Městský úřad Počátky
stavební odbor
Palackého náměstí 1, 394 64 Počátky, tel.:561 034 910, fax: 565 495 533, [email protected]
Č.j.:
Spis.zn.:
Vyřizuje:
864-2/2013/st
864/2013
David Brýna, DiS.
87/13
Počátky : 15.11.2013
Listů : 3
Přílohy: 0
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
Obec Veselá, IČO 00249327, Veselá 31, 394 70 Kamenice nad Lipou,
v zastoupení:
VH atelier spol. s r.o., vodohospodářský atelier, IČO 49437267, Lidická 81, 602 00 Brno
(dále jen "navrhovatel") podal dne 12.11.2013 návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění
stavby:
OBNOVA A ROZŠÍŘENÍ VODOVODU VESELÁ
na pozemcích st. p. 62/1, parc. č. 1355/2, 11/6, 897/1, 882/40, 16/1, 16/7, 1353, 830/2, 1352/1, 47/4,
1367/1, 1348, 786, 1347/17, 1347/16, 772, 771, 743/1, 730/2, 1357, (PK 11/1, 861, 1351, 850, 849,
837, 19, 833, 832, 815, 813/1, 1352, 1348, 759, 756, 743, 742) v katastrálním území Veselá
u Častrova. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Jedná se o obnovu a rozšíření stávajícího vodovodu v obci Veselá, hlavní účelem stavby je zkvalitnění
zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Stavba bude obsahovat: rozdělení spotřebiště na 2 tlaková
pásma, vybudování nové automatická tlaková stanice v II. tlakovém pásmu, obnovu vodovodního řadu
v rozsahu části původních řadů z vodojemu do obce, úpravu trubních rozvodů u vodojemu, nový
vodovodní řad pro gravitační pásmo a prodloužení vodovodního řádu. Jsou navrženy celkem 4
stavební objekty a 1 provozní soubor, stavba je členěna na stavební objekty a provozní soubor takto:
SO 001 Obnova vodovodní sítě: vodovodní řad 1 a, vodovodní řad 1 b, vodovodní řad 1 c, vodovodní
řad 2 a, prodloužení vodovodního řadu 2 c, osazení šoupat na řadu 1-1 a osazení šoupěte (rozdělení
tlakového pásma), SO 002 ATS - stavení část, SO 003 Trubní úpravy u vodojemu, SO 004 Přípojka
NN pro ATS, rozvod NN a PS 001 ATS - čerpací zařízení.
Městský úřad Počátky, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení
územního řízení, ve kterém podle § 87 odst. 1 stavebního zákona upouští od ústního jednání a
místního šetření. Účastníci řízení mohou své námitky podat do
16.12.2013,
k později podaným námitkám nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené
orgány. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Počátky, stavební
odbor, úřední dny pondělí a středa od 7,00 - 11,00 a 11,30 - 16,30 hodin; v jiné dny po telefonické
dohodě).
Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jeho doplnění.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Petr Zadák
vedoucí odboru
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................
Sejmuto dne: ....................................
Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna
způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona 500/2004 Sb. (správní
řád).
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
účastníci (jednotlivě)
Obec Veselá, IDDS: pjtazyn
v zastoupení: VH atelier spol. s r.o., vodohospodářský atelier, IDDS: 2nhacx6
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
E.ON Česká republika, s.r.o., Technická evidence a dokumentace, IDDS: 3534cwz
Kraj Vysočina, IDDS: ksab3eu
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IDDS: 3qdnp8g
Václav Sochor, Veselá č.p. 74, 394 63 Častrov
Milan Sochor, Vašátkova č.p. 1013/14, Černý Most, 198 00 Praha 98
Veronika Stará, Gebauerova č.p. 470, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3
MVDr. Karel Pána, Častrov č.p. 143, 394 63 Častrov
Česká republika
v zastoupení: Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
Jan Pazderka, Boženy Němcové č.p. 1750, 393 01 Pelhřimov
Zdeňka Pazderková, Boženy Němcové č.p. 1750, 393 01 Pelhřimov
Julie Jelínková, Veselá č.p. 22, 394 63 Častrov
Petr Heřmánek, Veselá č.p. 26, 394 70 Kamenice nad Lipou
Vladimír Jírů, Táborská č.p. 1813, 393 01 Pelhřimov
Drahomíra Coufalová, V Dolině č.p. 1156/4, Michle (Praha 10), 101 00 Praha 101
Stavební bytové družstvo Pelhřimov, IDDS: j9fsm6q
Ota Bumbálek, U Rendlíku č.p. 1894, 393 01 Pelhřimov
Luboš Bumbálek, Putimov č.p. 85, 393 01 Pelhřimov
František Kolář, Veselá č.p. 50, 394 70 Kamenice nad Lipou
Věra Hávová, Veselá č.p. 79, 394 70 Kamenice nad Lipou
František Kolář, Veselá č.p. 83, 394 70 Kamenice nad Lipou
Jaroslava Bláhová, Řemenov č.p. 2, Olešná, 393 01 Pelhřimov
Marie Tunklová, Nová Buková č.p. 1, 393 01 Pelhřimov
Josef Jírů, Dolnokubínská č.p. 1448, 393 01 Pelhřimov
Reinout Lodewijk Aberson, Roelof Hartstraat č.p. 24, Amsterdam, Nizozemsko
v zastoupení: Cornelis Jan Bogerd, s´Gravelandseweg 19a, 1381 HH Weesp, Nizozemsko
Willem Jan Maurits Aberson, Saxen-Weimarlaan č.p. 50, Amsterdam, Nizozemsko
v zastoupení: Cornelis Jan Bogerd, s´Gravelandseweg 19a, 1381 HH Weesp, Nizozemsko
Dr.doc. Cornelis Peter Bogerd, Wilde Gagel č.p. 13, Den Haag, Nizozemsko
v zastoupení: Cornelis Jan Bogerd, s´Gravelandseweg 19a, 1381 HH Weesp, Nizozemsko
Florence Elizabeth Bogerd, Passage de la Main d´Or č.p. 15, 75011 Paříž, Francie
v zastoupení: Cornelis Jan Bogerd, s´Gravelandseweg 19a, 1381 HH Weesp, Nizozemsko
Wendela Hendrika Bogerd, Lange Muiderweg 18a, Weesp, Nizozemsko
v zastoupení: Cornelis Jan Bogerd, s´Gravelandseweg 19a, 1381 HH Weesp, Nizozemsko
Maria Louise Sluis, Oscar Mendliklaan č.p. 4, AS Aerdenhout 2111, Nizozemsko
v zastoupení: Cornelis Jan Bogerd, s´Gravelandseweg 19a, 1381 HH Weesp, Nizozemsko
Václav Marek, Veselá č.p. 48, 394 70 Kamenice nad Lipou
účastníci (veřejná vyhláška)
majitelé pozemků st. p. 41/3, 62/2, 62/3, 111, 112, 113, 114, 115, parc. č. 11/7, 11/3, 11/2, 5, 7, 16/3,
1355/3, 1351/2, 26/1, 25/1, 31/2, 33, 40, 43/4, 42/1, 47/9, 47/13, 47/14, 47/1, 47/6, 810/1, 830/1,
882/39, 51/2, 1349, (PK 8/1, 16, 26/1, 810, 830) v katastrálním území Veselá u Častrova.
dotčené správní úřady
Městský úřad Pelhřimov, odbor dopravy, IDDS: ugqb3nb
Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí, IDDS: ugqb3nb
Městský úřad Pelhřimov, odbor výstavby, IDDS: ugqb3nb
Městský úřad Pelhřimov, Investiční odbor - úsek památek, IDDS: ugqb3nb
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf
Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, úz. prac. Pelhřimov, IDDS: sf3iu8q
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, Pražská č.p. 1738, 393
01 Pelhřimov
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Pelhřimov, IDDS: ntdaa7v
Vypraveno dne: 15.11.2013
Download

Městský úřad Počátky stavební odbor