PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI NA PODĚBRADSKÝCH DNECH POEZIE 2015
&
PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI NA FÓRU PŘEDNESU POEZIE A PRÓZY NA PDP 2015
I. kategorie:
II. kategorie:
studenti hereckých škol a pozvaní amatéři ve věku od 16 do 19 let (tj. v roce 2015 dosáhnou nejvýše
19 let).
mladí profesionální interpreti ve věku do 30 let, posluchači hereckých škol a pozvaní amatéři ve věku
od 20 do 30 let (tj. v roce 2015 dosáhnou nejvýše 30 let).
Tuto přihlášku vyplňte hůlkovým písmem a odešlete nejpozději do 10. 4. 2015 na adresu:
SLOVO a HLAS (Marta Hrachovinová), Křižovnická 8, 110 00 Praha 1,
možno poslat i scan na e−mail: [email protected]
Účastníci fór přednesu poezie a prózy odešlou do 10. 4. 2015 na adresu:
Městské kulturní centrum, náměstí Jiřího 1/I 290 01 Poděbrady
zvolený text psaný na počítači (stroji) nebo jeho kopii z knihy s vyznačenými škrty, a to v 6 vyhotoveních
s uvedením názvu, autora, u cizích spisovatelů je povinnost uvést i překladatele. Všech 6 vyhotovení musí být čitelných.
Pokud nejste účastníkem Fóra přednesu poezie a prózy, příslušné řádky na této přihlášce proškrtněte.
Jméno a příjmení: ............................................................................................. Datum narození ..............................................
Adresa: ................................................................................................................................ PSČ: ............................................
Telefon: ....................................mobil: ............................................. E−mail: ................................................................
Název a adresa školy (ročník) nebo zaměstnání: .....................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
Autor zvoleného textu: ..............................................................................................................................................................
U cizích autorů překladatel: ......................................................................................................................................................
Název zvoleného textu: ............................................................................................................................................................
PDP se zúčastním jako:
porotce
organizátor
účinkující
host
Zajištění noclehu:
ze čt 23. 4.
na pá 24. 4.
požaduji
nepožaduji
z pá
24. 4.
na so 25. 4.
požaduji
nepožaduji
ze so 25. 4.
na ne 26. 4.
požaduji
nepožaduji
z ne
na po 27. 4.
požaduji
nepožaduji
26. 4.
soutěžící
Nehodící se škrtněte.
Den a hodina příjezdu do Poděbrad: .........................................................................................................................................
Tyto údaje jsou zároveň závaznou přihláškou k ubytování, které hradí organizátoři festivalu.
Odevzdáním této přihlášky účastník stvrzuje svůj souhlas s podmínkami účasti na PDP dle statutu PDP.
Organizační pokyny
Po příjezdu do Poděbrad se hlaste v prostorách kavárny na I. nádvoří poděbradského zámku, náměstí Jiřího 1/I.,
tel./fax: 325 612 505, e−mail: [email protected] Jakoukoliv změnu týkající se pobytu je nutné oznámit nejpozději
do 17. 4. 2015 na adresu SLOVO a HLAS, Křižovnická 8, 110 00 Praha 1, tel.: 222 312 850, mobil: 602 243 062,
e−mail: [email protected] Po přihlášení vám bude přiděleno ubytování.
Čeští soutěžící obou Fór platí účastnický poplatek 300 Kč, čeští účinkující cyklu Vizitky 150 Kč, hosté 330 Kč za noc.
V ............................................. dne .....................................
Podpis..............................................................
Download

přihláška PDP 2015.pmd