Žádost o povolení elektronické komunikace se správcem daně – Oznámení
podle zákona o povinném značení lihu (ZPZL)
Identifikační údaje:
Subjekt/Firma (dále jen „žadatel):
Úplný název firmy dle výpisu z OR
TIN(DIČ):
CZ
Sídlo:
Adresa dle výpisu z OR
Spojení na pracovníka pověřeného žadatelem pro oblast Oznámení podle ZPZL:
Jméno
e-mail
telefon
Žádám o povolení elektronicky komunikovat se správcem daně:
CZ
Název příslušného správce daně
Kód příslušného správce daně
Parametry komunikace:
Přidělit nové parametry komunikace:
ANO
NE*
*) V námi prováděné elektronické komunikaci navrhuji použít údajů povolených a sdělených nám již
dříve správcem daně
…………………………………………………………………………………………………,
Evidenční číslo a název správce daně
ve sdělení o parametrech komunikace s evidenčním číslem:
Evidenční číslo platného sdělení o parametrech komunikace
Podpisy oprávněné osoby jsou nahrazeny kódem (kvalifikovaným elektronickým podpisem). Při
využívání systému Oznámení navrhujeme používat následující kvalifikovaný elektronický podpis(y)
spojený(é) s následujícím certifikátem (certifikáty):
Sériové číslo certifikátu:
Certifikační autorita:
Číslo(a) certifikátu(ů) a identifikace certifikační autority (nepoužité řádky proškrtněte, v případě jejich nedostatku připojte další)
S ohledem na bezpečnost přenášených elektronických zpráv a jejich dat navrhujeme k šifrování dat
používat certifikát vydaný následující certifikační autoritou:
Sériové číslo certifikátu:
Certifikační autorita:
Uveďte číslo certifikátu a identifikace certifikační autority navrhované pro potřeby šifrování nebo „nežádám šifrování“.
Dne: ……………..…..
………………………………………
Podpis statutárního zástupce
Povinné přílohy: Kopie protokolu(ů) o vydání elektronického podpisu spojeného s certifikátem vydaného
kvalifikovaným poskytovatelem certifikačních služeb - certifikační autoritou)
1
Download

Žádost o povolení elektronické komunikace