Sazby cestovních náhrad 2014 – přehled
Stravné tuzemské (vyhl. č. 435/2013 Sb.)
Doba trvání
pracovní cesty
5 - 12 hod.
nad 12 - 18 hod.
nad 18 hod.
Podnikatelská sféra
min. 67 Kč
min. 102 Kč
min. 160 Kč
Příspěvková
a státní sféra
67 - 80 Kč
102 – 123 Kč
160 – 191 Kč
Fyzická osoba
podnikatel
max. 123 Kč
max. 191 Kč
Při dvoudenní tuzemské pracovní cestě se stravné stanoví buď za každý kalendářní den samostatně anebo za celkovou
dobu trvání pracovní cesty, a to podle toho, co je pro zaměstnance výhodnější. Při zahraniční pracovní cestě se
tuzemské stravné stanoví vždy za každý kalendářní den příslušné cesty samostatně.
Vozidla, která zaměstnanci zaměstnavatel na pracovní cestu neposkytl (vlastní vozidlo zaměstnance, vozidlo, které
si zaměstnanec vypůjčil, vozidlo, které má zaměstnanec v nájmu, vozidlo, které používá na základě smlouvy o výprose)
Sazba základní náhrady (vyhl.č. 435/2013 Sb.)
minimální sazba (ve státní a příspěvkové sféře sazba závazná:
 motocykly a čtyřkolky
1,00 Kč/km
 osobní automobily
3,70 Kč/km
 OA s přívěsem - zvýšit
o 15 % (4,25 Kč/km)
 nákladní automobily, autobusy
7,40 Kč/km (FO-podnikatel 3,70 Kč/km)
Průměrná cena PHM pro účely stanovení náhrady výdajů za spotřebované PHM (nedoloží-li zaměstnanec cenu
PHM dokladem)
(vyhl.č. 435/2013 Sb.)
BA 95 oktanů
35,70 Kč
BA 98 oktanů
37,90 Kč
Nafta motorová
36,00 Kč
Spotřeba PHM
Kombinovaná spotřeba paliva (v TP třetí údaj), je-li zjištěna podle normy EU:
např.: EHK 101, R101.00, 93/116/ES, 1999/100/ES, 2004/3/ES, 2007/46/ES, 715/2007/ES, EU 692/2008,
EU 566/2011, 459/2012/EU, 630/2012/EU, 195/2013/EU, … (vč. případných písmen za číslem normy)
Není-li v TP kombinovaná spotřeba podle norem EU, použije se aritmetický průměr.
Není-li v TP žádný údaj o spotřebě – zaměstnanec musí doložit TP vozidla shodného typu.
Fyzická osoba-podnikatel (OSVČ) použije vždy aritmetický průměr, není-li v TP žádný údaj, použije spotřebu
z tabulky uvedené v pokynu GFŘ D-6 k ZDP.
Zahraniční stravné
Základní sazby zahraničního stravného jsou pro rok 2014 stanoveny vyhláškou Ministerstva financí č. 354/2013 Sb.
Proti roku 2013 došlo ke zvýšení základní sazby zahraničního stravného u Alžírska (na 40 EUR), Ázerbajdžánu (na 40
EUR), Indie (na 40 EUR) a Venezuely (na 60 USD). Změna nastala u Kambodžy (ze 35 EUR na 45 USD) a Laosu (ze
35 EUR na 45 USD).
U ostatních států ke zvýšení sazeb ani k jiným změnám nedošlo, tzn. že u států Evropské unie platí i nadále tyto
základní (denní) sazby zahraničního stravného:
Stát EU
Základní sazba
Stát EU
Základní sazba
Stát EU
Základní sazba
Belgie
45 EUR
Kypr
40 EUR
Portugalsko
40 EUR
Bulharsko
35 EUR
Litva
40 EUR
Rakousko
45 EUR
Dánsko
50 EUR
Lotyšsko
40 EUR
Rumunsko
35 EUR
Estonsko
40 EUR
Lucembursko
45 EUR
Řecko
40 EUR
Finsko
45 EUR
Maďarsko
35 EUR
Slovensko
35 EUR
Francie
45 EUR
Malta
45 EUR
Slovinsko
35 EUR
Chorvatsko
35 EUR
Německo
45 EUR
Španělsko
40 EUR
Irsko
45 EUR
Nizozemsko
45 EUR
Švédsko
50 EUR
Itálie
45 EUR
Polsko
35 EUR
Velká Británie
40 GBP
Ke změnám nedošlo ani u ostatních evropských států.
Kapesné
Podnikatelská sféra
Zaměstnavatel není omezen v poskytování kapesného.
Státní a příspěvková sféře
Kapesné lze zaměstnanci poskytnout až do 40 % zahraničního stravného zjištěného podle § 170 odst. 3 a § 179 ZP, tj.
zahraničního stravného, které mu přísluší po povinném snížení za bezplatně poskytnuté jídlo (podle MPSV bez
snížení podle § 179 odst. 3 a 4 ZP). Pokud zaměstnanci zahraniční stravné nepřísluší, nelze mu poskytnout ani kapesné.
19.12.2013
Ing. Karel Janoušek
Download

Sazby cestovních náhrad 2014 – přehled Stravné