STAVEBNÍ ÚŘAD, RONOVSKÁ 10, 621 00 BRNO
VÁŠ DOPIS ČJ.:
ZE DNE:
NAŠE ČJ.:
SPIS. ZN.:
MCBORE/110/2012
SZ MCBORE/97/2012
VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:
Ing. Soňa Dvořáková
541 237 257
541 237 257
[email protected]
DATUM:
2012-02-21
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
MUDr. Radim Němeček nar. 5. 4. 1979 a MUDr. Miriam Němečková, nar. 10. 5. 1978, Lýskova
1035/5, 635 00 Brno (dále jen "žadatelé") podali dne 11. 1. 2012 žádost o vydání územního rozhodnutí
o umístění stavby rodinného domu v Brně-Ořešíně, ul. Jasná na pozemku parc. č. 406/3
v katastrálním území Ořešín včetně souvisejících staveb přípojek vody, splaškové kanalizace, plynu,
NN, dešťové kanalizace včetně akumulační a vsakovací jímky a vjezdu.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Vymezení předmětu územního řízení:
- Rodinný dům:
Jedná se o novostavbu samostatně stojícího rodinného domu jednopodlažního s obytným podkrovím,
který je zastřešen sedlovou střechou. Vzhled budovy je klasický, zapadá do okolní zástavby. Součástí
domu je garáž, která není provozně propojena s rodinným domem.
Dům je umístěn v odstupu cca 10m od kraje komunikace v ul. Jasná. Východní fasádou přiléhá k hranici
sousedního pozemku parc. č. 404, k.ú. Ořešín, západní fasáda je vzdálena 1,55 m od hranice pozemku
parc. č. 406/1, který tvoří přístup k jeho spodní širší části. Odstupové vzdálenosti od ostatních staveb
jsou dostatečné.
Zastavěná plocha domu je cca 130 m2, výška hřebene střechy nad podlahou 1. nadzemního podlaží je
7,6 m (±0,000 = 366,000).
- Technické vybavení:
V uliční části před rodinným domem jsou řešena 3 odstavná stání pro automobily. Vjezd k RD je řešen
z ulice Jasná, stejně tak připojení na veřejný vodovod, splaškovou kanalizaci, plynovod
a elektrickou energii. Vytápění RD je zajištěno plynovým kotlem a přitápění krbem na pevná paliva.
Přípojka splaškové kanalizace je se souhlasem vlastníků sousedních pozemků vedena mimo komunikaci
v pozemcích parc. č. 406/1, 408 aa 409/1 (výtlačná část) a přes šachtu napojena gravitačně do veřejného
řadu v ul. Jasná na pozemku parc. č. 381/9. Přípojky plynu a vody jsou napojeny přímo do veřejného
řadu v ul. Jasná na pozemku parc. č. 381/8. Přípojka NN je napojena na veřejný rozvod v ul. Jasná.
Dešťové vody jsou ze stavby i zpevněných ploch svedeny domovními rozvody dešťové kanalizace do
akumulační nepropustné jímky s přepadem svedeným do zasakovací jámy vyplněné štěrkem, vše
umístěno v jižní části pozemku.
Č.j. MCBORE/110/2012
str. 2
Úřad městské části města Brna, Brno-Ořešín, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního
zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené
s ohledáním na místě na den
27. března 2012 (úterý) v 9.00 hodin
se schůzkou pozvaných na místě stavby (konec ulice Jasná, mezi RD Jasná 25 a 29).
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být
uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou
nahlížet do podkladů rozhodnutí (Úřad městské části města Brna, Brno-Ořešín, stavební úřad, úřední
dny: Po a St 8:00 - 16:30).
Nedílnou součástí tohoto opatření je situace stavby.
Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí.
Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit
k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.
Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla
bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na
vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby
veřejného ústního jednání.
Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu
veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního
plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako
účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů
vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku
nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo
závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že
znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem
totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a
místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě
jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného
držitele.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou
osobu současně činit úkony jen jedna osoba.
Ing. Soňa Dvořáková
vedoucí stavebního úřadu
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA
Č.j. MCBORE/110/2012
str. 3
Toto oznámení bude vyvěšeno na úřední desce zdejšího stavebního úřadu a elektronické úřední desce na
internetové adrese www.brno-oresin.cz po dobu 15 dnů; po uplynutí této lhůty se považuje oznámení za
doručené účastníkům řízení dle § 85 odst.2 stavebního zákona.
Vyvěšeno:
21. 2. 2012
Den doručení :
7. 3. 2012
Sejmuto:
Zveřejněno dálkovým způsobem od 21. 2. 2012 do 8. 3. 2012
Obdrží:
- účastníci řízení (§85 odst. 1 stavebního zákona - dodejky):
MUDr. Radim Němeček, Lýskova 1035/5, Bystrc, 635 00 Brno 35
MUDr. Miriam Němečková, Lýskova 1035/5, Bystrc, 635 00 Brno 35
Statutární město Brno, Městská část Brno Ořešín zast. Starostou Mgr. Janem Levíčkem
- účastníci řízení (§85 odst. 2 stavebního zákona – doručení veřejnou vyhláškou):
Ing. Jan Suchý, Krajní 109/5, Bystrc, 635 00 Brno 35
Jindřich Strejček, Jasná 87/29, Ořešín, 621 00 Brno 21
Eliška Strejčková, Jasná 87/29, Ořešín, 621 00 Brno 21
Jarmila Plšková, Valouškova 572/5, Bystrc, 635 00 Brno 35
Hubert Kocourek, Jasná 84/18, Ořešín, 621 00 Brno 21
Jarmila Kocourková, Jasná 84/18, Ořešín, 621 00 Brno 21
Zdeněk Bazal, Jasná 138/25, Ořešín, 621 00 Brno 21
Božena Navrátilová, Jasná 138/25, Ořešín, 621 00 Brno 21
Michal Pochop, Na Královkách 900, 664 34 Kuřim
Brněnské komunikace, IDDS: tk7c8xt
Brněnské vodárny a kanalizace, IDDS: c7rc8yf
Jihomoravská plynárenská, IDDS: yhscfc9
E.ON, IDDS: 3534cwz
Technické sítě Brno, IDDS: 55kgizb
- dotčené orgány (správní úřady – dodejky):
Statutární město Brno, IDDS: a7kbrrn (OŽP MMB, OVLHZ MMB, OD MMB, OUPR MMB)
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, IDDS: ybiaiuv
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, IDDS: jaaai36
Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, IDDS: py6bvvq
- ostatní
Statutární město Brno, IDDS: a7kbrrn (OTS MMB)
Č.j. MCBORE/110/2012
Příloha - situace stavby:
str. 4
Download

Oznámení zahájení územního řízení o umístění stavby - Brno