Výběrové šetření výsledků žáků 2014 – Rychlý průvodce č. 3 – Příprava testování
3
Následující kroky proveďte v termínech od 5. 5. 2014 – 18. 5. 2014.
Popis kroků
Krok
Kontrola
Kde lze nalézt bližší
informace
Poznámka
Instalujte/aktualizujte Klienta na všech počítačích na verzi 4.2.x.
Aktualizace
(tlačítko Start/Česká školní inspekce/NIQES – administrace; dojde ke
spuštění autoupdate – automaticky dojde ke stažení nové verze
Klienta).
1
Nová instalace
Pokud doposud nemáte aplikaci Klient nainstalovanou, proveďte novou
instalaci ze souboru umístěného na adrese:
https://portal.niqes.cz/Nastenka.
Verzi Klienta můžete zkontrolovat přímo
v aplikaci (verze je uvedena v NIQES –
administrace v levém dolním rohu pod
seznamem testů nebo v NIQES –
testování v pravém dolním rohu pod
podrobnostmi o testu).
Podrobný postup je uveden
v příručce Klient – uživatelská
příručka v kapitole 3.1 a 3.2.
Rychlý průvodce je primárně určen pro „většinovou
školu“, tedy školu, která používá MS Windows XP
nebo Win7. V případě, že používáte jiné podporované
OS, použijte dokumentaci Klienta, kde jsou odlišnosti
popsány (posloupnost kroků zůstává stejná).
Pokud máte z provedené registrace povoleno používat webového
klienta, pokračujte krokem 3.
Stáhněte dávku ostrých testů ze serveru
(tlačítko Start/Česká školní inspekce/NIQES – administrace)
Uživatelské jméno: REDIZO
2
Heslo:
REDIZO pozpátku
Zmáčkněte tlačítko „Stažení aktuální dávky“.
Distribuujte dávku ostrých testů dle bodu 3, ev. opakujte bod 2 na všech
počítačích.
Zkontrolujte staženou dávku ostrých testů,
měla by obsahovat minimálně 1 test pro
každý registrovaný předmět a každého
registrovaného žáka, dále poinstalační test
444444 a testy pro 2 náhradníky v každé
třídě ze všech povinných a jednoho
nepovinného předmětu registrace.
Podrobný postup je uveden
v příručce Klient – uživatelská
příručka v kapitole 4.2.
S ohledem na velikost dávky pro školy, které si zvolily
poslech pomocí sluchátek, doporučujeme dávku testů
opakovaně nestahovat, ale využít funkcí Klienta pro
distribuci dávky testů.
Stažení a distribuce dávky se netýká použití
webového klienta.
Otestujte dávku ostrých testů na PC
Ikona na ploše: „NIQES – testování“
3
(Na PC buďte přihlášeni pod účtem žáka.)
Projděte poinstalační test 444444
a zkontrolujte chování Klienta (webového
klienta) a poinstalačního testu (čitelnost,
funkčnost, chybová hlášení, poslech atd.).
Pokud máte povoleno používat webového klienta, proveďte zkušební
test z menu portálu iSET Administrace > Registrace > Krok 5. Ověření
funkčnosti klienta – „Provést zkušební test“.
Pokud nedojde k odeslání výsledků,
postupujte podle pokynů v tabulce
krizových scénářů (viz níže).
Přihlašovací kód:
444444
Heslo:
444444
Distribuujte dávku ostrých testů na ostatní PC
4
Pro distribuci dávky můžete využít funkčnost proxy klienta nebo využít
funkcí export testů a import testů např. pomocí USB klíče. Proveďte
poinstalační test na všech PC.
Funkčnosti přenesené dávky a Klienta
(webového klienta) zkontrolujte
provedením testu 444444 na všech
počítačích dle kroku 3. Získáte tak jistotu,
že Klient (webový klient) je funkční na
všech PC a dávka ostrých testů je
korektně distribuována.
Podrobnější pokyny najdete na https://portal.niqes.cz/nastenka nebo na www.niqes.cz.
Podrobný postup je uveden
v příručce Klient – uživatelská
příručka v kapitole 4.4.
Podrobný postup je uveden
v příručce Klient – uživatelská
příručka v kapitole 4.5.
Školy, které si při registraci vybraly poslech pomocí
sluchátek, musí u každého počítače prověřit funkčnost
přehrávače poslechů včetně sluchátek.
Webového klienta můžete spustit i z přihlašovací
stránky portálu iSET nebo zadáním adresy
https://portal.niqes.cz/webtestapp.
Distribuce dávky se netýká použití webového klienta.
ServiceDesk: https://epis.niqes.cz/helpdesk, tel: 800 409 999, e-mail: [email protected]
Při kontaktu vždy uvádějte REDIZO vaší školy, urychlíte tím zpracování vašeho požadavku.
1/4
Výběrové šetření výsledků žáků 2014 – Rychlý průvodce č. 3 – Příprava testování
3
Následující kroky proveďte v termínech od 5. 5. 2014 – 18. 5. 2014.
Krok
Popis kroků
Kde lze nalézt bližší
informace
Kontrola
Poznámka
Kontrola stavu připravenosti školy
Po stažení dávky a odeslání poinstalačních testů budou v menu iSET
Administrace> Počítače uvedeny počítače vaší školy.
Dále v menu portálu iSET Administrace > Registrace > Krok 4. Instalace
klienta a stažení dávky bude potvrzen stav „Dávka byla stažena“.
V menu portálu iSET Administrace > Registrace > Krok 5. Ověření
funkčnosti klienta bude potvrzen stav „Test proběhl úspěšně“.
5
Pokud máte povoleno používat webového klienta, v menu portálu iSET
Administrace > Registrace > Krok 4. Instalace klienta a stažení dávky
bude uveden stav „Webový klient je k dispozici“.
Úspěšné provedení instalace Klienta,
stažení dávky a provedení poinstalačních
testů bude zobrazeno zelenými indikátory.
V případě chybějících indikátorů proveďte
postupně chybějící kroky.
Implicitně se na stránce registrací zobrazuje pouze
poslední akce testování, pro zobrazení předchozích
akcí stiskněte tlačítko „Zobrazit všechny akce“.
Úspěšné provedení potvrzení bude
zobrazeno zeleným indikátorem.
Tímto potvrzením škola oficiálně hlásí svou
připravenost k provedení certifikovaného testování.
Dále v menu portálu iSET Administrace > Registrace > Krok 5. Ověření
funkčnosti klienta bude potvrzen stav „Test proběhl úspěšně“.
Nahlášení připravenosti školy pro testování
6
Po provedení všech předchozích kroků potvrďte připravenost školy
k testování v menu portálu iSET Administrace > Registrace > Krok 6.
Potvrzení připravenosti školy kliknutím na „Potvrdit připravenost
k testování“.
Podrobnější pokyny najdete na https://portal.niqes.cz/nastenka nebo na www.niqes.cz.
ServiceDesk: https://epis.niqes.cz/helpdesk, tel: 800 409 999, e-mail: [email protected]
Při kontaktu vždy uvádějte REDIZO vaší školy, urychlíte tím zpracování vašeho požadavku.
2/4
Výběrové šetření výsledků žáků 2014 – Rychlý průvodce č. 3 – Příprava testování
Následující kroky proveďte v termínech od 5. 5. 2014 – 18. 5. 2014.
3
Tabulka krizových scénářů popisuje možné problémy a návrhy jejich řešení:
Krok
Popis problému
Možné příčiny a postupy

1
Nelze aktualizovat Klienta
Nedaří se přihlásit do administrační části Klienta
Tlačítko „Stažení aktuální dávky“ je šedé –
nefunkční
2
Seznam testů neobsahuje test 444444













Seznam testů neobsahuje testy pro žáky naší školy

Chybová hláška „Zadaný test neexistuje“




Chybová hláška „Zadaný test se nepodařilo otevřít“

Nelze spustit test 444444
3
Objevila se hláška „Výsledky testu nebyly odeslány“
Výsledky testu 444444 se nedostaly na centrální
servery



Je funkční připojení k internetu z daného počítače? Pokud počítač není připojen, musíte stáhnout instalační balíček Klienta verze 4.2.x.
z https://portal.niqes.cz/Nastenka a instalovat z tohoto balíčku.
Jste přihlášeni jako lokální administrátor? Pro některé počítače nelze provést update bez použití práv lokálního administrátora.
Použijte manuální aktualizaci – tlačítko Start/Programy/Česká školní inspekce/Kontrola aktualizace aplikace.
Odinstalujte starou verzi, smažte celou složku C:\CSI a instalujte novou verzi z instalačního balíčku.
Pokud máte povoleno používat webového klienta, žádná instalace nebo aktualizace klienta se neprovádí.
Používáte správné přístupové údaje REDIZO a REDIZO pozpátku? Údaje pro portál iSET nebo iEPIS nebudou fungovat.
Pokud přístupové údaje kopírujete např. z e-mailu, zkontrolujte, zda neobsahují mezery navíc.
Pokud máte povoleno používat webového klienta, žádné stažení dávky se neprovádí.
Nejste korektně přihlášeni. Musíte provést nové přihlášení pomocí tlačítka „Přihlásit znovu“, nebo restartovat administrační část Klienta.
Klikněte na sloupec ID testu – tím dojde k seřazení testů v seznamu.
Zkontrolujte, zda jste stáhnuli dávku ostrých testů – pokud seznam neobsahuje test 444444, lze předpokládat, že ke stažení dávky testů vůbec nedošlo.

Zkontrolujte, že soubor ...\CSI\NIQES – testování\Repository\<číslo_akce>\info.txt obsahuje na třetím řádku název aktuální testovací akce. Pozor,
adresář Repository je skrytý a musíte mít v Průzkumníkovi Windows povolené zobrazení skrytých souborů.
Zkontrolujte zaškrtnutí „Vymazat stávající sady testů“ a stáhněte dávku znovu.
Klikněte na sloupec „Jméno žáka“ – tím dojde k seřazení testů v seznamu.
Zkontrolujte, zda jste stáhnuli dávku ostrých testů – pokud seznam neobsahuje test 444444, lze předpokládat, že ke stažení dávky testů vůbec nedošlo.
Opakujte stažení dávky testů.
Zkontrolujte, že soubor ...\CSI\NIQES – testování\Repository\<číslo_akce>\info.txt obsahuje na třetím řádku název aktuální testovací akce. Pozor,
adresář Repository je skrytý a musíte mít v Průzkumníkovi Windows povolené zobrazení skrytých souborů.
Zkontrolujte zaškrtnutí „Vymazat stávající sady testů“ a stáhněte Dávku testů znovu.
Zadáváte správnou kombinaci přihlašovacího kódu: 444444 a hesla: 444444 (jde o 6 znaků)?
Nezadáváte tuto kombinaci do NIQES – administrace (spouštíte z plochy ikonou NIQES – testování)?
Pokud stále nefunguje, spusťte NIQES – administrace a zkontrolujte, zda je v seznamu testů na tomto počítači stažená dávka testů. Pokud v seznamu
test 444444 není, stáhněte dávku ostrých testů pomocí tlačítka „Stažení aktuální dávky“ (nebo distribuujte na tento počítač dávku testů dle kroku 4).
Pokud máte povoleno používat webového klienta, proveďte zkušební test z menu portálu iSET Administrace > Registrace > Krok 5. Ověření funkčnosti
klienta „Provést zkušební test“.
Po provedení testu 444444 nedošlo k odeslání výsledku na servery. Může jít o dočasný výpadek, zkuste provést test znovu.
Je možné provést odeslání výsledku testu 444444 i z jiného PC: spusťte NIQES – administrace, v záložce „Seznam výsledků“ vyberte test 444444
a tlačítkem „Export výsledků“ výsledek zkopírujte na přenosné médium. Následně na PC, které je připojené na internet, proveďte: spusťte NIQES –
administrace, pomocí tlačítka „Import výsledků“ nahrajte test na toto PC. Následně v „Seznamu výsledků“ vyberte test 444444 a tlačítkem „Odeslat
výsledky“ proveďte odeslání výsledku testu.
Pokud ani opakovaně neodejde výsledek testu 444444 z daného PC, modul IDM v sekci „Počítače“ nezobrazí aktuální verzi Klienta a verzi dávky testů
pro toto PC, což může vést k tomu, že nedojde k automatickému zaškrtnutí „Dávka OK“ a „Klient OK“ v kroku 5 (nastane, až centrální servery obdrží
alespoň jeden výsledek testu 444444 za školu).
Podrobnější pokyny najdete na https://portal.niqes.cz/nastenka nebo na www.niqes.cz.
ServiceDesk: https://epis.niqes.cz/helpdesk, tel: 800 409 999, e-mail: [email protected]
Při kontaktu vždy uvádějte REDIZO vaší školy, urychlíte tím zpracování vašeho požadavku.
3/4
Výběrové šetření výsledků žáků 2014 – Rychlý průvodce č. 3 – Příprava testování
Následující kroky proveďte v termínech od 5. 5. 2014 – 18. 5. 2014.
Krok
Popis problému
4
Funkce „Distribuovat testy“ nefunguje
Možné příčiny a postupy







Indikátory pro instalaci klienta, stažení dávky
a ověření funkčnosti klienta nejsou zaškrtnuty

5


Nedaří se přihlášení do portálu iSET
6
Indikátor „Potvrzení
zaškrtnout
3
připravenosti školy“
nelze


Jsou podřízení klienti spuštěni? Pokud ne, nadřízený klient nemůže přistupovat ke složkám podřízených klientů.
Zkontrolujte nastavení proxy klienta dle dokumentace.
Vybrali jste požadované záznamy v „Seznamu aktuálně uložených testů“? Funkce distribuuje pouze testy, které označíte.
Pokud máte povoleno používat webového klienta, žádná distribuce dávky se neprovádí.
Stáhnuli jste dávku ostrých testů a provedli test 444444 alespoň na jednom PC?
Pokud nemáte na PC nainstalovaného Klienta ve správné verzi, proveďte autoupdate nebo novou instalaci.
Zkontrolujte v menu iSET Administrace > Počítače, jestli alespoň u jednoho PC je ve sloupci „Verze aplikace“ uvedeno 4.2.x. Pokud není, aktualizujte
verzi Klienta a proveďte test 444444.
Pokud máte povoleno používat webového klienta, proveďte zkušební test z menu portálu iSET Administrace > Registrace > Krok 5. Ověření funkčnosti
klienta „Provést zkušební test“.
Portál iSET naleznete na https://portal.niqes.cz/.
Používáte správné přihlašovací údaje? Použijte přihlašovací údaje, které jste použili pro zadávání žáků. (Přihlášení pomocí REDIZO a REDIZO
pozpátku v portálu iSET nefunguje.)
Pokud přístupové údaje kopírujete, neobsahují znaky navíc (např. mezery, tečka atd.)?
Jsou zaškrtnuté indikátory „Instalace klienta“ a „Ověření funkčnosti klienta“? Pokud ne, nejprve vyřešte předchozí body.
Podrobnější pokyny najdete na https://portal.niqes.cz/nastenka nebo na www.niqes.cz.
ServiceDesk: https://epis.niqes.cz/helpdesk, tel: 800 409 999, e-mail: [email protected]
Při kontaktu vždy uvádějte REDIZO vaší školy, urychlíte tím zpracování vašeho požadavku.
4/4
Download

Rychlý průvodce č. 3 – Příprava testování