Frekvenční monitorovací relé DFB01CM24 a PFB01CM24
1) Připojení (DFB01)
Ke svorkám A1 a A2 připojte zdroj napájecího napětí.
Reléový výstup připojte tak, aby byla splněna jeho provozní data. Použijte
k tomu automatický šroubovák (max.krout.moment 0,5N.m)
! Během připojování nesmí být přístroj připojen k napájecí síti !
2) Připojení (PFB01)
Ke svorkám 2 a 10 připojte zdroj napájecího napětí.
Reléový výstup připojte tak, aby byla splněna jeho provozní data.
! Během připojování nesmí být přístroj připojen k napájecí síti !
3) Nastavení funkce a vstupního rozsahu
Na DIP přepínači 3 zvolte síťovou frekvenci. Požadovanou funkci zvolte na
přepínačích DIP 1,2 a 4 jak je ukázáno na obrázku. Aby bylo možno nastavit
DIP přepínač, otevřete šedivý plastový kryt, jak opět ukazuje obrázek.
Pomocí SW1 zvolte rozsah vstupní frekvence: ±2Hz nebo ±10Hz podle
síťové frekvence.
Pomocí SW2 zvolte pracovní mód relé: v klidovém stavu není buzeno (relé je
při alarmu ON) nebo v klidovém stavu buzeno je (relé je při alarmu OFF).
Pomocí SW3 vyberte jmenovitou frekvenci systému: 50Hz nebo 60Hz.
Pomocí SW4 zvolte funkci kontaktního vstupu : přídržný a nebo bránící
alarmu.
! Neotvírejte kryt DIP přepínačů jestliže je připojeno napájecí napětí !
4) Kontaktní vstup přídržný/bránící
Propojte svorky Z1 a Z2(DFB01) nebo 8 a 9(PFB01) jestliže má být reléový
kontakt při alarmu přídržný nebo bránící.
5)Mechanická montáž (DFB01)
Relé zavěšte na DIN lištu. Dbejte při tom na to, aby došlo k správnému
zapadnutí per. Při vyndávání relé použijte šroubovák tak, jak je ukázáno na
obrázku.
6)Zapnutí a nastavení
Zkontrolujte, zda je správně zvolena síťová frekvence. Připojte napájecí
napětí. Svítí zelená LED.
Hořením otočným knoflíkem nastavte horní mezní frekvenci. Prostředním
otočným knoflíkem nastavte dolní mezní frekvenci. A spodním knoflíkem
nastavte časové zpoždění.
DFB01 a PFB01 hlídají frekvenci vlastního napájení. Následující příklady
popisují jejich funkci :
Příklad 1
(Přídržná funkce není – zpožděné zapnutí při návratu frekvence – v klidovém
stavu není relé buzeno).
Relé přitáhne, když měřená frekvence překročí horní nebo podkročí dolní
mez. Zároveň se rozsvítí žlutá LED. Po uplynutí nastaveného času zpoždění
relé odpadne, pokud se frekvence vrátí mezi nastavené meze. Červená LED
bliká během času zpoždění. Bliká ale také když měřená frekvence leží mimo
zvolené meze.
Příklad 2
(Přídržná funkce je – zpoždění alarmu – v klidovém stavu je relé buzeno).
Pokud měřená frekvence leží uvnitř zvolených mezí, relé přitáhne a rozsvítí
se žlutá LED. Relé odpadne a drží se samo ve stavu alarmu, pokud měřená
frekvence překročí nebo podkročí meze déle než je nastavená doba zpoždění.
Za předpokladu, že frekvence podkročí horní mez (pod hysterezi) nebo
překročí dolní mez (nad hysterezi), relé přitáhne pokud dojde k přerušení
spoje mezi svorkami Z1 a Z2 nebo 8 a 9.
7)Upozornění
Pro případ zpětného zaslání (reklamace) uložte si původní obal.
8)Připojovací svorky
DFB01
PFB01
Napájecí napětí
Přídržný/bránící
Reléový výstup
A1,A2
Z1,Z2
15,16,18
2,10
9,8
1,4,3
Průřez připojovacích vodičů max. 2 x 2,5 mm2
Download

Frekvenční monitorovací relé DFB01CM24 a PFB01CM24 1