Magic Power
Popis a funkce systému
Magic Power
Návod k obsluze:
Příručka je členěna do deseti kapitol:
Kapitola 1 - Úvod
1. 1 - Přehled výrobků
1. 2 - Základní ovládací prvky
1. 3 - Součásti jednotlivých terminálů
1. 4 - Master
Kapitola 2 - Instalace
2. 1- Přezkoušení (poškození při transportu)
2. 2 - Pokyny pro instalaci
2. 3 - Všeobecné pokyny
2. 4 - Uvedení do provozu
2. 4. 1 - Vyplácení obsluhou
2. 4. 2 - Herní plán
2. 4. 3 - Základní herní parametry
2. 4. 4 - Ovládání přístroje
Kapitola 3 - Servisní menu
3. 1- Funkce Handpay
3. 2 - Funkce Remote
3. 3 - Servis účetnictví
3. 4 - Nastavení
3. 5 - Poslední hry
3. 6 - Poslední účetní události
Kapitola 4 - Operátor Menu
4. 1 - Hlavní účetnictví
4. 1. 1 - První strana
4. 1. 2 - Druhá strana
4. 1. 3 - Třetí strana
4. 2 - Poslední účetní události
4. 3 - Hry všeobecně
4. 4 - Přístrojová analýza
Kapitola 5 - Odstranění chyb
5. 1 - Zablokovaná mince
5. 1. 1 - Remote
5. 1. 2 - Handpay
5. 2 - Akceptor bankovek
5. 2. 1 - Umístění v přístroji
5. 2. 2 - Funkce
5. 2. 3 - Odstranění závad
5. 3 - Mincovník
5. 3. 1 - Umístění v přístroji
5. 3. 2 - Funkce
5. 3. 3 - Odstranění závad
5. 4 - Mechanická počítadla
5. 4. 1 - Umístění v přístroji
Únor 2011
2
4
5
6
7
8
9
9
9
12
12
13
13
15
15
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
18
18
18
18
18
19
21
21
22
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
Magic Power
5. 4. 2 - Rozmístění počítadel
5. 4. 3 - Celková mechanická počítadla
5. 4. 4 - Umístění v přístroji
5. 4. 5 - Rozmístění počítadel
5. 4. 6 - Odstranění závad
5. 4. 7 - Funkce
5. 4. 8 - Odstranění závad
Kapitola 6 - Přepínač do test menu-Masteru
6. 1 - Ovládání přístroje operátorem či servisním technikem
6. 1. 1 - Test Hardware – první strana
6. 1. 2 - Test Hardware – druhá strana
6. 1. 3 - Test Hardware – třetí strana
6. 2 - Základní nastavení
6. 3 - Síť
6. 4 - Bezpečnostní účetnictví
6. 5 - Druhé účetnictví
6. 5. 1. - Druhé účetnictví detaily vyplaceno IN
6. 5. 2. - Druhé účetnictví detaily vyplaceno hry
6. 6. - Obrazovka/dotyková obrazovka
6. 6. 1 - První strana
6. 6. 2 - Druhá strana
6. 7 - Nastavení účetnictví mince/ třídič
6. 8 - Nastavení PIN kódu
6. 9 - Seznam událostí
6. 10 - Reset / Update
Kapitola 7 - Test menu masteru
7. 1 -Test Hardware
7. 2 - Základní nastavení
7. 3 - Síť
7. 4 - Bezpečnostní účetnictví
7. 5 - Seznam událostí
7. 6 - Obrazovka / doteková obrazovka
7. 6. 1 - První strana
7. 6. 2 - Druhá strana
7. 7 - Bonus management
7. 8 -Nastavení pin kódu
7. 9 -Reset / Update
Kapitola 8 - Aktualizace software, zavedení nové verze
Kapitola 9 - Změna nastavení bonus managementu
Kapitola 10 - Umístění statistik her na flash disk
Kapitola 11 - Exportování dat pomocí USB FLASH
Kapitola 12 - Reinstalace softwaru
Únor 2011
3
24
24
24
25
25
24
24
24
24
25
25
25
25
26
26
27
27
28
28
28
28
28
29
30
30
31
31
31
31
32
32
33
33
33
33
33
33
34
34
38
41
41
Magic Power
Kapitola 1 - Úvod
Magic Power je funkčně nedělitelné vícemístné technické zařízení (dále jen VTZ) tvořené
centrální jednotkou MASTER a třemi fyzicky spojenými herními místy obsluhovanými přímo
sázejícími. Každé herní místo nabízí hráči devět válcových videoher a kromě toho je systém
vybaven bonusovou hrou společnou pro všechna herní místa. Centrální jednotka MASTER
koordinuje součinnost s jednotlivými herními místy a prostřednictvím generátoru náhodných
čísel vygeneruje vždy po padlém a vyplaceném Bonusu nové náhodné číslo – hranici, po jejíž
dosažení padne další bonus. Každý z terminálů má svůj vlastní generátor náhody (RNG),
který zajišťuje náhodnost herních procesů stroje.
Obr. I. 1.
Únor 2011
4
Magic Power
Vrchní část VTZ (topper) je variabilní nejen svoji formou, ale i umístěním. Topper může být
umístěn jednak nad trojicí terminálů, ale i mimo VTZ (např. pověšen na zdi, připevněn na
otáčející se konstrukci, apod.). Topper obsahuje zobrazovací zařízení - plochý LCD displej a
světelný nebo iluminační panel. Tato vrchní část VTZ zobrazuje aktuální výši bonusu a
světelnými efekty reaguje na průběh hry a vyplacený bonus.
Vícemístné technické zařízení (VTZ) Magic Power lze provozovat pouze po připojení do
systému
Datafound který splňuje požadavky vyhlášky § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích
a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.
Hlavní funkcí tohoto systému je monitorování aktuálních finančních dat – celkových stavů
počítadel, a jejich následné ukládání, archivování a zpřístupnění pověřeným zaměstnancům
státní správy, (místně) příslušnému Finančnímu úřadu, popř. provozovateli VTZ.
Kapitola 1. 1 - PŘEHLED VÝROBKU
Název:
MAGIC POWER
Typ výrobku:
Vícemístné technické zařízení
Styl skříně
3 x FV637
Rozměry skříní
Možnosti Sázek
Šířka: 2795 mm
Výška: 2365 mm
Hloubka: 610 mm
Váha: 550kg.
2 až 500,- Kč
Jackpot
max. výhra ze hry 160.000,- Kč
Manipulace s mincemi:
Výrobce EDP
Akceptor bankovek:
EBA 21
Dle nastavení
Mechanická počítadla:
Ano
Únor 2011
5
Magic Power
Kapitola 1. 2 - ZÁKLADNÍ OVLÁDACÍ PRVKY PŘÍSTROJE:
Obr. I. 2.
1.
2
3
4
5
6
Otvor pro vhoz mincí
Klíčový spínač REMOTE
Klíčový spínač OPERÁTOR
Klíčový spínač SERVIS
Vana pro výplatu mincí
Tlačítkový pult
7
8
9
10
11
Únor 2011
6
Otvor pro vkládání bankovek
TFT monitory
Horní dveře
Spodní dveře
Dveře pokladny
Magic Power
Kapitola 1. 3 - SOUČÁSTI JEDNOTLIVÝCH TERMINÁLŮ:
Obr. I. 3.
Součásti Terminálu 1 a 3
A
B
C
D
E
F
Mincovník
Hopper
Reproduktory
Horní TFT displej
Dolní TFT displej
Akceptor bankovek
G
H
I
J
K
Mechanická počítadla
PC
Hlavní síťový zdroj
Hlavní spínač s pojistkou
Dveře pokladny
Součásti terminálu 2 s jednotkou MASTER
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Mincovník
Hopper
Reproduktory
Horní displej – touchscreen
Dolní TFT displej
Akceptor bankovek
Mechanická počítadla
PC stroje
Síťový zdroj pro terminál
Hlavní spínač s pojistkou
K Dveře pokladny
L Celková mechanická počítadla
M Jednotka MASTER
N Switch vnitřní počítačové sítě
O Síťový zdroj jednotky
MASTER
P KVM switch – přepínání
obrazovky
Q Hlavní spínač s pojistkou
obrazu
R Test switch- přepnutí do menu
Únor 2011
7
Magic Power
Kapitola 1. 4 – MASTER
Centrální jednotka master je část zařízení, která eviduje veškeré herní transakce jednotlivých
terminálů. Terminály se díky vlastnímu generátoru náhodných procesů chovají z hlediska hry
jako samostatné VHP. Úkol masteru je koordinovat součinnost s jednotlivými herními místy a
prostřednictvím svého vlastního generátoru náhodných čísel vygenerovat vždy po padlém a
vyplaceném Bonusu nové náhodné číslo – hranici, po jejíž dosažení padne další bonus.
Master plní též funkci rozhraní mezi zařízením a databázovým serverem, kdy na vyžádání
serveru jsou odeslána data o finančních stavech a kritických událostech stroje. Jelikož tato
data musí být dostupná v jakýkoliv moment, je funkčnost spojení monitorována kontrolními
zprávami.
I
Obr. I. 4.
A
B
C
D
USB konektor
Test switch
Síťový konektor
Spodní konektor LCD
E
F
G
H
I
Síťový konektor
VGA konektor- horní LCD (jackpot)
KVM switch konektor
Porty připojení mechanických počítadel
Reproduktory
Únor 2011
8
Magic Power
Statistiky her
Centrální jednotka master zaznamenává ve své vnitřní paměti všechny herní události všech
terminálů. Tyto události lze jednoduchým způsobem exportovat na přenosné paměťové
zařízení (USB flash disk) ve formátu souboru CSV.
Kapitola 2 - Instalace
2. 1 - Přezkoušení (poškození při transportu)
1. Odstraňte transportní kartón.
2. Odstraňte transportní ochrany (není potřeba u všech typů)
3. Pokud vznikly během transportu na přístroji viditelné škody, musí být tyto okamžitě
uplatněny a dodavatelem potvrzeny.
2. 2 - Pokyny pro instalaci
Před uvedením do provozu se přesvědčte, že přístroj je postaven na vodorovné ploše do
základní polohy „na výšku“. Zajistěte, aby vzdálenost zadní stěny přístroje od pevné překážky
(např. od stěny) byla alespoň 10 cm.
Únor 2011
9
Magic Power
Únor 2011
10
Magic Power
O3-O7
VGA 3m propojení mezi backplaine a monitorem topperu
Internet
RJ45 5m datové propojení mezi firefoxem a serverem
A1-A3
RJ45 3m datové propojení mezi počítačem automatu 1 a switchem
B3-B5
RJ45 3m datové propojení mezi počítačem automatu 3 a switchem
E1-E4
propojení mezi dimmer ovládání osvětlení a područkou automatu 1
F3-F4
propojení mezi dimmer ovládání osvětlení a područkou automatu 2
G5-G4
propojení mezi dimmer ovládání osvětlení a područkou automatu 3
H2-H4
propojení mezi reklamou 2 a dimmer M.P.
I4.1-I4.2
propojení mezi reklamou 4 a dimmer M.P.
J4-J3
propojení mezi topprem a dimmer M.P.
L3.1-L3.2
VGA propojení mezi KVM switchem a masterem
N3-N5
datové propojení mezi ovl. osvětlení a firefoxem
03-06
VGA propojení mezi masterem a topperem
P2-P3
propojení mezi firefoxem a pravým repro
Q4-Q3
propojení mezi firefoxem a levým repro
R4-R6
propojení mezi zdrojem monitoru a monitorem
Foto: Deska plošných spojů k ovládání osvětlení
Únor 2011
11
Magic Power
2. 3 - Všeobecné pokyny
1. Nikdy neotvírejte přístroj násilím. Přístroj obsahuje díly, které lze opravit pouze na
základě odborných zkušeností. Proto se vždy obraťte na speciálně vyškolený personál.
2. Drážky nebo jiné otvory na bočních stěnách a dně skříně slouží k odvětrávání
přístroje. Zajistěte, aby z důvodu přehřátí nebo narušení funkčnosti přístroje v žádném
případě nedošlo k ucpání nebo zakrytí těchto otvorů.
3. Nezasouvejte uvedenými otvory do vnitřní části přístroje žádné předměty.
4. Nedovolte, aby se přístroj dostal do styku s tekutinami jako voda, káva, víno apod.
Dojde-li však přesto k této situaci, nechte přístroj překontrolovat odborným
pracovníkem.
5. Nevystavujte přístroj dešti, teplotám vyšším než 50°C nebo vlhkosti vzduchu vyšší
než 95%. Dbejte, aby přístroj nebyl umístěn u topného tělesa blíže než 30 cm.
6. Doporučená provozní teplota přístroje je 10 až 40°C. Je-li přístroj vystaven nižším
teplotám, počkejte před uvedením do provozu, dokud se přístroj nepřizpůsobí okolní
teplotě. Zejména je třeba dbát na to, aby přístroj byl před uvedením do provozu suchý.
Výrobce doporučuje počkat alespoň 24 hodin.
Budou-li tyto pokyny přesně dodržovány a o přístroj podle jeho určení pečováno a s ním
zacházeno, odpovídá to běžnému bezpečnostnímu standardu.
Výrobce se vůči vlastníkovi přístroje zříká jakýchkoliv povinností vyplývajících ze záruk
v případě, že přístroj byl užíván v rozporu s pokyny uvedenými v této příručce nebo v rozporu
s obvyklým užíváním přístroje!
Přístroj lze bezpečně odpojit od napětí pouze vytažením přívodního kabelu ze zásuvky.
Pozor!
Následující servisní instrukce jsou určeny pouze pro kvalifikovaný a školený personál. Pro
zamezení poškození přístroje nebo poranění osob, provádějte výhradně činnosti uvedené
v této příručce.
2. 4 – Uvedení do provozu:
1. Před zapnutím přístroje zkontrolujte napětí sítě. Přístroj je určen pro střídavé napětí
~230 V± 10%. Ujistěte se, že provozní napětí sítě souhlasí s údaji uvedenými na
přístroji.
2. Přístroj je vybaven zemnící svorkou. Ujistěte se proto, zda i vaše elektrická síť je touto
zemnící svorkou vybavena.
3. Síťovou zástrčku zasuňte do zásuvky ~230 V 50 Hz a otevřete spodní přední dveře a
zapněte síťový spínač.
4. Zajistěte síťové spojení se serverem ve společnosti EDP s.r.o., Komořany 146,
(nasměrování portu routeru, nastavení IP adresy VTZ, propojení VTZ s routerem).
5. Uzavřete dvířka přístroje.
6. Po krátkém automatickém testování je přístroj připraven k provozu.
7. Připište žádaný kredit a nastartujte zvolenou hru.
Únor 2011
12
Magic Power
Přístroj přijímá podle nastavení:
- Mince v hodnotě 10 Kč,
- Bankovky v hodnotě 100 Kč, 200 Kč, 500 Kč, 1000 Kč, 2000 Kč,
Přístroj vyplácí podle nastavení:
- Mince v hodnotě 10 Kč.
- Vyplacení kreditu obsluhou (pomocí klíčového spínače).
- Kredit je vyplacen v poměru 1:1, což znamená1 Kč odpovídá hodnotě 1 kreditu, atd.
2. 4. 1 - VYPLÁCENÍ OBSLUHOU:
Hráč stiskne tlačítko Výplata a na displeji se objeví upozornění „Výplata stlačena. Zavolej
obsluhu, prosím!“.
Obsluha pak otočením klíče SERVIS vyvolá servisní menu, kde stlačením tlačítka Výplata se
aktuální kredit sníží na nulu a hodnota kreditu je obsluhou vyplacena v hotovosti. Vyplacená
částka se odečte na všech příslušných elektromechanických a elektronických počítadlech.
(Výplata obsluhou je k dispozici vždy po otočení klíčem SERVIS, a to i v případě že nedošlo
ke stisku tlačítka VYPLATA).
2. 4. 2 - HERNÍ PLÁN:
Výherní tabulka pro každou hru je znázorněna na horní obrazovce přístroje. Na spodní
obrazovce každého herního místa jsou umístěny následující ukazatele.
KREDIT
VÝHRA
BONUS
SÁZKA
ČERVENÁ ZNAČKA
Velikost celkového kreditu, se kterým se hráč může zúčastnit hry
Velikost dosažené výhry po ukončení hry
Celková hodnota BONUS výhry společná pro všechna herní místa
Velikost sázky, se kterou se hráč účastní hry
Rozsvítí se po stisknutí tlačítka START v případě rozhodnutí
systému, že BONUS nebude vyplacen. V tomto případě se spustí
válcová videohra. Značka je umístěna nad ukazatelem BONUS.
ZELENÁ ZNAČKA
Rozsvítí se po stisknutí tlačítka START v případě rozhodnutí
systému, že BONUS bude vyplacen. V tomto případě je na ukazateli
BONUS hráči připsána aktuální částka bonusu a válcová videohra se
nespustí. Značka je umístěna nad ukazatelem BONUS
Únor 2011
13
Magic Power
Ve spodní části obrazovky jsou umístěna dotyková tlačítka:
REŽIM „ZÁKLADNÍ MENU“:
TLAČÍTKO ČESKY
TLAČÍTKO VÝPLATA
REŽIM „HRA“:
VSADIT/LOSOVAT
START/AUTOMATICKÁ HRA/BRÁT
ZPĚT
výběr jazyka
vyplacení kreditu
nastavení aktuální výše sázky/ riskování
výhry (u některých her)
spuštění hry/ připsání výhry do kreditu
návrat do hlavního menu
Únor 2011
14
Magic Power
Na každém herním místě jsou umístěna mechanická tlačítka:
START/VEZMI VÝHRU
AUTOSTART
SÁZKA/RIZIKO(červené tlačítko)
spuštění hry / připsání výhry do kreditu
opakované spouštění hry
nastavení sázky / riskování výhry
RIZIKO (černé tlačítko)
VOLBA HRY
nastavení max. sázky / pro riskování výhry
výběr hry
2. 4. 3 - ZÁKLADNÍ HERNÍ PARAMETRY
Základní hra:
Minimální sázka na jednu hru:
5,- Kč
Maximální sázka na jednu hru:
500,- Kč
Maximální výhra z jedné hry:
160.000,- Kč
Skutečné hodnoty sázek a výher pro jednotlivé válcové videohry jsou uvedeny v popisu
jednotlivých her.
MAGIC POWER nabízí válcové videohry dle herního plánu:
2. 4. 4 - OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE
Ovládání přístroje operátorem či servisním technikem
Na pravé straně přístroje nad tlačítkem VYPLATIT se nacházejí tři elektronické klíčové
spínače:
zleva: REMOTE, OPERÁTOR, SERVIS.
Otočením příslušného klíče se lze dostat do odpovídajícího menu. V každém menu se lze
pohybovat pomocí dotykových políček DÁLE a ZPĚT. Součástí každého menu je i tlačítko
NÁPOVĚDA, pomocí kterého lze rozbalit základní nápovědu k danému menu. Návrat
z nápovědy do menu se provádí dotykem na kterékoliv místo obrazovky.
Únor 2011
15
Magic Power
Kapitola 3 - SERVISNÍ MENU
Do servisního menu se lze dostat aktivováním elektronického klíčového spínače SERVIS. Na
první stránce lze provést základní servisní úkony.
3.1 - Funkce Handpay
Stisknutím dotykového políčka VÝPLATA se uvedený kredit vyplatí.
3. 2 - Funkce Remote:
Přístroj lze bezhotovostně nakreditovat pomocí dotykových políček +10,-, +50,-, +100,- a
+1.000,-, kde lze zvyšovat kredit po krocích 10,- Kč, 50,- Kč, 100,- Kč a 1.000,- Kč.
Z výroby je funkce REMOTE zakázána.
Na první stránce servisního menu se dále nacházejí dotyková tlačítka:
SERVIS ÚČETNICTVÍ
NASTAVENÍ
POSLEDNÍ HRY
POSLEDNÍ ÚČETNÍ UDÁLOSTI
3. 3 - SERVIS ÚČETNICTVÍ
Zobrazuje nastavení servisu účetnictví
Remote
Celková hodnota kreditů zaúčtovaných pomocí funkce Remote.
Výplata (servis)
Celková hodnota kreditů vyplacených pomocí funkce Handpay.
3. 4 - NASTAVENÍ
Zde lze nastavit hlasitost přístroje.
GAMEPLAY- obsluha pomocí klíče, může zakázat spuštění hry.
3. 5- POSLEDNÍ HRY
Na této straně mohou být vyvolány poslední hry a jejich stav. Úplně poslední hra je
vyznačena v dolní části obrazovky. Poslední stavy jednotlivých her lze získat výběrem
příslušné hry.
Historie je omezena na 25. odehraných her, pro každou jednotlivou hru.
3. 6 – POSLEDNÍ ÚČETNÍ UDÁLOSTI
Na této straně lze vyvolat historii přístroje ohledně příjmů a výplaty peněz.
Únor 2011
16
Magic Power
Kapitola 4 - OPERÁTOR MENU
Do operátor menu se lze dostat aktivováním elektronického klíčového spínače OPERÁTOR.
Na první stránce může obsluhující osoba prohlížet účetnictví a statistiky a provádět různá
nastavení.
Na této první stránce operátor menu se dále vyskytují dotyková políčka:
HLAVNÍ ÚČETNICTVÍ
POSLEDNÍ ÚČETNÍ UDÁLOSTI
HRY - VŠEOBECNĚ
HRY
PŘÍSTROJOVÁ ANALÝZA
4. 1 - HLAVNÍ ÚČETNICTVÍ
Toto menu zobrazuje hodnoty hlavního účetnictví. Na první straně se zobrazí přehled, na
dalších stranách následují podrobnosti.
V hlavním menu se dá pohybovat pomocí tlačítka ZPĚT.
Smazat – maže statistiku hlavního účetnictví.
4. 1. 1 - První strana:
Total in – Total out
Hodnota vhozených mincí
Hodnota vložených bankovek
Hodnota všech kreditů zaúčtovaných pomocí funkce Remote.
Celková hodnota kreditů zaplacených mincemi, bankovkami a
pomocí funkce Remote.
Hodnota všech kreditů vyplacených pomocí funkce Handpay.
Celková hodnota všech kreditů vyplacených přes hopper a
pomocí funkce Handpay.
Rozdíl mezi všemi zaplacenými a všemi vyplacenými kredity.
Odehrané body
Počet vsazených bodů (BET) a procentní poměr.
Dosažené body
Jackpot body
Počet her
Počet vyhraných bodů (WIN) a procentní poměr (výherní podíl).
Získán z jackpotu.
Počet odehraných her celkem.
Mince (IN)
Bankovky (IN)
Remote (servis)
Total in
Výplata (servis)
Total out
Únor 2011
17
Magic Power
4. 1. 2 - Druhá strana:
Zde se zobrazí kredity zaplacené mincemi, bankovkami.
Mince A
Bankovka A
Bankovka B
Bankovka C
Bankovka D
Remote
Počet, typ a celková hodnota mincí vhozených do kanálu A.
Počet, typ a celková hodnota bankovek vložených do kanálu A.
Počet, typ a celková hodnota bankovek vložených do kanálu B.
Počet, typ a celková hodnota bankovek vložených do kanálu C.
Počet, typ a celková hodnota bankovek vložených do kanálu D.
Celková hodnota kreditů zaúčtovaných pomocí funkce
REMOTE.
4. 1. 3 - Třetí strana
Detaily vyplacení her.
4. 2 – POSLEDNÍ ÚČETNÍ UDÁLOSTI
Na této straně lze vyvolat historii přístroje ohledně příjmů a výplaty peněz
4. 3 - HRY VŠEOBECNĚ
Zde lze nastavit podmínky pro všechny hry.
Automatická hra – jestliže, je zapnuto tlačítko automatický start.
Nastavení her
- Zapnuto
- Vypnuto
Sázka – nastavení minimální hodnoty sázky pro danou hru.
Seven – nastavení grafiky.
V tomto menu lze aktivovat jednotlivé hry, či případně skupiny her. Lze zde zároveň upravit
vzhled obrazovky s nabídkou her.
4. 4 - PŘÍSTROJOVÁ ANALÝZA
Toto menu zobrazuje hodnoty přístrojové analýzy. V tomto menu jsou sčítána a časově
zaznamenávána zapnutí přístroje, otevírání dvířek a aktivace různých stavů.
PřístrojPočet a celková doba zapnutí přístroje.
Dvířka přístroje (otevření) Počet a celková doba otevření dvířek přístroje.
Dvířka pokladny
Počet a celková doba otevření dvířek pokladny.
Hra
Počet a celková doba her.
Door open
Dveře jsou otevřené.
Test
Počet a celková doba režimu test.
Operátor
Počet a celková doba aktivování klíčového spínače operátor.
Servis
Počet a celková doba aktivování klíčového spínače servis.
Od zapnutí
Počet a celková doba od zapnutí přístroje.
Únor 2011
18
Magic Power
Kapitola 5 - ODSTRANĚNÍ CHYB
Chyba
Chybové hlášení při
startu:
„MEMORY TEST
FAIL“
Chybové hlášení při
startu:
„DISK BOOT
FAILURE“
Bílá obrazovka
Po výměně PC již
dotyková obrazovka
nefunguje
Dotyková obrazovka
funguje jen částečně
Dotyková obrazovka
nefunguje a/nebo
LED kontrolka na
zadní straně PC bliká.
Po zahřátí ukazuje
monitor horizontální
čáry
Žádná funkce
Žádný obraz
Žádný zvuk
Chybové hlášení na
Příčina
Paměťové moduly
jsou vadné
Odstranění
Vyměňte PC
Výměnný rám
klíčového spínače se
nezasunul
Klíčový spínač zasuňte
do výměnného rámu.
Grafická karta je
vadná
Dotyková obrazovka
zřejmě není seřízena
Vyměňte PC
Spojení mezi PC a
dotykovou
obrazovkou je vadné.
Chybné uzemnění
Ovládací prvek
dotykové obrazovky
nebo kabel je vadný
Vyměňte spojovací
kabel, překontrolujte
uzemnění přístroje
Špatné nastavení
synchronizace
monitoru.
Síťová zástrčka není
zastrčena
Síťový spínač není
zapnutý
Hlavní pojistka je
vadná
K monitoru není
připojena síťová
šňůra.
Videokabel monitoru
není připojen
Monitor je vadný
Ovládací prvek
hlasitosti není otočen
Audiokabel není
připojen
Reproduktor je vadný
Ztráta spojení
Únor 2011
19
Seřiďte dotykovou
obrazovku.
Překontrolujte spojení
kabelu mezi PC a
dotykovou
obrazovkou, vyměňte
kabel nebo ovládací
prvek.
Nastavte ovládací
prvek synchronizace
na monitoru.
Zastrčte síťovou
zástrčku
Zapněte síťový
vypínač
Vyměňte pojistku
Překontrolujte
napájení monitoru a
síťovou šňůru
Připojte videokabel
monitoru
Vyměňte monitor.
Otočte hlasitost
Připojte audiokabel
Vyměňte reproduktor
V případě potřeby
Magic Power
všech třech strojích“
chyba spojení“
Chybové hlášení na
jednom stroji
s datovým serverem
Nefunguje jedno
nebo více tlačítek
Plochý konektor není
zastrčen
Tlačítka nejsou
správně smontována
nebo jsou vadná
LCD není připojeno
do el. energie, nebo
není připojen k
MASTERU
Hodnota kreditu je
špatně nastavena
Mincovník je bez
napětí
Mincovník je
znečištěný
Mincovní kanál je
špatně
naprogramován
Mincovník je vadný
Mincovník je
znečištěný
Počítadla jsou vadná
Horní LCD
nezobrazuje bonus
Mince jsou špatně
přepočítávány
Vhozené mince
propadávají
Špatné přijímání
mincí
Počítadla nefungují
Ztráta spojení stroje s
MASTEREM
Únor 2011
20
kontaktujte dispečink
servisu
Kontrola spojení stroje
s MASTEREM,
kontrola funkce
switche
Překontrolujte
konektor
Překontrolujte tlačítka
nebo je vyměňte
Zkontrolujte napájení
LCD, zkontrolujte
spojení s
MASTEREM
Překontrolujte
nastavení programu
Překontrolujte zdroj
napětí
Vyčistěte mincovník
Změňte programování
Vyměňte mincovník
Vyčistěte mincovník
Vyměňte počítadla
Magic Power
5. 1 - ZABLOKOVANÁ MINCE
-
otevřete dvířka přístroje
odstraňte zablokovanou minci
uzavřete dvířka
po zapnutí přístroj dále vyplácí.
5. 1. 1 - Remote (zadáváni kreditu pomocí klíčového spínače OBSLUHA)
Remote je možný pouze po ukončení hry
1.
2.
3.
4.
5.
Otočte klíčovým spínačem SERVIS.
Pomocí uvedených tlačítek nastavte požadovaný kredit.
Zvolený kredit je automaticky registrován na počítadle Remote.
Vyjměte klíčový spínač SERVIS.
Přístroj se uvede opět do režimu HRA.
Funkce Remote může být použita pouze v případě, pokud byla aktivována v konfiguraci
přístroje. Výrobce doporučuje vypnout zadávání kreditu pomocí klíčového spínače SERVIS.
Výrobce v žádném případě nepřebírá odpovědnost za zneužití funkce REMOTE.
Únor 2011
21
Magic Power
Pozor.
V zemích, kde je funkce Remote ze zákona zakázána, nesmí být tato aktivována.
5. 1. 2 - Handpay (ruční vyplacení kreditu pomocí klíče SERVIS)
Na displeji CREDIT je zobrazena částka k výplatě pomocí Handpay.
1.Aktivujte klíčový spínač SERVIS
2.Stiskněte tlačítko VÝPLATA
3.Vyjměte klíčový spínač SERVIS
4.Přístroj se uvede opět do režimu HRA.
Funkce Handpay může být použita pouze v případě, pokud byla aktivována v konfiguraci
přístroje.
5. 2 - AKCEPTOR BANKOVEK
5. 2. 1 - Umístění v přístroji
Umístění akceptoru bankovek v přístroji je patrné z obrázku I-1.
5. 2. 2 - Funkce
Typ: EBA – 21
Akceptor bankovek je pevně naprogramován na přijímání českých bankovek v hodnotě
50,100, 200, 500, 1000 a 2000Kč, což odpovídá vkladu 100, 200, 500, 1000 a 2000 kreditů.
5. 2. 3 - Odstranění závad
1. Odpojte přístroj od napájení a otevřete hlavní dvířka přístroje. Vyklopte přední kryt s
tlačítkovým pultem a klíčovými spínači.
2. Zkontrolujte správnou polohu akceptoru bankovek v držáku.
3. Zkontrolujte připojení propojovacích kabelů akceptoru bankovek
4. Překontrolujte čistotu vstupních dílů akceptoru bankovek
5. 3 - MINCOVNÍK
5. 3. 1 - Umístění v přístroji
Umístění mincovníku v přístroji je patrné z obrázku I-1.
Únor 2011
22
Magic Power
5. 3. 2 - Funkce
Typ: NRI
Mincovník je naprogramován na přijímání českých mincí v hodnotě 10 Kč, ale je možnost jej
naprogramovat i jinak.
5. 3. 3 - Odstranění závad
1. Odpojte přístroj od napájení a otevřete hlavní dvířka přístroje. Vyklopte přední kryt s
tlačítkovým pultem a klíčovými spínači.
2. Zkontrolujte správnou polohu mincovníku v držáku.
3. Zkontrolujte připojení propojovacích kabelů mincovníku.
4. Překontrolujte čistotu dílů mincovníku.
5. Překontrolujte, zda se výhybka mincí může v obou směrech volně pohybovat.
5. 4 - MECHANICKÁ POČÍTADLA
5. 4. 1 - Umístění v přístroji
Mechanická počítadla jsou umístěna ve spodní části přístroje vpravo pod akceptorem
bankovek.
5. 4. 2 - Rozmístění počítadel
TOTAL
IN
BILLS
TOTAL
OUT
DROP
REMOTE
HANDPAY
NO
FUNCTION
NO
FUNCTION
5. 4. 3 - CELKOVÁ MECHANICKÁ POČÍTADLA
5. 4. 4 - Umístění v přístroji
Mechanická počítadla pro celé VTZ jsou umístěna ve stroji Master pod počítadly terminálu 2.
Únor 2011
23
Magic Power
5. 4. 5- Rozmístění počítadel
TOTAL
IN
BILLS
TOTAL
OUT
DROP
REMOTE
HANDPAY
NO
FUNCTION
NO
FUNCTION
5. 4. 6 - Odstranění závad
V případě odpojení počítadel jak jednotlivého stroje tak celkových, dojde k zastavení hry a
k zobrazení upozornění „počítadla odpojena“ popř. „chyba spojení“.
Překontrolujte připojení propojovacích kabelů interface počítadel k elektronice přístroje.
Základní elektronická jednotka přístroje (PC)
5. 4. 7 - Funkce
Řízení hry a řízení jednotlivých částí přístroje a jejich koordinace.
5. 4. 8 - Odstranění závad
Pokud nelze chybová hlášení PC odstranit, je třeba jej vyměnit.
Kapitola 6 - PŘEPÍNAČ DO TEST MENU – MASTERU
6. 1 - Ovládání přístroje operátorem či servisním technikem
Do TEST MENU se dostanete tak, že přepnete páčkou přepínač TEST umístěný pod PC.
Únor 2011
24
Magic Power
Na této první stránce servisního menu se dále vyskytují dotyková políčka:
1. TEST HARDWARE
2. ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ
3. SÍŤ
4. BEZPEČNOSTNÍ ÚČETNICTVÍ
5. DRUHÉ ÚČETNICTVÍ
6. OBRAZOVKA, DOTEKOVÁ OBRAZOVKA
7. NASTAVENÍ ÚČETNICTVÍ
8. NASTAVENÍ PIN KÓDU
9. SEZNAM UDÁLOSTÍ
10. RESET/UPDATE
6. 1. 1 - TEST HARDWARE - první strana
Zde lze testovat funkci tlačítek a počítadel.
Tlačítka/Vypínače
Kontrolky
- test kontrolek
Zobrazí právě aktivované tlačítko na tlačítkovém pultu.
Zobrazí kontrolku právě aktivovaného tlačítka.
Při každém stisknutí se aktivují další kontrolky tlačítek.
Počítadla
- test počítadel
Zobrazuje, zda jsou počítadla aktivní
Stisknutím testovacího tlačítka dojde k vydání 10 impulsů
počítadlům.
6. 1. 2 - TEST HARDWARE - druhá strana
Ukáže počet mincí a bankovek vhozených do jednotlivých kanálů a celkový počet
provedených REMOTE. Zde lze rovněž povolit či zakázat používání mincí či bankovek.
6. 1. 3 - TEST HARDWARE - třetí strana
Zde lze testovat motor hopperu, nastavit třídič (směr do hopperu nebo do pokladny) a motor
tiketu není aktivní.
6.2 - ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ
- Hlasitost
- Jazyk
Lze zde nastavit hlasitost přístroje a standardní jazyk.
Únor 2011
25
Magic Power
6.3 - SÍŤ
Nastavení připojení sítě na server, vyplněno implicitně
6. 4 - BEZPEČNOSTNÍ ÚČETNICTVÍ
Toto účetnictví slouží ke kontrole hlavního účetnictví osobou provádějící nastavení. Pořadové
číslo vpravo nahoře se při každém vymazání bezpečnostního účetnictví zvýší o jedno a
nemůže být změněno.
-
Total (celkem) in
-
Total (celkem) out
-
Total in – total out
Odehrané body
Dosažené body
Počet her
-
Tlačítko smazat
Remote (servis)
Výplata (servis)
Celková hodnota kreditu zaplacených mincemi,
bankovkami a pomoci funkce REMOTE.
Celková hodnota všech kreditů vyplacených přes hopper a
pomocí funkce Handpay.
Rozdíl mezi všemi zaplacenými a všemi vyplacenými kredity.
Počet vsazených bodů a procentní poměr.
Počet vyhraných bodů a procentní poměr.
Celkový počet odehraných her ve vybraném herním
programu.
Smaže účetnictví
Hodnota všech kreditů zaúčtovaných pomocí funkce REMOTE.
Hodnota všech kreditů vyplacených pomocí funkce Handpay.
Únor 2011
26
Magic Power
6. 5. – DRUHÉ ÚČETNICTVÍ
-
Mince
Bankovky
Remote
Remote (servis)
Total (celkem) in
Výplata (servis)
Total (celkem) out
Total in – Total out
Odehrané body
Dosažené body
Jackpot body
Počet her
6. 5. 1 – Druhé účetnictví: detaily vyplaceno in
- Mince
Hodnota vhozených mincí
- Bankovky
Hodnota vložených bankovek
- Remote
Hodnota všech zaúčtovaných kreditů pomocí funkce Remote
Únor 2011
27
Magic Power
6. 5. 2. – Druhé účetnictví: detaily vyplaceno hry
Tato strana zobrazuje statistiku hry s počtem her a vyhranými body.
- Počet her
Celkový počet odehraných her ve vybraném herním programu.
- Odehrané body
Počet vsazených bodů a procentní poměr.
- Dosažené body
Počet vyhraných bodů a procentní poměr.
6. 6 - OBRAZOVKA/DOTYKOVÁ OBRAZOVKA
Při změně nastavení monitoru musí být dotyková obrazovka zkontrolována, případně
seřízena. Nejprve musí být nastaven monitor, potom teprve dotyková obrazovka.
6. 6. 1 - První strana:
Test barev a geometrie obrazovky.
6. 6. 2 - Druhá strana:
Kontrola funkčnosti dotykové obrazovky
- Seřídit
seřízení touch.
- Smazat
smaže vytvořený touch.
- Seřídit touch
postupně se dotkneme terčíků, kalibraci ukončíme, tlačítkem
DONE.
6. 7 - NASTAVENÍ ÚČETNICTVÍ MINCE/TŘÍDIČ
Zde lze nastavit třídič (směr do hopperu nebo do pokladny
Nastavení hodnoty mince pro kanál A až E.
Standardně nastaveno
A:
10,- Kč
B až E:
0,- Kč
Nastavení účetnictví HOPPER
- Hopper
Počet, typ a celková hodnota mincí v hopperu.
- Vymazání hladiny hopperu
- Hopperlimit
Zde lze nastavit počet mincí v hopperu
Nastavení účetnictví bankovky pro každý kanál
- Bankovky
Obecně pro EBA
- Interface
Nastavit interface BINARY STROBE (A – G)
A
100
B
200
Únor 2011
28
Magic Power
C
E
500
D
F
1000
2000
Nastavení účetnictví REMOTE
- Remote
Celková hodnota kreditů zaúčtovaných pomocí funkce Remote.
-
Remote servis
Celková hodnota kreditu zúčtovaných ze servisního menu.
Nastavení účetnictví (servis)
- Servis účetnictví - zapnuto, vypnuto
- Ochrana proti hraní mladistvých
Jen v případě, že je aktivní, musí obsluha terminál aktivovat pomocí servisního menu.
6. 8 - NASTAVENÍ PIN KÓDU
Zadáním kódů PIN může být zablokován přístup na jednotlivé strany účetnictví, testů a
režimů. Každý PIN musí být zadán dvakrát a po potvrzení uložen tlačítkem POUŽÍT. Pokud
třikrát špatně zadáte PIN, je vkládání až na 12 hodin zablokováno.
Doporučujeme zadávat jedno heslo pro všechny PIN.
Únor 2011
29
Magic Power
6. 9 - SEZNAM UDÁLOSTÍ
Zde se zaznamenávají následující důležité události, ke kterým dochází během provozu:
vymazání účetnictví, spuštěni Master Reset (celkové vymazání), změna data, změna
klíčového kódu, výskyt různých alarmů atp.
Začátek záznamu je patrný vpravo nahoře.
6. 10 - RESET /UPDATE
-
Master reset - tímto dojde k vymazání veškerého účetnictví a statistik. Všechna
nastavení se vrací na default - hodnoty
Klíčový kód – při změně klíčového kódu dojde k provedení master reset
Zavedení nové verze - připojte USB flash do USB zdířky na firefoxu. Možnost
zavedení nové verze, pomocí speciálně upravených USB flash disku.
Únor 2011
30
Magic Power
Kapitola 7 - TEST MENU MASTERU
1. Otevření spodních dveří
2. Přepnutí kolébkového přepínače na MASTERU
3. Přepnutí vstupu horního LCD pomocí KVM switch
7. 1 - TEST HARDWARE
-
Tlačítka
Kontrolky
Počítadla
Informace - informace o softwaru a připojeném hardwaru MASTERU.
7. 2 - ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ
-
Datum/čas
Hlasitost
Standardní jazyk
7. 3 - SÍŤ
Konfigurace sítě – MASTER disponuje dvěma síťovími rozhraními.
- ETHERNET NETWORK ADAPTER 1
Rozhraní pro komunikaci s připojenými terminály.
- ETHERNET NETWORK ADAPTER 2
Rozhraní pro připojení k routeru k centrálnímu serveru (toto rozhraní lze libovolně měnit).
Automatické připojení
Slouží pro definování dní a času, kdy má být MASTER ON-LINE, nebo OFF-LINE.
Únor 2011
31
Magic Power
Automatické připojování
- Stanoviště
- Účetnictví expedovat
- Printout expedovat
Zápis o síti
Seznam chybových hlášení sítě.
7. 4 - BEZPEČNOSTNÍ ÚČETNICTVÍ
-
Total in
-
Total out
-
Total in – total out
Odehrané body
Dosažené body
Počet her
Celková hodnota kreditu zaplacených mincemi,
bankovkami a pomoci funkce REMOTE.
Celková hodnota všech kreditů vyplacených přes hopper a
pomocí funkce Handpay.
Rozdíl mezi všemi zaplacenými a všemi vyplacenými kredity.
Počet vsazených bodů a procentní poměr.
Počet vyhraných bodů a procentní poměr.
Celkový počet odehraných her ve vybraném herním programu.
7. 5 - SEZNAM UDÁLOSTÍ
Zde se zaznamenávají následující důležité události, ke kterým dochází během provozu:
vymazání účetnictví, spuštěni Master Reset (celkové vymazání), změna data, změna
klíčového kódu, výskyt různých alarmů atp.
Začátek záznamu je patrný vpravo nahoře.
Únor 2011
32
Magic Power
7. 6 - OBRAZOVKA/DOTEKOVÁ OBRAZOVKA
7. 6.1 - První strana:
Test barev a geometrie obrazovky. Stlačením barevných ploch se barvy odpojí.
7. 6. 2 - Druhá strana:
Kontrola funkčnosti dotykové obrazovky
- Seřídit
seřízení touch
- Smazat
smaže vytvořený touch
- Seřídit touch
postupně se dotkneme
tlačítkem DONE.
terčíků,
kalibraci
ukončíme
7. 7 - BONUS MANAGEMENT
Bonus status
- Main bonus
aktuální hodnota bonusu.
- Hidden bonus
skrytý bonus
- Machines
aktuální stavy připojených terminálů.
Dotknutí se v řádku terminálu, lze zobrazit historii jednotlivých připojení terminálu.
Bonus history
Zobrazí historii jednotlivých her na daném terminálu.
7. 8 - NASTAVENÍ PIN KÓDU
Zadáním kódů PIN může být zablokován přístup na jednotlivé strany účetnictví, testů a
režimů. Každé PIN musí být zadáno dvakrát a po potvrzení uložena tlačítkem POUŽÍT. Při
několikerém špatném zadání PIN může být vkládání až na 12 hodin zablokováno.
Doporučujeme zadávat jedno heslo pro všechny PIN.
7. 9 - RESET /UPDATE
- Master reset - tímto dojde k vymazání veškerého účetnictví a statistik. Všechna
nastavení se vrací na default - hodnoty
- Klíčový kód – při změně klíčového kódu dojde k provedení master reset
Zavedení nové verze - do USB zdířky na firefoxu.
Možnost zavedení nové verze, pomocí speciálních uprav USB flash disku.
Únor 2011
33
Magic Power
Kapitola 8 - Aktualizace software, zavedení nové verze
AKTUALIZACE SOFTWARU
-
Vyvolejte nabídku TEST MENU MASTERU, připojte flash disk s novou verzí.
Zvolte tlačítko RESET / UPDATE zavedením nové verze bude aktívní tlačítko
START.
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Restartujte server, jakmile naskočí do aktualizovaného modu.
Proveďte reset, tím, že vypnete MASTER.
Vyjměte firefox a stlačte tlačítko na základní desce firefoxu.
Firefox vraťte zpět a zpět zasuňte i MASTER.
V záložce RESET / UPDATE zvolte aktívní tlačítko RESET.
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Resetujte MASTER i všechny terminály.
Znovu nastavte všechny terminály.
Kapitola 9 - Změna nastavení BONUS MANAGEMENT
-
Nastavte správné datum, (den, měsíc, rok a hodinu).
Datum a čas nastavte v TEST MENU MASTERU (Kapitola 7).
V MENU vyberte základní nastavení, popřípadě aktualizujte datum a čas.
Vraťte se do TEST MENU, zjistěte sériové číslo Masteru (číslo Masteru je za x).
Únor 2011
34
Magic Power
-
Zvolte tlačítko BONUS MANAGEMENT.
Dvakrát poklepejte na neviditelné tlačítko, vedle tlačítka DÁLE.
-
Zavolejte, hot line AGB.
Nadiktujte datum a čas terminálu, sériové číslo Masteru a náhodný kód. (Je umístěn
v závorce).
Únor 2011
35
Magic Power
Zadejte do tabulky náhodně vygenerovaný kód, který Vám bude, sdělen pracovníkem Hot line
AGB.
Po zadání kódu se objeví na první straně:
BONUS STATUS
- Main bonus
aktuální hodnota bonusu.
Add 1, Add 10, Add100, Add 1000 – přidání zvoleného počtu kreditů k aktuální
hodnotě bonusu.
- Hidden bonus
skrytý bonus.
- Machines
aktuální stavy připojených terminálů.
Únor 2011
36
Magic Power
Na druhé straně:
BONUS HISTORY – historie bonusu.
Na třetí straně:
BONUS SETTINGS – nastavení bonusu.
Min - 2000 Kč.
Max - 25 000Kč.
MAIN BONUS INCREASE - navýšení hlavního bonusu. Hodnota v % značí, kolik procent je
z každého BETU přidáno k hlavnímu bonusu.
HIDDEN BONUS INCREASE - navýšení skrytého bonusu. Hodnota v % značí, kolik procent
je z každého BETU přidáno ke skrytému bonusu.
Únor 2011
37
Magic Power
Kapitola 10 – Export statistik her na flash disk
-
USB flash disk pojmenujte v počítači jako „SERVICE“
Připojte flash disk do předního USB MASTERU.
Vyvolejte nabídku TEST MENU MASTERU (kapitola 7).
Zvolte tlačítko BONUS MANAGEMENT.
Únor 2011
38
Magic Power
-
Poklepejte na T1/….(číslo stroje).
-
Zvolte tlačítko EXPORT. Pokud tlačítko EXPORT není aktivní, pak flash disk není
správně pojmenován.
Únor 2011
39
Magic Power
-
Vraťte se do TEST MENU poklepáním na tlačítko zpět.
Na flash disku jsou pak vytvořeny adresáře pojmenované podle jednotlivých herních míst.
V těchto adresářích jsou umístěny CSV soubory, obsahující statistiky. CSV soubor lze otevřít
pomocí standardních kancelářských aplikací, jako jsou například MS Excel, Open Office, …
Únor 2011
40
Magic Power
Kapitola 11 - Exportování dat pomocí USB FLASH
-
Naformátujte USB flash disk s názvem „SERVICE“.
Přejděte, do TEST MODE (zmáčkněte tlačítko pro otvírání dveří, přepněte na firefox
červenou páčku.
Připojte USB flash disk k serveru (dole na firefox vedle červené páčky) a zmáčkněte
EXPORT. Proveďte u všech 3 automatů zvlášť.
Zvolte v menu BONUS MANAGEMENT, klikněte na číslo mašiny a v HISTORY LIST je
tlačítko EXPORT.
Data na USB jsou setříděny organizovaně dle sériového čísla terminálu
Kapitola 12 - Reinstalace softwaru
-
Naformátujte USB flash disk s názvem „UPDATE“.
Přejděte, do TEST MODE (zmáčkněte tlačítko pro otvírání dveří, přepnout na firefox
červenou páčku.
Vložte USB flash disk se softwarem.
Zvolte v menu (RESET/UPDATE) → musí se vysvítit START → potvrďte a bude
probíhat reset cca 10min.
Vypněte přístroj, vyjměte flash – vše provádějte dle instrukcí (nechat aspoň 10sec skrz
doběh ventilátorů).
Po zapnutí proběhla kontrola – vše provádějte dle instrukcí.
Reset mašin – páčka pro otvírání dveří musí být v poloze otevřené dveře, dole vzadu
přepněte páčkový přepínač.
Zvolte v menu (RESET/UPDATE) – zvolte RESET a potvrďte.
V nastavení účetnictví vypněte hopper a nastavte hodnoty bankovek pro bank akceptor.
Pro verzi EBA A-100, B-200, C-500, D-1000, E-50, F-2000.
Zapněte REMOTE – nastavte na 1000 (slouží jen pro nás pro přidávání kreditu)
manuál ke stáhnutí na:
http://www2.edpsro.cz/produkty/detail/27/magic-power
Únor 2011
41
Download

Magic Power - Manuál