Termiti Hronov, z. s.
Prohlášení o ukončení členství
ve spolku Termiti Hronov, z. s.
Jméno: _______________________
Příjmení: ______________________
Datum narození: ________________
Bydliště:_______________________
______________________________
Prohlašuji dle čl. IV. stanov spolku Termiti Hronov, z. s. se sídlem Regnerova 56, 549
31 Hronov, že k dnešnímu dni ukončuji členství v tomto spolku a tímto z něho
vystupuji.
V __________________________ dne ____________.
Podpis: ______________________
Všechna prohlášení o ukončení členství budou zasílána poštou na adresu sídla spolku: Termiti Hronov, z. s., Regnerova 56, 549 31 Hronov, nebo
předány osobně členům výkonného výboru. Před obdržením tohoto vyplněného formuláře nebude členství ukončeno. Ukončení členství musí
probíhat písemnou formou stejně jako žádost o členství, vše z důvodu archivace dokumentů a případné zpětné prokazatelnosti. Datum
obdržení tohoto prohlášení nesmí být starší než 1 měsíc od data prohlášení (pokud není dohodnuto jinak). Obdržení prohlášení o ukončení
členství Vám bude zpětně potvrzeno telefonem nebo mailem. V žádném případě nebude jakkoliv reflektováno na telefonáty a informace z
doslechu o ukončení členství, také neexistuje žádná možnost zpětného ukončení členství.
Regnerova 56, 549 31 Hronov
[email protected]
IČ: 70802297
www.termitihronov.cz
Download

Prohlášení o ukončení členství