TW15
KONCOVÝ PRVEK MSKP
Popis výrobku
Technická data
Návod k obsluze
Technologie 2000 s.r.o., Jablonec nad Nisou
Obsah:
1.
CHARAKTERISTIKA .................................................................................................... 3
2.
TECHNICKÉ PARAMETRY ........................................................................................ 4
2.1
3.
POPIS TW15ADAM ........................................................................................................ 5
3.1
4.
FUNKČNÍ SCHEMA TW15ADAM ................................................................................ 5
OVLÁDACÍ TERMINÁL ............................................................................................... 6
4.1
4.2
5.
VÝROBCE: ................................................................................................................... 4
HLAVNÍ NABÍDKA ........................................................................................................ 6
NABÍDKA FUNKCÍ ........................................................................................................ 6
NASTAVENÍ PARAMETRŮ ......................................................................................... 7
Technologie 2000 s.r.o., Jablonec nad Nisou
TW15ADAM koncový prvek MSKP 1.g
1. Charakteristika
TW15 je koncové zařízení Monitorovacího Systému Koncových Prvků (MSKP) určené
k dálkovému sběru informací o stavu koncových prvků zapojených do systému SSRN – GŘ
HZS ČR. Slouží především k získávání informací o stavu elektronických a elektrických
(motorových) a sirén. Lze ho také použít k pořizování dat od jiných zařízení jako jsou měřící
ústředny, čidla škodlivin a podobně.
TW15 byl navržen na základě zkušeností z několikaletého provozu systému SSRN v ČR a byl
pro tyto potřeby optimalizován. Je uložen v kompaktním kovovém pouzdru a je spojen
s externí radiostanicí. S ostatními modulu komunikuje pomocí sběrnice CAN a sériového
rozhranní RS232.
TW15 byl primárně vyvinut pro MSKP 2. generace a tomu odpovídá i jeho koncepce.
Z důvodů zpětné kompatability byla vytvořene varianta firmware označená TW15ADAM,
která umožňuje použít TW15 jako koncový prvek MSKP 1.generace. Varianta ADAM má
značně omezenu funkcionalitu, tak jak odpovídá systému MSKP 1.generace. TW15 je
dodáván spolu se sirénovým přijímačem T12 se kterým je propojen sběrnicí CAN-Bus.
Modul TW15ADAM obstarává pro sirénový přijímač T12 odesílání datagramů MSKP
1.generace. Z tohoto pohledu jde o transparentní zařízení, které přijímá požadavky po CANBus a zajistí jejich vysílání. TW15ADAM sám neiniciuje žádné vysílání MSKP datagramů.
Protože MSKP 1.generace je jednosměrný systém, tak TW15ADAM neprovádí příjem
datagramů MSKP.
Zařízení splňuje požadavky dané Zákonem o technických požadavcích na výrobky č.
22/1997 Sb. a Požadavky na koncové prvky varování připojované do jednotného systému
varování a vyrozumění MV GŘ HZS ČR č.j. 24666-1/PO-2008 (dále jen: „požadavky“).
strana: 3
Technologie 2000 s.r.o., Jablonec nad Nisou
TW15ADAM koncový prvek MSKP 1.g
2. Technické parametry
•
Napájecí napětí
12V (max 14V DC)
•
Citlivost
typ. 0,5uV (dle radiostanice)
•
Rozhranní
2x sériový port RS232
sběrnice CAN-Bus
•
Rozměry
120 x 103 x 53mm
•
Provedení
hliníkové pouzdro na DIN lištu
2.1 Výrobce:
Technologie 2000 spol. s r. o., Jablonec nad Nisou, Uhelná 22, 466 01, tel: 483 312 634,
strana: 4
Technologie 2000 s.r.o., Jablonec nad Nisou
TW15ADAM koncový prvek MSKP 1.g
3. Popis TW15ADAM
Modul TW15ADAM lze z hlediska funkce rozdělit na části které zobrazuje následující
schéma. Jádrem celého zařízení je mikroprocesor, který vyhodnocuje komunikaci na sběrnici
CAN a zajišťuje odeslání datagramu v protokolu MSKP 1.generace do radiostanice. Kromě
toho obsluhuje indikační prvky (LCD display) a klávesnici.
3.1 Funkční schema TW15ADAM
sběrnice CAN
Sirénový
přijímač T12
Radiostanice
řídící blok
sér.linka
RS 232
(ve verzi ADAM
pouze vysílač
rádiového
signálu)
PC / měřící
ústředna
LCD display
a klávesnice
strana: 5
Technologie 2000 s.r.o., Jablonec nad Nisou
TW15ADAM koncový prvek MSKP 1.g
4. Ovládací terminál
Ovládání modulu TW15ADAM se provádí pomocí membránových tlačítek na klávesnici
terminálu. Aktuální stav TW15ADAM se zobrazuje na LCD displeji. Klávesnice má šest
funkčních kláves a tlačítko reset. Význam funkčních kláves se mění a je určen aktuálním
stavem modulu.
Tlačítko „RESET“ vždy provede hardware reset řídícího procesoru přijímače, stejně jako při
zapnutí. Po jeho stisknutí dojde k okamžitému přerušení a inicializaci, zcela bez ohledu na
právě prováděnou činnost. To je třeba mít na paměti a tlačítko reset by se mělo používat
pouze minimálně.
Tlačítko „STOP“ slouží především pro přerušení prováděné činosti. Pokud se pohybujete
ve víceúrovňových nabídkách, slouží tlačítko STOP pro návrat do předcházející nabídky
nebo přímo do hlavní nabídky.
Tlačítko „ENTER“ slouží pro potvrzení a provedení vybrané funkce.
Tlačítka „F1 F2 F3 F4“ mají různý význam, který se zobrazuje na displeji vždy v jejich těsné
blízkosti (tam kam ukazuje šipka tlačítka).
4.1 Hlavní nabídka
V klidovém stavu modul TW15ADAM v hlavní nabídce. Na LCD displeji je v prvním řádku
napsán název a číslo verze firmware.
V druhém (stavovém) řádku se zobrazují informace o aktuálním stavu. Po resetu který
proběhl úspěšně se zobrazí následující text:
TW15 1.02
Reset O.K.
Ve stavovém řádku se kromě průběhu resetu zařízení zobrazují informace o prováděné
činnosti modulu. Po resetu zjišťuje TW15ADAM po sběrnici CAN výrobní číslo (identifikátor
v MSKP) od sirénového přijímače T12. Pokud ho zjistí, tak jej zobrazí ve stavovém řádku.
Úspěšný reset je tedy zakončen tímto zobrazením:
TW15 1.02
CAN: ADDR=1234
Funkční tlačítka „F1 F2 F3 F4“ a tlačítko „ENTER“ přejdou do nabídky funkcí (viz. dále).
Tlačítko „STOP“ smaže stavový řádek.
4.2 Nabídka funkcí
Po stisku libovolného funkčního tlačítka v hlavní nabídce se přejde do nabídky funkcí
zařízení:
INFO
LOADER
VYSILAT
C3NET
strana: 6
Technologie 2000 s.r.o., Jablonec nad Nisou
TW15ADAM koncový prvek MSKP 1.g
Tlačítko „F1“ zobrazí detailní informaci o verzi firmware TW15ADAM.
Tlačítko „F2“ umožňuje odeslat datagram o stavu zařízení v Monitorovacím Systému
Koncových Prvků (MSKP), který se používá v rámci HZS ČR pro sledování stavu koncových
prvků. Datagram není vytvářen modulem TW15ADAM, ale sirénovým přijímačem T12,
proto tato funkce TW15ADAM umožňuje pouze zopakovat naposledy vyslaný datagram. Po
odeslání datagramu přejde TW15ADAM zpět do hlavní nabídky. Ve stavovém řádku je
zobrazena informace, že byl z klávesnice odeslán datagram: „KB:Vyslan
KB:Vyslan MSKP“
Tlačítko umožňuje spustit režim pro nahrání nového firmware zařízení (upgrade). Tento režim
předpokládá komunikaci s programem na PC po sériové lince a je řízen ze strany PC. Po
přechodu do tohoto speciálního servisního režimu, přestane být obsluhována klávesnice i
LCD displej a TW15ADAM nevykonává žadnou jinou činnost než načtení firmware z
PC! Návrat z tohoto režimu je možný pouze resetem zařízení. Podrobněji viz. dokumentace
k PC programu: TE2000FW Firmware Loader.
Tlačítko „F4“ zobrazí informaci o rádiové síti. Varianta ADAM pracuje v MSKP 1.generaci a
tak disponuje jedinou položkou, tou je identifikátor zařízení (výrobní číslo), který byl načten
po resetu ze sirénového přijímače T12.
Node addr: 1234
Stisk libovolné klávesy vrátí TW15ADAM do hlavní nabídky.
5. Nastavení parametrů
Protože je modul TW15ADAM pro vysílání dat zcela transparentní, jelikož všechny
informace pocházejí od sirénového přijímače T12, tak není třeba TW15ADAM nijak
konfigurovat. Po sériové lince lze z PC pouze provést upgrade firmvare, viz funkce „F3“
Loader v nabídce funkcí.
strana: 7
Download

KONCOVÝ PRVEK MSKP