Všeobecné podmínky
Tyto všeobecné podmínky (dále jen VP) úēasƟ na zájezdech plaơ od 18. 11. 2014 a
jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a ostatní služby cestovního ruchu cestovní kanceláƎe provozované p. Charisem Marcem – cestovní kanceláƎ Charis tour., I: 47174871,
DI: CZ520108304 (dále jen CK). Tyto VP tvoƎí nedílnou souēást smlouvy o zájezdu (dále
jen smlouvy) nebo jiné smlouvy uzavƎené mezi zákazníkem a poƎadatelem zájezdu (dále
jen CK). Za zákazníka se považuje jakákoliv fyzická nebo právnická osoba a dále i osoba,
v jejíž prospĢch byla smlouva uzavƎena. Charis Marec je evidován u ID RZP: 1963134,
P380303/u2011/8514/Ha
1. Vznik a pƎedmĢt smluvního vztahu
1.1. Smluvní vztah mezi CK a zákazníkem vzniká na základĢ zákazníkem (pƎíp. jeho pravomocným zástupcem) podepsané písemné smlouvy potvrzené CK, pƎípadnĢ jejím zplnomocnĢným zástupcem, na základĢ zmocnĢní udĢleného v písemné plné moci. Podpisem smlouvy zákazník zároveŸ potvrzuje, že pro úēely pƎepravy v rámci smlouvy mu byly
pƎedloženy pƎepravní podmínky vydané pƎíslušnou spoleēnosơ, která pƎepravu zajišƛuje
a že jsou pro nĢj práva a povinnosƟ vyplývající z tĢchto pƎepravních podmínek závazné.
PƎedáním vyplnĢné a podepsané cestovní smlouvy zákazník stvrzuje, že tyto VP uznává
a souhlasí s nimi.
1.2. Obsah smlouvy je urēen katalogem, dalšími nabídkami, tĢmito VP uveƎejnĢnými v katalogu CK a na webových stránkách CK www.charis.cz a pƎípadnými dalšími podmínkami
pƎiloženými ke smlouvĢ. Katalogy zájezdƽ jsou vydávány ve velkém pƎedsƟhu. CK si proto
vyhrazuje právo oznámit pƎed uzavƎením smlouvy zmĢny údajƽ uvedených v katalogu zájezdƽ. V takovémto pƎípadĢ, kdy údaje v cestovní smlouvĢ a v katalogu se odlišují, jsou závazné
údaje uvedené v smlouvĢ.
Po sepsání a potvrzení smlouvy, obdrží každá ze smluvních stran po jednom exempláƎi se
stejnou platnosơ. Zákazník svým podpisem pod touto smlouvou stvrzuje, že dále pƎevzal
katalog CK nebo jiný nabídkový materiál obsahující bližší údaje o službĢ CK (zájezdu).
1.3. Tyto VP upravují práva a povinnosƟ smluvních stran pƎi prodeji zájezdƽ ve smyslu §1
odst. 1 zákona ē.159/1999 Sb. nebo jednotlivých služeb cestovního ruchu dle požadavku
zákazníka.
2. Cena zájezdu a jeho zmĢna
2.1. Cenou zájezdu se rozumí cena uvedená na smlouvĢ. PƎípadné slevy, vyhlášené CK po
datu podpisu smlouvy zákazníkem, nezakládají právo zákazníka na snížení již potvrzené ceny.
2.2. CK je oprávnĢna do 21 dne pƎed realizací zájezdu jednostranným úkonem zvýšit cenu
zájezdu v pƎípadĢ, že dojde k nĢkterému z následujících dƽvodƽ:
a) zvýšení ceny za dopravu vē. cen pohonných hmot. Palivový pƎíplatek bude zachován pƎi
prƽmĢrné mĢsíēní cenĢ ropy IPE Crude Oil do výše 110 USD/barel. PƎi prƽmĢrné cenĢ ropy
IPE Brent Crude Oil nad 110 USD/ barel se palivové pƎíplatky budou odvíjet od tabulky na str.
2 katalogu \ecko 2015 – CK Charis tour.
b) zvýšení plateb spojených s dopravou, napƎ. leƟštních, bezpeēnostních a pƎístavních poplatkƽ. CK je v takovém pƎípadĢ oprávnĢna jednostrannĢ zvýšit cenu zájezdu o ēástku odpovídající zvýšené platbĢ na osobu
c) zvýšení smĢnného kurzu ēeské koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v prƽmĢru
o více než 10 % ,pokud se kurz Kē zvýší o více než 10 % oproƟ kurzu NB platnému k 30. 10.
roku pƎedcházejícímu rok konání zájezdu, bude cena zvýšena o 1 % za každé 1 % nárƽstu kurzu Kē.
2.3. Zákazník je povinen do 5 dnƽ od úēinnosƟ oznámení o zvýšení ceny zájezdu uhradit CK
rozdíl v cenĢ zájezdu. PƎi porušení závazku úhrady navýšené ceny zájezdu ze strany zákazníka
má CK právo od cestovní smlouvy odstoupit, ơm není dotēeno právo CK na náhradu škody.
2.4. Je-li CK nucena zvýšit cenu zájezdu za jiných než výše uvedených podmínek, navrhne
zákazníkovi zmĢnu smlouvy (viz ēl. 5.).
2.5. DĢtské ceny – dĢƟ do dvou let zdarma – bez nároku na místo v letadle, stravu bĢhem
letu, lƽžko na ubytování a stravu bĢhem pobytu ( pokud je zahrnuta v cenĢ vybraného zájezdu). V den návratu z dané desƟnace nesmí dítĢ dovršit dva roky. Slevy pro dĢƟ od 2 až do 21
let plaơ pouze v pƎípadĢ dítĢte v doprovodu dvou dospĢlých osob v pokoji ( studiu). V den
návratu nesmí dítĢ pƎekroēit urēenou vĢkovou hranici pro poskytnuơ slevy, tzn. napƎ. dítĢ
2-12 let znamená, že sleva je urēena pro dítĢ, které má již 2 roky a ještĢ nedovršilo 12 let.
Zákazník plaơ noci ubytování, ne dny pobytu.
3. Platební podmínky
3.1. CK má právo na zaplacení objednaných služeb pƎed jejich poskytnuơm. Jakákoliv platba dle cestovní smlouvy se považuje za uhrazenou okamžikem pƎipsání pƎíslušné ēástky na
úēet CK vedený u penĢžního ústavu nebo zaplacením v hotovosƟ v prodejnĢ CK, pƎípadnĢ
u k tomu zplnomocnĢného obchodního zástupce. Zákazník je povinen si nechat pƎedložit
obchodním zástupcem plnou moc, kterou mu udĢlila CK. V pƎípadĢ, že tato plná moc není
k dispozici, musí zákazník platbu uhradit pƎímo na úēet CK. PƎi nedodržení stanoveného termínu úhrady zákazníkem má CK právo od smlouvy odstoupit a zákazník je povinen uhradit
odstupné dle bodu 6.5, ēímž není dotēeno právo CK na náhradu škody.
3.2. Cestovní kanceláƎ je oprávnĢna požadovat zálohu ve výši minimálnĢ 50% z celkové ceny
zájezdu . V pƎípadĢ nákupu zájezdu do 15. 1. 2015 zákazník mƽže uhradit pouze zálohu ve
výši 2000 Kē (+pƎípadné pojištĢní). Druhá záloha do výše 50% z celkové ceny zájezdu musí
být uhrazena do 15. 2. 2015 nebo dle toho, jak bude uvedeno ve výzvĢ k úhradĢ, kterou CK
zákazníkovi vyhotoví. Celková cena zájezdu musí být uhrazena do 30 dnƽ pƎed zahájením
zájezdu.
3.3. V pƎípadĢ zájezdu typu Last minute, Last Moment, Akce nebo Na poslední chvíli, musí
být úhrada celkové ceny zájezdu provedena v dobĢ platnosƟ rezervace. Poplatky za zmĢny
v knihování a odstoupení od smlouvy (odstupné dle bodu 6.5) jsou splatné ihned.
3.4. Zákazník má nárok na poskytnuơ služeb dle sjednané smlouvy jen pƎi vēasném zaplacení
ceny zájezdu v celé sjednané výši.
4. Práva a povinnosƟ zákazníka
4.1. K základním právƽm zákazníka patƎí:
• právo na Ǝádné poskytnuơ potvrzených služeb
. právo na pomoc v nesnázích – ocitne-li se zákazník v nesnázích, poskytne mu CK neprodlenĢ pƎimĢƎenou pomoc
• právo na dodateēné informace, pokud nebyly uvedeny v katalogu, zvl. kontakt na osobu,
na kterou se zákazník v pƎípadĢ nesnází mƽže obráƟt (místní zástupce CK, zastupitelský úƎad
– adresa a telefon), podrobnosƟ o možnosƟ kontaktu s nezleƟlou osobou resp. zástupcem
CK v místĢ pobytu nezleƟlé osoby, jde-li o zájezd, jehož úēastníkem je nezleƟlá osoba
• právo být seznámen s pƎípadnými zmĢnami programu zájezdu, rozsahu služeb a ceny
• právo zrušit svoji úēast kdykoliv pƎed zahájením ēerpání služeb odstoupením od smlouvy
za podmínek dle ēl. 6.
• právo na reklamaci vad v souladu s ēl. 8.
• právo na ochranu osobních údajƽ, která uvádí v cestovní smlouvĢ a v dalších dokumentech
• právo obdržet spolu s cestovní smlouvou doklad o povinném smluvním pojištĢní CK pro
pƎípad jejího úpadku, obsahující oznaēení pojišƛovny, podmínky pojištĢní a zpƽsob oznámení pojistné událosƟ
• u zájezdƽ právo na poskytnuơ dalších písemných informací nejpozdĢji 7 dní pƎed zahájením zájezdu o všech skuteēnostech, které jsou pro úēast na zájezdu dƽležité a jsou CK známy.
4.2. K základním povinnostem zákazníka patƎí:
• poskytnout CK souēinnost, která je potƎebná k Ǝádnému zabezpeēení a poskytnuơ služeb,
zejména úplné a pravdivé vyplnĢní potƎebných formuláƎƽ a pƎedložení potƎebných dokladƽ
• zajisƟt u osob mladších 15 let doprovod a dohled dospĢlého úēastníka v prƽbĢhu zájezdu,
obdobnĢ zajisƟt doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje
• v pƎípadĢ, že osoby od 15 do 18 let cestují samostatnĢ, musí si zajisƟt písemný souhlas
zákonného zástupce s uzavƎením smlouvy
• nahlásit úēast cizích státních pƎíslušníkƽ
• zaplaƟt cenu zájezdu v souladu s ēl. 3. tĢchto podmínek a prokázat to dokladem o zaplacení
• pƎevzít od CK doklady potƎebné pro ēerpání služeb a ƎádnĢ si je zkontrolovat
• dostavit se ve stanoveném ēase na místo urēení srazu odletu/odjezdu se všemi potƎebnými
doklady pro cestu a pobyt
• pƎi cestách do zahraniēí mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do pƎíslušných
zemí (cestovní doklad, víza, atp.); cizí státní pƎíslušníci jsou povinni se informovat o vízové
povinnosƟ u zastupitelství zemí, kam cestují, resp. kterými budou projíždĢt, a potƎebná víza
si obstarat sami
• Ǝídit se pokyny prƽvodce zájezdu nebo jiné CK urēené osoby a dodržovat stanovený program, dodržovat pƎedpisy platné v navšơvené zemi, resp. místĢ a objektu; v pƎípadĢ porušení právních pƎedpisƽ nebo závažného narušování programu ēi prƽbĢhu zájezdu je CK
oprávnĢna zákazníka ze zájezdu vykázat, pƎiēemž tento ztrácí nárok na další služby stejnĢ tak
jako nárok na úhradu nevyužitých služeb
• veškeré závady a odchylky od sjednaných služeb reklamovat bezodkladnĢ po jejich zjištĢní
nejlépe na místĢ u zástupce CK a poskytnout souēinnost nezbytnou k jejich odstranĢní
• zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit nebo omezovat ostatní úēastníky zájezdu, dodavatele služeb CK ēi ohrozit ēi poškodit jméno CK
• uhradit škodu, kterou zpƽsobil v dopravním prostƎedku nebo v ubytovacím a jiném zaƎízení, kde ēerpal služby zajištĢné dle cestovní smlouvy
4.3. K základním povinnostem právnické osoby jako zákazníka dále patƎí:
• seznámit své úēastníky s tĢmito VP i dalšími informacemi, které od CK obdrží
• zabezpeēit, aby úēastníci plnili povinnosƟ zákazníkƽ
• pokud je pƎedmĢtem smlouvy zájezd, pak seznámit úēastníky s dokladem o povinném
pojištĢní CK
5. ZmĢny sjednaných služeb
5.1. CK je oprávnĢna provádĢt zmĢny a odchylky od dohodnutého obsahu smlouvy.
Jedná se zejména o zmĢny dopravy, letecké spoleēnosƟ, místa odletu/pƎíletu, typu letadla,
trasy a termínu letu, programu zájezdu a poskytovaných služeb, pokud z vážných dƽvodƽ
není možné pƽvodnĢ dohodnutý program a služby dodržet.
5.2. CK není odpovĢdna za nesplnĢní svých závazkƽ, povinnosơ a škodu zpƽsobenou porušením právní povinnosƟ, pokud porušení bylo zpƽsobeno zákazníkem.
5.3. CK není odpovĢdna za nesplnĢní svých závazkƽ, povinnosơ a škodu zpƽsobenou porušením právní povinnosƟ, pokud porušení bylo zpƽsobeno tƎeơ osobou, která není spojená
s poskytováním zájezdu.
5.4. CK není odpovĢdna za nesplnĢní svých závazkƽ, povinnosơ a škodu zpƽsobenou neodvraƟtelnou událosơ, kterou nebylo možno pƎedpokládat nebo byla nevyhnutelná a nemohlo
jí být zabránĢno ani pƎi vynaložení veškerého úsilí,které lze po cestovní kanceláƎi požadovat
5.5. CK si vyhrazuje právo zrušit zájezd a odstoupit od cestovní smlouvy, jestliže nebylo
dosaženo minimálního poētu úēastníkƽ nutného pro konání zájezdu. CK je oprávnĢna v takovém pƎípadĢ zrušit zájezd, nejpozdĢji však 21 dní pƎed zahájením zájezdu a v téže lhƽtĢ je
CK povinna o zrušení zájezdu informovat zákazníka. CK si dále vyhrazuje právo zrušit zájezd
nebo jednotlivé služby a odstoupit od cestovní smlouvy v dƽsledku neodvraƟtelné událosƟ,
které nemohla zabránit ani pƎi vynaložení veškerého úsilí, které lze na ni rozumnĢ požadovat. Dojde-li ke zrušení zájezdu a odstoupení od smlouvy podle tohoto ēl. 5.5., není CK
odpovĢdna za takto zpƽsobenou škodu a není povinna hradit jakékoliv pokuty. Zruší-li CK
zájezd ve lhƽtĢ kratší jak 21 dnƽ pƎed termínem jeho zahájení, je povinna uhradit zákazníkovi
penále ve výši 10 % z ceny zájezdu. Právo zákazníka na náhradu škody ơm není dotēeno.
Cestovní kanceláƎ se mƽže zprosƟt odpovĢdnosƟ za škodu nebo povinnosƟ zaplaƟt penále
tehdy, když prokáže, že ke zrušení zájezdu došlo z dƽvodu nedosažení požadovaného minimálního poētu zákazníkƽ nebo vzhledem k vyšší moci
5.6. Jestliže CK neposkytne všechny služby nebo jejich podstatnou ēást ƎádnĢ a vēas, tƎebaže
se k tomu smlouvou zavázala, je CK povinna bez zbyteēného odkladu a bezplatnĢ provést
taková opatƎení, aby mohl zájezd pokraēovat pƎíp., aby zákazník mohl služby ēerpat, zejména je povinna zabezpeēit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitĢ shodné nebo se
pƎibližující pƽvodnĢ dohodnutým podmínkám a dbát pƎitom na to, aby byl v nejvyšší možné
míƎe docílen úēel služeb a zachováno zamĢƎení zájezdu. V takovém pƎípadĢ je CK povinna:
• zabezpeēit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitĢ pokud možno shodné nebo blížící
se k pƽvodním podmínkám, resp. odpovídající zamĢƎení zájezdu
• vráƟt zákazníkovi zaplacenou cenu služeb neposkytnutých vinou CK, za které nebylo poskytnuto náhradní plnĢní
• poskytnout zákazníkovi slevu z ceny služeb, které byly zahrnuty do ceny zájezdu a nebyly
poskytnuty v plném rozsahu a kvalitĢ
• V pƎípadĢ, že CK zajisơ jako náhradní plnĢní služby stejné nebo vyšší kvality (napƎ. ubytování v jiném hotelu stejné nebo vyšší tƎídy), pak pƎípadný rozdíl v cenĢ uhradí CK z vlastních
prostƎedkƽ.
• V pƎípadĢ, že CK zajisơ jako náhradní plnĢní služby nižší kvality, vráơ zákazníkovi rozdíl
v cenĢ.
5.7. CK si vyhrazuje právo na zmĢnu vĢcného i ēasového programu z dƽvodu zásahu vyšší
moci, z dƽvodu rozhodnuơ státních orgánƽ nebo mimoƎádných okolnosơ (nejistá bezpeēnostní situace, stávky, dopravní problémy, neštĢsơ a další okolnosƟ), které CK nemohla
ovlivnit ani pƎedvídat a kterým nemohlo být zabránĢno ani pƎi vynaložení veškerého úsilí,
které lze po cestovní kanceláƎi požadovat. V tomto pƎípadĢ není CK odpovĢdna za takto
zpƽsobenou škodu a není povinna hradit jakékoliv pokuty.
5.8. PƎeruší-li cestovní kanceláƎ zájezd z dƽvodu vyšší moci, je povinna uēinit veškerá opatƎení k dopravĢ cestujícího zpĢt na místo odjezdu nebo na jiné místo návratu, s nímž zákazník
souhlasil.
5.9. Pokud se zákazník nedostaví nebo zmešká odjezd/odlet na zájezd, má CK nárok na plnou
úhradu ceny zájezdu.
5.10. Katalog a ceník zájezdƽ je pƎipravován a ƟštĢn s velkým ēasovým pƎedsƟhem (text
i fotodokumentace). Cestovní kanceláƎ si proto vyhrazuje právo oznámit pƎed uzavƎením
smlouvy pƎípadné zmĢny údajƽ v tĢchto dokumentech, zmĢny v pƎíslušné lokalitĢ, ubytovacím zaƎízení, stravĢ, transféru ēi jiných službách, které mohou nastat i bezprostƎednĢ pƎed
odletem zákazníka ēi po jeho odletu. Skuteēný stav se mƽže zmĢnit v prƽbĢhu krátkého
ēasového úseku, mohou nastat pƎírodní ēi spoleēenské zmĢny v daném letovisku, napƎ. je
zahájena stavební ēinnost, zábavní ēinnost, apod., i v blízkosƟ ubytovacího zaƎízení zákazníka, v blízkosƟ pláže ēi na pláži, apod. Také se mƽže stát, že svou obchodní ēinnost v prƽbĢhu
sezony ukonēí nĢkterá inzerovaná zaƎízení. Za jejich provoz cestovní kanceláƎ neruēí a tyto
zmĢny nemohou tak být pƎedmĢtem úēinné sơžnosƟ a reklamace zákazníka.
39
5.11. U každého ubytovacího zaƎízení je uveden v katalogu, na webových stránkách ēi
v jiných propagaēních materiálech odstavec „Vybavení“, u nĢhož mohou v prƽbĢhu sezony nastat zmĢny v tom smyslu, že nĢkteré jeho ēásƟ jsou užíváním znehodnoceny (napƎ.
rƽzná sportovištĢ) ēi zcizeny a již nejsou nahrazeny. Je tedy nutné se dotázat pƎi uzavírání smlouvy, zda nedošlo k nĢjaké zásadní zmĢnĢ. Protože se však jedná vĢtšinou
o nepodstatné zmĢny, nemající zásadní vliv na kvalitu zájezdu a které cestovní kanceláƎ
nemƽže ovlivnit, nezakládají právo zákazníka na úēinnou reklamaci s cílem získání Įnanēní
kompenzace.
5.12. V pƎípadĢ, že zákazník v prƽbĢhu zájezdu svévolnĢ zruší ēást zájezdu nebo nevyēerpá
nĢkterou ze zaplacených služeb, nemá nárok na Įnanēní náhradu za neēerpané služby.
6. Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka, odstupné (stornopoplatek)
6.1. Zákazník má pƎed zahájením zájezdu právo na odstoupení od smlouvy a vrácení zaplacené ceny nebo zálohy, pƎíp. na pƎevod zaplacené ēástky na úhradu ceny náhradního plnĢní
bez úētování jakéhokoliv odstupného v následujících pƎípadech:
• pokud nepƎijme návrh CK na zmĢnu smlouvy
• pokud CK poruší své povinnosƟ stanovené smlouvou nebo zákonem
• pƎi zrušení zájezdu cestovní kanceláƎí
• pƎi zmĢnĢ termínu konání zájezdu o více než 3 dny
• pƎi zmĢnĢ ceny zájezdu s výjimkou pƎípadƽ uvedených v ēl. 2.
• pƎi závažné zmĢnĢ ubytování u pobytových zájezdƽ – za závažnou zmĢnu se nepovažuje,
je-li nové ubytování v objektu stejné nebo vyšší kategorie ve stejné oblasƟ
• pƎi závažné zmĢnĢ zpƽsobu pƎepravy
6.2. Za závažnou zmĢnu pƎepravy se nepovažuje:
• zmĢna odletového (odjezdového) ēi pƎíletového (pƎíjezdového) místa oproƟ pƽvodnĢ stanovenému. Za zaēátek zájezdu se poēítá okamžik, kdy zákazník zaēne ēerpat první zaplacenou službu. Mƽže to být péēe leƟštního asistenta poƎadatele zájezdu (CK) na daném leƟšƟ,
popƎípadĢ odbavovací kontakt s odbavovací pƎepážkou na daném leƟšƟ. Za konec zájezdu se
poēítá okamžik, kdy zákazník vyēerpal již veškeré zaplacené služby.
Nelze též vycházet z toho, že se odlety uskuteēní ráno a zpáteēní lety veēer. Jak odlet, tak
i pƎílet, se mƽže uskuteēnit v kteroukoliv dobu, jak v ranních, tak i noēních hodinách.
• zmĢna trasy letu, uskuteēnĢní mezipƎistání, zmĢna letecké spoleēnosƟ, typu letadla a let.
Ǝádu.
6.3. Pokud zákazník neodstoupí od smlouvy ve lhƽtĢ 5 dnƽ od doruēení oznámení o zmĢnách, má se za to, že s její zmĢnou souhlasí.
6.4. Doporuēuje se, aby oznámení o odstoupení od smlouvy zákazník sepsal formou záznamu v prodejním místĢ, kde služby zakoupil nebo na toto prodejní místo zaslal doporuēenou poštou, pƎíp. jiným prokazatelným zpƽsobem. Úēinky odstoupení od smlouvy nastávají
dnem prokazatelného doruēení odstoupení do CK, a to zejména dnem sepsání záznamu,
pƎíp. dnem doruēení písemného oznámení na prodejní místo, kde si zákazník službu zakoupil, nebo na adresu sídla CK.
6.5. Není-li dƽvodem odstoupení od smlouvy porušení povinnosơ CK stanovené smlouvou
nebo odstoupí-li CK od smlouvy pƎed zahájením ēerpání služeb z dƽvodu porušení povinnosƟ zákazníkem, je zákazník povinen zaplaƟt CK následující odstupné :
Odstupné za každou pƎihlášenou osobu ēiní:
• 60 a více dnƽ pƎed zahájením zájezdu skuteēnĢ vzniklé náklady, nejménĢ však 10 % z celkové ceny zájezdu,
• 59 až 30 dnƽ pƎed zahájením zájezdu skuteēnĢ vzniklé náklady, nejménĢ však 50 % z celkové ceny zájezdu,
• 29 – 8 dnƽ pƎed zahájením zájezdu skuteēnĢ vzniklé náklady, nejménĢ však 80 % z celkové
ceny zájezdu,
• 7 a ménĢ dnƽ pƎed zahájením zájezdu 100 % z celkové ceny zájezdu.
Pro výpoēet odstupného je rozhodný den, kdy nastaly úēinky odstoupení.
Pokud se zákazník nedostaví k odjezdu/odletu nebo pokud se nezúēastní zájezdu v dƽsledku
poskytnuơ nepƎesných ēi neúplných údajƽ, pƎíp. porušení celních, pasových a devizových
pƎedpisƽ je výše odstupného 100 %.
6.6. Celkovou cenou se rozumí plná prodejní cena za všechny stornované osoby vēetnĢ
všech objednaných služeb.
6.7. SkuteēnĢ vzniklými náklady se rozumí provozní náklady CK a smluvnĢ sjednané nebo
právním pƎedpisem stanovené náhrady dodavatelƽm služeb CK.
6.8. V pƎípadĢ storna jedné osoby ve dvojlƽžkovém pokoji musí zbývající osoba doplaƟt pƎíplatek za jednolƽžkový pokoj, obdobnĢ se postupuje pƎi obsazení apartmánu nižším poētem
osob.
6.9. PƎi urēení poētu dnƽ pro výpoēet stornopoplatkƽ se do stanoveného poētu dnƽ zapoēítává i den, kdy došlo ke stornování zájezdu. Do poētu dnƽ se nezapoēítává den zahájení
zájezdu (odletu, odjezdu ēi nástupu na zájezd).
6.10. CK má právo jednostrannĢ zapoēíst odstupné se vzájemnou pohledávkou zákazníka na
vrácení zálohy nebo zaplacené ceny zájezdu.
6.11. V pƎípadĢ, že zákazník v prƽbĢhu zájezdu svévolnĢ zruší ēást zájezdu nebo nevyēerpá
nĢkterou ze zaplacených služeb, nemá nárok na Įnanēní náhradu za neēerpané služby.
6.12. Dodateēné zmĢny v knihování na pƎání zákazníka
• do 3. dne pƎed zahájením zájezdu mƽže zákazník písemnĢ oznámit CK, že se zájezdu místo
nĢho zúēastní jiná osoba v oznámení uvedená. Dnem doruēení oznámení se osoba v nĢm
uvedená stává zákazníkem. Oznámení musí obsahovat prohlášení nového zákazníka, že
souhlasí s uzavƎenou cestovní smlouvou. Pƽvodní a nový zákazník spoleēnĢ a nerozdílnĢ
odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a úhradu nákladƽ s pƎeknihováním spojených ve výši
50 Kē za osobu.
• Zákazníkem požadovaná zmĢna termínu odjezdu, desƟnace, hotelu, místa odletu a pƎíletu
je vždy posuzována jako odstoupení od smlouvy a uzavƎení smlouvy nové. Nová cestovní
smlouva, bude uzavƎena dle aktuální nabídky platné v dobĢ jejího uzavƎení.
6.13. CK upozorŸuje zákazníky, že v cenĢ zájezdƽ není zahrnuto pojištĢní stornopoplatkƽ
v pƎípadĢ zrušení zájezdu, a proto všem doporuēuje pƎiplacení rozšíƎeného cestovního pojištĢní.
7. Odstoupení od smlouvy ze strany CK
7.1. CK mƽže, mimo jiné, odstoupit od smlouvy v tĢchto pƎípadech:
• pƎed zahájením zájezdu z dƽvodƽ zrušení zájezdu CK. Zákazník je neprodlenĢ informován
a je mu nabídnuta nová cestovní smlouva nebo vrácena zaplacená ēástka.
• z dƽvodu porušení povinnosơ zákazníkem. Pokud CK odstoupí od smlouvy z dƽvodu
chování zákazníka proƟ dobrým mravƽm napƎ. ơm, že zákazník ohrožuje život a zdraví své
pƎípadnĢ ostatních zákazníkƽ ēi pracovníkƽ CK, hrubým zpƽsobem vážnĢ narušuje prƽbĢh
cesty nebo pobytu, pak zákazník nemá nárok na vrácení alikvotní ēásƟ ceny služeb, které
nebyly ēerpány, a dále je povinen uhradit CK veškeré více náklady, které CK vznikly (napƎ.
náklady spojené se zpáteēní dopravou) a pƎípadnĢ vzniklou škodu.
• v dƽsledku tzv. vyšší moci, tj. z pƎíēin, kterým CK nemohla zabránit ani pƎi vynaložení veškerého úsilí. CK má v tomto pƎípadĢ právo na úhradu dosud poskytnutých služeb. V pƎípadĢ
pƎerušení cesty z dƽvodƽ vyšší moci je CK povinna uēinit veškerá opatƎení k dopravení cestujících zpĢt.
8. Reklamace, odpovĢdnost za škody, reklamaēní Ǝád
8.1. V pƎípadĢ, že rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb je objekƟvnĢ nižší, než bylo sjed-
40
náno v smlouvĢ, jejíž nedílnou souēásơ jsou tyto VP blíže upravující smluvní ujednání, vzniká
zákazníkovi právo na reklamaci. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci vēas bez zbyteēného
odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno na místĢ samém, což umožní
odstranĢní vady okamžitĢ, zaơmco s odstupem ēasu se ztĢžuje prƽkaznost i objekƟvnost
posouzení a Ǝádného vyƎízení reklamace. UplatnĢní reklamace mƽže zákazník provést napƎ.
ústnĢ nebo písemnĢ, nejpozdĢji však do 1 mĢsíce od skonēení zájezdu, není-li v právních
pƎedpisech pro jejich uplatnĢní stanovena lhƽta jiná. Po uplynuơ této lhƽty dojde k promlēení nárokƽ zákazníka.
8.2. CK je povinna pƎijmout reklamaci v kterékoli provozovnĢ, sídle nebo místĢ podnikání,
pƎípadnĢ v místĢ poskytované služby u prƽvodce nebo jiného CK povĢƎeného pracovníka. CK je povinna zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy zákazník právo uplatnil,
a dále potvrzení o datu a zpƽsobu vyƎízení reklamace pƎípadnĢ písemné odƽvodnĢní zamítnuơ reklamace.
8.3. Zákazník je povinen poskytnout souēinnost potƎebnou k vyƎízení reklamace, doporuēuje
se zejména podat informace, pƎedložit doklady prokazující skutkový stav, speciĮkovat své
požadavky co do dƽvodu a výše apod. UmožŸuje-li to povaha vĢci, musí zákazník umožnit
pƎístup do prostoru, který mu byl pronajat k ubytování, aby se oprávnĢný pracovník pƎesvĢdēil o oprávnĢnosƟ reklamace. Doporuēuje se písemné podání reklamace, ve kterém
zákazník uvede své osobní údaje, pƎedmĢt reklamace a požadavek na zpƽsob jejího vyƎízení.
Reklamaēní protokol podepíše prƽvodce zájezdu, vedoucí provozovny nebo jiný CK povĢƎený pracovník i zákazník. Zákazník obdrží jedno vyhotovení tohoto reklamaēního protokolu.
8.4. V pƎípadech, kdy je reklamace posouzena jako zcela nebo z ēásƟ dƽvodná, spoēívá vyƎízení reklamace v bezplatném odstranĢní vady služby nebo v pƎípadech, kdy je to možné,
i v poskytnuơ náhradní služby. Jinak CK poskytne pƎimĢƎenou slevu z ceny vadnĢ poskytnuté
služby. Tím není dotēeno právo zákazníka v pƎípadech stanovených v právních pƎedpisech ēi
v pƎípadech výslovnĢ sjednaných s CK od smlouvy odstoupit.
8.5. CK nenese žádnou odpovĢdnost a neruēí za úroveŸ, cenu, pƎípadnĢ vzniklou škodu
u služeb a akcí nesjednaných v smlouvĢ, poƎádaných jinými subjekty, které si zákazník objedná na místĢ samém u hotelu ēi jiné organizace. NapƎ. fakultaƟvní výlety, stravování dokupované pƎímo v místĢ pobytu, služby na plážích apod.
Za pƎedmĢt reklamace se taktéž nepovažují škody a majetkové újmy vzniklé zákazníkovi, které jsou pƎedmĢtem smluvní úpravy pojistného kryơ pojišƛovny na základĢ pojistné smlouvy
o cestovním pojištĢní, ani takové škody a majetkové újmy, které jsou z rozsahu pojistného
kryơ výslovnĢ vyŸaty, pokud odpovĢdnost CK není v tĢchto pƎípadech dána ze zákona.
8.6. Zjisơ-li zákazník v prƽbĢhu zájezdu drobné vady, které je možné na místĢ odstranit, je
povinen tyto vady reklamovat okamžitým oznámením delegátovi (prƽvodci) CK nebo pƎímo
CK tak, aby tyto vady bylo možné odstranit v co nejkratší lhƽtĢ, ještĢ v prƽbĢhu zájezdu
ēi ēerpání služeb. CK upozorŸuje zákazníky na skuteēnost, že snímky ubytovacích kapacit,
jejich vybavení (vē. pƎípadných snímkƽ jednotlivých pokojƽ), snímky pláží apod., zobrazené
v jejim katalogu, jsou pouze ilustraēní. Vzhledem k tomu, že každé ubytovací zaƎízení má
nĢkolik typƽ pokojƽ, které se mohou lišit velikosơ, vybavením apod. není možné zobrazit
v katalogu všechny typy pokojƽ. Toto plaơ i pro pƎípady, kdy ubytovací zaƎízení má více objektƽ
a v katalogu je zobrazen pouze jeden z nich.
8.7. Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, prƽbĢh a následek není závislý na ēinnosƟ a postupu CK (vis major) nebo k okolnostem na stranĢ zákazníka, na základĢ kterých zákazník
zcela nebo zēásƟ nevyužije objednané, zaplacené a cestovní kanceláƎí zabezpeēené služby,
nevzniká zákazníkovi, nárok na úhradu nebo slevu z ceny tĢchto služeb.
8.8. CK neodpovídá za škodu, pokud byla zpƽsobena:
• zákazníkem
• tƎeơ osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu
• neodvraƟtelnou událosơ, které nemohlo být zabránĢno ani pƎi vynaložení veškerého úsilí,
které lze požadovat.
8.9. Výše náhrady škody za závazky z smlouvy, týkající se letecké dopravy, je omezena v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je R vázána. V letecké pƎepravĢ se tak odpovĢdnost za škodu Ǝídí Úmluvou o sjednocení nĢkterých pravidel v mezinárodní letecké dopravĢ
ze dne 28. 5. 1999 (tzv. Montrealskou úmluvou) a dále naƎízením Evropského parlamentu
a Rady Evropské unie ē. 2 027/97, ve znĢní naƎízení ē. 889/2002 ze dne 13. kvĢtna 2002
8.10. Práva a povinnosƟ zákazníka pƎi pƎepravĢ cestujících a zavazadel se Ǝídí PƎepravními
podmínkami spoleēnosƟ zajišƛující pƎepravu. Reklamaci zavazadel, odepƎení nástupu na
palubu, zmĢny tƎídy, zrušení ēi zpoždĢní letu se doporuēuje uplatnit okamžitĢ po zjištĢní
nejlépe pƎímo u pƎíslušné letecké spoleēnosƟ.
Pokud dojde pƎi pƎepravĢ ke škodĢ na zavazadlech musí být tato skuteēnost nahlášena ihned
po pƎíletu na pƎíslušném místĢ na leƟšƟ, kde musí být sepsán protokol o poškození ēi ztrátĢ
zavazadla (P.I.R.), který je nezbytný pro další jednání zákazníka s leteckou spoleēnosơ.
8.11. VyƎízení reklamace musí být provedeno nejpozdĢji do 30 dnƽ od uplatnĢní reklamace,
pokud se CK nedohodne se zákazníkem na delší lhƽtĢ.
8.12. V ostatním plaơ ustanovení obecnĢ závazných právních pƎedpisƽ.
Reklamaēní Ǝád CK je k dispozici v prostorách CK nebo na jejich webových stránkách.
9. PojištĢní
9.1. Povinné smluvní pojištĢní
CK uzavƎela pojištĢní, na základĢ kterého vzniká zákazníkovi pƎihlášenému na zájezd ve smyslu zákona ē. 159/1999 Sb. právo na plnĢní v pƎípadech, kdy CK z dƽvodu svého úpadku:
• neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraniēí do R, pokud je tato doprava
souēásơ zájezdu
• nevráơ zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v pƎípadĢ, že se zájezd neuskuteēnil, nebo
• nevráơ zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou ēásteēnĢ poskytnutého
zájezdu v pƎípadĢ, že se zájezd uskuteēnil pouze zēásƟ. SouēasnĢ s tĢmito VP pƎedává CK
zákazníkovi potvrzení pojišƛovny obsahující
název pojišƛovny, podmínky pojištĢní a zpƽsob oznámení pojistné událosƟ (doklad si vezmĢte s sebou na cestu). V pƎípadĢ, že zákazníkovi nebude poskytnuta doprava z místa pobytu
v zahraniēí zpĢt do eské republiky, pokud je tato doprava souēásơ zájezdu, poskytne pojišƛovna plnĢní zabezpeēením dopravy z místa pobytu do R vē. nezbytného ubytování a stravování do doby odjezdu. Zajisơ-li si zákazník dopravu vē. nezbytného ubytování a stravování
na vlastní náklady, poskytne mu pojišƛovna penĢžní plnĢní pouze do výše, jakou by musela
vynaložit, pokud by dopravu, ubytování a stravování zajišƛovala sama. Nároky zákazníka, které mu vznikly proƟ CK v dƽsledku neplnĢní cestovní smlouvy, pƎecházejí na pojišƛovnu, a to
až do výše plnĢní, které mu pojišƛovna poskytla.
9.2. RozšíƎené cestovní pojištĢní
V katalogových cenách zájezdu CK , pokud není uvedeno jinak, je zahrnuto základní cestovní
pojištĢní KooperaƟva pojišƛovny a.s. Vienna Insurance Group ( dále je pojišƛovna). Rozsah
pojištĢní a limity pojistného plnĢní jsou uvedeny v katalogu \ecko 2015 na str. 2. Katalog je
souēásơ VP a rovnĢž i na www.charis.cz.
KlienƟ nejsou v cenĢ zájezdƽ pojištĢni na úrazové pojištĢní , storno zájezdu, pojištĢní odpovĢdnosƟ, pojištĢní zavazadel apod. Všem klientƽm doporuēujeme uzavƎít prostƎednictvím CK rozšíƎené cestovní pojištĢní, které kryje všechny tyto pƎípady. PƎi sjednání tohoto
pojištĢní obdrží zákazník souēasnĢ s cestovní smlouvou i Pojistné podmínky. Pro zajištĢní
pojištĢní je bezpodmíneēnĢ nutné uvést na smlouvu data narození všech úēastníkƽ zájezdu.
PojištĢní musí být uzavƎeno pro všechny osoby pƎi sepsání cestovní smlouvy. PojištĢním vzni-
ká smluvní vztah mezi zákazníkem a pojišƛovnou, CK je pouze prostƎedníkem pƎi sjednávání
pojistné smlouvy. Zákazník bere na vĢdomí, že pokud nevyužije doporuēení CK uzavƎít jejím
prostƎednictvím pojištĢní, není CK povinna (nad daný zákonný rámec) cokoliv nepojištĢnému zákazníku pƎi nastalé pojistné událosƟ poskytnout a zákazník nese sám veškerá rizika
s ơm související.Cena rozšíƎeného pojištĢní pro zájezdy do 12-Ɵ dnƽ ēiní 290,-Kē/osoba/pobyt. U zájezdu typu Last minute nebo Na poslední chvíli není základní ani rozšíƎené cestovní
pojištĢní zahrnuto v cenĢ. Cena 350,-Kē/osoba/pobyt.
10. Další podmínky o nĢkterých službách
Další podmínky blíže upravují obsah a rozsah poskytovaných služeb sjednaných cestovní
smlouvou a z toho plynoucí rozsah ēi omezení odpovĢdnosƟ CK.
10.1. Ubytování a stravování
• Ubytování je obvykle možné v den pƎíjezdu po 14. hodinĢ, a v den odjezdu se pokoje
musí uvolnit do 10. hodiny dopoledne. Stravování, pokud je v cenĢ zájezdu, zaēíná první
stravovací službou, poskytovanou po ēase pƎíjezdu a konēí poslední stravovací službou,
poskytovanou pƎed ēasem odjezdu. Ve všech nabízených hotelech se domluvíte v recepci
alespoŸ jedním svĢtovým jazykem. Nabídka akƟvit a služeb poskytované hotelem zdarma
ēi za poplatek plaơ v dobĢ vydání katalogu a rozhodnuơm hotelu se mƽže v prƽbĢhu sezóny zmĢnit. ÚroveŸ a rychlost služeb poskytovaných personálem hotelƽ ( ēíšníci, barmani,
recepēní, uklízeēky,pomocné prac.síly, apod.) a ostatních zaƎízení odpovídá místním zvyklostem a mentalitĢ obyvatelstva. Proto je nutné poēítat mnohdy s menší zkušenosơ a urēitou
ležérnosơ, ale na druhou stranu ēasto s velmi pƎátelským a milým pƎístupem. CK neovlivní
jednání, chování, ēistotu, tradice, zvyklosƟ a mentalitu personálu ubytovacích zaƎízení,proto
reklamace v tomto smyslu jsou bezpƎedmĢtné. Pro výše uvedené skuteēnosƟ nelze po CK
požadovat žádnou Įnanēní kompenzaci
• Pokud zvolíte pokoj s 1–2 pƎistýlkami, poēítejte s nižším pohodlím.
• Chybí-li gumová zástĢna ve sprše zejména u studií a apartmánƽ, ale i v hotelu, není to závada ve sprše. Gumová zástĢna sice brání stƎíkání vody mimo prostor sprchy, je neprakƟcké
ji nemít, avšak nikde není žádnou normou dáno, že je to nutná souēást sprchy a že musí být
u sprchy tato gumová zástĢna zavĢšena.
• RozdĢlování pokojƽ probíhá zásadnĢ ze strany hotelu ( penzionu) a CK na nĢj nemá vliv.
• PƎi nákupu zájezdu na poslední chvíli za zvýhodnĢnou cenu akceptuje zákazník skuteēnost,
že snížení ceny a zajištĢní na poslední chvíli mƽže souviset i s nižší úrovní nĢkterých služeb
než jaké jsou zajištĢny pƎi nákupu za katalogové ceny. V tomto pƎípadĢ má zákazník nárok na
poskytnuơ všech zaplacených služeb, ale není oprávnĢn reklamovat jejich pƎípadnou nižší
kvalitu nebo zmĢnu.
• PƎi objednání stravy v hotelích je obvykle nutno objednat stejnou stravu pro všechny
osoby, které spolu sdílí pokoj, a to na celou dobu pobytu. Poēet objednaných stravovacích
služeb musí být stejný jako poēet noclehƽ a nelze uplatŸovat nárok na vrácení ēástky v pƎípadĢ, že nebylo možno nĢkterou službu poskytnout z dƽvodu pozdního pƎíjezdu ēi brzkého
odjezdu z hotelu.
10.2. Doprava
• První a poslední den zájezdu jsou urēeny pƎedevším k zajištĢní dopravy, transferƽ a ubytování a nejsou považovány za dny plnocenného rekreaēního pobytu. V tomto smyslu nelze
tudíž reklamovat event. zkrácení zájezdu.
• Z hlediska délky trvání letu mƽže let ēásteēnĢ nebo i zcela zasahovat do dne následujícího.
• CK neruēí za pƎípadné zpoždĢní z technických dƽvodƽ, z dƽvodƽ nepƎíznivého poēasí,
pƎíp. z dƽvodu pƎeơžení letových koridorƽ, komunikací, hraniēních pƎechodƽ, stávek ēi vyšší
moci; cestující musí pƎi plánování dovolené brát možnost výraznĢjšího zpoždĢní v úvahu.
V pƎípadĢ zpoždĢní nevzniká zákazníkovi právo na odstoupení od smlouvy ani na slevu ēi
jiné odškodnĢní. CK nenahrazuje služby, které nebyly v dƽsledku zmĢny termínu odletu ēi
odjezdu ēerpány.
10.3. Služby prƽvodce/delegáta
Pokud není výslovnĢ uvedeno jinak, jsou v cenĢ zájezdu služby ēeského prƽvodce,delegáta.
PovinnosƟ delegáta jsou dány mezinárodnĢ všeobecnĢ užívanou praxí, kdy se jeden zástupce CK vĢnuje zákazníkƽm ve více ubytovacích zaƎízeních v jím dosažitelné lokalitĢ. K zajištĢní
kontaktu se zákazníky užívá pƎimĢƎených prostƎedkƽ (informaēní tabule s pohotovostním
kontaktem na nĢj, stanovení úƎedních hodin, atd.)
10.4. Pláže, bazény
U jednotlivých ubytovacích zaƎízení uvádíme obvykle vzdálenosƟ tohoto zaƎízení k nejbližší
pláži. Tento údaj je pouze orientaēní a vychází vĢtšinou z údajƽ uvádĢných v propagaēních
materiálech hotelƽ, kempƽ apod., je mĢƎen vzdušnou ēarou od nejbližšího bodu ubytovacího zaƎízení smĢrem k pláži . Pláže jsou zpravidla veƎejné, pƎístupné i místním obyvatelƽm.
Nelze vylouēit sezónní výskyt moƎských trav (chaluh), medúz apod. CK neodpovídá za pƎípadné zneēištĢní pláží z klimaƟckých nebo jiných nepƎedpokládaných dƽvodƽ. Použiơ lehátek a sluneēníkƽ na pláži je obvykle za poplatek (pokud není uvedeno jinak), stejnĢ tak
využiơ rƽzných sportovních akƟvit, které jsou uvádĢny u jednotlivých ubytovacích kapacit,
pokud není uvedeno jinak.
Typy pláží:
píseēná pláž - pláž, která se skládá pƎevážnĢ ze sypkého materiálu.
- oblázková pláž - pláž, skládající se pƎevážnĢ z obroušených kamínkƽ a kamenƽ rƽzných
velikosơ.
- píseēnĢ oblázková pláž – pláž složená ze sypkého materiálu a oblázkƽ, popƎ. kamenƽ.
- kamenitá pláž se skládá z neobroušených kamenƽ rƽzných velikosơ.
Bazény
Všechny bazény podléhají hygienickým kontrolám, proto je do nich sypána tzv. bazénová
chemie. NĢkteré bazény jsou touto chemii cíƟt. Nejedná se tedy o žádný nedostatek ēi nekvalitní službu ze strany hotelu. Jde o pravidelnou chemickou údržbu bazénu. Kapacita lehátek a sluneēníkƽ vĢtšinou neodpovídá plné kapacitĢ hotelu a nelze vymáhat jejich pƎidĢlení
v pƎípadĢ obsazení celé kapacity. Velikost bazénu, jejich hloubka, chemické ošetƎení, poēet
lehátek, poēet sluneēníkƽ, bazén mimo provoz (pouze max.nĢkolik dní) ēi jiné okolnosƟ,
které CK nemƽže ovlivnit, nelze úēinnĢ reklamovat, s cílem slevy z ceny zájezdu.
10.5. Hmyz
K jižní EvropĢ patƎí i hmyz. PƎes intenzivní snahy hoteliérƽ a místních úƎadƽ se mƽže v urēitých obdobích hmyz vyskytovat. Nedoporuēuje se ponechávat v pokoji volnĢ ležet potraviny.
Dále doporuēujeme zákazníkƽm zakoupit odpuzovaēe a lapaēe na létavý ēi lezoucí hmyz do
svého ubytovacího zaƎízení. CK neruēí za standardní ēi nadmĢrný výskyt létavého ēi lezoucího hmyzu (komáƎi, brouci, cikády, apod.). Výskyt létavého a lezoucího hmyzu, místních
psƽ, místních koēek, místních ptákƽ a další místní fauny v exteriéru, není dƽvodem k úēinné
sơžnosƟ zákazníka, jehož cílem je získání slevy z ceny zájezdu
10.6. Placené služby, sejf, minibar, chladniēka, klimaƟzace, apod.
Zákazník je povinen si vyhradit dostateēnou osobní Įnanēní rezervu k úhradĢ zpoplatnĢných služeb, které v prƽbĢhu své rekreace bude ēerpat, napƎ. klimaƟzaci. Ceny tĢchto služeb
se mohou lišit od pƎípadných cen uvedených v katalogu. Cenu si urēuje pƎímo hotel ( penzion). Cena klimaƟzace se zpravidla pohybuje ve výši 5 – 8 eur/den. Doporuēujeme zákazníkƽm, aby se na výše uvedené informovali u svého prƽvodce-delegáta.
10.6. Ujma
U zákazníka, u kterého vznikly sekundární problémy, tj. nemohl využít v plné šíƎi již zaplacenou stravu, napƎ. all inclusive, nemohl využít fakultaƟvních výletƽ ēi jiných služeb, koupání,
slunĢní, atd. a to na základĢ napƎ. stƎevních a zažívacích problémƽ ēi jiných zdravotních pro-
blémƽ ēi jinak a uvádí to ve své reklamaci jako svoji újmu, nebude CK brát na zƎetel takovou
sơžnost a takovému zákazníku nepƎísluší sleva z ceny zájezdu ēi jiné Įnanēní odškodnĢní.
Újma by zákazníku v pƎípadĢ stƎevních a zažívacích problémƽ vznikla jedinĢ tehdy, pokud by
státní správou pƎíslušné zemĢ byla provedena kontrola a byla protokolárnĢ zjištĢna a úƎednĢ
zapsána stravovací ēi hygienická chyba pƎíslušného zaƎízení.V pƎípadĢ jiných problémƽ by
újma byla pƎiznána a ĮnanēnĢ odškodnĢna tehdy, pokud by byla prokazatelnĢ doložena.
PƎitom subjekƟvní pocity zákazníka a jeho rodinných pƎíslušníkƽ ēi zákazníkƽ v pƎíbuzenském
vztahu, se nepovažují za prƽkazná a doložitelná fakta.
CK neakceptuje nároky zákazníka za tzv. ztracený ēas v ēase svého zájezdu (napƎ. pƎi pƎeknihování, je nutné se pƎestĢhovat do pƽvodního ubytovacího zaƎízení, nebo pƎi ēekání
v recepci hotelu na pƎidĢlení hotelového pokoje, nebo pƎi ēekání na transférovou pƎepravu
na/z leƟštĢ, apod.), a popƎ. jím zavinĢné nevyužité služby. Tentotzv. ztracený ēas, ēi nevyužité
služby, nemohou být dƽvodem k Įnanēní kompenzaci.Pokud zákazník tvrdí, že mĢl stres ēi
utrpĢl psychickou újmu ēi tvrdí, že mĢl naprosto zkaženou dovolenou na zájezdu, musí tento
stav dƽvĢryhodnĢ prokázat.
10.7. Zvláštní požadavky
Zvláštní požadavky uvádĢné na smlouvĢ (pokoj v patƎe, s výhledem na moƎe, sedadlo
v pƎední ēásƟ autobusu) nemají charakter smluvního ujednání. CK se bude snažit tĢmto
požadavkƽm ve spolupráci s poskytovatelem služby vyhovĢt, ale pokud to nebude možné,
nelze toto reklamovat.
11. Zpracování osobních údajƽ zákazníkƽ
Zákazník souhlasí s použiơm jeho osobních údajƽ v souladu se zákonem ē. 101/2000 Sb.,
uvedených ve smlouvĢ pro potƎeby CK a jeho autorizovaných obchodních zástupcƽ, a to
výhradnĢ za úēelem zpracování údajƽ potƎebných k zájezdu a zasílání nabídek cestovního ruchu zákazníkovi. Dále zákazník prohlašuje, že je zmocnĢn a ơmto udĢluje souhlas ve smyslu
& 5 odst. 2 zák ē. 101/2000 Sb. i jménem dalších osob uvedených na smlouvĢ.
CK se zavazuje osobní údaje zlikvidovat ēi anonymizovat nejpozdĢji do tƎí mĢsícƽ ode dne
ukonēení smlouvy, s výjimkou následujících osobních údajƽ:
jména, pƎíjmení, data narození, adresy a kontaktní údaje, a to za úēelem nabízení obchodu
a služeb CK. Toto oprávnĢní má CK po dobu neurēitou.
Tyto údaje sou shromažěovány k zajištĢní objednaných služeb a vyƎízení pƎípadných reklamací. S daty manipuluje pouze CK a dále osoby ƎádnĢ proškolené, které souvisejí se zajištĢním objednaných služeb ( napƎ. pojišƛovna) nebo na základĢ plné moci autorizovaný
prodejce.
Zákazník mƽže tento souhlas kdykoliv odvolat.
12. ZávĢreēná ustanovení
12.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky vstoupily v platnost dne 15. 11. 2014 a vztahují se
na všechny zájezdy CK.
12.2. Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení smlouvy, VP nebo jiných podmínek,
které tvoƎí souēást smlouvy, nebude mít vliv na celkovou platnost ani vymahatelnost kteréhokoliv jiného ustanovení smlouvy, VP nebo jiných podmínek, které tvoƎí souēást smlouvy.
12.3. CK je oprávnĢna nakupovat služby cestovního ruchu i kompletní zájezdy od spolupracujících cestovních kanceláƎí a prodávat je pod svým jménem jako zájezdy vlastní.
13. PƎechodná ustanovení
13.1. Smluvní strany se dohodly, že uzavƎe-li zákazník smlouvu o zájezdu ve prospĢch tƎeơ
osoby, bude plnĢno pƎímo osobĢ, která smlouvu o zájezdu uzavƎela, odmítne-li tƎeơ osoba
takto nabyté právo dle smlouvy o zájezdu, nedohodne-li se CK a zákazník jinak.
Veškeré údaje a informace v tomto katalogu jsou platné v dobĢ jeho vydání.
CK nezodpovídá za jejich pƎípadné následné zmĢny. Všechna práva vyhrazena.
Dodatek k PojištĢní - bod 9
Rozsah základního cestovního pojištĢní
PojištĢní léēebných výloh v zahraniēí, asistenēní služby, repatriace
- zubní ošetƎení
- doprovázející osoba - doprava
- doprovázející osoba - ubytování
- osoba úēastnící se pohƎbu pojištĢného v zahraniēí - doprava
- osoba úēastnící se pohƎbu pojištĢné v zahraniēí - ubytování
- zprostƎedkování Įnanēní pomoci
- náklady na pƎepravu pƎi ztrátĢ nebo zniēení cestovních dokladƽ
Limity plnĢní v Kē
3 000 000
5 000
do limitu leē. výloh
10 000 (max. 2000/den)
do limitu leē.výloh
10 000 (max. 2000/den)
bez limitu
25 000
VƎele doporuēujeme sjednat si i výhodné rozšíƎené cestovní pojištĢní KooperaƟvy
pojišƛovny, a.s. Vienna Insurance Group, které obsahuje pƎedevším pojištĢní pro pƎípad
zrušení úēasƟ na zájezd. PojištĢní je nutné uzavƎít pƎi sepsání cestovní smlouvy. ZvýhodnĢná cena rozšíƎeného cestovního pojištĢní pro zákazníky cestovní kanceláƎe Charis tour ēiní
290,-Kē / osoba / pobyt.
Rozsah rozšíƎeného cestovního pojištĢní
Úrazové pojištĢní:
- smrt následkem úrazu
100 000
- trvalé následky úrazu
200 000
- tĢlesné poškození zp. úrazem
PojištĢní zavazadel
25 000
15 000
PojištĢní zpoždĢní zavazadel (za 7. a každou další hod.)
1000/hod. (max. 8000)
PojištĢní zpoždĢní letu (za 7. a každou další hod.)
1000/hod. (max. 8000)
PojištĢní odpovĢdnosƟ:
4 000 000
- cenné vĢci
50 000
PojištĢní pƎerušení cesty
10 000
Náklady na pƎepravu pƎi zmeškání odjezdu
5 000
PojištĢní nevyužité cestovní služby
10 000
PojištĢní stornovacích poplatkƽ ( 80%), max. do výše
15 000
41
Download

Všeobecné smluvní podmínky