ALMATEC řada AH
AH 15 – AH 40
Vysokotlaká membránová čerpadla
vyráběná z polymerových materiálů
Návod k montáži
a použití
S tímto návodem je třeba se seznámit před montáží čerpadla
Řada AH · strana 2
OBSAH
strana
1. Úvod........................................................................................................................................................... 2
2. Technická data........................................................................................................................................... 3
3. Instalace čerpadla...................................................................................................................................... 4
3.1. Montáž do potrubního systému........................................................................................................... 4
3.1.1. Otvory pro čerpání produktu......................................................................................................... 4
3.1.2. Připojení ke vzduchovému systému ............................................................................................. 4
3.2. Spuštění a provoz čerpadla ................................................................................................................ 5
4. Demontáž konstrukčních prvků ................................................................................................................. 6
4.1. Boční skříně a potrubí ......................................................................................................................... 7
4.2. Sací a výtlačný ventil........................................................................................................................... 7
4.3. Membrány ........................................................................................................................................... 8
4.4. Dvoufázová skříň................................................................................................................................. 9
4.5. Středový blok....................................................................................................................................... 9
4.5.1. Pístní kroužky hřídele ................................................................................................................... 9
4.5.2. Systém řízení vzduchu PERSWING P® ...................................................................................... 9
4.5.3. Vzduchový filtr .............................................................................................................................. 9
5. Montáž konstrukčních prvků ...................................................................................................................... 9
5.1. Středový blok....................................................................................................................................... 9
5.1.1. Systém řízení vzduchu PERSWING P® ...................................................................................... 9
5.1.2. Pístní kroužky hřídele ................................................................................................................... 9
5.2. Dvoufázová skříň............................................................................................................................... 10
5.3. Membrány ......................................................................................................................................... 10
5.4. Sací a výtlačný ventil......................................................................................................................... 10
5.5. Boční skříně a potrubí ....................................................................................................................... 10
6. Doplňková zařízení v rámci příslušenství ................................................................................................ 11
6.1. Počítadlo zdvihů (kód volitelného příslušenství C) ........................................................................... 11
6.2. Systém monitorování membrány (kód volitelného příslušenství D) .................................................. 11
7. Pokyny k provádění zkoušek ................................................................................................................... 11
7.1. Vzduchový ventil ............................................................................................................................... 11
7.2. Správná funkce a utěsnění ............................................................................................................... 11
8. Lokalizace chyb ....................................................................................................................................... 12
9. Seznam dílů ............................................................................................................................................. 13
10. Přehledné vyobrazení dílů čerpadla ...................................................................................................... 15
1. Úvod
Společnost ALMATEC Maschinenbau GmbH je certifikována jako moderní podnik orientovaný na jakost v
souladu s normou DIN EN ISO 9001:2000. Před schválením pro expedici musí každé čerpadlo řady AH
absolvovat rozšířenou výstupní kontrolu. Výkonová data zaznamenaná během této kontroly se archivují v
našich záznamech a je možno je kdykoliv zpětně dohledat.
Vysokotlaká čerpadla AH 15, AH 25, AH 40 značky ALMATEC jsou založena na koncepci pneumatických
membránových čerpadel značky ALMATEC a byla speciálně vyvinuta na požadavky přívodních tlakových
filtrů (a kalolisů). Díky integrovanému systému přenosu tlaku jsou tato čerpadla schopna dosáhnout
výtlačný tlak o hodnotě 15 bar při tlaku vzduchu 7 bar.
Předtím, než budete uvádět jakékoliv čerpadlo do provozu, ujistěte se, že výrobní materiály jsou odolné vůči
chemické látce, kterou budete čerpat. Aby to bylo možno spolehlivě ověřit, je třeba znát přesný kód čerpadla.
Tento kód, jakož i výrobní číslo, je možno nalézt v následujícím textu. Kromě toho jsou tato data uvedena
též na vlastním identifikačním štítku čerpadla.
Řada AH · strana 3
Kód čerpadla
Výrobní číslo
Níže je uveden příklad pro vysvětlení systému kódů čerpadel ALMATEC.
AH 25
E
T
T
–
C
Volitelná zařízení v rámci příslušenství:
C Počítání zdvihů
D Monitorování membrány
Materiál
kulových ventilů:
Materiál membrán:
Materiál skříně:
E EPDM
N NBR
T PTFE
E EPDM
N NBR
T PTFE-EPDM – sloučenina
E PE UHMW
Velikost a rozměr otvorů
Vysokotlaké membránové čerpadlo ALMATEC
2. Technická data
Velikost
Rozměry (mm):
délka
šířka
výška
Přírubová spojen, otvor
Zapojení vzduchu
Hmotnost (kg)
Maximální velikost částic tuhých látek
(mm)
Sací výška, suchá varianta (m sl. vody):
EPDM/NBR - kulové ventily
PTFE - kulové ventily
Sací výška, mokrá varianta (m sl. vody)
Maximální pracovní tlak vzduchu (bar)
Maximální provozní teplota (°C)
Hladina akustického tlaku podle DIN
45635, část 24 v závislosti na provozních
datech
[dBA]:
pracovní tlak 3 bar
pracovní tlak 5 bar
pracovní tlak 7 bar
AH 15
AH 25
AH 40
282
179
320
382
256
400
490
296
534
DN 15/PN 16
R 1/4
DN 25/PN 16
R 1/2
DN 40/PN 16
R 1/2
11
30
58
4
5
8
3
1,5
9,5
7
5
2
9,5
7
5
2
9,5
7
70
70
70
68-77
68-84
68-85
76-86
78-88
79-88
72-84
74-85
75-87
Řada AH · strana 4
3. Instalace čerpadla
Číslo uvedené v hranatých závorkách, které následuje za každou součástí uvedenou v následujících
vysvětleních, se vztahuje k pozici této součásti v seznamu náhradních dílů a na schématickém vyobrazení.
3.1. Montáž do potrubního systému
Každý z tlumičů rázů [11], na kterých spočívá čerpadlo, je vybaven vnitřním závitem u své spodní části, aby
byla umožněna snadná instalace čerpadla. Před připojením čerpadla je nutno odstranit zaslepovací krytky
ze sacího a výtlačného potrubí [2] a rovněž z přívodu vzduchu [18].
3.1.1. Otvory pro čerpání produktu
Obecně platí, že čerpadlo je nutno připojovat bezzátěžovým způsobem. Pokud tato zásada nebude
dodržena, může dojít k únikům a případně i škodám. Čerpadla nemohou sloužit jako upevňovací body
v rámci potrubního systému. Abyste zabránili vibracím, doporučujeme vám používat tlumiče vibrací a
vyrovnávače vibrací na obou stranách čerpadla. Alternativně je možno použít hadice pro sání a výtlak, které
napomáhají při pohlcování vibrací. Tyto hadice by rovněž napomohly při zabránění přenosu rázů a hluku na
potrubní vedení do nádrží a jiných součástí zařízení, přičemž přenos probíhá jemnějším způsobem. Tyto
hadice musejí být vybaveny odpovídajícím vyztužením na vnější straně, aby nedošlo k zmenšování
průměru sacího potrubí v důsledku podtlaku/vakua vytvářeného čerpadlem.
Jmenovitá šířka připojovacích trubek musí být zvolena v souladu s parametry zapojení čerpadla. Menší
potrubní vedení může vyvolávat kavitaci (na sacím potrubí) a též ztrátu výkonu (na sacím a výtlačném
vedení). V případě, že trubka je příliš velká, může dojít k poklesu výkonu sání čerpadla v suché konfiguraci.
Za použití přírub podle DIN DN 15/25/40 PN 16 musí být sací vedení připojeno ke spodnímu potrubí [2],
zatímco výtlačné vedení bude připojeno k hornímu potrubí. Umístění těchto potrubí je možno měnit
v krocích po 90° pro horizontální nebo vertikální zapojení. Abyste to mohli provést, musejí být předem
odstraněny odpovídající dva šrouby skříně [10]. Po otočení potrubí [2] musejí být šrouby znovu upevněny a
utaženy.
Řádně utěsněte sací vedení tak, aby nedocházelo ke vnikání vzduchu. Sací vedení, které bude spojitým
způsobem stoupat, bude bránit tvorbě vzduchových kapes ve vedení, které by mohly mít vliv na sací výšku.
Jestliže budou za výtlakem čerpadla umístěny natlakované vzduchové komory, je nutné, aby byly odděleny
od čerpadla pomocí zpětných ventilů. Vzhledem k tomu, že vysokotlaká čerpadla ALMATEC jsou vybavena
automatickým samoregulačním systémem podle tlaku u tlakových filtrů (kalolisů), není možné, aby bylo ze
zásady povoleno další ovlivňování čerpadla prostřednictvím natlakované regulované vzduchové komory.
3.1.2. Připojení ke vzduchovému systému
Přívod vzduchu [18] se nachází uprostřed středových bloků [16]. Aby bylo možno čerpadlo zásobovat
v dostatečné míře pracovním vzduchem, požaduje se odpovídající průměr vzduchové trubky, který by měl
přinejmenším mít stejnou jmenovitou velikost, jako je velikost vzduchového vstupu čerpadla (AH 15: 1/4",
AH 25/40: 1/2"). Doporučujeme připevnit čerpadlo přes hadicové vedení se spojovacím dílem a těsněním.
Pokud takový systém není k dispozici, je možné provést přímé zapojení přes potrubní závit a na určitých
místech použít těsnící pásku. Vezměte laskavě na vědomí, že: vzduchový vstup [18] je vyroben
z plastového materiálu, aby byla zajištěna ochrana středového bloku [16], proto proveďte pečlivě utěsnění.
Dbejte na to, aby do čerpadla během spojení nemohly vniknout žádné cizorodé částice nebo špína, neboť
tyto látky se mohou hromadit uvnitř čerpadla a mohou způsobit jeho poruchy. Vzduchový filtr [19], který se
nachází přímo za přívodem vzduchu [18], bude bránit vstupu volných částic.
Řada AH · strana 5
Na vedení pro přívod vzduchu by měly být použity následující regulátory:
• Tlakový regulátor s údržbovou jednotkou/odlučovačem pro kondenzovanou vodu (bez přívodu oleje).
Tento tlakový regulátor se používá pro seřízení koncového tlaku, při kterém se lisovací systém zastaví.
Jako hrubou orientaci je možno předpokládat dvojnásobnou hodnotu tlaku (například při tlaku vzduchu 5
bar se čerpadlo zastaví, jestliže se uvnitř filtru vytvoří tlak 10 bar. Poznámka: Čas požadovaný pro lisování
bude růst spolu s hodnotou tlaku. Vyšší tlak znamená větší objem suchého filtračního koláče a vyšší
námahu pro všechny používané materiály. Není možné uvést nějakou obecnou řídicí hodnotu, je nutné
zjistit správnou hodnotu tlaku pro každou jednotlivou aplikaci.
• Vzduchová škrtící klapka (např. jehlový ventil)
Tato klapka je užitečná pro omezení rychlosti průtoku, když začínáte plnit lis (tlakový filtr) (bez omezení
rychlosti začne čerpadlo pracovat velmi rychle, což bude mít za následek nižší kvalitu filtračního koláče a
zvýšené opotřebení čerpadla). Podle výběru ventilu je nutné dbát na dostatečnou průchodovou kapacitu
ventilu, jakož i na snadnost provedení jemného seřízení.
Kromě toho je možno na přívodním vedení vzduchu nainstalovat následující prvky:
• Solenoidový ventil: v závislosti na automatizaci; optimální místo instalace je před tlakový regulátor, jak
většinou pracuje regulační systém.
• Mikrofiltr: chrání čerpadlo před zbytky špíny a oleje ve stlačeném vzduchu. Tento mikrofiltr může nahradit
pneumatickou servisní jednotku.
• Odvzdušňovací ventil: zabraňuje nepravidelné regulaci čerpadla a tlakového filtru.
Integrovaný systém řízení vzduchu PERSWING P® je přesný řídící systém vyžadující suchý a čistý stlačený
vzduch bez přídavku oleje, aby byla zaručena optimální funkce. Kvalita pracovního vzduchu pro čerpadlo
závisí na provozních podmínkách (např. rychlost průtoku na začátku, koncový tlak tlakového filtru). Pro
hrubou orientaci doporučujeme pracovat s následujícími kvalitativními třídami z normy ISO-DIS-8573-1:
pevné částice – třída 2, rosný bod – třída 4-3, olej – třída 3. Případná tvorba ledu u tlumiče nebo u celého
čerpadla nejčastěji plyne z nedostatečně vysušeného pracovního vzduchu. Tento problém by vám mohla
vyřešit sušička vzduchu nebo připojení zařízení zvaného ALMATEC DEFROST-FILTER (nezahřívejte
vzduch na teplotu vyšší než 45°). Jestliže bude tlumič [20] ušpiněn po krátké době provozu, znamená to, že
pracovní vzduch není dostatečně čistý, což je možno vyřešit pomocí mikrofiltru, který zvolíte podle
maximálního průtoku vzduchu. Ve vlhkých prostředích může docházet k tvorbě ledu z vnějších zdrojů bez
ohledu na to, že pracovní vzduch je dostatečně suchý. Budete-li se potýkat s tímto problémem, může vám
pomoci prodloužené vedení odpadního vzduchu (prodlužte přibližně o 500 mm pomocí trubky nebo hadice).
Bude-li instalace čerpadla provedena do desek nebo skříní, je nutno zajistit, aby se za tlumičem
nezachycoval studený vzduch. Vysokotlaká čerpadla ALMATEC nevyžadují žádné mazání. Je nutno zajistit,
aby do čerpadla nevstupoval žádný olej.
3.2. Spuštění a provoz čerpadla
Když zahájíte instalaci čerpadla, je nutné utáhnout šrouby skříně [10]. To je nutné udělat předtím, než
čerpadlo vyvine určitý výtlačný tlak. Šrouby [10] by měly být utahovány křížovým způsobem a střídavě
počínaje těmi šrouby, které jsou uspořádány v kruhovém schématu. Cílem této práce je působit proti efektu
„sedání“ dílů skříně po výrobě (například během přepravy) z důvodu měnících se teplot.
Šrouby skříně [10] musejí být připevněny podle údajů pro utahovací moment, jež jsou uvedeny
v následujícím přehledu. Na začátku je třeba provádět pravidelnou kontrolu šroubů a případně tyto šrouby
utahovat, bude-li třeba. Rovněž by mohlo být třeba provést tyto kroky po dlouhé době odstávky, při
extrémních změnách teploty, po přepravě a demontáži čerpadla. Jakmile dojde ke snížené těsnosti
čerpadla z důvodu nedostatečného utažení šroubů, není možné provést úplné utěsnění systému pouhým
utažením šroubů bez vyčištění povrchu. Čerpadlo je nutno otevřít a těsnící povrchy je nutno pečlivě vyčistit.
Zejména kulatou těsnící drážku v boční skříni [1] je třeba pečlivě vyčistit.
Velikost
Hodnoty utahovacích momentů
pro šrouby skříně (Nm)
AH 15
AH 25
AH 40
8
13
17
Řada AH · strana 6
Tlak pracovního vzduchu by měl být omezen na hodnotu požadovanou pro splnění potřebných výkonových
požadavků. Příliš velký tlak bude zvyšovat spotřebu vzduchu i opotřebení čerpadla. Čerpadlo je regulováno
pomocí vyladění rychlosti průtoku vzduchu. Prázdné čerpadlo musí být poháněno pomalu (např. přes
jehlový ventil). Čerpadlo se spouští automaticky. Čerpadla řady AH jsou samonasávací v suchém stavu, a
tudíž není nutno plnit sací vedení čerpadla. Výkonová kapacita sacího zdvihu u čerpadla zaplněného
kapalinou je však mnohem vyšší. Čerpadlo je možno provozovat naprázdno při pomalém režimu.
Provozování čerpadla naprázdno s vysokou frekvencí zdvihů však vyvolá předčasné opotřebení materiálu.
Maximální přípustné frekvence zdvihů je možno nalézt v následující tabulce. Čerpadlo je možno po krátkou
dobu (maximálně po dobu jedné hodiny) provozovat proti uzavřenému výtlačnému vedení. Přiškrcení na
sací straně čerpadla však může vést k jeho poškození.
!
!!
Velikost
AH 15
AH 25
AH 40
Maximální počet zdvihů za minutu
při jmenovitém výkonu
240
160
140
• Předtím, než budete uvádět čerpadlo do provozu a též po několika hodinách čerpání, je nutno
provést připevnění šroubů skříně [10] podle údajů utahovacích momentů, které jsou uvedeny
v následujícím přehledu, neboť dochází k "sedání" konstrukčních prvků. Upevnění těchto
šroubů je nezbytné provádět též po delších dobách odstávky, při extrémních změnách teploty,
po přepravě a demontáži čerpadla.
• Tlakové zkoušky zařízení, ve kterém je čerpadlo zahrnuto, mohou být prováděny pouze
tehdy, když je čerpadlo odpojeno od tlaku na obou otvorech nebo za použití tlaku, který
čerpadlo vyvíjí během provozu. Silná tlaková zátěž v daném zařízení může vést k poškození
čerpadla.
• Čerpadlo nesmí být provozováno s kladným sacím tlakem.
• V závislosti na provozních podmínkách může v případě prasknutí membrány dojít k úniku
přečerpávané kapaliny z čerpadla skrz tlumič.
• Je nutno provádět pravidelně kontrolu stavu tlumiče, neboť zablokovaný tlumič může být
vytlačen z čerpadla. Pokud k tomu dojde, není možno vyloučit nebezpečí majetkových škod
a/nebo zranění osob.
• Pokud má produkt, který přečerpáváte, tendenci se usazovat, je nutno provádět pravidelným
způsobem výplach čerpadla.
• Když budete provádět profouknutí tlakového filtru, musíte čerpadlo chránit před příslušným
tlakem pomocí ventilu nebo šoupátka.
Ideální kombinační efekt vysokotlakých čerpadel ALMATEC a tlakových filtrů (kalolisů) je velmi názorně
ilustrován automatickým přizpůsobením na tlak a rychlost průtoku. Když začínáte plnit prázdný lis, vede
nízký výtlačný tlak k vysoké rychlosti průtoku pro rychlé plnění. V důsledku zvyšujícího se tlaku lisu spolu
s rostoucím objemem kalů uvnitř systému bude docházet k automatickému snižování průtoku čerpadla,
dokud nedojde k vytvoření klidového stavu při konečném tlaku bez jakýchkoliv regulačních nebo
doplňkových bezpečnostních zařízení. Oproti mechanicky poháněným membránovým čerpadlům se
vysokotlaké čerpadlo ALMATEC zastaví bez jakékoliv další spotřeby vzduchu. Tato
„integrovaná“ automatická regulace umožní provoz čerpadla v rámci jeho výkonových parametrů, aniž by
došlo k nebezpečí přetlaku.
4. Demontáž konstrukčních prvků
Obecné provedení vysokotlakých čerpadel ALMATEC je jednoduché. S každým čerpadlem je navíc
dodáván montážní nástroj pro systém vzduchového ventilu [22]. Další speciální nástroje se nepožadují.
!
• Před přistoupením k demontáži čerpadla se ujistěte, že čerpadlo bylo vyprázdněno,
vypláchnuto a odpojeno od přívodu vzduchu.
• Dodržujte laskavě příslušná doporučení ohledně bezpečnosti práce, jestliže bylo čerpadlo
používáno pro žíravé, nebezpečné nebo toxické kapaliny.
Řada AH · strana 7
Odstraňte tlumič [20] nainstalovaný na středový blok [16] předtím, než provedete demontáž čerpadla, aby
jej bylo možno chránit před poškozením během demontáže.
4.1. Boční skříně a potrubí
Po odstranění zaslepovacích krytek z bočních skříní [1] získáte přístup ke šroubům skříně [10]. Nejprve
povolte dané šrouby [10] na horní a dolní části za použití klíče a odstraňte je. Poté odšroubujte zbývající
šrouby skříně [10] a vytahujte je směrem doleva, dokud nebudou umístěny nalevo od pravé membrány [14].
Nyní je možno odstranit pravou skříň [1] (v případě nutnosti můžete opatrně napomoci pohybu za použití
pryžového kladívka). Vytáhněte obě potrubí [2] a odstraňte příslušné O-kroužky [8,9].
4.2. Sací a výtlačný ventil
Obrázek 1
Obrázek 2
Umístěte boční skříň [1] na její vnější povrch. Otočte výtlačným ventilem [5] podél podélné osy o 180° za
použití vhodné kulaté tyče (obrázek 1). Po překonání úhlu přibližně 70° změňte polohu tyče na druhou
stranu výtlačného ventilu [5] (obrázek 2) a pokračujte v otáčení o zbývajících 110°. Dbejte na to, aby
nedošlo k poškození těsnícího povrchu pro membránu (drážku tvaru V) během tohoto procesu. Tahejte za
výtlačný ventil [5] směrem dolů a vyjměte jej (obrázek 3). Dále vytáhněte O-kroužek, ventil [37]. Kulička
výtlačného ventilu [15] nyní může být snadno vyjmuta. Zarážka ventilu [6] nyní může být posouvána
směrem dolů, aby došlo k jejímu odstranění (obrázek 4).
Obrázek 3
Obrázek 4
Řada AH · strana 8
Otočte boční skříní o 180°. Vložte kulatou tyč do otvoru u
sacího ventilu [3] (obrázek 5), proveďte jeho vytažení ze
sedla a vytáhněte ventil i kuličku sacího ventilu [15].
Budete-li v otvoru manipulovat se sacím potrubím, bude
možno sedlo ventilu [4] zatlačit směrem dolů, aby došlo
k jeho vyjmutí (obdobný proces jako v případě zarážky u
výtlačného ventilu). Vyjměte O-kroužek a ventily [37].
Obrázek 5
4.3. Membrány
Po provedení výše uvedených pokynů budete nyní mít jednotku, která se bude skládat z levé skříně [1],
středového bloku [16] a dvoufázové skříně [12], přičemž šrouby skříně [10] budou částečně uvolněny
směrem doleva.
Pro demontáž membrán [14] je třeba dosáhnout do prostoru za pravou membránu [14] a provést její
odšroubování ze hřídele [29]. Poté vyjměte disk membrány [38]. Vložte dva dlouhé vhodné šrouby
(například skříňové šrouby) do závitových otvorů opěrného disku [21] do hloubky přibližně 10 mm. Umístěte
kulatou tyč jako kličku mezi těmito díly a povolte opěrný disk (neprovádějte ještě jeho úplné odšroubování
(obrázek 6)). Vytáhněte zbývající šrouby skříně [10] z levé skříně [1] a odstraňte skříň (demontáž sacího a
výtlačného ventilu probíhá tak, jak je to popsáno výše [4.2]). Proveďte rovněž odstranění levé membrány
[14].
Obrázek 6
Obrázek 7
Nyní je již vidět opěrný disk [21] na každé straně, kterou je možno demontovat následujícím způsobem:
zašroubujte dva vhodné šrouby (např. dva skříňové šrouby) též do hloubky přibližně 10 mm do závitových
otvorů u levé části opěrného disku [21]. Připevněte kulatou tyč do prostoru mezi tyto otvory, abyste provedli
odšroubování opěrného disku [21] na pravé straně a připevněte druhý disk (obrázek 7). Přesuňte hřídel [29]
na pravou stranu a odšroubujte též druhý opěrný disk [21]. Vyjměte hřídel [29] a oddělte středový blok [16] a
dvoufázovou skříň [12]. Dbejte na to, aby nedošlo k poškození dvoufázového pouzdra a
příslušného O-kroužku [33]. Když budete provádět demontáž hřídele [29], vyveďte závit přes tento
O-kroužek vyšroubováním.
Řada AH · strana 9
4.4. Dvoufázová skříň
Dvoufázová skříň [12] je menší z obou bloků uprostřed čerpadla. Povolte pouzdro dvoufázové skříně [13]
spolu s dvoufázovým pístem [32] z dvoufázové skříně [12] a vytlačte tento dvoufázový píst [32]
z příslušného pouzdra [13]. Vytáhněte pouzdro hřídele (dlouhé [30]). Těsnící prvky [31,33,34,35] je nutno
vyměnit v případě, že jsou ušpiněny nebo poškozeny. Co se týče pístních kroužků, je třeba postupovat
podle samostatné kapitoly 4.5.1., která je jim v této příručce věnována.
4.5. Středový blok
Nejprve vyjměte pouzdro hřídele (dlouhé [36]) a položte středový blok [16] rovně na měkkou podložku (dejte
pozor, aby nedošlo k poškození těsnících okrajů!).
4.5.1. Pístní kroužky hřídele
Odstraňte pečlivě obě části pístních kroužků hřídele [17] z jejich drážek (dejte pozor, aby nedošlo
k poškození okrajů ve středové skříni). Zpětná montáž stejných pístních kroužků je nemožná; je nutné
provést jejich výměnu. Stejným způsobem postupujte v případě pístních kroužků u dvoufázové skříně.
4.5.2. Systém řízení vzduchu PERSWING P®
Odšroubujte obě koncové krytky systému řízení vzduchu PERSWING P® za použití plastového montážního
nástroje dodávaného spolu s čerpadlem. Vyndejte hlavní a řídicí píst. Vytlačte skříň vzduchového ventilu za
použití montážního nástroje, který bude obtočen kolem skříně.
4.5.3. Vzduchový filtr
Pro vyjmutí vzduchového filtru [19] je nejprve nutno odšroubovat přívod vzduchu [18], poté již bude možno
snadno odšroubovat vlastní filtr [19] pomocí dostatečně velkého šroubováku.
5. Montáž konstrukčních prvků
5.1. Středový blok
5.1.1. Systém řízení vzduchu PERSWING P®
Pro instalaci systému řízení vzduchu PERSWING P® nejprve zašroubujte jednu koncovou krytku do
středového bloku [16]. Vložte jeden ze šesti O-kroužků, skříň vzduchového ventilu [24] do koncové krytky
zevnitř. Navlhčete čtyři O-kroužky [24] skříně vzduchového ventilu trochou vody a zatlačte skříň do
středového bloku [16] za použití montážního nástroje. Dbejte na to, aby došlo k hladkému klouzání. Nikdy
nevkládejte skříň násilně za použití kladiva. V případě, že bude montáž skříně obtížná a nebude možno ji
provést bez použití síly, vyndejte ji znovu v plném rozsahu ven a začněte od začátku. Vložte hlavní píst a
řídicí píst. Položte šestý O-kroužek [24] na okraj skříně vzduchového ventilu a zašroubujte druhou koncovou
krytku.
5.1.2. Pístní kroužky hřídele
Nejprve je nutno nainstalovat O-kroužky, které se nacházejí pod pístními kroužky [17]. Zpětná montáž
použitých pístních kroužků je nemožná; tyto kroužky je nutno vyměnit! Pro montáž pístních kroužků [17]
proveďte jejich pečlivé natvarování (ve tvaru „ledvin“) za použití kleští na těsnící kroužky a vložte tyto
kroužky do drážek ve středové skříni [2]; proveďte úplné zatlačení kroužků do drážek jemným způsobem za
použití čistého skříňového šroubu [10]. Vložte pouzdro hřídele (dlouhé [36]) na straně středového bloku, kde
se nachází velký O-kroužek dvoufázového pouzdra [35].
Řada AH · strana 10
5.2. Dvoufázová skříň
Nainstalujte pístní kroužky [normální kroužky a O-kroužky,17], jak je popsáno. Vložte pouzdro hřídele
(krátké [30]) na straně, kde se nachází velký O-kroužek dvoufázového pouzdra [35]. Vložte O-kroužky (pro
dvoufázové pouzdro) do jejich drážek ve dvoufázové skříni [12], respektive středovém bloku [16]. Položte
dvoufázové pouzdro [13] do dvoufázové skříně [12] a poté vložte dvoufázový píst [32] nejprve s kónickou
stranou (odpovídající tvaru dvoufázové skříně [12]) do dvoufázového pouzdra [13].
5.3. Membrány
Nejprve je nutno složit dohromady středový blok [16] a dvoufázovou skříň [12], a hřídel [29] musí být
posunut v rotačním směru, a to se zvláštní pečlivostí. Závity na obou stranách hřídele mají různou délku.
Nejprve zašroubujte opěrný disk [21] na hřídel [29] až po jeho uchycení na boční straně, kde je závit kratší.
Připevněte další opěrný disk [21] pevně k druhému konci a utáhněte též první disk (pokud jde o utahování
disků, dodržujte pokyny pro demontáž uvedené v oddílu 4.3). Vyjměte šrouby používané pro přidržování
(např. 2 skříňové šrouby) z opěrných disků [21]. Proveďte vyrovnání otvorů ve středovém bloku [16] a ve
dvoufázové skříni [12]. Na obou stranách nasaďte membránové kotouče [38].
Zašroubujte membránu [14] na jedné straně na hřídel [29], dokud nedojde k jejímu uchycení. Dbejte na to,
aby příslušné otvory pro skříňové šrouby byly vyrovnány mezi membránou [14], středovým blokem [16] a
dvoufázovou skříní [12]. Opatrně vkládejte tři skříňové šrouby [10] jako pomocnou sestavu. Zatlačte
membránu [14] do středového bloku [16], respektive dvoufázové skříně [12], co nejdále. Provádějte
šroubování druhé membrány [14] až do jejího usazení na druhém konci hřídele (dbejte na to, aby všechny
otvory byly řádně vyrovnány a v případě potřeby mírně otočte membránou opačném směru). Na závěr
přesuňte zbývající skříňové šrouby [10]
Těsnící povrchy membrán [14] a bočních skříní [1] musejí být naprosto čisté a nepoškozené; i mírné
narušení povrchu může vést ke vzniku netěsností.
5.4. Sací a výtlačný ventil
Vnitřní díly bočních skříní [1] musejí být sestaveny přesně v opačném pořadí vzhledem k postupu, který je
popsán pro demontáž. Zajistěte, aby sací ventil [3] a výtlačný ventil [5] byly zatlačeny do svých krajních
poloh a aby otvory ve vnitřních skříních [1] (za spodní části kapalinové komory) a u sacích ventilů [3] byly
vzájemně vyrovnány.
5.5. Boční skříně a potrubí
Všechny těsnící prvky [8,9] potrubí [2] by měly být vždy vyměněny, přičemž navlhčení kroužků usnadňuje
montáž. Natáhněte vnitřní O-kroužek [9] na potrubí [2] a zatlačte vnější O-kroužek [8] do boční skříně [1].
Usaďte potrubí [2] na rovně spočívající boční skříni [1], přičemž jej mírně otočte. Složte dohromady
středovou jednotku smontovanou v předchozím kroku [středový blok, dvoufázová skříň, membrány,
skříňové šrouby] a boční skříň [1], která spočívá na její straně, spolu s potrubními díly [2] v poloze směřující
vzhůru, konkrétně takovým způsobem, aby přívod vzduchu [18] byl ukončen přesně v pravé horní části
dvoufázové skříně [12].
Namontujte druhou boční skříň [1]. Nyní je možno provést vložení horní i dolní dvojice skříňových šroubů
[10]. Připevněte matice a podložky ke koncovým částem šroubů a upevněte skříňové šrouby [10] příčným
způsobem rovnoměrně podle stanovených hodnot utahovacích momentů, dokud nebudou boční skříně [1]
spočívat na středovém bloku [16] respektive na dvoufázové skříni [12]. Jakékoliv další utahování šroubů
nepovede ke zlepšení utěsnění, ale může vést k deformaci skříně!
Na závěr zašroubujte tlumič [20] do středového bloku [16]. S čerpadlem je nyní možno pracovat.
Řada AH · strana 11
6. Doplňková zařízení v rámci příslušenství
Vysokotlaká membránová čerpadla ALMATEC jsou k dispozici s různými doplňkovými zařízeními. Tato
zařízení je možno odvodit z kódového označení čerpadla.
6.1. Počítadlo zdvihů (kód volitelného příslušenství C)
Senzor zabudovaný ve středové skříni [16] čerpadla za účelem monitorování pohybu jedné membrány [14]
bez přímého kontaktu.
Systém počítání zdvihů je k dispozici v různých variantách.
•C2
senzor zdvihů (Namur)
•C3
systém počítání zdvihů vybavený senzorem (Namur) a počítadlem zdvihů
• C 9/C 10 pneumatický systém počítání zdvihů (viz další informace na samostatném listu)
V případě, že bude zahrnut pouze senzor (kód C 2), je nutno tento senzor připojit ke stávajícímu ovladači.
Příslušné elektrické schéma a technická data (kód C 3) je možno nalézt na samotných počítadlech zdvihů.
Další údaje je možno zjistit z dat poskytovaných výrobci komponentů.
6.2. Systém monitorování membrány (kód volitelného příslušenství D)
Kapacitní membránový senzor je namontován na tlumiči [20] čerpadla, který registruje veškerou kapalinu
přibližující se k senzoru bez ohledu na to, zda se jedná o vodivou či nevodivou kapalinu. Odsud plyne, že je
možno zajistit rychlou reakci na poškození membrány. V případě vlhkého obklopujícího vzduchu může dojít
k falešné výstraze i tehdy, i když provozujete čerpadlo s vysušeným stlačeným vzduchem.
Systém monitorování membrány je k dispozici ve dvou variantách:
•D1
senzor membrány (Namur)
•D3
systém monitorování membrány vybavený senzorem (Namur) a ovladačem
Senzor membrány je možno buď připojit k nějakému stávajícímu ovladači (kód D 1) nebo k zabudovanému
ovladači (kód D 3). Schéma elektrického zapojení a technická data je možno nalézt na samotném ovladači.
Další údaje je možno zjistit z dat poskytovaných výrobci komponentů.
7. Pokyny k provádění zkoušek
7.1. Vzduchový ventil
Správnou funkci vzduchového rozvodu je možno snadno zkontrolovat z hlediska sestavené středové
jednotky, která se skládá z kompletního středového bloku [16] a dvoufázové skříně [12], jež jsou vybaveny
všemi vnitřními částmi: připevněte přívod vzduchu, pohybujte řídicím pístem dopředu a zpět, přičemž budou
blokovány otvory, kde vzduch vychází ze středového bloku [16]. Nyní již musí být slyšet přepínání a pohyb
hlavního pístu.
7.2. Správná funkce a utěsnění
Plně sestavené vysokotlaké čerpadlo ALMATEC musí být vybaveno přívodem vzduchu i dočasným sacím a
výtlačným vedením, která vedou do nádoby s kapalinou. Schopnost sání naprázdno je možno ověřit pomocí
vakuometru kompletním pečlivým uzavřením sacího vedení. Pomalé uzavírání výtlaku musí způsobit
klidový stav čerpadla. Tlak ve výtlačném vedení musí korespondovat s hodnotou tlaku vzduchu.
(Upozornění: maximální přípustný tlak vzduchu je 7 bar; což vyvolává maximální provozní tlak 15–16 bar!)
Čerpadlo provede přepnutí do druhé komory produktu mírným otevřením výtlaku po krátkou dobu.
Z čerpadla nesmí v obou pozicích unikat žádná kapalina. Po dokončení zkoušky je nutno nejprve uzavřít
Řada AH · strana 12
přívod vzduchu, poté je nutno pomalu otvírat výtlak, aby došlo k vyprázdnění samotného čerpadla, zatímco
je sací vedení otevřené.
8. Lokalizace chyb
Porucha
Čerpadlo se nespustí:
Čerpadlo pracuje, ale nenasává kapalinu:
Čerpadlo pracuje nepravidelně:
Pokles rychlosti průtoku:
V kapalině je vzduch:
Kapalina odchází z čerpadla přes tlumič:
Čerpadlo přestává pracovat:
Možné důvody
Vzduchové vedení je ucpané.
Vzduchový filtr je ušpiněn nebo ucpán.
Tlumič je ušpiněn nebo ucpán.
Čerpadlo je ucpáno sedimenty tuhých látek
v komorách čerpadla.
Závada na vzduchovém ventilu.
Netěsnosti na sacím vedení.
Sací vedení je ucpáno.
Uniká kapalina u zátky/uzavíracího systému.
Kuličky ventilu jsou zaneseny.
Kuličky ventilu jsou opotřebeny.
Kuličky ventilu jsou zaneseny.
Vzduchový ventil je opotřebený.
Pístní kroužky jsou opotřebeny.
Membrána je prasklá.
Došlo k zamrznutí vzduchového ventilu.
Došlo k poklesu tlaku vzduchu.
Sací vedení je ucpáno.
Výtlačné vedení je ucpáno.
Vzduchový filtr je ušpiněn nebo ucpán.
Tlumič je ušpiněn nebo ucpán.
Kuličky ventilu jsou opotřebeny.
Změna viskozity přečerpávané kapaliny.
Membrána je prasklá.
Membrána je prasklá.
Došlo k zamrznutí vzduchového ventilu.
Došlo k poklesu tlaku vzduchu.
Výtlačné vedení je ucpáno.
Vzduchový filtr je ušpiněn nebo ucpán.
Tlumič je ucpán nebo došlo k jeho zamrznutí.
Tlak uvnitř systému přesahuje tlak vzduchu.
Závada na vzduchovém ventilu.
Membrána je prasklá.
Řada AH · strana 13
9. Seznam dílů
Velikost čerpadla
AH 15
Číslo dílu
AH 25
Číslo dílu
AH 40
Číslo dílu
PE UHMW
3 15 110 52
3 25 110 52
3 40 110 52
PE UHMW
3 15 011 52
3 25 011 52
3 40 011 52
Sací ventil
PE UHMW
3 15 013 52
3 25 013 52
3 40 013 52
Sedlo sacího ventilu
PE UHMW
3 15 014 52
3 25 014 52
3 40 014 52
2
Výtlačný ventil
PE UHMW
3 15 015 52
3 25 015 52
3 40 015 52
6
2
Přídržný díl kuličky
PE UHMW
3 15 016 52
3 25 016 52
3 40 016 52
7
2
Zátka
PE UHMW
1 25 017 52
3 25 017 52
1 40 017 52
8
4
O-kroužek, otvory, vnější
EPDM
9 37 528 72
9 42 540 72
9 65 516 72
9
4
O-kroužek, otvory, vnitřní (kód EEE/ENN)
EPDM
9 33 526 72
9 33 526 72
9 51 513 72
O-kroužek, otvory, vnitřní (kód ETT)
FEP/FKM
9 33 553 59
9 33 553 59
9 50 554 59
Poz.
Počet
Popis
1
2
Skříň čerpadla
2
2
Sací/výtlačný otvor
3
2
4
2
5
Materiál
10
12
Skříňový šroub
1.4301
3 15 120 22
3 25 120 22
3 40 120 22
11
4
Tlumič rázů
NR
1 15 322 85
1 15 322 85
1 40 322 85
12
1
Dvoufázová skříň
PA
3 15 148 53
3 25 148 53
3 40 148 53
13
1
Dvoufázové pouzdro
PETP
3 15 049 84
3 25 049 84
3 40 049 84
14
2
Membrána pro silnou zátěž (kód EEE)
EPDM
3 15 031 72
3 25 031 72
3 40 031 72
Membrána pro silnou zátěž (kód ENN)
NBR
3 15 031 71
3 25 031 71
3 40 031 71
Membrána pro silnou zátěž (kód ETT)
PTFE
3 15 031 67
3 25 031 67
3 40 031 67
Kulička ventilu (kód EEE)
EPDM
1 25 032 72
3 25 032 72
3 40 032 72
Kulička ventilu (kód ENN)
NBR
1 25 032 71
3 25 032 71
3 40 032 71
Kulička ventilu (kód ETT)
PTFE
1 25 032 60
3 25 032 60
3 40 032 60
15
4
16
1
Středový blok
PA
3 15 140 53
3 25 140 53
3 40 140 53
17
3
Pístní kroužek hřídele, komplet
PTFE
1 40 041 64
1 50 041 64
3 40 041 64
18
1
Přívod
PETP
1 15 047 84
1 40 047 84
1 40 047 84
19
1
Vzduchový filtr
PE
1 15 043 51
1 40 043 51
1 40 043 51
20
1
Tlumič
PE
1 15 244 51
1 40 244 51
1 50 244 51
21
2
AL
3 15 033 31
3 25 033 31
3 40 033 31
22
1
PETP
2 15 001 84
2 40 001 84
2 50 001 84
24*
6
Opěrný disk
Systém řízení vzduchu PERSWING P®,
komplet
O-kroužek, skříň vzduchového ventilu
NBR
9 36 504 71
9 46 515 71
9 66 533 71
29
1
Hřídel
1.4301
3 15 030 22
3 25 030 22
3 40 030 22
30
1
Pouzdro hřídele, krátké
1.4301
3 15 035 22
3 25 035 22
3 40 035 22
31
2
O-kroužek, pouzdro hřídele
NBR
9 24 514 71
9 30 510 71
9 36 591 71
32
1
Dvoufázový píst
AL/MS
3 15 034 31
3 25 034 31
3 40 034 32
33
1
O-kroužek, dvoufázový píst
FKM/NBR
9 10 507 74
9 12 506 71
9 17 557 74
34
1
Pístní kroužek, kompletní
PE
3 15 037 52
3 25 037 52
3 40 037 52
35
2
O-kroužek, dvoufázové pouzdro
NBR
9 99 567 71
9 99 562 71
9 99 573 71
36
1
Pouzdro hřídele, dlouhé
1.4301
3 15 036 22
3 25 036 22
3 40 036 22
37
4
O-kroužek, ventily (kód EEE/ENN)
EPDM
9 37 603 72
9 48 604 72
9 72 605 72
O-kroužek, ventily (kód ETT)
PTFE
9 37 603 60
9 48 604 60
9 72 605 60
Disk membrány
PTFE
3 15 039 60
3 25 039 60
3 40 039 60
38
2
* zahrnuto v příslušné pozici
Řada AH · strana 14
Zařízení nabízená jako volitelná příslušenství
Kód
C2
Poz.
16
Počet
1
50
1
C3
C9
AH 15
AH 25
AH 40
Popis
Středový blok pro senzor
Materiál
PA
Číslo dílu
3 15 340 53
Číslo dílu
3 25 340 53
Číslo dílu
3 40 340 53
Senzor zdvihů, Namur
různý
1 00 072 99
1 00 072 99
1 00 072 99
jako C 2, ale navíc:
-
1
Svorkový zesilovač
různý
1 00 171 99
1 00 171 99
1 00 171 99
-
1
Počítadlo zdvihů
různý
1 00 071 99
1 00 071 99
1 00 071 99
16
1
Středový blok s dalším vzduchovým
zapojením R ¼
PA
3 15 240 53
3 25 240 53
3 40 240 53
další náhradní díly na požádání!
C 10
D1
D3
jako C 9, ale navíc:
-
1
Počítadlo zdvihů
různý
1 00 771 99
1 00 771 99
1 00 771 99
51
51
1
1
Senzor membrány, Namur
Senzor membrány
různý
různý
1 00 773 99
1 00 773 99
1 00 773 99
1 00 773 99
1 00 773 99
1 00 773 99
-
1
Ovladač
různý
1 00 470 99
1 00 470 99
1 00 470 99
Při objednávce náhradních dílů se požaduje uvedení výrobního čísla čerpadla!
Řada AH · strana 15
10. Přehledné vyobrazení dílů čerpadla
Podléhá změnám bez předchozího upozornění, 2002/06
ALMATEC Maschinenbau GmbH
Carl-Friedrich-Gauss-Str. 5 · D-47475 Kamp-Lintfort · Německo
Telefon ++49.2842.9610 · Telefax ++49.2842.96140
http://www.almatec.de · e-mail: [email protected]
Download

Návod - Čerpadla