Technický list BORSALEAF WP
BORSA INDUSTRIE PLASTICHE S.r.l.
Via Massari Marzoli, 19
Certifikát výrobce: číslo 1370-CPD-0130
21052 Busto Arsizio (VA)
1035-CPD-8000112
Itálie
Výrobek:
Izolační nevyztužená fólie z měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P), vyrobena
technologií válcováním
BORSALEAF WP
odolná proti prorůstání kořenů, s velmi dobrou průtažností
Použití:
Fólie je určena především k izolacím pozemních a podzemních staveb proti agresivní
tlakové a prosakující vodě a jako izolační vrstva systémů proti pronikání kapalin a výluhů
do spodních vod. Fólii lze dále použít k izolacím zemních nádrží, jímek, zemědělských
staveb, vodních staveb a úložišť průmyslových produktů, jejichž chemické působení
odpovídá odolnosti fólie garantované výrobcem. Aplikovaná fólie může plnit vedle své
izolační funkce i funkci protiradonové bariéry. Fólie není určena pro přímý kontakt s pitnou
vodou a pro aplikace, při kterých bude vystavena přímým atmosférickým vlivům (zejména
UV záření).
Technologický
Izolační povlak je třeba provést zabudovaný chráněný před přímými atmosférickými vlivy.
postup:
Spoje fólie se provádějí horkovzdušně automaty i ručními přístroji, podmínečně i za
studena použitím roztoku THF.
Norma:
EN 13956 Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci
střech - Definice a charakteristiky
EN 13967 Hydroizolační pásy a fólie – Plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti
vlhkosti a plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti tlakové vodě -Definice a
charakteristiky
Technické parametry:
Vlastnost
EN
Značka
Deklarovaná
Technická specifikace
hodnota
Tloušťka
EN 1849-2
mm
1,0
1,2
1,5
2,0
±5 %
±5 %
±5 %
±5 %
3
Stanovení hustoty
EN 1183-1
kg/m
1350 ±5%
2
Plošná hmotnost
EN 1849-2
kg/m
1,374
1,563
2,041
2,583
±5%
±5%
±5%
±5%
Tvrdost Shore
EN ISO 868
A
83 ±3
15
Tahové vlastnosti
Pevnost v tahu
Podélná/příčná
Protažení při přetržení
Podélná/příčná
Odolnost proti protrhávání
Podélná/příčná
EN ISO 527
EN 12311-2
EN ISO 527
EN 12311-2
N/50 mm
≥ 12/≥ 12
≥ 14/≥ 14
%
≥ 200/≥ 200
≥ 200/≥ 200
EN 12310
N
≥ 60/≥ 60
≥ 80/≥ 80
Statická zkouška protržení
(zkouška CBR)
EN 12236
N
≥ 1200
≥ 1250
Vodotěsnost pro vodu
EN 1928
metoda B
kPa
nepropustný
při 60
Nepropustný
při 400
EN 12224
vizuální
bez porušení
Bez porušení
EN 1844
vizuální
bez porušení
Bez porušení
EN 14576
%
NPD
NPD
EN 13501-5
Třída
B střecha (t1)
B střecha (t1)
EN 13501-1
Třída
E
E
Odolnost proti
povětrnostním vlivům
Stanovení odolnosti proti
ozonu
Odolnost vůči trhlinám
způsobeným napětím
okolního prostředí
Klasifikace podle výsledků
zkoušek střech
vystavených vnějšímu
požáru
Klasifikace podle výsledků
zkoušek reakce na oheň
AKCEPT CZ a.s., Libušská 10/222, Praha 4, 142 00 Tel. +420 241 47 10 33, Fax +420 241 47 10 32
E-mail: [email protected], www.akcept.cz
Stránka 1
Technický list BORSALEAF WP
Odolnost proti prorůstání
kořenů
Odolnost proti odlupování
ve spojích
Smyková odolnost ve
spojích
Metoda umělého stárnutí
při dlouhodobém vystavení
zvýšené teplotě
Ohebnost za nízkých teplot
viditelný
bez
prorůstání
Bez prorůstání
N
≥ 100
≥ 140
EN 12317-2
N/50 mm
≥ 400
≥ 450
EN 1296
-
NPD
NPD
EN 495-5
°C
bez porušení
při -30°C
400
Bez porušení
při – 35°C
450
EN 13948
EN 12316-2
Odolnost proti nárazu
EN 12691
/Hodnoty jsou převzaté: technický list výrobce/
/NPD žádný ukazatel není stanoven/
Základní parametry fólie:
Tloušťka Šířka Délka role
(mm)
(mm)
(m)
1,0
2,05
20
1,2
2,05
20
1,5
2,05
10
2,0
2,05
10
2
mm
m /role
Rolí/paleta
41
41
20,5
20,5
23
18
28
22
Hmotnost
2
(kg/m )
1,39
1,83
1,96
2,36
Hmotnost role
(kg)
60
75
48
60
Hmotnost palety
(kg)
1400
1400
1400
1400
Standardní barva fólie je černá
Izolační vlastnosti fólie se v průběhu používání podstatně nemění, pokud nedojde ke snížení
životnosti zejména:
nevhodným skladováním před aplikací
neodbornou instalací či mechanickým poškozením
vystavením fólie prostředí, pro které není určena
nevhodným spojováním
Fólie nesmí přijít do styku s organickými rozpouštědly všeho druhu a jinými chemikáliemi, u nichž není
zaručena netečnost k materiálu, např. s alkoholem, acetonem, benzínem, fenolem, naftou, oleji všeho
druhu, nitrolaky, estery, ketony a aromatickými uhlovodíky.
Izolační fóliový povlak musí být oboustranně chráněn technickou textilií o plošné hmotnosti min. 300
2
g/m .
Manipulace, pokládání a spojování fólie lze provádět za teplot od -5ºC výše. Za teplot nižších jak 0ºC
je nutno zacházet s fólií opatrně, neprovádět ohyb v ostrém úhlu. Svařování přizpůsobit klimatickým
podmínkám (rychlost, teplota a tlak).
Manipulace, pokládání a spojování na stavbách mohou provádět pouze specializované a k tomu účelu
vyškolené stavební organizace. Zabudování fólie se provádí podle platných konstrukčních předpisů
výrobce a v souladu s ČSN 73 0600 a ČSN P 73 0606.
Výrobek s označením CE v souladu se směrnicí CPD 89/106/CEE splňuje požadavky dle přílohy ZA a
následujících evropských harmonizovaných norem:
EN 13956
EN 13967
EN 13491
EN 13492
EN 13361
EN 13362
Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci
střech - Definice a charakteristiky
Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti
vlhkosti a plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti tlakové vodě Definice a charakteristiky
Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití jako hydroizolace při
stavbě tunelů a podzemních staveb
Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě skládek
pro kapalné odpady, meziskládek nebo druhotných nádrží
Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě nádrží a
hrází
Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů
AKCEPT CZ a.s., Libušská 10/222, Praha 4, 142 00 Tel. +420 241 47 10 33, Fax +420 241 47 10 32
E-mail: [email protected], www.akcept.cz
Stránka 2
Technický list BORSALEAF WP
Informace a technické údaje v tomto technickém listu jsou pouze orientační a mohou se lišit v mezích tolerance, podle
konkrétních požadavků. Jsou poskytovány na základě zkušenosti a současné znalosti. Rozdílné zkušební metody vyplývají
z požadavků různých norem.
Aplikátor (uživatel) je plně zodpovědný za použití výrobku.
Podle podmínek instalace, které nespadají do naší zodpovědnosti, se mohou uvedené hodnoty lišit. Z tohoto důvodu se záruka
vztahuje pouze na vodotěsnost výrobku.
Záruka se nevztahuje na škody způsobené vlivem vyšší moci (např. požár, zemětřesení, povodně,
krupobití, mráz, vichřice, blesky, atd.) a také v případě technických závad stavby.
Barva PVC fólie se mění přirozeně v dlouhodobém horizontu, a proto také není předmětem záruky.
Výrobce Borsa Industrie Plastiche S.r.l. - je oprávněn měnit výše uvedené údaje vydáním nového technického listu. Tento
technický list nahrazuje všechny předchozí.
AKCEPT CZ a.s., Libušská 10/222, Praha 4, 142 00 Tel. +420 241 47 10 33, Fax +420 241 47 10 32
E-mail: [email protected], www.akcept.cz
Stránka 3
Download

borsaleaf wp