VODOVODY - KANALIZACE
18. mezinárodní vodohospodářská výstava,
Odpadové hospodářství a podpora z OPŽP
22. května 2013
Zdeněk Špringar
Odbor řízení projektů OPŽP, MŽP
Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR
www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 [email protected]
1
Obsah
Odpadové hospodářství v České republice,
zaměření na legislativu, vývoj OH a EVO
Podpora odpadového hospodářství z Operačního
programu Životní prostředí
Plánované možnosti podpory odpadového
hospodářství z prostředků EU po roce 2014 +
2
Vývoj odpadového hospodářství v ČR
- legislativa (historie)
1991 – 1. zákon o odpadech č. 238/1991 Sb.
1995 – Program odpadového hospodářství ČR
1997 – 2. zákon o odpadech 125/1997 Sb.
1999 – Koncepce odpadového hospodářství ČR
2001 – 3. zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.
1. zákon o obalech č. 477/2001 Sb.
2003 – Plán odpadového hospodářství ČR
Vývoj odpadového hospodářství v ČR
- produkce a nakládání s odpady
• Počet obyv.: 10, 5 mil.; Rozloha: 78 866 km2
• Produkce všech odpadů: 32 mil. t
Vývoj celkové produkce odpadů v ČR v letech 2002 – 2010 (v tis. t)
Vývoj odpadového hospodářství v ČR
- produkce a nakládání s odpady
Podíl využitých odpadů: 78,2 %
(z toho materiálově 74,9 %; energeticky 3,3 %)
Produkce KO: cca 5,4 mil. t = 513 kg/ob/rok
Podíl využitých KO: 41,7 %
(z toho materiálově 30,8 %; energeticky 10,8 % )
Podíl KO odstraněných skládkováním: 55,4 %
Zařízeních na energetické využívání
komunálních odpadů v ČR
SAKO Brno
- kapacita cca 240 tis. t/rok
- po rozsáhlé rekonstrukci
-
ZEVO Praha Malešice
kapacita 310 tis. t/rok
po rekonstrukci (Kogenerace a DeNOx)
TERMIZO Liberec
- kapacita 96 tis. t/rok
- nejnovější z EVO v ČR
Všechna 3 EVO splňují podmínku
energetické účinnosti dle 98/2008/ES.
Přínosy EVO
Soulad s hierarchií pro nakládání s odpady
Odklon KO od skládkování
Náhrada části primárních paliv při současné výrobě
elektrické energie a tepla
Úspory emisí skleníkových plynů
Snižování ukládání BRKO na skládky v souladu se
směrnicí Rady 1999/31/ES o skládkách odpadů
OPŽP
OPŽP 2007 - 2013
8
Prioritní osa 4 OP ŽP „Zkvalitnění nakládání s
odpady a odstraňování starých ekologických zátěží“
V rámci prioritní osy 4 jsou realizovány následující
oblasti podpory:
4.1 Zkvalitnění nakládaní s odpady
13,4 mld. Kč = cca 10% alokace OPŽP
4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží
6,6 mld. Kč
9
Forma a výše podpory v oblasti podpory 4.1
Podpora je poskytována formou nevratné dotace
Konkrétní výše dotace je stanovena na základě
finanční analýzy u projektů generujících příjmy či na
základě pravidel pro poskytování veřejné podpory u
projektů podléhajících podmínkám veřejné podpory
Podpora je poskytována z Fondu soudržnosti
Maximální míra podpory - 85 % z celkových
způsobilých veřejných výdajů projektu
Minimální výdaje projektu – 500 000 Kč
Maximální výše podpory u projektů podnikatelských
subjektů – 50 mil. Kč na 1 projekt a žadatele v
období 3 let od podání žádosti
10
Příklady přijatelných příjemců podpory v
oblasti 4.1
Obce, města, svazky obcí, kraje
Příspěvkové organizace a
organizační složky obcí, měst a krajů
Státní podniky
ČR prostřednictvím organizačních
složek státu
O.p.s., církve a náboženské
společnosti, VŠ
Obchodní společnosti vlastněné z
více než 50 % majetku
obcí/veřejnoprávními subjekty
Soukromé podnikatelské subjekty
Fyzické osoby – podnikatelé
Úplný seznam příjemců podpory je
uveden v Implementačním
dokumentu OP ŽP
11
Doklady požadované k Formuláři žádosti pro její
vyhodnocení - obecné – vyžadované od všech žadatelů
Doklad, ze kterého je patrná právní subjektivita žadatele,
doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním s Fondem,
prohlášení žadatele, zda je či není plátcem DPH,
stanovisko místně příslušného KÚ z hlediska potřeb životního
prostředí,
posouzení vlivů na životní prostředí (EIA),
stanovisko orgánu ochrany přírody,
finanční analýza,
podklady pro stanovení přípustné výše veřejné podpory,
smlouva o smlouvě budoucí nebo kupní smlouva,
ocenění pozemku nebo nemovitosti odborně způsobilou osobou,
provozní smlouva včetně dokladů o výběru dodavatele,
doklad o způsobu zajištění provozu investice,
ekonomické doklady.
12
Podporované aktivity v oblasti podpory 4.1
integrované systémy nakládání s odpady
systémy odděleného sběru, skladování a
manipulace s odpady
zařízení na úpravu nebo využívání odpadů,
zejména na třídění, úpravu a recyklaci odpadů
rekultivace starých skládek a odstranění
nepovolených skládek
13
přehled podpořených schválených projektů v
rámci OP 4.1 OPŽP (bez XV. výzvy)
stav I. Q 2013
Dle typu projektu
Počet
Celkové náklady
Uznatelné náklady
Požadovaná dotace (FS)
Sběrné dvory
309
2 781 949 612
2 590 015 112
2 182 807 788
Systémy odděleného sběru
501
2 138 696 538
1 847 747 965
1 351 095 806
Ostatní zařízení
247
5 082 039 421
4 202 304 924
2 271 495 683
262
2 635 044 925
2 183 079 148
1 488 441 181
70
1 758 564 407
1 742 312 207
1 477 032 490
92
1 356 174 227
1 211 871 063
805 227 131
1 481
15 752 469 130
13 777 330 419
9 576 100 079
Kompostárny a bioplynové
stanice
Rekultivace a odstr.
skládek
Kombinované projekty
CELKEM
14
Výsledky výzev PO 4
V PO 4 bylo v rámci celkem 10 výzev - I., V., XI., XV.,
XIX., XXVII., XXIX., XXXII., XL. a XLV.
Podpořené/zazávazkované
Podpořené/zazávazkované projekty PO4 v Kč dle výzvy
40V
32V
29V
27V
19V
15V
11V
5V
1V
0
500 000 000
1 000 000 000
4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží
1 500 000 000
2 000 000 000
2 500 000 000
4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady
15
Celková výše dotace podpořených projektů
oblasti podpory 4.1 v jednotlivých krajích ČR
Zdroj: SFZP Central
16
Velké projekty ZEVO administrované
v rámci OPŽP
EVO – Komořany, Most
- kapacita 150 tis. tun/rok
- žádost projektu vrácena Evropskou komisí
- očekává se obdržení stavebního povolení
ZEVO Chotíkov
- kapacita 95 tis. tun/rok
- žádost projektu vrácena Evropskou komisí
- očekává se obdržení stavebního povolení
Projekty MBÚ předložené v rámci 15. výzvy OPŽP
a schválené k financování
• Centrum odpadového hospodářství Radim III.
– MBÚ s Bioplynovou stanicí
- kapacita 75 tis. tun/rok
• MBÚ – Ekologické centrum Mníšek pod Brdy
- kapacita 40 tis. tun/rok
• Centrum průmyslového zpracování komunálních odpadů Mladá
Boleslav
- kapacita 45 tis. tun/rok
Plánovaná výzva pro PO 4
Poslední připravovaná kontinuální výzva pro Prioritní
osu 4 v rámci běžného programového období bude dle
aktuálního plánu výzev vyhlášena v červenci 2013
Předkládání žádostí o podporu na základě uvedené
plánované výzvy bude umožněno od srpna 2013
OPŽP
OPŽP 2014+
20
OPŽP 2014 - 2020
Navrhuje 6 prioritních os programu:
PO 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní
PO 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
PO 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
PO 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu
PO 5: Energetické úspory
PO 6: Technická pomoc
V rámci PO je připraveno 22 specifických cílů a 73
aktivit
21
Specifické cíle PO 3
3.1 Zvýšit předcházení vzniku odpadů
3.2 Zvýšit celkovou úroveň materiálového využití
odpadů,
odpadů, resp. úroveň recyklace
3.3 Zvýšit energetické využití odpadů jako zdroje surovin
3.4 Zvýšit úroveň nakládání s nebezpečnými odpady
3.5 Odstranit nepovolené skládky a rekultivovat staré
skládky
3.6 Odstraňování a inventarizace ekologických zátěží
3.7 Snižování environmentálních rizik a rozvoj systémů
jejich řízení
22
Projekty ZEVO identifikované k podpoře v rámci
OPŽP 2014 - 2020
Integrovaný systém pro energetické využití odpadu
- Kraj Vysočina
ZEVO s integrovaným logistickým systémem pro Olomoucký kraj
(vč. překládacích stanic)
ZEVO v Jihočeském kraji
ZEVO Cheb - Karlovarský kraj
ZEVO ve Středočeském kraji
Harmonogram dalších kroků
konec 05/2013 - MMR předloží informaci vládě ČR o
stavu přípravy operačních programů
předpoklad 10/2013 - Jednotlivé Řídící orgány
předkládají operační programy ke schválení vládě
ČR.
předpoklad 11-12/2013 - Předložení operačních
programů ke schválení na EK
24
Děkuji za pozornost
Ing. Zdeněk Špringar
Odbor řízení projektů OPŽP
Ministerstvo životního prostředí České republiky, Vršovická 65, 100 10 Praha 10,
tel.: +420 267 122 854
[email protected] www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 [email protected]
25
Download

Prezentace_VOD-KA_130522 - ODPADY - Vodovody