VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ
OBCHODNÍ AKADEMIE
STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA
A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA
MOST
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
VÝROČNÍ ZPRÁVA
ŠKOLNÍ ROK 2012 – 2013
OBSAH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Charakteristika školy ............................................................................................... 3
Přehled oborů vzdělání .......................................................................................... 14
Údaje o pracovnících školy ................................................................................... 44
Údaje o přijímacím řízení ...................................................................................... 49
Údaje o výsledcích vzdělávání .............................................................................. 63
Údaje o prevenci rizikového chování .................................................................... 87
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ........................................ 91
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti .............................................. 92
Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí ....................... 111
Základní údaje o hospodaření školy .................................................................... 112
Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů .................. 118
Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení ....... 120
Údaje o předložených a realizovaných projektech .............................................. 127
Údaje o spolupráci se sociálními partnery .......................................................... 133
Vlastní hodnocení činnosti školy ........................................................................ 140
Tabulky zadané zřizovatelem .............................................................................. 150
Fotodokumentace z hodnoceného období ........................................................... 159
Závěr.................................................................................................................... 172
1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Název, adresa, právní forma, IČO, IZO
Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední
pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace
Příspěvková organizace
IČ: 49872427
DIČ: CZ49872427
Identifikátor zařízení 600 020 428
Škola sdružuje:
1. Střední škola, IZO: 108 006 972
2. Vyšší odborná škola, IZO: 108 006 981
3. Školní jídelna, IZO: 108 007 065
4. Domov mládeže, IZO: 181 010 291
Název a adresa zřizovatele
Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem, PSČ 400 01, IČ 70892156
Vedení školy
Ředitel: RNDr. Jana Adamcová
Statutární zástupce ředitele: Mgr. Bc. Vladimír Šaloun
Zástupce ředitele pro VOŠ: Ing. Jitka Hašková
Zástupce ředitele pro SOŠ: Mgr. Richard Kropáček
Kontakt na školu
Telefon/fax: 417 637 477
E-mail: [email protected], [email protected],
Internet: www.vos-sosmost.cz
3
Součásti školy
Vyšší odborná škola, nejvyšší povolený počet studentů 860
Střední škola, nejvyšší povolený počet žáků 1 290
Jídelna, nejvyšší povolený počet strávníků 1 100 (jídelna ul. Fibicha 2778, 500 strávníků, jídelna
J. E. Purkyně 271, 600 strávníků)
Domov mládeže, nejvyšší povolený počet ubytovaných 135
Poskytovaný stupeň vzdělání
Škola poskytuje střední vzdělání, střední vzdělání s maturitou a vyšší odborné vzdělání.
4
Přehled oborů vzdělání a akreditačních programů ve školním roce 2012-2013
Škola
Kapacita
školy
škola
2150
SOŠ
1290
OA
oboru
Forma
a délka
vzdělávání
Kapacita
oboru
Počet žáků
k 30.9.2012
Počet
hochů
Obchodní akademie
63-41-M/004*
DE,4leté
300
0
0
Obchodní akademie Most
63-41-M/02
DE,4leté
300
146
41
Ekonomické lyceum Most
78-42-M/02
DE,4leté
200
99
30
245
71
Kód
Název oboru
Celkem
SPgŠ
Předškolní a mimoškolní pedagogika
75-31-M/005
DE,4leté
240
67
5
Předškolní a mimoškolní pedagogika Most
75-31-M/01
DE,4leté
240
142
3
Pedagogické lyceum
78-42-M/003
DE,4leté
135
60
8
Pedagogické lyceum Most
78-42-M/01
DE,4leté
135
61
9
Pedagogika pro asistenty ve školství Most
75-31-M/02
DS,5leté
150
76
13
Pedagogika pro asistenty ve školství
75-31-J/001
DS,2leté
60
0
0
Pedagogika pro asistenty ve školství
75-31-M/010
DS,5leté
150
41
4
447
42
Celkem
SZŠ
VOŠ
Ekon.
Soc.
Zdrav
Zdravotnické lyceum
78-42-M/005
DE,4leté
270
47
8
Zdravotnické lyceum Most
78-42-M/04
DE,4leté
270
50
9
Zdravotnický asistent
53-41-M/007
DE,4leté
270
31
1
Zdravotnický asistent
53-41-M/007
DS,5leté
150
17
1
Zdravotnický asistent Most
53-41-M/01
DE,4leté
270
77
6
Zdravotnický asistent Most
53-41-M/01
DS,5leté
150
40
4
Ošetřovatel Most
53-41-H/01
DE,3leté
100
54
3
Masér sportovní a rekondiční Most
69-41-L/02
DE,4leté
135
45
13
Sociální činnost Most
75-41-M/01
DE,4leté
440
70
3
Sociální činnost Most
75-41-M/01
DS,5leté
300
99
4
Sociální péče – pečovatelská činnost
75-41-M/003
DS,5leté
150
9
0
Sociální péče – sociálněsprávní činnost
75-41-M/003
DS,5leté
150
36
7
Celkem
575
59
Celkem SOŠ
1267
172
860
Firemní ekonomika
63-41-N/11
DE,3leté
90
88
31
Firemní ekonomika
63-41-N/11
DS,3leté
160
98
12
Sociálně právní činnost
75-32-N/05
DE,3leté
180
144
16
Sociálně právní činnost
75-32-N/05
DS,3leté
160
215
20
Právní asistence
68-41-N/05
DE,3leté
180
76
12
Právní asistence
68-41-N/05
DS,3leté
180
66
8
Diplomovaná všeobecná sestra
53-41-N/11
DE,3leté
90
42
2
Diplomovaná všeobecná sestra
53-41-N/11
KO,3,5 l.
150
39
3
Celkem VOŠ
771
104
Celkem škola
2004
276
5
Počet žáků, strávníků a ubytovaných
Součást školy
Forma
Počet Počet
Počet
vzdělávání tříd žáků žáků DE
SOŠ
Denní
40
949
Dálková
15
287
Denní
14
350
Dálková
26
418
VOŠ
Počet
Počet
Počet
žáků DS strávníků ubytovaných
Celkem SOŠ
45
949
287
Celkem VOŠ
40
350
418
Celkem škola
85
1299
705
2004
Jídelna
1100
DM
120
Datum posledního zařazení do Rejstříku škol a školských zařízení
MŠMT:
 Poslední zařazení do Rejstříku škol a školských zařízení dne 17. 10. 2012 pod
č. j. MSMT-45055/2012-62
Krajský úřad Ústeckého kraje:
 Poslední zařazení do Rejstříku škol a školských zařízení dne 08. 08. 2013 pod
č. j. 857/SMT/2013/6
Výchovně vzdělávací činnost školy
Výše uvedená škola je funkčním konglomerátem 4 typů škol, vyšší odborné školy, Obchodní
akademie, Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy. Pedagogická škola
a ekonomická škola byly založeny v Mostě v roce 1964, Vyšší odborná škola se stala součástí
školy od 1. 9. 1996, Vyšší zdravotnická škola a Střední zdravotnická škola je součástí školy od
1. 9. 2009, jako důsledek usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 33/6Z/2009 ze dne
24. 6. 2009 s účinností od 1. září 2009, které rozhodlo o sloučení příspěvkové organizace
Ústeckého kraje s názvem Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická
J. E. Purkyně, Most, J. E. Purkyně 272, příspěvková organizace, s Vyšší odbornou školou,
Střední pedagogickou školou a Obchodní akademií, Most, Zd. Fibicha 2778, příspěvková
organizace. Zastupitelstvo zároveň rozhodlo o názvu nástupnické organizace:
Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední
pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace.
Charakteristika střední školy a maturitního vzdělávaní
Střední pedagogická škola existuje v Mostě již od roku 1963, kdy byla do Mostu přesunuta ze
Šluknova. Na této škole je realizován od 1. 9. 2010 obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní
a mimoškolní pedagogika, jehož obsah stanoví dle RVP školní vzdělávací program s názvem
Předškolní a mimoškolní pedagogika Most a dobíhající obor vzdělávání 75-31-M/005 Předškolní
a mimoškolní pedagogika, jehož obsah stanoví osnovy MŠMT.
6
Zařazením do sítě škol ze dne 5. 2. 2003 byl s účinností od 1. 9. 2003 počínaje 1. ročníkem
zařazen obor 78-42-M/003 Pedagogické lyceum. Tento obor je v současné době dobíhajícím
oborem, nahrazen bude od 1. 9. 2011 oborem vzdělání 78-42-M/03 Pedagogické lyceum, jehož
obsah stanoví dle RVP školní vzdělávací program s názvem pedagogické lyceum Most.
Dalším oborem na SPgŠ byl obor vzdělání 75-31-M/003 Speciální pedagogika ve vězeňské
službě, realizovaný formou dálkového vzdělávání při zaměstnání. Tento obor byl schválen v roce
1993 na základě společenské objednávky Ministerstvem spravedlnosti ČR.
Tvorba základních pedagogických dokumentů a vlastní realizace oboru probíhala ve spolupráci
se Sociálně právním institutem, s.r.o. v Mostě, Spolupráce byla k 31. 8. 2001 smluvně ukončena.
Obor se stal v důsledku legislativních změn v otázce personální politiky Vězeňské služby ČR
oborem dobíhajícím z důvodů ztráty aktuálnosti profilu absolventa oboru vzdělání. Ve školním
roce 2009-2010 proběhly poslední maturitní zkoušky v uvedeném oboru. V následujících letech
budou v tomto oboru realizovány pouze maturitní zkoušky pro zájemce o režim ukončení
vzdělávání do 5 let po absolvování posledního ročníku.
Tento obor byl s účinností od 1. 9. 2005 nahrazen oborem vzdělání 75-41-M/003 Sociální péče –
pečovatelská činnost a oborem 75-41-M/004 Sociální péče – sociálněsprávní činnost. Oba
uvedené obory jsou v současné době dobíhajícími obory, které jsou dle platné legislativy
nahrazovány od 1. 9. 2010 oborem vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost. Obsah vzdělání
stanoví dle RVP školní vzdělávací program Sociální činnost Most, a to v denní i v dálkové formě
vzdělávání.
V roce 2003 vznikl v rámci PHARE 2003 v projektu POSUN a byl MŠMT schválen
dvoustupňový obor 75-31-J/001 a 75-31-M/010 Pedagogika pro asistenty ve školství. Tento obor
byl zařazen rozhodnutím o změně zařazení do sítě škol a školských zařízení s účinností od
1. 9. 2004 počínaje 1. ročníkem. V červnu 2006 ukončili první stupeň tohoto oboru první
absolventi, v červnu 2009 absolvovali v tomto oboru první žáci maturitního stupně. Od
1. 9. 2011 bude uvedený obor nahrazen oborem vzdělání 75-31-M/02 Pedagogika pro asistenty
ve školství, jehož obsah dle RVP stanoví školní vzdělávací program Pedagogika pro asistenty ve
školství Most.
Obchodní akademie v Mostě vznikla v roce 1991 jako typ školy nahrazující do té doby existující
Střední ekonomické školy. Na této škole je realizován obor 63-41-M/004 Obchodní akademie,
čtyřleté studium denní, který je označen jako dobíhající. Postupně je nahrazován oborem
vzdělání dle RVP, který bude pod názvem ŠVP jako 63-41-M/02 Obchodní akademie Most.
V síti škol je zařazena i forma dálková, která není v současné době realizována.
Kvalita obsahu vzdělání je dotvářena zkušenostmi z modulů mezinárodní spolupráce
s německým partnerem v rámci projektu ČR 1 na základě dohody mezi MŠMT ČR Praha, BiBB
Berlín a NÚOV Praha, dále pak realizací mezinárodních projektů Leonardo da Vinici.
Profilace školy je založena na mimořádných aktivitách a obsahu v předmětech fiktivní firmy.
Od 1. 9. 2009 je realizován obor dle RVP s názvem ŠVP 78-42-M/02 Ekonomické lyceum.
Střední zdravotnická škola vznikla v roce 1946 jako škola Ošetřovatelská při Všeobecné okresní
nemocnici v Mostě. V roce 1953 byla transformována na Vyšší zdravotnickou školu, později
Zdravotnickou školu. V různých obdobích své nepřetržité aktivní činnosti byly realizovány
maturitní obory Zdravotní sestra a Dětská sestra, které byly v roce 1996 sloučeny do oboru
Všeobecná sestra a výuční obor Ošetřovatel-ošetřovatelka, v pomaturitním kvalifikačním studiu
pak obory Asistent hygienické služky, Porodní asistentka (Ženská sestra), Dětská sestra
a Všeobecná sestra. Od 1. 9. 2005 je ve škole realizován v denní i dálkové formě vzdělávání
obor 53-41-M/007 Zdravotnický asistent, který na základě legislativních změn Ministerstva
zdravotnictví a kvalifikačních požadavků na nelékařská povolání nahradil obor Všeobecná
sestra. Obor je v současné době oborem dobíhajícím, který je nahrazován dle platné legislativy
v denní i dálkové formě vzdělávání od 1. 9. 2010 oborem vzdělání 53-41-M/01, jehož obsah
7
stanoví dle RVP školní vzdělávací program s názvem Zdravotnický asistent Most. Dalším
zdravotnickým oborem je obor vzdělání 78-42-M/005 Zdravotnické lyceum, který je ve škole
realizován od 1. 9. 2007. Od 1. 9. 2011 je tento obor postupně nahrazován oborem vzdělání
78-42-M/04 Zdravotnické lyceum, jehož obsah stanoví dle RVP školní vzdělávací program
s názvem Zdravotnické lyceum Most. Od 1. 9. 2010 začal být rovněž realizován nematuritní
tříletý obor vzdělání 53-41-H/01 Ošetřovatel vyučovaný dle RVP a školního vzdělávacího
programu Ošetřovatel Most. O d 1. 9. 2012 je oboru vzdělání 69-41-L/02 Masér sportovní
a rekondiční, jehož obsah vzdělání stanoví od 1. 9. 2011 dle RVP školní vzdělávací program
s názvem Masér sportovní a rekondiční Most. Přijímací řízení proběhlo též pro obor vzdělání
53-41-M/02 Nutriční asistent, jehož obsah stanoví dle RVP školní vzdělávací program s názvem
Nutriční asistent Most. Obor nebyl od 1. 9. 2011 realizován pro malý počet zájemců
v přijímacím řízení.
Charakteristika vyšší odborné školy a vyššího odborného vzdělávání
Na Vyšší odborné škole, která byla schválena a zařazena do sítě škol v březnu 1996 s účinností
od 1. 9. 1996, je realizován obor vyššího studia 75-41-N/003 Sociálně právní činnost
a s účinností od 1. 9. 2003 počínaje 1. ročníkem zařazen obor 63-41-N/014 Firemní ekonomika
a zároveň schválen nový název školy „Vyšší odborná škola, Střední pedagogická škola
a Obchodní akademie, Most, Zd. Fibicha 2778“. Zrušením přívlastku „sociálně právní“ se
reagovalo na rozšíření studijní nabídky vyšší školy o další obory jiného zaměření. Uvedené
obory byly prohlášené za dobíhající a jejich zařazení do sítě školy bylo podmíněno předložením
předepsané dokumentace těchto oborů k akreditaci v zákonem stanovené lhůtě. Žádost
o akreditaci dvou stávajících oborů byla předložena na podzim 2007. Akreditace byla udělena
rozhodnutím MŠMT ze dne 8. července 2008 vzdělávacímu programu 63-41-N/11 Firemní
ekonomika v rámci oboru vzdělání 63-41-N Ekonomika a podnikání pod č.j. 27 522/2008-23
denní formě vzdělávání a pod č.j. 5 017/2008-23 dálkové formě vzdělávání, dále byla akreditace
udělena rozhodnutím MŠMT ze dne 8. července 2008 vzdělávacímu programu 75-32-N/05
Sociálně právní činnost v rámci oboru vzdělání 75-32-N Sociální práce a sociální pedagogika
pod č.j. 27 524/2007-23 denní formě vzdělávání a pod č.j. 4 792/2008-23 dálkové formě
vzdělávání. V reakreditovaných programech byla zahájena výuka v denní formě vzdělávání
1. 9. 2008, v dálkové formě vzdělávání byla zahájena od 1. 9. 2009. Vzhledem k tomu, že
akreditace uvedených vzdělávacích programů končí k 31. 8. 2012, byla ve školním roce 20102011 podána žádost o změnu akreditace. Žádost byla schválena pro vzdělávací program
75-32-N/05 Sociálně právní činnost, denní i dálková forma vzdělávání dne 16.9.2011 pod
č.j. 15 709/2011-24, vzdělávací program 63-41-N/11 Firemní ekonomika, denní i dálková forma
vzdělávání, dne 16. 9. 2011 pod č. j 15 708/2011-24.
Ve školním roce 2009-2010 byl schválen akreditační program 68-41-N/05 Právní asistence
s účinností pro denní i dálkovou formu vzdělávání od 1. 9. 2010. Denní forma začala být
realizována od 1. 9. 2010, dálková forma je realizována od 1. 9. 2011. V květnu byla podána
žádost o změnu akreditace v délce vzdělávání ze 4 roků na 3 roky pro vzdělávací program Právní
asistence, dálková forma vzdělávání. Žádost byla schválena dne 18. 6. 2012 pod č.j. MŠMT19387/2012-24 s účinnosti od 1. 9. 2012
Statut Vyšší zdravotnické školy byl schválen od 1. 9. 1996 rozhodnutím MŠMT č. j. 13 114/97,
kdy došlo ke zpětnému vyhodnocení do té doby experimentálního oboru Diplomovaný
ergoterapeut. Současně začaly být realizovány i obory 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná
sestra, Diplomovaná porodní asistentka a Diplomovaná dětská sestra, které do té doby byly
obory pokračujícího kvalifikačního studia Střední zdravotnické školy. V důsledku přijetí zákona
č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, byly obory VZŠ postupně zrušeny
nebo transformovány na obory bakalářské. Realizace oboru Porodní asistence probíhala v těsné
spolupráci s Fakultou zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem, která měla v Mostě
8
detašované pracoviště. Rozšířením prostor fakulty v Ústí nad Labem došlo k přesunutí všech
detašovaných pracovišť do Ústí nad Labem a spolupráce tím byla v roce 2008 ukončena. Na
VOŠ je proto v současné době pouze obor Diplomovaná všeobecná sestra, denní forma
vzdělávání, kde je záměr rozšíření i pro kombinovanou formu vzdělávání, pro podána žádost
o akreditaci a zároveň byla podána žádost o změnu akreditace pro stávající vzdělávací program,
jehož účinnost končí 31. 8. 2013. Žádost byla schválena dne 22. 2. 2012 pod č.j. 32 730/2011-24.
Ve výhledu je vedením školy uvažován vzdělávací program Nutriční terapeut pro denní
i dálkovou formu vzdělávání.
V oblasti vyššího odborného vzdělávání je velmi dobrá zkušenost se spoluprací s partnerskými
institucemi, které zajišťují odbornou praxi a v mnoha případech navazují na zkušenosti
s praktikujícími žáky vznikem pracovního poměru. Pozitivně je veřejností hodnocen způsob
slavnostního vyřazení absolventů v přesunutém Děkanském kostele v Mostě.
Materiálně-technické podmínky vzdělávací činnosti vzhledem ke schváleným učebním
dokumentům
Realizace vzdělávací nabídky probíhá ve dvou budovách. Budova A je umístěna v ulici
Zd. Fibicha 2778 a probíhá v ní maturitní vzdělávání v ekonomických oborech, pedagogických
oborech, dále pak realizace vzdělávacích programů vyšší odborné školy zaměřených na sociální,
ekonomickou a právní problematiku. Budova B je umístěna v ulici J. E. Purkyně 272, kde jsou
realizovány maturitní zdravotnické a sociální obory, dále pak vzdělávací programy Vyšší
odborné školy zdravotnické. Zázemí pro vzdělávací aktivity školy zajišťuje budova C, která je
umístěna v ul. J. E. Purkyně 271. V budově je umístěn domov mládeže a jídelna.
Všechny tři budovy byly postaveny v 70. letech minulého století a jsou v majetku zřizovatele
školy, kterým je Ústecký kraj.
Budova A:
Budova disponuje 22 kmenovými učebnami (17 z nich je vybaveno notebookem
a dataprojektorem) a 21 odbornými učebnami s následujícím vybavením a zaměřením –
5 jazykových učeben s notebookem a projekční technikou, 1 učebna fiktivních firem, 2 učebny
výtvarné výchovy, 2 učebny hudební výchovy, 3 učebny komunikativních dovedností, 2 učebny
písemné a elektronické korespondence s 39 počítači řady Intel Duo Core a 3 učebny
informačních technologií, které jsou vybaveny PC řady Intel Duo Core – Intel Core i3
v celkovém počtu 52 kusů (všechny učebny jsou zapojeny do počítačové sítě a na Internet).
Odborné učebny jsou dále doplněny kondičním sálem, tělocvičnou a studovnou pro studenty
VOŠ a dvěma jednacími místnostmi pro projektovou činnost. Velmi významnou z hlediska
výukových možností je multimediální učebna, kde lektorské pracoviště disponuje lektorským
notebookem, dataprojektorem, vizualizérem a další audiovizuální technikou. Učebna byla v létě
2012 vybavena novým nábytkem s 65 pracovními pozicemi. Dále byly v budově v roce 2010
vybudovány další dvě učebny, které jsou vybavené speciálními stolky s 34 notebooky pro žáky
a studenty školy řady Intel Duo Core – Intel Core i3. V každé z uvedených učeben je jedno
lektorské pracoviště, které disponuje lektorským počítačem, dataprojektorem a další
audiovizuální technikou. Všechny pracovní pozice jsou připojeny na Internet. Každá učebna
představuje finanční objem ve výši 700 tisíc Kč, jedna byla vybudována ze sponzorského daru
Vršanské uhelné, a. s., jedna z prostředků ESF v rámci projektu IVOŠ, operační program
Vzdělávání pro konkurence schopnost.
Vybavenost budovy A doplňuje knihovna se studijním atypickým koutkem. Svým pojetím
umožňuje žákům i učitelům získávat informace z různých typů médií.
Velmi dobře plní svůj účel učebna fiktivních firem. Bez problémů byla naplněna kvalitativní
kritéria daná centrem FF /CEFIF/ a MŠMT.
9
Jako velmi funkční je z hlediska potřebnosti studenty vyššího studia hodnocena studovna pro
vyšší studium vybavená serverem, 15 terminály, 2 tiskárnami a Internetem.
Zázemí budovy A tvoří bufet a jídelna s cílovou kapacitou 500 jídel denně. Jídelna je vybavena
čipovým zařízením na registraci a výdej obědů.
Opakovaně je pozitivně hodnocen, inovován a rozšiřován elektronický zabezpečovací systému
budovy školy, který v současnosti obsahuje otvírání všech vchodů do budovy pomocí čipového
zařízení. Vstup do budovy zaměstnanců a žáků a studentů školy umožňují osobní čipy, cizím
osobám je vstup povolován pomocí video snímače u hlavního vchodu školy. Tímto způsobem se
výrazně zvýšila bezpečnost provozu školy v denním i nočním režimu. Systém čipů byl doplněn
kamerovým systémem u všech třech vchodů, které používají žáci a veřejnost.
Víceúčelové hřiště v areálu budovy A neplní vzhledem ke svému technickému stavu svoji
funkci. Na hřiště je vydán KHS zákaz používání do doby jeho opravy. Oprava dle stanoviska
zřizovatele je vázána na priority investiční výstavby zřizovatele. V současné době probíhá
jednání mezi Ústeckým krajem a Městem Most o výměně pozemků a následném zrekonstruování
sportovního areálu. V roce 2013 byl dokončen projekt zateplení budovy, výměny oken
a rekonstrukce střechy, předpokládaná realizace bude pravděpodobně v roce 2015.
Budova B:
V budově je 27 učeben z toho 22 učeben slouží jako odborné učebny s následujícím vybavení
a zaměřením – 2 jazykové učebny, 4 učebny pro ošetřovatelství, 2 učebny informačních
technologií s celkem 40 PC, dále po jedné učebna první pomoci, chemie, fyziky, biologie,
somatologie. Praktická cvičení probíhají v laboratoři chemie a v laboratoři fyziky, jejichž
vybavenost již neodpovídá požadavkům a trendům doby. V létě 2013 byla zrekonstruována
přednášková místnost s kapacitou 70 míst, mobilní stěna učebně umožňuje variabilní rozdělení
na dvě menší učebny, dále byl zrekonstruován prostor v 1PP pro novou učebnu masérství.
Významnou součástí budovy je tělocvična a bazén. Zázemí pro žáky a studenty školy tvoří bufet
a jídelna v domově mládeže s kapacitou 600 jídel denně, která je též vybavena čipovým
zařízením na registraci a výdej jídel. Jídelna zajišťuje celodenní stravování pro ubytované
v domově mládeže. Inovací prošel vstup do budovy B, kde byly namontovány automatické dveře
ovládané čipovým zařízením, dále byly zrekonstruován suterén pro šatnové prostory, v letošním
roce byl prosto doplněn novým chodníkem pro vstup do budovy vedlejším vchodem přímo do
šatnového prostoru. Již od roku 2010 je budova vybavena kamerovým systémem pro zajištění
bezpečnosti žáků i majetku školy.
Budova A a B budovy jsou připojeny k Internetu optickým kabelem o rychlosti 50 Mbps. Ve
škole je celkem 350 počítačů pro potřeby žáků i učitelů. Každý kabinet je vybaven počítačem,
počítače jsou mezi sebou propojeny pomocí sítě včetně napojení na vedení školy a sekretariáty
obou budov. Učitelé, kteří jsou zapojeni do projektů OPVK (INVOŠ, DUM-IN), mají k dispozici
také notebooky pro tvorbu výukových opor. Dále je výuka zajišťována pomocí další techniky:
45 dataprojektorů, 3 velkoplošné televize, 8 scannerů, 1 interaktivní tabule, 3 interaktivních
prostředků Onfinity, 5 vizualizérů, 10 kopírek z toho 4 velkokapacitní. Vzdělávací i zájmové
aktivity školy jsou dokumentovány pomocí 4 filmových kamer, 7 digitálních fotoaparátů. Každý
učitel disponuje vlastní e-mailovou školní adresou. Pro komunikaci se žáky a rodiči se využívá
elektronický informační systém školy. Studijní materiály jsou žákům a studentům
zprostředkovány formou e-learningu v systému Moodle. Telefonické spojení funguje na základě
IP Telefonie, která umožňuje bezplatnou komunikaci mezi všemi místy všech tří budov.
10
Budova C:
Budova domova mládeže slouží k ubytování žáků a studentů vlastní školy, ale i ostatních škol
Mostecka. Domov mládeže je vybaven jídelnou, která zajišťuje celodenní stravování pro
ubytované v domově mládeže, pro zaměstnance, žáky a studenty vlastní školy, ale také ostatních
středních škol v městě Most. V domově mládeže je 60 dvoulůžkových pokojů, jeden kondiční
sálek a studovna vybavená několika počítači napojených na Internet.
Hřiště v areálu budovy C již neslouží svému účelu a bylo zřizovatelem od roku 2008 nabízeno
v aukci k odprodeji, prodej byl realizován v roce 2012.
Celkové materiálně technické zázemí školy již po několik let vzhledem k nedostatečnému krytí
odpisů stagnuje a neumožňuje vedení školy inovovat především výpočetní techniku tak, aby
odpovídala požadavkům praxe. Pro zajištění standardního chodu učeben, kde se pracuje
s informačními technologiemi (učebny pro výuku informačních technologií, učebny pro výuky
písemné a elektronické korespondence, učebny fiktivních firem, multimediální učebny) by bylo
třeba každý rok nakoupit set 17 počítačů. V celkovém objemu 350 počítačů na škole je pak
životnost jednoho počítače 22 let, což z hlediska výkonu a parametrů naprosto neodpovídá
požadavkům praxe. Kvalitativně nejhorší počítače mají učitelé, čímž vzniká paradox mezi
požadavkem společnosti na učitele v otázce inovativních přístupů k výuce a používaní ICT ve
výuce a materiálně technickým zázemím pro práci učitele. Finanční situace školy naprosto
neumožňuje nákup počítačů pro učitele a vedení školy, které nelze kupovat jako učební
pomůcky. Provozní prostředky zřizovatele díky opakovaně snižovanému rozpočtu tyto nákupy
neumožňují. Kvalita ve vybavení školy informačními technologiemi je dána pouze a jenom
schopností školy být úspěšná v projektové činnosti.
Víceúčelové hřiště v areálu budovy A neplní vzhledem ke svému technickému stavu svoji
funkci. Na hřiště je vydán KHS zákaz používání do doby jeho opravy. Oprava dle stanoviska
zřizovatele je vázána na priority investiční výstavby zřizovatele. Hřiště v areálu budovy C již
neslouží svému účelu a je zřizovatelem nabízeno k odprodeji.
Významnými akcemi v roce 2012-2013 v oblasti údržby a inovace byly níže uvedené akce
zajištěné z rozpočtu školy, sponzorských darů a dotací zřizovatele:
1. pololetí školního roku (září až prosinec) – celkem 2 458 tisíc Kč
o Budova A (celkem 436 tisíc Kč)
- Skříně do tělocvičny – 52 tisíc Kč
- Nábytek do sborovny – 37 tisíc Kč
- Dlažba v 1NP sekce C – 96 tisíc Kč
- Nábytek do učebny FF – 33 tisíc Kč
- Nábytek a koberec do kanceláře zástupců – 77 tisíc Kč
- Překlady prasklin ve stropě – 40 tisíc Kč
- Nábytek do učeben s dataprojektorem – 34 tisíc
- Sedací taburety do učebny DV – 15 tisíc Kč
- Konferenční stolky do jídelny – 10 tisíc Kč
- Doplnění žákovského nábytku – 30 tisíc Kč
- Materiál na nástěnky – 12 tisíc Kč
o Budova B (celkem 782 tisíc Kč + 200 tisíc z Proposu)
- Inovace kabinetu KZ3a – 95 tisíc Kč
- Inovace kabinetu KZ10 – 10 tisíc + nábytek z Proposu
11
- Inovace kabinetu KZ3b – 10 tisíc + nábytek z Proposu
- Nábytek do jednací místnosti – nábytek z Proposu
- Stavební úpravy v kabinetech – 65 tisíc Kč
- Inovace učebny INVOŠ – 57 tisíc Kč
- Kamery do suterénu – 8 tisíc Kč
- Čistění lina v učebnách – 12 tisíc Kč
- Šatní skříňky pro PUP – 15 tisíc Kč
- Automatické vypínače – 12 tisíc
- Výměna svítidel v učebnách – 240 tisíc Kč
- Výměna lina v učebnách – 146 tisíc Kč
- Výměna žaluzií – 42 tisíc Kč
- Sedací nábytek do kabinetů – 10 tisíc Kč
- Nátěry v bazénu – 30 tisíc Kč
- Vybavení kuchyně – 30 tisíc Kč
o Budova C (875 tisíc Kč)
- Podhledy v jídelně – 230 tisíc Kč
- Skříně do pokojů – 480 tisíc
- Doplnění stolů a židlí do jídelny – 40 tisíc Kč
- Vybavení DM (budova C) – 20 tisíc Kč
- Vysavače pro DM, odpadkové koše aj (budova C) – 20 tisíc Kč
- Inovace kuchyně DM (budova C) – 50 tisíc Kč
- Rozhlasová ústředna – 35 tisíc Kč
o Budovy A+B+C (celkem 365 tisíc Kč)
- Učební pomůcky (budova A+B) – 200 tisíc Kč
- Kancelářské židle do kabinetů a kanceláří (budova A+B+C) – 50 tisíc Kč
- Inovace ICT techniky – 250 tisíc Kč
- Nové tabule – 30 tisíc Kč
- Klipy pro výzdobu – 15 tisíc Kč
2. pololetí školního roku (leden až srpen) - celkem 3 100 tisíc Kč
o Do údržby a inovací bylo na níže uvedené investováno celkem 3 100 000,- Kč z toho
z rozpočtu školy 2 020 000,- Kč, z projektu DUMIN 700 000,- Kč, z projektu INVOŠ
380 000,- Kč,
o Budova A (1 155 tisíc)
 Rekonstrukce učebny PSY – C 170 (25 tisíc)
 Rekonstrukce učebny VV a židle (440 tisíc)
 Vybudování nového skladu v sekci A (30 tisíc)
 Inovace kabinetu A 110 (90 tisíc)
 Inovace učebny E217
o malování, koberec, elektro (60 tisíc)
o žákovský a učitelský nábytek (105 tisíc z projektu INVOŠ)
o žákovské a učitelské počítače (280 tisíc z projektu INVOŠ)
 Inovace učebny E215 pomocí nábytku z E 217 (0 tisíc)
12
 Inovace učebny FF (35 tisíc)
 Inovace bufetu (50 tisíc)
 Inovace vybavení kuchyně (40 tisíc)
o Budova B (1 720 tisíc)
 Vybudování učebny pro masérství (600 tisíc)
 Tepelná clona v šatně (35 tisíc)
 Inovace učebny Z125 (250 tisíc)
 Inovace učeben žákovským nábytkem převodem z OA ÚL (30 tisíc)
 Vybudování chodníku k suterénu (100 tisíc)
 Inovace učebny ICT (700 tisíc z projektu DUMIN)
 Zabudování pevných vysoušečů vlasů v bazénu (5 tisíc)
o Budova C (225 tisíc)
 Vymalování jídelny a vstupní haly DM (30 tisíc)
 Inovace vybavení kuchyně (25 tisíc)
 Inovace vybavení DM (15 tisíc)
 Tepelná clona ve vchodu do DM (35 tisíc)
 Inovace 25 pokojů skříněmi (120 tisíc)
Projekt sloučení škol
Ředitelé škol VOŠ, SPgŠ a OA v Mostě, RNDr. Jana Adamcová a VOŠZ a SŠZ J. E. Purkyně
v Mostě, Mgr. Bc. Vladimír Šaloun podali v únoru 2009 projekt sloučení výše uvedených škol
k 1. 9. 2009.
Východiskem pro sloučení byla koncepce „Páteřních škol“ Ústeckého kraje ve vzdělávací
nabídce kraje a stávající stav v počtu žáků a vzdělávací nabídce výše uvedených škol.
Koncepčním záměrem Ústeckého kraje bylo v rámci koncepce „Páteřních škol“ stabilizovat
vzdělávací nabídku Ústeckého kraje vytvořením soustavy páteřních škol, které svou velikostí
a zaměřením budou ekonomicky a personálně odolnější vůči demografickým změnám v počtu
žáků a ekonomickým tlakům z hlediska ekonomiky státu i kraje, čímž umožní stabilizovat
vzdělávací nabídku kraje pro absolventy základních škol, u vyššího typu vzdělávání pro
absolventy středních škol a zároveň se stanou nezbytnou součástí vzdělávací nabídky pro
celoživotní vzdělávání.
Z aktualizované koncepce páteřních škol v červnu 2010 vyplynulo, že páteřní škola by měla mít
více než 700 žáků denní formy vzdělávání.
Sloučením škol byl záměr naplněn. Nástupnická organizace měla k 30. 9. 2009 1 542 žáků
a studentů, z toho 1 024 žáků a studentů denní formy vzdělávání a 518 dálkové formy
vzdělávání. V jídelnách se stravovalo 900 strávníků a v domově mládeže bylo 72 ubytovaných,
k 30. 9. 2010 1 728 žáků a studentů, z toho 1087 žáků a studentů denní formy vzdělávání a 644
dálkové formy vzdělávání. V jídelnách se stravovalo 900 strávníků a v domově mládeže bylo
100 ubytovaných. Od prvního roku sloučení k 30. 9. 2012 se navýšil počet žáků dle zahajovacích
výkazů o 462, počet ubytovaných o 45.
Během třech let byly systémem sloučení poznamenány všechny oblasti života školy od výchovně
vzdělávací přes personální, ekonomickou, organizační, majetkově správní a dominantně oblast
řízení. Vedení školy v průběhu těchto let analyzovalo ve spolupráci s pracovníky školy
nastavená pravidla pro chod školy a jejich vyhodnocováním se snažilo stabilizovat život nového
13
celku s cílem zajistit efektivní chod organizace a posílit její image v novém uspořádání na
veřejnosti.
V souvislosti s bezproblémovým průběhem dominantních aktivit školy během obou školních
roků, kterými jsou přijímací řízení a výstupní zkoušky (maturitní generálka, nové maturitní
zkoušky, pozice spádové školy na Mostecku, závěrečné zkoušky a absolutoria), dále pak
pozitivně schválené žádosti o reakreditaci stávajících vzdělávacích programů, nově schválené
programy v celoživotním vzdělávání, nově schválené žádosti o dotaci z ESF v rámci operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Programy Leonardo da Vinci aj.) lze projekt
sloučení škol hodnotit pozitivně. Projekt sloučení lze komplexně vyhodnotit až k 31. 8. 2014,
kdy školu opustí první absolventi, kteří byli přijati do sloučené školy.
Páteřní škola Ústeckého kraje
Dne 18. května 2011 Rada Ústeckého kraje rozhodla udělit škole Certifikát páteřní škola
Ústeckého kraje. Certifikát byl udělen za splnění kritérii stanovených zřizovatelem Ústeckým
krajem a je osvědčením o významném postavení školy v síti škol a školských zařízení Ústeckého
kraje. Škola, která certifikát obdrží, získá právo používat ke svému názvu dovětek Páteřní škola
Ústeckého kraje pro potřeby prezentace školy a náboru.
14
2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ
Ve školním roce 2012-2013 byly ve škole realizovány obory vzdělání a vzdělávací programy
v souladu s rejstříkem škol a školských zařízení a v návaznosti na zájem uchazečů v příjímacím
řízen předcházejícího školního roku.
Obory vzdělání v SOŠ
V současné době vychází obsah vzdělávání všech oborů vzdělání střední odborné školy ze dvou
platných legislativních norem. Dobíhající normou jsou osnovy MŠMT, nově nabíhající normou
jsou RVP a na ně navazující školní vzdělávací programy školy. V přehledu učebních plánů jsou
uváděny jak dobíhající, tak nově zaváděné učební plány se specifikací ročníků, pro které byly
platné.
Vzdělávací programy ve VOŠ
Vzdělávací programy pro vyšší odborné vzdělávání při realizaci akceptují termín platnosti
akreditace a škola musí v dostatečném předstihu podat žádost o novou akreditaci či změnu
akreditace. Ve školním roce 2012-2013 byla MŠMT schválena žádost o změnu akreditace
vzdělávacího programu Právní asistence. U všech uvedených vzdělávacích programů byla žádost
schválena pro denní i dálkovou formu vzdělávání, dálková forma byla schválena v délce 3 roky,
u programu Diplomovaná všeobecná sestra byla kombinovaná forma schválena v délce 3,5 roku.
15
Učební plán
63-41-M/02 Obchodní akademie
Obor:
OA v Mostě
Maturitní - denní - čtyřleté
vzdělávání dle ŚVP Obchodní akademie Most
1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem
2012/2013 (1.- 4. ročník)
Škola:
Studium:
Předpis:
Účinnost:
Šk. rok :
Předmět:
Zkr.
Celkem počet hodin
1. roč.
33
Počet týdenních výuk. hodin
2. roč.
3. roč.
4. roč.
33
32
Celkový poč. hod.
Celkem
33
131
A) Povinné předměty
1. Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura
ČJL
3
3
3
3
12
Cizí jazyk I.
ANJ
4/4
4/4
3/3
3/3
14
Cizí jazyk II.
-
3/3
3/3
3/3
3/3
12
Biologie a ekologie
BIE
2
1
0
0
3
Dějepis
DĚJ
0
2
2
0
4
Fyzika
FYZ
1
0
0
0
1
Chemie
CHE
1
0
0
0
1
Matematika
MAT
3/1
3/1
3/1
3/1
12
Občanská nauka
OBN
2
2
2
0
6
Tělesná výchova
TEV
2/2
2/2
2/2
2/2
8
Zeměpis
ZEM
3
0
0
0
3
Ekonomie
EKE
0
0
0
2
2
Ekonomika
EKO
3
3
3
3
12
Fiktivní firmy
FFY
0
0
3/3
3/3
6
Statistika
STA
0
2
0
0
2
Informační technologie
INT
2/2
2/2
2/2
2/2
8
Písemná a elektronická komunikace
PEK
2/2
2/2
2/2
0
6
Právo
PRA
2
1
0
0
3
Účetnictví
UČE
0
3
3/2
4/4
10
2. Odborné předměty
B) Volitelné vyučovací předměty
Konverzace v cizím jazyce
KCJ
0
0
1/1
1/1
2
Všeobecně vzdělávací seminář
-
0
0
0
2/2
2
- společensko vědní seminář
SVS
- seminář z českého jazyka a literatury
SCL
-
-
-
2/2
2/2
- seminář z cizího jazyka
SCJ
- seminář z matematiky
SMA
Odborný seminář
- seminář z práva EU
SEU
- seminář z bankovnictví a pojišťovnictví
SBU
- seminář z účetnictví a daní
SUD
Návrh využití týdnů v období září - červen
činnost
vyučování podle rozpisu učiva
lyžařský výcvikový kurs
sportovně turistický kurz
maturitní zkouška
časová rezerva
celkem týdnů
1.
34
1
5
40
počet týdnů v roce
2.
3.
34
34
1
6
5
40
40
16
4.
30
2
5
37
Učební plán
78-42-M/02 Ekonomické lyceum
Obor:
Šk. rok :
OA v Mostě
Maturitní - denní - čtyřleté
vzdělávání dle ŠVP Ekonomické lyceum Most
1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem
2012/2013 (1.- 4. ročník)
Předmět:
Zkr.
Škola:
Studium:
Předpis:
Účinnost:
Celkem počet hodin
1. roč.
33
Počet týdenních výuk. hodin
2. roč.
3. roč.
4. roč.
34
34
Celkový poč. hod.
Celkem
31
132
A) Povinné předměty
1. Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura
ČJL
4
3
3
4
14
Cizí jazyk I. - ANJ
ANJ
4/4
4/4
3/3
3/3
14
-
4/4
4/4
3/3
3/3
14
Biologie a ekologie
BIE
2
1
0
0
3
Dějepis
DĚJ
2
2
2
0
6
Fyzika
FYZ
2
1
0
0
3
Zeměpis
ZEM
1
2
0
0
3
Chemie
CHE
0
2
1
0
3
Matematika
MAT
4/1
3/1
3/1
4/1
14
Výchova k občanství
VOK
2
2
0
0
4
Filozofie a kultura
FLK
0
0
2
0
2
Tělesná výchova
TEV
2/2
2/2
2/2
2/2
8
Ekonomika
EKO
3
3
2
2
10
Ekonomická cvičení
EKC
0
0
2/2
2/2
4
Informační technologie
INT
2/2
2/2
2/2
2/2
8
Písemná a elektronická komunikace
PEK
2/2
2/2
0
0
4
Právo
PRA
0
1
2
0
3
Účetnictví
UČE
0
0
3/2
4/2
7
KCJ
0
0
1/1
1/1
2
0
0
0
2/2
2
0
0
2/2
2/2
4
Cizí jazyk II. - NEJ, RUJ, FRJ, ŠPJ
2. Odborné předměty
B) Volitelné předměty
Vol. konverzace ve volitelném CZJ
Všeobecně vzdělávací seminář
- společensko vědní seminář
SVS
- seminář z ČJL
SCL
- seminář z MAT
SMA
- seminář z CZJ
SCJ
Odborný seminář
- seminář zaplikovaného práva
SAP
- seminář ze statistiky
SST
- seminářz bankovnictví a pojišťovnictví
SBP
- seminářz práva EU
SPE
- seminář z ekonomie
SEK
- seminář z účetnictví a daní
SUD
Návrh využití týdnů v období září - červen
činnost
vyučování podle rozpisu učiva
lyžařský výcvikový kurs
sportovně turistický kurz
maturitní zkouška
časová rezerva
celkem týdnů
1.
34
6
40
počet týdnů v roce
2.
3.
34
34
1
1
5
5
40
40
17
4.
30
2
5
37
Učební plán
75-31-M/01, Předškolní a mimoškolní pedagogika
Obor:
SPgŠ v Mostě
Maturitní - denní - čtyřleté
vzdělávání dle ŠVP Předškolní a mimoškolní pedagogika Most
1. 9. 2010 počínaje 1. ročníkem
2012/2013 (1. až 3. ročník)
Škola:
Studium:
Předpis:
Účinnost:
Šk. rok :
Počet týdenních výuk. hodin
Předmět:
Zkr.
Celkem počet hodin
Celkový poč. hod.
1. roč.
2. roč.
3. roč.
4. roč.
Celkem
10
15
14
15
130
12
A) Povinné předměty
1. Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura
ČJL
3/1
3
3
3
Literárně a jazykové praktikum
LJP
0
1/1
1/1
0
2
Cizí jazyk
CZJ
3/3
3/3
3/3
3/3
12
Biologie
BIO
0
2
2
2
6
Dějepis
DĚJ
2
2
0
0
4
Fyzika
FYZ
2
0
0
0
2
Hra na hudební nástroj
HHN
2/2
2/2
2/2
2/2
8
Hudební výchova s metodikou
HVM
2/1
2/1
2/1
1/1
7
Chemie
CHE
2
0
0
0
2
Informační technologie
INT
2/2
2/2
0
0
4
Matematika
MAT
2
2
2
2
8
Občanská nauka
OBN
0
0
2
2
4
Osobnostní a dramatická výchova
ODV
2/2
2/2
0
0
4
Pedagogika
PED
2
2
3
3
10
Psychologie
PSY
3/1
2
2
3/1
1
Písemná a elektronická komunikace
PEK
1/1
0
0
0
10
Tělesná výchova s metodikou
TVM
0
2/2
2/2
1/1
5
Tělesná výchova
TEV
2/2
2/2
2/2
2/2
8
Výtvarná výchova s metodikou
VVM
2/2
2/2
2/2
2/2
8
Zeměpis
ZEM
0
2
0
0
28
Pedagogická praxe
PPX
0
0
4/4
4/4
0
3
B) Volitelné předměty
Specializace z hudební výchovy
HVS
3
Specializace z tělesné výchovy
TVS
3
Specializace z výtvarné výchovy
VVS
3
Poznámky k učebnímu plánu:
1.
Učební praxe je realizována v předmětu Pedagogická praxe
2.
V 1. ročníku je organizován kurz plavání v rozsahu 1 vyučovací hodina týdně
Návrh využití týdnů v období září - červen
činnost
vyučování podle rozpisu učiva
sportovní kurzy s metodikou
odborná praxe
maturitní zkouška
časová rezerva
celkem týdnů
1.
34
3
3
40
počet týdnů v roce
2.
3.
33
32
1
1
3
4
3
3
40
40
18
4.
29
4
2
2
37
Učební plán
75-31-M/005
Obor:
Škola:
Studium:
Předpis:
Účinnost:
Šk. rok :
Předškolní a mimoškolní pedagogika
SPgŠ v Mostě
Maturitní - denní - čtyřleté
úprava na základě UP schváleného pod. čj. 13727/98-23/231 s platností od 1. 9. 1998
1. 9. 2001 počínaje 1. ročníkem
2012/2013 ( 4. ročník)
1. roč.
Předmět:
zkr.
Celkem počet hodin
plán
skut.
32/16
Počet týdenních výuk. hodin
2. roč.
3. roč.
plán
skut.
plán
32/16
32/7
32/16
skut.
Počet hodin celkem
4. roč.
plán
skut.
32/16
plán
skutečnost
128/64
A) Povinné předměty
1. Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura
ČJL
3
Cizí jazyk
CZJ
3/3
Dějepis
DEJ
2
2
2
-
-
Občanská nauka
OBN
-
-
-
2
2
2
2
Matematika
MAT
2
2
2
2
2
2
Biologie a hygiena
BIH
-
2
2
2
2
2
Fyzika
FYZ
2
-
-
-
-
-
Chemie
CHE
2
-
-
-
-
Zeměpis
ZEM
-
2
2
-
-
Pedagogika
PED
2
2
2
2
Psychologie
PSY
2
2
2
2
Hudební výchova s metodikou
HVM
2/1
2/1
2/1
Výtvarná výchova s metodikou
VVM
2/2
2/2
2/2
Tělesná výchova s metodikou
TVM
2/2
2/2
2/2
Hra na hudební nástroj
HHN
2/2
2/2
2/6
Osobnostní a dramatická výchova
ODV
2/2
2/2
2/2
Literární a jazykové praktikum
LJP
-
1/1
Výpočetní a didaktická technika
VDT
2/2
Pedagogická praxe
PPX
TEA
3
3
3
3
3
12
12
3/3
3/3
3/3
3/3
12/12
12/9
-
4
4
4
4
2
8
8
2
6
6
-
2
2
-
-
2
2
-
-
2
2
2
2
2
8
8
2
2/1
2/1
8/1
8/1
2/1
2/1
2/1
2/1
8/4
8/3
2/2
2/2
2
2
8/6
8/4
3/2
3/2
3/2
10/8
10/6
2/2
2/6
2/2
2/6
8/8
8/6
-
-
-
-
4/4
4/2
1/1
2/2
2/2
-
-
3/3
3/3
2/2
2/2
-
-
-
-
4/4
4/2
-
-
-
4/4
4/4
4/4
4/4
8/8
8/8
1/1
-
-
-
-
-
-
1/1
1/1
2/2
2/2
3/3
3
3/3
-
2. Odborné předměty
3/2
3. Volitelné
Technika administrativy
Specializace
2/2
Hudební výchova - specializace
HVS
-
-
-
-
-
-
2/2
-
-
Tělesná výchova - specializace
TVS
-
-
-
-
-
-
2/2
-
-
Výtvarná výchova - specializace
VVS
-
-
-
-
-
-
2/2
-
-
Konverzace z cizího jazyka
KCJ
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
-
3/3
3/2
-
-
-
-
-
2/2
2/2
2/2
Volitelný seminář
Matematický seminář
MAS
Společensko-vědní seminář
Biologický seminár
2/2
-
SVS
-
BIS
2/2
2/2
-
Seminář českého jazyka
SČJL
-
-
Seminář z anglického jazyka
SAJ
2/2
2/2
Seminář z německého jazyka
SNJ
2/2
2/2
B) Nepovinné předměty
Sborový zpěv
SBZ
Výtvarné vytváření
VYV
Netradiční sporty
NES
Plavání (3 hod TV)
Hud. poh. vých. (3 hod TV)
Přehled o využití týdnů ve školním roce
činnost
Vyučování podle plánu
1/1
-
1/1
-
1/1
1/1
Počet týdnů v ročníku
1.
2.
3.
4.
roč. roč. roč. roč.
35
34
33
29
Souvislá pedagogická praxe
3
3
4
5
Sportovní kursy s metodikou
-
1
1
-
Maturitní zkoušky
-
-
-
2
Časová rezerva
2
2
2
1
CELKEM
40
40
40
37
19
-
-
-
-
-
Učební plán
78-42-M/03 Pedagogické lyceum
Obor:
SPgŠ v Mostě
Maturitní - denní - čtyřleté
vzdělávání dle ŠVP Pedagogické lyceum Most
1. 9. 2011 počínaje 1. ročníkem
2012/2013 (1. a 2. ročník)
Škola:
Studium:
Předpis:
Účinnost:
Šk. rok :
Počet týdenních výuk. hodin
Celkový poč. hod.
Zkr.
1. roč.
33
2. roč.
33
3. roč.
33
4. roč.
30
Celkem
129
Český jazyk a literatura
ČJL
4
3
3
4
14
Cizí jazyk 1 (Anglický jazyk)
ANJ
3
3
3
3
12
Předmět:
Celkem počet hodin
A) Povinné předm ěty
1. Všeobecně vzdělávací předměty
Cizí jazyk 2 (NEJ, FRJ, ŠPJ, RUJ)
-
2
2
2
2
8
Občanská nauka
OBN
0
0
1
2
3
Ekonomika
EKO
0
2
1
0
3
Dějepis
DĚJ
2
2
2
0
6
Zeměpis
ZEM
2
2
0
0
4
Chemie
CHE
3
0
0
0
3
Fyzika
FYZ
1
2
0
0
3
Biologie
BIO
0
2
2
2
6
Informační technologie
INT
2/2
2/2
2/2
0
6
Písemná a elektronická komunikace
PEK
1/1
0
0
0
1
Matematika
MAT
3
3
2
2
10
Výtvarná výchova
VYV
2/2
0
0
0
2
Hudební výchova
HUV
2/2
0
0
0
2
Tělesná výchova
TEV
2/2
2/2
2/2
2/2
8
Dramatická výchova
DRV
2/2
0
0
0
2
Pedagogika
PED
1
2
2
2
7
Psychologie
PSY
1
2
2
2/1
7
Pedagogický seminář
PES
0
0
2/2
2/2
4
KCJ
0
0
1/1
1/1
2
4
4
12
2/2
2/2
4
Volitelné vyučovací předm ěty
Konverzace v cizím jazyce
4
Specializace
Seminář
Poznámky k učebnímu plánu:
1.
Učební praxe je realizována v rámci předmětu pedagogický seminář
2.
Od druhého ročníku si žáci volí specializaci z hudební nebo výtvarné nebo tělesné výchovy.
Návrh využití týdnů v období září - červen
Činnost
Počet týdnů v roce
1.
2.
3.
Vyučování podle rozpisu učiva
34
33
32
4.
29
Lyžařský výcvikový kurz
-
-
2
Sportovní a turistický kurz
1
-
-
-
Odborná praxe
-
-
2
2
2
-
Maturitní zkouška
-
-
-
Časová rezerva
5
7
4
4
Celkem týdnů
40
40
40
37
20
Učební plán
78-42-M/003 Pedagogické lyceum
Obor:
SPgŠ v Mostě
Maturitní - denní - čtyřleté
úprava na základě UP schváleného pod. čj. 13727/98-23/231 s platností od 1. 9. 1999
1. 9. 2003 počínaje 1. ročníkem
2012/2013 (3. - 4. ročník)
Škola:
Studium:
Předpis:
Účinnost:
Šk. rok :
Počet týdenních výuk. hodin
2. roč.
3. roč.
1. roč.
Předmět:
zkr.
Celkem počet hodin
Počet hodin celkem
4. roč.
plán
skut.
plán
skut.
plán
skut.
plán
32/16
32/20
32/16
32/7
32/16
32/16
32/16
skut.
plán
skutečnost
128/64
A) Povinné předměty
1, Předměty povinného zákl.
Český jazyk a literatura
ČJL
4
4
3
3
3
3
4
4
14
14
Cizí jazyk I.
PCJ
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
12/12
12/12
Cizí jazyk II.
DCJ
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
8/8
8/8
Občanská nauka
OBN
-
-
2
2
2
2
2
2
6
6
Dějepis
DEJ
2
2
2
2
2
2
-
-
6
6
Zeměpis
ZEM
2
2
2
2
-
-
-
-
4
4
Matematika
MAT
3
3
3
3
2
2
2
2
10
10
Fyzika
FYZ
2
2
2
2
-
-
-
-
4
4
Chemie
CHE
3
3
-
-
-
-
3
3
Biologie
BIO
Výpočetní technika
VYT
2/2
Tělesná výchova
TEV
2
Pedagogika
PED
Psychologie
PSY
Hudební výchova
Výtvarná výchova
2
2
2
2
2
2
6
6
2/2
2/2
2/2
-
-
-
-
4/4
4/4
2
2
2
2/2
2/2
2/2
2/2
8
8
1
1
2
2
2
2
5
5
2
2
2
2
2
2
6
6
HV
2/2
2/2
-
-
-
-
-
-
2/2
2/2
VV
2/2
2/2
-
-
-
-
-
-
2/2
2/2
Dramatická výchova
DRV
2/2
2/2
-
-
-
-
-
-
2/2
2/2
Pedagogický seminář
PES
-
-
-
-
2
2
2
2
4
4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
12/12
12/12
2. Volitelné předměty
a) Specializace
Specializace - hudební výchova
SHV
4/4
4/4
4/4
12/12
Specializace - výtvarná výchova
SVV
4/4
4/4
4/4
12/12
Specializace - tělesná výchova
STV
4/4
4/4
4/4
b) Semináře
-
-
-
-
2/2
2/2
2/2
2/2
12/12
4/4
4/4
Seminář českého jazyka a literatury
SČJL
2/2
2/2
4/4
Seminář občanské nauky
SOBN
2/2
2/2
4/4
Biologický seminář
BIS
2/2
b) Konverzace v CJ
2/2
Konverzace v AJ
KAJ
Konverzace v NJ
KNJ
2/2
2/2
B. Nepovinné
Návrh využití týdnů v období září - červen
Činnost
Počet týdnů v ročníku
1.
2.
3.
4.
Vyučování dle rozpisu učiva
34
34
34
30
Lyžařský výcvikový kurz
1
-
-
-
Sportovně-turistický kurz
-
1
-
-
Specializační kurz
-
-
1
-
Pedagogická praxe
-
-
2
2
Příprava a zpracování ročníkové práce
-
-
2
-
Maturitní zkouška
-
-
-
2
Časová rezerva
5
5
1
3
CELKEM
40
40
40
37
21
2/2
2/2
2/2
4/4
4/4
2/2
4/4
2/2
2/2
75-41-M/004 Sociální péče - sociálněsprávní činnost
Obor:
Škola:
Vzdělávání:
Předpis:
Účinnost:
Šk. rok :
SPgŠ v Mostě
Maturitní - dálkové - pětileté
úprava na základě UP schváleného pod. čj. 13727/98-23/231 s platností od 1. 9. 1998
1. 9. 2005 počínaje 1. ročníkem
20121/2013 (4. - 5. ročník)
I. roční učební plán
1. roč.
Předmět:
Počet týdenních výuk. hodin
3. roč.
4. roč.
plán
skut.
plán
skut.
plán
skut.
plán
200/75
200/70
200/115
200/70
200/75
200/35
200/65
zkr.
Celkem počet hodin
2. roč.
skut.
200/35
Počet hodin celkem
5. roč.
plán
skut.
190/80
plán
skutečnost
990/410
800/210
A) Povinné předměty
1. Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura
ČJL
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
100
80
Cizí jazyk
CZJ
30/30
30/30
30/30
30/30
30/30
30/30
30/30
30/30
30/30
30
150/150
120/120
Dějepis
DĚJ
20
20
10
10
30
30
Občanská nauka
OBN
10
10
20
20
30
30
Matematika
MAT
20
20
20
20
60
60
Základy přírodních věd
ZPV
20/5
20
10/5
10
30/10
30
Hudební výchova
HUV
20/20
20
20/20
20
40/40
40
Výtvarná výchova
VÝV
20/20
20
20/20
20
40/40
40
20/5
20/5
40/10
40/10
40/40
40/40
40
40
20
20
2. Odborné předměty
Psychologie
PSY
Osobnostní výchova
OSV
20/20
20/20
20/20
20/20
Zdravotní nauka
ZDN
20
20
10
10
Základy práva
20/5
20/5
20
10
10
ZAP
20
20
20
20
20
40
40
Sociální politika
SOP
10
10
10
10
10
20
20
Sociální péče
SPE
30
30
30
30
30
60
60
Základy ekonomiky
ZEK
20
20
20
20
Výpočetní technika
VYT
20/20
20/20
20/20
20/20
Technika administrativy
TEA
20/20
20/20
20/20
20/20
3. Profilující předměty
Právo
PRÁ
10
10
30
30
40
10
Vybrané kap. ze sociální politiky
VSP
10
10
10
10
20
10
Ekonomika
EKO
30
30
30
Veřejné finance
VEF
20
20
20
20
40
20
Sociální zabezpečení
SOZ
20/20
20
30/30
30
50/50
20
Aplikovaná výpočetní technika
AVT
10/10
10
20/20
20
30/30
10
II. přehled o využití týdnů ve školním roce
činnost
1.
2.
3.
4.
5.
Vyučování podle plánu
25
25
24
23
23
Zkoušky
14
14
13
13
12
Odborné praxe
-
-
2
3
-
Maturitní zkoušky
-
-
-
-
2
Časová rezerva
1
1
1
1
1
CELKEM
40
40
40
40
38
22
Učební plán
75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská činnost
Obor:
Škola:
Vzdělávání:
Předpis:
Účinnost:
Šk. rok :
SPgŠ v Mostě
Maturitní - dálkové - pětileté
úprava na základě UP schváleného pod. čj. 13727/98-23/231 s platností od 1. 9. 1998
1. 9. 2005 počínaje 1. ročníkem
2012/2013 ( 4. ročník)
I. roční učební plán
1. roč.
Předmět:
plán
zkr.
Celkem počet hodin
2. roč.
skut.
200/75
Počet týdenních výuk. hodin
3. roč.
4. roč.
plán
skut.
plán
200/115
200/50
200/75
skut.
plán
skut.
200/65
200/30
Počet hodin celkem
5. roč.
plán
190/60
skut.
plán
skutečnost
990/390
620/100
A) Povinné předměty
1. Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura
ČJL
20
20
20
20
20
20
20
100
60
Cizí jazyk
CZJ
30/30
30/30
30
30/30
30/30
30
30/30
150/150
90/60
Dějepis
DĚJ
20
10
10
30
30
Občanská nauka
OBN
10
20
20
30
30
Matematika
MAT
20
20
20
60
60
Základy přírodních věd
ZPV
20/5
10/5
15
30/10
30
Hudební výchova
HUV
20/20
20
20/20
40/40
20
Výtvarná výchova
VÝV
20/20
20
20/20
40/40
20
20
2. Odborné předměty
Psychologie
PSY
Osobnostní výchova
OSV
20/20
20/20
20
20/5
Zdravotní nauka
ZDN
20
10
10
Základy práva
ZAP
20
20
20
Sociální politika
SOP
10
10
Sociální péče
SPE
30
30
Základy ekonomiky
ZEK
20
20
20
Výpočetní technika
VYT
20/20
20/20
20/20
Technika administrativy
TEA
20/20
20
20/20
20/5
20
40/10
20
40/40
40/20
40
30
40
20
10
20
10
30
60
30
10
20
3. Profilující předměty
Aplikovaná psychologie
APS
30
30
Speciální pedagogika
SPG
20
20
20
40
20
Pečovatelství
PEČ
10
10
20
30
10
Péče o staré občany
POS
10
10
Organizace volného času
OVČ
30/30
30
30/30
60/60
30
Zdravotní tělesná výchova
ZTV
10
10
30
40
10
II. přehled o využití týdnů ve školním roce
činnost
1.
2.
3.
4.
5.
Vyučování podle plánu
25
25
24
23
23
Zkoušky
14
14
13
13
12
Odborné praxe
-
-
2
3
-
Maturitní zkoušky
-
-
-
-
2
Časová rezerva
1
1
1
1
1
CELKEM
40
40
40
40
38
23
Učební plán
Obor:
75-31-M/02 Pedagogika pro asistenty ve školství
Škola:
Studium:
Předpis:
Účinnost:
Šk. rok :
SPgŠ v Mostě
Maturitní - dálkové - pětileté
vzdělávání dle ŠVP Pedagogika pro asistenty ve školství Most
1. 9. 2011 počínaje 1. ročníkem
2012/2013 (1. a 2. ročník)
Počet konzultačních hodin rozdělených do ročíků
Předmět:
Zkr.
Celkem počet hodin
1. roč.
2. roč.
3. roč.
4. roč.
5. roč.
Celkem
220
220
220
220
200
1080
Povinné předm ěty
Český jazyk a literatura
ČJL
30
30
30
30
30
150
Cizí jazyk
CZJ
30/30
30/30
30/30
30/30
40/40
160
Biologie a ekologie
BIE
10
0
0
0
0
10
Zdravotní nauky
ZDN
20/10
0
0
0
0
20/10
Fyzika
FYZ
0
20
0
0
0
20
Chemie
CHE
0
0
20
0
0
20
Výchova k občanství
VOB
10
10
10
0
0
30
Dějepis
DĚJ
0
0
10
10
0
20
Matematika
MAT
10
10
10
20/10
10
60
Ekonomika
EKO
0
0
10
20
0
30
Informační technologie
ICT
20/20
20/20
0
0
0
40
Právo
PRA
0
0
0
10
10
20
Psychologie
PSY
20
20
20/10
20/10
30
110
Pedagogika
PED
20
20
20/10
20/10
20
100
Pedagogická praxe
OPX
20
20
20
20
20
100
Metodika činností asistenta
MČA
20/20
20/20
20/20
20/20
20/20
100
Organizace volného času
OVČ
10
20/20
20/20
20/20
20/20
90
Poznámky k učebnímu plánu:
1.
Učební praxe je realizována v předmětu organizace volného času a metodika činností asistenta
2.
Odborná praxe je realizována v předmětu pedagogická praxe.
3.
Organizace volného času - obsahem předmětu je výuka: organizace volného času (první ročník),
dramatická výchova (druhý ročník), ělesná výchova (třetí ročník), hudební výchovy (čtvrtý ročník),
výtvarná výchova (pátý ročník).
24
Učební plán
75-31-M/010 Pedagogika pro asistenty ve školství
75-31-J/001 Pedagogika pro asistenty ve školství
Obor:
SPgŠ v Mostě
Maturitní - pětileté - při zaměstnání
úprava na základě ÚP schváleného pod. čj. 24198/2003-23 s platností
1. 9. 2003 počínaje 1. ročníkem
2012 - 2013 (3. - 5. ročník)
Škola:
Studium:
Předpis:
Účinnost:
Šk. rok :
1. roč.
Předmět:
Počet hodin celkem
5. roč.
plán
skut.
plán
skut.
plán
skut.
plán
skut.
plán
skut.
plán
skutečnost
220/180
220/180
220/190
220/0
220/160
220
220/180
220
200/190
200
1080/900
1080/210
20/20
20/20
20/20
20
30/30
30
40/40
40
40/40
40
150/150
150/20
30/30
30
30/30
30
30/30
30
30/30
30
120/120
120/30
zkr.
Celkem počet hodin
Počet týdenních výuk. hodin
3. roč.
4. roč.
2. roč.
A) Povinné předměty
1. Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura
ČJL
Cizí jazyk
CZJ
Dějepis
DĚJ
10
10
10
10
20
20
Občanská nauka
OBN
10
10
10
10
20
20
Matematika
MAT
10/10
10
20/20
20
50/50
50
Zdravotní nauky
ZDN
20
20
Příroda a člověk
PAČ
20
20
10
10
10
20/20
20
10
20
20
2. Odborné předměty
Pedagogika
PED
20/10
20/10
10/10
10
20/10
20
20/10
20
10/10
10
80/50
80/10
Psychologie
PSY
20/10
20/10
20/10
30
20/10
20
20/10
20
20/10
20
100/50
100/10
Hudební výchova
HV
20/20
20/20
20/20
20
40/40
40/20
Výtvarná výchova
VV
20/20
20/20
20/20
20
40/40
40/20
Tělesná výchova
TV
20/20
20/20
20/20
20
40/40
40/20
Osobnostní a dramatická výchova
ODV
20/20
20/20
20/20
20/20
Informační a komunikační technologie
IKT
10/10
10/10
10/10
10
10/10
10
10/10
10
40/40
40/10
Metodika práce s menšinami
MPM
10/10
10/10
10/10
10
10/10
10
10/10
10
40/40
40/10
Kultura a tradice národnostních menšin
KNM
10
10
10
10
Jazyk národnostní menšiny
JNM
20/20
20/20
20/20
20
20/20
20
Odborná praxe
OPX
20/20
20/20
20/20
20
20/20
20
20/20
20
20/20
10/10
10
10/10
10
3. Výběrové a volitelné předměty
Volitelná výchvova s metodikou
- hudební výchova s metodikou
HVM
- výtvarná výchova s metodikou
VVM
- tělesná výchova s metodikou
TVM
20
20
60/60
60/20
20
100/100
100/20
20/20
20
40/40
40
Volitelný seminář
VS
10/10
10
20/20
20
30/30
30
Konverzace v cizím jazyce
KCJ
10/10
10
20/20
20
30/30
30
Přehled o využití týdnů ve školním roce
činnost
Vyučování podle plánu
1.
roč.
35
Počet týdnů v ročníku
2.
3.
4.
roč.
roč.
roč.
32
34
34
5
roč.
30
Zkoušky
4
4
4
4
4
Odborné stáže a praxe
-
1
1
1
-
Závěrečná zkouška
-
2
-
-
-
Maturitní zkoušky
-
-
-
-
2
Časová rezerva
1
1
1
1
1
CELKEM
40
40
40
40
37
25
Učební plán
53-41-M/01 Zdravotnický asistent
Obor:
SZŠ v Mostě
Maturitní - denní - čtyřleté
vzdělávání dle ŠVP Zdravotnický asistent Most
1. 9. 2010 počínaje 1. ročníkem
2012/2013 (1. až 3. ročník)
Škola:
Studium:
Předpis:
Účinnost:
Šk. rok :
Počet týdenních výuk. hodin
Předmět:
Zkr.
Celkem počet hodin
Celkový poč. hod.
1. roč.
2. roč.
3. roč.
4. roč.
Celkem
32
32
33
34
131
A) Povinné předměty
1. Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura
ČJL
3
3
3
3
12
Cizí jazyk 1.
CZJ1
3/3
4/4
4/4
4/4
15
Občanská nauka
OBN
1
2
2
0
5
Dějepis
DĚJ
2
0
0
0
2
Fyzika
FYZ
0
2
0
0
2
Chemie
CHE
3
0
0
0
3
Biologie a ekologie
BIE
2
0
0
0
2
Matematika
MAT
3
3
2
0
8
Tělesná výchova
TEV
2/2
2/2
2/2
2/2
8
První pomoc
PRP
2/2
1/1
0
0
3
Výchova ke zdraví
VKZ
1
0
0
0
1
Informační technologie
INT
2/2
2/2
0
0
4
Ekonomika
EKO
0
0
0
2
2
Somatologie
SOM
5
0
0
0
5
Klinická propedeutika
KLP
0
2
0
0
2
Ochrana zdraví a veřejné zdravotnictví
OVZ
0
2
0
0
2
Ošetřovatelství
OŠE
3/2
6/3
6
5
20
Vybrané kapitoly z klinických oborů
VYK
0
2
0
0
2
Ošetřování nemocných
OŠN
0
0
12/12
14/14
26
Psychologie a komunikace
PSK
0
1
2
2
5
Seminář z matematiky
SMA
0
0
0
2
2
Seminář ze společenských věd
SSV
0
0
0
2
2
B) Volitelné předměty
Poznámky k učebnímu plánu:
1.
Cizí jazyk: anglický jazyk/německý jazyk, (dle nabídky školy a volby žáka).
2.
Výcvikové kurzy se řídí učební osnovou, která je součástí předmětu tělesná výchova. Sportovní kurzy jsou
organizovány v souladu s metodickým pokynem Ústeckého kraje č. j. 763/SMT/2006.
3.
Odborná praxe v celkovém rozsahu 6 týdnů je zařazena do 3. a 4. ročníku. Její obsahová náplň je dána
učební osnovou, která je součástí předmětu ošetřování nemocných. Odborná praxe je organizována v době
školního vyučování.
4.
Vyučovací hodiny uvedené v učebním plánu v závorce udávají počet hodin cvičení z celkového počtu
týdenních vyučovacích hodin předmětu. Při vyučování formou cvičení se třída dělí na skupiny podle platných předpisů.
6.
Volitelný předmět vychází z nabídky školy, žák volí jeden předmět ve čtvrtém ročníku.
Návrh využití týdnů v období září - červen
činnost
vyučování podle rozpisu učiva
Lyžařský výcvikový kurz
Sportovní a turistický kurz
1.
34
1
-
počet týdnů v roce
2.
3.
34
34
1
4
1
40
odborná praxe
maturitní zkouška
časová rezerva
celkem týdnů
5
40
6
40
26
4.
30
2
2
3
37
Učební plán
53-41-M/007 Zdravotnický asistent
Obor:
Škola:
Studium:
Školní rok:
SZŠ v Mostě
Maturitní - denní - čtyřleté
2012/2013 (4. ročník)
Předmět:
Celkem počet hodin
A) Povinné předměty
1. Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Latinský jazyk
Občanská nauka
Dějepis
Matematika
Fyzika
Chemie
Biologie
Informační a komunikační technologie
Tělesná výchova
2. Odborné předměty
Ekonomika
Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví
První pomoc
Psychologie a komunikace
Klinická propedeutika
Somatologie
Základy epidemiologie a hygieny
Ošetřovatelství
Ošetřování nemocných
B) Volitelné předměty
C) Nepovinné předměty
Počet týdenních výuk. hodin
2. roč.
3. roč.
1. roč.
3
3
2
1
2
3
2
2
2
2
2
1
4
3
-
3
3
1
1
2
2
2
1
2
2
1,5
2
1
1
6
1
2
3
1
2
2
2
6
12
3
4. roč.
Celkový poč. hod.
Celkem
3
3
1
2
2
1
4
14
3
11
12
2
4
3
7
4
4
3
4
8
2
1,5
1
5
1
4
1
13
26
7
3. ročník
34
1
4
4.ročník
30
Přehled využití týdnů v období září - červen
ČINNOST
1. ročník
34
1
vyučování podle rozpisu učiva
sportovní výcvikový kurs
odborná praxe
maturitní zkouška
časová rezerva
CELKEM
5
40
27
2.ročník
34
6
40
1
40
2
2
3
37
Učební plán
78-42-M/04 Zdravotnické lyceum
Obor:
SZŠ v Mostě
Maturitní - denní - čtyřleté
vzdělávání dle ŠVP Zdravotnické lyceum Most
1. 9. 2011 počínaje 1. ročníkem
2012/2013 (1. a 2. ročník)
Škola:
Studium:
Předpis:
Účinnost:
Šk. rok :
Počet týdenních výuk. hodin
Předmět:
Zkr.
Celkem počet hodin
1. roč.
33
2. roč.
31
3. roč.
33
Celkový poč. hod.
4. roč.
32
Celkem
129
A) Povinné předm ěty
1. Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura
ČJL
3
3
3
4
13
Cizí jazyk 1.
CZJ1
3/3
3/3
3/3
4/4
13
Cizí jazyk 2.
CZJ2
2/2
2/2
2/2
2/2
8
Občanská nauka
OBN
0
2
2
0
4
Dějepis
DĚJ
2
1
0
0
3
Psychologie
PSY
0
2
1
1
4
Zeměpis
ZEM
2
0
0
0
2
Fyzika
FYZ
2
2
3
3
10
Chemie
CHE
2/0,5
2/0,5
3/0,5
3
10
Biologie a ekologie
BIE
2
2
2
2
8
Matematika
MAT
2
3
3
3
11
Tělesná výchova
TEV
2
2
2
2
8
První pomoc
PRP
0
2/2
1/1
0
3
Výchova ke zdraví
VKZ
2
0
0
0
2
Informační technologie
INT
2/2
2/2
2/2
0
6
Písemná a elektronická komunikace
PEK
1/1
0
0
0
1
Ekonomika
EKO
0
0
1
2
3
Somatologie
SOM
2
0
0
0
2
Latinský jazyk
LAJ
2
0
0
0
2
Zdravotnická psychologie
ZDP
0
0
1
2
3
Ošetřovatelská propedeutika
OŠP
0
0
2
0
2
Klinická propedeutika
KLP
0
2
2
2
6
Ochrana a podpora zdraví
OPZ
2
1
0
0
3
0
0
0
2
2
Volitelné vyučovací předm ěty
Seminář z matematiky
SMA
Seminář z chemie
SCH
Seminář z biologie
SBI
Konverzace v CZJ
KCJ
Poznámky k učebnímu plánu:
1.
Výcvikové kurzy se řídí učební osnovou, která je oučástí předmětu tělesná výchova. Sportovní kurzy jsou organizovány
v souladu s metodickým pokynem Ústeckého kraje č. j. 763/SMT/2006
2.
Odborná praxe v celkovém rozsahu 2 ýdnů je zařazna do 3. ročníku je součástí předmětu Ošetřovatelská propedeutika.
Její obsahová nápň je dána učební osnovou. Odborná praxe je organizována v době školního vyučování.
Návrh využití týdnů v období září - červen
Činnost
Počet týdnů v roce
1.
2.
3.
Vyučování podle rozpisu učiva
34
34
34
4.
30
Lyžařský výcvikový kurz
1
-
-
-
Sportovní a turistický kurz
-
-
1
-
Odborná praxe
-
-
2
-
Maturitní zkouška
-
-
-
2
Časová rezerva
5
6
3
5
Celkem týdnů
40
40
40
40
28
Učební plán
78-42-M/005 Zdravotnické lyceum
Obor:
Škola:
Studium:
Školní rok:
SZŠ v Mostě
Maturitní - denní - čtyřleté
2012/2013 (3. - 4. ročník)
Předmět:
Celkem počet hodin
A) Povinné předměty
1. roč.
Počet týdenních výuk. hodin
2. roč.
3. roč.
4. roč.
Celkový poč. hod.
Celkem
4
4
2
1
3
1
4
4
2
2
1
2
4
1
1
1
1
1
15
15
8
4
3
12
8
11
12
3
5
2
6
8
2
2
2
2
8
3
2
2
1
1
3. ročník
34
1
4.ročník
30
1. Všeobecně vzdělávací předměty
Český jaz a lit.
Cizí jazyk I.
Cizí jazyk II.
Dějepis
Občanská nauka
Matematika
Fyzika
Chemie
Biologie
Zeměpis
Psychologie
Ekonomika
Inf.a kom.tech.
Tělesná výchova
2. Odborné předměty
Latinský jazyk
Klinická propedeutika
Výchova ke zdr.
První pomoc
B) Volitelné předměty
Ošetř.prop.
Společenské vědy
Seminář z chemie
Seminář z biologie
Seminář z fyziky
3
3
2
2
4
4
2
2
1
3
2
2
3
2
2
2
2
-
3
3
2
2
3
2
2
2
2
-
4
4
2
1
3
2
3
3
1
1
2
2
4
2
1
1
-
Přehled využití týdnů v období září - červen
ČINNOST
vyučování podle rozpisu učiva
sportovní výcvikový kurs
odborná praxe
maturitní zkouška
časová rezerva
CELKEM
1. ročník
34
1
5
40
29
2.ročník
34
6
40
5
40
2
5
37
Učební plán
75-41-M/01 Sociální činnost Most
Obor:
SZŠ v Mostě
Maturitní - denní - čtyřleté
vzdělávání dle ŠVP Sociální činnost Most
1. 9. 2010 počínaje 1. ročníkem
2012/2013 (1. až 4 ročník)
Škola:
Studium:
Předpis:
Účinnost:
Šk. rok :
Počet týdenních výuk. hodin
Předmět:
Zkr.
Celkem počet hodin
Celkový poč. hod.
1. roč.
2. roč.
3. roč.
4. roč.
Celkem
32
32
33
31
128
A) Povinné předměty
1. Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura
ČJL
3
3
3
3
12
Cizí jazyk
CZJ
3/3
3/3
3/3
3/3
12
Biologie a ekologie
BIE
0
2
0
0
2
Dějepis
DĚJ
1
0
0
0
1
Fyzika
FYZ
1
0
0
0
1
Chemie
CHE
1
0
0
0
1
Matematika
MAT
2
2
2
2
8
Výchova k občanství
VKO
0
0
1
1
2
Tělesná výchova
TEV
2/2
2/2
2/2
2/2
8
Ekonomika
EKO
2
1
0
0
3
Informační technologie
INT
2/2
2/2
2/2
0
6
Kultura osobního projevu
KOP
0
0
2/2
0
2
Právo
PRA
0
0
1
2
3
Psychologie
PSY
2/1
2/1
2/1
2/1
8
Pedagogika
PED
2
2
2/1
2/1
8
Písemná a elektronická komunikace
PEK
1/1
0
0
0
1
Sociální politika a zabezpečení
SOZ
0
0
2
3
5
Sociální služby
SOS
2
2
2
2
8
Sociální péče
SOP
4/4
6/6
6/6
7/7
23
Ergoterapie
ERG
0
2/2
0
0
2
Organizace volného času
OVČ
2/2
3/3
1/1
2/2
8
Výchova ke zdraví
VKZ
2
0
0
0
2
Zdravotní tělesná výchova
ZTV
0
0
2/1
0
2
Poznámky k učebnímu plánu:
Učební praxe je realizována v předmětu Sociální péče (v 1. ročníku 4 hodiny týdně, ve 2. a 3. ročníku 6 hodina
1.
týdně, ve 4. ročníku 7 hodin týdně) a odbornou praxí (ve 3. ročníku 4 týdny, ve 4. ročníku 3 týdny)
Návrh využití týdnů v období září - červen
činnost
vyučování podle rozpisu učiva
Lyžařský výcvikový kurz
1.
34
1
počet týdnů v roce
2.
3.
34
30
odborná praxe
maturitní zkouška
časová rezerva
celkem týdnů
5
40
6
40
30
4
6
40
4.
31
3
2
1
37
Učební plán
69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční
Obor:
SZŠ v Mostě
Maturitní - denní - čtyřleté
vzdělávání dle ŠVP Zdravotnické lyceum Most
1. 9. 2011 počínaje 1. ročníkem
2012/2013 (1. až 3. ročník)
Škola:
Studium:
Předpis:
Účinnost:
Šk. rok :
Počet týdenních výuk. hodin
Předmět:
Zkr.
Celkem počet hodin
1. roč.
32
2. roč.
32
3. roč.
32
Celkový poč. hod.
4. roč.
32
Celkem
129
A) Povinné předm ěty
1. Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura
ČJL
3
3
3
3
12
Cizí jazyk 1.
CZJ1
3/3
3/3
3/3
3/3
12
Cizí jazyk 2.
CZJ2
2/2
2/2
2/2
2/2
8
Občanská nauka
OBN
0
1
2
2
5
Dějepis
DĚJ
2
0
0
0
2
Fyzika
FYZ
0
2
0
0
2
Chemie
CHE
2
0
0
0
2
Biologie a ekologie
BIE
1
0
0
0
1
Matematika
MAT
2
2
2
2
8
Tělesná výchova
TEV
2/2
2/2
2/2
2/2
8
První pomoc
PRP
1/1
0
0
0
1
Výchova ke zdraví
VKZ
1
0
0
0
1
Informační technologie
INT
2/2
2/2
0
0
4
Písemná a elektronická komunikace
PEK
1/1
0
0
0
1
Ekonomika
EKO
0
0
0
3
3
Teorie masáží
TEM
2
0
0
0
2
Odborný výcvik
OVC
4/4
10/10
12/12
10/10
36
Vyšetřovací metody
VYM
0
2/2
0
0
2
Hygiena a epidemologie
HYE
0
1
0
0
1
Somatologie
SOM
4
0
0
0
4
Výživa člověka
VYC
0
0
2
0
2
Rekondice a regenerace
RER
0
0
2
2/1
4
Psychologie a komunikace
PSK
0
2
2
2
6
Seminář z cizího jazyka
SCJ
0
0
0
2/2
2
Seminář z matematiky
SMA
0
0
0
2/2
2
Seminář ze společenských věd
SSV
0
0
0
2/2
2
Volitelné vyučovací předm ěty
Poznámky k učebnímu plánu:
Odborná praxe v celkovém rozsahu 4 týdnů je zařazena do 3. a 4. ročníku. První dva týdny probíhají ve druhém pololetí
třetího ročníku, druhé dva týdny probíhají v prvním pololetí čtvrtého ročníku.
Obsahová náplň odborné praxe je dána učební osnovou, která je součástí předmětu Odborný výcvik.
Odborná praxe je organizována v době školního vyučování.
Návrh využití týdnů v období září - červen
Činnost
Počet týdnů v roce
1.
2.
3.
Vyučování podle rozpisu učiva
34
34
34
4.
30
Lyžařský výcvikový kurz
1
-
-
Sportovní a turistický kurz
-
-
1
-
Odborná praxe
-
-
2
2
2
-
Maturitní zkouška
-
-
-
Časová rezerva
5
6
3
3
Celkem týdnů
40
40
40
37
31
Učební plán
53-41-H/01 Ošetřovatel
Obor:
SZŠ v Mostě
Maturitní - denní - tříleté
vzdělávání dle ŠVP Ošetřovatel
1. 9. 2010 počínaje 1. ročníkem
2012/2013 (1. až 3. ročník)
Škola:
Studium:
Předpis:
Účinnost:
Šk. rok :
Počet týdenních výuk. hodin
Předmět:
Zkr.
Celkem počet hodin
Celkový poč. hod.
1. roč.
2. roč.
3. roč.
Celkem
32
32
32
96
A) Povinné předměty
1. Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura
ČJL
2
2
2
6
Cizí jazyk
CZJ
2
2
2
6
Občanská nauka
OBN
2
1
1
4
Fyzika
FYZ
2
0
0
2
Chemie
CHE
0
2
0
2
Biologie a ekologie
BIE
2
1
0
3
Matematika
MAT
2
1
0
3
První pomoc
PRP
0
2/2
0
2
Výchova ke zdraví
VKZ
2
0
0
2
Tělesná výchova
TEV
2/2
2/2
2/2
6
Informační technologie
INT
2/2
1/1
0
3
Ekonomika
EKO
0
0
2
2
Somatologie
SOM
4
0
0
4
Klinická propedeutika
KLP
2
1
0
3
Aktivizace pacientů
AKP
2/1
0
0
2
Zdravotní a sociální služby
ZSS
1
0
0
1
Ošetřovatelství
OŠE
5/3
5/2
3
13
Odborný výcvik I.
OVCI.
0
8/8
16/16
24
PSK
0
2
2
4
Osobnostní a sociální výchova
OSV
0
2
0
2
Výživa člověka
VYČ
0
Multikulturní ošetřovatelství
MOŠ
0
0
Komunitní a domácí ošetřovatelství
KDO
0
0
Psychologie a komunikace
B) Volitelné předměty
0
2
2
Poznámky k učebnímu plánu:
1.
Cizí jazyk: anglický jazyk/německý jazyk, (dle nabídky školy a volby žáka).
2.
Výcvikové kurzy se řídí učební osnovou, která je součástí předmětu tělesná výchova. Sportovní kurzy jsou
organizovány v souladu s metodickým pokynem Ústeckého kraje č. j. 763/SMT/2006.
3.
Odborný výcvik II v celkovém rozsahu 6 týdnů je zařazena do 2. a 3. ročníku. Jeho obsahová náplň je dána
učební osnovou, která je součástí předmětu odborný výcik I.
4.
Vyučovací hodiny uvedené v učebním plánu v závorce udávají počet hodin cvičení z celkového počtu
týdenních vyučovacích hodin předmětu. Při vyučování formou cvičení se třída dělí na skupiny podle platných
předpisů.
6.
Volitelný předmět vychází z nabídky školy, žák volí jeden předmět vedruhém a třetím ročníku.
Návrh využití týdnů v období září - červen
činnost
vyučování podle rozpisu učiva
Odborný výcvik II.
Závěrečná zkouška
časová rezerva
celkem týdnů
počet týdnů v roce
2.
3.
34
30
4
2
2
6
2
3
40
40
37
1.
34
32
Učební plán
53-41-M/01 Zdravotnický asistent
Obor:
SZŠ v Mostě
Maturitní - dálkové - 5 let
vzdělávání dle ŠVP Zdravotnický asistent Most
1. 9. 2010 počínaje 1. ročníkem
2012/2013 (1. až 3. ročník)
Škola:
Studium:
Předpis:
Účinnost:
Šk. rok :
Počet konzultačních hodin rozdělených do ročníků
Předmět:
Zkr.
1. roč.
2. roč.
3. roč.
4.roč.
Celkový poč. hod.
5. roč.
Celkem
Celkem počet hodin
A) Povinné předměty
1. Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura
ČJL
20
20
20
25
25
110
Cizí jazyk
CZJ
30/30
20/20
20/20
25/25
30/30
125
Občanská nauka
OBN
0
10
10
15
0
35
Dějepis
DĚJ
10
10
0
0
0
20
Fyzika
FYZ
0
15
0
0
0
15
Chemie
CHE
15
0
0
0
0
15
Biologie a ekologie
BIE
20
0
0
0
0
20
Matematika
MAT
10
15
10
15
0
50
První pomoc
PRP
0
20
0
0
0
20
Výchova ke zdraví
VKZ
15
0
0
0
0
15
Informační technologie
INT
15/15
15/15
0
0
0
30
Ekonomika
EKO
0
0
0
0
15
15
Somatologie
SOM
55
0
0
0
0
55
Klinická propedeutika
KLP
0
15
0
0
0
15
Ochrana zdraví a veřejné zdravotnictví
OVZ
0
15
0
0
0
15
Ošetřovatelství
OŠE
30
50/50
40
40
50
210
Vybrané kapitoly z klinických oborů
VYK
0
0
20
0
0
20
Ošetřování nemocných
OŠN
0
0
85/85
70/70
70/70
225
Psychologie a komunikace
PSK
0
15
15
15
15
60
SMA
0
0
0
0
30
30
B)Volitelné předměty
Seminář z matematiky
Seminář ze společenských věd
Poznámky k učebnímu plánu:
1) 1. cizí jazyk: anglický/německý/ ruský jazyk, (dle nabídky školy a volby žáka).
2) Vyučovací hodiny uvedené v učebním plánu v závorce udávají počet hodin cvičení z celkového počtu týdenních
vyučovacích hodin předmětu. Při vyučování formou cvičení se třída dělí na skupiny podle platných předpisů.
3) Odborná praxe se v dálkové formě vzdělávání nekoná.
4) Volitelný předmět vychází z nabídky školy, žák volí jeden předmět v pátém ročníku.
33
Učební plán
Obory:
Škola:
Vzdělávání:
Školní rok:
Předmět:
Celkem počet hodin
Povinné předměty
53-41-M/007 Zdravotnický asistent
SZŠ v Mostě
Maturitní - dálkové - pětileté
2012/2013 (5. ročník)
Počet týdenních výuk. hodin
2. roč.
3. roč.
4. roč.
1. roč.
Celkem poč. hod.
5. roč.
220
220
220
220
220
1100
20
30
30
10
10
20
15
15
40
30
-
20
20
10
10
20
20
20
15
15
70
-
20
20
10
10
20
20
15
15
30
60
-
20
20
10
10
15
20
10
30
70
15
20
30
10
10
40
70
40
100
120
30
3
3
50
40
40
20
30
20
15
20
40
15
40
15
200
200
55
1. Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Latinský jazyk
Občanská nauka
Dějepis
Matematika
Fyzika
Chemie
Biologie
Informační a komunikační technologie
Ekonomika
2. Odborné předměty
Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví
První pomoc
Psychologie a komunikace
Klinická propedeutika
Somatologie
Základy epidemiologie a hygieny
Ošetřovatelství*
Ošetřování nemocných*
Volitelné předměty
34
Učební plán
75-41-M/01 Sociální činnost
Obor:
SPgŠ v Mostě
Maturitní - dálkové - 5 roků
vzdělávání dle ŠVP Sociální činnost Most
1. 9. 2010 počínaje 1. ročníkem
2012/2013 (1. až 3. ročník)
Škola:
Studium:
Předpis:
Účinnost:
Šk. rok :
Počet konzultačních hodin rozdělených do ročníků
Předmět:
Zkr.
Celkem počet hodin
Celkový poč. hod.
1. roč.
2. roč.
3. roč.
4. roč.
5.roč.
Celkem
220
220
220
220
220
1100
A) Povinné předměty
1. Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura
ČJL
30
30
30
30
30
150
Cizí jazyk
CZJ
30/30
30/30
30/30
30/30
30/30
150
Biologie a ekologie
BIE
0
20
20
0
0
40
Dějepis
DĚJ
20
0
0
0
0
20
Fyzika
FYZ
10
0
0
0
0
10
Chemie
CHE
10
0
0
0
0
10
Matematika
MAT
10
10
10
10
20
60
Výchova k občanství
VKO
0
10
0
0
0
10
Ekonomika
EKO
0
0
20
0
0
20
Informační technologie
INT
20/20
20/20
0
0
0
40
Kultura osobnostního projevu
INT
20/20
0
0
0
0
20
Právo
PRA
0
20
10
0
0
30
Psychologie
PSY
10/10
10/10
20/10
20/10
20/10
80
Pedagogika
PED
0
10
10
20/10
20/10
60
Písemná a elektronická komunikace
PEK
20/20
0
0
0
0
20
Sociální politika a zabezpečení
SZP
0
0
0
20
30
50
Sociální služby
SOS
0
0
20
30
30
80
Sociální péče
SOP
20/20
20/20
20/20
10/10
10/10
80
Ergoterapie
ERG
20/20
0
0
0
0
20
Organizace volného času
OVČ
0
30/20
20/20
20/20
30/10
100
Výchova ke zdraví
VKZ
0
10
10/10
10
0
30
Zdravotní tělesná výchova
ZTV
0
0
0
20/10
0
20
Poznámky k učebnímu plánu:
1. Učební praxe je realizována v předmětu Sociální péče (v 1., 2. a 3. ročníku 20 hodin, ve 4. a 5. ročníku 10 hodin)
a odbornou praxí (ve 4. ročníku 2 týdny)
35
36
37
38
39
40
1. ročník
Modul / Předmět
A
Modul všeobecného základu
Cizí jazyk
Zkratka
Typ
2. ročník
3. ročník
1. období
P C S U
2. období
P C S U
3. období
P C S U
4. období
P C S U
5. období
P C S U
P
6. období
C S U
Celkem
VZM
X
CZJ
P
-
10
-
kz
-
10
-
kz
-
15
-
zk
-
15
-
kz
-
20
-
zk
-
15
-
kz
85
Informační a kom. technologie
ICT
P
-
10
-
kz
-
10
-
kz
-
10
-
kz
-
10
-
kz
-
-
-
-
-
-
-
-
40
Korespondence
KOR
P
-
10
-
z
-
10
-
z
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
Základy právní etiky a komunikace
ZPE
P
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
-
-
kz
-
-
-
-
-
-
-
-
5
Základy psychologie
Základy sociologie
PSY
SOC
P
P
5
5
5
5
-
kz
kz
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
10
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
z
10
-
zk
-
-
-
-
-
-
-
-
35
Právní modul
PRM
Duševní a průmyslová práva
DPP
P
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Finanční a daňové právo
FDP
P
-
-
-
-
-
-
-
-
10
5
-
z
OCP
P
15
5
-
5
-
zk
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
Obchodní právo
OBP
P
-
-
-
-
10
-
-
zk 10
-
-
zk
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
Organizace justičního systému
OJS
P
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
kz
-
-
-
-
10
Pracovní právo
PRP
P
-
-
-
-
15
5
-
zk
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
PEU
P
-
-
-
-
-
-
-
-
15
-
-
kz 10
5
-
zk
5
10
-
kz
-
5
-
z
50
PSZ
P
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
zk
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
SPP
P
-
-
-
-
-
-
-
-
15
5
-
z
10
5
-
zk
-
-
-
-
-
-
-
-
35
Teorie práva
TPR
P
10
-
-
zk
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
Trestní právo
TRP
P
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
5
-
z
10
5
-
zk
30
Ústavní právo
USP
P
10
-
-
zk
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
Živnostenské právo
ŽIP
P
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
5
-
kz
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
z
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
z
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
z
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
z
10
Občanské právo
Právo EU
X
X
Právo sociálního zabezpečení
Správní právo
X
Povinně volitelný předmět I.
Právo životního prostředí
PZP
PV
Rodinné právo
ROP
PV
HEP
PV
Veřejná správa
VES
PV
Základy mezinárodního práva
ZMP
PV
Dědické právo a řízení o dědictví
DEP
PV
Kontrola ve veřejné správě
KVS
PV
NAŘ
PHS
PV
PV
Povinně volitelný předmět II.
Herní právo
Povinně volitelný předmět III.
Povinně volitelný předmět IV.
Notářský řád a advokátní řád
Právo hospodářské soutěže
Ekonomický modul
zk 15
10 10
EKM
Ekonomika podniku
EKP
P
10
-
-
z
5
-
-
zk
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15
Management
MNG
P
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
-
-
kz
-
-
-
-
-
-
-
-
5
Marketing
MTG
P
-
-
-
-
5
-
-
kz
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
Personalistika
PER
P
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
5
-
kz
5
-
-
zk
15
Základy účetnictví
ZUC
P
10
-
-
z
5
5
-
kz
5
5
-
kz
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
z
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
z
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
z
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
z
10
-
5
-
-
z
-
-
5
-
-
z
-
-
5
-
-
z
-
-
5
-
-
z
-
-
5
-
5
kz
z
-
5
-
5
kz
z
30
10
Povinné přeměty
Povinně volitelné předměty
65 50
0
0
55 50
0
0
65 45
0
0
45 55
10
0
30 45
30
5
25 30
40
5
Celkem vyučovacích hodin
115
Povinně volitelný předmět V.
Ekonomie
EKE
PV
EU a projekty
EUP
PV
Management herního průmyslu
MHP
PV
Aplikovaná psychologie
APS
PV
Bankovnictví
BAN
PV
Celní politika
CEP
PV
Neziskový sektor
NES
PV
AND
PV
Burzy a cenné papíry
BCP
PV
Strategický managemet
STM
PV
Ekonomika neziskového sektoru
ENS
PV
Obchod
Pojišťovnictví
OBC
POJ
PV
PV
Povinně volitelný předmět VI.
Povinně volitelný předmět VII.
Andragogika
Povinně volitelný předmět VIII.
Praktický modul
Odborná praxe
Seminář k absolutoriu
PAM
OPX
SAB
P
P
105
110
220
110
110
220
570
80
100
210
650
Celkem hodnocení
- zápočet
z
4
2
3
2
5
7
23
- klasifikovaný zápočet
- zkouška
kz
zk
4
3
4
4
3
3
5
3
4
1
2
2
22
16
41
42
UČEBNÍ PLÁN
Vzdělávací program 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra
Obor vzdělání 54-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra
Forma vzdělávání - 3,5 letá - kombinovaná
VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most, p.o.
1. ročník
Typ
A
Povinné základní předměty - kategorie A
Cizí jazyk - povinný
Cizí jazyk 1
Cizí jazyk 2
Cizí jazyk 3
Cizí jazyk 4
Základy medicínských disciplín
Anatomie
Fyziologie
Genetika
Patologie
Mikrobiologie a imunologie
Klinická propedeutika
Biochemie
Biofyzika
Hematologie
Radiologie a nukleární medicína
Farmakologie
První pomoc
Odborná latinská terminologie
Humanitní vědy
Psychologie obecná a vývojová
Zdravotnická psychologie
Etika
Základy pedagogiky a edukace v ošetřovatelství
Základy psychosociálních disciplín a práva
Sociologie
Filosofie
Komunikace
Právní aspekty v ošetřovatelství
Informační a komunikační technologie
Informační systémy ve zdravotnictví
Zdraví člověka
Zdravý životní styl
Výživa a dietetika
Ochrana veřejného zdraví
Veřejné zdravotnictví
Základy managementu a ekonomie
Ekonomika a pojišťovnictví
Management
Povinné oborové předměty - kategorie A
Ošetřovatelství
Teorie ošetřovatelství
Ošetřovatelský proces a potřeby člověka
Multikulturní ošetřovatelství
Výzkum v ošetřovatelství
Ošetřovatelské postupy
Komunitní péče
Rehabilitační ošetřovatelství
Ošetřovatelství v klinických oborech
Ošetřovatelská péče v interních oborech
Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech
Ošetřovatelská péče o dítě
Ošetřovatelská péče v gynekologii a porodnictví
Ošetřovatelská péče v psychiatrii
Ošetřovatelská péče v neurologii
Ošetřovatelská péče v onkologii
Ošetřovatelská péče o seniory
Ošetřovatelská péče v oftalmologii
Ošetřovatelská péče v otorinolaryngologii
Ošetřovatelská péče v dermatovenerologii
Ošetřovatelská péče ve stomatologii
Palativní péče
Příprava k absolutoriu
Seminář k absolutoriu
Odborná ošetřovatelská praxe
Odborná ošetřovatelská praxe
Povinně volitelné předměty - kategorie B
Výživa v multikulturním ošetřovatelství
Sociální péče
Volitelné předměty - kategorie C
Cizí jazyk - volitelný
Kinestetika v ošetřovatelství
Povinné předměty
Povinně volitelné přeměty
Volitelné přeměty
Celkem vyučovacích hodin/kreditů
Počet kreditů za ročník
Celkem hodnocení
- zápočet
- klasifikovaný zápočet
- zkouška
Počet týdnů teorie
1. období
P C NV U
Zkratka
K
P
2. období
C NV U
K
5
2
P
2. ročník
3. období
4. období
C NV U K P C NV U K
P
3. ročník
4. ročník
Celkem
5. období
6. období
7.období
hodin
C NV U K P C NV U K P C NV U K P+C+NV
X
CJ1
CJ2
CJ3
CJ4
P
P
P
P
5
ANA
FYZ
GEN
PAT
MBI
KLP
BCH
BFY
HEM
RNM
FAR
PRP
OLT
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
5
POV
ZDP
ETI
ZPE
P
P
P
P
5
SOC
FIL
KOM
PAO
P
P
P
P
ISZ
P
ZZS
VYD
OVZ
VEZ
P
P
P
P
EPO
MAN
P
P
TEO
OPC
MUO
VYO
OSP
KOP
REO
P
P
P
P
P
P
P
OIO
OCH
OPD
OGP
OPS
OPN
OPO
OSE
OOF
OOT
ODE
OST
PAP
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
SAB
P
15
Z
1
15 KZ
5
15
Z
1
10 10 KZ 2
10 15 Z
1
10 15 KZ 2
10 20 ZK 4
5
4
2
3
3
25 ZK 3
5
5
20 ZK
3
4
4
4
4
4
15 KZ
10 ZK
15 KZ
2
3
2
3
3
3
3
10
10
Z
Z
1
1
5
5
10
Z
1
4
5
4
5
15 ZK
5
Z
10 KZ 2
2
3
3
8
10
Z
1
10 KZ 2
10 KZ 2
8
4
4
15 ZK 3
15 ZK 4
20 ZK 3
X
3
5
5
10
10
Z
Z
1
1
4
3
5
5
Z
10 KZ
3
1
1
2
4
4
4
6
4
10 ZK 3
5 Z 1
6
3
2
10 KZ 2
10 KZ 2
10 ZK 3
5 KZ 2
5
5 10 ZK 3
5 20 KZ 3
3
3
10 KZ 2
5
5
5
10
10
15
Z
Z
Z
1
1
1
8
10 KZ 2
5
5 10 KZ 2
X
5
5
6
5
5
10
Z
Z
1
1
5
5
5
Z
1
5
5
5 KZ
10 KZ
2
2
5
5
5 Z 1
10 ZK 3
10 KZ
2
5
5
15 ZK 4
4
4
5
5
5
5
5
4
4
4
4
5 Z 1
5 Z 1
15 KZ 2
10 KZ 2
Z
1
5
5
KZ 2
5
4
4
4
5
5
KZ 2
ZK 3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
20
10
10
5
KZ
KZ
ZK
ZK
Z
Z
5
5
Z
1
5
5 KZ 2 10
5 ZK 4
5
5
4
4
5 KZ 2
5 Z 1
5
5
4
5 KZ 2
5 ZK 3
5
5
4
4
5
5
Z
Z
1
1
5
5
5
5
5 KZ 3 10 10 15 ZK 4
5 KZ 3 10 10 10 ZK 4
5
4 10 Z
2
5
4 10 Z
4
4
4
6
4
4
4
5
5
5
5
Z
Z
Z
Z
1
1
1
1
5
4 10 KZ 2
5
5
Z
1
5
5 KZ 3
Z
3
8T
Z
X
ODP
P
VMO
SOP
PV
PV
CJV
KIO
V
V
8T
5
Z
10
Z
3
1
8T
5
Z
10 KZ
52 36 150
24 74 48 200
5 10
253 hod.
1
5 10
25 337hod.
1. r. 61 kr.
Z
KZ
ZK
9
4
2
8
3
2
8T
5
Z
1
8T
5
Z
4
15 KZ 2
8T
10 20 Z
1
35 53 50 100
29 61 52 95
22 40 47 95
1
5 15
36 223 hod.
2. r. 67
2
10 20
31 238 hod.
1
10 20
23 212 hod.
3. r. 56 kr.
5 15
272hod.
8
3
6
3
8
3
8
13
2
1
8
1
4
10T
ZK 4
5
5
5
5
Z
Z
1
1
5
5
Z
1
10 20 ZK 3
2
36
8
43
15
3
34 69 38 145
9
8
3
8
Z
2
2
3
3
1
1
30 30 30 50
20
10
3 5
15
3
33 140 hod.
23
4. r. 23 kr.
2
9
2
8
3
0
5
4
Celkem
kreditů
160
40
40
50
30
311
35
30
14
23
28
23
16
16
16
16
23
43
28
116
43
33
25
15
90
16
18
36
20
25
25
66
16
15
15
20
38
18
20
13
3
3
3
4
33
3
3
2
2
4
2
2
2
1
1
3
5
3
13
4
4
3
2
12
3
3
3
3
3
3
5
2
1
1
1
4
2
2
273
75
45
24
28
61
14
26
416
93
88
54
39
20
15
19
19
13
13
13
11
19
20
20
58t.
2320
20
10
10
140
130
10
40
13
6
4
4
7
2
4
43
11
11
5
5
1
1
2
1
1
1
1
1
2
4
4
24
24
2
1
1
11
10
1
1675
10
150
1675
195
0
13
207
3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY
Personální podmínky vzdělávací činnosti vzhledem ke schváleným učebním dokumentům
Chod školy je během školního roku zajišťován 140 interními zaměstnanci (z toho 2 na RD),
z toho je 91 pedagogů učitelů a 7 pedagogů vychovatelů (z toho 2 ukončili v průběhu školního
roku pracovní poměr) v denním vzdělávání (z toho 2 na RD), 42 provozních (z toho 2 ukončili
v průběhu školního roku pracovní poměr), z toho 9 THP a 12 zaměstnanců jídelny. Dále se na
výuce denního studia podílí ještě 25 externích učitelů. Dálkové vzdělávání je zajišťováno formou
dohod o pracovní činnosti uzavíraných s interními i externími pracovníky. Z interních pedagogů
je 13 mužů.
Školu řídí 1 ředitel a 3 zástupci, z toho 1 statutární zástupce. Pro potřeby školy a žáků jsou
ustanoveni 2 výchovní poradci a 1 pracovník pro prevenci sociálně patologických jevů, dále
1 ICT koordinátor. Vysokoškolské vzdělání má 90 učitelů, pouze 1 učitel nemá VŠ vzdělání, ale
má pro výuku vlastního předmětu kvalifikační kurzy realizované vysokou školou. Z uvedeného
vyplývá, že se vedení školy daří pro vzdělávací program školy udržovat stabilní z 98,8 %
kvalifikovaný pedagogický sbor s věkovým průměrem 46,95 let. V pedagogickém sboru lze
hovořit o velmi dobré úrovni interpersonálních vztahů, u převážné části pedagogů je velmi
vysoké pracovní nasazení s výbornými výsledky na výstupu a mimořádným zájmem o další
sebevzdělávání. Meziroční změny v počtu zaměstnanců jsou jen důsledkem přirozených změn
v životě lidí. Zvyšuje se počet učitelů, kteří jsou ve starobním důchodu a učí na celý úvazek.
Průběžně je vedením školy dle finančních možností podporováno a realizováno další vzdělávání
pedagogických i správních zaměstnanců z důvodů inovace vědomostí a dovednosti učitelů
v oblasti odborných poznatků ale i aplikace těchto poznatků do praxe. Ve školním roce
2012/2013 se dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zúčastnilo 113 učitelů v 53 různých
formách vzdělávání (semináře, kurzy, vysokoškolské studium). V kapitole 7 jsou statisticky
zaznamenány jednotlivé formy dalšího vzdělávání s uvedením počtu zúčastněných učitelů.
44
PŘEHLED PRACOVNÍKŮ
Pedagogičtí pracovníci interní
1 Adamcová Jana, RNDr.
VŠ
BI-CHE
35/35
2 Arnoštová Jaroslava, PhDr.
VŠ
RUJ-DEJ-NEJ
28/28
VŠ
VŠ
VŠ
ÚSO
VŠ
VŠ
VŠ
TEV
ČJ-ON
ČJ-ON
vychovatelka
AJ-NJ-RJ
AJ
PED-PON
9/9
22/22
22/22
12/2
29/23
29/19
28/28
VŠ, DPS
ÚČ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ, DPS
ÚSO
ÚSO
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ, DPS
VŠ, DPS
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
ÚSO
VŠ
ÚSO
VŠ
VŠ, zk. AJ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ, zk. AJ
VŠ
VŠ, DPS
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ, DPS
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ, DPS
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
ČJ-DĚ
RUJ-OBN
AJ
EK-ÚČ
vychovatelka
ekonom
ČJ-DĚ
MA-FY
PG-RJ
MAT-VT
ANJ-ŠJ-SOC
PED-PSY
EK-ÚČ-VT-PRÁ
OŠE
ANJ
SOC-NJ
PSY
TV-ZE
vychovatelka
PG-NJ-RJ
vedoucí vychovatelka
HV-HN-OBN
PED-AND-Pers.říz.
EK-ÚČ
PED-OŠE
RUJ-ZE-NEJ
ÚČ-EK
ANJ-RUJ
PED-PON
PED-OŠE
AJ
VT-EK
OŠE
ČJ-AJ
TV-BV
VV-RJ
RJ-ZE-AJ
ČJ-FJ
ČJ-AJ
OŠE
TV-ZE
ČEJ-DEJ
BI-CHE
EK-ÚČ
PG-PS
RJ-NJ
BIO-CHE
AJ
P. Č.
3
4
5
6
7
8
9
Babák Robert, Bc.
Bánok Zdeněk, Mgr.
Bánoková Zuzana, Mgr.
Benešová Dana
Benešová Ute, Mgr.
Berka Jiří, Mgr.
Bicanová Lenka, Mgr.
10 Bílková Alžběta, Mgr. DiS.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
Blažková Jitka, Mgr.
Božinová Petra, Mgr.
Branišová Martina, Mgr.
Budilová Vladimíra, Ing.
Burdová Iveta
Burdová Markéta
Burešová Václava, Mgr.
Císařová Iva, Mgr.
Cvachová Martina, Mgr.
Čeňková Miluše, Mgr.
Dluhošová Jana, Mgr.
Doušová Jitka, Mgr.
Drážďanská Ivana, Ing. Bc.
Dubová Irena, Mgr.
Dudová Petra, Mgr.
Dvořáková Alena, Mgr.
Elexová Hana, Mgr.
Ferenzová Daniela, Mgr.
Filipiová Eva
Franková Jitka, PhDr.
Gábelová Blanka
Gabrielová Markéta, Mgr.
Gašparínová Marta, Bc.
Hašková Jitka, Ing.
Hejduková Andrea, Mgr.
Henzlová Ivana, Mgr.
Holčáková Petra, Ing.
Holubová Hana
Hordějčuková Věra, Mgr.
Hrabáková Jitka, Mgr.
Hudková Dita, Ing.
Humlová Zuzana, Ing.
Jeníčková Radka, Bc.
Ješková Miloslava
Kačenová Hana, Mgr.
Karpíšková Věra, Mgr.
Knolová Lenka, Mgr.
Kočová Jitka, Mgr.
Košťáková Marie, Mgr.
Koubová Radka, Mgr. DiS.
Kropáček Richard, Mgr. Bc.
Kučerová Jana, Mgr.
Lálová Lucie, Mgr.
Langová Jana, Ing.
Lisá Hana, Mgr.
Lukešová Marie, Mgr.
Marková Miroslava, Mgr.
Matějková Irena, Mgr.
Způsobilost
Kvalifikace
Praxe/ped.praxe
9/9
45
29/28
22/22
18/18
33/19
27/23
2/0
28/28
27/27
26/26
29/29
7/7
25/25
20/20
17/17
3/3
14/11
23/19
33/33
22/20
38/33
36/36
38/34
22/22
22/22
24/24
27/27
19/19
3/3
23/23
35/35
16/13
27/20
17/17
33/33
41/41
31/31
27/27
25/23
44/44
13/1
29/29
26/26
3/3
19/19
37/33
37/37
21/21
36/36
Pozn.
ředitelka
výchovný poradce a
prevence soc. pat.
jevů, studující VŠ
od 7. 10. 2012
prevence soc. pat.
jevů
studující VŠ
od 6. 1. 2013
od 1. 8. 2013
RD
od 1. 1. 2013
zástupce ředitele
RD
studující VŠ
zástupce ředitele
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
Müllerová Vladimíra, Mgr.
Nachtigal Oldřich, Mgr.
Nejedlá Helena
Odvárka Lukáš, Ing.
Paďourek Zdeněk, Ing.
Paďourková Simona, Ing.
Pátek Tomáš, Mgr.
Pelcmanová Petra, Mgr.
Pješčáková Alena, Mgr.
Podzemská Věra, Mgr.
Polcar Tomáš, Mgr. ak. soch.
Potužáková Věra, PhDr.
Pucová Věra, Mgr.
Rollinger Antonín, Mgr.
Rucká Lenka, Mgr. DiS.
Rutová Hana, Ing.
Řeháková Veronika, Bc.
Řepíková Božena, Mgr.
Salačová Miroslava, Mgr.
Strnadová Hana, Mgr. MgA.
Suchopárová Zdena, Mgr.
Šaloun Vladimír, Mgr. Bc.
Šimková Eva, Mgr.
Šlégelová Linda, Bc. DiS.
Šrámková Radka, Mgr.
Štefanková Blanka, Ing.
Štěpánková Věra, Ing.
Šustrová Věra, Bc. DiS.
Tichá Iva, Ing.
Turnovský Michal, Mgr.
Umlaufová Ilona, Mgr.
Verešová Alica, Mgr.
Veselá Karla, Mgr.
Vodrášková Dobroslava, Ing.
Votrubová Marie, Mgr.
Zárubová Věra, Mgr.
Zejfartová Zdeňka, Bc.
Zelenková Dagmar, Mgr.
Zwolinská Lenka, Mgr.
Žielinský Tomáš, Bc.
VŠ
VŠ
ÚSO
VŠ, DPS
VŠ, DPS
VŠ, DPS
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ, DPS
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ, DPS
VŠ, DPS
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ, DPS
VŠ
VŠ, DPS
VŠ, DPS
VŠ
VŠ, DPS
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ, DPS
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
PED-OŠE
VT-MAT
TA
VT-EKO
NJ-EK
EK-TA
TV-ZE
ČJ-DĚ
PED-PON
HV-ČJ
VV
OŠE-PED
ČJ-PG
MA-CHE
ANJ-SOP
EK-ÚČ
vychovatelka
PSY-PG
TV-PV-ZP
PG-DV
TV-ZE
BRV-TEV
ČJ-HV
OCV-SPČ
OŠE
PRÁ
ÚČ-EK
vychovatelka
EK-ÚČ
TV-OV
OŠE
MA-CHE
PG-PSY
EK-TA
DEJ-ANJ
MA-VT
OŠE
ČJ-HV
PG-DĚ
VT
Věkový průměr
21/21
24/23
48/48
9/9
18/16
8/8
19/19
13/13
24/24
14/14
19/19
23/21
31/31
30/30
11/10
21/17
8/8
34/34
34/34
29/29
38/38
33/33
33/33
12/6
24/24
25/1
32/23
7/7
20/17
7/7
39/39
35/35
45/41
24/17
42/42
29/24
35/35
27/27
21/21
5/5
46,95
46
výchovný poradce
do 31. 12. 2012
zástupce ředitele
do 27. 1. 2013
P. Č.
1
2
3
4
5
6
7
Provozní pracovníci - interní
Beránková Jana
Bláhová Jarmila
Brožová Marie
Bureš Jiří, Bc.
Čermáková Iveta
Dobíhalová Krista
Dolejší Sylva
8 Elstnerová Eva
9
10
11
12
13
14
15
16
Funioková Petra
Havelková Romana
Hejlová Hana
Hermann Jiří
Horváthová Lenka
Choreňová Jaroslava
Kačírková Jaroslava
Klabanová Zdeňka
17 Kohoutová Jaroslava, Mgr.
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Kubátová Kateřina
Kunová Barbora, Ing.
Láníková Dagmar
Lišková Eva
Matějovská Romana
Mihovičová Helena
Mrázová Miluše
Nebeská Marie
Nezbeda Josef
Ošťádalová Romana
Pohlová Ludmila
Potužák Miroslav
Rollingerová Jana
Schichová Dáša
Soukupová Anděla
Sýkorová Božena
Šafaříková Eva
Šalounová Ivana
Šlachtová Irena
Švejcarová Anna
Veithová Ilona
Veselá Miluše
Vildová Marta
Vitásková Eva
Vnenčáková Daniela
Kvalifikace
ÚSO
ÚSO
ÚSO
VŠ
SO
SO
SO
SO
ÚSO
SO
SO
SO
SO
SO
ÚSO
SO
VŠ
ÚSO
VŠ
SO
ÚSO
SO
SO
SO
SO
SO
ZŠ
ÚSO
SO
ÚSO
SO
SO
SO
SO
ÚSO
ÚSO
SO
SO
SO
ÚSO
ZŠ
SO
Způsobilost
rozpočtářka
účetní
vrátná
ref. majetkové správy
pomocná kuchařka
uklízečka
kuchařka
pomocná kuchařka,
kuchařka
personalistka
pomocná kuchařka
uklízečka
školník-správce budovy
uklízečka
hlavní vrátná
ved. provoz. jednotek
uklízečka
asistentka studovny,
studijní referentka
studijní referentka
ref. majetkové správy
kuchařka
studijní referentka
pomocná kuchařka
uklízečka
vedoucí kuchařka
kuchařka
asistent školníka
kuchařka
referentka infocentra
školník-správce budovy
uklízečka
pomocná kuchařka
kuchařka
uklízečka
uklízečka
asistentka studovny
vedoucí školní jídelny
uklízečka
uklízečka
uklízečka
studijní referentka
vrátná, uklízečka
pomocná kuchařka
47
Praxe
26
24
41
3
27
44
23
28
27
26
31
31
33
29
35
32
17
13
1
36
24
15
44
43
40
44
24
27
28
32
27
20
34
48
7
34
39
13
39
34
34
28
Pozn.
do 31. 3. 2013
od 1. 12. 2012
kuchařka
od 1. 2. 2013
od 1. 10. 2012
od 1. 2. 2013 studijní
referentka
od 18. 3. 2013
do 30. 6. 2013
od 14. 1. 2013
P. Č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Pedagogičtí pracovníci externisté
Beránková Vladimíra, Mgr.
Drážďanský Radim Filip, Mgr.
Eštoková Milena
Fycýk Jiří, MUDr.
Chustra Pavlo, MUDr.
Janderová Jiřina
Jeníček Petr, MUDr.
Klesalová Jana, MUDr.
Kočí Josef, MUDr.
Král Josef, MUDr.
Libich Miloš, Mgr.
Lukešová Zdeňka, Mgr.
Matlová Miroslava, Mgr.
Kvalifikace
VŠ
VŠ
VOŠ
VŠ
VŠ
VOŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
14 Moosová Olga, JUDr.
VŠ
15 Nedělková Hana, Mgr.
VŠ
16 Netolický Václav, PaedDr.
VŠ
Pištorová Margita, Ing.
Riegerová Jana, Ing.
Richter Václav, JUDr.
Rokyta Jan, MUDr.
Struna Pavel, MUDr.
Svoboda Jan, Mgr.
Štěpánková Jiřina, Mgr.
Vránek Vilém, PhDr.
Zajíčková Daniela, Mgr.
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Způsobilost
FY
PRÁ
HV
OCHP
OŠE
HV
FAR
OPD
OVZ-MBI
OIO
ČJL
ODB. SEM. VOŠ
MAT a CHE
PRÁVO + ODB. SEM.
VOŠ
OŠE
ZPE + ODB. SEM.
VOŠ
ODB. SEM. VOŠ
ODB. SEM. VOŠ
PRÁVO
BCH
RAD
PRÁ
MAT
FET
ČJL
48
Zařazení
denní st. SOŠ
denní st. VOŠ
denní st. SOŠ
denní st. VOŠ
denní st. VOŠ
denní st. SOŠ
denní st. VOŠ
denní st. VOŠ
denní st. VOŠ
denní st. VOŠ
denní st. SOŠ
denní st. VOŠ
denní st. SOŠ
denní st. VOŠ
denní st. VOŠ
denní st. VOŠ
denní st. VOŠ
denní st. VOŠ
denní st. VOŠ
denní st. VOŠ
denní st. VOŠ
denní st. VOŠ
denní st. SOŠ
denní st. VOŠ
denní st. SOŠ
Poznámka
4. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ
STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
Střední pedagogická škola
Obor 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika
- maturitní studium denní čtyřleté
- přijímací řízení se konalo na základě ustanovení § 165 odst. 2, písm. f) a ustanovení § 59,
§ 60 a § 183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle
vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobností o organizaci přijímacího řízení
ke vzdělávání ve středních školách, v souladu s nařízením vlády č. 211/2010 Sb.,
o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění
pozdějších předpisů.
- termíny přijímacího řízení: 1. kolo 23. dubna 2013, 2. kolo se nekonalo
- kritéria přijetí:
o Průměr z prospěchových průměrů z 1. pololetí 9. r. a 2. pololetí 8. r. ZŠ, žádný
předmět nesmí být hodnocen stupněm nedostatečný. Váha kritéria je 90 %.
o Skutečnosti, které osvědčují schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (doklady
o umístění na 1. až 3. místě v krajské úrovni soutěží pořádaných MŠMT –
umělecké soutěže). Váha kritéria 10%.
o Potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti bez omezení.
- výpočet hodnotícího čísla: průměrný prospěch ze ZŠ minus 10 % z doložených výsledků
v soutěžích (v případě doložení získává uchazeč hodnotu 1, v případě nedoložení získává
uchazeč 0), to celé krát 100).
- výsledky přijímání k 30. 9. 2013: celkem nastoupilo ke vzdělávání 33 žáků.
Obor 78-42-M/03 Pedagogické lyceum
- maturitní studium denní čtyřleté
- přijímací řízení se konalo na základě ustanovení § 165 odst. 2, písm. f) a ustanovení § 59,
§ 60 a § 183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle
vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobností o organizaci přijímacího řízení
ke vzdělávání ve středních školách, v souladu s nařízením vlády č. 211/2010 Sb.,
o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění
pozdějších předpisů.
- termíny přijímacího řízení: 1. kolo 23. dubna 2013, 2. kolo se nekonalo
- kritéria přijetí:
o Průměr z prospěchových průměrů z 1. pololetí 9. r. a 2. pololetí 8. r. ZŠ, žádný
předmět nesmí být hodnocen stupněm nedostatečný. Váha kritéria je 90 %.
49
o Skutečnosti, které osvědčují schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (doklady
o umístění na 1. až 3. místě v krajské úrovni soutěží pořádaných MŠMT –
v českém jazyce). Váha kritéria 10%.
- Výpočet hodnotícího čísla: průměrný prospěch ze ZŠ minus 10 % z doložených výsledků
v soutěžích (v případě doložení získává uchazeč hodnotu 1, v případě nedoložení získává
uchazeč 0), to celé krát 100).
- výsledky přijímání k 30. 9. 2013: celkem nastoupilo ke vzdělávání 32 žáků.
Obchodní akademie
Obor 63-41-M/02 Obchodní akademie
- maturitní studium denní čtyřleté
- přijímací řízení se konalo na základě ustanovení § 165 odst. 2, písm. f) a ustanovení § 59,
§ 60 a § 183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle
vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobností o organizaci přijímacího řízení
ke vzdělávání ve středních školách, v souladu s nařízením vlády č. 211/2010 Sb.,
o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění
pozdějších předpisů.
- termíny přijímacího řízení:
o 1. kolo 23. dubna 2013
o 2. kolo se nekonalo
- kritéria přijetí:
o Průměrný prospěch z 1. pololetí 9. třídy a 2. pololetí 8. třídy ZŠ, žádný předmět
nesmí být hodnocen stupněm nedostatečný. Váha kritéria 90%.
o Skutečnosti, které osvědčují schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (doklady
o umístění na 1. až 3. místě v krajské úrovni soutěží pořádaných MŠMT – soutěže
v matematice). Váha kritéria 10%.
- Výpočet hodnotícího čísla: průměrný prospěch ze ZŠ minus 10 % z doložených výsledků
v soutěžích (v případě doložení získává uchazeč hodnotu 1, v případě nedoložení získává
uchazeč 0), to celé krát 100).
- výsledky přijímání k 30. 9. 2013: celkem nastoupilo ke vzdělávání 28 žáků.
Obor 78-42-M/02 Ekonomické lyceum
- maturitní studium denní čtyřleté
- přijímací řízení se konalo na základě ustanovení § 165 odst. 2, písm. f) a ustanovení § 59,
§ 60 a § 183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle
vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobností o organizaci přijímacího řízení
ke vzdělávání ve středních školách, v souladu s nařízením vlády č. 211/2010 Sb.,
o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění
pozdějších předpisů.
- termíny přijímacího řízení: 1. kolo 23. dubna 2013, 2. kolo se nekonalo
- kritéria přijetí:
50
-
-
o Průměrný prospěch z 1. pololetí 9. třídy a 2. pololetí 8. třídy ZŠ, žádný předmět
nesmí být hodnocen stupněm nedostatečný. Váha kritéria 90 %.
o Skutečnosti, které osvědčují schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (doklady
o umístění na 1. až 3. místě v krajské úrovni soutěží pořádaných MŠMT – soutěže
v matematice). Váha kritéria 10 %.
Výpočet hodnotícího čísla: průměrný prospěch ze ZŠ minus 10 % z doložených výsledků
v soutěžích (v případě doložení získává uchazeč hodnotu 1, v případě nedoložení získává
uchazeč 0), to celé krát 100).
výsledky přijímání k 30. 9. 2013: celkem nastoupilo ke vzdělávání 17 žáků.
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA
Obor 53-41-M/01 Zdravotnický asistent
- maturitní studium denní čtyřleté
- přijímací řízení se konalo na základě ustanovení § 165 odst. 2, písm. f) a ustanovení § 59,
§ 60 a § 183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle
vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobností o organizaci přijímacího řízení
ke vzdělávání ve středních školách, v souladu s nařízením vlády č. 211/2010 Sb.,
o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění
pozdějších předpisů.
- termíny přijímacího řízení:
o 1. kolo 23. dubna 2013
o 2. kolo 20. května 2013
o 3. kolo se nekonalo
- kritéria přijetí:
o Průměrný prospěch z 1. pololetí 9. třídy a 2. pololetí 8. třídy. ZŠ, žádný předmět
nesmí být hodnocen stupněm nedostatečný. Váha kritéria je 90 %. Přijati budou
uchazeči do naplnění plánovaného počtu zapsaných uchazečů.
o Skutečnosti, které osvědčují schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (doklady
o umístění na 1. až 3. místě v krajské úrovni soutěží pořádaných MŠMT – soutěže
v biologii). Váha kritéria 10 %.
o Potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání zdravotnický asistent.
- Výpočet hodnotícího čísla: průměrný prospěch ze ZŠ minus 10 % z doložených výsledků
v soutěžích (v případě doložení získává uchazeč hodnotu 1, v případě nedoložení získává
uchazeč 0), to celé krát 100).
- výsledky přijímání k 30. 9. 2013: celkem nastoupilo ke vzdělávání 18 žáků.
Obor 75-41-M/01 Sociální činnost
- maturitní studium denní čtyřleté
- přijímací řízení se konalo na základě ustanovení § 165 odst. 2, písm. f) a ustanovení § 59,
§ 60 a § 183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle
vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobností o organizaci přijímacího řízení
ke vzdělávání ve středních školách, v souladu s nařízením vlády č. 211/2010 Sb.,
51
-
-
o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění
pozdějších předpisů.
termíny přijímacího řízení:
o 1. kolo 23. dubna 2013
o 2. kolo 20. května 2013
kritéria přijetí:
o Průměrný prospěch z 1. pololetí 9. třídy a 2. pololetí 8. třídy ZŠ, žádný předmět
nesmí být hodnocen stupněm nedostatečný. Váha kritéria je 90 %. Přijati budou
uchazeči do naplnění plánovaného počtu zapsaných uchazečů.
o
o
-
-
Prospěchový průměr z 1. pololetí posledního hodnoceného ročníku základní školy nebo
doklad o vzdělání vyššího stupně. V případě převisu uchazečů mají přednost uchazeči
s vyšším úspěšně absolvovaným ročníkem školního vzdělávání. Váha 90 %.
Skutečnosti, které osvědčují schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (praxe v pracovní
pozici asistent pedagoga). Váha 10 %.
Výpočet hodnotícího čísla: průměrný prospěch ze ZŠ minus 10 % z doložených výsledků
v soutěžích (v případě doložení získává uchazeč hodnotu 1, v případě nedoložení získává
uchazeč 0), to celé krát 100).
výsledky přijímání k 30. 9. 2013: celkem nastoupilo ke vzdělávání 20 žáků.
Obor 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum
- maturitní studium denní čtyřleté
- přijímací řízení se konalo na základě ustanovení § 165 odst. 2, písm. f) a ustanovení § 59,
§ 60 a § 183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle
vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobností o organizaci přijímacího řízení
ke vzdělávání ve středních školách, v souladu s nařízením vlády č. 211/2010 Sb.,
o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění
pozdějších předpisů.
- termíny přijímacího řízení:
o 1. kolo 23. dubna 2013
o 2. kolo 20. května 2013
- kritéria přijetí:
o Průměrný prospěch z 1. pololetí 9. třídy a 2. pololetí 8. třídy ZŠ, žádný předmět
nesmí být hodnocen stupněm nedostatečný. Váha kritéria je 90 %. Přijati budou
uchazeči do naplnění plánovaného počtu zapsaných uchazečů.
o Skutečnosti, které osvědčují schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (doklady
o umístění na 1. až 3. místě v krajské úrovni soutěží pořádaných MŠMT – soutěže
v biologii). Váha kritéria 10 %.
- Výpočet hodnotícího čísla: průměrný prospěch ze ZŠ minus 10 % z doložených výsledků
v soutěžích (v případě doložení získává uchazeč hodnotu 1, v případě nedoložení získává
uchazeč 0), to celé krát 100).
- výsledky přijímání k 30. 9. 2013: celkem nastoupilo ke vzdělávání 14 žáků.
52
Obor 53-41-H/01 Ošetřovatel
- střední vzdělání s výučním listem tříleté
- přijímací řízení se konalo na základě ustanovení § 165 odst. 2, písm. f) a ustanovení § 59,
§ 60 a § 183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle
vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobností o organizaci přijímacího řízení
ke vzdělávání ve středních školách, v souladu s nařízením vlády č. 211/2010 Sb.,
o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění
pozdějších předpisů.
- termíny přijímacího řízení:
o 1. kolo 23. dubna 2013
o 2. kolo 20. května 2013
- kritéria přijetí:
o Průměrný prospěch v posledních dvou hodnocených obdobích ZŠ, vyšší počet
úspěšně dokončených ročníků bude mít přednost. Váha kritéria je 90 %. Přijati
budou uchazeči do naplnění plánovaného počtu zapsaných uchazečů.
o Skutečnosti, které osvědčují schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (doklady
o umístění na 1. až 3. místě v krajské úrovni soutěží pořádaných MŠMT – soutěže
v první pomoci). Váha kritéria 10 %.
o Potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání ošetřovatel.
- Výpočet hodnotícího čísla: průměrný prospěch ze ZŠ minus 10 % z doložených výsledků
v soutěžích (v případě doložení získává uchazeč hodnotu 1, v případě nedoložení získává
uchazeč 0), to celé krát 100).
- výsledky přijímání k 30. 9. 2013: celkem nastoupilo ke vzdělávání 11 žáků.
Obor 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční
- maturitní studium denní čtyřleté
- přijímací řízení se konalo na základě ustanovení § 165 odst. 2, písm. f) a ustanovení § 59,
§ 60 a § 183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle
vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobností o organizaci přijímacího řízení
ke vzdělávání ve středních školách, v souladu s nařízením vlády č. 211/2010 Sb.,
o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění
pozdějších předpisů.
- termíny přijímacího řízení:
o 1. kolo 23. dubna 2013
o 2. kolo 20. května 2013
- kritéria přijetí:
o Průměrný prospěch z 1. pololetí 9. třídy a 2. pololetí 8. třídy ZŠ, žádný předmět
nesmí být hodnocen stupněm nedostatečný. Váha kritéria je 90 %. Přijati budou
uchazeči do naplnění plánovaného počtu zapsaných uchazečů.
o Skutečnosti, které osvědčují schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (doklady
o umístění na 1. až 3. místě v krajské úrovni soutěží pořádaných MŠMT – soutěže
v biologii). Váha kritéria 10 %.
53
-
-
o Potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání masér sportovní
a rekondiční.
Výpočet hodnotícího čísla: průměrný prospěch ze ZŠ minus 10 % z doložených výsledků
v soutěžích (v případě doložení získává uchazeč hodnotu 1, v případě nedoložení získává
uchazeč 0), to celé krát 100).
výsledky přijímání k 30. 9. 2013: celkem nastoupilo ke vzdělávání 28 žáků.
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA – DÁLKOVÁ FORMA VZDÉLÁVÁNÍ
Obor 75-41-M/01 Sociální činnost Most
- maturitní studium dálkové pětileté
- přijímací řízení se konalo na základě ustanovení § 165 odst. 2, písm. f) a ustanovení § 59,
§ 60 a § 183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle
vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobností o organizaci přijímacího řízení
ke vzdělávání ve středních školách, v souladu s nařízením vlády č. 211/2010 Sb.,
o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění
pozdějších předpisů.
- termíny přijímacího řízení:
o 1. kolo 24. dubna 2013
o 2. kolo 12. června 2013
o 3. kolo 22. srpna 2013
o 4. kolo 12. září 2013
- kritéria přijetí:
o Prospěchový průměr z posledního hodnoceného ročníku základní školy.
V případě převisu uchazečů mají přednost uchazeči s vyšším úspěšně
absolvovaným ročníkem školního vzdělávání. Váha kritéria 90 %. Přijati budou
uchazeči do naplnění plánovaného počtu zapsaných uchazečů.
o Skutečnosti, které osvědčují schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (praxe
v sociálních službách). Váha kritéria 10 %.
- výsledky přijímání k 30. 9. 2013: celkem nastoupilo ke vzdělávání 49 žáků.
STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA – DÁLKOVÁ FORMA VZDÉLÁVÁNÍ
Obor 75- 31-M/02 Pedagogika pro asistenty ve školství Most
- maturitní studium dálkové pětileté
- přijímací řízení se konalo na základě ustanovení § 165 odst. 2, písm. f) a ustanovení § 59,
§ 60 a § 183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle
vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobností o organizaci přijímacího řízení
ke vzdělávání ve středních školách, v souladu s nařízením vlády č. 211/2010 Sb.,
o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění
pozdějších předpisů.
54
-
-
-
termíny přijímacího řízení:
o 1. kolo 24. dubna 2013
o 2. kolo 12. června 2013
o 3. kolo 22. srpna 2013
o 4. kolo 12. září 2013
kritéria přijetí:
o Prospěchový průměr z 1. pololetí posledního hodnoceného ročníku základní
školy nebo doklad o vzdělání vyššího stupně. V případě převisu uchazečů mají
přednost uchazeči s vyšším úspěšně absolvovaným ročníkem školního vzdělávání.
Váha 90 %.
o Skutečnosti, které osvědčují schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (praxe
v pracovní pozici asistent pedagoga). Váha 10 %.
o Zdravotní způsobilost k výkonu povolání potvrzená lékařem.
výsledky přijímání k 30. 9. 2013: celkem nastoupilo ke vzdělávání 23 žáků.
55
PŘEHLED PŘIJATÝCH ŽÁKŮ DLE JEDNOTLIVÝCH KOL
PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
přijatí
přijatí celkem
K 30.9. nastoupilo
Předškolní a mimoškolní pedagogika
139
KKOV 7531M/01, denní forma
39
0
0
39
0
0
0
39
32
1. kolo – 23. dubna 2013
139
39
0
0
39
0
0
0
39
0
2. kolo – nekonalo se
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3. kolo – nekonalo se
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pedagogické lyceum
KKOV 7842M/03, denní forma
86
53
0
0
53
0
0
0
53
33
1. kolo – 23. dubna. 2013
86
53
0
0
53
0
0
0
53
0
2. kolo – nekonalo se
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3. kolo – nekonalo se
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sociální činnost
KKOV 7541M/01 dálková forma
61
49
0
0
23
20
5
3
51
49
1. kolo – 24. dubna 2013
34
23
0
0
23
0
0
0
23
0
2. kolo – 12. června 2013
21
20
0
0
0
20
0
0
20
0
3. kolo – 22. srpna 2013
5
5
0
0
0
0
5
0
5
0
4. kolo - 12. září 2013
4
3
0
0
0
0
0
3
3
0
Pedagogika pro asistenty ve školství
KKOV 7531M/02, dálková forma
30
25
0
0
9
9
3
4
0
23
1. kolo – 24. dubna 2013
11
9
0
0
9
0
0
0
0
0
2. kolo – 12. června 2013
10
9
0
0
0
9
0
0
0
0
3. kolo – 22. srpna 2013
4
3
0
0
0
0
3
0
0
0
4. kolo - 12. září 2013
5
4
0
0
0
0
0
4
0
0
Zdravotnický asistent
KKOV 53-41-M/01, dálková forma
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1. kolo – nekonalo se
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56
přijatí v náhradním
termínu
přijatí po obnově
řízení
celkem přijatí
v 1.kole
celkem přijatí
v 2.kole
celkem přijatí
v 3.kole
celkem přijatí
v 4.kole
přihlášení
Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola
Obchodní akademie
KKOV 63-41-M/02, denní forma
69
69
0
0
68
1
0
0
69
28
1. kolo – 23. dubna 2013
68
68
0
0
68
0
0
0
68
0
2. kolo – 20. května 2013
1
1
0
0
0
1
0
0
1
0
3. kolo – nekonalo se
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4. kolo – nekonalo se
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ekonomické lyceum
KKOV 78-42-M/02, denní forma
60
60
0
0
60
0
0
0
60
17
1. kolo – 23. dubna 2013
60
60
0
0
60
0
0
0
60
0
2. kolo – nekonalo se
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3. kolo – nekonalo se
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4. kolo – nekonalo se
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Zdravotnické lyceum
KKOV 78-42-M/04, denní forma
35
35
0
0
35
0
0
0
35
14
1. kolo – 23. dubna 2013
35
35
0
0
35
0
0
0
35
0
2. kolo – 20. května 2013
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sociální činnost
KKOV 75-41-M/01, denní forma
49
49
0
0
47
2
0
0
49
20
1. kolo – 23. dubna 2013
47
47
0
0
47
0
0
0
47
0
2. kolo – 20. května 2013
2
2
0
0
0
2
0
0
2
0
3. kolo – nekonalo se
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4. kolo – nekonalo se
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ošetřovatel
KKOV 53-41-H/01, denní forma
23
23
0
0
22
1
0
0
23
11
1. kolo – 23. dubna 2013
22
22
0
0
22
0
0
0
22
0
2. kolo – 20. května 2013
1
1
0
0
0
1
0
0
1
0
3. kolo – nekonalo se
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4. kolo – nekonalo se
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Zdravotnický asistent
KKOV 53-41-M/01, denní forma
40
40
0
0
38
2
0
0
40
18
1. kolo – 23. dubna 2013
38
38
0
0
38
0
0
0
38
0
2. kolo – 20. května 2013
2
2
0
0
0
2
0
0
2
0
3. kolo – nekonalo se
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Masér sportovní a rekondiční
KKOV 69-41-L/01, denní forma
38
38
0
0
34
4
0
0
38
28
1. kolo – 23. dubna 2013
34
34
0
0
34
0
0
0
34
0
2. kolo – 20. května 2013
4
4
0
0
0
4
0
0
4
0
57
Poznámka:
Součet přijatých žáků v jednotlivých kolech přijímacího řízení se nerovná celkovému počtu
přijatých žáků vzhledem k tomu, že někteří žáci nepotvrdili přijetí zápisovým lístkem, někteří
oznámili, že nenastoupí a na uvolněná místa byli obnovou řízení přijímání další uchazeči. Do
celkového výsledku byli započítání také žáci a studenti, kteří byli přijati na základě přestupu,
nebo jim bylo povoleno opakování.
VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA
Vzdělávací program 75-32-N/05 Sociálně právní činnost, denní
- vyšší studium denní tříleté
- přijímací řízení realizováno dle § 165 odst. 2, pís. f a § 93, 94 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), zákona č. 500/2005 Sb., o správním řízení (správní řád ve znění pozdějších
předpisů a § 2 vyhlášky MŠMT č. 10/2005 Sb., vyšším odborném vzdělávání.
- termíny přijímacího řízení:
o kolo 18. června 2013
o 2. kolo 20. srpna 2013
o 3. kolo 19. září 2013
- kritéria přijetí:
o Průměrný prospěch z maturitní zkoušky
- výsledky přijímání k 30. září 2013: celkem nastoupilo ke vzdělávání 71 studentů
Vzdělávací program 75-32-N/05 Sociálně právní činnost, dálkové
- vyšší studium dálkové tříleté
- přijímací řízení realizováno dle § 165 odst. 2, pís. f a § 93, 94 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), zákona č. 500/2005 Sb., o správním řízení (správní řád ve znění pozdějších
předpisů a § 2 vyhlášky MŠMT č. 10/2005 Sb., vyšším odborném vzdělávání.
- termíny přijímacího řízení:
o 1. kolo 17. černa 2013
o 2. kolo 20. srpna 2013
o 3. kolo se nekonalo
- kritéria přijetí:
o Délka praxe v oboru
o Průměrný prospěch u maturitní zkoušky
- výsledky přijímání k 30. září 2013: celkem nastoupilo ke vzdělávání 77 studentů
Vzdělávací program 63-41-N/11 Firemní ekonomika, denní
- vyšší studium denní tříleté
- přijímací řízení realizováno dle § 165 odst. 2, pís. f a § 93, 94 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád ve znění pozdějších
předpisů a § 2 vyhlášky MŠMT č. 10/2005 Sb., vyšším odborném vzdělávání.
- termíny přijímacího řízení:
o 1. kolo 18. června 2013
o 2. kolo 20. srpna 2013
o 3. kolo se nekonalo
58
-
kritéria přijetí:
o Průměrný prospěch z maturitní zkoušky
výsledky přijímání k 30. září 2013 celkem nastoupilo ke vzdělávání 30 studentů
Vzdělávací program 63-41-N/11 Firemní ekonomika, dálkové
- vyšší studium dálkové tříleté
- přijímací řízení realizováno dle § 165 odst. 2, pís. f a § 93, 94 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád ve znění pozdějších
předpisů a § 2 vyhlášky MŠMT č. 10/2005 Sb., vyšším odborném vzdělávání.
- termíny přijímacího řízení:
o 1. kolo 17. černa 2013
o 2. kolo 20. srpna 2013
o 3. kolo 19. září 2013
- kritéria přijetí:
o Délka praxe v oboru
o Průměrný prospěch u maturitní zkoušky
- výsledky přijímání k 30. září 2013: celkem nastoupilo ke vzdělávání 41 studentů
Vzdělávací program 68-41-N/05 Právní asistence, denní
- vyšší studium denní tříleté
- přijímací řízení realizováno dle § 165 odst. 2, pís. f a § 93, 94 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), zákona č. 500/2005 Sb., o správním řízení (správní řád ve znění pozdějších
předpisů a § 2 vyhlášky MŠMT č. 10/2005 Sb., vyšším odborném vzdělávání.
- termíny přijímacího řízení:
o 1. kolo 18. června 2013
o 2. kolo se nekonalo
o 3. kolo se nekonalo
- kritéria přijetí:
o Průměrný prospěch z maturitní zkoušky
- výsledky přijímání k 30. září 2013: celkem nastoupilo ke vzdělávání 34 studentů
Vzdělávací program 68-41-N/05 Právní asistence, dálkové
- vyšší studium dálkové tříleté
- přijímací řízení realizováno dle § 165 odst. 2, pís. f a § 93, 94 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), zákona č. 500/2005 Sb., o správním řízení (správní řád ve znění pozdějších
předpisů a § 2 vyhlášky MŠMT č. 10/2005 Sb., vyšším odborném vzdělávání.
- termíny přijímacího řízení:
o 1. kolo 17. června 2013
o 2. kolo 20. srpna 2013
o 3. kolo 19. září 2013
- kritéria přijetí:
o Délka praxe v oboru
o Průměrný prospěch u maturitní zkoušky
- výsledky přijímání k 30. září 2013: celkem nastoupilo ke vzdělávání 43 studentů
59
Vzdělávací program 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra, denní
- vyšší studium denní tříleté
- přijímací řízení realizováno dle § 165 odst. 2, pís. f a § 93, 94 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), zákona č. 500/2005 Sb., o správním řízení (správní řád ve znění pozdějších
předpisů a § 2 vyhlášky MŠMT č. 10/2005 Sb., vyšším odborném vzdělávání.
- termíny přijímacího řízení:
o 1. kolo 18. června 2013
o 2. kolo 20. srpna 2013
o 3. kolo 19. září 2013
- kritéria přijetí:
o Průměrný prospěch z maturitní zkoušky
- výsledky přijímání k 30. září 2013: celkem nastoupilo ke vzdělávání 27 studentů
Vzdělávací program 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra, kombinované
- vyšší studium kombinované tři a půlleté
- přijímací řízení realizováno dle § 165 odst. 2, pís. f a § 93, 94 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), zákona č. 500/2005 Sb., o správním řízení (správní řád ve znění pozdějších
předpisů a § 2 vyhlášky MŠMT č. 10/2005 Sb., vyšším odborném vzdělávání.
- termíny přijímacího řízení:
o 1. kolo 17. června 2013
o 2. kolo 20. srpna 2013
o 3. kolo 19. září 2013
- kritéria přijetí:
o Délka praxe v oboru
o Průměrný prospěch u maturitní zkoušky
- výsledky přijímání k 30. září 2013: celkem nastoupilo ke vzdělávání 58 studentů
60
PŘEHLED PŘIJATÝCH ŽÁKŮ DLE JEDNOTLIVÝCH KOL
PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
přihlášení
přijatí
přijatí v náhradním
termínu
přijatí po obnově
řízení/po odvolání
celkem přijatí
v 1.kole
celkem přijatí
v 2.kole
celkem přijatí
v 3.kole
přijatí celkem
K 30.9. nastoupilo
Vyšší odborná škola
Sociálně právní činnost
KKOV 7532N/05, denní forma
173
95
0
0
55
12
24
91
71
1. kolo – 18. 6. 2013
77
55
0
0
55
0
0
55
2. kolo – 20. 8. 2013
14
12
0
0
0
12
0
12
3. kolo – 19. 9. 2013
50
24
0
0
0
0
24
24
Sociálně právní činnost
KKOV 7532N/05, dálková forma
116
100
0
1
83
24
0
107
1. kolo – 17. 6. 2013
83
68
0
0
83
0
0
83
2. kolo – 20. 8. 2013
33
24
0
0
0
24
0
24
3. kolo – nekonalo se
0
0
0
0
0
0
0
0
Firemní ekonomika
KKOV 6341N/11, denní forma
77
60
0
1
56
5
0
61
1. kolo – 18. 6. 2013
67
56
0
0
56
0
0
56
2. kolo – 20. 8. 2013
10
4
0
1
0
5
0
5
3. kolo – nekonalo se
0
0
0
0
0
0
0
0
Firemní ekonomika
KKOV 63-41-N/11, dálková forma
56
52
0
0
39
6
0
50
1. kolo – 17. 6. 2013
41
39
0
0
39
0
0
39
2. kolo – 20. 8. 2013
7
6
0
0
0
6
0
6
3. kolo – 19. 9. 2013
17
5
0
0
0
0
5
5
Právní asistence
KKOV 68-41-N/05, denní forma
71
59
0
0
44
0
0
44
1. kolo – 18. 6. 2013
71
59
0
0
44
0
0
44
2. kolo – nekonalo se
0
0
0
0
0
0
0
0
3. kolo – nekonalo se
0
0
0
0
0
0
0
0
Právní asistence
KKOV 68-41-N/05, dálková forma
68
49
0
0
34
10
5
49
1. kolo – 17. 6. 2013
43
34
0
0
34
0
0
34
2. kolo – 20. 8. 2013
13
10
0
0
0
10
0
10
3. kolo – 19. 9. 2013
12
5
0
0
0
0
5
5
61
77
30
41
34
43
Diplomovaná všeobecná sestra
KKOV 53-41-N/11, denní forma
54
35
0
0
14
7
14
35
1. kolo – 18. 6. 2013
21
14
0
0
14
0
0
14
2. kolo – 20. 8. 2013
7
7
0
0
0
7
0
7
3. kolo – 19. 9. 2013
26
14
0
0
0
0
14
14
Diplomovaná všeobecná sestra
KKOV 53-41-N/11, kombinovaná forma
80
67
0
0
47
11
9
66
1. kolo – 17. 6. 2013
56
47
0
0
47
0
0
51
2. kolo – 20. 8. 2013
13
11
0
0
0
11
0
6
3. kolo – 19. 9. 2013
11
9
0
0
0
0
9
9
62
27
58
5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ
Ve školním roce 2012-2013 byly ve škole realizovány obory vzdělání a vzdělávací programy
v souladu s rejstříkem škol a školských zařízení a v návaznosti na zájem uchazečů v příjímacím
řízen předcházejícího školního roku.
Mezi statisticky hodnotitelné výsledky vzdělávání lze zahrnout prospěch žáků, absenci žáků,
výchovná opatření žáků, změny ve stavu žáků a celkovou úspěšnost žáků a studentů
u výstupních zkoušek, kterými jsou závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky a absolutoria.
Průběh a způsoby hodnocení vzdělávaní jsou dány platnou legislativou MŠMT a navazujícími
vnitřními předpisy školy.
Legislativa MŠMT:
 zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 zákon č. 562/2004 Sb., změnový zákon, v platném znění
 zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění
 zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu
nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním
zdravotní péče
 zákona č. 500/04 Sb., správní řád
 vyhlášky MŠMT ČR v platném znění: č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti
o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, č. 177/09 Sb.,
o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou,
č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání
a vzdělávání v konzervatoři, č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých
záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, č. 16/2005 Sb., o organizaci
školního roku, č. 108/05 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních
a školských účelových zařízení, č. 72/05 Sb., o poskytování poradenských služeb ve
školách a školských zařízení, č. 263/07 Sb., pracovní řád pro zaměstnance škol
a školských zařízení
Legislativa školy:
 Organizační řád Vyšší odborné školy ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní
akademie, Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy v Mostě (dále jen
školy) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy a práva
a povinnosti žáků a studentů školy a pracovníků školy.
 Platné osnovy a školní vzdělávací programy pro obory vzdělání v SOŠ
 Platné akreditační programy ve VOŠ
63
PRŮMĚRNÝ PROSPĚCH A ABSENCE
Průměrný prospěch
Prospěch
PP 1.pol.
PP 2.pol.
OA
2,32
2,59
EL
2,21
2,14
PMP
2,14
2,08
PL
2,02
2,03
ZA
2,92
2,88
SČ
2,57
2,52
OŠ
3,00
2,98
ZL
2,66
2,69
MSR
2,86
2,85
3,50
3,50
3,00
3,00
2,50
2,50
2,00
2,00
PP 1.pol.
PP 1.pol.
1,50
1,50
PP 2.pol.
PP 2.pol.
1,00
1,00
0,50
0,50
0,00
0,00
OA
OA
EL
EL
PMP
PMP
PL
PL
ZA
ZA
SČ
ZL
SČ
ZL
OŠ
OŠ
MSR
Průměrná absence
absence
ABS 1.pol.
ABS 2.pol.
OA
57,3
69,3
EL
43,1
71,6
PMP
44,8
58,6
PL
54,3
63,4
ZA
71,1
61,5
SČ
55,9
76,2
OŠ
89,3
87,3
ZL
68,5
71,1
100,0
100,0
90,0
90,0
80,0
80,0
70,0
70,0
60,0
60,0
ABS 1.pol.
50,0
50,0
ABS 1.pol.
40,0
40,0
ABS 2.pol.
ABS 2.pol.
30,0
30,0
20,0
20,0
10,0
10,0
0,00,0
OA
OA
EL
EL
PMP
PMP
PL
PL
ZA
ZA
Vysvětlivky zkratek
OA
Obchodní akademie
EL
Ekonomické lyceum
PMP
Předškolní a mimoškolní pedagogika
PL
Pedagogické lyceum
SČ
SČ
ZL
ZL
MSR
ZA
SČ
ZL
OŠ
64
OŠ
OŠ
MSR
Masér sportovní a rekondiční
Zdravotnický asistent
Sociální činnost
Zdravotnické lyceum
Ošetřovatel
MSR
64,4
79,1
CELKOVÉ HODNOCENÍ DLE POČTU ŽÁKŮ K 31.8.2013
OBORY
OA
EL
PMP
PL
ZA
SČ
ZL
OŠ
MSR
Prospěl 2.pol.
130
88
161
109
85
55
88
38
25
Vyznam. 2.pol.
2
8
27
9
0
0
0
0
1
Neprospěl 2.pol.
9
2
12
1
12
5
8
9
3
180
180
160
160
140
140
120
120
100
100
Vyznam. 2.pol.
Prospěl 2.pol.
80
Neprospěl 2.pol.
80
60
60
40
40
20
20
0
OA
EL
PMP
PL
ZA
SČ
ZL
OŠ
0
OA
EL
PMP
PL
Vyznam. 2.pol.
ZA
SČ
ZL
Prospěl 2.pol.
Vysvětlivky zkratek
OA
Obchodní akademie
EL
Ekonomické lyceum
PMP
Předškolní a mimoškolní pedagogika
PL
Pedagogické lyceum
MSR
ZA
SČ
ZL
OŠ
65
OŠ
MSR
Neprospěl 2.pol.
Masér sportovní a rek.
Zdravotnický asistent
Sociální činnost
Zdravotnické lyceum
Ošetřovatel
SROVNÁNÍ PROSPĚCHU A ABSENCE 2010 AŽ 2013
Průměrný prospěch
Prospěch
2010
2011
2012
2013
OA
2,37
2,30
2,50
2,59
EL
2,34
2,20
2,16
2,14
PMP
2,19
1,99
2,13
2,08
PL
1,98
2,00
1,87
2,03
ZA
3,04
2,96
2,92
2,88
SČ
0,00
3,32
2,86
2,52
ZL
2,73
2,62
2,65
2,69
OŠ
0,00
3,09
3,05
2,98
MSR
0
0
3,5
2,85
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
OA
EL
PMP
2010
PL
ZA
2011
SČ
2012
ZL
OŠ
MSR
2013
Průměrná absence
absence
2010
2011
2012
2013
OA
130,9
76,7
70,5
69,3
EL
90,1
88,0
64,7
71,6
PMP
110,5
65,9
60,7
58,6
PL
114,4
77,9
66,3
63,4
ZA
171,1
99,2
66,5
61,5
SČ
0,0
128,9
95,0
76,2
ZL
162,3
99,7
70,4
71,1
OŠ
0,0
120,0
102,6
87,3
200,0
150,0
100,0
50,0
0,0
OA
EL
PMP
PL
ZA
SČ
ZL
2010
2011
2012
2013
Vysvětlivky zkratek
OA
Obchodní akademie
EL
Ekonomické lyceum
PMP
Předškolní a mimoškolní pedagogika
PL
Pedagogické lyceum
MSR
ZA
SČ
ZL
OŠ
66
OŠ
MSR
Masér sportovní a rekondiční
Zdravotnický asistent
Sociální činnost
Zdravotnické lyceum
Ošetřovatel
MSR
0,0
0,0
88,9
79,1
PROSPĚCH PO OBORECH VZDĚLÁNÍ
Obor Obchodní akademie
1. pololetí 2012/2013
s vyznamenáním
třída
počet
%
1. E
0
0,00%
1. F
0
0,00%
2. E
0
0,00%
2. F
0
0,00%
3. E
0
0,00%
4. E
2
8,33%
4. F
0
0,00%
CELKEM
2
1,38%
průměrný prospěch:
2. pololetí 2012/2013
s vyznamenáním
třída
počet
%
1. E
0
0,00%
1. F
0
0,00%
2. E
0
0,00%
2. F
0
0,00%
3. E
1
3,70%
4. E
1
4,17%
4. F
0
0,00%
CELKEM
2
1,42%
průměrný prospěch:
průměrný prospěch za školní rok
prospělo
počet
%
13
65,00%
14
70,00%
19
73,08%
3
50,00%
17
62,96%
19
79,17%
17
77,27%
102
70,34%
neprospělo
počet
%
7
35,00%
6
30,00%
7
26,92%
3
50,00%
10
37,04%
3
12,50%
5
22,73%
41
28,28%
2,32
prospělo
počet
%
18
90,00%
16
84,21%
21
91,30%
5
100,00%
24
88,89%
23
95,83%
23
100,00%
130
92,20%
neprospělo
počet
%
2
10,00%
3
15,79%
2
8,70%
0
0,00%
2
7,41%
0
0,00%
0
0,00%
9
6,38%
2,59
2,45
PROSPĚLO
POČET
%
26
89,66%
23
71,88%
12
63,16%
16
80,00%
77
77,00%
NEPROSPĚLO
POČET
%
3
10,34%
5
15,63%
5
26,32%
4
20,00%
17
17,00%
2,21
PROSPĚLO
POČET
%
27
96,43%
26
83,87%
16
84,21%
19
95,00%
88
89,80%
NEPROSPĚLO
POČET
%
1
3,57%
0
0,00%
1
5,26%
0
0,00%
2
2,04%
2,14
2,17
celkem
20
20
26
6
27
24
22
145
celkem
20
19
23
5
27
24
23
141
Obor Ekonomické lyceum
1. pololetí 2012/2013
S VYZNAMENÁNÍM
TŘÍDA
POČET
%
1. K
0
0,00%
2. K
4
12,50%
3. K
2
10,53%
4. K
0
0,00%
CELKEM
6
6,00%
průměrný prospěch:
2. pololetí 2012/2013
S VYZNAMENÁNÍM
TŘÍDA
POČET
%
1. K
0
0,00%
2. K
5
16,13%
3. K
2
10,53%
4. K
1
5,00%
CELKEM
8
8,16%
průměrný prospěch:
průměrný prospěch za školní rok
67
CELKEM
29
32
19
20
100
CELKEM
28
31
19
20
98
PROSPĚCH PO OBORECH VZDĚLÁNÍ
Obor Pedagogické lyceum
1. pololetí 2012/2013
S VYZNAMENÁNÍM
TŘÍDA
POČET
%
1. L
2
6,90%
2. L
2
6,25%
3. L
1
3,33%
4. L
7
22,58%
CELKEM
12
9,84%
průměrný prospěch:
2. pololetí 2012/2013
S VYZNAMENÁNÍM
TŘÍDA
POČET
%
1. L
2
7,14%
2. L
3
9,38%
3. L
2
7,14%
4. L
2
6,45%
CELKEM
9
7,56%
průměrný prospěch:
průměrný prospěch za školní rok
PROSPĚLO
POČET
%
22
75,86%
24
75,00%
18
60,00%
21
67,74%
85
69,67%
NEPROSPĚLO
POČET
%
5
17,24%
6
18,75%
11
36,67%
3
9,68%
25
20,49%
2,02
PROSPĚLO
POČET
%
26
92,86%
29
90,63%
25
89,29%
29
93,55%
109
91,60%
NEPROSPĚLO
POČET
%
0
0,00%
0
0,00%
1
3,57%
0
0,00%
1
0,84%
2,03
2,03
CELKEM
29
32
30
31
122
CELKEM
28
32
28
31
119
Obor Předškolní a mimoškolní pedagogika
1. pololetí 2012/2013
s vyznamenáním
třída
počet
%
1. C
3
10,00%
1. D
1
3,33%
2. B
2
7,41%
2. C
2
7,69%
2. D
2
8,33%
3. C
5
14,71%
4. C
4
12,12%
CELKEM
19
10,16%
průměrný prospěch:
2. pololetí 2012/2013
s vyznamenáním
třída
počet
%
1. C
3
10,00%
1. D
2
7,41%
2. B
4
15,38%
2. C
4
14,81%
2. D
2
8,70%
3. C
7
20,59%
4. C
5
15,15%
CELKEM
27
14,59%
průměrný prospěch:
průměrný prospěch za školní rok
prospělo
počet
%
24
80,00%
23
76,67%
19
70,37%
16
61,54%
12
50,00%
24
70,59%
22
66,67%
140
74,87%
neprospělo
počet
%
3
10,00%
6
20,00%
6
22,22%
8
30,77%
10
41,67%
5
14,71%
7
21,21%
45
24,06%
2,14
prospělo
počet
%
25
83,33%
23
85,19%
20
76,92%
20
74,07%
19
82,61%
27
79,41%
27
81,82%
161
87,03%
neprospělo
počet
%
2
6,67%
2
7,41%
2
7,69%
3
11,11%
2
8,70%
0
0,00%
1
3,03%
12
6,49%
2,08
2,11
68
celkem
30
30
27
26
24
34
33
187
celkem
30
27
26
27
23
34
33
185
PROSPĚCH PO OBORECH VZDĚLÁNÍ
Obor Zdravotnický asistent
1. pololetí 2012/2013
s vyznamenáním
třída
počet
%
1. A
0
0,00%
2. A
0
0,00%
3. A
0
0,00%
4. A
0
0,00%
4. B
0
0,00%
CELKEM
0
0,00%
průměrný prospěch:
2. pololetí 2012/2013
s vyznamenáním
třída
počet
%
1. A
0
0,00%
2. A
0
0,00%
3. A
0
0,00%
4. A
0
0,00%
4. B
0
0,00%
CELKEM
0
0,00%
průměrný prospěch:
průměrný prospěch za školní rok
prospělo
počet
%
14
53,85%
18
78,26%
17
77,27%
7
43,75%
10
71,43%
66
65,35%
neprospělo
počet
%
12
46,15%
5
21,74%
5
22,73%
9
56,25%
4
28,57%
35
34,65%
2,92
prospělo
počet
%
17
70,83%
23
100,00%
21
95,45%
14
100,00%
10
71,43%
85
87,63%
neprospělo
počet
%
7
29,17%
0
0,00%
1
4,55%
0
0,00%
4
28,57%
12
12,37%
2,88
2,9
PROSPĚLO
POČET
%
18
66,67%
19
76,00%
17
77,27%
14
58,33%
68
69,39%
NEPROSPĚLO
POČET
%
8
29,63%
6
24,00%
5
22,73%
10
41,67%
29
29,59%
2,66
PROSPĚLO
POČET
%
24
88,89%
21
91,30%
21
95,45%
22
91,67%
88
91,67%
NEPROSPĚLO
POČET
%
3
11,11%
2
8,70%
1
4,55%
2
8,33%
8
8,33%
2,69
2,68
celkem
26
23
22
16
14
101
celkem
24
23
22
14
14
97
Obor Zdravotnické lyceum
1. pololetí 2012/2013
S VYZNAMENÁNÍM
TŘÍDA
POČET
%
1. M
1
3,70%
2. M
0
0,00%
3. M
0
0,00%
4. M
0
0,00%
CELKEM
1
1,02%
průměrný prospěch:
2. pololetí 2012/2013
S VYZNAMENÁNÍM
TŘÍDA
POČET
%
1. M
0
0,00%
2. M
0
0,00%
3. M
0
0,00%
4. M
0
0,00%
CELKEM
0
0,00%
průměrný prospěch:
průměrný prospěch za školní rok
69
CELKEM
27
25
22
24
98
CELKEM
27
23
22
24
96
Obor Sociální činnost
1. pololetí 2012/2013
S VYZNAMENÁNÍM
TŘÍDA
POČET
%
1. H
0
0,00%
2. H
0
0,00%
3. H
0
0,00%
3. J
0
0,00%
CELKEM
0
0,00%
průměrný prospěch:
2. pololetí 2012/2013
S VYZNAMENÁNÍM
TŘÍDA
POČET
%
1. H
0
0,00%
2. H
0
0,00%
3. H
0
0,00%
3. J
0
0,00%
CELKEM
0
0,00%
průměrný prospěch:
průměrný prospěch za školní rok
PROSPĚLO
POČET
%
15
57,69%
13
72,22%
6
66,67%
6
50,00%
40
61,54%
NEPROSPĚLO
POČET
%
11
42,31%
5
27,78%
3
33,33%
6
50,00%
25
38,46%
2,57
PROSPĚLO
POČET
%
18
81,82%
16
94,12%
9
100,00%
12
100,00%
55
91,67%
NEPROSPĚLO
POČET
%
4
18,18%
1
5,88%
0
0,00%
0
0,00%
5
8,33%
2,52
2,54
CELKEM
26
18
9
12
65
CELKEM
22
17
9
12
60
Obor Masér sportovní a rekondiční
1. pololetí 2012/2013
S VYZNAMENÁNÍM
TŘÍDA
POČET
%
1. O
0
0,00%
2. O
0
0,00%
CELKEM
0
0,00%
průměrný prospěch:
2. pololetí 2012/2013
S VYZNAMENÁNÍM
TŘÍDA
POČET
%
1. O
0
0,00%
2. O
1
7,69%
CELKEM
1
2,56%
průměrný prospěch:
průměrný prospěch za školní rok
PROSPĚLO
POČET
%
16
61,54%
10
76,92%
26
66,67%
NEPROSPĚLO
POČET
%
10
38,46%
3
23,08%
3
7,69%
2,86
PROSPĚLO
POČET
%
23
88,46%
12
92,31%
25
64,10%
NEPROSPĚLO
POČET
%
3
11,54%
0
0,00%
3
11,54%
2,85
2,86
70
CELKEM
26
13
39
CELKEM
26
13
39
Obor Ošetřovatel
1. pololetí 2012/2013
S VYZNAMENÁNÍM
TŘÍDA
POČET
%
1. N
0
0,00%
2. N
0
0,00%
3. N
0
0,00%
CELKEM
0
0,00%
průměrný prospěch:
2. pololetí 2012/2013
S VYZNAMENÁNÍM
TŘÍDA
POČET
%
1. N
0
0,00%
2. N
0
0,00%
3. N
0
0,00%
CELKEM
0
0,00%
průměrný prospěch:
průměrný prospěch za školní rok
PROSPĚLO
POČET
%
8
38,10%
4
26,67%
10
83,33%
22
45,83%
NEPROSPĚLO
POČET
%
13
61,90%
11
73,33%
2
16,67%
26
54,17%
3
PROSPĚLO
POČET
%
15
71,43%
12
85,71%
11
91,67%
38
80,85%
NEPROSPĚLO
POČET
%
6
28,57%
2
14,29%
1
8,33%
9
19,15%
2,98
2,99
71
CELKEM
21
15
12
48
CELKEM
21
14
12
47
PROSPĚCH - DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ V 1. POLOLETÍ
1. pololetí 2012/2013 k 31.1. 2013
s vyznamenáním
p.č.
třída
počet
%
1
1.A
0
0,00%
2
1.C
3
10,00%
3
1.D
1
3,33%
4
1.E
0
0,00%
5
1.F
0
0,00%
6
1.H
0
0,00%
7
1.K
0
0,00%
8
1.L
2
24,00%
9
1.M
1
3,70%
10
1.N
0
0,00%
11
1.O
0
0,00%
12
2.A
0
0,00%
13
2.B
2
7,41%
14
2.C
2
7,69%
15
2.D
2
8,33%
16
2.E
0
0,00%
17
2.F
0
0,00%
18
2.H
0
0,00%
19
2.K
4
12,50%
20
2.L
2
6,25%
21
2.M
0
0,00%
22
2.N
0
0,00%
23
2.O
0
0,00%
24
3.A
0
0,00%
25
3.C
5
14,71%
26
3.E
0
0,00%
27
3.K
2
10,53%
28
3.H
0
0,00%
29
3.J
0
0,00%
30
3.L
1
3,33%
31
3.M
0
0,00%
32
3.N
0
0,00%
33
4.A
0
0,00%
34
4.B
0
0,00%
35
4.C
4
12,12%
36
4.E
2
8,33%
37
4.F
0
0,00%
38
4.K
0
0,00%
39
4.L
7
22,58%
40
4.M
0
0,00%
CELKEM
40
4,31%
Průměrný prospěch
prospělo
počet
%
14
53,85%
24
80,00%
23
76,67%
13
65,00%
14
70,00%
15
57,69%
26
89,66%
22
75,86%
18
66,67%
8
38,10%
16
61,54%
18
78,26%
19
70,37%
16
61,54%
12
50,00%
19
73,08%
3
50,00%
13
72,22%
23
71,88%
24
75,00%
19
76,00%
4
26,67%
10
76,92%
17
77,27%
24
70,59%
17
62,96%
12
63,16%
6
66,67%
6
50,00%
18
60,00%
17
73,91%
10
83,33%
7
43,75%
10
71,43%
22
66,67%
19
79,17%
17
73,91%
16
80,00%
21
67,74%
17
62,96%
629
67,85%
Vysvětlivky barev
Obchodní akademie
Ekonomické lyceum
Předškolní a mimoškolní pedagogika
Zdravotnický asistent
Zdravotnické lyceum
Sociální činnost
Ošetřovatel
Pedagogické lyceum
Masér sportovní a rekondiční
72
neprospělo a nehodn.
počet
%
12
46,15%
3
10,00%
6
20,00%
7
35,00%
6
30,00%
11
42,31%
3
10,34%
5
17,24%
8
29,63%
13
61,90%
10
38,46%
5
21,74%
6
22,22%
8
30,77%
10
41,67%
7
26,92%
3
50,00%
5
27,78%
5
15,63%
6
18,75%
6
24,00%
11
73,33%
3
23,08%
5
22,73%
5
14,71%
10
37,04%
5
26,32%
3
33,33%
6
50,00%
11
36,67%
6
26,09%
2
16,67%
9
56,25%
4
28,57%
7
21,21%
3
12,50%
6
26,09%
4
20,00%
3
9,68%
10
37,04%
258
27,83%
celkem
26
30
30
20
20
26
29
29
27
21
26
23
27
26
24
26
6
18
32
32
25
15
13
22
34
27
19
9
12
30
23
12
16
14
33
24
23
20
31
27
927
2,48
PROSPĚCH - DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ V 2. POLOLETÍ
2. pololetí 2012/2013 k 31.8. 2013
s vyznamenáním
p.č.
třída
počet
%
1
1.A
0
0,00%
2
1.C
3
10,00%
3
1.D
2
7,41%
4
1.E
0
0,00%
5
1.F
0
0,00%
6
1.H
0
0,00%
7
1.K
0
0,00%
8
1.L
2
24,00%
9
1.M
0
0,00%
10
1.N
0
0,00%
11
1.O
0
0,00%
12
2.A
0
0,00%
13
2.B
4
15,38%
14
2.C
4
14,81%
15
2.D
2
8,70%
16
2.E
0
0,00%
17
2.F
0
0,00%
18
2.H
0
0,00%
19
2.K
5
16,13%
20
2.L
3
9,38%
21
2.M
0
0,00%
22
2.N
0
0,00%
23
2.O
1
7,69%
24
3.A
0
0,00%
25
3.C
7
20,59%
26
3.E
1
3,70%
27
3.K
2
10,53%
28
3.H
0
0,00%
29
3.J
0
0,00%
30
3.L
2
7,14%
31
3.M
0
0,00%
32
3.N
0
0,00%
33
4.A
0
0,00%
34
4.B
0
0,00%
35
4.C
5
15,15%
36
4.E
1
4,17%
37
4.F
0
0,00%
38
4.K
1
5,00%
39
4.L
2
6,45%
40
4.M
0
0,00%
CELKEM
47
5,24%
Průměrný prospěch
prospělo
počet
%
17
70,83%
25
83,33%
23
85,19%
18
90,00%
16
84,21%
18
81,82%
27
96,43%
26
92,86%
24
88,89%
15
71,43%
23
88,46%
23
100,00%
20
76,92%
20
74,07%
19
82,61%
21
91,30%
5
100,00%
16
94,12%
26
83,87%
29
90,63%
21
91,30%
12
85,71%
12
92,31%
21
95,45%
27
79,41%
24
88,89%
16
84,21%
9
100,00%
12
100,00%
25
89,29%
21
95,45%
11
91,67%
14
100,00%
10
71,43%
27
81,82%
23
95,83%
23
100,00%
19
95,00%
29
93,55%
22
91,67%
789
87,96%
Předškolní a mimoškolní pedagogika
Zdravotnický asistent
Zdravotnické lyceum
Sociální činnost
Ošetřovatel
Pedagogické lyceum
Masér sportovní a rekondiční
73
neprospělo a nehodn.
počet
%
7
29,17%
2
6,67%
2
7,41%
2
10,00%
3
15,79%
4
18,18%
1
3,57%
0
0,00%
3
11,11%
6
28,57%
3
11,54%
0
0,00%
2
7,69%
3
11,11%
2
8,70%
2
8,70%
0
0,00%
1
5,88%
0
0,00%
0
0,00%
2
8,70%
2
14,29%
0
0,00%
1
4,55%
0
0,00%
2
7,41%
1
5,26%
0
0,00%
0
0,00%
1
3,57%
1
4,55%
1
8,33%
0
0,00%
4
28,57%
1
3,03%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
2
8,33%
61
6,80%
celkem
24
30
27
20
19
22
28
28
27
21
26
23
26
27
23
23
5
17
31
32
23
14
13
22
34
27
19
9
12
28
22
12
14
14
33
24
23
20
31
24
897
2,48
ABSENCE - DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ
1.pololetí
na žáka
Třída
absence
neoml.
1.A
47,4
0,03
1.C
41
0
1.D
49,03
0,03
1.E
51,2
0
1.F
47
1,05
1.H
52,2
0
1.K
43,03
0
1.L
44,6
0,2
1.M
60,7
1,07
1.N
93,4
0,67
1.O
67,6
0
2.A
59,3
0,04
2.B
54,04
0
2.C
81,6
0
2.D
59,2
0
2.E
52,6
0
2.F
43,2
0,17
2.K
51,8
0
2.L
67,8
0
2.H
72,8
1
2.M
59,2
4,2
2.N
90,1
0,66
2.O
61,2
0
3.A
93,8
0,32
3.C
58,6
0
3.E
66,1
0
3.H
72,2
0
3.J
82,5
0,33
3.L
53,7
0
3.K
77,4
0,32
3.M
79,9
10,9
3.N
84,5
0
4.A
89,6
2,18
4.B
79,4
1,07
4.C
36,15
0
4.E
64,4
1,67
4.F
75,04
2,04
4.K
67,4
0
4.L
50,8
0,26
4.M
74
0,04
Celkem
63,88725
0,70625
Vysvětlivky barev
celkem
absence
neoml.
1232
1
1230
0
1471
1
1024
0
940
21
1357
0
1248
0
1293
6
1638
29
1961
14
1759
0
1364
1
1459
0
2121
0
1421
0
1367
0
259
1
1656
0
2168
0
1311
18
1481
105
1352
10
795
0
2063
7
1991
0
1786
0
650
0
990
4
1612
0
1470
6
1837
252
1014
0
1434
45
1111
15
1193
0
1546
40
1726
47
1348
0
1577
8
1776
1
57031
632
Obchodní akademie
Ekonomické lyceum
Předškolní a mimoškolní pedagogika
Zdravotnický asistent
Zdravotnické lyceum
Sociální činnost
Ošetřovatel
Pedagogické lyceum
Masér sportovní a rekondiční
74
2.pololetí
na žáka
absence
neoml.
75,9
0,2
53,9
0
55,1
0,7
91,4
0
86,2
10,3
74,5
0
88
0
78,1
0
76,3
0
95,04
6,86
99,5
0
97,1
0
70,1
0
76,3
6,8
54,96
0
63,8
0
66,4
0,4
68,9
0
66,3
0,03
93,2
7,76
70,6
0,04
77,8
0,57
58,6
0
62
2,31
60,1
0
84,6
0
64,6
0
72,5
0,5
60,2
0
81,4
12
84,9
0,31
89
0
42,4
0
45,1
1,22
40,12
0
45,8
0
47,2
0
47,9
0
48,2
0
52,5
0
69,163
1,25
celkem
absence
1821
1618
1489
1828
1638
1638
2465
2186
2059
1996
2586
2234
1822
2059
1264
1466
332
2136
2122
2585
1624
1089
762
1363
2045
2285
581
870
1685
1547
1869
1068
593
631
1324
1100
1085
958
1493
1259
62575
neoml.
5
0
19
0
196
0
0
0
0
144
0
0
0
185
0
0
2
0
1
132
1
8
0
51
0
0
0
6
0
228
7
0
0
17
0
0
0
0
0
0
1002
VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ
1. pololetí
POCHVALA ŘŠ
DŮTKA TU
DŮTKA ŘŠ
II. STUPEŇ
III. STUPEŇ
POD. VYLOUČENÍ
VYLOUČENÍ
POCHVALA TU
POCHVALA ŘŠ
DŮTKA TU
DŮTKA ŘŠ
II. STUPEŇ
III. STUPEŇ
POD. VYLOUČENÍ
VYLOUČENÍ
1.A
1.C
1.D
1.E
1.F
1.H
1.K
1.L
1.M
1.N
1.O
2.A
2.B
2.C
2.D
2.E
2.F
2.K
2.L
2.H
2.M
2.N
2.O
3.A
3.C
3.E
3.H
3.J
3.K
3.L
3.M
4.A
4.B
4.C
4.E
4.F
4.K
4.L
4.M
Celkem
kázeňská opatření
pochvaly
POCHVALA TU
TŘÍDA
2. pololetí
kázeňská opatření
pochvaly
1
0
0
0
0
0
0
1
3
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
19
2
1
0
0
0
3
8
0
0
1
0
0
3
0
0
0
0
0
44
1
0
4
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
2
0
18
3
0
4
1
0
0
0
0
2
7
3
2
1
0
1
0
0
0
0
0
2
3
0
6
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
2
0
0
0
39
0
0
1
0
1
0
0
1
0
3
0
1
0
0
0
2
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
0
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
1
9
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
7
0
0
6
0
3
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
5
0
0
3
0
0
35
0
0
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
5
0
23
4
0
1
0
2
4
2
0
3
5
3
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
3
33
2
0
1
1
1
1
0
2
0
3
0
3
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
17
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vysvětlivky barev
Obchodní akademie
Ekonomické lyceum
Předškolní a mimoškolní pedagogika
Zdravotnický asistent
Zdravotnické lyceum
Sociální činnost
Ošetřovatel
Pedagogické lyceum
Masér sportovní a rekondiční
75
ZMĚNY STAVU ŽÁKŮ
Obchodní akademie
1. pololetí 2012/2013
žáci
1. E
20
1. F
20
1.K
28
2 .E
26
2. F
6
2.K
32
3. E
27
3.K
19
4. E
24
4. F
23
4. K
20
CELK. 245
hoši
5
8
9
6
2
7
9
5
7
4
9
71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
STAV K 31. 1.
Vyloučení ze studia
Přerušení studia
Opakování ročníku
Ukon. - neprospěch
Zanech. - absence
Zanech. - žádost žáka
Přestup z jiné školy
STAV K 1. 9.
TŘÍDA
Přestup do jiné školy
ZMĚNY STAVU
žáci
20
20
29
26
6
32
27
19
24
23
20
246
2. pololetí 2012/2013
žáci
1. E
20
1. F
19
1.K
28
2 .E
24
2. F
5
2.K
31
3. E
27
3.K
19
4. E
24
4. F
23
4. K
20
CELK. 240
hoši
5
7
9
6
2
7
9
5
7
4
9
70
0
0
0
-1
0
0
0
0
0
0
0
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
STAV K 31. 8.
Vyloučení ze studia
Přerušení studia
Opakování ročníku
Ukon. - neprospěch
Zanech. - absence
Zanech. - žádost žáka
Přestup z jiné školy
STAV K 1. 2.
TŘÍDA
Přestup do jiné školy
ZMĚNY STAVU
žáci
20
19
28
23
5
31
27
19
24
23
20
239
ZMĚNY STAVU ŽÁKŮ
Střední pedagogická škola
1. pololetí 2012/2013
-1
-1
0
-1
-1
0
0
0
0
0
0
-4
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
-1
0
0
0
0
0
-1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
STAV K 31. 1.
Vyloučení ze studia
Přerušení studia
Opakování ročníku
Ukon. - neprospěch
Zanech. - absence
Zanech. - žádost žáka
-1
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2
Vyloučení ze studia
hoši
1
1
2
1
0
1
7
1
5
0
3
22
Přerušení studia
žáci
1.C
32
1.D
31
1.L
30
2.B
27
2.C
27
2.D
24
2.L
31
3.C
34
3.L
29
4.C
33
4.L
31
CELK. 329
Přestup z jiné školy
STAV K 1. 9.
TŘÍDA
Přestup do jiné školy
ZMĚNY STAVU
žáci
30
30
29
26
26
24
32
34
30
33
31
325
2. pololetí 2012/2013
žáci
1.C
30
1.D
29
1.L
29
2.B
27
2.C
27
2.D
24
2.L
32
3.C
34
3.L
29
4.C
33
4.L
32
CELK. 326
hoši
1
1
2
1
0
1
7
1
5
0
3
22
0
-2
-1
-1
-1
-1
0
0
0
0
0
-6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
77
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
0
0
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
STAV K 31. 8.
Opakování ročníku
Ukon. - neprospěch
Zanech. - absence
Zanech. - žádost žáka
Přestup z jiné školy
STAV K 1. 2.
TŘÍDA
Přestup do jiné školy
ZMĚNY STAVU
žáci
30
27
28
26
26
23
32
34
28
33
32
319
ZMĚNY STAVU ŽÁKŮ
Střední zdravotnická škola
1. pololetí 2012/2013
Zanech. - absence
Ukon. - neprospěch
Opakování ročníku
Přerušení studia
Vyloučení ze studia
-5
-5
0
-4
-5
0
0
0
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-20
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
0
-1
0
0
0
0
0
0
0
-2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
0
0
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
STAV K 31. 1.
Zanech. - žádost žáka
hoši
3
0
8
0
9
2
2
1
2
4
1
0
1
4
1
0
1
4
43
Přestup z jiné školy
žáci
31
31
25
26
32
23
18
25
17
13
23
9
12
23
12
17
14
24
CELK. 375
1.A
1.H
1.M
1.N
1.O
2.A
2.H
2.M
2.N
2.O
3.A
3.H
3.J
3.M
3.N
4.A
4.B
4.M
Přestup do jiné školy
TŘÍDA
STAV K 1. 9.
ZMĚNY STAVU
žáci
26
26
27
22
26
23
18
25
15
13
22
9
12
23
12
16
14
24
353
2. pololetí 2012/2013
Zanech. - absence
Ukon. - neprospěch
Opakování ročníku
Přerušení studia
Vyloučení ze studia
-4
-4
0
0
0
0
0
0
-1
0
0
0
0
-1
0
-1
0
0
-11
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78
STAV K 31. 8.
Zanech. - žádost žáka
hoši
4
0
8
0
7
2
2
1
2
4
1
0
1
4
1
0
1
4
42
Přestup z jiné školy
žáci
26
26
27
21
26
23
18
25
15
13
22
9
12
23
12
15
14
24
CELK. 351
1.A
1.H
1.M
1.N
1.O
2.A
2.H
2.M
2.N
2.O
3.A
3.H
3.J
3.M
3.N
4.A
4.B
4.M
Přestup do jiné školy
TŘÍDA
STAV K 1. 2.
ZMĚNY STAVU
žáci
24
22
27
22
26
23
18
23
14
13
22
9
12
22
12
14
14
24
341
ZMĚNY STAVU STUDENTŮ VOŠ
Vzdělávací program Sociálně právní činnost
zimní období 2012/2013
-1
-1
-1
-2
-5
0
0
0
0
0
0
0
0
-10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
0
-3
-3
-1
0
0
-1
0
0
0
0
-1
-10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
STAV K 31. 1.
Vyloučení ze studia
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vyloučení ze studia
0
-3
-2
-5
-8
0
0
0
0
0
0
0
0
-18
Nástup po přerušení
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Nástup po přerušení
0
1
1
2
1
0
-1
1
0
0
0
0
1
6
Přerušení studia
Změna skupiny
Opakování ročníku
Ukon. - neprospěch
Zanech. - absence
Změna oboru/formy
-1
-1
-1
-4
-3
-1
0
-1
0
0
0
0
0
-12
Přerušení studia
0
-5
0
0
-4
0
0
-2
0
0
0
0
-2
-13
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
Změna oboru/formy
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
-1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Změna skupiny
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
5
Opakování ročníku
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
Ukon. - neprospěch
-3
-4
-4
-7
-2
-1
-1
0
0
0
0
-1
-1
-24
Zanech. - absence
Zanech. - žádost žáka
Přestup z jiné školy
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Zanech. - žádost žáka
10
7
2
0
11
0
0
0
0
0
0
0
0
30
Přestup do jiné školy
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Přestup z jiné školy
CELK.
hoši
1
1
2
6
2
3
2
2
1
4
2
3
2
31
Přestup do jiné školy
1.P
1.S
1.TD
1.VD
1.ZD
2.P
2.S
2.TD
2.VD
3.P
3.S
3.TD
3.VD
žáci
22
20
36
32
29
20
23
25
18
27
10
26
21
309
Dodatečně přijati
TŘÍDA
Dodatečně přijati
STAV K 1. 9.
ZMĚNY STAVU
žáci
28
25
33
25
39
18
21
25
18
27
10
25
23
317
hoši
3
2
1
4
1
2
2
2
1
4
2
2
2
28
žáci
28
25
33
25
39
18
21
25
18
27
10
26
23
CELK. 318
1.P
1.S
1.TD
1.VD
1.ZD
2.P
2.S
2.TD
2.VD
3.P
3.S
3.TD
3.VD
hoši
3
2
1
4
1
2
2
2
1
4
2
3
2
29
79
STAV K 31. 8.
TŘÍDA
STAV K 1. 2.
letní období 2012/2013
žáci
27
16
27
15
21
18
21
22
18
27
10
25
20
267
hoši
4
0
1
3
0
2
2
2
1
4
2
2
2
25
ZMĚNY STAVU STUDENTŮ VOŠ
Vzdělávací program Firemní ekonomika
zimní období 2012/2013
Zanech. - absence
Ukon. - neprospěch
Opakování ročníku
Změna skupiny
Změna oboru/formy
Přerušení studia
Nástup po přerušení
Vyloučení ze studia
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
-2
0
0
0
0
-3
-1
0
0
0
0
0
-1
0
0
0
0
0
0
0
4
3
0
1
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
-1
-6
-3
0
0
0
-10
3
3
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
STAV K 31. 1.
Zanech. - žádost žáka
hoši
14
7
6
1
6
0
34
Přestup z jiné školy
žáci
34
33
22
23
24
32
CELK. 168
1.R
1.RD
2.R
2.RD
3.R
3.RD
Přestup do jiné školy
TŘÍDA
Dodatečně přijati
STAV K 1. 9.
ZMĚNY STAVU
žáci
38
31
19
25
24
32
169
hoši
15
5
5
2
6
0
33
letní období 2012/2013
CELK.
hoši
15
5
5
2
6
0
33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
-1
0
0
0
0
-2
-1
-8
0
-2
0
0
-11
-4
0
0
0
0
0
-4
80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Přerušení studia
Nástup po přerušení
Vyloučení ze studia
0
0
0
0
0
0
0
-1
0
-1
0
0
0
-2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
STAV K 31. 8.
Změna oboru/formy
Změna skupiny
Opakování ročníku
Zanech. - absence
Zanech. - žádost žáka
Přestup z jiné školy
Přestup do jiné školy
Dodatečně přijati
STAV K 1. 2.
1.R
1.RD
2.R
2.RD
3.R
3.RD
žáci
37
31
19
25
24
32
168
Ukon. - neprospěch
ZMĚNY STAVU
TŘÍDA
žáci
30
22
18
23
24
32
149
hoši
13
2
4
1
6
0
26
1.X
1.XD
2.X
2.XD
3.X
CELK.
žáci
25
38
22
23
18
126
Zanech. - absence
Ukon. - neprospěch
Opakování ročníku
Změna skupiny
Změna oboru/formy
Přerušení studia
Nástup po přerušení
Vyloučení ze studia
Přestup z jiné školy
Zanech. - žádost žáka
Zanech. - absence
Ukon. - neprospěch
Opakování ročníku
Změna skupiny
Změna oboru/formy
Přerušení studia
Nástup po přerušení
Vyloučení ze studia
-1
0
0
0
0
-1
3
0
0
0
0
3
-2
-3
-1
-1
0
-7
-1
0
0
0
0
-1
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
-4
5
0
1
0
2
-2
-2
0
0
0
-4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TŘÍDA
0
0
0
0
0
12
0
0
0
0
0
-1
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
-7
-3
-5
0
-2
0
-11
-1
-1
0
0
0
-2
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
-1
1
0
1
0
3
0
-1
0
-3
0
-8
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
81
STAV K 31. 1.
Přestup do jiné školy
1
11
0
0
0
12
STAV K 31. 8.
Zanech. - žádost žáka
hoši
5
6
4
3
2
20
Dodatečně přijati
hoši
5
4
4
2
2
17
Přestup z jiné školy
CELK.
žáci
31
24
23
23
18
119
Přestup do jiné školy
1.X
1.XD
2.X
2.XD
3.X
STAV K 1. 9.
TŘÍDA
Dodatečně přijati
STAV K 1. 2.
ZMĚNY STAVU STUDENTŮ VOŠ
Vzdělávací program Právní asistence
zimní období 2012/2013
ZMĚNY STAVU
žáci
25
38
22
23
18
126
žáci
20
32
22
20
18
112
hoši
5
6
4
3
2
20
letní období 2012/2013
ZMĚNY STAVU
hoši
4
5
4
2
2
17
žáci
24
29
13
CELK. 66
1.U
1.UK
2.U
Zanech. - absence
Ukon. - neprospěch
Opakování ročníku
Změna skupiny
Změna oboru/formy
Přerušení studia
Nástup po přerušení
Vyloučení ze studia
12
2
0
14
0
0
0
0
0
0
0
0
-2
-7
0
-9
TŘÍDA
0
0
0
0
0
0
0
0
82
4
0
0
4
0
0
0
0
1
0
0
1
-2
-2
0
-4
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
0
-1
0
0
0
0
-3
-2
0
-5
-1
-6
0
-7
0
-1
0
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
-1
0
-2
0
0
0
0
0
0
0
0
STAV K 31. 1.
Vyloučení ze studia
Nástup po přerušení
Přerušení studia
Změna oboru/formy
Změna skupiny
Opakování ročníku
Ukon. - neprospěch
Zanech. - absence
Zanech. - žádost žáka
Přestup z jiné školy
Přestup do jiné školy
Dodatečně přijati
STAV K 1. 9.
TŘÍDA
STAV K 31. 8.
Zanech. - žádost žáka
hoši
1
1
1
3
Přestup z jiné školy
hoši
1
1
1
3
Přestup do jiné školy
žáci
1.U
11
1.UK 35
2.U
13
CELK. 59
Dodatečně přijati
STAV K 1. 2.
Vzdělávací program Diplomovaná všeobecná sestra
zimní období 2012/2013
ZMĚNY STAVU
žáci
24
29
13
66
žáci
19
18
13
50
hoši
0
1
1
2
letní období 2012/2013
ZMĚNY STAVU
hoši
0
0
1
1
VÝSLEDKY MATURITNÍCH ZKOUŠEK 2013
Termín jaro
DENNÍ st.
Třída
Celkem žáků Nešlo k MZ
SPgŠ
4L
4C
31
0
33
5
64
5
24
1
23
2
20
0
67
3
24
4
29
6
53
10
184
18
Celkem žáků Nešlo k MZ
Celkem SPgŠ
OA
4E
4F
4K
Celkem OA
SZŠ
4M
4AB
Celkem SZŠ
Celkem denní
DÁLKOVÉ Třída
SPgŠ
5DD
5SD
Celkem SPgŠ
SZŠ
5AD
Celkem SZŠ
Celkem dálkové
Celkem škola
10
12
22
15
15
37
221
2
0
2
1
1
3
21 (10 %)
Prospělo s
vyznamenáním
9
6
15
2
2
2
6
0
2
2
23
Prospělo s
vyznamenáním
1
1
2
1
1
3
26 (12 %)
prospělo
neprospělo
19
18
37
14
16
16
46
9
14
23
106
prospělo
3
4
7
7
3
2
12
11
7
18
37
neprospělo
Prospělo s
vyznamenáním
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
Prospělo s
vyznamenáním
0
0
0
0
0
1 (1,4 %)
prospělo
neprospělo
6
1
7
9
2
11
8
10
18
36
prospělo
5
1
6
5
0
5
2
3
5
16
neprospělo
3
9
12
5
5
17
123 (56 %)
4
2
6
8
8
14
51 (22 %)
Termín podzim
DENNÍ
Obor
SPgŠ
PMP
PL
Celkem
OA
Celkem
SZŠ
OA
EL
ZA
ZL
Celkem
Celkem denní
DÁLKOVÉ Obor
SPgŠ
SPČ
PAŠ
Celkem
SZŠ celk.
ZA
Celkem dálkové
Celkem škola
Celkem
přihlášeno
11
3
14
14
2
16
11
14
25
55
Celkem
přihlášeno
2
6
8
8
16
71
Nešlo k MZ
(oml.)
0
0
0
0
0
0
1
1
2
2
Nešlo k MZ
0
0
0
0
0
2 (2,8 %)
83
1
2
3
6
9
45 (63,4 %)
1
4
5
2
7
23 (32,4 %)
TERMÍNY MATURITNÍCH ZKOUŠEK 2013
Jarní termín maturitní zkoušky podle vyhlášky č.177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
třídy
4.A,B
4.C
4.E
4.F
4.L
4.M
5.AD
5.DD
5.SD
obory
Zdravotnický asistent
Předškolní a mimoškolní pedagogika
Obchodní akademie
Obchodní akademie
Pedagogické lyceum
Zdravotnické lyceum
Zdravotnický asistent
Pedagogika pro asistenty ve školství
Sociální péče-soc. spr.činnost
PMZ
15.4.-25.4.2013
14.5.2013
13.5.-14.5.2013
13.5.-14.5.2013
13.5.2013
N
13.5.-17.5. 013
N
N
DT a PP
2.5.-9.5.2013
2.5.-9.5.2013
2.5.-9.5.2013
2.5.-9.5.2013
2.5.-9.5.2013
2.5.-9.5.2013
2.5.-9.5.2012
2.5.-9.5.2012
2.5.-9.5.2012
ÚMZ
27.5.-31.5.2013
27.5.-31.5.2013
20.5.-24.5.2013
3.6.-7.6.2013
20.5.-24.5.2013
20.5.-24.5.2013
5.6.-7.6.2013
3.6.-4.6.2013
5.6.-7.6.2013
Podzimní termín maturitní zkoušky podle vyhlášky č.177/2009 Sb., ve znění pozdějších
předpisů
Všechny obory vzdělání:
Didaktické testy a písemné práce se zkoušky se konaly v termínu 2.9. - 6.9.2013
Praktické maturitní zkoušky se konaly 6.9. a 9.9. 2013
Ústní maturitní zkoušky se konaly 11.9. a 12.9. 2013
84
ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY
obor Ošetřovatel
Závěrečné zkoušky se konaly dle vyhlášky č. 47/2005 Sb., v platném znění
Části zkoušky: písemná zkouška, praktická zkouška a teoretická zkouška
Písemná zkouška byla vypracována z ošetřovatelské péče.
Praktická zkouška byla z ošetřovatelské péče u lůžka.
Teoretická zkouška obsahovala učivo z předmětů ošetřovatelsvtí a psychologie
Termíny jednotlivých částí:
Písemná zkouška: 3.6.2013
Praktická zkouška : 10.6.-13.6.2013
Teoretická zkouška: 21.6.2013
Třída
Počet žáků oprávněných konat zkoušky
Písemnou zkoušku konali
Praktickou zkoušku konali
Ústní teoretickou zkoušku konali
Praktickou zkoušku nekonali
Ústní teoretickou zkoušku nekonali
Prospěli s vyznamenáním
Prospěli
3.N
11
11
11
11
0
0
2
9
Neprospěli
0
85
ABSOLUTORIUM
Absolutorium se konalo dle vyhlášky MŠMT č. 265/1996 Sb., v platném znění
Absolutorium ve vzdělávacím programu 75-41-N/05 Sociálně právní činnost:
1. obhajoba absolventské práce
2. zkouška z cizího jazyka
3. zkouška z odborných předmětů (metodika sociální práce, sociální politika, české právo)
Třídy: denní forma - 3S, 3P, dálková forma - 3TD, 3VD
Absolutorium ve vzdělávacím programu 63-41-N/11 Firemní ekonomika:
1. obhajoba absolventské práce
2. zkouška z cizího jazyka
3. zkouška z odborných předmětů (založení a provoz firmy, ekonomika podniku, finanční právo)
Třídy: denní forma - 3R, dálková forma - 3RD
Absolutorium ve vzdělávacím programu 68-41-N/05:
1. obhajoba absolventské práce
2. zkouška z cizího jazyka
3. zkouška z odborných předmětů (právo EU, právní právo, občanské právo)
Třídy: denní forma - 3X, dálková forma - 0
DENNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
1. TERMÍN
Třída (vzdělávací program)
Počet žáků oprávněných konat
Obhajobu absolventské práce konali
Ústní teoretickou zkoušku konali
Prospěli s vyznamenáním
Prospěli
Neprospěli
Povolen odklad celé zkoušky
10. - 13.6.
3R (FEK)
24
24
24
12
12
0
0
3. - 7.6.
3P (SPČ)
27
27
27
11
13
2
1
3. - 7.6.
3S (SPČ)
9
9
9
3
6
0
0
DÁLKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ
1. TERMÍN
Třída (vzdělávací program)
Počet žáků oprávněných konat
Obhajobu absolventské práce konali
Ústní teoretickou zkoušku konali
Prospěli s vyznamenáním
Prospěli
Neprospěli
Povolen odklad celé zkoušky
3. - 6.6.
10. - 13.6.
17. - 19.6.
3RD (FEK) 3TD (SPČ) 3VD (SPČ)
31
25
18
31
25
18
31
25
18
16
11
4
15
14
11
0
0
3
0
0
0
DENNÍ I DÁLKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ
2. TERMÍN
Třída (vzdělávací program)
Počet žáků oprávněných konat
Obhajobu absolventské práce konali
Ústní teoretickou zkoušku konali
Prospěli s vyznamenáním
Prospěli
Neprospěli
Povolen odklad celé zkoušky
3.9.
3RD (FEK)
1
1
1
1
0
0
0
3.9.
3P (SPČ)
3
0
3
0
3
0
0
86
3.9.
3S (SPČ)
1
1
1
0
1
0
0
13. - 14.6.
3X (PRA)
18
18
18
5
13
0
0
Celkem
78
78
78
31
44
2
1
Celkem
74
74
74
31
40
3
0
3.9.
3VD (SPČ)
5
1
4
0
4
0
0
Celkem
10
3
9
1
8
0
0
6. ÚDAJE O PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ
Prevence rizikového chování je realizována jako součást poradenských služeb poskytovaných
školou a v souladu s uvedenými zákonnými normami:
1. Zákon č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), v § 17 až 21, § 116
2. Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských
poradenských zařízeních,
3. Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími
potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
4. Metodický pokyn č. 13 711/2001-24 k vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení
nebo chování
5. Metodický pokyn k zařazení učiva „Úvod do světa práce“ do vzdělávacích programů
středních škol.
Dne 1. září 2009 spojením škol byla vytvořena nová koncepce poskytování poradenských služeb
ve škole dle platných zákonů, vyhlášek a metodických pokynů MŠMT.
Poradenskými službami ve škole byly pověřeny Mgr. Věra Pucová, Mgr. Alžběta Bílková
a PhDr. Jaroslava Arnoštová. Výše jmenovaným byly vedením školy určeny kompetence pro
poskytování poradenských služeb ve škole.
Mgr. Věra Pucová je pověřena vytvářením koncepce poskytování poradenských služeb ve škole
včetně koordinace pracovníků poskytujících poradenské služby ve škole. Zároveň zodpovídá za
poradenské služby v pozici výchovné poradkyně pro cílovou skupinu žáků Obchodní akademie a
Střední pedagogické školy a studentů VOŠ ekonomické a sociální. Mgr. Alžběta Bílková je
pověřena k poskytování poradenských služeb v pozici školní metodičky prevence pro cílovou
skupinu žáků Obchodní akademie a Střední pedagogické školy.
PhDr. Jaroslava Arnoštová je pověřena k poskytování poradenských služeb v pozici výchovné
poradkyně a školní metodičky prevence pro cílovou skupinu žáků Střední zdravotnické školy
a studentů VOŠ zdravotnického oboru.
Každá z výše jmenovaných vypracovala svůj plán činnosti a metodičky prevence vypracovaly
Minimální program prevence pro školní rok 2011/2012.
Prevenci rizikového chování zajišťují ve škole pracovníci v pozici výchovný poradce Mgr. Věra
Pucová pro SPgŠ, OA a VOŠ ekonomické a sociální a PhDr. Jaroslava Arnoštová pro SZŠ
a VOŠ oboru zdravotní, dále školní metodik prevence Mgr. Alžběta Bílková pro SPgŠ, OA
a VOŠ ekonomické a sociální a PhDr. Jaroslava Arnoštová pro SZŠ a VOŠ oboru zdravotní.
Obsah činnosti uvedených pracovníků je zaměřen na vytváření koncepce poskytování
poradenských služeb na škole, na řízení a koordinaci pracovníků poskytujících poradenské
služby na škole, na vlastní poskytování poradenských služeb pro cílovou skupinu žáků a jejich
rodičů, na spolupráci se sociálními a poradenskými institucemi.
Vlastní poradenské služby vůči žákům či zákonným zástupcům jsou směřovány do uvedených
oblastí:
1. Prevence školní neúspěšnosti žáků
2. Primární prevence rizikového chování
3. Kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu vhodné
volbě vzdělávací cesty a pozdějšími profesnímu uplatnění
4. Odborná podpora při integraci a vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími
potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním
87
5. Péče o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků
6. Průběžná a dlouhodobá péče o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho
snižování
7. Metodická podpora učitelům při aplikaci psychologických poznatků a dovedností do
vzdělávací činnosti školy
Rozsah poskytování poradenských služeb dle NV č. 75/2005 Sb. je u výchovného poradce tři
hodiny týdně, u školního metodika prevence dvě hodiny týdně.
Nosným programem v oblasti prevence rizikového chování je PEER-PROGRAM pro všechny
žáky maturitního vzdělávání pro SPgŠ, OA a SZŠ v rozsahu 4 hodiny za školní rok ve skupině
maximálně 15ti žáků. Jedná se o žáky 2. a 3. ročníků. Program byl v daném roce dotován
z účelové dotace prevence rizikového chování Ústeckého kraje. Vlastní program zajišťují
studenti vzdělávacího programu Sociálně právní činnost, kteří jsou absolventy odborného kurzu
pro práci s klientem dané věkové kategorie. Žáci, kteří prošli programem, jej hodnotí pozitivně.
Činnost metodiků vychází z Minimálního preventivního programu, jehož hlavním cílem je
primární prevence projevů rizikového chování žáků, program se zaměřuje zejména na prevenci
užívání návykových látek, na prevenci růstu agresivity a projevů šikany. Program prevence
rizikového chování směřuje do adaptačních dnů na začátku studia všech typů vzdělávacích
programů SŠ, zde jsou žáci informováni o úskalích studia a možnostech poradenských služeb ve
škole. Metodičky prevence pracují s třídními kolektivy v rámci třídnických hodin, zde zjišťují
klima třídy i možné patologické jevy.
Kritických případů v oblasti rizikového chování se vyskytuje ve škole velmi málo. V případě
ojedinělého výskytu šikany nebo závislosti se postupuje velmi diskrétně, ale okamžitě
a razantně, a to ve spolupráci s vedením školy, s třídními učiteli, s odbornými institucemi i
s rodiči.
V tomto školním roce, kdy proběhla ve škole komplexní školní inspekce, nebyly shledány žádné
nesrovnalosti v prevenci rizikového chování ve škole. Naopak práce Mgr. Bílkové a PhDr.
Arnoštové byla shledána jako příkladná. Zvláště byla oceněna realizace a organizace Peer
programu ve škole a organizace adaptačních dnů a pobytů na začátku studia žáků ve všech
vzdělávacích programech školy.
VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ
Výchovnými poradci jsou výše jmenovaní učitelé školy, kteří poskytují poradenství v době
konzultací, což je každé pondělí od 14,00 – 16,00 hodin (v budově A i v budově B), ale také
kdykoliv je potřeba pomoci žákovi či jeho rodičům. Spolupracují s vedením školy, s metodikem
prevence ve škole i se studenty VOŠ, kteří vedou PEER PROGRAM.
Výchovní poradci spolupracují s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Mostě zejména
v oblasti poradenství pro 1. ročníky. Pracovníci poradny informují žáky, jak se správně učit na
střední škole. Žáci jsou poradnami a to nejen v Mostě, ale i v Chomutově, Teplicích, Lounech
diagnostikováni v oblasti vývojových poruch učení, vedením školy těmto žákům, a to i žákům
dálkového studia, bylo umožněno psát maturitní práci na počítači. Psát maturitní práci na
počítači bylo však umožněno i žákům, kteří o tuto formu projevili zájem. V letošním školním
roce bylo stanoveno 24 IVP (zohlednění i integrace) pro žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami. Škola též vypracovala IVP žákům, kteří mají sluchová postižení (2), vážné zdravotní
problémy (2). Škola se též věnuje nadaným žákům, zejména ve sportu, i zde byly vypracovány
IVP (6). Oblast integrace a zohlednění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami byla
podrobně sledována ČŠI. I zde byla činnost výchovných poradkyň shledána v souladu se
zákonem a platnou vyhláškou MŠMT.
88
Velmi dobrá se stále jeví spolupráce s pracovníky Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské
vztahy v Mostě, kde jsou nejčastěji řešeny generační střety mezi rodiči a žáky.
Na podzim se také upřesnila spolupráce s Úřadem práce v Mostě, zejména s pracovníky
Informačního a poradenského střediska, s pracovníky této instituce je každoročně dobrá
spolupráce. Pomáhají žákům s výběrem střední školy, pokud neuspějí při studiu na SPgŠ, OA
a SZŠ. Na jaře informují maturanty o úskalích pracovně právních vztahů, o situaci na trhu práce
na Mostecku i o nabídce volných pracovních míst. Žáci čtvrtých ročníků jsou seznámeni se
zákonem o zaměstnanosti v platném znění.
Výchovní poradci pracují zejména s žáky 4. ročníků i se studenty posledních ročníků dálkového
studia, kteří se připravují k dalšímu pomaturitnímu vzdělávání zejména na vysokých školách
a vyšších odborných školách. Zprostředkovává žákům nákup Učitelských novin s přehledem VŠ
i VOŠ. Žákům školy je k dispozici internet, prostřednictvím www stránek zjišťují další pracovní
a studijní možnosti. Pokud je zájem mezi žáky, organizují exkurzi na veletrh vzdělávání
Gaudeamus v Praze. V letošním roce se veletrhu účastnilo 90 žáků všech typů vzdělávacích
programů SŠ (leden 2013).
Výchovní poradci metodicky vedou výuku učiva úvod do světa práce na SPgŠ, OA i SZŠ.
Učitelé českého jazyka a cizích jazyků pomohli žákům se zpracováním písemností (žádosti
o zaměstnání, životopisy, odvolání proti nepřijetí na vysoké školy), učitelé občanské nauky se
zaměřili na trh práce, pracovně právní vztahy a celkově koncepci výuky zastřešili učitelé
4. ročníků vyučující předmět fiktivní firmy na OA a odbornou praxi na SPgŠ a SZŠ. Žáci všech
typů středních škol mají zpracována portfolia, s kterými se prezentují jednak u maturitní
zkoušky, jednak u budoucích zaměstnavatelů případně při přijímacím řízení na VŠ. Portfolia
byla oceněna i předsedy maturitních komisí, zpětně bývají kladně hodnocena žáky při vstupu na
trh práce.
Výchovní poradci v rámci kariérového poradenství informují žáky o možnostech studia na
vysokých školách, v době podávání přihlášek informují žáky a studenty o podmínkách
a specifikách přijímacího řízení na jednotlivé vysoké školy.
Absolventi Obchodní akademie se stejně jako jiná léta hlásili na vysoké školy ekonomického
směru a to i ti žáci, kteří při vzdělávání vykazovali průměrné až podprůměrné výsledky. Žáci
preferovali UJEP Fakultu sociálně ekonomickou, také soukromou školu VŠFS – pobočka Most,
která otvírá i denní studium. Dalšími vybranými školami byla VŠE v Praze, Zemědělská
univerzita v Praze. Žáci v besedách s představiteli jmenovaných vysokých škol získali všechny
informace o podmínkách studia. Lze konstatovat, že vzrůstá zájem žáků o školy v místě bydliště
případně v regionu. Dále žáci volili obory výpočetní technika, cizí jazyky zpravidla na různých
pedagogických fakultách. Procentuálně se jedná o 70% žáků. VOŠ žáci volili minimálně, jednalo
se především o VOŠ v Mostě obor Firemní ekonomika, Sociálně právní činnost a Právní
asistence.
Žáci 4. ročníků SPgŠ tradičně podávali přihlášky na studium 1. stupně pedagogických fakult
různých univerzit, UJEP v Ústí nad Labem byla nejčastěji zastoupena. Z dalších oborů se jednalo
především o studium výtvarné výchovy, hudební výchovy, tělesné výchovy (také FTVS UK),
dále o studium českého jazyka. Vzhledem k tomu, že se žáci ukázali jako studijně motivovaní,
přihlášku (1 a více) podalo 85% žáků. VOŠ žáci volili minimálně, především obory sociálně
právní a zdravotnické (asi 20%). Přesná čísla nelze uvést, žáci i v těchto dnech přicházejí
s přihláškami na VŠ (zejména na soukromé VŠ), výsledky úspěchů přijímacího řízení lze
prokázat až koncem září. Žáci této školy také uvažovali o práci v zahraničí, případně o práci jako
Au pair. Chtějí si tak doplnit znalost cizího jazyka.
89
Žáci SZŠ si nejčastěji podávali přihlášku ke studiu na Univerzitu J.E. Purkyně v Ústí nad Labem,
Ústav zdravotnických studií oboru všeobecná sestra, ergoterapeut, fyzioterapeut. Stejné
bakalářské obory si žáci vybírají i na Západočeské univerzitě na Fakultě zdravotnických studií
nebo na některé ze tří lékařských fakult UK v Praze. Někteří žáci projevují zájem o studium
oboru všeobecné lékařství nejčastěji na lékařských fakultách v Praze, Plzni a v Hradci Králové.
Mezi zvolenými obory VOŠ převládá obor všeobecná sestra, nutriční terapeut, záchranář,
dentální hygiena, sociálně právní činnost na VOŠ v Mostě, Plzni a v Ústí nad Labem. Vzhledem
k neúspěchu některých žáků u státních maturit, budou žákům nabízeny možnosti studia na VŠ
a VOŠ i během prázdnin.
90
7. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ
PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Typ vzdělávání
Název vzdělávací akce
Semináře
Kurzy
Jedno- Více- Jednodenní denní denní
Vícedenní
Funkční
školení
Odborné
vzdělávací
akce
Jedno Více- Jedno-denní denní denní
Studium poskytující
stupeň vzdělání
Vícedenní
Forma
Druh
Počet
účastníků
Výuka ANJ
2
0
1
0
0
0
0
0
--------
-----
11
Kurz ANJ (v zahraničí)
0
0
0
1
0
0
0
0
-----
-----
2
Výuka matematiky
0
2
0
0
0
0
0
0
-----
-----
5
Výuka FRJ
0
2
0
0
0
0
0
0
--------
-----
2
Zdravotnické předměty
1
1
0
0
0
0
0
0
-----
-----
3
Management školy
2
0
0
0
0
0
0
0
-------
-------
3
Výuka PED
1
0
0
0
0
0
0
0
-------
-------
1
Školská legislativa
1
0
0
0
0
0
0
0
-----
-----
1
Výuka DĚJ
1
1
0
0
0
0
0
0
------
------
3
Výuka NEJ
2
0
0
0
0
0
0
0
------
------
4
Výukové podpory
1
1
0
0
0
0
0
0
-----
-----
2
Výuka ČJL
2
0
0
0
0
0
0
0
-----
-----
2
Výuka PRA
3
0
0
0
0
0
0
0
-----
-----
5
Výuka RUJ
2
0
0
0
0
0
0
0
-----
-----
2
Výuka PSY
1
0
0
0
0
0
0
0
-----
-----
1
MAT-zadavatel
0
0
0
0
0
0
3
0
-----
-----
3
MAT-hod. NEJ PUP
0
0
0
0
0
0
2
0
-----
-----
2
MAT-hod. ČJL PUP
0
0
0
0
0
0
6
0
-----
-----
6
MAT-hodnotitel ANJ
0
0
0
0
0
0
0
1
-----
-----
1
MAT-hod. ANJ PUP
0
0
0
0
0
0
8
0
-----
-----
8
Celoživotní vzdělávání
0
0
0
0
0
0
0
0
kombinované
VŠ
2
Psychologie jinak
0
0
0
0
0
0
0
0
kombinované
kurz
3
DPS
0
0
0
1
0
0
0
0
-----
-----
2
ANJ pro učitele
0
0
0
0
0
0
0
0
kombinované
kurz
1
19
7
1
1
0
0
19
1
0
0
48/74
Celkem (akcí)
Celkem 48 vzdělávacích akcí, kterých se zúčastnilo 74 pedagogů.
91
8. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA
VEŘEJNOSTI
AKTIVITY VOŠ
Organizace humanitárních sbírek.
- Září 2012 – Život dětem – Srdíčkový den
- Říjen 2012 – Bílá pastelka
- Prosinec2012 – Vánoční sbírka Diakonie ČCE
- Březen 2013 – Život dětem – Srdíčkový den
- Duben 2013 – Emil
- Květen 2013 – Červenobílé dny
- Květen 2013- Květinový den
Spolupráce s Czech Coal, a. s.
- Spolupráce při organizování odborné praxe studentů VOŠ SPČ a FEK a podpora
realizace Regionální veletrhu fiktivních firem v Mostě
Spolupráce s Městskou policií
- V rámci prevence sociálně patologických jevů - ukázka a základy sebeobrany .
Dobrovolnictví
- nerealizováno
Odborná praxe studentů
- Rozšíření sítě institucí, studenti vyhledávají podle zájmu.
- Postupně se daří uzavírání kontraktů (žák, instituce, škola) – zkvalitnění výběru a obsahu
OPX – plnění odborných kompetencí v sociální práci
- Supervize vyučujících na pracovištích - vyučující vyjíždí v rámci výuky OPX – důležité
pro zpětnou vazbu a prezentaci školy.
- Významným přínosem pro odbornou praxi v obou oborech je realizace odborných stáží
v zahraničí – v rámci programu Leonardo da Vinci
SRN – Annaberg Bucholz – obor SPČ
SRN- Sebnitz– obor ZA, DVS
Holandsko – Meppel- obor FEK
Irsko – Dublin – obor PRA, FEK
Činnost studovny
- Zajištění provozu studovny v rozsahu 8 hodin denně
Spolupráce s asociacemi
- Škola je aktivně zapojena do AVOŠ, aktivity v rámci snahy o zařazení VOŠ do
terciárního vzdělávání. V rámci ASVSP zástupci školy podílí na tvorbě nových
minimálních standardů vzdělávání v sociální práci
Europass – dodatek k diplomu
- Na základě aktivity školy byl ve spolupráci s NÚOV Praha zajištěn Europass pro všechny
absolventy VOŠ s cílem zvýšit jejich uplatnitelnost na evropském trhu práce.
92
Prevence sociálně patologických jevů
- Studenti v rámci své odborné praxe naplňují projekt peer-programu na škole, pod
vedením metodika prevence sociálně patologických jevů. V první části projektu je
proškoleno25 studentů VOŠ – budoucí preventisté. Kurz je v rozsahu 60 hodin
a frekventanti získají certifikát, který je opravňuje k vedení skupiny v rámci primární
prevence. Absolventi kurzu dle zájmu mohou ve škole vykonávat průběžnou a souvislou
odbornou praxi, při které realizují druhou část projektu peer program, cílová skupina žáci
SŠ. Dle harmonogramu se uskutečňují dvouhodinová skupinová setkávání, kterými
projdou v rámci školního roku ve dvou žáci 2. a 3 . ročníků OA, SPgŠ a SZŠ. Žáky
střední školy je tento program hodnocen velmi pozitivně.
AKTIVITY ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY
Putovní pohár bezpečí a pořádku (26. 9., 2. 10. a 9. 10. 2012)
- pomoc při organizačním zajištění policejního branného závodu pro žáky ZŠ regionu
pořádaný MěP Most a Litvínov, účast na okresním a oblastním kole
- vybraní žáci naší školy zajišťovali zdravotnický dohled a soutěžní stanoviště
- naše škola obdržela písemné poděkování za pomoc při zajištění akce od krajského
ředitelství policie ÚK
Přespolní běh na Hipodromu Most (26. 9. 2012)
- ve spolupráci se 4. ZŠ Most naši žáci oboru Zdravotnický asistent zajišťovali
zdravotnický dohled u přespolního běhu. Velké poděkování se dostalo škole od
organizátorů akce za kvalitně odvedenou práci našimi žáky
Víkend pro zdraví – Svinčice (6. 10. 2012)
- naše škola byla vyzvána k účasti a předvedení modelových situací z poskytování první
pomoci
- akci zajišťovala škola ve spolupráci s Bratrskou revírní pojišťovnou
- i přes nepřízeň počasí se osvětová akce vydařila
Bílá pastelka (17. 10. 2012)
- již tradičně se naše škola zúčastnila této celorepublikové sbírky na podporu speciálních
služeb pro nevidomé a slabozraké
- Bílá pastelka je zvolena jako symbol neviditelného světa nevidomých
- účelem sbírky je shromažďovat finanční prostředky na výukové programy pro lidi, kteří
se učí zvládat samostatnou chůzi s bílou holí a žít v podmínkách ztráty či vážného
poškození zraku
- spolupracujícími partnery jsou Tyfloservis, o. p. s. a krajská TyfloCentra
- z naší školy se v letošním roce sbírky zúčastnil celý druhý ročník zdravotnického lycea
(2. M) a dva žáci prvního ročníku (1. M).
- dva studenti ze třídy 1. M se stali vítězi v Ústeckém regionu a měli příležitost účastnit se
slavnostní akce s poděkováním nejlepším u příležitosti Dne nevidomých. Poděkování se
uskutečnilo 16. listopadu 2012 v Rezidenci primátora hl. m. Prahy na Mariánském
náměstí s cílem poděkovat všem, kdo svým snažením pomáhají lidem s těžkým
zrakovým postižením žít plnohodnotný a důstojný život. V odpoledních hodinách měli
studenti příležitost navštívit Senát PČR a účastnit se exkurze pod záštitou senátora
Milana Pešáka.
93
Den zdraví (6. 12. 2012)
- ve školním roce 2012/2013 proběhl již 7. ročník projektového dne školy
- akce je určena pro žáky devátých ročníků základních škol regionu, věková kategorie
účastníků (15 let) hodnocena jako ideální
- na organizačním zajištění se podílí všichni vyučující a žáci školy. Odborné učitelky zajišťují
se žáky oboru ZA, ZL tematické přednášky (poskytování první pomoci, prevence
nádorových chorob, zdravá výživa, péče o dutinu ústní, rizika tetování)
- v rámci předmětu VKZ si žáci vyzkouší praktickou aplikaci poznatků získaných ve škole na
dané věkové kategorii. Žáci volí metody, které jsou určeny žákům devátých tříd, vytváří
prezentace a učí se roli edukátora svých skoro vrstevníků
- v letošním roce škola získala peněžní dar od Statutárního města Mostu, který byl využit na
tisk poznámkové brožury pro všechny účastníky osvětové akce)
- vyučující ze základních škol hodnotí Den zdraví jako velmi zdařilý
Mikulášská besídka pro děti (5. 12. 2012)
- besídku pro hospitalizované děti v KZAS, NM a Kojenecký ústav Most připravily žákyně
třídy 3. A obor Zdravotnický asistent, aktivně se zúčastnilo 20 žáků
- žákyně o své osobní volno secvičily a připravily program mikulášské besídky jak pro
seniory, tak i pro nemocné děti nejrůznějšího věku
- v rámci programu besídky pro seniory žákyně připravily zajímavý program, soutěže
s odměnami. V žádném zařízení nechyběla nadílka od čertů, Mikuláše a anděla
Soukromá sportovní ZŠ Litvínov (5. 3. 2013)
- dne 5. 3. 2013 se zúčastnili žáci oboru Zdravotnické lyceum na sportovní ZŠ v Litvínově
již pátého ročníku projektového vyučování první pomoci. Akce je každoročně
organizována sportovní ZŠ v Litvínově pro žáky 1. -5. ročníků. Žáci si mohli vybrat
z různých nabídek to, co je jim nejbližší (první pomoc, film, psí útulek, s hady křížem
krážem aj.).
- výuka probíhala formou modelových situací a zážitkové pedagogiky
- cílem této akce bylo seznámení dětí s první pomocí, poskytnutí nejen základních
informací, ale i praktických dovedností při poskytování první pomoci
- dle dotazů a rozhovoru můžeme konstatovat, že se žákům ZŠ naše akce líbila a splnila
svůj účel
II. mostecký den ošetřovatelství (26. 3. 2013)
- odborná konference pro NELZP regionu
- účastníků bylo zajištěno kreditní ohodnocení profesní organizací ČAS, za pasivní účast
4 body
- organizátor zaznamenal velký zájem o účast na konferenci
- na základě vyhodnocení evaluačních dotazníků se konference jak po organizační, tak
obsahové velmi vydařila
Projektový den na ZŠ Litvínov – jazyková škola (10. 4. 2013)
- proškolení žáků základní školy v základech první pomoci, celkem bylo proškoleno 110
dětí věkové kategorie 9 – 14 let
- naši žáci vytvořili 5 stanovišť, kde prováděli různé modelové situace zranění
a demonstrovali první pomoc raněným
94
Český den proti rakovině (květinkový den 15. 5. 2013)
- akce se zúčastnili třídy 3. M + 1 žákyně třídy 2. M
- na veřejné sbírce se podílí AMA – Společnost onkologických pacientů, jejich rodinných
příslušníků a přátel, o. s. Most
- tématem sbírky letošního roku byla prevence nádorů tlustého střeva
- cílem sbírky je preventivně působit na širokou veřejnost prostřednictvím letáků
s informacemi a za nabízené kvítky měsíčku lékařského získat prostředky na boj proti
rakovině – na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů,
podporu onkologické výchovy, výzkumu a vybavení onkologických center
- všem žákům patří za vzornou reprezentaci školy a celou dobrovolnickou akci velké
poděkování
Soutěž „Hlídka mladých zdravotníků“ 14. 5. 2013
- akci pořádá ČČK Most – pod vedením ředitelky organizace p. Píšové. Naše škola
zajišťuje zdravotní dohled, soutěžní disciplíny a doprovodný program s tematikou
poskytování první pomoci
- vybraní žáci naší školy (1. U, 3. M) zajišťovali stanoviště zdravovědy. Zvládli nejen
úlohu figurantů v modelových situacích, ale i role rozhodčího
Dárcovství krve (18. 6. 2013)
- tradiční akce školy letos pod heslem „ Každý dárce krve je hrdina“
- jejím cílem je získat nové dárce krve na transfuzním oddělení KZ, a.s. Nemocnice Most,
- dárcovství krve se zúčastnili zájemci ze třídy 1. S, 2. N, 2. O, 3. A, 3. M, z celkového
počtu 25 přihlášených žáků na vlastní odběr dorazilo 12 žáků, kterým patří poděkování za
odhodlanost a statečnost
Adopce afrických dětí - Projekt pomoci na dálku
- i ve školním roce 2012/13 se žáci SZŠ Most se svými třídními učiteli zapojili do Projektu
pomoci na dálku, který organizuje společnost Wontanara, o.s www.wontanara.cz/adoptovat
- jedná se o pomoc dětem, které se nacházejí v podmínkách úplné chudoby. Cílem je
především zprostředkovat přístup ke vzdělání. Děti, jejichž rodiče nebo opatrovníci si
nemohou dovolit hradit školné a výdaje spojené s výukou, nadále žijí se svojí rodinou
v Africe, ale "adoptivní rodič" z Evropy – což může být jednotlivec, skupina lidí, rodina,
škola, organizace nebo firma – mu hradí školné, všechny učební pomůcky a povinnou
školní uniformu. Peníze se neposílají rodině dítěte, ale přímo škole nebo organizátorům
v daném místě, kteří dětem nakoupí vše potřebné, zařídí zápis do nejvhodnější školy
v okolí, zaplatí za něj školné a spolupracují s rodinou dítěte. My jako „Adoptivní rodina“
jsme pak pravidelně informováni o tom, jak si dítě vede ve škole, vyměňujeme si
fotografie, dopisujeme si.
- naše škola již ve školním roce 2006/2007 takto adoptovala na dálku dívku z Indie, Lydii
Dias, která díky nám úspěšně ukončila studium na odborné škole technické. Protože jsme
chtěli v tomto projektu pokračovat i nadále, zkontaktovali jsme se s výše zmíněnou
společností a adoptovali jsme na dálku Abou Diopa. Je to šestiletý chlapec z Guineji.
Pochází z polygamní rodiny, která se skládá z otce, jeho 4 žen a 20 dětí. Chlapec si již ve
věku 6 let vydělává na jídlo a částečně na školní docházku. Chodí pracovat na trh, kde
pomáhá přepravovat zboží. Pokud má školu ráno, pracuje na trhu odpoledne. Pokud má
školu odpoledne, pracuje na trhu od rána.
- Zasíláním finanční částky, která činí 6 000 Kč za rok, mu tak pomůžeme dosáhnout
alespoň minima životních podmínek, jaké mají ostatní děti jinde ve světě. Vše máme
zdokumentované, vše zveřejňujeme na nástěnce školy. I letos, jakmile dostaneme výroční
vysvědčení a pozdrav od Abou Diopa, informace zveřejníme.
95
ZÁJMOVÁ A SOUTĚŽNÍ ČINNOST ŽÁKŮ ŠKOLY
Oblast ekonomická
o Soutěž Mladý ekonom 2012
- Soutěž pořádala naše škola (obchodní akademie). Cílem soutěže bylo setkání žáků
4. ročníků obchodních akademií a ekonomických lyceí Ústeckého kraje a porovnat jejich
schopnosti, vědomosti, dovednosti a postoje, které jsou důležité pro jejich zapojení do
společnosti a budoucí uplatnění v životě. Účast přijalo 13 týmů vč. dvou našich týmů.
Soutěž se skládala ze dvou částí – praktických úkolů a vědomostního testu. Praktické
úkoly i vědomostní test byly obodovány samostatně. Výsledky byly sumarizovány za obě
části a následně určeno pořadí. Naše týmy obsadily 8. a 12. místo.
o Ekonomicko-manažerská olympiáda
- Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně zorganizovala
5. ročník studentského projektu pro studenty 3. ročníků středních škol. Projektu se
zúčastnili žáci 3. E a 3. K. Test pro předkolo měl písemnou podobu z oblasti matematiky,
anglického jazyka a všeobecného přehledu. Žáci bohužel nepostoupili do finále.
o Veletrhy fiktivních firem 2012/2013
 12. ročník Regionálního veletrhu FF v Mostě
o Termín konání:
17. říjen 2012
o Místo konání:
VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most
o Počet zúčastněných firem: 22
o Výsledky FFY OA Most:
5 cen z celkového počtu 9 možných
 17. ročník Regionálního veletrhu FF v Plzni
o Termín konání:
12. – 13. prosinec 2012
o
Místo konání:
SPŠD Plzeň
o Počet zúčastněných firem: 30
o Výsledky FFY OA Most:
1 cena z celkového počtu 12 možných
 10. ročník Regionálního veletrhu FF v Praze
o Termín konání:
30. leden 2013
o
Místo konání:
OA Vinohradská, Praha
o Počet zúčastněných firem: 30
o Výsledky FFY OA Most:
1 cena z celkového počtu 9 možných
 8. ročník Regionálního veletrhu FF v Sokolově
o Termín konání:
28. únor 2013
o Místo konání:
SŠŽ Sokolov
o Počet zúčastněných firem: 35
o Výsledky FFY OA Most:
2 ceny z celkového počtu 12 možných
 19. ročník Mezinárodního veletrhu FF v Praze
o Termín konání:
19. – 21. 3. 2013
o Místo konání:
Výstaviště Praha Holešovice
o Počet zúčastněných firem: 140
o Výsledky:
žádné medailové ocenění, ale firma Develop se
umístila na 4. místě v kategorii nejlepší stánek
96
Oblast grafických předmětů
-
-
účast ve všech postupových kolech a kategoriích soutěží vyhlášených Těsnopisným
ústavem Praha (třídní i školní kola), v oblastním kole v Lounech, kde se zúčastnily
3 žákyně se ziskem 1., 10. a 28. Místa studentky,
na škole bývaly každoročně pořádány státní zkoušky ve spolupráci s Těsnopisným
ústavem v Praze, ale chybou v legislativě Školského zákona se státní zkoušky z psaní na
klávesnici nekonaly. Obchodní akademie usilují o znovu vytvoření legislativní možnosti
pro konání státních zkoušek v psaní na klávesnici
Oblast jazyková
a) Český jazyk a literatura
- účast v celostátní přehlídce Pedagogická poema v Přerově, (listopad 2012) – 3 žáci, zisk
jednoho ocenění
- účast v Olympiádě českého jazyka, školní kolo (34 žáků), okresní kolo (2 žáci)
- hravé čtení
- čtení pomáhá
- debatní den
- práce SOČ s literární tématikou
b) Cizí jazyky
- Ve školním roce 2012/2013 byly jazykové soutěže rozšířeny o třídní a školní kola
s celkovou účastí 335 studentů v anglickém, 156 v německém, 38 v ruském, 15 ve
španělském a 27 ve francouzském jazyce
- Regionální kolo:
o Anglický jazyk: okresní kolo Most 3 žáci, regionální kolo Louny 1 žák
o Německý jazyk: okresní kolo Most 3 žáci, regionální kolo Louny 1 žák
o Španělský jazyk: regionální kolo Ústí n. L. 1 žák, zisk 6. místa
o Ruský jazyk: krajské kolo Ústí n. L. 3 žáci, 1., 2. a 6. místo, celostátní
kolo 1 žák 10. místo.
o
Oblast zdravotnických dovedností
o Soutěž „Mladý záchranář“ 4. 6. 2013
- akci pořádá HZZ Most ve spolupráci s PČR a integrovaným ZS ÚK
- naše škola zajišťuje zdravotní dohled, soutěžní disciplíny a doprovodný program
s tematikou poskytování první pomoci
- po celém areálu Zimního stadionu v Mostě bylo rozmístěno 13 stanovišť
- vybraní žáci ze třídy 2. M zajišťovali stanoviště zdravovědy s modelovými situacemi.
Žáci se zájmem zhostili nejen úkolu figurantů v modelových situacích, ale i role
rozhodčích. Někteří žáci vykonávali dohled po celém soutěžním areálu.
- akce byla hodnocena jako velmi úspěšná a předpokládáme spolupráci s HZS a ostatními
organizátory i v příštím roce
o Celorepubliková soutěž v poskytování první pomoci Brno (17. – 18. 6. 2013)
- soutěž s mezinárodní účastí pořádá každoročně SZŠ Jaselská Brno, naší školu
reprezentovalo vítězné družstvo ze školního kola první pomoci ze třídy 2. M)
- žáci obsadili 16. místo z 27 přihlášených družstev
97
o Soutěž v poskytování první pomoci Jihlava (19. 6. –20. 6. 2013)
- do soutěže přihlášena družstva z českých škol, 3 školy ze Slovenska, Rakouska
a Německa
- naší školu reprezentovalo družstvo ze třídy 2. M
o Soutěž v poskytování první pomoci Mělník (24. 4. – 25. 4. 2013)
- žáci naší školy se zúčastnili 8. ročníku soutěže v první pomoci ve Lhotce u Mělníka
- soutěž pořádala Soukromá střední zdravotnická škola Mělník o. p. s. a občanské sdružení
Praktická první pomoc Mělník, Tyršova 105, 276 01 Mělník
- soutěže se zúčastnilo čtyřčlenné družstvo složené ze žáků třídy 3. M.
Oblast hudební výchovy
o
o
o
o
Dětská porta Most – 1. místo v oblastním kole
Finále Dětské porty Praha – 2. místo
Celostátní Hudební festival SPgŠ v Prachaticích – 3. Místo vokály
Krajská přehlídka pěveckých sborů středních škol v Teplicích – stříbrné pásmo
Oblast výtvarné výchovy
o Výtvarný kurz v září 2012 proběhl v Tisé nad Labem bez problémů, účastnilo se ho 9 žáků
oboru Pedagogického lycea se specializací VV.
o V březnu 2013 vstoupila škola do projektu SPRÁVNÝM SMĚREM, který vyhlásila Policie
ČR. Projekt byl namířen proti drogám. Do soutěže o nejlepší protidrogový plakát bylo
posláno ze školy 30 plakátů. Pět plakátů se dostalo do užšího výběru a v konečném umístění
získal plakát ze školy 2. místo.
o V dubnu 2013 probíhal v Městském divadle v Mostě festival mladých divadel YOUNG
FOR YOUNG a naše škola se podílela netradičně v podobě živých soch na jeho zahájení, 10
studentek vytvořilo na téma protiklady zajímavé variace, na příští rok je předběžně
domluvena výstava prací našich studentů ve foyeru divadla.
Oblast matematiky
o Účast na 21. ročníku celostátní matematické soutěži soš, ou, který proběhl 5. dubna
2013 ve středisku v Teplicích, zúčastnili se 3 žáci školy
o Školní kolo matematické soutěže Klokan probíhající na území celé ČR se uskutečnilo
22. 3. 2013, v kategorii junior (1. a 2. ročník) se zúčastnilo 79 žáků a v kategorii student
(3. a 4. ročník) se zúčastnilo 63 žáků, celkem se zúčastnilo 142 žáků, v matematické
soutěži klokan v kategorii junior se na prvním místě umístila žákyně z 1. ročníku SPgŠ
a v kategorii student se umístil žák ze 3. ročníku Ekonomického lycea
o V listopadu 2013 proběhla školní kola 4. ročníku celostátní soutěže finanční gramotnost
pro žáky druhého stupně základních škol a žáky středních škol. Soutěže se zúčastnili
všichni žáci naší školy. V březnu 2013 se zúčastnilo družstvo složené ze tří studentů
s nejlepším umístěním ve škole okresního kola. Tito studenti se umístili na 5. místě
v okresním kole 4. ročníku soutěže „Finanční gramotnost“.
98
Oblast tělovýchovná
o Sportovní kurzy – 7 lyžařských (175 žáků), 1 sportovně turistický (72 žáků)
o Účast na sportovních soutěžích na úrovni okresu: volejbal (24 žáků), fotbal (15 žáků), futsal
(16 žáků), florbal (12 žáků), volejbalová liga (16 žáků), stolní tenis (8 žáků)
o Zájmové kroužky pracují formou přípravy na praktickou maturitní zkoušku, přijímací
zkoušky na VŠ a doučování prospěchově slabých žáků, individuálně je využívána posilovna
školy,
o Školní soutěže a turnaje se pořádají ve volejbalu (200 žáků) a stolním tenise (40 žáků),
o Účast ve středoškolských hrách
- volejbal: 3. místo dívky
- stolní tenis: 2. místo dívky, 2. místo hoši
- fotbal: 1. místo (okresní kolo), 1. místo (krajské kolo), 3. místo republikové finále
o Účast v dalších soutěžích
- Futsal FIFA: 1. místo v okrese, 1. místo v kraji,
Oblast přírodovědná
Odborné soutěže
o Přírodovědný klokan, říjen 2012
- 185 žáků prvních a druhých ročníků všech oborů, výsledky odeslány
k celostátnímu zpracování
o Biologická olympiáda, únor 2013
- 65 žáků, výběr ze všech oborů, bez postupu do dalšího kola.
Odborné exkurze
o Planetárium Most – Sluneční soustava, říjen 2012
- žáci 1. M
o Botanická zahrada Teplice, březen 2013
- žáci 2. M, prohlídka s odborným výkladem
o Elektrárna Počerady, květen 2013
- žáci třídy 3. M, historie a současnost elektrárny, prohlídka provozu elektrárny
s odborným výkladem
o Muzeum hygieny + botanická zahrada Drážďany, červen 2013
- 40 žáků ze zdravotnických oborů
o Nemocnice Most, oddělení patologie, červen 2013
- žáci 3. M, prohlídka laboratoří a pitevních sálů s odborným výkladem
Další akce
o Slavnostní otevření oranžové učebny, září 2012
- Slavnostního otevření se účastnili žáci z jednotlivých tříd, učitelé školy, zástupci
vedení školy a hosté z akciové společnosti ČEZ, která financovala většinu
zařízení
o Ekologické centrum Most, září – prosinec 2012
- žáci 2. M, 2. K, 2. L, 2. C, projekty „Mezinárodní rok udržitelné energie pro
všechny“ a Těžba a rekultivace“
99
o Přírodovědný jarmark, červen 2013
- žáci 1. A, E, F, K, O, 2. A, O
o Odborná přednáška „Alternativní zdroje energie“
- žáci 1. M a 2. M
o Ukázky výcviku dravců a sov, červen 2013
- žáci 1. M, 2. M a 3. M, vzdělávací program Centra ekologické výchovy VIANA
při Schole Humanitas
ŠKOLNÍ KNIHOVNY A STUDOVNY
ŠKOLNÍ KNIHOVNA V BUDOVĚ A
Ve školním roce 2012-2013 vzrostl počet výpůjček knih o desítky procent. Může za to nová
maturita, studenti si ověřili, že bez přečtení konkrétního díla je u ústní maturitní zkoušky čekají
vážné problémy. Největší zájem o povinnou literaturu nemají překvapivě maturanti, ale studenti
3. ročníku, žáci 1. ročníku ještě vyčkávají. Nabídnout jim můžeme celkem asi 40 děl
z vypsaných 70 děl ve školním literárním seznamu. Je pochopitelně naší snahou co nejdříve
knihovnu doplnit o zbývající tituly.
Ještě se daří udržovat skupinku čtenářů, kteří mají zájem i o jinou literaturu než školní.
Nakupujeme také moderní současnou dětskou literaturu, kterou využíváme při výuce na SPgŠ
a v seminářích.
Postupně zcela rušíme sbírku filmů na videokazetách VHS, není je už kde přehrávat. Také filmů
na DVD pořizujeme mnohem méně, vybíráme vždy takové, které mají nějakou vazbu na výuku
literatury, dějepisu, psychologie, občanské nebo výtvarné výchovy.
STUDOVNA V BUDOVĚ A
Ve školním roce 2012-2013 došlo ke značnému nárůstu návštěvnosti studovny na budově A.
Důvodem byla rozsáhlá rekonstrukce studovny, která proběhla v předešlém školním roce, nákup
nového nábytku a výpočetní techniky. Moderně vybavená studovna poskytuje žákům VOŠ
a SOŠ volný přístup na PC a internet. Ve školním roce 2012-2013 studovnu také často využívali
pedagogové k výuce programu Cygnus.
Studentům je k dispozici 16 počítačů, 2 barevné tiskárny a 1 tiskárna pro černobílý tisk. Tisk,
kopírování a skenování dokumentů, jsou službami, které studenti denně využívají. Tisk
a kopírování si studenti hradí sami, skenování je zdarma. Další často využívanou zpoplatněnou
službou je zhotovení kroužkové vazby, kterou si nechávají vytvořit převážně studenti SOŠ při
tvorbě ročníkových prací.
Důležitou částí studovny je knihovna s odbornou literaturou. K dispozici je 1016 odborných
titulů z oborů psychologie, pedagogiky, filosofie, komunikace, ekonomiky, managementu,
marketingu, účetnictví, sociální činnosti, práva a PC literatury. Všechny tituly si studenti
a pedagogové zapůjčují zdarma. Záznamy o výpůjčkách jsou zaznamenány v programu Clavius,
ve kterém je uveden seznam všech knižních titulů a čtenářů. Knihy si zapůjčují z 90 % studenti
z VOŠ, jelikož je často využívají pro studium svých oborů (Právní asistence, Firemní
ekonomika, Sociálně právní činnost) a při následné tvorbě absolventských prací.
Ve studovně je také možné nahlédnout do absolventských prací studentů, kteří na VOŠ
studovali. Této možnosti využívají především studenti 3. ročníků VOŠ a vyučující pro VOŠ.
Studentům je k dispozici celkem 936 absolventských prací, z čehož je 217 z oboru Firemní
ekonomika, 701 z oboru Sociálně právní činnost a 18 z oboru Právní asistence. Absolventské
práce jsou k dispozici také na CD.
100
Přestože je studovna otevřena od 7:00 do 15:30, a dalo by se předpokládat, že ji studenti budou
navštěvovat převážně o přestávkách, není tomu tak. Žáci SOŠ i VOŠ využívají služeb studovny
po celý den, využívají ji k samostudiu či k tvorbě úkolů (pokud nemají doma k dispozici PC).
Význam studovny neustále vzrůstá, a to nejen díky modernímu prostředí, ale také proto, že se
zde setkávají zároveň žáci SOŠ i VOŠ, z různých ročníků, studující různé obory, což je pro obě
„skupiny“ velmi přínosné.
Provoz v uvedenou pracovní dobu zajišťuje pracovník školy v pozici asistent studovny.
KNIHOVNA A STUDOVNA V BUDOVĚ B
Ve školním roce 2012/2013 došlo ke konečnému sloučení všech úseků knihovny do jednoho
centra. Po rozsáhlé reorganizaci knihovny z předchozích dvou let byly do knihovny ještě
přistěhovány vybrané odborné učebnice a ty mohou být použity jako doplňkový studijní
materiál.
Knihy jsou v odborné knihovně dále řazeny podle oborů a je zachován systém třídění knih jako
v městských knihovnách. Tituly jsou evidované v programu Clavius, který umožňuje rychlou
a přehlednou evidenci všech titulů. Ke konci školního roku 2012/2013 nabízí knihovna celkem
11.112 titulů, jedná se o knihy, časopisy a audiovizuální dokumenty. Přírůstek všech knihovních
jednotek celkem za rok 2012/2013 činí 781 titul.
Zájem o zapůjčování odborné literatury z řad žáků, studentů VOŠ a učitelů je značný, Žádané
jsou zejména odborné publikace z různých klinických oborů, především z ošetřovatelství.
Vzhledem k ceně jednotlivých titulů je nemůže škola zakupovat ve více svazcích, proto si je
studenti pročítají ve studovně, kde je také zřízený koutek i pro odbornou literaturu VOŠ. Čtenáři
mají k dispozici také 9 titulů odborných časopisů - měsíčníků, v kterých najdou nejaktuálnější
informace a novinky ze zdravotnictví, pedagogiky a psychologie. Časopisy využívají studenti
všech oborů ke zpracování nejrůznějších prací – referátů, ročníkových, maturitních
i absolventských prací. I tyto práce studentů jsou volně přístupné ve studovně k nahlédnutí. Dále
mají všichni možnost využít práce na PC a internetové připojení, scanner a PC tiskárnu, z toho
možnost ČB tisku je nejžádanější službou knihovny.
Žáci mají k dispozici též volně stojící kopírku s mincovním automatem a tu využívají nezávisle
na provozu knihovny. Další nabízenou a velmi využívanou službou je laminování a zhotovení
kroužkové vazby za úplatu.
V současné době má knihovna zřízený i tzv. sociální fond učebnic. Na základě úředně potvrzené
žádosti, zapůjčí škola žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí na celý školní rok učebnice
bezplatně.
Všichni čtenáři a zvláště učitelé odborných předmětů by uvítali průběžné zakupování nových
titulů se zdravotnickou tématikou, nejen knih, ale i odborných výukových pořadů, jejichž
nabídka je na trhu ale minimální. Přestože můžeme využívat také nabídky a spolupráce Městské
knihovny v Mostě o doplnění fondu beletrie zapůjčením jejich titulů, ukazuje se jako nutnost
přikupovat do školní knihovny tituly beletrie nutné alespoň pro základní úroveň maturitní
zkoušky, zvláště když vzrostl počet knih v maturitním seznamu ze 40 na 70.
Statistika dokazuje, že čtení a půjčování knih je ve škole žádané, jen se budeme asi muset smířit
s tím, že knížka pozvolna změní svoji podobu. Většina čtenářů ještě stále dává přednost knize,
klasické, tištěné, ale náročnější studenti by do budoucna uvítali i knihy elektronické. Stávající
knihovna a studovna má důležité místo nejen ve vzdělávací práci školy, ale často bývá využívána
i jako prostor pro různá pracovní jednání.
Školní knihovna by měla být místem, kde se budou bourat bariéry a stavět mosty k lidem
a informacím.
101
FILMOVÝ KLUB
Studentský filmový klub pracoval po celý školní rok, každé pondělí byla pracovní schůzka.
Řešili jsme dost problémů (shánění hostů, plakáty …). Organizační tým se v průběhu roku měnil,
naráželi jsme na nezodpovědnost a malou vytrvalost jednotlivých členů, a proto některé naše
plány (např. filmová noc) nebyly uskutečněny. Dvě studentky z našeho týmu se v březnu
zúčastnily víkendového celostátního setkání filmových klubů při středních školách v Praze. Pro
učitele, které vedou filmové kluby nebo využívají materiály (dokumentární filmy, pracovní listy)
společnosti Člověk v tísni, byl také v březnu uspořádán seminář, který seznamoval s moderními
postupy práce v hodinách občanské nauky (jedná se o možnost přímého napojení při vyučování
na nový vzdělávací portál). Tento seminář jsme absolvovali a do nového projektu se zapojili.
V červnu už nám byl oficiálně potvrzen přístup a možnost využívat celou databázi výukových
audiovizuálních děl a příslušných didaktických materiálů, které teď už můžeme pouštět ve třídě
on-line.
28. 11. 2012 proběhlo promítání dokumentárního snímku ČESKÉ DĚTI. Tématem filmu byla
společenská situace v naší zemi v 80. letech 20. století. Hostem byla pamětnice Jaroslava Hajná,
která vzpomínala na své zážitky z dob komunistického režimu (byla manželkou politického
vězně trýzněného v jáchymovských dolech).
6. 12. 2012 proběhlo promítání dvou krátkých filmů VŮDCI a SESTŘIH Z AKCÍ
PRAVICOVÝCH EXTREMISTŮ. Následovala beseda s mluvčí mostecké policie a policistou,
který se specializuje na problematiku extremismu na Mostecku.
23. 1. 2013 se uskutečnilo promítání snímku TO VŠECHNO Z LÁSKY. Film vyprávěl o třech
ženách, které odešly se svými dětmi do azylového domu, aby se zbavily agresivního manžela. Po
promítání jsme besedovali s vedoucí občanské poradny dis. Markétou Strýžovou o dalších
případech týraných žen a o azylovém domě v Mostě.
6. 3. 2013 jsme promítali film PŘÍZRAK MARTIN. Film vyprávěl o mladíkovi, který byl
upoután na invalidní vozík. Ve svých 19 letech totiž řídil opilý a pod vlivem drog auto.
Problematiku drog jsme po zhlédnutí snímku rozebírali s P. Pabiánem, který na středních školách
vede semináře o drogách.
PĚVECKÝ SBOR ŠKOLY
Dívčí pěvecký sbor školy má svoji dlouholetou tradici, v letošním roce ho navštěvovalo kolem
20 žákyň. Sbor pracuje pod vedení Mgr. Evy Šimkové, které v činnosti sboru pomáhají další
pedagogové školy. Zkoušky se konaly vždy v úterý, proběhla dvě víkendová soustředění (Hora
svaté Kateřiny – říjen 2012, Svahová - březen 2013), jejichž cílem je kromě nácviku pěveckých
dovedností také stmelení kolektivu a vytváření pocitu odpovědnosti za společné dílo.
Činnost byla zaměřena na veřejná vystoupení, koncertní a soutěžní akce. Během roku absolvoval
sbor prestižní blok vánočních koncertů v Mostě a Chomutově, kdy sbor vystupuje spolu
s dalšími regionálně známými sbory a zpívá Českou mši vánoční. Dalšími tradičními koncerty
jsou Vánoční koncert a Jarní koncert sboru ve spolupráci s ženským sborem Clavis Cordium.
Počet zpěvaček byl v průběhu roku proměnlivý. Jako vždy je důvodem i prospěch studentek,
nezájem rodičů o to, aby jejich dcerka dělala něco navíc, ale po dlouhé době jsme přikročily také
k tomu, že jsme vyloučily dívky, které neměly dobrou pracovní morálku (nepřijatelné omluvy
neúčasti), ale především které nezvládaly čistě zpívat. Situace je stále horší a horší, absolventky
ZŠ neumí z HV takřka nic, nikdy v životě nezpívaly apod. Počátkem školního roku bylo
102
zapsáno 25 děvčat, my jsme však letos skončily na čísle 18 a nutno podotknout, že jsme byly
s výkonem sborečku nadmíru spokojeny.
Koncerty, kterých se pěvecký sbor školy zúčastnil:
a) Česká mše vánoční (divadlo Chomutov a Most, Teplice, kostel Most)
b) Vánoční koncert (sál ZUŠ v Mostě – 6. 12. 2012)
c) Jarní koncert (sál ZUŠ v Mostě – 18. duben 2013)
Největší akcí je každoročně celostátní Hudební festival SPgŠ v Prachaticích, kterého se pěvecký
sbor opět zúčastnil a tentokrát velice úspěšné. Přestože sbor vystoupil v komorním obsazení,
bylo získáno ve vokálních skupinách 3. místo.
V letošním školním roce jsme se opět zúčastnily krajské přehlídky pěveckých sborů středních
škol v Teplicích, kde jsme obsadily stříbrné pásmo, přestože jsme zase zpívaly v komorním
obsazení a soutěž byla zastoupena velice zdatnými sbory.
Pěvecký sbor školy bude působit i nadále, přestože není vždy jednoduché vše skloubit
dohromady, stále některá třída má jinou aktivitu, a tak dát dohromady celý sbor v jeden okamžik,
je prostě problém. Práce s děvčaty je však příjemná, máme z ní radost. Do sboru nechodí nikdo,
koho by to netěšilo, proto to těší i nás.
ODBORNÁ PRAXE NA SOŠ
ODBORNÁ PRAXE NA PEDAGOGICKÉ ŠKOLE – CVIČNÉ ŠKOLY PRAXE
Pro průběžnou pedagogickou praxi byly v rámci Statutu cvičných škol se základními školami
a s mateřskými školami sepsány smlouvy o spolupráci.
V prvním pololetí pro 4. ročník to byly cvičné školy praxe 7. ZŠ v Arbesově ul. v Mostě s paní
vychovatelkou Monikou Beranovou a 10. ZŠ v ul. Zd. Štěpánka v Mostě s paní vychovatelkou
Janou Bittnerovou. Všechny skupiny si v závěru své průběžné praxe připravily pro děti zábavná
odpoledne s programem.
Praxe na těchto školách probíhala bez problémů, osnovy byly splněny a na závěrečném
hodnocení byla praxe ze strany žáků, vychovatelek i vedoucí praxe velmi kladně hodnocena.
Ve druhém pololetí probíhala průběžná pedagogická praxe 3. ročníku pouze ve dvou mateřských
školách, a to v MŠ v Hutnické ul. V Mostě, kde funkci cvičné učitelky vykonávala paní učitelka
Lenka Nožičková a Jana Popkovová a v MŠ v Sochorově ul. v Mostě pod vedením paní učitelky
Aleny Hanzelínové a paní učitelky Aleny Hotové. Obě mateřské školy mají velmi dobře
propracovaný plán podle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání a naši žáci se s ním
naučili pracovat.
Již tradičně se žáci školy podíleli na přípravě a realizaci závěrečného dne v obou mateřských
školách. Osnovy pro praxi 3. ročníku byly splněny a také praxe v mateřských školách byla ze
strany žáků, učitelek i vedoucí praxe kladně hodnocena.
Tradiční programové pásmo k Mikuláši nacvičili žáci 3. ročníku nejen pro děti zaměstnanců naší
školy, ale také pro děti několika dalších školských zařízení v Mostě. Žáci školy tím získali
zkušenost s pořádáním mimořádných akcí na různých typech školských zařízení.
Součástí osnov praxe čtvrtých ročníků je tvorba projektů a tvorba portfolia. Tvorba a prezentace
projektů proběhla v rámci praxe osmým rokem. Žáci ve skupinách zpracovali a poté prezentovali
své projekty.
Tvorba portfolia je důležitým výstupním materiálem absolventa školy. Portfoliem se žáci
prezentují u maturitní zkoušky a následně pak při přijímacích pohovorech do zaměstnání.
Úspěšně proběhla i souvislá pedagogická praxe, kterou musí dle ŠVP a osnov absolvovat všichni
žáci pedagogické školy. Jako efektivní se projevil nový systém instruktáží k souvislým praxím.
103
Instruktáž probíhala pro všechny žáky najednou, a tím se sjednotila pravidla pro organizaci,
průběh i hodnocení praxe ve všech žákovských skupinách.
ODBORNÁ PRAXE NA OBCHODNÍ AKADEMII – FIKTIVNÍ FIRMY
Ve školním roce 2012/2013 pracovalo na Obchodní akademii celkem 10 fiktivních firem, z toho
6 ve 4. ročníku a 4 ve 3. ročníku.
Výuka probíhala v učebně FF, kterou lze s jejím vybavením považovat za nadstandardní v otázce
vybavení nábytkem, který byl z velké části sponzorským darem, a výpočetní a kancelářskou
technikou včetně internetu na všech počítačích.
Činnost fiktivních firem je cíleně směřována k prezentaci firmy na regionálních i mezinárodních
veletrzích fiktivních firem. Vybrané firmy se zúčastnily regionálních veletrhů v Mostě, v Plzni,
v Praze a v Sokolově. Vyvrcholením činnosti byl jako každoročně mezinárodní veletrh v Praze.
Účast na všech veletrzích je pro fiktivní firmy zajímavá a je pro žáky přínosem.
Předmět fiktivní firmy lze hodnotit jako nejvýznamnější z hlediska získávání praktických
dovedností a osobnostního růstu žáka v týmové práci a prezentaci na veřejnosti. Práce ve FF je
vyhodnocována jednak vlastní klasifikací, ale též u velmi dobrých žáků osvědčením o získání
specifických kompetencí, které uděluje škola a zároveň těm nejlepším i Centrum FFY CEFIF při
NÚV Praha. Osvědčení je součástí portfolia žáka OA.
Veletrhy fiktivních firem 2012/2013
 12. ročník Regionálního veletrhu FF v Mostě
o Termín konání:
17. říjen 2012
o Místo konání:
VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most
o Počet zúčastněných firem: 22
o Výsledky FFY OA Most:
5 cen z celkového počtu 9 možných
 17. ročník Regionálního veletrhu FF v Plzni
o Termín konání:
12. – 13. prosinec 2012
o Místo konání:
SPŠD Plzeň
o Počet zúčastněných firem: 30
o Výsledky FFY OA Most:
1 cena z celkového počtu 12 možných
 ročník Regionálního veletrhu FF v Praze
o Termín konání:
30. leden 2013
o Místo konání:
OA Vinohradská, Praha
o Počet zúčastněných firem: 30
o Výsledky FFY OA Most:
1 cena z celkového počtu 9 možných
 ročník Regionálního veletrhu FF v Sokolově
o Termín konání:
28. únor 2013
o Místo konání:
SŠŽ Sokolov
o Počet zúčastněných firem: 35
o Výsledky FFY OA Most:
2 ceny z celkového počtu 12 možných
104

19. ročník Mezinárodního veletrhu FF v Praze
o Termín konání:
19. – 21. 3. 2013
o Místo konání:
Výstaviště Praha Holešovice
o Počet zúčastněných firem: 140
o Výsledky:
žádné medailové ocenění, ale firma Develop se umístila na 4. místě
v kategorii nejlepší stánek
ODBORNÁ PRAXE NA ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLE
SOŠ
Praktická výuka ve zdravotnických zařízeních oboru vzdělání Zdravotnický asistent Most
a Ošetřovatel Most se tento školní rok uskutečňovala stejně jako v loňském roce u těchto
sociálních partnerů:
 Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z.,
 NNP Zahražany,
 Hospic Most, o.p.s.
Platbu za praktickou výuku žáků uvedená zdravotnická zařízení prozatím nepožadují.
Problémy s uzavíráním pracovních smluv na začátku školního roku nejsou žádné a podmínky pro
praktické vyučování jsou ve zdravotnických zařízeních již delší dobu standardní.
Trvalý problém je v klesajícím zájmu většiny žáků o odborné vzdělávání, úroveň vědomostí
a senzomotorických předpokladů pro výkon zdravotnického povolání je nízká. Žákům chybí
základní pracovní návyky, rychlost, pečlivost, všímavost. Odborné učitelky dále u žáků
postrádají také vlastnosti, které by zdravotnický pracovník měl mít, a to je svědomitost
a zodpovědnost, která se nedají naučit.
Do nemocniční praxe jsou zavedeny na všech ošetřovacích jednotkách standardizované postupy
ošetřovatelské péče, které je nutno při práci dodržovat. Kvalita péče o pacienta jde již v současné
době různými technikami měřit, pacienti jí anonymně dotazníky hodnotí. Práce odborných
učitelek je vedením nemocnice, především hlavní sestrou a ostatními funkčními pracovníky
jednotlivých stanic hodnocena velmi dobře. S jednotlivými klinickými pracovišti spolupracuje
ročníková učitelka, která zodpovídá za kvalitu praktické výuky na oddělení.
Od druhého pololetí školního roku 2012/13 nastoupili žáci oboru vzdělání Sociální činnost Most
poprvé na praktickou výuku do sociálních zařízení. Velkou vstřícnost k zajištění praktické výuky
našla naše škola v sociálním partnerovi – MSSS Most pod vedením ředitelky Ing. V. Jakubcové.
Žáci třetího ročníku se během praktické výuky seznamují v jednotlivých Domovech pro seniory
(Barvířská, J. Wolkera, A. Dvořáka) s náplní a organizací práce pracovníka v sociálních
službách.
Všechny odborné učitelky se průběžně během školního roku podílí na celoživotním vzdělávání,
které je jednou z podmínek k prodloužení osvědčení k výkonu povolání NELZP bez odborného
dohledu.
Stalo se již tradicí, že vždy v období Mikuláše, žákyně potěší malé pacienty dětského oddělení
kulturním vystoupením s pohádkami, soutěžemi a vánočně laděnými písničkami. Čert, Mikuláš
a Anděl má vždy připraveny malé dárky, z kterých mají hospitalizované děti velkou radost!
Letošní rok žákyně třetího ročníku obdržely za tuto akci od vedení dětského oddělení písemné
poděkování.
105
VOŠ
Odborná praxe pro obor vzdělání Diplomovaná všeobecná sestra je zajišťována na smluvním
základě se zdravotnickým zařízením Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o. z. Celoroční
spolupráce vedoucí odborné praxe a skupinové učitelky s funkčními pracovníky školních stanic
se jeví jako velmi dobrá. Dalšími sociálními partnery pro odbornou praxi, které studentky
individuálně volí podle místa svého bydliště, jsou další odštěpné závody KZ, a.s. – Nemocnice
Chomutov a Teplice. Velmi dobrá spolupráce je i s Nemocnicí v Kadani, Žatci a Ostrově nad
Ohří.
MATURITNÍ PLESY ŠKOLY
MATURITNÍ PLES OBCHODNÍ AKADEMIE A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÉ ŠKOLY
Dne 8. února 2013 se konal ve stylu „Brazilský karneval páteční noci“ maturitní ples tříd 4. C
SPgŠ a 4. EFK OA s tématem brazilského karnevalu. Celá akce se odehrávala v KD Repre, který
byl krásně vyzdoben v podobě tisíců balónků a svítících hvězd. Celou akci moderoval Roman
Lukáš za tónů kapely Mini Band. Hudebním hostem večera byla kapela ABBA Chiquita Revival,
při které si návštěvníci plesu zavzpomínali na 80. léta. Během večera vystoupilo i několik
tanečních seskupení, které rozzářily oči především starší generace.
Pro formální stránku večera si maturanti připravili vlastní předtančení, po kterém následovalo
slavnostní šerpování a v závěru zlatý déšť mincí do velké plachty, u které si maturanti prožili
euforii v podobě mexické vlny. Ples navázal na dobrou tradici maturitních plesů školy a svým
důstojným průběhem ale i radostným a vstřícným přístupem všech maturantů se jistě stal
celoživotní vzpomínkou všech návštěvníků plesu. Velmi dobře bylo zajištěno i financování plesu
a zisk z plesu mohl tak maturantům vyřešit náklady spojené s ukončením vzdělávání.
MATURITNÍ PLES STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY
Maturitní ples Střední zdravotnické školy oboru Zdravotnické lyceum třídy 4. M se konal
8. února 2013 v KD Citadela Litvínov. Maturitní ples se těšil velkému zájmu ze strany rodičů
i veřejnosti. Obsah a organizaci plesu zajišťovali žáci maturitní třídy a třídní učitelka.
Obsah plesu byl charakterizován tématem „Sci-fi“. Tématu přizpůsobili i pozvánku
a předtančení – tma, svítící tyčinky na oblečení, zvláštně namixovaná hudba a také sál kulturního
domu byl v duchu tohoto tématu vyzdoben. Celým plesem provázel moderátor Aleš Lehký,
jeden ze zpěváků skupiny Lunetic. O hudbu se postarala skupina Spektrum. Půlnoční překvapení
bylo skutečně překvapení, futuristický tanec v elektric buggy stylu. Novinkou byla volba krále
a královny plesu a jejich společné sólo. Vítězové jako překvapení dostali nádherný dort
a nechyběly ani korunky. Tato akce si získala mnoho příznivců. Třída 4. M by si přála, kdyby se
volba královny a krále plesu stala jakousi nepsanou tradicí maturitních plesů naší školy.
Maturitní ples oboru Zdravotnický asistent třídy 4. AB se konal 2. února, taktéž v KD Citadela
v Litvínově. Tématem plesu byla „Taneční evoluce“. Večerem provázel moderátor Lukáš Budai,
k tanci a poslechu hrála hudební skupina Miniband.
Oba plesy byly zahájeny předtančením maturantů. V průběhu večera proběhlo šerpování,
následovala další taneční a zábavná představení, v půlnoci proběhlo půlnoční překvapení.
Poděkování za odpovědný přístup k přípravě plesu patří všem organizátorům.
106
DOMOV MLÁDEŽE
V domově mládeže bylo ve školním roce 2012-2013 ubytováno k 1. 9. 2012 130 žáků a studentů,
z toho 17 chlapců a 113 dívek, ve věkovém rozmezí 15 až 23 let. Ze 130 ubytovaných bylo
16 studujících VOŠ a 114 žáků SOŠ jak z domovské školy, tak i z ostatních škol Mostecka,
k 1. 10. 2012 poklesl počet ubytovaných na 117.
Personálně zajišťovaly výchovně vzdělávací činnost domova mládeže 4 kvalifikované
vychovatelky, z toho 1 vedoucí vychovatelka. Ubytování byli rozdělení do 4 výchovných skupin.
Komplikací pro výchovnou práci byla dlouhodobá nemoc jedné z vychovatelek. Odchodem
jedné a tragickým úmrtím bylo nutno doplnit pracovní skupinu od ledna 2013 dvěma novými
vychovatelkami.
Výchovně vzdělávací činnost v domově mládeže vycházela ze ŠVP, z celoročního plánu
a z měsíčních plánů výchovných skupin.
Hlavní náplní činnosti byl rozvoj klíčových a odborných kompetencí u žáků a studentů, hlavním
cílem byl spokojený žák, student a zákonný zástupce, pro kterého je důležité vytváření
příznivého prostředí na základě vzájemné důvěry, klidného prostředí ke studiu a odpočinku,
rozvíjení schopností každého jedince do vědomostí a dovedností a nabídka co nejpestřejší
zájmové činnosti též jako prevence patologických jevů.
Komunikace s rodiči a se školou je zajišťována různými formami, jako jsou např. dny
otevřených dveří, návštěvy v domově mládeže, třídní schůzky, pedagogické rady, telefony,
webové stránky, emaily, odjezdové listy. Samozřejmostí je vzájemná spolupráce s kolegy
vyučujícími, s výchovnými poradci, s vedením školy. Důraz je kladen i na působení vlastního
prostředí domova mládeže na žáka, kde je výzdoba domova mládeže konzultována s výtvarnicí
školy.
Další vzdělávání pedagogických pracovníků je zajišťováno formou konzultací vedoucí
vychovatelky s vedením domovů mládeže s dobrými výsledky ve výchovně vzdělávací činnost,
organizací seminářů, průběžným sledování změn v legislativě a účastí na valné hromadě ASK
ČR. Domov mládeže se listopadu 2012 stal členem Asociace Domovů mládeže a internátů
a poprvé se tak zástupci naší školy zúčastnili Valné hromady Asociace. Valná hromada měla
velmi kvalitní program i organizaci.
Prezentace činnosti v domově mládeže a akcí mimo domov mládeže je před akcemi inzerována
pomocí nástěnek, letáčků a osobní motivací vychovatelek k účasti na akcích, po uskutečnění
akce je činnost prezentována na webových stránkách školy a facebooku školy. Prezentace akcí
na webu školy měla systematický charakter a umožňovala tak veřejnosti pravidelně sledovat
aktivity v domově mládeže
Ročním žákovským projektem byla výzdoba všech pater domova mládeže. Výzdobě napomohlo
vymalování celého objektu, každé patro dostalo svůj barevný ráz a výtvarné pojednání, na
kterém se podíleli i žáci domova mládeže.
Pokračující aktivitou bylo členství v Asociaci středoškolských klubů ČR. Navázalo se na loňské
zkušenosti a větším počtem členů v Asociaci se získaly pro vlastní činnost domova mládeže i
větší finanční prostředky, které byly využity zásadně pro aktivity žáků.
V průběhu školního roku byla uložena také některá výchovná a kázeňská opatření. Ve třech
případech došlo k rozhodnutí ředitele ve věci podmíněného vyloučení ze školského zařízení.
Problémy, které jsou řešeny výchovnými opatřeními, jsou většinou spojené s neochotou
ubytovaných udržovat pořádek na pokoji a neochotou respektovat řád domova mládeže nejčastěji
ve smyslu pozdních návratů z vycházek, nerespektování povinnosti ohlásit odjezd z domova
mládeže, nerespektování zákazu požití alkoholu apod. Počet výchovných opatření není však
k celkovému počtu ubytovaných statisticky významný.
107
Materiální zajištění činnosti v domově mládeže se postupně inovuje tak, aby byly zajištěny dobré
podmínky pro vlastní chod domova mládeže a také zájmové a vzdělávací činnosti, o které mají
ubytovaní zájem.
V průběhu roku se zahájila inovace skříní pro pokoje, celkem bylo nakoupeno 45 dvojskříní,
které svým vzhledem, ale i úložnými prostorami, jež jsou nově pod zámkem, významně zlepšily
vzhled pokojů a zjednodušily pronajímání pokojů v doplňkové činnosti.
Kvalitnějším nábytkem byla vybavena sborovna a některé klubovny
Z hlediska zájmu o ubytování v domově mládeže lze konstatovat zvýšený zájem o ubytování,
kdy v porovnání se školním rokem 2009-2010 se počet ubytovaných zvýšil z 65 na 117
ubytovaných. Je snahou všech pracovníků domova mládeže vytvořit takové podmínky pro
ubytované, aby byla co nejvíce naplněna kapacita domova mládeže. V roce 2013 byla v rejstříku
školy zvýšena ubytovací kapacita domova mládeže ze 120 na 135.
PŘEHLED ÚČASTI ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A PŘEHLÍDKÁCH
Počty účastníků
Název soutěže, přehlídky
Školní kolo
Okresní
kolo
Krajské kolo
Ústřední
kolo
Německý jazyk - soutěž
156
2
0
0
Anglický jazyk – soutěž
175
3
0
0
Ruský jazyk – soutěž
38
0
3
1
Francouzský jazyk – soutěž
27
0
0
0
Španělský jazyk – soutěž
15
0
6
0
0
0
0
3
200
0
0
0
40
0
0
0
Středoškolské hry – futsal FIFA
0
16
16
16
Středoškolské hry - fotbal
0
15
0
0
Středoškolské hry – odbíjená
0
24
0
0
32
8
0
0
0
0
0
15
64
0
0
12
0
12
0
0
Matematická soutěž KLOKAN
142
0
0
0
Přírodovědný klokan
185
0
0
0
Finanční gramotnost
323
3
0
0
Pedagogická poema – literárně
dramatická soutěž
12
0
0
3
Soutěž v psaná na stroji/PC
32
0
3
0
Celostátní matematická soutěž
Vánoční turnaj - odbíjená
Vánoční turnaj – stolní tenis
Středoškolské hry – stolní tenis
Pohár J. Masopusta - kopaná
První pomoc - soutěž
Volejbalová liga
108
Biologická olympiáda
65
0
0
0
0
0
90
72
11
0
2
2
Ekonomická olympiáda Zlín
0
0
40
0
Mladý ekonom
0
10
0
0
34
4
0
0
Správným směrem, výtvarná sou.
0
0
0
20
Hudební výchova - soutěže
0
0
4
20
1551
97
164
164
Veletrhy FFY
Psychologická olympiáda
Český jazyk - olympiáda
CELKEM
VÝZNAMNÉ ÚSPĚCHY ŠKOLY A VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ
Matematika
Finanční gramotnost (3. ročník celostátní soutěže), okresní kolo – 5. místo v okresním kole
Grafické předměty
Soutěž vyhlášená Těsnopisným ústavem Praha, krajské kolo Louny – 1. místo, 10. místo a 28.
místo (psaní na klávesnici).
Tělesná a sportovní výchova
Středoškolské hry – stolní tenis: 2. místo dívky, 2. místo chlapci (okresní kolo)
Středoškolská liga – volejbal:
3. místo (okresní kolo)
Fotbal:
1. místo (okresní a krajské kolo), 3. místo (republikové kolo)
Futsal FIFA:
1. místo chlapci (okresní a krajské kolo),
Cizí jazyky
Olympiáda v ruském jazyce – 3. místo a 4. místo (okresní kolo)
Olympiáda ve španělském jazyce – 6. místo (krajské kolo)
Zdravotnická oblast:
Celorepubliková soutěž v poskytování první pomoci Jihlava: 3. místo
Psychologie
Psychologická olympiáda – 1. a 2. místo (krajské kolo)
Dramatická výchova
Pedagogická poema – účast 3. žáků školy v celostátním kole, ocenění za improvizaci
Výtvarná výchova
Výtvarná soutěž – Správným směrem, 2. místo (celostátní kolo)
Festival mladých divadel Most - YONG FOR YONG – výtvarná podpora akce Divadla Most
Hudební výchova
Hudební festival SPgŠ Prachatice – vystoupení pěveckého sboru – 3. místo, sólový zpěv – čestné
uznání, hra na klavír - 3. místo, skupina – čestné uznání (vlastní tvorba)
Dětská porta – vokálně instrumentální skupina – 1. místo (regionální kolo), 2. místo (celostátní
kolo)
Vystoupení pěveckého sboru: veřejná vystoupení zima/jaro ZUŠ Most, Vánoční koncert –
Divadlo Most, Chomutov, Teplice, Sejfem a kostel Most
109
Ekonomické předměty
12. ročník Regionálního veletrhu FF v Mostě
Výsledky FFY OA Most:
5 cen z celkového počtu 9 možných
17. ročník Regionálního veletrhu FF v Plzni
Výsledky FFY OA Most:
1 cena z celkového počtu 12 možných
7. ročník Regionálního veletrhu FF v Praze
Výsledky FFY OA Most:
1 cena z celkového počtu 9 možných
5. ročník Regionálního veletrhu FF v Sokolově
Výsledky FFY OA Most:
2 ceny z celkového počtu 12 možných
19. ročník Mezinárodního veletrhu FF v Praze
Výsledky: žádné medailové ocenění, ale firma Develop se umístila na 4. místě v kategorii
nejlepší stánek
110
9. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ
ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ
Česká školní inspekce ve školním roce 2012/2013 provedla jednu inspekci.
Termín kontroly:
19. – 22. března 2013
Předmět kontroly:
Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného střední školou
podle § 174 odst. 2, písm. a) a b) zákona č. ,561/2004 Sb.. Zjišťování a hodnocení naplnění
školních vzdělávacích programů a jejich souladu s právními předpisy a rámcovými vzdělávacími
programy podle § 174 odst. 2 písm. c) školského zákona. Zjišťování a hodnocení podpory
rozvoje osobnosti žáků v průběhu vzdělávání, na zajištění praktického vyučování a na hodnocení
systému výchovného poradenství a prevence rizikového chování žáků ve střední škole.
Posuzované období - školní roky 2010/2011 až 2012/2013 do data inspekční činnosti
Inspekční tým:
Ing. Varja Paučková, Mgr. Ilona Hronová, Mgr. Karel Nováček, Mgr. Ivana Reihsová, Bc. Jana
Sejvalová, Ing. Zdeňka Hájková, Mgr. Eva Štorkánová
Závěrečné hodnocení:
 Škola poskytuje vzdělávání v souladu se zápisem do rejstříku škol a školských zařízení
 ŠVP pro všechny vyučované obory vzdělání jsou zpracovány v souladu se závaznou
strukturou danou v příslušných rámcových vzdělávacích programech. Dílčí obsahové
nedostatky škola odstranila v průběhu inspekce.
 Škola vytváří rovné podmínky při přijímání ke vzdělávání, v průběhu i při ukončování
vzdělávání. Příkladnou úroveň má výchovné poradenství a oblast prevence rizikového
chování žáků.
 Velmi dobré personální a materiálně technické podmínky umožňují úspěšnou realizaci
všech ŠVP.
 Finanční prostředky, se kterými škola hospodařila ve sledovaném období, umožnily její
fungování, byly účelně a hospodárně využity pro zlepšení podmínek vzdělávání.
Nadstandardní je zapojení do projektové činnosti
 Vynikající úroveň má oblast řízení školy, ředitelka ve spolupráci s dalšími vedoucími
pracovníky úspěšně zvládla proces slučování škol s různorodou vzdělávací nabídkou.
 Škola vytváří bezpečné prostředí pro vzdělávání žáků, účinně podporuje rozvoj jejich
osobnosti. K efektivitě procesu vzdělávání přispívá příznivé školní klima
 K úspěšnému naplnění profilu absolventa přispívá výborná dlouhodobá spolupráce se
sociálními partnery, zejména při zajišťování praktického vyučování, a možnost získat
odborné zkušenosti a prohloubit jazykové dovednosti v zahraničí.
111
10. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
NÁKLADY ORGANIZACE V ROCE 2012
Náklady k 31.12.2012
škola
hl.činnost
z toho SR
Přímé náklady
64 295 682,00
64 119 758,00
64 059 618,00
521/10 mzdy
41 984 265,00
41 984 265,00
41 984 265,00
521/10 UZ 33034 mzdy maturity
521/11 nemocenské dávky
521/16 mimoroz.zdroje - ÚP
521/20 OPPP
83 600,00
83 600,00
83 600,00
171 943,00
171 943,00
171 038,00
44 096,00
44 096,00
ost.příjmy
60 140,00
DČ
175 924,00
905,00
44 096,00
3 365 000,00
3 365 000,00
3 365 000,00
521/28 UZ 98007 PAP
17 000,00
17 000,00
17 000,00
521/32 KÚ prev.riz.chov.00092
12 000,00
12 000,00
12 000,00
521/34 UZ 33031 projekt DUM IN
127 785,00
127 785,00
127 785,00
521/36 UZ 33019 projekt IVOŠ
752 095,00
752 095,00
752 095,00
521/37 UZ 33019 projekt INVOŠ
925 223,00
925 223,00
925 223,00
521/45 UZ 64945 proj.LDV 2
36 000,00
36 000,00
36 000,00
521/46 UZ 64946 proj. LDV 3
15 500,00
15 500,00
15 500,00
521/47 UZ 64947 proj. LDV 4
3 750,00
3 750,00
3 750,00
521/61 mzdy z DČ
34 500,00
0,00
34 500,00
521/62 OPPP z DČ
109 650,00
0,00
109 650,00
521 mzdové náklady
47 682 407,00
47 538 257,00
47 493 256,00
524/01 soc.pojištění (25%)
10 990 907,00
10 990 907,00
10 990 907,00
524/01 UZ 33034 SP
524/02 zdr.pojištění (9%)
524/02 UZ 33034 ZP
524/16 S+Z k ÚP
524/28 UZ 98007 PAP
20 900,00
20 900,00
20 900,00
3 962 587,00
3 962 587,00
3 962 587,00
7 524,00
7 524,00
7 524,00
14 996,00
14 996,00
5 780,00
5 780,00
14 996,00
4 080,00
4 080,00
4 080,00
524/34 UZ 33031 projekt DUM IN
30 500,00
30 500,00
30 500,00
524/36 UZ 33019 projekt IVOŠ
112 091,00
112 091,00
112 091,00
524/37 UZ 33019 projekt INVOŠ
235 754,00
235 754,00
235 754,00
31 428,00
0,00
15 416 547,00
15 385 119,00
15 370 123,00
181 558,00
181 558,00
181 558,00
524 Zákonné sociální pojičtění
525/00 kooperativa
525 kooperativa
31 428,00
0,00
0,00
421 551,00
421 551,00
421 551,00
527/00 UZ 33034 FKS P
836,00
836,00
836,00
527/28 UZ 98007 PAP
170,00
170,00
170,00
527/34 UZ 33031 DUM IN
425,00
425,00
425,00
527/61 Zákl.příděl.FKSP DČ
346,00
0,00
604 886,00
604 540,00
0,00
0,00
527/00 FKS P
527 FKS P
ONIV přímé:
501/02 drobný hm. maj.
143,00
0,00
0,00
44 212,00
44 069,00
501/04 knihy
48 612,73
48 612,73
48 612,73
501/06 předplatné
356,00
356,00
356,00
67 824,00
67 824,00
67 824,00
19 628,00
19 628,00
19 628,00
501 spotřeba materiálu
180 632,73
180 632,73
180 489,73
512/01 cestovné
156 231,00
156 231,00
156 231,00
512/02 cestovné na kurzy
58 728,00
58 728,00
58 728,00
512/03 předs. cest.mat.zkoušky
18 819,00
18 819,00
18 819,00
3 850,88
3 850,88
3 850,88
237 628,88
237 628,88
237 628,88
518/14 odm.předs.a hodnot.M K
63 903,00
63 903,00
63 903,00
518/50 DVPP
16 529,00
16 529,00
16 529,00
518 služby
80 432,00
80 432,00
80 432,00
558/02 učební pomůcky
93 148,39
93 148,39
93 148,39
61 242 847,12
61 242 847,12
61 242 847,12
521/11 cestovné zahraničí
512 cestovné
UZ 33353 - celkem přímé náklady
112
31 428,00
346,00
0,00
44 212,00
501/05 učební pomůcky
14 996,00
604 540,00
501/03 ochranné prostředky
501/04 knihy prevence
144 150,00
5 780,00
524/32 UZ 00092 prev.riz.chování
524/61 Sociál.a zdr.poj. DČ
45 001,00
346,00
143,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Náklady k 31.12.2012
škola
Provozní náklady:
hl.činnost
z toho SR
21 420 054,17
501/00 prob.mat. pro provoz
1 471,00
1 471,00
501/01 prob.mat. pro provoz
655 213,92
655 213,92
483,00
483,00
483,00
407 704,00
407 704,00
407 704,00
9 000,00
9 000,00
9 000,00
501/01 prob.mat. pro provoz dar
501/02 DHM
501/02 DHM dar
501/05 učební pomůcky
14 591 234,95
ost.příjmy
22 727 530,61
DČ
6 828 819,22 1 307 476,44
1 471,00
255 000,00
400 213,92
0,00
0,00
501/05 učební pomůcky dar
18 639,00
18 639,00
501/07 knihy, předpl.provoz
14 493,00
14 493,00
14 493,00
501/09 čistící prostředky
102 643,28
102 643,28
102 643,28
501/55 spotřeba potravin
3 603 248,21
3 603 248,21
116 930,55
0,00
13 592,00
0,00
13 592,00
206 108,57
0,00
206 108,57
501/61 sporřeba mater. Pro DČ
501/62 nábytek DČ
501/63 spotř.potr. DČ
18 639,00
3 603 248,21
116 930,55
501/69 čistící prostředky
21 335,80
0,00
501 spotřeba materiálu
5 170 862,33
4 812 895,41
372 136,28
502/01 elektřina
1 561 851,25
1 561 851,25
1 561 851,25
673 092,00
673 092,00
673 092,00
2 709 990,90
2 709 990,90
2 709 990,90
43 202,70
502/02 vodné, stočné
502/03 otop
502/04 plyn
21 335,80
4 440 759,13
357 966,92
43 202,70
43 202,70
156 672,55
0,00
502/62 vodné DČ
74 408,50
0,00
74 408,50
502/63 otop DČ
118 991,00
0,00
118 991,00
502/64 plyn DČ
2 888,30
0,00
2 888,30
502/61 elektřina pro DČ
502 energie
156 672,55
5 341 097,20
4 988 136,85
4 988 136,85
511/01 oprava učební pomůcky
131 401,05
131 401,05
131 401,05
511/02 oprava inventář školy
114 520,00
114 520,00
114 520,00
933 870,15
511/03 oprava budov školy
0,00
352 960,35
2 690 608,38
2 690 608,38
511/61 opravy UP z DČ
15 501,95
0,00
511/62 opravy inventáře DČ
25 527,00
0,00
25 527,00
511/63 opravy budovy z DČ
126 693,16
0,00
126 693,16
3 104 251,54
2 936 529,43
9 333,00
9 333,00
9 333,00
518/01 nájemné kopírka
39 238,00
39 238,00
39 238,00
518/02 poštovné
86 468,00
86 468,00
86 468,00
518/03 telefonní poplatky
90 446,00
90 446,00
90 446,00
518/04 exkurze
51 520,00
51 520,00
518/05 ostatní
476 524,25
476 524,25
200 000,00
518/06 zpracování mezd
244 075,00
244 075,00
244 075,00
518/07 odvoz odpadu
144 054,20
144 054,20
144 054,20
518/08 školení, čl.přísp.,licence
163 897,00
163 897,00
163 897,00
518/09 revize
142 065,60
142 065,60
142 065,60
518/10 prav.služby
304 099,40
304 099,40
304 099,40
518/11 služby internet
123 403,00
123 403,00
123 403,00
11 086,00
11 086,00
11 086,00
2 600,00
2 600,00
518/15 bankovní poplatky
79 850,86
79 850,86
518/65 ost.sl.pro DČ
31 524,66
0,00
4 527,80
0,00
4 527,80
39 219,60
0,00
39 219,60
511 opravy a udržování
513/00 náklady na reprezentaci
518/13 preventivní prohlídky
518/14 odm.př.a hodn.
518/67 odvoz odpadu DČ
518/70 praní prádla
518/71 internet DČ
518 ostatní služby
2 112,00
0,00
2 046 044,37
1 968 660,31
113
1 756 738,23
15 501,95
1 179 791,20
1 756 738,23
167 722,11
51 520,00
276 524,25
2 600,00
79 850,86
31 524,66
2 112,00
1 589 445,06
379 215,25
77 384,06
549/02 ostatní náklady, poplatky
2 472,58
2 472,58
24 669,00
24 669,00
24 669,00
549/08 prevence
134 799,92
134 799,92
71 564,00
549/16 úřad práce
135 465,00
135 465,00
135 465,00
549/20 výstava světlo
29 517,00
29 517,00
29 517,00
549/20 výstava světlo
10 574,00
10 574,00
549/28 UZ 98007 PAP
42 050,00
42 050,00
5 268,00
5 268,00
549/34 UZ 33031 projekt DUM IN
518 111,00
518 111,00
518 111,00
549/35 UZ 33160 dotace na rom.ž.
9 827,00
9 827,00
9 827,00
784 375,60
784 375,60
784 375,60
549/37 projekt INVOŠ
1 081 503,00
1 081 503,00
1 081 503,00
549/39 UZ 00039 dojíždění žáků
1 156 400,00
1 156 400,00
1 156 400,00
549/45 UZ 64945 proj.LDV 2
155 761,09
155 761,09
155 761,09
549/46 UZ 64946 proj.LDV 3
283 786,55
283 786,55
283 786,55
549/47 UZ 64947 proj.LDV 4
101 686,32
101 686,32
101 686,32
443,00
0,00
549 ostatní náklady z činnosti
4 476 709,06
4 476 266,06
4 229 733,56
551 01 odpisy
1 460 639,00
1 460 639,00
1 460 639,00
558/01 inventář
1 122 353,00
771 353,00
771 353,00
558/01 inventář dar
29 202,00
29 202,00
558/02 učební pomůcky
38 829,61
38 829,61
558/02 učební pomůcky
142 159,00
142 159,00
142 159,00
5 574,11
5 574,11
5 574,11
549/04 pojištění majetku
549/33 dotace M Ú
549/36 projekt IVOŠ
549/63 zák. odv. Koop. DČ
563/00 kurzové ztráty
2 472,58
63 235,92
10 574,00
42 050,00
5 268,00
443,00
246 532,50
443,00
351 000,00
29 202,00
38 829,61
Náklady k 31.12.2012
Náklady dle zdrojů
fondy RF, IF
UZ 33160 podpora rom.žáků
škola
hl. činnost
229 000,00
z toho: S R
229 000,00
229 000,00
9 827,00
9 827,00
9 827,00
UZ 33031 DUM IN
676 821,00
676 821,00
676 821,00
UZ 33034 maturitní zkouška
112 860,00
112 860,00
112 860,00
IVOŠ
1 648 561,60
1 648 561,60
1 648 561,60
INVOŠ
2 242 480,00
2 242 480,00
2 242 480,00
proj.LDV 2
191 761,09
191 761,09
191 761,09
proj.LDV 3
299 286,55
299 286,55
299 286,55
proj.LDV 4
105 436,32
105 436,32
105 436,32
UZ 98007 PAP
65 000,00
65 000,00
65 000,00
1 156 400,00
1 156 400,00
1 156 400,00
88 000,00
88 000,00
88 000,00
UZ 33353 M ŠM T
61 668 249,00
61 668 249,00
61 668 249,00
UZ 00000 KÚ
10 425 000,00
UZ 00039 příspěvek KÚ na dopravu
UZ 00092 KÚ prevence
z ost.příjmů DČ
10 425 000,00
10 425 000,00
vl. Příjmy
8 314 720,66
6 831 320,22
6 831 320,22 1 483 400,44
Celkem
87 233 403,22
85 750 002,78
78 689 682,56 7 060 320,22 1 483 400,44
114
Výnosy organizace v roce 2012
Výnosy k 31.12.2012
škola
hl.činnost
ost.příjmy
z toho SR
Provozní dotace
77 627 649,45
77 627 649,45
77 612 649,45
672/01 ÚSC na provoz
10 425 000,00
10 425 000,00
10 425 000,00
1 156 400,00
1 156 400,00
1 156 400,00
88 000,00
88 000,00
88 000,00
672/04 UZ 00039 přísp.KÚ na dopravu
672/05 UZ 00092 KÚ prevence riz.chování
672/15 Dotace měst M ost
15 000,00
15 000,00
15 000,00
672/21 UZ 33353 otace M ŠM T
61 668 249,00
61 668 249,00
61 668 249,00
672/22 UZ 33019 projekt IVOŠ
1 168 147,20
1 168 147,20
1 168 147,20
672/23 UZ 33031 projekt DUM IN
676 821,00
676 821,00
676 821,00
672/25 UZ 33034 podzimní matur.zk.
112 860,00
112 860,00
112 860,00
9 827,00
9 827,00
9 827,00
2 242 345,25
2 242 345,25
2 242 345,25
65 000,00
65 000,00
65 000,00
7 848 128,16
6 322 383,54
29 005,38
29 005,38
29 005,38
602/02 školné VOŠ
1 546 550,00
1 546 550,00
1 546 550,00
602/03 ubytování žáků
1 143 580,00
1 143 580,00
1 143 580,00
602/04 stravné ve ŠJ
3 603 248,16
3 603 248,16
3 603 248,16
360 305,62
0,00
672/26 UZ 33160 podpora rom.žáků
521/37 UZ 33019 projekt INVOŠ
672/28 UZ 98007 PAP
Vlastní příjmy + DČ
602/01 tržby za služby
602/61 DČ stravování cizí strávníci
602/62 DČ kopírovací práce
DČ
0,00
15 000,00
0,00 6 322 383,54 1 525 744,62
360 305,62
38 919,00
38 919,00
720,00
720,00
602/64 DČ kurzy podpůrné
152 120,00
152 120,00
602/65 DČ akreditované kurzy
173 082,00
173 082,00
2 680,00
2 680,00
291 765,00
291 765,00
602/63 DČ pronáj.věcí movitých
602/66 DČ řekl.činnost, kroužk.vazba
602/67 DČ ubytování cizí
602/68 DČ internet studovna
2 748,00
2 748,00
603/70 DČ nájem tělocvična
203 015,00
203 015,00
603/71 DČ nájem bazén
133 095,00
133 095,00
603/73 DČ nájem jídelna
7 725,00
7 725,00
603/74 DC nájem kmen.učebna
29 800,00
29 800,00
603/76 DČ nájem multimed.učebna
10 800,00
10 800,00
603/80 DČ nájem kantýna, automaty
43 958,00
43 958,00
603/81 DČ nájem služební byt
62 424,00
62 424,00
603/82 DČ nájem výměník
12 588,00
648/01 RF smluvní dary
229 000,00
229 000,00
0,00
229 000,00
649 jiné ostatní výnosy
1 055 763,24
1 055 763,24
596 483,96
459 279,28
277 192,28
277 192,28
277 192,28
649/02 prevence riz.chování vl.příjmy
83 410,00
83 410,00
83 410,00
649/09 CERM AT maturity
38 680,00
38 680,00
38 680,00
649/16 úhrada ÚP na mdy
59 997,00
59 997,00
59 997,00
649/45 proj.LDV 2
191 761,09
191 761,09
191 761,09
649/46 proj.LDV 3
299 286,55
299 286,55
299 286,55
649/47 proj.LDV 4
105 436,32
105 436,32
105 436,32
662 úroky celkem
44 747,12
44 747,12
0,00
662/00 úroky BÚ
649/01 ost.výnosy -přepl.
12 588,00
44 747,12
37 888,67
37 888,67
37 888,67
662/36 UZ 33019 proj. IVOŠ
116,87
116,87
116,87
662/37 UZ 33019 proj. INVOŠ
134,75
134,75
134,75
663/00 kurzové zisky
Výnosy
6 606,83
6 606,83
86 805 287,97
85 279 543,35
115
0,00
6 606,83
78 209 133,41 7 070 409,94 1 525 744,62
Výnosy k 31.12.2012
Výnosy dle zdrojů
škola
fondy RF, IF
hl. činnost
z toho: S R
z ost.příjmů
229 000,00
229 000,00
9 827,00
9 827,00
9 827,00
UZ 33031 DUM IN
676 821,00
676 821,00
676 821,00
UZ 33034 maturitní zkouška
112 860,00
112 860,00
112 860,00
IVOŠ
1 168 264,07
1 168 264,07
1 168 147,20
116,87
INVOŠ
134,75
UZ 33160 podpora rom.žáků
2 242 480,00
2 242 480,00
2 242 345,25
proj.LDV 2
191 761,09
191 761,09
191 761,09
proj.LDV 3
299 286,55
299 286,55
299 286,55
proj.LDV 5
105 436,32
105 436,32
105 436,32
65 000,00
65 000,00
65 000,00
1 156 400,00
1 156 400,00
1 156 400,00
88 000,00
88 000,00
88 000,00
UZ 33353 M ŠM T
61 668 249,00
61 668 249,00
61 668 249,00
UZ 00000 KÚ
10 425 000,00
UZ 98007 PAP
UZ 00039 příspěvek KÚ na dopravu
UZ 00092 KÚ prevence
10 425 000,00
10 425 000,00
vl. Příjmy
8 366 902,94
6 841 158,32
Celkem
86 805 287,97
85 279 543,35
6 841 158,32 1 525 744,62
78 209 133,41
7 070 409,94 1 525 744,62
Hospodářský výsledek organizace v roce 2012
HV dle zdrojů
náklady
UZ
výnosy
výsl.hospod.
fondy RF, IF
64801
229 000,00
229 000,00
0,00
podpora rom.žáků
33160
9 827,00
9 827,00
0,00
DUMIN
33031
676 821,00
676 821,00
0,00
maturitní zkouška
33034
112 860,00
112 860,00
0,00
IVOŠ
33019
1 648 561,60
1 168 264,07
-480 297,53
INVOŠ
33019
2 242 480,00
2 242 480,00
0,00
proj.LDV 2
64945
191 761,09
191 761,09
0,00
proj.LDV 3
64946
299 286,55
299 286,55
0,00
proj.LDV 5
64947
105 436,32
105 436,32
0,00
PAP
98007
65 000,00
65 000,00
0,00
příspěvek KÚ na dopravu
00039
1 156 400,00
1 156 400,00
0,00
KÚ prevence
00092
88 000,00
88 000,00
0,00
MŠ MT
33353
61 668 249,00
61 668 249,00
0,00
provozní příjmy KÚ
00000
10 425 000,00
10 425 000,00
0,00
vlastní Příjmy
00000
8 314 720,66
8 366 902,94
52 182,28
87 233 403,22
86 805 287,97
-428 115,25
Celkem
116
DČ
229 000,00
Hospodaření dle jednotlivých příjmů a dotací k 31.12.2012
text
náklady
výnosy
61 668 249,00
10 425 000,00
6 831 320,22
1 483 400,44
80 407 969,66
65 000,00
1 156 400,00
61 668 249,00
10 425 000,00
6 841 158,32
1 525 744,62
80 460 151,94
65 000,00
1 174 800,00
UZ/AU
přímé náklady - MŠMT
33353
provozní náklady - KÚ
00000/00-59
- vlastní příjmy
00000/00-59
- doplňková činnost
00000/60-99
škola provoz
výsledek
hospodaření
0,00
0,00
9 838,10
42 344,18
52 182,28
MF ČR - dotace na PAP
98007
KÚ - příspěvek na dopravné žákům
00039
KÚ - projekt "Prevence rizik.chování"
00092
88 000,00
88 000,00
KÚ - MŠMT-DŮM-vzděl.pro konkurenceschopnost 33031
676 821,00
112 860,00
9 827,00
229 000,00
1 940 790,60
112 860,00
17 203,00
229 000,00
82 745 877,66
84 087 805,54
1 341 927,88
1 648 561,60
2 242 480,00
191 761,09
299 286,55
105 436,32
1 168 264,07
2 421 455,75
191 761,09
299 286,55
105 436,32
-480 297,53
4 487 525,56
4 186 203,78
-301 321,78
87 233 403,22
88 274 009,32
1 040 606,10
KÚ - podzim. mat. zkouška
33034
KÚ - romská komunita
33160
RF - úhrada smluvních darů
64801
celkem provoz
projekt IVOŠ
/ AU 36 /
33019
projekt INVOŠ / AU 37 /
33019
projekt LDV 2 8/2010-12/2011
64945
projekt LDV 3 8/2011-05/2013
64946
projekt LDV 4 8/2012-04/2013
64947
celkem projekty
CELKEM ŠKOLA před závěrečnými zápisy
Výsledek hospodaření před závěrečnými zápisy
0,00
18 400,00 vratka KÚ
0,00
1 263 969,60 převod HV do RF
0,00
7 376,00 vratka KÚ
0,00
178 975,75 převod HV do RF
0,00
0,00
0,00
1 040 606,10
z toho:
hlavní činnost
1 299 583,70
z toho: provoz /UZ33353+00000/00-59/
ost.dotace na provoz (dopr.,mat.zk.,rom.komunita...….)
9 838,10
1 289 745,60
doplňková činnost
42 344,18
projekty
-301 321,78
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
závěrečné zápisy - převod HV do RF
vratka KÚ
CELKEM ŠKOLA po závěrečných zápisech
0,00
0,00
-1 442 945,35
-25 776,00
-1 442 945,35
-25 776,00
87 233 403,22
86 805 287,97
-428 115,25
Výsledek hospodaření po závěrečných zápisech
-428 115,25
z toho:
hlavní činnost
9 838,10
z toho: provoz /UZ33353+00000/00-59/
ost.dotace na provoz (dopr.,mat.zk.,rom.komunita...….)
doplňková činnost
9 838,10
0,00
42 344,18
projekty /IVOŠ/
-480 297,53
117
11. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH
A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ
Realizované projekty v programu Leonardo da Vinci
Název projektu:
Naší adresou je Evropa
Číslo projektu:
CZ/11/LLP-LdV/IVT/ 134 230
Cíl a obsah projektu:
Cílem projektu je podporovat účastníky odborné přípravy v získávání a používání vědomostí
a dovedností a kvalifikací podporujících osobní rozvoj, zaměstnatelnost a účast na evropském
trhu práce formou odborných stážích v zahraničních organizacích. Škola v rámci projektu
spolupracuje s těmito zahraničními partnery:
1. Lebenshilfewerk Annaberg, e.V.,Německo
2. Sachsiche Schweiz Klinik Sebnitz, Německo
3. Foudantion Twen Twinnig Most-Meppel, Nizozemí
4. Asociata Iuris Civilis Bucuresti- Rumunsko.
Cílová skupina:
Studenti VOŠ a pedagogičtí pracovníci VOŠ žadatele.
Náklady projektu:
27 661 Euro
Obsah projektu:
Celkem se projektu zúčastnilo 24 studentů, kteří se zúčastnili stáže v délce 3 až 4 týdny na
zahraničních pracovištích podle oboru studia, jedná se o nemocniční kliniku, právní a advokátní
kanceláře, podnikatelské firmy a v oblasti sociální – domov pro seniory, péče o děti v pěstounské
péči a zařízení pro handicapované občany.
Projekt byl realizován v období 2 let a finanční krytí těchto odborných stáží bylo kalkulováno
v hodnotě 27 661 Euro.
 Na podzim roku 2011 byly celkem pro 10 studentů realizovány stáže v Rumunsku
(Bukurešť), SRN (Sebnitz a Annaberg)
 Na jaře roku 2012 byly pro 3 studenty realizované stáže v Holandsku (Meppel)
 Na podzim roku 2012 byly realizovány tyto stáže:
o Německo, Anaberg-Buchholz: VOŠ Sociálně právní činnost (2 studenti). SOŠ
Zdravotnický asistent (2 žáci)
o Německo, Sebnitz: SOŠ Zdravotnický asistent (2 žáci)
o Irsko, Dublin: VOŠA Právní asistence (2 studenti), VOŠ Firemní ekonomika
(2 studenti)
Ukončení projektu:
Projekt byl v květnu 2013 uzavřen a v srpnu 2013 byla schválena závěrečná zpráva projektu
118
Název projektu:
Šance v Evropě
Číslo projektu:
CZ/12/LLP-LdV/PLM/ 134 229
Cíl projektu:
Cílem projektu je rozvoj odborných, jazykových a osobnostních kompetencí absolventky VOŠ,
vzdělávacího programu Sociálně právní činnost.
Cílová skupina:
Absolventi VOŠ
Náklady projektu:
4 321 Euro
Obsah projektu:
Obsahem projektu je odborná praxe - stáž absolventky VOŠ, vzdělávacího programu Sociálně
právní činnost, na pracovišti v Německu, v instituci Lebenshilfewerk Annaberg, e.V. Projekt
byl zahájen 1. září 2012 a ukončen byl 28. února 2013, celková délka stáže činila 6 měsíců.
Obsahem stáže byla práce s mentálně postiženými dospělými i dětskými klienty v chráněných
dílnách a v denním stacionáři instituce.
Předložené projekty v LDV
Projekt:
Professional competences in Europe – číslo CZ/13/LLP-LdV/IVT/ 134 280
Cíl a obsah projektu:
Cílem projektu je podporovat účastníky odborné přípravy v získávání a používání vědomostí a
dovedností a kvalifikací podporujících osobní rozvoj, zaměstnatelnost a účast na evropském trhu
práce formou odborných stážích v zahraničních organizacích. Škola v rámci projektu
spolupracuje s těmito zahraničními partnery:
1. Lebenshilfewerk Annaberg, e.V.,Německo
2. Sachsiche Schweiz Klinik Sebnitz, Německo
3. Foudantion Twen Twinnig Most-Meppel, Nizozemí
4. Stock taking Services Dublin, Irsko
5. IAJ Annaberg, Německo.
Cílová skupina:
Studenti VOŠ a pedagogičtí pracovníci VOŠ žadatele.
Náklady projektu:
40 000 Euro
Celkem se projektu zúčastní cca 30 žáků a studentů, kteří budou stážovat po dobu 2 až 4 týdny
na zahraničních pracovištích podle oboru studia, jedná se o nemocniční kliniku, právní
a advokátní kanceláře, podnikatelské firmy a v oblasti sociální - domov pro seniory, péče o děti
v pěstounské péči a zařízení pro handicapované občany a školské zařízení.
Projekt bude realizován v období 2 let a byl schválen v červnu 2013.
119
12. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO
VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ
Místní centrum uznávání a celoživotního učení
Tento statut získala škola jako výstup projektu UNIV, který byl systémovým projektem MŠMT
v rámci ESF v operačním program Rozvoj lidských zdrojů v letech 2006-2008. Obsahem
projektu UNIV bylo připravit školy na poskytování vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání
a celoživotního učení. Dle platné legislativy také připravit školy na proces získání statutu
autorizované osoby pro uznávání celoživotního učení.
Projekt UNIV tak reagoval na stále se měnící společenské potřeby, zrychlující se vývoj
technologiích, technických a informačních procesů a struktur i proměnlivosti trhu práce. Učení
není ve vyspělém světě vnímáno pouze jako v dětství a mládí realizovaná příprava vedoucí
k úspěšnému životu v dospělosti. Učení se stává běžnou součástí života dospělých, dokonce lze
říci, že život dospělých je především neustálým učením.
Škola byla zapojena do projektu UNIV 2 – Kraje a UNIV3 formou vytváření vzdělávacích
programů ve vazbě obory vzdělání našich středních škol.
V souvislosti s uvedenými skutečnostmi se škola snaží nabízet veřejnosti spektrum vzdělávacích
aktiv, které na úrovni jednotlivých kurzů budou rozšiřovat či prohlubovat kvalifikaci účastníků
kurzů. Výstupem jednotlivých kurzů bude osvědčení o absolvování kurzu, což některým
zaměstnancům pomůže v naplňování jejich kariérního růstu.
Centrum uznávání a celoživotního učení Ústeckého kraje, o.p.s.
V rámci projektu UNIV bylo založeno Centrum uznávání a celoživotního učení Ústeckého kraje,
o.p.s. se sídlem Střední škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 21663. Škola je
zakládajícím členem této obecně prospěšné společnosti, v rámci které se škola stane
poskytovatelem celoživotního vzdělávání v rámci Ústeckého kraje.
Mezinárodní centrum Education Development International (EDI) – LCC
International Qualifications (London Chamber of Commerce and Industry)
Na Obchodní akademii bylo v červnu na základě smlouvy o spolupráci založeno výše uvedené
mezinárodní centrum. Na Obchodní akademii v této souvislosti jsou připravováni žáci a na
složení mezinárodní certifikované zkoušky EDI se zaměřením na mezinárodně platnou zkoušku
International Business (Englisch for Business). Příprava na uvedenou zkoušku bude probíhat
formou kurzů i výukovou odborných témat zakotvených přímo do školního vzdělávacího
programu oboru vzdělání Obchodní akademie a Ekonomické lyceum.
V roce 2012/2013 probíhal kurz na přípravu pro složení zkoušky, kurz absolvovalo 13 žáků
Obchodní akademie a 1 student programu Firemní ekonomika. Zkouška proběhla v dubnu 2013
v Praze pro supervizí pracovníků Jazykové školy Jany Trubákové. Zkoušku úspěšně absolvovalo
13 žáků z toho 4 s vyznamenáním, všichni obdrželi platný mezinárodní certifikát úrovně B12.
120
Akreditace Ministerstva zdravotnictví ČR
Škole byla pod č. j. 48675/2008 na dobu tří let s platností do 14. 6. 2012 udělena akreditace
k uskutečňování vzdělávacího programu Prohlubování komunikativních kompetencí sester a pod
č. j. 60031/2009/VZV na dobu tří let s platností do 28. 2. 2013 Prohlubování komunikativních
kompetencí. Na základě této akreditace na podzim 2012 proběhly dva kurzy pro sestry
a ukončená akreditace zatím nebyla prodloužena.
Dne 19. 6. 2013 škola získala akreditaci pod č.j. 7321/2013/VZV pro akreditovaný kvalifikační
kurz Sanitář s dobou platnosti do 30. 6. 2016 a zároveň byla pod stejným jednacím číslem
udělena akreditace vzdělávací instituce.
Dne 8. 8. 2013 škola získala akreditaci pod č.j. 15615/2012/VZV pro akreditovaný kvalifikační
kurz Zdravotně sociální pracovník s dobou platnosti do 31. 8. 2016 a zároveň byla pod stejným
jednacím číslem udělena akreditace vzdělávací instituce.
Akreditace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR
Škole byla pod č.j. 18726/2011-25-518 na dobu tří let s platností do 17. 7. 2011 udělena
akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu Základní norma zdravotnických znalostí pro
pedagogické pracovníky. Na základě této akreditace proběhl kurz v lednu 2013.
Akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
Škole byla pod č. j. 2011/62944-222 s platností do 1. 9. 2015 na dobu čtyř let udělena akreditace
č. 2011/1064-PK k uskutečňování vzdělávacího programu Kvalifikační kurz pro pracovníky
v sociálních službách se zaměřením na péči o děti do tří let, forma prezenční, rozsah
170 vyučovacích hodin.
Zároveň byla škole pod č. j. 2011/64982-2022 s platností do 2. 9. 2011 na dobu čtyř let udělena
akreditace vzdělávací instituce č. 2011/0957-I.
Na základě této akreditace proběhl od února do června 2013 kurz pro zájemce.
Realizované kurzy pro veřejnost
Prohlubování komunikativních kompetencí sester
Cíl: získání kompetencí pro práci sestry a ostatní pracovníky, kurz je akreditován a hodnocen 12ti body
Termín konání: 20. – 21. 10. 2012 a 24. – 25. 11. 2012
Rozsah kurzu: 20 hodin
Obsah kurzu:
- rozvoj komunikativních dovedností sester
- předcházení konfliktům v komunikaci sestra-pacient
- zvládání konfliktních situací
- principy nedirektivního přístupu a transakční analýzy v komunikaci sestra – pacient
Lektor: Mgr. Hana Lisá
Počet účastníků: 24
121
Kurz byl pro účastníky zdarma, neboť byl financován z projektu OPLZ, který získalo
Ministerstvo zdravotnictví ČR pod názvem Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí
nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se
zaměřením na odborné profesní vzdělávání a na vzdělávání v manažerských dovednostech.,
č. projektu: CZ.1.04/1.1.00/46.00001.
Škola jako poskytovatel služeb navázala smluvní vztah s Institutem postgraduálního vzdělávání
ve zdravotnictví, který je objednavatelem našich služeb a zprostředkovatelem pro MZDR ČR.
Akreditovaný kvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách se zaměřením
na péči o dítě do tří let věku s názvem Domácí jesle
Cíl: získat osvědčení pro provozování domácích jeslí jako OSVČ a pro pracovníky v sociálních
službách rozšířit kvalifikaci
Termín kurzu: 15. 2. 2013 – 12. 4. 2013, poté praxe, zkouška 14. 6. 2013, náhradní termín
24. 6. 2013
Obsah kurzu:
- úvod do problematiky sociálních služeb, etika sociální práce, sociálně právní minimum,
metody sociální práce, základy ochrany zdraví, základy psychologie a pedagogiky,
zdravověda, péče o nemocné, komunikační techniky, problematika zdravotního postižení,
aktivizační, výchovné a vzdělávací techniky, základy sociální pediatrie, základy výuky
péče o domácnost.
Lektoři:
- Mgr. V. Mullerová, Mgr. V. Hordějčuková, PhDr. V. Potužáková, Ing. D. Vodrášková,
Mgr. J. Hrabáková, Mgr. A. Pješčáková, Mgr. R. Šrámková, Mgr. L. Bicanová, Mgr.
M. Salačová, Mgr. H. Elexová, Bc. L.Šlégelová, Mgr. L. Makovcová
Počet účastníků: 24
Cena kurzu: 2 000 Kč
Rozsah kurzu: 170 hodin
Výstup: osvědčení o absolvování kurzu, akreditováno MPSV
Příprava k jednotlivé maturitní zkoušce z pedagogiky
Cíl: kurz je určen zejména absolventům středních pedagogických škol, kteří si potřebují doplnit
kvalifikaci pro pracovní pozici – učitel mateřské školy nebo vychovatel (absolventi jiných SOŠ
vykonáním jednotlivé maturitní zkoušky kvalifikaci nezískají)
Termín: 6. 4. – 7. 4. 2013
Rozsah kurzu: 20 hodin
Obsah kurzu:
- úvod do studia speciální pedagogiky, osobnost pedagoga, prostředky výchovy,
- rodina a její význam v životě dítěte,
- péče o děti vychovávané mimo vlastní rodinu,
- rozvoj kognitivní složky osobnosti, estetická výchova, tělesná výchova, environmentální
výchova
- děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
- problematika volné času, multikulturní výchova, mediální výchova
- úloha mateřské školy v životě dítěte, práva dítěte, ohrožené děti,
- sociálně patologické jevy.
122
Lektor: Mgr. Karla Veselá
Počet účastníků: 25
Cena kurzu: 1 500,- Kč/účastník
První pomoc – Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické
pracovníky
Cíl: získání zdravotnických kompetencí první pomoci pro pedagogické pracovníky
Termín konání: 13. 2. 2013 – 20. 3. 2013
Rozsah kurzu: 24 hodin
Obsah kurzu:
- Soustava první pomoci, postup na místě nehody, celkové vyšetření postiženého, přivolání
záchranné služby, definice první pomoci a její způsoby, postup zachránce na místě
nehody s ohledem na vlastní bezpečnost, postup při vyšetření postiženého, přivolání
odborné pomoci, první pomoc při selhávání základních životních funkcí, popis
základních životních funkcí a příčiny jejich selhávání, postup při laické neodkladné
resuscitaci, první pomoc při nejčastějších úrazech, příčiny úrazů (pády, dopravní nehody,
vystavení mechanickým silám, vystavení elektrickému proudu a extrémní okolní teplotě
či tlaku, první pomoc při nejčastějších neúrazových stavech, praktická cvičení
v poskytování první pomoci s využitím pomůcek a za odborného vedení lektora.
Lektor: Mgr. V. Müllerová, Bc. R. Jeníčková
Počet účastníků: 7
Cena kurzu: 1 300,- Kč/účastník
Nabídka kurzů pro veřejnost
1. Kurz Prohlubování komunikativních kompetencí sester
Cílová skupina: zdravotní sestry
Přepokládaný počet uchazečů pro zahájení kurzu: 16
Obsah: rozvoj komunikativních dovedností sester, předcházení konfliktům v komunikaci
sestra – pacient, zvládání konfliktních situací, principy nedirektivního přístupu a transakční
analýzy v komunikaci sestra - pacient
Cena kurzu: 1 500 Kč
Rozsah kurzu: 20 hodin
Výstup: osvědčení o absolvování kurzu, akreditováno Ministerstvem zdravotnictví,
12 kreditů
2. Kurz Prohlubování komunikativních kompetencí
Cílová skupina: ostatní zdravotničtí pracovníci
Přepokládaný počet uchazečů pro zahájení kurzu: 16
Obsah: rozvoj komunikativních dovedností zdravotnických pracovníků, předcházení
konfliktům v komunikaci sestra - pacient, zvládání konfliktních situací, principy
nedirektivního přístupu a transakční analýzy v komunikaci sestra – pacient
123
Cena kurzu: 1 500 Kč
Rozsah kurzu: 20 hodin
Výstup: osvědčení o absolvování kurzu, akreditováno Ministerstvem zdravotnictví,
12 kreditů
3. Kurz Příprava k jednotlivé maturitní zkoušce z pedagogiky
Cílová skupina: absolvent SPgŠ v oboru vychovatelství, který pracuje nebo chce pracovat
jako učitel v MŠ, nebo absolvent SPgŠ v oboru učitelství v MŠ, který pracuje nebo chce
pracovat jako vychovatel
Předpokládaný počet uchazečů pro zahájení kurzu: 16
Obsah kurzu: úvod do studia speciální pedagogiky, osobnost pedagoga, prostředky
výchovy, rodina a její význam v životě dítěte, péče o děti vychovávané mimo vlastní
rodinu, rozvoj kognitivní složky osobnosti, estetická výchova, tělesná výchova,
environmentální výchova, děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, problematika
volné času, multikulturní výchova, mediální výchova, úloha mateřské školy v životě dítěte,
práva dítěte, ohrožené děti, sociálně patologické jevy.
Cena kurzu: 1 500 Kč
Rozsah kurzu: 20 hodin
Výstup: osvědčení o absolvování kurzu a následně osvědčení o jednotlivé maturitní
zkoušce
4. Kurz Finance pod kontrolou
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách a sociální pracovníci, a ostatní, kteří se
v rámci své profese potřebují vzdělat ve finančním poradenství, případně ti, kteří chtějí
realizovat změnu profese
Přepokládaný počet uchazečů pro zahájení kurzu: 16
Obsah kurzu: informace z oblasti finanční gramotnosti, znalosti a dovednosti související
s numerickou gramotností, s produkty finančního trhu a orientace na finančním trhu, tedy
peněžní gramotnost, dále cenovou gramotnost týkající se vývoje cen a inflace. Dále tvorba
finančního plánu, analýza osobních a domácích rozpočtů a možnosti alokace finančních
zdrojů, analýza rozpočtové gramotnosti.
Cena kurzu: 6 500 Kč
Rozsah kurzu: 100 hodin
Výstup: osvědčení o absolvování kurzu
5. Kurz První pomoc
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci, organizace a instituce, které potřebují proškolení
zaměstnanců z hlediska bezpečnosti práce
Přepokládaný počet uchazečů pro zahájení kurzu: 12
Obsah kurzu: Soustava první pomoci, postup na místě nehody, celkové vyšetření
postiženého, přivolání záchranné služby, definice první pomoci a její způsoby, postup
zachránce na místě nehody s ohledem na vlastní bezpečnost, postup při vyšetření
postiženého, přivolání odborné pomoci, první pomoc při selhávání základních životních
funkcí, popis základních životních funkcí a příčiny jejich selhávání, postup při laické
neodkladné resuscitaci, první pomoc při nejčastějších úrazech , příčiny úrazů (pády,
dopravní nehody, vystavení mechanickým silám, vystavení elektrickému proudu
124
a extrémní okolní teplotě či tlaku, první pomoc při nejčastějších neúrazových stavech,
praktická cvičení v poskytování první pomoci s využitím pomůcek a za odborného vedení
lektora.
Cena kurzu: 1 300 Kč
Rozsah kurzu: 24 hodin
Výstup: osvědčení o absolvování kurzu, akreditováno Ministerstvem školství
6. Kurz Péče o dítě do 3 let věku
Cílová skupina: osoby, které chtějí provozovat domácí jesle jako OSVČ a pracovníci
v sociálních službách pro rozšíření kvalifikace
Přepokládaný počet uchazečů pro zahájení kurzu: 12
Obsah kurzu: úvod do problematiky sociálních služeb, etika sociální práce, sociálně právní
minimum, metody sociální práce, základy ochrany zdraví, základy psychologie
a pedagogiky, zdravověda, péče o nemocné, komunikační techniky, problematika
zdravotního postižení, aktivizační, výchovné a vzdělávací techniky, základy sociální
pediatrie, základy výuky péče o domácnost.
Cena kurzu: 8 600 Kč
Rozsah kurzu: 170 hodin
Výstup: osvědčení o absolvování kurzu, akreditováno MPSV
7. Kurz PODMIN – podnikatelské minimum
Cílová skupina: vhodné pro OSVČ jako ekonomické poradenství pro založení a vedení
firmy
Přepokládaný počet uchazečů pro zahájení kurzu: 15
Obsah kurzu: živnostenské podnikání, vedení daňové evidence a účetní agendy, personální
činnosti, písemnosti podnikatele, marketingové činnosti
Cena kurzu: 2 950 Kč
Rozsah kurzu: 50 hodin
Výstup: osvědčení o absolvování kurzu
8. Kurz Nebojte se počítače
Cílová skupina: začátečníci při práci s PC, důchodci, široká veřejnost
Přepokládaný počet uchazečů pro zahájení kurzu: 15
Obsah kurzu: seznámení s možnostmi využívání počítačů k soukromým i společenským
účelům a jako informační zdroj
Cena kurzu: 700 Kč
Rozsah kurzu: 10 hodin
Výstup: osvědčení o absolvování kurzu
9. Kurz Účetní poradna – daňová evidence
Cílová skupina: drobní živnostníci, OSVČ, budoucí samostatní podnikatelé, občanská
veřejnost
Přepokládaný počet uchazečů pro zahájení kurzu: 15
125
Obsah kurzu: seznámení s vedením daňové evidence a povinnostmi podnikatele v oblasti
účetní agendy v praktické formě - práce s dokumentací a odborným softwarem, deník
příjmů a výdajů, evidence pohledávek a závazků, mzdová evidence, výběr z daňových
zákonů, agenda podnikatele. Absolvent kurzu bude schopen samostatně vést účetní agendu
pro malé a střední podnikatele.
Cena kurzu: 2 850,- Kč
Rozsah kurzu: 40 hodin
Výstup: osvědčení o absolvování kurzu
126
13. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A REALIZOVANÝCH
PROJEKTECH
Předložené projekty v OP VK
V daném školním roce škola nepředkládala žádné projekty v OP VK.
Realizované projekty v OP VK
Inovace a modernizace vzdělávacích programů VOŠ - IVOŠ
Výzva:
- Výzvy MŠMT, oblast podpory 2.1, terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory
vyšší odborné vzdělávání.
Cíl projektu:
- Inovace a zvýšení kvality stávajících vzdělávacích programů VOŠ žadatele v souladu
s požadavky znalostní ekonomiky a potřebami trhu práce.
Obsah projektu:
- Vytváření interaktivních opor a výukového e-portálu pro denní i dálkovou formu
vzdělávání v programu Firemní ekonomika a Sociálně právní činnost, zapojení odborníků
do výuky, vytvoření a zapracování kreditního systému hodnocení pro oba programy VOŠ
a zvýšení intersektorální mobility pedagogických pracovníků VOŠ. Projekt jednoznačně
povede ke zvýšení konkurenceschopnosti absolventů žadatele a jejich lepšímu uplatnění
na trhu práce.
Cílová skupina:
- Studenti VOŠ a pedagogičtí pracovníci VOŠ žadatele.
Partner projektu:
- Okresní hospodářská komora v Mostě
- Statutární město Most.
Náklady projektu:
- 6 124 158,Ukončení projektu:
- Projekt byl předložen v červnu 2009, žádost o podporu splnila podmínky přijatelnosti,
projekt je realizován a v průběhu roku 2012/2013 byly podány 2 monitorovací zprávy,
které byly schváleny. V červnu 2013 byla schválena závěrečná zpráva projektu.
Inovace a modernizace vzdělávání a odborné praxe VOŠ - INVOŠ
Výzva:
- Výzvy MŠMT, oblast podpory 2.1, terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory
vyšší odborné vzdělávání.
Cíl projektu:
- Inovace a zvýšení kvality stávajících vzdělávacích programů a odborné praxe VOŠ
žadatele v souladu s požadavky znalostní ekonomiky a potřebami trhu práce.
127
Obsah projektu:
- Vytváření interaktivních opor a výukového e-portálu pro denní i dálkovou formu
vzdělávání v programu Právní asistence, Diplomovaná všeobecná sestra a doplnění
výukového portálu pro denní i dálkovou formu vzdělávání v programu Firemní
ekonomika a Sociálně právní činnost, zapojení odborníků do výuky, vytvoření
a zapracování kreditního systému hodnocení pro program Právní asistence a zapojení
praxe formou modularizace odborné praxe a odborných stáží pro studenty a zvýšení
intersektorální mobility pedagogických pracovníků VOŠ. Projekt jednoznačně povede ke
zvýšení konkurenceschopnosti absolventů žadatele a jejich lepšímu uplatnění na trhu
práce.
Cílová skupina:
- Studenti VOŠ a pedagogičtí pracovníci VOŠ žadatele.
Partneři projektu:
- Okresní hospodářská komora v Mostě
- Statutární město Most
- Advokátní kancelář Teplice
- United Energy, a.s. Most
Náklady projektu:
- 6 319 334,98 Kč
UNIV 2 – KRAJE – proměna středních škol v centra celoživotního učení
Navazující projekt na UNIV
Cíl projektu: proměna středních škol v centra celoživotního učení
1. proměnit postupně střední školy zapojené do projektu na instituce poskytující počáteční
i další vzdělávání
2. vytvářet systematicky a na základě dohody s jednotlivými krajskými úřady sítě škol –
centra celoživotního učení
Přínos pro školu:
- Odborný – rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků
- Společenský – spolupráce se sociálními partnery
- Finanční – lepší postavení škol na trhu vzdělávání
Zapojení školy:
- v pilotáži programů dalšího vzdělávání
- zdravotnický program – Domácí jesle – jako kvalifikační kurz pro pracovníky
v sociálních službách – připraven v červnu 2011, již podruhé pilotován od února do
dubna 2013 s týmem 11 pedagogů, z nichž někteří byli tvůrci programu, počet účastníků
25
UNIV 3 – podpora procesů uznávání
Navazující projekt na UNIV a UNIV 2
Cíl projektu: zkvalitnění systému rekvalifikací a modernizace procesu akreditací
1. zkvalitnit systém rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání výsledků
předchozího učení
128
2. modernizovat proces akreditací rekvalifikačních programů, a to jednak vytvořením
elektronického systému pro přijímání žádostí o akreditaci, jednak inovací potřebných
metodik a vytvořením nových.
Přínos pro školu:
- Odborný – rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků
- Sociální – spolupráce se sociálními partnery, rozšíření nabídky činnosti školy pro
veřejnost
- Finanční – lepší postavení škol na trhu vzdělávání
Zapojení školy:
- tvorba vzdělávacího rekvalifikačního programu Chůva pro dětské koutky, číslo 69-18-M
konkrétně zadání zkoušky
Projekty v regionu - realizované
Projekt „Peer program – „Ano! Pozitivně a s chutí!“ (projekt v rámci
Programu prevence sociálně patologických jevů – Ústecký kraj)
Cíl projektu:
- Výcvik preventistů a realizace prevence v terénu.
Termín realizace:
- leden 2012 – prosinec 2012
Obsah projektu:
- Obsahem byl kurz pro preventisty sociálně patologických jevů v rozsahu 60 hodin,
kterého se zúčastnilo 20 studentů 1. ročníku SPČ VOŠ, kteří následně realizují peerprogramy pro žáky 2. a 3. ročníků SOŠ
Celkové náklady projektu:
- 12 000 Kč, vlastní zdroje 0Kč
Projekt podpořen, realizována příprava, vlastní realizace - září- prosinec 2012.
Projekt „Ztraceni ve škole? Víme, jak na to II.!“
(projekt v rámci Programu prevence sociálně patologických jevů – Ústecký kraj) – projekt
pracován pro 3 typy středních škol
Cíl projektu:
- Prevence sociálně patologických jevů (se zaměřením na šikanu) formou adaptačních dnů
a adaptačních pobytů pro 1. ročníky střední školy
Termín realizace:
- září 2012 - prosinec 2012
Celkové náklady projektu:
- Obchodní akademie - 28 000 Kč,
- Střední pedagogická škola - 24 000 Kč,
- Střední zdravotnická škola – 24 000 Kč
129
Obsah projektu:
a) Adaptačního pobytu v rozsahu 3 dnů absolvovalo 3 třídní učitelé a 75 žáků 1. ročníků
oboru Pedagogické lyceum, Zdravotnické lyceum, Ekonomické lyceum. Pobyt se
uskutečnil v Českém Jiřetíně na chatě Barbora. Program by smluvně zajištěn odborným
týmem vedeným Mgr. Přemyslem Gubáni.
b) Adaptační dny se konaly v rozsahu jeden den pro žáky 1. ročníků oborů Předškolní
a mimoškolní pedagogika, Obchodní akademie, Zdravotnický asistent, Ošetřovatel,
Masér sportovní a rekondiční a Sociální činnost. Pro program adaptačních dnů byly
využity podmínky v budovách školy, na programu se podíleli studenti VOŠ Palestra
z Prahy.
Projekt podpořen, realizována příprava i vlastní realizace.
Projekty v regionu - předložené
Projekt „Peer program – „Setkáváme se s nimi každý den, aneb drogy
všedního dne“
(projekt v rámci Programu prevence sociálně patologických jevů – Ústecký kraj)
Cíl projektu:
- Výcvik preventistů a realizace prevence v terénu.
Termín realizace:
- září 2013 – prosinec 2013
Celkové náklady projektu:
- 19 500 Kč
Projekt nebyl podpořen.
Projekt „Ztraceni ve škole? Víme, jak na to III.!“
(projekt v rámci Programu prevence sociálně patologických jevů – Ústecký kraj)- projekt
zpracován pro 3 typy středních škol
Cíl projektu:
- Prevence sociálně patologických jevů (se zaměřením na šikanu) formou adaptačních dnů
pro 1. ročníky střední školy
Termín realizace:
- září 2013 - prosinec 2013
Celkové náklady projektu:
- Obchodní akademie - 39750 Kč,
- Střední pedagogická škola - 38 500 Kč,
- Střední zdravotnická škola – 44 100 Kč
Vlastní zdroje:
- 38 700 Kč
Projekt nebyl podpořen.
130
Spoluúčast v projektech
Psychologie jinak
Příjemce grantu z OPVK:
- ERUDIS, o. p. s., Praha
Cílová skupina:
- pedagogové středních zdravotnických škol a byl realizován v Praze (Řež u Prahy, Říčany
u Prahy). Metodické workshopy probíhaly v budově FF UK.
Termín projektu:
- březen 2011 až srpen 2013.
Cílem projektu:
- zvýšit profesní rozvoj pedagogů a podpořit osvojování moderních pedagogických metod,
které přispívají ke kvalitnějšímu a efektivnějšímu vzdělávání žáků. Naučit pedagogy
technikám, jak vhodně převádět teorii do zdravotnické praxe. Teoretická výuka
zahrnovala témata předmětu Psychologie a komunikace, cvičení byla zprostředkována
zážitkovou formou.
Obsah projektu:
- projekt byl rozdělen do dvou částí: Psychologie jinak 1 a Psychologie jinak 2, v rámci
obou částí projektu vyučující absolvovali 10 víkendových výukových workshopů,
3 metodické jednodenní workshopy, 6 intervizí a 2 supervize psychologa na škole.
Součástí evaluační části projektu byla hospitace lektorů ve 2 hodinách předmětu
psychologie.
Výstup projektu:
- studijní a metodické materiály, které slouží jako zdroj teoretických informací a námětů na
praktická cvičení a modelové situace. Materiály v listinné a elektronické podobě obdržel
každý frekventant projektu.
Pozice VOŠ, OS, SPgŠ a SZŠ:
- zúčastněná škola prostřednictvím 3 účastníků učitelek psychologie, které po úspěšném
splnění docházky a závěrečného testu obdržely certifikát.
Projekt Active Citizens
(Projekt v rámci OPVK - komunitní vzdělávání pro střední školy)
Číslo projektu:
- CZ.1.07/1.1.00/26.0075
Příjemce dotace:
- British Council
Cíl projektu:
- realizace školení pedagogů a studentů v oblasti komunitního vzdělání,
- realizace studentského komunitního projektu,
- spolupráce a tvorbě metodického materiálu pro komunitní vzdělávání,
- realizace závěrečné konference projektu.
Partner projektu:
- VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most
131
Realizace projektu:
- březen 2013 až prosinec 2014.
Cílová skupina:
- 2 pedagogové a 25 studentů oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika.
Předložené projekty v dotačních programech
Projekt „Oranžová učebna“
(Projekt Podpora regionů pro rok 2011 – dotační program Nadace ČEZ)
Název projektu: Názorná fyzika nás baví
Cíl: modernizace materiálně technického vybavení učeben fyziky
Termín realizace: květen - září 2012
Celkové náklady projektu: 199 000 Kč
Projekt byl vybrán jako vítěz veřejného hlasování v Ústeckém kraji a podpořen v plné výši.
Projekt „Moderní chemická laboratoř“
(Projekt Chytré hlavy pro sever - grantový program firmy Czech Coal, a.s.)
Název projektu: Moderní chemická laboratoř
Cíl: modernizace materiálně technického vybavení učebny chemie
Termín realizace: červen- říjen 2012
Celkové náklady projektu: 440 000 Kč
Projekt nebyl zařazen do veřejného hlasování a nebyl podpořen.
Projekt Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských
zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví
se zaměřením na odborné profesní vzdělávání a na vzdělávání
v manažerských dovednostech
Zajišťuje: Ministerstvo zdravotnictví
Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.00/46.00001.
Zapojení školy: Kurz Prohlubování komunikativních kompetencí sester
Cíl: získání kompetencí pro práci sestry a ostatní pracovníky, kurz je akreditován a hodnocen 12
body
Škola jako poskytovatel služeb navázala smluvní vztah s Institutem postgraduálního vzdělávání
ve zdravotnictví, který je objednavatelem našich služeb a zprostředkovatelem pro MZDR ČR.
132
14. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI SE SOCIÁLNÍMI
PARTNERY
Spolupráce se sociálními partnery
Škola spolupracuje s velkým počtem sociálních partnerů, z čehož nevýznamnějšími z hlediska
regionálního významu a významu pro vlastní vzdělávací nabídku školy jsou:
 Okresní hospodářská komora – partner v rámci projektových aktivit, lektorská činnost
a oponentury absolventských prací, odborné konzultace
 Statutární město Most – Magistrát města Mostu – partner v rámci projektových aktivit,
spolupráce při zařazování absolventů do pracovního procesu, pracoviště pro odborné stáže,
lektorská činnost a oponentura absolventských prací
 Czech Coal, a. s. – spolupráce v oblasti projektů a grantů, podpora projektové činnosti,
spolupráce v oblasti materiálně technického vybavení školy, spolupráce při zařazování
absolventů do pracovního procesu, pracoviště pro odborné stáže,
 Úřad práce v Mostě – lektorská činnosti a oponentury absolventských prací, pracoviště pro
odborné stáže, spolupráce v oblasti kariérového poradenství a vstupu absolventů na trh
práce
 Městská správa sociálních služeb – spolupráce v rámci projektové činnosti, lektorské
činnosti a oponentury absolventských prací,
 Okresní soud v Mostě – spolupráce při zajišťování odborné praxe, pracoviště pro odborné
stáže,
 Fond ohrožených dětí – lektorská činnost a oponentura absolventských prací, příprava
a realizace humanitárních sbírek,
 Probační a mediační služba Most – spolupráce při oponování absolventských prací
a v projektové činnosti,
 K-centrum Most – spolupráce v rámci prevence patologických jevů a humanitárních akcí,
lektorská činnost a oponování absolventských prací,
 Klub národnostních menšin v Mostě – spolupráce v projektové činnosti a při řešení romské
problematiky v regionu,
 Komunitní centrum Chánov – spolupráce při odborných exkurzích žáků v rámci odborné
praxe,
 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. pobočka Most – konzultační činnost, pořadatel
besed, workshopů a seminářů, zajišťování předsednictví u absolutorií,
V oblasti zdravotnického vzdělání jsou to níž uvedení partneři, u kterých žáci a studenti
realizují odborné praxe:
 Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Most, Teplice, Děčín, Chomutov, Ústí nad Labem,
 Nemocnice následné péče Most
 Hospic v Mostě, o.p.s.
 Podkrušnohorská nemocnice následné péče Litvínov
 Nemocnice Kadaň
 Nemocnice Žatec.
133
Spolupráce se zahraničními institucemi
Spolupráce se zahraničními institucemi probíhá především v rámci projektové činnosti, jejíž
obsah je zaměřen na vytváření kompetencí v rámci odborné praxe v zahraničí. Nejvíce
zastoupena je činnost v rámci programu Leonardo da Vinci, kde dochází k realizaci odborných
stáží na zahraničních pracovištích. Spolupráce v rámci tohoto programu trvá již několik let.
Zahraniční spolupracující instituce jsou:
 BWC Chemnitz, SRN,
 Lebenshilfewerk, Annaberg, SRN,
 Sachsiche Schweiz Klinik Sebnitz, SRN,
 STOCK – TAKING SERVICES LTD DUBLIN – Irsko,
 Stichting Stedenband Most –Meppel, Nizozemí,
 Asociata Iuris Civilis Bucuresti, Rumunsko.
Spolupráce při zajištění odborné praxe žáků a studentů
ODBORNÁ PRAXE VE VOŠ
V rámci odborné praxe VOŠ z již vyučovaných vzdělávacích programů (Sociálně právní
činnost, Firemní ekonomika, Právní asistence a Diplomovaná všeobecná sestra) má škola velmi
dobrou spolupráci s řadou odborných institucí, praxi si studenti zajišťují samostatně a dosud se
škola nesetkala se zamítavým postojem oslovených institucí. Spolupráce s institucemi je
dlouholetá a je realizována formou souvislé praxe v rozsahu 30 % výuky, což je vhodné i pro
předkládaný vzdělávací program. Významnou součástí odborné praxe je supervize, která je
realizována vedoucími praxe z dané instituce i ze školy. Souvislá praxe je zakončena
zpracováním hodnocení, které se stává součástí portfolia odborné praxe studenta a podkladem
pro hodnocení splnění odborných kompetencí pro praxi.
Jedná se zejména o tyto instituce:
 Magistrát města (Most, Teplice, Chomutov, Ústí nad Labem),
 Městský úřad (Litvínov, Jirkov, Kadaň, Žatec, Podbořany, Bílina, Duchův, Rumburk),
 Obecní úřad (Jimlín, Otvice, Srbice),
 VZP (Most, Louny, Chomutov),
 Czech Coal, a. s. – personální a vzdělávací centrum,
 Okresní soud (Most, Chomutov),
 Okresní hospodářská komora Most,
 Advokátní kancelář JUDr. Svoboda Teplice,
 Úřad práce (Most, Teplice, Kadaň, Chomutov, Louny, Jirkov, Litvínov, Rakovník),
 Městská správa sociálních služeb (Most, Kadaň, Meziboří, Jirkov, Libochovice, Bystřany,
Chomutov, Jirkov, Ústí nad Labem, Louny – Domov důchodců, Penzion pro důchodce,
Poradna pro manželství a mezilidské vztahy),
 ČEZ, a. s. – Elektrárny Tušimice, Počerady,
 Probační a mediační služba (Most, Chomutov, Teplice, Sokolov),
 Vazební věznice Teplice,
 Věznice (Všehrdy, Nové Sedlo, Valdice),
 Oblastní charita Most – Sovička,
 Oblastní charita Most – Azylový dům pro matky s dětmi,
134




























Komunitní centrum Chánov,
Svaz neslyšících a nedoslýchavých (Ústí nad Labem, Praha),
Agentury profesionálního poradenství pro neslyšící Praha,
Nemocnice následné péče (Most, Litvínov),
Ústav sociální péče (Žatec, Litvínov – Janov),
Rekvalifikační a informační centrum Most,
Kontaktní Centrum White Light Teplice,
Klub národnostních menšin Most,
Energie Meziboří,
Chráněné dílny Most,
Poradna pro integraci Praha,
Dobrovolnické centrum (Kadaň, Ústí nad Labem),
Azylový dům Praha,
Hospic (Litoměřice, Most),
Stacionář Naděje 2000 Chomutov,
Kapka 97 Chomutov,
Dům dětí a mládeže Žatec
Keramost, a. s. Most,
MANPOWER Chomutov ,
Všeobecná zdravotní pojišťovna Most
Technické služby (Most, Chomutov),
České dráhy, s. p. (Ústí nad Labem, Děčín),
Pojišťovna Generali (Litvínov, Most),
Raiffeisen banka (Most, Teplice),
Krajská zdravotní, a. s. – (Nemocnice Most, Teplice, Chomutov, o.z.),
Nemocnice Kadaň,
NNP Zahražany,
Hospic Most, o. p. s.
V rámci projektových aktivit projektu INVOŠ :
 Statutární město Most
 Okresní hospodářská komora Most
 Krajská zdravotní, a.s.
 United Energy, a.s.
 Advokátní kancelář JUDr. Svoboda
ODBORNÁ PRAXE V SOŠ
Odborná praxe na SOŠ je zajišťována sociálními partnery dle obsahu vzdělávání.
Střední pedagogická škola
Odborná praxe na Střední pedagogické škole probíhá ve smluvních zařízeních, kterými jsou
Cvičné školy praxe, v 1. pololetí praxe probíhá v družině 10. Základní školy v Mostě
a 7. Základní školy v Mostě, v 2. pololetí v Mateřské škole Hutnická Most a v Mateřské škole
Zd. Štěpánka Most. Kvalita poskytované spolupráce je již tradičně na vysoké úrovni.
135
Obchodní akademie
Odborná praxe je realizována dle ŠVP v oboru vzdělání Obchodní akademie formou fiktivních
firem a v oboru Ekonomické lyceum formou ekonomických cvičení. Významnou pomocí pro
fiktivní firmy je celoroční spolupráce s firmou Develop Most, a. s. a Czech Coal a. s., která je
garantem průběhu Veletrhu fiktivních firem vždy v říjnu daného školního roku.
Střední zdravotnická škola
Praktická výuka oboru Zdravotnický asistent probíhala ve zdravotnických zařízeních stejně jako
v loňském roce u následujících sociálních partnerů:
 Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z.,
 NNP Zahražany,
 Hospic Most, o. p. s.
Nově byla navázána spolupráce se sociálními partnery, u kterých probíhá praxe žáků oboru
vzdělání Sociální činnost:
 Městská správa sociálních služeb v Mostě,
 Domovy pro seniory v Mostě (ul. Barvířská, J. Wolkera, A. Dvořáka).
Spolupráce s vyššími odbornými a vysokými školami
Škola spolupracuje s vyššími odbornými školami a vysokými školami obdobného zaměření
v oblasti výměny předsedů komise absolutoria, konzultací odborné problematiky tvorby na
úrovni jednotlivých předmětů a organizace vzdělávání. Významná je spolupráce s těmito
školami:
 Masarykova Univerzita, Fakulta sociálních studií, Brno,
 Univerzita Jana Ámose Komenského, Praha
 Vysoká škola finanční a správní Praha, pobočka Most,
 Bankovní institut, vysoká škola v Teplicích,
 Vysoká škola obchodní, Praha,
 Vysoká škola Karlovy Vary,
 VOŠ – obor veřejnosprávní činnost, Varnsdorf,
 Vyšší odborná škola pedagogická, Praha, Evropská ul.,
 Vyšší odborná škola sociální, Prachatice,
 Vyšší odborná škola sociální, Praha, Jahodová ul.,
 Vyšší odborná škola pedagogická, Litomyšl,
 Vyšší odborná škola územně správní, s.r.o. Kladno
 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram,
 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem.
Spolupráce s městem Most
Vztah školy a Magistrátu města Most je postaven na pozitivní spolupráci ve smyslu podpořit
akce, na kterých škola a město mají společný zájem. Většinou se jedná o podporu formou
finančního daru na jednotlivé akce pořádané školou, ale i podporu formou osobní účastí členů
zastupitelstva města a funkcionářů magistrátu na akcích školy. Poděkování patří za podporu akce
zdravotnické školy „Den zdraví“, která byla realizována v prosinci 2012 a měla velký ohlas
školské veřejnosti, dále za pomoc při získání finančních darů pro pěvecký sbor školy, veletrh
136
fiktivních firem apod. Spolupráce se odehrává i na úrovni jednotlivých odborů magistrátu,
zvláště pak odbor školství a odbor sociálních věcí.
Magistrát města Mostu byl také partnerem školy v rámci projektu Inovace a modernizace
vzdělávacích programů VOŠ – ve zkratce IVOŠ kde spolupráce spočívala v koordinaci
a supervizi tvorby výukových opor pro studenty oboru Sociálně právní činnost. Projekt byl
v roce 2013 ukončen.
Další spolupráce je navázána v projektu Inovace a modernizace vzdělávání a odborné praxe – ve
zkratce INVOŠ, kde partnerství spočívá v zajišťování odborné praxe pro studenty oboru Sociálně
právní činnost
Spolupráce s Okresní hospodářskou komorou
Škola je členem OHK a pravidelná spolupráce se odehrává především v oblasti práce vzdělávací
sekce. Vyvrcholením celoroční práce je předání Dobrých listů komory žákům, kteří naplní
stanovená kritéria. Dobrý list komory zajistí absolventům v případě jejich zájmu získat práci
u členských firem.
S Okresní hospodářskou komorou spolupracuje škola dále i v projektové oblasti, kdy je OHK
partnerem projektu nebo škola partnerem v projektech OHK. V roce 2012/2013 OHK
pokračovalo v partnerství školy v rámci projektu Inovace a modernizace vzdělávacích programů
VOŠ – ve zkratce IVOŠ, a jeho spolupráce spočívala v koordinaci a supervizi tvorby výukových
opor pro studenty oboru Firemní ekonomika. Projekt byl v roce 2013 ukončen.
Další spolupráce je navázána v projektu Inovace a modernizace vzdělávání a odborné praxe – ve
zkratce INVOŠ, kde partnerství spočívá v zajišťování odborné praxe pro studenty oboru Firemní
ekonomika.
Dalšími nosnými aktivitami je oponování absolventských prací a účast odborníků z praxe při
Regionálním veletrhu fiktivních firem v Mostě.
Spolupráce se zřizovatelem
Úroveň a charakter spolupráce se zřizovatelem vychází ze zákonných norem. V mnoha směrech
vedení školy konstatuje ztrátu rozhodovacích kompetencí a omezení právní subjektivity. Jedná
se především o ekonomickou oblast v otázce rozpočtu školy, správy a udržování majetku
a hospodaření s fondy organizace. Spolupráce s odpovědnými pracovníky odboru školství
i dalších odborů je vstřícná ve smyslu najít řešení pro dané problémy. Pravidelně jsou školy
informovány o záměrem zřizovatele a plnění cílů v oblasti školství na poradách ředitelů, které se
konají dvakrát za školní rok.
Rada školy
Z rozhodnutí zřizovatele byla usnesením Rady Ústeckého kraje č. 47/110R/2012 zřízena Školská
rada Vyšší odborné školy ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní akademie, Střední
pedagogické školy a Střední zdravotnické školy, Most. Stávající školská rada nahradila dvě
školské rady, které do této doby na škole působily a to Školskou radu vyšší odborné školy
a Školskou radu střední odborné školy.
Ve škole byla dle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) proběhly volby do nově zřízené Školské rady
VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most. Do Školské rady Vyšší odborné školy ekonomické, sociální
a zdravotnické, Obchodní akademie, Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy,
Most při VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ, Most, příspěvková organizace byli v druhém kole voleb
konaném dne 21. 11. a 22. 11. 2012 oprávněnými voliči zvoleni tito kandidáti:
137
Za pedagogické pracovníky:
 Mgr. Bc. Vladimír Šaloun
 Ing. Zdeněk Paďourek
 Mgr. Miroslava Marková
Za zletilé žáky, zástupce nezletilých žáků a studenty:
 Mgr. Bc. Milan Kalců
 Nikola Šimůnková
 Bc. Petr Mrvík
Za zřizovatele:
 Mgr. Oldřich Vojíř Ph.D
 Mgr. Jan Mareš´
 Ing. arch. Luboš Polanský
Na svém prvním jednání členové školské rady zvolili předsedu a místopředsedu rady, vzali na
vědomí informace ředitelky školy o koncepci školy, rozpočtu školy a závěrech výroční zprávy za
školní rok 2011/2012, schválili jednací řád školské rady a Školní řád pro žáky a studenty školy
včetně pravidel hodnocení žáků a studentů. Dále stanovili termíny jednání školské rady.
Společnost pro podporu VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most, o. p. s.
Tato organizace plní nezastupitelnou úlohu v životě školy. Finančně podporuje zájmovou
a mimoškolní činnost žáků, dále sportovní kurzy, odborné exkurze, zahraniční vztahy školy,
podporuje sociálně slabé žáky a prospěchovým stipendiem motivuje žáky talentované. Je
garantem maturitního plesu a jiných reprezentativních akcí školy, a to i v mezinárodních
partnerských kontaktech. Činnost o. p. s. se řídí statutem. Prostředky na obecně prospěšné služby
získává z darů rodičů a od sponzorů. V čele stojí ředitel o. p. s. a tříčlenná správní rada,
kontrolním orgánem je tříčlenná dozorčí rada. Hodnotícím obdobím je školní rok, za který je
vždy zpracována výroční zpráva, která je předkládána rodičům na listopadových třídních
schůzkách.
Orgány o. p. s:
Ředitelka o. p. s.:
 Ing. Jitka Hašková
Správní rada ve školním roce 2012-2013:
 Mgr. Jitka Blažková
 Ing. Hana Rutová
 Mgr. Věra Karpíšková
Dozorčí rada ve školním roce 2012-2013:
 Ing. Jana Langová
 Ing. Vladimíra Budilová
 Mgr. Věra Zárubová
138
Přehled činností vykonávaných ve školním roce 2012-2013:
 Finanční podpora pěveckého sboru,
 Příspěvky na odborné exkurze a kulturní výjezdy žáků,
 Příspěvky na odborné exkurze žáků-1x Velká Británie (12 žáků),
 Příspěvek žákům na lyžařský výcvikový kurz,
 Příspěvek žákům na turistický kurz,
 Příspěvek na „Prevenci užívání návykových látek“ pro SZŠ,
 Příspěvek na „Prevenci šikany“ pro SZŠ,
 Odměny jednotlivcům za reprezentaci a podílu na dobrém jménu školy,
 Odměny žákům za vynikající výsledky ve sportovních, jazykových aj. soutěžích,
 Příspěvek na sportovní a kulturní akce školy (Mladý ekonom, sbor soutěž),
 Příspěvek na výdaje spojené s Veletrhem fiktivních firem,
 Zajištění maturitního plesu SPgŠ a OA Most ze sponzorských darů účelově vázaných na maturitní
ples a z výtěžku z maturitního plesu zajištění důstojného ukončení roku,
 Příspěvek na zajištění návštěvy z Holandska,
 Příspěvek na anglickou a německou verzi informačních materiálů školy.
139
15. VLASTNÍ HODNOCENÍ ČINNOSTI ŠKOLY
Vlastní hodnocení činnosti školy ve školním roce 2012/2013
Osnova vlastního hodnocení činnosti školy ve školním roce 2012/2013
1. Právní vymezení vlastního hodnocení školy
2. Cíle a záměry vlastního hodnocení školy
3. Hodnotící období
4. Hlavní oblasti hodnocení
5. Nástroje hodnocení školy
6. Výsledná zjištění a opatření
7. Závěr
1. Právní vymezení vlastního hodnocení školy
Právní vymezení vychází z § 8 a § 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti
dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.
Vlastní hodnocení školy bylo vypracováno jako součást Výroční zprávy školy za školní rok
2012-2013 a slouží k vyhodnocení naplňování vizí a strategií školy obsažených v koncepci
rozvoje školy vytvořené ředitelem školy.
2. Cíle a záměry vlastního hodnocení školy
Záměrem vlastního hodnocení školy bylo získat novou informaci o kvalitě, efektivitě
a funkčnosti řízení a vzdělávání v instituci a představu o celkovém sociokulturním obrazu školy.
Nová zjištění využít k přijmutí opatření umožňujících realizaci vzdělávání na kvalitativně vyšší
úrovni a posilujících pozitivní vnímání školy veřejností, vlastními zaměstnanci a klienty
vzdělávacích služeb školy.
3. Hodnotící období
Vlastní hodnocení činnosti školy bylo zaměřeno na období školního roku 2012-2013.
4. Hlavní oblasti hodnocení
-
Podmínky ke vzdělávání
Obsah a průběh vzdělávání
Výsledky vzdělávání žáků/studentů
Podpora školy žáků/studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy,
žáků/studentů, rodičů a dalších osob
Výsledky vzdělávání žáků/studentů
Vedení a řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků
140
5. Nástroje hodnocení
Nástrojem hodnocení kvality sledovaných oblastí jsou výstupy zjišťované v rámci kontrolních
a evaluačních činností školy, informace vyplývající z pedagogické dokumentace, z jednání se
sociálními partnery, zřizovatelem, pedagogy, žáky a jejich zákonnými zástupci. Analýza
zjištěných skutečností a jejich porovnání časové řádě poskytuje informace o kvalitativním vývoji
jednotlivých oblastí hodnocení. Na základě zjištěných souvislostí jsou formulována výsledná
zjištění a přijata konkrétní opatření prosazovaná vedením školy při řízení pedagogického procesu
v dalších obdobích.
6. Výsledná zjištění a opatření
Podmínky ke vzdělávání
a) Demografické
Sleduje a reaguje škola na změny v populaci potencionálních žáků/studentů-uchazečů tak, aby
nebyla ohrožena naplněnost školy?
Nástroje:
pravidelné vyhodnocování demografických údajů poskytovaných zřizovatelem, údaje
Českého statistického úřadu.
Zjištění:
V následujících lze očekávat celkový pokles žáků - absolventů základních škol v důsledku
nepříznivého demografického vývoje. Dále pak snížení počtu žáků-uchazečů o maturitní typ
vzdělávání v souvislosti s vyšší náročností maturitní zkoušky a propagací oborů poskytujících
střední vzdělání s výučním listem.
Opatření:
Škola rozšiřuje oborovou vzdělávací nabídku v oblasti maturitního vzdělávání, dále vytváří
podmínky pro vzdělávání žáků v oborech středního vzdělávání a středního vzdělávání
s výučním listem. Předpokládaný úbytek žáků v denních formách středního vzdělávání se
snaží kompenzovat rozšířením vzdělávacích příležitostí v rámci dálkových forem vzdělávání
SOŠ a VOŠ a také v realizaci studijních programů pro dospělé.
b) Personální
Má škola dostatek kvalifikovaných pracovníků, kteří mohou naplňovat současné i budoucí
potřeby školy včetně specializovaných pedagogických?
Nástroje:
Přehledy kvalifikovanosti a věkové struktury pedagogických pracovníků, analýza potřeb
personálního obsazení v souvislosti s tvorbou pracovních úvazků pro následující školní rok.
Zjištění:
Pro realizované obory vzdělávání má škola dostatek kvalifikovaných pracovníků, kteří jsou
schopni zabezpečit kvalitu výuky na požadované úrovni.
Opatření:
Nevyžaduje žádná opatření.
c) Bezpečnostní a hygienické
Jsou na škole respektovány bezpečnostní a hygienické normy?
Nástroje:
Průběžné kontroly budov – technický personál, zjištěné závady v Knize závad, roční prověrky
v rámci BOZP, legislativa BOZP, kontroly OHS, Organizační řád školy, Školní řád školy
141
Zjištění:
Škola přijímá dostatečná bezpečnostní opatření týkající se materiálního vybavení a prostoru
školy.
Škola jasně stanovená a srozumitelná pravidla bezpečného jednání a chování ve škole i při
mimoškolních aktivitách.
Žáci/studenti a zaměstnanci jsou s nimi seznamováni a rozumí jim.
Škola má jasná pravidla pro dohled nad žáky ve škole i na akcích pořádaných školou a osoby
zodpovědné za tento dohled jsou s nimi seznámeny.
Hygienické podmínky odpovídají nejen legislativním povinnostem, ale také dalším potřebám
žáků/studentů a zaměstnanců.
Opatření:
Nevyžaduje žádná opatření.
c) Ekonomické
Jsou na škole finanční prostředky využívány efektivně a v souladu s platnou legislativou?
Nástroje:
Finanční rozvaha školy, vize školy, finanční kontrola školy, účetnictví školy.
Zjištění:
Škola má stanoven jasný rozpočtový plán, který respektuje cíle a priority školy. Učitelé jsou
s ním seznamování na pracovních poradách a pedagogických radách a mají možnost podávat
návrhy na změnu.
Škola aktivně a systematicky vyhledá další možné legální zdroje příjmů (doplňková činnost,
sponzorské dary).
Opatření:
Nevyžaduje žádná opatření.
d) Materiální
Umožňuje materiální vybavení školy efektivní výuku, má škola vytvořenou zpětnou vazbu
o aktuálních potřebách a intenzitě využívání materiálního vybavení školy?
Nástroje:
Školní vzdělávací plány, požadavky předmětových komisí, požadavky na umístění výuky do
odborných učeben, hospitační činnost školy, inventarizace školy.
Zjištění:
Škola využívá prostor, který má k dispozici, efektivně.
Využití pně odpovídá potřebám a nárokům zaměstnanců a žáků/studentů.
Škola dostatečné a vhodné vybavení a zařízení včetně učebních pomůcek, které slouží
učitelům k naplňování vytyčených výukových cílů.
Zaměstnanci mají dostatek vhodných materiálních prostředků k efektivnímu vykonávání
jejich pracovní činnosti.
Žáci mají přístup k materiálním zdrojům (např. knihovna, počítače, laboratoře) tak, aby se
mohli sami dále vzdělávat.
Zvyšující se potřeba materiální a technické podpory nově zavedených oborů vzdělávání,
především v souvislosti s výukou odborných předmětů ve vyšších ročnících studia (Masér
sportovní a rekondiční, Sociální činnost).
142
Opatření:
Nepodceňovat vyčleňování finančních prostředků sloužících na obnovu a údržbu
informačních technologií, dataprojektorů apod.
Zaměřit se na rostoucí se nároky učebních pomůcek pro nově vytvořené obory vzdělávání.
Upřednostnit intenzivní využívání učebních pomůcek na úkor extenzivního rozšiřování
jednotlivých sbírek.
Pokračovat v budování nových odborných učeben, zejména vybudovat a vybavit chemickou
a fyzikální laboratoř.
Obsah a průběh vzdělávání
a) Vzdělávací program
Odpovídají vzdělávací programy legislativním normám a jsou realizovány a vytvářeny
v souladu se socioekonomickými podmínkami a reálnými možnostmi školy?
Nástroje:
Metodický dohled ČŠI, metodický dohled NUOV, platná legislativa, informační zdroje
MŠMT, Dlouhodobý záměr školy, vize školy, sociální partneři, předmětové komise, roční
evaluace ŠVP předmětovými komisemi, analýza plnění časového rozvožení výuky.
Zjištění:
Škola respektuje ve vzdělávacích programech místní socioekonomické podmínky.
Škola zjišťuje potřeby návazného vzdělávání, a kde je to možné, snaží se je zahrnout do
vzdělávacího programu.
Očekávané výstupy v ŠVP jsou formulovány tak, aby byly ověřitelné.
Na aktualizaci ŠVP se podílejí všichni učitelé školy.
Aktualizace probíhá pravidelně.
Opatření:
Nevyžaduje žádná opatření.
b) Plánování výuky
Je výuka ve škole plánována a dostatečně monitorována její kvalita a průběh?
Nástroje:
Časová rozvržení učiva, zápisy v třídních knihách, analýza plnění časového rozpisu učiva,
závazné učební dokumenty – osnovy MŠMT, ŠVP, hospitační činnost vedení školy, analýza
plnění individuálních vzdělávacích plánů, pedagogické rady – výsledky vzdělávání, Školní
řád.
Zjištění:
Tematické plány/učební plány jednotlivých předmětů vycházejí ze vzdělávacích programů.
Tematické plány/učební plány jsou reálné, tj. respektují dané podmínky vzdělávání
(materiální, lidské zdroje, demografické podmínky).
Škola vytváří prostor k začlenění aktuálních vzdělávacích potřeb.
Škola poskytuje prostor pro individuální přístup jednotlivých učitelů.
Příprava učitelů na výuku vychází po obsahové stránce z tematických plánů/učebních plánů.
Vyučující při výuce reagují na aktuální dění ve škole, společnosti.
Učitelů jsou vedeni k jasnému stanovení pravidel hodnocení, informují o nich žáky a sami se
jimi řídí.
Škola po organizační stránce vytváří podmínky pro propojení a návaznost praktického
a teoretického vyučování.
143
Opatření:
Zavedení nových formulářů pro efektivnější a přehlednější plánování rozvržení tematických
celků výuky a realizace kompetencí a průřezových témat.
V rámci zohledňování individuálních potřeb žáků školy využívat Šablony MŠMT –
individualizace výuky v předmětech anglický jazyk, matematika, český jazyk – 2012-2014
c) Podpůrné výukové materiály
Vytváří škola dostatečné podmínky pro tvorbu a využívání výukových materiálů?
Nástroje:
ŠVP, předmětové komise, školní seznamy učebnic, projekty DUMIN, IVOŠ, INVOŠ.
Zjištění:
Škola má vytvořen systém informovanosti žáků a studentů o titulech učebnic, které jsou pro
výuku nezbytné.
Žáků prvních ročníků škola zabezpečuje organizovaný nákup učebnic.
Žáci/studenti školy mají možnost využívat výukové podpory umožňující dálkový přístup.
Škola vytváří podmínky pro využívání výpočetní techniky, Internetu, dataprojektoru, WIFI
při vlastní výuce i volném pobytu žáků a studentů ve škole.
Žáci jsou podporováni ve vyhledávání a používání dalších zdrojů.
Opatření:
Nevyžaduje žádná opatření.
d) Realizace výuky
Je výuka realizována efektivně, je monitorována kvalita výstupů a jsou využívány
standardizované metody hodnocení?
Nástroje:
Analýza režimu suplování, rozvrh školy, rozbor hospitační činnosti vedení školy, vzájemné
hospitace a ukázkové hodiny, další vzdělávání pedagogických pracovníků, analýza zápisu
klasifikace informačním systému školy.
Zjištění:
V rámci rozvrhu a suplování škola v maximální možné míře vytváří příležitosti k učení
žáků/studentů.
Škola vede učitele k využívání různorodých motivačních postupů.
Učitelé pro hodnocení žáků/studentů využívají různé formy, které respektují různé způsoby
učení.
Hodnocení žáků/studentů je přirozenou součástí výuky a napomáhá dalšímu rozvoji
žáků/studentů.
Opatření:
Zaměřit se na zvládnutí dovednosti sebehodnocení žáků/studentů.
e) Mimovýukové aktivity
Podporuje a realizuje škola mimovýukové aktivity žáků/studentů?
Nástroje:
Zprávy předmětových komisí, analýza výsledku soutěží a přehlídek, harmonogram školního
roku.
Zjištění:
Škola organizuje mimovýukové aktivity, které jsou zaměřené zejména na rozvoj dovedností
a klíčových kompetencí, který je v podmínkách běžné výuky hůře proveditelný (výlety,
zahraniční pobyty, stmelovací kurzy, sportovní dny, koncerty apod.).
144
Škola nabízí mimovýukové aktivity dle potřeb a zájmu žáků/studentů.
Škola podporuje mimoškolní aktivity žáků/studentů, které jsou v souladu s cíli a hodnotami
školy (podpora materiální (finanční), personální, záštita).
Opatření:
Nevyžaduje žádná opatření.
f) Spolupráce s rodiči
Spolupracuje škola dostatečně s rodiči, vytváří podmínky pro rozvoj této spolupráce?
Nástroje:
Analýza žádostí a stížností, výstupy z třídních schůzek, jednání s rodiči, kulaté stoly ředitele
školy – neformální setkání žáků/studentů s ředitelem školy, podněty školské rady.
Zjištění:
Rodičům je doporučováno, aby se angažovali v učení svého dítěte.
Rodiče jsou informováni o tom, co mohou udělat v domácí přípravě, aby podpořili své dítě
v učení.
Rodiče i škola se informují navzájem o důležitých skutečnostech týkajících se dítěte a života
školy.
Opatření:
Nevyžaduje žádná opatření.
g) Spolupráce s odbornými institucemi a zřizovatelem
Jaká je úroveň spolupráce se zřizovatelem a odbornými institucemi?
Nástroje:
Metodické vedení zřizovatelem, analýza výstupů jednání a spolupráce s okresní hospodářskou
komorou, zřizovatelem, úřady práce, pedagogickými centry a pedagogicko-psychologickými
poradnami, poradnami, Policií ČR a Městskou policií Most.
Zjištění:
Škola je v kontaktu s důležitými odbornými institucemi, které mohou pomoci při řešení
problémů žáků/studentů.
Škola spolupracuje s různými odbornými institucemi v rámci preventivních programů.
Zřizovatel se významně podílí na rozvoji školy.
Opatření:
Nevyžaduje žádná opatření.
Výsledky vzdělávání
a) Znalosti a dovednosti
Odpovídají výsledky žáků/studentů požadovaným standardům?
Nástroje:
Pedagogické rady, výsledky standardizovaných testů, výsledky maturitních zkoušek, výsledky
přehlídek a soutěží.
Zjištění:
Žáci mají osvojené požadované znalosti a dovednosti.
Žáci školy dosahují významných úspěchů v různých soutěžích.
Škola jako celek vykazuje průměrnou úspěšnost v maturitních zkouškách ve srovnání
s republikovými hodnotami, nadprůměrných výsledků dosahují především žáci vzdělávání
v oborech Obchodní akademie a Pedagogické lyceum, problémových výsledků dosahují
145
předavším obory dálkového vzdělávání a oboru zdravotnický asistent v denní formě
vzdělávání vzdělávaných dle osnov MŠMT, které nezohledňovaly státní maturitní zkoušku
a upřednostňovaly odbornou přípravu.
Opatření:
Vytvořit metodiku naplňování kritérií hodnocení žáků v jednotlivých předmětech.
Vypracovat metodiku ročníkových srovnávacích testů.
Vést učitele maturitních předmětů k vzájemnému předávání zkušeností z přípravy
a hodnocení žáků/studentů závěrečných ročníků.
V rámci dalšího vzdělávání vést vyučující k zvládnutí efektivních a moderních metod
vyučování.
Vypracovat strategii motivace žáků/studentů s cílem jejich aktivního přístupu k výuce a snaze
o co nejvyšší osobnostní rozvoj.
Kompenzovat doučováními příležitostmi pro žáky nedostatečnou hodinovou dotaci osnov
MŠMT.
b) Úspěšnost absolventů
Nacházejí absolventi školy uplatnění na trhu, jsou pozitivně hodnocení sociálními partnery?
Nástroje:
Sociální partneři, Okresní hospodářská komora, dotazníky výchovných poradců, informace
třídních učitelů závěrečných ročníků.
Zjištění:
Žáci mají potřebu být v životě úspěšní.
Absolventi školy jsou veskrze úspěšní v dalším studiu a jsou pozitivně hodnoceni také
v zaměstnání.
Opatření:
Nevyžaduje žádná opatření.
Vedení a řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků
a) Strategické řízení
Má škola vytvořenou vlastní smysluplnou vizi a naplňuje ji ve svých plánech?
Nástroje:
Dlouhodobý záměr školy, legislativa zřizovatele, pedagogické rady a pracovní porady,
neformální setkání vedení se zaměstnanci.
Zjištění:
Poslání, hodnoty a vize školy jsou jasně formulovány a zaměstnanci se s nimi ztotožňují.
Vize a cíle školy jsou v souladu se strategickými dokumenty MŠMT a kraje.
Vize, poslání školy a sdílené hodnoty se promítají do cílů školy, jsou součástí image školy
a jsou patrné ve vzdělávacích programech.
Škola realizuje strategické plánování.
Opatření:
Nevyžaduje žádná opatření.
146
b) Organizační řízení školy
Je organizační struktura řízení efektivní, jsou kompetence adekvátně rozděleny?
Nástroje:
Pracovní porady, pedagogické rady, jednání s předsedy předmětových komisí, informační
systém školy, porady vedení, analýza plnění zadaných úkolů.
Zjištění:
Pravomoci a úkoly zaměstnanců jsou rozděleny tak, že fungování školy a jednotlivých týmů
je efektivní.
Vytíženost jednotlivých pracovníků je přiměřená, problematickou oblastí je přetížení
sekretariátu školy v souvislosti se zvyšujícím se počtem žáků/studentů ve škole a vysoké
úvazky jednotlivých vyučujících.
Zaměstnanci v klíčových pozicích jsou zastupitelní jinými zaměstnanci.
Zástupci jsou průběžně informováni o všem podstatném, aby mohli v případě potřeby zastávat
pozici bez dalšího zaučování.
V rámci celé školy a mezi dalšími partnerskými subjekty jsou efektivně předávány a sdíleny
podstatné informace týkající se chodu školy.
Porady jsou vnímány jako přínosné jak z hlediska ředitele, tak ostatních pracovníků.
Ukládání a archivování důležitých dokumentů (převážně vyžadovaných legislativou) je
přehledné, logicky tříděné.
Existuje archivační řád a směrnice.
Pro každý školní rok je sestaven přehledný harmonogram činností.
Je zabezpečena dostupnost vedení zaměstnancům a žáků/studentům.
Do plánování činností školy jsou zapojeni všichni zainteresovaní zaměstnanci.
Opatření:
Postupně snižovat počet přespočetných hodiny v úvazcích vyučujících.
c) Pedagogické řízení školy
Je pedagogický proces řízen v souladu s legislativou a umožňuje řízení vytvoření zpětné vazby
a zkvalitňování celého systému?
Nástroje:
Jednání školských rad, jednání předmětových komisí, týmová práce v rámci projektových
činností školy, neformální setkání pedagogů, semináře a konference pořádné školou.
Zjištění:
Spolupráce se sociálními partnery a školskými radami podílejí na řízení školy, hodnocena
jako přínosná.
Škola má vytvořen prostor pro individuální přístup učitele v různých oblastech
pedagogického působení.
Škola má vytvořeny podmínky pro spolupráci učitelů v různých oblastech.
Škola vytváří podmínky pro předávání a sdílení různých informací týkající se problematiky
učení, vyučování a výchovy.
Existuje systém zajišťující v případě odchodu pedagogického pracovníka zachování klíčových
informací.
Jsou formulována jasná pravidla a kritéria pro hodnocení žáků/studentů.
Výsledky vzdělávání žáků/studentů jsou získávány transparentně, podle předem daných
pravidel.
Výsledky vzdělávání žáků/studentů systematicky evidovány a zpracovávány.
147
Jsou stanovena opatření pro zvládání problémového chování žáků/studentů.
Opatření:
Nevyžaduje opatření.
d) Profesionalita a rozvoj lidských zdrojů
Vytváří škola podmínky pro osobnostní a profesní růst zaměstnanců a optimální klima na
pracovišti?
Nástroje:
Hodnotící pohovory s novými učiteli, zprávy předmětových komisí, osobní jednání
s pedagogy, směrnice školy.
Zjištění:
Náplň práce pro zaměstnance je srozumitelná.
Novám učitelům je poskytována podpora při začlenění do chodu školy a to v různých
aspektech (pedagogická činnost, administrativní a organizační chod školy, sociální prostředí
školy apod.).
Zaměstnancům je umožněno další vzděláváni v případě, že je odůvodnitelné (zájem učitele,
potřeba školy, apod.).
Vzdělávání pedagogů je v souladu s potřebami školy v blízkém a středním časovém horizontu
plánováno.
Pravidla hodnocení a odměňování zaměstnanců jsou jasně stanovena.
Vedení oceňuje zejména vyšší výkon, větší kvalita.
Pravidla hodnocení jsou zaměstnancům kdykoliv dostupná.
Zaměstnanci jsou spokojeni s tím, jak jim vedení vychází vstříc při sladění profesního
a osobního života či při řešení mimořádných osobních událostí.
Opatření:
Vytvořit metodiku pro pravidelně sebehodnocení, sebereflexi pedagogů jako součást
hodnocení jejich pracovních výkonů.
Rozšířit náplně práce zaměstnanců o takzvané „měkké dovednosti“ (kultura školy, týmová
spolupráce apod.).
e) Partnerství školy a externí vztahy
Je škole při posilování partnerství a vyhledávání nových vztahů dostatečně aktivní a úspěšná?
Nástroje:
Analýza spolupráce se sociálními partnery, propagační strategie školy, zapojení do projektové
činnosti, analýza mediálních zpráv o škole a akcích, které pořádá, analýza návštěvnosti akcí
pořádaných školou.
Zjištění:
Škola využívá různé příležitosti propagace školy na veřejnosti (např. internetové stránky,
zprávy o akcích školy v regionálním tisku, účast na veletrzích škol, dny otevřených dveří,
akce pořádané školou pro veřejnost.
Škola aktivně vyhledává možnosti navazování kontaktů a spolupráce s novými partnery.
Škola se aktivně zapojuje do možnosti spolupráce s partnery na společných projektech.
Škola se aktivně uchází o možnosti členství ve vzdělávacích organizacích.
Spolupráce s partnery školy je hodnocena (učiteli, žáky) jako přínosná.
Kontakty jsou systematicky udržovány a posilovány.
Opatření:
Nevyžaduje opatření.
148
Závěr
Závěrem lze konstatovat, že v žádné ze sledovaných oblastí nebyla shledána žádná závažná
zjištění vyžadující koncepční a neodkladné systémové změny. Navržená opatření mají dílčí
charakter a přispějí k zefektivnění pedagogického procesu. Opatření budou realizována
v průběhu školního roku 2013-2014.
Realizace opatření ve školním roce 2012/2013
Na základě zjištění vycházejících z vlastního hodnocení činnosti školy v období 2009 až 2012
bylo navrženo přijmout opatření s cílem realizovat vzdělávání na kvalitativně vyšší úrovni
a posílit pozitivní vnímání školy veřejností, vlastními zaměstnanci a klienty vzdělávacích služeb
školy.
V následujícím textu je přehled realizovaných opatření ve školním roce 2012/2013.
Opatření realizovaná ve školním roce 2012/2013
Ve školním roce 2012/2013 byly podniknuty kroky k akreditaci nových vzdělávacích programů
pro vyššího odborného vzdělávání: Předškolní a mimoškolní pedagogika, Sociální pedagogika
a Diplomovaný nutriční terapeut. Škola realizací opatření naplňuje předsevzetí rozšířit oborovou
vzdělávací nabídku a kompenzovat předpokládaný úbytek žáků v denních formách středního
vzdělávání.
V souvislosti s potřebou materiální podpory výuky nově realizovaných oborů byla zřízena
a vybudována odborná učebna pro obor Masér sportovní a rekondiční.
V rámci zohledňování individuálních potřeb žáků školy proběhla ve školním roce 2012/2013
individualizovaná výuka v předmětech anglický jazyk, matematika, český jazyk. Výuka byla
realizována v rámci projektu DUMIN realizovaného v rámci dotačního programu MŠMT „EU
peníze středním školám“.
Kvalita výuky byla podpořena tvorbou nových vzdělávacích materiálů, které ve školním roce
2012/2013 vznikly v rámci projektu INVOŠ pro vyšší odborné vzdělávání a DUMIN pro střední
odborné vzdělávání.
Jako podporu žákům s horšími výsledky ve vzdělávání stanovilo vedení školy povinnost dvou
konzultačních hodin pro každého vyučujícího, ve kterých mohou žáci a studenti školy řešit
s příslušným vyučujícím případné studijní problémy.
S cílem podpořit přípravu žáků na „nový typ maturitní zkoušky“ byl pro vyšší ročníky oboru
Zdravotnický asistent upraven učební plán v školním vzdělávacím programu Zdravotnický
asistent Most. V předmětu matematika byla ve třetím ročníku zvýšená hodinová dotace ze dvou
hodin týdně na tři hodiny týdně s platností od 1. ročníku 2011/2012.
Ve školním roce 2012/2013 byla s cílem efektivnějšího zvládnutí administrativních úkonů školy
zřízena nová pracovní pozice pro administrativního pracovníka a tato pozice byla obsazena. Dále
byla provedena změna v přidělení kompetencí jednotlivých pracovníků a vytvořena nová
organizační struktura sekretariátu školy.
Ve školním roce 2012/2013 provedl každý vyučující školy vlastní hodnocení zaměřené na plnění
obsahu učiva, realizaci kompetencí a naplňování průřezových témat, které si v osobních plánech
sám stanovil.
Výsledky komplexní kontroly ČŠI v březnu 2013 potvrdily, že přijatá opatření přinesla zvýšení
efektivity do vzdělávacího procesu školy.
149
16. TABULKY ZADANÉ ZŘIZOVATELEM
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012, 2013
Seznam tabulek KEVIS
VZ 12/13 - identifikace Identifikační tabulka
VZ 12/13 - SŠ
Počty přihlášených
Počty přijatých
Počet odvolání
Prospěch - I. pololetí
Prospěch - II. pololetí
Skladba žáků u závěrečné resp. maturitní zkoušky
Prospěch žáků u poprvé skládané závěrečné resp.maturitní zkoušky
Prospěch žáků u opravné závěrečné resp. maturitní zkoušky
Hodnocení chování žáků na střední škole
Docházka žáků denní formy studia střední školy
Účast žáků střední školy v přehlídkách a soutěžích
Interní pracovníci SŠ
Externí pracovníci SŠ
Věková skladba a kvalifikovanost interních PP na SŠ
Další vzdělávání interních PP na SŠ
VZ 12/13 - VOŠ
Počty přihlášených
Počty přijatých
Počet odvolání
Hodnocení výsledků vzdělávání studentů VOŠ
Skladba studentů u absolutoria na VOŠ
Prospěch studentů u poprvé skládaného absolutoria
Prospěch studentů u opravného absolutoria
Interní pracovníci VOŠ
Externí pracovníci VOŠ
Věková skladba a kvalifikovanost interních PP na VOŠ
Další vzdělávání interních PP na VOŠ
150
VZ 12,13 SŠ+SOŠ
IDENTIFIKAČNÍ TABULKA
Název subjektu podle rozhodnutí
Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická,
Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední
zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace
Adresa
Zd. Fibicha 2778, 434 01 Most
Jméno ředitele
RNDr. Jana Adamcová
Jméno osoby odpovědné za vyplnění Mgr. Richard Kropáček
VZ 12,13 SŠ
TŘÍDY SOŠ – ostatní formy studia
Počet tříd ostatní studium
15
POČTY PŘIHLÁŠENÝCH SOŠ – denní studium
1. kolo stř. vzděl.
0
2. kolo stř. vzděl.
0
Do dalších kol stř. vzděl.
0
1. kolo stř. vzděl. s výuč. listem
22
2. kolo stř. vzděl. s výuč. listem
1
Do dalších kol stř. vzděl. s výuč. listem
0
1. kolo stř. vzděl. s mat.
507
2. kolo stř. vzděl. s mat.
8
Do dalších kol stř. vzděl. s mat.
0
POČTY PŘIJATÝCH SOŠ – denní studium
1. kolo stř. vzděl.
0
2. kolo stř. vzděl.
0
Do dalších kol stř. vzděl.
0
Skutečně nastoupilo stř. vzděl.
0
1. kolo stř. vzděl. s výuč. listem
22
2. kolo stř. vzděl. s výuč. listem
1
Do dalších kol stř. vzděl. s výuč. listem
0
151
Skutečně nastoupilo stř. vzděl. s výuč. listem
11
1. kolo stř. vzděl. s mat.
374
2. kolo stř. vzděl. s mat.
8
Do dalších kol stř. vzděl. s mat.
0
Skutečně nastoupilo stř. vzděl. s mat.
190
POČTY ODVOLÁNÍ SOŠ – denní studium
1. kolo odvolání celkem
10
2. kolo odvolání celkem
0
další kola odvolání celkem
0
1. kolo přijatí autoremedura
3
2. kolo přijatí autoremedura
0
další kola přijatí autoremedura
0
1. kolo přijatí odvolání ke KÚ
0
2. kolo přijatí odvolání ke KÚ
0
další kola přijatí odvolání ke KÚ
0
PROSPĚCH SOŠ I. POLOLETÍ – denní studium
Počet žáků stř. vzděl. s maturitou
8791
Z toho prospělo s vyzn. stř. vzděl. s mat.
40
Z toho prospělo stř. vzděl. s mat.
609
Z toho neprospělo stř. vzděl. s mat.
230
Z toho ostatní
0
Počet žáků stř. vzděl. s výučním listem
48
Z toho prospělo s vyzn. stř. vzděl. s výučním listem
0
Z toho prospělo stř. vzděl. s výučním listem .
22
Z toho neprospělo stř. vzděl. s výučním listem .
26
Z toho ostatní
0
1
Celkový počet žáků, kteří se v daném pololetí na škole vzdělávali, číslo neodpovídá reálnému počtu žáků
v konkrétním čase (zahrnuje žáky, kteří v průběhu pololetí do školy přistoupili i žáky, kteří ze školy odešli)
152
PROSPĚCH SOŠ II. POLOLETÍ – denní studium
Počet žáků stř. vzděl. s maturitou
850
Z toho prospělo s vyzn. stř. vzděl. s mat.
47
Z toho prospělo stř. vzděl. s mat.
751
Z toho neprospělo stř. vzděl. s mat.
52
Z toho ostatní
0
Počet žáků stř. vzděl. s výučním listem
47
Z toho prospělo s vyzn. stř. vzděl. s výučním listem
0
Z toho prospělo stř. vzděl. s výučním listem .
38
Z toho neprospělo stř. vzděl. s výučním listem .
9
SKLADBA ŽÁKŮ U MATURITNÍ ZKOUŠKY – denní studium
Počet žáků konajících poprvé MZ stř. vzděl. s mat.
184
Z toho žáci z daného šk. roku
184
Z toho žáci z minulého šk. roku
0
Z toho žáci z předchozích šk. let
0
Počet žáků konajících opravnou MZ stř. vzděl. s mat.
27
PROSPĚCH ŽÁKŮ U POPRVÉ SKLÁDANÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY – denní studium
Počet žáků konajících poprvé MZ stř. vzděl. s mat.
184
Z toho u MZ prospělo s vyzn.
23
Z toho u MZ prospělo
106
Z toho u MZ neprospělo
37
PROSPĚCH ŽÁKŮ U OPRAVNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY – denní studium
Počet žáků konajících opravnou MZ stř. vzděl. s mat.
27
Z toho u MZ prospělo s vyzn.
0
Z toho u MZ prospělo
22
Z toho u MZ neprospělo
5
153
HODNOCENÍ CHOVÁNÍ ŽÁKŮ SOŠ – denní studium
I. pol. 2. stupeň chování
9
I. pol. 3. stupeň chování
4
I. pol. podm. vyloučení
0
I. pol. vyloučení
0
II. pol. 2. stupeň chování
7
II. pol. 3. stupeň chování
6
II. pol. podm. vyloučení
1
II. pol. vyloučení
0
DOCHÁZKA ŽÁKU SOŠ – denní studium
Zameškané hodiny celkem 1. pol.
57 031
Z toho neomluv. hodiny 1. pol.
270
Zameškané hodiny celkem 2. pol.
60 046
Z toho neomluv. hodiny 2. pol.
513
ÚČAST ŽÁKŮ SOŠ V PŘEHLÍDKÁCH A SOUTĚŽÍCH – denní studium
Účastníci školní kolo
1551
Účastníci okresní kolo
97
Účastníci oblastní kolo
164
Účastníci ústřední kolo
164
INTERNÍ PRACOVNÍCI SŠ
Počet int. PP fyzicky
77
Počet int. PP přepočteno
76,43
Počet int. NP fyzicky
23
Počet int. NP přepočteno
22,5
154
EXTERNÍ PRACOVNÍCI SŠ
Počet ext. PP fyzicky
7
Počet ext. NP fyzicky
0
VĚKOVÁ SKLADBA A KVALIFIKOVANOST INTERNÍCH PP SŠ
Počet PP do 35 let celkem
10
Z toho ženy
7
Počet PP bez odb. kvalif. do 35 let
3
Počet PP 35 - 45 let celkem
19
Z toho ženy
15
Počet PP bez odb. kval. 35 - 45 let
1
Počet PP 45 - 55 let celkem
25
Z toho ženy
23
Počet PP bez odb. kval. 45 - 55 let
1
Počet PP 55 - důch.věk celkem
15
Z toho ženy
12
Počet PP bez odb. kval. 55 - důch.věk
1
Počet PP důchodci celkem
8
Z toho ženy
8
Počet PP bez odb. kval. důchodci
1
DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ INTERNÍCH PP SŠ
Počet účastníků akcí důe vyhlášky č. 317/2005 Sb
84
Počet účastníků akcí ostatních
16
Počet PP, kteří se nezúč. žádné vzděl. akce
0
VZ 12,13 VOŠ
POČTY PŘIHLÁŠENÝCH – denní studium
Počet přihl. studentů 1. kolo
236
Počet přihl. studentů 2. kolo
31
Počet přihl. studentů do dalších kol“
76
155
POČTY PŘIJATÝCH – denní studium
Počet přijatých studentů 1. kolo
184
Počet přijatých studentů 2. kolo
23
Počet přijatých studentů v dalších kolech
38
Skutečně nastoupilo
170
POČTY ODVOLÁNÍ– denní studium
1. kolo odvolání celkem
0
2. kolo odvolání celkem
1
další kola odvolání celkem
1
1. kolo přijatí autoremedura
0
2. kolo přijatí autoremedura
1
další kola přijatí autoremedura
1
1. kolo přijatí odvolání ke KÚ
0
2. kolo přijatí odvolání ke KÚ
0
další kola přijatí odvolání ke KÚ
0
HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ VOŠ– denní studium
Počet studentů celkem
203
Z toho počet studentů splňujících podmínky postupu
192
Z toho ostatní
11
SKLADBA STUDENTŮ U POPRVÉ SKLÁDANÉHO ABSOLUTORIA - denní studium
Počet studentů konajících poprvé absolutorium
79
Z toho studenti z daného šk. roku
78
Z toho studenti z minulého šk. roku
0
Z toho studenti z předchozích šk. let
1
Počet studentů konajících opravné absolutorium
3
156
PROSPĚCH STUDENTŮ U POPRVÉ SKLÁDANÉHO ABSOLUTORIA – denní studium
Počet studentů konajících poprvé absolutorium
79
Z toho u absolutoria prospělo s vyznamenáním
31
Z toho u absolutoria prospělo
46
Z toho u absolutoria neprospělo
3
PROSPĚCH STUDENTŮ U OPRAVNÉHO ABSOLUTORIA – denní studium
Počet studentů konajících poprvé opravné absolutorium
3
Z toho u absolutoria prospělo s vyznamenáním
0
Z toho u absolutoria prospělo
2
Z toho u absolutoria neprospělo
1
INTERNÍ PRACOVNÍCI VOŠ
Počet int. PP fyzicky
17
Počet int. PP přepočteno
17,00
Počet int. NP fyzicky
4
Počet int. NP přepočteno
4
EXTERNÍ PRACOVNÍCI VOŠ
Počet ext. PP fyzicky
13
Počet ext. NP fyzicky
0
DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ INTERNÍCH PP VOŠ
Počet účastníků akcí důe vyhlášky č. 317/2005 Sb
17
Počet účastníků akcí ostatních
2
Počet PP, kteří se nezúč. žádné vzděl. akce
0
157
VĚKOVÁ SKLADBA A KVALIFIKOVANOST INTERNÍCH PP SŠ
Počet PP do 35 let celkem
0
Z toho ženy
0
Počet PP bez odb. kvalif. do 35 let
0
Počet PP 35 - 45 let celkem
9
Z toho ženy
8
Počet PP bez odb. kvalif. 35 - 45 let
0
Počet PP 45 - 55 let celkem
5
Z toho ženy
5
Počet PP bez odb. kvalif. 45 - 55 let
0
Počet PP 55 - důch. věk celkem
1
Z toho ženy
1
Počet PP bez odb. kvalif. 55 - důch. věk
0
Počet PP důchodci celkem
2
Z toho ženy
2
Počet PP bez odb. kvalif. důchodci
0
158
17. FOTODOKUMENTACE Z HODNOCENÉHO
OBDOBÍ
Soutěž Mladý ekonom, OA Most, prosinec 2012
Adaptační dny pro 1. ročník, říjen 2012
Adaptační pobyty pro 1. ročníky – chata Barbora, říjen 2012
159
Kurz žáků Pedagogického lycea – specializace VV a HV, září 2012
II. Den ošetřovatelství, březen 2013
II. Den ošetřovatelství, březen 2013
160
Mikulášské besídky pro MŠ a Nemocnici v Mostě žáků SPgŠ a SZŠ, prosinec 2012
Maturitní plesy Střední zdravotnické školy Most, únor 2013
Maturitní plesy Obchodní akademie Most, únor 2013
161
Vernisáž výtvarných prací žáků SPgŠ v Divadle Most, duben 2013
Výtvarná soutěž s protidrogovou tématikou, duben 2013
Kurzy první pomoci v dalším vzdělávání, březen 2013
162
Den zdraví na Střední zdravotnické škole, listopad 2012
První držitelé certifikátu Business English,
duben 2013
Hudební festival pěveckých sborů,
březen 2013
Maturitní ples Střední pedagogické školy v Mostě, únor 2013
163
Projekt INVOŠ, exkurze do Bruselu a Luxemburku, program FEK, květen 2013
Projekt INVOŠ, exkurze do Berlína, program DVS, červen 2013
Projekt IVOŠ, závěrečná konference projektu, listopad 2012
164
První pomoc v soutěžích a projektových dnech
165
Sportovní kurzy školy v roce 2012 - 2013
166
Veletrhy fiktivních firem, Praha, Most, Písek,
167
Aktivity v domově mládeže
168
Mezinárodní program Leonardo da Vinci, Annaberg, 2012-2013
169
Pedagogický sbor školy
Vedení školy
170
Budova školy „A“, Zd. Fibicha 2778, Most
Budova školy „B“, J. E. Purkyně 271, Most
Budova školy „C“, J. E. Purkyně 271, Most
171
18. ZÁVĚR
Výroční zpráva o činnosti školy za období vyučování školního roku 2012/2013 byla zpracována
na základě § 12 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se
stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění
vyhlášky č. 225/09 Sb.
Výroční zprávu zpracovali:
Ředitelka školy:
 RNDr. Jana Adamcová
Zástupci ředitele:
 Mgr. Bc. Vladimír Šaloun
 Ing. Jitka Hašková
 Mgr. Richard Kropáček
Ekonom školy:
 Jana Beránková
Účetní školy:
 Jarmila Bláhová
Podklady pro výroční zprávu zpracovali:
 Pověření pracovníci školy
Výroční zpráva školy byla projednána s pracovníky školy dne 9. října 2013.
Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 6. listopadu 2013.
V Mostě, dne 5. října 2013
RNDr. Jana Adamcová
ředitelka školy
172
Download

1. charakteristika školy - VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most