S T I GA P A R K
1 21 M
D
5b.
1. Park -1993
5a.
2. Park -1993
6a. Park -1999
F
G
H
3. Park -1993
7.
I
I
4. Park -1993
2
8.
6b. Park 2000-
J
9.
13.
10.
14.
X
Z
Y
W
11.
V
15.
Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande
mönsterskydd:
This product, or part of it, is covered by the following
design registration:
Sverige/Sweden
Tyskland/Germany
62 435
M97 07 997.9 (pending)
12.
3
ČESKY
CZ
SYMBOLY
Na zařízení jsou umístěny následující symboly
upozorňující na opatření nezbytná pro jeho
bezpečné používání.
Symboly znamenají:
Výstraha!
Před použitím zařízení si přečtěte návod k
obsluze a bezpečnostní pokyny.
Výstraha!
Je-li zařízení v chodu, nedávejte pod jeho
kryt ruce ani nohy.
Výstraha!
Dávejte pozor na odhozené předměty.
Pracujte v dostatečné vzdálenosti od
přihlížejících lidí.
Výstraha!
Než začnete zařízení opravovat, odpojte
kabel zapalování od zapalovací svíčky.
ÚVOD
Tato řezací plošina se jako standardní výbava
nabízí ve dvou verzích:
- s mechanickým nastavením výšky sekání
(položka č. 13-2915).
- s továrně montovaným elektrickým nastavením
výšky sekání (položka č. 13-2921).
PŘÍPRAVA
Park, modely do roku 1993 včetně:
Aby bylo možné jednotku použít, je třeba na stroji
provést následující úpravu:
1. Vyjměte vratnou pružinu kloubového spoje.
(obr. 1).
2. Odřízněte část závěsu pružiny přečnívající přes
postranní díl rámu.
(obr. 2).
3. Vyvrtejte nový otvor (Ø 8 mm) 8mm od
spodního okraje postranního dílu rámu (obr. 3).
4. Pružinu zasuňte do nového otvoru (obr. 4).
46
INSTALACE
ŘEZACÍ PLOŠINA
1. Řezací plošinu přišroubujte k montážním
bodům jednotky D (obr. 5a).
2. Na zvedací rameno stroje našroubujte zvedací
pružinu (obr. 5b).
3. K přednímu zvedacímu rameni připevněte
zvedací válec - do otvoru zvedacího válce vložte
přídavnou rozpěrnou vložku a na každou stranu
našroubujte podložku. Zajistěte šroubem a maticí
(týká se pouze položky č. 13-2921).
4. Elektrický konektor připojte k zásuvce na straně
stroje (týká se pouze položky č. 13-2921), (obr. 6).
KLÍNOVÝ ŘEMEN
1. Výšku sekání nastavte do střední polohy.
2. Na střední řemenici F stroje nasaďte klínový
řemen (obr. 7).
3. Pomocí volné řemenice G natáhněte řemen.
Volná řemenice musí být na levé straně klínového
řemene (z pohledu obsluhy).
4. Park – 1999:
Pružinu volné řemenice H zavěšte na pravou
stranu příčky (obr. 7).
NASTAVENÍ
Aby stroj sekal rovnoměrně a úhledně, musí být
správně seřízen:
1. Zkontrolujte, zda jsou pneumatiky správně
nahuštěny:
Přední: 0,6 bar (9 psi).
Zadní: 0,4 bar (6 psi).
2. Umístěte stroj na vodorovnou podložku.
Vyjměte šrouby I (obr. 8).
3. Nastavte jednotku tak, aby byla přední a zadní
strana krytu ve stejné výšce nad zemí.
4. Utáhněte šrouby.
ČESKY
POUŽITÍ
VÝŠKA SEKÁNÍ
Výšku sekání lze nastavit v rozmezí 30 až 80 mm.
- položka č. 13-2915 má sedmnáct pevných poloh
pro nastavení výšky sekání.
- položka č. 13-2921 má plynule nastavitelnou
výškusekání.
Poznámka: Uvedené výšky sekání platí pro stroj
stojící na pevném povrchu.
RADY PRO SEKÁNÍ
Chcete-li dosáhnout optimálního “Multiclip
efektu”, postupujte podle následujících pokynů:
- trávu sekejte často,
- motor udržujte v maximálních otáčkách,
- spodní stranu řezací plošiny udržujte v čistotě,
- používejte ostré řezací nástroje,
- nesekejte mokrou trávu,
- je-li tráva vysoká, sekejte ji nadvakrát
(s rozdílnou výškou sekání).
ÚDRŽBA
PŘÍPRAVA
Není-li uvedeno jinak, veškerý servis a údržbu
provádějte se stojícím strojem a s vypnutým
motorem.
Proti pohybu stroj vždy zajistěte
parkovací brzdou.
Vždy vypněte motor, kabel zapalování
odpojte od zapalovací svíčky a
uzemněte jej, abyste předešli
nechtěnému spuštění motoru. Odpojte
kabel od záporného pólu baterie.
CZ
6. Vyklopte jednotku tak, aby spočívala kolmo na
zadních opěrných plochách (obr. 11).
ČIŠTĚNÍ
Po každém použití spodní stranu řezací plošiny
opláchněte vodou.
Pokud tráva na spodní straně plošiny zaschla,
oškrábejte ji.
Je-li třeba, natřete spodní stranu plošiny, abyste
zabránili vzniku koroze.
ŘEMEN PŘÍMÉHO POHONU
Pokud jeden z řezacích nástrojů narazí na pevný
objekt (např. kámen), může se změnit napětí
řemene. To může způsobit jeho dlouhodobě
nadměrný záběr a následné poškození řezacích
nástrojů.
Je-li třeba, seřiďte napětí řemene:
1. Napínací rameno připevněte k háku.
2. Stáhněte řemen ze střední řemenice F.
3. Odmontujte kryt převodovky.
4. Odstraňte napínací rameno K (obr. 12).
5. Odšroubujte upínací šrouby L ložiskové vložky
(obr. 13).
6. Tlakem vzad na napínací rameno napněte řemen
přímého pohonu.
7. Utáhněte upínací šrouby napínacího ramene.
8. Utáhněte upínací šrouby ložiskové vložky.
9. Postup opakujte u druhého řemene přímého
pohonu.
Při výměně řemenů přímého pohonu
vždy zkontrolujte, zda oba vnější řezací
nástroje svírají se středním řezacím
nástrojem pravý úhel. (viz obr. 14).
Za účelem snadnějšího čištění a údržby lze řezací
hlavu vyklopit nahoru:
Pokud jsou řemeny přímého pohonu nesprávně
namontovány, řezací nástroje do sebe narazí,
protože jejich pracovní oblasti do sebe vzájemně
vstupují.
1. Výšku sekání nastavte do střední polohy (=
minimální napětí hnacího řemene).
Při výměně řemene nebo nastavení jeho napětí
vždy zkontrolujte polohu řezacích nástrojů.
2. Napínací rameno připevněte k háku.
VÝMĚNA ŘEZACÍCH NÁSTROJŮ
RADY PRO ÚDRŽBU
3. Stáhněte řemen ze střední řemenice F.
4. Vyjměte oba čepy J (obr. 9).
5. Uchopte rám jednotky (obr. 10).
Při výměně řezacích nástrojů
používejte ochranné rukavice, abyste se
nepořezali.
47
ČESKY
CZ
Pravidelně kontrolujte, zda jsou řezací nástroje
stále ostré. Pouze tak lze dosáhnout
nejkvalitnějšího výsledku.
Po každé kolizi řezací nástroje zkontrolujte.
Dojde-li k poškození sekacího systému, je třeba
poškozené díly vyměnit.
Používejte pouze originální náhradní
díly. Jiné než originální náhradní díly
mohou představovat nebezpečí zranění
i když se ke stroji hodí.
Řezací systém tvoří tři řezací tyče se dvěma
výměnnými řezacími nástroji Y (obr. 15). Při
výměně řezacích nástrojů je třeba měnit oba
zároveň, aby bylo zachováno vyvážení systému.
Instalujte nové Řezací nástroje. Řádně utáhněte
šrouby V a W. Moment síly utažení šroubů: V –
9,8 Nm, W - 24 Nm.
V případě silné kolize může dojít k ohnutí řezacích
nástrojů. Uvolněte pojistnou matici X a vyklopte
řezací nástroj. Instalujte nový originální šroub V.
Utáhněte pojistné matice X a Z.
NÁHRADNÍ DÍLY
Náhradní díly a příslušenství STIGA jsou
zkonstruovány speciálně pro stroje STIGA. Mějte
na paměti, že “neoriginální” náhradní díly a
příslušenství nejsou prověřeny ani schváleny
společností STIGA:
Užívání takovýchto dílů a příslušenství
může negativně ovlivnit funkci a
bezpečnost stroje. Společnost STIGA
nenese odpovědnost za škody a zranění
způsobené takovými produkty.
Společnost GGP si vyhrazuje právo provádět změny
produktu bez předchozího upozornění.
48
w w w. s t i g a . c o m
GGP Sweden AB · Box 1006 · SE-573 28 T RANÅ S
Download

STIGA PARK