KÖPEK VE KEDİLERİN
GENEL VE YEREL
ANESTEZİKLERİ
UÇUCU GENEL ANESTEZİKLER


Uçucu genel anesteziklerin etki gücü
en küçük alveoler yoğunluklarına
(EAY) bakılarak değerlendirilir.
EAY, ağrılı bir uyarana karşı
denemeye alınan deneklerin
%50’sinde refleks, kımıldama veya
tepki oluşumunu engelleyen en küçük
alveolar ilaç yoğunluğunu ifade eder.
UÇUCU GENEL ANESTEZİKLER
HALOTAN
 Köpek ve kedilerde sıklıkla kullanılır.
 Kedilerde anesteziden önce Dİ olarak
0.8-2.4mg atropin verilir.
 Anesteziye giriş için %2-4 yoğunlukta
anestezik madde uygulanmışsa sürdürmek
içinde %1-2 yoğunlukta uygulanmalıdır.
 Hızla verilmesi solunumun baskı altına
alınması ve durmasına yol açabilir.
 Solunum kalpten önce durur.
UÇUCU GENEL ANESTEZİKLER
Halotan çok seyrek olarak bulantı ve
kusmaya yol açabilir.
 Solunumu ve dolaşımı baskı altına

alması olumsuz yanlarındandır.
UÇUCU GENEL ANESTEZİKLER
ENFLURAN
 Hastaların bazılarında tonik ve klonik spazmlara
sebep olur.
 Bu durum kısa etki süreli barbitüratlarla
engellenir.
 Köpeklerde 45 dk önce Kİ olarak diazepam
uygulanır.
 Anestezinden uyanma 7-12,5 dk içinde olur.
 Kanama eğilimini arttırdığından, doğumla ilgili
ameliyatlarda kullanılmazlar.
UÇUCU GENEL ANESTEZİKLER



İZOFLURAN
Çırpınma yapıcı bir anestezik değildir.
Köpeklerde %1.25,2,2.5’luk yoğunluklarda
AV iletime etki etmez.
Köpeklerde kullanılan bu maddenin tüm
yoğunlukları kan pH’sını düşürür ve
karbondioksit basıncını artırır.
UÇUCU GENEL ANESTEZİKLER



METOKSİFLURAN
Uygulamada bulunan genel anesteziklerin en
etkili olanıdır.
Salgı artışı yapmaz, solunum yollarını
daraltıcı etkisi yoktur.
İlaç köpekte ksilazin ile, kedide ise ketaminle
yada her iki hayvanda da atropinle birlikte
kullanılır.
UÇUCU GENEL ANESTEZİKLER




ETER
Hasta bir gün önceden aç bırakılır veya
eter uygulanmadan önce atropin verilir.
Bu uygulama kusma ve bulantıyı engeller.
Kedilerde açık maske ile kullanıldığında 2 ml
başlangıç için ve devamı içinde aynı
miktarda verilir.
Köpeklerde ise 1-1.5 ml kullanılır.
UÇUCU GENEL ANESTEZİKLER




SEVOFLURAN
Anesteziye hızlı giriş ve çıkış sağlar.
Köpek ve kedide anestezi derinliği
kolay kontrol edildiği için kullanılır.
Başlangıç olarak %3-6, idame olarak da
%2-3 yoğunlukta kullanılır.
Köpeklerde çok kullanılır.
KATI GENEL ANESTEZİKLER






THİOPENTAL
Damar içi olarak %1.25’lik 10 mg/kg uygulanır.
10 ila 20 gün etki süresi vardır.
Atılma yarı ömrü köpeklerde 7 saattir.
Kedilerde genelde kas içi uygulanır. Çünkü damar
içi uygulanması zordur!!!
Preanestezik olarakta kullanılabilir.
Hırçın hayvanlarda muayene sırasında yada film
çekiminde bu madde kullanılır???
KATI GENEL ANESTEZİKLER




PROPOFOL
Kedilerde 6-7 mg/kg İV olarak kullanılır.
Anestezinin sürdürülmesi için 0.5
mg/kg/dk dozda uygulanmalıdır.
Oda ısısında sıvıdır.
Hızlı enjeksiyonu apne oluşturabilir.
PREANESTEZİK MEDİKASYON



Bu terim hastanın genel anesteziye
hazırlanması için anesteziden belli bir süre
önce hastaya bazı anestezik maddelerin
uygulanmasını ifade eder.
Bu maddeler genelde anesteziden 10-30dk
önce verilir.
Esas amacı hastanın anesteziye girişi ve
çıkışını düzgün ve güvenli kılarak dengeli
anestezi sağlamaktır.
PREANESTEZİK MEDİKASYON


Preanestezik madde seçiminde
kullanılacak ilaca hayvanın vereceği
cevaba dikkat edilmelidir.
Kedi ve köpeklerde yaygın olarak
kullanılan başlıca preanestezik
maddeler,uygulama yolları ve dozları
şunlardır;
PREANESTEZİK MEDİKASYON
ATROPİN: Dİ yolla 0.045-0.06 mg/kg
SKOPOLAMİN: Dİ yolla 0.1 mg/kg
GLİKOPİROLAT:Dİ yolla 0.01-0.02 mg/kg
KLORPROMAZİN:Dİ yolla 0.55-4.4 mg/kg
Kİ yolla 1.1-6.6 mg/kg
PROPİOPROMAZİN:Dİ ve Kİ yolla
kedide1.1-5.5mg/kg,köpekte0.44-3.3mg/kg
PREANESTEZİK MEDİKASYON
MORFİN:DA yolla
köpekte;0.1-0.2 mg/kg , kedide;0.1mg/kg
MEPEDRİN: Kİ yolla
kedide2.2-4.4mg/kg,köpekte4.4-11mg/kg
KSİLAZİN:Kİ yolla
Köpekte;1.2 mg/kg , kedide;0.6-1 mg/kg
DİAZEPAM:Kİ ve Dİ yolla
Köpekte 0.2-0.6 mg/kg
DİSSOSİYATİF ANESTEZİKLER



*Kopma anestezisidir.
Bu grupta bulunan ketamin Dİ ve Kİ yollarla
verilebildiği için en sık kullanılan genel
anestezikler arasındadır.
Kedi anestezisinde en çok kullanılan
maddedir.
DİSSOSİYATİF ANESTEZİKLER



Kedilerde 10-20mg/kg İM kullanılır.
4 haftalıktan küçük yavrularda doz
35mg/kg’a kadar yükseltilmelidir!!!
Kedilerde kısa süreli cerrahi işlem için
kullanılır.
 Kedilerde ketaminle birlikte en yaygın
olarak kullanılan sedatif ksilazindir.
DİSSOSİYATİF ANESTEZİKLER



Genelde ksilazinin 1mg/kg dozda
verilmesinden sonra ketaminin 5-10 mg/kg
dozunda verilmesi yeterli anestezinin
oluşmasını sağlar.
ketamin’in müstahzarları
ketaral(bayer) , ketasol(enj çöl.
Prokim)
Ksilazin’in müstahzarları rompun(enj
çöl. Bayer),Sedimal (alke)
ESTER YAPILI YEREL
ANESTEZİKLER




PROKAİN
En çok kullanılan ve en iyi sonuç veren
ilaçtır!!!
İnfiltrasyon anestezisi için %1 çözeltisi
şeklinde kullanılır.
İletim anestezisi amacıyla %2
çözeltisinden 2-5ml uygulanması yeterlidir.
Prokain çözeltilerine genellikle 1/100.000
yoğunlukta adrenalin katılır???
ESTER YAPILI YEREL
ANESTEZİKLER
HEKSİLKAİN


İlaç genel olarak iletim, yüzey,
epidural ve paravertebral anestezi
için kullanılır.
Köpeklerde hayvanın ağırlığına göre 0.5-2
ml miktarlarda uygulanarak, 6-12 saat
süreli epidural anestezi oluşturabilir.
ESTER YAPILI YEREL
ANESTEZİKLER



TETRAKAİN
İlaç yüzey, iletim, infiltrasyon ve
epidural anestezi için kullanılır.
Yüzey anestezisi için göze %0.5’lik
yoğunlukta uygulanır.
Ameliyat sonrasında yaraların iyileşmesini
geciktirdiği için, ilacın kullanımı yüzey
anestezisiyle sınırlıdır.
ESTER YAPILI YEREL
ANESTEZİKLER

Mide sondasının sokulması amacıyla
yemek borusu ve yutak reflekslerini
ortadan kaldırmak için %1-2lik
çözeltilerinden 1-2 ml miktarlarda
püskürtülerek uygulanması yeterli
olur.
ESTER YAPILI YEREL
ANESTEZİKLER



BUTAKAİN
Prokain ve kokainden daha zehirli ve etkin
bir maddedir.
Başlıca yüzey anestezisi için kullanılır;
etkisi çabuk başlar ve uzun sürer.
%2lik çözeltisi göz, burun, ağız,
boğaz gibi yerlerin yüzeysel
anestezisinde damlatma veya
püskürtmeyle uygulanır.
ESTER YAPILI YEREL
ANESTEZİKLER





KOKAİN
Kokainle temasa gelen sinir uçları
dönüşümlü olarak tümüyle felç olur.
Dokulara uygulanan kokain özel bir
şekilde damarları daraltır; diğer yerel
anesteziklerin böyle bir etkisi yoktur.
Sadece yüzeysel anestezi için kullanılır.
%5lik çözeltisi burun, ağız boşluğu ve
boğazın anestezisinde kullanılır.
Bazen köpeklerde %3-5lik çözeltileri gözün
anestezisinde de kullanılır.
AMİD YAPILI YEREL
ANESTEZİKLER




LİDOKAİN
Tüm anestezi yöntemleri için uygun bir
ilaçtır.
İnfiltrasyon anestezisi için %0.5lik
çözeltisi kullanılır.
İletim anestezisi amacıyla damar daraltıcı
madde katılmış %1-2lik çözeltileri
kullanılır.
Epidural anestezide %1-2lik
çözeltilerinden yararlanılır.
AMİD YAPILI YEREL
ANESTEZİKLER
Köpek ve kedilere %2lik
çözeltisinden 0.22 ml/kg dozda
uygulanınca, 5. göğüs omuruna
kadar uzanan ve 3-12 dk ile 45-90
dk arasında süren anestezi sağlar.
 Spinal anestezide bu çözeltiden 5 ml
miktarda uygulanması yeterlidir, 60
dk’dan fazla süren anestezi
oluşturur.

AMİD YAPILI YEREL
ANESTEZİKLER




PRİLOKAİN
Hidroklorür tuzu şeklinde %1-3lük
yoğunluklarda kullanılır.
Etki süresi lidokainden daha uzundur.
Tüm yerel anestezi şekilleri için uygun bir
ilaçtır.
Kullanım yeri ve dozları lidokainle aynıdır.
AMİD YAPILI YEREL
ANESTEZİKLER




BUPİVAKAİN
Amid yapılı bileşiklerin etkisi en güçlü
olanıdır.
Etki gücü lidokainin 4 katı, etki süresi ise
2 katıdır.
Hidroklorür tuzu %0.25-0.75lik çözeltileri
halinde kullanılır.
Başlıca iletim, bölge ve epidural anestezi
için kullanılır.
AMİD YAPILI YEREL
ANESTEZİKLER




DİKLONİN
Hidroklorür tuzu şeklinde bulunur.
Yüzeysel, infiltrasyon, iletim, epidural ve
bölge anestezisinde kullanılır.
Göz veya mukoz zarların anestezisi için
%0.5lik ve diğer anestezi yöntemleri için
%0.5-1lik çözeltileri kullanılır.
Köpeklerde epidural anestezi için 1
ml/2.3-3.2 kg dozda kullanılması 2 saat
süreli anestezi oluşturur.
KEDİLERDE KULANILAN
ANESTEZİKLERİN VE
KOMBİNASYONLARININ;
 DOZLARI
 ETKİ SÜRELERİ
 ETKİ ŞEKİLLERİ
DOZ (mg/kg)
Etki süresi
(dk)
ETKİSİ
Tiletamin/Zolezepam
İM
5
30-60
Ovariohisterektomi,k
astrasyon
Tiletamin/Zolezepam
İM
7,5
40-60
Cerrahi anestezi
60
Cerrahi anestezi
Tiletamin/Zolezepam 10-12
İM
Tiletamin/Zolezepam 14,3-15,8
İM
60-135
Uzun süreli büyük
operasyonlar
Tiletamin/Zolezepam
İV
5
10-30
Muayene,teşhis,
küçük operasyonlar
Tiletamin/Zolezepam
İV
10
25
Muayene,teşhis,
diş operasyonları
DOZ (mg/kg)
Etki
süresi(dk)
ETKİSİ
Thiopental (%1.25) 10
İV
10-20
indüksiyon
Propofol
2-6
İV
10-20
indüksiyon
Ksilazin
ketamine
1
10
İM
İM
20-60
Cerrahi anestezi
Atropin
Ksilazin
Ketamin
0.3
1.1
22
İM
İM
İM
Medetomidine
Ketamin
0.08
5-10
İM
İM
20-90
Cerrahi anestezi,İyi derecede
kas gevşemesi
Acepromazin
Ketamin
1
10
İM
İM
20-30
Az derecede kas
gevşemesi,analjezi
Diazepam
Ketamin
0.2
2-8
İV
İV
20-100
Visseral anestezi
Midazolam
Ketamin
5
5
İV
İV
5-7
Kısa süreli anestezi
Cerrahi anestezi
20-60
 HAZIRLAYANLAR 
ZEYNP ÇETİN
BURAK DEVECİ
ZEYNP ERDOĞAN
BENGÜ ÖZTÜRKCAN
MUSTAFA OLCAYTO YAZICIOĞLU
Download

köpek ve kedilerin genel ve yerel anestezikleri