M Ě S T S K Ý Ú Ř A D , odbor výstavby a územního plánování
náměstí Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice
SPIS. ZN.:
Č.J.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
OVUP/9136/2013/Ha
MUMB/OVUP/ 9218/2013
Zbyněk Hanák
568 408 333
[email protected]
DATUM:
2.5.2013
*mumbx00eqjq3*
MUMBX00EQJQ3
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
E.ON Distribuce, a. s., IČO 28085400, F.A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice,
kterého zastupuje E.ON Česká republika, s. r. o., IČO 25733591, F. A. Gerstnera 2151, 370 49
České Budějovice,
kterého zastupuje Západomoravská elektromontážní společnost, spol. s r. o., IČO 43371833,
Sadová 829, 674 01 Třebíč
(dále jen "žadatel") podal dne 29.4.2013 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
Martínkov, vývody NN z TS Obec
Martínkov
na pozemcích st. p. 49, 28, 125, 73, 54, 104/3, 13, 111/1, 45, 69, 154, 102/2, 166, 104/2, 111/2, 120, 12,
10, 35/1, 61, 113, 65, 119, 31, 27/2, 131, 100/3, 43, 52, 50, 56, 67/2, 72, 107, 123, 126/1, 106, 32, 21,
127, 19, 67/1, 37/1, 126/2, 102/3, 100/1, 97/1, 98, 104/5, 70, 14, 9, 110, 135, 94, 41, 101/2, 223, 64, 36,
124/1, 15/2, 15/1, 104/4, 93, 58, 47, 37/2, 39/2, 103, 116, 29, 104/1, 34, 33, 39/1, parc. č. 5, 121, 67/2,
518/1, 2565/8, 100/2, 122/2, 112/4, 517/18, 48/1, 114, 136, 2588/1, 102/3, 113, 11, 12, 34, 4/1, 517/19,
130/1 v katastrálním území Martínkov. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Stavba obsahuje:
Projektová dokumentace řeší úpravu venkovních rozvodů NN v obci Martínkov, okres Třebíč, ve
středu obce dle situace stavby. Je plánováno úplné zrušení stávajícího nadzemního vedení NN včetně
nadzemních přípojek HDV.
Současně je řešen nový rozvod ve stejném rozsahu v provedení v zemních rýhách a se zapuštěním
nových kabelových skříní do oplocení, tarasů a venkovních zdí vybraných objektů. Nové hlavní
venkovní rozvody NN se provedou zemní kabelovou sítí NN, kabelem NAYY-J 4x150, NAYY-J
4x95mm2 a ukončí se v jednotlivých rozpojovacích skříních SR522. SR442, SR422 a SR442. Mezi
rozpojovacími skříněmi SR se zemním kabelem NAYY-J 4x150mm2 a NAYY-J 4x95 mm2
zasmyčkují skříně SS100, SS200, SS300. Z těchto smyčkových skříní se podle situace
projektovaného vedení připojí stávající odběratelé elektrické energie. Ze stávající zděné TS Obec
Martínkov Č. 601160 budou vyvedeny následující paprsky. Dva kabely NAYY-J 4x150 mm2, z
nichž jeden bude smyčkován přes přípojkové pilíře na pravé straně náměstí a ukončen v SR522 u
č.p. 131. Druhý kabel NAYY-J 4x150 mm2 bude ukončen v SR422, č.36 naproti TS mezi RD422
č.p.36 a 37. Ze stávající zděné TS Obec Martínkov je dále provedena kabelová smyčka pomocí dvou
kabelů NAYY-J 4x95 mm2 k RD č.p.83. Ponechané zůstane vedení provedené slaněným kabelem
JIV na kraji Martínkova od Lesonic, ulice vlevo, stávající p.b.č.43 a vedeni na odlehlou nemovitost
směrem na Domamil, p.b.č.27. Toto vedení bude odjištěno ve skříni SV101 na podpěrném bodu
číslo 27. V obou případech se jedná o rekonstruované vedení v roce 2009. U těchto dvou úseků
vedení je rozhodnuto o výměně koncových podpěrných bodů. U p.b.č.27 a 43 je řešen kabelosvod 1x
NAYY-J 4x95 mm2 v ochranné trubce KSR75/3, ukončení smršťovací hlavou a proudovými
svorkami na venkovní vedení. V celé distribuční smyčce bude vybudováno uzemnění skříní SS, SR,
dle výkresu situace projektovaného vedení a tabulky návrhu uzemnění pomocí zemnící pásky FeZn
Č.j. MUMB/OVUP/ 9218/2013
-
-
str. 2
30x4 mm2. Zemní kabelové rýhy budou provedeny v trasách dle vzorových řezů zobrazených ve
výkresové dokumentaci, výkres vzorových řezů. Kabelová trasa je řešena v chodnících a
nezpevněných plochách zemní kabelovou rýhou š.50, hl.80cm, ve vozovce, krajnici vozovky š.50,
hl.120cm, pažení. Krytí je pouze pískové lože, ve vozovce a vybraných případech je zvýšené krytí
pomocí plastové chráničky AROT 110.
V rámci rekonstrukce sítě NN jsou řešeny následující přechody přes místní komunikaci spadající pod
obec Martínkov:
silnice III.třídy č.4201, konec obce - 2x protlak pod vozovkou.
Zemní práce, zemní kabelové rýhy jsou řešeny převážně po pozemních obecních a soukromých
pozemcích.
Městský úřad Moravské Budějovice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a
současně nařizuje k projednání žádosti ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den
6. června 2013 (čtvrtek) v 9:00 hodin
se schůzkou pozvaných na obecním úřadě v Martínkově. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů
rozhodnutí (Městský úřad Moravské Budějovice, úřední dny: Po, St 8:00 - 17:00, Út, Čt, Pá 8:00 15:00).
Poučení:
Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při
ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo
rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují
rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých
námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání
námitek.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění
úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu
stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo
opatření.
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu,
kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního
zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo
stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.
Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení,
datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je
patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad
předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za
právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.
otisk úředního razítka
Ing. Vlastimil Novotný
vedoucí odboru výstavby a územního plánování
Č.j. MUMB/OVUP/ 9218/2013
str. 3
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 30 dnu a současně zveřejněn způsobem
umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního rádu. 30. den je posledním dnem oznámení.
Datum vyvěšení: ............................................
Datum sejmutí: …………………................
……………………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:
………………………………......................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:
V elektronické podobě
zveřejněno od: ………………………..…….
………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:
V elektronické podobě
zveřejněno do: ……………………………
………………………………......................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:
Zdvořile žádáme, po sejmutí opatření z úřední desky, o jeho vrácení s potvrzením o vyvěšení.
Obdrží:
účastníci (dodejky)
Západomoravská elektromontážní společnost, spol. s r. o., IČO 43371833, IDDS: m3vcn8c
Obec Martínkov, IDDS: uuyauqf
účastníci (veřejnou vyhláškou)
Telefónica Czech Republic, a. s., IDDS: d79ch2h
JMP Net, s.r.o., IDDS: te2d68s
Vodárenská akciová společnost, a. s., IDDS: siygxrm
E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IDDS: 3qdnp8g
Jaroslav Urbánek, Martínkov č.p. 7, 675 44 Lesonice
Miroslava Hátlová, Martínkov č.p. 1, 675 44 Lesonice
Květoslav Hátle, Martínkov č.p. 1, 675 44 Lesonice
Alfréd Schima, Horní č.p. 544/24, Štýřice, 639 00 Brno 39
Marie Beránková, Martínkov č.p. 20, 675 44 Lesonice
Milan Beránek, Martínkov č.p. 20, 675 44 Lesonice
Josef Svoboda, Martínkov č.p. 10, 675 44 Lesonice
Mgr. Jitka Urbánková, Martínkov č.p. 30, 675 44 Lesonice
Alena Přibylová, Martínkov č.p. 30, 675 44 Lesonice
Marie Kacetlová, Martínkov č.p. 80, 675 44 Lesonice
Marie Janíčková, Palackého č.p. 1097, 676 02 Moravské Budějovice 2
Bohumír Janíček, Jakubov u Moravských Budějovic č.p. 65, 675 44 Lesonice
Marie Poláchová, Martínkov č.p. 33, 675 44 Lesonice
Stanislav Máca, Martínkov č.p. 33, 675 44 Lesonice
Blažena Mácová, Martínkov č.p. 33, 675 44 Lesonice
Josef Svoboda, Martínkov č.p. 5, 675 44 Lesonice
Ludmila Svobodová, Martínkov č.p. 5, 675 44 Lesonice
Marie Vechetová, Březinova č.p. 3982/97, 586 01 Jihlava 1
Ladislav Vecheta, Březinova č.p. 3982/97, 586 01 Jihlava 1
Josef Číhal, Jakubov u Moravských Budějovic č.p. 26, 675 44 Lesonice
Č.j. MUMB/OVUP/ 9218/2013
str. 4
Emil Bém, Martínkov č.p. 117, 675 44 Lesonice
Jindřiška Bémová, Martínkov č.p. 117, 675 44 Lesonice
Luboš Venhoda, Martínkov č.p. 120, 675 44 Lesonice
Lenka Venhodová, Martínkov č.p. 120, 675 44 Lesonice
Bohumil Menčík, Martínkov č.p. 27, 675 44 Lesonice
Miluše Menčíková, Martínkov č.p. 27, 675 44 Lesonice
Hana Pokojová, Langrova č.p. 1337/1e, Slatina, 627 00 Brno 27
Martin Pokoj, Marie Kudeříkové č.p. 1005/9, Brno-Židenice, Židenice, 636 00 Brno 36
Jaroslav Veselský, Martínkov č.p. 38, 675 44 Lesonice
Antonín Karásek, Martínkov č.p. 82, 675 44 Lesonice
Zdeňka Karásková, Martínkov č.p. 82, 675 44 Lesonice
Jan Pléha, Martínkov č.p. 68, 675 44 Lesonice
Miroslav Pléha, Rerychova č.p. 1077/10, Bystrc, 635 00 Brno 35
Petr Karásek, Martínkov č.p. 13, 675 44 Lesonice
Marie Blažková, Martínkov č.p. 34, 675 44 Lesonice
Jana Karásková, Martínkov č.p. 15, 675 44 Lesonice
Milada Herotová, Martínkov č.p. 37, 675 44 Lesonice
Franz Bílek, Favoritenstrasse190/14, Wien 1100, Rakousko
Blanka Klušáková, Lukovany č.p. 182, 664 84 Zastávka u Brna
Jiří Klušák, Martínkov č.p. 105, 675 44 Lesonice
Vladislav Trnka, Na Vyhaslém č.p. 3261, 272 01 Kladno 1
Zdeněk Teplý, Martínkov č.p. 126, 675 44 Lesonice
Ladislav Janíček, Martínkov č.p. 4, 675 44 Lesonice
Marta Janíčková, Martínkov č.p. 4, 675 44 Lesonice
Vladimír Šimka, Myslbekova č.p. 466, 676 02 Moravské Budějovice 2
Jan Marek, Martínkov č.p. 8, 675 44 Lesonice
Jan Marek, Martínkov č.p. 8, 675 44 Lesonice
Tomáš Vašourek, Stromořadní č.p. 545, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
Ing. Marie Nevoralová, Lesonice č.p. 158, 675 44 Lesonice
Ing. Václav Křivan, Na Veselí č.p. 821/1, Nusle, 140 00 Praha 4
Marie Křivanová, Na Veselí č.p. 821/1, Nusle, 140 00 Praha 4
Bohuslav Sláma, Martínkov č.p. 31, 675 44 Lesonice
Milada Slámová, Martínkov č.p. 31, 675 44 Lesonice
Lubomír Píša, Cidlina č.p. 51, 675 44 Lesonice
Pavel Míča, Martínkov č.p. 42, 675 44 Lesonice
Vlastimil Smetana, Husova č.p. 226, 676 02 Moravské Budějovice 2
Ing. Michal Valíček, Oblouková č.p. 1001/20, Vršovice (Praha 10), 101 00 Praha 101
Libuše Králíková, Martínkov č.p. 62, 675 44 Lesonice
Marie Lauerová, Martínkov č.p. 75, 675 44 Lesonice
Alena Pléhová, Martínkov č.p. 129, 675 44 Lesonice
Ing. Jaroslava Mastná, Bráfova Tř. č.p. 722/42, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 1
Ludmila Neubauerová, Lesonice č.p. 158, 675 44 Lesonice
Josef Neubauer, Lesonice č.p. 158, 675 44 Lesonice
Oto Gál, Gagarinova č.p. 1394, 676 02 Moravské Budějovice 2
Jana Gálová, Gagarinova č.p. 1394, 676 02 Moravské Budějovice 2
Ing. Jan Pavlíček, Družstevní č.p. 465, 252 41 Dolní Břežany
Eva Procházková, Šafaříkova č.p. 1319, 676 02 Moravské Budějovice 2
Josef Procházka, Domamil č.p. 128, 675 43 Domamil
Vysočina, IDDS: ksab3eu
Římskokatolická farnost Martínkov, Martínkov č.p. 25, 675 44 Lesonice
Libuše Lauerová, Fišerova č.p. 1351, 676 02 Moravské Budějovice 2
Ing. Marie Lauerová, Českolipská č.p. 396/12, 190 00 Střížkov (Praha 9)
Jan Lauer, Fišerova č.p. 1351, 676 02 Moravské Budějovice 2
David Menšík, Voříškova č.p. 400/7, Kohoutovice, 623 00 Brno 23
Stanislava Lojdová, Martínkov č.p. 18, 675 44 Lesonice
Jiří Lojda, Martínkov č.p. 18, 675 44 Lesonice
Zbyněk Kršňák, Litohoř č.p. 148, 675 46 Litohoř
Pavel Blažek, Martínkov č.p. 83, 675 44 Lesonice
Č.j. MUMB/OVUP/ 9218/2013
str. 5
Marta Dufková, Martínkov č.p. 32, 675 44 Lesonice
Otakar Reif, bratří Žůrků č.p. 705/1c, Komárov, 617 00 Brno 17
Hana Reifová, bratří Žůrků č.p. 705/1c, Komárov, 617 00 Brno 17
Jan Janíček, Luhačovská č.p. 192, 763 21 Slavičín
PhDr. Štefan Kapičák, Větrná č.p. 1304/4, 692 01 Mikulov na Moravě
Jitka Kapičáková, Martínkov č.p. 24, 675 44 Lesonice
Jan Sláma, Martínkov č.p. 90, 675 44 Lesonice
Karel Zach, Martínkov č.p. 14, 675 44 Lesonice
Jana Zachová, Martínkov č.p. 14, 675 44 Lesonice
Jaroslav Polický, Domamil č.p. 30, 675 43 Domamil
Ladislav Němec, Martínkov č.p. 40, 675 44 Lesonice
Marcel Mertl, Okrajová č.p. 1157/8, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 1
Ivana Rodová, Martínkov č.p. 121, 675 44 Lesonice
Pavla Válková, Martínkov č.p. 101, 675 44 Lesonice
Ing. Pavel Klimeš, Družstevní č.p. 260, 675 26 Želetava
Ing. Helena Klimešová, Družstevní č.p. 260, 675 26 Želetava
Petr Homola, Martínkov č.p. 48, 675 44 Lesonice
Ing. Blanka Veselská, Martínkov č.p. 38, 675 44 Lesonice
Miroslava Hátlová, Martínkov č.p. 1, 675 44 Lesonice
Jitka Černíková, Jílová č.p. 142/30a, Štýřice, 639 00 Brno 39
Ladislav Bém, Martínkov č.p. 125, 675 44 Lesonice
Ivan Durda, Lesonice č.p. 114, 675 44 Lesonice
Marie Durdová, Lesonice č.p. 58, 675 44 Lesonice
Milada Houserová, Martínkov č.p. 36, 675 44 Lesonice
Josef Novotný, Martínkov č.p. 56, 675 44 Lesonice
Iva Chytková, U Krbu č.p. 2024/20, Strašnice, 100 00 Praha 10
Lubomír Chytka, U Krbu č.p. 2024/20, Strašnice, 100 00 Praha 10
Jan Pléha, Martínkov č.p. 68, 675 44 Lesonice
Marie Pléhová, Martínkov č.p. 68, 675 44 Lesonice
Marie Valíčková, Martínkov č.p. 65, 675 44 Lesonice
Ing. Pavel Valíček, Martínkov č.p. 65, 675 44 Lesonice
Karel Bém, Martínkov č.p. 2, 675 44 Lesonice
dotčené správní úřady
Městský úřad Moravské Budějovice, Odbor životního prostředí, nám. Míru č.p. 31, 676 02 Moravské
Budějovice 2
Městský úřad Moravské Budějovice, Odbor dopravy a silničního hospodářství, nám. Míru č.p. 31, 676 02
Moravské Budějovice 2
Download

Veřejná vyhláška.pdf