Zpráva o činnosti předsednictva Strany zelených v období
listopad 2012 – prosinec 2013
Předsednictvo SZ pracovalo v období listopad 2012 – červen 2013 ve složení: Ondřej
Liška (předseda), Pavla Brady (1. místopředsedkyně), Martin Bursík (2. místopředseda),
Matěj Stropnický (3. místopředseda), Eva Tylová, Tomáš Průša a Dana Kuchtová
V tomto složení se předsednictvo formálně sešlo celkem 21x. Usnesením č. 4/2013
rozdělilo PSZ kompetence členů a členek následujícím způsobem:
-
Komunikace ve straně (včetně zavedení informačního systému): Pavla Brady
-
Koordinace zahraničních vztahů s Evropskou stranou zelených - Martin Bursík,
Evropská strana zelených: Ondřej Liška a Martin Bursík
-
Hospodaření SZ: Tomáš Průša
-
Odborné sekce: Eva Tylová (organizační část)
-
Koordinace programové práce, programové konference: Matěj Stropnický
-
Uspořádání vnitrostranických předpisů: Dana Kuchtová
-
Koordinace mezi PSZ a Hlavní kanceláří SZ: Tomáš Průša
-
Republiková rada (koordinace, příprava jednání): Dana Kuchtová
-
Spolupráce mezi SZ a Zelenou akademií: Tomáš Průša
-
Spolupráce se Senátory: Ondřej Liška (Eliška Wagnerová), Matěj Stropnický (Libor
Michálek)
Usnesením číslo 5/2013 PSZ rozdělilo jednotlivým členkám a členům PSZ odpovědnost
za tyto krajské organizace:
-
komunikace s KO Olomouckého, Zlínského a Moravskoslezského kraje: Pavla Brady
-
komunikace s KO Středočeského kraje a Ústeckého kraje: Martin Bursík
-
komunikace s KO Libereckého, Plzeňského a Pardubického kraje: Matěj Stropnický
-
komunikace s KO Královéhradeckého kraje a kraje Vysočina: Eva Tylová
-
komunikace s KO Jihomoravského a Karlovarského kraje: Tomáš Průša
-
komunikace s KO Praha a Jihočeského kraje: Dana Kuchtová
V srpnu 2013 vystoupili ze Strany zelených a rezignovali na své funkce členové
předsednictva Martin Bursík a Eva Tylová. Předsednictvo se od té doby formálně sešlo
ještě čtyřikrát.
1 Jednáním s EGP PSZ pověřilo usnesením 100/2013 Pavlu Brady.
Usnesením 101/2013 PSZ pověřilo Matěje Stropnického kontaktní osobou pro odborné
sekce.
Kraje, za které dosud zodpovídali Martin Bursík a Eva Tylová, přerozdělili členové a
členky PSZ dohodou následujícím způsobem:
Ondřej Liška: Ústecký kraj, Královéhradecký kraj
Tomáš Průša: Středočeský kraj
Dana Kuchtová: Vysočina
PSZ na začátku své činnosti vyhodnotilo rok 2013 jako přípravný pro následující
supervolební rok a připravilo harmonogram činností směřujících k nastavení vnitřní
komunikace, přípravě zapojení členské základny a odborných sekcí do tvorby programu
a přípravy strategie volební kampaně do Poslanecké sněmovny a Evropského parlamentu
v součinnosti se všemi krajskými organizacemi. Na začátku roku 2013 připravilo PSZ
Akční plán SZ na rok 2013, který definoval priority v jednotlivých programových
oblastech a nastavoval plán aktivit v těchto oblastech – ve spolupráci s odbornými
sekcemi a dalšími spolupracovníky.
V červenci 2013 v reakci na aktuální politickou situaci začalo předsednictvo připravovat
souběžně s přípravou strategie pro volby do PS PČR v řádném termínu strategii postupu
v případě předčasných voleb do Poslanecké sněmovny. V srpnu 2013 předsednictvo
začalo dle této strategie pro předčasné volby postupovat. V období srpen – říjen 2013 se
všechny členky a členové PSZ plně věnovali volební kampani. Ondřej Liška, Pavla Brady,
Matěj Stropnický a Dana Kuchtová kandidovali na předních místech kandidátek. Tomáš
Průša zodpovídal za hospodaření ve volební kampani, díky čemuž také došlo k úspoře
finančních prostředků a dodržení volebního rozpočtu.
Volební štáb byl ustanoven v srpnu 2013 ve složení Ondřej Liška, Matěj Stropnický,
Tomáš Průša, Matěj Chytil (volební manažer) a Pavlína Pacáková (hlavní manažerka).
Volební štáb se poprvé sešel 30. 8. 2013, následně probíhala dvakrát týdně formální
jednání (celkem se štáb sešel desetkrát). V horké fázi volební kampaně se volební tým
scházel denně.
Prosinec 2012
V prosinci došlo k neformálnímu setkání členek a členů Předsednictva, na kterém byly
diskutovány možné priority pro příští rok.
2 Leden 2013
V lednu 2013 stanovilo PSZ čtrnáctidenní takt setkávání členů a členek orgánu a rozdělilo
kompetence jednotlivých členů a členek (viz výše).
PSZ pověřilo Tomáše Průšu přípravou rozpočtu na následující rok, Evu Tylovou
přípravou koncepce práce s odbornými sekcemi. S ohledem na absenci pozice tikové
mluvčí / tiskového mluvčího PSZ pověřilo Tomáše Průšu vypracováním návrhu
metodického pokynu k přípravě tiskových zpráv a stanovisek SZ, který PSZ v lednu
následně přijalo. Jedním z cílů tohoto návrhu bylo posílit spolupráci vedoucích
odborných sekcí a členů a členek PSZ a umožnit co nejrychlejší reakční mediální práci.
Programové oblasti si členky a členové rozdělili následovně:
-
Martin Bursík - energetika, klima, životní prostředí, zelená ekonomika
-
Tomáš Průša - korupce, transparentnost polit. stran, zelená ekonomika
-
Eva Tylová - životní prostředí, ovzduší, sociální témata
-
Pavla Brady - sociální témata se zvláštním důrazem na sociální bydlení
-
Matěj Stropnický - sociální stát, školství, zdravotnictví, soc. bydlení, územní rozvoj s
důrazem na územní plánování, sdělovací prostředky, modernizace soc. státu
-
Dana Kuchtová - školství, sociální témata - péče o děti, modernizace soc. státu,
Temelín, energetika - uran, úložiště
-
Ondřej Liška – průřezově všechna témata
PSZ dále pověřilo Ondřeje Lišku vypracováním návrhu pro jednání programových skupin,
jejichž cílem je vydefinování základních programových pilířů Strany zelených (zelená
ekonomika, demokratizace, modernizace sociálního státu). Tento návrh měl sloužit jako
podklad pro vytvoření plánů činnosti v jednotlivých oblastech na rok 2013. Pracovní
skupiny tvořily odborné sekce, členové PSZ a externí konzultanti. Ke každému z pólů
vznikly následně v období únor a březen 2013 strategie strukturované politické práce.
Vedoucí jednotlivých programových skupin byly určeni následovně:
-
Ondřej Liška - demokratizace
-
Martin Bursík - zelená ekonomika
-
Matěj Stropnický - modernizace sociálního státu
3 Únor 2013
PSZ schválilo rozpočet na rok 2013 připravený Tomášem Průšou a předložilo
Republikové radě, která jej následně schválila.
Návrh rozpočtu:
http://old.zeleni.cz/underwood/download/files/rozpocet_2013-1.pdf
Důvodová zpráva:
http://old.zeleni.cz/underwood/download/files/duvodova_zprava-1.pdf
Výhled na rok 2014:
http://old.zeleni.cz/underwood/download/files/vyhled_2014-1.pdf
Výhled 2015 – 18:
http://old.zeleni.cz/underwood/download/files/vyhled_2015_2018-1.pdf
S ohledem na absenci pozice hlavního manažera SZ pověřilo PSZ výkonem této funkce
fundraiserku Pavlínu Pacákovou, s ohledem na to, že řadu činností vyplývajících z funkce
hlavního manažera již v té době vykonávala. Ondřej Liška vypracoval zprávu o
prezidentské volbě, kterou po schválení PSZ předložil Evropské straně zelených.
Pověření
členové
předsednictva
na
základě
zadání
schváleného
PSZ
(http://old.zeleni.cz/underwood/download/files/zadani-pracovni-skupiny.pdf)
předložili
návrh k akčnímu plánu politické práce.
PSZ v únoru schválilo mandát pracovní skupiny pro tvorbu programu vypracovaný
Matějem
Stropnickým:
http://old.zeleni.cz/underwood/download/files/navrh-mandatuskupiny-pro-program-2014_14.02.13.pdf
PSZ
schválilo
plán
harmonizace
vnitřních
předpisů:
http://old.zeleni.cz/underwood/download/files/plan-harmonizace-vnitrnich-predpisu-navrh-pro-rr.pdf. Na základě pověření Republikovou radou SZ následně Dana Kuchtová svolala
jednotlivé pracovní skupiny, které postupovaly v souladu s plánem. Harmonizace
vnitřních předpisů byla přerušena předčasnými volbami do PS PČR, o čemž byla
informována Republiková rada SZ v České Třebové v listopadu 2013.
PSZ schválilo návrh postupu spolupráce se senátory zvolenými s podporu Strany
zelených: http://old.zeleni.cz/underwood/download/files/spoluprace-se-senatory.pdf
Hlavní kancelář na základě pověření PSZ začala připravovat setkání s dárci a
podporovateli SZ.
4 Březen 2013
Pavla Brady sestavila pracovní skupinu zabývající se optimalizací vnitřní komunikace ve
straně
zelených.
Následně
předložila
PSZ
tento
materiál
http://intranet.zeleni.cz/gallery/64-vnitrni_komunikace_28_3.pdf
Na základě tohoto materiálu Hlavní kancelář začala připravovat vznik oficiálního
vnitrostranického fóra (http://intranet.zeleni.cz/gallery/65-interni_sz_forum.pdf), které bylo
následně spuštěno na adrese www.forum.zeleni.cz, do kterého mají přístup všichni
členové a členky SZ, umožňuje strukturovanou diskusi v jednotlivých tematických celcích
a umožňuje i uzavřené diskusní skupiny pro odborné sekce, Republikovou radu a jiné
orgány či pracovní skupiny.
Byly zahájeny také další kroky definované plánem, např. práce na novém webu SZ
propojeném s intranetem (http://www.michalberg.cz/informacni-system/), tato práce však
byla přerušena předčasnými volbami do PSP a obnovena až v prosinci 2013 po
dokončení vyhodnocení voleb.
V rámci příprav na parlamentní volby v řádném termínu PSZ vyhlásilo výběrové řízení na
pozici volebního manažera SZ.
PSZ jmenovalo vedle předsedy strany Ondřeje Lišky dalším správcem rozpočtu dle § 3
odst. 3 Směrnice pro sestavování rozpočtů a kontroling č. 1/2010 člena PSZ Tomáše
Průšu.
Proběhlo v pořadí setkání politiků a političek SZ s dárci s podporovateli SZ v pražském
HUBu, navazující na první setkání v roce 2011. Záznam projevů předsedy SZ, našich
senátorů
a
fotografie
jsou
k nalezení
zde:
https://i.zeleni.cz/vecirek-sdarci/?utm_source=mail&utm_medium=email&utm_campaign=vcpub
Duben 2013
Hlavní kancelář začala na základě pověření PSZ připravovat sérii diskusních setkání
v jednotlivých krajích s předsedou SZ Ondřejem Liškou a senátorkou zvolenou
s podporou SZ Eliškou Wagnerovou. Toto diskusní turné bylo nakonec kvůli časové
vytíženosti senátorky Wagnerové přesunuto na září 2013, kdy bylo zrušeno s ohledem na
předčasné volby.
Tomáš Průša začal na základě pověření PSZ připravovat harmonogram postupu
k parlamentním volbám.
Květen 2013
Ondřej Liška předložil PSZ materiál Platforma odborných mluvčí Strany zelených.
Dana Kuchtová připravila a PSZ schválilo koncepci práce Republikové rady SZ.
Matěj Stropnický zorganizoval setkání pracovní skupiny pro přípravu programu SZ.
5 Usnesením 60/2013 PSZ jmenovalo členy komise pro výběr volební/ho manažerky/a
Ondřeje Lišku, Matěje Stropnického, Tomáše Průšu, Pavlínu Pacákovou. Tuto komisi
vedl Tomáš Průša, který připravil výběrové řízení a zajistil jeho zdárný průběh.
Červen 2013
V souladu s hospodářským řádem SZ vyhlásilo PSZ výběrové řízení na pozici tajemníka /
tajemnice Hlavní kanceláře SZ a usnesením 61/2013
PSZ jmenovalo členy komise pro výběr tajemníka/tajemnice HK: Ondřeje Lišku, Tomáše
Průšu, Danu Kuchtovou a Pavlínu Pacákovou.
Ondřej Liška ve spolupráci s Hlavní kanceláří a Michalem Bergem zajistil zapojení Strany
zelených do celoevropské kampaně za ochranu osobních dat Evropské strany zelených:
http://soukromi.zeleni.cz/
PSZ vypořádalo úkol Sjezdu v České Třebové - přípravu stanoviska definujícího postoj SZ
ke KSČM, které následně předložilo ke schválení Republikové radě SZ (schválené
stanovisko RR (zápis z jednání): http://old.zeleni.cz/strana/republikova-rada/zapisy-zjednani/zapis-z-jednani-republikove-rady-sz-ze-dne-15-6-2013/index.html)
PSZ rozhodlo o finanční podpoře konání Jihočeské letní akademie.
Proběhla jednání pracovních skupin pro harmonizaci vnitřních předpisů pod vedením
Dany Kuchtové. (Červen a srpen)
Červenec 2013
Usnesením č. 69/2013 PSZ jmenovalo na základě výsledku výběrového řízení volebním
manažerem Matěje Chytila a ve spolupráci s volebním manažerem začalo připravovat
možné strategie pro předčasné volby do PSP a pro volby v řádném termínu.
Ondřej Liška a Tomáš Průša připravili ve spolupráci s advokátem a bývalým policejním
vyšetřovatelem Václavem Láskou a senátorem zvoleným s podporou SZ Liborem
Michálkem sérii návrhů protikorupčních zákonů, které představili na společné tiskové
konferenci. Poziční list: http://old.zeleni.cz/underwood/download/files/pozicni-list-tk-187.pdf
Více informací: http://old.zeleni.cz/korupce.1.html
Srpen – říjen 2013
Všichni členky a členové PSZ se aktivně zapojili do volební kampaně Strany zelených.
Matěj Stropnický koordinoval postup tak, aby byl vznik programu SZ navzdory časové
tísni maximálně otevřený. Ondřej Liška zajistil dokončení programu a zapracování všech
připomínek Republikové rady SZ.
6 Matěj Stropnický a Ondřej Liška vedli jednání o možné spolupráci SZ a hnutí Změna.
Především kvůli časové tísni způsobené předčasnými volbami a tempu i charakteru
předkládání personálních personálních požadavků hnutím Změna k dohodě nedošlo.
Závěru jednání se kvůli finančním záležitostem účastnil také Tomáš Průša.
Ondřej Liška vedl jednání o spolupráci SZ a Strany pro rovné příležitosti, které bylo
úspěšně ukončeno přijetím členů SRP na kandidátky SZ na základě rozhodnutí
Republikové rady SZ.
Kampaň zelených se v českém prostředí stala v mnoha ohledech svěžím impulsem,
kterého si všimla celá řada lidí i organizací. Všimli si jí evropští zelení, kteří kampaň
označili za mimořádně vynikající mezi evropskými zelenými stranami, ocenili ji odborníci
na marketing, politickou komunikaci i média. „Kampaň byla velmi kreativní a dobře
zasáhla cílovou skupinu mladých lidí. Na druhou stranu tito lidé častokrát vytvářeli
'názorové ostrůvky' , které byly až moc vidět - měla jsem tedy dojem, že Zelené bude volit
mnohem více lidí, než kolik jich nakonec bylo,” uvedla například Denisa Kasl
Kollmannová, vedoucí katedry marketingové komunikace a PR na FSV UK.
Získali jsme ocenění Transparency International za nejtransparentnější kampaň ze všech
stran. Na webu www.zeleni.cz byl pro veřejnost k nalezení nejen rozpočet, seznam
agentur, s nimiž jsme spolupracovali, jména všech lidí v týmu, ale také seznam faktur a
všech volebních výdajů.
Stejně tak byl i program zelených v řadě oblastí hodnocen médii jako nejlépe zpracovaný,
nejkonkrétnější a moderní, například v oblasti boje proti korupci, rovných příležitostí,
vzdělávání, kultury, bydlení a samozřejmě ochrany životního prostředí. „Já i řada mých
přátel velmi oceňujeme pozitivní styl, vkusnost a směr mediální kampaně SZ. Myslím, že i
médii byla velmi kladně přijata. Hodnotím kampaň velmi kladně," uvedla Lucie Paseková,
PR executive Ogilvy&Mather Morava.
Open Society Fund ocenili program SZ v lidskoprávní oblasti. Celý text dostupný na:
http://www.osf.cz/tiskove-zpravy/socialni-bydleni-a-diskriminace-romskych-deti-na-skolach-jeproblem-shoduji-se-strany-vetsinou-ale-nabizeji-jen-castecna-reseni
Tomáš Feřtek z organizace EDUin významně ocenil program SZ v oblasti školství. Celý
text dostupný na: http://respekt.ihned.cz/externi-hlasy/c1-61019830-komunisticky-navratsocialisticke-vahani-a-zelena-modernizace
Server Ihned ocenil SZ za nejlépe zpracovaný program: http://zpravy.ihned.cz/politika/c161018620-marketingovi-experti-zeleni-svobodni-nejlepe-zpracovany-program-chybi-osobnostbabis-okamura
Většina médií se shodla na chvále volební písně a klipu "Barva hlasu", z mnoha např. dva,
které určitě zeleným nejsou apriori nakloněné:
http://www.reflex.cz/clanek/zpravy/52262/nejpovedenejsi-volebni-hymnou-je-rap-zelenehoondreje-lisky.html
7 http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/214850/tak-to-je-bomba-sef-zelenych-rapujeposlechnete-si-nejlepsi-volebni-song.html
Listopad – prosinec 2013
PSZ zajistilo přípravu vyhodnocení volební kampaně SZ, které předložilo Republikové
radě na jednání v České Třebové. Veškeré podklady jsou k nalezení zde:
https://i.zeleni.cz/republikova-rada-30112013
Tomáš Průša na základě pověření PSZ zajistil přípravu rozpočtu pro rok 2014 a
rozpočtový výhled pro další období.
Rozpočet: https://i.zeleni.cz/sites/default/files/rozpocet_sz_2014.pdf
Důvodová zpráva: https://i.zeleni.cz/sites/default/files/duvodova_zprava.pdf
Výhled na dalších 5 let:
https://i.zeleni.cz/sites/default/files/rozpocet_sz_2014_vyhled2015_2019.pdf
Rozpočet PSZ předložilo republikové radě, která jej schválila.
Předseda a hlavní manažerka zajistili poděkování všem dárcům a podporovatelům
volební kampaně.
PSZ se zabývalo přípravou sjezdu a organizací Hlavní kanceláře SZ. PSZ vyhlásilo
v souladu s Hospodářským řádem SZ výběrová řízení na pozice tiskového mluvčího /
tiskové mluvčí, hlavního manažera / hlavní manažerky, tajemnice předsedy / tajemníka
předsedy a fundraiser/fundraiserka. Všechny pozice jsou zveřejněné na webu SZ zde:
http://www.zeleni.cz/category/volna-pracovni-mista/
Zelení promptně reagovali na záměr Rusnokovy vlády zrušit územní ekologické limity
těžby, Ondřej Liška reprezentoval SZ v Otázkách Václava Moravce k tomuto tématu:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1126672097-otazky-vaclava-moravce/
Předsednictvo zapojilo stranu do kampaně skupiny Zelených v EP a evropských
ekologických
organizací
za
svobodný
přístup
k osivům:
http://www.seedfreedom.eu/cz/
Ondřej Liška a Pavla Brady zajistili ve spolupráci s volebním manažerem a tiskovým
mluvčím první online tiskovou konferenci, kterou u nás odstartovali celoevropské zelené
primárky http://www.zeleni.cz/primarky/.
Ondřej Liška odstartoval ve spolupráci s krajskými organizacemi sérii neformálních
setkání s příznivci a podporovateli v jednotlivých krajích, kterých v prosinci 2013
proběhlo 5 a další následují v lednu 2014.
PSZ začalo připravovat strategii kampaně do Evropského parlamentu.
PSZ pravidelně reagovalo na aktuální politickou situaci (viz web SZ a monitoring médií)
a členky a členové navštěvovali krajské konference a další události organizované členy a
členkami SZ v regionech a samozřejmě bezpočet veřejných akcí, diskusí, demonstrací a
konferencí.
8 
Download

Zpráva o činnosti PSZ - Intranet