Kopule-S s.r.o.
.Bud jovice.
1
WWW.kopels.wz.cz. +42060417802
Vstupní video-audio panel DVC-201
(dve ní video-vrátný) v provedení "antivandal"
Vstupní video-audio panel umož uje obousm rnou hlasovou komunikaci a jednosm rní p enos
obrazu. Panel obsahuje nepropadavé zvonkové tla ítko, skrytý kamerový modul pro ernobílý obraz a
elektrický otvíra ( relé NO) zámku, umíst ným nap íklad na sloupku u branky do zahrady nebo dom .
Panel - tlakov litý hliníkový odlitek, je odolný ve venkovním prost edí, izolovaný proti zatékání vody, neprovokuje. Odpovídá
bezpe nostní t íd
(pr lomová odolnost) dle SN P ENV 167 a SN P ENV 1630. Systém umož uje funkci ovládání elektr.
dve ního zámku jednoduchým zmá knutím tla ítka (zámek je p ipojen z kamer. jednotky)
Parametry propojovacího vedení
Systém používá stín ný ty žílový tvistovaný kabel (nap . SYKFY). P ibližné maximální vzdálenosti mezi kamerou a
nejvzdálen jším monitorem (audiosluchátkem), vzhledem k pr m ru jednotlivých vodi , jsou uvedeny v následující údaje:
Pr m r jádra vodi e(mm)/max. vzdálenost (m)- 0,5/100, -0,65/120, -0,8/160, -1/200. Pro v tší vzdálenosti a v p ípadech, kdy je
nutno vést kabel kolem silových vodi a rozvodných za ízení se doporu uje použít na vedení videosignálu koax. kabel
s pr m rem st edního vodi e 0,8 až 1 mm. Stín ní se p itom spojí se signálovou zemí.
Ur en pro videotelefony- SAMSUNG: VDPM-410, COMMAX: DPV-4MT, 4ME, 4HP; KOCOM: KVM-604 ;
KANRICH; LOOK-C; WINNERS-WS140/141; WOOJU, WJ-340 / WM-340 M, YW-960M, DVT 0133.
Parametr
Hodnota
provedeni
povrchová montáž
snímací prvek
1/3" CB
snímací plocha
500x582
objektiv
f=3.7mm, F=4.0, Pinhole
rozlišení
420
úhel záb ru
75° (H) x 55° (V)
minimální osv tlení do 0.6 m +
0
IR osv tleni
Napájení (od monitoru)
DC 12
P ipojení do monitoru
rozsah prac. teplot
vzdálenost p isvícení IR
rozm ry
4žílový stín ný kabel
-30° - +50° .
do 1
116 70 18,5
Jednotka
Pinhole
pixel
.
ádek
.
lux
V
.
.
m
mm
Výrobek odpovídá: EN 50 081-1/1992; EN 55 022/1987 Class B; EN 50 082-1/192; EN60 065/193
Sada obsahuje: videopanel - 1ks., návod a schéma p ipojení – 1ks., hmoždinky - 2ks., vruty – 2ks., samolepicí vložky – 2ks.,
krytky – 2ks.
Záru ní a reklama ní podmínky:
* na dodávané zboží poskytujeme záruku po dobu 24 m síc od data prodeje,
* záruka se nevztahuje zejména na závady zp sobené p írodními živly, poškozením p i doprav , mechanickým poškozením,
neodbornou obsluhou i instalací
* reklamované zboží je nutno p edávat v originálním balení s veškerým p íslušenstvím (kabely, návody, konektory apod.) s
p esným popisem reklamované závady a to zásadn na uvedenou adresu, v opa ném p ípad nebude reklamace uznána.
* u zboží, které má ochranou plombu ( monitory, videotelefony atd. ), je uznána záruka pouze v p ípad , že tato plomba není
porušena
Model-typ:
Výrobní íslo
Výrobce:
Dovozce:
Dat. prodeje:
DVC-201
Záru ní list
Integrated Technical Vision LTD.
Kopule-S s.r.o. Vrbenská 8, 37021 . Bud jovice.
Vstupní video-audio panel DVC-201
.Bud jovice.
Kopule-S s.r.o.
2
WWW.kopels.wz.cz. +42060417802
Vstupní video-audio panel DVC-201
P ipojení
Barvy vodi
videopanelu
Video
White
Bílý
Audio
Blue
Modrý
+12V
Red
ervený
GND
Bleck
erný (kostra)
Lock 1
Lock 2
Green
Yellow
. svorky monitor
Zelený (kontakt relé)
Žlutý (kontakt relé)
KOCOM KVM-604
COMMAX DPV-4HP
COMMAX DPV-4MT
Vstupní video-audio panel DVC-201
LOOK-C
Kopule-S s.r.o.
.Bud jovice.
-Monitor WJ-340 / WM-340 M
Barvy vodi
Video
Audio
+12V
GND
Lock 1
Lock 2
kamery DVC
White
Blue
Red
Bleck
Green
Yellow
Bílý
Modrý
ervený
erný (kostra)
Zelený (kontakt relé)
Žlutý (kontakt relé)
-Monitor YW-960M
Barvy vodi
Video
Audio
+12V
GND
Lock 1
Lock 2
kamery DVC
White
Blue
Red
Bleck
Green
Yellow
Bílý
Modrý
ervený
erný (kostra)
Zelený (kontakt relé)
Žlutý (kontakt relé)
-Monitor WS-140/WS-141
Barvy vodi
Video
Audio
v+12V
GND
Lock 1
Lock 2
videopanelu
White
Blue
Red
Bleck
Green
Yellow
Bílý
Modrý
ervený
erný (kostra)
Zelený (kontakt relé)
Žlutý (kontakt relé)
-Videotelefon DVT 0133
Barvy vodi
Video
Audio
+12V
GND
Lock 1
Lock 2
videopanelu
White
Blue
Red
Bleck
Green
Yellow
Bílý
Modrý
ervený
erný (kostra)
Zelený (kontakt relé)
Žlutý (kontakt relé)
3
WWW.kopels.wz.cz. +42060417802
. svorky monitor
WJ-340 / WM-340 M
svorka . 9
svorka . 6
svorka . 8
svorka . 7
. svorky monitor YW960M
3Y
4B
1R
2W
DVC 201
DVC202
. svorky monitor WS140 / WS-141
svorka 3Y
svorka 4B
svorka 1R
svorka 2W
. svorky monitor
DVT 0133
svorka 3Y
svorka 4B
svorka 1R
svorka 2W
DVC204
Vstupní video-audio panel DVC-201
Download

Vstupní video-audio panel DVC-201 - Kopule