Explorer’s Belt – Cornwall Scouts - Expedition 2014 – Czech Republic
‘Opasek Průzkumniků’ – Skauti z Kornwallu – Expedice 2014 – Česká Republika
!
My všichni jsme členové Skautu ve Velké Británii, Kornwallu. Každé dva roky naše organizace
pořádá mezinárodní expedice pro starší Skauty, ve věku 16-23 let, která trvá dva týdny.
V rámci této expedice, Skauti v menších skupinách 3-4 mladých lidí, putují po okruhu, který
je v rozmezí až 120-160 km. Každá skupina musí každý den ujít určenou trasu, většinou
pěšky, někdy autobusem či vlakem. Během celé výpravy účastníci musí navázat pozitivní
styky s místním obyvatelstvem, poučit se o zdejších zvycích a kuchyni, pokusit se
komunikovat s lidmi v jejich jazyce a take prokázat dobré skutky a pomoci ostatním, třeba za
jídlo či za nocleh.
Během výpravy prokazují vůdcům své činy a nově nabyté znalosti. Vše je pak vyhodnoceno.
!We all are Scout members in Great Britain, Cornwall. Every two years our organisation
realises an international expedition for older Scouts, of the age 16-23 years, which
lasts two weeks. Within this expedition the Scouts, in smaller groups of 3-4 members,
travel on a circuit, that is probably between 120-160 km long. Every group every day
must follow a designated route, mostly on foot, sometimes by bus or train. During the
whole expedition the participants must establish positive contacts with the local
people, learn about the local habits and cuisine, attempt to communicate with the
people in their language and also do good deeds and help others, for example in
exchange for accommodation or food. During this expedition they prove to the leaders
their actions and their newly-acquired skills and everything is then judged. We thank
you ahead for any advice, help and new information.
!
Předem vám děkujeme za rady, pomoc a nové informace.
!
Vedoucí celé výpravy:
Telefonní číslo:
The Expedition Leader:
Telephone Number:
V případě nouze, prosím okamžitě telefonujte:
In the case of emergency, please, ring
immediately to:
Skauti Liberec
Hlavní kontakt:
Scouts Liberec:
The Main Contact:
Skauti Kněžmost
Hlavní kontakt:
Scouts Kněžmost:
The Main Contact:
Adresa hlavního stanu:
Address of the main leadership: [where the
leaders can be found mainly]
Policie: 158
Police: 158
European Emergency Number: 112
První pomoc: 155
Ambulance/First Aid Emergency: 155
European Emergency Number: 112
Požárníci: 150
Fire Brigade: 150
European Emergency Number: 112
Jmenuji se…..
Já jsem….
My name is:
I am:…
Alergie: nemám žádné alergie/ mám alergii na
ořechy/na penicilin/na antibiotika….
Alergy: I have no alergies/ I have alergy to nuts/
to penicilin/ to antibiotics….
!
My name is…
I am…
Jmenuji se… [ymeh-nooh-yee-se]
Já jsem… [yah ysem]
Do you speak English?
Mluvíte anglicky?
[mloo-vee-teh angleets-kih]
I do not understand.
Nerozumím.
[Nae-roh-zoom-eem]
Hello/Good Day [upon arrival – polite to everyone]
Dobrý den.
[Dobreeh den]
Goodbye [when leaving – polite to everyone]
Nashledanou.
[Nus-khlea-da-nou]
Hi/See you - amongst young people
Ahoj. Čau.
[Ahoy. Chau]
Where is……?
Kde je…? [kdaeh yeh…]
Do you have…?
Máte…? [mah-the]
Drinking water / Is this drinking water?
Pitná voda/ Je to pitná voda?
[pit-nah vodah / yeh toh pit-nah voda]
Toilets?
Záchody [zaah-kho-deeh]
We got lost. /We are lost.
Ztratili jsme se./ Jsme ztracení.
[strah-tyee-lee smeh-she?/ smeh strah-tsehnyee?]
Where are we? /Where are we on the map?
Kde jsme?/ Kde jsme tady na mapě?!
[kdeh smeh?/ kdeh sme tah-deeh nah
mapyeh?]!
How much is it?
Kolik to stojí? [Koh-leek toh stoh-yeeh?]
Many thanks. Thank you
Moc děkujeme. Díky.
[Mots dyeh-koo-yeh-meh. Dyee-keeh]
Help!
Pomoc! [poh-mots]
Fire
Hoří. [horh-ree] – the hardest word to say in
Czech
I feel ill. I need a doctor.
Je mi špatně. Potřebuji doktora.
[yeh mih shpat-nyeh. Poh-trhe-booh-yeeh
doc-toh-rah]
Can I take photos?
Můžu fotit? [mooh-zhuh
Pub/restaurace
Hospoda/ restaurace
[hos-poh-dah/ res-taugh-ratseh]
Hospital/ I need hospital
Nemocnice / Potřebuji do nemocnice
[Neh-mots-nyee-tseh / Poh-trye-booh-yiee doh
neh-mots-nyee-tseh.]
Tea/ iced tea
Čaj / ledový čaj [chai/ ledoh-veeh chai]
Ice cream [flavours: chocolate/vanilla/lemon/
strawberry/pistachio/apricot/orange/
Coffee]
Zmrzlina (čokoládová, vanilková, citronová,
jahodová, pistaciová, meruňková,
pomerančová, kávová)
[z-mrz-lee-nah; chocolah-dovah; vah-nilkovah; tsee-troh-novah; ya-hodoh-vah; pistah-tsee-yovah; meh-roohn-koh-vah; po-mahranch-ovah; kaah-voh-vah]
Yes/no/I do not know
Ano/ne/nevím
[ah-noh; nah; nah-veem]
Let me be. [a bit abrupt in Czech; you would only
say it if you are quite mean and the person
bothers you persistently]
Nech mě být. [Nekh myeh beet]
Types of supermarkets for food:
Aldi [sells also fresh Czech bakery and fruit, veg…]
Lidl [as above]
Penny Market [cheaper supermarket, most fresh foods available, plus some domestic products and
Superdrug types stuff]
Kaufland [German supermarket/hypermarket originally – similar to the British ones; very good]
Albert [German supermarket/hypermarket originally – similar to the British ones; very good]
Interspar [far better than Spar as you know it – hypermarket; everything there]
!
In Turnov:
Tesco
Penny Market
Billa
Lidl
•
I'm allergic to nuts
Mám alergii na ořechy všeho druhu.
[Maam ah-ler-giyee nah orhe-kheeh vsha-hoh drooh-hooh]
Nut-free
Bez ořechů [bezh orheh-khooh] – without nuts we say
•
!
•
No nuts
•
Does this contain nuts?
Má tam ořechy? [mah tam orheh-kheeh?]
•
I can't eat nuts
Nesmím jíst ořechy [nes-meem yeast orheh-kheeh]
•
Nut make me extremely ill
Z ořechů budu hrozně nemocný
We would say ‘from nuts I would be terribly ill’
!
[S orheh-khooh booh-dooh khroz-nyeh neh-mots-neeh]
Download

jonathan czech language