MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ
Odbor výstavby
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč
Spis č.: OV/8817/2012
Č.j.: OV 57699/12 - SPIS 8817/2012
V Třebíči dne 27.11.2012
VYŘIZUJE: František Kopečný
TELEFON: 568 896 186
E-MAIL:
[email protected]
Veřejná vyhláška
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
První telefonní společnost s.r.o., U Studně č.p.291/7, Horní Kosov, 586 05 Jihlava 5
zast. Luboš Vítek - jednatel
podala dne 22.8.2012 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: ROWANet
2011 - Třebíč - Velké Meziříčí - stavba je liniovou stavbou, která je vedena mimo zastavěnou
část obce Velké Meziříčí. Začíná v kabelové šachtě v zeleném pásu vpravo ve směru z
centra na ulici Třebíčská (cca 85 m před křižovatkou se silnicí II/360). Trasa pokračuje ve
výše zmíněném zeleném pásu a podél chodníku až k mostu přes železnici, který podchází
ve výkopu v tělese chodníku a to v jeho polovině, vzdálené od paty mostu (viz map. list
C04_1). Poté, co trasa překoná mostní těleso, vyjde z chodníku a pokračuje souběžně
s chodníkem a silnicí do obce Oslavice. Po cca devadesáti metrech obchází zpevněný sjezd
a dále pokračuje v zeleném pásu (mapový list č. C04_2). Trasa vstupuje do obce a
pokračuje v zeleném pásu mezi silnicí a soukromými pozemky. Ve staničení 0.245 sil. 36054
podchází protlakem na druhou stranu vozovky do chodníku se zámkovou dlažbou (map. list
C04_2). Dále trasa pokračuje v chodníku podél silnice až k odbočce vlevo, kterou ve
staničení 0.374 podejde protlakem a pokračuje dále chodníkem (map. list C04_3). Ve
staničení 0.485 vstoupí vlevo do zeleného pásu a podél chodníku se přiblíží ke komunikaci
(směr obec Osové), kterou podejde protlakem do chodníku s asfaltovým povrchem na druhé
straně. Trasa se poté vrací ke komunikaci směrem na Třebíč, kde ihned za křižovatkou
podchází protlakem na její pravou stranu do zeleného pásu podél silnice (map. list C04_4).
Trasa pokračuje zeleným pásem, podchází protlakem další odbočku mezi rodinné domky a
pokračuje v zeleném pásu dál. Na mapovém listu č. C04_5 je veden další protlak pod silnicí
na Třebíč na její druhou stranu do chodníku se zámkovou dlažbou. Trasa pokračuje
chodníkem po levé straně komunikace až k železniční trati a podchází podvrtem pod
železničním tělesem Českých drah (viz přiložené výkresy).
Na mapovém listu C04_6 trasa pokračuje po levé straně místní komunikace a cca 80 metrů
za železnicí odbočuje z místní komunikace do slepé odbočky vlevo a v jejím směru
pokračuje dál po pozemku p.č. 2523/5 a přibližuje se ke státní silnici II/360. Na mapovém
listu C04_7 trasa pokračuje podél skalnatého pásu nad silnicí II/360, poté se přiblíží k této
silnici ve staničení 109.796 a připojuje se k již uloženým HDPE chráničkám v krajnici této
silnice ve staničení 109.841. Na mapových listech C04_7 až C04_14 je trasa vedena v
těchto chráničkách, které byly do tělesa silnice položeny již při její rekonstrukci. Optický
Čj.:OV 57699/12 - SPIS 8817/2012
kabel bude do chrániček zafoukán, aniž by bylo nutné chráničky na jakémkoliv místě odhalit.
V této části nebudou prováděny žádné stavební práce.
Na mapovém listu C04_14 ve staničení 111.169 trasa opouští stávající chráničky a výkopem
pokračuje dál do zeleného pásu podél silnice II/360. Na mapovém listu C04_15 ve staničení
111.339 trasa obchází zleva vzrostlý solitérní strom a pokračuje dál po levé straně odbočky
(staré silnice 360K). Na mapovém listu č. C04_16 ve staničení 0.27 trasa vstoupí do levé
poloviny vozovky a v délce 20 m překoná propustek pod silnicí a poté se vrací vlevo mimo
vozovku. V tomto úseku bude povrch vozovky vyasfaltován v celé její levé polovině. Ve
staničení 0.33 přechází trasa protlakem na pravou stranu silnice. Za levotočivou zatáčkou
trasa podchází podvrtem pod železničním tělesem Českých drah ve staničení 0.386 silnice
360K (viz přiložené výkresy). Na mapovém listu C04_17 půjde trasa v souběhu se starou
silnicí po její pravé straně směrem z Velkého Meziříčí. Na mapovém listu C04_18 přechází
trasa vodní tok Oslavička překopem podél mostního tělesa ve staničení 0.664 silnice 360K a
dále pokračuje podél staré silnice. Na mapovém listu C04_19 trasa podchází protlakem pod
místní komunikací (od obce Nový Telečkov) ve staničení 0.92 sil.360K a dále po cca
dvacetipěti metrech přechází na levou stranu silnice 360K ve staničení 0.943. Na mapovém
listu C04_20 se trasa přiblíží k obci Oslavička, kde cca 35 metrů před první budouvou obce
podchází protlakem na pravou stranu silnice ve staničení 1.196 a vstupuje v zeleném pásu
do obce.
Na mapovém listu C04_21 trasa podchází protlakem pod odbočkou ve staničení 1.368 sinice
360K po pravé straně vozovky a pokračuje cca 40 metrů po pravé straně, poté přejde pod
silnicící na její levou stranu ve staničení 1.413. Po levé straně budou demontovány betonové
žlaby pro svod dešťové vody a do tohoto místa bude proveden výkop a do něj umístěny
chráničky pro optický kabel. Betonové žlaby budou poté vráceny na své místo a odvody
dešťové vody budou uvedeny do původního stavu.
Na mapovém listu C04_22 pokračuje trasa dále v souběhu se silnicí po její levé straně,
podchází protlakem odbočku vlevo mezi rodinné domky ve staničení 1.559 silnice 360K a
pokračuje výkopem cca 25 metrů v zeleném pásu. Dále podchází odbočku pro zastávku
autobusu do zeleného pásu dlouhého cca 45 metrů ve staničení 1.638. Na mapovém listu
C04_23 trasa podchází protlakem pod druhou odbočkou k zastávce autobusu ve staničení
1.68 a při levé straně silnice opouští obec, kde cca 50 metrů za poslední budovou na pravé
straně podchází protlakem na druhou stranu vozovky ve staničení 1.884. Na mapovém listu
C04_24 trasa pokračuje v souběhu se silnicí po její pravé straně a postupně se přibližuje ke
státní silnici II/360. Ve staničení 2.171 trasa (map. list C04_25) opouští komunikaci 360K a
vstupuje do zeleného pásu silnice II/360 po její pravé straně a pokračuje dál výkopem vpravo
od silničního příkopu směrem na Třebíč.
Na mapovém listu C04_26 ve staničení 113.818 sil.II/360 přechází trasa překopem
neasfaltovaný sjezd do lesa a ve staničení 113.905 přechází z výkopu na závěsy na
sloupech. Trasa optického kabelu v závěsech na sloupech pokračuje po map. listech
C04_27 až C04_33. Sloupy jsou situovány ve vzdálenosti 4 až 7,5m od okraje vozovky
v závislosti na možnostech terénu a hranicích pozemků. Rozteče jednotl. sloupů jsou 45 až
55m.
Na map. listu C04_33 přechází trasa ze vzdušného závěsu opět do zemního výkopu a ve
staničení 115.146 sil.II/360 podchází protlakem pod sinicí na její levou stranu ve směru na
Třebíč. Dále je trasa kabelu vedena výkopem ve vzdálenosti 2,8 až 2,5m vlevo od okraje
vozovky (map. list C04_34) přes nevyasfaltovanou plochu zastávky autobusu, míjí dřevěný
přístřešek a sestupuje po pozemku ČD k železniční trati. Následuje podvrt pod železniční
tratí přímo proti severnímu okraji drážní budovy na protější straně. Podél stěny této budovy
trasa vystoupí výkopem do svahu a vstoupí na pozemek obce Rudíkov p.č. 2250/8,
protlakem podejde odbočku k nádraží a pokračuje dále po pozemku p.č.2181/2 v maj. obce
Rudíkov jižním směrem až k silnici II/360.
Strana 2 (celkem 12)
Čj.:OV 57699/12 - SPIS 8817/2012
Ve staničení 115.600 sil.II/360 (map. list C04_36) trasa kabelu přechází opět na vzdušné
vedení po závěsech na sloupy po levé straně silnice směrem na Třebíč. Na map. listu
C04_39 ve staničení 116.296 sil.II/360 je provedena odbočka pro napojení obce Rudíkov –
kabel je sveden ze sloupu do zemního výkopu a podchází protlakem silnici směrem
k Rudíkovu a pokračuje jižním směrem cca 20m ve výkopu podél silnice k odbočce do obce
kde je zakončen zemní kabelovou komorou. Vzdušné vedení po sloupech pokračuje po levé
straně silnice směrem na Třebíč ve vzdálenostech 5 až 6.5m od okraje vozovky až na map.
list C04_48 kde ve staničení 118.000 sil.II/360 přechází do zemního výkopu. Rozteče sloupů
jsou 45 až 55m.
Dále je trasa kabelu vedena zemním výkopem vlevo od silnice směrem na Třebíč. Výkop je
veden pode dnem silničního příkopu. Na map. listu C04_49 trasa ve staničení 118.217
sil.II/360 podchází protlakem odbočku na Nárameč (č.kom. 390) a pokračuje dále výkopem
pode dnem sil.příkopu nebo vlevo od příkopu. Ve staničení 118.289 trasa překoná výkopem
nezpevněnou odbočku na neasfaltované prašné parkoviště a pokračuje výkopem pode dnem
silničního příkopu nebo vlevo od příkopu po levé straně silnice. Na map. listu C04_52 trasa
překoná překopem ve staničení 118.830 prašnou odbočku vlevo od silnice. Na map. listu
C04_53 trasa opět překoná překopem ve staničení 119.049 prašnou odbočku vlevo od
silnice. Na map. listu C04-55 trasa překoná překopem ve staničení 119.453 vyasfaltovanou
slepou odbočku vlevo od silnice.
Na map. listu C04_56 trasa kabelu přechází výkopem ve staničení 119.559 výtok
z propustku pod silnicí a ve staničení 119.620 podchází protlakem na pravou pravou stranu
silnice směrem na Třebíč. Trasa kabelu pokračuje dále výkopem pode dnem silničního
příkopu nebo vpravo od příkopu. Na map. listu C04_58 trasa kabelu podchází protlakem ve
staničení 120.041 sil.II/360 zpevněnou asfaltovou odbočku vpravo.
Na map.listu C04_60 trasa kabelu odbočuje od sil.II/360 na prašnou cestu (p.č.6784 v maj
obce Trnava) a pokračuje výkopem SZ směrem, kde přejde na pozemek p.č.6607 v maj.
obce Trnava. Po tomto pozemku pokračuje trasa kabelu výkopem po pravé straně cesty
směrem do Trnavy. Na úrovni středu prvního domu obce Trnava p.č. .266 (map. list C04_62)
trasa kabelu odbočuje vpravo, překopem překoná vodní tok a po úbočí pozemku p.č.6469
vystoupá zpět k silnici II/360 ke které se ve staničení 120.686 připojí.
Na map. listu C04_63 pokračuje trasa kabelu výkopem po pravé straně zpevněného dna
silničního příkopu, vpravo obchází pevný zemní objekt- propustek a pokračuje vpravo od
zpevněného dna sil.příkopu směrem na Třebíč. Na map. listu C04_64 trasa podchází
protlakem ve staničení 120.943 sil.II/360 odbočku na Budíkovice (č.kom.36060). Trasa
kabelu pokračuje dále směrem na Třebíč výkopem pode dnem sil. příkopu nebo vpravo od
příkopu. Na map. listu C04_65 obchází ve staničení 120.210 výkopem vpravo zemní objektpropustek.
Na map. listu C04_69 trasa kabelu sestoupí po pravé straně paty náspu mostního tělesa pod
most, protlakem podejde místní komunikaci, výkopem překoná vodní tok a po pravé straně
podél paty náspu most. tělesa se ve staničení 121.975 opět vrátí k silnici II/360.Trasa
pokračuje výkopem pode dnem silničního příkopu nebo vpravo od příkopu. Na map.listech
C04_71 a C04_74 trasa kabelu přechází překopem prašné odbočky na polní cesty.
Na map. listu C04_75 vstupuje trasa kabelu do obce Pocoucov, kterou prochází chodníkem
po pravé straně silnice II/360 směrem na Třebíč. Ve staničení 123.222 na map. listu C04_76
podchází trasa protlakem pod odbočkou vpravo do centra obce a pokračuje dále chodníkem.
Na map. listu C04_77 trasa kabelu podchází protlakem pod silnicí na její levou stranu
směrem na Třebíč, kde je ve vzdálenosti 4,5m od okraje vozovky ukončen výkop a trasa
kabelu dále pokračuje vzdušným vedením v závěsech po sloupech.
Vzdušné vedení kabelu je umístěno k levému okraji pozemků Kraje Vysočina ve směru na
Třebíč, které jsou připraveny pro novou trasu silnice II/360 z Pocoucova k ul.Rafaelova
v Třebíči (map.listy C04_78 až C04_82. Na map. listu C04_83 přechází trasa kabelu
Strana 3 (celkem 12)
Čj.:OV 57699/12 - SPIS 8817/2012
vzduchem ve staničení 124.578 přes silnici II/360 na její pravou stranu směrem do centra
Třebíče. Dále pokračuje trasa kabelu vzdušným vedením v závěsech po sloupech, které jsou
umístěny ve vzdálenosti 3,5 až 12,3m od okraje vozovky ul. Velkomeziříčská (map. listy
C04_84 až C04_86). Na map.listu C04_86 trasa kabelu v rámci tohoto projektu končí. Po
sestoupení z posledního sloupu vzdušného vedení je kabel výkopem zaveden ve staničení
125.205 sil.II/360 do stávající chráničky HDPE,
na pozemku: pozemková parcela číslo 5010/1, 5010/2, 5010/4 v katastrálním území Hodov,
stavební parcela číslo 39/1, 44, 60, pozemková parcela číslo 148/36, 195/1, 195/7, 200/1,
201/1, 201/2, 202/2, 206/2, 206/7, 294/1, 309/5, 309/9, 310/2, 311/1, 313/1, 314/1, 343/2,
343/3, 343/4, 348, 350, 351, 378/1, 408, 410/1, 442, 444/1, 444/2, 446/3, 452, 454, 672/5,
673, 677/2, 678, 693/1, 704/1, 708, 711, 712, 819/12, 819/14, 1799/3, 1800/2, 1802/1,
1810/2, 1815/1, 1856/1, 1858/1, 1859/1, 1859/2, 1877/6, 1877/7, 1877/13, 1879/2, 1886/1,
1886/2, 1887/6, 1890/4, 1890/5, 1890/7, 1890/9, 1890/15, 1890/17, 1890/18, 1890/23, 1891
v katastrálním území Pocoucov, 108, 109, 110, 113, 119/2, 119/3, 212, 213, 221/2, 223, 224,
225, 226, 227/1, 227/2, 263/6, 263/7, 263/8, 263/9, 263/10, 263/11, 263/12, 263/13, 301,
302/1, 314, 315, 333/1, 337, 362/2, 363/21, 368/28, 376/28, 376/29, 376/31, 376/33, 376/41,
376/42, 376/43, 376/44, 508, 509, 517/4, 517/8, 517/9, 537/2, 2025, 2026, 2038, 2039/2,
2047/2, 2064/2, 2110, 2117, 2118/1, 2118/3, 2118/4, 2131/2, 2179/1, 2180, 2181/2, 2181/4,
2181/9, 2181/10, 2225, 2250/8, 2259, 2267/1, 2267/2, 2267/3, 2268/1, 2268/2, 2268/3,
2268/4, 2268/6, 2268/8, 2275/38 v katastrálním území Rudíkov, 1102/2, 1180/1, 4897/2,
4944/19, 4950/3, 5139, 5141, 5202, 5203, 5223, 5292, 5299, 5300, 5407, 5408, 5410,
5414/2, 5416, 5418, 5419, 5420/1, 5420/2, 5420/3, 5423, 5424, 5425, 5426, 5428, 5429,
5554, 6396, 6397, 6466, 6467, 6469, 6470, 6481, 6482, 6607, 6784, 6785, 6786, 6787,
6791, 6792, 6793, 6795, 6796, 6797, 6798, 6799, 6800, 6802, 6839, 6841, 6843, 6845 v
katastrálním území Trnava u Třebíče, 1521/1, 1521/76, 1521/77, 1521/78, 1521/80, 1773/1,
2380, 2382, 2394, 2521/3, 2521/14, 2521/15, 2521/16, 2521/20, 2521/24, 2521/25, 2521/30,
2524/3, 2530/5, 2531/1, 2532/2 v katastrálním území Třebíč, 513, 522/1, 523/10, 524, 532/9,
532/11 v katastrálním území Týn u Třebíče, 1533, 1540, 1573/1, 1619/1, 1630/2, 1648/1,
1662/1, 1673/1, 1673/4, 1677/1, 1685, 1701/1, 1701/2, 1712, 1728/2, 1734/2, 1747, 1755,
1771/2, 1777/3, 1782, 1794, 1797, 1806, 1813/3, 1817, 1834, 1838, 1865/1 v katastrálním
území Vlčatín. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Městský úřad Třebíč, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
(dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení
územního řízení dotčeným orgánům, účastníkům řízení a veřejnosti a současně nařizuje k
projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s místním šetřením na den
2. ledna 2013 (středa) v 9:00 hodin
se schůzkou pozvaných MěÚ Třebíč, Karlovo nám. č.p. 104/55, 674 01 Třebíč - zasedací
místnost č. 313, III. poschodí.
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout přede dnem ústního jednání (odbor výstavby, úřední
dny: Pondělí, středa 8:00-11:30; 12:30-17:00 hod.) a při ústním jednání.
Vlastník (nájemce) pozemků a staveb, které jsou předmětem územního řízení, je povinen
strpět ohledání na místě podle § 54 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), a k tomuto účelu je zpřístupnit.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti
musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží.
Strana 4 (celkem 12)
Čj.:OV 57699/12 - SPIS 8817/2012
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání
územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží.
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako
účastníka řízení a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky,
se nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání
písemnou plnou moc.
Nejpozději do 5 dnů po místním šetření podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád")se mohou účastníci řízení seznámit
s podklady pro rozhodnutí. Současně se účastníci řízení upozorňují na to, že v řízeních, ve
kterých je uplatňována zásada koncentrace řízení, podle které účastníci řízení mohou
uplatnit své připomínky nebo námitky pouze v předem stanovené lhůtě, ustanovení § 36
odstavec 3 správního řádu neslouží k tomu, aby mohli po uplynutí této lhůty v projednávané
věci uplatnit další nové námitky či připomínky.
Žadatel podle § 87 odst. 2 stavebního zákona zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom,
že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno
veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném
veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do
doby veřejného ústního jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě
jiný podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na
jeho vliv na okolí. Obsahové náležitosti informace stanoví prováděcí právní předpis.
Otisk úředního razítka
František Kopečný
úředník odboru výstavby
Strana 5 (celkem 12)
Čj.:OV 57699/12 - SPIS 8817/2012
Obdrží:
Účastníci řízení:
Datová schránka:
První telefonní společnost s.r.o., U Studně č.p.291/7, Horní Kosov, 586 05 Jihlava 5, DS:
PO, zsh7hs8
Obec Oslavice, Oslavice, 594 01 Velké Meziříčí, DS: OVM, cggbgd8
Obec Oslavička, Oslavička, 675 05 Rudíkov, DS: OVM, hs4b4kq
Obec Hodov, Hodov č.p.54, 675 04 Hodov, DS: OVM, tfwaxb4
Obec Rudíkov, Rudíkov, 675 05 Rudíkov, DS: OVM, 9xsbbmp
Obec Vlčatín, Vlčatín č.p.1, 675 05 Rudíkov, DS: OVM, fhea9mw
Obec Trnava, Trnava č.p.32, 674 01 Třebíč 1, DS: OVM, md8ap5p
Město Velké Meziříčí, Radnická č.p.29/1, 594 13 Velké Meziříčí, DS: OVM, gvebwhm
Město Třebíč, zast. odborem správy majetku a investic města, Karlovo nám. č.p.104/55,
674 01 Třebíč 1
Dotčené orgány:
MěÚ Třebíč, ORÚP, oddělení Úřad územního plánování, Karlovo nám. č.p.104/55,
674 01 Třebíč 1
MěÚ Třebíč, odbor dopravy, Karlovo nám. č.p.104/55, 674 01 Třebíč 1
MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č.p.116/6, 674 01 Třebíč 1
MěÚ Velké Meziříčí, odbor výstavby a RR, Radnická č.p.29, 594 01 Velké Meziříčí
MěÚ Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, Radnická č.p.29, 594 01 Velké Meziříčí
ČESKÉ DRÁHY, a.s. Správa dopravní cesty Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc
Datová schránka:
KÚ Kraje Vysočina, odb. dopravy a SH, Žižkova č.p.1882/57, 587 33 Jihlava, DS: OVM,
ksab3eu
Účastníci řízení (k doručení veřejnou vyhláškou):
Josef Březina, Oslavička č.p.35, Oslavička
Lenka Toufarová, Oslavička č.p.2, Oslavička
Bohuslav Toufar, Oslavička č.p.2, Oslavička
Jana Nestrašilová, Oslavička č.p.16, Oslavička
Rostislav Nestrašil, Oslavička č.p.16, Oslavička
Lenka Sedláková, Oslavička č.p.35, Oslavička
Libor Babáček, Oslavička č.p.4, Oslavička
Stanislav Maštalíř, Hodov č.p.46, 675 04 Hodov
PharmDr. Helena Švecová, Obůrka č.p.1387/8, 594 01 Velké Meziříčí
Česká republika, Státní statek Jeneč, Karlovarská 7, 252 61 Jeneč
Libor Štěpánek, Zadní č.p.930/14, Podklášteří, 674 01 Třebíč 1
Strana 6 (celkem 12)
Čj.:OV 57699/12 - SPIS 8817/2012
Stanislava Štěpánková, Havlíčkovo nábř. č.p.134/49, Zámostí, 674 01 Třebíč 1
Vladimíra Nejedlá, Pocoucov č.p.25, Třebíč, 674 01 Třebíč 1
Miroslav Svoboda, Pocoucov č.p.5, Třebíč, 674 01 Třebíč 1
Povodí Moravy, s.p. Brno, Dřevařská č.p.11, 601 75 Brno
MěÚ Třebíč, odbor komunálních služeb, Karlovo nám. č.p.104/55, 674 01 Třebíč 1
LESY České republiky, s.p. Správa toků - oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno 2
VAS, a.s. Žďár n/Sáz., Studentská 33, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Kraj Vysočina, Žižkova č.p.1882/57, 587 33 Jihlava
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Třebíč, Hrotovická č.p.1102,
674 82 Třebíč
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná č.p.1003/7, Praha 1 - Nové
Město, 110 00 Praha 1
ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo Nábřeží č.p.390/42,
128 00 Praha 28
Lesy České republiky,s.p., Přemyslova č.p.1106/19, 501 68 Hradec Králové
Pozemkový fond České republiky, Husinecká č.p.1024/11A, 130 00 Praha 3
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Třebíč, Kubišova č.p.1172,
674 11 Třebíč 1
TeliaSonera International Carrier Czech republic a.s., zast. SITEL, spol. s r.o., Nad
Elektrárnou č.p.411, 106 00 Praha 106
Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská č.p.1/499, 657 02 Brno
E.ON Česká republika, s. r. o., Regionální engineering Jihlava, Riegrova 78, 674 01 Třebíč 1
BENZINA, s.r.o., Dělnická č.p.213/12, 170 04 Praha 74
Marie Horká, Nová č.p.132/13, 594 01 Velké Meziříčí
Zdenka Šoukalová, Oslavice č.p.142, 594 01 Velké Meziříčí
Petr Šoukal, Oslavice č.p.142, 594 01 Velké Meziříčí
Pavel Janoušek, Oslavice č.p.139, 594 01 Velké Meziříčí
Helena Janoušková, Oslavice č.p.139, 594 01 Velké Meziříčí
Eva Janoušková, Oslavice č.p.139, 594 01 Velké Meziříčí
František Kundela, Oslavice č.p.143, 594 01 Velké Meziříčí
Alena Kundelová, Oslavice č.p.143, 594 01 Velké Meziříčí
Marie Suchánková, Oslavice č.p.123, 594 01 Velké Meziříčí
Josef Suchánek, Oslavice č.p.123, 594 01 Velké Meziříčí
Ludmila Pospíšilová, Oslavice č.p.126, 594 01 Velké Meziříčí
Karel Pospíšil, Oslavice č.p.126, 594 01 Velké Meziříčí
Jiří Bazala, Oslavice č.p.74, 594 01 Velké Meziříčí
Milan Bazala, Oslavice č.p.74, 594 01 Velké Meziříčí
Eva Mayerová, Oslavice č.p.134, 594 01 Velké Meziříčí
František Mayer, Oslavice č.p.134, 594 01 Velké Meziříčí
Strana 7 (celkem 12)
Čj.:OV 57699/12 - SPIS 8817/2012
Růžena Doležalová, Oslavice č.p.75, 594 01 Velké Meziříčí
Ludvík Doležal, Oslavice č.p.75, 594 01 Velké Meziříčí
Vladimíra Gutwaldová, A. Dvořáka č.p.453/13, 589 01 Třešť
MUDr. Vladimír Hanák, Riegrova č.p.397/70, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 1
Zdeněk Hanák, Oslavice č.p.173, 594 01 Velké Meziříčí
Ing. Zdeněk Hanák, Oslavice č.p.173, 594 01 Velké Meziříčí
Marie Drápelová, Oslavice č.p.164, 594 01 Velké Meziříčí
Anežka Pánková, Oslavice č.p.164, 594 01 Velké Meziříčí
František Pánek, Oslavice č.p.164, 594 01 Velké Meziříčí
Věra Hortová, Osové 12, 594 01 Velké Meziříčí
Jan Hort, Osové 12, 594 01 Velké Meziříčí
Marie Mejzlíková, Oslavice č.p.113, 594 01 Velké Meziříčí
Alena Neumanová, Oslavice č.p.62, 594 01 Velké Meziříčí
Miroslav Neuman, Oslavice č.p.62, 594 01 Velké Meziříčí
Mgr. Karel Rous, Oslavice č.p.87, 594 01 Velké Meziříčí
Olga Vidláková, Oslavice č.p.102, 594 01 Velké Meziříčí
Miloš Vidlák, Bochovice č.p.28, 675 05 Rudíkov
Olga Vidláková, Oslavice č.p.102, 594 01 Velké Meziříčí
Martina Žundálková, Oslavice č.p.68, 594 01 Velké Meziříčí
Aleš Žundálek, Oslavice č.p.68, 594 01 Velké Meziříčí
Jiří Čermák, Oslavice č.p.98, 594 01 Velké Meziříčí
Zdeněk Chlubna, Oslavice č.p.187, 594 01 Velké Meziříčí
Jiří Zelníček, Nad sv. Josefem č.p.1719/17, 594 01 Velké Meziříčí
Jiří Sysel, Oslavice č.p.178, 594 01 Velké Meziříčí
Věra Žundálková, Oslavice č.p.68, 594 01 Velké Meziříčí
Josef Žundálek, Oslavice č.p.68, 594 01 Velké Meziříčí
Marie Komínková, Oslavička č.p.7, 675 05 Rudíkov
Ivan Komínek, Oslavička č.p.7, 675 05 Rudíkov
Marie Untermajerová, Oslavička č.p.7, Oslavička
Josef Untermajer, Oslavička č.p.7, Oslavička
Maria Podstatzka-Lichtensteinová, Zámecké Schody č.p.1200/4, 594 01 Velké Meziříčí
František Podstatzky-Lichtenstein, Zámecké Schody č.p.1200/4, 594 01 Velké Meziříčí
Johann Podstatzky-Lichtenstein, Zámecké Schody č.p.1200/4, 594 01 Velké Meziříčí
Marie Bednářová, Oslavička č.p.13, Oslavička
Zdeněk Horký, Ruda č.p.16, 594 01 Velké Meziříčí
Antonín Láznička, Družstevní č.p.1634/74, 594 01 Velké Meziříčí
Terezie Kutílková, Oslavička č.p.6, Oslavička
Strana 8 (celkem 12)
Čj.:OV 57699/12 - SPIS 8817/2012
Jaroslav Kutílek, Oslavička č.p.6, Oslavička
Eva Naimanová, Kubánská č.p.2402/9, Žabovřesky, 616 00 Brno 16
Ing. Petr Naiman, Kubánská č.p.2402/9, Žabovřesky, 616 00 Brno 16
JUDr. Milan Dvořák, Jarní č.p.3452/10, 695 01 Hodonín 1
Anastázia Blažková, Oslavička č.p.38, Oslavička
Milan Blažek, Oslavička č.p.38, Oslavička
Milada Štěpánková, Oslavička č.p.5, 675 05 Rudíkov
Marie Černá, Oslavička č.p.8, Oslavička
Petr Homola, Krškova č.p.1551/14, 594 01 Velké Meziříčí
František Jelínek, Vlčatín č.p.54, 675 05 Rudíkov
Leoš Havlát, Ve Vilách č.p.816/10, 594 01 Velké Meziříčí
Marie Janečková, Vlčatín č.p.16, 675 05 Rudíkov
Pavel Šabacký, Vlčatín č.p.50, 675 05 Rudíkov
František Mezlík, Vlčatín č.p.2, 675 05 Rudíkov
Ludmila Zachová, Bochovice č.p.35, 675 05 Rudíkov
Liber družstvo vlastníků Rudíkov, Rudíkov. č.p.266, 675 05 Rudíkov
Jiří Pospíšil, Poštovní č.p.1832/16, 594 01 Velké Meziříčí
Luboš Doležal, Vlčatín č.p.3, 675 05 Rudíkov
Marie Zemanová, Hodov č.p.18, 675 04 Hodov
Jan Pacal, Vlčatín č.p.19, 675 05 Rudíkov
Josef Požár, Vlčatín č.p.17, 675 05 Rudíkov
Marie Horká, Vlčatín č.p.15, 675 05 Rudíkov
Pavla Horká, Vlčatín č.p.15, 675 05 Rudíkov
František Horký, Vlčatín č.p.15, 675 05 Rudíkov
Zdeněk Pospíšil, Hroznatín č.p.8, 675 05 Rudíkov
Pavel Jaša, Vlčatín č.p.4, 675 05 Rudíkov
Antonín Novák, Vlčatín č.p.12, 675 05 Rudíkov
Petr Duben, Ždírec č.p.36, 588 13 Polná
Dana Dubnová, Ždírec č.p.36, 588 13 Polná
Karel Bernat, Rudíkov č.p.211, 675 05 Rudíkov
Marie Pospíšilová, Bořetická č.p.4134/8, Židenice, 628 00 Brno 28
Ladislav Sedláček, Rudíkov č.p.108, 675 05 Rudíkov
Pavel Dobrovolný, Rudíkov č.p.24, 675 05 Rudíkov
František Pažourek, Na Kopcích č.p.353, Nové Město, 674 01 Třebíč 1
Miroslav Brychta, Kpt. Jaroše č.p.641/5, Nové Dvory, 674 01 Třebíč 1
Petr Brychta, Rudíkov č.p.28, 675 05 Rudíkov
Anděla Brychtová, Rudíkov č.p.28, 675 05 Rudíkov
Strana 9 (celkem 12)
Čj.:OV 57699/12 - SPIS 8817/2012
Eva Brychtová, Rudíkov č.p.28, 675 05 Rudíkov
Dušan Bosák, Demlova č.p.1987/12, 594 01 Velké Meziříčí
Jiřina Bosáková, Demlova č.p.1987/12, 594 01 Velké Meziříčí
Jiří Večeřa, Rudíkov č.p.21, 675 05 Rudíkov
Ludmila Večeřová, Rudíkov č.p.21, 675 05 Rudíkov
Ivan Šabacký, Rudíkov č.p.3, 675 05 Rudíkov
Ludmila Šabacká, Rudíkov č.p.3, 675 05 Rudíkov
Marie Jašová, Rudíkov č.p.82, 675 05 Rudíkov
František Jaša, Rudíkov č.p.82, 675 05 Rudíkov
Pavel Střecha, Rudíkov č.p.92, 675 05 Rudíkov
Svatava Langová, Valouškova č.p.576/13, Bystrc, 635 00 Brno 35
Jaroslav Horký, Třída Čs. armády č.p.165, 391 81 Veselí nad Lužnicí 1
Marie Lysá, Váňovská č.p.913/46, 589 01 Třešť
Dana Tomancová, Rudíkov č.p.172, 675 05 Rudíkov
Ing Miloš Voborný, Rudíkov č.p.27, 675 05 Rudíkov
František Kotačka, Rudíkov č.p.11, 675 05 Rudíkov
Marie Kotačková, Rudíkov č.p.11, 675 05 Rudíkov
Ing Jan Kotačka, Rudíkov č.p.85, 675 05 Rudíkov
MUDr. Jaroslav Vaněk, Tř. Těreškovické č.p.2972/8, Ostrava
Alois Komínek, Rudíkov č.p.200, 675 05 Rudíkov
Ing Jan Kotačka, Rudíkov č.p.85, 675 05 Rudíkov
Jan Jaša, Rudíkov č.p.110, 675 05 Rudíkov
Vít Jaša, Trnava č.p.145, 674 01 Třebíč 1
Anděla Kašparová, Rudíkov č.p.147, 675 05 Rudíkov
Stanislav Kašpar, Rudíkov č.p.147, 675 05 Rudíkov
Josef Náhlík, Přeckov č.p.15, 675 05 Rudíkov
Antonín Rybníček, Trnava č.p.158, 674 01 Třebíč 1
Petr Rybníček, Trnava č.p.179, 674 01 Třebíč 1
Ing. Josef Klíma, Josefa Suka č.p.421/48, Týn, 674 01 Třebíč 1
Dagmar Novotná-Hanzalová, Smrk č.p.70, 675 01 Vladislav
Miroslav Novotný-Hanzal, Smrk č.p.70, 675 01 Vladislav
Tomáš Trnka, Trnava č.p.6, 674 01 Třebíč 1
Martina Trnková, Trnava č.p.6, 674 01 Třebíč 1
MUDr. Bert Bartas, Wolkerova č.p.1120/8, 669 02 Znojmo 2
František Filipec, Vrchlického č.p.439, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
Milada Kökényová, Mládežnická č.p.980/8, Nové Dvory, 674 01 Třebíč 1
František Kopečný, U Studánky č.p.334/6, Nové Dvory, 674 01 Třebíč 1
Strana 10 (celkem 12)
Čj.:OV 57699/12 - SPIS 8817/2012
Ing. Petr Kopečný, Palackého č.p.476/32, Podklášteří, 674 01 Třebíč 1
Ing. Stanislav Lysák, Oblekovice č.p.83, 671 81 Znojmo 5
Ing. Bohdan Procházka, Dr. Absolona č.p.134, 763 16 Fryšták
Růžena Řezaninová, Rešice č.p.43, 671 73 Tulešice
Anna Fialová, Trnava č.p.146, 674 01 Třebíč 1
Rybářství Velké Meziříčí a.s., Zámecká 25, 594 01 Velké Meziříčí
Zepos, Trnava č.p.214, Trnava, 674 01 Třebíč 1
Břetislav Česnek, Trnava č.p.60, 674 01 Třebíč 1
Václav Pacal, Trnava č.p.80, 674 01 Třebíč 1
Renáta Křížová, Jar. Heyrovského č.p.861/2, Nové Dvory, 674 01 Třebíč 1
Milan Rigó, Trnava č.p.13, 674 01 Třebíč 1
Josef Lysák, Trnava č.p.21, 674 01 Třebíč 1
Marta Paznochtová, Trnava č.p.27, 674 01 Třebíč 1
František Paznocht, Trnava č.p.25, 674 01 Třebíč 1
Josef Janoušek, Trnava č.p.23, 674 01 Třebíč 1
Jiří Pech, Alej Svobody č.p.940, 588 13 Polná
Zdeněk Pech, Vrchlockého č.p.1009, 588 13 Polná
Květoslava Manová, Smrk č.p.55, 675 01 Vladislav
Dana Hladíková, Trnava č.p.204, 674 01 Třebíč 1
Jaroslav Trnka, Trnava č.p.49, 674 01 Třebíč 1
Pavlína Trnková, Trnava č.p.49, 674 01 Třebíč 1
František Paznocht, Trnava č.p.25, 674 01 Třebíč 1
Marta Paznochtová, Trnava č.p.27, 674 01 Třebíč 1
Vladimír Dočekal, Pocoucov č.p.27, Třebíč, 674 01 Třebíč 1
Marta Kafková, Pocoucov č.p.3, Třebíč, 674 01 Třebíč 1
Alena Stonáčková, Jar. Haška č.p.695/4, Nové Dvory, 674 01 Třebíč 1
Ludmila Nováčková, Pocoucov č.p.51, Třebíč, 674 01 Třebíč 1
Marie Pechová, Pocoucov č.p.11, Třebíč, 674 01 Třebíč 1
Dušan Nechvátal, C. Boudy č.p.514/3, Nové Dvory, 674 01 Třebíč 1
Vlasta Zahrádková, Pocoucov č.p.12, Třebíč, 674 01 Třebíč 1
Jarmila Navrátilová, Gen. Svobody č.p.612/14, Nové Dvory, 674 01 Třebíč 1
František Votoupal, Pocoucov č.p.65, Třebíč, 674 01 Třebíč 1
Eva Votoupalová, Pocoucov č.p.65, Třebíč, 674 01 Třebíč 1
Ludmila Nováčková, Pocoucov č.p.51, Třebíč, 674 01 Třebíč 1
Marcela Vaštíková, Pocoucov č.p.71, Třebíč, 674 01 Třebíč 1
Pavel Vaštík, Pocoucov č.p.71, Třebíč, 674 01 Třebíč 1
Milan Doležal, Pocoucov č.p.44, Třebíč, 674 01 Třebíč 1
Strana 11 (celkem 12)
Čj.:OV 57699/12 - SPIS 8817/2012
Renata Doležalová, Pocoucov č.p.44, Třebíč, 674 01 Třebíč 1
František Doležal, Pocoucov č.p.76, Třebíč, 674 01 Třebíč 1
Marie Mašterová, Pocoucov č.p.36, Třebíč, 674 01 Třebíč 1
Josef Cejpek, Pocoucov č.p.75, Třebíč, 674 01 Třebíč 1
Jaroslav Buďa, Uhřínov č.p.84, 594 41 Uhřínov
Hana Hájková, Domky č.p.63, 664 84 Zastávka u Brna
Ivona Nejedlá, Pocoucov č.p.68, Třebíč, 674 01 Třebíč 1
Libor Nejedlý, Pocoucov č.p.68, Třebíč, 674 01 Třebíč 1
Josef Buďa, Pocoucov č.p.46, Třebíč, 674 01 Třebíč 1
Josef Hájek, Pocoucov č.p.6, Třebíč, 674 01 Třebíč 1
Vlasta Pospíšilová, Holubí Zhoř č.p.24, 595 01 Velká Bíteš
Anežka Večeřová, Jasenice č.p.28, Jasenice
Jindřich Vávra, Pocoucov č.p.56, Třebíč, 674 01 Třebíč 1
Josef Vávra, Pocoucov č.p.2, Třebíč, 674 01 Třebíč 1
Josef Vlčan, Pocoucov č.p.64, Třebíč, 674 01 Třebíč 1
Milan Peštál, Pocoucov č.p.54, Třebíč, 674 01 Třebíč 1
Vlastimil Peštál, Pocoucov č.p.57, Třebíč, 674 01 Třebíč 1
František Zahrádka, Táborská č.p.80/3, Týn, 674 01 Třebíč 1
Ing. Zdeněk Homolka, Na Kopcích č.p.353, Nové Město, 674 01 Třebíč 1
Dagmar Picmausová, Branka č.p.256/61, Nové Dvory, 674 01 Třebíč 1
Lubomír Krpoun, Mladoňovice č.p.91, Mladoňovice
Petr Lorenc, M. Majerové č.p.741/3, Nové Dvory, 674 01 Třebíč 1
Radovan Mejzlík, Jílová 4568, Zlín
Milena Pospíšilová, Rokytnice nad Rokytnou č.p.263, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou
Karel Joura, Aug. Kratochvíla č.p.236/21, Nové Dvory, 674 01 Třebíč 1
Petr Iša, K Sídlišti č.p.600/10, Přímětice, 669 04 Znojmo
MUDr. Richard Kobza, Dominikánská č.p.196/2, Brno-Střed, 602 00 Brno 2
Stefanie Kobtová, Kurlistrasse 25, 8404 Wintherthur
Karin Livasová, Kirchweg 1, 8247 Fluringen
Miroslav Mrvka, Moskevská č.p.493/8, Nové Dvory, 674 01 Třebíč 1
Povodí Moravy, s.p. Brno, Dřevařská č.p.11, 601 75 Brno
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne ..........
Sejmuto dne ..........
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Strana 12 (celkem 12)
Download

Oznámení_zahájení_územního_řízení_-_jednání - Město