Plastikářská publikace ve spolupráci s Plastikářským klastremwww.svetplastu.eu
world of innovation
www.wittmann-group.cz
č. 3 – květen 2011
Kolín, květen 2011
Vážení obchodní přátelé,
na základě naší dlouholeté spolupráce si vás dovoluji oslovit s nabídkou spolupráce a možnosti inzertní
účasti v A4 plastikářské publikaci
č.4 vyjde 12.9. 2011 (uzávěrka 8.8.) jako speciál k MSV Brno (3.-7.10.2011)
v bezkonkurenčním nákladu 25000 výtisků a s masivní předveletržní distribucí v rámci ČR.
Na MSV Výstavišti pak po celou dobu veletrhu MSV Brno 2011-termínově tedy s možností včasného
anoncování a pozvání na váš stánek.
Svět plastů a moje 12tileté působení v oblasti plastikářské publicity vstoupily do podvědomí
lidí z branže, proto i s vámi bych velmi rád při letošní spolupráci našel společnou cestu.
Jasným argumentem pro volbu Světa plastů jako odborného titulu vaší prezentace, je výše
nákladu a způsob distribuce. Taktéž rozsah stran Světa plastů, k MSV 2010 byl 52 stran, je
v porovnání s konkurencí téměř dvojnásobný.
Je dobré tato fakta při vašem rozhodování relevantně porovnat pro získání jasných
rozhodovacích-vstupních informací. Ukázkový výtisk pak pro vás bude jen potvrzením výše
napsaného. Loňská a letošní vydání je možné také stáhnout na www.svetplastu.eu
(v rekonstrukci).
Svět plastů vám nabízí prostor nejen pro inzertní prezentaci vaší firmy, ale také volnou plochu
zdarma pro váš odborný text. Právě v odborné části spolupracuje Svět plastů s Plastikářským
klastrem (www.plastr.cz).
Svět plastů je distribuován ve foliovém paketu s technickými tituly T+T Technika a
trh a Technik (vyd. Economia) v rámci celé jejich předplatitelské a distribuční sítě.
Tvoří tak nejúčinnější nástroj jak prezentaci vaší firmy dostat ve velkém nákladu k velkému
množství vašich potenciálních zákazníků.
Oproti konkurenci jsou tak Vaše výdaje na inzerci poloviční, avšak zásah a účinnost
vaší inzerce jsou dvojnásobné !!!
V rámci MSV Brno 2011 bude Svět plastů vložen do specializovaného veletržního vydání těchto
časopisů-čísla 9, které bude na výstavišti distribuováno. Bude k dispozici na jejich výstavních stáncích
a bude zajištěna jeho distribuce roznáškovou službou všem vystavovatelům na stánky, jakož i
kolportéry návštěvníkům.
Celkový náklad publikace Svět plastů je 25000 výtisků pro každé jeho vydání!
Objednávku zašlete laskavě na adresu:
Svět plastů – mach agency s.r.o., Husovo náměstí 129, 280 00 Kolín 3
Pro vaše případné dotazy jsem plně k dispozici na telefonním čísle: 606 715 510 a mailu:
[email protected]
Těším se na příjemnou a pragmatickou spolupráci
MACH Petr – za vydavatele Světa plastů - mach agency s.r.o.
Ceník inzerce
„S v ě t
Velikost inzerátu
šířka x výška
p l a s t ů“
Cena v Kč
barevné provedení
Cena v Kč
černobílé provedení
1/1 celá strana
190 x 270 mm
35 000,-
28 000,-
1/2 strany
190 x 132 mm
20 000,-
17 000,-
1/4 strany *)
92 x 132 mm
*) minimální možný rozměr
K cenám se připočítává 20% DPH.
14 000,-
11 000,-
Finální data dodávejte nejlépe v tiskovém pdf. – 300dpi
Rozsah textů pro článkovou prezentaci:
1 tisková strana A4 = 6 300 znaků (vč. mezer) + 2 doprovodné ilustrace + firemní logo a
kontaktní adresa
1/2 tiskové strany A4 = 3 200 znaků (vč. mezer) + 1 doprovodná ilustrace + firemní logo a
kontaktní adresa
Sledujte www.svetplastu.eu s možností webové spolupráce v kombinaci s tištěnou verzí
Světa plastů.
Spuštění červen 2011
Kolin, May 2011
Dear business partners,
based on our longlife co-operation I took the liberty of addressing you with the offer of co-operation
and posibility of advertising presence in the Plastics Publication
„The World of Plastics“
No. 4 comes out on 12.9. 2011 (deadline on 8.8.) as a Special Edition to MSV Brno
(3.-7.10.2011-www.bvv.cz) - in uncontested volume 25000 issues, together with unmatched
massive pre – Fair distribution throughout all Czech Republic and during the MSV Brno Fair
course on the Fairground, all that, in order to provide you with a possibility of well timed
announcement and invitation to your Fair stand.
The World of Plastics offers you not only a space for an advertising presentation of your Company but
also free space for your professional text. The World of Plastics co-operates, concerning its professional
part, with the Plastics Cluster (www.plastr.cz) and its Partner – The Technological Innovative Centre
Zlin.
Distributive spectrum of publication The World of Plastics shall reserve you a wide publicity of your
presentation. The World of Plastics shall be sent for FREE on aprox. 1000 contacts via Direct
Mail, targetly, on Company and name of the respective Person selected out of Plastics Segment.
As Advertiser, you shall be provided FOR FREE with The Direct Mail Contacts Database for the eventual
Feedback. It can be also arranged for a Feedback Service in case of your interest.
Furthermore, as Advertiser, you shall be provided with FREE presentation of your Press Notices,
Actualities, Aplications, Technical Texts etc. at new web portal www.svetplastu.eu (under
reconstruction). Banners and other forms of your presentation on the web www.svetplastu.eu shall be
also possible.
The World of Plastics shall be also distributed in frame of entire subscribtion and distribution net of the
Journals „T+T Technics and Market“(www.technikaatrh.cz) and „Technic“(www.technik.ihned.cz)
of the Publisher Economia. The World of Plastics shall be in frame of MSV Nitra and MSV Brno inserted
into Special Fair Editions of the hereabove journals Nos. 5 and 9 which shall be distributed on
fairground. The World of Plastics shall be at disposal on Economia´s stands and at the same time shall
be ensured distribution of delivery service to all Exibitor stands and also to Visitors.
Total edition of The World of Plastics shall be 25000 copies in its MSV Fairs publication!
Eventual order kindly send on address:
mach agency s.r.o., Petr MACH, Husovo namesti 129, 280 00 Kolin 3, Czech Republic
I am fully at your disposal for any eventual questions on phone No: 00420 777 615 330 and on mail:
[email protected]
I am looking forward to fair and constructive co-operation.
MACH Petr -mach agency s.r.o.
Advertising Price List
„The World of Plastics“
Ad size
width x height
Price in CZK
colour
Price in CZK
black/white
1/1 whole page
190 x 270 mm
35 000,-
28 000,-
1/2 page
190 x 132 mm
20 000,-
17 000,-
1/4 page *)
14 000,92 x 132 mm
*) minimal possible size
VAT 20% will be added to prices.
11 000,-
Text volume for Article presentation:
1 print page A4 = 6 300 signs (inc.space) + 2 guide illustrations + corporate logo + contact
address
1/2 print page A4 = 3 200 signs (inc.space) + 1 guide illustration + corporate logo + contact
address
Počítačové modelovanie
V modernom vývoji vozidiel sa v posledných
rokoch okrem ochrany posádky vozidla venuje
zvýšená pozornosť ochrane ostatných účastníkov nehody, najmä napríklad v prípade zrážky
motorového vozidla s chodcom. Smernica EÚ
na ochranu chodcov už viedla k prehodnoteniu dizajnu predných častí vozidla. Počítačové
modelovanie ponúka široký priestor pre technické plasty BASF.
Dá sa pozorovať, že rýchlosť deformácie má na správanie v ťahu
približne rovnaký vplyv ako orientácia vlákien. Tento efekt závisí
od matrice materiálu a u rôznych plastov sa môže meniť. Znázornené krivky napätia a deformácie sú vypočítané. Zvlášť pri
vysokých rýchlostiach deformácie sa takéto krivky nedajú presne
zmerať, pretože počas pokusu šírenie vĺn spôsobuje na testovaných vzorkách nárast nerovnomerností a deformuje signál napätia
a deformácie. Schéma 3 znázorňuje účinky vĺn (priečne vzorky),
ktoré by bolo možné najlepšie zmerať rigídnym trhacím strojom.
pozdĺžne
Pri vysokom napätí pri nárazoch vykazujú plasty nelineárne
správanie. Problém v popise vlastností môže vzniknúť u vlákien spevnených termoplastických materiálov, ktoré majú lepšie
mechanické vlastnosti ako nespevnené termoplasty a sú preto
zaujímavé pre nosné konštrukcie. Mechanické vlastnosti tak už
nie sú izotropné, nakoľko vlákna silno ovplyvňuje tok v procese vstrekovania. Výsledkom je anizotropné, smerovo závislé
mechanické správanie materiálu rešpektujúce tvrdosť, hranicu
prieťažnosti a ťažnosť.
Napätie
pozdĺžne
Platňa liata
vstrekovaním
priečne
Ťažnosť
Schéma 1. Simulácia skúšky ťahom na
skúšobnom telese: vplyv orientácie vlákien
komerčných FE programov (FE - final elements, konečné prvky)
a úspešne sa využíva vo vývoji aplikácií pre technické polyméry
spoločnosti BASF.
Hustota orientácie a rozloženia vlákien v matrici je nehomogénna a závisí od procesu výroby. Počíta sa zo simulačných údajov
pre injekčné vstrekovanie za využitia integrujúcej simulácie
podľa numerickej integrácie rozšírenej Jeffreyho rovnice: pre
každé miesto v súčiastke sa získava tenzor orientácie vlákien
a z toho sa robí odhad hustoty orientácie a rozloženia.
Príklad platne lisovanej vstrekovaním znázorňuje anizotropné vlastnosti materiálu závislé od procesu výroby. V dôsledku
pozdĺžnej orientácie vlákien vykazujú testovacie vzorky brané v tomto smere pevnejšie správanie ako tie, ktoré sa vzali
priečne. Schéma 1. ukazuje nominálnu krivku napätia – deformácie vzoriek. Krivka nie je vlastnosťou materiálu ale vlastnosťou systému. Závisí okrem od vlastností materiálu aj od geometrie platne a výrobných podmienok. Od orientácie závisí
rôzna počiatočná pevnosť, ale aj nominálna hranica prieťažnosti
a ťažnosť.
V súvisloti s anizotropiou má rýchlosť deformácie značný vplyv
na správanie materiálu. Schéma 2 znázorňuje správanie závislé
od rýchlosti deformácie a hranicu prieťažnosti závislú od rýchlosti deformácie. Testovaným materiálom bol PA-GF 30 (Ultramid
B3WG6CR pri izbovej teplote a vlhkosti okolia).
2
Schéma 2. Krivky napätia a deformácie a závislosť od rýchlosti
deformácie (konce kriviek značia miesto zlyhania)
Nová metóda výpočtu sa použila na novom špeciálnom kovovo-plastovom hybridnom nosníku od BASF. V rámci testu sa nosník
axiálne naťahoval rôznymi testovacími rýchlosťami a jeho správanie sa zaznamenávalo na vysokorýchlostnú videokameru. Prvým
krokom vo výpočte bolo analyzovať výrobný proces plastového
dielca programom Moldflow (popis zatekania materiálu do nástroja). Fiber software spoločnosti BASF potom automaticky preniesol
kalkulované orientácie sklenených vlákien do zodpovedajúceho
FE modelu pre mechanické kalkulácie. Analýzy nárazu sa vykonali
pomocou softvéru LS-Dyna (program modelovania dielov používaný výrobcami automobilov).
Pomocou týchto nástrojov je dnes možné vyvinúť plastové dielce
pre predné nárazové časti vozidla. Patria sem nárazníky a čelné
časti, ale aj dielce pre priestor motora, blatník, rázovo namáhané
pevnostné diely z ocele. Napríklad kinematika impaktora dolnej časti končatiny – virtuálny testovací element špecifikovaný
v novej smernici EÚ, ktorý simuluje náraz nohy človeka o prednú
časť vozidla – sa dá vylepšiť plastovými dielcami za predpokladu,
že sú pevnostne optimalizované a využívajú najnovšie simulačné
metódy.
Plastové dielce navrhnuté týmto spôsobom pomáhajú nielen
vyhovieť právnym normám na ochranu chodcov, ale sú aj ľahšie,
čím znižujú záťaž prednej nápravy.
Ivana Mojžišová,Jiří Kubík
Sila
Predpokladom virtuálneho vývoja plastových komponentov je
presný numerický opis materiálu (materiálový predpis) schopný modelovať všetky určené účinky. Opisuje napr. anizotropiu
(vďaka krátkym skleneným vláknam), nelineárnosť, závislosť
od miery pnutia, zlyhanie (napr. prasknutie pri náraze), jednoduché prepojenie so simuláciou procesov a asymetriu správania
v tlaku a ťahu. Odborníci z BASF ho už integrovali do viacerých
priečne
Trasa
Schéma 3. Šírenie vĺn v simulácii dynamického testu ťahom
3
Představujeme aplikaci –
Automatizované tryskání suchým ledem
Pojmem „automatizované tryskání“ je označován proces, při
němž je tryskací zařízení ColdJet i3 Microclean (dále jen „i3“)
ovládáno signálem z řídícího systému. Ten řídí robotickou ruku
provádějící čistící úkony namísto konkrétního pracovníka
obsluhy lisu. K nesporným výhodám použití tohoto procesu patří omezení výrobních prostojů, a tím i zvýšení kvality výroby
a efektivity práce zaměstnanců obsluhy lisu, kteří se mohou
namísto čištění věnovat jiným úkolům.
V září roku 2010 se v návaznosti na dotaz
pracovníků oddělení vývoje společnosti
Hella Autotechnik s.r.o. Mohelnice otevřela možnost otestovat metodu automatizovaného tryskaní suchým ledem při
odstraňování nežádoucích přetoků hmoty
materiálu po vylisování. V této společnosti se technologie tryskání suchým ledem
za pomoci i3 používá již od roku 2009,
a to jak k čištění povrchu forem pro výrobu výlisků, tak i v údržbě.
Vývojové centrum společnosti Hella patří
se svými více než 220 pracovníky mezi
největší centra v České republice, která se
zabývají rozvojem automobilového osvětlení pro renomované automobilky z celého
světa. Jejich požadavek na otestování
efektivity automatizovaného tryskání
suchým ledem se konkrétně vztahoval
k čištění výlisků světlometů od přetoků.
Základní stavba světlometu se skládá ze
tří částí. Zadní (hlavní část), střední (zrcadlová část s několika otvory, viz. obrázek)
a vnější (čirá část).
Na hranách výlisků světlometů zůstává
po vyjmutí z formy nežádoucí materiál
(otřepy a přetoky), který je třeba odstranit. V současnosti probíhá čištění výlisků
mechanicky. Technik údržby brusnými
kužely začistí okraje, jednotlivé otvory
a otřepy a poté vše ofoukne stlačeným
vzduchem. Očištěný světlomet je následně pokoven. Mechanický proces čištění
je ale příliš časově a technicky náročný
a značně neefektivní se jeví zejména nové,
sofistikovanější typy světlometů, které
v současnosti společnost Hella vyvíjí. Jako
jeden příklad za všechny lze uvést světlomet, jenž se skládá z hlavního adaptivního
světlometu a světelných modulů s LED diodami s celkem třiadvaceti různými otvory
obdélníkového a kulatého tvaru.
Pro účely testování procesu automatizovaného čištění byl zde proveden test,
4
při kterém bylo za pomoci tryskání suchým ledem ručně očištěno 20 kusů světlometů dovezených z mateřského podniku
za účelem předběžného zjištění efektivity,
časové náročnosti a nákladovosti takového postupu.
Následně byl shodný testovací proces
zahájen za asistence společnosti ColdJet
i v mateřském podniku Hella KGaA
Hueck & Co v Lippstadtu. Při tomto
testování byla současně prověřována
možnost čištění výlisků pomocí kapalného
CO2 (cryosnow), která se však ukázala
jako nedostačující.
centra společnosti Hella konzultována
možnost úpravy a zvětšení zásobníku
na suchý led, jenž by pojal 5 bloků, tj.
25 kg, suchého ledu. V opačném případě
by totiž doplňování suchého ledu muselo
být zajišťováno ručně konkrétním pracovníkem, proto byl vypracován návrh
rozšíření kapacity zásobníku a otestována
jeho funkčnost.
Aplikace procesu automatizovaného
tryskání suchým ledem byla společnostmi
Hella Mohelnice a Hella KGaA Hueck & Co
v Lippstadtu schválena v únoru 2011,
v květnu a červnu pak proběhne instalace
a ladění systému tak, aby v červenci mohl
být spuštěn ostrý provoz.
Úspěch zavedení procesu automatizovaného tryskání suchým ledem je výsledkem dlouhodobé vynikající spolupráce
společností Linde Gas a Hella Autotechnik
Mohelnice. Do budoucnosti lze předpokládat přenesení projektu na další linky
a do dalších podniků.
Projekt automatizovaného tryskání suchým ledem je značně univerzální. Lze jej
proto s úspěchem nabídnout i ostatním
společnostem zabývajících se nejen výrobou světlometů, ale s dílčími úpravami
jej využít i pro čištění veškerých možných
typů plastů a výlisků.
Po předběžných testech ručního čištění
následovalo prověření možnosti automatizace celého procesu. Pro reálné testování Linde Gas poskytlo společnosti Hella
tryskací zařízení i3, které bylo společnými
silami techniků obou společností propojeno s robotem a doplněno o další nutné
součásti (hlásič docházejícího suchého
ledu v zásobníku, přechodka na robotickou hlavici atd.).
Samotný proces automatického čištění
probíhá následujícím způsobem: první
robot vytáhne výlisek světlometu přímo
z lisu a umístí jej do držáku. Robotická
hlava druhého robota, která nese čistící
trysku, se přesune nad výlisek. V tu chvíli
je spuštěno tryskání, při kterém robotická
hlava pohybuje tryskou po naprogramované trase a začistí okraje a všechny otvory
výlisku. Ten je pak toutéž hlavou přemístěn na pás. Všechny otřepy a nečistoty
jsou při tom odsávány.
Po týdenním testování automatického procesu byla vyhodnocena spotřeba suchého
ledu, která při nepřetržitém 24 hodinovém
provozu automatického tryskání činila 5 kg
(1 blok) za hodinu. V návaznosti na toto
zjištění byla s pracovníky vývojového
Robotické začištění výlisku suchým ledem.
V případě zájmu o realizaci tohoto projektu se, prosím, s důvěrou obraťte na společnost Linde Gas, segment Suchý led.
Tým našich odborníků ochotně zpracuje
veškeré Vaše podněty ohledně možnosti
využití metody automatizovaného i ručního tryskání suchým ledem.
Josef Jandek
Linde Gas a.s.
tel.: +420 481 320 656
e-mail: [email protected]
www.linde-gas.cz
5
6
7
KONSTRUKČNÍ TIPY FIRMY STRACK
Normalien.
Jako každý rok i v uplynulém období přišla firma STRACK
Normalien s rozšířením katalogové nabídky o nové nebo
zdokonalené součásti, jako například následující dvě novinky:
NOVÝ KONCOVÝ SPÍNAČ STRACK Z 7615-M
Z 7615-M je možné zasadit přímo do zahloubení pro šíbr.
Umístění koncového spínače přímo do zahloubení pro šíbr je velká výhoda, kterou
tento koncový spínač s označením STRACK
Z 7615-M přináší. Jeho přínosem je především to, že pozice šíbru je detekována
uvnitř nástroje na samotném šíbru a jeho
případnou chybnou pozici tak můžeme odhalit rychleji a spolehlivěji . Můžeme tak
předejít případnému poškození nástroje.
S využitím STRACK zkušebního led indikátoru a adaptéru může být tento spínač i samostatně nastavován.
Tento mikrospínač, který je zasazen do robustního hliníkového pouzdra, může pracovat v okolní teplotě do cca 70 ° Celsia, je
odolný proti kapalině dle ochrany IP 40.
Zabudování více koncových spínačů se současnou indikací je také možné a to s pomocí
slučovacích adaptérů STRACK.
CENTROVÁNÍ FORMOVACÍCH DESEK S PŘEDPĚTÍM
STRACK W 44 – centrování bez vůle.
Vystředění formovacích desek může být
v praxi velmi náročné. Pro perfektní centrování obou formovacích desek je nyní k dispozici patentovaná novinka STRACK s označením W44.
Nový centrovací element pracuje po zabudování zcela bez pracovní vůle. Toho je dosaženo tím, že středění pracuje s předpětím
a to minimálně tři setiny milimetru. Při vývoji byl inspirací princip funkce kuličkového
vedení . Uložení samotné pak bylo realizováno pomocí jehličkových válečků.
Velkou výhodou tohoto řešení je zaručená
skutečnost, že centrování pracuje bez tření,
které způsobuje opotřebení. V testu jsme
podrobili element zátěži více než tří milionů zdvihů a nebylo zjištěno žádné poškození v podobě rýh apod. Vedle této vysoké
životnosti je výhodou také snadnější
zabudování.
Ing Radim Horečka
VMM s.r.o, výhradní zastoupení firmy STRACK pro Českou a Slovenskou Republiku
www.vmm.cz
8
9
Local Sales Contact:
Andrzej Wróbel
Tel.: +48 69 343 72 00
Customer Service Contact:
Tel.: +48 22 332 35 20
Distributer Contact:
Albis Plastics CR s.r.o.
Tel.: 387 311 352
Ampacet zvyšuje výrobní kapacitu
v Polsku o 40 %
„Řídíc prvky úspěchu“ je Ampacet vedoucí společností v oblasti technologie plastikářských barev a přísad-masterbatch.
Posílení lokální pozice zvýšením místní výrobní kapacity umožňuje společnosti
Ampacet nabídnout zákaznickou podporu spojenou s veškerými výhodami spolupráce se zkušeným, ve svém průmyslovém oboru světově proslulým, dodavatelem.
„Náš probíhající investiční program rozvoje trhů znamená, že Ampacet poskytne širší sortiment inovačních výrobků a služeb na lokální úrovni za účelem pomoci zákazníkům s rozvojem jejich podnikání“, říká Giuseppe Giusto, generální
ředitel EMEA.
Pro více informací navštivte náš stánek na PlastPOL 2011 v hale E/stánek E18.
Ampacet pokračuje v investicích do svých evropských výrobních provozů –
zvýšením kapacity výroby barev ve svých výrobních závodech ve Velké Británii
a v Polsku o 25, resp. 40 %.
Ampacet Europe, světový leader ve výrobě masterbatch, uvedl do provozu novou výrobní linku ve svém závodě v Telfordu UK a koncem roku 2010 byla rovněž uvedena do provozu nová výrobní linka v Polsku-Varšavě. Obě investice
byly vedeny snahou o zvýšení výroby a zajištění flexibility, za účelem pomoci zákazníkům udržet si přední, konkurenceschopné postavení v rámci svého oboru. Každá s nejmodernějších výrobních linek má kapacitu 250 tun ročně. Tyto
výrobní linky budou určeny na výrobu nejkvalitnějších zakázkových barev a barev se speciálními efekty.
„Tato investice odráží náš závazek průběžně zlepšovat místní rozvoj a kapacitu výroby a zároveň zájem zvyšovat naši celkovou výrobní flexibilitu
v rámci efektivní a včasné reakce na potřeby EMEA trhu,“ říká Bertrand
van Marcke, marketingový ředitel. „To umožnilo společnosti Ampacet
rozšířit své masterbatch portfolio při udržení dobré pověsti o kvalitě
svých výrobků. Kvalita výrobků společnosti Ampacet, o jejíž průběžné
zlepšování stále usilujeme, se stala měřítkem kvality výrobků v tomto
průmyslovém odvětví.“
Náš distributor a partner v CEE je společnost Albis, která rovněž podporuje obchodní aktivity společnosti Ampacet v České republice a Slovenské republice.
Výrobní linka v Telfordu byla uvedena do provozu v srpnu 2010,
linka ve Varšavě byla instalována během posledního čtvrtletí roku
2010 a byla plně připravena zahájit výrobu koncem roku po absolvování zkušebních testů.
10
11
BASF Polyuretány Slovensko
Od prostého dodavatele k podpoře na úrovni procesního
manažera – praktická zkušenost přispívá k vytváření
budoucí vize
Výzvou budoucnosti pro všechny dodavatele v průmyslu zpracování plastů je nabídnout náročnému zákazníkovi zajímavý produkt vysoko nad rámec kvalitního výrobku. Optimalizace výkonu všech procesů až ke koncovému zákazníkovi je základem pro cenově efektivní řešení, které
zahrnuje celý životní cyklus výrobku od prvotní projektové fáze přes dodávku zařízení až po jeho
servis a údržbu. Společnost INCOE®, přední výrobce vstřikovacích systémů, proto přizpůsobuje
své výrobky a širokou podporu zákazníků této strategii, která je důležitá pro efektivní rozvoj obchodu na globálních trzích.
Technical sales/ service:
Bohuslav Bače [email protected]
Róbert Bíró
[email protected]
Emil Čief
[email protected]
Jan Fratrič
[email protected]
Ladislav Gyö[email protected]
Peter Niemec [email protected]
Pavel Štefánek [email protected]
Internal sales:
Olga Dubjelová[email protected]
Renáta Malá
[email protected]
INCOE® založil Alex Seres v roce 1958. Společnost INjection
COntrol Engineering se nejprve zabývala výrobou nástrojů.
Zakladatel firmy vyvinul pro interní účely jednoduchý vyhřívaný
vstupní kanál, který přinášel výrazné procesní vylepšení zejména
s ohledem na úspory materiálových nákladů. Autor brzy rozpoznal velký komerční potenciál tohoto technického řešení a uvedl
na trh „vytápěnou vstupní vložku“, což bylo průkopnickým činem
v oblasti výroby a použití horkých vtoků.
INCOE® dnes: Současný výrobní program horkých vtoků se
zaměřuje na požadavky náročného trhu vstřikování plastů. Modulární produktová řada DF (Direct Flow) je přehledně strukturována a navržena pro širokou škálu aplikací ze všech segmentů
trhu. Do konstrukce těchto horkých vtoků byly integrovány jedinečné funkce, které zajišťují vysokou spolehlivost vstřikovacích
forem pro jejich výrobce i uživatele. Jedná se například o zdvojený okruh topných elementů trysek, možnost použití sekundárního vyměnitelného termočlánku nebo ochranný prstenec pro
centrování trysky, který zjednodušuje přesné navedení trysek
do správné pozice při montáži vstřikovacího systému do formy.
Konstruktéři forem si mohou velice jednoduše stáhnout požadovaná 3D CAD data z internetového online katalogu. Náš „integrovaný vstřikovací systém“ poskytuje cenově velmi výhodnou
alternativu k systému horkých polovin forem (který společnost
INCOE® samozřejmě také nabízí) a byl navržen tak, aby umožnil
měnit části formy a provádět opravy systému přímo na vstřiko-
vacím stroji. Díky kontrole otevírání jehel trysek umožňuje náš
nejnovější vývojový počin – řízení rychlosti pohybu uzavírací jehly SoftGate® – zvýšit výslednou povrchovou kvalitu při sekvenčním vstřikování rozměrných plochých dílů.
Budoucnost INCOE®: Budoucí vizi ideálního procesu vstřikování
nejlépe vystihuje představa projektů s velmi krátkými vývojovými cykly a požadavky na robustní, ale zároveň i efektivní konstrukci výrobku, který má minimální nároky na údržbu. Jednotlivé komponenty od různých dodavatelů musí společně optimálně
fungovat, aby bylo možné vytvořit jednoduchou a výkonnou
výrobní jednotku, která zaručí trvale vysokou kvalitu výroby. Zde
vidíme prostor, kde můžeme našim zákazníkům pomoci přiblížit
se krok za krokem tomuto ideálnímu stavu. Účinnost spojená se
spolehlivostí za přijatelnou cenu není otázka náhody, je to výsledek úspěšného plánování a kvalitní realizace.
INCOE® International Europe
Carl-Zeiss-Straße 47
63322 Rödermark, Německo
Vaše kontaktní osoba:
Stanislav Hanzlík
tel.: +420 777 210 629
e-mail: [email protected]
Řízení rychlosti pohybu
uzavírací jehly SoftGate®
umožňuje vyrábět výlisky
s vysokou kvalitou povrchu
sekvenčním vstřikováním
Ucelená řada horkých
vtoků: Od singl trysky
ke kompletně zapojeným
systémům
Efektivita jednoho
montážního celku:
Integrovaný
vstřikovací systém
12
13
Profil společnosti ALBIS PLASTIC
Skupina ALBIS PLASTIC patří v Evropě k vedoucím firmám v oblasti distribuce
a kompoundování technických termoplastů. Komplexní portfolio pokrývá
distribuce standardních materiálů a technických plastů od významných
výrobců, přes vlastní výrobu specialit až po individuální nastavení
kompoundu dle potřeb aplikace u zákazníka.
V roce 2009 pracovala celosvětově skupina ALBIS, s ca. 900 zaměstnanci,
s obratem ca. 441 milionů EUR. Dceřiné společnosti, kterých je 16, pracují
v celé Evropě, na dálném Východě a v severní Americe. Výrobní závody
jsou tři a to v Hamburku (centrála společnosti), Zülpichu a v Manchesteru.
V roce 2011 slaví ALBIS PLASTIC 50 let od svého založení.
Zde přinášíme informace o novinkách v našem distribučním a výrobním programu.
ALFATER high flow – nová generace lehce
tekoucích typů eleastomerů
ALBIS – vlastní teplovodivé kompoundy
ALBIS T CONDUCTIVE
ALFATER, TPE – V na bázi PP a EPDM, vyráběný firmou ALBIS PLASTIC pokrývá nejnovější řadou s vysokou tekutostí
celé spektrum tvrdostí od A40 do D 50. Barevně je v nabídce natur, černá a základní barevné odstíny.
ALBIS T CONDUCTIVE nabízí, ve srovnání s standardními
plasty, nejenom významně lepší hodnoty tepelné vodivosti
a to až přes 20 W/mK, ale umožňují výhody i z hlediska konstrukčního, při požadované redukci hmotnosti dílů a uvolňuje
ruce designérům při návrhu nových inovativních forem. Tato
speciální řada kompoundů je nyní k dispozici na bázi těchto
polymerů: PP, PA12, PA66, PA6, PBT (pod názvem ALCOM)
a PPS (ten pod ALBIS obchodním jménem TEDUR). Navíc,
uvedenou recepturu je možno dodat v provedení elektricky
vodivá (TCE) nebo elektricky izolační (TCD). Možnosti aplikací
jsou pestré: všude tam, kde je nutný odvod tepla v technických aplikacích přijde ke slovu ALBIS T CONDUCTIVE.
Jmenujme chladiče pro výkonné LED diody, elektronické součástky a části motorů, části tepelných sond, patice speciálních
žárovek, atd.
„ALFATER high flow nabízí našim zákazníkům velmi dobrou
zpracovatelnost i za nižších vstřikovacích tlaků, ve složitých
formách s dlouhou tokovou dráhou, kde má velmi dobrou
zatékavost.“ vysvětluje Hans Rukes, vedoucí divize ALBIS
technické kompoundy. Úspěšně zrealizované projekty
v oblasti automotive ukázaly, že výborná tekutost materiálu skvěle funguje i u tenkostěnných dílů. „Díky kompletní
řadě tvrdostí od A40 do D 50 máme možnost individuálního
nastavení receptury dle požadavků našich klientů, jsme zde
velmi flexibilní. Samozřejmě, kromě standardních barev
mají samozřejmě zákazníci možnost barvení materiálů přímo na vlastních strojích, například pomocí masterbatchů,
které ALBIS také vyrábí ve vlastních závodech, nebo nabízí
jako distribuční zboží“, doplňuje informace Wilhelm Lemme,
produktový manažer pro ALFATER.
Jako úspěšnou lze jmenovat aplikaci v LED osvětlení pro
OSHINO LAMPS, Norimberk. Použití ALBIS T CONDUCTIVE,
jako materiálu reflektoru, zaručuje u této tepelně namáhané
součástky dlouholetou bezvadnou funkci, díky odvodu přebytečného tepla z reflektoru.
Alternativní materiály – příspěvek ekologii
MBA Polymers – díky pokročilé technologii, která umožňuje
separovat tisíce tun plastů z elektro aplikací je tento znovu
uveden do zpracovatelského cyklu (post consumer materiál).
Tecnaro – použití čistě přírodních materiálů, nebo jejich
kombinace jako plniv s klasickými polyolefiny – to je naše
distribuční nabídka od firmy Tecnaro.
Další vývoj SHELFPLUS®O2 u ALBIS PLASTIC
Dle licenční dohody převzal ALBIS PLASTIC výrobu a distribuci SHELFPLUS®O2 od firmy CIBA AG. SHELFPLUS®O2 je
aditivní batch, který se používá jako absorber kyslíku ve vícevrstvých obalech. Díky použití SHELFPLUS®O2 je možno
významně prodloužit trvanlivost zabalených potravin.
Oproti původní receptuře ALBIS dalším vývojem dosáhl cca
5ti násobného zlepšení absorpční schopnosti , tedy jeden
gram SHELFPLUS®O2 je na bázi nosiče PP schopen absorbovat cca 32 ccm kyslíku. Tím se otvírají nové možnosti
v oblasti tzv. „flexibilních obalů“ (Sachets, Bag in Box, atd.).
ALBIS PLASTIC CR s.r.o.
Česká 66/141
370 01 České Budějovice
GSM: 00420 602 188 132
Ing. Radek Zyka
14
15
www. jansvoboda.cz
Firma Balzi ve spolupráci s firmou SVOBODA uvádí na trh nový patentovaný systém vedení
čelistí pro formy na plasty a lehké kovy. Integrované vedení čelistí pro formy na plasty,
pryž a lehké kovy za použití patentovaných postupů Vám pomůže:
1.
2.
3.
4.
šetřit čas
šetřit prostor
šetřit peníze
a navíc se nezadře
Díky zkušenostem se nám podařilo společně s firmou Ermanno Balzi vyvinout a patentovat
nový systém vedení čelistí ve formách. Systém je určen pro formy na plasty a gumu, ale je
vhodný i pro použití na lehké kovy.
Systém Balzi je možné použít v provedení minimalizovaném (jednokolíkovém) nebo standardním (dvoukolíkovém). Díky odlišnému přístupu k problematice uchycení a vedení je možné
použít zástavbu kompletně integrovanou do formy (dnešní standard) nebo vyvést vodící
kolíky přes obrys formy a tím zmenšit potřebnou velikost rámu. Pro externí vedení se nabízí
jako optimální volba použít válce V250CBM nebo válce V220CBL, které jsou přímo koncipovány
na takovéto uchycení a jejich váha je optimalizovaná.
Systém je možno rozčlenit
podle několika kritérií
Z hlediska počtu vedení:
•
•
JEDNOKOLÍKOVÉ všude tam, kde jsou potřeba minimální rozměry a jistota vedení.
Kompletní zástavba se vejde do šířky pouhých 20mm.
DVOUKOLÍKOVÉ standardní provedení pro masivnější vedení. Standardně jsou upevňovací
rozměry základy od 60x60 až do 150x200mm. POZOR – tyto rozměry neomezují velikost
čelisti. Na požádání je možné vyrobit díly na míru.
otvor pro jeden kolík
otvory pro dva kolíky
Z hlediska ZÁSTAVBY do formy:
•
•
INTEGROVANÁ ZÁSTAVBA DO FORMY kdy je celý systém uvnitř formy, nebo jeho části
ásti
končí na hranici formy.
PŘESAHUJÍCÍ OBRYS FORMY. Systém umožňuje vyvést (protáhnout) vodící
elementy přes obrys a tím razantně zmenšit velikost formy!
Délka externího (přesahujícího) vedení není omezena!
Z hlediska ZDROJE pohybu čelisti:
•
•
POHYB ZAJIŠŤUJE ŠIKMÝ KOLÍK. Systém je nachystaný na posun členu pomocí šikmého kolíku.
Podélné otvory v základní desce umožňují použití i velmi dlouhého (skrz procházejícího) šikmého kolíku.
Je možná i zástavba pod úhlem.
POHYB ZAJIŠŤUJE HYDRAULICKÝ VÁLEC. U dvoukolíkového vedení může být součástí dodávky upevňovací podložka, která umožní
přímé přichycení válce na vodící elementy. Druhou varinantou je uchycení válce přímo na posuvný člen a tím zkrátit potřebnou délku,
nebo zvýšit odtrhávací sílu válce (při kontra zástavbě).
Z hlediska ZAJIŠTĚNÍ KONCOVÉ POLOHY čelisti:
•
•
•
ZABUDOVANÝ ZÁMEK V UPEVŇOVACÍ DESCE. Tato varianta je vhodná do INTEGROVANÉ zástavby. Součástí destičky je nově vyvinutý
systém uchycení čelisti.
EXTERNÍ ZÁMEK který je zabudovaný do věnce, ukončující prodloužené vedení. Tato varianta se používá v případě zástavby přesahující
obrys formy a při vedení čelisti pomocí šikmého kolíku.
HYDRAULIKA - obě polohy zajišťuje hydraulický válec.
Systém je nabízen jako variantní, aby si konstruktér mohl seskládat z typizovaných
dílů rozměrovou variantu, která nejlépe vyhovuje potřebám a požadavkům na funkčnost
a zástavbu do konkrétní formy. Na našich stránkách najdete nejen průvodce výběrem válce,
ale i optimalizovaného průvodce výběrem komponent integrovaného vedení včetně stažení 3D modelů.
Díky optimalizovaným vstupům je možné zajistit libovolné rozměry na přání zákazníka.
Jako velmi zajímavá se jeví varianta provedení vodících elementů s oxinitridační vrstvou,
která snižuje tření v systému a zlepšuje ochranu formy pomocí zavírací síly na lise.
Pro detaily navštivte www.jansvoboda.cz, nebo kontaktujte naše techniky:
Styrolution – zastoupení pro Českou republiku a Slovensko:
STRACHOTA Mojmír – styrénové polymery a kopolymery:
[email protected]
Styrolution
Vladimír Jelínek, e-mail: [email protected], tel.: 00420 731 651 007 • Jan Svoboda ml., e-mail: [email protected], tel.: 00420 724 286 611
16
17
Anz Z10440 98x270 SK 4c.qxd:Anz Z201 102re
Vývojový projekt trysky
s priamym bočným
nástrekom
Plastikářský klastr pro aplikovaný
výzkum
V kooperácii s popredným výrobcom produktov Caps & Closures bol vyvynutý nový spôsob bočného nástreku plastových výrobkov.
Plastikářský klastr z.s.p.o. (dále PLASTR) založený v roce
2006 oslavil letos počátkem roku 5. výročí od svého vzniku. V této zájmové, profesně orientované asociaci je v současné době sdruženo již téměř 34 podniků a škol zaměřených na oblast zpracování plastů. PLASTR již také nepůsobí
pouze regionálně, ale členy jsou i firmy z jiných krajů ČR.
Kromě sdílení informací, společných aktivit v oblasti nákupu zdrojů a vzdělávání se aktivity členů
PLASTRu stále více orientují na to,
co by mělo být dlouhodobým základním posláním obdobných sdružení a asociací – tedy na oblast
výzkumu a vývoje. Kromě dílčích
krátkodobějších projektů pro jednotlivé členy nebo jejich skupiny
se v současné době PLASTR snaží
zaměřit svou aktivitu více mezinárodně. Toto je umožněno díky poměrně úzké spolupráci s asociacemi
v ostatních zemích, přičemž nejtěsnější vztahy jsou navázány s plastikářskými klastry na Slovensku,
ve Francii a v Itálii; důležitou je ale
také spolupráce s finálními uživateli
výrobků – zde jsou významné vztahy hlavně s Moravsko-slezským automobilovým klastrem a Západoslovenským automobilovým klastrem.
Jako prioritu vycházející z potřeb
členské základny si PLASTR pro nadcházející období zvolil tématiku zabývající se úpravou povrchů plastů
plasmou v tenkých vrstvách. Téma
a technologie nejsou sice úplně
nejžhavější novinkou pro některé
technologie a výrobky, ale PLASTR
bude svou pozornost v rámci řešení
věnovat hlavně technologiím kontinuálním (vyfukování fólií, extruze profilů, extruze desek..), jejichž
podstata zásadně stěžuje aplikaci
plasmy a vytváření tenkých vrstev
proto, že je nutné pracovat za atmosférického tlaku. Technologie
APPJ (atmospheric pressure plasma
jet) umožňuje upravovat povrch
plastových výrobků nebo deponovat
na jejich povrch velmi tenké (10 až
500 nm) vrstvy materiálů dle potřeb pro finální využití. Akademicky
je dnes známo, že takto lze na povrch nanášet vrstvy, které zvyšují
bariérové vlastnosti, zásadně mění
odolnosti mechanickému poškození,
zvyšují nebo naopak snižují adhezní
vlastnosti povrchů a nebo jen mění
charakter povrchu z pohledu jeho
následné údržby. Chemická podstata
je sice známá, ale neřešenou oblastí problému zůstávají fyzikální děje
probíhající v rámci aplikace při atmosférickém tlaku. V rámci projektu bude optimalizace fyzikální podstaty procesu řešena ve spolupráci
S novou tryskou Z10440/… Multi Shot od firmy HASCO dávame
do úzadia doterajšie riešenia bočných vtokov, delených jadier
a doteraz známe riešenia s horúcimi vtokmi. Sú to riešenia,
ktoré zvyšovali náklady a čas na údržbu.
s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně,
ale také s dalšími R&D institucemi
z Itálie a Francie.
Nutno podotknout, že téma (hlavně z pohledu dotčených technologií
a výrobků) je sice významně inovátorské, ale průběh řešení a jeho
cíle vycházejí z konkrétních potřeb
a zadání zpracovatelských firem.
Určitě se tedy nebude jednat o základní výzkum, ale o projektové
řešení na míru konečných uživatelů. Kromě zmíněných R&D institucí
budou do řešitelského týmu přímo
zapojeny také další plastikářské
klastry a jejich členové. Téma řešené projektem představuje optimální zadání vhodné pro uplatnění
také v rámci evropských i národních
podpůrných titulů – konkrétně věda
a výzkum pro MSP. Členové vznikajícího konsorcia věří, že se jim podaří toto téma uplatnit v rámci zmiňovaných podpor. Předpokládá se,
že řešení projektu bude ukončeno
v r. 2013, ale dílčí výsledky napojené na konkrétní aplikace lze očekávat již v průběhu jeho řešení.
V tomto projekte sme sa snažili nájisť riešenie, ktoré ponúka
vymeniteľnosť jednotlivých špičiek z deliacej roviny a dovoľuje bezproblémové striedanie farby výlisku. Súbežne s týmto
bolo skrátenie času cyklu a požiadavka na povrchovú úpravu
z optického hľadiska. Vyrábaný výlisok, hlava pumpičky, nachádza svoje uplatnenie v kozmetickom priemysle. Povrchová
kvalita s minimálnou stopou po vtoku bola daľšou požiadavkou
na daný produkt.
23.03.2011
13:15 U
Viacnásobný bočný nástrek nebol
nikdy tak jednoduchý!
Multi Shot Z 10440 /. . .
Priamy bočný nástrek
Nová viacnásobná tryska Z 10440 /. . . je
koncipovaná pre priamy bočný nástrek
pri viac-násobných formách.
Možnosť použitia samostatne alebo v spojení s
rozvodným blokom.
2 až 6 – násobné prevedenie umožňuje hospodárne
usporiadanie formovacích dutín.
Na výber je niekoľko veľkostí trysiek.
Je zaručené presné centrické uloženie v bode vstreku.
Nástroj bol konštruovaný a vyrobený vo firme HASCO. Uvedené
požiadavky boli zohľadnené už pri vývoji danej trysky s daľším
dôležitým parametrom optimálneho a intenzívneho chladenia
vložiek formy.
Dobré skúsenosti pri striedaní farieb.
K dispozícii sú trysky s 2, 4 alebo 6-timi vymeniteľnými špickami. Patentovo chránené uloženie špičiek garantuje nenáročný
servis. Spička a uchytenie tvoria jeden celok, ktorý je vymeniteľný z deliacej roviny v studenom stave. Pri poškodeni niektorej špičky, je možné zaslepiť dané miesto „slepým segmentom“
a pokračovat v produkcii bez výroby zmätkových výliskov a ich
následné triedenie.
Demontáž a výmena špičky trysky možná z
deliacej roviny.
Samotná tryska a jednotlivé špičky sú demontovateľné
bez nutnosti použitia delených tvarových vložiek.
Pri optimálnom chladení a eliminácie studeného rozvodu sa
skracuje cyklus až o cca 35 %. Zároveň stopa po vtoku spľňa
optické a rozmerové požiadavky. Vnútorné prevedenie kanálov
a ich geometria umožňuje rýchlu zmenu farby bez zbytočných
nákladov.
KONTAKTY:
Plastikářský klastr, z.s.p.o.
Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín
EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
18
Ing. Jaroslav Toufar
ředitel klastru
Tel.: +420 774 505 345
E-mail: [email protected]
www.plastr.cz
Aby sa tento projekt mohol realizovať s minimálnymi nákladmi,
boli použité HASCO normálie. Nakoľko tento nástroj bude daný
neskôr do výroby, kalené tvarové dosky boli vyrobené z materialu 1.2764. Na výrobu zvyšných dosiek sa použil material
Toolox33. Pre spoľahlivé odformovanie daného výlisku boli použité šíbre z programu HASCO. Na reguláciu teploty bol zvolený
nový viackanálový regulátor Z1240/…
Na základe uvedeného projektu HASCO dokumentuje svoju silu
vo vývoji nových produktov a ponúka trysku s bočným nástrekom, ktorá umožňuje konštruktívne a ekonomické riešenie.
HASCO - spoločne dáme Vašim myšlienkam formu!
Spoločne dáme Vašim myšlienkam formu!
HASCO AUSTRIA Ges.m.b.H.
Industriestraße 21 · 2353 Guntramsdorf
Tel. +43 2236 202 · Fax +43 2236 202-200
[email protected]
19
3 / 2011
VÁŠ SPOLEHLIVÝ DODAVATEL TERMOPLASTŮ, ELASTOMERŮ A MASTERBATCHŮ
RESINEX NEWS
WITTMANN BATTENFELD CZ
V NOVÉM SÍDLE
Firma Wittmann Battenfeld CZ se počátkem roku přestěhovala do nového moderně
a účelově zařízeného sídla u Písku. Tento významný krok otvírá firmě další
možnosti pro rozšíření svých činností a zákazníci z České a Slovenské republiky
tak mohou očekávat velmi kvalitní nabídku služeb.
TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ PLASTY
Firma
Republic s.r.o. působí
na českém trhu jižPMMA
od roku 1998 a#.67).#5
za tu dobu
se dokázala
‹
ABSRESINEX Czech /#)07/v
#.67).#5
56;410
etablovat jako maximálně
spolehlivý dodavatel
termoplastů, elastomerů
a aditiv. RESINEX patří do belgické
LFT compounds %'.564#0‹
4#8#)1
6+%10#
5+%1(.':‹
skupiny Ravago, která má přes‹3 900 zaměstnanců a v roce 2010 dodala na trh 3,11 milionů
tun plastů
6+%10#
(#%614‹
61;1.#% 614#;
a kaučuků s obratem 4,54 miliardy
€ . V portfoliu firmy RESINEX je přes 10 000 položek plastů
od komoditních
LCP
6+%10#
8'%64#‹
ASA
4#8#)1
21.;(#56‹
plastů PE, PP, PS přes konstrukční
plasty ABS, PC, PC/ABS, PA6, PA66 až po speciální plasty
jako POM, PBT,
‹
6+%10#
<'0+6'‹
6'%*0;.PA12,
LCPPA6
, PPS, TPE, TPU, PMMA,
PA11 4*1&+#
a další. RESINEX je oficiálním distributorem
materiálů firem
‹
POM
6+%10#
*156#(14/
6'%*0;.56#4v
4*1&+#
Dow Plastics, Styron, Ticona, Rhodia, Total, Altuglas International, Arkema, Color Service a dalších.
4*1&+#
141/+&
4#8#)1
4#8#/+&‹
4*1&+#
6'%*0;.‹
‹
4*1&+#
Nejlepší 141/+&
4#8#)1
materiály 4#8#/+&‹
4*1&+#
6'%*0;.‹
4+.5#0‹$#4-'/#
Nová alternativa
‹
4+.5#0 ##4-'/#
Nejlepší14)#..1;
Nejlepší
‹
#4-'/#
ka
zákazníci-;0#4‹logisti
#4-'/#
4*1&+#
6'%*0;.‹#..1;
5+%1$.'0&‹4#8#)1
Nejlepší 27.5'v
56;410
technická
4#8#)1
/#$.':‹
podpora
%#.+$4'v
56;410
4#8#)1
5+%1-.#4‹
‹
PA66
PA6/66
PA11
PA12
Nejlepší
PA
Alloys
lidé
PVDF
PA/ABS
PC/ABS
PC
PCT
PBT
PBT/PET CMFOET
PET
PPS
PS
#/%'.
6+%10#
6+%10#
%'.#0':‹
6+%10#
8#0&#4‹
6+%10#
+/2'6‹
6+%10#
(146410‹
56;410v
56;410
5+%156+41.1‹zdrojích. 4#8#)1
obnovitelných
6;4+.v
56;410
4#8#)1
5%10#$.'0&‹
'02.#56
'051(65‹
'02.#56
'051(66‹
'02.#56
'051(61‹
'02.#56
'0(.':‹
6+%10#
4+6'(.':‹
#4-'/#
2'$#:‹ 2'..'6*#0'v
.7$4+<1.
+512.#56v
.7$4+<1.
6+%10#
polyamidù založená na
SAN
TPE-S
TPE-O
TPE-V
TPE-E
TPE-A
TPU
E-TPU
POLYOLEFINY
&19.&2'
&192.#56+%5
4#8#)1.&2'
4#8#)1
&19.':v &192.#56+%5
PE LLD
PE MD
EVA
PP
616#./&2' 616#.
616#.'8# 616#.
&1922 &192.#56+%5
616#.22
616#.
'ZZQP/QDKNG6/22OGFKECN '::10/1$+.'
Druhý nejvìtší svìtový výrobce PA66,
EPE
'.+6'v
&192.#56+%5
rma
neustálou inovací
&192.#56+%5
PERhodia,
ULLD je známá #66#0'v
svých
pøinášející &192.#56+%5
&192.#56+%5
PP plněné
+052K4'v
POP materiálù, pravidelnì
#((+0+6;v
4#8#)1
/#(+..‹
POE
technické
novinky a 8'45+(;v
nová øešení pro &192.#56+%5
5%1.'(+0‹ 4#8#)1
PE HD aplikace v &19*&2'
nároèné
automobilovém, &192.#56+%5
616#.*&2'
616#.
elektrickém a elektronickém prùmyslu,
pro prùmyslové, spotøebitelské a sportovní aplikace.
ELASTOMERY A MASTERBATCHE
ELASTOMERY
NORDEL™ EPDM, ENGAGE™ POE, SBR RUBBER, BR RUBBER (DOW PLASTICS)
(RAVAGO)
přírodní kaučuky
(různí výrobci)
(COLOR SERVICE, COLLOIDS, TOSAF)
Portfolio firmy Rhodia zahrnuje: RAVAFLEX EPDM, SBR, BR, IR, IIR, CIIR a další
Technyl® A
PA66
Technyl C
PA6
Technyl B
PA66/6 PLASTY A KOMPAUNDY V PRŮMYSLOVÉ KVALITĚ
BAREVNÉ KONCENTRÁTY A ADITIVA
®
®
Technyl-R a Oromid
PA v druhé
HDPE, LDPE, PP, PP plněné, PS, ABS, PC/ABS, PC, PA6, PA66
jakostní tøídì a regranuláty
Technyl StarTM
polyamid
ñGMFYJCJMJUBBTQPMFIMJvPTUEPdáWFLPELHQPQMOLBNJonZ[BQљ[OJWDFny
LPNQBVOEBDFQMBTUů
s vysokou tekutostí (PA6 añTUBOEBrdO™NBUFSJályJ[BLbzLová
PA66)
ñUFcIOJcLbQPEQPSBprPKFLUĶWvFUO.PVME'low AnBlZTJs)
RESINEX Czech Republic s.r.o.
Pøátelství 555/9, 104 00 Praha 10 – Uhøínìves
Tel.: (+420) 271 961 175-6, fax: (+420) 271 961 177
E-mail: [email protected], www.resinex.cz
20
Koncern WITTMANN nabízí ucelený výrobní program strojů
a periferií na zpracování plastů:
• roboty, manipulátory i komplexní automatizovaná pracoviště
• vstřikovací stroje
• lokální i centrální zařízení na sušení a dopravu granulátu
PA6.10 TECHNYL® eXten
6*'4/:‹
PE LD
„Vše z jedné ruky“
Slovensko:
Janoškova 10, 831 03 Bratislava
Tel.: (+421) 2 4445 9075, -73
[email protected], www.resinex.com
• temperační přístroje, chladící zařízení a průtokoměry
• drtiče vtoků i dílů
• IML-systémy
Nové sídlo Wittmann Battenfeld CZ spol. s r.o. u Písku
Historie WITTMANN CZ začala založením společnosti v říjnu 2003
pod vedením jednatele Ing. Michala Slaby. Společnost je dceřinou
firmou rakouského výrobce Wittmann Kunststoffgeräte GmbH se
sídlem ve Vídni a je zodpovědná za prodejní činnost, poradenství,
záruční i pozáruční servis a dodávky náhradních dílů pro zákazníky v České a Slovenské republice.
Tato celosvětová skupina s centrálou ve Vídni a sedmi výrobními
závody dodává prostřednictvím svých dceřiných společností a obchodních zastoupení výrobky do více než 60-ti zemí světa a objemem své produkce především v oblasti automatizace vstřikovacích procesů zaujímá dominantní postavení na světovém trhu.
Technologicky vyspělý trh se zaměřením na automobilový sektor dokonale vyhovoval produktům WITTMANN a proto se firma
WITTMANN CZ v průběhu pouhých několika let úspěšně etablovala
jako osvědčený a spolehlivý partner u zpracovatelů plastů v České a Slovenské republice. Hlavními produkty jsou automatizované systémy, přesné high-tech periferní zařízení a od roku 2008
i vstřikovací stroje. Více než 200 zpracovatelů plastů dnes používá
jak jednotlivé stroje a zařízení WITTMANN a WITTMANN BATTENFELD tak i kompletní výrobní linky.
Extrémně rychlý rozvoj firmy a stoupající poptávka byla podnětem k výstavbě vlastního sídla s rozšířenou nabídkou služeb.
Ideální pozemek pro stavbu nového a zákaznicky orientovaného
centra byl nalezen jen několik kilometrů od původního sídla. Projektové práce byly zahájeny v průběhu roku 2008. Nová budova
přesahující 1000 m² užitné plochy dnes nabízí optimální možnosti
pro prodejní zázemí, servisní podporu a školení.
Budova obsahuje dostatek kancelářských prostor, sklad náhradních dílů, velkou školicí místnost i halu vybavenou mostovým jeřábem pro předvádění strojů a zařízení, servis, montáž uchopovačů,
jednoúčelových zařízení i celých automatizovaných linek.
V novém sídle jsou k dispozici předváděcí stroje a zařízení z celého
výrobního programu koncernu. Jednak je to elektrický vstřikovací
stroj EcoPower 110/350 s lineárním robotem W813 a s řízením
integrovaným do řídícího systému vstřikovacího stroje. Dále pak
hydraulický stroj HM 180/750 s robotem W821. Pro školící účely
jsou k dispozici roboty W711 a W811. Jedná se o servoelektrické
lineární roboty s možností paralelních pohybů všech os. Nechybí
ani velmi rozšířený model odnímače vtoků W702. Z oblasti temperance forem jsou to temperační přístroje řady Tempro Basic i Tempro Plus s rozsahem teplot 90 oC, 140 oC a 160 oC, osvědčená řada
průtokoměrů i chladící zařízení COOLMAX. Oblast sušení a dopravy a recyklace granulátu je zastoupena kompaktními sušičkami
DRYMAX včetně nasávačů FEEDMAX, dále pak představiteli
rychloběžných i pomaloběžných mlýnků řady MAS a SUMO.
„Vše z jedné ruky“ – ucelený program strojů a zařízení
Ve dnech 8.– 9. června pořádá firma dny otevřených dveří.
Zákazníci se tak budou moci seznámit s jednotlivými stroji
a zařízeními i shlédnout zajímavý doprovodný přednáškový
program.
Wittmann Battenfeld CZ spol. s r.o.
Malé Nepodřice 67, Dobev
397 01 Písek
info@ wittmann-group.cz
www.wittmann-group.cz
21
Linde_inzerat_Spot Cooling:Sestava 1
SVĚT PLASTŮ PO K 2010
1. ÚVOD
Již téměř sto let jsou plasty součástí našich
životů, do nichž přinášejí stále nové aplikace.
Odvětví zpracování plastů významně přispívá
k celosvětové ekonomické prosperitě. V Evropě
zaměstnává přes 1,6 milionu lidí ve více než
50 000 plastikářských provozech a generuje
obrat okolo 300 bilionů EUR ročně.
V Německu vytváří plastikářský průmysl přes
6 % HDP, tržby představují 84 bilionů EUR,
394 000 pracovníků je zaměstnáno ve 3 700
firmách. To z Německa dělá vedoucí zemi v daném ekonomickém sektoru.
Výstava Kunststoffe (K) v Düsseldorfu představuje pro globální plastikářský segment
ekonomicky velmi důležité místo, jehož hlavní
součástí je představení inovačních aktivit firem.
Ve tříletých intervalech se zde prezentují firmy
z široké plastikářské oblasti a nabízejí možnost
dozvědět se o současných i budoucích, resp.
na budoucnost se orientujících technologiích,
konstrukčních řešeních strojů pro zpracování
plastů, periferních zařízeních k těmto strojům
a zpracovatelským linkám, o nových řešeních
nástrojů a forem pro zpracování plastů, o nových materiálech a aditivech, včetně inovovaných nebo nových výrobních procesech.
Veletrh K 2010, jehož 18. ročník se konal
ve dnech 27.10. až 3.11.2010, proběhl v období, které nemá v minulosti srovnání. Nikdy
předtím mezi 2 výstavami, K 2007 a K 2010,
nedošlo k takovému propadu odvětví. K 2007
se konal uprostřed celosvětového boomu, rok
nato došlo k ohromné krizi a nyní se, celkem
rychleji než se očekávalo, odvětví zvedá a opět
je tahounem automobilový průmysl.
Tento pozitivní trend lze dokumentovat na několika číslech z K 2010. Zúčastnilo se 3 102
vystavovatelů z 56 zemí, pouze o 12 méně než
při boomu v roce 2007. Z celkových 164 125
m2 výstavních ploch okolo 60 % obsadily firmy
nepocházející z Německa. Z Německa bylo
1 076 vystavovatelů se 66 074 m2 výstavní plochy (K 2007 - 1 131, 72 869 m2). Po Německu
je tradičním účastníkem Itálie - 413 firem,
27 319 m2. Silné zastoupení také mělo Rakousko 8 118 m2, Švýcarsko 6 094 m2, Francie
5 016 m2 a Holandsko 4 200 m2.
110 firem bylo z USA, které obsadily 4 386 m2,
což byl mírný vzestup oproti K 2007. Také se
oproti roku 2007 zvýšila výstavní plocha firem
z Číny 6 633 m2, z Indie 4 543 m2, Turecka
2 821 m2, Taiwanu 5 300 m2.
Nově se prosazovaly firmy z Chile, Indonésie,
Pákistánu a Vietnamu. Česká republika měla
pouze symbolické zastoupení.
Výrobci strojů na zpracování plastů a periferních zařízení jsou tradičními a nejvíce zastoupenými vystavovateli. Na K 2010 byl jejich
podíl z celkového počtu vystavovatelů 70%
- 1 911 firem (K 2007 - 1 897) a zabraly cca
dvě třetiny z celkové výstavní plochy. Druzí byli
výrobci plastů, aditiv a pomocných chemikálií,
kteří tvořili 20 % z vystavujících firem - 635
výrobců a dodavatelů (K 2007 - 611). 7 %
představovali zpracovatelé plastů - výrobci
polotovarů a plastových dílů - 371 zpracovatelů
(K 2007 - 463). Zbývající 3 % tvořili ostatní
vystavovatelé, jako například vydavatelé odborných časopisů, knih a pod.
Stručně lze K 2010 hodnotit těmito
konstatováními:
- veletrh se konal ve správnou chvíli a dal
výrazné impulzy pro další rozvoj odvětví
- veletrh převratné novinky nepřinesl, o zajímavé nové materiály, technická řešení
a pod. však nouze nebyla
22
- prognózy výroby a spotřeby plastů a kaučuků, včetně strojů a zařízení pro jejich
zpracování jsou příznivé
- inovační aktivity byly orientovány k energetickým úsporám, k ochraně ovzduší a k udržitelnosti výrobků z plastů, tj. k ekonomii
jejich výroby a k ekologickým aspektům.
Návštěvnost veletrhu K 2007 byla cca 222 tisíc
osob, na K 2010 to bylo o osm procent méně.
Nejvíce návštěvníků se zajímalo o stroje a zařízení, cca 66 % ze všech, o granuláty, aditiva,
polotovary a plastové výrobky primární zájem
projevilo 26 % návštěvníků.
Další veletrh K se bude konat 16. až
23.10.2013 a bude to již v pořadí 19. ročník.
2. SVĚT PLASTŮ - PŘEHLED, TRENDY
A VYBRANÁ STATISTICKÁ ČÍSLA
Celosvětová výroba plastů dosáhla rekordní
výše, 260 mil. tun vyrobených plastů, v roce
2007. V krizových letech 2008 a 2009 došlo
k poklesu, 2008 - 245 mil. tun (- 6,2 %), 2009
- 230 mil. tun (- 11,5 %). V obou krizových
letech zaznamenala spotřeba plastů v Číně růst
v průměru o 10 %. Podíl Evropy (27 zemí EU,
Norsko, Švýcarsko) na světové výrobě plastů
v roce 2009 oproti roku 2007 klesl o 15,4 %
(2007 - 65 mil. tun, 2009 - 55 mil. tun),
spotřeba klesla o 14,3 % (2007 - 52,5 mil. tun,
2009 - 45 mil. tun).
V ČR bylo v roce 2009 vyrobeno cca 1 mil. tun
plastů.
Největšími spotřebiteli plastů v Evropě jsou výrobci obalů, kteří spotřebovávají 40,1 %. Přes
růst spotřeby plastů na tepelné izolace nových
staveb, na zateplování starší zástavby došlo vinou krize ve stavebnictví k největšímu propadu
spotřeby ze všech oborů, o 4,6 % na 20,4 %.
Krize v automobilovém průmyslu v tomto oboru
snížila spotřebu plastů z 9 % na 7 %. Relativně
malý podíl spotřeby má obor elektrotechniky
a elektroniky (i přes výrazný vzestup solární
energetiky), a to pouze 5,6 %.
Hlavními odbytišti plastů jsou Čína, Indie
a země Latinské Ameriky. Důvod je např.
v tom, že přes trvalý růst výroby a spotřeby
plastů je v Číně spotřeba na jednoho obyvatele
cca 6x nižší než v Evropě. Na balení se v Číně
spotřebuje pouze 22,7 % plastů, přičemž za 1. pololetí 2010 došlo k růstu spotřeby o 21 %.
2.1. Obaly a plasty
Jak již bylo uvedeno, v roce 2009 se 40,1 %
všech použitých plastů v Evropě uplatnilo
ve výrobě obalů. Výrobci plastů i jejich zpracovatelé musí splňovat podmínky uvedené v evropské legislativě REACH, předpisy a nařízení
pro styk s potravinami a pitnou vodou.
Na K 2010 například firma Albis, Německo
prezentovala koncentrát na PP nosiči, který
po aplikaci při výrobě fólií a následném zabalení příslušné potraviny absorbuje kyslík, gram
koncentrátu dokáže v prvních 7 dnech po zabalení absorbovat 32 cm2 kyslíku. Potraviny
zabalené do fólií s přídavkem tohoto koncentrátu zůstávají delší dobu čerstvé, při prodloužené
trvanlivosti.
Linky na výrobu fólií jsou směrovány k čím dál
větším výkonům. Prezentována byla rekordní
linka pro vyfukování fólií. Linka firmy Windermöller und Hölscher má kapacitu 1 000 kg fólií
za hodinu. Hmotnost linky 80 000 kg, výška
15,5 m.
27.4.2011
9:34
Stránka 1
Koextruzní linka německé firmy Reifenhäuser
umožňuje vyfukovat devítivrstvé fólie, u nichž
lze uplatnit kombinaci polyolefinů s barierovými
polymery. Vícevrstvé fólie prodlužují životnost
zabalených potravin, výkon linky je přes 700 kg
fólií za hodinu při šířce fólie 2 200 mm.
Pro výrobu biaxiálně orientovaných PP fólií pro
potravinářské účely předvedla firma Brückner
zařízení s finální šířkou fólie 8,7 m a výkonem
47 tisíc tun za rok. Linka může pracovat i se
šířkou 10,4 m, při ročním výkonu 56 tis. tun /
rok. O tyto linky je zájem v Indii a Číně.
Velká část obalů se vyrábí vakuovým tvarováním za tepla. Firma Illig vystavovala zařízení
s 27 násobnou formou, s výrobní kapacitou
70 000 jogurtových kelímků za hodinu a oproti
dřívějším strojům sníženou spotřebou energií
o 58 %.
I výrobci zařízení pro recyklaci plastových
odpadů představili některá nová řešení svých
zpracovatelských linek. Obalový průmysl,
zejména obaly na potraviny, se nejvíce podílejí
na sběru použitých plastů a jejich recyklaci.
Jestliže spotřeba plastů v Evropě oproti roku
2008 v roce 2009 klesla o 7,2 %, pak výskyt
odpadních plastů po skončení jejich životnosti
poklesl pouze o 2,6 % na 24,4 milionu tun.
Z tohoto množství skončilo 46 % na skládkách,
22,5 % bylo zrecyklováno a 31,5 % bylo energeticky využito (spáleno).
Pro ČR platí tato procenta:
55,8 %, 29,9 %, 14,3 %.
Nejčastěji recyklovaným plastem jsou obaly
typu PET lahve. Těch bylo v Evropě v roce
2009 sebráno 1,4 milionu tun, což bylo o 8 %
více než v roce 2008. Poměr sběrových PET
lahví k lahvím PET dodaným do oběhu se zvýšil
v roce 2009 o 2,5 % na 48,4 %. Se zaváděním
technologie Bottle-to-Bottle (B2B) se dnes
lahve s 50 % recyklovaného PET (rPET) běžně
používají.
Spolu s recyklací PET se výrobci obalů snaží snížit hmotnost PET lahví. Z počáteční
hmotnosti 1,5 l PET lahve 42 g (začátek 90.
let minulého století) na v Německu současných průměrných 33 g (v ČR průměrně 38 g).
Na K 2010 byla firmou KHS Corpoplast představena 1,5 l lahev na nesycené vody o hmotnosti
pouhých 17,9 g. Optimalizace hmotnosti PET
lahví vede k ohromným úsporám - 0,5 l lahev
PET firmy Krones s označením Eco-Friendly
Bottle s hmotností 9,17 g, která je o 27 % lehčí
než předchozí typ, ušetřila společnosti Niagare
Bottling po dobu její výroby od roku 2008 až
20,8 tisíc tun PET a z dalšího ekologického
pohledu 44,5 tisíc tun emisí CO2.
Jako novinku vystavovala firma BASF nový tuhý
a viskoelastický pěnový materiál pod obchodním označením E-por (PS-E, EPS). Na prvním
ročníku veletrhu K v roce 1952 tatáž firma
prezentovala svůj první EPS materiál Styropor.
Následovaly materiály Styrodur (PS-X), Neopolen (PE-E, PP-E), melaninová pěna Basotect
(MF), dále Neopor a Peripor (PS-E). Výhodou
novinky E-por je snadné zpracování granulátu
expandováním na stejných zařízeních jako se
zpracovávají pěnové polystyreny, se 100 %
recyklovatelností stejnou jako u ostatních PS-E
materiálů. Při hustotě 20 kg.m-3 a tl. 20 mm má
E-por tepelnou vodivost jen o 10% vyšší než
běžný expandovaný PS.
Chladí v každém koutě
Bodové chlazení plastikářských forem pomocí CO2
Inovativní chlazení kapalným oxidem uhličitým doplňuje běžné vodní chlazení vstřikovacích
forem plastů. Aplikace kapalného oxidu uhličitého se používá pro chlazení problematických
míst plastikářských forem (velmi tenké části nebo malá jádra), kde je vodní chlazení
z technických důvodů nemožné.
Výhody:
3 Zkrácení doby chlazení a délky cyklu až o 50 % a více
3 Rovnoměrná teplota vstřikovací formy
3 Vysoká kvalita a účinnost
3 Intenzivní odvod tepla v problematických oblastech (malá jádra, nahromadění materiálu)
3 Nízké investiční náklady a jednoduchá instalace
Linde Gas – ideas become solutions.
E-por představuje perspektivu lehkého, ohebného, s lepší odolností proti nárazům a odolností proti rozpouštědlům obalového materiálu.
Veletrh K 2010 také ukázal potenciál rozvoje,
zejména v obalářském průmyslu, ale i průmyslu spotřebního zboží, v segmentu tzv. Biopolymerů. Podle Evropské asociace pro bioplasty
zde se s novinkami v oboru prezentovalo 70
společností. Spotřeba bioplastů dosáhla v roce
2009 hodnoty 430 tisíc tun.
Pokračování na str. 30
Linde Gas a.s.
Česká republika
U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9
www.linde-gas.cz
Ing. Josef Borek, tel.: 731 608 784, e-mail: [email protected]
Linde Gas k.s.
Slovenská republika
Odborárska č. 23, 831 02 Bratislava 3
www.linde-gas.sk
23
Optimizing Plastics
Increasing Safety
Science For A Better Life
V Evropě jezdí přibližně 200 milionů jízdních
kol. A stále více dětí a dospělých, jak amatérských, tak i profesionálních cyklistů, chápe
důležitost použití bezpečnostní výbavy. Například použití bezpečnostní přilby může snížit
riziko poranění hlavy o více než 60 procent.
Skořepiny mnoha bezpečnostních přileb jsou vyrobeny z Makrolonu ®, high-tech materiálu
od Bayer MaterialScience. Přední výrobci jako
je UVEX se při výrobě přileb a sportovních
brýlí spoléhají na tento extrémně odolný a nárazuvzdorný materiál. Skutečně, čočky vyrobené
z Makrolonu ® nastavují nová měřítka bezpečnosti. Protože méně rizika znamená více
zábavy při sportu.
www.bayer.cz
Bayer s.r.o.
Siemensova 2717/4
155 00 Praha 5
+420 266 101 111
[email protected]
www.plastics.bayer.com
nyní již v plynné fázi – je ohříván na požadovanou teplotu a je připraven k aplikaci do vlastního výrobního procesu jako
nadouvadlo. Proces výroby lehčené hmoty
a tedy i proces komprimace a ohřevu oxidu uhličitého je zpravidla diskontinuální.
Aby bylo možno výrobní proces optimalizovat, je třeba čas potřebný k naplnění
reaktoru nadouvadlem co možná zkrátit.
To ovšem znamená velmi vysoké okamžité
průtoky plynu systémem, které rázově
nastávají a opět padají na minimum.
Pro vysokou přesnost, reprodukovatelnost a úspornost procesu jsou jednotlivé
dávky plynu odměřovány gravimetricky.
Parní odpařovač k přípravě
vysokotlakého CO2
Aplikace technických plynů v při výrobě a zpracování plastů
Aplikace technických plynů, zejména dusíku a oxidu uhličitého, přinášejí výhodná řešení problémů v mnoha oborech lidské činnosti. Výjimkou není ani oblast výroby a zpracování plastů.
Technické plyny nacházejí uplatnění jako prostředky čištění, nadouvadla i jako médium
k vytlačování dutin při lisování.
Užití oxidu uhličitého jako nadouvadla
Při výrobě lehčených polyolefinů je
s výhodou používán oxid uhličitý jako
nadouvadlo vytvářející ve struktuře hmoty
komůrky vyplněné plynem. Stavové
podmínky, při kterých proces probíhá jsou
v reaktorech nastaveny tak, aby byly částečky polyolefinu schopny plyn pojmout
do svého objemu. To nastává při teplotách
kolem nad 130 ° Celsia a tlaku kolem
3 až 8 MPa.
Pro uvedení CO2 do požadovaného stavu
byl vyvinut moderní automatizovaný
systém, která splňuje veškeré požadavky
kladené na moderní technologie:
- slouží ke skladování zásoby oxidu uhličitého v kapalném stavu
- slouží k uvedení plynu do stavu připraveného k aplikaci do reaktoru
- odměří s požadovanou přesností dávku
plynu do procesu
- pracuje automaticky s širokou možností
změny požadovaných parametrů
- systém je navržen energeticky úsporně
26
Provozní zásoba oxidu uhličitého v kapalném stavu je skladována v kryogenním
zásobníku o potřebné velikosti. Kapacita
zásobníku je zpravidla navržena na úrovni desetidenní spotřeby plynu v plném
provozu. Zásobník je tepelně izolován tak,
aby i při odstávkách provozu nedocházelo
ke ztrátám plynu samovolným odparem.
Pro vytvoření požadovaného tlaku je kapalný CO2 veden do pístových čerpadel.
Ta jsou koncipována jako vysokotlaká
s možností vytvoření tlaku v desítkách
MPa. Tato metoda představuje proti tradičnímu užití kompresorů ke stlačování
plynu dvojí úsporu: jednak úsporu investiční, jednak významnou úsporu energie.
Vzhledem k relativně velmi malé stlačitelnosti kapaliny není mechanická energie
mařena v teple. Specifická spotřeba energie je v případě použití čerpadla násobně
(až 10x) nižší, než při použití pístového
vícestupňového kompresoru. Plyn v kapalném stavu je na požadovaném tlaku
veden do tepelného výměníku, zpravidla
otápěného vodní parou nebo elektricky,
kde dochází ke změně fáze. Oxid uhličitý –
Automatizace řízení systému umožňuje
zcela bezobslužný provoz. Zásah obsluhy
je třeba pouze v případě dlouhodobých
přerušení výroby. Řídicí systém sleduje
a řídí následující veličiny:
- stav hladiny plynu v zásobníku
- tlak a teplota kapalného plynu
v zásobníku
- tlak kapalného plynu po komprimaci
čerpadlem, regulace chodu čerpadel
- optimalizace využití čerpadel
- průtok, teplota a tlak plynu v tepelném
výměníku, regulace přívodu energie
do výměníku
Měřené údaje je možno předávat do řídicího systému vyššího stupně, odkud je
možno, v případě potřeby, měnit parametry procesu přípravy oxidu uhličitého.
Užití dusíku pro vytváření dutin
ve výliscích
Zejména rozvoj automobilového průmyslu
a inovace ve vystrojení interiéru automobilů si vyžádaly vývoj technologie vstřikování s možností vytváření dutin uvnitř
výlisků. K tomu je třeba plynného média
o vysokém tlaku, jehož užití odstraňuje problémy spojené s užitím tlakového
vzduchu komprimovaného v třístupňových
pístových kompresorech. Takto upravený
vzduch způsoboval produkci kvalitativně
nestandardních výrobků, neboť obsahoval
zbytky vlhkosti, pevných části (prachu)
a zpravidla obtížně odstranitelné zbytky
mazadel z kompresoru, což vede zpravidla
k nežádoucím barevným změnám zejména u hmoty světlých barev.
Zásobník kapalného CO2
s kryogenními čerpadly
Užití dusíku, standardně dodávaného
v relativně vysoké čistotě 99,999%, s takřka nulovou vlhkostí a obsahem pevných
částic, je jistým řešením. Dusík je navíc
za daných stavových podmínek zcela
inertní a na rozdíl od vzduchu nemůže být
příčinou oxidace povrchů s nimiž přichází
do styku.
Dusík v kapalném stavu je skladován v tepelně izolovaných kryogenních zásobnících
při teplotách kolem –175 °C. Tlak nutný
k vytvoření dutiny v procesu lisování se
pohybuje zpravidla od 10 do 30 MPa.
Tlak je vytvořen pístovým čerpadlem,
jímž je kapalný dusík vpraven do vzdušného odpařovače, kde změní skupenství
na plynné. Vzhledem k fyzikálním vlastnostem dusíku není třeba energii potřebnou k fázové změně
a ohřevu dusíku dodávat
z vnějšího zdroje. Tato
energie je odpařovačem odebrána okolnímu
vzduchu. Dusík je dále
veden do tlakového
zásobníku, odkud je
odebírán k jednotlivým
lisům. Tlakový zásobník
slouží jako malá provozní zásoba plynu pro
lisy a zároveň účinně
vyrovnává tlakové rázy
vznikající nekoordinovaným diskontinuálním odběrem média do několika spotřebičů. Systém je
automatizován a pracuje
zcela autonomně a bezobslužně.
pistolemi. Ty jsou umístěny v klimatizovaném ventilovaném boxu a pravidla vedeny
průmyslovým robotem. Technologii čištění
lze samozřejmě tam, kde je to výhodné,
aplikovat ručně. Do pistole je zaveden
tlakový vzduch a kapalný oxid uhličitý.
V pistoli vytvořený suchý led je tlakovým
vzduchem hnán na čištěnou plochu.
Pro moderní výrobní postupy je však
obvyklejší sestavení automatizovaného
systému, který je centrálně řízen. Fakt,
že tryskací médium – oxid uhličitý – je
bezprostředně na místo spotřeby dodáván
v kapalném stavu, umožňuje jak plnou
automatizaci procesu, tak kontinuální
a zcela bezobslužný provoz. Celý systém
je velmi variabilní, takže jej lze přizpůsobit širokému spektru požadavků což
se týká toku výroby, členitosti a velikosti
výlisků, stupně a způsobu znečištění povrchu a mnoha dalších parametrů.
Oproti užití kompresorů umožňuje aplikace tohoto systému dosáhnout vyšší
provozní spolehlivosti, úspory elektrické
energie pro komprimaci média a odstranění příčin nežádoucích barevných změn
na výrobcích.
Čištění povrchu výlisků suchým ledem
(tuhým oxidem uhličitým)
Povrch plastových výlisků určených
k další povrchové úpravě musí být zbaven
nežádoucích nečistot, jako jsou zejména
tuky, oleje a statickým nábojem vázaný
prach. V moderním výrobním procesu je
nanejvýš žádoucí, aby byla metoda čištění
aplikovatelná v linii výrobní linky a nezpůsobovala zpomalení výrobního toku.
Aplikace suchého ledu tyto podmínky
výborně splňuje, navíc přináší bonus
v podobě nižších nákladů na odstranění
a ekologickou likvidaci znečištění, nehledě
na nepřítomnost chemicky agresivních
látek a organických látek, jež jsou jako
polutanty emitovány do atmosféry. Suchý
led (tuhý oxid uhličitý) vzniká fázovou
přeměnou z kapalného plynu při poklesu
tlaku.Tímto způsobem tedy vzniká tryskací médium nevšedních vlastností: - teplota
suchého ledu je cca –78 °C, což způsobuje zkřehnutí naprosté většiny organických
látek - tvrdost částic suchého ledu
(vzhledem připomíná sníh) je cca
1,5 Mohs, tryskání je tedy zcela neabrazivní i pro ochlazený povrch plastového
výlisku - po dopadu suchého ledu na čištěný povrch změní oxid uhličitý opět
skupenství a jako plyn odchází do atmosféry; při čištění tedy kromě odstraněných
nečistot nevzniká žádný další odpad.
Ruční čištění plastových dílů suchým ledem
před lakováním
Závěrem
Společnost Messer Technogas, dodavatel technických plynů a technologií souvisejících s jejich skladováním
a užitím, má bohaté zkušenosti s aplikacemi, které byly v tomto článku
stručně zmíněny. Svým zákazníkům
nabízí moderní, technicky sofistikovaná, úsporná a ekologicky příznivá řešení spojená s logisticky propracovaným zásobováním technickými plyny.
Tým aplikačních techniků je připraven
úkoly spojené s aplikacemi technických plynů na místě účinně řešit.
RNDr. Ivo Vágner
vedoucí projektu
MESSER TECHNOGAS s.r.o.
mobil: +420 602 644 890
e-mail: [email protected]
www.messergroup.com/cz
Aplikace suchého ledu probíhá (obdobným způsobem jako nanášení barev)
27
28
29
Pokračování ze str. 22
Zde si dovolím poznámku: pokud hovoříme
o bioplastech, musíme rozlišovat - na jedné
straně jsou plasty na biologické bázi a na druhé
biologicky degradovatelné plasty. Přitom platí,
že ne každý plast na biologické bázi je také
biologicky degradovatelný a ne každý biologicky degradovatelný plast je nutně vyroben
na biologické bázi.
Pro potřeby potravinářského obalářského průmyslu byly např. představeny tyto koncepce,
resp. produkty:
- brazilská firma Brasken uvedla koncepci
rozvoje výroby PE a PP z přírodního cukru,
ze kterého se následně vyrobí monomery.
V roce 2012 má kapacita výroby dosáhnout
200 tisíc tun
- německá firma BASF představila plně degradovatelné plasty Ecoflux (PLA) vyrobené
na ropné bázi, ale i Ecovio, což je směs
vyrobená z přírodních produktů (kukuřice
a cukr) a PLA. Výrobní kapacita má letos dosáhnout 60 tisíc tun. Firma nabízí i přísadu
do PE, která napomáhá jeho rozkladu.
- firma Telles nabízela výstřiky a tvarované
výrobky z biopolymeru PHA. Tyto produkty
jsou schváleny pro styk s potravinami, jsou
odolné teplotám dosahovaným v mrazácích
a i vařící vodě. Jsou vhodné jako náhrada
za běžně používané jednorázové nádobí
z PS.
Pro výrobu spotřebních a technických výstřiků
byly předvedeny např. tyto materiály:
- společnost DuPont má již ve vývoji polymerních materiálů rostlinného původu určitou
tradici. Již dříve vyvinula termoplastický
polymer Sorona EP s podílem 20 až 37 %
z obnovitelného zdroje - kukuřice. Tento
materiál se svými vlastnostmi blíží vstřikovacím typům PBT. Na K 2010 představila
řadu polyamidů Zytel RS s vysokými podíly
biopolymeru z obnovitelného zdroje a tímto
zdrojem je olej jedovatých ricinových semen
(castrol oil, Ricinus cornmunis, skočes
obecný). Řada obsahuje 6 prvních typů bez
plniva i s plnivem PA 610 s 63 % a PA 1010
s až 100 % biopolymeru. Firma Denso a DuPont z polyamidu Zytel RS typu PA 610 se
40% podílem biopolymeru z ricinových semen vyrobila automobilový chladící radiátor
do motorového prostoru. Kromě PA DuPont
rovněž vyvinul termoplastické elastomery
Hytrel RS s 20 až 65 % biopolymeru na bázi
polyolu Cerenol z kukuřice. Kromě běžné
produkce - hadice, těsnění, manžety, tlumiče
je lze aplikovat i při výrobě sportovní obuvi.
- termoplastický elastomer Pebax Rnew
firmy Arkema, Francie vyrobený z blokového kopolymeru PA 11 s 90 % biopolymeru
na ricinové bázi se vykazuje i vysokou
pevností při nízkých teplotách. Rilsan PA
11 s biopolymerem byl v USA povolen jako
vůbec první polyamid pro výrobu trubek pro
dopravu zemního plynu s průměrem do 4
palců a tlakem 1,4 MPa. Rilsan Clear Rnew
s 54 % biopolymeru je první čirý biopolyamid
určený pro optické aplikace.
- firma DSM, Holandsko předvedla dva
typy bioplastů. Jako první řadu pěti typů
materiálů EcoPAXX, což jsou PA 410 se
70 % biopolymeru na ricinové bázi a to jak
neplněných, tak i se 30 až 50 % skleněných
vláken. Druhým typem je řada termoplastických kopolyesterů Armitel ECO na bázi 20 až
50 % biopolymerů z řepkového oleje.
- firma FRuR Kunststoffe (D) a ústav Fraunhofer Institut UMSICHT představila nový transparentní materiál Biograde C 7500 CL (CA)
na bázi esterů celulozy z měkkých dřevin.
Tento plně kompostovatelný bioplast použila
firma Fujitsu jako první výrobce počítačové
techniky pro výrobu ekologické klávesnice.
2.2. Plasty ve stavebnictví
Jestliže se cca 40% plastů zpracovává jako
30
obalový materiál, potom stavebnictví využívá
přes 20 %. V těchto procentech mají největší zastoupení různé typy fólií, desek, trubky,
profily z polyolefinů (PE, PP) a PVC. Další velký
objem zaujímají tepelné izolace budov. I v oboru plasty pro stavebnictví se objevila celá řada
inovativních řešení.
Nanotechnologie, stejně jako v jiných oborech
i v segmentu plastů pro stavebnictví propůjčují
plastům některé lepší vlastnosti. Například
aplikací nanočástic grafitu nebo sazí do tepelných izolací z napěňovaného PS mají izolační
desky tmavé zbarvení, zlepšené izolační vlastnosti o cca 20 % a to při zmenšené tl. desky
o 20 %.
V souladu s trendem udržitelnosti přirozeného
rozvoje je i využití kompozitů (nejen ve stavebnictví) souhrnně označených jako WPC (Wood
Plastic Composites). WPC jsou kompozity s termoplastickou matricí (např. PP, PVC) v kombinaci s dřevitou moučkou nebo dřevitými vlákny.
Obsah plniva je nejčastěji větší než 50%.
Kompozity lze zpracovávat jak vstřikováním,
tak i vytlačováním. Na K 2010 např. představila firma Schlicht profily z PVC se 30 až 50%
dřevěného prachu o velikosti 150 mikrometrů,
hustota materiálu je 0,6 až 0,7 g.cm-3.
Podle zveřejněných údajů se v současné době
vyrábí WPC materiálů více než 1,5 milionu tun.
Hlavním producentem jsou USA s výrobou cca
1 milion tun, Čína s 0,2 milion tun, Evropa vyrábí 0,17 milionu tun, Japonsko 0,1 mil. tun.
V rychle se rozvíjejícím segmentu fotovoltaických panelů inovační proces využívá celou řadu
plastů, např. EVA, PET, PPO, PESU, PC, PA,
PTFE fólie atd.
2.3. Plasty a automobilový průmysl
Podíl plastů a kompozitů s termoplastickou
matricí v moderních automobilech neustále
roste. Například průměr spotřebovaných plastů
v konstrukci amerických automobilů je více
než 130 kg. Jedná se o logický trend - úspora
paliva na každý uspořený kilogram hmotnosti
osobního automobilu je asi 13 g, resp. podle
některých nákladových analýz až 2,5 l.kg-1
a 6 kg.kg-3 emisí CO2 po předpokládanou
průměrnou životnost automobilu 240 000 km
v západoevropských podmínkách.
Jak bylo konstatováno saudskoarabskou firmou
Sabic, která je jedním z největších světových
výrobců plastů, v oblasti leteckého průmyslu
platí obdobné úspory jako v průmyslu automobilovém. Dopravní letadlo spotřebuje na 1 kg
své hmotnosti cca 0,03 kg.h-1 paliva. Flotila
všech komerčních dopravních letadel světa
nalétá ročně okolo 57 milionů letových hodin.
Úspora 1 kg hmotnosti letadel realizované aplikace inteligentních plastů uspoří za jednohodinový let zhruba 1 710 tis. tun paliva a 5 400
tis. tun emisí CO2 ročně.
Uvedená firma Sabic získala prestižní cenu
americké společnosti SPE za rok 2010 - SPE
Innovation Award 2010 - za páté dveře automobilu Hyundai Sonata z polypropylenu s 30%
dlouhých skleněných vláken (LGFPP) s úsporou
2 kg. Kromě úspory hmotnosti nové řešení
přineslo integraci 21 dílů, včetně okenního
skla, větší tuhost, odolnost proti rázu a lepší
rozměrovou stabilitu oproti dveřím svařeným
z ocelového plechu.
Na K 2010 byl zřejmý pokračující trend v používání polykarbonátů pro prosklení automobilů,
zejména stropních, zadních, nepohyblivých
bočních oken. Nejinovativnější firma daného oboru firma Exatec vyrábí PC skla o ploše
až 1,5 m2 oboustranně potahovaná vnějším
plazmovým sklovitým povlakem E 900 odolným
vůči abrazi a vnitřním primerem pro UV ochranu s životností min. 10 let.
Aplikací PC skel dochází oproti sklu k úspoře
nejméně 40% hmotnosti - měrná hmotnost
skla je 2,5 g.cm3, PC má hustotu 1,2 g.cm3.
Čím dál větší využití při konstrukci automobilů
mají různé typy PA. Při použití nových typů
s větší tuhostí (až o více než 50% větší než
mají běžné PA), s větším obsahem vyztužujících skleněných vláken mají výstřiky z nich kromě úspory hmotnosti i výrazný vliv na tuhost
konstrukce automobilů.
S revolučním materiálem HIPEX vstupujeme
do světa kaučuků s termoplastickými elastomery (TPE) a to se všemi výhodami při zpracování
jako u termoplastů.
TPE materiály HIPEX nabízí odolnost proti vysokým teplotám
až do 170 °C a zároveň odolnost proti nepolárním látkám jako
jsou motorové oleje a tuky.
Příkladem může být vysoce plněný PA6 firmy
Lanxess, typ Durethan DP BKV60 H2.0 EF.
Svým obsahem 60% skleněných vláken oproti
dříve používanému typu Durethanu BKV H2.0
se 30% vláken snižuje hmotnost předního čela
(frontendu) osobního automobilu až o 38% při
modulu pružnosti nad 20 GPa.
Vytvořte nové možnosti – zákaznicky orientovaný vývoj
zaručuje vysoký standard našich materiálů, které jsou
přesně přizpůsobeny požadavkům trhu.
Stejný typ Durethanu se 60 % skleněných vláken byl použit na výrobu 2 m dlouhého výstřiku
vany rezervního kola, což opět kromě úspory
hmotnosti přispívá k vysoké tuhosti konstrukce
zadní části automobilu.
KRAIBURG TPE GmbH & Co. KG
Vysoká tuhost těchto kompozitů dovoluje
nahrazovat ocel, hliníkové slitiny nebo i dříve
preferované kompozity s termoplastickou
matricí vyztužené skleněnou rohoží (GMT),
které ovšem nadále jsou pro různé namáhané
aplikace používány.
Dalším pokračujícím trendem v konstrukci automobilů je využití hybridní technologie, která
nahrazuje standardní ocelové díly hybridními
- ocel + plast. Používají se např. 0,7 mm tlusté
pozinkované plechy s povrchovou úpravou nanesený coating z kopolymeru PA o tl. 30
mikrometrů - vytvarované do příslušného tvaru
a zastříknuté různými typy PA6 obvykle s 30 %
skleněných vláken.
Co pro Vás můžeme udělat?
Friedrich-Schmidt-Str. 2, D-84478 Waldkraiburg
Phone:
+49 (0) 8638/9810-0
E-Mail: [email protected]
Web:
www.kraiburg-tpe.com
Prodej a technický servis v ČR a SK
MG PLASTICS s.r.o.
Voroněžská 144/20, CZ 460 01
Telefon: +420 484 840 219
Mobil:
+420 724 357 078
E-mail: [email protected]
Web:
www.mgplastics.cz
Použití této technologie snížilo hmotnost předního čela automobilu Audi 8 o cca 10 %. Dalších
10 % úspory hmotnosti téže konstrukční podskupiny bylo dosaženo zapěněním slabostěnných ocelových dílů technologií vstřikování PA6,
resp. PA66 typu Mu-Cell.
Světelné zdroje s využitím diod LED zažívají
velký boom. Jejich výhodou je, že při vysokém měrném světelném výkonu mají nízkou
spotřebu energie. Zřejmá je i jejich aplikace
v reflektorech osobních automobilů, což vyvolává opět aplikace plastů s výbornými optickými
vlastnostmi a vysokou teplotní stálostí.
2.4. Trendy ve vývoji plastů
Hlavními trendy jsou vývoj materiálů s novými
a lepšími užitnými vlastnostmi pro aplikace
s nižší hmotností a vyšší pevností konstrukcí,
což v např. oboru dopravních prostředků přispívá ke snižování spotřeby pohonných hmot,
k jejich větší bezpečnosti a komfortnosti.
Kromě interiérových dílů z plastů vývoj směřuje
k většímu využití inženýrských plastů v oblasti náhrady kovů například v oblasti karosérií
automobilů a to zejména v kombinaci s aplikací
elektrických pohonů automobilů.
Zlepšení vztahu k životnímu prostředí se
projevuje v náhradě některých zastaralých
plastů novými typy, v nahrazování halogenových retardérů hoření bezhalogenovými typy,
optimalizací volby energeticky méně náročných
plastů a to s ohledem například k jejich měrné
entalpii potřebné pro jejich roztavení.
Trendovou výhodou termoplastů je i jejich
schopnost recyklace. Studie rakouské konzultační firmy v oblasti trvale udržitelného rozvoje
„Denkstatt“ říká, že se při užití a recyklaci plastů uspoří 5x až 9x více CO2, než se emituje při
jejich výrobě. Výhled ukazuje, že do roku 2020
je možnost zvýšení na 9x až 15x.
Pokračování na str. 36
31
Plně automatizovaná řešení pro plastikářský průmysl
Na mezinárodním veletrhu plastikařiny a gumárenství v Dűsseldorfu představila
Stäubli robotics široké spektrum pokročilých řešení pro plastikařinu a kompozitní
zpracování včetně rychlospojek, měničů nástroje robotu a kompletní řadu průmyslových
robotů pro automatizované procesy se specifickými softwarovými nástroji.
Téměř 30 let se Stäubli zaměřuje na vývoj řady průmyslových robotů a k nim
příslušným softwarovým řešením, která
jsou navržena dle specifických požadavků
plastikářského průmyslu. Dnes je Stäubli
robotics schopna nabídnout kompletní robotizovaná řešení díky svým řadám RX/
TX, která uspokojí požadavky zákazníka.
A navíc Stäubli nabízí softwarová řešení,
která jsou zcela přizpůsobena potřebám
operátora stroje v plastikářském průmys-
Svařování plastů laserem,
zdroj Stäubli
lu a velmi zjednodušují operace a programování robotu. Divize Stäubli konektorů
nabízí vhodné měniče nástrojů robota a to
společnost Stäubli činí jediným dodavatel
na světe, který nabízí plně automatizovaná
řešení v plastikářském průmyslu.
Portfolio Stäubli Robotics klade důraz
na 6-osé RX/TX série pro plastikařinu,
které pokrývají různá užitečná zatížení,
maximálně až 100 kg. Modely robotů jsou
založeny na vysoce výkonných 6-osých
strojích, které jsou dostupné v různých
délkách ramene a splňují normu ISO 5.
Plastikářská řada začín 6-osými ultra
Engel vstřkovací lis Victory medica,
zdroj Stäubli
kompaktními roboty TX40 a TX60 s nízkým užitečným zatížením, TX90 a RX160
jsou série se středním užitečným zatížením a následuje 6-osá série TX200 s vysokým užitečným zatížením a dosahem
vice než 2500 mm. Vlastní komunikace
s IMM se provádí skrz předem zapojené
rozhraní EUROMAP 12 nebo 67/ SPI
6-osé roboty Stäubli RX/TX jsou známé
pro svou rychlost, přesnost, čistotnost
(ISO 5 a vyšší), spolehlivost a jednoduchou integraci. Roboty Stäubli mají též
unikátní vlastnosti jako jsou kompaktnost a zabírají málo místa, což umožňuje montáž robotu uvnitř nebo vně stroje
na vstřikování do formy. Všechny roboty
s sebou přinášejí vysokou produktivitu
a vysokou kvalitu pro splnění velmi široké
škály požadavků na automatizaci v tomto
sektoru.
Všechny modely robotů z řady pro plastikařinu byly navrženy a vyvinuty v úzké
spolupráci s výrobci strojů a s producenty zpracování plastů. To je činí ideálními pro výběr na velké množství aplikací,
jako jsou vysokorychlostní odebírání dílů
z lisu, dekorace a značení uvnitř forem,
operace ve sterilním prostředí, automatické zpracování a čištění plastových
částí, stejně jako manipulace včetně sekundárních operací jako jsou montáž
produktu, lepení, utěsňování, testovaní
a balení.
Aby byla operátorům stroje a integrátorům systému poskytnuta nejvhodnější
odpověď co se týče automatizace a provozní flexibility, softwaroví inženýři společnosti Stäubli vyvinuli VALplast, řešení
připravené k použití.
Tento software je navržen tak, aby usnadnil používání robotu díky speciálně
zaměřenému rozhraní. To usnadňuje operátorům ovládání robotu a umožňuje jednoduché a rychlé programování operací
na spodní části IMM. Navíc tento program
dovoluje operátorům jednoduše změnit
parametry, jako jsou rychlost, souřadnice
a to bez přerušení výroby. Zatímco na straně integrátora integrátoři systému těží ze
standardizace programování a značně
zmenšeného času integrace.
www.staubli.com/robotics
Vysoký výkon. Flexibilita. Síla.
Stäubli nabízí rozsáhlou řadu řešení pomocí robotů,
která s vlastnostmi jako jsou kvalita, přesnost a
spolehlivost zaručují nejlepší výhody před konkurencí.
Stäubli Vám nabízí automatizovaná řešení,
která zajišťují zvýšenou flexibilitu produkce, vysokou spolehlivost procesu, zmenšené časy cyklu a stálou bezpečnost kvality
produktu.
Řešení pro napojení a automatizaci v plastikářském průmyslu
Manipulace s díly
a zpracování
Napojení
forem
32
Zvedněte laťku Vaší produktivitě. Výrazně.
Vyjímání ze vstřikovacího lisu Dr. Boy,
zdroj Stäubli
Vkládání
forem
Upínání
forem
Stäubli Systems, s.r.o., Tel. +420 466 616 125
Staubli je obchodní známkou Stäubli International AG, registrovanou ve Švýcarsku a v jiných zemích. © Stäubli, 2008
33
Snadné a rychlé, manuální bajonetový systém umožňuje upnout
Průvodce k výběru upínacích systémů od firmy
STÄUBLI
Vaši formu jednoduchým pohybem odnímatelné páky.
pro vstřikovací formy v plastikařině
Je vhodné,
bez speciálního
rozhraní,
Rychlá a snadná výměna forem je nezbytná pro účinné fungování mnoha
zařízení,
která
pro
malé
a
střední
lisy
(až
do
300 t), pro
využívají formy. Poté, co operátoři zredukovali čas na výměnu forem, například použivšechny teploty až do 200 °C (*) a pro
tím rychlospojek na formách, instalací desek s vícenásobným spojováním (multispojky)
všechny typy forem včetně těch s
a automatickým mechanismem na přemístění formy, často ve spojení s předehřívacími
komplikovaným tvarem.
stanicemi, tak by měl být zvažován též finální krok, a to investice do systému rychloupíInstalace nevyžaduje předchozí
nání forem.
zaškolení ani hydraulické napojení.
Existují tři hlavní technologie používané na upínání forem, manuální (mechanická),
hydraulická a magnetická. Každá z těchto technologií má určité vlastnosti, které ji dělají vhodnou pro specifickou škálu aplikací. Stäubli, specialista na systémy pro spojování
a upínání forem, vyrábí systémy každého z těchto typů, což je činí mimořádně schopnými
k tomu, aby poskytnuli výběr vhodného systému pro jakoukoli aplikaci.
Mechanické systémy
Mechanické systémy, kde je forma držena
v pozici pomocí manuálního bajonetového mechanismu, jsou vhodné pouze pro
vstřikovací lisy s kapacitou do 250 tun. To
jsou jednoduše nízko nákladové systémy,
které je relativně jednoduché nainstalovat.
Téměř všechny vstřikovací lisy mohou být
vybaveny například upínacím systémem
Stäubli QMC 106, který nevyžaduje žádné
elektrické nebo hydraulické spojení.
automatické upínání forem na stávající
nebo nová zařízení. Upínky pracují na upínacích deskách bezpečně upevněných
ke každé formě. Formy vyžadují více úprav
než v manuálním bajonetovém systému
a rozměry desek jsou velmi důležité, pro
magnetických systémů je, že není vyžadována žádná úprava forem a nemusí být použity upínací desky. Systém snadno příjme
formu jakéhokoli tvaru. Magnetické systémy se rychle instalují, rychle pracují a neHydraulický systém je určen
vyžadují virtuální údržbu, protože nemají
žádné
pohyblivé forem.
části. Často jsou nejmévýměnu
ně nákladnou variantou pro širokou škálu
rychloupínacích aplikací.
Zlepšete Vaši produktivitu
v každém kroku Vašeho procesu
QMC 122 od Stäubli, přímo monitorují nejen umístění formy, ale též momentální
Kompaktní
a robustnípole),
konstrukce,
přídržnou
sílu (magnetické
která pů-je
standardizace
příchytných desek
sobí nutná
na formu
v každém okamžiku.
forem, umožňuje použití bezpečnostního
rozhraní se vstřikovacím lisem.
Bezdotykové senzory monitorují polohy
upnuto / neupnuto během operace.
zajištění účinnosti upnutí. Desky musí
a rychlé,
manuální
bajonetový systém umožňuje
býtSnadné
permanentně
ponechány
připevněné
ke Vaši
každé formu
formě, což
značně zvyšuje pohybem
celjednoduchým
odnímatelné páky.
kové náklady na tento typ upínacího systému.
upnout
Hydraulické
systémy
instalované rozhraní,
na lis neJe vhodné,
bez speciálního
2 typy:
musí
adekvátní
k funkci
upínacího
probýt
malé
a střední
lisy (až
do 300syst), pro
- QMC 105: pro vstřikovací lisy až do
tému
formy a před
je vyžadováno
úrovni složitosti
všechny
teplotyinstalací
až do 200
°C (*) a pro Stäubli80sit ajeprovědoma
formy až
do 900 kg.
časté úpravy.
a časové náročnosti při plném zhodnocevšechny typy forem včetně těch s
- QMC
106: probraných
vstřikovací
lisy až
ní všech
parametrů
v potaz
přido
komplikovaným
tvarem.
300
t
a
pro
formy
až
do
2
000
kg.
Výrobci vstřikovacích lisů stále více mon- výběru upínacího systému formy. Metoda
tujíInstalace
upínací systémy
na jejich
stroje před upínání by měla být považována za specinevyžaduje
předchozí
instalací.
Jaký
systém
je
použit
často závi- fickou klíčovou etapu u všech plánů prozaškolení ani hydraulické napojení.
sí na jejich zákaznících, aby si vybrali tak, jektů vstřikovacího lisování. Experti firmy
aby odpovídal potřebným aplikacím. Hyd- Stäubli pomáhají uživatelům při jejich
raulické upínání se nabízí jako nejméně výběru. Odborné znalosti firmy Stäubli
nákladné řešení s jednoduchou instalací, a znalost upínacích systémů jsou k dispoavšak tam, kde strojní systémy vyžadují zici hned od první koncepční fáze, aby zaúpravy a je třeba nových desek běžné ve- jistili, že systém bude spolehlivý, efektivní,
likosti, náklady se mohou výrazně zvýšit.
jednoduchý na instalaci a bude vyžadovat
jen minimální údržbu. Techničtí specialisté
Magnetické systémy
firmy Stäubli spolupracují s designéry, výrobními inženýry a operátory strojů, aby
Magnetické systémy jsou vhodné pro lisy společně vytvořili upínací řešení, které nejs kapacitou větší než 300/350 tun. Pod lépe splňuje veškeré požadavky.
touto hranicí zde není dostatečný povrch
Hydraulický systém je určen především pro automatickou
formy, který by zajistil vyprodukování
výměnu
forem.
adekvátní
přídržné
síly. Hlavní výhodou
www.quick-mold-change.com/cz
především pro automatickou
Systém je vhodný pro rozsáhlou řadu
vstřikovacích
100
až po 5 400 t).
Úrovně
bezpečnostilisů
jsou(od
také
zdokonaleny
Maximálníupínáním,
pracovní protože
teplota senzory
je 80 °C ve
magnetickým
zabudované
do moderních
permanentních
standardním
provedení
a provedení pro
elektromagnetických
systémů,
vyšší teplotu je možné
na jako
přáníjsou
(*).
Mechanické manuální upínání
Hydraulické systémy
- QMC 105: pro vstřikovací lisy až do
80 t a pro formy až do 900 kg.
- QMC 106: pro vstřikovací lisy až do
300 t a pro formy až do 2 000 kg.
Hydraulické automatické upínání
Existující formy budou vyžadovat úpravy.
Musí být proveden zářez do formy, aby bylo
možné přidělat centrovací kroužek na místo běžného středícího kroužku. To může
způsobit komplikace, konkrétně tam, kde
je forma majetkem zákazníka. Bajonetový
systém ovládaný pákou pomocí odnímatelného držadla zajišťuje bezpečné upínání
formy pomocí jednoduchého manuálního
zaklesnutí do centrovacího kroužku. tento
systém může být namontován jakýkoli tvar
formy.
Pro větší lisy s kapacitou nad 250 tun nejsou mechanické systémy vhodné, protože nejsou schopné odolat otevíracím silám
(odhaduje se asi 10 % kapacity stroje),
které jsou větší než 25 tun. Pro tyto aplikace je možné vybírat mezi hydraulickými
nebo magnetickými upínacími systémy.
2 typy:
2 typy:
Rychlá výměna forem a automatizace v plastikářském průmyslu
- QMC 100: jednočinný válec
- QMC 101: dvojčinný válec
Hydraulický obvod může být dodán
jiným oddělením hydrauliky v rámci
Stäubli: prosím, kontaktujte nás.
Vkládání forem
Upínání forem
Stoly pro výměnu forem a
vozíky umožňují bezpečný
a rychlý převoz forem a jejích
výměnu v lisu.
Upněte a uvolněte formu během
několika vteřin.Kompletní řada
řešení upínání nabízí:
- statické stoly
- vozíky pohybující
se po kolejích
- pohyblivé vozíky
- manuální bajonetový systém
- hydraulický upínací systém
- magnetický upínací systém
(*) Maximální pracovní teplota na styčné ploše
mezi formou a upínacím systémem.
Napojení
energií
9
Manipulace & proces
Najděte si správné řešení
pro napojení obvodů na
formě:
Zautomatizujte manipulaci s
výrobky a dodatečné procesy
se Stäubli robotovými systémy:
-
- výměnné systémy
uchopovačů
- 4 a 6-osí roboti
chlazení
ohřev
hydraulika
tahače jader
sekvenční vstřikování
Hydraulické automatické upínání
Hydraulické systémy jsou vhodné pro
jakoukoli velikost lisů, až po ty s největší kapacitou. Jednočinné nebo dvojčinné hydraulické upínky, vyhovující požadavkům EUROMAP, jsou k dispozici pro
34
Systém je vhodný pro rozsáhlou řadu
vstřikovacích lisů (od 100 až po 5 400 t).
Maximální pracovní teplota je 80 °C ve
2 typy:
- QMC 100: jednočinný válec
- QMC 101: dvojčinný válec
Stäubli Systems s.r.o. - Pardubice - Tel.: ++420 466 616 125 - Fax: ++420 466 616 127 - mail: [email protected]
35
LED UV vytvrzování od Panasonic Electric Works
Panasonic Electric Works (PEW) uvedl na průmyslový trh zařízení pro UV vytvrzování na bázi technologie LED. Oproti klasickým zařízením s UV lampou se UJ30/UJ35 (nástupce úspěšného Aicure UJ20, který získal čestné uznání za nejpřínosnější
exponát na veletrhu Amper) vyznačuje především nižší spotřebou, bezúdržbovým provozem, minimálním zbytkovým teplem
vyzařovaným do okolí, kratším časem vytvrzování a provozem
bez dodatečného chlazení i při non-stop nasazení.
Při výrobě DVD, relé, cívek, injekčních stříkaček, motorů a ve stovkách dalších aplikací, kde je třeba UV záření k vytvrzování rozličných substrátů se uplatní zařízení série UJ30/UJ35, kde jako zdroj
světla je použita LED technologie. Spolu se zpětnou vazbou kontroly teploty je garantována vysoká stabilita světelného paprsku
(nastavitelná plynule až do 8000 mW/cm2).
Kabelem až 10 metrů dlouhým lze k zařízení připojit maximálně 4 hlavy s různou velikostí či tvarem paprsku a lze tedy použít zařízení pro
samostatné aplikace nebo jejich paprsky vhodně kombinovat. Životnost emitujících hlav, kde výstupní paprsek může být přímý nebo do
strany pod úhlem 90°, je při maximálním výkonu 20 tisíc hodin.
Vytvrzovací hlavy
Až čtyři vytvrzovací LED hlavy lze připojit každou přes vlastní kanál
a ovládat samostatně nebo společně. Je možné uložit až patnáct
vytvrzovacích programů pro každý kanál.
• Možnost vytvrzování až čtyř aplikací jedním zařízením nebo jednu aplikaci současně z různých úhlů či v různých fázích posunu
linky.
• Vysoce přesné vytvrzování při zachování nízké teploty.
Pokračování ze str. 30
Proti uvedeným optimistickým trendům
v současné době stojí napjatá situace na trhu
s plasty. Menší objednávaná množství, výpadky
v objednávkách, jejich odvolávání vedly v době
krize od zhruba poloviny roku 2008 k extrémnímu omezení výroby, skladových zásob, včetně
k mimořádnému zpomalení investic do nových
výrob plastů.
Tato globálně oslabená poptávka po granulátech je dále provázena přetrvávajícími přesuny
zpracovatelských kapacit z Evropy (ze západní
více, ze střední prozatím méně) do Ruska, jihovýchodní Asie - Čína, Indie a Jižní Ameriky, kde
je jak v prodeji granulátů, tak ve výrobě vyšší
přidaná hodnota, resp. dosahuje se vyšších
ziskových marží.
To, i když se situace v zakázkách obrací k lepšímu, spolu s konkurenčním bojem automobilek
o zákazníky, zejména v Evropě a USA, který
vyvolává tlak na nízké prodejní ceny automobilů, vyvolává nechuť automobilek reagovat
na změnu podmínek u subdodavatelů, kteří se
mohou, při neustále se zvyšující ceně granulátů, včetně závazku každoročního snížení cen
subdodávek pro automobilový průmysl dostat
do zásadních hospodářských potíží.
3.STROJE PRO VSTŘIKOVÁNÍ PLASTŮ
Podle asociace evropských výrobců strojů pro
zpracování plastů Euromap byl rok 2008 rokem
rekordním, bylo vyrobeno za 17,6 mld. EUR
strojů a zařízení. Export představoval částku
12,5 mld. EUR a i přesto, že již závěr roku
2008 byl krizový se storny objednávek a poklesem prodeje.
Celý rok 2009 byl dramatický, výroba strojů
a forem klesla o 20 %, samotné stroje o 30 %.
Jednoduchá a rychlá instalace
Kompaktní zařízení UJ30/UJ35 je možno nastavovat prostřednictvím předního panelu nebo přes komfortní rozhraní na PC. Prostřednictvím paralelního rozhraní či RS-232 lze UJ30/UJ35 připojit
Rok 2010 již naznačil určité oživení, pozitivní
vývoj směrem k investování do nových zařízení. To dokumentoval i veletrh K2010, jehož
hlavní myšlenku v oblasti strojů pro technologii vstřikování plastů lze shrnout do pojmů
automatizace a integrace.
Výrobce a dodavatel vstřikovacích strojů je
podle prezentovaných trendů určitý integrátor,
zajišťující dodávku nejen vstřikovacího stroje,
ale jako inovativní trend a program komplexní
automatizované pracovní buňky - ostrůvky
a integrované výrobní systémy provádějící
výrobní operace před, během a po výrobě výstřiků. Zařízení se přizpůsobují výrobě daného
produktu.
Samozřejmě, že kromě sofistikovaných integrovaných řešení výroby výstřiků zůstává
standardem výrobců vstřikovací stroj, forma
a periférie pro běžnou výrobu se zaměřením
na úspory v energetické oblasti, na efektivitu
a rychlost výroby, na její reprodukovatelnost.
Nové nebo inovované řady vstřikovacích strojů
na K 2010 představily firmy Arburg, Engel,
Haitain, Husky, Negri Bossi, Netstal, Sumitomo-Demag, Wittmann-Battenfeld.
Prakticky všichni „klasičtí“ výrobci vstřikovacích strojů nabízejí stroje s pohonem plně
hydraulickým, plně elektrickým a i hybridním.
Ferromatik Milacron nahradil všechny stávající
stroje novou řadou F série, jejíž modulární koncepce umožňuje použít a vybrat pro
příslušné funkce stroje buď hydraulický nebo
elektrický pohon. Roboty jsou plně integrovány do řídícího systému stroje.
Arburg představil nový lineární elektrický
servomotor pro super rychlé vstřikování pro
rychlost pohybu šneku až 2000 m.s-1, které
dříve byly možné jen s použitím hydraulických
akumulátorů. Tento přímo připojený motor dosahuje zrychlení až 8G, což je 12x větší zrychlení než u standardních rotačních elektrických
pohonů. Pohon byl použit na stroji s uzavírací
silou 500 kN s průměrem šneku 18 mm. Takto
poháněné vstřikovací jednotky mají umožnit
výrobu výstřiků s extrémně malými tl. stěn pod 0,2 mm při poměru délka toku taveniny
k tl. stěny od 200 : 1 do 300 : 1.
Jako první podobné řešení bylo použito u stroje
Fanuc Supershot machine firmy Cincinnati Milacron již v roce 2000, ale nebylo ještě dostatečné technicky.
k externím PLC nebo PC. Připojení jednotlivých hlav lze prodloužit
až o 10 metrů ohybu odolným prodlužovacím kabelem.
• Jednoduché, rychlé a přesné nastavení
• Vhodné pro instalaci na pohyblivé prvky výrobní linky
Kvalitní vytvrzování bez ohřívání materiálu
Paprsek UV LED neobsahuje infračervené paprsky, a proto ohřátí vytvrzovaného materiálu je minimální. Kromě toho úzké emisní
spektrum 365 nm snižuje absorbci energie na povrchu substrátu.
• Je možné vytvrzovat i výrobky velmi citlivé na teplo např. tenké
kousky plastu
• Efektivní vytvrzování i pod povrchem substrátu
LED technologie
Každá vytvrzovací hlava je osazena výkonnou LED s dobou životnosti 20 tisíc hodin. Není nutné je zahřívat ani dodatečně po
vypnutí chladit. Rychlé a časté zapínání nemá vliv na dobu životnosti.
• Prokazatelně nižší provozní náklady v porovná se zařízením s klasickou UV lampou.
• Možnost regulace výkonu. Zpětnovazební regulace zajišťuje stabilní výkon v dlouhodobém horizontu s odchylkou +/- 3 %
Výkon
Každá z vytvrzovacích hlav UJ30/UJ35 nabízí výkon 8000 mW/cm2.
• Krátká doba nutná k ozařování
• Možnost vytvrzovat z větší vzdálenosti
• Dle výběru hlavy široká pracovní plocha
Stabilní UV záření
Každá hlava UJ30/UJ35 je osazena teplotním čidlem spojeným se
základní řídící jednotkou, díky němuž se intenzita záření i v dlouhodobém horizontu drží +/- 3%.
• Stabilní kvalita vytvrzování
Aicure UJ30/UJ35 - UV vytvrzování na bázi LED
• Zdroj světla na bázi LED technologie
• Stabilní a výkonné UV záření
• Programově řízené čtyři nezávislé hlavy
• Jednoduchá a rychlá instalace
• Měření intenzity UV záření
• Neohřívá vytvrzovaný materiál
Arburg řešení překonává omezení předchozích
verzí. Fanuc v roce 2009 představil vstřikovací
stroj s uzavírací silou 1000 kN s rotačním
elektrickým servomotorem o zrychlení 3,6 G
a dopřednou rychlostí vstřiku 1000 m.s-1.
Na stánku firmy Husky Injection Molding
Systems byl prezentován plně elektrický stroj
s uzavírací silou 1800 kN pro výrobu nízkoobjemových preforem PET. Násobnost forem 32,
výrobní kapacita až 12 000 preforem za hodinu.
Husky také představil inovovanou řadu strojů
HyPET HPP (první generace byla představena na K 2007) se zkrácením doby výrobního
cyklu o 5 % a zvýšenou energetickou účinností
o 10 až 15 %. Stroj s uzavírací silou 4000 kN
určený pro výrobu preforem o hmotnosti 9,9 g
(lahve 0,5 l) při násobnosti formy 96 a době
výrobního cyklu 5,2 s má hodinovou kapacitu
Panasonic Electric Works Czech s.r.o.
Průmyslová 1, 348 15 Planá, Tel.: 374 799 990, Fax: 374 799 999
[email protected], www.panasonic-electric-works.cz
Pokračování na str. 44
36
37
INGLASS – HRSFLOW: technologie
a odborné znalosti produkce
vstřikovacích systémů pro
široké spektrum komponentů.
Už jste vyzkoušeli SLM – Selektivní laserovou
technologii mikronavařování?
Firmě Inglass – Hrsflow se podařilo úspěšně konsolidovat svou
pozici na trhu tím, že se představuje nejen jako pouhý dodavatel
vstřikovacích systémů, ale i jako partner, který je schopen poskytovat odborné znalosti a pokročilá řešení v průběhu celého procesu lisování plastů, od návrhu až po výrobu a finální zkoušky.
Počínaje analýzou komponent formy je firma HRSflow schopna
optimalizovat výkon vstřikovacího systému s cílem zlepšit kvalitu
a strukturální stránku i velkých plastových dílů.
Přesná rheologická simulace (obr. 1) pomáhá určit nejlepší umístění vstřikovacích bodů k dosažení optimálního vyvážení tlaku
a omezit případnou stagnoci materiálu v kritických oblastech.
Předběžné studie a správné simulace vedou k optimalizaci systému jako u přístrojové desky Touareg viz obr. Tento systém používá
kaskádové otevírání trysek, aby se zabránilo studeným spojům.
trysek byly použity nové mosazné topné elementy. Vysoká tepelná vodivost mosazi umožňuje optimalizovat tepelnou distribuci
v trysce a kontrolovat teplotu vtoku s vysokou přesností.
Partnerství založené na důvěře
důvěra založená na kvalitě
Optimalizací procesních parametrů je možné vstřikovat díl na lise
1700 t i přes to, že tloušťka stěny výlisku je relativně malá.
Jako poskytovatel řešení vyvíjí Inglass - HRSflow studie optimalizace chlazení forem, které vedou ke snížování jak doby cyklu,
tak nákladů. K tomuto účelu je firma INglass-HRSFlow schopna
poskytovat návrh a výrobu vložek SLM (Selective Laser Melting
technology) na míru (obr. 1) s konformními chladícími kanály, které jsou blíže dutině formy než ty běžně vrtané. SLM vložky s monformním chlazením předcházejí pnutí v dílu a jeho deformacím
a jejich použití zkracuje dobu cyklu.
Inglass S.r.l | Via Piave, 4 - 31020 S.Polo di Piave -Treviso |
+39.0422.750.111 | www.inglass.it
Obr. 2. Systém se šikmými rozvaděči
Obr. 1. Reologická simulace IP b
Použití skleněných vláken v polymeru vyžadovalo zvláštní postupy
již při projektování výše uvedeného systému:
- sekvenční ovládání trysek umožní správné vyrovnání vláken
- správný průměr vrtání trysky zabrání poškození vláken
Byly použity nové boční válce pro ovládání jehel s cílem snížit
zástavbu systému a tím i pohyblivou polovinu formy. S použitím
těchto válců bylo možné dosáhnout výšky 135 mm.
Totální kvalita od NSK: Kuličkové šrouby pro vstřikolisy
Další použitá technická řešení horkého vtoku pro výrobu panelu
dovolily snížit čas cyklu tak, aby bylo dosaženo vysoké strukturální kvality výlisku a zajištění optimalizace výrobních nákladů.
Systém zahrnuje šikmé rozvaděče, které mohou být instalovány
do formy samostatně, protože mají nezávislé elektrické a hydraulické připojení. Boční rozvaděče jsou spojeny s hlavním dvěma vertikálními tryskami. Vybrání pro tyto rozvaděče je nejmenší možné – tímto způsobem se zvýšila tuhost formy. K vytápění
Obr. 3. SLM vložka s konformními chladícími kanály
Vstřikolisy poháněné elektrickými servopohony procházejí neustálým vývojem tak, aby
vyráběly vysoce přesné plastové díly a části strojů, které musí odolat nepříznivým provozním
podmínkám a pracovat mimořádně spolehlivě. Vysokorychlostní kuličkové šrouby řady
HTF-SRC od NSK se vyznačují vysokou únosností, nízkou hlučností, minimálními úniky
maziva a výrazným prodloužením intervalu pro údržbu.
I při malém stoupání závitu zaručuje jejich použití rychlosti přes 800 mm/s za tak extrémních
podmínek, jako jsou vysoká zatížení či pracovní cykly s krátkým zdvihem. Proto jsou
kuličkové šrouby řady HTF-SRC od NSK tou správnou volbou pro pohon každého vstřikolisu.
Více o NSK naleznete na www.nskeurope.com popř. volejte + 420 724 796 102
Řada HTF-SRC
ObchodnÍ zástupce v České Republice · Aleš Boda · Mobile: +420 724 796 102 · Fax: +420 545 216 428 · e-mail: [email protected]
38
NSK_Ad_LineComp_CZ_190x270.indd 1
2010-07-30 15:38:21
39
Teflon® a zlepšení charakteristik hydraulických kapalin
Dosažená úspora v %
15
0
15
Uzavírání formy
3
3
3
3
Vstřikování
5
5
5
5
Klid stroje – čeká na obsluhu
Hydraulické systémy mají své nezastupitelné místo nejen v průmyslu, ale i v celé škále
nevýrobních činností.
15
Dotlak
8
8
8
8
Chlazení + dávkování, dekomprese
7
7
7
7
Roční náklady na výměnu hydraulického oleje
3 350 Kč
3 350 Kč
3 350 Kč
2 695 Kč
Na trhu je k dispozici dostatečný sortiment hydraulických kapalin od různých výrobců
s odpovídajícími vlastnostmi danými místem použití a požadavky výrobců techniky.
Roční náklady na výměnu hydraulického oleje s aditivem - dvounásobný interval výměny
1 675 Kč
1 675 Kč
1 675 Kč
1 348 Kč
Náklady na aditivum
11 285 Kč
11 285 Kč
11 285 Kč
6 771 Kč
Společnost INTERFLON, specialista na mazání Teflonem®, řeší otázku používání
hydraulických kapalin dvěma způsoby:
1.v nabídce jsou hydraulické kapaliny
odpovídajících viskozit včetně Eco-Bio
produktu ( Fin Lube H 32,46,68 a Eco
Lube H 46 = Eco značka ISO 15380
HEES),
2.použitím aditiva Finnoly N 251 H – zákazník si ponechá stávající hydraulickou
kapalinu a přidá do ní potřebné množství aditiva. Tento způsob převažuje.
Celková úspora v 1. roce
17 329 Kč
14 026 Kč
7 588 Kč
12 300 Kč
Celková úspora v 2. roce
28 614 Kč
25 311 Kč
18 873 Kč
19 071 Kč
Celková úspora v 1. roce
51 242 Kč
Celková úspora v následujícím roce
91 868 Kč
Podle svého zaměření vyžadují hydraulické systémy různé typy kvalitních hydraulických
kapalin, které musí splňovat řadu důležitých požadavků, jako je schopnost mazat, ochrana proti opotřebení, ochrana proti korozi, schopnost odvádět teplo, nečistoty aj.
Inovativní technologie společnosti INTERFLON je založena na mazání Teflonem®.
Unikátnost technologie spočívá v opracování Teflonu® mikronizací a následnou
polarizací. Takto upravený Teflon® vytvoří
na povrchu stabilní mazací film, který dále
navýší požadované vlastnosti hydraulického oleje.
Viskozita oleje zůstává zachována, ale
výrazně se zlepší jeho oxidační a termální
stabilita. Je to dáno tím, že se v systému
díky sníženému tření (lepší mazací vlastnosti Teflonu®) sníží teplota oleje. Sníží
se tím i jeho degradace a prodlouží se životnost. Hydraulický olej s Teflonem® má
ve srovnání s běžným olejem bez Teflonu®
nejen lepší mazací schopnosti, ale také
lepší antikorozivní vlastnosti. Teflonový
film odděluje olej (s různým obsahem
vody) od povrchu hydraulického systému.
Moderní hydraulické kapaliny obsahují aditiva, která snižují tvorbu úsad, ale oleje
s Teflonem® tvorbu úsad a zalepovaní
hydraulického systému dále minimalizují.
Při přechodu na olej s Teflonem® se před
výměnou olejové náplně přidává do starého oleje aditivum v množství 1% objemu
náplně právě pro uvolnění úsad a vyčištění systému.
Lepší mazací vlastnosti, zmíněné výše,
lze prokazatelně doložit snížením provozní
teploty oleje v rozsahu 10 – 15 %. Teflon®
jako pevná látka, i když ve formě mikročásteček, má totiž vynikající vysokotlaké
a protioděrové vlastnosti. Také snižuje
opotřebení a nejen v oblastech mezního
mazání a eliminuje trhavé a nepravidelné
pohyby, tzv. stick slip.
S Teflonem® v oleji mají hydraulické systémy rychlejší a přesnější reakce. Snižuje
se nežádoucí prosakování oleje a opotřebení těsnících materiálů.
Jedním z důležitých ukazatelů, který
v současné době nabývá na sledovanosti,
je úspora energie. U olejů s Teflonem®
se úspora pohybuje v rozmezí 7 – 10 %,
výjimečně 15 %. Při neustálém růstu cen
energií to nejsou zanedbatelná čísla.
V následujících tabulkách jsou zapracovány výsledky testu aditivace hydraulického
oleje, který proběhl u jednoho českého
zákazníka na 4 vstřikovacích lisech Arburg. Údaje zahrnují stav před a po aditivaci Teflonem®, včetně nákladů s tím
spojených.
Tabulka výsledků
Lis Arburg typ 270C
Lis Arburg typ320C
Lis Arburg typ 1200T
Lis Arburg typ 221K
Měřená spotřeba za 1hodinu [kWh]
22,43
23,88
21,89
14,79
Měřená spotřeba za 1hodinu [kWh] s aditivem
20,34
22,27
20,02
13,41
2,09
1,61
1,87
1,38
5,24 Kč
4,02 Kč
4,68 Kč
3,44 Kč
Rozdíl [kWh]
Úspora Kč/hod (při ceně 2,50 Kč/kWh)
Vytíženost stroje hodin/rok
Úspora nákladů na el. energii za rok
5145
5880
3675
5145
26 939 Kč
23 636 Kč
17 198 Kč
17 723 Kč
Rozbor cyklu stroje [s]
Klid stroje - čeká na obsluhu
15
0
13
14
Uzavírání formy
1,5
1
3,5
1,5
Vstřikování
1,2
1,9
2,1
1,3
5
3,5
5
5
22
15
22
20
Dotlak
Chlazení a dávkování
Měřený příkon [kW]
Klid stroje - čeká na obsluhu
20,4
0
19,8
13,5
Uzavírání formy
25,2
25,2
28,5
17,4
Vstřikování
31,2
31,5
30,9
21,6
Dotlak
Chlazení + dávkování, dekomprese
24
24
22,5
16,2
22,8
22,8
21,6
14,7
Měřený příkon po dolití aditiva [kW]
Klid stroje - čeká na obsluhu
17,3
0
16,8
11,5
Uzavírání formy
24,4
24,4
27,6
16,9
Vstřikování
29,6
29,9
29,4
20,5
Dotlak
22,1
22,1
20,7
14,9
Chlazení + dávkování, dekomprese
21,2
21,2
20,1
13,7
40
Výsledky testu potvrzují nejen dosahování úspor energií, ale zároveň
platnost základního požadavku pro hydraulické systémy, a tím je používání co nejkvalitnějších hydraulických olejů. Společnost INTERFLON se svou
technologií mazání Teflonem®, kvalitativně převyšuje úroveň požadavků
na hydraulické kapaliny.
Toto krátké představení technologie společnosti INTERFLON vám mělo představit další možnosti zvyšování efektivity hydraulických systémů. Pokud vás
zaujalo a chtěli byste více informací, jsme vám plně k dispozici pro konzultaci či přímou návštěvu našeho technického poradce ve vašem závodě.
INTERFLON Czech, s.r.o.
Jeremiášova 947
155 00 Praha 5
Tel./Fax: 257 214 169
GSM: 604 215 944
E mail: [email protected]
www.interflon.cz
Stínění radiace bez olova:
lepší řesení pro životní prostředí
PolyOne uvedl na trh novou generaci speciálních plastkov kompozitních materiálů pod obchodním názvem
Gravi-tech a pro medicinálni aplikace pod názvem
Trilliant™ Healthcare Radiation Shielding Compound
Doposud se v medicinálních přístrojích
pro stínění radice
bežně používá olovo. Olovo je klasifikováno jako jeden
z nejnebezpečnejších prvků, který se
po staletí objevoval
v blízkosti člověka.
Počínaje
antickým
Římem, přes aditiva
spalovacích
motorů v době nedávné,
až po stínění radiace v době současné.
Přes široké rozšíření olova samotného
i jeho sloučenin, si
je člověk vědom jeho vysoké škodlivosti pro lidský organismus.
I proto je olovo a jeho sloučeniny prakticky zakázano v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu. Direktiva RoHS pak
zakazuje použití olova tam, kde již existují pro životní prostředí
přijatelnějsí substituty. Medicinální aplikace a především stínění
radiace je jedno z posledních odvětví, kde si olovo drželo a stále
drží svoji pozici.
PolyOne ve spolupráci se Siemens a Reiter-HG Geiger vyvinul a úspěšně odzkoušel stínění rentgenového a gamma záření
za použití materiálu Trilliant™ Healthcare Radiation Shielding
Compound.
Použití Trilliant™ Healthcare Radiation Shielding Compound
přineslo především tyto benefity:
- eliminace nepříznívých vlivů olova na lidské zdraví
a životní prostředí: bez kompromisů odpovídá RoHS direktivě, přináší „zelenou“ alternativu olova
- snížení celkových nákladů: náklady na výrobu, zpracování,
montáž jsou nižší, než v případě olova, díly se vyrábějí na běžných plastikařských vstřikolisech
- stínění radiace: stejné jako olovo
- konsolidace součástek: snížení nákladů na montáž a servis
- volnost designu: efektivnější stínění ve srovnání s obráběnými/odlévanými olověnými díly
Trilliant™ Healthcare Radiation Shielding Compound nachází použití v nukleární medicíně především při stínění injekcí, vialek
a obalů pro přepravu potenciálně nebezpečného obsahu. U rentgenů pak může být Trilliant™ Healthcare Radiation Shielding Compound použit pro stínění rentgenových trubic, kolimátorů, stínění citlivých elektronických součástek a steně jako olovo
i na ochranné štíty rentgenů.
PolyOne nabízí vysoce specilalizovaná řešení, jako je
Trilliant™, která cíleně pomáhají zákazníkům dosáhnout
jak technických, tak i environmentálních cílů, zvyšovat
profitabilitu a maximalizovat hodnotu nabízených řešení.
PolyOne Corporation je globálním lídrem v inovativních
polymerních materiálech, službách a řešeních
PolyOne ČR s.r.o
Senovážné nám. 23
110 00 Praha 1
tel: +420 224 142 213, fax: +420 224 142 215
www.polyone.com
41
Meusburgerský CD Katalog 5.0
Bezplatný konfigurátor normálií pro nástrojařinu a formařinu
Přední evropský výrobce normálií firma Meusburger, zveřejnila 5. verzi svého
interaktivního CD katalogu. V programu je začleněno mnoho nových produktů pro
výrobce forem a kompletní program produktů nového obchodního směru – lisovacích
nástrojů. Prostřednictvím velkého množství nových funkcí se programátorům podařilo vytvořit náskok v digitálních médiích určených pro výrobce forem a nástrojů.
Z denní práce s CD katalogem profitují nejen konstruktéři, ale
také nákupčí mohou využít mnoho užitečných funkcí. Individuální
zobrazení ceny ušetří zasílání poptávek a zabudovaná funkce pro
odesílání e-mailem urychlí a ulehčí celý proces objednání. Pohodlné funkce vyhledávání a nové ilustrované skupinové filtry ušetří
mnoho času a námahy při výběru požadovaných produktů. Díky
nové funkci, která zákazníkovi umožní uložit si ke kusovníku své
vlastní logo, budou veškeré objednávky či poptávky personalizovány. Automatická funkce aktualizace dává zákazníkovi jistotu,
že má vždy nejnovější verzi katalogu a nepropásne tak žádné
novinky.
Meusburger Georg GmbH & Co KG
Firma Meusburger je předním dodavatelem normálií v Evropě.
Více jak 7.000 aktivních zákazníků z formařiny a nástrojařiny si
váží kompetence a 45 ti leté zkušenosti rodinného podniku. Kontinuální růst udělal z firmy to, čím dnes je – první adresou, pokud
se jedná o vysoce kvalitní normálie.
Upínací systém H 1000
Vlastním vývojem firmy Meusburger
je upínací systém H 1000.
S H 1000 nepracujete pouze rychle a efektivně, nýbrž i absolutně
přesně a opakovatelně. F-normálie budou upnuty a směrovány
tam, kde je to pro funkci formy důležité, totiž ve vodicích otvorech.
Profitujte také z četných předností H 1000!
• Zvyšte kvalitu Vašich forem díky opakovatelnému upnutí
v rozsahu µ!
• Zkraťte průběžnou dobu díky silně zredukovaným dobám
na přípravu!
• Zjednodušte programování a zabraňte kolizím díky upnutí
bez rušivých kontur!
Samozřejmě zhotovíme upínací systém H 1000 i v provedení specifikovaném zákazníkem, stejně tak i upínací kostky
pro horizontální zpracování.
42
43
Pokračování ze str. 36
66 000 preforem. Také byl předveden vstřikovací stroj z roku 2009, resp. jeho upgrade,
který dokáže zpracovat 100 % PET recyklát
od spotřebitelů (v roce 2009 50 % recyklát).
Stroj významně snižuje tvorbu černých skvrn
a minimalizuje selhávání preforem při vyfukování lahví. Systémy ostatních výrobců pracují
s omytými a dekontaminovanými granuláty,
Husky pracuje pouze s pranými složkami a dekontaminace se provádí během vstřikovacího
procesu preforem.
3.1. Sofistikovaná integrace
Firmy Engel a Krauss-Maffei, nezávisle
na sobě, prezentovaly dvě z nejpropracovanějších integrovaných výrobních buněk zpracovávajících organické hybridní kompozity na bázi
termoplastické matrice a skleněné rohože
(GMT) nebo dlouhého skleněného vlákna.
Do integrované buňky jsou zapojena technologická zařízení pro předehřev, tvarování
kompozitního polotovaru (PA6 + tkaná
skleněná rohož ve tvaru listu). Krauss Maffei
(KM) používá polotovar s dlouhým skleněným
vláknem vyrobený IMC vstřikováním s následným předtvarováním, Engel přidává popis
hotového výstřiku umístěného mimo formu
laserem. KM využívá robotu, který hotový díl
usazuje do kontrolního přípravku a po kontrole v kontrolní stanici je odkládá na dopravník.
Integrovaná buňka Engel je osazena 2 lineárními roboty a jedním šestiosým. KM má jeden
lineární robot a rameno pro přenos horkých
předtvarovaných polotovarů z a do předehřevu a sušárny do vstřikovací formy.
Engel a Krauss Maffei také předvedly systémy
pro kombinaci klasického vstřikování kombinovaného s reakčním vstřikováním dvou kapalných komponent (RIM). V obou případech
byl PUR aplikován jako obstřik odolný proti
poškrábání a poškození.
KM vyráběl montážní kufříky z ABS s měkkým
nástřikem PUR - PUR chrání vybraná místa
na výstřiku z ABS. V roce 2007 firma představila také na K obdobný systém pro výrobu
výplní dveří automobilu Škoda Roomster, kde
bylo použito, kromě nosné výplně dveří, vyrobené vstřikováním, nástřiku z různobarevného
PUR o různé tvrdosti aplikované na 4 různá
místa výplně technologií RIM.
Jako další příklad komplikovaného výrobního celku je možno uvést řešení firmy Arburg
při výrobě rotačního kodéru s magnetickým snímačem. Výrobní operace v jednom
postupu zahrnují 3 komponentní vstřikování,
zastřikování komponent, magnetizaci feritu
ve vstřikovací formě, předtvarování, montáž
ve formě a robotickou montáž mimo formu.
Feritem plněný PA je v první výrobní fázi
během vstřikování orientován a magnetizován. Následně robot magnetický disk přenese
do 2. stanice, do dutiny na vyhazovací straně
formy a do pevné strany uloží zástřiky. Sklem
plněný PBT zapouzdří senzor a předtvarovaný
díl je ve formě spojen se zástřiky, nekompatibilní PA a PBT jsou po ochlazení separovány
a magnetický disk se volně otáčí na montážní
desce. V témže čase je ve 3. stanici vyroben
ochranný kryt z transparentního ABS (MABS).
Robot obě části ze stanice 2 a 3 vyjme a sestaví je v jeden celek.
Firma Wittmann-Battenfeld začlenila do vstřikovacího procesu systém pro výrobu výstřiků
s konstantním smrštěním sestávající ze dvou
kvalitativních kontrol. Jak první je on-line termografický systém, který v každém výrobním
cyklu pomocí robotu snímá infračervenou kamerou 5 ploch na výstřiku. Instalovaný software vyhodnotí a na displeji PC ukáže teplotní
profil povrchu dílů a porovná je s „dobrým“
kusem. Jestliže se hodnocené profily odchylují
od standardu, systém automaticky přestaví
ventily ovlivňující temperaci formy v dané
sekci temperačních okruhů formy.
Stejná firma předvedla i systém Ball-Filled
Mold - BF Mold proces, který používá formu
s velkou komorou pro přenos tepla, naplněnou ocelovými kuličkami pro rychlé ovlivnění
teploty povrchu formy pro dosažení vysoké
kvality povrchu výstřiku, včetně lesku. Po vystříknutí robot předloží výstřik k hodnocení
jakosti povrchu. Patentovaný systém napodobuje lidské vizuální vidění, analyzuje povrch lesk a jeho změny, studené spoje, propadliny
a stopy po vlhkosti.
Firma Sumitomo Demag předvedla výrobu
víček na lahve se 100 % kontrolou výstřiků - forma o násobnosti 72, doba cyklu 2,5
s, výrobnost 1 800 ks víček za minutu. Víčka
jsou dopravníkem přenesena před 3 barevnou
kameru a stroboskopickou lampu. Systém
provádí inspekci vnitřního, vnějšího i horního povrchu víčka a automaticky vyřazuje ta
s nějakou vadou. Systém může zpracovat až
3 000 ks za minutu.
3.2. Automatizované ostrůvky
Kromě výše uvedených speciálních integrovaných systémů byla na každém výstavním stánku zavedených firem, vyrábějících vstřikovací
stroje, k vidění celá řada automatizovaných
výrobních řešení. Obecně lze říci, že výrobci
z Dálného Východu prozatím takové systémy
nepředváděli, standardem u nich byl vstřikovací
stroj vybavený robotem.
Z široké nabídky uvedu některá předvedená
řešení. Například Demag předváděl vstřikovací
stroj s plně hydraulickým pohonem, kombinující vícekomponentní technologie (2K) s technologií InMould Decoration (IMD). Forma o násobnosti 1+1, doba cyklu 42 s, dva vstřikované
materiály PC/ABS a MABS, do každé dutiny jiná
dekorační fólie.
Integrované periférie a automatizace: dávkovač
fólií, sušící zařízení pro granulát, dávkování
granulátu, temperační zařízení, 6-ti osý robot
s řízením integrovaným do řídícího systému
vstřikovacího stroje s uchopovačem, manipulace s odloženými výstřiky, čistý prostor
v oblasti uzávěru stroje, úprava vzduchu pro
čistý prostor.
Použitý vstřikovací stroj se vyznačuje maximální flexibilitou při příznivé ceně, malou zastavenou plochou modulární výrobní buňky, vysoká
ochrana formy s aktivním brzděním pohybů
uzávěru stroje.
Výhody řešení: 2 fóliová technologie (lesklý
i matný dekor aplikovaný v jednom výrobním
cyklu) s 2 komponentním vstřikováním, dva
dekory se 2 materiály nabízejí nové možnosti zákaznických aplikací, spolehlivá výroba
s možností využití nepřeberného množství
různě potištěných fólií umístěných na předem
definovaná místa výstřiků.
Dalším řešením byl plně elektrický vstřikovací
stroj pro výrobu technických výstřiků - konektorů z materiálu Pocan na 16 násobné
formě. Automatizaci představoval lineární
robot s dělením výstřiků podle tvarových dutin
a jejich hmotnostní hodnocení. Periférie byly
zastoupeny zařízeními pro dávkování a sušení
granulátu, pro temperaci formy a regulaci horkého vtokového systému formy. Výhody řešení
jsou v nasazení úsporného plně elektrického
pohonu i v případě potřeby relativně velkého
uzávěru - 4 500 kN, složité formy pro technické
díly s vysokou hmotností zdvihu - 391 g/zdvih
při maximální přesnosti a reprodukovatelnosti
výrobních parametrů vhodných pro výrobu
rozměrově přesných dílů s nulovým výskytem
defektů. To vše při optimalizované výrobní
ceně s relativně krátkou dobou cyklu při výrobě
technických výstřiků.
Obdobně jako u jiných energetických spotřebičů bylo i u vstřikovacích strojů pro zpracování plastů vydáno doporučení určující energetickou spotřebu. Doporučení vydala asociace Europes Association
for Plastics and Rubber Machinery Manufactures a nese označení
EUROMAP 60.
Pro představení výroby výstřiků s malou tl.
stěny, poměr délky toku taveniny k tl. stěny 50
ku 1, posloužil vstřikovací stroj s plně elektrickým pohonem s uzavírací silou 1 000 kN, forma
o násobnosti 32, čirý PP, lékařské aplikace
s využitím čistého výrobního prostředí, doba
cyklu 6,5 s, hmotnosti zdvihu 8,4 g. Automatizace - dopravník, uchopovač, robot, čisté
prostředí.
Periférie - dávkování granulátu, temperace
formy, kontrolní systém.
Výhody použitého vstřikovacího stroje - redukce CO2 a dalších emisí vzhledem k jeho
nízké spotřebě elektrické energie, minimalizace
energetické ceny dílů díky vysoké účinnosti
elektrických pohonů.
Pro účely doporučení byly definovány 3 zkušební výrobní cykly pokrývající typické vstřikovací aplikace:
- cyklus I - výroba dílů s krátkým výrobním
časem
- cyklus II - výroba technických dílů
- cyklus III - výroba dílů o velké tloušťce stěn
3.3. Požadavky na efektivní vstřikování
z pohledu vstřikovacích strojů
Z analýzy představených řešení vstřikovacích
strojů je možno obecně definovat některé podmínky pro efektivní výrobu výstřiků z termoplastů. Kromě obecně definovaných podmínek,
jako je flexibilita, stabilita a reprodukovatelnost, automatizace, integrace, energetická
účinnost a spolehlivost, to například jsou:
- sledování účinků nastavených strojních
i technologických parametrů na spotřebu
elektrické energie a na náklady výroby;
do takovéto analýzy by měla být zahrnuta
i periferní zařízení
- hospodaření s náplněmi - hydraulického oleje, maziva (i u strojů s el. pohonem), čištění
olejů, garantovaná životnost olejové náplně
40 000 provozních hodin, snížení opotřebení
hydraulických komponentů, snížení nákladů
na údržbu a snížení časů prostojů stroje
- systém pohonů vstřikovacího stroje - snížení
energetické náročnosti
- možnost individuálně nastavovat charakteristiky regulátorů a to podle charakteru
výstřiku, tato možnost vede k optimalizaci
doby cyklu
- pohon šneku - reprodukovatelnost a optimalizace energetické účinnosti, zejména
s ohledem na zpracovávaný typ granulátu
- ochrana formy - její citlivost a spolehlivost
při vysokých rychlostech pohybů formy,
zkrácení strojního času
- zpětný uzávěr na šneku - jedna z nejdůležitějších, ne-li nejdůležitější součástka
vstřikovacího stroje - nutný vysoký stupeň
přesnosti, nulový zpětný tok taveniny, vysoký stupeň stability procesu v plnící fázi
- uzávěr stroje - snadné vypnutí formy, nízká
energetická spotřeba, vysoká dynamika,
rychlé pohyby formy, přesné vedení formy,
odolnost, zajištění paralelity v dělící rovině
formy, spolehlivost
- pohon šneku
o hydraulický - účinnost cca 0,4 až 0,7
o el. pohon s pomaluběžnou
převodovkou - 0,8
o přímý el. pohon - 0,88 - 0,93
zajištění co největší účinnosti dávkování jedná se o jeden z největších energetických
spotřebičů na stoji, při nejvyšším možném
plastikačním výkonu, obvodová rychlost na
šneku 0,1 až 0,35 m.s-1
- vedení pohyblivé desky uzávěru - minimální
tření, paralelita upínacích desek, snížení
opotřebení vodících prvků formy
- vytápění plastikační komory - zajištění maximální tepelné izolace od okolí, rychlá návratnost izolací, snadné dovybavení, snížení
energetické spotřeby.
Příklad označení vstřikovacího stroje z pohledu energetické spotřeby
podle Euromap 60: cyklus II - 0,95 kWh/kg, 20 kW, 30 s, cos φ =
0,85.
Zlepšujeme
otěruvzdornost
plastů
4.ZÁVĚR
Jako již delší dobu je i nadále tahounem v oblasti zpracování plastů
automobilový průmysl. Současný stav a prognózy uvádějí následující
čísla o výrobě osobních a lehkých užitkových aut ve světě – v milionech kusů:
Oblast
Rok
2010
2015
2017
12,0
16,0
16,2
4,1
5,6
6,0
Japonsko a Korea
13,2
14,2
14,0
Evropa
18,7
22,8
23,9
2,1
2,5
2,7
14,8
22,0
23,8
6,7
10,8
12,1
Severní Amerika
Jižní Amerika
Střední Východ
a Afrika
Čína
Jižní Asie
NaVšTiVTe NáS Na VeleTrhu
FaKuMa 18.10. – 22.10. 2011
Friedrichshafen, hala B2, stánek B2-2212
Dosud největší automobilkou světa je japonská Toyota, která v roce
2010 prodala 8,42 mil. aut. Na těsně druhém místě je americká skupina General Motors s odbytem 8,39 mil. vozů. Třetí Volkswagen loni
prodal nejvíce automobilů ve své historii - více než 7 mil. kusů, letos
to má být více než 8 milionů, v plánu má výrazný růst a nejpozději
v roce 2018 má vyprodukovat více než 10 mil. aut a získat postavení
světové jedničky.Velkou neznámou do těchto čísel a úvah vnáší současná nelehká situace automobilového průmyslu v Japonsku.
Obecně lze říci, že prodejní zájem se nejvíce soustředí na Asii,
Rusko, USA a Jižní Ameriku. V Evropě je trh víceméně stabilizovaný,
probíhá zejména obnova vozového parku a přetahování zákazníků
mezi značkami, již méně je nových zákazníků.
Dosáhnout nových prodejů se všechny značky snaží zvyšováním
počtu nových modelů při zkracování doby jejich náběhu.
Elektromobily mají v roce 2020 v produkci automobilů tvořit 5 %,
větší zastoupení budou mít hybridní pohony - Toyota Motor, lídr
v dané oblasti, hodlá do konce roku 2012 představit 6 nových hybridních modelů.
Jaký bude rozvoj elektromobilů je dnes velmi těžké odhadnout.
Důvodem je v případě jejich většího rozšíření zvýšení spotřeby
elektrické energie, které může vyvolat nějaké způsoby zdanění pro
omezení její spotřeby.
Jedno je však více než jisté. Přes zvyšující se objemy výroby osobních automobilů, včetně investic do jejich výroby - v Číně plánuje
VW výstavbu 2 nových továren za 8,4 miliardy dolarů, čímž zvýší
svoji tamní výrobu ze současných 1,98 milionu na 3 miliony aut,
v Rusku se staví další výrobna, v USA se rozšiřuje kapacita, obdobně
v Jižní Americe, celkem plánuje VW Group v letech 2011 až 2015
investovat 51,6 miliardy EUR, z této částky 41,3 miliardy půjde
na akvizice a výstavbu nových továren, včetně jejich zařízení, 10,3
miliardy EUR dá koncern do výzkumu a vývoje - není současná
situace evropských výrobců plastových subdodávek do automobilů příliš růžová. Jedním z varujících prohlášení je vyjádření šéfa
Škodovky pana Winfrieda Vahlanda, že díly i celá auta lze do Evropy
dovážet z Číny a stále je to ziskové. To samozřejmě vyvolá další tlak
na efektivitu výroby, což spolu s problematikou zvyšující se ceny
ropy,eskalaci cen granulátů a dalších nestabilit nedává příliš optimistické výhledy a to ani pro firmy zabývající se technologií vstřikování
plastů, které to vše přečkají.
Lubomír Zeman
Plast Form Service, s.r.o., Praha
Plastové výrobky musí dnes splňovat vyšší požadavky. Obzvláště standardní plasty dosahují velmi
rychle své hranice teplotní odolnosti.
Cenově výhodnou alternativou k drahým vysoce odolným výkonnostním plastům je radiační síťování.
Spolehněte se na technologii, na kterou již dlouhé roky
vsází elektrotechnický a automobilový průmysl.
Otěruvzdorný: Radiační síťování optimalizuje otěruvzdornost a chemickou odolnost standardních plastů.
Odolný proti opotřebení: Radiačně zesíťované
plastové výrobky jsou mnohem více zatížitelné nežli
nezesíťované, což výrazně prodlužuje jejich životnost.
Teplotně odolný: BGS učiní Vaše plastové výrobky
zatížitelné až do teploty 350° C.
BGS – Váš specialista na radiační síťování.
www.bgs.eu
Zastoupení v ČR: Ing. Michal Daněk
Masarykova 378, Strážnice, CZ - 696 62
Mobil + 420 739 087 336, Tel./Fax: +420 518 324 510
E-Mail: [email protected], www.bgs.eu
44
45
Anzeige_abriebfest_Tschechien_2011.indd 1
31.03.2011 16:14:54
Vážení,
dostává se Vám do rukou nová plastikářská publikace Svět plastů, která svým zaměřením, nákladem,
distribucí a partnerstvím s Plastikářským klastrem Zlín, jako jediná svého druhu v České republice,
nabízí prostor jak pro Vaše odborné texty, tak i pro Vaši komerční prezentaci. Dokážete-li některou
z těchto příležitostí využít, pojďme spolu „vytvářet a formovat“ tvář Světa plastů.
Děkuji za Váš zájem a těším se na spolupráci.
za vydavatele mach agency s.r.o.
Petr Mach
Nové číslo plastikářské publikace Svět plastů č. 4 – vyjde v září k MSV BRNO 2011.
Pro zájem o spolupráci, komerční prezentaci, veškeré informace, zaslání výtisků
kontaktujte – MACH Petr, tel.: 606 715 510, [email protected]
www.svetplastu.eu
Svět plastů – plastikářská publikace, vychází dvakrát ročně, samostatně neprodejné, č.3 - květen 2011,
místo vydávání: Kolín, vydává: mach agency s.r.o., IČO:27659259, Husovo náměstí 129, 280 00 Kolín 3, MK ČR E 19493
46
47
Technologie horkých vtoků
Stabilní procesy
Stabilní výrobní procesy znamenají přidanou hodnotu
Přidaná hodnota znamená bezpečný zisk
Bezpečný zisk znamená Synventive
Již od roku 1971 se firma Synventive Molding Solutions zabývá technologií horkých vtoků. Naše
zkušenosti Vám nabízíme ve všech fázích projektu, od rozpočtové kalkulace přes konstrukci
vstřikovacího systému, jeho montáž do formy a servisní podporu až do ukončení výroby.
Bezkonkurenční stabilita výrobního procesu s našimi produkty přináší našim zákazníkum nemalé
úspory v nákladech na údržbu, opravy, strojní časy či lidské zdroje.
Naše know-how stavíme na čtyřech základních pilířích, kterými jsou:
Poradenství, Stabilní technologie, Servis, Globálnost
Synventive Molding Solutions s.r.o, Sezemická 2757/2, 19300 Praha 9, Tel: +420 226 203 000, Fax: +420 226 203 011, E-Mail: [email protected]
Safety in Process
www.synventive.com
Download

world of innovation