Hydroizolační fólie FATRAFOL P 922
Technický list č.: TL 5-1024-11
Vydání č.: 2
Účinnost od: 03.12.2012
Popis výrobku
FATRAFOL P 922 je nevyztužená hydroizolační fólie na bázi termoplastických polyolefinů, typ T podle ČSN EN 13967:2005/
A1:2007. Fólie je vyrobena extruzí.
Varianta FATRAFOL P 922-W bílé barvy vyhovuje hygienickým požadavkům kladeným na výrobky určené k přímému trvalému
styku s pitnou vodou.
Pokud není uvedeno jinak, všechny výrobní varianty popisuje tento technický list dále jako FATRAFOL P 922.
Použití
a) FATRAFOL P 922
FATRAFOL P 922 je určen k hydroizolacím pozemních staveb proti vodě včetně vod se zvýšenou chemickou agresivitou a současně
pro ochranu podzemních vod proti únikům vybraných ropných látek.
Fólie je vhodná pro těsnění manipulačních ploch, havarijních a záchytných jímek, proti únikům benzínů, petroleje, motorové a topné
nafty, topných a transformátorových olejů. Fólie v tloušťce 1,5 mm je vhodná i jako izolace proti tlakové vodě.
Pro izolační systémy staveb lze fólii použít pouze jako zabudovanou v hydroizolačním souvrství, fólie není určena jako vrchní
povlaková vrstva a nelze ji proto použít k vykládání nádrží pro dlouhodobé skladování ropných látek.
b) FATRAFOL P 922-W
FATRAFOL P 922-W je určen k hydroizolacím rezervoárů, nádrží a jiných staveb přicházejících do přímého styku s pitnou vodou.
V případě lícových izolací musí být hydroizolační povlak připevněn k podkladu pomocí TPO povlakovaných plechů takovým
způsobem, který zajistí jeho stabilizaci vůči rozměrovým změnám.
Fólie není dlouhodobě odolná UV záření, nelze ji proto použít pro venkovní nezakryté aplikace.
Aplikace
Pokládání FATRAFOLu P 922 na stavbách mohou provádět pouze specializované a k tomu účelu vyškolené stavební firmy.
FATRAFOL P 922 se aplikuje v souladu se zásadami stanovenými a popsanými v Konstrukčním a technologickém předpisu výrobce
platném v době provádění hydroizolace.
Fólii lze vzájemně spojovat svařováním horkým vzduchem nebo topným klínem, přístroji s automatickou regulací teploty. Nastavení
teploty a rychlosti svařování musí vycházet ze zkoušek provedených přímo v daných podmínkách na stavbě. Provedení dokonalého
spoje nevyžaduje ošetření fólie rozpouštědly. Aplikaci fólie lze provádět za teplot nad 0 °C.
Údaje o výrobku
FATRAFOL P 922 splňuje požadavky ČSN EN 13967.
Rozměry:
Tloušťka [mm]
(ČSN EN 1849-2)
1,00 ± 0,10
1,50 ± 0,15
Šířka [mm]
(ČSN EN 1848-2)
2000 (-10; +20)
2000 (-10; +20)
Délka [m]
(ČSN EN 1848-2)
30 (-0, +1,5)
20 (-0, +1,0)
Množství [m2]
60
40
Barva:
FATRAFOL P 922 se vyrábí v barvě černé RAL 9011.
FATRAFOL P 922-W se vyrábí v barvě bílé.
Balení, doprava, skladování:
FATRAFOL P 922 je zabalen v rolích, role jsou uloženy na dřevěných paletách a fixovány PE
obalovou fólií. FATRAFOL P 922 musí být přepravován v krytých dopravních prostředcích a
skladován v originálních uzavřených obalech. Doporučená teplota skladování je -5 °C až +30 °C. Na
staveništi je nutno chránit výrobek před znečištěním a do doby zpracování se doporučuje chránit jej
před vlivy povětrnosti.
Technické parametry:
Vlastnost
Zjevné vady
Přímost
Pevnost v tahu
Tažnost
Odolnost proti protrhávání
Ohebnost za nízkých teplot
Pevnost spoje
Vodotěsnost pro vodu v kapalném
skupenství, 60 kPa
Vliv umělého stárnutí na vodotěsnost,
60 kPa
Vliv chemikálií na vodotěsnost, 60 kPa
(Ca (OH)2; 10% NaCl), nafta; benzín
Natural 95; motorový olej 15 W-40;
transfomátorový olej; petrolej)
Odolnost proti statickému zatížení
Reakce na oheň
Odolnost proti nárazu
Zkušební norma
P
N
P
N
P
N
P
N
ČSN EN 1850-2
ČSN EN 1848-2
ČSN EN 12311-2
metoda A
ČSN EN 12310-1
ČSN EN 495-5
ČSN EN 12317-2
ČSN EN 1928
metoda B
ČSN EN 1296
ČSN EN 1928
ČSN EN 1847
ČSN EN 1928
ČSN EN 12730
metoda B
ČSN EN 13501-1
ČSN EN 12691
metoda A
ČSN EN 12691
metoda B
Hodnota
1,00 mm
vyhovuje
≤ 50 mm
≥ 600 N/50 mm
≥ 600 N/50 mm
≥ 700 %
≥ 700 %
≥ 350 N
≥ 350 N
≤ -40 °C
≥ 400 N/50 mm
≥ 400 N/50 mm
vyhovuje
1,50 mm
vyhovuje
≤ 50 mm
≥ 850 N/50 mm
≥ 850 N/50 mm
≥ 700 %
≥ 700 %
≥ 500 N
≥ 500 N
≤ -40 °C
≥ 600 N/50 mm
≥ 600 N/50 mm
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje 20 kg
vyhovuje 20 kg
třída E
vyhovuje 500 mm
třída E
vyhovuje 700 mm
vyhovuje 2000 mm
vyhovuje 2000 mm
Propustnost vodní páry - faktor
difuzního odporu µ
Plošná hmotnost - informativní
hodnota
ČSN EN 1931
ČSN EN 1849-2
240000 ± 35000
240000 ± 35000
0,90 kg/m2
1,35 kg/m2
P - podél, N – napříč
Bezpečnostní předpis
Odstraňování odpadů
FATRAFOL P 922 odstraňovat v souladu s platnými právními předpisy. Čistý odpad lze recyklovat či energeticky využívat, odpad
nevhodný k recyklaci skládkovat. Odpad znečistěný nebezpečnými látkami je třeba odstranit spálením ve spalovně nebezpečných
odpadů.
Bezpečnost při práci a ochrana zdraví
Při pokládání a spojování fólií je třeba dodržovat všechny v té době platné bezpečnostní, hygienické a požární předpisy.
Související dokumentace
•
•
•
Konstrukční a technologický předpis zemního hydroizolačního systému FATRAFOL-H
Certifikát systému řízení výroby č. 1390-CPD-011/11/Z pro hydroizolační fólii FATRAFOL P 922 dle ČSN EN
13967:2005/A1:2007 vydaný CSI, a. s., Praha, pracoviště Zlín
Atest č. 472105896 pro hydroizolační fólii FATRAFOL P 922-W bílé barvy (přímý trvalý styk s pitnou vodou),
vydaný ITC, a. s., Zlín
Výrobce
Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika
tel.: +420 577 50 3323 (1111)
fax: +420 577 50 2253 (3001)
e-mail: [email protected]
http://www.fatrafol.cz
Download

Hydroizolační fólie FATRAFOL P 922