Územní plán Vimperk
k.ú. Arnoštka, Bo anovice u Vimperka, Boubská, Hrabice,
Hu ský Dv r, Klášterec u Vimperka, Korkusova Hu ,
esanov, Lipka u Vimperka, Michlova Hu , Prav tín,
Sklá e u Vimperka, Solná Lhota, Veselka u Vimperka,
Vimperk, Výškovice u Vimperka
KONCEPCE DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZP SOBEM VYUŽITÍ
STABILIZOVANÉ
PLOCHY
NÁVRH
ÚZEMNÍ
REZERVA
R
R-R
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
ENERGETICKÉ EŠENÍ
PLOCHY REKREACE
STAV
STAV
PLOCHY OB ANSKÉHO VYBAVENÍ - H BITOV
OVh
VP
R - VP
PLOCHY VE EJNÝCH PROSTRANSTVÍ
PLOCHY VE EJNÝCH PROSTRANSTVÍ - ZOO
VPz
R - SO
SO
PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ
T17
T30
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
DI
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - DRÁŽNÍ
PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
TI
VS
R - VS
PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ - ZEM
VSz
NÁVRH
OCHRANNÉ PÁSMO EL. VEDENÍ
NÁVRH
PLOCHY OB ANSKÉHO VYBAVENÍ
OV
LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
TI.Ep
EL. VEDENÍ VN 22 kV
BEZPE NOSTNÍ PÁSMO VTL PLYNOVODU
NÁVRH ZRUŠENÍ LINKY
OCHRANNÉ PÁSMO VTL PLYNOVODU
EL. VEDENÍ VVN 110 kV
OCHRANNÉ PÁSMO SILNICE A DRÁHY
EL. KABEL VN 22kV
OCHRANNÉ PÁSMO ZDROJE I. STUPN
TRAFOSTANICE
OCHRANNÉ PÁSMO ZDROJE II. STUPN
SLOUP VN
OCHRANNÉ PÁSMO ZDROJE III. STUPN
VYSOKOTLAKÝ PLYNOVOD
OCHRANNÉ PÁSMO SKLÁDKY
REGULA NÍ STANICE VYSOKOTLAKÉHO PLYNOVODU
HRANICE CHOPAV
PLOCHA KORIDORU TECH. INFRASTR. V . OZNA ENÍ DLE ZÚR
(ÚZEMNÍ REZERVA - VTL PLYNOVOD)
MAXIMÁLNÍ HRANICE NEGATIVNÍHO VLIVU
ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD
HRANICE ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ Q100
LSTVÍ
VODOHOSPODÁ SKÉ EŠENÍ
SV
PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ
VV
PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁ SKÉ
STAV
HRANICE POVODN 2002
HRANICE AKTIVNÍ ZÓNY ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍÍ
NÁVRH
VODNÍ ZDROJ
VYMEZUJÍCÍ HRANICE
OCHRANNÉ PÁSMO ELEKTRONICKÉHO
KOMUNIKA NÍHO ZA ÍZENÍ
VODOJEM
HRANICE EŠENÉHO ÚZEMÍ
ÚPRAVNA VODY
HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ
AT STANICE
VE EJN PROSP ŠNÉ STAVBY
HRANICE PLOCH VE EJN PROSP ŠNÝCH STAVEB
ERPACÍ STANICE
HRANICE ZASTAV NÉHO ÚZEMÍ
HRANICE ZASTAVITELNÝCH PLOCH
VODOVOD
PLOCHY, KDE ZM NY PROV
KANALIZACE JEDNOTNÁ
Í ÚZEMNÍ STUDIE
HRANICE ÚSEKU VE EJN PROSP ŠNÝCH STAVEB
ÍSELNÉ OZNA ENÍ VE EJN PROSP ŠNÝCH STAVEB
KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
STAV
KANALIZA NÍ VÝTLAK
ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD
NÁVRH
DI.D
SILNICE I. T ÍDY
OTEV ENÝ TOK
PLOCHA DOPRAVNÍHO KORIDORU V . OZNA ENÍ DLE ZÚR
ZATRUBN NÝ TOK
SILNICE II. T ÍDY
SILNICE III. T ÍDY
VYBRANÉ MÍSTNÍ KOMUNIKACE
MOSTY
ŽELEZNI NÍ DRÁHA
ŽELEZNI NÍ VIADUKT
INFORMATIVNÍ ÚDAJE
SO
R - SO
OZNA ENÍ VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH
A P ESTAVBOVÝCH PLOCH
OZNA ENÍ VYUŽITÍ PLOCH
ÚZEMNÍ REZERVY
EDPOKLÁDANÉ D LENÍ POZEMK
MÍSTO PRO T ÍD NÝ DOMOVNÍ ODPAD
ÚZEMNÍ PLÁN VIMPERK
CYKLOTURISTICKÉ TRASY
ÁST - VÝROKOVÁ
KONCEPCE DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY - LEGENDA
VÝKRES
TURISTICKÉ TRASY
ÍSLO ZAKÁZKY
HLUKOVÁ ISOFONA L AEQ 50 dB PRO POHLTIVÝ TERÉN
65_2009
ÍTKO
1 : 5 000
DATUM
HLUKOVÁ ISOFONA L AEQ 60 dB PRO POHLTIVÝ TERÉN
ERVENEC 2011
KRESLIL
ING. GABRIELA Š ASTNÁ
4
ÍSLO VÝKRESU
AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA
ŽELEZNI NÍ ZASTÁVKA
PHM
ERPACÍ STANICE
ÍSLO PARÉ
ZÁZNAM O Ú INNOSTI
ÍSLO USNESENÍ
ZASTUPITELSTVO M STA VIMPERK
Oprávn ná ú ední osoba po izovatele
ING. VÁCLAV KOKŠTEIN
Funkce oprávn né ú ední osoby
VEDOUCÍ ODBORU VÝSTAVBY A
ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
STSKÉHO Ú ADU VIMPERK
RAZÍTKO A PODPIS
RAZÍTKO A PODPIS
Správní orgán, který ÚP vydal
186
DATUM VYDÁNÍ ÚP
27.
ERVNA 2011
DATUM NABYTÍ Ú INNOSTI ÚP
15.
ERVENCE 2011
Download

Územní plán Vimperk