Technický list BORSALEAF WP UV-Lqs
BORSA INDUSTRIE PLASTICHE S.r.l.
Via Massari Marzoli, 19
Certifikát výrobce: číslo 1370-CPD-0130
21052 Busto Arsizio (VA)
Itálie
Výrobek:
Izolační nevyztužená fólie z měkčeného PVC s odolností vůči UV paprskům
BORSALEAF WP UV - Lqs
vhodná pro budování dočasných záchytných nádrží na živočišný odpad
s vysokou mechanickou odolností vůči hydrofyzikálnímu namáhání (vysoká
tažnost i při nízkých teplotách až do -35° C, odolnost proti proražení, odpor
k trhání, dlouhá životnost a výborná svařitelnost), vysoká odolnost vůči
prasečímu a jiným živočišným výkalům)
Použití:
Izolace dočasného úložiště prasečí kejdy
Technologický
Izolační povlak provádíme volně pokládaný. Po rozbalení roli necháme
postup:
několik minut nataženou na rovném podkladu. Jakmile je fólie upravena na
potřebný rozměr, začneme s přivařováním ve spojích. Spoje fólie se
provádějí horkovzdušně automaty nebo ručními přístroji. Kvalita spojování
závisí na mnoha faktorech (klimatických podmínkách, rychlosti a teploty
svařování a zaválečkování spojů). Kvalitu spojování doporučujeme napřed
vyzkoušet.
Technické parametry:
Vlastnost
EN
EN 1849-2
Značka
mm
Stanovení hustoty
Tvrdost Shore
Tahové vlastnosti
Pevnost v tahu
Podélná/příčná
Protažení při přetržení
Podélná/příčná
Odolnost proti protrhávání
Podélná/příčná
Ohebnost za studena
Vodotěsnost
Rozměrová stálost
Statická zkouška protržení
(zkouška CBR)
Propustnost kapalin
Odolnosti proti nárazu
Odolnost proti povětrnostním vlivům
Odolnost proti oxidaci
Odolnost vůči trhlinám způsobeným
napětím okolního prostředí
Metoda umělého stárnutí při
dlouhodobém vystavení kombinaci
UV záření, zvýšené teploty a vody
Vodotěsnost pro vodu
Odolnost na statické nárazy
Odolnost na dynamické nárazy
Klasifikace podle výsledků zkoušek
střech vystavených vnějšímu požáru
Odolnost proti prorůstání kořenů
Odolnost proti odlupování ve spojích
Smyková odolnost ve spojích
Ohebnost za nízkých teplot
Odolnosti proti statickému zatížení
Urychlené stárnutí proti
atmosférickým vlivům (UV záření) –
4500 MJ/m2
Stanovení pevnosti
Stanovení prodloužení
Odolnost za studena
EN 1183-1
EN ISO 868
kg/m3
Shore A15
Technická specifikace
1,5
2,0
±5 %
±5 %
1300 ±5%
80 ±3
N/50 mm2
≥ 17/≥ 17
%
≥ 300/≥ 300
EN 12310-2
N
≥ 90/≥ 90
DIN 53361
DIN 16938
EN 1107-2
-35°C
nepropustný
%
bez porušení
vodotěsný
≤2
N
≥2
Tloušťka
EN ISO 527
EN 12311-B
EN ISO 527
EN 12311-B
EN 12236
3
2
EN 14150
EN 12691
EN 12224
EN 14575
m /m /d
mm
%
%
NPD
≥ 450
NPD
NPD
EN 14576
%
NPD
EN 1297
%
NPD
EN 1928
UNI 8202/11
UNI 8202/12
kPa
třída
třída
NPD
PS 5
PD 3 PD4
EN 13501-1-5
třída
F
EN 13948
EN 12316-2
EN 12317-2
EN 495-5
EN 12730
vizuální
N
N/50 mm
-35° C
kg
NPD
NPD
NPD
bez porušení
NPD
vizuální
bez porušení
%
%
-35° C
< 20
< 10
bez porušení
UNI 8202/29
ISO 4892/3
UNI 8202/8
UNI 8202/8
UNI 8202/15
AKCEPT CZ a.s., Libušská 10/222, Praha 4, 142 00 Tel. +420 241 47 10 33, Fax +420 241 47 10 32
E-mail: [email protected], www.akcept.cz
Stránka 1
Technický list BORSALEAF WP UV-Lqs
Odolnost proti ponoření do
chlorečnanu vodního
(20 ppm chlor, 28 dnů při 23 ° C):
- Hmotnost/změny v objemu
- Ohebnost za nízkých teplot
DIN 16726/86
DIN EN 495-5
%
-35 °C
≤3
bez porušení
/Hodnoty jsou převzaté: technický list výrobce/
/NPD žádný ukazatel není stanoven/
Základní parametry fólie:
Tloušťka
(mm)
1,5
2,0
Šířka
(mm)
2,05
2,05
Délka role
(m)
20
20
m2/role
Rolí/paleta
41
41
14
11
Hmotnost role
(kg)
85
110
Hmotnost palety
(kg)
1220
1250
Standardní barva fólie: lehce šedá RAL 7035
Izolační vlastnosti fólie se v průběhu používání podstatně nemění, pokud nedojde ke snížení
životnosti zejména:
nevhodným skladováním před aplikací
neodbornou instalací či mechanickým poškozením
vystavením fólie prostředí, pro které není určena
nevhodným spojováním
Fólie BORSALEAF WP UV - Lqs při dočasném kontaktu s tekutou kejdou nesmí být vystavena teplotě
vyšší jak 60°C.
Fólie nesmí přijít do styku s organickými rozpouštědly všeho druhu a jinými chemikáliemi, u nichž
není zaručena netečnost k materiálu, např. s asfaltovými výrobky, alkoholem, acetonem, benzínem,
fenolem, naftou, oleji všeho druhu, nitrolaky, estery, ketony a aromatickými uhlovodíky.
Izolační fóliový povlak musí být chráněn ze spodní strany technickou textilií o plošné hmotnosti
2
min. 300 g/m .
Manipulace, pokládání a spojování fólie lze provádět za teplot od -5ºC výše. Za teplot nižších jak
0ºC je nutno zacházet s fólií opatrně, neprovádět ohyb v ostrém úhlu. Svařování přizpůsobit
klimatickým podmínkám (rychlost, teplota a tlak).
Manipulace, pokládání a spojování na stavbách mohou provádět pouze specializované a k tomu
účelu vyškolené stavební organizace. Zabudování fólie se provádí podle platných konstrukčních
předpisů výrobce a v souladu s ČSN 73 0600 a ČSN P 73 0606.
► Skladování: Role musí být skladovány v originálním balení, na chladném a suchém místě
chráněném vůči UV paprskům a atmosferickým vlivům. Role skladujeme ve vodorovné poloze
na pevném a hladkém podkladu.
Výrobek s označením CE v souladu se směrnicí CPD 89/106/CEE splňuje požadavky dle přílohy ZA a
následujících evropských harmonizovaných norem:
EN 13491
Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití jako hydroizolace při
stavbě tunelů a podzemních staveb
EN 13492
Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě skládek
pro kapalné odpady, meziskládek nebo druhotných nádrží
EN 13361
Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě nádrží a
hrází
EN 13362
Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů
EN 13956
Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci
střech - Definice a charakteristiky
Informace a technické údaje v tomto technickém listu jsou pouze orientační a mohou se lišit v mezích tolerance, podle
konkrétních požadavků. Jsou poskytovány na základě zkušenosti a současné znalosti. Rozdílné zkušební metody vyplývají
z požadavků různých norem.
Aplikátor (uživatel) je plně zodpovědný za použití výrobku.
Podle podmínek instalace, které nespadají do zodpovědnosti výrobce, se mohou uvedené hodnoty lišit. Z tohoto důvodu se
záruka vztahuje pouze na vodotěsnost výrobku.
Záruka se nevztahuje na škody způsobené vlivem vyšší moci (např. požár, zemětřesení, povodně, krupobití, mráz, vichřice,
blesky, atd.) a také v případě technických závad stavby.
Barva PVC fólie se mění přirozeně v dlouhodobém horizontu, a proto také není předmětem záruky.
Výrobce Borsa Industrie Plastiche S.r.l. - je oprávněn měnit výše uvedené údaje vydáním nového technického listu. Tento
technický list nahrazuje všechny předchozí.
Borsa Industrie Plastiche s.r.l. nenese žádnou odpovědnost za případné chyby v překladu originálního dokumentu.
AKCEPT CZ a.s., Libušská 10/222, Praha 4, 142 00 Tel. +420 241 47 10 33, Fax +420 241 47 10 32
E-mail: [email protected], www.akcept.cz
Stránka 2
Download

Izolační nevyztužená fólie z měkčeného PVC s vynikající