GRAFICKÝ MANUÁL
P O U Ž I T Í LO G A A C E M A
pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz
Grafický manuál vizuální identity značky Acema
Obsah
manuálu
1
Vizuální identita Acema
2
Základní definice symbolu a loga
3
Základní definice loga / značky s claimem
4
Varianty loga Acema Půjčka a Acema Úvěr
5
Barevné a negativní varianty loga
6
Barevné a negativní varianty loga s claimem
7
Zakázané aplikace loga
8
Ochranná zóna loga
9
Ochranná zóna loga s claimem
10
Minimální velikost loga
11
Logo na pozadí s vizuálem
12
Barevnostní identita
13
Typografická identita
14
Firemní tiskoviny Acema
15
Vizitka
16
Hlavičkový papír A4
17
Obálky
Grafický manuál vizuální identity značky Acema
Vizuální identita
Acema
1
Vizuální identita značky
Jednotná vizuální identita značky patří k zásadním marketingovým nástrojům. Prezentuje společnost ve smyslu vizuální komunikace a je tak jedním z pilířů profesionální propagace. Jednotný vizuální styl definuje image společnosti, její
cíle a úroveň profesionality, solidnosti a stability.
Logo
Základním stavebním kamenem úspěšného budování vizuální identity je dobře definované logo a pravidla pro jeho
používání.
Grafický manuál
Hlavním nástrojem pro udržení jednotné identity značky
Acema je tento grafický manuál. Obsahuje vymezení pro
používání vizuálních prvků, které tvoří jedinečnost značky corporate identity. Většina pravidel v manuálu by měla být
pro dodavatele reklamy nebo dodavatele vizualizace firemních atributů závazná. Doporučujeme proto, aby se s pravidly seznámil jak uživatel značky (zadavatel / klient), tak dodavatel (marketingový poradce, grafik, studio nebo reklamní agentura).
Elektronická data
K manuálu jsou přiložena všechna potřebná data., která patří ke standardům pre-press technologií. Data mají následující přípony: pdf (Portable Networh Graphics), jpg (soubor se ztrátovou kompresí), eps (Encapsulated PostScript),
ai (Adobe Illustrator CS4), indd (Adobe InDesign CS4).
Cesta k nalezení dat v souborech má tuto podobu:
/adresář/adresář/.../název-souboru.přípona aplikace
Kontakt
Pokud si nevíte rady, obraťte se na zodpovědného marketingového pracovníka společnosti Acema:
[email protected]
Grafický manuál vizuální identity značky Acema
Základní definice
symbolu a loga
2
symbol
Symbol je tvoře spojenými nedokončenými elipsami v odstínu zelené barvy. Toto vyobrazení symbolu je jediná povolená varianta jeho užití. Není povoleno symbol jakkoliv
upravovat nebo měnit.
Symbol lze volně používat osamocený (bez nápisu ACEMA)
jako grafický prvek vizuální identity.
Logo / značka
SYMBOL ACEMA
Logo Acema je tvořeno symbolem a nápisem ‚ACEMA‘
umístěným vlevo od symbolu. Uvedené vyobrazení je jediné povolené řešení aplikace loga ve smyslu umístění a poměru prvků.
Pro účely loga nesmí být takto typografický nápis ACEMA
použit zvlášť bez symbolu!
data ke stažení
/Acema Logo/SymbolAcema-Pantone.eps
/Acema Logo/Acema-Pantone.eps
Základní plnobarevná varianta loga
Grafický manuál vizuální identity značky Acema
Základní definice loga /
značky s claimem
3
Logo / značka s claimem
Logo s claimem / sloganem je plohodnotná varianta loga.
Claim je součástí loga a není povoleno jej vyobrazovat jinak ve smyslu použití písma, jeho velikostí, umístění či barevnosti.
Varianta loga s claimem je řešena samostatnými datovými
soubory kde má logo svoji ochrannou zónu.
data ke stažení
/Acema Logo/AcemaSL-Pantone.eps
Základní plnobarevná varianta loga
Grafický manuál vizuální identity značky Acema
Varianty loga Acema
Půjčka a Acema Úvěr
4
Plnohodnotné varianty loga jsou produktové značky Acema Půjčka a Acema Úvěr.
Pro tyto značky platí stejná pravidla, jako pro logo s claimem.
data ke stažení
PŮJČKA
variantal loga ACEMA půjčka
Ú V Ě R
variantal loga ACEMA úvěr
/Acema Logo/AcemaPujcka-Pantone.eps
/Acema Logo/AcemaUver-Pantone-1C.eps
Grafický manuál vizuální identity značky Acema
Barevné a negativní
varianty loga
5
Logo Acema má tři barevné varianty aplikace. Tato vyobrazená řešení jsou jediné možné barevné varianty použití loga
(včetně vyobrazení loga s claimem na další straně).
data ke stažení
/Acema Logo/Acema-Pantone.eps
/Acema Logo/Acema-Grey.eps
plnobarevné logO
plnobarevný negativ
/Acema Logo/Acema-Black.eps
/Acema Logo/Acema-Pantone-Neg.eps
/Acema Logo/Acema-Grey-Neg.eps
/Acema Logo/Acema-Black-Neg.eps
logo ve stupních šedi
negativ ve stupních šedi
černobílé logo
černobílý negativ
Grafický manuál vizuální identity značky Acema
Barevné a negativní
varianty loga s claimem
6
Barevnost loga Acema s claimem má stejná pravidla jako
varianta bez claimu - viz předchozí kapitola.
data ke stažení
/Acema Logo/AcemaSL-Pantone.eps
/Acema Logo/AcemaSL-Grey.eps
/Acema Logo/AcemaSL-Black.eps
plnobarevné logO
plnobarevný negativ
/Acema Logo/AcemaSL-Pantone-Neg.eps
/Acema Logo/AcemaSL-Grey-Neg.eps
/Acema Logo/AcemaSL-Black-Neg.eps
logo ve stupních šedi
negativ ve stupních šedi
černobílé logo
černobílý negativ
Grafický manuál vizuální identity značky Acema
Zakázané
aplikace loga
ACEMA
Půjčka schválena
7
Varianty loga Acema je nepřípustné svévolně měnit. Loga
v křivkách, v souborech přiložených k tomuto manuálu,
jsou tedy jediné přípustné aplikace.
Je zakázáno používat jinou typografii, měnit symbol nebo
jej umisťovat k logu v jiném kontextu.
Zakázaná aplikace loga
Zakázaná aplikace loga
Použití jiné typografie
Jiné umístění claimu
Zakázaná aplikace loga
Zakázaná aplikace loga
Použití symbolu v jiném
kontextu s typografií
Změna symbolu
Půjčka schválena
Zakázaná aplikace loga
Zakázaná aplikace loga
Změna proporcí a umístění
jednotlivých prvků
Záměna typografie, barevnosti
či umístění claimu
Grafický manuál vizuální identity značky Acema
Ochranná zóna loga
x
šířka
písmene
‘E’
x
x
horní dotažnice
x
8
Ochranná zóna loga je prostor, do kterého nesmí zasahovat jiné grafické prvky, obrázky nebo text. Účelem tohoto
vymezení je zaručit dobré vnímání značky, její čitelnost a
výraznost.
Ochranná zóna se musí vždy respektovat a není přípustné ji
svévolně porušovat! Výjimkou může být specifický grafický
záměr. Doporučujeme však toto řešení konzultovat s vedením společnosti, ev. s autorem tohoto manuálu.
definice ochranné zóny
základní dotažnice
x
Výsostný prostor loga je definován obdelníkem (na vyobrazení bílou plochou), který kopíruje tvar logotypu. Vzdálenost okrajů ochranné zóny od logotypu je definována proměnnou ‘x’, která je shodná s šířkou písmene ‚E v logu.
Vzdálenosti ochranné zóny měříme nahoře a dole od horní
a základní dotažnice nápisu ACEMA, vpravo od okraje dříku
písmene ‚A‘ a vlevo od okraje symbolu.
ochranná zóna v datech
ochranná zóna loga
x = šířka písmene ‘E’ v nápisu ACEMA
Každý soubor s logem má průhledným obdelníkem ochrannou zónu již předem definovanou. Není potřeba tedy při
každé aplikaci ochrannou zónu přeměřovat!
Grafický manuál vizuální identity značky Acema
Ochranná zóna
loga s claimem
x
šířka
písmene
‘E’
x
x
horní dotažnice
x
9
Ochranná zóna loga je prostor, do kterého nesmí zasahovat jiné grafické prvky, obrázky nebo text. Účelem tohoto
vymezení je zaručit dobré vnímání značky, její čitelnost a
výraznost.
Ochranná zóna se musí vždy respektovat a není přípustné ji
svévolně porušovat! Výjimkou může být specifický grafický
záměr. Doporučujeme však toto řešení konzultovat s vedením společnosti, ev. s autorem tohoto manuálu.
definice ochranné zóny
x
základní dotažnice
Výsostný prostor loga je definován obdelníkem (na vyobrazení bílou plochou), který kopíruje tvar logotypu. Vzdálenost okrajů ochranné zóny od logotypu je definována proměnnou ‘x’, která je shodná s šířkou písmene ‚E‘ v logu.
Vzdálenosti ochranné zóny měříme nahoře od horní dotažnice nápisu ACEMA, dole od základní dotažnice claimu,
vpravo od okraje dříku písmene ‚A‘ a vlevo od okraje symbolu.
ochranná zóna v datech
ochranná zóna loga s claimem
x = šířka písmene ‘E’ v nápisu ACEMA
Každý soubor s logem má průhledným obdelníkem ochrannou zónu již předem definovanou. Není potřeba tedy při
každé aplikaci ochrannou zónu přeměřovat!
Grafický manuál vizuální identity značky Acema
Minimální
velikost loga
zobrazení 1:1
10
Logo nesmí být použito menší, než v této definované minimální velikosti. Při menším použití může docházet ke špatné čitelnosti nebo chybám reprodukce (u některých technologií) díky slévání jednotlivých prvků.
Minimální velikost loga s claimem by měla být plně čitelná
při vzdálenosti očí do cca 150 mm.
Poznámka: Výše uvedená informace nemusí být přesná a nezohledňuje
vady očí nebo individuální čtecí schopnosti!
minimální velikost loga
pro tisk - 2 cm, pro web - 100 px
Minimální velikost loga pro web je přizpůsobena velikostem
bannerů tak, aby bylo možno logem osadit většinu standardizovaných rozměrů.
Přehled standardizovaných
velikostí bannerů:
minimální velikost loga s claimem
pro tisk - 2,5 cm, pro web - 150 px
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Full banner 468x60
Full banner with navigation bar 392x72
Half banner 234x60
Button1 120x90
Button2 120x60
Vertical banner 120x240
Rectangle 400x260, 180x150
Medium rectangle 300x250
Vertical rectangle 240x400
Large Rectangle 336x280
Micro button / Micro bar 88x31
80×15 Button 80x15
Square 250x250
Square button 125x125
Half square banner 150x150
Head banner 745x100
Leaderboard 728x90
Wide Skyscraper 160x600
Skyscraper 120x600
Half Page / Splitscreen 300x600
Grafický manuál vizuální identity značky Acema
Logo na pozadí
s vizuálem
11
Logo je možné aplikovat na pozadí s vizuálem. Výběr podkladu je však podmíněn konkrétností obsahu, sytostí vizuálu a jeho barevností.
podklad s abstraktním
nebo jednoduchým pozadím
světlé abstraktní pozadí
tmavé abstraktní pozadí
Logo v pozitivní variantě lze umístit na pozadí s vizuálem,
které však musí splňovat všechna tato pravidla:
•
podklad je abstraktní nebo jednoduchý a neobsahuje
rušivé konkrétní motivy
•
v ochranné zóně loga nejsou výraznější vizuální nebo
barevnostní kontrasty
•
barevnost podkladu není v nevkusném kontrastu s corporate barevností
Při vyšší tmavosti nebo sytosti vizuálu použijeme negativní variantu loga.
Při aplikaci je třeba mít na paměti dobrou čitelnost, dobrý
kontrast loga oproti pozadí a vkusnost umístění.
Podklad s konkrétním motivem
světlé pozadí
s konkrétním motivem
tmavé pozadí
s konkrétním motivem
Je zakázáno aplikovat logo na pozadí s příliš konkrétními
motivy, které by rušily viditelnost a dobré vnímání značky.
Nepřípustné je proto umisťování logotypu v pozitivní či negativní variantě na podobné vizuály jako na ukázce, zvláště pak pokud motivy zasahují do ochranné zóny logotypu.
Při aplikaci loga s jednobarevnou ochrannou zónou můžeme použít podklady s konkrétními motivy libovolně. Lze
však dbát na vkusnost a viditelnost umístění a doporučujeme vymezit logu co nejvhodnější a nejméně rušivý prostor
v rámci vizuálu.
použití loga s jednobarevnou
ochrannou zónou
použití loga s jednobarevnou
ochrannou zónou
Grafický manuál vizuální identity značky Acema
Barevnostní
identita
12
Barevnostní identita patří k nejdůležitějším aspektům jednotné vizuální identity. Logo má svoji pevně definovanou
barevnost a je nepřípustné ji jakkoliv měnit. Pro odlišná média jsou definované konkrétní hodnoty.
ofsetový čtyřbarevný tisk
Většina tištěných aplikací bude realizována čtyřbarevným
tiskem definované barevností CMYK.
barvy pro zobrazení na monitorech a v TV
barevnostní identita
loga Acema
Pro zobrazení na webu či v televizních médiích je definována barevnost RGB a HEX.
Přímý tisk pantone
Specifikace barvy Acema
Barva
Popis
Pantone
RGB
CMYK
HEX
RAL
Acema Green
368 C
150/185/50
60/0/85/0
96b932
6018 Yellow Green
Acema Blue
541 C
0/53/96
100/61/0/45
003560
5010 Gential Blue
Light Green
50% 368 C
200/220/152
30/0/42/0
c4dd96
6019 Pastel Green
Pro účely přímého tisku je definována přímá červená barva Pantone. Přímé barvy jsou určeny tam, kde můžeme používat pouze firemní barvy, tj. merkantilní firemní tiskoviny
(hlavičkové papíry, vizitky, desky, bloky atp.)
barevnost RAL
Pro nátěrové barvy nebo plotterové gravírování je logo definováno barvami ze vzorníku RAL Classic.
data ke stažení
Všechny soubory s kódem ‚Pantone‘ pro Pantone tisk
Všechny soubory s kódem ‚CMYK‘ pro ofsetový tisk
Všechny soubory s kódem ‚RGB‘ pro web
Všechny soubory s kódem ‚Grey‘ pro černobílý tisk
Všechny soubory s kódem ‚Black‘ pro černobílý tisk
Grafický manuál vizuální identity značky Acema
Typografická
identita
hlavní corporate písmo určené k propagaci - Museo
Titulek
Podtitulek
Běžný text. Exer susciduis exerius
tiscipsum zzril dolutpat vercilit la
consequat. Urero dolortion vulput
wisl eugiamet alisit wissi ea feum
velestrud dolendre diam, quamet
praese minisl del ing et adGait, quis
dignis ex el. Exer susciduis exerius
tiscipsum zzril dolutpat vercilit la
consequat.
Museo Sans Rounded 900, 14 b
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Museo Sans Rounden 700, 10 b
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Museo Sans Rounded 300, 9 b
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
doplňkové corporate písmo - ARIal
Běžný text
Tučně - Bold
Arial Regular, 12b
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Arial Bold, 12b
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
13
Typografická identita patří k důležitým nástrojům, jak udržet jednotný vzhled propagace. Tato dvě písma - Museo
Sans Rounded a Arial - jsou doporučená písma k propagaci značky Acema ve smyslu corporate písma, ať už při mailovém styku se zákazníkem nebo při tisku propagačních tiskovin.
hlavní corporate písmo
Písmo Museo Sans Rounded je hlavním corporate písmem
značky a je určeno pro většinu propagace. Jedná se o moderní písmo s oblými tvary, které má širokou škálu řezů.
Dále je možné používat další varianty rodiny Museo - Museo Sans a Museo Slab.
doplňkové corporate písmo
Doplňkové písmo Arial najde uplatnění především v kancelářských aplikacích na běžných počítačích. Toto písmo supluje hlavní corporate písmo tam, kde není technicky možné použít hlavní písmo. Hlavním důvodem je fakt, že většina koncových uživatelů (příjemci elektornické komunikace) nemají písmo Museo ve svých počítačích nainstalované.
data ke stažení
ísmo Arial je k dispozici ve vybavení každého
P
běžného PC i v počítačích značky Apple.
Grafický manuál vizuální identity značky Acema
Firemní tiskoviny
Acema
14
Firemní tiskoviny společnosti patří k základním nástrojům
pro styk s klienty a dodavateli. Vzhled tiskovin je vizitkou
společnosti.
Na tiskovinách Acema používáme variantu loga s claimem
pro posílení hlavního sdělení společnosti.
100% velikost loga na všech tiskovinách
Tiskoviny jsou sjednoceny stejnou velikostí loga!
ochranná zóna loga
Všechny prvky a textové informace se přesně řídí ochrannou zónou loga (vizitky a obálky). Stejně tak je na tiskovinách umístěno logo tak, aby ochrannou zónu respektovalo.
firemní písmo
Pro firemní tiskoviny je použito kancelářské písmo Arial,
které umožňuje sjednotit vzhled tiskovin s případnými šablonami pro MS Word či Powerpoint.
Grafický manuál vizuální identity značky Acema
Vizitka
ochranná zóna loga
2 mm od ochranné
zóny loga
typ písma:
Arial Bold
velikost: 8 b
typ písma: Arial Bold
velikost písma: 8 b
proklad 10,5 b
odstavec: 2 mm
Jaroslav Brzobohatý Čimická 780/61
jednatel společnosti 181 00 Praha 8 - Čimice
Telefon: +420 283 061 555
Fax: +420 283 061 550
Email: [email protected]
www.acema.cz
typ písma: Arial
Regular
velikost písma: 8 b
proklad 9,6 b
5 mm
vizitka Acema
90 x 50 mm
data ke stažení
Acema CI/Acema Tiskoviny/Acema-Vizitka.pdf
15
Grafický manuál vizuální identity značky Acema
20 mm
10 mm
8 mm
Hlavičkový
papír A4
16
Hlavičkový papír je řešen s informační zónou v pravé části formátu.
56 mm
Komu:
Jaroslav Novák
Čimická 780/61
181 00 Praha 8 - Čimice
typ písma: Arial
Regular
velikost písma: 9 b
proklad 10,8 b
Čimická 780/61
181 00 Praha 8 - Čimice
Telefon: +420 283 061 555
Fax: +420 283 061 550
Email: [email protected]
www.acema.cz
typ písma: Arial Bold
velikost písma: 9 b
proklad 10,8 b
ACEMA, a.s.
Čimická 780/61
181 00 Praha 8 - Čimice
typ písma: Arial
Regular
velikost písma: 9 b
proklad 10,8 b
IČ: 26158761
DIČ: CZ26158761
data ke stažení
Acema CI/Acema Tiskoviny/Acema-HeadPaperA4.pdf
Acema CI/Acema Tiskoviny/Acema-HeadpaperA4.doc
20 mm
Bankovní spojení:
27 - 4606790287 / 0100
20 mm
56 mm
Grafický manuál vizuální identity značky Acema
Obálky
2 mm
17
ochranná zóna loga
3 mm
ochranná
zóna loga
Pro firemní obálky platí jednotné umístění loga a adresy vždy
v levém horním rohu formátu. Logo včetně ochranné zóny
je umístěno 2 mm vlevo a 3 mm dolů od pravého horního
rohu formátu.
data ke stažení
Acema CI/Acema Tiskoviny/Acema-ObalkaC5.pdf
Acema CI/Acema Tiskoviny/Acema-ObalkaC4.pdf
Čimická 780/61
181 00 Praha 8 - Čimice
Email: [email protected]
www.acema.cz
typ písma: Arial Regular
velikost písma: 8 b
proklad 9,6 b
typ písma: Arial Bold
velikost písma: 8 b
obálka DL
220 x 110 mm
Acema CI/Acema Tiskoviny/Acema-ObalkaDL.pdf
Download

GRAFICKÝ MANUÁL POUŽITÍ LOGA ACEMA