MĚSTSKÝ
: Třebíč
••
c.
TŘEBíč
odbor životního prostředí
oddělení vodního hospodářství
Karlovo nám. 104/55,67401
SPIS
Č.J.:
ÚŘAD
Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 67401
Třebíč
OŽP 81 03/2012/Sv
OŽP 46490/12 - SPIS 8103/2012/Sv
VYŘIZUJE:
TELEFON:
E-MAIL:
Svoboda Miroslav
568 805 238
[email protected]
DATUM:
24.9.2012
OZNÁMENí
O
ZAHÁJENí
VODOPRÁVNíHO
ŘíZENí
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městys Stařeč, IČO 00290491, Jakubské náměstí 50, 675 22 Stařeč
(dále jen "stavebník") dne 12.9.2012 podal žádost o vydání povolení k nakládání s vodami a
o vydání stavebního povolení ke zřízení vodního díla:
Rekonstrukce
kanalizace
stoka B
na pozemku parc. Č. 210/66, 210/71, 210/93, 210/3, p. p. k. 210/2 v katastrálním území
Stařeč podle ustanovení § 15 zákona Č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon), a ustanovení §
115 zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"). Uvedeným dnem bylo ve smyslu
ustanovení § 44 odst. 1 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "správní řád"), zahájeno vodoprávní řízení.
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
Název kraje
Název obce
Identifikátory katastrálních území
Názvy katastrálních území
Parcelní čísla dle evidence katastru
nemovitostí
Kraj Vysočina
Stařeč
755265
Stařeč
parc. Č. 210/66, 210/71, 210/93, 210/3,
p. p. k. 210/2 v katastrálním území
Stařeč
Přímé určení polohy (konec stavby) (souřadnice X, Y)
Přímé určení polohy (začátek stavby) (souřadnice X, Y)
Sto ková síť
Druh stokové sítě
Celková délka stok
1154360,654388
1154217,654474
gravitační
165,63 m
Údaje o předmětu rozhodnutí:
stoková síť
kanalizace pro veřejnou potřebu
jednotná
Stavby kanalizačních stok
Kanalizační soustava
Charakter kanalizační soustavy
./2
Hodiny pro styk s veřejností
Tel.: 568 896 111, fax: 568 847 155
Po 08:00 -11 :30; 12:30 - 17:00 hod. - úřední den
[email protected] , www.trebic.cz
Úl 08:00 -11:30; 12:30 -14:00 hod.
Sl 08:00 - 11:30; 12:30 - 17:00 hod. - úředni den
Bankovní spojení: Komerční
Č. ú.: 329-711/0100
banka, a. s., Třebíč
8
VIS
lP\. ••• _.,.~_
Čt OB:OO-11:30; 12:30 -14:00
hod.
Pá 08:00 -11:30; 12:30 -14:00 hod.
IČ: 002 90 629
•• ~~1td.
CERTIFICATE
~
UKAS
QUAlJlY
M4NACEMENT
Ml
NO. 31708
.
C.j.: OŽP 46490/12 - SPIS 8103/2012/Sv
Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle
ustanovení § 104 odst. 2 písmo c) a ustanovení § 106 vodního zákona, místně příslušný
podle ustanovení § 11 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a
dále jako speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení § 15 odst. 4 vodního zákona a
ustanovení § 15 stavebního zákona
oznamuje
podle ustanovení § 115 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 112 odst. 1 stavebního
zákona zahájení vodoprávního řízení. Jelikož jsou vodoprávnímu úřadu dobře známy
poměry v místě staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované
stavby, upouští v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona a v souladu
s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona od 9hledání na místě a ústního jednání.
Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky,
popřípadě důkazy do
26.10.2012.
K později uplatněným
přihlédnuto.
závazným
stanoviskům,
námitkám,
I
popřípadě
důkazům
nebude
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Třebíč, odbor
životního prostředí, úřední dny pondělí a středa), Masarykovo nám. 116, budova B, 1.
poschodí, dveře č. 113. V době mimo úřední dny po telefonické dohodě (tel. 568805 238).
Nechá-Ii se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zmocněnec vodoprávnímu úřadu
písemnou plnou moc v souladu s ustanovení § 33, 34 a 35 správního řádu. Účastník řízení
nebo jeho zástupce je v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 správního řádu povinen
předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.
Účastník řízení může podle ustanovení § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky
proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům
dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené
smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k
pozemku nebo stavbě.
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při
pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo
územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
Ve svých námitkách účastník řízení uvede důvody pro podání námitek a skutečnosti, které
zakládají jeho postavení jako účastníka řízení. K námitkám, které nesplňují uvedené
požadavky, vodoprávní úřad nepřihlíží.
Nejpozději ve lhůtě do 5 dnů po uplynutí výše uvedené lhůty na uplatnění námitek,
důkazů a připomínek se mohou účastníci řízení v souladu s ustanovení § 36 odst. 3
správního řádu seznámit se shromážděnými
podklady pro rozhodnutí. Tímto se
současně účastníci upozorňují na to, že v řízeních, ve kterých je uplatňována zásada
koncentrace řízení, platí, že podle ní účastníci řízení mohou uplatnit své připomínky nebo
námitky pouze v předem stanovené lhůtě, toto ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu
neslouží k tomu, aby mohly být v projednávané věci i po uplynutí této lhůty uplatněny další
nové námitky nebo připomínky.
~ĚSTSKý-Ú-ft-AD-T-Ř-'EB-f-"I!
ODBOR líVOTNfHO PROSTŘED
'.
Ing. Jana Kristková
vedoucí oddělení vo
Strana 2 (celkem 4)
Č.j.:
ažp
46490/12 - SPIS 8103/2012/Sv
Město Třebíč a městys Sta řeč
se žádají o vyvěšení této veřejné vyhlášky na místě k tomu určeném po dobu
stanovenou zákonem (15 dní) a poté zaslání potvrzení o vyvěšení odboru ŽP MěÚ
Třebíč.
Vyvěšeno dne: .....
o o o o o o o o o
00
o
00
o
00
o o o o o o o o
Sejmuto dne:
o o o o o o o o ••••••••••••••••••••••••••••
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
Účastníci vodoprávního řízení do vlastních rukou (dodejky)
§ 27 odst. 1 správního řádu
Městys Stařeč, Jakubské náměstí 50, 675 22 Stařeč (2x se žádostí o vyvěšení)
§ 27 odst. 2 správního řádu (doručeno veřejnou vyhláškou)
Radek Černý, I. Olbrachta č.p. 670/5, Nové Dvory, 67401 Třebíč 1
Jaroslav Daňhel, Niva č.p. 227, 67522 Stařeč
Marie Daňhelová, Niva č.p. 227, 67522 Stařeč
Ivanka Dokulilová, Mastník č.p. 12,67522
Stařeč
Soňa Heřmanovská, Niva č.p. 264, 675 22 Stařeč
Naďa Horká, Niva č.p. 249, 67522 Stařeč
Dana Hrůzová, Niva č.p. 226, 675 22 Stařeč
Miloslav Jahoda, Niva č.p. 265, 675 22 Stařeč
Jaroslava Jahodová, Niva č.p. 265, 67522 Stařeč
Pavel Jelínek, Niva č.p. 333, 67522 Stařeč
Vítězslav Jeřábek, Niva č.p. 298, 67522 Stařeč
Miroslav Ježek, Niva č.p, 285, 67522 Stařeč
Marie Kinská, Kollárova č.p, 2740/7, 58601 Jihlava 1
Libuše Kopečná, U Hřiště č.p. 360, 67522 Stařeč
Michael Kralert, Podhořská č.p. 804/30, Dolní Chabry, 184 00 Praha 84
Jana Miholová, Sportovní č.p. 627/8, Vyškov-Předměstí, 68201 Vyškov 1
Jan Němec, Družstevní č.p, 1065/39, Horka-Domky, 67401 Třebíč 1
Miloslav Neumann, Niva č.p. 251, 675 22 Stařeč
Zdeňka Neumannová, Niva č.p. 251,67522
Stařeč
Ivan Novák, Niva č.p. 226, 67522 Stařeč
Marie Pokorná, Niva č.p. 299, 67522 Stařeč
Petr Pokorný, Niva č.p. 299, 67522 Stařeč
Petr Pokorný, Niva č.p. 299, 67522 Stařeč
Miroslav Procházka, Věstoňovice č.p. 13, Benetice, 67507 Čechtín
Milan Soukop, Niva č.p. 224, 67522 Stařeč
Renáta Soukopová, Niva č.p. 224, 67522 Stařeč
Renata Strasserová, Moselgasse 20 A/4/3, 1100 Wien, Rakousko
Miluše Sýkorová, Niva č.p. 327, 67522 Stařeč
Jitka Štěpanovská, Zámecká č.p. 791/7, Podklášteří, 67401 Třebíč 1
Pavel Štěpanovský, Zámecká č.p. 791/7, Podklášteří, 67401 Třebíč 1
Karel Štork, Niva č.p. 250, 67522 Stařeč
Jana Štorková, Niva č.p. 250, 67522 Stařeč
Lenka Trojanová, Niva č.p, 255, 675 22 Stařeč
Martin Tůma, Na Kopcích č.p. 363, Nové Město, 67401 Třebíč 1
E.ON Česká republika, s.r.o., Tech. evidence a dok., IDDS: 3534cwz
Jihomoravská plynárenská, a.s., IDDS: yhscfc9
Strana 3 (celkem 4)
Č.j.: OŽP 46490/12 - SPIS 8103/2012/Sv
Telefónica Czech Republic, a.s., DLSS Vysočina, IDDS: d79ch2h
Tělovýchovná jednota Sokol Stařeč, Stařeč, 67522 Stařeč
VODÁRENSKÁ AKCiOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Třebíč, IDDS: siygxrm
Dotčené orgány (doporučeně)
Městský úřad Třebíč, odbor výstavby, Karlovo nám. č.p. 104/55, Vnitřní Město, 67401
Třebíč 1
Na vědomí
Městský úřad Třebíč, odbor kanceláře starosty a místostarostů, Karlovo nám. č.p. 104/55,
Vnitřní Město, 67401 Třebíč 1 (1x se žádostí o vyvěšení)
Strana 4 (celkem
4)
Download

: Třebíč - Městys Stařeč