T GSM
GSM ALARM SYSTEM
CZ montážní návod
Obsah
1. T GSM jako GSM ALARM ................................................................................. 3
1.1 Popis systému
1.2 montáž systému
1.3 Schéma zapojení GSM ALARM .................................................................................................... 4
2. PROGRAMOVÁNÍ SYSTÉMOVÝCH FUNKCÍ ........................................................ 5
2.1 Servisní režim
2.2 Postup programování pomocí servisního tlačítka
2.3 Programovací tabulka ..................................................................................................................... 6
2.4 Popis jednotlivých funkcí ................................................................................................................. 7
3. PROGRAMOVÁNÍ SEKVENČNÍHO VÝSTUPU .................................................... 10
4. ZMĚNA PIN KÓDU ........................................................................................... 10
5. PROGRAMOVÁNÍ DÁLKOVÝCH OVLADAČŮ ..................................................... 11
6. PROGRAMOVÁNÍ EXTERNÍCH PIR SNÍMAČŮ .................................................... 11
7. NOUZOVÁ DEAKTIVACE SYSTÉMU ..................................................................... 12
8. PROGRAMOVÁNÍ T GSM POMOCÍ SMS - REŽIM GSM ALARM ............................ 12
8.1 Programování telefonních čísel pomocí SMS ................................................................................ 13
8.2 Příkazové SMS zprávy
8.3 Tabulka příkazových SMS zpráv
9. T GSM JAKO GSM PAGER ................................................................................. 14
9.1 Popis systému
9.2 Montáž systému
9.3 Schéma zapojení GSM ALARM
10. PROGRAMOVÁNÍ T GSM POMOCÍ SMS - REŽIM GSM PAGER .......................... 15
10.1 Programování telefonních čísel pomocí SMS
10.2 Příkazové SMS zprávy ................................................................................................................. 16
10.3 Tabulka příkazových SMS zpráv
11. PROGRAMOVÁNÍ T GSM POMOCÍ PC ............................................................. 17
11.1 Nastavení systému pomocí PC
11.2 Popis T GSM PC Setup ................................................................................................................ 18
12.0 KEETEC EASY can - CAn bus modul ................................................................. 20
2
KEETEC T GSM
Upozornění: Před instalací si pozorně přečtěte instrukce a doporučení uvedené v návodu. Zařízení musí
být nainstalované a používané v souladu s tímto návodem. Výrobce ani prodejce nezodpovídají za
případné škody vyplývající z nesprávné instalace, používání, provozování či ovládání výrobku odlišně od návodu na používání. Neodborným zásahem do zařízení, nebo jeho úpravou, hrozí riziko poškození samotného
zařízení a ztráta záruky. Pro správnou a bezchybnou činnost výrobku doporučujeme instalaci svěřit odbornému
servisu.
POPIS SYSTÉMU
KEETEC T GSM je zařízení, které můžete použít jako GSM alarm nebo GSM pager. Nastavení systému je
jednoduché a přehledné pomocí PC. Systém umožňuje naprogramovat až 4 telefonní čísla, na která oznámí
informaci o poplachu zasláním SMS zprávy nebo prozvoněním. Na správnou činnost T GSM je potřebná SIM
karta mobilního operátora.
Volba SIM karty:
Na provoz T GSM je potřebná SIM karta mobilního operátora (zařízení podporuje všechny mobilní operátory
v České republice) s možností volání do všech sítí, zasílání SMS zpráv a s aktivovanou funkcí CLIP. Na SIM
kartě není potřebné vypínat PIN kód a tak zůstává chráněná proti zneužití. Podrobnosti o zadání PIN kódu
najdete v kapitole 10.2 Popis T GSM PC Setup.
1. T GSM jako GSM ALARM
1.1 Popis systému
Při použití jako GSM alarm můžete T GSM využít jako autoalarm, který poskytuje velké množství uživatelských i
systémových funkcí. Systém je možné ovládat několika způsoby: pomocí dálkového ovladače, pomocí mobilního
telefonu nebo při použití modulu EASY CAN a připojení systému na CAN BUS sběrnici vozidla i původním
dálkovým ovladačem od vozidla. Pokud dojde k přerušení napájení, T GSM automaticky pošle SMS zprávu o
přerušení napájení . Systém umožňuje naprogramovat až 4 telefonní čísla, která dokáží systém ovládat, nastavit
nebo pokud dojde během hlídání k narušení vstupů, zaslat na tato telefonní čísla SMS zprávu nebo prozvonit.
1.2 Montáž systému
Zdemontujte plastové kryty přístrojové desky vozidla. Najděte vodiče, ke kterým bude T GSM připojené. Na
testování funkce vodičů ve vozidle použijte výhradně digitální multimetr a to i v případě, že si jste jistý, na
jakou funkci vodič slouží. Po určení vodičů odpojte akumulátor a zapojte kabelový svazek T GSM k vodičům
potřebným na správnou funkčnost podle přiložených schémat zapojení. Všechny spoje zapájkujte a zaizolujte.
Po ukončení instalace T GSM zapojte akumulátor vozidla a zasuňte pojistku do pojistkového pouzdra T GSM.
Nastavte řídící jednotku a přetestujte správnou funkčnost systému a též správnou funkčnost elektroinstalace
vozidla (zapalování, směrová světla, ...).
Umístění řídící jednotky a LED diody
Řídící jednotku umístěte z vnitřní strany ochranných plastů přístrojové desky v místech, aby nebyla
v blízkosti elektromagnetického rušení nebo v blízkosti dosahu jiných řídících jednotek, protože obsahuje GSM
anténu a aby nedošlo k rušení GSM signálu. Pokud používáte RF anténu, připevněte ji tak, aby se nedotýkala
kovových částí vozidla. Signalizační LED se servisním tlačítkem umístěte na dobře viditelné místo tak, aby byl
zabezpečený dobrý přístup k servisnímu tlačítku, které se nachází v LED diodě.
Upozornění: Výstupy řídící jednotky mají maximální dovolené proudové zatížení 300mA. Pro ovládání zařízení s
větší proudovou záťěží použijte přídavné zařízení (R1215, IMO 15).
3
1.3 SCHÉMA ZAPOJENÍ GSM ALARM
programovací kabel
dvouzónový přídavní snímač
CN6
CN5
CN4
CN3
RF anténa
Řídící jednotka T GSM
LED dioda se
servisním tlačítkem
CN2
CAN BUS modul
CN1
poistka 5A
+12V
kostra
červený
černý
oranžový/zelený
oranžový/hnědý
výstup č.6 - výstup na směrová
(parkovací) světla (-300mA)
výstup č.1(zamykací impulz/pager)
(-300mA)
CAN L
oranžový
hnědý/černý
bílý/červený
výstup č.4 - výstup na sirénu (+/-)
výstup č.2 (odemykací impulz/dotah oken)
(-300mA)
CAN H
vstup č.3 (kontakt zavazadlového prostoru (-)/deaktivace systému (+))
šedý
žlutý vstup č.4 - zapalování
zelený
modrý
výstup č.5 (imobilizační/otevření
zavazadlového prostoru) (-300mA)
šedý
výstup č.3 (sekvenční/imobilizační)
(-300mA)
bílý/modrý
hnědý
hnědý/žlutý
vstup č.1- (dveřní kontakty (+/-)/kontrola směrových světel(+))
vstup č.2 (kontakt motorového prostoru (-)/aktivace systému (+))
Poznámka: zvýrazněné vstupy a výstupy jsou přednastavené z výroby (platí při nastavení GSM alarm).
Konektor CN1 (14-pinový) - KONEKTOR VSTUPŮ A VÝSTUPŮ
Červený (+) napájanie +12V (vstupný vodič)
Černý (-) kostra vozidla (vstupní vodič)
Oranžový (- 300mA) výstup pro směrová (parkovací) světla (výstupní vodič)
Bílý/červený (+/-) siréna (výstupní vodič) - zatížitelnost výstupu max. 1A
Zelený (- 300mA) výstup č.2 (výstupní vodič) - nastavení výstupu najdete v programové tabulce funkce F22
Modrý (- 300mA) výstup č.1 (výstupní vodič) - nastavení výstupu najdete v programové tabulce funkce F21
Šedý (- 300mA) výstup č.5 (výstupní vodič) - nastavení výstupu najdete v programové tabulce funkce F24
Bílý/modrý (- 300mA) výstup č.3 (výstupní vodič) - nastavení výstupu najdete v programové tabulce
funkce F23
Hnědý/žlutý (+/-) vstup č.2 (vstupní vodič) - nastavení vstupu najdete v programové tabulce funkce F19
Hnědý (+/-) vstup č.1(vstupní vodič) - nastavení vstupu najdete v programové tabulce funkce F18
Žlutý (+) zapalování +12V (vstupní vodič)
Hnědý/černý (+/-) vstup č.3 (vstupní vodič) - nastavení vstupu najdete v programové tabulce funkce F20
Oranžový/hnědý - CAN L
Oranžový/zelený - CAN H
4
Konektor CN2
Konektor pro přímé připojení modulu EASY CAN, pomocí kterého T GSM získává informace z datové sběrnice CAN
BUS ve vozidle. Před použitím modulu zkontrolujte, zda se vozidlo, ve kterém ho chcete použít, nachází v seznamu
podporovaných vozidel.
KONEKTOR CN3 (3-PINOVÝ) - PŘIPOJENÍ SERVISNÍHO TLAČÍTKA S LED DIODOU
Konektor slouží na připojení servisního tlačítka s LED diodou. LED diodu umístěte na dobře viditelné místo
tak, aby byl dobrý přístup k servisnímu tlačítku.
KONEKTOR CN4 (3-PINOVÝ) - PŘIPOJENÍ RF ANTÉNY
Konektor pro připojení RF antény v případě použití doplňkových dálkových ovladačů (RC MAX, RC KEY,
RC 380.
KONEKTOR CN5 (3-PINOVÝ) - PŘIPOJENÍ DOPLŇKOVÉHO SNÍMAČE
Konektor pro připojení doplňkového snímače (např. ultrazvukový snímač UL 100, mikrovlnný snímač MWS 2,
polohový snímač TIL 200, otřesový snímač LSK2).
KONEKTOR CN6 - PŘIPOJENÍ PROGRAMOVACÍHO KABELU
Konektor pro připojení programovacího kabelumezi T GSM a PC.
2. PROGRAMOVÁNÍ SYSTÉMOVÝCH FUNKCÍ
Jednotku T GSM můžete naprogramovat pomocí PC nebo pomocí servisního tlačítka. Postup instalace pomocí
programovacího kabelu a softwaru na programování najdete v návodu na instalaci propojovacího kabelu a
softwaru T GSM PC Setup.
2.1. SERVISNÍ REŽIM
Aktivování servisního režimu
1. zapněte zapalování a zmáčkněte servisní tlačítko 2x do 8 vteřin
2. vypněte zapalování: a. . pokud je bezpečnostní režim vypnutý (programové menu F16), siréna zazní 1x
a LED dioda zůstane svítit. Servisní režim je aktivovaný.
b. pokud je bezpečnostní režim zapnutý (programové menu F16), LED začne pomalu blikat a zobrazovat
hodnotu prvního čísla kódu. Jakmile je počet bliknutí shodný s hodnotou prvního čísla kódu, zmáčkněte
servisní tlačítko. LED dioda začne opět blikat.
Jakmile je počet bliknutí shodný s hodnotou druhého čísla kódu, zmáčkněte servisní tlačítko. LED dioda
začne opět blikat.
Jakmile je počet bliknutí shodný s hodnotou třetího čísla kódu, zmáčkněte servisní tlačítko. LED dioda
začne opět blikat.
Jakmile je počet bliknutí shodný s hodnotou čtvrtého čísla kódu, zmáčkněte servisní tlačítko. Pokud jste
zadali PIN kód správně, siréna zazní 2x a LED dioda zůstane svítit. Servisní režim je aktivovaný.
Upozornění: Pokud je aktivovaný servisní režim, LED dioda svítí trvale a všechny alarmové funkce systému
jsou vypnuté.
Deaktivování servisního režimu
1. zapněte zapalování a zmáčkněte servisní tlačítko 2x do 8 vteřin
2. vypněte zapalování. Siréna zazní 2x a LED dioda přestane svítit. Servisní režim je deaktivovaný
2.2. POSTUP PROGRAMOVÁNÍ POMOCÍ SERVISNÍHO TLAČÍTKA:
Programování systémových funkcí
1. aktivujte servisní režim
2. zapněte zapalování a zmáčkněte servisní tlačítko 7x do 10 vteřin
3. vypněte zapalování. LED dioda začne blikat ve vteřinových intervalech
4. zmáčkněte servisní tlačítko tolikrát, jaké je číslo funkce, kterou chcete programovat. Po každém zmáčknutí zazní siréna
1x. Pokud je pořadové číslo funkce větší než 10, zmáčkněte servisní tlačítko na 3 vteřiny. Siréna zazní 2x, čímž potvrdí,
že jste v programování funkcí s pořadovým číslem nad 10. Potom zmáčkněte servisní tlačítko tolikrát, jaké je číslo funkce.
Například: programování funkce F13. Zmáčkněte servisní tlačítko na 3 vteřiny. Siréna zazní 2x. Potom zmáčkněte
servisní tlačítko 3x. Po každém zmáčknutí zazní siréna 1x.
Pokud je pořadové číslo funkce větší než 20, zmáčkněte servisní tlačítko na 3 vteřiny. Siréna zazní 2x. Opět zmáčkněte
5
servisní tlačítko na 3 vteřiny. Siréna zazní 2x, čímž potvrdí, že jste v programování funkcí s pořadovým číslem nad 20.
Potom mačkejte servisní tlačítko tolikrát, jaké je číslo funkce.
Například: programování funkce F23. Zmáčkněte servisní stlačítko na 3 vteřiny. Siréna zazní 2x. Opět zmáčkněte
servisní tlačítko na 3 vteřiny. Siréna zazní 2x. Potom zmáčkněte servisní tlačítko 3x. Po každém zmáčknutí zazní siréna 1x.
5. po zadání čísla funkce, kterou chcete nastavit, zapněte zapalování. Siréna zazní 1 nebo 2x podle toho, jak se funkce
nastaví. Pokud chcete v nastavování funkcií pokračovat, postupujte od bodu 4.
6. pokud chcete programování ukončit, zapněte zapalování a zmáčkněte 1x servisní tlačítko. Systém ukončí
programování a zůstane v servisním režimu.
2.3. Programovací tabulka
Prog.
menu
Nastavené z výroby
1 tón sirény
Funkce
nastavitelné
2 tóny sirény
F1
tichá/hlasitá aktivace/deaktivace
F2
zamknutí centrálního zamykání po zapnutí zapalování
tichá
hlasitá
zakázané
povolené
F3
zpoždění aktivace vstupů
F4
připomínač zapnutí systému
F5
polarita vstupu dveřních kontaktů - vstup č.1
F6
dvojitý zamykací impulz
F7
dvojitý odemykací impulz
zakázaný
povolený
F8
typ sekvenčního výstupu
sekvenční
učící
povolený
zakázaný
3,5 sec.
8 sec.
30 sec.
zakázaný
povolený
“-” vstup
“+” vstup
zakázaný
povolený
F9
protiúnosový režim
F10
nastavení délky odemykacího impulzu
0,5 sec.
F11
nastavení délky zamykacího impulzu
jako odemykací
20 sec.
F12
aktivace zavřením všech dveří
zakázaná
povolená
zakázané
povolené
F13
zamknutí centrálního zamykání při automatické aktivaci
F14
sirénový výstup - výstup č. 4
F15
siréna
klakson
bezpečnostní režim - pro nastavení potřebný PIN
zakázaný
povolený
F16
bezpečnostní reaktivace
zakázaná
povolená
F17
typ sirény
F18
nastavení vstupů dveřních kontaktů
normální
kódovaná
dveřní kontakty
kontrola směrových světel
F19
vstup č.2
kontakt kapota (-)
aktivace (+)
F20
vstup č.3
kontakt kufr (-)
deaktivace (+)
F21
výstup č.1
zamykací impulz (-)
dotahování el. oken (-)
F22
výstup č.2
odemykací impulz (-)
pager (-)
F23
výstup č.3
sekvenční výstup (-)
imobilizační výstup (-)
F24
výstup č.5
imobilizační výstup (-)
otevření kufru (-)
F25
neaktivní siréna při poplachu
zakázané
povolené
F26
externí PIR snímač
zakázaný
povolený
F27
počet dálkových ovladačů
6
3
F28
RF vysílač
zakázaný
povolený
F29
bliknutí při aktivaci/deaktivaci při CAN BUS
zakázané
povolené
F30
aktivace/deaktivace pomocí CAN BUS
povolená
zakázaná
F31
zpoždění PIR po aktivaci
30 sec.
120 sec.
F40
RESET
6
2.4. POPIS JEDNOTLIVÝCH FUNKCÍ
F1. tichá/hlasitá aktivace/deaktivace
nastavené z výroby: tichá - při aktivaci a deaktivaci systému siréna nezazní. Pokud dojde k vyvolání poplachu, siréna zní během celé doby. Pokud je při aktivaci narušený některý kontakt po uplynutí zpoždění (5 nebo
30 vteřin), siréna zazní 2x při narušení kontaktu zavazadlového prostoru (kufru) nebo 4x při narušení dveřních
kontaktů nebo kontaktu kapoty.
nastavitelné: hlasitá - při aktivaci a deaktivaci systému zazní siréna.
F2. zamknutí centrálního zamykání po zapnutí zapalování
nastavené z výroby: zakázané - centrální zamykání se po zapnutí zapalování nezamkne
nastavitelné: povolené - 20 vteřin po zapnutí zapalování se zamkne centrální zamykání (T GSM musí
být propojené s centrálním zamykáním). Po vypnutí zapalování se centrální zamykání odemkne. Pokud máte
připojený modul EASY CAN a T GSM je připojené na CAN BUS sběrnici (v seznamu podporovaných vozidel
pro EASY CAN se podívejte, zda vozidlo obsahuje informaci o rychlosti vozidla), centrální zamykání se zamkne
po překročení rychlosti 10 km/h. Po vypnutí zapalování se centrální zamykání odemkne.
F3. zpoždění aktivace vstupů
nastavené z výroby: 8 sec. - po zapnutí systému jsou všechny kontakty (dveře,kapota, zavazadlový prostor)
a přídavný snímač aktivní po uplynutí doby 8 vteřin. Pokud dojde během této doby k narušení některého kontaktu
nebo snímače, systém ho automaticky vynechá. Pokud zůstal narušený, systém na to po uplynutí doby zpoždění
upozorní zazněním sirény 2 nebo 4 krát podle toho, jaký vstup je narušený.
nastavitelné: 30 sec. - po zapnutí systému jsou všechny kontakty (dveře,kapota, zavazadlový prostor)
a přídavný snímač aktivní po uplynutí doby 30 vteřin (popis je stejný jako při zpoždění 8 sec.).
F4. připomínač zapnutí systému
nastavené z výroby: zakázaný - systém po vypnutí zapalování a otevření /zavření dveří neupozorní na
to, že není aktivovaný.
nastavitelné: povolený - po vypnutí zapalování a otevření /zavření dveří systém po 10 vteřinách dvěma
pípnutími sirény upozorní uživatele na to, že není aktivovaný. Pokud potom opět otevřete dveře, systém po 10
vteřinách od jejich zavření znova upozorní na to, že není aktivovaný.
F5. polarita vstupu dveřních kontaktů vstup č.1
Polaritu vstupu je možné nastavit jen v případě, že funkce F18 je nastavená jako “dveřní kontakty”. Pokud je F18
nastavená jako “kontrola směrových světel”, má vstup automaticky plusovou (+) polaritu.
nastavené z výroby: “-” vstup - vstup dveřních kontaktů reaguje na mínusový signál. Po přivedení mínusového impulzu v zapnutém stavu, vyvoláte poplach.
nastavitelné: povolený - “+” vstup - vstup dveřních kontaktů reaguje na plusový signál. Po přivedení
plusového impulzu v zapnutém stavu, vyvoláte poplach.
F6. dvojitý zamykací impulz
nastavené z výroby: zakázaný - při aktivaci/deaktivaci systému se na výstupu na zamykání objeví jeden
impulz. Jeho délku můžete nastavit v programovém menu F10.
nastavitelné: povolený - povolený - při aktivaci/deaktivaci systému se na výstupu na zamykání objeví dva
impulzy. Toto nastavení použijte při vozidlech, které potřebují na zamknutí centrálního zamykání dva impulzy.
Délku impulzu můžete nastavit v programovém menu F10, přičemž funkce F11 zůstane ve výrobním nastavení.
Pokud nastavíte délku impulzu na 3,5 sec., první impulz má délku 3,5 sec. a druhý impulz 0,5 sec.
F7. dvojitý odemykací impulz
nastavené z výroby: zakázaný - při aktivaci/deaktivaci systému se na výstupu na odemykání objeví jeden
impulz. Jeho délku můžete nastavit v programovém menu F10.
nastavitelné: povolený - při aktivaci/deaktivaci systému se na výstupu na odemykání objeví dva impulzy. Toto
nastavení použijte při vozidlech, které potřebují na odemknutí centrálního zamykání dva impulzy. Délku impulzu
můžete nastavit v programovém menu F10. Pokud nastavíte délku impulzu na 3,5 sec., první impulz má délku 3,5
sec. a druhý impulz 0,5 sec.
7
F8. typ sekvenčního výstupu
Sekvenční výstup slouží na připojení optické signalizace T GSM na směrová světla vozidla pomocí jednoho
vodiče.
nastavené z výroby: sekvenční - systém na tento výstup posílá impulzy v sekvencích. Jedno bliknutí = dva
impulzy.
nastavitelné: normální - systém na tento výstup posílá impulzy stejné jako na výstupy optické signalizace.
Jedno bliknutí = jeden impulz.
F9. protiúnosový režim
nastavené z výroby: povolený - protiúnosvý režim je povolený. Postup aktivace protiúnosového režimu
najdete v uživatelském návodu
nastavitelné: zakázaný - protiúnosvý režim je zakázaný a není možné ho aktivovat.
F10. nastavení délky odemykacího impulzu
nastavené z výroby: 0,5 sec. - při vypnutí systému se na odemykacím výstupu objeví impulz délky 0,5 sec.
nastavitelné: 3,5 sec. - při vypnutí systému se na odemykacím výstupu objeví impulz délky 3,5 sec. Takový
dlouhý impulz se používá při pneumatických centrálních zamykáních.
F11. nastavení délky zamykacího impulzu
nastavené z výroby: jako odemkací - při nastavení “jako odemykací” je zamykací impuz stejně dlouhý
jako je nastavený odemykací impulz.
nastavitelné: 20 sec. - prodloužený zamykací impulz na 20 sec. se dá využít na dotahování elektricky ovládaných oken u vozidel, které nabízejí tuto možnost (VW, Audi ...)
F12. aktivace zavřením všech dveří
nastavené z výroby: zakázaná - systém se po vypnutí zapalování a zavření všech dveří neaktivuje
nastavitelné: povolená - systém se po 30 vteřinách od vypnutí zapalování a zavření všech dveří aktivuje.
Centrální zamykání se nezamkne pokud není aktivovaná funkce F13.
F13. zamknutí centrálního zamykání při automatické aktivaci
nastavené z výroby: zakázané - centrální zamykání se při automatické aktivaci a bezpečnostní reaktivaci
nezamkne
nastavitelné: povolené - centrální zamykání se při automatické aktivaci a bezpečnostní reaktivaci zamkne
F14. sirénový výstup
nastavené z výroby: siréna - výstup je během vyvolaného poplachu trvale zapnutý a je tam +12V.
nastavitelné: klakson - při nastavení výstupu na klakson je po vyvolání poplachu na výstupu -12V. Funkcí F18
nastavíte, zda má být výstup trvalý nebo přerušovaný.
F15. bezpečnostní režim - pro nastavení je potřebný PIN
nastavené od výroby: zakázaný - PIN kód není potřebné zadávat před žádným nastavením
nastavitelné: povolený - PIN kód je potřebné zadat před každým vstupem do systémového programování,
programování dálkových ovladačů, nouzové deaktivace nebo aktivace servisního režimu. Postup zadávání PIN
kódu je popsaný před každým nastavením, kde je potřebné ho zadat.
F16. bezpečnostní reaktivace
nastavené z výroby: zakázaná - pokud vypnete systém a neotevřete žádné dveře, kapotu nebo zavazadlový prostor, systém se neaktivuje.
nastavitelné: povolená - pokud vypnete systém a neotevřete žádné dveře, kapotu nebo zavazadlový prostor, systém se po 30 vteřinách automaticky aktivuje. Pokud je aktivovaná funkce F13 automaticky se při reaktivaci
zamkne centrální zamykání.
F17. typ sirény
nastavené z výroby: normální - na výstupu je po jeho aktivaci +12V
nastavitelné: kódovaná - na výstupu je po jeho aktivaci kódovaný signál potřebný pro aktivaci kódované
sirény
F18. nastavení vstupu dveřních kontaktů
nastavené z výroby: dveřní kontakty - vstup je nastavený jako vstup dveřních kontaktů
nastavitelné: kontrola směrových světel - vstup je nastavený jako kontrola směrových světel při použití
sekvenčního výstupu na směrová světla
8
F19. vstup č.2
nastavené z výroby: kontakt kapota (-) - vstup nastavený jako “kontakt kapota” můžete použít na
připojení kontaktu s kapoty vozidla. Vstup bude reagovat na mínusové impulzy.
nastavitelné: aktivace (+) - vstup nastavený jako “aktivace” můžete použít jako aktivační vstup na zapnutí
systému jiným zařízením. Po přivedení plusového impulzu se systém T GSM zapne jako by jste použili dálkový
ovladač.
F20. vstup č.3
nastavené z výroby: kontakt kufr (-) - vstup nastavený jako “kontakt kufr” můžete použít na připojení
kontaktu se zavazadlovým prostorem vozidla. Vstup bude reagovat na mínusové impulzy.
nastavitelné: deaktivace (+) - vstup nastavený jako “deaktivace” můžete použít jako deaktivační vstup na
vypnutí systému jiným zařízením. Po přivedení plusového impulzu se systém T GSM vypne jako by jste použili
dálkový ovladač.
F21. výstup č.1
nastavené z výroby: zamykací impulz (- 300mA) - výstup můžete použít na ovládání centrálního zamykání (zamknutí) ve vozidle mínusovým impulzem. Pokud je ovládání centrálního zamykání jinou polaritou nebo
chcete ovládat přímo servomotory, použijte přídavné relé.
nastavitelné: dotahování oken (- 300mA) - výstup můžete použít na dotahování elektricky ovládaných
oken po zapnutí systému. Výstup je aktivní 20 vteřin po zapnutí systému.
F22. výstup č.2
nastavené z výroby: odemykací impulz (- 300mA) - výstup můžete použít na ovládání centrálního zamykání (odemknutí) ve vozidle mínusovým impulzem. Pokud je ovládání centrálního zamykání jinou polaritou nebo
chcete ovládat přímo servomotory, použijte přídavné relé.
nastavitelné: pager (- 300mA) - výstup je aktivní během vyvolaného poplachu. Můžete ho využít na propojení T GSM s jiným zařízením a v případě poplachu aktivovat přídavné zařízení.
F23. výstup č.3
nastavené z výroby: sekvenční výstup (- 300mA) - Sekvenční výstup slouží na připojení optické signalizace T GSM na směrová světla vozidla pomocí jednoho vodiče. Výstup připojte na vypínač výstražných
směrových světel. Typ sekvenčního výstupu můžete nastavit funkcí F8
nastavitelné: imobilizační výstup (- 300mA) - výstup je aktivní po zapnutí systému. Můžete ho využít na
přerušení startovacího okruhu vozidla pomocí přídavného relé a tím zabránit neoprávněnému startu během hlídání
vozidla.
F24. výstup č.5
nastavené z výroby: imobilizační výstup (- 300mA) - výstup je aktivní po zapnutí systému. Můžete ho
využít na přerušení startovacího okruhu vozidla pomocí přídavného relé a tím zabránit neoprávněnému startu
během hlídání vozidla.
nastavitelné: otevření zavazadlového prostoru (- 300mA) - výstup můžete použít na ovládání otevírání zavazadlového prostoru vozidla. Výstup je možné aktivovat jen pomocí dálkového ovladače. Po aktivování
výstupu systém automaticky vynechá z hlídání kontakt zavazadlového prostoru a přídavný snímač. Po 5ti sec. od
zavření jsou opět hlídané.
F25. neaktivní siréna při poplachu
nastavené z výroby: zakázané - pokud dojde k vyvolání poplachu, siréna zní během celé doby poplachu.
nastavitelné: povolené - pokud dojde k vyvolání poplachu, siréna během poplachu nezní. Poplach je signalizovaný optickou signalizací a zasíláním SMS nebo prozvoněním podle nastavení.
F26. externí PIR snímač
nastavené z výroby: zakázané - k systému není možné naprogramovat přídavné PIR snímače (prostorový
pohybový snímač).
nastavitelné: povolené - k systému je možné naprogramovat přídavné PIR snímače (prostorový pohybový
snímač). Maximálně je možné naprogramovat 10 ks PIR snímačů. Tyto snímače můžete použít na zabezpečení
garáže, ve které parkujete vozidlo. Zpoždění, po jaké době po zapnutí systému budou snímače aktivní, nastavíte
funkcí F31.
9
F27. počet dálkových ovladačů
nastavené z výroby: 6 - systém umožňuje naprogramovat 6ks dálkových ovladačů. Při programování nových
ovladačů systém už naprogramované ovladače vymaže, proto je potřebné programovat i ty.
nastavitelné: 3 - systém umožňuje naprogramovat 6ks dálkových ovladačů. Při programování nových ovladačů
systém už naprogramované ovladače vymaže, proto je potřebné programovat i ty.
F28. RF vysílač
nastavené z výroby: zakázaný - RF vysílač se k systému přidává z důvodu možnosti ovládání systému
pomocí doplňkových dálkových ovladačů. Pokud je zakázaný, není možné systém ovládat pomocí doplňkových
dálkových ovladačů.
nastavitelné: povolený - systém je možné ovládat pomocí doplňkových dálkových ovladačů.
F29. bliknutí při aktivaci/deaktivaci při CAN BUS
nastavené z výroby: zakázané - pokud je povolené ovládání systému pomocí CAN BUS (F30), optická signalizace při aktivaci/deaktivaci je zakázaná. Toto nastavení je vhodné pro vozidla, která už optickou signalizaci
otevření/zavření pomocí původního dálkového ovladače, mají.
nastavitelné: povolené - pokud je povolené ovládání systému pomocí CAN BUS (F30), optická signalizace
při aktivaci/deaktivaci je povolená.
F30. aktivace/deaktivace pomocí CAN BUS
nastavené z výroby: povolená - T GSM je možné ovládat původním dálkovým ovladačem od vozidla.
nastavitelné: zakázaná - T GSM není možné ovládat pomocí původního dálkového ovladače.
F31. Zpoždění PIR po aktivaci
nastavené z výroby: 30 sec. - PIR snímače jsou aktivní po 30ti vteřinách po zapnutí systému.
nastavitelné: 120 sec. - PIR snímače jsou aktivní po 30ti vteřinách po zapnutí systému.
F40. RESET
T GSM nastavíte na původní nastavení z výroby.
3.0 PROGRAMOVÁNÍ SEKVENČNÍHO VÝSTUPU
Aby bylo možné sekvenční výstup programovat, je potřebné nastavit funkci F8 na učící a funkci F18 na kontrolu
směrových světel. Potom připojte vstup dveřních kontaktů (nastavený jako kontrola směrových světel) na
směrová světla.
1. zapněte zapalování a zmáčkněte servisní tlačítko 3x do 8 vteřin.
2. vypněte zapalování. Pokud je bezpečnostní režim vypnutý, siréna zazní 3x, LED dioda začne rychle blikat a
nacházíte se v programování sekvenčního výstupu. Pokud je aktivovaný bezpečnostní režim (funkce F18), LED
dioda začne blikat pomalu. Vstupte do bezpečnostního režimu. Pokud jste zadali spávný PIN kód, siréna zazní
3x a LED dioda začne blikat rychle. Nacházíte se v programování sekvenčního výstupu.
3. do 10 vteřin zmáčkněte tlačítko výstražných směrových světel. Směrová světla začnou blikat
4. když směrová světla bliknou 8x, siréna zazní 1x a tím potvrdí úspěšné naprogramování. Vypnutím výstražných
směrových světel ukončíte programování sekvenčního výstupu.
4.0 ZMĚNA PIN KÓDU (Z výroby je PIN kód nastaven na 4321)
1. zapněte zapalování a zmáčkněte servisní tlačítko 10x do 10 vteřin.
2. vypněte zapalování. Pokud je bezpečnostní režim vypnutý, siréna zazní 1x a nacházíte se v programování
PIN kódu. Pokud je aktivovaný bezpečnostní režim (funkce F16), LED dioda začne blikat pomalu a začne
zobrazovat hodnotu prvního čísla kódu. Jakmile je počet bliknutí shodný s hodnotou prvního čísla kódu,
zmáčkněte servisní tlačítko. LED dioda začne opět blikat.
- Jakmile je počet bliknutí shodný s hodnotou druhého čísla kódu, zmáčkněte servisní tlačítko. LED dioda začne
opět blikat.
- Jakmile je počet bliknutí shodný s hodnotou třetího čísla kódu, zmáčkněte servisní tlačítko. LED dioda začne
opět blikat.
- Jakmile je počet bliknutí shodný s hodnotou čtvrtého čísla kódu, zmáčkněte servisní tlačítko. Pokud jste zadali
PIN kód správně, siréna zazní 1x a LED dioda zhasne. Nacházíte se v programování PIN kódu.
10
3. zmáčkněte servisní tlačítko. LED dioda začne pomalu blikat a můžete zadat nový PIN kód
- Jakmile LED dioda blikne tolikrát, kolik je nová hodnota prvního čísla kódu, zmáčkněte jedenkrát servisní
tlačítko. První číslo kódu je uložené. LED dioda začne opět blikat.
- Jakmile LED dioda blikne tolikrát, kolik je nová hodnota druhého čísla kódu, zmáčkněte jedenkrát servisní
tlačítko. Druhé číslo kódu je uložené. LED dioda začne opět blikat.
- Jakmile LED dioda blikne tolikrát, kolik je nová hodnota třetího čísla kódu, zmáčkněte jedenkrát servisní
tlačítko. Třetí číslo kódu je uložené. LED dioda začne opět blikat.
- Jakmile LED dioda blikne tolikrát, kolik je nová hodnota čtvrtého čísla kódu, zmáčkněte jedenkrát servisní
tlačítko. Čtvrté číslo kódu je uložené.
- 5 vteřin po zadání čtvrtého čísla kódu LED dioda automaticky zobrazí nový PIN kód počtem bliknutí.
Zobrazení prvního čísla kódu, 2 vteřiny přestávka, zobrazení druhého čisla kódu...
4. zapněte zapalování nebo 10 vteřin po zobrazení nového PIN kódu systém automaticky ukončí programovací
režim změny PIN kódu.
reset pin kódu
Odpojte systém od napájení. Rozpojte propojku v řídící jednotce a připojte systém k napájení. Do 3 sec.
spojte propojku v řídící jednotce. PIN kód se nastaví na výrobní nastavení 4321.
5.0 PROGRAMOVÁNÍ DÁLKOVÝCH OVLADAČŮ
1. zapněte zapalování a zmáčkněte servisní tlačítko 5x do 8 vteřin. Vypněte zapalování. Pokud není aktivovaný
bezpečtnostní režim, siréna zazní 5x, systém přejde do programovacího režimu a LED dioda začne rychle
blikat . Pokud je aktivovaný bezpečtnostní režim (funkce F16), LED dioda začne blikat pomalu a začne
zobrazovat hodnotu prvního čísla kódu.
- Jakmile je počet bliknutí shodný s hodnotou prvního čísla kódu, zmáčkněte servisní tlačítko. LED dioda začne
opět blikat.
- Jakmile je počet bliknutí shodný s hodnotou druhého čísla kódu, zmáčkněte servisní tlačítko. LED dioda začne
opět blikat.
- Jakmile je počet bliknutí shodný s hodnotou třetího čísla kódu, zmáčkněte servisní tlačítko. LED dioda začne
opět blikat.
- Jakmile je počet bliknutí shodný s hodnotou čtvrtého čísla kódu, zmáčkněte servisní tlačítko. Pokud jste zadali
správný PIN kód, siréna zazní 5x a vstoupili jste do programovacího režimu. LED dioda začne rychle blikat.
2. zmáčkněte libovolné tlačítko na dálkovém ovladači do 5 vteřin. Pokud nezmáčknete žádné tlačítko do 5
vteřin nebo zapnete zapalování, systém automaticky ukončí programování.
3. siréna potvrdí naprogramování ovladače krátkým zazněním. Podle toho, který ovladač byl naprogramovaný,
tolikrát zazní. Naprogramování prvního ovladače siréna potvrdí jedním pípnutím, druhého dvěma pípnutími
a třetího třema pípnutími.
4. pokud chcete naprogramovat nový ovladač, musíte naprogramovat i ovladače, které jsou v systému už
naprogramované.
5. systém umožňuje naprogramovat 3 anebo 6 ks ovladačů. Při programování dálkových ovladačů systém
automaticky vymaže už naprogramované ovladače.
6.0 PROGRAMOVÁNÍ EXTERNÍCH PIR SNÍMAČŮ
1. zapněte zapalování a zmáčkněte servisní tlačítko 4x do 8 vteřin. Vypněte zapalování. Pokud není aktivovaný
bezpečnostní režim, siréna zazní 4x, systém přejde do programovacího režimu a LED dioda začne rychle
blikat. Pokud je aktivovaný bezpečnostní režim (funkce F16), LED dioda začne blikat pomalu a začne zobrazovat hodnotu prvního čísla kódu.
- Jakmile je počet bliknutí shodný s hodnotou prvního čísla kódu, zmáčkněte servisní tlačítko. LED dioda začne
opět blikat.
- Jakmile je počet bliknutí shodný s hodnotou druhého čísla kódu, zmáčkněte servisní tlačítko. LED dioda začne
opět blikat.
- Jakmile je počet bliknutí shodný s hodnotou třetího čísla kódu, zmáčkněte servisní tlačítko. LED dioda začne
opět blikat.
11
- Jakmile je počet bliknutí shodný s hodnotou čtvrtého čísla kódu, zmáčkněte servisní tlačítko. Pokud jste zadali
správný PIN kód, siréna zazní 4x a vstoupili jste do programovacího režimu. LED dioda začne rychle blikat.
2. aktivujte PIR snímač do 5 vteřin. Pokud neaktivujte PIR snímač do 5 vteřin nebo zapnete zapalování, systém
automaticky ukončí programování.
3. siréna potvrdí naprogramování snímače krátkým zazněním. Podle toho, který snímač byl naprogramovaný,
tolikrát zazní. Naprogramování prvního snímače siréna potvrdí jedním pípnutím, druhého dvěma pípnutími,
třetího třema pípnutími...
4. pokud chcete naprogramovat nový PIR snímač, musíte naprogramovat i ovladače, které jsou v systému už
naprogramované.
5. systém umožňuje naprogramovat max. 10 snímačů. Při programování nových PIR snímačů systém automaticky vymaže už naprogramované snímače.
7.0 NOUZOVÁ DEAKTIVACE SYSTÉMU
1. otevřete dveře a zapněte zapalování.
2. zmáčkněte servisní tlačítko tolikrát, jaká je hodnota prvního čísla PIN kódu do 8 vteřin a vypněte zapalování.
Pokud je bezpečnostní režim vypnutý, siréna zazní dvakrát a směrová světla bliknou dvakrát a systém se
deaktivuje. Pokud je zapnutý bezpečnostní režim (funkce F16), LED dioda začne blikat pomalu a začne
zobrazovat hodnotu prvního čísla kódu.
- Jakmile je počet bliknutí shodný s hodnotou prvního čísla kódu, zmáčkněte servisní tlačítko. LED dioda začne
opět blikat.
- Jakmile je počet bliknutí shodný s hodnotou druhého čísla kódu, zmáčkněte servisní tlačítko. LED dioda začne
opět blikat.
- Jakmile je počet bliknutí shodný s hodnotou třetího čísla kódu, zmáčkněte servisní tlačítko. LED dioda začne
opět blikat.
- Jakmile je počet bliknutí shodný s hodnotou čtvrtého čísla kódu, zmáčkněte servisní tlačítko. Pokud jste zadali
správný PIN kód, siréna zazní 2x a směrová světla bliknou 2x. Systém se deaktivuje.
8.0 PROGRAMOVÁNÍ T GSM POMOCÍ SMS - REŽIM GSM ALARM
Systém T GSM je možné naprogramovat pomocí příkazových SMS zpráv. Pokud systém ještě není naprogramovaný, jako první je potřebné zadat telefonní čísla. Systém umožňuje naprogramovat 4 telefonní čísla.
Upozornení: Systémové funkce je možné programovat jedině s telefonních čísel, která jsou uložená v T GSM.
8.1 Programování telefonních čísel pomocí SMS
Telefonní číslo nastavíte příkazovou SMS ve tvaru:
XXXX_TELn_telefonní číslo_yyyyyyyy
PIN kód
(od výroby 4321)
pořadové číslo
programovaného
tel. čísla
tel. číslo zadávejte
nastavení parametrů pro
v medzinárodní
telefonní číslo
předvolbě
(zadávejte pouze 1 nebo 0)
00421........
Příklad zadání telefonního čísla: 4321_TEL1_00420603123456_11001100
Takto napsanou SMS pošlete na telefonní číslo SIM karty, která se nachází v T GSM
Parametry nastavitelné pro telefonní čislo (yyyyyyyy)
1. Zaslání SMS - pokud v příkazové SMS nastavíte 1 (1yyyyyyy), na telefonní čislo budou v případě vyvolání
poplachu posílané SMS zprávy. Pokud nastavíte 0 (0yyyyyyy), SMS zprávy posílané nebudou.
2. Volání - pokud v příkazové SMS nastavíte 1 (y1yyyyyy), v případě vyvolání poplachu T GSM 1x prozvoní na
telefonní čislo. Pokud nastavíte 0 (y0yyyyyy), T GSM neprozvání.
12
3. Ovládání výstupů - pokud v příkazové SMS nastavíte 1 (yy1yyyyy), z daného telefonního čísla je možné
ovládat výstupy na T GSM pomocí příkazových SMS zpráv . Pokud nastavíte 0 (yy0yyyyy), z daného telefonního
čísla není možné ovládat výstupy na T GSM
Poznámka: U T GSM nastaveném jako GSM alarm SMS zprávami není možné ovládat žádné výstupy.
4. Ovládání volání - pokud v příkazové SMS nastavíte 1 (yyy1yyyy), z daného telefonního čísla je možné ovládat výstup č.6 na T GSM. Pokud nastavíte 0 (yyy0yyyy), z daného telefonního čísla není možné ovládat výstup
na T GSM. Platí jen při nastavení T GSM jako GSM pager.
Poznámka: U T GSM nastaveném jako GSM alarm prozvoněním není možné ovládat výstup č.6.
5. Požadovat PIN - pokud v příkazové SMS nastavíte 1 (yyyy1yyy), v každé příkazové SMS zprávě musíte
zadávat PIN kód, aby ji systém akceptoval. Pokud nastavíte 0 (yyyy0yyy), PIN kód nezadáváte a příkazové SMS
zprávy budou akceptované.
6. Příkazová SMS - pokud v příkazové SMS nastavíte 1 (yyyyy1yy), z daného telefonního čísla je možné
zasílat příkazové SMS zprávy. Pokud nastavíte 0 (yyyyy0yy), z daného telefonního čísla není možné zasílat
příkazové SMS zprávy.
7. Potvrzení SMS - pokud v příkazové SMS nastavíte 1 (yyyyyy1y), na odeslanou příkazovou SMS zprávu
dostanete zpět potvrzovací SMS o vykonání příkazu. Pokud nastavíte 0 (yyyyyy0y), na odeslanou příkazovou
SMS zprávu nedostanete zpět potvrzovací SMS o vykonání příkazu.
8. Změna programu - pokud v příkazové SMS nastavíte 1 (yyyyyyy1), z daného telefonního čísla je možné
zasílat příkazové SMS zprávy na změnu systémových funkcí. Pokud nastavíte 0 (yyyyyyy0), z daného telefonního
čísla není možné zasílat příkazové SMS zprávy na změnu systémových funkcí.
8.2 Příkazové SMS zprávy
Pomocí příkazových SMS zpráv z nastaveného telefonního čísla může uživatel nastavovat nekteré vybrané funkce
systému.
8.3 Tabulka příkazových SMS zpráv
Tvar příkazové SMS
s PIN
Tvar příkazové SMS
bez PIN
Popis příkazu
XXXX_ARM
_ARM
XXXX_DISARM
_DISARM
Aktivace systému T GSM
XXXX_PANIC
_PANIC
Vyvolání tísňového PANIC poplachu
XXXX_ VALET
_ VALET
Aktivování servisního režimu
XXXX_UNVALET
_UNVALET
XXXX_FINDER
_FINDER
XXXX_OVER
_OVER
Nouzová deaktivace, deaktivování protiúnosového režimu
XXXX_ANTI
_ANTI
Aktivování protiúnosového režimu
XXXX_PINGSM_YYYY
_PINGSM_YYYY
Změna PIN kódu v příkazových SMS (YYYY - nový PIN kód)
XXXX_PROGSM_F01_1
_PROGSM_F01_1
Nastavení systémové funkce F1 až F31 na výrobní nastavení
XXXX_PROGSM_F01_2
_PROGSM_F01_2
Nastavení systémové funkce F1 až F31 na nastavitelné nastavení
XXXX_STATUS
_STATUS
XXXX_TELn_telefonní číslo
_TELn_telefonní číslo
Zadání nového telefonního čísla (n=pořadové číslo zadávaného
telefonního čísla 1-4)
Deaktivace systému T GSM
Deaktivování servisního režimu
Vyhledávání vozidla
Zjištění aktuálního stavu v jakém se systém T GSM nachází
XXXX_TELn_C
XXXX_TELn_C
Vymazání tel.čísla (n=pořadové číslo vymazaného tel. čísla 1-4)
XXXX_TEL_telefonní číslo_yyyyyyyy
_TEL_telefonní číslo_yyyyyyyy
Zadání nového telefonního čísla a jeho parametrů(n=pořadové
číslo zadávaného telefonního čísla 1-4)
XXXX_TELn_0000_yyyyyyyy
_TELn_0000_yyyyyyyy
XXXX_FUN_yyyyyyyy
_FUN_yyyyyyyy
Nastavení parametrů telefonního čísla (n=pořadové číslo telefonního čísla 1-4)
Nastavení parametrů telefonního čísla ze kterého je příkazová SMS
zpráva zaslaná
13
9. T GSM jako GSM pager
9.1 Popis systému
Při použití jako GSM pager můžete T GSM využít na propojení s externím zařízením, které dokážete ovládat
pomocí 6ti výstupů ovládaných příkazovou SMS zprávou nebo externí zařízení dokáže aktivovat 5 vstupů a
informaci o jejich aktivování Vám T GSM oznámí SMS zprávou nebo prozvoněním na nastavená telefonní čísla.
Taktéž pokud dojde k přerušení napájení, T GSM automaticky pošle SMS zprávu o přerušení napájení. Systém
umožňuje naprogramovat až 4 telefonní čísla, která dokážou ovládat výstupy, nebo pokud dojde k aktivování
vstupů, zaslat na tyto telefonní čísla SMS zprávu nebo prozvonit.
9.2 Montáž systému
Zdemontujte plastové kryty přístrojové desky vozidla. Najděte vodiče, ke kterým bude T GSM připojené. Na
testování funkce vodičů ve vozidle použijte výhradně digitální multimetr a to i v případě, že jste si jistý, na
jakou funkci vodič slouží. Po určení vodičů odpojte akumulátor a zapojte kabelový svazek T GSM k vodičům
potřebným na správnou funkčnost podle přiložených schémat zapojení. Všechny spoje zapájkujte a zaizolujte.
Po ukončení instalace T GSM zapojte akumulátor vozidla a zasuňte pojistku do pojistkového pouzdra T GSM.
Nastavte řídící jednotku a přetestujte správnou funkčnost systému a též správnou funkčnost elektroinstalace
vozidla (zapalování, směrová světla, ...).
Umístění řídící jednotky
Řídící jednotku umístěte z vnitřní strany ochranných plastů přístrojové desky v místech, aby nebyla
v blízkosti elektromagnetického rušení nebo v blízkosti dosahu jiných řídících jednotek, protože obsahuje GSM anténu
a aby nedošlo k rušení GSM signálu.
Upozornění: Výstupy řídící jednotky mají maximální dovolené proudové zatížení 300mA. Pro ovládání zařízení s větší
proudovou záťěží použijte přídavné zařízení (R1215, IMO 15).
9.3 SCHÉMA ZAPOJENÍ GSM PAGER
programovací kabel
CN6
CN5
CN4
CN3
vstup č.5 (-)
Rídící jednotka T GSM
CN2
CN1
poistka 5A
+12V
červený
kostra
černý
oranžový/zelený
oranžový/hnědý
výstup č.6 (-300mA)
výstup č.4 (-1A)
výstup č.2 (-300mA)
výstup č.1 (-300mA)
výstup č.5 (-300mA)
výstup č.3 (-300mA)
nepoužitý
nepoužitý
oranžový
hnědý/černý
vstup č.3 (+/-) - polaritu vstupu nastavíte funkcí F20
bílý/červený
zelený
žlutý
vstup č.4 (+)
modrý
šedý
bílý/modrý
hnědý
vstup č.1(+/-) - polaritu vstupu nastavíte funkcí F5
hnědý/žlutý
14
vstup č.2 (+/-) - polaritu vstupu nastavíte funkcí F19
KONEKTOR CN1 (14-PINOVÝ) - KONEKTOR VSTUPŮ A VÝSTUPŮ
Červený (+) napájení +12V (vstupní vodič)
Černý (-) kostra vozidla (vstupní vodič)
Oranžový (- 300mA) výstup č.6 (výstupní vodič)
Bílý/červený (+/-) výstup č.4 (výstupní vodič)
Zelený (- 300mA) výstup č.2 (výstupní vodič)
Modrý (- 300mA) výstup č.1 (výstupní vodič)
Šedý (- 300mA) výstup č.5 (výstupní vodič)
Bílý/modrý (- 300mA) výstup č.3 (výstupní vodič)
Hnědý/žlutý (+/-) vstup č.2 (vstupní vodič)
Hnědý (+/-) vstup č.1 (vstupní vodič)
Žlutý (+) vstup č.4 (vstupní vodič)
Hnědý/černý (+/-) vstup č.3 (vstupní vodič)
Oranžový/hnědý - nepoužitý
Oranžový/zelený - nepoužitý
Konektor CN2
nepoužitý
KONEKTOR CN3 (3-PINOVÝ) - PŘIPOJENÍ SERVISNÍHO TLAČÍTKA S LED DIODOU
Konektor slouží na připojení servisního tlačítka s LED diodou. LED diodu umístěte na dobře viditelné místo
tak, aby byl dobrý přístup k servisnímu tlačítku.
KONEKTOR CN4 (3-PINOVÝ) - PŘIPOJENÍ RF ANTÉNY
nepoužitý
KONEKTOR CN5 (3-PINOVÝ) - PŘIPOJENÍ DOPLŇKOVÉHO SNÍMAČE
Konektor pro připojení doplňkového snímače (např. ultrazvukový snímač UL 100, mikrovlnný snímač MWS 2,
polohový snímač TIL 200, otřesový snímač LSK2).
KONEKTOR CN6 - PŘIPOJENÍ PROGRAMOVACÍHO KABELU
Konektor pro připojení programovacího kabelu mezi T GSM a PC.
10.0 PROGRAMOVÁNÍ T GSM POMOCÍ SMS - REŽIM GSM PAGER
Systém T GSM je možné naprogramovat pomocí příkazových SMS zpráv. Pokud systém ještě není naprogramovaný, jako první je potřebné zadat telefonní čísla. Systém umožňuje naprogramovat 4 telefonní čísla.
Upozornění: Systémové funkce je možné programovat jedině z telefonních čísel, která jsou uložená v T GSM.
10.1 Programování telefonních čísel pomocí SMS
Telefonní číslo nastavíte příkazovou SMS ve tvaru:
XXXX_TELn_telefonní číslo_yyyyyyyy
PIN kód
(od výroby 4321)
pořadové číslo
programovaného
tel. čísla
nastavení parametrů pro
tel. číslo zadávejte
telefonní číslo
v medzinárodní
(zadávejte pouze 1 nebo 0)
předvolbě
00421........
Príklad zadania telefónneho čísla: 4321_TEL1_00421905123456_11001100
Takto napísanú SMS pošlite na telefónne číslo SIM karty ktorá sa nachádza v T GSM
Parametry nastavitelné pro telefonní čislo (yyyyyyyy)
1. Zaslání SMS - pokud v příkazové SMS nastavíte 1 (1yyyyyyy), na telefonní čislo budou v případě vyvolání
poplachu posílané SMS zprávy. Pokud nastavíte 0 (0yyyyyyy), SMS zprávy posílané nebudou.
2. Volání - pokud v příkazové SMS nastavíte 1 (y1yyyyyy), v případě vyvolání poplachu T GSM 1x prozvoní na
telefonní čislo. Pokud nastavíte 0 (y0yyyyyy), T GSM neprozvání.
15
3. Ovládání výstupů - pokud v příkazové SMS nastavíte 1 (yy1yyyyy), z daného telefonního čísla je možné
ovládat výstupy na T GSM pomocí příkazových SMS zpráv . Pokud nastavíte 0 (yy0yyyyy), z daného telefonního
čísla není možné ovládat výstupy na T GSM
Poznámka: U T GSM nastaveném jako GSM alarm SMS zprávami není možné ovládat žádné výstupy.
4. Ovládání volání - pokud v příkazové SMS nastavíte 1 (yyy1yyyy), z daného telefonního čísla je možné ovládat výstup č.6 na T GSM. Pokud nastavíte 0 (yyy0yyyy), z daného telefonního čísla není možné ovládat výstup
na T GSM. Platí jen při nastavení T GSM jako GSM pager.
Poznámka: U T GSM nastaveném jako GSM alarm prozvoněním není možné ovládat výstup č.6.
5. Požadovat PIN - pokud v příkazové SMS nastavíte 1 (yyyy1yyy), v každé příkazové SMS zprávě musíte
zadávat PIN kód, aby ji systém akceptoval. Pokud nastavíte 0 (yyyy0yyy), PIN kód nezadáváte a příkazové SMS
zprávy budou akceptované.
6. Příkazová SMS - pokud v příkazové SMS nastavíte 1 (yyyyy1yy), z daného telefonního čísla je možné
zasílat příkazové SMS zprávy. Pokud nastavíte 0 (yyyyy0yy), z daného telefonního čísla není možné zasílat
příkazové SMS zprávy.
7. Potvrzení SMS - pokud v příkazové SMS nastavíte 1 (yyyyyy1y), na odeslanou příkazovou SMS zprávu
dostanete zpět potvrzovací SMS o vykonání příkazu. Pokud nastavíte 0 (yyyyyy0y), na odeslanou příkazovou
SMS zprávu nedostanete zpět potvrzovací SMS o vykonání příkazu.
8. Změna programu - pokud v příkazové SMS nastavíte 1 (yyyyyyy1), z daného telefonního čísla je možné
zasílat příkazové SMS zprávy na změnu systémových funkcí. Pokud nastavíte 0 (yyyyyyy0), z daného telefonního
čísla není možné zasílat příkazové SMS zprávy na změnu systémových funkcí.
10.2 Příkazové SMS zprávy
Pomocí příkazových SMS zpráv z nastaveného telefonního čísla může uživatel nastavovat nekteré vybrané funkce
systému.
10.3 Tabulka příkazových SMS zpráv
Tvar příkazové SMS
s PIN
Tvar příkazové SMS
bez PIN
Popis příkazu
XXXX_PINGSM_YYYY
_PINGSM_YYYY
Změna PIN kódu v příkazových SMS (YYYY - nový PIN kód)
XXXX_STATUS
_STATUS
Zjietění aktuálního stavu v jakém se systém T GSM nachází
XXXX_OUTn
_OUTn
Aktivování výstupu. n = výstup který chcete aktivovat (1-5)
XXXX_OUTn_S
_OUTn_S
XXXX_RELAY
_RELAY
XXXX_RELAY_S
_RELAY_S
Deaktivování výstupu č.6
XXXX_OUTn_m
_OUTn_m
Nastavení délky zapnutí výstupu. n = výstup který nastavuji
m = čas jak dlouho má být výstup zapnutý (1-999 sec., C = trvale)
XXXX_TELn_telefonní číslo
_TELn_telefonní číslo
Zadání nového telefonního čísla (n=pořadové číslo zadávaného
telefonního čísla 1-4)
Deaktivování výstupu. n = výstup který chcete deaktivovat (1-5)
Aktivování výstupu č.6
XXXX_TELn_C
XXXX_TELn_C
Vymazání tel.čísla (n=pořadové číslo vymazaného tel. čísla 1-4)
XXXX_TEL_telefonní číslo_yyyyyyyy
_TEL_telefonní číslo_yyyyyyyy
Zadání nového telefonního čísla a jeho parametrů(n=pořadové
číslo zadávaného telefonního čísla 1-4)
XXXX_TELn_0000_yyyyyyyy
_TELn_0000_yyyyyyyy
XXXX_FUN_yyyyyyyy
_FUN_yyyyyyyy
Nastavení parametrů telefonního čísla (n=pořadové číslo telefonního čísla 1-4)
Nastavení parametrů telefonního čísla ze kterého je příkazová SMS
zpráva zaslaná
16
11.0 PROGRAMOVÁNÍ T GSM POMOCÍ PC
Systém T GSM je možné naprogramovat pomocí PC. K programování potřebujete programovací kabel a software
T GSM PC Setup. Postup instalace programovacího kabelu a softwaru najdete v návodu na instalaci.
11.1 Nastavení systému pomocí PC
Spusťte program T GSM PC Setup kliknutím na ikonu
Otevře se okno s výběrem portu. Nastavte port, na kterém máte připojený programovací kabel, a klikněte na OK.
klikněte na OK
Po kliknutí na OK se spustí program T GSM PC Setup.
klikněte na Načíst
zvolte si jazyk, ve kterém
chcete nastavovat T GSM
Vyberte si jazyk, ve kterém chcete T GSM nastavovat a potom klikněte na políčko Načíst. Po načtění se Vám
zobrazí aktuální nastavení jednotky T GSM.
17
11.2 Popis T GSM PC Setup
Informace o jednotce
pokud jste nevypnuli PIN kód na SIM kartě, kterou máte použitou
v T GSM, do tohoto okna zadejte PIN SIM karty.
Nastavení kódu
V této části nastavujete PIN kód, který zadáváte při vstupu do bezpečnostního režimu nebo v příkazových SMS
zprávách. Pokud chcete změnit PIN kód nastavený z výroby, klikněte do okýnka Změna kódu. V okně se zobrazí zelená fajfka a povolí se možnost zadání nového PIN kódu. Do okna Nový zadejte nový čtyřmístný kód.
Upozornění: při zadávání PIN kódu použijte jen čísla od 1 do 9. Nula není vhodná vzhledem na její zobrazení
při manuálním zadávání PIN kódu pomocí servisního tlačítka!
Do okna Potvrdit zadejte ten samý kód, který jste zadali do okna Nový. Pokud jsou kódy v obou oknech stejné,
PIN kód se nastaví na novou hodnotu.
Pokud nevíte, jaký PIN kód je nastavený v jednotce, můžete ho nastavit kliknutím na okno Původní a PIN se
nastaví na hodnotu nastavenou z výroby (4321)
Funkce T GSM
V této části si můžete zvolit, v jakém režimu budete T GSM používat. Popis jednotlivých
funkci v režimu GSM ALARM nebo GSM pager najdete v návodu.
Nastavení telefonních čísel
V této části programování nastavujete telefonní čísla. Telefonní čísla se zadávají v mezinárodní předvolbě ve
tvaru 00420603111111. Systém umožňuje naprogramovat max. 4 telefonní čísla. Popis jednotlivých funkci, které
můžete nastavit telefonnímu číslu najdete v části 7.1 Parametry nastavitelné pro telefonní číslo.
Kliknutím do okénka Vybrat všechno povolíte všechny funkce pro vybrané telefonní číslo
.
Nastavení hlášení poplachu SMS
Popis vstupů u T GSM jako GSM pager:
IN1/vstup dveře - vstup č.1
IN2/vstup kapota - vstup č.2
IN3/vstup kufr - vstup č.3
IN4/vstup zapalování - vstup č.4
V případě potřeby dalšího vstupu můžete využít i
poplachový vstup z přídavného snímače
18
V této části zadáváte texty poplachových SMS zpráv. Ke každému poplachovému vstupu můžete napsat jiný
text SMS. Pokud necháte zvolený PDU formát, text SMS může obsahovat i písmena s diakritikou. Pokud zvolíte
formát TEXT, text SMS zprávy pište bez diakritiky, aby ho bylo možné uložit do T GSM. Maximální počet znaků
v SMS zprávě je 30 znaků.
Nastavení délky výstupů
Nastavení v této části platí jen pro programování T GSM
nastaveného jako GSM pager!
V této části můžete nastavit, jak dlouho má být zapnutý výstup
po jeho aktivaci. Interval můžete nastavit od 0 do 999 sec.
nebo jako trvalý (funguje jako přepínač)
Programové menu 1,2
V této části nastavujete systémové funkce T GSM nastaveného jako GSM alarm. Popis všech funkcí najdete v
části 2.4. POPIS JEDNOTLIVÝCH FUNKCÍ
Načítání, uložení nastavení. RESET
kliknutím na Načíst,
načítáte aktuální
nastavení T GSM
kliknutím na RESET,
nastavíte T GSM
na výrobní nastavení
kliknutím na Nastavit,
uložíte nastavené
parametry do T GSM
kliknutím na Otevřít,
načítáte uložené
nastavení T GSM z PC
kliknutím na Uložit,
uložíte nastavení
T GSM do PC
Technické parametry
Napájecí napětí
12V +/- 25%
Pracovní teplota
-30°C až 70°C
Klidový odběr
30mA
Frekvence přenosu
433,92 MHz
Délka trvání poplachu
30 s
Počet telefonních čísel
4
19
kliknutím na Ukončit,
ukončíte program
T GSM PC Setup
12.0 KEETEC EASY can - CAn bus modul
zadání kódu vozidla
Modul EASYCAN musíte po instalaci do vozidla naprogramovat pro konkrétní vozidlo, ve kterém je modul namontován. Modul nastavíte zadáním dvojmístného kódu vozidla, který najdete v přiloženém seznamu vozidel. Vozidla jsou
rozdělená do dvou skupin - A a B. Skupinu vozidel nahranou v modulu, nebo její aktualizaci, je možné změnit pomocí
T CAN programátoru a propojovacím kabelem EASYCAN PROG cable nebo podle následovného propojení modulu
EASYCAN s T CAN programátorem.
- V seznamu podporovaných vozidel zvolte kód požadovaného vozidla
- Podržte zmáčknuté servisní tlačítko autoalarmu na 20 sec.. LED kontrolka se rozsvítí
- Pusťte servisní tlačítko do 2 sec.. LED kontrolka zhasne. Programování je spuštěné
- LED kontrolka začne sekvenčně blikat
- Když je počet bliknutí shodný s první číslicí vozidla, zmáčknete servisní tlačítko
- LED kontrolka začne opět sekvenčně blikat
- Když je počet bliknutí shodný s druhou číslicí vozidla, zmáčknete servisní tlačítko
- Správné zadání kódu je potvrzeno 3x bliknutím LED kontrolky
- Pokud během 15 vteřin nezmáčknete servisní tlačítko, systém automaticky ukončí programování
- Chybně zadaný kód vozidla je signalizován 1x bliknutím LED kontrolky (3 sec.)
propojení modulu easycan s autoalarmem
Některé typy autoalarmů KEETEC obsahují konektor na přímé propojení s modulem EASYCAN. Pro autoalarmy, které tento konektor nemají, můžete modul zapojit propojením na konkrétní vstupy, které potřebujete
pro správnou činnost autoalarmu. Popis výstupů a barvy jednotlivých vodičů najdete ve schématu zapojení.
14
13
14
T GSM
EASYCAN
13
1
2
1
2
Popis výstupů EASY CAN
oranžový/zelený
vstup CAN H
oranžový/hnědý
žlutý
cA n
ZAMKNUTÍ
výstup (+) - 100mA
zelený
bílý
ODEMKNUTÍ
výstup (+) - 100mA
LED dioda
výstup (+) - 3mA (anoda)
fialový
EASY
CAN
modrý
Programovací tlačítko
vstup (-)
Kontakt motorového prostoru
výstup (-) - 100mA
šedý
černý
Dveřní kontakty
výstup (-) - 100mA
KOSTRA
zelený/modrý
růžový
bílý/černý
červený
vstup CAN L
Kontakt zavazadlového prostoru
výstup (-) - 100mA
Zapalování
vstup (+) - 500mA
kM
Rychlost vozidla
výstup (-) - 100mA
výstup je aktivní do rychlosti 10km/h
RPM
Otáčky motoru
výstup (-) - 100mA
(výstup je aktivní nad 500 ot./min)
Napájení
+12V
červený/bílý
20
Download

T GSM - LevneAlarmy.cz