N MECKÝJAZYK
NJMZP13C0T01
PÍSEMNÁPRÁCE
2Pravidlasprávnéhozápisupráce
Maximálníbodovéhodnocení:36bodƽ
HraniceúspĢšnosti:44%
x Pištemodrouneboēernoupropisovací
tužkou,kterápíšedostateēnĢsilnĢa
nepƎerušovanĢ.
1Základníinformacekzadánízkoušky
x Hodnocenybudoupouzeprácezapsané
vzáznamovémarchu.
x Písemnápráceobsahuje2ēásti.
x Pištepouzedoohraniēenýchpolí
vzáznamovémarchu.ZápisyodpovĢdí
mimotatopolenebudouhodnoceny.
x asovýlimitproƎešeníjeuvedenna
záznamovémarchu.
x Povolenépomƽcky:psacípotƎebya
slovníky,kteréneobsahujípƎílohu
vĢnovanoupísemnémuprojevu.
x RozsahpožadovanéodpovĢdije
vinstrukcíchkaždéēástivymezenpoētem
slov.Vzáznamovémarchujetentorozsah
orientaēnĢvyznaēenƎádkyaúdajem
opoētuslovvedlepƎíslušnýchƎádkƽ.
x Ukaždéēástijeuvedenmaximálnípoēet
bodƽ.
x Pištedozáznamovéhoarchu.
x \ádkynašedémpodtiskuvyužijte
vpƎípadĢ,žejstejednotlivéodstavce
vodpovĢdioddĢlovalivynechanýmiƎádky
nebojstevtextuškrtaliapod.
x PoznámkysimƽžetedĢlatdotestového
sešitu,nebudouvšakpƎedmĢtem
hodnocení.
x PišteITELN .Neēitelnýtextnebude
hodnocen.
x PƎipsanírozlišujtevelkáamalápísmena!
Testovýsešitneotvírejte,poēkejtenapokyn!
© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), 2013
Obsah testového sešitu je chráněn autorskými právy. Jakékoli jeho uži , jakož i uži jakékoli jeho čás pro komerční účely či
pro jejich přímou i nepřímou podporu bez předchozího explicitního písemného souhlasu CERMATu bude ve smyslu obecně
závazných právních norem považováno za porušení autorských práv.
1
1. ýÁST
max. 24 bodĤ
PrávČ jste se vrátil/a z výmČnného pobytu v Rakousku. Rozhodl/a jste se o svých zážitcích
napsat své nČmecké kamarádce Heidi. Napište jí dopis v rozsahu 120–150 slov, ve kterém:
x
x
x
x
uvedete základní informace o výmČnném pobytu (místo a délka pobytu,
hostitelská rodina apod.);
popíšete alespoĖ jeden zážitek z vašeho pobytu;
sdČlíte, co se vám bČhem pobytu líbilo nebo nelíbilo (alespoĖ dvČ vČci);
napíšete, proþ byste jel/a nebo nejel/a znovu.
© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), 2013
2
2. ýÁST
max. 12 bodĤ
Jste þlenem školního divadelního spolku, který nacviþil divadelní hru v nČmþinČ. Váš uþitel
nČmeckého jazyka vás požádal, abyste pozval/a partnerskou tĜídu v NČmecku na vaše
divadelní pĜedstavení. Napište e-mail v rozsahu 60–70 slov, ve kterém:
x
x
x
x
sdČlíte, proþ píšete;
pĜedstavíte divadelní hru (autor, žánr, téma apod.);
uvedete, kdy a kde se pĜedstavení koná a jak dlouho trvá;
požádáte o sdČlení, kolik žákĤ pĜijede.
© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), 2013
3
Download

státní maturita ostré testy jaro 2013 NJ_jaro_2013_PP