acid by immobilized lipases
via direct amidation of mandelic acid in biphasic media. Biocatal. Biotrans. 2014 (DOI:
10.3109/10242422.2014.971120).
7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedings) basılan
bildiriler.
1. İsbir T., Tanyaş T., Doğanay M., Tükel S. ATPases in human brain tumors. 5 th Meeting of the
Mediterranean Blood Club. MBC-95(175) 21-24 September, 1990, Antalya, Turkey.
2. Memişoğlu İsbir T., Tokcan A., Tükel S., Acar A. The role of cation activated ATPase in Behçet’s
disease. Behçet’s disease, Fifth International Conference. Book of Abstracts, 14-15 September, 1989,
Minnesota, USA.
3. Bilgin R., Tükel S.S. The changes of eryhtrocyte membrane Na-K ATPase activities in subjects with
normal and impaired glucose tolerance. The molecular basis of biological membrane protein structure
and function. 8-13, April, Frankfurt, Germany.
4. Bilgin R., Tükel S.S. Effects of glucose on the activity of erythrocyte membrane Ca ATPase in
subjects with normal and impaired glucose tolerance. 35th IUPAC Congress, 14-19 August, 1995,
İstanbul, Turkey.
5. Bilgin R., Yücebilgiç G., Örnektekin S.,Tükel S.S. Heavy metal levels of male workers working in a
steel making plant in İskenderun Bay. Cytotoxic, mutagenic and carcinogenic potential of heavy metals
related to human environment, 15-26 June, 1996, Preszieka, Poland.
6. Bilgin R., Gürsoy G., Yücebilgiç G., Tükel S.S. The effects of sevoflurane on erythrocyte membrane
lipid peroxidation. The first international biosciences days, 20-24 April, 1999, Antalya, Turkey.
7. Bilgin R., Tamer L., Yücebilgiç G., Tükel S.S. Levels of copper, zinc, and magnesium in immune
thrombocytopenic purpura (ITP) Patients. 5th international symposium on applied bioinorganic
chemistry, 13-17 April, 1999, Corfu, Greece.
8. Tükel SS., Gül S., Bilgin R. Oxidative stress responses in human erythrocytes to chloroform. 11th
International biotechnology symposium, 3-8 September, 2000, Berlin, Germany.
9. Bilgin R, Yucebilgic G, Tamer L, Tukel S. Plasma lipids lipoproteins and polipoproteins levels in 210
subjects in Adana. 18 th International Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 20-25
October 2002, Kyoto, Japan.
+3
10. Bilgin R, Karadağ H, Yücebilgiç G, Tükel S.S. The effects of H 2O2 and Fe -ascorbic acid on
erythrocyte membrane Na-K ATPase, XI Meeting Of The Balkan Clinical Laboratory Federation, 24-27
September 2003, Belgrade, Serbia and Montenegro.
+
2+
6+
2+
11. Atlı G., Alptekin Ö., Tükel S.S., Canlı M. The response of catalase activity to Ag , Cd , Cr , Cu
2+
and Zn in five different tissues of freshwater fish Oreochromis niloticus. X. European Ecological
Congress, November 08-13, 2005 Kuşadası, Turkey.
12. Yucebilgic G., Gürsoy G., Tukel S., Bilgin R. Determination of superoxide dismutase (SOD),
glutathione peroxidase (GSH-Px) enzymes activities and MDA levels in the erythrocytes treated with
H2O2. 13th Meeting of Balkan Clinical Laboratory Federation, 2005, Tirana, .
13. Tukel S., Yildirim D., Yucebilgic G., Bilgin R. Purification of soybean lipoxygenase.13th Meeting of
Balkan Clinical Laboratory Federation. 2005, Tirana, .
14. Bilgin R., Dinckurt I.S., Tukel S., Ornektekin S. Purification of catalase from Tilapia liver. 13th
Meeting of Balkan Clinical Laboratory Federation, 2005, Tirana, .
15. Alagöz, D., Alptekin, Ö., Yıldırım, D., Tükel, S.S. Immobilization of glucose isomerase onto
Eupergit C 250 L, Second Annual Yök-Suny Collaboration Symposium, 23-25 May, 2007, Adana,
Turkey.
16. Yıldırım, D., Alptekin, Ö., Basım, P., Alagöz, D., Tükel, S.S. Immobilization and kinetics of bovine
liver catalase onto eggshell, Second Annual Yök-Suny Collaboration Symposium, 23-25 May, 2007,
Adana, Turkey.
17. Alptekin, Ö., Yıldırım, D., Alagöz, D., Tükel, S.S. Characterization and properties of catalase
ımmobilized onto controlled pore glass. Second Annual Yök-Suny Collaboration Symposium, 23-25
May, 2007, Adana, Turkey.
18. Saygıdeger Demır, B., Tukel S.S. Purification and characterization of lipase from Spirulina
platensis. International Enzyme Engineering Symposium, 01- 05 October 2008, Kuşadası, Turkey.
19. Alagoz, D., Alptekın, O., Yıldırım, D., Tukel, S. Egg white as support for catalase ımmobilization.
International Enzyme Engineering Symposium, 01-05 October, 2008, Kuşadası, Turkey.
20. Yıldırım, D., Tukel, S.S., Alptekın, O., Alagoz, D. Immobilization of Pseudomonas sp. lipase onto
florisil via polysuccinimide. International Enzyme Engineering Symposium, 01-05 October, 2008,
Kusadası, Turkey.
21. Alptekin, O., Alagoz, D., Yildirim, D., Tükel, S.S. Characterization and application of catalase
immobilized onto Eupergit C. International Enzyme Engineering Symposium, 01-05 October, 2008,
Kusadası, Turkey.
22. Tükel, S.S., Yildirim, D., Alagöz, D., Alptekin, Ö., Bilgin, R. Partial purification and immobilization of
a novel (R)-hydroxynitrile lyase from seeds of Prunus pseudoarmeniaca. 14 th European Congress on
Biotechnology, 13-16 September, 2009, Barcelona, Spain.
23. Yildirim D., Tükel S.S., Yücebilgiç G. Application of free and immobilized epoxide hydrolase in
enantioselective hydrolysis of styrene oxide. International Congress of Molecular Medicine, 5-8 May
2009, Istanbul, Turkey.
24. Yildirim D., Tükel S.S., Alagöz D., Alptekin Ö. Efficient immobilization of epoxide hydrolase onto
florisil for enantioselective resolution of racemic styrene oxide. 14th International Biotechnology
Symposium and Exhibition, 14-18 September, 2010, Rimini, Italy.
25. Yildirim D., Alagöz D., Alptekin Ö., Tükel S.S. Preparative-scale kinetic resolution of racemic
styrene oxide by immobilized epoxide hydrolase. 14th International Biotechnology Symposium and
Exhibition, 14-18 September, 2010, Rimini, Italy.
26. Alptekin Ö., Tükel S.S., Yildirim D., Alagöz D. Covalent immobilization of catalase from bovine liver
onto Eupergit C 250L for potential bioreactor application, 14th International Biotechnology Symposium
and Exhibition, 14-18 September, 2010, Rimini, Italy.
27. Alptekin Ö., Tükel S.S., Yildirim D., Alagöz D. Covalent immobilization of catalase onto spacer-arm
attached modified florisil: characterization and application to batch and plug-flow type reactor systems,
14th International Biotechnology Symposium and Exhibition, 14-18 September, 2010, Rimini, Italy.
28. Alagöz D., Yildirim D., Alptekin Ö., Tükel S.S. Immobilization and characterization of hydroxynitrile
lyase from Prunus armeniaca onto Eupergit supports. 14th International Biotechnology Symposium
and Exhibition, 14-18 September, 2010, Rimini, Italy.
29. Alagöz D., Tükel S.S., Yildirim D., Alptekin Ö. Influence of the immobilized (R)-hydroxynitrile lyase
from Prunus pseudoarmenaca on (R)-cyanohydrins synthesis, 14th International Biotechnology
Symposium and Exhibition, 14-18 September, 2010, Rimini, Italy.
30. Alagöz D., Yildirim D., Tükel S.S., Alptekin Ö. Purification and characterization of Prunus
cerasifera HNL and its application for enantiomeric synthesis of cyanohydrins, 38th Congress of the
Federation-of-European-Biochemical-Societies (FEBS), 6-11 July, 2013, Saint Petersburg, Russia.
31. Yildirim D., Alagöz D., Tükel S.S., Alptekin Ö. Immobilization of Aspergillus niger EH onto modified
Eupergit C and its application for asymmetric hydrolysis of (R/S)-styrene oxide, 38th Congress of the
Federation-of-European-Biochemical-Societies (FEBS), 6-11 July, 2013, Saint Petersburg, Russia.
32. Alagöz D., Yildirim D., Tükel S.S., Alptekin Ö. Cross linked enzyme aggregates of Prunus
armeniaca hydroxynitrile lyase for synthesis of enantiopure (R)-cyanohydrins, European Biotechnology
Congress, 16-18 May, 2013, Bratislava, Slovakia.
33. Yildirim D., Alagöz D., Tükel S.S., Alptekin Ö. Asymmetric acylation of (+/-)-2-amino-1phenylethanols with vinyl acetate by immobilized Mucor miehei lipase, European Biotechnology
Congress, 16-18 May, 2013, Bratislava, Slovakia.
34. Alagöz D., Yildirim D., Tükel S.S. Purification and characterization of Prunus domestica HNL, The
4th international conference on Novel Enzymes, 14-17 Ekim 2014, Ghent, Belgium.
35. Yildirim D., Alagöz D., Tükel S.S. Immobilization and characterization of epoxide hydrolase from
Aspergillus niger onto sporopollenin, The 4th international conference on Novel Enzymes, 14-17 Ekim
2014, Ghent, Belgium.
7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
1. Memişoğlu H., İsbir T., Tokcan A., Tükel S., Acar A. Role of cation-activated ATPase in Behçet’s
Disease. Pp. 547-551, 1991. In: Behçet’s Disease: Basic and clinical Aspects. Ed. By Desmond J.
O’Duffy. (Inflammatory Disease and Therapy Ser. No 8 Marcel Dekker, Inc.
7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. İsbir T., Tükel S., Topçu Z. The effect of snake venom on erythrocyte membrane ATPase systems.
+2
+2
+2
A differential investigation of phospholipid dependence of Na-K ATPase, Ca /Mg ATPase and Mg
ATPase systems. Doğa Bilim Dergisi, 10(1), 48-50,1986.
2. Işik G., İsbir T., Akyön G., Tükel S., Özcengiz D. Genel anestezinin eritrosit zarı ATPaz sistemi
üzerindeki etkisi. Ç.Ü Tıp. Fak. Dergisi. 13(3),326-329, 1988.
3. Tükel S., İsbir T. Gastrik veziküllerde K+-H+ ATPaz enzimi. Ç.Ü. Tıp Fak. Dergisi. 13(2), 187-192,
1988.
4. Tükel S. Elektron spin rezonans yöntemi ve tıpta kullanımı. Optimal Tıp Dergisi, 2(4) 180-184, 1989.
5. İsbir T., Akbaba M., Tükel S. Effects of commercially available and herbal tea on the red blood cell
membrane Na-K ATPase. Turkish J. Med. Res. 1(3), 130-133, 1990.
6. Ağdemir. D., İsbir T., Tükel S. Potassium stimulated ATPase in normal and ulcareted frog gastric
mucosa. Ç.Ü. Tıp Fak. Dergisi. 1, 83-89, 1990.
7. Salih O.K., İsbir T., Ulus T., Tükel S. Akciğer kanserli olgularda eritrosit zarı adenozin trifosfataz
enzimi değişimleri. Optimal Tıp Dergisi. 3(4), 205-208, 1990.
8. Tükel S.S., Bilgin R., Uygur H., İsbir T. Effects of age and sex upon the activity erythrocyte
membrane Na-K ATPase. Tr. J. Med. Sci. 20:5-8, 1994.
9. Tükel, S.S., Bilgin R., Pürçüklü S., Kizal M.F. Eritrosit zarı Ca ATPaz enziminin kinetik özellikleri ve
enzim aktivitesine peroksitlerin etkisi. Erciyes Tıp Dergisi. 17(2):122-126, 1995.
10. Alagöz D., Tükel S.S. Glukoz izomeraz’ın Eupergit C 250 L üzerine immobilizasyonu ve
karakterizasyonu. Journal of Science and Engineering. 17(6):80-89, 2008.
11. Cömertpay S., Tükel S.S. Kronik hepatitli bireylerde anjiyotensin dönüştürücü enzim (Ade) gen
polimorfizminin incelenmesi ve ACE aktivitesinin belirlenmesi. 17(6):119-127, 2008.
12. Dalkavriyan S., Tükel S.S. Spirulina platensis’ten süperoksit dismutaz (SOD) enziminin
saflaştırılması ve karakterizasyonu. Journal of Science and Engineering. 25:1-10, 2011.
7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1. İsbir T., Tükel S., Varinli S. Kurbaga gastrik mukozasında K-H ATPaz enzimi ve oluşturulan ülser
modelinde enzim aktivitesi ÇÜ. Araştırma fonu. I. Bilim Kongresi Bildirileri, Tıp ve Sağlık Bilimleri, 2,
213-234, 28-30 Kasım 1988, Adana.
2. Tükel S., İsbir T. Kurbaga gastrik mukozasından saflaştırılan K-H ATPaz enziminin kinetik
özellikleri. VIII. Ulusal biyokimya Kongresi. 48. 21-23, Ekim 1987, İzmir.
3. İsbir T., Topçu Z., Tükel S. Doğankent populasyonunda glutatyon redüktaz dağılımı. Aplastik anemi
tedavi yöntemleri. Hematolojide yeni gelişmeler sempozyumu, Prof.Dr. Lamia Ulukutlu (ed) 170-174,
1986.
4. İsbir T., Çolakoğlu S., Tükel S., Ağdemir D. İnsan antral mukozasında in vitro koşullard K H ATPaz
enziminin özelliklerinin araştırılması. Aktüel hepatoloji Münih-Cerrahpaşa hepatoloji günleri, 26-27
Mayıs 1986, İstanbul.
5. İsbir T., Tükel S., Topçu Z. Yılan zehirinin ATPaz enzim sistemine olan etkisi. 6. Türk Biyokimya
Kongresi ve orak hücre talasemi sempozyumu. 23-27 Ekim, 1984. Adana.
6. Tükel S.S., Bilgin R., İsbir T., Koçak C., Yücebilgiç G., Tugrul V., Tammer N., Çolak M. Çukurova
bölgesinde yaşayan iki farklı etnik grupta 2,3-DPG ve ATP düzeyleri. XXII. National Congress of
Hematology. 21-25 October, 1991, İstanbul.
7. Tükel S.S. Bilgin R., Uygur H. Yaşa ve cinsiyete bağlı olarak eritrosit zari Na-K ATPaz aktivitesinin
degisimi. National Congress of Biochemistry, 24-29 October, 1992, Antalya.
8. Tükel S.S., Bilgin R., Gül S., Isbir T. Ozonun Na-K ATPaz enzim aktivitesine etkisi. XI. . National
Congress of Biochemistry, 24-29 October, 1992, Antalya.
9. Genç I., Veli S., Tükel S., Yagbasanlar T., Bilgin R., Özkan H. Makarnalık bugdayda(Triticum
durum) elektroforetik ve bazı biyokimyasal yöntemlerle kalite özelliklerinin belirlenmesi. Makarnalık
bugday ve mamulleri sempozyumu. 30 November-3 December, 1993, Ankara.
10. Tükel S.S., Bilgin R., Isbir T., Kepekçi Y. Plastik fabrikasında çalışan erkek işçilerde
methemoglobin düzeyleri. XXIII. National Congress of Hematology. 30 september-5 October, 1993,
Istanbul.
11. Tükel S.S., Bilgin R. Parasetamol’ün methemoglobin ve eritrosit zarı Na-K ATPaz enzimine etkisi.
IX. Kimya ve kimya mühendisligi sempozyumu. 1993, Trabzon.
12. Tükel S.S., Bilgin R. The changes of erythrocyte membrane Na-K ATPase activities in subjects
with normal and impaired glucose tolerance. XII. National Congress of Biochemistry, 13-16 April 1994,
İstanbul.
13. Veli S., Tükel S.S., Genç İ., Bilgin R., Özkan H. Bazı ekmeklik(Tricitum aestium L) bugday
çeşitlerinin kalite özelliklerinin SDS-PAGE ve bazı kimyasal yöntemlerle belirlenmesi. Tarla bitkileri
kongresi. 321-329, 25-29 April, 1994, İzmir.
14. Bilgin R., Tükel S.S., Pürçüklü S. Albumin ve glutatyonun H2O2, ter-butil hidroperoksit ve
Fe3+/askorbik asit sistemlerinin oksidan etkisine karşı koruyucu etkisi. XIII. National Congress of
Biochemistry, 26-30 March, 1996, Antalya-Turkey.
15. Yücebilgiç G., Tamer L., Bilgin R., Tükel S.S. Effects of lead on Na-K ATPase, Ca ATPase
activities and lipid peroxidation. XIV. National Congress of Biochemistry. 28-31 October, 1997, İzmirTurkey.
16. Tükel S.S., Koyuncu S., Bilgin R. The influence of bovine serum albumin and glutathione on lipid
peroxidation in intact red blood cells or red blood cell membranes. XIV. National Congress of
Biochemistry. 28-31 October, 1997, İzmir-Turkey.
17. Tükel S.S., Bilgin R., Akşamoğlu A. Immobilization of lipase onto florosil. XIV. National Congress
of Biochemistry. 28-31 October, 1997, İzmir-Turkey.
18. Tamer L., Yücebilgiç G., Bilgin R., Tanriverdi K., Tükel S.S. The effects of lead on
malondialdehyde vitamin C and vitamin E. XIV. National Congress of Biochemistry. 28-31 October,
1997, İzmir-Turkey.
19. Bilgin R., Yücebilgiç G., Tükel S.S., Tamer L. Effects of lead on erythrocyte glutathion and lipid
peroxidation. XIV. National Congress of Biochemistry. 28-31 October, 1997, İzmir-Turkey.
20. Bilgin R., Karadağ H., Yucebilgiç G., Tukel S.S. The effects of H202 and Fe+3- Ascorbic acid on
erythrocyte membrane Na-K ATPase. 17. Ulusal Biyokimya Kongresi, 24-27 Haziran 2002, Ankara.
21. Alptekin Ö., Tükel S. Katalazın Florisil Üzerine Kovalent Olarak İmmobilizasyonu ve
Karakterizasyonu. XVII. Ulusal Kimya Kongresi, 8-11 Eylül 2003, İstanbul.
22. Yildirim D., Alptekin Ö., Özyilmaz G., Tükel S.S. Lipoksijenazın Soya Fasulyesinden
Saflaştırılması. XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, 05-09 Temmuz 2004, Kars.
23. Özyilmaz G., Yildirim D., Alptekin Ö., Tükel S.S. Glukoz Oksidaz Enziminin Florisil Destek Üzerine
İmmobilizasyonunun Optimizasyonu ve Karakterizasyonu. XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, 05-09
Temmuz 2004, Kars.
24. Alptekin Ö., Yildirim D., Özyilmaz G., Tükel S.S. Florisil’e İmmobilize Edilmiş Katalaz Enziminin
İmmobilizasyon Koşullarının Optimizasyonu. XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, 05-09 Temmuz 2004,
Kars.
25. Alptekin Ö., Yildirim D., Özyilmaz G., Tükel S.S. Florisil’e İmmobilize Edilmiş Katalaz Enziminin
İmmobilizasyon Koşullarının Optimizasyonu. XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, 05-09 Temmuz 2004,
Kars.
26. Özyilmaz G., Yildirim D., Alptekin Ö., Tükel S.S. Glukoz Oksidaz Enziminin Florisil Destek Üzerine
İmmobilizasyonunun Optimizasyonu ve Karakterizasyonu. XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, 05-09
Temmuz 2004, Kars.
27. Yildirim D., Alptekin Ö., Özyilmaz G., Tükel S.S. Lipoksijenazın Soya Fasulyesinden
Saflaştırılması. XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, 05-09 Temmuz 2004, Kars.
28. Alptekin Ö., Yildirim D., Tükel S.S. Katalazın Florisil Üzerine Aspartik asit, Glutamik asit ve 6amino hekzanoik asit Ara Kolları Üzerinden Kovelent
İmmobilizasyonu ve Karakterizasyonu. XIX. . Ulusal Kimya Kongresi, 30 Eylül-4 Ekim 2005, Kuşadası.
29. Tükel S., Yücebilgiç G., Bilgin R., Gürsoy G. Determination of lipid peroxidation caused by H2O2 on
erythrocytes, and protective role of propofol.1. Ulusal Moleküler Tıp Kongresi, 2005, İstanbul.
30. Özyilmaz G., Tükel S.S. Ko-İmmobilize Glukoz Oksidaz - Katalaz Enzim Sisteminin Kesikli, Sürekli
ve Geri Beslemeli Dolgu Yataklı Model Reaktörlerde Kullanımı. XX. Ulusal Kimya Kongresi 4-8 Eylül
2006, Kayseri.
31. Yildirim D., Tükel S.S., Alagöz D., Alptekin Ö. İmmobilize Mucor miehei lipazı ile L-Askorbil
palmitat sentezi. 25. Uluslararası Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi, 27 Haziran-2 Temmuz, 2011,
Erzurum.
32. Yildirim D., Tükel S.S., Alptekin Ö., Alagöz D. Serbest ve immobilize Epoksit hidrolazlar tarafından
(R/S)-sitiren oksitin asimetrik hidrolizi. 25. Uluslararası Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi, 27 Haziran-2
Temmuz, 2011, Erzurum.
33. Alagöz D., Yildirim D., Tükel S.S., Alptekin Ö. (R)-Hidroksinitril liyazın acıbadem (Prunus
amygdalus turcomenica) çekirdeklerinden saflaştırılması ve karakterizasyonu. 25. Uluslararası
Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi, 27 Haziran-2 Temmuz, 2011, Erzurum.
34. Alptekin Ö., Tükel S.S., Yildirim D., Alagöz D. Katalazın cam boncuklara ara kol üzerinden
kovalent immobilizasyonu ve karakterizasyonu. 25. Uluslararası Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi, 27
Haziran-2 Temmuz, 2011, Erzurum.
35. Alagöz D., Yildirim D., Tükel S.S., Alptekin Ö. Prunus armeniaca hidroksinitril liyazının Eupergit
desteklere immobilizasyonu ve (R)-siyanohidrinlerin sentezinde kullanılması. 25. Uluslararası Katılımlı
Ulusal Kimya Kongresi, 27 Haziran-2 Temmuz, 2011, Erzurum.
36. Yildirim D., Güçlütürk Z.Ö., Alagöz D., Tükel S., Çürük M.A. Tiopurin S-metil transferaz
aktivitesinin HPLC ile ölçülmesi. 8. Pediatrik Hematoloji Kongresi, 2011, Adana.
37. Çürük M.A., Yildirim D., Güçlütürk Z.Ö., Alagöz D., Kahraman E., Tükel S. Tiopurin metil transferaz
aktivitesinin yüksek basınçlı sıvı kromatoğrafisi ile belirlenmesi. 23. Ulusal Biyokimya Kongresi, 2011,
Adana.
38. Tükel S.S., Basim Şahin P., Yildirim D., Can Ö. Fruktoz stearat sentezinin yanıt yüzey metodu
kullanılarak optimizasyonu. 26.Ulusal Kimya Kongresi, 1-6 Ekim, 2012, Muğla.
39. Tükel S.S., Alagöz D., Yildirim D., Ergöçen G. Prunus domestica hidroksinitril liyazının çapraz
bağlı enzim agregatları (CLEA) oluşturarak immobilizasyonu ve karakterizasyonu. 26.Ulusal Kimya
Kongresi, 1-6 Ekim, 2012, Muğla.
7.6 Diğer yayınlar
Kitapta Bölüm Çevirisi
1. Kozmetikte Kullanılan Biyoaktif Bileşenler, Kozmetik Ürünlerin Analizi (Analysis of Cosmetic
Products), Salvador A., Chisvert (Editör), Elsevier, 2013.
2. Kozmetik Ürünlerin Değerlendirilmesi İçin Hayvan Testlerine Alternatif Metodlar-Güvenlik
Değerlendirmesi, Kozmetik Ürünlerin Analizi (Analysis of Cosmetic Products), Salvador A., Chisvert
(Editör), Elsevier, 2013.
8. Projeler
1.TÜKEL, S.S, “Gastrik mukozadan saflaştırılan K+-H+ ATPaz enziminin kinetic özellikleri” Ç.Ü. SBE
86-2 Araştırma Fonu, Adana, 1986.
2. TÜKEL, S.S,” Ozonun eritrosit zarı Na+-K+ATPaz aktivitesine etkisinin araştırılması” FEF 92-2 Ç.Ü.
Araştırma Fonu, Adana, 1993.
3. TÜKEL, S.S,” Eritrosit zarı Ca ATPaz enzimi, kinetik özellikleri ve peroksitlerin etkisi” FBE 92-19
Ç.Ü. Araştırma Fonu, Adana, 1993.
4. TÜKEL, S.S, “Glukozun eritrosit zarlarında bulunan Na+-K+ATPaz ve Ca2+ ATPaz enzim
aktivitelerine etkisinin in vitro ve in vivo koşullarda araştırılması” FBE 91-49 Ç.Ü. Araştırma Fonu,
Adana, 1993.
5. TÜKEL, S.S, ” Farklı buğday çeşitlerinin elektroforez ve diğer biyokimyasal yöntemlerle kalite
özelliklerinin belirlenmesi ve tanımlanması” ZF 93-5 Ç.Ü. Araştırma Fonu, Adana, 1994.
6. TÜKEL, S.S, ” Farklı arpa çeşitlerinin çim ve fide döneminde elektroforez ve fizyolojik yöntemlerle
tuza karşı toleransının belirlenmesi” ZF 93-11 Ç.Ü. Araştırma Fonu, Adana, 1994.
7. TÜKEL, S.S, “Ozonun eritrosit zarı Na+-K+ATPaz enzimine etki mekanizmasının araştırılması”
DTP-TBAG-49 TUBİTAK, 1996.
8. TÜKEL, S.S, ” Kırmızı kan hücrelerinden katalaz enziminin saflaştırılması ve kinetik özelliklerinin
incelenmesi” Ç.Ü. Araştırma Fonu, Adana, 1996.
9. TÜKEL, S.S, ” Lipaz enzimin florisil üzerine immobilizasyonu” FBE 95 E.171Ç.Ü. Araştırma Fonu,
Adana, 1997.
10. TÜKEL, S.S, ” Eritrositlerde albumin ve glutatyonun Fe3+/ askorbik asit, H2O2 ve tbütilhidroperoksit gibi oksitleyicilere karşı koruyucu etkisi” Ç.Ü. Araştırma Fonu, Adana, 1998.
11. TÜKEL, S.S, ” Oksidatif strese maruz kalan kırmızı kan hücrelerinde GSH-Px- SOD aktivitelerinde
ve Met hemoglobin düzey değişimlerinin araştırılması” Ç.Ü. Araştırma Fonu, Adana, 1998.
12. TÜKEL, S.S,” H2O2 ile muamele edilen eritrositlerde SOD, GSH-Px enzim aktivitelerinin ve MDA
düzeylerinin saptanması” Ç.Ü. Araştırma Fonu, Adana, 2000.
13. TÜKEL, S.S,”Magnezyum silikata kovalent olarak immobilize edilmiş lipaz enziminin hidrolitik ve
ester oluşturma aktivitelerinin araştırılması” FBE 2001 YL 17 Ç.Ü. Araştırma Fonu, Adana, 2002.
14. TÜKEL, S.S,” Florisil üzerine kovalent olarak tutuklanmış katalaz enziminin katalitik aktivitesinin
incelenmesi” FBE 2002 YL 113 Ç.Ü. Araştırma Fonu, Adana, 2002.
15. TÜKEL, S.S,” Fasulyesinden lipoksijenaz enziminin saflaştırılması” FBE 2002 YL 225 Ç.Ü.
Araştırma Fonu, Adana, 2003.
16. TÜKEL, S.S,” β-Amilaz enziminin soya fasulyesinden saflaştırılması” FEF 2003 YL37 Ç.Ü.
Araştırma Fonu, Adana, 2004.
17. TÜKEL, S.S,” Glukoz oksidaz ve katalazın ayrı ayrı ve birlikte immobilizasyonu ve
karakterizasyonu” FBE 2002 D219 Ç.Ü. Araştırma Fonu, Adana, 2004.
18. TÜKEL, S.S,” Glukoz oksidaz ve katalazın ayrı ayrı ve birlikte immobilazasyonu ve
karakterizasyonu” 2003 K 120 320 G DPT, 2004.
19. TÜKEL, S.S,” Glikoz izomeraz enzimlerinin sıkıştırılmış yatak reaktörler ve akışkan yatak
reaktörlerde çalışma kinetiklerinin incelenmesi ve karşılaştırılması ve reaktörler boyunca fruktoza
dönüşüm profillerinin çıkarılması” FEF 2006 YL 34 Ç.Ü. Araştırma Fonu, Adana, 2006.
20. TÜKEL, S.S,” Aktifleştirilmiş florisil desteğine katalazın aspartik asit ve glutamik asit ara kolları
üzerinden inhibitörleri ve aktivatörleri varlığında kovalent immobilizasyonunun araştırılması” FEF 2004
BAP2 Ç.Ü. Araştırma Fonu, Adana, 2007.
21. TÜKEL, S.S,” Bakır, çinko, kadmiyum, krom ve gümüşün Oreochromis niloticus’un barsak, beyin,
böbrek, karaciğer ve solungaç dokularındaki katalaz aktivitesi üzerine etkileri” Ç.Ü. Araştırma Fonu,
Adana, 2007.
22. TÜKEL, S.S, “İşlemsel ve istatistiksel Akıllı Yöntemlerin Düzenli ve Düzensiz Yapılı Proteinlerin
işlevlerinin Tanımlanması ve Onarıcı ilaç Tasarımına Uygulanması” EEEAG100E037 TÜBİTAK, 2007.
23. TÜKEL, S.S, “Kronik Hepatitli Bireylerde Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim (ACE)
Polimorfiziminin İncelenmesi ve Plazma ACE Aktivitesinin Belirlenmesi” FEF 2006 YL 82 Ç.Ü.
Araştırma Fonu, Adana, 2007.
24. TÜKEL, S.S, “β-Galaktozidaz ve Glukoz izomeraz’ın Eupergit Desteğe Kovalent İmmobilizasyonu
ve İmmobilize Enzimelerin Laktoz Hidrolizi ve Glukoz İzomerizasyonunda Kullanılması” FEF 2006 YL
55 Ç.Ü. Araştırma Fonu, Adana, 2007.
25. TÜKEL, S.S, “Katalazın yumurta kabuğuna ve akına ayrı ayrı immobilizasyonu ve İmmobilize
katalaz örneklerinin karakterizasyonu” FEF 2004 BAP20 Ç.Ü. Araştırma Fonu, Adana, 2007.
26. TÜKEL, S.S,” Katalazın farklı desteklere immobilizasyonu ve immobilize katalazın süt
endüstrisinde kullanımının araştırılması” TBAG 104T411TÜBİTAK, 2007.
27. TÜKEL, S.S, “Aspergillus niger Epoksit Hidrolazının Glutaraldehit ile Aktifleştirilmiş Florisile
Kovalent Olarak İmmobilizasyonu ve İmmobilize Enzimin Sitiren Oksitin Enantiyo Seçici Hidrolizinde
Kullanılması” FEF 2007 BAP22 Ç.Ü. Araştırma Fonu, Adana, 2008.
28. TÜKEL, S.S,” Katalazın Eupergit, Florisil ve cam desteklere kovalent olarak immobilizasyonu ve
karakterizasyonu” FEF 2005 D11 Ç.Ü. Araştırma Fonu, Adana, 2009.
29. TÜKEL, S.S,” 1.1. NBD-Etiketli gangliosidlerin (ve glikolipidlerin) sfingolipid aktivatör proteinleri
yardımıyla taşınması” FEF 2007 YL20 Ç.Ü.
Araştırma Fonu, Adana, 2009.
30. TÜKEL, S.S,” Mucor miehei ve Pseudomonas sp. lipazlarının aktifleştirilmiş florisil desteğe
glutaraldehit ve polisüksinimid üzerinden ayrı ayrı immobilizasyonu ve immobilize lipazın esterleşme
reaksiyonlarında kullanımı” FEF 2005 D15 Ç.Ü. Araştırma Fonu, Adana, 2010.
31. TÜKEL, S.S, “Çeşitli Meyve Çekirdeklerinden Hidroksinitril Liyazın saflaştırılması,
İmmobilizasyonu, Rasemik Siyanohidrinlerin Ayrıştırılmasında ve Enantiyosaf Siyanohidrinlerin
Sentezinde Kullanılması” TBAG 109T427TÜBİTAK, 2012.
32. TÜKEL, S.S, “-Glukozidaz Enziminin Kayısı (Prunus armeniaca) Çekirdeklerinden Saflaştırılması
ve Karakterizasyonu” FEF 2012 YL21 Ç.Ü. Araştırma Fonu, Adana, 2013.
33. TÜKEL, S.S, “Lipoksijenazın Çapraz Bağlı Enzim Agregatlarının Oluşturulması ve Çeşitli Kinon
Sentezlerinde Kullanılması” FEF 2013 YL13 Ç.Ü. Araştırma Fonu, Adana, 2013.
9. İdari Görevler
Ç.Ü Fen-Edebiyat Fakültesi Fakültesi Kimya Bölümü Biyokimya Anabilim
Dalı Başkanlığı
Ç.Ü Fen-Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği
1989-
ÇÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Bölüm Başkanlığı
1997-2000
Ç.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği
1997-2003
Ç.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği
1999-2001
ÇÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı
2005-2012
ÇÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Üyeliği
2005-2012
Ç.Ü. Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Üyeliği
2006-2012
TÜBA-Ulusal Açık Ders Malzemeleri Projesi Konsorsiyumu ÇÜ Temsilcisi
2007-2008
FEDEK Komisyon Üyeliği
2011-
Ç.Ü. Rektör Yardımcılığı
2012-
1993-1999
10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
1. Türk Biyokimya Derneği
2. Türk Talasemi Derneği
3. Türk Hematoloji Derneği
11. Ödüller
1. British Council Yurtdışı Bursu (University of Surrey, İngiltere), 1995.
2. YÖK Yurtdışı Bursu, ( Delft University of Technology, Netherlands), 2011.
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler
Akademik yıl
Dönem
2011-2012
Güz
2012-2013
Bahar
2013-2014
Güz
Dersin Adı
KM 313 Biyokimya I
KM 425 Biyokimya Lab. I
KM 563 İleri Biyokimya I
KM 517 Biyokimyasal Analiz Yöntemleri
KM 477 Enzim Kinetiği
KM 314 Biyokimya II
KM 438 Biyokimya Lab. II
KM 563 İleri Biyokimya II
KM 516 Enzim Biyoteknolojisi
KM 558 Nük. asit., Prot. sen. Nük. asit Met.
KM 313 Biyokimya I
KM 327-425 Biyokimya Lab. I
KM 563 İleri Biyokimya I
KM 517 Biyokimyasal Analiz Yöntemleri
Ders Kredisi
3+0
0+4
4+0
3+0
2+0
3+0
0+4
4+0
2+0
3+0
3+0
0+4
4+0
3+0
Download

Prof.Dr. S.Seyhan TÜKEL