Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol
v Královéhradeckém kraji
pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014
Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014
Obsah
Předmluva .................................................................................................................................................................................................................................................................. 3
Harmonogram přijímacího řízení na střední a vyšší odborné školy ........................................................................................................................................................................... 4
Zápisový lístek ............................................................................................................................................................................................................................................................ 5
Podpora středního vzdělání s výučním listem v oborech strojírenských, elektrotechnických a stavebních. ............................................................................................................ 6
Seznam středních škol na území Královéhradeckého kraje ....................................................................................................................................................................................... 7
Seznam vyšších odborných škol na území Královéhradeckého kraje ...................................................................................................................................................................... 10
Počty žáků nově přijatých ke střednímu vzdělávání od školního roku 2006/2007 v Královéhradeckém kraji ........................................................................................................ 11
Podíly nově přijatých žáků do 1. ročníků denní formy vzdělávání ve školním roce 2011/2012 v jednotlivých skupinách oborů v Královéhradeckém kraji ................................. 12
Seznam zkratek použitých v textu............................................................................................................................................................................................................................ 13
Přehled oborů vzdělání STŘEDNÍCH ŠKOL................................................................................................................................................................................................................ 14
OKRES HRADEC KRÁLOVÉ .................................................................................................................................................................................................................................... 15
OKRES JIČÍN .......................................................................................................................................................................................................................................................... 36
OKRES NÁCHOD ................................................................................................................................................................................................................................................... 46
OKRES RYCHNOV NAD KNĚŽNOU ........................................................................................................................................................................................................................ 59
OKRES TRUTNOV .................................................................................................................................................................................................................................................. 67
Přehled oborů vzdělání VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL............................................................................................................................................................................................... 81
2
Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014
Předmluva
Podle školského zákona kraj zajišťuje podmínky pro uskutečňování mj. středního a vyššího odborného vzdělávání. Královéhradecký kraj zřídil po celém svém území
62 středních škol a 8 vyšších odborných škol. Vedle těchto škol jsou v kraji ještě střední školy zřízené obcemi, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, církvemi a
dalšími fyzickými nebo právnickými osobami (soukromé školy). Těch je dohromady 20 středních a dvě vyšší odborné.
Krajské školy nabízí ucelenou nabídku různých oborů vzdělání od ekologie přes obecnou přípravu až po umění a užité umění. Na žádné střední škole zřízené
Královéhradeckým krajem se neplatí školné. Naopak jsou žáci vybraných strojírenských, elektrotechnických a stavebních oborů během studia finančně motivováni. Část
středních škol je určena pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a na vybraných středních školách jsou obory vzdělání pro žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami.
Krajský úřad má podle školského zákona povinnost zveřejňovat přehled středních škol, ve kterých ředitel školy vyhlásil další kola přijímacího řízení spolu s údaji o
počtu volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Nejen tyto informace zveřejňuje Krajský úřad
Královéhradeckého kraje na Školském informačním portálu Královéhradeckého kraje - www.sipkhk.cz. Údaje na portálu jsou pravidelně doplňovány a tak zde zájemci
najdou vždy aktuální přehled. Další možností jak získat informace o oborech vzdělání a školách je tato elektronická publikace, která přináší přehled oborů vzdělání středních
a vyšších odborných škol pro školní rok 2013/2014. Je v ní přehled všech středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji, rozdělený po okresech bez ohledu na
zřizovatele. Její největší část obsahuje tabulky s informacemi o jednotlivých školách.
Protože tato publikace vzniká více než půl roku před vyhlášením prvního kola přijímacího řízení na střední školy, je potřeba nabídku oborů vzdělání pravidelně
sledovat například na internetových stránkách škol nebo na webu www.sipkhk.cz.
Věříme, že tato brožura bude dobrou pomůckou žákům a jejich rodičům při výběru střední či vyšší odborné školy.
3
Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014
Harmonogram přijímacího řízení na střední a vyšší odborné školy
Průběh přijímacího řízení upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů. Výběr
nejdůležitějších informací z obou právních předpisů je v následující tabulce a pod ní.
Pro obory vzdělání s talentovou zkouškou
Pro ostatní obory
Ředitel školy vyhlásí první kolo přijímacího řízení
do 31. října 2012
do 31. ledna 2013
Uchazeč odevzdá přihlášku do denní formy vzdělávání
řediteli střední školy
do 30. listopadu
do 15. března
Uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy
vzdělávání, odevzdá přihlášku řediteli střední školy
do 30. listopadu
do 20. března
od 2. do 15. ledna
(přesný den určí ředitel školy)
od 22. dubna do 30. dubna
(přesný den určí ředitel školy)
Pokud se koná přijímací zkouška v prvním kole
přijímacího řízení, musí být v termínu
Při vyhlášení dalších kol přijímacího řízení se vyhlašuje i termín, do kdy je nejpozději možné podávat přihlášky ke vzdělávání.
Součástí pozvánky k přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce jsou informace o požadavcích na tyto zkoušky, předpokládaném počtu přijímaných uchazečů a kritériích
přijímacího řízení stanovené ředitelem školy.
4
Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014
Zápisový lístek
K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané
střední škole slouží zápisový lístek. Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží
zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. března, nebo do
30. listopadu v případě, že podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou
zkouškou. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče zápisový lístek krajský
úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče. Při vydávání zápisového lístku
ověří krajský úřad totožnost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce.
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný
zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který
rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne
oznámení rozhodnutí.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč
chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
Zápisový lístek se neodevzdává do:
nástavbového studia
zkráceného studia pro získání středního vzdělání s výučním listem
zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou
večerní formy vzdělávání
dálkové formy vzdělávání
distanční formy vzdělávání
kombinované formy vzdělávání.
Obr.: Zápisový lístek
Červeně označené vyplní uchazeč
5
Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014
Podpora středního vzdělání s výučním listem v oborech strojírenských, elektrotechnických a stavebních.
Na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje je vyplácena žákům vybraných oborů poskytujících střední vzdělání s výučním listem v průběhu jejich profesní přípravy
finanční podpora z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Toto opatření je uplatněno od 1. 9. 2008 u žáků 1. ročníků vybraných oborů, od 1. 9. 2009 i u žáků 2. ročníků a od 1.
9. 2010 i u žáků 3. ročníků a 1. ročníků oborů E.
Od školního roku 2010/2011 jsou do tohoto systému zařazeny níže uvedené obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem skupin:
Finanční motivace:
Strojní mechanik
23-51-H/01
Nástrojař
23-52-H/01
Klempíř
23-55-H/01
Obráběč kovů
23-56-H/01
Elektrikář
26-51-H/01
Elektrikář – silnoproud
26-51-H/02
za klasifikaci odborného výcviku známkou 1 jednorázově 2 000,-Kč,
Elektromechanik pro zařízení a přístroje
26-52-H/01
za klasifikaci odborného výcviku známkou 2 jednorázově 1 000,-Kč,
Instalatér
36-52-H/01
Tesař
36-64-H/01
za klasifikaci odborného výcviku známkou 1 jednorázově 3 000,-Kč,
Zedník
36-67-H/01
za klasifikaci odborného výcviku známkou 2 jednorázově 2 000,-Kč.
Strojírenské práce
23-51-E/01
Malířské a natěračské práce
36-57-E/01
Stavební práce
36-67-E/01
Tesařské práce
36-64-E/01
1. ročník: 300,- Kč měsíčně,
za klasifikaci odborného výcviku známkou 1 jednorázově 1 000,-Kč,
za klasifikaci odborného výcviku známkou 2 jednorázově 500,-Kč,
2. ročník: 400,- Kč měsíčně,
6
3. ročník: 500,- Kč měsíčně,
Finanční podpora bude vyplacena pouze za vzdělávání v denní formě studia.
Finanční podpora není vyplácena za období hlavních prázdnin ani po dobu přerušení
studia.
V případě, že žák přestoupí z jiné školy, popř. změní obor z nepodporovaného na
některý z podporovaných vybraných oborů, má při dodržení všech podmínek na
finanční podporu nárok počínaje následujícím měsícem po dni přestupu.
Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014
Seznam středních škol na území Královéhradeckého kraje
Okr
HK
HK
HK
HK
HK
HK
Název školy
Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové
CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - vyšší odborná škola a střední odborná škola s.r.o.
Floristická střední škola, s.r.o.
Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324
Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682
Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77
HK
Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o.
HK
HK
HK
HK
HK
HK
HK
HK
HK
HK
HK
HK
HK
HK
HK
HK
HK
Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové
Mateřská škola, základní škola a praktická škola Daneta, s.r.o.
Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové
Obchodní akademie, Střední pedagogická škola, Vyšší odborná škola cestovního ruchu a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.
Odborné učiliště, Hradec Králové, 17. listopadu 1212
První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové spol. s r.o.
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Hradební 1029
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338
Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové-Kukleny, Pražská 68
Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787
Střední průmyslová škola, Hradec Králové, Hradecká 647
Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o.
Střední škola potravinářská, Smiřice, Gen. Govorova 110
Střední škola Sion High School, Hradec Králové
Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové, Velká 3
Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549
Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové, 17. listopadu 1202
HK
TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Třebechovice pod Orebem, s.r.o.
HK
HK
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Nový Bydžov, Jana Maláta 1869
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234
HK
Adresa SŠ
Orlické nábřeží 1, Hradec Králové
Hradecká 1151, Hradec Králové
Černilovská 7, Hradec Králové - Rusek
Pospíšilova tř. 324, Hradec Králové
Tylovo nábř. 682, Hradec Králové
Komenského 77, Nový Bydžov
Československé armády 274/55,
Hradec Králové
Hradecká 1231, Hradec Králové
Nerudova 1180, Hradec Králové
V Lipkách 692, Hradec Králové
Strana
16
16
17
17
18
18
19
20
20
21
SNP 170, Hradec Králové 3
21
17. listopadu 1212, Hradec Králové
Brandlova 875, Hradec Králové
Hradební 1029, Hradec Králové
Vocelova 1338, Hradec Králové
Pražská 68, Hradec Králové
Pospíšilova tř. 787, Hradec Králové
Hradecká 647, Hradec Králové
Hradecká 1151, Hradec Králové
Gen. Govorova 110, Smiřice
Na Kotli 1201, Hradec Králové
Velká 3, Hradec Králové
Dr. M. Tyrše 112, Nový Bydžov
Štefánikova 549, Hradec Králové
17. listopadu 1202, Hradec Králové
Heldovo náměstí 231,
Třebechovice pod Orebem
Jana Maláta 1869, Nový Bydžov
Komenského 234, Hradec Králové
22
23
24
25
26
26
27
27
28
29
30
31
32
33
34
34
35
7
Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014
Okr
JC
JC
JC
JC
JC
JC
JC
JC
JC
JC
JC
JC
Název školy
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Nová Paka, Kumburská 740
Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice
Integrovaná střední škola, Nová Paka, Kumburská 846
Lepařovo gymnázium, Jičín, Jiráskova 30
Masarykova obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220
Odborné učiliště a Praktická škola, Hořice, Havlíčkova 54
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.
Střední odborné učiliště, Lázně Bělohrad, Zámecká 478
Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Hořice, Husova 675
Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2
Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100
Adresa SŠ
Kumburská 740, Nová Paka
Husova 1414, Hořice
Kumburská 846, Nová Paka
Jiráskova 30, Jičín
17. listopadu 220, Jičín
Havlíčkova 54, Hořice
Na Tobolce 389, Jičín
Zámecká 478, Lázně Bělohrad
Husova 675, Hořice
Masarykovo nám. 2, Nová Paka
náměstí Hilmarovo 1, Kopidlno
Pod Koželuhy 100, Jičín
Strana
37
37
38
38
39
40
41
41
42
43
44
45
Okr
NÁ
NÁ
NÁ
NÁ
NÁ
NÁ
NÁ
Název školy
ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o.
Gymnázium a Střední odborná škola, Jaroměř, Lužická 423
Gymnázium, Broumov, Hradební 218
Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451
Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673
Střední odborná škola sociální - Evangelická akademie
Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910
Střední průmyslová škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují, Školní
1377
Adresa SŠ
Smiřických 740, Náchod
Lužická 423, Jaroměř
Hradební 218, Broumov
Řezníčkova 451, Náchod
Denisovo nábřeží 673, Náchod
Kladská 335, Náchod
Hostovského 910, Hronov
Strana
47
47
48
48
49
49
50
NÁ
NÁ
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
NÁ
Střední škola hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov, s.r.o.
NÁ
Střední škola hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují
NÁ
NÁ
NÁ
NÁ
Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197
Střední škola propagační tvorby a polygrafie, Velké Poříčí, Náchodská 285
Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260
Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební arch. Jana Letzela, Náchod, Pražská 931
8
Školní 1377, Nové Město nad Metují
Husovo nám. 1218,
Nové Město nad Metují
Čapkova 193, Hronov
Střmenské podhradí 218,
Teplice nad Metují
17. listopadu 1197, Červený Kostelec
Náchodská 285, Velké Poříčí
Studničkova 260, Jaroměř
Pražská 931, Náchod
51
52
53
54
55
56
57
58
Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014
Adresa SŠ
Hrdinů odboje 36, Rychnov nad Kněžnou
Pulická 779, Dobruška
Komenského 522, Kostelec nad Orlicí
Čs. odboje 670, Dobruška
Pulická 695, Dobruška
RK
RK
Název školy
Gymnázium Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněžnou, Hrdinů odboje 36
Gymnázium, Dobruška, Pulická 779
Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522
Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška, Čs. odboje 670
Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška
Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky,
Kostelec nad Orlicí
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
Základní škola a Praktická škola, Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
Okr
TU
TU
TU
TU
TU
TU
TU
TU
TU
TU
TU
TU
TU
TU
TU
Název školy
CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o.
Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola
Gymnázium a Střední odborná škola, Hostinné, Horská 309
Gymnázium, Dvůr Králové nad Labem, nám. Odboje 304
Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325
Gymnázium, Vrchlabí, Komenského 586
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov
Městské gymnázium a střední odborná škola Úpice
Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola pro tělesně postižené, Janské Lázně, Obchodní 282
Obchodní akademie, Trutnov, Malé náměstí 158
Odborné učiliště, Hostinné, Mládežnická 329
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vrchlabí, Krkonošská 265
Střední odborná škola ochrany osob a majetku Malé Svatoňovice s.r.o.
Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101
TU
Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069
TU
TU
TU
Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Hostinné, B. Smetany 474
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303
Základní škola a Praktická škola, Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479
Adresa SŠ
Polská 357, Trutnov
Lesnická 9, Trutnov
Horská 309, Hostinné
nám. Odboje 304, Dvůr Králové nad Labem
Jiráskovo náměstí 325, Trutnov
Komenského 586, Vrchlabí
Horská 160, Trutnov
Havlíčkova 812, Úpice
Obchodní 282, Janské Lázně
Malé náměstí 158, Trutnov
Mládežnická 329, Hostinné
Volanovská 243, Trutnov
Krkonošská 265, Vrchlabí
17. listopadu 177, Malé Svatoňovice
Školní 101, Trutnov
E. Krásnohorské 2069,
Dvůr Králové nad Labem
B. Smetany 474, Hostinné
Procházkova 303, Trutnov
Přemyslova 479, Dvůr Králové nad Labem
Okr
RK
RK
RK
RK
RK
RK
Strana
60
60
61
62
63
Komenského 873, Kostelec nad Orlicí
64
U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou
Kolowratská 485, Rychnov nad Kněžnou
65
66
Strana
68
69
69
70
70
71
71
72
73
73
74
75
76
77
78
79
79
80
80
9
Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014
Seznam vyšších odborných škol na území Královéhradeckého kraje
Okres
HK
HK
HK
HK
JC
JC
NA
RK
TU
TU
10
Název školy
CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - vyšší odborná škola a střední odborná škola s.r.o.
Obchodní akademie, Vyšší odborná škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky, s.r.o.
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Nový Bydžov, Jana Maláta 1869
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234
Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100
Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební arch. Jana Letzela, Náchod, Pražská 931
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303
Adresa VOŠ
Hradecká 1151, Hradec Králové
Strana
82
SNP 170, Hradec Králové 3
82
Jana Maláta 1869, Nový Bydžov
Komenského 234, Hradec Králové
Husova 1414, Hořice
Pod Koželuhy 100, Jičín
Pražská 931, Náchod
U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou
Lesnická 9, Trutnov
Procházkova 303, Trutnov
83
83
84
84
85
85
86
86
Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014
Počty žáků nově přijatých ke střednímu vzdělávání od školního roku 2006/2007 v Královéhradeckém kraji
V následující tabulce jsou uvedeny počty nově přijatých žáků do prvních ročníků středních škol v Královéhradeckém kraji do všech forem vzdělávání včetně nástaveb,
rozdělené podle zřizovatele školy. Počty nově přijatých žáků škol zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nejsou uvedeny.
Nově přijatí žáci do 1. ročníků středních škol do denní formy
vzdělávání
Denní forma vzdělávání
Zřizovatel
Kraj
Obec
Soukromá osoba, právnická osoba
Církev
Celkem
8092
8279
7968
7970
6926
6812
Nově přijatí žáci do 1. ročníků středních škol do ostatních
forem vzdělávání
Ostatní formy vzdělávání
Zřizovatel
Kraj
Obec
Soukromá osoba, právnická osoba
Církev
Celkem
Celkem ve všech formách
vzdělávání
2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12
7077
7239
7052
7054
6176
6049
0
0
0
0
0
36
859
881
763
787
612
593
156
159
153
129
138
134
2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12
418
350
343
245
186
216
0
0
0
0
0
0
237
270
325
259
259
124
0
0
0
0
0
0
655
620
668
504
445
340
Nově přijatí žáci do prvních ročníků středních škol v jednotlivých letech
Zřizovatel
2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12
Kraj
7495
7589
7395
7299
6362
6265
Obec
0
0
0
0
0
36
Soukromá osoba, právnická osoba
1096
1151
1088
1046
871
717
Církev
156
159
153
129
138
134
8747
8899
8636
8474
7371
7152
Celkem nově přijatých žáků
11
Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014
Podíly nově přijatých žáků do 1. ročníků denní formy vzdělávání ve školním roce 2011/2012 v jednotlivých skupinách
oborů v Královéhradeckém kraji
Nově přijatí žáci do 1. ročníků ve školním roce
2011/2012
Zemědělství a
lesnictví
Elektrotechnika,
telekomunikační a
výpočetní technika
Gymnázium čtyřleté
Gymnázium
šestileté (třetí
ročník)
Umění a užité
umění
Gymnázium
osmileté (pátý
ročník)
Potravinářství a
potravinářská
chemie
Osobní a provozní
služby
Informatické obory
Ekonomika a
administrativa
Stavebnictví,
geodézie a
kartografie
Zpracování
dřeva a výroba
hudebních
nástrojů
Obecně odborná
příprava
Právo, právní a
veřejnosprávní
činnost
Obchod
Podnikání v
oborech, odvětví
Veterinářství
a veterinární
prevence
Polygrafie,
zpracování papíru,
filmu a fotografie
12
Strojírenství a
Zdravotnictví
strojírenská výroba
Gastronomie,
hotelnictví a
turismus
Pedagogika,
učitelství a sociální
péče
Název skupiny oborů
%
Gastronomie, hotelnictví a turismus
Gymnázium čtyřleté
Strojírenství a strojírenská výroba
Informatické obory
Ekonomika a administrativa
Gymnázium osmileté (pátý ročník)
Podnikání v oborech, odvětví
Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Zemědělství a lesnictví
Stavebnictví, geodézie a kartografie
Obecně odborná příprava
Osobní a provozní služby
Umění a užité umění
Pedagogika, učitelství a sociální péče
Gymnázium šestileté (třetí ročník)
Potravinářství a potravinářská chemie
Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Právo, právní a veřejnosprávní činnost
Zdravotnictví
Veterinářství a veterinární prevence
Obchod
Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
Speciální a interdisciplinární obory
Doprava a spoje
Ekologie a ochrana životního prostředí
Publicistika, knihovnictví a informatika
Technická chemie a chemie silikátů
Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Textilní výroba a oděvnictví
10,36%
9,15%
8,15%
6,37%
6,25%
5,78%
5,53%
5,46%
5,45%
4,71%
4,26%
3,38%
3,07%
2,94%
2,89%
2,39%
2,23%
2,19%
1,91%
1,63%
1,53%
1,12%
0,88%
0,87%
0,81%
0,26%
0,23%
0,13%
0,07%
Seznam zkratek použitých v textu
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
anglický jazyk
biologie
cizí jazyk
český jazyk
dějepis
dle zaměření
francouzský jazyk
fyzika
hudební výchova
chemie
informatika
italský jazyk
jiné
latina
matematika
německý jazyk
obecné studijní předpoklady
pohovor
polský jazyk
psychologické testy
ruský jazyk
španělský jazyk
talentové zkoušky
tělesná výchova
testy logiky
test všeobecných znalostí
výtvarná výchova
zeměpis
zkouška zručnosti
žádné
bude upřesněno
AJ
B
CJ
ČJ
D
DZ
FJ
F
HV
CH
IF
IJ
JI
L
M
NJ
OP
PO
PJ
PS
RJ
ŠJ
TZ
TV
TL
VZ
VV
Z
ZR
??
CIZÍ JAZYK
anglický jazyk
český jazyk
francouzský jazyk
italský jazyk
latina
maďarský jazyk
německý jazyk
polský jazyk
ruský jazyk
španělský jazyk
PRO ŽÁKY
žáci s ukončenou povinnou školní
docházkou
žáci 5. tříd ZŠ
žáci 7. tříd ZŠ
vyučenci
maturanti
dospělí s ukončenou povinnou školní
docházkou
absolventi se středním vzděláním (J)
AJ
ČJ
FJ
IJ
L
MJ
NJ
PJ
RJ
ŠJ
UKONČENÍ STUDIA
výuční list
maturita
absolutorium
závěrečná zkouška
osvědčení
jiné
VL
MT
A
ZZ
OS
JI
FORMA STUDIA
denní
dálková
večerní
distanční
kombinovaná
jiná forma
DE
DA
VE
DI
KS
JI
DRUH STUDIA
řádné
nástavbové
zkrácená forma studia s výučním listem
zkrácená forma studia s maturitou
pomaturitní
vyšší odborné
DALŠÍ ZKRATKY
den otevřených dveří
osoba se zdravotním postižením
povinná lékařská prohlídka
přijímací zkouška
talentová zkouška
výpočetní technika
rámcový vzdělávací program
školský vzdělávací program
bude upřesněno
ZŘIZOVATEL
kraj
soukromý subjekt
církev
stát
obec
jiný zřizovatel
NA
ZV
ZM
PMS
VO
TYP ŠKOLY
státní
soukromá
církevní
družstevní
vojenská
PŠD
ZŠ 5
ZŠ 7
VYU
MAT
DZŠ
SVB
DOD
OZP
PLP
PZ
TZ
VT
RVP
ŠVP
??
Přehled oborů
vzdělání
STŘEDNÍCH ŠKOL
Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014
¨
OKRES
HRADEC KRÁLOVÉ
15
Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014
Škola:
Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové
Adresa:
Orlické nábřeží 1/356, Hradec Králové 500 03
IČ:
71 341 072
Ředitel: Mgr. Jiří Vojáček
REDIZO:
691000794
Kontakt:
IZO:
45978298
Fax:
495513744
Typ školy:
církevní
E-mail:
[email protected]
Zřizovatel:
církev
WEB:
www.bisgymbb.cz
Poznámka ke škole:
DOD: 9.1.2013
Ukončení
studia
2012/2013
přihl.
přij.
114
30
214
60
Kód oboru
Název oboru
Délka
studia
79-41-K/41
79-41-K/81
Gymnázium
Gymnázium
4
8
Škola:
CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - VOŠ a SOŠ s.r.o.
tel:
495 513 744
Ubytování:
Stravování:
Cizí jazyky:
AJ, NJ, ŠJ, FJ
Přípravný kurz k PZ (TZ):
2013/2014
plánov.
30
60
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
2 000
2 000
M, CJ
M, CJ
Druh
studia
Pro
žáky
Prospěch
OZP
Pov. lék.
prohlídka
Adresa:
Hradecká 1151, 500 03 Hradec Králové
IČ:
25262190
Ředitel:
Mgr. Monika Benešová
tel:
777792668
Ubytování:
ANO
REDIZO:
600011755
Kontakt:
Martina Miková - studijní oddělení
tel:
495 518 744
Stravování:
ANO
IZO:
45979979
Fax:
Cizí jazyky:
AJ, RJ, NJ
Typ školy:
soukromá
E-mail:
[email protected]
Přípravný kurz k PZ (TZ):
není
Zřizovatel:
soukromý subjekt
WEB:
www.voshk.cz
Poznámka ke škole:
Czech Sales Academy Hradec Králové je jednou z nejstarších soukromých škol v Královéhradeckém kraji. Byla založena v roce 1992. Hlavním cílem školy je připravit absolventy s vynikajícími
komunikačními dovednostmi v českém a anglickém jazyce, s mezinárodním know-how v oblasti obchodu a podnikání.
2012/2013
2013/2014
Délka
Ukončení
Roční
Přijímací
Forma
Druh
Pro
Pov. lék.
Kód oboru
Název oboru
Prospěch
OZP
studia
studia
školné
zkoušky
studia
studia
žáky
prohlídka
přihl.
přij.
plánov.
63-41-M/01
16
Ekonomika a podnikání
4
MT
22
17
50
0
ANO
DE
-
PŠD
NE
Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014
Škola:
Floristická střední škola, s.r.o.
Adresa:
IČ:
REDIZO:
IZO:
Typ školy:
Zřizovatel:
Černilovská 7
25918583
600011623
12996050
soukromá
soukromý subjekt
Ředitel:
Kontakt:
Fax:
E-mail:
WEB:
Ing. Mgr. Milan Jedlička
Ing. Mgr. Milan Jedlička
tel:
tel:
495221811
495221811
[email protected]
www.floristickaskola.cz
Ubytování:
ANO
Stravování:
ANO
Cizí jazyky:
AJ, NJ
Přípravný kurz k PZ (TZ):
ANO
Poznámka ke škole: FLORISTICKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA jako jediná v ČR poskytuje čtyřleté vzdělávání v uměleckém maturitním oboru podle vlastních školních programů FLORISTICKÝ DESIGN a BRANDING DESIGN.
Obor je založen na znalostech a užití estetických pravidel, tvorbě návrhů, uměleckých instalací, log, plakátů, reklam a vlastní realizaci expozic a grafických prací.
Spolupracujeme s odbornými institucemi – Asociace floristického designu, SSŠČMS, profesními organizacemi Interflora, FDF. Učitelé se vzdělávají v zahraničí na workshopech a sympóziích.
Studenti pracují v zahraničí na stážích. Poskytujeme bohaté vybavení a silné materiálové zázemí – vybavené učebny, dataprojektory, počítače, internet, digitální fotoaparáty a kamery, tiskárny, skenery, tablety,
velkoformátové tiskárny, florální a neflorální materiály, malířské stojany, zahraniční odbornou literaturu a časopisy, ateliéry... Pořádáme pravidelné zahraniční exkurze. Nabízíme studentům mimoškolní aktivity a
možnosti realizace, podporujeme kreativitu, nápaditost a tvořivost. Absolventi jsou díky množství realizovaných akcí během studia připraveni do praktického života a jsou přijímáni na vysoké a vyšší školy. Jsme
certifikovanou společností CQS, IQ Net – Quality Management System ISO 9001, SSŠČMS – zlatý certifikát kvality Sdružená soukromých škol Čech, Moravy a Slezska.
DOD: Dny otevřených dveří: 15.9.2012, 13.10.2012, 24.11.2012, 19.1.2013, 16.2.2013, 16.3.2013, 13.4.2013, 18.5.2013, jinak kdykoli po dohodě nebo na výstavách, seminářích a Akademii.
2012/2013
2013/2014
Délka
Ukončení
Roční
Přijímací
Forma
Druh
Pro
Pov. lék.
Kód oboru
Název oboru
Prospěch
OZP
studia
studia
školné
zkoušky
studia
studia
žáky
prohlídka
přihl.
přij.
plánov.
82-41-M/05
GRAFICKÝ DESIGN:
ŠVP Floristický design a
ŠVP Branding design
Škola:
Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324
4
MT
86
60
60
10 000
VV-TZ, ČJ
DE
-
PŠD
NE
ANO
Adresa:
Pospíšilova tř. 324, 500 03 Hradec Králové
IČ:
62690043
Ředitel:
Mgr. Jan Štěrba
tel:
495511624
Ubytování:
není
REDIZO:
600011666
Kontakt:
Mgr. Iveta Jalůvková
tel:
495518194
Stravování:
ANO
506
Kč/měs
IZO:
62690043
Fax:
495514693
Cizí jazyky:
AJ, NJ, FJ, RJ, L
Typ školy:
státní
E-mail:
[email protected]
Přípravný kurz k PZ (TZ):
není
Zřizovatel:
kraj
WEB:
www.gybon.cz
Poznámka ke škole: Přijímáme 3 třídy šestiletého studia, přijímací zkoušky společnosti Scio. Třídy jsou všeobecné s velkou volitelností ve dvou posledních letech studia. Cena 1 oběda v
jídelně v Hradecké ulici je 23 Kč.
DOD: 16. 1. 2013
Kód oboru
Název oboru
Délka
studia
Ukončení
studia
79-41-K/61
Gymnázium
6
MT
2012/2013
přihl.
přij.
232
90
2013/2014
plánov.
90
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro
žáky
0
M,ČJ
DE
-
ZŠ 7
Prospěch
OZP
Pov. lék.
prohlídka
ANO
NE
17
Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014
Škola:
Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682
Adresa:
Tylovo nábř. 682, 500 02 Hradec Králové
IČ:
62690060
Ředitel: Mgr. Robert Novák
REDIZO:
600011674
Kontakt: Iva Zelenáková
IZO:
62690060
Fax:
495 075 153
Typ školy:
státní
E-mail:
[email protected]
Zřizovatel:
kraj
WEB:
www.gjkt.cz
Poznámka ke škole:
DOD: 23. 1. 2012
Délka
studia
Ukončení
studia
4
MT
Kód oboru
Název oboru
79-41-K/41
Gymnázium - všeobecný
Škola:
Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77
2012/2013
přihl.
přij.
297
150
Adresa:
Komenského 77, 504 01 Nový Bydžov
IČ:
62690221
Ředitel: PaedDr. Jaroslav Šedivý
REDIZO:
600011682
Kontakt: PaedDr. Jaroslav Šedivý
IZO:
O62690221
Fax:
495490357
Typ školy:
státní
E-mail:
[email protected]
Zřizovatel: kraj
WEB:
www.gnb.cz
Poznámka ke škole:
DOD: ANO - 13. 12. 2012 od 13 do 17 hodin
Kód oboru
Název oboru
Délka
studia
Ukončení
studia
79-41-K/41
79-41-K/61
Gymnázium
Gymnázium
4
6
MT
MT
18
2012/2013
přihl.
přij.
38
30
17
17
tel:
tel:
495 075 154
495 075 150
Ubytování:
není
Stravování:
ANO
500
Cizí jazyky:
Aj, Nj, Fj, Rj, Šj
Přípravný kurz k PZ (TZ):
není
2013/2014
plánov.
150
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro
žáky
0
ano
DE
-
PŠD
tel:
tel:
495490377
495490377
2013/2014
plánov.
30
30
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro
žáky
0
0
ČJ, M
ČJ, M
DE
DE
-
PŠD
ZŠ 7
Prospěch
Ubytování:
ANO
800
Stravování:
ANO
550
Cizí jazyky:
AJ, NJ, RJ, L
Přípravný kurz k PZ (TZ):
ANO
Prospěch
Kč/měs
OZP
Pov. lék.
prohlídka
ANO
NE
Kč/měs
Kč/měs
OZP
Pov. lék.
prohlídka
ANO
ANO
NE
NE
Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014
Škola:
Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o.
Adresa:
Československé armády 274/55, 500 03 Hradec Králové
IČ:
25262131
Ředitel: Petr Hájek, PaedDr.
tel:
495 592 288
Ubytování:
ANO
1200
Kč/měs
REDIZO:
600011771
Kontakt: Jana Machová
tel:
495 592 288
Stravování:
ANO
IZO:
62062883
Fax:
495 592 287
Cizí jazyky:
AJ,NJ,RJ
Typ školy:
soukromá
E-mail:
[email protected]
Přípravný kurz k PZ (TZ):
není
Zřizovatel: soukromý subjekt
WEB:
www.hotelovka.cz
Poznámka ke škole:
1. DOD: 15.11.2012, 24. 11. 2012, 12.1.2013 2. Stravování: ve vlastní školní jídelně 3. Další informace: organizujeme zahraniční praxe, barmanské a baristické kurzy, lyžařský kurz v 1. ročníku
a sportovní kurz ve 2. ročníku, součástí výuky jsou kurzy tance a výuka golfu
2012/2013
2013/2014 Roční
Délka
Ukončení
Přijímací
Forma
Druh
Pro
Pov. lék.
Kód oboru
Název oboru
Prospěch OZP
studia
studia
školné
zkoušky
studia studia
žáky
prohlídka
přihl.
přij.
plánov.
65-42-M/01
69-51-H/01
64-41-L/51
64-41-L/51
65-42-M/02
79-41-K/41
63-41-M/01
Hotelnictví (Hotelnictví a cestovní
ruch)
Kadeřník
Podnikání
Podnikání
Cestovní ruch
Gymnázium
Ekonomika a podnikání (Ekonom.
spr. činnost)
4
MT
54
25
60
17 000
DE
-
PŠD
NE
ANO
3
2
3
4
4
VL
MT
MT
MT
MT
19
24
18
5
30
30
60
60
30
15 000
17 000
15 000
17 000
17 000
DE
DE
DA
DE
DE
NA
NA
-
PŠD
VYU
VYU
PŠD
PŠD
NE
ANO
ANO
NE
ANO
ANO
NE
NE
ANO
ANO
4
MT
30
17 000
DE
-
PŠD
ANO
ANO
19
Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014
Škola:
Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové
Adresa:
Hradecká 1231, Hradec Králové, 500 03
IČ:
62693514
Ředitel: PaedDr. Pavel Svoboda
tel:
495518661
Ubytování:
není
REDIZO:
600023974
Kontakt:
tel:
Stravování:
ANO
23
Kč
IZO:
600023974
Fax:
495518661
Cizí jazyky:
AJ
Typ školy:
státní
E-mail:
[email protected]
Přípravný kurz k PZ (TZ):
není
Zřizovatel:
WEB:
www.specialnihk.cz
Poznámka ke škole:
DOD: Prohlídka školy a informace od kompetentních pracovníků jsou možné kdykoli po domluvě. Stravování je zajištěno ve školní jídelně v Hradecké ulici, která se honosí vysokou kvalitou
služeb. Škola je určena žákům s lehkým a středním mentálním postižením, přijímáme i žáky s postižením kombinovaným. Přijímací zkoušky se s ohledem na speciální vzdělávací potřeby a
mentální úroveň našich žáků nekonají. Škole je velice moderní, splňující nejvyšší kritéria na podmínky pro výuku a její personální zajištění. Je koncipována jako škola pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami, bezbariérový přístup je samozřejmostí. Žákům nabízíme vlídné, přátelské a bezpečné prostředí, kamarády na stejné úrovni. Nabízíme také nebývale širokou
nabídku bezplatných zájmových aktivit s různorodým zaměřením.
2012/2013
2013/2014 Roční
Délka
Ukončení
Přijímací
Forma
Druh
Pro
Pov. lék.
Kód oboru Název oboru
Prospěch OZP
studia
studia
školné
zkoušky
studia studia
žáky
prohlídka
přihl.
přij.
plánov.
78-62-C/01
78-62-C/02
Praktická škola jednoletá
Praktická škola dvouletá
1
2
ZZ
ZZ
0
4
0
4
Škola:
Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o.
2
10
0
0
DE
DE
PŠD
PŠD
ANO
ANO
NE
ANO
Adresa:
Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové
IČ:
25262165
Ředitel: Mgr. Monika Bourová
tel:
495530549
Ubytování:
není
REDIZO:
600023940
Kontakt: Mgr. Monika Bourová
tel:
495530549
Stravování:
ANO
700
Kč/měs
IZO:
110011473
Fax:
není
Cizí jazyky:
není
Typ školy:
soukromá
E-mail:
[email protected]
Přípravný kurz k PZ (TZ):
není
Zřizovatel:
soukromý subjekt
WEB:
www.daneta.cz
Poznámka ke škole: soukromá speciální střední škola poskytuje komplexní péči žákům se zdravotním postižením, bezbariérový přístup, terapie, speciální péče, obědy a dvě svačiny v ceně
33,- Kč denně, školné 300,-Kč měsíčně, praktická výuka v chráněných dílnách.
DOD: 15.11.2012
2012/2013
2013/2014 Roční
Délka
Ukončení
Přijímací
Forma
Druh
Pro
Pov. lék.
Kód oboru Název oboru
Prospěch OZP
studia
studia
školné
zkoušky
studia
studia
žáky
prohlídka
přihl.
přij.
plánov.
78-62-C/01 Praktická škola jednoletá
1
ZZ
3
3
4
3 000
ne
DE
PŠD
ANO
ANO
69-54-E/01 Provozní služby
2
VL
7
7
8
3 000
ne
DE
PŠD
ANO
ANO
20
Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014
Škola:
Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové
Adresa:
V Lipkách 692, 500 02 Hradec Králové
IČ:
62690272
Ředitel: Mgr. Jana Vitvarová
tel:
731162913
Ubytování:
není
REDIZO:
600011739
Kontakt:
tel:
Stravování:
ANO
600
Kč/měs
IZO:
62690272
Fax:
Cizí jazyky:
Aj, Nj, Rj, Fj, Šj, Ij
Typ školy:
státní
E-mail:
[email protected]
Přípravný kurz k PZ (TZ):
ANO
Zřizovatel:
kraj
WEB:
www.oahk.cz
Poznámka ke škole: Škola sídlí ve dvou budovách. Na pracovišti v Hradci Králové se vzdělávají žáci v oboru Obchodní akademie a Ekonomické lyceum. Na pracovišti ve Stěžerách se vzdělávají
žáci oboru Veřejnosprávní činnost a Sociální činnost.
DOD: Na pracovišti V Lipkách 692, Hradec Králové: 28. 11. 2012 a 6. 2. 2013. Na pracovišti ve Stěžerách, Lipová 56: 21. 11. 2012, 16. 1. 2013, a 13. 2. 2013
2012/2013
2013/2014 Roční
Délka
Ukončení
Přijímací
Forma
Druh
Pro
Pov. lék.
Kód oboru
Název oboru
Prospěch OZP
studia
studia
školné
zkoušky
studia studia
žáky
prohlídka
přihl.
přij.
plánov.
Ekonomické lyceum s rozšířenou
78-42-M/02
4
MT
78
30
30
0
AJ, M
DE
PŠD
1,6
NE
NE
výukou anglického jazyka
63-41-M/02 Obchodní akademie
4
MT
108
58
60
0
ČJ, M
DE
PŠD
1,8
NE
NE
75-41-M/01 Sociální činnost
4
MT
51
28
30
0
ČJ, M
DE
PŠD
2,0
NE
ANO
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost
4
MT
82
30
30
0
ČJ, M
DE
PŠD
1,7
NE
NE
Škola:
Obchodní akademie, Střední pedagogická škola, Vyšší odborná škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.
Adresa:
SNP 170, 500 03 Hradec Králové
IČ:
25262327
Ředitel:
REDIZO:
600011798
Kontakt:
IZO:
44445288
Fax:
Typ školy:
soukromá
E-mail:
Zřizovatel:
soukromý subjekt
WEB:
Poznámka ke škole:
DOD: 24.11.2012, 12.1.2013, 9-12 hod
Kód oboru
Název oboru
63-41-M/02
78-42-M/02
75-31-M/01
75-31-M/01
Obchodní akademie
Ekonomické lyceum
Předškolní a mimoškolní pedagogika
Předškolní a mimoškolní pedagogika
PaedDr. Eva Petřikovová
Bc. Tereza Bečková
tel:
tel:
495 542 521
495 541 548
Ubytování:
ANO
Stravování:
ANO
Cizí jazyky:
Aj, Nj, Fj, Šj, Rj, Ij
Přípravný kurz k PZ (TZ):
ano
[email protected]
www.soavoshk.cz
Délka
studia
Ukončení
studia
4
4
4
2
MT
MT
MT
MT
2012/2013
přihl.
přij.
32
24
36
28
33
27
2013/2014
plánov.
28
28
28
28
Roční
školné
23 000
23 000
23 000
23 000
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
ano
ano
DE
DE
DE
DA
Druh
studia
Pro
žáky
ZM
PŠD
PŠD
PŠD
MAT
Prospěch
OZP
Pov. lék.
prohlídka
NE
NE
NE
NE
21
Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014
Škola:
Odborné učiliště, Hradec Králové, 17. listopadu 1212
Adresa:
17. listopadu 1212, 500 03 Hradec Králové
IČ:
62690400
Ředitel:
PaedDr. Libor Mojžíš
tel:
495 000 666
Ubytování:
není
REDIZO:
600024024
Kontakt:
PaedD. Zita Horáková
tel:
495 000 677
Stravování:
není
IZO:
62690400
Fax:
495 512 745
Cizí jazyky:
ne
Typ školy:
státní
E-mail:
[email protected]
Přípravný kurz k PZ (TZ):
není
Zřizovatel: kraj
WEB:
www.ouhk.cz
Poznámka ke škole:
Střední škola poskytující vzdělání s výučním listem pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. U absolventů ZŠ požadujeme doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo
Speciálního pedagogického centra (SPC). DOD: nepořádáme - podle dohody možná návštěva školy, Ubytování a stravování poskytuje Domov mládeže, internát a školní jídelna, Hradec
Králové, Vocelova 1469/5.
2012/2013
2013/2014 Roční
Délka Ukončení
Přijímací
Forma
Druh
Pro
Pov. lék.
Kód oboru Název oboru
Prospěch OZP
studia
studia
školné
zkoušky
studia studia
žáky
prohlídka
přihl.
přij.
plánov.
Strojírenské práce
23-51-E/01
3
VL
19
11
14
DE
PŠD
ANO
ANO
(Stavebně zámečnické práce)
Potravinářská výroba
29-51-E/01
3
VL
24
5
14
DE
PŠD
ANO
ANO
(Cukrářské práce)
Potravinářské práce
29-51-E/02
2
VL
7
6
14
DE
PŠD
ANO
ANO
(Pekařské práce)
Šití oděvů
31-59-E/01
3
VL
0
0
14
DE
PŠD
ANO
ANO
(Šití a úpravy oděvů)
Tesařské práce
36-64-E/01
3
VL
11
10
14
DE
PŠD
ANO
ANO
(Tesařské práce)
Zednické práce
36-67-E/01
3
VL
15
8
14
DE
PŠD
ANO
ANO
(Zednické práce)
Stravovací a ubytovací služby
65-51-E/01
3
VL
19
13
28
DE
PŠD
ANO
ANO
(Kuchařské práce)
Práce ve stravování
65-51-E/02
2
VL
12
7
14
DE
PŠD
ANO
ANO
(Práce ve stravování)
Prodavačské práce
66-51-E/01
3
VL
15
10
14
DE
PŠD
ANO
ANO
(Prodavačské práce)
Provozní služby
69-54-E/01
2
VL
3
1
14
DE
PŠD
ANO
ANO
(Práce ve službách a domácnostech)
Pečovatelské služby
75-41-E/01
3
VL
8
7
14
DE
PŠD
ANO
ANO
(Pečovatelské práce)
22
Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014
Škola:
První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové spol. s r.o.
Adresa:
IČ:
REDIZO:
Brandlova ul. 875, 500 03 Hradec Králové
25262297
Ředitel: PhDr. Ladislav Bartůška
600011615
Kontakt: PhDr. Ladislav Bartůška
7941K41
7941K61
gymnázium
gymnázium
ANO
1200
Kč/měs
ANO
28
Kč
AJ,FJ,NJ,RJ,Šj,L,IJ,Čínsk.J,Jap.J,Arabský J,
IZO:
11586771
Fax:
Cizí jazyky:
znaková řeč
Typ školy:
soukromá
E-mail:
bartuska,[email protected]
Přípravný kurz k PZ (TZ):
ANO
Zřizovatel: soukromý subjekt
WEB:
www.psjg.cz
AJ
Poznámka ke škole: 20. let existence školy. Ve šk. r. 2010/2011 - 1. místo u MT v Královéhradeckém kraji, ve šk. r. 2011/2012 58% studentů u MT vyznamenání, nikdo nepropadl. Všichni
maturanti v AJ mají mezinárodní zkoušku na úrovni B2, C1 a v informatice zkoušku MOS konanou v Aj. Od sexty se studenti dále dělí do zaměření humanitního, ITC a přírodovědného.
8 zahraničních lektorů. Kapacita školy 300 studentů. Předměty vyučované v AJ.
DOD: 15.1.2013 Út 15.00. - 18.00, 26.1.2013 So 9.00 - 12.00
2012/2013
2013/2014
Délka
Ukončení
Roční
Přijímací
Forma
Druh
Pov. lék.
Kód oboru Název oboru
Pro žáky Prospěch
OZP
studia
studia
školné
zkoušky
studia studia
prohlídka
přihl. přij.
plánov.
4
6
MT
MT
89
64
tel:
tel:
32
29
32
28
495543141
495543141
25 000
25 000
Ubytování:
Stravování:
ČJ, PS
ČJ, PS
DE
DE
-
PŠD
ZŠ 7
1,3
1,3
ANO
NE
NE
NE
23
Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014
Škola:
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Hradební 1029
Adresa:
IČ:
Hradec Králové, Hradební 1029
15062848
Ředitel:
PaedDr. Pavel Jankovský
tel:
495511518
Ubytování:
ANO
1050
REDIZO:
600011828
Ing. Josef Kopecký
tel:
495513391
Stravování:
ANO
cca 1200
Kontakt:
Kč/měs
Kč/měs
celodenní
IZO:
15062848
Fax:
495511518
Cizí jazyky:
Rj, Nj, Aj, Fj, Šj
Typ školy:
státní
E-mail:
[email protected]
Přípravný kurz k PZ (TZ):
není
Zřizovatel:
kraj
WEB:
www.hradebni.cz
Poznámka ke škole: Prezentace školy ALDIS Hradec Králové dne 16. a 17.11.2012, obory a třídy budou otevírány podle zájmu žáků. Cena za oběd činí 26,50 Kč, cena za snídani 13,50 Kč, za
večeři 24,- Kč. Obědy cca 530 Kč/měsíc.
DOD: 10. listopadu 2012 - od 9 hod. do 12 hod., 8. prosince 2012 - od 9 hod. do 12 hod., 18. ledna 2013 - od 13 hod. do 17 hod., 19. ledna 2013 - od 9 hod. do 12 hod.
2012/2013
2013/2014 Roční
Délka Ukončení
Přijímací
Forma
Druh
Pro
Pov. lék.
Kód oboru
Název oboru
Prospěch OZP
studia
studia
školné
zkoušky
studia studia
žáky
prohlídka
přihl.
přij.
plánov.
18-20-M/01 Informační technologie
4
MT
42
22
60
M
DE
PŠD
ANO
ANO
23-45-L/01
Mechanik seřizovač
4
MT
5
5
30
M
DE
PŠD
NE
ANO
23-44-L/01
Mechanik strojů a zařízení
4
MT
5
4
30
M
DE
PŠD
NE
ANO
Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01
4
MT
26
17
30
M
DE
PŠD
NE
ANO
elektronik
Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01
4
MT
13
9
30
M
DE
PŠD
NE
ANO
silnoproud
16-02-M/01 Průmyslová ekologie
4
MT
19
11
30
Přírodopis
DE
PŠD
ANO
ANO
72-41-M/01 Informační služby
4
MT
34
20
30
ČJ
DE
PŠD
ANO
ANO
23-56-H/01
Obráběč kovů
3
VL
16
8
15
Ne
DE
PŠD
NE
ANO
23-55-H/02
Karosář
3
VL
10
6
15
Ne
DE
PŠD
NE
ANO
23-51-H/01
Strojní mechanik
3
VL
24
11
30
Ne
DE
PŠD
NE
ANO
23-52-H/01
Nástrojař
3
VL
6
2
15
Ne
DE
PŠD
NE
ANO
Elektromechanik pro zařízení a
26-52-H/01
3
VL
29
12
30
Ne
DE
PŠD
NE
ANO
příst.
26-51-H/01
Elektrikář - slaboproud
3
VL
19
6
30
Ne
DE
PŠD
NE
ANO
26-51-H/01
Elektrikář
3
VL
14
7
30
Ne
DE
PŠD
NE
ANO
26-51-H/02
Elektrikář - silnoproud
3
VL
36
22
30
Ne
DE
PŠD
NE
ANO
82-51-H/01
Umělecký kovář a zámečník, pasíř
3
VL
9
6
7
Ne
DE
PŠD
NE
ANO
21-53-H/01
Modelář
3
VL
0
0
15
Ne
DE
PŠD
NE
ANO
21-55-H/01
Slévač
3
VL
0
0
10
Ne
DE
PŠD
NE
ANO
26-41-L/52
Elektrotechnika
3
MT
20
20
30
Ne
DA
NA
VYU
ANO
NE
23-43-L/51
Provozní technika
3
MT
21
21
30
Ne
DA
NA
VYU
ANO
NE
26-41-L/52
Elektrotechnika
2
MT
20
10
30
M
DE
NA
VYU
ANO
NE
23-43-L/51
Provozní technika
2
MT
17
13
30
M
DE
NA
VYU
ANO
NE
26-51-H/01
Elektrikář
3
VL
18
18
30
Ne
DA
NA
VYU
NE
NE
24
Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014
Škola:
SOŠ a SOU, Hradec Králové, Vocelova 1338
Adresa:
IČ:
Vocelova 1338, Hradec Králové
175790
Ředitel:
REDIZO:
600170764
Ing. Vladislav Košťál
Kontakt:
tel:
495212569
Ubytování:
ANO
tel:
495212861
Stravování:
ANO
IZO:
175790
Fax:
Cizí jazyky:
AJ, NJ
Typ školy:
státní
E-mail:
[email protected]
Přípravný kurz k PZ (TZ):
Zřizovatel:
kraj
WEB:
www.sosasou-vocelova.cz
Dny otevřených dveří -pátek 23.11.12 a sobota 24.11.12, sobota 8.12.12, pátek 11.1.2013 . Pozn.ke stravování - celodenní činí cca 1200,- měsíčně.
Dny otevřených dveří - v pátek vždy od 14.00 do 18.00 hodin, v sobotu vždy od 8.00 hodin do 12.00 hodin.
2012/2013
2013/2014 Roční
Délka
Ukončení
Přijímací
Forma
Druh
Pro
Kód oboru
Název oboru
studia
studia
školné
zkoušky
studia studia
žáky
přihl.
přij.
plánov.
23-45-M/01
37-41-M/01
39-41-L/01
39-41-L/01
23-55-H/01
23-55-H/02
23-61-H/01
23-68-H/01
23-68-H/01
26-57-H/01
36-52-H/01
36-64-H/01
36-66-H/01
36-67-H/01
39-41-H/01
39-41-L/51
36-44-L/51
Dopravní prostředky
Provoz a ekonomika dopravy
Autotronik
Mech.inst. a elektrotech.zařízení
Klempíř
Karosář
Autolakýrník
Mech.opravář motorových vozidel
Mech.opravář mot. voz.-zkr.forma
Autoelektrikář
Instalatér
Tesař
Montér suchých staveb
Zedník
Malíř a lakýrník
Autotronik
Stavební provoz /
4
4
4
4
3
3
3
3
1
3
3
3
3
3
3
2
2
MT
MT
MT
MT
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
MT
MT
19
23
30
8
6
21
13
61
25
20
32
7
7
13
9
16
16
7
6
16
10
37
23
11
18
5
4
11
30
30
30
30
12
24
12
36
24
30
30
24
24
24
12
15
15
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
SVB
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
VYU
VYU
1200,celodenní
strava cca
1500,-/měs
Prospěch
oběd 26,-.
OZP
Pov. lék.
prohlídka
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
25
Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014
Škola:
SOŠ veterinární, Hradec Králové-Kukleny, Pražská 68
Adresa:
Pražská 68, 501 01, Hradec Králové
IČ:
62690281
Ředitel:
Ing. Bc. Hana Rubáčková
tel:
495535386/113
REDIZO:
600011801
Kontakt:
Ing. Regína Čížková
tel:
495535400
IZO:
108 007 863
Fax:
495 535 400
Typ školy:
státní
E-mail:
[email protected]
Zřizovatel: kraj
WEB:
www.sosvet.cz
Poznámka ke škole: Ubytování zajištěno u jiného subjektu. Školní stáj, sýrárna, včely, laboratoře a odborné učebny.
DOD: 2.10.,21.11.2012,9.1.2013
2012/2013
2013/2014 Roční
Délka
Ukončení
Přijímací
Kód oboru
Název oboru
studia
studia
školné
zkoušky
přihl.
přij.
plánov.
43-41-M/01
43-41-M/01
Škola:
Veterinářství (Veterinární technik)
Veterinářství
(Veterinární technik - laborant)
Ubytování:
není
1250
Stravování:
ANO
650
Cizí jazyky:
AJ, NJ, L
Přípravný kurz k PZ (TZ):
není
Forma
studia
Druh
studia
Pro
žáky
Prospěch
Kč/měs
Kč/měs
OZP
Pov. lék.
prohlídka
4
MT
106
60
60
0
B, CH
DE
-
PŠD
NE
ANO
4
MT
38
30
30
0
B, CH
DE
-
PŠD
NE
ANO
Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787
Adresa:
Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř.787, 500 03 Hradec Králové
IČ:
62690035
Ředitel: Mgr. Nataša Ungermannová
tel:
495511377
Ubytování:
není
REDIZO:
600011658
Kontakt: Jana Hysková
tel:
495514802
Stravování:
ANO
530
Kč/měs
IZO:
62690035
Fax:
495511377
Cizí jazyky:
AJ, NJ
Typ školy:
státní
E-mail:
[email protected]
Přípravný kurz k PZ (TZ):
ANO
Zřizovatel:
kraj
WEB:
www.spsstavhk.cz
Poznámka ke škole: cena oběda je 26,50 Kč. Ubytování DMIŠJ HK cena 1250,-Kč. OZP - NE: žáci absolvují v rámci výuky praxi v dílnách a souvislou praxi u stavebních firem.
DOD: 11.12.2012 od 8:30 do 17:00, 17.1.2013 od 14:00 do 17:00, další možnosti návštěvy školy 10.10.2012 od 8:30 do 13:15 - návštěva výuky, týden akcí pro ZŠ od 10.9. do 14.9.2012,
výstava SŠ 16.-17.11.2012, Den architektury a stavebnictví 24.11.2012 od 8:30 do 12:00, v měsíci lednu 2013 výstava ve SVK HK.
2012/2013
2013/2014 Roční
Délka Ukončení
Přijímací
Forma
Druh
Pro
Pov. lék.
Kód oboru
Název oboru
Prospěch OZP
studia
studia
školné
zkoušky
studia studia
žáky
prohlídka
přihl.
přij.
plánov.
Stavebnictví
36-47-M/01 (Pozemní stavitelství-projektování s
4
MT
117
76
60
0
ANO
DE
PŠD
NE
NE
využitím grafických aplikací)
Stavebnictví
36-47-M/01
4
MT
0
0
30
0
ANO
DE
PŠD
NE
NE
(Geodézie ve stavebnictví)
36-45-M/01 Technická zařízení budov
4
MT
29
8
30
0
ANO
DE
PŠD
NE
NE
78-42-M/01 Technické lyceum
4
MT
75
27
30
0
ANO
DE
PŠD
NE
NE
36-45-M/01 Technická zařízení budov
2
MT
0
0
30
0
NE
DE
ZM
MAT
NE
NE
36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí
2
MT
0
0
30
0
NE
DE
ZM
MAT
NE
NE
26
Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014
Škola:
Střední průmyslová škola, Hradec Králové, Hradecká 647
Adresa:
Hradecká č.p. 647, 500 03 Hradec Králové
IČ:
62690019
Ředitel: Ing. Eva Stehlíková
tel:
495 070 710
Ubytování:
není
REDIZO:
600011704
Kontakt: Mgr. Petra Volejníková
tel:
495 070 713
Stravování:
není
IZO:
62690019
Fax:
Cizí jazyky:
AJ, FJ, NJ, RJ
Typ školy:
státní
E-mail:
[email protected]
Zřizovatel:
kraj
WEB:
www.spshk.cz
Poznámka ke škole: Žáci budou konat přijímací zkoušku z matematiky. Známky z M, Čj a CJ budou zohledněny v přijímacím řízení. DM, internát a školní jídelna, Vocelova 1469/5, 500 02
Hradec Králové
DOD: 16.11. 2012 od 13,00 do 18,00 hod. 17.11. 2012 od 9,00 - 13,00 hod. 8.12. 2012 od 9,00 hod do 13,00 hod. 12.1. 2013 od 9,00 hod. do 13,00 hod.
2012/2013
2013/2014 Roční
Délka
Ukončení
Přijímací
Forma
Druh
Pro
Pov. lék.
Kód oboru
Název oboru
Prospěch OZP
studia
studia
školné
zkoušky
studia studia
žáky
prohlídka
přihl.
přij.
plánov.
18-20-M/01
23-41-M/01
26-41-M/01
26-45-M/01
Škola:
Informační technologie
Strojírenství
Elektrotechnika
Telekomunikace
4
4
4
4
MT
MT
MT
MT
80
42
54
13
46
24
19
0
60
30
30
30
M
M
M
M
DE
DE
DE
DE
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
NE
NE
NE
Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o.
Adresa:
Hradecká 1151/9, Hradec Králové, 500 03
IČ:
25261991
Ředitel: Ing. Jan Lang
tel:
491114324
Ubytování:
ANO
1900
Kč/měs
REDIZO:
600011631
Kontakt: Ing. Jan Lang
tel:
491114324
Stravování:
ANO
950
Kč/měs
IZO:
11021420
Fax:
není
Cizí jazyky:
AJ
Typ školy:
soukromá
E-mail:
[email protected]
Přípravný kurz k PZ (TZ):
není
Zřizovatel:
soukromý subjekt
WEB:
www.ssakhk.cz
Poznámka ke škole: Škola je vybavena nejmodernější technikou i softwarem. Má velmi dobré připojení k Internetu včetně WI-FI v prostorách školy. Informační systém školy poskytuje
informace o studiu žákům i rodičům. Výuka je výrazně zaměřena na používání počítačů. Žáci získávají certifikát ECDL, případně další cert.
DOD: pá 19.10.2012 od 13.00 , so 24.11.2012 od 9.00, pá 14.12.2012 od 13.00, pá 18.1.2013 od 13.00, so 16.2.2013 od 9.00
2012/2013
2013/2014 Roční
Délka
Ukončení
Přijímací
Forma
Druh
Pro
Pov. lék.
Kód oboru
Název oboru
Prospěch OZP
studia
studia
školné
zkoušky
studia studia
žáky
prohlídka
přihl.
přij.
plánov.
Informační technologie –
18-20-M/01
4
MT
34
32
60
46 500
není
DE
PŠD
ANO
NE
programování, počítačové sítě
Multimediální tvorba –
82-41-M/17
4
MT
36
32
60
46 500
TZ, PO
DE
PŠD
ANO
NE
počítačová grafika
27
Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014
Škola:
Střední škola potravinářská, Smiřice, Gen. Govorova 110
Adresa:
Ge. Govorova 110, 50303 Smiřice
IČ:
15061507
Ředitel: Ing. Ema Baboráková
tel:
495421058
Ubytování:
není
REDIZO:
600011607
Kontakt: Ing. Eva Ježková
tel:
495421058
Stravování:
ANO
520
Kč/měs
IZO:
15061507
Fax:
495421058
Cizí jazyky:
AJ/NJ
Typ školy:
státní
E-mail:
[email protected]
Přípravný kurz k PZ (TZ):
není
Zřizovatel:
kraj
WEB:
www.ssp-smirice.cz
Poznámka ke škole:
DOD: 23. 11. 2012 od 8,00 - 16,00hod. ; 7. 12. a 8.12. od 10,00 do 16,00 spojené s vánoční výstavou. Informace o studiu a návštěvu školy je možné uskutečnit i mimo uvedené termíny po
předchozí telefonické domluvě.
2012/2013
2013/2014 Roční
Délka
Ukončení
Přijímací
Forma
Druh
Pro
Pov. lék.
Kód oboru Název oboru
Prospěch OZP
studia
studia
školné
zkoušky
studia studia
žáky
prohlídka
přihl.
přij.
plánov.
2953H/01
2954H/01
6551H/01
6441L/01
28
Pekař
Cukrář
Kuchař-číšník
Podnikání
3
3
3
3
VL
VL
VL
MT
10
32
47
35
10
32
47
30
24
30
60
30
0
0
0
0
-
DE
DE
DE
DA
NA
PŠD
PŠD
PŠD
VYU
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014
Škola:
Střední škola Sion High School, Hradec Králové
Adresa:
Na Kotli 1201, 500 09 Hradec Králové
IČ:
71 341 501
Ředitel:
Mgr. Michal Řada
tel:
495 263 623
Ubytování:
ANO
1250
Kč/měs
REDIZO:
181 035 618
Kontakt:
tel:
777 253 383
Stravování:
IZO:
691 004 048
Fax:
495 270 153
Cizí jazyky:
Typ školy:
soukromá
E-mail:
[email protected]
Přípravný kurz k PZ (TZ):
Zřizovatel: církev
WEB:
http://www.highschool.cz
Poznámka ke škole:
DOD: dle dohody. Ubytování zajišťuje DM v Hradci Králové. Škola nabízí 4 hlavní směry studia (Střední pedagogická škola, Střední sportovní škola, gymnaziální studium a učňovské studium
prodavač). Přijímací zkoušky na gymnaziální obor se konají z matematiky a českého jazyka. Přesná kritéria ke všem oborům jsou zveřejněna vždy koncem ledna. Na pedagogické obory není
nezbytné v době přijímání ovládat hru na hudební nástroj. Škola nabízí rodinou atmosféru, invidivuální přístup i prostupnost mezi obory. Součástí týmu Sion High School jsou i učitelé z USA.
Škola chce nabízet i stážní pobyty v zahraničí.
2012/2013
2013/2014 Roční
Délka
Ukončení
Přijímací
Forma
Druh
Pro
Pov. lék.
Kód oboru
Název oboru
Prospěch OZP
studia
studia
školné
zkoušky
studia studia
žáky
prohlídka
přihl.
přij.
plánov.
79-41-K/41
79-41-K/41
78-42-M/03
75-31-M/01
75-31-M/01
66-51-H/01
69-54-E/01
78-42-M//03
Gymnázium
Gymnázium se sportovním
zaměřením
Pedagogické lyceum
Předškolní a mimoškolní
pedagogika
Předškolní a mimoškolní
pedagogika
Prodavač
Provozní služby
Pedagogické lyceum
4
MT
30
DE
4
MT
20
DE
4
MT
30
DE
ANO
4
MT
30
DA
ANO
4
MT
30
DE
ANO
3
2
4
VL
VL
MT
25
DE
DE
DA
ANO
29
Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014
Škola:
Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové, Velká 3
Adresa:
Velká 3, 503 41 Hradec Králové
IČ:
527939
Ředitel: PhDr. Helena Matyková
tel:
495 426 100
Ubytování:
není
REDIZO:
600011712
Kontakt: Ing.Vladimíra Baranová
tel:
495 514 813
Stravování:
ANO
500
Kč/měs
IZO:
527939
Fax:
495 212 860
Cizí jazyky:
AJ, NJ, RJ
Typ školy:
státní
E-mail:
[email protected]; [email protected]
Přípravný kurz k PZ (TZ):
není
Zřizovatel:
kraj
WEB:
www.sssoghk.cz
Poznámka ke škole: DOD: Odborný výcvik a praxe probíhá v HK, ev. pro obor Kadeřník také v Pardubicích. Ubytování poskytuje jiný subjekt - cca 1250 Kč za měsíc bez stravy zprostředkujeme. Stravování je zajištěno - poskytují jiné subjekty (cena oběda je cca 25 Kč). OZP pouze u oboru Zahradník (část. sluch. post.) a pouze na doporučení lékaře; není bezbariérový
přístup. Škola organizuje další vzdělávání pro dospělé.
DOD: 23.11. 2012 (14-18 hod); 24.11.2012 (8-12 hod); 26.1.2013 (8-12 hod)
2012/2013
2013/2014 Roční
Délka
Ukončení
Přijímací
Forma
Druh
Pro
Pov. lék.
Kód oboru
Název oboru
Prospěch OZP
studia
studia
školné
zkoušky
studia studia
žáky
prohlídka
přihl.
přij.
plánov.
65-51-H/01
65-51-H/01
66-51-H/01
66-52-H/01
41-52-H/01
69-51-H/01
69-41-L/01
34-56-L/01
34-56-L/01
63-41-M/01
63-41-M/01
65-42-M/01
41-44-M/01
41-44-M/01
64-41-L/51
64-41-L/51
30
Kuchař-číšník (Kuchař)
Kuchař-číšník (Číšník)
Prodavač
Aranžér
Zahradník
Kadeřník
Kosmetické služby
Fotograf (Fotograf)
Fotograf (Technický fotograf)
Ekonomika a podnikání
(Sportovní management)
Ekonomika a podnikání
(Obchodní management)
Hotelnictví
Zahradnictví (Projektování zahrad)
Zahradnictví (Floristika)
Podnikání
Podnikání
3
3
3
3
3
3
4
4
4
VL
VL
VL
VL
VL
VL
MT
MT
MT
56
42
24
0
25
138
40
39
0
15
17
13
0
12
49
17
23
0
37
37
30
12
29
75
30
20
10
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ČJ, CJ
ČJ, CJ
ČJ, CJ
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
-
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
NE
NE
NE
NE
ANO
NE
NE
NE
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
4
MT
41
20
20
ČJ, CJ
DE
-
PŠD
NE
ANO
4
MT
8
3
10
ČJ, CJ
DE
-
PŠD
NE
ANO
4
4
4
2
3
MT
MT
MT
MT
MT
68
0
0
92
27
23
0
0
30
27
30
15
15
30
30
ČJ, CJ
ČJ, CJ
ČJ, CJ
ČJ, CJ
ne
DE
DE
DE
DE
DA
NA
NA
PŠD
PŠD
PŠD
VYU
VYU
NE
NE
NE
NE
NE
ANO
ANO
ANO
NE
NE
Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014
Škola:
Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112
Adresa:
Dr.M.Tyrše 112, 504 01 Nový Bydžov
IČ:
87751
Ředitel: Mgr. Vladimír Blažej
tel:
495260276
Ubytování:
ANO
1000
Kč/měs
REDIZO:
600011763
Kontakt: Mgr. Václav Dostálek
tel:
495490328
Stravování:
ANO
1560
Kč/měs
IZO:
87751
Fax:
495493016
Cizí jazyky:
AJ,NJ
Typ školy:
státní
E-mail:
sstrnb.@seznam.cz
Přípravný kurz k PZ (TZ):
Zřizovatel:
kraj
WEB:
www.sstrnb
Poznámka ke škole:Stravování: 26,--Kč za oběd/den, ubytovaný žák platí 78,-- Kč/den (strava 5x denně)
Výuka probíhá ve dvou výukových centrech Nový Bydžov a Hlušice (MOMV,OZS,DP,ŘNOD).Škola umožňuje pro uchazeče alespoň se základním vzděláním dle §113 Zákona č.561/2004 Sb.
získání středního vzdělání ve všech oborech vykonáním jednotlivých zkoušek z vyučovaných předmětů. SŠTŘ Nový Bydžov nabízí získání výučních listů ve zkrácené době a absolvování kurzů a
modulů v projektu financovaném ESF a podporovaném EU, v rámci operačního programu"Vzdělávání pro konkurenceschopnost". Projekt nabízí: Studium jednotlivých předmětů s možností
získání výučních listů v oborech Opravář zemědělských strojů a Cukrář, Elektrikář-silnoproud, Řezník-uzenář. Dny otevřených dveří: 3.11.,10.11.,24.11.,1.12.,8.12.,15.12.2012 8,30 - 12,00
hodin.
2012/2013
2013/2014 Roční
Délka
Ukončení
Přijímací
Forma
Druh
Pro
Pov. lék.
Kód oboru
Název oboru
Prospěch OZP
studia
studia
školné
zkoušky
studia studia
žáky
prohlídka
přihl.
přij.
plánov.
23-45-M/01 Dopravní prostředky
4
MT
13
6
30
ČJ,M
DE
PŠD
NE
ANO
Mechanik opravář motor.vozidel
23-68-H/01
3
VL
36
20
30
DE
PŠD
NE
ANO
ŠVP Automechanik
Mechanik opravář motor.vozidel
23-68-H/01
ŠVP Řidič nákladní a osobní
3
VL
7
6
30
DE
PŠD
NE
ANO
dopravy
26-51/H/02 Elektrikář-silnoproud
3
VL
15
11
24
DE
PŠD
NE
ANO
26-57-H/01
Autoelektrikář
3
VL
10
2
24
DE
PŠD
NE
ANO
29-54-H/01
Cukrář
3
VL
18
14
30
DE
PŠD
NE
ANO
29-56-H/01
Řezník-uzenář
3
VL
16
13
24
DE
PŠD
NE
ANO
41-55-H/01
Opravář zemědělských strojů
3
VL
18
14
30
DE
PŠD
NE
ANO
65-51-H/01
Kuchař-číšník
3
VL
29
18
30
DE
PŠD
NE
ANO
37-42-L/51
Logistické a finanční služby
2
MT
16
15
30
ČJ,M
DE
NA
VYU
NE
ANO
64-51-L/51
Podnikání
2
MT
18
10
30
ČJ,M
DE
NA
VYU
NE
NE
31
Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014
Škola:
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549
Adresa:
Štefánikova 549, 500 11 Hradec Králové
IČ:
62690361
Ředitel:
Mgr. Iva Rindová
tel:
495272398
Ubytování:
ANO
900
Kč/měs
REDIZO:
600024016
Kontakt:
Ing. Helena Urbanová
tel:
605286483
Stravování:
ANO
1600
Kč/měs
IZO:
110013450
Fax:
495272398
Cizí jazyky:
AJ
Typ školy:
státní
E-mail:
[email protected]
Přípravný kurz k PZ (TZ):
není
Zřizovatel:
kraj
WEB:
www.nelhk.com
Poznámka ke škole:
DOD: Střední škola je zaměřená na vzdělávání žáků se sluchovým postižením. Pro doplnění žáků ve třídě je možné přijímat i žáky s jiným typem postižením na základě lékařského doporučení.
Výuka probíhá v malých kolektivech - počet žáků ve třídě je maximálně 10. Stravování je zajištěno v areálu školy, pro internátní žáky 5 krát denně, cena oběda pro docházející je Kč 27,-.
Pro
2012/2013
2013/2014 Roční Přijímací Forma
Druh
Prospěch OZP Pov. lék.
Délka Ukončení
žáky
Název oboru
studia
studia
školné
přihl. přij.
plánov.
zkoušky studia studia
prohlídka
33-56-H/01
Truhlář
4
VL
5
5
10
0
PO
DE
PŠD
ANO
ANO
Truhlářská a čalounická výroba
33-56-E/01
3
VL
1
1
5
0
PO
DE
PŠD
ANO
ANO
(Truhlářské práce)
82-51-H/02
Umělecký truhlář a řezbář
4
VL
1
1
10
0
PO
DE
PŠD
ANO
ANO
65-52-H/01
Kuchař - číšník (Kuchař)
4
VL
4
4
10
0
PO
DE
PŠD
ANO
ANO
Stravovací a ubytovací služby
65-51-E/01
3
VL
1
1
5
0
PO
DE
PŠD
ANO
ANO
(Kuchařské práce)
29-54-H/01
Cukrář
4
VL
3
3
5
0
PO
DE
PŠD
ANO
ANO
29-51-E/01
Potravinářská výroba (Cukrářské práce)
3
VL
2
2
5
0
PO
DE
PŠD
ANO
ANO
75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika
5
MT
5
0
10
0
OP
DE
PŠD
ANO
ANO
34-53-L/01
Reprodukční grafik pro média
5
MT
9
7
10
0
OP
DE
PŠD
ANO
ANO
33-42-L/51
Nábytkářská a dřevařská výroba
3
MT
0
0
10
0
ČJ,M
DE
NA
VYU
ANO
ANO
64-41-L/51
Podnikání
3
MT
0
0
10
0
ČJ,M
DE
NA
VYU
ANO
ANO
32
Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014
Škola:
Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové, 17. listopadu 1202
Adresa:
17. listopadu 1202, Hradec Králové
IČ:
145 238
Ředitel: Mgr. Václav Kosina
tel:
49 49 46 033
Ubytování:
ANO
1150
Kč/měs
REDIZO:
600011747
Kontakt: Lenka Čápová, DiS.
tel:
49 49 46 034
Stravování:
ANO
1000
Kč/měs
IZO:
110100867
Fax:
495 514 891
Cizí jazyky:
AJ, NJ
Typ školy:
státní
E-mail:
[email protected]
Přípravný kurz k PZ (TZ):
ANO
Zřizovatel:
kraj
WEB:
www.hnn.cz
Poznámka ke škole: Oběd 23Kč, snídaně 14 Kč, večeře 21 Kč.
DOD: sobota - 20.10.2012, středy - 7.11.2012, 28.11.2012, 12.12.2012, 20.2.2013, 6.3.2013
Teorie, praxe, ubytování a stravování přímo v Hradci Králové. K dispozici internet 40Mb/s a také WIFi na DM. Na škole vyučují rovněž špičkoví odborníci z praxe. Výuka je doplňována
odbornými exkurzemi, výstavami a studentskými soutěžemi. Výuka na CNC dřevoobráběcích strojích.
Pro
2012/2013
2013/2014
Délka
Ukončení
Roční
Přijímací
Forma
Druh
Prospěch OZP
Pov. lék.
Kód oboru
Název oboru
žáky
studia
studia
školné
zkoušky
studia studia
prohlídka
přihl.
přij.
plánov.
82-41-M/11
Design výrobků
4
MT
0
0
Uměleckořemeslné zpracování
82-51-L/02
dřeva (zaměření práce truhlářské
4
MT
31
25
nebo řezbářské)
Uměleckořemeslná stavba
82-51-L/06
hudebních nástrojů (zaměření
4
MT
10
9
klávesové nebo strunné nástroje)
33-56-H/01
Truhlář
3
VL
23
17
33-42-L/51
Nábytkářská a dřevařská výroba
2
MT
0
0
33-42-M/01 Navrhování a konstrukce nábytku
4
MT
0
0
Pozn: obory, ve kterých je počet žáků přihl./přij. 0/0 se otevírají pouze každý druhý rok.
28
0
TZ
DE
-
PŠD
NE
NE
48
0
TZ
DE
-
PŠD
NE
ANO
24
0
TZ
DE
-
PŠD
NE
ANO
30
30
30
0
0
0
ČJ+AJ/NJ
ČJ+AJ/NJ
DE
DE
DE
NA
-
PŠD
VYU
PŠD
NE
ANO
NE
ANO
NE
NE
33
Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014
Škola:
TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Třebechovice pod Orebem, s.r.o.
Adresa:
Heldovo náměstí 231, 503 46 Třebechovice pod Orebem
IČ:
27482073
Ředitel: Ing. Miroslav Hofman
tel:
724614691
Ubytování:
ANO
1250
Kč/měs
REDIZO:
651014646
Kontakt: Kateřina Havelková
tel:
495 593 074
Stravování:
ANO
IZO:
151014655
Fax:
495 593 971
Cizí jazyky:
Aj,Nj
Typ školy:
soukromá
E-mail:
[email protected]
Přípravný kurz k PZ (TZ):
není
Zřizovatel:
soukromý subjekt
WEB:
www.trivistreb.cz
Poznámka ke škole: Vlastní školní jídelna-oběd 25,-Kč. Ubytování DM Hradec Králové. Uplatnění ve státní správě. Dálkové s.-konzultace 1xtýdně (návaznost na všechny výuční obory).
DOD: 24.11.2012 a 5.1.2013
2012/2013
2013/2014 Roční
Délka
Ukončení
Přijímací
Forma
Druh
Pro
Pov. lék.
Kód oboru
Název oboru
Prospěch OZP
studia
studia
školné
zkoušky
studia studia
žáky
prohlídka
přihl.
přij.
plánov.
68-42-M/01
68-42-L/51
Škola:
Bezpečnostněprávní činnost
Veřejnoprávní ochrana - ŠVP
Bezpečnostní služby
4
MT
50
32
60
17 500
DE
PŠD
NE
ANO
3
MT
20
15
30
12 500
DA
VYU
NE
NE
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Nový Bydžov, Jana Maláta 1869
Adresa:
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Nový Bydžov, Jana Maláta 1869, 504 01 Nový Bydžov
IČ:
62690159
Ředitel: Ing. Blanka Macháčková
tel:
495 493 347
Ubytování:
ANO
900
Kč/měs
REDIZO:
600011780
Kontakt: Alena Vodáková
tel:
495 490 353
Stravování:
ANO
600
Kč/měs
IZO:
62690159
Fax:
495493347
Cizí jazyky:
AJ, NJ
Typ školy:
státní
E-mail:
[email protected]
Přípravný kurz k PZ (TZ):
není
Zřizovatel:
kraj
WEB:
www. sosnb.cz
Poznámka ke škole:
DOD - středa 21. 11. 2012 a sobota 19. 1. 2013. *V rámci oboru vzdělání ekonomika a podnikání je možné volit ŠVP Management sportu nebo ŠVP Ekonomika a finanční služby. Pro
ubytované na domově mládeže poskytujeme celodenní stravování. Po úspěšném absolvování SOŠ je možné pokračovat na VOŠ obor Účetnictví a daně. Pro žáky devátých tříd pořádáme den
finanční gramotnosti na základě telefonické domluvy se ZŠ.
2013/2014 Roční
Délka
Ukončení 2012/2013
Přijímací
Forma Druh
Pro
Pov. lék.
Kód oboru
Název oboru
Prospěch OZP
studia
studia
školné zkoušky
studia studia
žáky
prohlídka
přihl. přij.
plánov.
63-41-M/01
63-41-M/02
34
Ekonomika a podnikání*
Obchodní akademie
4
4
MT
MT
34
30
22
18
30
30
0
0
ČJ,MAT
ČJ,MAT
DE
DE
-
PŠD
PŠD
ANO
ANO
NE
NE
Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014
Škola:
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234
Adresa:
Komenského 234, Hradec Králové 500 03
IČ:
581101
Ředitel: PaedDr. Soňa Lamichová
tel:
495 075 201
Ubytování:
ANO
1160
Kč/měs
REDIZO:
600019772
Kontakt: Marta Vyčítalová
tel:
495 075 111
Stravování:
ANO
1724
Kč/měs
IZO: SZŠ
110030591
Fax:
495 513 485
Cizí jazyky:
AJ, NJ, IJ
Typ školy:
státní
E-mail:
[email protected]
Přípravný kurz k PZ (TZ):
není
Zřizovatel: kraj
WEB:
www.zshk.cz
Poznámka ke škole:
DOD: pro SZŠ: 22.11.2012 a 16.1.2013; pro VOŠZ kdykoliv po předchozí telefon. domluvě. Stravování: ceny jednotlivých jídel: snídaně 23 Kč, svačina 5 Kč, oběd 27 Kč, večeře 27 Kč, 2. večeře
12 Kč. Místa výkonu praktického vyučování všech oborů jsou zdravotnická zařízení v regionu. PZ v oboru DZT označená jako ZR je: kresba podle předlohy a modelace z křídy podle vzoru.
Přijímací řízení pro obory VOŠZ pro školní rok 2012/2013 ke dni odevzdání tabulky neproběhlo.
2013/2014 Roční
Délka
Ukončení 2012/2013
Přijímací
Forma Druh
Pro
Pov. lék.
Kód oboru
Název oboru
Prospěch OZP
studia
studia
školné zkoušky
studia studia
žáky
prohlídka
přihl. přij.
plánov.
53-41-M/01
78-42-M/04
53-43-M/01
Zdravotnický asistent
(Praktická sestra)
Zdravotnické lyceum
Laboratorní asistent
4
MT
123
60
60
0
B
DE
-
PŠD
NE
ANO
4
4
MT
MT
165
88
60
30
0
0
B
CH
DE
DE
-
PŠD
PŠD
ANO
NE
NE
ANO
35
Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014
OKRES JIČÍN
36
Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014
Škola:
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Nová Paka, Kumburská 740
Adresa:
Kumburská 740, 509 01 Nová Paka
IČ:
60117001
Ředitel: Mgr. Pavel Matějovský
tel:
493721322
Ubytování:
ANO
REDIZO:
600012026
Kontakt: Mgr. Marie Trávníková
tel:
493721320
Stravování:
ANO
IZO:
401170
Fax:
není
Cizí jazyky:
AJ, NJ, RJ
Typ školy:
státní
E-mail:
[email protected]
Přípravný kurz k PZ (TZ):
Zřizovatel:
kraj
WEB:
www.gymnp.cz
Poznámka ke škole:Bezbariérový přístup - plošina pro invalidy, bezbariérové WC, cvičná škola University Hradec Králové, škola je nositel certifikátu Zdravá škola
DOD: 4.12.2012
2012/2013
2013/2014 Roční
Délka
Ukončení
Přijímací
Forma
Druh
Pro
Kód oboru Název oboru
studia
studia
školné
zkoušky
studia studia
žáky
přihl.
přij.
plánov.
7941K/41
7941K/81
7531M/01
Škola:
Gymnázium
Gymnázium
Předškolní a mimoškolní
pedagogika
4
8
MT
MT
63
25
30
22
30
30
4
MT
75
30
30
OP
ČJ, M
TV, VV,
HV, JV
1000
1388
Kč/měs
Kč/měs
ANO
Prospěch
OZP
Pov. lék.
prohlídka
DE
DE
-
PŠD
ZŠ 5
ANO
ANO
NE
NE
DE
-
PŠD
NE
ANO
Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice
Adresa:
Husova 1414, 508 22 Hořice
IČ:
60116927
Ředitel: Mgr. Hana Richtermocová
tel:
493 623 821
Ubytování:
ANO
900
Kč/měs
REDIZO:
600012085
Kontakt: Tereza Černá
tel:
493 623 821
Stravování:
ANO
1260
Kč/měsíc
IZO:
110200039
Fax:
Cizí jazyky:
AJ, NJ, RJ, FJ, ŠJ
Typ školy:
státní
E-mail:
[email protected]
Přípravný kurz k PZ (TZ):
není
Zřizovatel:
kraj
WEB:
www.gozhorice.cz
Poznámka ke škole: PZ formou testu VZ, učební obor prodavač bez PZ, cena obědu 23 Kč/den, mezinárodní projekty se zahraničními školami, obor agropodnikání - možnost ustájení koní na
šk. statku, ŘP sk. B a T zdarma
DOD: více informací na webu školy
2012/2013
2013/2014 Roční
Délka
Ukončení
Přijímací
Forma
Druh
Pro
Pov. lék.
Kód oboru
Název oboru
Prospěch OZP
studia
studia
školné
zkoušky
studia studia
žáky
prohlídka
přihl.
přij.
plánov.
78-42-M/05
79-41-K/81
75-41-M/01
41-41-M/01
63-41-M/02
66-51-H/01
Přírodovědné lyceum
Gymnázium
Sociální činnost
Agropodnikání
Obchodní akademie
Prodavač
4
8
4
4
4
3
MT
MT
MT
MT
MT
ZZ
12
30
27
29
30
8
10
30
14
13
9
2
30
30
30
30
30
30
VZ
VZ
VZ
VZ
VZ
ne
DE
DE
DE
DE
DE
DE
-
PŠD
ZŠ 5
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
NE
NE
NE
ANO
NE
NE
37
Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014
Škola:
Integrovaná střední škola, Nová Paka, Kumburská 846
Adresa:
Kumburská 846, 509 31 Nová Paka
IČ:
15055663
Ředitel: Mgr. Zbyněk Hruška
tel:
493 723 727
Ubytování:
ANO
1000,Kč/měs.
REDIZO:
600170781
Kontakt:
tel:
493 723 576
Stravování:
ANO
26,Kč
IZO:
600170781
Fax:
493 723 576
Cizí jazyky:
Aj, Nj
Typ školy:
státní
E-mail:
[email protected]
Přípravný kurz k PZ (TZ):
není
Zřizovatel:
kraj
WEB:
www.issnp.cz
Poznámka ke škole: Výuka umožňuje vzájemnou prostupnost mezi studijními a učebními obory. Žáci každoročně reprezentují školu v soutěžích SOČ a Enersol, kde dosahují vynikajících
výsledků.
DOD: 26.11.2012 a 28.1.2013 ve všech objektech školy. Návštěvní doba 8,00 - 16,00 hodin. Informace k nástavbovému studiu: toto studium je určeno pro absolventy s výučním listem v
oboru elektrikář a ve strojírenském oboru. Konzultace probíhají vždy 1 x za 14 dní a to ve všední den.
2012/2013
2013/2014 Roční
Délka
Ukončení
Přijímací
Forma
Druh
Pro
Pov. lék.
Kód oboru
Název oboru
Prospěch OZP
studia
studia
školné
zkoušky
studia studia
žáky
prohlídka
přihl.
přij.
plánov.
26-41-M/01 Elektrotechnika
4
MT
14
6
30
VZ
DE
ANO
26-41-L/01
Mechanik elektrotechnik
4
MT
31
14
60
VZ
DE
ANO
26-51-H/01
Elektrikář
3
VL
15
7
30
DE
ANO
26-51-H/02
Elektrikář - silnoproud
3
VL
14
10
30
DE
ANO
23-52-H/01
Nástrojař
3
VL
12
9
20
DE
ANO
23-56-H/01
Obráběč kovů
3
VL
3
0
20
DE
ANO
23-43-L/51
26-41-L/52
Škola:
Provozní technika
Provozní elektrotechnika
MT
MT
5
13
5
13
20
30
DA
DA
NA
NA
NE
NE
Lepařovo gymnázium, Jičín, Jiráskova 30
Adresa:
506 01 Jičín, Jiráskova 30
IČ:
60116781
REDIZO:
600011992
IZO:
87131
Typ školy:
státní
Zřizovatel:
kraj
Poznámka ke škole:
DOD:
Kód oboru
Název oboru
7941K/41
7941K/61
gymnázium všeobecné
gymnázium všeobecné
38
3
3
Ředitel:
Kontakt:
Fax:
E-mail:
WEB:
25.6.2012
Mgr. Miloš Chlumský
[email protected]
493532404
[email protected]
www.gymjc.cz
Délka
studia
Ukončení
studia
4
6
MT
MT
2012/2013
přihl.
přij.
60
30
54
30
tel:
tel:
493533005
493532404
Ubytování:
není
Stravování:
ANO
650
Cizí jazyky:
AJ, NJ, FJ, RJ, ŠJ, L
Přípravný kurz k PZ (TZ):
ANO
2013/2014
plánov.
30
30
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro
žáky
0
0
ANO
ANO
DE
DE
-
PŠD
ZŠ 7
Prospěch
Kč/měs
OZP
Pov. lék.
prohlídka
ANO
ANO
NE
NE
Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014
Škola:
Masarykova obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220
Adresa:
17. listopadu 220
IČ:
60116935
Ředitel: Ing. Jiří Tajč
tel:
493 535 125
Ubytování:
není
REDIZO:
600012000
Kontakt: Soňa Zavadilová
tel:
493 532 515
Stravování:
ANO
560
Kč/měs
IZO:
87513
Fax:
493 535 125
Cizí jazyky:
AJ, NJ, RJ, FJ
Typ školy:
státní
E-mail:
[email protected]
Přípravný kurz k PZ (TZ):
ANO
Zřizovatel:
kraj
WEB:
www.moa-jc.cz
Poznámka ke škole: Přijímací řízení na základě prospěchu ze ZŠ a podle dosažených bodů z přijímací zkoušky, která obsahuje testy z českého jazyka a matematiky (ukázky na www.moa-jc.cz).
Možnost zvýšení kvalifikace složením zkoušek Zertifikat Deutsch, TELC English a stát. zk. z psaní na klávesnici. Mimoškolní činnost v zájmových klubech, projektu COMENIUS a v
mezinárodních studentských výměnných pobytech. Vynikající výsledky absolventů při státních maturitních zkouškách.
DOD: 6.12. 2012 a 10. 1. 2013 Stravování v ŠJ SPŠ a 1. ZŠ, cena 1 oběda 28 Kč.
2012/2013
2013/2014 Roční
Délka
Ukončení
Přijímací
Forma
Druh
Pro
Pov. lék.
Kód oboru Název oboru
Prospěch OZP
studia
studia
školné
zkoušky
studia studia
žáky
prohlídka
přihl.
přij.
plánov.
6341M/02 Obchodní akademie
4
MT
83
51
60
0
ČJ,M
DE
PŠD
ANO
NE
Informační technologie
1820M/01
4
MT
22
12
30
0
ČJ,M
DE
PŠD
ANO
NE
(Informatika v ekonomice)
39
Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014
Škola:
Odborné učiliště a Praktická škola, Hořice, Havlíčkova 54
Adresa:
Havlíčkova 54, 508 01 Hořice
IČ:
87998
Ředitel: Mgr. Bc. Jiří Kopecký
tel:
493623121
Ubytování:
ANO
650
Kč/měs
REDIZO:
600024113
Kontakt: Mgr. Josef Hora
tel:
493623121
Stravování:
80
Kč/den
IZO:
87998
Fax:
493623598
Cizí jazyky:
ne
Typ školy:
státní
E-mail:
[email protected]
Přípravný kurz k PZ (TZ):
není
Zřizovatel:
kraj
WEB:
www.ouhorice.cz
Poznámka ke škole:
DOD: vždy po telefonické domluvě Po-Pá, celodenní strava /snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře/. Škola má vybavený internát, je k dispozici sauna, posilovna, tělocvična a venkovní hřiště
s umělým povrchem. V rámci celoživotního vzdělávání je možnost získání profesní kvalifikace v oborech Brašnář, Dlaždič, Lakýrník a natěrač a Základní zednické dovednosti.
2012/2013
2013/2014 Roční
Délka
Ukončení
Přijímací Forma
Druh
Pro
Pov. lék.
Kód oboru
Název oboru
Prospěch OZP
studia
studia
školné
zkoušky studia studia
žáky
prohlídka
přihl.
přij.
plánov.
Kožedělná výroba
32-41-E/01
3
VL
3
3
0
0
ne
DE
PŠD
ANO
ANO
(Brašnářská a sedlářská výroba)
Truhlářská a čalounická výroba
33-56-E/01
3
VL
1
0
7
0
ne
DE
PŠD
ANO
ANO
(Čalounická výroba)
36-57-E/01 Malířské a natěračské práce
3
VL
4
4
14
0
ne
DE
PŠD
NE
ANO
75-41-E/01 Pečovatelské služby
3
VL
7
5
14
0
ne
DE
PŠD
ANO
ANO
Praktická škola dvouletá
78-62-C/02
2
ZZ
1
1
7
0
ne
DE
PŠD
ANO
ANO
(Praktická škola)
36-67-E/01 Zednické práce
3
VL
8
6
14
0
ne
DE
PŠD
NE
ANO
Zemědělské práce
41-51-E/01
3
VL
0
0
7
0
ne
DE
PŠD
NE
ANO
(Farmářské práce)
41-52-E/01 Zahradnické práce
3
VL
0
0
7
0
ne
DE
PŠD
ANO
ANO
40
Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014
Škola:
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s. r. o.
Adresa:
Na Tobolce 389, 506 01 Jičín
IČ:
25270044
Ředitel: Mgr. Renata Motyčková
tel:
493535618
Ubytování:
není
REDIZO:
600012093
Kontakt: Jana Chrtková
tel:
493535618
Stravování:
ANO
Kč/měs
IZO:
60115645
Fax:
Cizí jazyky:
AJ, NJ, RJ
Typ školy:
soukromá
E-mail:
[email protected]
Přípravný kurz k PZ (TZ):
není
Zřizovatel:
soukromý subjekt
WEB:
www.sposka.cz
Poznámka ke škole: Ekonomika a podnikání se zaměřením řízení firem, cestovní ruch, kapitálový trh a bankovnictví. Podnikání se zaměřením řízení firem a cestovní ruch. Škola je zapojena do
projektu IES CERTIFICATE
DOD: 21. 11. 2012, 5. 12. 2012 od 8.00 do 17.00 hodin
2012/2013
2013/2014 Roční
Délka
Ukončení
Přijímací
Forma
Druh
Pro
Pov. lék.
Kód oboru
Název oboru
Prospěch OZP
studia
studia
školné
zkoušky
studia studia
žáky
prohlídka
přihl.
přij.
plánov.
63-41-M/01
Ekonomika a podnikání
4
MT
18
9
30
16 800
ne
DE
PŠD
ANO
ANO
63-41-M/01
Ekonomika a podnikání
1
MT
7
7
25
17 000
ne
DE
PMS
MAT
ANO
ANO
64-41-L/51
Podnikání
2
MT
20
14
30
20 400
ne
DE
NA
VYU
ANO
ANO
64-41-L/51
Podnikání
3
MT
25
25
30
16 800
ne
DA
NA
VYU
ANO
NE
Škola:
Střední odborné učiliště, Lázně Bělohrad, Zámecká 478
Adresa:
Zámecká 478, 507 81 Lázně Bělohrad
IČ:
87726
Ředitel: Mgr. Pavel Petr
tel:
493792381
REDIZO:
600012051
Kontakt: Ing. Pavel Bryknar
tel:
493792381
IZO:
87726
Fax:
493792382
Typ školy:
státní
E-mail:
[email protected]
Zřizovatel:
kraj
WEB:
www.soulb.cz
Poznámka ke škole: samotné obědy stojí 700,- Kč/měs
DOD: 6.12. 2012 a 17.1.2013 - slavnostní, jinak každý čtvrtek (pokud je pracovní den) v období listopad 2012 - leden 2013
1. kolo
2013/2014 Roční
Délka
Ukončení
Přijímací
2012/2013
Kód oboru
Název oboru
studia
studia
školné
zkoušky
přihl.
přij.
plánov.
23-56-H/01
Obráběč kovů
3
VL
7
5
15
0
0
36-67-H/01
Zedník
3
VL
4
0
15
0
0
41-55-H/01
Opravář zemědělských strojů
3
VL
37
24
50
0
0
53-41-H/01
Ošetřovatel
3
VL
19
11
30
0
0
65-51-H/01
Kuchař - číšník
3
VL
20
12
30
0
0
64-41-L/51
Podnikání
2
MT
0
0
30
0
ČJ, M
Ubytování:
ANO
Stravování:
ANO
Cizí jazyky:
AJ, NJ
Přípravný kurz k PZ (TZ):
Forma
studia
Druh
studia
Pro
žáky
DE
DE
DE
DE
DE
DE
NA
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
VYU
1100
1820
Kč/měs
Kč/měs
není
Prospěch
OZP
Pov. lék.
prohlídka
NE
NE
NE
NE
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
41
Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014
Škola:
Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Hořice, Husova 675
Adresa:
Husova 675, 508 01, Hořice
IČ:
60116871
Ředitel: Ing. Josef Moravec
tel:
493 623 226
Ubytování:
ANO
1200
Kč/měs
REDIZO:
600012077
Kontakt: Miroslava Šimbovská
tel:
493 623 226
Stravování:
ANO
1360
Kč/měs
IZO:
87343
Fax:
493 623 177
Cizí jazyky:
AJ, NJ
Typ školy:
státní
E-mail:
[email protected]
Přípravný kurz k PZ (TZ):
není
Zřizovatel:
kraj
WEB:
www.spsks.cz
Poznámka ke škole:
DOD: 18. a 19.10.2012. Stravování: 68,- Kč/den. Obor geotechnika zcela pokrývá problematiku provozu lomů a následné zprac. kamene, projektování, technologie dobývání a zprac. kamene.
Umělecké obory: průprava ve výtvarné přípravě,kreslení,modelování,reprodukční tech. s různými druhy kamene, malířské reprodukce, ilustrace.
2012/2013
2013/2014 Roční
Délka
Ukončení
Přijímací
Forma
Druh
Pro
Pov. lék.
Kód oboru
Název oboru
Prospěch OZP
studia
studia
školné
zkoušky
studia studia
žáky
prohlídka
přihl.
přij.
plánov.
21-42-M/01
21-42-M/01
82-41-M/01
82-41-M/16
82-42-M/01
42
Geotechnika
Geotechnika
Užitá malba
Kamenosochařství
Konzervátorství a restaurátorství
4
5
4
4
4
MT
MT
MT
MT
MT
3
0
19
1
7
0
0
10
1
5
20
20
10
10
10
0
0
0
0
0
ANO
ne
TZ
TZ
TZ
DE
DA
DE
DE
DE
-
PŠD
VYU
PŠD
PŠD
PŠD
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014
Škola:
Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2
Adresa:
Masarykovo nám. 2, 509 27 Nová Paka
IČ:
15055256
Ředitel: Mgr. Milan Pospíšil
tel:
493 723 464
REDIZO:
600170802
Kontakt: Ladislava Trnková
tel:
603 546 067
IZO:
Fax:
493 722 880
Typ školy:
státní
E-mail:
[email protected]
Zřizovatel:
kraj
WEB:
www.ssgs.cz
Poznámka ke škole: školu lze navštívit po předchozí dohodě i mimo dny otevřených dveří. ŠVP od 1. 9. 2008
DOD:
2012/2013
2013/2014 Roční
Délka
Ukončení
Přijímací
Kód oboru
Název oboru
studia
studia
školné
zkoušky
přihl.
přij.
plánov.
29-53-H/01
29-54-H/01
31-58-H/01
33-56-H/01
65-51-H/01
65-42-M/01
64-41-L/51
Pekař
Cukrář
Krejčí
Truhlář
Kuchař-číšník
Hotelnictví a turismus
Podnikání
3
3
3
3
3
4
3
VL
VL
VL
VL
VL
MT
MT
5
37
2
14
56
40
41
5
30
2
14
56
30
30
12
30
24
30
60
30
30
0
0
0
0
0
0
0
ne
ne
ne
ne
ne
ano
ne
Ubytování:
ANO
1000,-Stravování:
ANO
26,-Cizí jazyky:
AJ, NJ, RJ, FJ
Přípravný kurz k PZ (TZ):
není
Forma
studia
Druh
studia
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DA
NA
Pro
žáky
Prospěch
oběd
OZP
Pov. lék.
prohlídka
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
43
Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014
Škola:
Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1
Adresa:
náměstí Hilmarovo 1, 507 32 Kopidlno
IČ:
64812201
Ředitel: Ing. Lenka Nosková
REDIZO:
600012018
Kontakt: Ing. Ludmila Šulcová
IZO:
87629
Fax:
493 552 122
Typ školy:
státní
E-mail:
[email protected]
Zřizovatel:
kraj
WEB:
www.zahradnicka-škola-kopidlno.cz
Poznámka ke škole:
DOD: 14.10., 13.11., 18.12. s prodejem vánočních výrobků žáků, 16.1., 14.2.
2012/2013
Délka
Ukončení
Kód oboru
Název oboru
studia
studia
přihl.
přij.
41-44-M/01 Zahradnictví
4
MT
18
13
41-43-M/01 Rybářství
4
MT
3
0
41-52-H/01
Zahradník
3
ZZ
27
22
36-54-H/01
Kameník
3
ZZ
0
0
41-44-L/51
Zahradnictví
2
MT
1
0
41-52-E/01
Zahradnické práce
3
ZZ
10
4
44
tel:
tel:
2013/2014
plánov.
30
30
30
30
30
28
493 552 121
493 552 121
Roční
školné
Ubytování:
ANO
Stravování:
ANO
Cizí jazyky:
AJ, NJ
Přípravný kurz k PZ (TZ):
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro
žáky
ANO
ANO
NE
NE
ANO
NE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
-
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
VYU
PŠD
1080
1300
Kč/měs
Kč/měs
není
Prospěch
OZP
Pov. lék.
prohlídka
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014
Škola:
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100
Adresa:
Pod Koželuhy 100, 506 41 Jičín
IČ:
60 116 820
Ředitel:
Ing. Alena Žalská
493533137,
736441706
493534730
tel:
Ubytování:
ANO
850,-
Kč/měs
REDIZO:
600012069
Kontakt: Ing. Jiří Šafránek
tel:
Stravování:
ANO
1600,Kč/měs
IZO:
87297
Fax:
493533137
Cizí jazyky:
AJ, NJ
Typ školy:
státní
E-mail:
[email protected]
Přípravný kurz k PZ (TZ):
ANO
Zřizovatel: kraj
WEB:
www.vos-sps-jicin.cz
Poznámka ke škole: cena oběda 29,- Kč, večeře 29,- Kč, snídaně 23,- Kč
Škola má vlastní domov mládeže, spolupracuje se školami v zahraničí, dobrá dopravní dostupnost, výborné technické zázemí pro výuku nabízených oborů, úzká spolupráce s firmami v
regionu i v zahraničí, zapojení do mnoha projektů EU, středisko Cisco Networking Academy, dobré sportovní zázemí, kroužky robotiky, volejbalu a další, vydávání europassů, přípravné
kurzy pro přijímací zkoušky aj.
DOD: 7.11.2012, 1.12.2012, 5.2.2013
2012/2013
2013/2014 Roční
Délka
Ukončení
Přijímací
Forma
Druh
Pro
Pov. lék.
Kód oboru
Název oboru
Prospěch OZP
studia
studia
školné
zkoušky
studia studia
žáky
prohlídka
přihl.
přij.
plánov.
18-20-M/01
23-41-M/01
26-41-M/01
23-56-H/01
23-51-H/01
Informační technologie
Strojírenství (Mechatronika a
programování CNC strojů)
Elektrotechnika (Automatizace a
aplikovaná elektrotechnika)
Obráběč kovů
Strojní mechanik (Zámečník)
4
MT
80
40
90
M
DE
PŠD
ANO
ANO
4
MT
35
28
60
M
DE
PŠD
ANO
ANO
4
MT
23
10
30
M
DE
PŠD
ANO
ANO
3
3
VL
VL
14
15
6
8
22
12
DE
DE
PŠD
PŠD
ANO
ANO
ANO
ANO
45
Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014
OKRES NÁCHOD
46
Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014
Škola:
ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s. r. o.
Adresa:
Smiřických 740, 547 01 Náchod
IČ:
62 028 561
Ředitel: Mgr. Dana Sharplesová
tel:
491 426 893
Ubytování:
ANO
1400,Kč/měs.
REDIZO:
600 012 271
Kontakt: Mgr. Dana Sharplesová
tel:
491 426 893
Stravování:
ANO
1240,IZO:
108 024 148
Fax:
491 426 893
Cizí jazyky:
AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ
Typ školy:
soukromá
E-mail:
[email protected]
Přípravný kurz k PZ (TZ):
není
Zřizovatel:
soukromý subjekt
WEB:
www.academiamercurii.cz
Poznámka ke škole:
DOD: 12.-13.10.2012, 23.-24.11.2012, 7.-8.12.2012, 2.2.2013; po telefon. dohodě kdykoliv. Stravování: poskytuje VOŠ staveb. a SPŠ staveb. arch. J. Letzela, Náchod, Pražská 931. Oběd 25,Kč, snídaně 15,- Kč, večeře 22,- Kč. PZ: na základě vysvědčení. Obory-zaměření: Cestovní ruch-ekonomika cestovního ruchu, Ekonomické lyceum-právo a společenské vědy, Gymnáziumvšeobecné. Přidružená škola UNESCO-Diplom MŠMT-škola udržitelného rozvoje-rodinné prostředí-individuální přístup-mezinárodní projekty-zahraniční aktivity.
2012/2013
2013/2014 Roční
Délka
Ukončení
Přijímací
Forma
Druh
Pro
Pov. lék.
Kód oboru
Název oboru
Prospěch OZP
studia
studia
školné
zkoušky
studia studia
žáky
prohlídka
přihl.
přij.
plánov.
65-42-M/02
78-42-M/02
79-41-K/41
Škola:
Cestovní ruch
Ekonomické lyceum
Gymnázium
4
4
4
MT
MT
MT
32
10
1
24
3
0
30
24
20
15 000
15 000
15 000
DE
DE
DE
-
PŠD
PŠD
PŠD
NE
ANO
ANO
NE
NE
NE
Gymnázium a Střední odborná škola, Jaroměř, Lužická 423
Adresa:
Lužická 423, 551 23 Jaroměř
IČ:
48623695
Ředitel: Mgr. Karel Hübner
tel:
REDIZO:
600012123
Kontakt: Veronika Gavlasová
tel:
IZO:
102266255
Fax:
491810167
Typ školy:
státní
E-mail:
[email protected]
Zřizovatel:
kraj
WEB:
www.goajaro.cz
Poznámka ke škole:
DOD: 28. 11. 2012 a 16. 1. 2013 od 15 do 17:30 hodin. Další důležité informace na www.goajaro.cz.
2012/2013
2013/2014
Délka
Ukončení
Kód oboru Název oboru
studia
studia
přihl.
přij.
plánov.
79-41-K/41 Gymnázium
4
MT
46
23
30
79-41-K/81 Gymnázium
8
MT
42
30
30
491 810 167
491 812 498
Ubytování:
ANO
900
Stravování:
ANO
520
Cizí jazyky:
AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ
Přípravný kurz k PZ (TZ):
není
Roční
školné
0
0
Forma
studia
DE
DE
Přijímací
zkoušky
ČJ, M, OP
ČJ, M, OP
Druh
studia
-
Pro
žáky
PŠD
ZŠ 5
Kč/měs
Kč/měs
Prospěch
OZP
2,0
1,5
ANO
ANO
Pov. lék.
prohlídka
NE
NE
47
Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014
Škola:
Gymnázium, Broumov, Hradební 218
Adresa:
Hradební 218, 550 01 Broumov
IČ:
48623679
Ředitel:
REDIZO:
600012107
Kontakt:
IZO:
102266239
Fax:
Typ školy:
státní
E-mail:
Zřizovatel:
kraj
WEB:
Poznámka ke škole:
PaedDr. Karel Výravský
Jaroslava Hornychová
491423253
[email protected]
www.gybroumov.cz
tel:
tel:
731159960
731159961
Ubytování:
není
Stravování:
ANO
650
Cizí jazyky:
AJ, NJ, RJ, L
Přípravný kurz k PZ (TZ):
ANO
Kč/měs
1. DOD: 1. 12. 2012. 2. Cena jednoho oběda je 32,- Kč. Škola poskytuje stravování ve školní jídelně základní školy. 3. Škola zajišťuje čtyřleté a osmileté studium zakončené maturitní zkouškou.
Absolventi ovládají základy většiny vědních oborů, a jsou tak dobře připraveni ke studiu na všech druzích vysokých škol. Úspěšnost na vysoké školy je 90%. V učebních plánech je posílena
výuka cizích jazyků a výpočetní techniky. Ke studiu se přijímá na základě vykonání přijímací zkoušky z českého jazyka a z matematiky a přihlíží se také k prospěchu na základní škole. K
přijímacím zkouškám škola organizuje přípravné kurzy.
Délka
studia
4
8
Ukončení
studia
MT
MT
Kód oboru
Název oboru
79-41-K/41
79-41-K/81
Gymnázium
Gymnázium
Škola:
Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451
Adresa:
Řezníčkova 451, 547 44 Náchod
IČ:
48623687
Ředitel:
REDIZO:
600012115
Kontakt:
IZO:
102266247
Fax:
Typ školy:
státní
E-mail:
Zřizovatel:
kraj
WEB:
Poznámka ke škole:
DOD: leden 2013
Pavel Škoda
Ivana Balcarová
491423243
[email protected]
www.gymnachod.cz
Kód oboru
Název oboru
Délka
studia
Ukončení
studia
79-41-K/81
79-41-K/41
Gymnázium
Gymnázium
8
4
MT
MT
48
2012/2013
přihl.
přij.
35
12
28
27
2012/2013
přihl.
přij.
120
60
120
60
2013/2014
plánov.
30
30
Roční
školné
tel:
tel:
491423219
491423243
2013/2014
plánov.
60
60
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro
žáky
0
0
ČJ, M, OP
ČJ, M, OP
DE
DE
-
ZŠ 5
PŠD
Přijímací
zkoušky
ČJ, M
ČJ, M
Forma
studia
DE
DE
Druh
studia
-
Pro
žáky
PŠD
ZŠ 5
Prospěch
OZP
1,6
1,3
ANO
ANO
Pov. lék.
prohlídka
NE
NE
Ubytování:
není
Stravování:
ANO
Cizí jazyky:
AJ, NJ, RJ, ŠJ, FJ, L
Přípravný kurz k PZ (TZ):
není
Prospěch
OZP
Pov. lék.
prohlídka
ANO
ANO
NE
NE
Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014
Škola:
Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673
Adresa:
Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673, 547 21 Náchod
IČ:
48 623 661
Ředitel: RNDr. Věra Svatošová
tel:
494 948 561
Ubytování:
není
REDIZO:
600 012 255
Kontakt: Mgr. Jitka Kumpoštová
tel:
491 426 748
Stravování:
ANO
500,-Kč/měs 25,--Kč/oběd
IZO:
102 266 263
Fax:
Cizí jazyky:
AJ, NJ, RJ, FJ
Typ školy:
státní
E-mail:
[email protected]
Přípravný kurz k PZ (TZ):
ANO
Zřizovatel: kraj
WEB:
www.oanachod.cz
Poznámka ke škole:
Den otevřených dveří 7.12. 2012 od 13.00 do 18.00 hod. Ubytování lze zajistit na internátě SPŠS. Praxe probíhá ve 3 ročníku v délce 14 dnů a formou výuky fiktivních firem.
2012/2013
2013/2014 Roční
Délka
Ukončení
Přijímací
Forma
Druh
Pro
Pov. lék.
Kód oboru
Název oboru
Prospěch
OZP
studia
studia
školné
zkoušky
studia studia
žáky
prohlídka
přihl. přij.
plánov.
63-41-M/02
18-20-M/01
Obchodní akademie
Informační technologie
4
4
MT
MT
80
36
Škola:
Střední odborná škola sociální - Evangelická akademie
36
13
60
30
0
0
Ano
Ano
DE
DE
-
PŠD
PŠD
ANO
ANO
NE
NE
Adresa:
Kladská 335
IČ:
189391
Ředitel: Mgr. David Hanuš
tel:
491 427 850
Ubytování:
ANO
1400
Kč/měs
REDIZO:
600 012 247
Kontakt: Mgr. David Hanuš
tel:
491 427 850
Stravování:
ANO
500
Kč/měs
IZO:
Fax:
Cizí jazyky:
AJ,NJ
Typ školy:
církevní
E-mail:
[email protected]
Přípravný kurz k PZ (TZ):
není
Zřizovatel:
církev
WEB:
Poznámka ke škole: Přijímací zkoušky uchazeči nekonají. Přijatí uchazeči si mohou zvolit obor dle ŠVP sociální vychovatelství nebo sociální pečovatelství. Cena oběda je 25 Kč.
DOD:
2012/2013
2013/2014 Roční
Délka
Ukončení
Přijímací
Forma
Druh
Pro
Pov. lék.
Kód oboru
Název oboru
Prospěch OZP
studia
studia
školné
zkoušky
studia studia
žáky
prohlídka
přihl.
přij.
plánov.
75-41-M/01
Sociální činnost
4
MT
73
41
60
0
DE
-
PŠD
NE
NE
49
Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014
Škola:
Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910
Adresa:
Hostovského 910, 549 31 Hronov 1
IČ:
14450356
Ředitel: Ing. Matyáš Josef
tel:
725 815 110
Ubytování:
ANO
REDIZO:
600 170 829
Kontakt: Ing. Matyáš Josef
tel:
491 485 048
Stravování:
ANO
Kč 25,IZO:
110 028 881
Fax:
Cizí jazyky:
AJ
Typ školy:
státní
E-mail:
[email protected]
Přípravný kurz k PZ (TZ):
není
Zřizovatel:
kraj
WEB:
www.spshronov.cz
Poznámka ke škole:
DOD: 1. 11. 2012 od 14.30 hod -16.30 hod. , 22. 11. 2012 od 14.30 hod -16.30 hod. a 8. 12. 2012 od 9.00 hod.-12.00 hod.. Stravování ANO, poskytuje jiný subjekt, cena za oběd Kč 25,-.
Ubytování ANO, poskytuje jiný subjekt (Střední škola propagační tvorby a polygrafie, Velké Poříčí a VOŠ a SPŠ stavební Náchod). Možnost získat certifikát SW AUTODESK, CAD/CAM
ALPHACAM, ECDL. Škola spolupracuje s úřadem práce a podniky regionu. Posilovna.
2012/2013
2013/2014 Roční
Délka
Ukončení
Přijímací
Forma
Druh
Pro
Pov. lék.
Kód oboru
Název oboru
Prospěch OZP
studia
studia
školné
zkoušky
studia
studia
žáky
prohlídka
přihl.
přij.
plánov.
Elektrotechnika
26-41-M/01
4
MT
26
15
30
ano
DE
PŠD
ANO
ANO
(Počítačové řídicí systémy)
Strojírenství
23-41-M/01
4
MT
29
14
30
ano
DE
PŠD
ANO
ANO
(výrobní a informační systémy)
26-51-H/01
Elektrikář (Elektromechanik)
3
VL
21
12
24
ne
DE
PŠD
ANO
ANO
Mechanik opravář motorových
23-68-H/01
3
VL
44
18
24
ne
DE
PŠD
ANO
ANO
vozidel (Automechanik)
23-52-H/01
Nástrojař
3
VL
28
16
24
ne
DE
PŠD
ANO
ANO
Provozní elektrotechnika;
26-41-L/52
3
MT
0
0
15
ne
DA
NA
VYU
NE
NE
VYU - nástavba (dálková forma)
23-43-L/51
50
Provozní technika;
VYU - nástavba (dálková forma)
3
MT
0
0
15
ne
DA
NA
VYU
NE
NE
Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014
Škola:
Střední průmyslová škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují, Školní 1377
Adresa:
Školní 1377, Nové Město nad Metují
IČ:
14450453
Ředitel: Ing. Jaromír Holeček
tel:
REDIZO:
600012204
Kontakt: Blanka Němečková
tel:
IZO:
107860244
Fax:
491 470 174
Typ školy:
státní
E-mail:
[email protected]
Zřizovatel:
kraj
WEB:
www.spsnome.cz
cena za jeden oběd je 27,- Kč
DOD: 30. 11. 2012 a 1. 12. 2012, obor ve schvalovacím řízení: 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy
2012/2013
2013/2014
Délka
Ukončení
Kód oboru
Název oboru
studia
studia
přihl.
přij.
plánov.
18-20-M/01 Informační technologie
4
MT
43
22
30
23-41-M/01 Strojírenství
4
MT
29
16
30
78-42-M/01 Technické lyceum
4
MT
17
9
30
23-45-L/01
Mechanik seřizovač
4
MT
5
0
24
26-41-L/01
Mechanik elektrotechnik
4
MT
12
9
24
65-41-L/01
Gastronomie
4
MT
13
9
30
23-51-H/01
Strojní mechanik
3
VL
11
11
12
23-52-H/01
Nástrojař
3
VL
7
0
12
23-55-H/02
Karosář
3
VL
21
9
24
23-56-H/01
Obráběč kovů
3
VL
4
0
12
26-51-H/02
Elektrikář - silnoproud
3
VL
7
6
12
Elektromechanik pro zařízení a
26-52-H/01
3
VL
9
0
12
přístroje
33-56-H/01
Truhlář
3
VL
9
0
12
29-54-H/01
Cukrář
3
VL
35
18
17
65-51-H/01
Kuchař - číšník
3
VL
42
28
30
69-51-H/01
Kadeřník
3
VL
46
30
30
64-41-L/51
Podnikání
2
MT
42
30
30
491 470 158
491 477 032
Roční
školné
Ubytování:
ANO
Stravování:
ANO
Cizí jazyky:
AJ, NJ
Přípravný kurz k PZ (TZ):
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro
žáky
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
NE
NE
NE
NE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
-
NE
DE
NE
NE
NE
NE
ANO
DE
DE
DE
DE
DE
800
1320
Kč/měs
Kč/měs
NE
OZP
Pov. lék.
prohlídka
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
ANO
NE
ANO
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
-
PŠD
NE
ANO
NA
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
NE
NE
NE
NE
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
Prospěch
51
Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014
Škola:
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
Adresa:
Husovo nám. 1218, Nové Město nad Metují 549 01
IČ:
48 623 725
Ředitel: PaedDr. Olga Talášková
tel:
731443911
Ubytování:
ANO
700
Kč/měs
REDIZO:
600 024 211
Kontakt:
tel:
734441678
Stravování:
ANO
1540
Kč/měs
IZO:
102 730 148
Fax:
491474022
Cizí jazyky:
ČJ, AJ, NJ
Typ školy:
státní
E-mail:
[email protected]
Přípravný kurz k PZ (TZ):
není
Zřizovatel:
kraj
WEB:
www.skolynome.cz
Poznámka ke škole:
DOD kdykoliv po telefonické dohodě. Stravování prostřednictvím vlastní školní jídelny, celodenní stravování 77Kč/den - snídaně 22Kč, oběd 29Kč, večeře27Kč. Obory E a C jsou určené pro
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. V rámci studia oboru zemědělec - farmář žák získá řidičský průkaz B, C, T. V oboru opravářské práce a farmářské práce žák získá řidičský průkaz T.
Možnost kurzu křovinořezu a motorové pily. Cizí jazyky jsou vyučovány pouze v oborech H a C. Možnost profesní kvalifikace v kuchařských a zemědělských oborech. Vlastní tělocvična 2x,
posilovna 2x, venkovní sportoviště 1x. Škola má 3 pracoviště - Nové Město n M. (obory Kuchař, Cukrář, Pečovatel, Rodinka, Příprava pro život), Opočno - (obory Kuchař- číšník, Kuchař,
Zemědělec, Farmář, Květinář - aranžér, Opravář, Zámečník - údržbář, Dřevař, Prodavač), Broumov (Kuchař, Zámečník - údržbář). Počty přihlášených a přijatých žáků ve šk. roce 2012/13 škola
neuvedla.
2012/2013
2013/2014 Roční
Délka
Ukončení
Přijímací
Forma
Druh
Pro
Pov. lék.
Kód oboru
Název oboru
Prospěch OZP
studia
studia
školné
zkoušky
studia studia
žáky
prohlídka
přihl.
přij.
plánov.
65-51-H/01
Kuchař - číšník ( Kuchař - číšník)
3
VL
17
0
_
DE
PŠD
ANO
ANO
41-51-H/01
Zemědělec - farmář (Farmář)
3
VL
12
0
_
DE
PŠD
ANO
ANO
Zemědělské práce
41-51-E/01
3
VL
14
0
_
DE
PŠD
ANO
ANO
(Zemědělec)
29-51-E/01
Potravinářská výroba (Cukrář)
3
VL
14
0
_
DE
PŠD
ANO
ANO
Zahradnické práce
41-52-E/01
3
VL
14
0
_
DE
PŠD
ANO
ANO
(Květinář - aranžér)
41-55-E/01
Opravářské práce (Opravář)
3
VL
14
0
_
DE
PŠD
ANO
ANO
Stravovací a ubytovací služby
65-51-E/01
3
VL
42
0
_
DE
PŠD
ANO
ANO
(Kuchař)
Strojírenské práce
23-51-E/01
3
VL
28
0
_
DE
PŠD
ANO
ANO
(Zámečník - údržbář)
75-41-E/01
Pečovatelské sužby (Pečovatel)
3
VL
14
0
_
DE
PŠD
ANO
ANO
69-54-E/01
Provozní služby (Rodinka)
2
VL
14
0
_
DE
PŠD
ANO
ANO
Praktická škola dvouletá
78-62-C/02
2
ZZ
14
0
_
DE
PŠD
ANO
ANO
(Příprava pro život)
33-57-E/01
Dřevařská výroba (Dřevař)
3
VL
14
0
_
DE
PŠD
ANO
ANO
66-51-E/01
Prodavačské práce (Prodavač)
3
VL
14
0
_
DE
PŠD
ANO
ANO
52
Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014
Škola:
Střední škola hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov, s.r.o.
Adresa:
Čapkova 193, 549 31 Hronov
IČ:
48153281
Ředitel:
Mgr. Štěpánka Thérová
tel:
602 163 051
Ubytování:
není
REDIZO:
600012212
Kontakt:
Ivana Šimková
tel:
602 163 890
Stravování:
ANO
700
Kč/měs
IZO:
107860732
Fax:
491 482 490
Cizí jazyky:
AJ, NJ, FJ, RJ
Typ školy:
soukromá
E-mail:
[email protected]
Přípravný kurz k PZ (TZ):
není
Zřizovatel:
soukromý subjekt
WEB:
www.hshronov.cz
Poznámka ke škole: Škola je centrem odborné přípravy v hotelnictví, gastronomii, cestovním ruchu, nabízíme nástavbové studium v oboru Podnikání. Pro naše studenty máme připraveny
kurzy studené kuchyně, italské kuchyně, carwingu, kurz barmanský, baristický a cukrářský. Praktické vyučování probíhá ve vlastních a pečlivě vybraných smluvních zařízeních. Zajišťujeme
výborné studijní a sociální podmínky, dobrou atmosféru, personální a finanční stabilitu, rozsáhlou nabídku zahraničních praxí. Máme pracoviště v Hronově a Vrchlabí.
DOD: Dle učebních dokumentů MŠMT smí být pro studijní obory zaměřené na gastronomii a turismus přijati jen uchazeči bez zdravotního postižení, podmínkou přijetí je posudek lékaře o
zdravotní způsobilosti.
2012/2013
2013/2014 Roční
Délka
Ukončení
Přijímací
Forma
Druh
Pro
Pov. lék.
Kód oboru
Název oboru
Prospěch OZP
studia
studia
školné
zkoušky
studia studia
žáky
prohlídka
přihl.
přij.
plánov.
65-42-M/01
65-42-M/01
65-42-M/02
65-42-M/01
65-42-M/01
29-54-H/01
65-51-H/01
65-51-H/01
65-51-H/01
65-51-H/01
65-51-H/01
64-41-L/51
64-41-L/51
Hotelnictví
ŠVP Hotelnictví a turismus
Hotelnictví
ŠVP Hotelnictví a wellness
Cestovní ruch
ŠVP Management turismu a služeb
Hotelnictví
ŠVP Hotelnictví a turismus
Hotelnictví
ŠVP Hotelnictví a wellness
Cukrář
Kuchař – číšník ŠVP Kuchař - číšník
Kuchař – číšník ŠVP Kuchař
Kuchař – číšník ŠVP Číšník
Kuchař - číšník
ŠVP Kuchař - číšník pro dietní
stravování
Kuchař – číšník ŠVP Kuchař - číšník
Podnikání
ŠVP Moderní podnikatel
Podnikání
ŠVP Moderní podnikatel
4
MT
9
1
30
17 400
NE
DE
-
PŠD
NE
ANO
4
MT
6
4
30
17 400
NE
DE
-
PŠD
NE
ANO
4
MT
10
4
40
17 400
NE
DE
-
PŠD
NE
ANO
5
MT
0
0
30
16 000
NE
DA
-
DZŠ
NE
ANO
5
MT
0
0
30
16 000
NE
DA
-
DZŠ
NE
ANO
3
3
3
3
VL
VL
VL
VL
13
23
8
6
9
6
3
6
30
60
23
23
2 400
2 400
2 400
2 400
NE
NE
NE
NE
DE
DE
DE
DE
-
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
NE
NE
NE
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
3
VL
0
0
30
2 400
NE
DE
-
PŠD
NE
ANO
1
VL
0
0
20
10 000
NE
DE
ZV
VYU
NE
ANO
3
MT
1
0
30
18 840
NE
DA
NA
VYU
NE
ANO
2
MT
4
0
30
18 840
NE
DE
NA
VYU
NE
ANO
53
Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014
Škola:
Střední škola hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují
Adresa:
Střmenské podhradí 218, 549 57 Teplice nad Metují
IČ:
15046249
Ředitel: Ing. Petra Jansová
tel:
491 581 520
Ubytování:
ANO
1000
Kč/měs
REDIZO:
600012239
Kontakt: Mgr. Soňa Šrůtková
tel:
491 581 279
Stravování:
ANO
IZO:
107 860 864
Fax:
491 581 281
Cizí jazyky:
NEJ, ANJ
Typ školy:
státní
E-mail:
[email protected]
Přípravný kurz k PZ (TZ):
není
Zřizovatel:
kraj
WEB:
www.sshssteplicenm.cz
Poznámka ke škole:
DOD: po telefonické domluvě každý pracovní den od 08:00- 14:00 hod., Gastro den 23. 11. 2012; Stravování: celodenní stravování pro ubytované žáky 77,- Kč (snídaně 20,-Kč, oběd 30,-Kč,
večeře 27,-Kč); PZ pro obor 65-42-M/01 Hotelnictví (ŠVP Hotelnictví pro život), 65-41-L/01 Gastronomie (nástavbové studium) (ŠVP Gastronomické služby), výhody pro žáky školy: atraktivní a
moderně vybavená škola "rodinného typy", individuální přístup ke vzdělávání žáků s PU, další aktivity školy: zahraniční stáže (Itálie, Německo), projekty mobility, odborné kurzy (barmanský,
studená kuchyně,), workshopy, účast na odborných soutěžích, spolupráce s oborovými profesními komorami, dílčí profesní zkoušky
2012/2013
2013/2014 Roční
Délka
Ukončení
Přijímací
Forma
Druh
Pro
Pov. lék.
Kód oboru
Název oboru
Prospěch OZP
studia
studia
školné
zkoušky
studia studia
žáky
prohlídka
přihl.
přij.
plánov.
65-42-M/01 Hotelnictví (Hotelnictví pro život)
Gastronomie (Gastronomické
65-41-L/01
služby)
Kuchař- číšník (ŠVP - Gastronomie
65-51-H/01
pro život - Kuchař, číšník)
Kuchař- číšník (ŠVP ŠVP 65-51-H/01 Gastronomie pro život - Číšník,
barman)
Kuchař-číšník (ŠVP - ŠVP 64-51-H/01
Gastronomie pro život - Kuchař)
54
4
MT
20
19
2
MT
11
11
3
VL
20
18
3
VL
6
3
VL
13
30
VZ
DE
-
PŠD
NE
ANO
VZ
DE
NA
VYU
NE
ANO
25
DE
-
PŠD
NE
ANO
6
25
DE
-
PŠD
NE
ANO
13
25
DE
-
PŠD
NE
ANO
Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014
Škola:
Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197
Adresa:
17. listopadu 1197, 549 41 Červený Kostelec
IČ:
653705
Ředitel: Ing. Marek Špelda, Ph.D.
tel:
491 461 825
Ubytování:
ANO
800
Kč/měs
REDIZO:
600 012 221
Kontakt: Lenka Vondrová, DiS.
tel:
491 461 823
Stravování:
ANO
1000
Kč/měs
IZO:
150 009 127
Fax:
Cizí jazyky:
AJ, NJ
Typ školy:
státní
E-mail:
[email protected]
Přípravný kurz k PZ (TZ):
není
Zřizovatel:
kraj
WEB:
www.soukrej.advice.cz
Poznámka ke škole: Škola sídlí v moderní budově v centru města, je vybavena kvalitní výpočetní technikou a v kraji je jediným zařízením se specializací na tvorbu a realizaci návrhů oděvů.
Studenti ekonomických oborů pracují ve fiktivní firmě a účastní se regionálních i mezinárodních veletrhů. Studenti oděvněuměleckých oborů se svými modely soutěží v republikových
módních přehlídkách. Škola nabízí možnost ubytování ve vlastním domově mládeže a stravování (oběd 25 Kč, celodenní 59 Kč).
DOD: 9. - 10. 11. 2012 a 25. - 26. 1. 2013, módní přehlídky od 10 hodin. Individuální návštěva školy po telefonické domluvě každý pracovní den.
2012/2013
2013/2014 Roční
Délka
Ukončení
Přijímací
Forma
Druh
Pro
Pov. lék.
Kód oboru
Název oboru
Prospěch OZP
studia
studia
školné
zkoušky
studia studia
žáky
prohlídka
přihl.
přij.
plánov.
82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů
4
MT
25
20
30
0
TZ
DE
PŠD
ANO
NE
31-43-M/01 Oděvnictví
4
MT
1
0
30
0
VZ
DE
PŠD
ANO
NE
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost
4
MT
45
30
30
0
VZ
DE
PŠD
ANO
NE
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
4
MT
30
19
30
0
VZ
DE
PŠD
ANO
NE
64-41-L/51
Podnikání
3
MT
53
30
30
0
VZ
DA
NA
VYU
ANO
NE
55
Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014
Škola:
Střední škola propagační tvorby a polygrafie, Velké Poříčí, Náchodská 285
Adresa:
Náchodská 285, 549 32 Velké Poříčí
IČ:
13584898
Ředitel: Mgr. Rudolf Volhejn
tel:
REDIZO:
600170811
Kontakt: Jana Fialová
tel:
IZO:
102101515
Fax:
491481940
Typ školy:
státní
E-mail:
[email protected]
Zřizovatel:
kraj
WEB:
www.ssptp.cz
Poznámka ke škole:
DOD: pátek 23. a sobota 24. listopadu 2012, další konzultační dny uveřejněny na webu školy.
2012/2013
2013/2014
Délka
Ukončení
Kód oboru
Název oboru
studia
studia
přihl.
přij.
plánov.
Grafický design
82-41-M/05
4
MT
49
25
25
(Propagační design)
Reprodukční grafik pro média
34-53-L/01
4
MT
21
14
21
(Reprodukční grafik)
Tiskař na polygrafických strojích
34-52-L/01
4
MT
6
6
14
(Polygrafie)
Tiskař na polygrafických strojích
34-52-H/01
3
VL
21
20
14
(Tiskové technologie)
Aranžér
66-52-H/01
3
VL
37
22
22
(Interiérový a propagační design)
69-51-H/01
Kadeřník (Vlasová tvorba)
3
VL
35
24
24
Reprodukční grafik pro média
34-53-L/01
2
MT
14
(Reprodukční grafik)
56
491485041
491495041
Ubytování:
ANO
Stravování:
ANO
Cizí jazyky:
AJ, NJ
Přípravný kurz k PZ (TZ):
1000
1400
Kč/měs
Kč/měs
ANO
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro
žáky
0
TZ
DE
-
PŠD
NE
0
ČJ,M
DE
-
PŠD
NE
0
ČJ,M
DE
-
PŠD
NE
0
_
DE
-
PŠD
NE
0
_
DE
-
PŠD
NE
0
_
DE
-
PŠD
NE
0
_
DE
ZM
MAT
NE
Prospěch
OZP
Pov. lék.
prohlídka
Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014
Škola:
Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260
Adresa:
Studničkova 260, 551 01 Jaroměř
IČ:
87815
Ředitel: Mgr. Jitka Kočišová
tel:
491812425
Ubytování:
ANO
850
Kč/měs
REDIZO:
600012158
Kontakt: Mgr. Jitka Kočišová
tel:
491812426
Stravování:
ANO
1470
Kč/měs
IZO:
107860601
Fax:
Cizí jazyky:
AJ, NJ
Typ školy:
státní
E-mail:
[email protected]
Přípravný kurz k PZ (TZ):
není
Zřizovatel:
kraj
WEB:
www.škola-jaromer.odnas.cz
Poznámka ke škole:
DOD: 10.11.2012, 8.12.2012, 12.01.2013, 09.02.2013. Stravování: celodenní stravování zajištěné v školní jídelně (ŠJ Na Karlově, cca 150m od budovy DM) - snídaně+přesnídávka 18,00 Kč,
oběd 25,00 Kč, večeře+druhá večeře 27,00 Kč. Talentová zkouška jen pro umělecké obory a skládá se z kresby tužkou (zátiší s geometrickými útvary) a modelování z hlíny. Nástavbové
studium - určené pro všechny absolventy SŠ, kteří získali VL.
2012/2013
2013/2014 Roční
Délka
Ukončení
Přijímací
Forma
Druh
Pro
Pov. lék.
Kód oboru
Název oboru
Prospěch OZP
studia
studia
školné
zkoušky
studia studia
žáky
prohlídka
přihl.
přij.
plánov.
36-64-H/01
Tesař
3
VL
15
7
20
0
NE
DE
-
PŠD
ANO
ANO
33-56-H/01
41-54-H/01
41-55-H/01
82-51-H/01
82-51-H/04
64-41-L/01
Truhlář
Podkovář a zemědělský kovář
Opravář zemědělských strojů
Umělecký kovář a zámečník, pasíř
Umělecký keramik
Podnikání
3
3
3
3
3
2
VL
VL
VL
VL
VL
MT
19
10
37
10
7
0
8
6
26
9
5
0
10
10
40
14
7
30
0
0
0
0
0
0
NE
NE
NE
NE
NE
CJ, M
DE
DE
DE
DE
DE
DE
NA
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
VYU
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
57
Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014
Škola:
Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební arch. Jana Letzela, Náchod, Pražská 931
Adresa:
Pražská 931, 547 01 Náchod
IČ:
48623717
Ředitel: Ing. Milan Smola
tel:
491426243
Ubytování:
ANO
1400
Kč/měs
REDIZO:
600012263
Kontakt: Mgr. Jakub Fabián
tel:
491426243
Stravování:
ANO
1364
Kč/měs
IZO:
102266271
Fax:
491424325
Cizí jazyky:
AJ, NJ
Typ školy:
státní
E-mail:
[email protected]
Přípravný kurz k PZ (TZ):
není
Zřizovatel:
kraj
WEB:
www.voss-na.cz
Poznámka ke škole: oběd Kč 25,00
DOD: 24. 11. 2012 a 24. 1. 2013; Střední průmyslová škola stavební poskytuje střední odborné vzdělání ve stavebních profesích ukončené maturitou (4 - leté obory) a střední odborné
vzdělání s výučním listem (3 - leté obory).
2012/2013
2013/2014 Roční
Délka
Ukončení
Přijímací
Forma
Druh
Pro
Pov. lék.
Kód oboru
Název oboru
Prospěch OZP
studia
studia
školné
zkoušky
studia studia
žáky
prohlídka
přihl.
přij.
plánov.
36-47-M/01
23-55-H/01
36-64-H/01
36-67-H/01
36-69-H/01
39-41-H/01
58
Stavebnictví
Klempíř
Tesař
Zedník
Pokrývač
Malíř, lakýrník
4
3
3
3
3
3
MT
VL
VL
VL
VL
VL
55
5
7
8
34
5
7
8
60
12
8
24
8
8
ČJ, M, VZ
DE
DE
DE
DE
DE
DE
-
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
ANO
NE
NE
NE
NE
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014
OKRES RYCHNOV
NAD KNĚŽNOU
59
Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014
Škola:
Gymnázium Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněžnou, Hrdinů odboje 36
Adresa:
IČ:
Hrdinů odboje 36, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
60884703
Ředitel: Mgr. Petr Kačírek
tel:
REDIZO:
600012557
tel:
IZO:
60884703
Typ školy:
státní
Zřizovatel:
kraj
Poznámka ke škole:
DOD: 19. - 20. října 2012
Kontakt:
Mgr. Jaroslav Kotlář
Fax:
E-mail:
WEB:
[email protected]
www.grk.cz
Kód oboru
Název oboru
Délka
studia
Ukončení
studia
79-41-K/41
79-41-K/81
Gymnázium
Gymnázium
4
8
MT
MT
Škola:
Gymnázium, Dobruška, Pulická 779
603269035
603269036,
733124931
60
Gymnázium
Gymnázium
4
8
MT
MT
není
Stravování:
není
Cizí jazyky:
AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ
Přípravný kurz k PZ (TZ):
ANO
2012/2013
přihl.
přij.
91
60
48
30
2013/2014
plánov.
60
30
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro
žáky
ČJ, M
ČJ, M
DE
DE
-
PŠD
ZŠ 5
Adresa:
Pulická 779, 518 01 Dobruška
IČ:
60884762
Ředitel: Mgr. Jiří Macek
tel:
494623071
REDIZO:
600012549
Kontakt: Mgr. Jiří Macek
tel:
494623071
IZO:
60884762
Fax:
494622291
Typ školy:
státní
E-mail:
[email protected]
Zřizovatel:
kraj
WEB:
gympl.dobruska.cz
Poznámka ke škole: Škola nemá bezbariérovou úpravu. Typ OZP je nutno předem konzultovat s vedením školy.
DOD: 9. 11. 2012, 10. 11. 2012, 11. 1. 2013
2012/2013
2013/2014 Roční
Délka
Ukončení
Přijímací
Kód oboru Název oboru
studia
studia
školné
zkoušky
přihl.
přij.
plánov.
79-41-K/41
79-41-K/81
Ubytování:
95
50
30
30
30
30
Ma, Čj
Ma, Čj, OSP
Prospěch
Ubytování:
není
Stravování:
ANO
500
Cizí jazyky:
AJ, NJ, RJ
Přípravný kurz k PZ (TZ):
není
Forma
studia
Druh
studia
Pro
žáky
DE
DE
-
PŠD
ZŠ 5
Prospěch
OZP
Pov. lék.
prohlídka
ANO
ANO
NE
NE
Kč/měs
OZP
Pov. lék.
prohlídka
ANO
ANO
NE
NE
Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014
Škola:
Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522
Adresa:
Komenského 522, Kostelec nad Orlicí, 517 41
IČ:
60884711
Ředitel: Mgr. Václav Pavelka
REDIZO:
600012581
Kontakt: Mgr. Renata Čermáková
IZO:
60884711
Fax:
Typ školy:
státní
E-mail:
[email protected]
Zřizovatel:
kraj
WEB:
www.oakostelec.cz
Poznámka ke škole:
tel:
tel:
494 942 440
494 942 444
Ubytování:
ANO
900
Stravování:
ANO
1200
Cizí jazyky:
AJ, NJ, RJ, ŠJ, FJ
Přípravný kurz k PZ (TZ):
není
Kč/měs
Kč/měs
DOD: 23.11.2012, 11.1.2013. Vyučované obory: obchodní akademie, ekonomické lyceum, informační technologie. Státní zkouška ze psaní na klávesnici, Zertifikat ECDL, Zertifikat
Deutsch B1, Goethe Zertifikat B2, Zertifikat English for Business. Fiktivní firmy, OA IT EXPO, kulturní studentská vystoupení. Adaptační kurz "Vítej mezi námi".
Ukončení
studia
Obchodní akademie
4
MT
60
30
Ekonomické lyceum
Informační technologie
(Informatika v ekonomice se
zaměřením na podnikání)
4
MT
44
4
MT
37
Délka
studia
Ukončení
studia
Název oboru
63-41-M/02
78-42-M/02
18-20-M/01
Kód oboru
2012/2013
přihl.
přij.
Délka
studia
Kód oboru
Název oboru
2013/2014
plánov.
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro
žáky
30
ČJ, M
DE
-
30
30
ČJ, M
DE
30
30
ČJ, M
1.kolo
2012/2013
přihl.
přij.
2013/2014
plánov.
Roční
školné
Roční
školné
OZP
Pov. lék.
prohlídka
PŠD
ANO
NE
-
PŠD
ANO
NE
DE
-
PŠD
ANO
NE
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro
žáky
OZP
Pov. lék.
prohlídka
Prospěch
Prospěch
63-41-M/02
Obchodní akademie
4
MT
60
29
30
ČJ, M
DE
-
PŠD
ANO
NE
78-42-M/02
18-20-M/01
Ekonomické lyceum
Informační technologie
4
4
MT
MT
44
37
16
21
30
30
ČJ, M
ČJ, M
DE
DE
-
PŠD
PŠD
ANO
ANO
NE
NE
61
Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014
Škola:
Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška, Čs. odboje 670
Adresa:
51801 Dobruška, Čs. odboje 670
IČ:
60884746
Ředitel: Ing. Milan Maršík
REDIZO:
600012590
Kontakt: Ing. Zdeněk Sokol
IZO:
Fax:
494 623 891
Typ školy:
státní
E-mail:
[email protected]
Zřizovatel:
kraj
WEB:
www.spse.dobruska.cz
Poznámka ke škole: stravování oběd 27Kč, večeře 25Kč
DOD: 23.11.2012 8-17, 24.11.2012 8-12, 18.1.2013 8-17
Kód oboru
2641M/01
1820M/01
1820M/01
62
Název oboru
Elektrotechnika (Počítačové řídicí
systémy v elektrotechnice)
Informační technologie (Aplikace
osobních počítačů a správa sítí)
Informační technologie (Obsluha a
tvorba firemních aplikací)
tel:
tel:
2012/2013
přihl.
přij.
494 623 891
774684544
Ubytování:
ANO
Stravování:
ANO
Cizí jazyky:
AJ
Přípravný kurz k PZ (TZ):
2013/2014
plánov.
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro
žáky
29
30
0
M
DE
-
36
21
30
0
M
DE
53
24
30
0
M
DE
Délka
studia
Ukončení
studia
4
MT
51
4
MT
4
MT
1000
1100
Kč/měs
Kč/měs
není
OZP
Pov. lék.
prohlídka
PŠD
ANO
NE
-
PŠD
ANO
NE
-
PŠD
ANO
NE
Prospěch
Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014
Škola:
Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška
Adresa:
Pulická 695, Dobruška 518 01
IČ:
71340726
Ředitel: Ing. Vladimír Voborník
tel:
605 210 021
Ubytování:
ANO
800
Kč/měs
REDIZO:
651017459
Kontakt: Olga Uhlířová
tel:
494 618 930
Stravování:
ANO
700
Kč/měs
IZO:
151017891
Fax:
Cizí jazyky:
Aj, Nj
Typ školy:
soukromá
E-mail:
[email protected]
Přípravný kurz k PZ (TZ):
není
Zřizovatel:
jiný zřizovatel
WEB:
www.sspvc.cz
Poznámka ke škole: Zřizovatelem školy jsou hlavní organizace regionu sdružené v nestátní neziskovou organizaci: Podorlické sdružení zaměstnavatelů. Tato vazba je zárukou efektivní výuky
nejnovějších technologií ve výpočetní, informační a technické oblasti, zajištění kvalitních praxí a jistota budoucího uplatnění.
DOD: Dny otevřených dveří se budou konat 7. až 8. 12. 2012 a 6. až 7. 12. 2013. Po telefonické dohodě kdykoliv – jsme tu pro vás. Možnost on-line prohlídky ve 3D (viz. školní web).
Součástí školy je Pedagogicko - kineziologická poradna, která zdarma pomáhá žákům při obtížích a Středisko činnostního učení – nabídka efektivních metodických přístupů ve výuce s cílem
zaujmout.
2012/2013
2013/2014 Roční
Délka
Ukončení
Přijímací
Forma
Druh
Pro
Pov. lék.
Kód oboru
Název oboru
Prospěch OZP
studia
studia
školné
zkoušky
studia studia
žáky
prohlídka
přihl.
přij.
plánov.
18-20-M/01
18-20-M/01
23-44-L/01
23-45-L/01
23-51-H/01
23-52-H/01
23-55-H/01
23-56-H/01
64-41-L/51
64-41-L/51
Informační technologie se
zaměřením na programování,
vývoj aplikací a robotiky
Informační technologie se
zaměřením na na počítačovou
grafiku a audio-video tvorbu
Mechanik strojů a zařízení
Mechanik seřizovač
Strojní mechanik se zaměřením na
Zámečníka
Nástrojař s rozšířenou výukou CNC
systémů
Klempíř se zaměřením na
Autoklempíře s rozšířenou výukou
Auto-mechanika
Obráběč kovů s rozšířenou výukou
CNC systémů
Podnikání
Podnikání
4
MT
10
10
30
0
NE
DE
-
PŠD
ANO
ANO
4
MT
17
17
30
0
NE
DE
-
PŠD
ANO
ANO
4
4
MT
MT
4
6
4
6
12
24
0
0
NE
NE
DE
DE
-
PŠD
PŠD
ANO
ANO
ANO
ANO
3
VL
2
2
12
0
NE
DE
-
PŠD
ANO
ANO
3
VL
3
3
12
0
NE
DE
-
PŠD
ANO
ANO
3
VL
12
12
24
0
NE
DE
-
PŠD
ANO
ANO
3
VL
3
3
12
0
NE
DE
-
PŠD
ANO
ANO
2
3
MT
MT
25
33
25
33
50
60
0
12 000
NE
NE
DE
DA
NA
NA
VYU
VYU
ANO
ANO
NE
NE
63
Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014
Škola:
Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí
Adresa:
Komenského 873, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ:
60884690
Ředitel: Mgr. Yvona Bůžková
tel:
494323711
Ubytování:
ANO
900
Kč/měs
REDIZO:
600012573
Kontakt: Mgr. Yvona Bůžková
tel:
739624647
Stravování:
ANO
1200
Kč/měs
IZO:
60884690
Fax:
Cizí jazyky:
AJ, NJ, RJ
Typ školy:
státní
E-mail:
[email protected]
Přípravný kurz k PZ (TZ):
není
Zřizovatel:
kraj
WEB:
www.szeskostelec.cz
Poznámka ke škole: Agropodnikání se specializacemi chovatelství a kynologie a zemědělský a lesní provoz. Ekologie a životní prostředí zaměření lesnictví, myslivost a rybářství a přírodovědně
lycejní specializace. Elektromechanik zaměřený na chladící a klimatizační techniku.
DOD: sobota 1. 12. 2012, pátek 11. 1. 2013
2012/2013
2013/2014 Roční
Délka
Ukončení
Přijímací
Forma
Druh
Pro
Pov. lék.
Kód oboru
Název oboru
Prospěch OZP
studia
studia
školné
zkoušky
studia studia
žáky
prohlídka
přihl.
přij.
plánov.
41-41-M/01
16-01-M/01
26-52-H/01
64-41-L/51
64
Agropodnikání
Ekologie a životní prostředí
Elektromechanik pro zařízení a
přístroje
Podnikání
4
4
MT
MT
46
19
31
13
60
30
0
0
3
VL
18
15
24
0
2
MT
30
0
ČJ, B
ČJ, B
ČJ
DE
DE
-
PŠD
PŠD
NE
NE
ANO
NE
DE
-
PŠD
NE
ANO
DE
NA
VYU
ANO
NE
Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014
Škola:
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
Adresa:
U Stadionu 1166, 51601 Rychnov nad Kněžnou
IČ:
75137011
Ředitel: Ing., Mgr. Hynek Martinek, Ph.D.
tel:
494539220
Ubytování:
ANO
1000,Kč/měs
REDIZO:
691000107
Kontakt: Klugerová Libuše
tel:
494539226
Stravování:
ANO
IZO:
60884720
Fax:
494539233
Cizí jazyky:
AJ,NJ,RJ
Typ školy:
státní
E-mail:
[email protected]
Přípravný kurz k PZ (TZ):
není
Zřizovatel:
kraj
WEB:
www.vosrk.cz
Poznámka ke škole: Stravování- cena oběda Kč 30,-, snídaně Kč 25,- a večeře Kč 28,-. Ubytování ve vlastním domově mládeže. Obor strojírenství se ve třetím ročníku větví na zaměření:
CAD/CAM systémy,CNC stroje, automatizační techniku a robotiku, informatiku a diagnostiku motorových vozidel, ekonomiku a řízení firem. Moderní učebny, autoservis, lakovna, dřevodílny,
svářecí škola, emisní stanice, informační centrum, 8 učeben PC, chata.
Přijímací řízení bude probíhat podle met. pokynů zřizovatele a platných právních ustanovení.
DOD:Dny otevřených dveří 19. a 20.10., 23.11.,14.12.2012; 18.1.,22.2. a 22.3.2013.
2012/2013
2013/2014 Roční
Délka Ukončení
Přijímací
Forma
Druh
Pro
Pov. lék.
Kód oboru
Název oboru
Prospěch OZP
studia
studia
školné
zkoušky
studia studia
žáky
prohlídka
přihl.
přij.
plánov.
23-41-M/01
23-45-M/01
78-42-M/01
66-41-L/01
39-41-L/01
65-41-L/01
23-43-L/51
23-43-L/51
23-68-H/01
23-55-H/02
23-61-H/01
33-56-H/01
65-61-H/01
66-51-H/01
23-52-H/01
23-56-H/01
26-57-H/01
36-56-H/01
Strojírenství
Dopravní prostředky
Technické lyceum
Obchodník
Autotronik
Gastronomie
Provozní technika
Provozní technika
Mechanik opravář motorových
vozidel (automechanik)
Karosář
Autolakýrník
Truhlář
Kuchař-číšník
Prodavač
Nástrojař
Obráběč kovů
Autoelektrikář
Kominík
4
4
4
4
4
4
2
3
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
62
3
3
10
27
12
3
12
60
0
0
9
27
12
0
12
60
30
24
30
30
25
25
25
3
VL
66
60
60
3
3
3
3
3
3
3
3
3
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
22
13
10
28
15
1
5
17
3
22
13
10
28
15
0
0
17
0
30
24
30
30
30
24
24
24
24
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DA
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
VYU
VYU
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
DE
PŠD
ANO
ANO
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NA
NA
65
Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014
Škola:
Základní škola a Praktická škola, Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
Adresa:
Kolowratská 485, Rychnov nad Kněžnou
IČ:
70 152 497
Ředitel: Mgr. Hana Fuksová
tel:
494 534 203
Ubytování:
není
REDIZO:
600 024 300
Kontakt:
tel:
Stravování:
ANO
650
Kč/měs
IZO:
181 007 304
Fax:
494 534 203
Cizí jazyky:
angličtina
Typ školy:
státní
E-mail:
[email protected]
Přípravný kurz k PZ (TZ):
není
Zřizovatel:
kraj
WEB:
www.zskolowratska.unas.cz
Poznámka ke škole:
Škola je zařazena do sítě středních škol a byla zřízena za účelem poskytování vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Činnost školy je vymezena zákonem č. 561/ 2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Jednoletý obor je určen především pro absolventy základní školy speciální a nižších ročníků základní
školy praktické. Dvouletý obor je určen především pro absolventy základní školy praktické a nižších ročníků základní školy. Vzdělávání žáků probíhá podle ŠVP, který je zpracován podle RVP
praktické školy, s využitím speciálně pedagogických metod.
Žáci se mohou stravovat v městské školní jídelně, cena za 1 oběd je 30 Kč.
Den otevřených dveří 22. 11. 2012 a 17. 1. 2013.
2012/2013
2013/2014 Roční
Délka
Ukončení
Přijímací
Forma
Druh
Pro
Pov. lék.
Kód oboru Název oboru
Prospěch OZP
studia
studia
školné
zkoušky
studia studia
žáky
prohlídka
přihl.
přij.
plánov.
78-62-C/01
Praktická škola jednoletá
1
ZZ
8
4
6
0
78-62-C/02
Praktická škola dvouletá
2
ZZ
4
4
4
0
66
ústní
pohovor
ústní
pohovor
DE
-
PŠD
ANO
ANO
DE
-
PŠD
ANO
ANO
Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014
OKRES TRUTNOV
67
Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014
Škola:
CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o.
Adresa:
Polská 357, 541 01 Trutnov
IČ:
25262181
Ředitel: Mgr. Ludmila Pěnčíková
tel:
499811491
Ubytování:
ANO
REDIZO:
600012913
Kontakt: Mgr. Petra Velebová
tel:
499815223
Stravování:
ANO
30
Kč
IZO:
110011830
Fax:
499810368
Cizí jazyky:
AJ, NJ, RJ, FJ
Typ školy:
soukromá
E-mail:
[email protected]
Přípravný kurz k PZ (TZ):
není
Zřizovatel:
soukromý subjekt
WEB:
www.sosptu.cz
Poznámka ke škole: Odložené školné pro denní formu vzdělávání, zřizovatel přispívá na mimoškolní činnost, hradí žákům ubytování, sešity; učebnice zapůjčeny, žáci hradí pouze jazykové
učebnice (asi 500 Kč). Stravování zajištěno v jiném zařízení. Škola aktivně zapojena do mezinárodních projektů (realizace souvislých odborných stáží v zahraničí). Přijímací zkouška pro denní
formu vzdělávání se skládá z písemné části (psychologický dotazník a popis obrázku v AJ) a ústní části (pohovor). Zkrácené jednoleté studium v denní formě vzdělávání určeno pro uchazeče
se středním vzdělávání s maturitní zkouškou, kteří chtějí získat další kvalifikaci. Dálková forma vzdělávání je 5letá pro absolventy ZŠ, rep. 2 - 3letá pro absolventy se středním vzděláním
(přijetí do vyššího ročníku s podmínkou vykonání postupových a rozdílových zkoušek). Škola žádá o akreditaci VOŠ pro denní i dálkovou formu vzdělávání.
DOD: 24. listopadu 2012 (od 10 do 14 hodin), 18. ledna 2013 (od 12 do 17 hodin), individuálně po celý rok na základě domluvy - telefon, e-mail.
Přijímací
Forma
Druh
Pro
Pov. lék.
2012/2013
2013/2014 Roční
Prospěch OZP
Délka
Ukončení
zkoušky
studia studia
žáky
prohlídka
Kód oboru
Název oboru
studia
studia
školné
přihl.
přij.
plánov.
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
4
MT
20
0
PS, AJ, PO
DE
PŠD
1,8
ANO
NE
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
1
MT
20
18 900
DE
ZM
MAT
ANO
NE
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
5
MT
15
21 000
PO
DA
DZŠ
ANO
NE
68
Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014
Škola:
Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola
Adresa:
Lesnická 9, 541 11 Trutnov
IČ:
60153296
Ředitel: Mgr. Jan Korbelář
REDIZO:
600012905
Kontakt: RNDr. Petr Kejklíček
IZO:
60153296
Fax:
499811414
Typ školy:
státní
E-mail:
[email protected]
Zřizovatel:
kraj
WEB:
www.clatrutnov.cz
Poznámka ke škole:
DOD: 9. 11. 2012, 7. 12. 2012, 11. 1. 2013 vždy od 13.00 hod.
Kód oboru
Název oboru
41-46-M/01
16-01-M/01
41-45-M/01
41-46-M/01
41-56-H/01
Lesnictví
Ekologie a životní prostředí
Mechanizace a služby
Lesnictví
Lesní mechanizátor
Škola:
Délka
studia
Ukončení
studia
4
4
4
5
3
MT
MT
MT
MT
VL
tel:
tel:
2012/2013
přihl.
přij.
48
30
21
18
12
10
10
0
30
28
603 490 143
603 898 102
2013/2014
plánov.
60
30
30
30
30
Roční
školné
tel:
tel:
499404275
499441442
2013/2014
plánov.
30
30
Roční
školné
Ubytování:
ANO
Stravování:
ANO
Cizí jazyky:
AJ,NJ
Přípravný kurz k PZ (TZ):
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro
žáky
ANO
ANO
ANO
ANO
DE
DE
DE
DA
DE
-
PŠD
PŠD
PŠD
DZŠ
PŠD
1200
1400
Kč/měs
Kč/měs
není
Prospěch
OZP
Pov. lék.
prohlídka
NE
NE
NE
NE
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
Gymnázium a Střední odborná škola, Hostinné, Horská 309
Adresa:
Horská 309, 543 71 Hostinné
IČ:
60153326
Ředitel:
REDIZO:
600013014
Kontakt:
IZO:
108026736
Fax:
Typ školy:
státní
E-mail:
Zřizovatel:
kraj
WEB:
Poznámka ke škole:
DOD: Den otevřených dveří: 15.1.2013
Kód oboru
Název oboru
79-41-K/81
75-41-M/01
Gymnázium všeobecné
Sociální činnost
Mgr. Ivana Mědílková
PhDr. Lenka Neumannová
499441442
[email protected]
www.gymhost.cz
Délka
studia
Ukončení
studia
8
4
MT
MT
2012/2013
přihl.
přij.
34
30
28
21
Ubytování:
ANO
650
Stravování:
ANO
483
Cizí jazyky:
AJ, NJ, RJ, ŠJ
Přípravný kurz k PZ (TZ):
není
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro
žáky
ČJ, M
ČJ, PO
DE
DE
-
ZŠ 5
PŠD
Prospěch
Kč/měs
Kč/měs
OZP
Pov. lék.
prohlídka
ANO
ANO
NE
NE
69
Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014
Škola:
Gymnázium, Dvůr Králové nad Labem, nám. Odboje 304
Adresa:
544 01 Dv ůr Králové nad Labem, nám. Odboje 304
IČ:
60153393
Ředitel: PhDr. Ing. Petr Minář Ph.D. et Ph.D.
tel:
499320188
Ubytování:
ANO
1200
Kč/měs
REDIZO:
600012867
Kontakt: RNDr. Vladimír Hušek
tel:
499320330
Stravování:
ANO
25
Kč
IZO:
Fax:
Cizí jazyky:
AJ, NJ, FJ, RJ
Typ školy:
státní
E-mail:
[email protected]
Přípravný kurz k PZ (TZ):
není
Zřizovatel:
kraj
WEB:
www.gym-dk.cz
Poznámka ke škole:
DOD: 16.1.2013. Škola se nachází v centru města, asi pět minut od autobusového nádraží. Vlastní ubytovací a stravovací kapacitu nemáme, ale jak stravování, tak i ubytování můžeme zajistit
na SŠIS Dvůr Králové n.L. Studium je čtyřleté a šestileté se všeobecným zaměřením.
2012/2013
2013/2014 Roční
Délka
Ukončení
Přijímací
Forma
Druh
Pro
Pov. lék.
Kód oboru Název oboru
Prospěch OZP
studia
studia
školné
zkoušky
studia studia
žáky
prohlídka
přihl.
přij.
plánov.
79-41-K/41
79-41-K/61
Gymnázium - všeob.čtyřleté stud.
Gymnázium - všeob.šestileté stud.
4
6
MT
MT
Škola:
Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325
47
33
24
30
30
30
0
0
ANO
ANO
DE
DE
PŠD
ZŠ 7
ANO
ANO
NE
NE
Adresa:
Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov
IČ:
60153237
Ředitel: Mgr. Petr Skokan
tel:
499 840 093
Ubytování:
není
REDIZO:
600012875
Kontakt: Ing. Karel Urban, CSc.
tel:
499 840 093
Stravování:
ANO
520
Kč/měs
IZO:
60153237
Fax:
499 811 303
Cizí jazyky:
AJ, NJ, FJ, RJ
Typ školy:
státní
E-mail:
[email protected]
Přípravný kurz k PZ (TZ):
není
Zřizovatel:
kraj
WEB:
www.gymnaziumtu.cz
Poznámka ke škole:PZ podle SCIO; ŠJ - výběr ze tří druhů jídel; OZP jen některé - nutná domluva; kvalitní výuka cizích jazyků, možnost složení mezinárodních zkoušek z AJ a NJ, jazykové kurzy
pro veřejnost; široké kulturní a sportovní aktivity; školní galerie, výuka RJ pouze v případě zájmu žáků
DOD: 3. 12. 2012
2012/2013
2013/2014 Roční
Délka
Ukončení
Přijímací
Forma
Druh
Pro
Pov. lék.
Kód oboru
Název oboru
Prospěch OZP
studia
studia
školné
zkoušky
studia studia
žáky
prohlídka
přihl.
přij.
plánov.
79-41-K/41
79-41-K/81
70
ŠVP Gymnázia Trutnov
ŠVP Gymnázia Trutnov
4
8
MT
MT
89
89
57
30
60
30
0
0
ČJ, M, OSP
ČJ, M, OSP
DE
DE
-
PŠD
ZŠ 5
ANO
ANO
NE
NE
Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014
Škola:
Gymnázium, Vrchlabí, Komenského 586
Adresa:
Gymnázium, Komenského 586, 54301 Vrchlabí
IČ:
60 153 245
Ředitel: Mgr. Miroslav Šafránek
REDIZO:
600012891
Kontakt: Mgr. Miroslav Šafránek
IZO:
60 153 245
Fax:
499421544
Typ školy:
státní
E-mail:
[email protected]
Zřizovatel:
kraj
WEB:
www.gymvr.cz
Poznámka ke škole:
DOD: 28.11.2012, 23.1.2013
2012/2013
přihl.
přij.
54
24
43
30
Kód oboru
Název oboru
Délka
studia
Ukončení
studia
79-41-K/41
79-41-K/81
Gymnázium
Gymnázium
4
8
MT
MT
Škola:
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov
Adresa:
Horská 160, Trutnov 541 02
IČ:
70841179
Ředitel: Mgr. Jaromír Vašíček
REDIZO:
600024610
Kontakt:
IZO:
600024610
Fax:
Typ školy:
státní
E-mail:
[email protected]
Zřizovatel:
kraj
WEB:
www.speczstrutnov.cz
Poznámka ke škole:
Škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
2012/2013
Délka
Ukončení
Kód oboru Název oboru
studia
studia
přihl.
přij.
78-62-C/01 Praktická škola jednoletá
1
JI
7
7
78-62-C/02 Praktická škola dvouletá
2
JI
0
0
tel:
tel:
499421544
499421544
2013/2014
plánov.
30
30
Roční
školné
tel:
tel:
499 733 386
732 457 024
2013/2014
plánov.
6
6
Roční
školné
Ubytování:
není
Stravování:
ANO
Cizí jazyky:
AJ, FJ, NJ, RJ
Přípravný kurz k PZ (TZ):
není
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro
žáky
OP
OP
DE
DE
-
PŠD
ZŠ 5
Přijímací
zkoušky
Ubytování:
není
Stravování:
není
Cizí jazyky:
AJ
Přípravný kurz k PZ (TZ):
Forma
studia
Druh
studia
Pro
žáky
DE
DE
-
PŠD
PŠD
Prospěch
OZP
Pov. lék.
prohlídka
ANO
ANO
NE
NE
OZP
Pov. lék.
prohlídka
ANO
ANO
ANO
ANO
není
Prospěch
71
Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014
Škola:
Městské gymnázium a střední odborná škola Úpice
Adresa:
Havlíčkova 812, 542 32 Úpice
IČ:
72 073 209
Ředitel: Ing. Jana Nývltová, CSc.
tel:
499 781 311
Ubytování:
ANO
1 200
Kč/měs
REDIZO:
691 002 142
Kontakt: JUDr. Zdeněk Ondráček
tel:
499 881 275
Stravování:
ANO
600
Kč/měs
IZO:
15 037 789
Fax:
499 781 311
Cizí jazyky:
AJ, NJ
Typ školy:
státní
E-mail:
[email protected]
Přípravný kurz k PZ (TZ):
není
Zřizovatel:
obec
WEB:
www.gymsos-upice.cz
Poznámka ke škole:
DOD: 23.11.2012 (pá), 24.11.2012 (so), 10.1.2013 (čt), vlastní školní jídelna - cena oběda 25,- (mladší žáci), 30,- (starší žáci), škola pořádá: cvičení v přírodě, rafting. lyžařský, cyklistický a
ekologický kurz, výměnné a poznávací jazykové zájezdy: Rakousko, Anglie, Německo. Volný čas studentů: ekologický a zdravotnický kroužek, aktivní činnost Mládeže ČČK, šachy, využití
internetu zdarma. Přijímací zkoušky: 8l gymnázium - uchazeči s průměrem do 1,5 za 1. a 2. pololetí 4.r. a 1.pol. 5.r. ZŠ přijímací zkoušky nekonají, 4l gymnázium - uchazeči s průměrem do 1,5
za 1. a 2.pol. 8.r. a 1. pol. 9.r. ZŠ přijímací zkoušky nekonají.
2012/2013
2013/2014 Roční
Délka
Ukončení
Přijímací
Forma
Druh
Pro
Pov. lék.
Kód oboru
Název oboru
Prospěch OZP
studia
studia
školné
zkoušky
studia studia
žáky
prohlídka
přihl.
přij.
plánov.
79-41-K/81
79-41-K/41
68-43-M/01
72
Gymnázium
Gymnázium
Veřejnosprávní činnost
8
4
4
MT
MT
MT
25
8
33
20
2
12
30
30
30
ČJ, M
ČJ, M
-
DE
DE
DE
ZŠ 5
PŠD
PŠD
2,5
ANO
ANO
ANO
NE
NE
NE
Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014
Škola:
Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola pro tělesně postižené, Janské Lázně, Obchodní 282
Adresa:
Obchodní 282, 542 25 Janské Lázně
IČ:
49 290 274
Ředitel: PhDr. Karel Nosek
tel:
499 862 101
Ubytování:
ANO
1500
Kč/měs
REDIZO:
600024687
Kontakt: Věra Klapperová
tel:
499 862 132
Stravování:
ANO
2625
Kč/měs*
IZO:
49 290 274
Fax:
499 875 234
Cizí jazyky:
AJ, NJ, RJ
Typ školy:
státní
E-mail:
[email protected]
Přípravný kurz k PZ (TZ):
není
Zřizovatel:
stát
WEB:
www.oajl.cz
Poznámka ke škole:
Bezbariérovost, součástí školy SPC, asistenti pedagoga, prodloužené studium, nepřetržitá přítomnost zdravotní sestry, lékař přítomen 1x týdně, RHB přímo v budově školy, vlastní bazén a
tělocvična
DOD: individuální prohlídka školy kdykoliv po telefonické domluvě
* cena snídaně - 22 Kč; cena oběda - 29,5 Kč; cena večeře - 25 Kč; cena doplňkové večeře - 11 Kč
2012/2013
2013/2014 Roční
Délka
Ukončení
Přijímací
Forma
Druh
Pro
Pov. lék.
Kód oboru
Název oboru
Prospěch OZP
studia
studia
školné
zkoušky
studia studia
žáky
prohlídka
přihl.
přij.
plánov.
63-41-M/02
63-51-J/001
78-62-C/02
Škola:
Obchodní akademie
Obchodní škola
Praktická škola dvouletá
5
3
3
MT
ZZ
ZZ
14
11
9
8
7
7
16
7
6
0
0
0
ČJ, M
ČJ, M
PO
DE
DE
DE
-
PŠD
PŠD
PŠD
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
OZP
Pov. lék.
prohlídka
ANO
NE
Obchodní akademie, Trutnov, Malé náměstí 158
Adresa:
Malé náměstí 158, 541 01 Trutnov
IČ:
60153334
Ředitel:
REDIZO:
600012883
Kontakt:
IZO:
60153334
Fax:
Typ školy:
státní
E-mail:
Zřizovatel:
kraj
WEB:
Poznámka ke škole:
DOD: 23.11. 2012 - pátek; 28. 1. 2013 - pondělí
Kód oboru
Název oboru
63-41-M/004
63-41-M/02
obchodní akademie
obchodní akademie
Ing. Miroslav Albrecht
Ing. Miroslav Albrecht
499816255
[email protected]
www.oatrutnov.cz
Délka
studia
Ukončení
studia
4
4
MT
MT
tel:
tel:
2012/2013
přihl.
přij.
0
0
105
54
2013/2014
plánov.
0
90
499866255
499813068
Ubytování:
není
Stravování:
není
Cizí jazyky:
AJ, NJ, RJ, ŠJ
Přípravný kurz k PZ (TZ):
není
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro
žáky
0
0
0
ČJ,M
DE
DE
-
PŠD
PŠD
Prospěch
73
Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014
Škola:
Odborné učiliště, Hostinné, Mládežnická 329
Adresa:
Mládežnická 329, 543 71 Hostinné
IČ:
60 154 021
Ředitel: Mgr. Zbyněk Rek
tel:
499405422
Ubytování:
ANO
650,Kč/měsíc
REDIZO:
600 024 679
Kontakt: Mgr. Irena Mračková
tel:
499524139
Stravování:
ANO
1400,Kč/měsíc
IZO:
60 154 021
Fax:
Cizí jazyky:
AJ
Typ školy:
státní
E-mail:
[email protected]
Přípravný kurz k PZ (TZ):
není
Zřizovatel:
kraj
WEB:
www.ouhostinne.cz
Poznámka ke škole:
DOD: 15.11.2012 Informace o stravování - cena obědu 29,-Kč, celodenní stravování na internátě 75,-Kč/den. Škola svým zařazením patří do sítě speciálních škol pro profesní přípravu žáků se
specifickými poruchami učení - žáků ze základních škol praktických a speciálních a neúspěšné žáky ze základních škol.
2012/2013
2013/2014 Roční
Délka
Ukončení
Přijímací
Forma
Druh
Pro
Pov. lék.
Kód oboru
Název oboru
Prospěch OZP
studia
studia
školné
zkoušky
studia studia
žáky
prohlídka
přihl.
přij.
plánov.
33-56-E/01
33-57-E/01
34-57-E/01
36-67-E/01
31-59-E/01
69-54-E/01
65-51-E/01
74
Truhlářská a čalounická výroba
(Truhlářské práce)
Dřevařská výroba
Knihařské práce
Zednické práce
Šití oděvů
Provozní služby
Stravovací a ubytovací služby
3
VL
18
15
28
0
0
DE
-
PŠD
ANO
ANO
3
3
3
3
2
3
VL
VL
VL
VL
VL
VL
0
2
7
0
3
11
0
0
2
0
2
8
8
14
14
8
8
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DE
DE
DE
DE
DE
DE
-
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014
Škola:
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243
Adresa:
Volanovská 243, 541 01 Trutnov
IČ:
529681
Ředitel: Mgr. Jiří Zahradník
tel:
724896170
Ubytování:
ANO
900
Kč/měs
REDIZO:
600012921
Kontakt: Renata Matoušková
tel:
736619537
Stravování:
ANO
76
Kč
IZO:
529681
Fax:
Cizí jazyky:
AJ, NJ
Typ školy:
státní
E-mail:
[email protected], [email protected]
Přípravný kurz k PZ (TZ):
ANO
Zřizovatel:
kraj
WEB:
www.sou-trutnov.cz
Poznámka ke škole:
DOD: 23.11.2012 od 14 - 18 hodin, 24.11.2012 od 9 - 12 hodin, 11.1.2013 od 14 - 18 hodin, 12.1.2012 od 9 - 12 hodin
VT: Výuka specializovaných programů - APOST, SAP
PZ: Test ze všeobecného přehledu
JI: Kurzy a zkoušky pro dospělé z profesních kvalifikací: Kuchař, Číšník, Tesař, Zedník, Cukrář, Pekař, Instalatér.
Praxe žáků je konána v odborných dílnách školy a reálných pracovištích v regionu. Pro žáky je určena řada akcí hrazených z grantových zdrojů Královéhradeckého kraje a EU. Žáci se účastní
odborných kurzů a dosahují v soutěžích výborných výsledků.
2012/2013
2013/2014 Roční
Délka
Ukončení
Přijímací
Forma
Druh
Pro
Pov. lék.
Kód oboru
Název oboru
Prospěch OZP
studia
studia
školné
zkoušky
studia studia
žáky
prohlídka
přihl.
přij.
plánov.
29-53-H/01
29-54-H/01
33-56-H/01
36-52-H/01
36-64-H/01
36-67-H/01
37-42-M/01
37-51-H/01
65-51-H/01
65-51-H/01
65-51-H/01
65-41-L/51
Pekař
Cukrář
Truhlář
Instalatér
Tesař
Zedník
Logistické a finanční služby
Manipulant pošt. provozu a
přepravy
Kuchař-číšník
Kuchař-číšník zaměření: kuchař
Kuchař-číšník zaměření: číšník
Gastronomie
3
3
3
3
3
3
4
VL
VL
VL
VL
VL
VL
MT
12
28
15
24
15
12
23
11
18
9
15
12
10
17
20
27
60
25
27
27
30
0
0
0
0
0
0
0
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ano
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
-
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
2,8
2,8
2,8
2,6
2,8
2,8
2,2
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
3
VL
11
0
30
0
ne
DE
-
PŠD
2,8
NE
ANO
3
3
3
2
VL
VL
VL
MT
26
13
12
0
16
12
9
0
30
30
30
30
0
0
0
0
ne
ne
ne
ano
DE
DE
DE
DE
NA
PŠD
PŠD
PŠD
VYU
2,8
2,8
2,8
2,2
NE
NE
NE
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
75
Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014
Škola:
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vrchlabí, Krkonošská 265
Adresa:
Krkonošská 265, 543 11 Vrchlabí
IČ:
65715284
Ředitel: Mgr. Václav Volejník
tel:
499 421 333
Ubytování:
není
REDIZO:
600012930
Kontakt: Ing. Jana Pršalová
tel:
499 421 195
Stravování:
ANO
IZO:
60 153 288
Fax:
499 421 195
Cizí jazyky:
AJ, NJ
Typ školy:
státní
E-mail:
[email protected]
Přípravný kurz k PZ (TZ):
Zřizovatel:
kraj
WEB:
www.sossou.cz
Poznámka ke škole: výuka od 07.50 h do 14.10 h každý den v týdnu, dobré dopravní spojení, ubytování pro obor lanovkář umíme zajistit
DOD: pátek 07. 12. 2012 od 08. do 16.00 hod., sobota 08. 12. 2012 od 08. do 12.00 hod., a sobota 19. 01. 2013 od 08. do 12.00 hod.,
2012/2013
2013/2014 Roční
Délka
Ukončení
Přijímací
Forma
Druh
Pro
Kód oboru
Název oboru
studia
studia
školné
zkoušky
studia studia
žáky
přihl.
přij.
plánov.
23-44-L/01
23-44-L/01
23-51-H/01
23-55-H/02
65-51-H/01
65-51-H/01
66-51-H/01
76
Mechanik strojů a zař. (Lanovkář)
Mechanik strojů a zařízení
Strojní mechanik (Zámečník)
Karosář (Autoklempíř)
Kuchař - číšník (Kuchař)
Kuchař - číšník (Číšník, servírka)
Prodavač (Asistent prodeje)
4
4
3
3
3
3
3
MT
MT
VL
VL
VL
VL
VL
26
0
8
10
18
10
4
14
0
8
10
18
10
0
24
24
12
12
20
20
15
0
0
0
0
0
0
0
ČJ, MA
ČJ, MA
ne
ne
ne
ne
ne
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
-
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
500,-
Kč/měs
není
Prospěch
OZP
Pov. lék.
prohlídka
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014
Škola:
Střední odborná škola ochrany osob a majetku Malé Svatoňovice s.r.o.
Adresa:
17. listopadu 177, 542 34 Malé Svatoňovice
IČ:
27121313
Ředitel: Ing. Bc. Vladimír Janus
tel:
739613669
Ubytování:
ANO
1.000,Kč/měs
REDIZO:
651014271
Kontakt: Canigová Romana
tel:
499829728
Stravování:
ANO
1.520,Kč/měs
IZO:
151 014 507
Fax:
Cizí jazyky:
Rj, Nj, Aj,
Typ školy:
soukromá
E-mail:
[email protected]
Přípravný kurz k PZ (TZ):
není
Zřizovatel:
soukromý subjekt
WEB:
www.oom.cz, www.sosoom-svatonovice.cz
Poznámka ke škole: Škola působí ve vlastním areálu s vlastní jídelnou a ubytováním na DM, k dispozici žákům je sportovní hala, tělocvična, posilovna, sauna, umělá lezecká stěna. Součástí
výuky je výuka sebeobrany, judo, karate, lyžařský,horolezecký, branný a střelecký kurz.
DOD: 8.12.2012, 12.1.2013, školu je možno navštívit kdykoliv
2012/2013
2013/2014 Roční
Délka
Ukončení
Přijímací
Forma
Druh
Pro
Pov. lék.
Kód oboru
Název oboru
Prospěch OZP
studia
studia
školné
zkoušky
studia studia
žáky
prohlídka
přihl.
přij.
plánov.
68-42-M/01
78-42-M/01
68-43-M/01
68-42-L/51
68-42-L/51
Bezpečnostně právní činnost,
ŠVP ochrana osob a majetku
Technické lyceum, ŠVP specifický
záměr hasičský a vojenský
Veřejnosprávní činnost,
ŠVP Právní administrativa
Bezpečnostní služby
Bezpečnostní služby
4
MT
43
37
68
16 800
TV
DE
-
PŠD
2,0
NE
ANO
4
MT
11
7
68
16 800
TV
DE
-
PŠD
2,0
NE
ANO
4
MT
4
0
34
16 800
NE
DE
-
PŠD
2,0
ANO
NE
3
3
MT
MT
14
0
14
0
34
34
14 400
15 300
NE
NE
DA
DI
NA
NA
VYU
VYU
NE
NE
ANO
ANO
77
Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014
Škola:
Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101
Adresa:
Školní 101, 541 01 Trutnov
IČ:
69174415
Ředitel: Ing. Vladislav Sauer
tel:
499 814 729
Ubytování:
ANO
900
Kč/měs
REDIZO:
610200381
Kontakt: Ivana Reichová
tel:
499 813 071
Stravování:
ANO
525
Kč/měs
IZO:
110200403
Fax:
499 814 729
Cizí jazyky:
AJ, NJ
Typ školy:
státní
E-mail:
[email protected]
Přípravný kurz k PZ (TZ):
není
Zřizovatel:
kraj
WEB:
www.spstrutnov.cz
Poznámka ke škole: Škola s nadstandardní výukou informačních technologií a výborným materiálně-technickým a personálním zajištění výuky. Škola je zapojena do programu CISCO
(počítačové sítě), Autodesk Academia pro strojírenství (výuka CAD systémů). Úspěšně čerpá finanční prostředky z evropských fondů. Pro žáky pořádá kroužek robotiky, počítačových sítí
(CISCO academie), elektrotechniky a strojírenství. Úzce spolupracuje se zaměstnavateli v regionu (Siemens, Continental, KASPER-KOVO, Tyco Electronics, atd.)
DOD: 20. 10. 2012 a 24. 11. 2012
2013/2014 Roční
Délka
Ukončení 2012/2013
Přijímací
Forma Druh
Pro
Pov. lék.
Kód oboru
Název oboru
Prospěch OZP
studia
studia
školné zkoušky
studia studia
žáky
prohlídka
přihl. přij.
plánov.
18-20-M/01
18-20-M/01
26-41-M/01
23-41-M/01
64-41-L/51
26-51-H/02
26-51-H/01
23-52-H/01
23-51-H/01
78
Elektronické počítačové systémy
Informační technologie a
management
Slaboproudá elektrotechnika
Strojírenství - počítačová grafika
Podnikání
Elektrikář - silnoproud
Elektrikář - slaboproud
Nástrojař
Strojní mechanik
4
MT
44
30
30
0
ČJ, M
DE
-
PŠD
1,6
NE
NE
4
MT
55
30
30
0
ČJ, M
DE
-
PŠD
1,6
NE
NE
4
4
2
3
3
3
3
MT
MT
MT
ZZ
ZZ
ZZ
ZZ
26
31
0
28
31
29
7
20
23
0
24
30
29
0
30
30
30
24
30
30
30
0
0
0
0
0
0
0
ČJ, M
ČJ, M
ČJ, M
-
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
NA
-
PŠD
PŠD
VYU
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
2,0
1,8
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
ANO
NE
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
2,4
2,4
2,3
Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014
Škola:
Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069
Adresa:
Elišky Krásnohorské 2069, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČ:
67439918
Ředitel: Mgr. Petr Vojtěch
tel:
499 622 215
Ubytování:
ANO
1350
Kč/měs
REDIZO:
600013006
Kontakt: [email protected]
tel:
499 320 195
Stravování:
ANO
1300
Kč/měs
IZO:
110037791
Fax:
Cizí jazyky:
AJ, NJ, RJ, FJ, IT - kroužek
Typ školy:
státní
E-mail:
[email protected]
Přípravný kurz k PZ (TZ):
ANO
Zřizovatel:
kraj
WEB:
www.ssis.cz
Poznámka ke škole: celodenní stravování je 65,- Kč/den, škola má vlastní sportovní halu, dvě hřiště s umělým povrchem, tenisové hřiště, posilovnu, informační centrum
18-20-M/01 Informační technologie má tři zaměření ŠVP: - 1) správa počítačových sítí, 2) počítačová grafika a multimédia, 3) programování a vývoj aplikací
28-44-M/01 Aplikovaná chemie má 4 zaměření ŠVP: 1) farmaceutické substance, farmaceutický asistent, 2) analytika životního prostředí, 3) výroba a zpracování polymerů, 4) informační
technologie v chemii
DOD: sobota 01. 12. 2012, sobota 26. 01. 2013 - vždy od 8:00 - 12:00
2012/2013
2013/2014 Roční
Délka
Ukončení
Přijímací
Forma
Druh
Pro
Pov. lék.
Kód oboru
Název oboru
Prospěch OZP
studia
studia
školné
zkoušky
studia studia
žáky
prohlídka
přihl.
přij.
plánov.
18-20-M/01
28-44-M/01
65-42-M/01
65-42-M/02
69-41-L/01
69-51-H/01
Škola:
Informační technologie
Aplikovaná chemie
Hotelnictví
Cestovní ruch
Kosmetické služby
Kadeřník
4
4
4
4
4
3
MT
MT
MT
MT
MT
VL
54
26
44
57
25
52
30
25
30
30
22
30
30
30
30
30
30
30
0
0
0
0
0
0
OP
OP
OP
OP
OP
NE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
-
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
1,8
2,0
1,8
1,8
2,0
2,6
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
ANO
NE
NE
ANO
ANO
OZP
Pov. lék.
prohlídka
Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Hostinné, B. Smetany 474
Adresa:
B. Smetany 474, 543 71 Hostinné
IČ:
60153385
Ředitel: Ing. Tomáš Staněk
REDIZO:
600029867
Kontakt:
IZO:
110013638
Fax:
499441420
Typ školy:
státní
E-mail:
[email protected]
Zřizovatel:
stát
WEB:
http://vuhostinne.cz
Poznámka ke škole: Škola je určena pro klienty se soudně nařízenou ústavní výchovou
DOD:
2012/2013
Délka
Ukončení
Kód oboru
Název oboru
studia
studia
přihl.
přij.
36-67-E/02
Stavební práce
2
VL
78-62-C/002 Praktická škola dvouletá
2
ZZ
tel:
tel:
2013/2014
plánov.
499441778
Roční
školné
0
0
Ubytování:
ANO
Stravování:
ANO
Cizí jazyky:
NJ
Přípravný kurz k PZ (TZ):
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro
žáky
DE
DE
ZV
-
PŠD
PŠD
není
Prospěch
79
Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014
Škola:
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303
Adresa:
Procházkova 303, 541 01 Trutnov
IČ:
13582968
Ředitel:
REDIZO:
600019829
Kontakt:
IZO:
110010264
Fax:
Typ školy:
státní
E-mail:
Zřizovatel:
kraj
WEB:
Poznámka ke škole: Cena za 1oběd - 26 Kč
DOD: 7.12.2012 a 5.1.2013
Kód oboru
Název oboru
53-41-M/01
78-42-M/04
53-41-M/01
Zdravotnický asistent
Zdravotnické lyceum
Zdravotnický asistent
Škola:
Mgr. Roman Hásek
Jana Švandová
499811302
[email protected]
www.szstrutnov.cz
Délka
studia
Ukončení
studia
4
4
5
MT
MT
MT
2012/2013
přihl.
přij.
45
30
51
29
23
499846370
499840092
2013/2014
plánov.
30
30
30
Roční
školné
Ubytování:
ANO
1000
Stravování:
ANO
1500
Cizí jazyky:
AJ, NJ, L
Přípravný kurz k PZ (TZ):
není
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
ANO
B
ČJ, CJ, PO
DE
DE
DA
Druh
studia
Pro
žáky
Prospěch
PŠD
PŠD
DZŠ
Kč/měs
Kč/měs
OZP
Pov. lék.
prohlídka
NE
ANO
NE
ANO
NE
ANO
OZP
Pov. lék.
prohlídka
ANO
ANO
Základní škola a Praktická škola, Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479
Adresa:
Přemyslova 479, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČ:
60 153 351
Ředitel: Mgr. Eva Hynková
REDIZO:
600 024 695
Kontakt: Mgr. Lucie Marková
IZO:
108026761
Fax:
Typ školy:
státní
E-mail:
[email protected]
Zřizovatel:
kraj
WEB:
www.zvsdk.cz
Poznámka ke škole:
19.11.2012
Kód oboru
Název oboru
78-62-C/02
Praktická škola dvouletá
80
tel:
tel:
Délka
studia
Ukončení
studia
2
ZZ
tel:
2012/2013
přihl.
přij.
14
14
2013/2014
plánov.
14
499 62 24 76
499 62 24 76
Ubytování:
není
Stravování:
ANO
Cizí jazyky:
Přípravný kurz k PZ (TZ):
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
0
ne
DE
Druh
studia
Pro
žáky
PŠD
není
Prospěch
Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014
Přehled
oborů vzdělání
VYŠŠÍCH
ODBORNÝCH ŠKOL
81
Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014
Škola:
CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - VOŠ a SOŠ s.r.o.
Adresa:
Hradecká 1151, 500 03 Hradec Králové
IČ:
25262190
Ředitel: Mgr. Monika Benešová
tel:
777792668
Ubytování:
není
REDIZO:
600011755
Kontakt: Martina Miková - studijní oddělení
tel:
495 518 744
Stravování:
ANO
IZO:
110029160
Fax:
Cizí jazyky:
AJ, RJ, NJ
Typ školy:
soukromá
E-mail:
[email protected]
Přípravný kurz k PZ (TZ):
není
Zřizovatel:
soukromý subjekt
WEB:
www.voshk.cz
Poznámka ke škole: Počty přihlášených pro šk. rok 2012/013 škola neuvedla
Czech Sales Academy Hradec Králové je jednou z nejstarších soukromých škol v Královéhradeckém kraji. Byla založena v roce 1992. Hlavním cílem školy je připravit absolventy s vynikajícími
komunikačními dovednostmi v českém a anglickém jazyce, s mezinárodním know-how v oblasti obchodu a podnikání.
2012/2013
2013/2014 Roční
Délka
Ukončení
Přijímací
Forma
Druh
Pro
Pov. lék.
Kód oboru
Název oboru
Prospěch OZP
studia
studia
školné
zkoušky
studia studia
žáky
prohlídka
přihl.
přij.
plánov.
63-41-N/28
Škola:
Management malých a středních
firem
A
30
21 000
ANO
DE
-
SVB
ANO
NE
Obchodní akademie, Střední pedagogická škola, Vyšší odborná škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.
Adresa:
SNP 170, 500 03 Hradec Králové
IČ:
25262327
Ředitel:
REDIZO:
600011798
Kontakt:
IZO:
44445288
Fax:
Typ školy:
soukromá
E-mail:
Zřizovatel:
soukromý subjekt
WEB:
Poznámka ke škole:
DOD: 24.11.2012, 12.1.2013, 9-12 hod
Kód oboru
Název oboru
65-43-N/01
Cestovní ruch
82
3
PaedDr. Eva Petřikovová
Bc. Tereza Bečková
tel:
tel:
495 542 521
495 541 548
Ubytování:
ANO
Stravování:
ANO
Cizí jazyky:
Aj, Nj, Fj, Šj, Rj, Ij
Přípravný kurz k PZ (TZ):
[email protected]
www.soavoshk.cz
Délka
studia
3
Ukončení
studia
A
2012/2013
přihl.
přij.
60
34
2013/2014
plánov.
48
Roční
školné
23 000
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
DE
Druh
studia
Pro
žáky
MAT
Prospěch
OZP
Pov. lék.
prohlídka
ANO
Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014
Škola:
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Nový Bydžov, Jana Maláta 1869
Adresa:
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Nový Bydžov, Jana Maláta 1869, 504 01 Nový Bydžov
IČ:
62690159
Ředitel:
Ing. Blanka Macháčková
tel:
495 493 347
REDIZO:
600011780
Kontakt: Alena Vodáková
tel:
495 490 353
IZO:
150008716
Fax:
495493347
Typ školy:
státní
E-mail:
[email protected]
Zřizovatel:
kraj
WEB:
www. sosnb.cz
Poznámka ke škole:
DOD: středa 21. 11. 2012 a sobota 19. 1. 2013. Možnost ubytování na domově mládeže s celodenním stravováním.
2012/2013
2013/2014
Délka
Ukončení
Roční
Přijímací
Kód oboru
Název oboru
studia
studia
školné
zkoušky
přihl.
přij.
plánov.
3
A
31
25
40
3 000
Ubytování:
ANO
Stravování:
ANO
Cizí jazyky:
AJ, NJ
Přípravný kurz k PZ (TZ):
Forma
studia
Druh
studia
Pro
žáky
DE
-
MAT
63-41-N/22
Účetnictví a daně
AJ(NJ),MAT
Škola:
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234
900
600
Kč/měs
Kč/měs
není
Prospěch
OZP
Pov. lék.
prohlídka
ANO
NE
Adresa:
Komenského 234, Hradec Králové 500 03
IČ:
581101
Ředitel: PaedDr. Soňa Lamichová
tel:
495 075 201
Ubytování:
ANO
1160
Kč/měs
REDIZO:
600019772
Kontakt: Marta Vyčítalová
tel:
495 075 111
Stravování:
ANO
1724
Kč/měs
IZO VOŠZ
110030621
Fax:
495 513 485
Cizí jazyky:
AJ, NJ, IJ
Typ školy:
státní
E-mail:
[email protected]
Přípravný kurz k PZ (TZ):
není
Zřizovatel: kraj
WEB:
www.zshk.cz
Poznámka ke škole:
DOD: pro SZŠ: 22.11.2012 a 16.1.2013; pro VOŠZ kdykoliv po předchozí telefon. domluvě. Stravování: ceny jednotlivých jídel: snídaně 23 Kč, svačina 5 Kč, oběd 27 Kč, večeře 27 Kč, 2. večeře
12 Kč. Místa výkonu praktického vyučování všech oborů jsou zdravotnická zařízení v regionu. PZ v oboru DZT označená jako ZR je: kresba podle předlohy a modelace z křídy podle
vzoru.Přijímací řízení pro obory VOŠZ pro školní rok 2012/2013 ke dni odevzdání tabulky neproběhlo.
1.kolo
2013/2014 Roční
Délka
Ukončení
Přijímací Forma
Druh
Pro
Pov. lék.
2012/2013
Kód oboru
Název oboru
Prospěch OZP
studia
studia
školné
zkoušky
studia studia
žáky
prohlídka
přihl.
přij.
plánov.
53-41-N/11
Diplomovaná všeobecná sestra
3
A
104
60
60
3 000
CJ, B
DE
VO
MAT
NE
ANO
53-44-N/11
Diplomovaný zubní technik
3
A
33
3 000
CJ, B, ZR
DE
VO
MAT
NE
ANO
53-43-N/21
Diplomovaný zdravotní laborant
3
A
30
3 000
CJ, CH
DE
VO
MAT
NE
ANO
53-43-N/11
Diplomovaný farmaceutický asistent
3
A
40
27
30
3 000
CJ, CH
DE
VO
MAT
NE
ANO
83
Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014
Škola:
Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice
Adresa:
Husova 1414, 508 22 Hořice
IČ:
60116927
Ředitel: Mgr. Hana Richtermocová
tel:
493 623 821
Ubytování:
ANO
900
REDIZO:
600012085
Kontakt: Tereza Černá
tel:
493 623 821
Stravování:
ANO
1260
IZO:
110029178
Fax:
Cizí jazyky:
AJ, NJ, RJ
Typ školy:
státní
E-mail:
[email protected]
Přípravný kurz k PZ (TZ):
není
Zřizovatel:
kraj
WEB:
www.gozhorice.cz
Poznámka ke škole: Na VOŠ se nedělají PZ, nabízíme denní i dálkové studium, zaměření obnova a rozvoj venkova, absolventi mají výborné uplatnění na trhu práce
DOD: více informací na webu, školu je možné navštívit kdykoliv po domluvě
2012/2013
2013/2014 Roční
Délka
Ukončení
Přijímací
Forma
Druh
Pro
Kód oboru
Název oboru
Prospěch
studia
studia
školné
zkoušky
studia studia
žáky
přihl.
přij.
plánov.
68-43-N/..
68-43-N/..
Veřejnosprávní činnost
Veřejnosprávní činnost
3
3
Škola:
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100
Adresa:
Pod Koželuhy 100, 506 41 Jičín
IČ:
60 116 820
Ředitel:
A
A
50
50
Ing. Alena Žalská
DE
DA
493533137,
736441706
493534730
tel:
VO
VO
Ubytování:
Kč/měs
Kč/měsíc
OZP
MAT
MAT
ANO
Pov. lék.
prohlídka
NE
NE
850,-
Kč/měs
REDIZO:
600012069
Kontakt: Ing. Jiří Šafránek
tel:
Stravování:
ANO
1600,Kč/měs
IZO:
87297
Fax:
493533137
Cizí jazyky:
AJ, NJ
Typ školy:
státní
E-mail:
[email protected]
Přípravný kurz k PZ (TZ):
ANO
Zřizovatel: kraj
WEB:
www.vos-sps-jicin.cz
Poznámka ke škole:cena oběda 29,- Kč, večeře 29,- Kč, snídaně 23,- Kč
Škola má vlastní domov mládeže, spolupracuje se školami v zahraničí, dobrá dopravní dostupnost, výborné technické zázemí pro výuku nabízených oborů, úzká spolupráce s firmami v
regionu i v zahraničí, zapojení do mnoha projektů EU, středisko Cisco Networking Academy, dobré sportovní zázemí, kroužky robotiky, volejbalu a další, vydávání europassů, přípravné
kurzy pro přijímací zkoušky aj.
DOD: 7.11.2012, 1.12.2012, 5.2.2013
1.kolo
2013/2014
Délka
Ukončení
Roční
Přijímací Forma
Druh
Pro
Pov. lék.
2012/2013
Kód oboru
Název oboru
Prospěch OZP
studia
studia
školné
zkoušky studia studia
žáky
prohlídka
přihl. přij.
plánov.
23-41-N/02
84
Strojírenství s využitím CAD a CAM
3
A
25
25
40
3 000
DE
VO
MAT
ANO
NE
Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014
Škola:
Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební arch. Jana Letzela, Náchod, Pražská 931
Adresa:
Pražská 931, 547 01 Náchod
IČ:
48623717
Ředitel:
REDIZO:
600012263
Kontakt:
IZO:
102754535
Fax:
Typ školy:
státní
E-mail:
Zřizovatel:
kraj
WEB:
Poznámka ke škole: oběd Kč 25,00
DOD: 24. 11. 2012 a 24. 1. 2013
Kód oboru
Název oboru
36-41-N/01
36-41-N/02
Obnova stavebních památek
Pozemní stavby
Škola:
Ing. Milan Smola
Mgr. Jakub Fabián
491424325
[email protected]
www.voss-na.cz
Délka
studia
Ukončení
studia
3
3
A
A
tel:
tel:
2012/2013
přihl.
přij.
9
9
14
14
491426243
491426243
2013/2014
plánov.
30
30
Roční
školné
Ubytování:
ANO
Stravování:
ANO
Cizí jazyky:
AJ, NJ
Přípravný kurz k PZ (TZ):
Přijímací
zkoušky
3 000
3 000
Forma
studia
Druh
studia
Pro
žáky
DE
DE
VO
VO
MAT
MAT
1400
1364
Kč/měs
Kč/měs
není
Prospěch
OZP
Pov. lék.
prohlídka
ANO
ANO
NE
NE
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
Adresa:
U Stadionu 1166, 51601 Rychnov nad Kněžnou
IČ:
75137011
Ředitel: Ing., Mgr. Hynek Martinek, Ph.D.
tel:
494539220
Ubytování:
ANO
1000,Kč/měs
REDIZO:
691000107
Kontakt: Klugerová Libuše
tel:
494539226
Stravování:
ANO
IZO:
60884720
Fax:
494539233
Cizí jazyky:
AJ,NJ,RJ
Typ školy:
státní
E-mail:
[email protected]
Přípravný kurz k PZ (TZ):
není
Zřizovatel:
kraj
WEB:
www.vosrk.cz
Poznámka ke škole: Stravování- cena oběda Kč 30,-, snídaně Kč 25,- a večeře Kč 28,-. Ubytování ve vlastním domově mládeže. Obor strojírenství se ve třetím ročníku větví na zaměření:
CAD/CAM systémy,CNC stroje, automatizační techniku a robotiku, informatiku a diagnostiku motorových vozidel, ekonomiku a řízení firem. Moderní učebny, autoservis, lakovna, dřevodílny,
svářecí škola, emisní stanice, informační centrum, 8 učeben PC, chata.
Přijímací řízení bude probíhat podle met.pokynů zřizovatele a platných právních ustanovení.
DOD:Dny otevřených dveří 19. a 20.10., 23.11.,14.12.2012; 18.1.,22.2. a 22.3.2013.
2012/2013
2013/2014 Roční
Délka Ukončení
Přijímací
Forma
Druh
Pro
Pov. lék.
Kód oboru
Název oboru
Prospěch OZP
studia
studia
školné
zkoušky
studia studia
žáky
prohlídka
přihl.
přij.
plánov.
23-45-N/01
63-41-N/11
Automobilová diagnostika a servis
Firemní ekonomika
3
3
A
A
19
24
19
24
36
36
3 000
3 000
ANO
ANO
DE
DE
VO
VO
MAT
MAT
ANO
ANO
ANO
ANO
85
Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014
Škola:
Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola
Adresa:
Lesnická 9, 541 11 Trutnov
IČ:
60153296
Ředitel: Mgr. Jan Korbelář
REDIZO:
600012905
Kontakt: PaedDr. Vladimír Černík
IZO:
110029283
Fax:
499811414
Typ školy:
státní
E-mail:
[email protected]
Zřizovatel:
kraj
WEB:
www.clatrutnov.cz
Poznámka ke škole:
DOD: 9. 11. 2012, 7. 12. 2012, 11. 1. 2013 vždy od 13.00 hod.
Kód oboru
Název oboru
41-32-N/01
Lesnictví
Škola:
Délka
studia
Ukončení
studia
3
A
2012/2013
přihl.
přij.
2013/2014
plánov.
30
603 490 143
603 898 091
Ubytování:
ANO
Stravování:
ANO
Cizí jazyky:
AJ,NJ
Přípravný kurz k PZ (TZ):
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro
žáky
4 000
B
DE
VO
MAT
není
Prospěch
OZP
Pov. lék.
prohlídka
ANO
ANO
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303
Adresa:
VOŠZ a SZŠ, Procházkova 303, 541 01 Trutnov
IČ:
13582968
Ředitel: Mgr. Roman Hásek
REDIZO:
600019829
Kontakt: Jana Švandová
IZO:
151037621
Fax:
499811302
Typ školy:
státní
E-mail:
[email protected]
Zřizovatel:
kraj
WEB:
www.szstrutnov.cz
Poznámka ke škole: Cena za 1 oběd - 26 Kč
DOD: 7.12.2012 a 5.1.2013
Kód oboru
Název oboru
53-41-N/01
Diplomovaná všeobecná sestra
86
tel:
tel:
Délka
studia
Ukončení
studia
3
A
2012/2013
přihl.
přij.
45
25
tel:
tel:
499846370
499840092
Ubytování:
ANO
1000
Stravování:
ANO
1500
Cizí jazyky:
AJ, NJ, L
Přípravný kurz k PZ (TZ):
není
2013/2014
plánov.
44
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro
žáky
3 000
PO
DE
VO
MAT
Prospěch
Kč/měs
Kč/měs
OZP
Pov. lék.
prohlídka
NE
ANO
Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014
Vydal:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Odbor školství
Pivovarské náměstí 1245│500 03│Hradec Králové
www.kralovehradeckykraj.eu│www.kr-kralovehradecky.cz
srpen 2012
87
Download

Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v