KLEŠ OVÉ M
ÍCÍ P ÍSTROJE
VE 269A
VE 2608
VE 2606
VE 2605
VE 2604
VE 2600
UT 231
F201
F 401
C.A 6416
AC-16
PK 420
UT201
UT 206
VC-531
Specifikace:
Displej:
Rozsahy st. proudu:
Digitální kleš ový multimetr
Typická p esnost st. m ení:
M ení st ídavého proudu do 400A,
Rozsahy
ss/st nap tí:
M ení st ídavého a stejnosm rného nap tí do 600V
Typická
p
esnost ss. m ení:
M ení odporu, diod, akustický signál testu spojení
Typická p esnost st. m ení:
Bezdotyková zkouše ka nap tí
Rozsah m ení odporu:
M ení kapacity
Test propojení:
M ení kmito tu
Teplota
M ení teploty externí sondou K
Kmito et
Funkce DATA HOLD a REL
Kapacita - rozsahy
Diodový test
LCD displej
Napájení:
CAT III, 600 V
Rozm ry:
Maximální pr
r m eného vodi e 30mm
Hmotnost:
VC-520
Specifikace:
Displej:
Rozsahy st. proudu:
Digitální kleš ový multimetr
Typická p esnost st. m
M ení st ídavého proudu do 400A
Rozsahy ss. proudu:
M ení stejnosm rného proudu do 400A
M ení st ídavého a stejnosm rného nap tí do 600V Typická p esnost ss. m
Rozsahy ss/st nap tí:
M ení odporu, diod, akustický signál testu spojení
Typická p esnost ss. m
Bezdotyková zkouše ka nap tí
Typická p esnost st. m
M ení kapacity
Rozsah m ení odporu:
M ení kmito tu
Test propojení:
M ení teploty externí sondou K
Teplota
Kapacita - rozsahy
Funkce DATA HOLD a REL
Kmito et
LCD displej
Diodový test
CAT III, 600 V
Napájení:
Maximální pr
r m eného vodi e 30mm
Rozm ry:
Hmotnost:
VC-521
Specifikace:
Displej:
Rozsahy st. proudu:
Digitální kleš ový multimetr TRMS
Typická p esnost st. m
M ení TRMS st ídavého proudu do 1000A
M ení st ídavého a stejnosm rného nap tí do 600V Typická p esnost st. m
M ení odporu, diod, akustický signál testu spojení Rozsahy ss/st nap tí:
Typická p esnost ss. m
Bezdotyková zkouše ka nap tí
Typická p esnost st. m
M ení kapacity
Rozsah m ení odporu:
M ení kmito tu
Test propojení:
M ení teploty externí sondou K
Teplota
Funkce DATA HOLD , REL, MIN, MAX
Kapacita - rozsahy
Kmito et
LCD displej 3 místný
Diodový test
CAT III, 600 V
Napájení:
Maximální pr
r m eného vodi e 40mm
Rozm ry:
Hmotnost:
LCD zobrazení 4000
40/400A, rozlišení 10/100mA
(3% z .h. + 10 dig)
0.4/4/40/400/600V
(1.5% z .h. + 5 dig)
(2% z .h. + 8 dig)
4M , (2%+5d)
i nižším než 100 zvukový.sig
-20..+760°C (1,5%z .h.+5dig)
10Hz-10kHz
40n/ 400n/ 4 / 40 / 100 F
1,5V / 0,3mA
baterie 2x 1,5V AAA
200x66x37 mm
cca 205g v .baterie
3
ení:
ení:
ení:
ení:
VC-530
LCD zobrazení 4000
40/400A, rozlišení 10/100mA
(3% z .h. + 10 dig)
40/400A, rozlišení 10/100mA
(3% z .h. + 10 dig)
0.4/4/40/400/600V
(1.5% z .h. + 5 dig)
(2% z .h. + 8 dig)
4M , (2%+5d)
i nižším než 100 zvukový.sig
-20..+760°C (1,5%z .h.+5dig)
40n/ 400n/ 4 / 40 / 100 F
10Hz-10kHz
1,5V / 0,3mA
baterie 2x 1,5V AAA
200x66x37 mm
cca 205g v .baterie
3
ení:
ení:
ení:
ení:
Specifikace:
Displej:
Rozsahy st. proudu:
Typická p esnost st. m ení:
Digitální kleš ový multimetr TRMS
Rozsahy ss. proudu:
M ení TRMS st ídavého proudu do 1000A
Typická p esnost ss. m ení:
M ení stejnosm rného proudu do 1000A
Rozsahy ss/st nap tí:
M ení st ídavého a stejnosm rného nap tí do 600V Typická p esnost ss. m ení:
M ení odporu, diod, akustický signál testu spojení Typická p esnost st. m ení:
Rozsahy m ení odporu:
Bezdotyková zkouše ka nap tí
Test propojení:
M ení kapacity
Teplota
M ení kmito tu
Kapacita - rozsahy
M ení teploty externí sondou K
Kmito et
Funkce DATA HOLD , REL, MIN, MAX
Diodový test
LCD displej 3 místný
Napájení:
CAT III, 600 V
Rozm ry:
Maximální pr
r m eného vodi e 40mm
Hmotnost:
VC-531
3
LCD zobrazení 4000
600/1000A, rozlišení 0,1/1A
(3% z .h. + 10 dig)
(3% z .h. + 10 dig)
0.6/6/60/600V
(1.5% z .h. + 5 dig)
(2% z .h. + 8 dig)
4M , (2%+5d)
i nižším než 70 zvukový.sig
-20..+760°C (3%z .h.+5dig)
40n/400n/4 /40 /400 /1000 F
10Hz-10kHz
2,8V / 0,9mA
baterie 9V
232x77x39 mm
cca 271g v .baterie
3
LCD zobrazení 4000
600/1000A, rozlišení 0,1/1A
(3% z .h. + 10 dig)
600/1000A, rozlišení 0,1/1A
(3% z .h. + 10 dig)
0.6/6/60/600V
(1.5% z .h. + 5 dig)
(2% z .h. + 8 dig)
600 -60M , (1%+5d)
i nižším než 70 zvukový.sig
-20..+760°C (3%z .h.+5dig)
40n/400n/4 /40 /400 /1000 F
10Hz-10kHz
2,8V / 0,9mA
baterie 9V
232x77x39 mm
cca 271g v .baterie
F401, F403, F405 - Kleš
ové RMS multimetry Chauvin Arnoux
Základní verze F401
• TRMS m ení AC proud do 1000 A (špi kov 1500 A)
• Ší ka pásma 3 kHz p i m ení nap tí, 2kHz p i m ení proudu
• Maximální pr
r m eného vodi e 48 mm
•
ení AC a DC nap tí do 1000 V (špi kov 1400 V), odporu a kmito tu
• Test propojení s nastavitelnou prahovou hodnotou signalizace a test diod
•
ení teploty s termo lánkem typu K (pouze F401 a F403)
• Vzorkování p i st ídavých m eních 4 kHz/250 s
•
ení rozb hových proud motor a proudového rázu zát že (funkce True InRush):
• Prahová hodnota spušt ní m ení p i nulovém po áte ním zatížení 10 A
• Nastavitelná prahová hodnota spušt ní p i nenulovém zatížení:
- 100 % + (5, 10, 20, 50, 70, 100, 150 a 200 %)
• Funkce MIN/MAX a HOLD
• Kompenzace odporu m icích vodi
• Multifunk ní LC displej 10 000 digit se zobrazením 1 nam ené hodnoty
• Podsv tlení LC displeje
• Funkce automatického vypnutí po 10 minutách ne innosti
• Bezpe nostní kategorie CATIV/1000 V (dle SN EN 61010-1)
• Stupe krytí IP54 ( elisti IP40)
• Záruka 3 roky
Navíc u verze F403
•
ení AC proud do 1000A (špi kov 1500 A), DC proud do 1500A
• Korekce NULY pro DC m ení proudu pomocí tla ítka
• Funkce automatické detekce AC nebo DC m ení
• Funkce relativního REL a diferen ního X/X m ení
Navíc verze F405
•
ení AC+DC proud do 1000 A, špi kov 1500 A
•
ení AC+DC nap tí do 1000 V (špi kov 1400 V)
•
ení inného, jalového a zdánlivého výkonu jednofázových a
vyvážených t ífázových sítí
• Výpo et ú iníku PF
• Harmonická analýza s výpo tem THD s ohledem na první
harmonickou (THDf) nebo s ohledem na celkovou TRMS hodnotu
m eného signálu (THDr)
• Funkce PEAK+/PEAK•
ení sledu fází 2 vodi ovou metodou
Technická data
Zobrazení
ení
Stejnosm rný proud
(pouze F403, F405)
St ídavý proud
(do 2 kHz)
Stejnosm rné nap tí
podsv tlený LC displej, 10 000 digit
0,10 A … 1 500 A
±(1,0% z .h. +3 dig.)
0,15 A … 1 000 A, 1 500 A špi ka
±(1,0% z .h. +3 dig.)
0,00 V … 1 000 V
±(1,0% z .h. +3 dig.)
St ídavé nap tí
0,15 V … 1 000 V / 1 400 V špi ka
(do 3 kHz)
±(1,0% z .h. +3 dig.)
Odpor
0,0
… 99,99 k
±(1,0% z .h. +3 dig.)
Kmito et
U: 5,0 Hz … 19,99 kHz I: 5,0 … 2 999 Hz
±(0,4% z .h. +1 dig.)
inný, jalový a zdánlivý výkon
0,005 … 1500(1000) kW/kVAr/kVA DC(AC)
(pouze F405)
±(2,0% z .h. +3 dig.)
iník PF
-1,00 … 1,00
±(2% z .h. +2 dig)
Výpo et funkce TRUE INRUSH AC: 10 … 1 000 A / DC: 10 … 1 500 A
±(5,0% z .h. +5 dig.)
Test propojení
akustický nastavitelný od 1 do 999
Teplota (pouze F401, F403)
-60,0°C … +1 200°C
Napájení
4x 1,5 V, LR6
Elektrická bezpe nost
SN EN 61010 - CAT IV/600 V
Hmotnost / rozm ry
600 g / 92 x 272 x 41 mm
Sou ást dodávky F401 a F403:
Kleš ový multimetr dle výb ru 1 ks
icí vodi e
2 ks
icí hroty
2 ks
Termo lánek typ K
1 ks
Baterie
4 ks
enosné pouzdro
1 ks
Návod k obsluze
1 ks
Sou ást dodávky F405:
Kleš ový multimetr dle výb ru 1 ks
icí vodi e
2 ks
icí hroty
2 ks
Krokosvorka
1 ks
enosné pouzdro
1 ks
Baterie
4 ks
Návod k obsluze
1 ks
- Kleš ové RMS multimetry Chauvin Arnoux
- F201, F203, F205
Základní verze F201
• TRMS m ení AC proud do 600 A
• Ší ka pásma 3kHz
• Maximální pr
r m eného vodi e 34 mm
• M ení AC a DC nap tí do 1 000 V (špi kov 1 400 V), odporu a kmito tu
• Test propojení s nastavitelnou prahovou hodnotou signalizace a test diod
• M ení teploty s termo lánkem typu K (pouze F201 a F203)
• Vzorkování p i st ídavých m eních 4 kHz / 250 s
• M ení rozb hových proud motor a proudového rázu zát že
(funkce True InRush):
- prahová hodnota spušt ní m ení p i nulovém po áte ním zatížení 6A
- nastavitelná prahová hodnota spušt ní p i nenulovém zatížení:
100% + (5, 10, 20, 50, 70, 100, 150 a 200%)
• Funkce MIN/MAX a HOLD
• Kompenzace odporu m icích vodi
• Multifunk ní LC displej 6 000 digit se zobrazením 1 nam ené hodnoty
• Funkce automatického vypnutí po 10 minutách ne innosti
• Bezpe nostní kategorie CATIV/600 V (dle SN EN 61010-1)
• Stupe krytí IP54 ( elisti IP40)
• Záruka 3 roky
Navíc u verze F203
• M ení AC proud do 600A (špi kov 900 A), DC proud do 900 A
• Korekce NULY pro DC m ení proudu pomocí tla ítka
• Funkce automatické detekce AC nebo DC m ení
• Funkce relativního REL a diferen ního X/X m ení
• Podsv tlení LC displeje
Navíc verze F205
• M ení AC+DC proud do 600A, špi kov 900 A
• M ení AC+DC nap tí do 1 000V (špi kov 1400V)
• M ení inného, jalového a zdánlivého výkonu jednofázových a vyvážených 3f sítí
• Výpo et ú iníku PF
• Harmonická analýza s výpo tem THD s ohledem na první harmonickou (THDf) nebo
s ohledem na celkovou TRMS hodnotu m eného signálu (THDr)
• Funkce PEAK+/PEAK• M ení sledu fází 2 vodi ovou metodou
Sou ást dodávky F201 a F203:
Kleš ový multimetr dle výb ru 1 ks
icí vodi e s hroty
2 ks
Termo lánek typ K
1 ks
enosné pouzdro, baterie 9V 1 ks
Návod k obsluze 1 ks
Sou ást dodávky F205:
Kleš ový multimetr dle výb ru 1 ks
icí vodi e
2 ks
icí hroty
2 ks
Krokosvorka
1 ks
enosné pouzdro, baterie 9V 1 ks
Návod k obsluze
1 ks
F407, F607
- Kleš ové multimetry Chauvin Arnoux
Model F407
•
ení AC proud do 1000 A (špi kov 1500 A), DC proud do 1500 A
• Ší ka pásma 3 kHz p i m ení nap tí, 2 kHz p i m ení proudu
• Maximální pr
r m eného vodi e 48 mm
•
ení AC a DC nap tí do 1000 V (špi kov 1400 V), odporu a kmito tu
• Test propojení
• Vzorkování p i st ídavých m eních 4 kHz / 250 s
•
ení rozb hových proud motor a proudového rázu zát že (funkce True InRush):
- Prahová hodnota spušt ní m ení p i nulovém po áte ním zatížení 10 A
- Nastavitelná prahová hodnota spušt ní p i nenulovém zatížení:
100 % + (5, 10, 20, 50, 70, 100, 150 a 200 %)
•
ení inného, jalového a zdánlivého výkonu jednofázových a vyvážených t ífázových sítí
• Výpo et ú iníku PF/DPF
• Harmonická analýza s výpo tem THD s ohledem na první harmonickou (THDf) nebo
s ohledem na celkovou TRMS hodnotu m eného signálu (THDr)
• Harmonická analýza až do 25té harmonické
• Funkce MIN/MAX, HOLD a PEAK
• Kompenzace odporu m icích vodi
• Záznam nam ených dat do pam ti (až 3000 záznam )
• Komunikace s PC pomocí BLUETOOTH rozhraní
• Multifunk ní 3 ádkový LC displej 10 000 digit
• Podsv tlení LC displeje
• Funkce automatického vypnutí po 10 minutách ne innosti
• Bezpe nostní kategorie CATIV/1000 V (dle SN EN 61010-1)
• Stupe krytí IP54 ( elisti IP40)
• Záruka 3 roky
Sou ást dodávky F407 a F607:
Navíc u verze F607
Kleš ový multimetr dle výb ru 1 ks
icí vodi e
2 ks
icí hroty
2 ks
Krokosvorka
2 ks
Baterie
4 ks
enosné pouzdro
1 ks
SW PowerAnalyserTransfer 1 ks
Návod k obsluze cz
1 ks
•
ení AC proud do 2000A (špi kov 3000 A), DC proud do 3000A
• Ší ka pásma 3kHz p i m ení nap tí, 1kHz p i m ení proudu
• Korekce NULY pro DC m ení proudu pomocí tla ítka
• Maximální pr
r m eného vodi e 60 mm
Technická data
Zobrazení
ení
Stejnosm rný proud
F407
F607
podsv tlený LC displej, 10 000 digit
0,10 A … 1 500 A
0,10 A … 3 000 A
St ídavý proud
F407 (do 2 kHz)
F607 (do 1 kHz)
0,15 A … 1 500A, 2 000A špi ka ±(1,0% z .h.+3 dig.)
0,15 A … 2 000A, 3 000A špi ka ±(1,0% z .h.+3 dig.)
Stejnosm rné nap tí
0,00 V … 1 000 V
St ídavé nap tí(do 3 kHz)
0,15 V … 1 000 V / 1400 V špi ka ±(1,0% z .h.+3 dig.)
Odpor
Kmito et
0,0 … 99,99 k
U: 5…19,99 kHz I: 5...2999 Hz
±(1,0% z .h.+3 dig.)
±(0,4% z .h.+1 dig.)
inný, jalový a zdánlivý výkon
F407
0,005 … 1 500(1 000) kW/kVAr/kVA DC(AC)
F607
0,005 … 3 000(2 000) kW/kVAr/kVA DC(AC)
iník PF/DPF
-1,00 … 1,00 / 0,00 … 1,00
±(2,0% z .h.+3 dig.)
±(2,0% z .h.+3 dig.)
±(2% z .h. + 2 dig)
Výpo et funkce TRUE INRUSH
F407
AC: 10 … 1 000 A / DC: 10 … 1 500 A
F607
AC: 20 … 2 000 A / DC: 20 … 3 000 A
±(5,0% z .h.+5 dig.)
±(5,0% z .h.+5 dig.)
±(1,0% z .h.+3 dig.)
±(1,0% z .h.+3 dig.)
±(1,0% z .h.+3 dig.)
Test propojení
akustický signál nastavitelný od 1 do 999,9
Napájení
Elektrická bezpe nost
Hmotnost / rozm ry
F407
F607
4x 1,5 V, LR6
SN EN 61010 - CAT IV / 600 V
600 g / 92 x 272 x 41 mm
640 g / 111 x 296 x 41 mm
APPA-36II - Kleš ový multimetr
APPA-36RII - Kleš ový multimetr TRMS
• velký digitální LCD displej, zobrazení 4000
veli ina rozsah
rozlišení p esnost
ochrana
• automatická volba rozsah , duální Hallova sonda
AC A
400A, 600A
100 mA ± (1,9%+5dg)
800 A
• schopnost m ení AC/DC 600A, AC/DC 600V
DC A
400A, 600A
100 mA ± (1,5%+2dg)
800 A
AC V
400mV÷600V 0,1 mV ± (1,5%+5dg) 600 Vrms
• rozsah odporu 40 M
DC V
400mV÷600V 0,1 mV ± (0,7%+2dg)
600 V
• m ení TRUE RMS AC V / AC A (pouze 36 RII)
Odpor
400
÷40M
0,1
±
(0,9%+3dg)
600
Vrms
• akustická indikace vodivosti
Vodivost práh: p ibl. 50 , indikace: tón 2 kHz
• funkce HOLD, MAXIMUM HOLD
(hodnoty AC A a DC A jsou u modelu 36RII TRUE RMS)
• elektronické nulování v rozsahu DC A
• možnost nastavení automatického vypínání, ochrana obvodu 600V
• izolovaný vstup typu JACK
• maximální pr
r vodi e 35mm nebo 40 x 15mm
• p enosné pouzdro deluxe, tvarovaný ochranný držák
Technické údaje:
rychlost m ení
2x/1s
indikace p etížení
“OL” nebo “-OL”
indikace nízkého nap tí baterie zobrazí se ikona baterie
automatické vypínání
cca 30 min
pracovní teplota
0°C ÷ +50°C
skladovací teplota
-20°C ÷ +60°C
teplotní koeficient
0,2 x specif.p esnost / °C, <18°C, >28°C
bezpe nostní normy
IEC EN 1010-1&UL3111, CAT. III 600V
max. rozm r vodi e
pr
r 35 mm nebo 40 x 15 mm
max. otev ení kleštin
do 44 mm
napájení
desti ková baterie 9V alkalická apod.
životnost baterie
ibl. 120 h (alkalická)
rozm ry / hmotnost
86 208 43 mm / cca 360 g
APPA-138
- Kleš ový multimetr TRMS
• True RMS kleš ovy m
s rozši enymi funkcemi
• IAC/DC (1000A); UAC/DC (1000V); P (1MW)
• PF; THD; harmonicke; R; C; f; T
• Rozlišeni 10mA; 10mV; 1W; 0,01ohm; 100mF; 0,1Hz; 0,1°C
• Bargraf 60 segment ; nizkofrekven ni filtr
• Akusticky test spojitosti (do 30ohm); test diod
• max. rozm r vodi e pr.42 mm
• CAT. IV 600 V; CAT. III 1000 V
M ící rozsahy / zakladní rozlišení
Zakladní p esnost
AC/DC proud
100A, 1000A / 10mA
±(1,5% MH + 5 dig.)
AC nap ti
100V, 1000V / 10mV
±(1% MH + 5 dig.) p i 50~500Hz
DC nap ti
100V, 1000V / 10mV
±(0,7% MH + 2 dig.)
Vykon
10kW ~ 1MW / 1W
±(2,5% MH + 5 dig.)
PF (Power Factor)
-1,00 ~ 1,00 / 0,01
±3°
THD (celkove harmonicke zkresleni) 0,1% ~ 100% / 0,1%
±(3% MH + 10 dig.)
Harmonicke (1 ÷ 25)
0,1% ~ 100% / 0,1%
±(5% MH + 10 dig.)
Odpor
1k , 10k , 100k / 0,01 ±(1% MH + 3 dig.)
Kapacita
400uF, 4mF / 0,1uF
±(1,9% MH + 8 dig.)
Frekvence
20Hz ~ 10kHz / 0,1Hz
±(0,5% MH + 3 dig.)
Teplota
-50°C ~ 1000°C / 0,1°C
±(1% MH + 1°C)
Další funkce a parametry pracovni teplota a vlhkost 0°C ~ 50°C, pod 80% RH; skladovací teplota -20°C ~ 60°C;
napájení: 1 x 9V baterie (životnost 200h provozu v p ípad alkalickych baterií);
rozm ry: 87,5 x 242 x 50,5mm; hmotnost cca 470g (v etn baterie)
F 65 - Chauvin Arnoux
íslicový kleš ový multimetr pro m ení unikajících proud
Digitální zobrazení m ené veli iny TRMS
M ení st ídavého proudu do 100A AC, s rozlišením až 10 A
Ideální pro kontrolu poruch izolace
Maximální pr
r m eného vodi e 28 mm
Stín ní proti externím interferen ním signál m 70dB
Funkce MAX, REL ( ), test ropojení
Automatická volba rozsahu, +auto vypínání
P ístroj je dodáván v etn pouzdra
DIN VDE 701/702, EN 61010 catII/600V-2
Specifikace:
Displej:
ení st proudu rozsahy:
Typická p esnost st. m ení:
Kmito et:
Odpor:
Napájení:
Rozm ry:
Hmotnost:
4 místný LCD 9999
60mA/600m/10/80/100A
(1,2% z .h. + 5 dig)
5 ... 1000Hz
0.1 ... 1000
2x baterie 1,5V AAA
218 x 64 x 30 mm
cca 280 g
MD 9240
Digitální kleš ový multimetr TRMS wattmetr
M ení DC a TRMS AC nap tí do 600V
M ení TRMS AC proudu do 1000A p i 45..3100Hz
M ení odporu a propojení
M ení kmito tu
M ení teploty kontaktní sondou K
M ení PF
Specifikace:
M ení výkonu ( inný,jalový zdánlivý)
Displej:
Maximální pr
r m eného vodi e 45 mm
Rozsahy st. proudu:
P ístroj je dodáván v etn pouzdra a vodi
ení st nap tí:
Pomocné funkce HOLD/Peak
PF:
P ipojení k PC p es COM port
inný výkon:
CAT III/600V, IP50, CE
Jalový výkon:
Napájení:
Rozm ry:
Hmotnost:
3 místný LCD 6000
40, 400, 1000A
600.0 V
0.10...0.99
0..600.0kW
0..600.0VA/0..600.0kVA
2x baterie 1,5V AAA
224x78x40mm
cca 224 g
MD 9270
Digitální kleš ový multimetr TRMS
M ení unikajících proud rozlišení 10 A
M ení výkonu ( inný,jalový zdánlivý)
M ení st ídavého proudu do 150 A
M ení st ídavých nap tí až 600 V
M ení fázového úhlu, PF cos fí
Crest factor
Maximální pr
r m eného vodi e 31 mm
P ístroj je dodáván v etn pouzdra a vodi
Pomocné funkce HOLD/MIN/MAX/Peak
M ení až do 49-té harmonické
automatická volba rozsah
Specifikace:
Displej:
Rozsahy st. proudu:
ení st nap tí:
THD:
Fázový úhel:
PF - cos fí:
inný výkon:
Jalový výkon:
Napájení:
Rozm ry:
Hmotnost:
3 místný LCD
40,400mA,4,40,150A
250/600.0 V
0..99.9%/100..999%
-180.0°..-180.0°
0.00...1.00
0..9999W/10kW..999.9kW
0..9999VA/10..999.9kVA
2x baterie 1,5V AAA
212x59x37 mm
cca 225 g
- digitální kleš ový multimetr -
PROVA 2009
Popis p ístroje:
í stejnosm rné a st ídavé proudy do 2500 A, stejnosm rná a st ídavá nap tí do 600 V,
stejnosm rný a st ídavý výkon do 1200 kW. Dále m í teplotu s ext. sondou typu K, rezistanci a vodivost
s akustickým signálem. U st ídavého nap tí a proudu m í skute nou efektivní hodnotu. Je dopln n funkcemi
idržení dat (Data Hold), záchyt max. a min. hodnoty a m ení relativní hodnoty. Má jednoduché ovládání
rota ním p epína em a možnost automatického, nebo manuálního nastavení rozsah .
Nam ené hodnoty proudu lze snímat z analogového výstupu v p evodu 1 mV / 1 A nap . pro zapisova .
*
ení AC / DC proudu, AC / DC nap tí, AC / DC výkonu
* m ení rezistivity, vodivosti a teploty (s tepl. sondou typu K)
* m ení skute né RMS, analogový výstup pro proudové rozsahy
* max. pr
r vodi e 55 mm
* velký LCD displej 3 3/4 digit se stupnicí bargraph
* ochrana proti p etížení 600 V p i m ení rezistance
* nula na jeden dotyk pro m ení DC A, DC W
* automatické nebo manuální rozsahy
Pracovní podmínky:
* funkce REL, DATA HOLD, MIN/MAX
Indikace p etížení blikání íslice nejvíce vlevo
Vzorkovací rychlost 2x / 1s (displej), 20x /1s (bargraph)
Opera ní teplota 4°C až 50°C
Rozm ry 271 x 112 x 46 mm
Hmotnost 647 g (v etn baterie) 9V.
- p esný kleš ový kombinovaný multimetr -
Fluke 902
Malý a p esný kleš ový kombinovaný multimetr Fluke 902 rozši uje dosavadní adu kleš ových multimetr Fluke o
ístroj, který je speciáln ur ený pro pracovníky v oblasti tepelného hospodá ství, v trání a klimatizace. Jeho
výhodou jsou malé rozm ry, univerzálnost použití a p esnost. Multimetr umož uje provád t technik m jejich kontrolní
a servisní innost bezpe
ji, snadn ji a p esn ji.
Moderní kleš ový True-rms multimetr s max. pr. m eného vodi e 30mm
í DC, AC, R, C, teplotu, spojitost
Funkce Min. / Max., Data hold
Pro p esné m ení proudu DC v rozsahu 0...200uA a 0...600Aac
Malý a p esný multimetr
Podsvícený LCD displej ty místný
Spl uje CAT III, 600 V
Napájení - 2 ks alkalické tužkové baterie
Sou ást dodávky: Návod, m kké pouzdro, TL75 (m ící š
ry), 80BK (teplotní sonda)
Na objednávku:
H3 - pouzdro, C1600 - box na p ístroj a p íslušenství,
TL223 - SureGripp - sada zkušebních vodi ,
TL224 - SureGripp - silikonové m icí kabely,
C33 - m kké pouzdro
AC72 - sada krokosvorek,
TL71 - sada m ících kabel
- Kleš ový ampérmetr -
EX-623
Všestranné proudové klešt , které m í skute nou efektivní (díky true-RMS p evodníku). Dokonce i p i nesymetrických
signálech ukazuje p ístroj p esné hodnoty. Hodnoty se zobrazí na duálním displeji. Funkce Peak Hold umož uje spolehlivé m ení
záb rového a stejnosm rného proudu. P ídavná m ící funkce se m že využít v topená ství nebo klimatiza ní technice.
Dvojitý teplotní vstup slouží k dvojitému m ení nebo k m ení rozdíl , . infra erveného termometru 8:1 -50…+270°C.
Bezdotyková zkouše ka nap tí. Automatické vypnutí. Odolný díky gumovému obalu.
Technické parametry:
Kalibrovatelné podle
Rozsah m ení kapacity
Rozsah m ení A/AC
Rozsah m ení V/AC
Rozsah m ení A/DC
Rozsah m ení V/DC
Rozsah m ení frekvence
Základní p esnost
Displej
Teplota
Max. pr. m eného vodi e
Rozsah m ení odporu
Napájení
Kategorie p ep tí
ISO/DKD
0,01 nF - 40 mF
10 mA až 400 A
0,1 mV 600 V
10 mA - 400 A
0,01 mV až 600 V
0,001 Hz až 40 MHz
1,5 %
40 000 digit
-50 až +1 000 °C
36 mm
0,1 až 40 Mohm
Baterie 9 V
CAT III 600 V
CM-02 Prova
Digitální kleš ový multimetr
Digitální zobrazení m ené veli iny s bargrafem
M ení AC i DC proudu do 200A
Automatická indikace polarity a p etížení
P epínání rozsahu manuální i automatické
M ení ss a st nap tí, odporu a kmito tu
Nulování p ístroje pomocí tla ítka ZERO
Maximální pr
r m eného vodi e 23 mm
Indikace stavu baterie
P ístroj je dodáván v etn pouzdra
Pomocné funkce DATA HOLD a MIN/MAX
DIN VDE 00411, EN 61010-032,50081,50082
CM-03 Prova
Specifikace:
Displej:
Bargraf:
Rozsahy ss. proudu/rozlišení:
Typická p esnost ss. m ení:
Rozsahy st. proudu:
Typická p esnost st. m ení:
ení ss nap tí rozsahy:
ení st nap tí:
ení odporu:
ení kmito tu:
Teplota z K termo lánku:
Kapacita, rozsahy:
Pracovní teplota:
Napájení:
Rozm ry:
Hmotnost:
3 místný LCD
40 segment
0 ...40 A, 200 A/10mA, 100mA
(2,0% z .h. + 4 dig)
0 ...40 A, 200 A/10mA, 100mA
(1,5% z .h. + 3 dig)
40m/4V/40V/400V/600V
4V/40V/400V/600V
400/4k/40k/400k/4M/40M
0.01-100Hz/100kHz
-40°..0°/0°..400°/400°..1000°C
4n/40n/400n/4µ/40µF
-10°C ... +50°C / max 75 % RH
2x baterie 1,5 V
183 x 64 x 36 mm
cca 190 g
= CHB 5 Unitest
Kleš ový multimetr pro m ení svodových proud
Digitální zobrazení m ené veli iny s bargrafem
M ení st ídavého proudu s rozlišením až 10 A
rozsahy: 40mA/400mA/4A/40A/60A
Ideální pro kontrolu poruch izolace
Maximální pr
r m eného vodi e 30 mm
Funkce data HOLD
Automatická volba rozsahu, +auto OFF
P ístroj je dodáván v etn pouzdra
DIN VDE 701/702, EN 61010 catII/600V-2
Specifikace:
Displej:
3 místný LCD
40 segment
Bargraf:
Typická p esnost st. m ení: (1% z .h. + 3 dig)
Pracovní kmito et:
50/60Hz (40Hz-1kHz)
Napájení:
2x baterie 1,5V LR6
Rozm ry:
210 x 62 x 36 mm
Hmotnost:
cca 200 g
FT-9950
Digitální tester s otev enými elistmi
Dig. True RMS multimetr s otev enými elistmi
M ení proudu (AC i DC), nap tí (AC i DC)
M ení odporu, diod, akustický signál testu spojení
Funkce DATA HOLD a PEAK HOLD
Nulování p i m ení DC proud
Ru ní p epínání rozsah
Signalizace p etížení
Vestav ná Hallova sonda
LCD displej
CAT III, 600 V
Specifikace:
Displej:
Rozsahy ss/st proudu:
Typická p esnost ss. m
Typická p esnost st. m
Rozsahy ss/st nap tí:
Typická p esnost ss. m
Typická p esnost st. m
Rozsah m ení odporu:
Test propojení:
Pracovní teplota:
Napájení:
Rozm ry:
Hmotnost:
ení:
ení:
ení:
ení:
12mm, LCD zobrazení 1999
200A, rozlišení 0.1A
(2% z .h. + 5 dig)
(2% z .h. + 8 dig)
600V, rozlišení 1V
(0.8% z .h. + 1 dig)
(1% z .h. + 2 dig)
200 , rozlišení 0,1
(1%+2d)
i nižším než 10 zvukový.sig
0..+50°C/max 80% RH
baterie 9V
176x60x41 mm
cca 205g v .baterie
CM-07 Prova
Digitální kleš ový ampérmetr TRMS
Digitální zobrazení m ené veli iny s bargrafem
M ení ss. a st. proudu (TRMS) do 400A
Automatická indikace polarity a p etížení
Oto ný p epína pro volbu funkcí
Bezdotykové m ení kmito tu
Nulování p ístroje DC pomocí tla ítka ZERO
Maximální pr
r m eného vodi e 23 mm
Indikace stavu baterie
P ístroj je dodáván v etn pouzdra
Pomocné funkce DATA HOLD a MIN/MAX
DIN VDE 00411, EN 61010-2-032,50081,50082
Specifikace:
Displej:
Bargraf:
Rozsahy ss proudu/rozlišení:
Typická p esnost ss. m ení:
Rozsahy st. proudu:
Rozlišení:
Typická p esnost st. m ení:
Rozsahy m . kmito tu/rozl.:
esnost m ení kmito tu:
Pracovní teplota:
Napájení:
Rozm ry:
Hmotnost:
3 místný LCD
40 segment
0 ...40 A, 400 A/10mA, 100mA
(1,0% z .h. + 2 dig)
0 ... 4 A, 40A, 100 A, 400 A
1mA, 10mA, 100mA, 100mA
(1,5% z .h. + 3 dig)
100 Hz ; 100 kHz/ 0,01;100Hz
(0,5% z .h. + 2 dig)
-10°C ... +50°C/max 75% RH
2x baterie 1,5 V
183x61x36 mm
cca 190 g
ETCR 6300
ETCR 6500
- kleš ové testery unikajících proud -
Kleš ové p ístroje ady ETCR6300 a 6500 jsou speciáln ur ené na m ení velmi malých st ídavých proud s rozlišením
1uA a rozsahem 60A. Jsou konstruované podle nejnov jších technologických trend . Jejich charakteristikou jsou malé rozm ry
a výborná p esnost. Jádro kleští je vyrobené ze speciální slitiny magnetickou stínící technologií, která zabezpe uje tém
nulový vliv vn jších magnetických polí.
ístroje jsou ur eny pro práci na vodi ích s maximálním nap tím 600V. Jsou vybaveny rozhraním RS232.
Software dovoluje on-line ukládání nam ených hodnot. Automatická volba rozsah , automatické vypnutí po 5 min.
ETCR 6300
ETCR 6500
Rozsah m ení
1uA až 60A
10uA až 300A
Velikost kleští
25x30mm
34x40mm
Rozm ry
175x70x38mm
185x70x38mm
Hmotnost
120g
140g
Displej
4 místný LCD
Frekvence
50/60 Hz
esnost
1,5% + 5 dgt
Pam
99 m ení
Funkce
Peak Hold, Data Hold
Napájení
9V baterie, spot eba 5mW
Pracovní podmínky
0°C až 40°C, rH max 80%
Použité normy IEC1010-1, IEC1010-2-032, kategorie CAT III 600V
Rozsah dodávky: m ící p ístroj, kabel RS232, SW na CD,
kalibra ní list od výrobce, 9V baterie.
F 170
Digitální m ící klešt
3 3/4 místný display, rozlišení 4000
í pravou efektivní hodnotu TRMS, Automatické a ru ní p epínání rozsah
í inný ( W ), zdánlivý ( VA) a jalový ( VAr) výkon do 750kW(kVA/kVAr)
í ú iník cos, elektrickou práci ( Wh, VAh a VArh )
í proud AC do 1000A, nap tí do 750V
Záznam MIN/MAX/AVG hodnoty, funkce HOLD, Automatické vypnutí
ífázový adaptér + pouzdro - volitelné p íslušenství
Nový p ístroj F170 je v mechanicky totožném pouzdru jako F 135, má i stejný tvar a rozm r kleští. Vnit ní elektronika
a funkce jsou však nové. Za me u LCD zobrazova e, který je op t tradi
velmi kvalitní a pracuje bez problém
i p i záporných teplotách až do –15°C. Zobrazuje krom nam ených hodnot i všechny stavy p ístroje pomocí
indikátor . Nalezneme zde dva sedmisegmentové zobrazova e. Hlavní, v tší ty místný, zobrazuje proud, nap tí,
výkon, cos j a as. Menší, p timístný, slouží k zobrazení elektrické práce. Klešt mají vnit ní pr
r 52 mm a m žete
je tedy nasadit na v tšinu vodi . P ístroj je dále vybaven deseti tla ítky umíst nými ve dvou adách nad sebou,
které slouží k celkovému ovládání p ístroje. Tla ítko ON/OFF je umíst no zcela v pravé ásti t la p ístroje, a tak je
snadno palcem stisknete, když p ístroj držíte v pravé ruce. Další tla ítka jsou: „Range“ sloužící k ru nímu p epínání
rozsah . F170 má samoz ejm možnost p epínat rozsahy také automaticky. Druhé tla ítko zprava je ozna eno jako
„Energy“ a spouští se jím m ení elektrické práce. Funkci následujícího tla ítka, ozna eného „Cos “ není t eba popisovat, slouží k m ení
iníku. Posledním tla ítkem vlevo je tla ítko MIN/MAX. Spouští se jím funkce zachycení minimální, maximální a st ední hodnoty zachycené
i m ení. Režim záznamu je po stisku tohoto tla ítka indikován na displeji symbolem „R“. Protože je p ístroj vybaven hodinami reálného
asu, je zachycen do pam ti i as výskytu p íslušné hodnoty. Ve spodní ad jsou tla ítka pro volbu m ených veli in a to : V, A, Var, W a VA.
Z popisu tla ítek m žete zjistit, které veli iny lze p ístrojem m it. Krom základních, kterými jsou proud, nap tí a výkon, m í i výkon jalový
(VA) , výkon reaktan ní (Var), ú iník a kone
i elektrickou práci. Samoz ejm innou, jalovou i reaktan ní.
ístroj, na rozdíl od
mnoha jiných, i mnohem nákladn jších, m í skute nou efektivní hodnotu všech veli in (TRMS), což se v sou asné dob ukazuje jako velká
ednost, kdy jsou nejen pr myslové rozvody zna
zne išt ny harmonickými složkami. Rozsah m eného nap tí je 0-750V. Proud m žete
it ve dvou rozsazích 0-400A a 0-1000A, výkony v rozsahu 400kW a 750kW, respektive 400kVA a 750kVA i 400kVAr a 750kVAr. Ú iník je
zobrazován v pásmu –1 až +1. Elektrickou práci p ístroj zobrazuje op t ve dvou rozsazích, a to do 40MWh a 75MWh (40MVAh a 75MVAh
nebo 40MVArh a 75MVArh ). Všechny uvedené veli iny jsou m eny p i rozsahu frekvence 45-450Hz. P ístroj je tedy p ednostn ur en pro
oblast energetiky a údržby v pr myslu, ale dá se jím nap íklad m it i na vnit ních rozvodech letadel s frekvencí 440Hz. Použití p ístroje
odpovídá i osv ená konstrukce pouzdra, které je odolné proti mechanickému poškození. P ístroj je vybaven autotestem, který po zapnutí
otestuje jeho všechny funkce. Pokud je vše v po ádku, p ístroj p ejde do funkce m ení nap tí. Wattmetr Finest170 je standardn dodáván
s m kkým ochranným pouzdrem se sponou na opasek, známým z p ístroj série 130. Jako volitelné p íslušenství lze objednat adaptér pro
ení na t ífázových zát žích s vyváženým odb rem F170-3f-adap..
Kleš ové multimetry Amprobe
Kleš ové multimetry Amprobe
ETCR2000C+ ETCR2100C+
Ur ení:
- kleš ové m
e uzemn ní -
ETCR2000C a ETCR2100C jsou digitální testery ur ené pro rychlé, bezpe né a
esné m ení zemního odporu a unikajících proud za provozu bez p erušení
uzem ovacích vodi . Umož ují nastavit limitní hodnoty nap tí i proudu, p i jejich
ekro ení signalizuje p ístroj na displeji alarm. Až 50 nam ených hodnot je možné
uložit do pam ti p ístroje.
Technické vlastnosti:
Vnit ní otvor kleští:
32 65 mm (ETCR 2000C+)
32 mm (ETCR 2100C+)
Volba rozsahu:
automatická
Pam :
50 m ení
Alarm pro odpor:
1 až 199
ETCR
Alarm pro proud:
1 až -499 mA
2000C+
Ochrana:
dvojitá izolace
Napájení:
4x 1,5V AA
Pracovní teplota:
-10°C až 55°C
Hmotnost:
1120 g (ETCR 2000C)
1160 g (ETCR 2100C)
Rozm ry:
285 x 85 x 56 mm (ETCR 2000C)
260 x 90 x 66 mm (ETCR 2100C)
KEW4200
= CA6415
ETCR
2100C+
Rozsah
Rozlišení P esnost
0,010-0,099
0,001
± (1% + 0,001 )
0,10-0,99
0,01
± (1% + 0,001 )
1,0-49,9
0,1
± (1,5% + 0,001 )
50-99,5
0,5
± (2% + 0,5 )
100-199
1
± (3% + 1 )
200-395
5
± (6% + 5 )
400-590
10
± (10% + 10 )
600-1000
20
± (20% + 20 )
Proud
0,00-99 mA
1 mA
± (5% + 2 mA)
100-299 mA
1 mA
± (5% + 5 mA)
0,20-2,99 A
10 mA
± (5%+ 0,03 A)
3,00-9,99 A
10 mA
± (5% + 0,04 A)
10,00-20,00 A 10 mA
± (5% + 0,05 A)
Rozsah dodávky:
ící p ístroj, kovový kuf ík, kalibra ní smy ka 5,1 ,
výstupní protokol od výrobce, návod k obsluze, baterie.
Odpor
provedení ETCR2000 a ETCR2100 (bez C v ozna ení m í pouze odpor jinak shodné) nižžší cena na poptávku.
- kleš ové m
e uzemn ní -
C.A. 6416 , C.A. 6417
Popis funkce:
Pro spln ní podmínky m ení odporu zemni e proti “soustav ” s malým odporem lze
ení uzemn ní zredukovat na “dvoupólové“ tato redukce zna
zjednoduší situaci,
ale p esto vyžaduje rozpojit vzniklou smy ku pro vložení zdroje m ícího nap tí. tento
problém eší použití kleš ového p ístroje C.A6416/6417. Princip kleš ového m e
uzemn ní spo ívá v použití dvou vzájemn ¨nezávislých induk ních cívek-vysílací a
ijímací. První, vysílací cívka vyvolá pr tok proudu zemn ní smy kou, která je závitem
“na krátko”. Pr tok tohoto proudu následn naindukuje nap tí v druhé, p ijímací cívce.
Ze vztahu R=u/i x k (kde k je výrobní konstanta kleští p ístroje) p ístroj vypo te hledaný
odpor. Tím, že ob cívky jsou umíst ny v jedn ch kleštích a jsou magneticky izolovány,
poda ilo se firm Chauvin Arnoux vytvo it unikátní m ící p ístroj, který m í bez
rozpojení zemnící soustavy. Vzhledem k tomu, že ob cívky p ístroje musí pracovat
bez sebemenšího vzájemného rušení, je výroba tohoto p ístroje technologicky velmi
obtížná. A práv firma CHAUVIN ARNOUX tuto technologii ovládla a p edkládá
Vám tento výrobek.
Uzemn ní, jako aktivní prvek elektrické ochrany, je obecn tvo eno vzájemným
vodivým propojením více míst, která mají potenciál zem . Vícenásobným propojením
vznikají asto i složité smy ky, které komplikují m ení odporu uzemn ní klasickými
postupy. Oproti tradi ním zp sob m m ení odporu uzemn ní, nabízí v t chto p ípadech
nové kleš ové m e ady C.A.641x výhodu rychlého a zcela bezpe ného m ení za
provozu, bez p erušení uzem ovacího vodi e. M ená instalace p itom v pr hu m ení
stává trvale p ipojena k zemi.
Vlastnosti:
Pr
r kleští 35 mm
Pracovní teplota od -20°C až +55 °C
M ení skute né impedance a odporu do 1500 a 500 H
Model C.A 6417 navíc s bezdrátovou komunikaci bluetooth umož ující komunikaci se systémem Android.
Displej umož ující zobrazení odporu, unikajícího proudu, nap tí, induk nosti a interpolované impedance
P ístroje m í také unikající proud tekoucí zemni em od 0,2mA s rozlišením 1 A až do 40A
OLED displej itelný za všech sv telných podmínek v úhlu 170°
Pam pro uložení nam ených hodnot a funkci akustické výstrahy p i p ekro ení nastavených mezí
Automatický hold i otev ení elistí p ístroje
Patentovaný systém pro snadné otev ení elistí
Hodiny reálného asu
GPS lokalizace díky komunikaci se systémem Android
Konstrukce pro nejnáro jší podmínky CAT IV/600V
Automatická kalibrace m icího systému
Indikace stavu baterie
Automatické vypínání
Indikace otev ených kleští a rušivých proud
K p ístroji je možné p ikoupit kontrolní smy ku CL1
s hodnotami odpor 7,9 ./12,4 ./22 ./49,5 ./198
IP40 v souladu s IEC 359, CAT IV/600V
Rozm ry 265×95×55 mm
M ení
odporu
ení proudu
Induk nost
ení kmito tu
Rozsah
Rozlišení
esnost
0,010 - 0,099
0,001
(1,5% + 0,01 )
0,10 - 0,99
0,01
(1,5% + 2D)
1,0 - 49,9
0,1
(1,5% + 1D)
50,0 - 99,5
0,5
(2% + 1D)
100 - 199
1
(3% + 1D)
200 - 395
5
(5% + 1D)
400 - 590
10
(10% + 1D)
600 - 1150
50
cca 20 %
1200 - 1500
50
cca 25 %
0,200mA - 40,00A
1 - 500 H
2083 Hz
Po et m ení s baterií: 1440 m ení po 30s, 4xAA
PK 425 - kleš ový ampérvoltmetr s
íslicovým zobrazením -
PK 425
Ur ení:
ící ampérvoltmetr PK 425 je ur en k m ení st ídavých proud bez
nutnosti p erušení m eného obvodu a k m ení st ídavých nap tí. Pro sv j
široký rozsah m ení proud je vhodný zejména pro elektromontéry, údržbá e
a opravá e elektrických za ízení a spot ebi .
ednosti:
ení proudu bez nutnosti p erušení vodi e do 2000A
automatická volba rozsah
ístroj lze ovládat jednou rukou
údaj displeje je možno uchovat i po vyjmutí z m eného obvodu
výrobek spl uje podmínky prohlášení o shod ve smyslu zákona . 22
Sbírky a Na ízení vlády R . 168/97 a 169/97 Sbírky.
Rozsah dodávky:
ístroj PK 425, záru ní list, návod k používání
2 ks m ících š r ( ervená, erná), p epravní obal
Popis p ístroje:
ístroj je tvo en m ícím transformátorem proudu, elektronickými obvody, analogov íslicovým p evodníkem a
3 1/2 místným displejem s tekutými krystaly. Kleš ový transformátor je v horní ásti soum rn d lený a otevírá se
stiskem páky spojené s pohyblivými elistmi. Uprost ed p ístroje na jeho pravé stran je p epína m ících rozsah ,
na boku vpravo je tla ítko HOLD, které zachová údaj displeje i po vyjmutí p ístroje z m eného obvodu. Ve spodní
ásti p ístroje jsou zdí ky pro p ipojení š r p i m ení nap tí. Pouzdro p ístroje v etn krytu transformátoru je z plastické
hmoty. Elektronické obvody zajiš ují zpracování signálu z kleš ového transformátoru a nap ových d li a jsou spolu
s analogov -digitálním p evodníkem napájeny z 9V baterie. Automatická volba rozsah p epíná vyšší rozsah p i
ekro ení údaje 1999 na nižší rozsah p i údaji menším než 100. P ístroj m í st ední hodnotu, cejchován je v efektivní
hodnot pro sinusový signál p i frekvenci 50 Hz.
Technické údaje:
ící rozsahy:
proudové rozsahy:
199.9 A rozlišovací schopnost 0.1 A
1999 A rozlišovací schopnost 1 A
nap ové rozsahy:
199.9 V rozlišovací schopnost 0.1 V
600 V rozlišovací schopnost 1 V
Vnit ní odpor na nap ových rozsazích: 500 k
1
Základní p esnost:
(0.5 z nam ené hodnoty + 1 z rozsahu)
Kmito et st ídavé m ené veli iny:
proudu
40 až 100 Hz na rozsazích do 1000A
40 až 60 Hz na rozsazích nad 1000A
nap tí
40 až 400 Hz
Rozsah pracovních teplot:
0 až +40 °C
Relativní vlhkost:
5 % až 85 % p i 23 °C
Odolnost v i teplotám
-25 až +55 °C
Maximální rozm r m eného vodi e:
60mm, nebo profil 70x30mm
etížení ampérmetru:
120 % trvale, krátkodob , max. 4000A
etížení voltmetru:
120 % trvale, krátkodob , max. 1000V
Doba m ení: proud
do 1000A, trvale
do 1500A, max. 20 min.
do 2000A, max. 10 min.
nap tí
trvale
Krytí:
IP52
Hmotnost:
cca 900g
Doba nep etržitého provozu s alkalickou baterií 9V - min. 2000 hodin
Bezpe nost výrobku: p ístroj odpovídá SN EN 61010-1, t ída ochrany II,
materiálová skupina I, kategorie p ep tí III pro pracovní nap tí 1000 V,
ípadn IV pro pracovní nap tí 600 V, stupe zne išt ní 2
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) odpovídá EN 61326-1
Baterie 9V se musí na objednávce uvést zvláš .
© EXIMUS - PK425
PK 420
- kleš ový ampérvoltmetr s íslicovým zobrazením -
PK 420
Ur ení:
ící ampérvoltmetr PK 420 je ur en k m ení st ídavých proud bez nutnosti
erušení m eného obvodu a k m ení st ídavých nap tí. Pro sv j široký rozsah
ení proud je vhodný zejména pro elektromontéry, údržbá e a opravá e
elektrických za ízení a spot ebi .
ednosti:
ení proudu bez nutnosti p erušení vodi e do 200A
automatická volba rozsah
malé rozm ry
nízká hmotnost
ístroj lze ovládat jednou rukou
údaj displeje je možno uchovat i po vyjmutí z m eného obvodu
výrobek spl uje podmínky prohlášení o shod ve smyslu zákona . 22 Sbírky a
Na ízení vlády R . 168/97 a 169/97 Sbírky.
Rozsah dodávky:
ístroj PK 420, záru ní list, návod k používání
2 ks m ících š r ( ervená, erná), p epravní obal
Popis p ístroje:
ístroj je tvo en m ícím transformátorem proudu, elektronickými obvody, analogov íslicovým p evodníkem
a 3 1/2 místným displejem s tekutými krystaly. Kleš ový transformátor je v horní ásti nesoum rn d lený a otevírá
se stiskem páky spojené s pohyblivými elistmi. Uprost ed p ístroje na jeho pravé stran je p epína m ících rozsah ,
na boku vpravo je tla ítko HOLD, které zachová údaj displeje i po vyjmutí p ístroje z m eného obvodu. Ve spodní
ásti p ístroje jsou zdí ky pro p ipojení š r p i m ení nap tí. Pouzdro p ístroje v etn krytu transformátoru je z plastické
hmoty. Elektronické obvody zajiš ují zpracování signálu z kleš ového transformátoru a nap ových d li a jsou
spolu s analogov -digitálním p evodníkem napájeny z 9V baterie. Automatická volba rozsah p epíná vyšší rozsah p i
ekro ení údaje 1999 na nižší rozsah p i údaji menším než 100. P ístroj m í st ední hodnotu, cejchován je v efektivní
hodnot pro sinusový signál p i frekvenci 50 Hz.
Technické údaje:
ící rozsahy:
proudové rozsahy:
19.99 A rozlišovací schopnost 0.01 A
199.9 A rozlišovací schopnost 0.1 A
nap ové rozsahy:
199.9 V rozlišovací schopnost 0.1 V
600 V rozlišovací schopnost 1 V
Vnit ní odpor na nap ových rozsazích: 500 k
1
Základní p esnost:
(0.5 z nam ené hodnoty + 1 z rozsahu)
Kmito et st ídavé m ené veli iny:
proudu
40 až 100 Hz
nap tí
40 až 400 Hz
Rozsah pracovních teplot:
0 až +40 °C
Relativní vlhkost:
5 % až 85 % p i 23 °C
Odolnost v i teplotám
-25 až +55 °C
Maximální rozm r m eného vodi e:
28mm, nebo profil 30x20mm
etížení ampérmetru:
120 % trvale, krátkodob , max. 1000A
etížení voltmetru:
120 % trvale, krátkodob , max. 1000V
Doba m ení proud i nap tí: trvale
Krytí:
IP52
Hmotnost:
cca 500g
Doba nep etržitého provozu s alkalickou baterií 9V - min. 2000 hodin
Bezpe nost výrobku: p ístroj odpovídá SN EN 61010-1, t ída ochrany II,
materiálová skupina I, kategorie p ep tí III pro pracovní nap tí 1000 V,
ípadn IV pro pracovní nap tí 600 V, stupe zne išt ní 2
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) odpovídá EN 61326-1
Baterie 9V se musí na objednávce uvést zvláš .
© EXIMUS - PK420
Digitální m ící kleš ové p ístroje ady VE 26xx
VE 2600
Použití VE 2600:
Digitální m icí klešt jsou ur eny p edevším pro m ení nap tí, proudu a odpor
i instalaci a opravách elektrických sítí, elektrických spot ebi a za ízení.
Hlavní výhodou je m ení proudu bez p erušení vodi e.
ené veli iny VE 2600:
St ídavý proud:
0,1 až 1000 A
St ídavé nap tí:
1 až 750 V
Stejnosm rné nap tí:
1 až 1000 V
Odpor:
1 až 2000 M (p i použití externího zdroje 500 V)
odpor do 75 (zkrat) je indikován zárove akusticky
Základní údaje VE 2600:
Zobrazení LCD displej s délkou stupnice 1999
Automatické p epínání polarity, indikace vybití baterie.
Indikace nep ipojeného odporu p i m ení odpor
Rychlost m ení: 2.5 m ení za 1 sec
Maximální pr
r obemknutého kruhového vodi e 57 mm
Maximální rozm r obemknutého obdélníkového vodi e 70 x 18 mm
Funkce Data Hold - pam nam ené hodnoty pro m ení v místech, kde není vid t na displej
Funkce Max - pam maximální nam ené hodnoty
Napájení: baterie 9 V typ 6F22, doba provozu s jednou baterií: 300 hodin s alkalickou baterií
Krytí IP40 dle IEC 529, rozm ry 276.5 x 90.5 x 47 mm, hmotnost: 500 g v etn baterie.
VE 2604
Použití VE 2604:
Digitální m icí klešt jsou ur eny p edevším pro m ení nap tí, proudu, odpor , frekvence
i instalaci a opravách elektrických sítí, elektrických spot ebi a za ízení.
Hlavní výhodou je m ení proudu bez p erušení vodi e.
ené veli iny VE 2604:
St ídavý proud:
0.01 až 1000 A
St ídavé nap tí:
0.1 až 750 V
Stejnosm rné nap tí:
0.1 mV až 1000 V
Frekvence:
1 Hz až 32 kHz
Odpor:
0.1 až 30 M (p i použití externího zdroje 500 V)
odpor do 75 (zkrat) je indikován zárove akusticky
Základní údaje VE 2604:
Zobrazení LCD displej s délkou stupnice 3200, bargraf 34 segment
Automatické p epínání polarity, indikace vybití baterie
Indikace nep ipojeného odporu p i m ení odpor
Rychlost m ení: 2 m ení za 1 sec
Maximální pr
r obemknutého kruhového vodi e 57 mm
Maximální rozm r obemknutého obdélníkového vodi e 70 x 18 mm
Funkce Data Hold - pam nam ené hodnoty pro m ení v místech, kde není vid t na displej
Funkce Peek - m ení špi ek m eného AC proudu
Napájení: baterie 9 V typ 6F22, doba provozu s jednou baterií: 200 h s alkalickou baterií
Krytí IP40 dle IEC 529, rozm ry 276.5 x 90.5 x 47 mm, hmotnost: 500 g v etn baterie.
Pracovní podmínky pro adu VE 26xx:
Referen ní teplota:
18 až 28 °C
Pracovní teplota:
0 až 50 °C
Skladovací teplota:
-20 až 60 °C
Relativní vlhkost:
max. 70 %
íslušenství p ístroj ady VE 26xx:
ící vodi e - ervený a erný
Baterie 9V vložená v p ístroji
Návod k obsluze
Pouzdro kožené záv sné se suchým zipem
© EXIMUS - KLEŠT VE2600, VE2604
Digitální m ící kleš ové p ístroje ady VE 26xx
VE 2605
Použití VE 2605:
Digitální m icí klešt jsou ur eny p edevším pro m ení nap tí, proudu, frekvence a odpor p i instalaci a opravách
elektrických sítí, elektrických spot ebi a za ízení. Hlavní výhodou je m ení proudu bez p erušení vodi e.
ené veli iny VE 2605:
St ídavý proud:
0,1 až 1000 A
Stejnosm rný proud: 0,1 až 1000 A
St ídavé nap tí:
1 až 750 V
Stejnosm rné nap tí: 1 až 1000 V
Kmito et:
10 Hz až 40 kHz
Odpor:
1 až 200 k
odpor do 75
Test polovodi ových p echod - diod
(zkrat) je indikován zárove akusticky
Základní údaje VE 2605:
Displej LCD 3 1/2 místný, max. tení 1 999
Automatické nastavení nuly, zm na znaménka polarity - indikováno (-)
Indikace p epln ní displeje, poklesu nap tí napájecí baterie
Rychlost m ení 0,4 s, Funkce Data - Hold,
Automatická zm na rozsahu p i m ení frekvence
Akustický signál pro m ení malých odpor , Doba provozu s dobrou baterií 100 hod,
Maximální pr
r obemknutého kruhového vodi e 57 mm
Maximální rozm r obemknutého obdélníkového vodi e 70 18 mm
Krytí IP40 dle IEC 529, rozm ry 276.5 90.5 47 mm, hmotnost p ístroje 540 g
Standardní dodávka - m ící klešt , m ící vodi e, baterie 9V, pouzdro se zipem, návod na obsluhu.
VE 2606
Použití VE 2606:
Digitální m icí klešt jsou ur eny p edevším pro m ení nap tí, proudu TRMS, frekvence, odpor a kapacity p i instalaci
a opravách elektrických sítí, elektrických spot ebi a za ízení. Hlavní výhodou je m ení proudu bez p erušení vodi e.
ené veli iny VE 2606:
St ídavý proud:
0,1 až 1000 A TRMS
Stejnosm rný proud: 0,1 až 1000 A
St ídavé nap tí:
40 mV až 750 V
Stejnosm rné nap tí: 100 mV až 1000 V
Kmito et / Kapacita: 1 Hz až 400 kHz / 1pF až 40 F
Odpor:
0,1 až 40 M odpor do 75 (zkrat) je indikován zárove akusticky
Test polovodi ových p echod - diod
Základní údaje VE 2606:
Displej LCD 3 3/4 max. tení 4000 (9999 p i m ení frekvence)
Sloupcový ukazatel (bargraf) 42 segment , 20 m ení za sec
ící rozsahy voleny automaticky (autorange)
Automatická indikace polarity (indikuje se =), nastavení nuly
Indikace p epln ní displeje, poklesu nap tí napájecí baterie
Rychlost m ení 0,5 sec (1 sec pro m ení kmito tu a kapacity)
Funkce Data - Hold,
Funkce Peak (m ení max. hodnot, max hold, vrcholových)
ení maximálních a minimálních hodnot, pr
rování
Akustická indikace m ení malých odpor
Doba provozu s dobrou baterií 100 hod
Maximální pr
r obemknutého kruhového vodi e 57 mm
Maximální rozm r obemknutého obdélníkového vodi e 70 18 mm
Krytí IP40 dle IEC 529, rozm ry 276.5 90.5 47 mm, hmotnost p ístroje 500 g
Standardní dodávka - m ící klešt , m ící vodi e, baterie 9V, pouzdro se zipem, návod na obsluhu.
© EXIMUS - KLEŠT VE2605, VE2606
Digitální m ící kleš ové p ístroje ady VE 26xx
VE 2608
Použití VE 2608:
Digitální m icí klešt jsou ur eny p edevším pro m ení nap tí, proudu TRMS, frekvence, odpor a kapacity
i instalaci a opravách elektrických sítí, elektrických spot ebi a za ízení.
Hlavní výhodou je m ení proudu bez p erušení vodi e.
ené veli iny VE 2608:
St ídavý proud:
0,1 až 1000 A TRMS
Stejnosm rný proud: 0,1 až 2000 A
St ídavé nap tí:
40 mV až 750 V
Stejnosm rné nap tí: 100 V až 1000 V
Kmito et:
1 Hz až 400 kHz
Kapacita:
1pF až 40 F
Odpor:
0,1 až 40 M
odpor do 75 (zkrat) je indikován zárove akusticky
Test polovodi ových p echod - diod
Základní údaje VE 2608:
Displej LCD 3 3/4 místný maximální tení 9000
Sloupcový indikátor (bargraf) 42 segment , 20 m ení za vte inu
Automatické p epínání rozsah , nastavení nuly
Automatické vyhodnocení polarity s indikací znaménka (-)
Indikace p epln ní displeje, poklesu napájecí baterie
Rychlost tení p evodníku 0,5 sec (1 sec pro m ení frekvence a kapacity)
Funkce Data hold, Peak - m ení maximálních hodnot st ídavého proudu
Funkce m ení maxima a minima,m ení pr
rných hodnot
Akustický signál p i m ení malých odpor
Doba provozu s dobrou baterií 100 hod
Maximální pr
r obemknutého kruhového vodi e 57 mm
Maximální rozm r obemknutého obdélníkového vodi e 70 18 mm
Krytí IP40 dle IEC 529, rozm ry 276.5 90.5 47 mm, hmotnost p ístroje 540 g
Standardní dodávka - m ící klešt , m ící vodi e, baterie 9V, pouzdro se zipem, návod na obsluhu.
Pracovní podmínky pro adu VE 26xx:
Referen ní teplota: 18 až 28 °C
Pracovní teplota: 0 až 50 °C
Skladovací teplota: -20 až 60 °C
Relativní vlhkost: max. 70 %
íslušenství p ístroj ady VE 26xx:
M ící vodi e - ervený a erný
Baterie 9V vložená v p ístroji
Návod k obsluze
Pouzdro kožené záv sné se suchým zipem
Digitální m ící kleš ové p ístroje ady VE 26xx
© EXIMUS - KLEŠT VE2608
KEW 2031
KEW 2431
Kleš ové miniampérmetry-KYORITSU
KEW 2033
od 5.525,-K
od 2.620,-K
od 10.465,-K
Ur ení:
Tato miniaturní m idla odpovídají norm SN EN 61010-2-032 CAT III. Pr
r kleští je 24 mm.
Svou konstrukcí a elektrickými parametry odpovídají zákonu . 22 Sbírky a Na ízení vlády R .168/97 a 169 Sbírky.
KEW 2031 - ur en pro m ení st ídavých proud . Má dva m ící rozsahy 20/200A. Vybaven funkcí „HOLD“ a automatické
vypínání m idla. P esnost m ení 2% + 5D. P epínání rozsah je
ní.
KEW 2033 - ur en pro m ení AC/DC proudu. Má dva m ící rozsahy 40/300 A. P epínání rozsah je automatické, je
vybaven funkcí „HOLD“ a má automatické vypínání m idla, což šet í životnost napájecí baterie. Tla ítko „ 0 ADJ“
automaticky nastavuje nulu displeje p i m ení stejnosm rného proudu.
KEW 2431 - ur en pro m ení unikajících st ídavých proud a st ídavých proud do 200 A. Je vybaven funkcí „HOLD“ a
má automatické vypínání m idla, což šet í životnost baterie. Tla ítko WIDE 50/60 Hz eliminuje vliv harmonických na
esnost m ení. P epínání rzsah je ru ní. Na rozsahu 20 mA je možno m it unikající proud výkonových tepelných
St ídavý proud 200/2000A, PEAK HOLD, Nap tí s s/st 20/200/750/1000V,
spot ebi do 15 mA.
5075,KEW2002PA
Technické parametry:
AC proud
Rozsah m ící rozsah
esnost
KEW 2033
40 A
0-40 A
1 % 4D
(50-60 Hz)
300 A 20 - 300 A
2.5% 4D
(20 Hz - 1 kHz)
200 - 300 A
3,5%
(50 - 60 Hz) 4%(20Hz-1kHz)
DC proud
40 A
0-40A
1% 4D
KEW 2033
300 A 20 - 300 A
1.5% 4D
200 - 300 A
3%
KEW2002R
KEW2003A
KEW2009A
KEW2010
KEW2016R
KEW2017
KEW2027
KEW 2431 AC proud Rozsah 20mA; 200mA; 200A
KEW2037
esnost
40-400Hz 5%+6D;
%+6D; 5%+4D
esnost v módu WIDE 50-60 Hz
2%+4D; 5%+4D KEW2300R
bez WIDE
50-60 Hz 3%+5D; 3%+5D;
5%+5D
KEW2413F
Maximální nap tí v obvodu u všech m idel je 300 V AC.
Pr
r kleští je 24 mm.
Rozm ry m idel jsou 147x59x25 mm. Hmotnost je 100g.
Napájení: 2 ks baterií 1,5 V LR 44 nebo SR 44.
Rozsah dodávky: 2 ks napájecích baterií, pouzdro, návod
k obsluze.
KEW2415
KEW2417
KEW2432
KEW2433
KEW2433R
KEW2434
KEW2608A
Zm na cen podle aktuálního
kurzu Euro / CZK
© EXIMUS - KEW 2031, 2033, 2431
KEW5000
KEW5001
KEW8141
KEW8042
KEW8043
odpor 0-200ohm, frekvence 40Hz-1kHz, analogový výstup, klešt 55m
St ídavý proud 200/2000A, TRUE RMS, PEAK HOLD,Nap tí ss /st
20/200/750/1000V, odpor 0-200ohm, frekvence 40Hz-1kHz, analogový
výstup, klešt 55m
St ídavý/ Stejnos m rný proud 200/2000A, Nap tí ss /st 20/200/750/1000V,
odpor 0-200ohm, frekvence 40Hz-1kHz
St ídavý/ Stejnos m rný proud 200/2000A, Nap tí ss /st 20/200/750/1000V,
odpor 0-200ohm, frekvence 40Hz-1kHz, PEAK HOLD, kleš t 55m
Nap tí Ss/St , mini klešt s externí zobr. jednotkou, s s I 2/20A, st
200mA/2A/20A, analogový výstup
St ídavý proud 200/2000A, TRUE RMS, frekvence 40Hz-1kHz, klešt 55mm
3 3/4St ídavý proud 200/600A st ídavé nap tí 200/750V, odpor 0-200ohm,
frekvence 40Hz-1kHz, provoz. teplota -10 až +50C
3 3/4 Kleš . multimetr, st proud TRMS 200/600A, st ídavé nap tí 200/750V,
odpor 0-200ohm, frekvence 40Hz-1kHz, provozní teplota -10až+50C
3 3/4 místa , TRMS s možnos tí vypnutí, PEAK, HOLD, Ss/ st proud do 1000A
/ 600A, nap tí ss/s t do 600V, odpor 0-4kohmy, frekvence 0-3kHz
Digitální kleš ový ampérmetr TRMS s otev enými kleš t mi, rozsah 0 až 100A
AC / DC, rozlišení 0,1A, indikace p ítomnosti nap tí na vodi i
Stejnos m rné/St ídavé klešt s velkým rozsahem a pr
rem kleští
68mm,s s/st 200mA/2/20A/200A/1000A, analogový výstup ss/st , PEAK
HOLD 100/10msec.
3 1/2 místa,St ídavý proud 20mA/2A/100A, st nap tí 500V,frekvence 40Hz1kHz, napájení 2x1,5V
3 3/4 místa TRMS, vod odolný, proud 200mA/2A/20A/200A/500A (citlivost
0,1mA), krytí IP 57, provoz teplota -10 až +50 st.C, klešt 40mm
Digitální kleš ové Am pérmetry pro unikající proudy3 3/4 mís ta rozsahy 2mA,
20mA a 100A St ídavých, kleš t 40mm
Digitální kleš ové Am pérmetry pro unikající proudy 3 3/4 místa rozsahy 2mA,
20mA a 100A St ídavých, kleš t 40mm
Digitální kleš ové Am pérmetry TRUE RMS pro unikající proudy 3 3/4 místa
rozsahy 2mA, 20mA a 100A St ídavých, klešt 40mm
Digitální kleš ové Am pérmetry pro unikající proudy 3 3/4 místa rozsahy
40mA, 400mA a 100A St ídavých, klešt 28mm
Ru kový p ístroj s DATA DOLD , proud 6A/15A/60A/150A/300A, nap tí
150/300/600V, teplota -20-+150 s t.C
Záznamník unikajících proud s krátkou dobou
Záznamník unikajících proud s dlouhou dobou
Kleš e pro unikající proudy 24mm
Kleš e pro unikající proudy 40mm
Kleš e pro unikající proudy 68mm
5815,9245,10970,12790,tel.
2360,4100,tel.
3000,9725,tel.
tel.
10990,9680,10250,5550,1745,8495,9110,tel.
5655,tel.
PD 10
PD 10
- pojistková hlavice (E27) -
Ur ení:
Pojistková hlavice umož uje m ení proudu procházejícího pojistkovou vložkou chrán ného
elektrického vedení po zašroubování do spodku pojistky. P i obemknutí smy ky na hlavici
pojistky kleš ovým p ístrojem m žeme m it proud.
Technické údaje:
Jmenovité nap tí
Jmenovitý proud
Rozsah pracovních teplot
Zkušební nap tí
500 V
25 A
-20 °C až 60 °C
4 kV
Pojistkové hlavice lze používat k m ení krátkodob na nezbytn
nutnou dobu. Po ukon ení m ení musí být pojistková hlavice
PD10 nahrazena p vodní hlavicí.
PD 11
PD 11
- pojistková hlavice (E33) -
Ur ení:
Pojistková hlavice umož uje m ení proudu procházejícího pojistkovou vložkou chrán ného
elektrického vedení po zašroubování do spodku pojistky. P i obemknutí smy ky na hlavici
pojistky kleš ovým p ístrojem m žeme m it proud.
Technické údaje:
Jmenovité nap tí
Jmenovitý proud
Rozsah pracovních teplot
Zkušební nap tí
500 V
63 A
-20 °C až 60 °C
4 kV
Pojistkové hlavice lze používat k m ení krátkodob na
nezbytn nutnou dobu. Po ukon ení m ení musí být
pojistková hlavice PD11 nahrazena p vodní hlavicí.
PD 20
AC-16
- sníma proudu Ur ení:
Sníma proudu umož uje m ení proudu
jednofázových spot ebi kleš ovými p ístroji bez
nutnosti rozpojování m eného obvodu v pom ru
×1 nebo ×10. P i uvedených pom rech se musí údaj
ode tený na kleš ovém p ístroji násobit konstantou
×1 nebo ×0,1.
Technické údaje:
Jmenovité nap tí
Jmenovitý proud
Rozsah pracovních teplot
Zkušební nap tí
250 V
16 A
-20 °C až +40 °C
2 kV
Sníma e proudu je dovoleno používat ve spojení s elektrickým spot ebi em pouze na nezbytn nutnou dobu pot ebnou
k zjišt ní proudu spot ebi e.
© EXIMUS - PD10, PD11, PD20
PK465
PK460, PK460.1, PK465, PK465.1 - kleš ové transformátory s volitelným p evodovým pom rem,
PK460, PK460.1- vodi pr 28mm, 30x20mm - rozsah 500A, 300A ; PK465, PK465.1- vodi pr 60mm, 70x30mm - rozsah 1000A, 2000A
PK460
Download

Klešťové přístroje katalog