Klinické zkušenosti s anestézií
exotických zvířat
Prof. MVDr. Zdeněk Knotek, CSc.,
MVDr. Šárka Trnková
Anestézie exotických zvířat
Běžné drobné zákroky
Opakovaná vyšetření
Anestézie exotických zvířat
Chirurgické zákroky
Anestézie exotických zvířat
Bezobratlí
Akvarijní ryby
Obojživelníci
Plazi
Ptáci
Drobní savci
Anestézie exotických zvířat
Anestézie exotických zvířat
Běžně používaná anestetika
Fyziologické odlišnosti
Účinná sedace, imobilizace, krátkodobá anestézie
- součást běžných vyšetření
Injekční nebo inhalační anestézie?
Injekční
optimální místo (forma) aplikace
závislost na tělesné hmotnosti (míře metabolismu)
existence a dostupnost antidot (možnost regulace)
cena
rychlost nástupu a odeznění účinku
Injekční nebo inhalační anestézie?
Inhalační
technické vybavení
cena anestetika
metodická náročnost
Inhalační anestézie
komůrka
maska
Anestézie - plazi
intubace
Injekční
anestetika pro plazy
Účinná látka
Doporučená dávka
Ketamin
50 - 80 mg/kg IM
želvy
Ketamin
20 - 40 mg/kg IM
hadi, ještěři
K + Xylazin
20 + 1 mg/kg IM
K + Diazepam
poznámka
(atipamezol)
25 + 0.5 - 2 mg/kg IM
K + Medetomidin 10 + 0.1-0.3 mg/kg IM
(atipamezol)
Anestézie - plazi
Anesteziologická rizika a předanestetické vyšetření
metabolismus anestetik
u pacientů s poškozením jater
u pacientů s poškozením ledvin
chronicky narušené funkce časté
klinické projevy nespecifické
spolehlivé odhalení nesnadné
Anestézie - plazi
Anesteziologická rizika a předanestetické vyšetření
Ketamin, xylazin, tiletamin-zolazepam
Propofol
mírná hypotenze s arteriální i venózní vasodilatací
bradykardie, hyperkapnie, deprese – zástava dechu
Anestézie - plazi
Anesteziologická rizika a předanestetické vyšetření
Důkladné klinické vyšetření
Hematologie
Biochemie krevní plasmy
RTG
Anestézie - plazi
Obecné zásady anestézie
hladovka - 24 hodin
u herbivorních plazů - 48 hodin
Anestézie - plazi
Obecné zásady anestézie
klidné prostředí
tlumené světlo
omezení hluku
pacienti umístěni
na vyhřívanou podušku
Anestézie - plazi
Klasifikace rizikovosti pacienta
Anestézie - plazi
Technické vybavení a monitoring pacienta
v průběhu anestézie
pulsní oxymetr
doppler
monitor
Anestézie - plazi
Technické vybavení a monitoring pacienta
v průběhu anestézie
Reflexní činnost
Righting reflex
Palpebrální reflex
Polohový reflex
Toe-pinch reflex
Induction time
Recovery time
Anestézie - plazi
Technické vybavení a monitoring pacienta
v průběhu anestézie
Reflexní činnost
Svalový tonus
odpor při otevírání dutiny ústní
Anestézie - plazi
Tiletamin-zolazepam
Tiletamin
2 (ethylamino)-2-(2thienyl)cyklohexanon
derivát phencyklidinu (50 % efekt)
2 - 3x silnější než ketamin
disociativní anestetikum
Zolazepam
4 - (-o- Fluorophenyl)-6, 8-dihydro-1,3,8, trimethyl-pyrazolo(3,4e)(1,4)diazepin-7(1H)-one)
benzodiazepin
Tiletamin-zolazepam
Účinné látky
doporučené dávky
poznámka
Tiletamin
zolazepam
Tiletamin
zolazepam
2 - 8 mg/kg
krokodýlové, sedace
IM
20 - 30 mg/kg IM hadi, chirurgie
Tiletamin
zolazepam
Tiletamin
zolazepam
Tiletamin
zolazepam
25 - 40 mg/kg IM
ještěři, chirurgie
10 -20 mg/kg IM
želvy, sedace
60 - 90 mg/kg IM
želvy, chirurgie
Anestézie - plazi
Tiletamin-zolazepam
5 – 15 mg/kg s.c., i.m.
induction time do 7 minut
Anestézie - plazi
Tiletamin-zolazepam
5 - 7 minut
zaujímání sternální polohy
následně přivírání víček
omezení palpebrálního relexu
Anestézie - plazi
Tiletamin-zolazepam
Při dávkách 5 – 10 mg/kg nedochází k zástavě dechu
mění se frekvence a charakter dýchání
V průběhu 8 – 15 minut po aplikaci
lze přikročit k bezpečné intubaci
Biochemie krevní plasmy – Iguana iguana
Leguáni
Parametr
CB
Jednotky
Aktivní
n = 40
Tiletamin-zolazepam Srovnání
n = 35
g/l
49.1 – 55.8
51.1 – 65.0
n.s.
Glukóza
mmol/l
8.1 – 11.0
9.4 – 10.8
n.s.
TAG
mmol/l
2.80 – 6.13
3.12 – 5.35
n.s.
ALP
μkat/l
0.26 – 0.80
0.27 – 0.59
n.s.
Kalcium
mmol/l
2.1 – 2.5
2.0 – 2.4
n.s.
Fosfor
mmol/l
1.6 – 2.5
1.8 – 2.4
n.s.
Cholesterol
mmol/l
6.0 – 6.9
5.7 – 6.6
n.s.
Anestézie - plazi
Propofol
místo aplikace -vena coccygea ventralis
optimální dávka 5 – 10 mg/kg
Literární doporučení
želvy
hadi
ještěři
5-15 mg/kg
10 mg/kg
5-10 mg/kg
Anestézie - plazi
Propofol
Induction time
60 s
Ztráta polohového reflexu
60 – 90 s
Přivření víček
a vymizení plapebrálního reflexu
60 – 120 s
Vymizení hluboké citlivosti
120 s
Anestézie - plazi
Propofol
prohloubené a zrychlené dýchání
expirium
s následnou apnoicku pauzou
2 – 3 (5) min
Anestézie - plazi
Propofol
expirium s následnou apnoicku pauzou
2 – 3 (5) min
Anestézie - plazi
Propofol
Recovery
hluboká citlivost
7. – 14. min
povrchová citlivost
v některých případech od 8. min
Anestézie - plazi
Propofol
Recovery
návrat
polohového reflexu
10 – 16. min
Anestézie - plazi
Propofol
Recovery
snaha o pohyb
od 16.min
Leguáni při probouzení
olizují podušku.
Úplný návrat přirozené aktivity
20. – 25. min
Anestézie - plazi
Začlenění analgetik do anestetického protokolu
-
dosažení požadované analgezie
-
snížení množství inhalačního anestetika
-
zkrácení a zklidnění nástupu anestézie
Doporučená
analgetika pro plazy
Účinná látka
Doporučené dávky
mg/kg
Butorfanol
Butorfanol
Meloxicam
1 - 1,5
SC,IM
analgezie, ještěři
0,4 - 1
0,2 IM
SC,IM
analgezie,želvy
Karprofen 1 – 4 SC,IM,PO q24h
Ketoprofen
2
poznámky
SC, IM q24h
Anestézie
Drobní savci
Drobní savci
• Odlišné požadavky:
– manipulace
– ošetření
– léčba
– anestézie
• Nejčastější zástupci:
– fretka, králík, morče,
činčila, potkan
Preanestetické vyšetření
a klasifikace rizikovosti pacienta
• Klinické vyšetření
– Výživný stav
– Hydratace
– Kardiovaskulární aparát – ozvy, rytmus, přídatné
šelesty
– Respiratorní aparát – přídatné šelesty
Preanestetické vyšetření
a klasifikace rizikovosti pacienta
• HMT a BCH vyšetření
• Skupiny ASA
ASA
Charakteristika
I
Zdravý pacient
II
Pacient s malým systémovým onemocněním
III
Pacient se středně těžkým, těžkým systémovým
onemocněním
IV
Pacient s onemocněním ohrožující život
V
Pacient se smrtelným onemocněním, který by bez
ošetření nepřežil dalších 24 hod
Technické vybavení – příprava a vedení
• Odběr krve
– místo odběru
– objem vzorku
• Kanylace
– místo kanylace
– velikost kanyly
• Intubace / maska
– způsoby intubace
– velikost tubusu
Technické vybavení – příprava a vedení
• Premedikace
–
–
–
–
–
parasympatolytika
phenothiaziny
benzodiazepiny
α2 – agonisté
opioidní analgetika
Technické vybavení – příprava a vedení
• Celková anestézie
– Injekční
• Propofol (i.v.)
• Kombinace (i.m., i.v.)
ketamin-xylazin
ketamin-medetomidin
– Inhalační
• Halotan
• Isofluran
• Sevofluran
Začlenění analgetik
do anesteziologického protokolu
• Ovlivnění anestézie a hojení
• Volba analgetik
– Lokální anestetika
– Nesteroidní analgetika
– Opioidní analgetika
– Kombinace
• Slabá bolest - nesteroidní analgetika
• Středně silná bolest – slabé opioidy +
nesteroidní analgetika
• Silná bolest – silné opioidy + nesteroidní
analgetika
Monitoring pacienta v průběhu anestézie
• Informace o hloubce anestézie, celkovém
stavu pacienta
• Sledované parametry
– Hloubka anestézie - reflexy
– Teplota – tepelné dečky, temperované
roztoky
– Respirační aparát – auskultace, kapnograf
– Kardiovaskulární aparát – auskultace, EKG,
pulsní oxymetr
Anesteziologická rizika
a jejich prevence
• Náchylnost ke stresu
• Mezidruhová variabilita
• Malá tělesná velikost
• Vysoký stupeň metabolismu
Download

Klinické zkušenosti s anestézií exotických zvířat