Ceník pro firemní zákazníky
O2 Mobilní hlasová služba
O2 Mobilní internetové připojení
Paušální služby
Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP)
Platnost od 21. 6. 2014
O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, www.o2.cz
IČ 60193336, DIČ CZ60193336, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322
Ceník O2 Mobilní hlasová služba
a O2 Mobilní internetové připojení pro firemní zákazníky
1. OBECNÁ USTANOVENÍ
Síť O2 - veřejná mobilní telefonní síť společnosti O2 Czech Republic a.s. (O2)
Firemní zákazník - firemním zákazníkem se rozumí zákazník, který je fyzickou osobou podnikající dle právních předpisů
nebo právnickou osobou. Cenové podmínky a služby upravené tímto ceníkem jsou určeny pro využívání v rámci
podnikatelské činnosti anebo činnosti, pro níž byla právnická osoba založena.
Vyúčtování služeb účastníkovi - zahrnuje cenu za uskutečněná spojení a měsíční paušál dle příslušného tarifu. Je
vystaveno dle tohoto Ceníku vždy v cenách bez DPH a na tuto cenu je následně uplatněna sazba DPH dle zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Tarif - vámi vybraný soubor služeb, obsahující sazbu za spojení a měsíční paušál.
Cena za spojení - cena za uskutečněné hovory a zprávy dle příslušných sazeb. U sazeb určených časovou jednotkou je
cena účtována dle stanovených minimálních časových intervalů. V rámci daného spojení je vždy účtován každý započatý
interval.
Měsíční paušál - pravidelně účtovaný poplatek příslušného tarifu.
Mezinárodní sazba - vnitrostátní sazba navýšená o mezinárodní příplatek. Uplatní se při volání z účastnického čísla ze sítě
O2 na čísla s předvolbou jinou než +420.
Speciální sazba - sazba za odchozí hovory a SMS, která je pro všechny tarify stejná. Neuplatňují se volné jednotky.
Sazba za SMS uvedená v rámci jednotlivých tarifů - sazba za odchozí SMS do mobilních sítí operátorů v rámci ČR,
nevztahuje se na SMS účtované speciální sazbou.
Spojení do O2 - sazba za spojení na účastnická čísla O2 Mobilní hlasové služby a služby Bleskmobil, Gorila a Bonerix.
Volné minuty/bezplatné hovory - bezplatné volání po stanovený počet minut nebo pro daný směr a dobu volání, které se
uplatňuje v průběhu daného zúčtovacího období na vnitrostátní sazbu účtovaných hovorů. Neuplatňuje se na volání na čísla
zpoplatněná speciální sazbou. Pokud není stanoveno jinak, volné minuty se počítají i na bezplatné hovory a převádí se do
následujícího zúčtovacího období.
V případě, že je tarif používán jen část zúčtovacího období (aktivace, změna tarifu nebo jeho složení v průběhu zúčtovacího
období, rozdělení/sloučení účtu, odpojení na prázdniny, atd.), může být využita pouze poměrná část volných minut.
Převáděné volné minuty se uplatňují před aktuálními volnými minutami stejného typu. Převáděné volné minuty, které lze
čerpat i na Videovolání, se v případě, že nebudou čerpány na Videovolání, uplatňují až po vyčerpání volných minut
příslušného zúčtovacího období.
Volné SMS/bezplatné SMS - bezplatné SMS, které se uplatňují v průběhu daného zúčtovacího období na odchozí textové
zprávy do všech mobilních sítí v ČR. Pokud není výslovně stanoveno jinak, převádějí se volné SMS do následujícího
zúčtovacího období. V případě, že je tarif používán jen část zúčtovacího období (např. z důvodu aktivace, změny tarifu v
průběhu zúčtovacího období, rozdělení/sloučení účtu, odpojení na prázdniny atd.), může být využita pouze poměrná část
volných SMS.
FUP – objemový limit stažených a odeslaných dat. Počítá se po 30denních oknech (FUP období), která se počítají od data
aktivace, resp. poslední změny nastavení služby. Po uplynutí se objem dat nuluje.
Minimální plnění - zaváže-li se účastník při využití Speciální nabídky k Minimálnímu plnění (MP) v určité výši, je povinen
platit měsíčně paušální částku nejméně odpovídající zvolenému MP. Pokud účastník v příslušném zúčtovacím období využije
služeb (vyjma platebních transakcí) v celkové výši, která přesahuje nebo je rovna zvolenému MP, poskytne O2 účastníkovi
slevu v plné výši paušální částky MP. Jinak je účastníkovi vystaveno vyúčtování, jehož celková částka odpovídá MP; částky
platebních transakcí nejsou do výše MP zahrnuty. V případě kombinace závazků k různým Minimálním plněním u stejného
telefonního čísla je sleva u každého Minimálního plnění počítána vždy samostatně.
Přesměrování hovoru - služba umožňuje přesměrovat příchozí hovory do Hlasové schránky nebo na jiné účastnické číslo v
ČR (předvolba +420). Volitelně lze nastavit buď přesměrování okamžité (příchozí spojení je přesměrováno ihned, hovor není
vůbec spojen na původně volané číslo), anebo podmíněné v různých modifikacích (k přesměrování dochází až poté, co
účastník původně volaného čísla hovor nepřijme anebo při nedostupnosti volaného). Bližší informace o službě jsou uvedeny
na stránce www.o2.cz.
Zneužití výhod poskytovaných v rámci tarifu nebo marketingové akce - zneužitím se mimo jiné rozumí
(a) umělé nebo automatické generování hovorů nebo zpráv,
(b) užívání výhody primárně za účelem získání jakéhokoliv jiného finančního či jiného prospěchu účastníka, popř. třetí strany,
přesahujícího poskytnutou výhodu, a to na úkor O2,
(c) využívání výhody v rozsahu přesahujícím maximální předpokládatelné chování účastníka, za které se považuje objem 10
000 minut volání nebo 10 000 SMS/MMS za zúčtovací období (počet jednotek se poměrně krátí v případě kratšího účtování
konkrétní výhody či ceny za konkrétní balíček než je zúčtovací období).
O2 má v případě zneužití právo zpoplatnit účastníka běžnou sazbou dle tarifu O2 ZERO, ledaže účastník poskytne O2
uspokojivé vysvětlení, že se jednalo o standardní využití služby. Zneužití je zakázané.
Způsob platby
Bezhotovostně z bankovního účtu (tj. inkaso s možností stanovení limitu, minimální výše limitu je 500 Kč na účastnické
číslo), převodem nebo složenkou. Platbu inkasem z bankovního účtu (dále jen „platba inkasem“) je možno zavést nejméně
na dobu 3 po sobě jdoucích zúčtovacích období. Zavedení nebo zrušení platby inkasem musí účastník oznámit O2
nejpozději 7 pracovních dní před koncem zúčtovacího období, za něž má být platba poprvé nebo naposledy provedena.V
případě, že platba inkasem z bankovního účtu neproběhne z důvodu na straně účastníka nebo banky, má se za to, že
účastník bude hradit vyúčtování za poskytnuté služby jiným způsobem. O2 je v takovém případě oprávněna účastníkovi
zrušit službu platba inkasem z bankovního účtu.
O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, www.o2.cz
Platnost od:
21.6.2014
IČ 60193336, DIČ CZ60193336, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322
Strana 2/43
Ceník O2 Mobilní hlasová služba
a O2 Mobilní internetové připojení pro firemní zákazníky
Jednorázové poplatky a měsíční paušály za služby vztahující se k SIM kartě
služby
Aktivační poplatek (SIM), příp. poplatek za převzetí čísla (převod účastnictví)*1
Aktivace PIN manažer
Aktivace Personal SMS
Aktivační poplatek B identity na SIM kartě Komb
Číslo na přání
Dočasné odpojení SIM karty na prázdniny - max. 12 měsíců po úhradě dlužných vyúčtování
bez DPH
Hlasová schránka pro mobil - Expres Plus - měsíční paušál
Hlasová schránka pro mobil - Expres Fax - měsíční paušál
Identifikace zlomyslných volání (cena za 1 - 5 čísel)
Mobil+ (účtuje se při nákupu datového zařízení za zvýhodněnou cenu stávajícím
zákazníkem)
Odeslání upomínky pro včasné nezaplacení vyúčtování
Úhrada vyúčtování na O2 prodejně – za každou jednotlivou fakturu
Předplacený kredit při převodu telefonního čísla na O2 kartu
Reaktivace po úhradě dlužných vyúčtování
Reaktivace odchozích hovorů (zapojení po omezení služeb)
Reaktivace SIM po krádeži (u Duo SIM Smart za každou SIM) - neúčtuje se u placené
výměny SIM
SIM karta Kombi – základní měsíční paušál (účtován A identitě)
Služba Duo SIM SMART – měsíční paušál
Výměna SIM karty za SIM kartu - neúčtuje se u výměny MicroSIM/NanoSIM
Tištěné vyúčtování aktivované po 5.12.2013
Zasílání tištěného vyúčtování doporučenou poštou *2
Jednorázový tištěný podrobný účet - max. 2 zúčtovací období zpětně
Pravidelný tištěný podrobný účet (výpis hovorů) - měsíční paušál
Opis vyúčtování
Zálohování kontaktů na paměťové médium účastníka
Zlaté číslo - snadno zapamatovatelné číslo
Změna tarifu - druhá a další změna za zúčtovací období
Změna čísla
*1 Aktivační poplatek je poplatek spojený s náklady na aktivaci služby a distribuci SIM karty.
*2 Od 1.6.2014 nelze nově sjednat.
s DPH
81,82
49,59
49,59
0,95
1000,00
99,00
60,00
60,00
1,15
1210,00
100,00
121,00
28,00
95,00
208,26
33,88
114,95
252,00
0,83
1,00
150,00
65,29
247,93
499,00
49,59
181,50
79,00
300,00
603,79
60,00
81,82
99,00
79,00
95,00
81,82
15,70
17,00
99,00
78,51
29,75
81,82
5000,00
81,82
499,00
95,59
114,95
99,00
19,00
20,57
119,79
95,00
36,00
99,00
6050,00
99,00
603,79
Přehled druhů spojení a způsob účtování v ČR
Druh hovoru
Způsob účtování
Volné minuty / SMS
Odchozí hovory a Videovolání
Vnitrostátní sazba dle tarifů
Uplatní se
Odchozí hovory na Barevné linky a do
Hlasové schránky (960 xxx xxx)
Vnitrostátní sazba do pevné sítě dle tarifů
Uplatní se
Platební transakce
Speciální sazba
Neuplatní se
Vnitrostátní sazba do pevné sítě dle tarifů +
mezinárodní příplatek
mezinárodní sazba za Videovolání
Uplatní se na vnitrostátní
sazbu
Speciální sazba
Neuplatní se
Speciální sazba
Neuplatní se
Datové a faxové spojení
Speciální sazba
Neuplatní se
Komunikace s Hlasovou schránkou
Sazba „Hlasová schránka“
Uplatní se
Odeslání SMS/MMS z O2 SIM karty
Vnitrostátní sazba dle tarifů
Uplatní se
Odchozí mezinárodní hovory
Odchozí Mezinárodní Videovolání
Odchozí hovory na Informační a
Operátorské služby
Odchozí mezinárodní hovory - služba
NetCall *55
Neuplatní se
O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, www.o2.cz
Platnost od:
21.6.2014
IČ 60193336, DIČ CZ60193336, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322
Strana 3/43
Ceník O2 Mobilní hlasová služba
a O2 Mobilní internetové připojení pro firemní zákazníky
Druh hovoru
Způsob účtování
Odeslání SMS z O2 SIM karty do pevné
sítě a na zahraniční čísla
Odeslání MMS z O2 SIM karty na
zahraniční čísla
Volné minuty / SMS
Sazba 5,00 Kč s DPH (4,13 bez DPH)
Neuplatní se
Sazba 9,50 Kč s DPH
Neuplatní se
SMS z Internetu – placené
Vnitrostátní sazba dle tarifů
Uplatní se
Zpráva zaslaná pomocí Personal SMS
Sazba dle jednotlivých tarifů
+ 1,21 Kč s DPH (1,00 Kč bez DPH)
Uplatní se na tarifní sazbu
Informace o nové zprávě s možností výběru
Sazba „Hlasová schránka“
- zpětné volání na vlastní mobilní telefon
WAP (602 900 927)
Mobile Internet (602 900 009)
Odeslání hlasové zprávy z Hlasové
schránky
Uplatní se
Speciální sazba
Neuplatní se
Jako jednotlivé druhy odchozích hovorů
Uplatní se
Odeslání faxové zprávy z Faxové schránky Jako jednotlivé druhy odchozích hovorů
Uplatní se
Tísňová volání:
112 - Tísňová linka
150 - Hasiči
155 - Záchranná služba
156 - Městská policie
158 - Policie ČR
Linky veřejných služeb:
116 000 - Horká linka pro případy
pohřešovaných dětí
116 111 - Linka bezpečí pro děti a mládež
116 123 - Linka důvěry poskytující
emocionální podporu
*11 - O2 linka
*34 - O2 Videovolání (Videohovor)
čísla s předvolbou 800
- Bezplatné informační linky v ČR
čísla s předvolbou 972
- Síť Českých drah
čísla s předvolbou 973
- Síť Ministerstva obrany
čísla s předvolbou 974
- Síť Ministerstva vnitra
čísla s předvolbou 95
- Ostatní neveřejné sítě
91x xxx
- volání na 91x - IP telefonie
Bílá linka - čísla s předvolbou 840, 841,
842, 847, 848 a 849
Modrá linka - čísla s předvolbou 81, 83,
843, 844, 845, 846, 855
Nezpoplatňuje se
(čísla je možné volat pouze z nabité O2 SIM
karty)
---
Nezpoplatňuje se
---
Nezpoplatňuje se
Nezpoplatňuje se
-----
Nezpoplatňuje se
---
Sazba za volání do O2 dle tarifů
Uplatní se
Sazba za volání do O2 dle tarifů
Uplatní se
Sazba za volání do O2 dle tarifů
Uplatní se
Vnitrostátní sazba do pevné sítě dle tarifů
Uplatní se
Vnitrostátní sazba do pevné sítě dle tarifů
Uplatní se
Vnitrostátní sazba do pevné sítě dle tarifů
Uplatní se
Vnitrostátní sazba do pevné sítě dle tarifů
Uplatní se
O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, www.o2.cz
Platnost od:
21.6.2014
IČ 60193336, DIČ CZ60193336, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322
Strana 4/43
Ceník O2 Mobilní hlasová služba
a O2 Mobilní internetové připojení pro firemní zákazníky
2. O2 MOBILNÍ HLASOVÁ SLUŽBA
Tarify služby
Profil
Tarif
Měsíční paušál
590,00
713,90
bez DPH
Profil
s DPH
Volání/
Volání
videovolání O2
pevná síť
mobil
2,50
3,03
4,40
5,32
Volání /
videovolání
ostatní sítě
SMS
MMS
Hlasová
schránka
4,40
5,32
1,90
2,30
7,80
9,44
1,00
1,21
▪ Ceny za vnitrostátní sazby jsou v Kč za minutu/SMS/MMS. Účtuje se první minuta celá a dále pak po 30 sekundách.
VARIO
Tarif
Měsíční paušál
Volání/ videovolání
ČR
SMS
MMS
Hlasová schránka
190,00
229,90
4,40
5,32
1,90
2,30
3,90
4,72
1,00
1,21
bez DPH
VARIO
s DPH
▪ Ceny za vnitrostátní sazby jsou v Kč za minutu/SMS/MMS. Účtuje se první minuta celá a dále pak po 30 sekundách.
Profil, VARIO - meznárodní hovory a videohovory
Volání a videovolání
Profil, VARIO zóna
bez DPH
1
2
3
4
5
6
▪ Uvedené ceny jsou v Kč za 1 minutu. Účtuje se každá započatá minuta.
▪ Seznam zemí s rozdělením do jednotlivých zón je uvedený v Příloze č. 1.
s DPH
10,31
16,85
32,50
45,00
80,00
200,00
12,48
20,39
39,33
54,45
96,80
242,00
Archiv tarifů
▪ Níže uvedené tarify je možné od 1.7.2013 nově aktivovat pouze pro účastníky, kteří mají Rámcovou dohodu o
zvýhodněných obchodních podmínkách při odběru služeb uzavřenou do 11.4.2013.
O2 Business
Tarif O2 Business
Business
30
Business
120
Business
150 *1
Business
300
Business
360 *1
Business
600
Business
1200
Business
Nonstop
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
Volné
minuty
30
120
150
300
360
600
1 200
0
Měsíční
paušal
Volání
a videovolání /
O2 mobil a pevná síť
Volání a
videovolání /
Ostatní sítě
SMS
MMS
Hlasová
schránka
195,00
235,95
575,00
695,75
600,00
726,00
1000,00
1210,00
1050,00
1270,50
1700,00
2057,00
2900,00
3509,00
1400,00
1694,00
3,50
4,24
3,00
3,63
2,20
2,66
2,70
3,27
2,00
2,42
2,50
3,03
1,50
1,82
0,00
0,00
5,50
6,66
4,60
5,57
4,20
5,08
4,20
5,08
3,00
3,63
3,00
3,63
1,50
1,82
3,90
4,72
1,50
1,82
1,50
1,82
1,50
1,82
1,50
1,82
1,50
1,82
1,50
1,82
1,50
1,82
1,50
1,82
7,80
9,44
7,80
9,44
7,80
9,44
7,80
9,44
7,80
9,44
7,80
9,44
7,80
9,44
7,80
9,44
2,00
2,42
2,00
2,42
1,00
1,21
2,00
2,42
1,00
1,21
2,00
2,42
2,00
2,42
2,00
2,42
▪ Ceny za vnitrostátní sazby jsou v Kč za minutu/SMS/MMS. Účtuje se první minuta celá a dále pak po 30 sekundách.
▪ Tarif O2 Business 150, Business 360 je určen pouze pro firemní zákazníky s platnou Rámcovou dohodou uzavřenou
nejméně na dobu 24 měsíců.
▪ Po řádném splnění závazku mohou firemní zákazníci využívat zvolený tarif i po uplynutí sjednané doby.
▪ Pro firemní zákazníky s platnou Rámcovou dohodou uzavřenou nejméně na dobu 24 měsíců jsou tarify nabízeny mimo
režim Speciální nabídky (tj. bez závazku).
▪ Speciální nabídku tarifů O2 Business nelze kombinovat s jinou Speciální nabídkou s výjimkou Speciální nabídky nákupu
mobilního telefonu se závazkem řádně užívat služeb O2 nejméně po dobu 24 měsíců. V případě porušení podmínek
Speciálních nabídek je účtována smluvní pokuta pouze ze Speciální nabídky nákupu mobilního telefonu.
▪ U všech O2 Business tarifů se nevyčerpané volné minuty převádějí do následujícího zúčtovacího období.
O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, www.o2.cz
Platnost od:
21.6.2014
IČ 60193336, DIČ CZ60193336, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322
Strana 5/43
Ceník O2 Mobilní hlasová služba
a O2 Mobilní internetové připojení pro firemní zákazníky
▪ Volání se sazbou 0 Kč/min v rámci tarifu O2 Business Nonstop se nevztahuje na mezinárodní a roamingová volání, a to jak
příchozí, tak odchozí, na jakákoliv volání na čísla se zvláštním tarifem (např. barevné linky), na jakákoliv datová volání a
volání ze SIM karet umístěných v jiných než (i) v koncových zařízeních jako jsou mobilní telefony a (ii) v zařízeních určených
výhradně pro používání koncovými účastníky pro volání dalším účastníkům. V případě porušení tohoto ustanovení je O2
oprávněna naúčtovat spojení uskutečněná prostřednictvím GSM brány dle sazeb tarifu O2 Business 30.
▪ Využívání zvoleného tarifu nesmí účastník zneužívat k jednáním v rozporu s platnými předpisy nebo Všeobecnými
podmínkami poskytovatele, zejména s povinnostmi podle jejich odstavců 4.1 písm. e), 4.2 písm. c), 4.2 písm. d). Za každý
případ porušení povinností podle uvedených odstavců je poskytovatel oprávněn vyúčtovat zákazníkovi smluvní pokutu ve výši
70.000,- Kč za každou SIM kartu a každé zúčtovací období, v němž došlo alespoň k jednomu takovému porušení.
Poskytovatel si vyhrazuje právo omezit nebo přerušit poskytovaní všech služeb na mobilním účastnickém čísle účastníka, na
kterém je užíván tarif O2 Business Nonstop, v případě zneužití nebo podezřeni na zneužití služeb, které jsou předmětem dle
těchto OP. V případě porušení těchto OP si poskytovatel vyhrazuje právo zpětně doúčtovat účastníkovi částku odpovídající
škodě, která byla poskytovateli tímto porušením způsobena.
*1 Tento tarif je určen výhradně pro účastníky s uzavřenou Rámcovou dohodou.
O2 Business MAX
Tarif O2 Business MAX
Business
30 MAX
Business
120 MAX
Business
150 MAX *1
Business
300 MAX
Business
360 MAX *1
Business
600 MAX
Business
bez DPH
Nonstop MAX
s DPH
Business
Unlimited*3
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
Volné
minuty
40
160
220
370
450
800
400 *2
0
Měsíční
paušál
Volání
a videovolání /
O2 mobil a pevná síť
Volání a
videovolání /
Ostatní sítě
SMS
MMS
Hlasová
schránka
195,00
235,95
575,00
695,75
600,00
726,00
1000,00
1210,00
1050,00
1270,50
1700,00
2057,00
1550,00
1875,50
2900,00
3509,00
3,50
4,24
3,00
3,63
2,20
2,66
2,70
3,27
2,00
2,42
2,50
3,03
0,00
0,00
0,00
0,00
5,50
6,66
4,60
5,57
4,20
5,08
4,20
5,08
3,00
3,63
3,00
3,63
3,90
4,72
0,00
0,00
1,50
1,82
1,50
1,82
1,50
1,82
1,50
1,82
1,50
1,82
1,50
1,82
1,50
1,82
0,00
0,00
7,80
9,44
7,80
9,44
7,80
9,44
7,80
9,44
7,80
9,44
7,80
9,44
7,80
9,44
7,80
9,44
2,00
2,42
2,00
2,42
1,00
1,21
2,00
2,42
1,00
1,21
2,00
2,42
2,00
2,42
2,00
2,42
▪ Ceny za vnitrostátní sazby jsou v Kč za minutu/SMS/MMS. Účtuje se první minuta celá a dále pak po 30 sekundách.
▪ Tarif O2 Business 150 MAX, O2 Business 360 MAX je určen pouze pro firemní zákazníky s platnou Rámcovou dohodou
uzavřenou nejméně na dobu 24 měsíců.
▪ Tarify O2 Business MAX (kromě výše uvedeného Business 150 MAX, O2 Business 360 MAX) mohou využít firemní
zákazníci při podpisu smlouvy se závazkem řádně užívat služby O2 po dobu 24 měsíců. Poruší-li firemní zákazník svůj
závazek do 7.2.2014, má O2 dle čl. 13.7 VP právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši součtu měsíčních paušálů za
všechny započaté měsíce zbývající do konce závazku ze Speciální nabídky, nejméně však ve výši 150 Kč za každý započatý
měsíc. Zbývající doba závazku se počítá podle důvodu, který nastal. Tedy od podání žádosti o předčasné ukončení Speciální
nabídky či od podání žádosti o přerušení poskytování služeb. Bude-li firemní zákazník v prodlení s úhradou vyúčtování déle
než 65 dnů, začne zbývající doba závazku bežet uplynutím výpovědní doby, v ostatních případech okamžikem porušení
závazku.
▪ Poruší-li účastník svůj závazek po 7.2.2014, má O2 dle čl. 13.7 VP právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši jedné pětiny
součtu měsíčních paušálů (dle aktuálního paušálu vč. DPH) zbývajících do konce doby závazku, včetně již započatého
měsíce. Smluvní pokuta se účtuje bez DPH. Bude-li účastník v prodlení s úhradou vyúčtování déle než 65 dnů, počítá se
zbývající doba závazku ode dne uplynutí výpovědní doby.
▪ Pokud účastník po 7.2.2014 požádá o zrušení Speciální nabídky před uplynutím doby závazku dle čl. 13.5 VP, je O2
oprávněna mu vyúčtovat úhradu za předčasné ukončení (paušální odškodnění) ve výši jedné pětiny součtu měsíčních
paušálů (dle aktuálního paušálu vč. DPH) zbývajících do konce doby závazku, včetně již započatého měsíce. Zbývající doba
závazku se počítá ode dne uplynutí výpovědní doby, v ostatních případech okamžikem zrušení Speciální nabídky.
▪ Účastník, který si zřídí tarify O2 Business MAX po 1.7.2011 může užívat tyto tarify pouze v režimu Speciální nabídky
zvýhodněného tarifu podmíněné závazkem řádně užívat služby O2 po dobu 24 měsíců, a pokud si účastník po uplynutí doby
závazku nesjedná závazek znovu, O2 je oprávněna změnit mu tarif na tarif z řady O2 Business odpovídající jeho naposledy
užívanému tarifu. Účastník, který si zřídil tarify O2 Business MAX do 30.6.2011, může zvolený tarif využívat i po uplynutí doby
závazku mimo režim Speciální nabídky.
▪ Speciální nabídku tarifů O2 Business MAX nelze kombinovat s jinou Speciální nabídkou
▪ Změna tarifu v rámci tarifní řady O2 BUSINESS MAX je možná kdykoliv, přičemž v takovém případě se firemní zákazník
zavazuje řádně využívat sjednané služby po zbývající dobu závazku. Změna tarifu na tarif z jiné tarifní řady je možná po
uplynutí 18 měsíců závazku, a to pouze na tarif, který je poskytován v režimu Speciální nabídky zvýhodněného tarifu nebo
Speciální nabídky zvýhodněného telefonu, přičemž v takovém případě se firemní zákazník zavazuje řádně využívat sjednané
služby po dobu součtu zbývajícího závazku a nového závazku.
▪ U všech O2 Business MAX tarifů se nevyčerpané volné minuty nepřevádějí do následujícího zúčtovacího období.
▪ Využívání zvoleného tarifu nesmí účastník zneužívat k jednáním v rozporu s platnými předpisy nebo Všeobecnými
podmínkami poskytovatele, zejména s povinnostmi podle jejich odstavců 4.1 písm. e), 4.2 písm. c), 4.2 písm. d). Za každý
případ porušení povinností podle uvedených odstavců je poskytovatel oprávněn vyúčtovat účastníkovi smluvní pokutu ve výši
70.000,- Kč za každou SIM kartu a každé zúčtovací období, v němž došlo alespoň k jednomu takovému porušení.
O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, www.o2.cz
Platnost od:
21.6.2014
IČ 60193336, DIČ CZ60193336, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322
Strana 6/43
Ceník O2 Mobilní hlasová služba
a O2 Mobilní internetové připojení pro firemní zákazníky
▪ Volání se sazbou 0 Kč/min v rámci tarifu O2 Business Nonstop MAX a O2 Business Unlimited se nevztahuje na
mezinárodní a roamingová volání, a to jak příchozí, tak odchozí, na jakákoliv volání na čísla se zvláštním tarifem (např.
barevné linky), na jakákoliv datová volání a volání ze SIM karet umístěných v jiných než (i) v koncových zařízeních jako jsou
mobilní telefony a (ii) v zařízeních určených výhradně pro používání koncovými účastníky pro volání dalším účastníkům. V
případě porušení tohoto ustanovení je O2 oprávněna naúčtovat spojení uskutečněná prostřednictvím GSM brány dle sazeb
tarifu O2 Business 30 MAX.
*1 Tento tarif je určen výhradně pro účastníky s uzavřenou Rámcovou dohodou.
*2 Balíček 400 volných minut na volání do sítě T-Mobile a Vodafone.
*3 U tarifu O2 Business Unlimited je v ceně měsíčního paušálu zahrnut poplatek za tarif O2 Internet v Mobilu M.
Magnetické tarify O2
O2
SMS
O2
BRONZ
O2
SILVER
O2
GOLD
O2
PLATINUM
O2
DIAMANT
180,00
217,80
180,00
217,80
555,00
671,55
890,00
1076,90
1590,00
1923,90
3100,00
3751,00
0
0
150
30
0
0
100
10
0
200
20
0
400
40
0
1000
100
0
Tarif
Měsíční
paušál
Volné minuty
bez DPH
s DPH
Z toho na Videovolání max.
Volné SMS
Volání / O2 mobil
4,30
(5,20)
4,30
(5,20)
3,80
(4,6)
3,30
(3,99)
2,90
(3,51)
2,70
(3,27)
Volání / Ostatní sítě
6,70
(8,11)
6,70
(8,11)
5,60
(6,78)
4,90
(5,93)
4,50
(5,45)
3,90
(4,72)
SMS
1,90
(2,30)
1,90
(2,30)
1,90
(2,3)
1,90
(2,30)
1,90
(2,30)
1,90
(2,30)
MMS
7,80
(9,44)
7,80
(9,44)
7,80
(9,44)
7,80
(9,44)
7,80
(9,44)
7,80
(9,44)
Videovolání
4,92
(5,95)
4,92
(5,95)
4,92
(5,95)
4,92
(5,95)
4,92
(5,95)
4,92
(5,95)
Hlasová schránka
2,00
(2,42)
2,00
(2,42)
2,00
(2,42)
2,00
(2,42)
2,00
(2,42)
2,00
(2,42)
▪ Ceny za vnitrostátní sazby jsou v Kč za minutu/SMS/MMS. Účtuje se první minuta celá a dále pak po sekundách.
O2 ZERO
ZERO
Měsíční paušál
Volání do všech
sítí
SMS
MMS
Videovolání
Hlasová
schránka
0,00
0,00
6,50
5,37
2,00
1,65
5,60
4,63
6,50
5,37
2,42
2,00
s DPH
bez DPH
▪ Ceny za vnitrostátní sazby jsou v Kč za minutu/SMS/MMS. Účtuje se každá započatá minuta. V případě volání do hlasové
schránky se účtuje první minuta celá a dále po sekundách.
▪ Na jedno IČ je možné aktivovat maximálně 3 SIM s tarifem ZERO.
▪ Pokud bude mít účastník po dobu 12 po sobě jdoucích měsíců na SIM kartě s tarifem ZERO nulovou útratu, je O2
oprávněna poskytování O2 Mobilní hlasové služby ukončit.
O2 Individual
Tarif
Individual
bez DPH
s DPH
Minimální plnění
Volání (mobilní
a pevná síť)
SMS
MMS
Videovolání
Hlasová
schránka
150,00
181,50
6,00
7,26
2,50
3,03
7,80
9,44
4,92
5,95
2,00
2,42
Tarif
Individual
WAP / O2
(minuty) *1
WAP / O2 (kB)
*2
WAP/ostatní
(minuty) *1
WAP/ostatní
(kB) *3
Mobile Internet
(minuty)
Mobile Internet
(kB)
bez DPH
0,84
1,02
0,00
0,84
1,02
0,59
0,71
4,00
4,84
0,10
0,12
s DPH
Balíčky k tarifu O2 Individual
Balíčky tarifu
Individual
25
minut
50
minut
150,00
181,50
295,00
356,95
50
SMS
SMS
100
SMS
100,00
121,00
180,00
217,80
bez DPH
s DPH
Balíčky tarifu
Individual
bez DPH
s DPH
Balíčky tarifu
Individual
Volné minuty *4
100
200
minut
minut
1140,00
1379,40
2200,00
2662,00
200
SMS
10
MMS
MMS
20
MMS
50
MMS
300,00
363,00
65,00
78,65
125,00
151,25
250,00
302,50
590,00
713,90
WAP - volné kB
500
kB 1000
kB
500
minut
20
minut
50
minut
Přístup na internet a e-mail
100
1000
2000
minut
kB
kB
5000
kB
O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, www.o2.cz
Platnost od:
21.6.2014
IČ 60193336, DIČ CZ60193336, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322
Strana 7/43
Ceník O2 Mobilní hlasová služba
a O2 Mobilní internetové připojení pro firemní zákazníky
bez DPH
s DPH
75,00
90,75
75,00
90,75
150,00
181,50
150,00
181,50
200,00
242,00
75,00
90,75
100,00
121,00
150,00
181,50
▪ Ceny za vnitrostátní sazby jsou v Kč za minutu/SMS/MMS/kB. Účtuje se první minuta celá, dále po sekundách.
▪ Zvolené jednotky se nepřevádějí do dalšího zúčtovacího období.
*1 U vytáčeného spojení (CSD, HSCSD) se prvních pět minut neúčtuje. Každá další započatá minuta je účtována sazbou
0,84 Kč bez DPH (1,02 Kč s DPH). Sazba za přenášené kB je uplatněna již od počátku spojení.
*2 Tato cena neplatí pro sekci erotika, pro přístup do této sekce je nutné mít aktivováno časové předplatné. Rovněž neplatí
pro služby stažení obsahu (např. vyzvánění, pozadí). Tyto služby jsou účtovány dle části Ostatní a doplňkové služby Ceníku
O2 Mobilní hlasová služba a O2 Mobilní internetové připojení.
*3 Nižší sazbou jsou účtovány informace O2 Active, ostatní obsah je podle cenové úrovně WAP ostatní. Sazba za kB je
uplatněna od začátku spojení jak při CSD, tak při GPRS/UMTS spojení.
*4 Při zakoupení 200 a více volných minut získá účastník navíc 20 volných minut pro volání v síti O2. Při zakoupení 500
minut na celé zúčtovací období získáte za každou další minutu volání nad tento rámec zvýhodněnou sazbu 2,50 Kč za minutu
bez DPH (3,03 Kč s DPH) na volání v síti O2.
O2 Tandem
Tarif
*1
*2
Měsíční paušál
Volné minuty do sítě O2 *2
do sítě O2
(po8:00 - volání v Tandemu *3
na ostatní
20:00
do sítě O2
Mimo špičku
volání v Tandemu *3
(po-pá) 20:00-8:00
na ostatní
víkendy/svátky
mobilní a pevné sítě
SMS
v Tandemu
mobilní a pevné sítě
Vždy
MMS
v Tandemu
Videovolání
Hlasová schránka
Sleva pro mateřskou kartu uvnitř skupiny Tandem z
ceny na volání do sítě O2
Počet možných
Tandem Tarify
SIM karet Tandem
Špička
pá)
2
O2
Tandem A
O2
Tandem B
O2
Tandem C
0,00
19,00
(22,99)
10 minut
5,00
(6,05)
3,75
(4,54)
6,00
(7,26)
(3,63)
3,00
2,25
(2,72)
5,00
(6,05)
2,00
(2,42)
1,50
(1,82)
7,80
(9,44)
(7,08)
5,85
4,92
(5,95)
2,50
(3,03)
0,00
(22,99)
19,00
10 minut
5,00
(6,05)
3,25
(3,93)
6,00
(7,26)
(3,63)
3,00
1,95
(2,36)
(6,05)
5,00
2,00
(2,42)
1,30
(1,57)
7,80
(9,44)
(6,13)
5,07
4,92
(5,95)
(3,03)
2,50
0,00
(22,99)
19,00
10 minut
(6,05)
5,00
2,50
(3,03)
(7,26)
6,00
3,00
(3,63)
1,50
(1,82)
5,00
(6,05)
2,00
(2,42)
1,00
(1,21)
7,80
(9,44)
3,90
(4,72)
4,92
(5,95)
2,50
(3,03)
25%
35%
50%
O2 Tarify
Tandem A
O2 Bronz, O2 SMS, O2 Individual, O2 Simple 240, Business 30 (včetně jejich MAX
verzí)
Tandem B
O2 Silver, O2 Gold, O2 Optimum, O2 Simple 600, Business 120, Business 150,
Business 360 (včetně jejich MAX verzí), Business 300
Tandem C
O2 Platinum, O2 Diamant, O2 Simple 980, O2 Simple 1350, O2 Simple 1980,
Business 300 MAX, Business 600, Business 1200, Business Nonstop, Business
Unlimited (včetně jejich MAX verzí)
3
▪ Ceny za vnitrostátní sazby jsou v Kč za minutu/SMS/MMS/kB bez DPH (s DPH).
Účtuje se první minuta celá, dále po sekundách.
▪ Účastník může aktivovat nejvýše dva tarify Tandem.
▪ Na telefonní číslo s tarifem O2 Tandem A, O2 Tandem B, O2 Tandem C se nevztahují bezplatné volné minuty a SMS
zprávy.
▪ Ke službě O2 Tandem lze aktivovat bezplatnou funkci Tandem Limit, která umožňuje nastavit z mateřské SIM karty pro
dceřinou SIM kartu orientační limit pro počet minut odchozích hovorů a odeslaných SMS zpráv ze sítě O2. Po překročení
limitu dojde k blokování odchozího volání a odesílání SMS zpráv. Limit se nevztahuje na další služby jako WAP, Infotext,
MMS, Hry, Loga, Ikony, Melodie ani na platební transakce (prostřednictvím Premium SMS, audiotex aj.). Kontrola dosažení
limitu probíhá v pravidelných intervalech, mezi dvěma termíny kontroly proto může dojít k překročení limitu.
*1 Tuto nabídku již nelze aktivovat.
*2 V rámci měsíčního poplatku účastník získává 10 volných minut do sítě O2 mobil. Poplatek se vztahuje na nově aktivované
nebo reaktivované Tandem karty, při jakékoliv změně tarifu v rámci Tandemu i při změně tarifu mateřské SIM karty.
*3 Všechny druhy volání včetně odesílání SMS a MMS ze SIM karty Tandem na mateřskou SIM kartu nebo volání mezi
dvěma SIM kartami Tandem stejného účastníka. Na volání z mateřské SIM karty na SIM karty Tandem v rámci stejného
účastníka je uplatněna procentuální sleva odpovídající typu volané SIM Tandem.
O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, www.o2.cz
Platnost od:
21.6.2014
IČ 60193336, DIČ CZ60193336, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322
Strana 8/43
Ceník O2 Mobilní hlasová služba
a O2 Mobilní internetové připojení pro firemní zákazníky
3. DOPLŇKOVÉ SLUŽBY
Internet v mobilu
Tarif
FUP
Maximální
rychlost
stahování
Maximální
rychlost
odesílání
Měsíční cena
bez DPH
s DPH
Internet v mobilu S
200 MB
42 Mb/s
21 Mb/s
151,25
125,00
Internet v mobilu M
1,5 GB
42 Mb/s
21 Mb/s
303,00
250,41
Internet v mobilu L
3 GB
42 Mb/s
21 Mb/s
505,00
417,36
Internet v mobilu XL
10 GB
110 Mb/s
55 Mb/s
757,00
625,62
▪ Ceny jsou uvedeny v Kč za zúčtovací období.
▪ Přenosové rychlosti u technologií poskytovaných do 14.5.2013 nejsou omezeny (GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA-nižší verze a
CDMA). Maximální přenosové rychlosti uvedené u jednotlivých tarifů se uplatní pouze u technologií poskytovaných od
15.5.2013 (HSDPA-vyšší verze, HSPA+, HSPA+DC, LTE).
▪ Služba je aktivovaná v okamžiku potvrzení její aktivace formou SMS.
Internet v mobilu+
Tarif
FUP
Maximální
rychlost
stahování
Maximální
rychlost
odesílání
Měsíční cena
SMS
bez DPH
s DPH
Internet v mobilu+ S
200 MB
42 Mb/s
21 Mb/s
200,00
neomezeně do O2
165,29
Internet v mobilu+ M
1,5 GB
42 Mb/s
21 Mb/s
350,00
neomezeně do O2
289,26
550,00
Internet v mobilu+ L
3 GB
42 Mb/s
21 Mb/s
neomezeně do O2
454,55
Internet v mobilu+ XL
10 GB
110 Mb/s
55 Mb/s
800,00
neomezeně do O2
661,16
▪ Ceny jsou uvedeny v Kč za zúčtovací období.
▪ Přenosové rychlosti u technologií poskytovaných do 14.5.2013 nejsou omezeny (GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA-nižší verze a
CDMA). Maximální přenosové rychlosti uvedené u jednotlivých tarifů se uplatní pouze u technologií poskytovaných od
15.5.2013 (HSDPA-vyšší verze, HSPA+, HSPA+DC, LTE).
▪ V rámci tarifu může účastník v České republice posílat zdarma SMS do mobilní sítě O2.
▪ Tarify je možné aktivovat pouze k hlasovým tarifům O2 Business.
▪ Služba je aktivována v okamžiku potvrzení její aktivace formou SMS.
▪ FUP – objemový limit stažených a odeslaných dat. Počítá se po 30denních oknech (FUP období), která se počítají od data
aktivace, resp. poslední změny nastavení služby. Po uplynutí se objem dat nuluje. Informace o aktuálním stavu čerpání limitu
FUP jsou dostupné na www.o2pripojse.cz.
Internet v mobilu+ S, M a L/Internet v mobilu S, M a L - parametry FUP/rychlost stahování
Druh datového provozu
Bílá zóna
pro tarify sjednané
do 16.2.2014
Bílá zóna
pro tarify sjednané
od 17.2.2014
Šedá zóna
Hnědá zóna
Černá zóna
do 30.6.2014
Černá zóna
od 1.7.2014
Do limitu FUP
Nad limit FUP
Web browsing, e-mail
42 Mb/s
200 kb/s
Web browsing, e-mail
VPN, https (banky, přihlašování do e-mailu - seznam, gmail...)
FTP, video streaming (iTelevize, youtube, stream.cz), VoIP
42 Mb/s
42 Mb/s
42 Mb/s
64/32 kb/s
download/upload
32 kb/s
0
P2P
0
0
P2P
42 Mb/s
0
Internet v mobilu+ XL/Internet v mobilu XL - parametry FUP/rychlost stahování
Druh datového provozu
Bílá zóna
pro tarify sjednané
do 16.2.2014
Bílá zóna
pro tarify sjednané
od 17.2.2014
Šedá zóna
Hnědá zóna
Černá zóna
do 30.6.2014
Černá zóna
od 1.7.2014
Do limitu FUP
Nad limit FUP
Web browsing, e-mail
110 Mb/s
200 kb/s
Web browsing, e-mail
VPN, https (banky, přihlašování do e-mailu - seznam, gmail...)
FTP, video streaming (iTelevize, youtube, stream.cz), VoIP
110 Mb/s
110 Mb/s
110 Mb/s
64/32 kb/s
download/upload
32 kb/s
0
P2P
64 kb/s
0
P2P
110 Mb/s
0
O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, www.o2.cz
Platnost od:
21.6.2014
IČ 60193336, DIČ CZ60193336, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322
Strana 9/43
Ceník O2 Mobilní hlasová služba
a O2 Mobilní internetové připojení pro firemní zákazníky
Mobilní data zpoplatněná dle míry užívání
▪ Pro všechny hlasové tarify dochází k automatické aktivaci služby umožňující provádět datové a wapové přenosy, a to za
ceny dle níže uvedených tarifů.
▪ Přenosy přes APN video jsou účtovány za stejných podmínek jako přenosy přes APN internet.
MOBILNÍ DATA (ČAS)
MOBILNÍ DATA (ČAS)
FUP na 24
hodin
Maximální
rychlost
stahování
bez DPH
s DPH
30 MB
42 Mb/s
Maximální
rychlost
odesílání
Cena za
24 hodin
Cena 1. hodinu
O2 mobilní portál
21 Mb/s
24,79 Kč
30,00 Kč
12,40 Kč
15,00 Kč
0,00 Kč
TARIF WAP
APN INTERNET
Stahování dat
Odesílání dat
5,00
6,00
6,05
7,26
WAP /*1
Technologie
O2 mobilní
portál
bez DPH
s DPH
GSM Data (CSD/
HSCSD)
0,00
WAP /*3
Technologie
O2 mobilní portál
APN WAP
APN INTERNET/APN VIDEO
bez DPH
GPRS/ EDGE/
UMTS/ HSDPA
0,00
0,59
0,71
0,20
0,24
APN WAP/*2
0,84
1,02
TARIF WAP
s DPH
▪ Na SIM aktivovaných od 18.8.2012 je aktivní účtovaní dle tarifu MOBILNÍ DATA ČAS.
Účtování dle tarifu MOBILNÍ DATA (kB) nelze od 18.8.2012 sjednat.
▪ Cena za tarif MOBILNÍ DATA (ČAS) je uvedena v Kč za každou započatou hodinu bez ohledu na nastavení mobilního telefonu či
množství stažených dat. O2 je oprávněno naúčtovat Účastníkovi za užívání tarifu MOBILNÍ DATA (ČAS) maximální cenu 24,79 Kč bez
DPH (30,00 Kč s DPH) za 24 hodin, přičemž lhůta počíná plynout se započetím prvního datového spojení, resp. se započetím prvního
datového spojení po uplynutí lhůty předchozí.
▪ Obsah stažený z O2 mobilního portálu je zpoplatněn zvláštní sazbou.
▪ Výběr technologie připojení je ovlivnitelný nastavením mobilního telefonu.
*1 Tato spojení jsou účtována v Kč za 1 minutu. Účtuje se první celá minuta a pak po sekundách.
*2 Cena je účtována od šesté minuty CSD spojení, prvních pět minut spojení není účtováno. Sazba za kB je uplatněna od
začátku spojení jak při CSD, tak při GPRS/UMTS/HSDPA spojení.
*3 Tato spojení jsou účtována v Kč za 1 kB. Sazba je uplatněna od začátku spojení. O2 je oprávněno naúčtovat Účastníkovi za
užívání tarifu WAP maximální cenu 3000,- Kč bez DPH (3630,- Kč s DPH) za jedno zúčtovací období.
Mobilní data dle míry užívání - parametry FUP/rychlost stahování
Druh datového provozu
Bílá zóna
pro tarify sjednané
do 16.2.2014
Bílá zóna
pro tarify sjednané
od 17.2.2014
Šedá zóna
Hnědá zóna
Černá zóna
do 30.6.2014
Černá zóna
od 1.7.2014
Do limitu FUP
Nad limit FUP
Web browsing, e-mail
42 Mb/s
200 kb/s
Web browsing, e-mail
VPN, https (banky, přihlašování do e-mailu - seznam, gmail...)
FTP, video streaming (iTelevize, youtube, stream.cz), VoIP
42 Mb/s
42 Mb/s
42 Mb/s
64/32 kb/s
download/upload
32 kb/s
32 kb/s
P2P
48 kb/s
16 kb/s
P2P
42 Mb/s
16 kb/s
Tarify pro připojení aplikací v mobilním telefonu
Tarif
FUP
Maximální
rychlost
stahování
Maximální
rychlost
odesílání
Měsíční cena
bez DPH
s DPH
E-mail
200 MB
42 Mb/s
21 Mb/s
50,00
41,32
▪ Tarif je možné užívat až následující den po jeho objednání.
▪ Přenosové rychlosti u technologií poskytovaných do 14.5.2013 nejsou omezeny (GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA-nižší verze a
CDMA). Maximální přenosové rychlosti uvedené u jednotlivých tarifů se uplatní pouze u technologií poskytovaných od
15.5.2013 (HSDPA-vyšší verze, HSPA+, HSPA+DC, LTE).
▪ Tarif E-mail umožňuje přístup na jakéhokoliv e-mailového klienta přes aplikaci v telefonu pomoci protokolů POP3, IMAP,
SMTP a MS Exchange nebo přístup na e-mail přes webové rozhraní: email.seznam.cz; mail.volny.cz; mail.centrum.cz;
gmail.com. Tarif neumožňuje přístup na internetové stránky, na které je z e-mailu odkazováno.
O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, www.o2.cz
Platnost od:
21.6.2014
IČ 60193336, DIČ CZ60193336, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322
Strana 10/43
Ceník O2 Mobilní hlasová služba
a O2 Mobilní internetové připojení pro firemní zákazníky
E-mail - parametry FUP/rychlost stahování
Druh datového provozu
Do limitu FUP
Bílá zóna
pro tarify sjednané
do 16.2.2014
Web browsing, e-mail
Bílá zóna
pro tarify sjednané
od 17.2.2014
Web browsing, e-mail
Šedá zóna
VPN, https (banky, přihlašování do e-mailu - seznam, gmail...)
Hnědá zóna
FTP, video streaming (iTelevize, youtube, stream.cz), VoIP
Černá zóna
do 30.6.2014
P2P
Černá zóna
od 1.7.2014
P2P
Nad limit FUP
42 Mb/s
200 kb/s
42 Mb/s
42 Mb/s
0
64/32 kb/s
download/upload
32 kb/s
0
0
0
42 Mb/s
0
O2 Top balíčky
O2 TOP balíčky
Měsíční paušál
Kč bez DPH
Kč s DPH
Volné minuty
Volné SMS do všech
mobilních sítí
Volné MMS do všech
mobilních sítí
185,00
200
152,89
O2 Top SMS
65,00
20
53,72
O2 Top MMS
▪ Volné jednotky se uplatňují pouze v rámci ČR
▪ Nevyužité SMS a MMS se nepřevádí do následujícího zúčtovacího období.
▪ TOP SMS a MMS se uplatňují po využití volných SMS a MMS z tarifu.
▪ Volné SMS nelze využít na Platební tansakce.
▪ K jednomu telefonnímu číslu je možné zakoupit maximálně jeden balíček O2 Top dané kategorie, je možné kombinovat
služby O2 TOP různých kategorií.
▪ Pokud je služba O2 Top aktivována v průběhu zúčtovacího období, účtuje se poměrná část měsíčního poplatku a volných
SMS nebo MMS.
▪ O2 Top služby je možné aktivovat i k tarifům O2 Tandem A, O2 Tandem B, O2 Tandem C (s výjimkou O2 Top Relax) i k
tarifům řady NEON a NEON Basic (XS, S, SMS, M, L, L+, XL, XXL), k tarifům řady O2 Podnikání a O2 Podnikání Basic.
▪ K tarifům řady O2 Business lze aktivovat pouze balíček O2 Top SMS a O2 Top MMS. K tarifům řady O2 Business MAX lze
aktivovat pouze balíček O2 Top SMS.
▪ SMS zaslané do aplikace ICQ jsou zpoplatněny dle aktuálního tarifu a nejsou na ně uplatňovány volné SMS. SMS zaslané
přes službu O2 SMSender jsou zpoplatněny dle ceníku O2 SMSender a nejsou na ně uplatňovány volné SMS.
▪ O2 TOP balíčky není možné od 1.12.2013 aktivovat k tarifům Profil a VARIO.
O2 balíček 1000
Balíček - 1000 minut volání do všech sítí v rámci ČR za 1900 Kč bez DPH (2299,00 Kč s DPH).
▪ Nabídku je možné čerpat po dobu max.4 měsíců od data první aktivace.Nevyčerpané volné minuty se převádějí do dalšího
zúčtovacího období. Volné minuty nelze využít pro volání v Roamingu, mezinárodní hovory, NetCall*55, 1188 Informační a
asistenční služba, Audiotexové služby, informační služby a operátorské služby ostatních operátorů.
O2 Star
První aktivace služby v kalendářním měsíci je bezplatně, každá další za 79,83 Kč (96,59 Kč s DPH).
▪ Cena všech druhů volání včetně odesílání SMS a MMS v rámci služby O2 Star je o 20% nižší než aktuální cena příslušného
tarifu. Snížená sazba platí od následujícího dne po aktivaci služby
▪ Službu O2 Star nelze aktivovat k dceřiným kartám Tandem a k tarifům určeným pro přenos dat. Kombinace služeb O2 Star a
O2 Duet není možná. V případě kombinace služby O2 Tandem a O2 Star u mateřského čísla, se slevy nesčítají, ale vždy se
uplatňuje pouze jedna sleva a to vyšší z obou.
Útrata
služba
bez DPH
s DPH
Příchozí informační SMS
2,48
3,00
▪ Doplňková služba k vybraným tarifům O2 Mobilní hlasové služby umožňující prostřednictvím SMS zjistit přibližný stav útraty*
v daném zúčtovacím období, počet vybraných volných jednotek a počet dnů zbývajících do konce zúčtovacího období.
▪ Informace poskytnuté v rámci doplňkové služby nejsou dostupné on-line, ale zpravidla s 8hodinovým zpožděním, u
roamingových spojení se zpožděním několika dní.
▪ Do stavu útraty se nezapočítávají měsíční paušály a jednorázové platby. Dále nejsou zohledněny množstevní ani jiné slevy*.
▪ Utracená částka je uváděna s DPH.
▪ Informace o volných jednotkách zahrnuje počet zbývajících volných minut a SMS do všech sítí, počet zbývajících volných
minut a SMS do O2 a zbývající kreditní jednotky.
▪ Dotaz lze položit odesláním SMS zdarma ve tvaru UTRATA na číslo 999111.
▪ Informace o stavu útraty v peněžních jednotkách je dostupná až v zúčtovacím období následujícím po odeslání prvního SMS
dotazu doplňkové služby. Do té doby je dostupná informace o volných jednotkách*.
* Zákazníci s individuální nabídkou mohou využívat pouze informace o zůstatku volných jednotek, informace o útratě v Kč
nejsou pro tento typ zákazníků dostupné.
O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, www.o2.cz
Platnost od:
21.6.2014
IČ 60193336, DIČ CZ60193336, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322
Strana 11/43
Ceník O2 Mobilní hlasová služba
a O2 Mobilní internetové připojení pro firemní zákazníky
Info jednotky
služba
bez DPH
s DPH
Příchozí informační SMS
2,48
3,00
▪ Doplňková služba spočívající v zaslání informační SMS nebo emailu při vyčerpání 80 % a 100 % volných minut a SMS do
všech sítí, volných minut a SMS do O2 a kreditních jednotek pro dané zúčtovací období. Informační SMS je zasílána pro
každý z uvedených tipů volných jednotek zvlášť.
▪ Informace poskytnuté v rámci doplňkové služby nejsou dostupné on-line, ale zpravidla s 8hodinovým zpožděním.
▪ Doplňkovou službu lze zřídit odesláním SMS zdarma ve tvaru JEDNOTKY na číslo 999111 a zrušit odesláním SMS zdarma
ve tvaru JEDNOTKY D na číslo 999111.
Info limit
služba
bez DPH
s DPH
3,00
Příchozí informační SMS
2,48
▪ Doplňková služba spočívající v zaslání informační SMS nebo e-mailu v okamžiku dosažení 80 % a 100 % nastaveného limitu
pro útratu pro dané zúčtovací období.
▪ Informace poskytnuté v rámci doplňkové služby nejsou dostupné on-line, ale zpravidla s 8hodinovým zpožděním, u
roamingových spojení se zpožděním několika dní.
▪ Do limitu pro útratu se nezapočítávají měsíční paušály a jednorázové platby. Dále nejsou zohledněny množstevní ani jiné
slevy.
▪ Utracená částka je uváděna s DPH.
▪ Doplňkovou službu lze zřídit nebo změnit odesláním SMS zdarma ve tvaru INFOLIMIT X na číslo 999111, kde X je limit v Kč
s DPH v rozmezí od 50 do 99999, který si účastník přeje nastavit.
▪ Doplňkovou službu lze zrušit odesláním SMS zdarma ve tvaru INFOLIMIT D na číslo 999111.
▪ Informace o stavu čerpání limitu se v prvním zúčtovacím období vztahuje k provozu uskutečněnému od data aktivace
doplňkové služby.
▪ Tato služba není dostupná pro zákazníky s individuální nabídkou.
Stop limit
služba
s DPH
bez DPH
Příchozí informační SMS
2,48
2,50
▪ Doplňková služba spočívající v zaslání informační SMS nebo e-mailu v okamžiku dosažení 80% a 100% nastaveného limitu
pro útratu pro dané zúčtovací období a v omezení vybraného typu provozu při dosažení 100 % nastaveného limitu do konce
zúčtovacího období.
▪ Účastník si může nastavit limit v Kč s DPH v rozmezí od 50 do 99999.
▪ Informace poskytnuté v rámci doplňkové služby nejsou dostupné on-line, ale zpravidla s 8hodinovým zpožděním, u
roamingových spojení se zpožděním několika dní.
▪ Do limitu pro útratu se nezapočítávají měsíční paušály a jednorázové platby. Dále nejsou zohledněny množstevní ani jiné
slevy.
▪ Utracená částka se do limitu započítává cenami včetně DPH.
▪ Doplňkovou službu lze zřídit prostřednictvím zákaznické linky. Při zřízení služby si Účastník zvolí typ omezení provozu v
okamžiku dosažení 100 % limitu – veškerý placený provoz, placený hlasový mezinárodní a roamingový provoz, placený
hlasový provoz mimo vnitrostátní síť O2 nebo placený hlasový provoz mimo O2 Team Účastníka.
▪ Po uplatnění restrikce dochází k celkovému omezení odchozího provozu do daného směru pro aktuální zúčtovací období a
nelze čerpat nevyčerpané volné jednotky, předplacené výhody a tarifní výhody (například tarify O2 Neon, O2 Podnikání –
bezplatná spojení v definovaných časech).
▪ Informace o stavu čerpání limitu se v prvním zúčtovacím období vztahuje k provozu uskutečněnému od data aktivace
doplňkové služby.
▪ Tato služba není dostupná pro zákazníky s individuální nabídkou.
O2 SMSender
Kč bez DPH
Kč s DPH
O2 SMSENDER
odeslaná SMS
1,57
1,90
odeslaná MMS
7,58
9,50
▪ SMS odeslané do aplikace O2 SMSender jsou zpoplatněny dle aktuálního tarifu odesílatele a jsou na ně uplatňovány volné
SMS. Ceny O2 SMSenderu se účtují pouze při odeslání z aplikace O2 SMSender.
O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, www.o2.cz
Platnost od:
21.6.2014
IČ 60193336, DIČ CZ60193336, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322
Strana 12/43
Ceník O2 Mobilní hlasová služba
a O2 Mobilní internetové připojení pro firemní zákazníky
4. O2 MOBILNÍ INTERNETOVÉ PŘIPOJENÍ
Tarify služby
Varianta
tarifu
Tarif
FUP
Maximální Maximální
rychlost
rychlost
stahování odesílání
Služba O2 Mobilní
internetové připojení
samostatně
Měsíční paušál
bez DPH
s DPH
Služba O2 Mobilní
internetové připojení k
xDSL /O2 TV*2
Měsíční paušál
bez DPH
sDPH
UMTS/
CDMA/
250,41
303,00
166,94
202,00
1,5 GB
42 Mb/s 21 Mb/s
combo*1
UMTS/
CDMA/
Mobilni internet L
3 GB
42 Mb/s 21 Mb/s
417,36
505,00
250,41
303,00
combo*1
UMTS/
CDMA/
555,00
Mobilni internet XL
10 GB 110 Mb/s 55 Mb/s
625,62
757,00
458,68
combo*1
▪ Přenosové rychlosti u technologií poskytovaných do 14.5.2013 nejsou omezeny (GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA-nižší verze
a CDMA). Maximální přenosová rychlost technologie UMTS je 7,2 Mb/s a technologie CDMA 1024 kb/s. Maximální přenosové
rychlosti uváděné u jednotlivých tarifů se uplatní pouze u technologií poskytovaných od 15.5.2013 (HSDPA-vyšší verze,
HSPA+, HSPA+DC, LTE).
▪ Technologii LTE je možné využít pouze se speciální SIM kartou (USIM).
▪ Pro využití LTE technologie v oblastech bez UMTS pokrytí je nutné vyjmout USB modem nebo restartovat zařízení.
▪ Službu O2 Mobilní internetové připojení je možné aktivovat pouze na samostatných datových SIM kartách bez O2 Mobilní
hlasové služby.
▪ Pro tarify Mobilního internetu je stanovená cena za odeslanou SMS 1,60 Kč s DPH ( 1,32 Kč bez DPH), za odeslanou MMS
5,90 Kč s DPH ( 4,88 Kč bez DPH).
▪ Účastník si aktivuje tarif ve variantě dle typu technologie, kterou bude využívat.
▪ Na snížené ceny tarifů při kombinaci se službou xDSL nebo Digitální televize O2 TV má účastník nárok, pouze pokud je
současně účastníkem služby xDSL nebo Digitální televize O2 TV a aktivně spáruje mobilní číslo služby O2 Mobilní
internetové připojení s číslem služby xDSL nebo Digitální televize O2 TV. Na snížené ceny tarifů O2 Mobilní internetové
připojení při kombinaci se službou xDSL nebo Digitální televize O2TV má účastník nárok pouze v případě, že hradí řádně a
včas cenu za xDSL službu nebo za službu Digitální televize O2 TV. V opačném případě je O2 oprávněna již poskytnuté slevy
účastníkovi doúčtovat. Účastník má nárok pouze na jeden tarif se sníženou cenou k jedné službě xDSL nebo Digitální televize
O2 TV.
▪ K tarifům aktivovaným od 15.7.2013 je bezplatně poskytováno Elektronické vyúčtování. Tištěné vyúčtování je k dispozici
pouze jako doplněk k Elektronickému vyúčtování a je zpoplatňováno podle Ceníku.
▪ Záruka spokojenosti: Účastník, který si nově zřídí službu O2 Mobilní internetové připojení ve variantě UMTS a současně
zakoupí USB stick Huawei E173/E3131 / ZTE MF 823/E303 nebo router Huawei B593, má do 14 dnů ode dne zřízení služby
na prodejním místě, kde si službu zřídil, možnost zrušit službu dohodou s okamžitou účinností. Tuto výhodu může využít
pouze účastník, který má uhrazena všechna již vystavená vyúčtování. Pokud účastník před uzavřením této dohody vrátí
nepoškozený a kompletní modem zakoupený společně se zřízením služby v rámci Speciální nabídky nebo za standardní
cenu, má nárok na vrácení kupní ceny modemu a případné ukončení Speciální nabídky bez vystavení smluvní pokuty.
Účastník, který společně se zřízením služby využije Speciální nabídku na zakoupení modemu za zvýhodněnou cenu a nevrátí
před uzavřením dohody nepoškozený a kompletní modem, má nárok na zrušení služby dohodou pouze v případě, že uhradí
smluvní pokutu uvedenou v Ceníku Speciální nabídky. Smluvní pokutu je nutné uhradit na prodejním místě a na její úhradu
nelze použít HW jistotu složenou při zakoupení modemu.
Účastník, který si službu zřídí na značkové prodejně ze seznamu dostupného na internetových stránkách
www.o2.cz/minternet může tuto výhodu využít na kterékoli značkové prodejně z tohoto seznamu. Složená HW jistota se
převede do formy přeplatku, ze kterého může účastník hradit ostatní mobilní služby poskytované O2 nebo může požádat o
jeho vrácení bankovním převodem. Tuto výhodu může účastník využít pouze jednou za 12 měsíců.
*1 Na tento měsíční paušál má nárok účastník, který užívá službu O2 Mobilní internetové připojení pouze prostřednictvím
combo modemu, tedy modemu, který umožňuje připojení jak k CDMA, tak i k UMTS síti. Combo není možné využívat za
sníženou cenu v kombinaci se službami xDSL/O2TV.
*2 xDSL službou se pro účely tohoto ceníku rozumí vysokorychlostní přístup k internetu prostřednictvím pevných sítí O2, a to
jak v případě, že O2 je poskytovatelem služby (služba O2 Internetové připojení), tak i v případě, kdy O2 není poskytovatelem
služby.
▪ FUP – objemový limit stažených a odeslaných dat. Počítá se po 30denních oknech (FUP období), která se počítají od data
aktivace, resp. poslední změny nastavení služby. Po uplynutí se objem dat nuluje. Informace o aktuálním stavu čerpání limitu
FUP jsou dostupné na www.o2pripojse.cz.
Mobilni internet M
O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, www.o2.cz
Platnost od:
21.6.2014
IČ 60193336, DIČ CZ60193336, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322
Strana 13/43
Ceník O2 Mobilní hlasová služba
a O2 Mobilní internetové připojení pro firemní zákazníky
MOBILNÍ INTERNET M a L - parametry FUP/rychlost stahování
Druh datového provozu
Bílá zóna
pro tarify sjednané
do 16.2.2014
Bílá zóna
pro tarify sjednané
od 17.2.2014
Šedá zóna
Hnědá zóna
Černá zóna
do 30.6.2014
Černá zóna
od 1.7.2014
Do limitu FUP
Nad limit FUP
Web browsing, e-mail
42 Mb/s
200 kb/s
Web browsing, e-mail
VPN, https (banky, přihlašování do e-mailu - seznam, gmail...)
FTP, video streaming (iTelevize, youtube, stream.cz), VoIP
42 Mb/s
42 Mb/s
42 Mb/s
64/32 kb/s
download/upload
32 kb/s
0
P2P
0
0
P2P
42 Mb/s
0
MOBILNÍ INTERNET XL - parametry FUP/rychlost stahování
Druh datového provozu
Bílá zóna
pro tarify sjednané
do 16.2.2014
Bílá zóna
pro tarify sjednané
od 17.2.2014
Šedá zóna
Hnědá zóna
Černá zóna
do 30.6.2014
Černá zóna
od 1.7.2014
Do limitu FUP
Nad limit FUP
Web browsing, e-mail
110 Mb/s
200 kb/s
Web browsing, e-mail
VPN, https (banky, přihlašování do e-mailu - seznam, gmail...)
FTP, video streaming (iTelevize, youtube, stream.cz), VoIP
110 Mb/s
110 Mb/s
110 Mb/s
64/32 kb/s
download/upload
32 kb/s
0
P2P
64 kb/s
0
P2P
110 Mb/s
0
Služba O2 Remote Access (O2 RA)
Cena bez DPH
Cena s DPH
Ceny jednorázových úkonů
2418,79
1999,00
Zřízení služby k fixním datovým službám O2
7258,79
5999,00
Zřízení služby k datovým službám 3.strany
605,00
500,00
Změna konfigurace bez výjezdu technika
6050,00
5000,00
Změna konfigurace s výjezdem technika - 1. hodina
2420,00
2000,00
Změna konfigurace s výjezdem technika - 2. a další hodina
3630,00
3000,00
Reinstalace/přeložení služby
907,50
750,00
Telefonická konzultace s technikem 1 hod
Vytvoření adresního plánu
individuálně
▪ Jednorázovými úkony se rozumí zřízení, konfigurační změny, překládky, deaktivace či další úkony provedené na základě
požadavku zákazníka.
▪ Cena za zřízení služby zahrnuje vytvoření privátní zákaznické uzavřené skupiny uživatelů (APN nebo CUG), zařazení
zákazníkem určených MSISDN do této skupiny a dále zřízení bezpečného tunelu v prostředí sítě Internet zakončeného v
podnikové VPN.
▪ Služba pevného připojení k Internetu není součástí služby O2 RA. Zákazník může pevný přístup k Internetu realizovat
prostřednictvím služby od O2, nebo prostřednictvím služby libovolného alternativního ISP. Pevný přístup k Internetu musí být
zřízen ještě před instalací služby O2 RA. Služba O2 RA nezahrnuje instalaci a provozování AAA serveru ve VPN zákazníka
(Radius, Tacacs+).
▪ V ceně za zřízení služby je dále zahrnuto poskytnutí administrátorského přístupu do aplikace pro správu individuálních účtů
uživatelů.
Měsíční ceny za poskytování služeb
Cena Kč/měsíc
bez DPH
s DPH
2420,00
2000,00
Uživatelská skupina (APN, CUG) *1
Přístup uživatele do skupiny *2:
484,00
400,00
1 až 9 členů ve skupině - za každého člena
393,25
325,00
10 až 49 členů ve skupině - za každého člena
302,50
250,00
50 až 99 členů ve skupině - za každého člena
211,75
175,00
100 až 199 členů ve skupině - za každého člena
121,00
100,00
200 až 399 členů ve skupině - za každého člena
36,30
30,00
400 a více členů ve skupině - za každého člena
*1 Cena se účtuje za každou aktivní uzavřenou uživatelskou skupinu, kterou společnost používá. Měsíční platba za
uživatelskou skupinu zahrnuje správu a dohled vzdáleného přístupu ve skupině vč. administrativní aplikace.
*2 Měsíční platba za jednoho uživatele zahrnuje provozování a správu autentifikačních systémů a aplikací pro správu
uživatelsých účtů.
O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, www.o2.cz
Platnost od:
21.6.2014
IČ 60193336, DIČ CZ60193336, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322
Strana 14/43
Ceník O2 Mobilní hlasová služba
a O2 Mobilní internetové připojení pro firemní zákazníky
O2 Hot Spot - WIFI
Tarif
FUP
Aktivační
poplatek
bez DPH
Aktivační
poplatek
s DPH
Mesíční
paušál
bez DPH
Mesíční
paušál
s DPH
O2 Hot Spot Nonstop
bez limitu
1,00 Kč
1,21 Kč
899,17 Kč
1 087,99 Kč
▪ Čas se měří od prvního připojení k přístupovému bodu služby O2 Hot Spot a běží nepřetržitě až do vypršení časového
limitu. Účtuje se vždy prvních pět minut po připojení, dále pak každých započatých 30 sekund.
▪ U tarifu O2 Hot Spot Nonstop se účastník zavazuje užívat služby O2 nejméně po dobu 12 měsíců ode dne využití této
Speciální nabídky – tarifu. Pokud účastník poruší podmínky této nabídky nebo VP, může O2 požadovat v souladu s čl. 13.7
VP zaplacení smluvní pokuty ve výši 899,00 Kč za každý měsíc zbývající do ukončení závazku vyplývajícího ze Speciální
nabídky.
Denní internetové balíčky
Balíček
FUP
Rychlost Rychlost
stahovani odosilani
Cena bez DPH
Cena s DPH
O2 Mobilní Internet 1 den
100 MB/24 hodin 42 Mb/s 21 Mb/s
41,32
50,00
▪ Jednorázový
balíček
umožňuje vnitrostátní mobilní internetové připojení
prostřednictvím technologie
GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA/LTE na stanovený počet 24 hodinových bloků (dnů).
▪ Balíček je možné čerpat po jednotlivých 24 hodinových blocích, jednotlivé bloky na sebe nemusejí navazovat a počátek
bloku nemusí být shodný s počátkem kalendářního dne. Čerpání 24 hodinového bloku nelze přerušit.
▪ Platnost balíčku končí uplynutím 2 měsíců ode dne jeho zřízení nebo výměnou SIM karty nebo přechodem na O2
Předplacený mobilní internet, a to bez ohledu na stav čerpání balíčku. Pokud skončí platnost balíčku, O2 nevyplácí za
případné nevyčerpané 24 hodinové bloky žádnou náhradu.
▪ Balíček je možné objednat na značkových prodejnách, telefonicky na zákaznické lince a na internetových stránkách
www.o2pripojse.cz. O2 potvrdí aktivaci balíčku formou SMS. Na www.o2pripojse.cz si účastník může ověřit stav čerpání
balíčku a stav objednávky balíčku.
▪ Balíček je možné aktivovat jako doplňkovou službu k O2 Mobilní hlasové službě a ke službě O2 Mobilní internetové
připojení.
Denní internetové balíčky - parametry FUP/rychlost stahování
Druh datového provozu
Bílá zóna
pro tarify sjednané
do 16.2.2014
Bílá zóna
pro tarify sjednané
od 17.2.2014
Šedá zóna
Hnědá zóna
Černá zóna
do 30.6.2014
Černá zóna
od 1.7.2014
Do limitu FUP
Nad limit FUP
Web browsing, e-mail
42 Mb/s
200 kb/s
Web browsing, e-mail
VPN, https (banky, přihlašování do e-mailu - seznam, gmail...)
FTP, video streaming (iTelevize, youtube, stream.cz), VoIP
42 Mb/s
42 Mb/s
42 Mb/s
64/32 kb/s
download/upload
32 kb/s
0
P2P
0
0
P2P
42 Mb/s
0
Doplňkové služby
Služba statická IP adresa a veřejná IP adresa
Služba statická IP adresa a veřejná statická IP adresa
Kč bez DPH
Aktivační poplatek nebo rekonfigurace
495,00
Měsíční paušál
210,00
Kč bez DPH
Služba veřejná dynamická IP adresa
Aktivační poplatek nebo rekonfigurace
495,00
▪ Služba statická IP adresa a veřejná IP adresa není dostupná na technologii LTE.
Kč s DPH
598,95
254,10
Kč s DPH
598,95
Služba O2 Data Servis (technická podpora)
Kč bez DPH
Kč s DPH
O2 Data Servis - běžná cena za instalaci
PC instalace do 30 minut
210,08
254,20
PC instalace do 60 minut
420,17
508,41
Za každou další započatou hodinu
210,08
254,20
Nastavení e-mailového klienta
83,19
100,66
▪ Běžná instalace obsahuje instalaci mobilního telefonu (GSM modemu nebo Wi-Fi zařízení) do PC/notebooku, které bylo
nebo je v aktuální nabídce O2, a nastavení připojení na internet prostřednictvím služeb O2GPRS Instant/UMTS/HSDPA, O2
HSCSD Fast nebo O2 Hot Spot. Každá PC instalace pro mobilní telefon je počítána samostatně. Instalace pro více mobilních
telefonů na jedno PC zařízení je počítána samostatně za každý mobilní telefon.
O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, www.o2.cz
Platnost od:
21.6.2014
IČ 60193336, DIČ CZ60193336, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322
Strana 15/43
Ceník O2 Mobilní hlasová služba
a O2 Mobilní internetové připojení pro firemní zákazníky
▪ Nastavení e-mailového klienta v mobilním telefonu obsahuje nastavení parametrů e-mailového klienta v mobilním telefonu,
který byl nebo je v aktuální nabídce O2
▪ Ceny jsou platné za výše uvedených podmínek při využití služby O2 Data Servis na Značkových prodejnách O2
poskytujících instalace a nastavení internetu. Seznam těchto prodejen naleznete na www.cz.o2.com.
Služba O2 Data Servis Profi (technická podpora)
O2 Data Servis - běžná cena za instalaci
O2 Data Servis Profi - měsíční paušál *1
O2 Data linka – telefonická technická podpora (zvýhodněná sazba za každou jednotlivou
O2 Data linka – telefonická technická podpora (standardní sazba za každou jednotlivou
Technická podpora – osobní návštěva u zákazníka, základní hodinová sazba
Kč bez DPH
Kč s DPH
2000,00
200,00
300,00
2000,00
2420,00
242,00
363,00
2420,00
Zvýhodněná množstevní hodinová sazba (za každé účetní období samostatně)*2
Hodinová sazba při 1 hodině práce
Hodinová sazba při 2 hodinách práce
Hodinová sazba při 3 hodinách práce
Hodinová sazba při 4-9 hodinách práce
Hodinová sazba při 10 a více hodinách práce
Kč bez DPH
Kč s DPH
2000,00
1700,00
1500,00
1300,00
1200,00
2420,00
2057,00
1815,00
1573,00
1452,00
*1 V ceně měsíčního paušálu jsou zahrnuty 2 hodiny měsíčně osobní technické podpory zdarma.
*2 Zvýhodněná sazba platí pouze v případě aktivní služby O2 Data servis Profi.
O2 Mobilní internetové připojení - archiv
O2 Hot Spot - WIFI
Kupon O2 Hot Spot
1 hodina
Kč s DPH
Kč bez DPH
40,33
33,33
O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, www.o2.cz
Platnost od:
21.6.2014
IČ 60193336, DIČ CZ60193336, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322
Strana 16/43
Ceník O2 Mobilní hlasová služba
a O2 Mobilní internetové připojení pro firemní zákazníky
5. KRÁTKODOBÉ MARKETINGOVÉ AKCE
Vyšší tarif za cenu nižšího
▪ Tato nabídka platí od 1.1.2013 a je určena pro fyzické osoby registrované dle RČ a firemní zákazníky
registrované na základě IČ.
▪ Každý takový účastník, který si nově zřídí službu O2 Mobilní internetové připojení s tarifem Mobilní
Internet L nebo si zvýší tarif z tarifu Mobilní Internet M na Mobilní Internet L , bude po dobu tří měsíců ode
dne zřízení tarifu platit měsíční paušál 303 Kč s DPH (250,41 Kč bez DPH).
Po uplynutí zvýhodněného období bude účastník za užívání tarifu Mobilní Internet L platit standardní
ceníkovou cenu.
▪ Každý takový účastník, který si nově zřídí službu O2 Mobilní internetové připojení s tarifem Mobilní
Internet XL nebo který si zvýší svůj tarif z tarifu Mobilní Internet M nebo Mobilní Internet L na Mobilní Internet
XL bude po dobu tří měsíců ode dne zřízení tarifu platit měsíční paušál 505 Kč s DPH (417,36 Kč bez DPH).
Po uplynutí zvýhodněného období bude účastník za užívání tarifu Mobilní Internet XL platit standardní
ceníkovou cenu.
▪ Tuto nabídku nelze kombinovat s dalšími slevami nebo výhodami nabízenými O2 souvisejícími se službou
O2 Mobilní internetové připojení s výjimkou výhody „Záruka spokojenosti“.
▪ Tuto nabídku nelze aktivovat prostřednictvím stránek www.o2pripojse.cz.
▪ Podmínkou poskytnutí výhod podle těchto podmínek pro účastníka, který si službu O2 Mobilní internetové
připojení zřizuje nově je, že účastník nevyužíval na předmětné SIM kartě službu O2 Mobilní internetové
připojení po dobu alespoň 1 měsíce před uplatněním požadavku na poskytnutí výhody.
O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, www.o2.cz
Platnost od:
21.6.2014
IČ 60193336, DIČ CZ60193336, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322
Strana 17/43
Ceník O2 Mobilní hlasová služba
a O2 Mobilní internetové připojení pro firemní zákazníky
6. ROAMING A MEZINÁRODNÍ HOVORY
Roaming
▪ Roaming – služba umožňující využívání služeb O2 i v sítích zahraničních operátorů, s nimiž má O2 sjednanou roamingovou
dohodu. Roaming lze užívat kdekoli na území pokrytém signálem zahraničního operátora.
▪ Seznam partnerů pro roaming v letedlech a na lodích je uveřejněný na stránkách http://www.o2.cz/osobni/roaming/111826roaming_v_letadlech_a_na_lodi.html.
▪ Služba Roaming ve variantě Easy umožňuje volat do České republiky nebo v rámci země, v níž se účastník nachází. Není
umožněno volání do sítí v třetích zemích. Datové služby, příjem hovorů a příjem zpráv jsou bez omezení.
Přehled druhů spojení a způsob účtování při roamingu
Druh hovoru
Volné
minuty/SMS
Způsob účtování
▪ U odchozích hovorů z jedné zóny do druhé platí cena pro vyšší zónu;
např. volání ze Zóny 1 do Zóny 2 je zpoplatněno sazbou dle Zóny 2.
▪ Uvedené ceny platí i pro Videovolání, kdekoli je dostupné.
▪ Ceny jsou účtovány za každou započatou minutu od spojení hovoru.
Ceny odchozích hovorů v Zóně 1 EU v tarifu O2 Eurotarif jsou účtovány
po první půlminutě, poté po sekundách.
▪ Uvedené ceny neplatí pro Platební transakce (např. volání na čísla s
předčíslím 900, 906, 909, Premium SMS, atd.).
Neuplatní se
▪ Ceny jsou účtovány za každou započatou minutu od spojení hovoru.
Ceny přichozích hovorů v Zóně 1 EU v tarifu O2 Eurotarif jsou účtovány
po sekundách.
Odchozí roamingové hovory
Příchozí roamingové hovory
Přesměrování hovorů do Hlasové
Bezplatně
schránky
Přesměrování hovorů podmíněné
na obecné telefonní číslo (nelze na Sazba za příchozí roamingový hovor a odchozí roamingový hovor do ČR
zahraniční)
Přesměrování hovorů nepodmíněné
Uplatní se
na obecné telefonní číslo (nelze na Sazba odchozího hovoru v rámci ČR
zahraniční)
Příjem SMS a MMS
Neuplatní se
Bezplatně
Roaming - tarify
▪ Standardně je každému, kdo si aktivuje službu Roaming, včetně varianty Easy, nastaven O2 Eurotarif, pokud si nezvolí jiný
roamingový tarif.
▪ Příchozí hovor s informací o cenách roamingu je zdarma.
▪ Změna mezi roamingovými hlasovými tarify je bezplatná pouze jedenkrát v rámci zúčtovacího období v rámci ČR.
▪ Aktivace a deaktivace tarifu je bezplatná s výjimkou telefonické objednávky a SMS ze zahraničí.
Volání bez hranic
Spojovací poplatek
Zóna
1 - EU
2 - Zbytek Evropy
3 - Ostatní
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
0,00
41,32
66,12
0,00
50,00
80,00
3,22
3,22
3,22
3,90
3,90
3,90
3,22
3,22
3,22
3,90
3,90
3,90
1 - EU
2 - Zbytek Evropy
3 - Ostatní
MMS
od 1.7.2014
SMS
Zóny - Volání bez hranic
Zóna
Příchozí hovory
bez DPH
Zóna
1 - EU
2 - Zbytek Evropy
3 - Ostatní
Volání v rámci zóny a
do ČR
MMS
do 30.6.2014
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
3,22
3,22
3,22
3,90
3,90
3,90
5,46
7,93
7,93
6,60
9,60
9,60
7,93
7,93
7,93
9,60
9,60
9,60
Země
Azory (Portugalsko), Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Francouzská Guyana, Gibraltar (Velká
Británie), Guadeloupe (Francie), Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kanárské ostrovy (Španělsko), Kypr,
Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Madeira (Portugalsko), Maďarsko, Malta, Martinik (Francie),
Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Réunion (Francie), Rumunsko, Řecko, San Marino,
Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Vatikán (Itálie), Velká Británie, Švýcarsko.
Albánie, Andorra, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Faerské ostrovy, Guernsey, Jersey, Kosovo,
Makedonie, Man, Moldavsko, Monako, Severní Kypr (Turecko), Srbsko, Turecko, Ukrajina.
Všechny zbývající země, provoz na lodích a v letadlech.
O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, www.o2.cz
Platnost od:
21.6.2014
IČ 60193336, DIČ CZ60193336, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322
Strana 18/43
Ceník O2 Mobilní hlasová služba
a O2 Mobilní internetové připojení pro firemní zákazníky
▪ Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu/SMS/MMS a platí ve všech sítích v dané zemi.
▪ Spojovací poplatek je účtován jednorázově za každý odchozí a příchozí hovor.
▪ Na hovory účtované v rámci tarifu se neuplatňuje Profi sleva.
O2 Eurotarif
Ceny platné do 30.6.2014:
Volání v rámci zóny a
do ČR
Zóna
1 - EU
2 - Zbytek Evropy
3 - Ostatní
Příchozí hovory
SMS
MMS
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
6,16
35,00
55,00
7,45
42,35
66,55
1,78
20,00
45,00
2,15
24,20
54,45
2,03
10,00
10,00
2,45
12,10
12,10
7,93
7,93
7,93
9,60
9,60
9,60
Ceny platné od 1.7.2014:
Volání v rámci zóny a
do ČR
Zóna
1 - EU
2 - Zbytek Evropy
3 - Ostatní
Zóny - O2 Eurotarif
Zóna
1 - EU
2 - Zbytek Evropy
Příchozí hovory
SMS
MMS
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
5,21
35,00
55,00
6,30
42,35
66,55
1,36
20,00
45,00
1,65
24,20
54,45
1,61
10,00
10,00
1,95
12,10
12,10
5,46
7,93
7,93
6,60
9,60
9,60
Země
Azory (Portugalsko), Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Francouzská Guyana, Gibraltar
(Velká Británie), Guadeloupe (Francie), Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie,Kanárské ostrovy (Španělsko), Kypr,
Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Madeira (Portugalsko), Maďarsko, Malta, Martinik (Francie),
Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Réunion (Francie), Rumunsko, Řecko, San Marino,
Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Vatikán (Itálie), Velká Británie
Albánie, Andorra, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Faerské ostrovy, Guernsey, Jersey, Kosovo,
Makedonie, Man, Moldavsko, Monako, Severní Kypr (Turecko), Srbsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina
Všechny zbývající země, provoz na lodích a v letadlech.
3 - Ostatní
▪ Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu/SMS/MMS a platí ve všech sítích v dané zemi.
▪ Na hovory účtované v rámci Eurotarifu se neuplatňuje Profi sleva.
Roaming - balíčky
Balíček
Aktivace/deaktivace
Měsíční paušál
Kč s DPH
361,79
Kč bez DPH
299,00
Volné jednotky
bezplatně
2000 minut v zóně EU
Příchozí minuty 2000 Evropa
▪ Ceny jsou uvedeny v Kč za zúčtovací období.
▪ Balíček je možné aktivovat k roamingovému tarifu Volání bez hranic a O2 Eurotarif.
▪ Do volných minut se započítává každá započatá minuta. Nevyčerpané volné minuty se nepřevádí do následujícího
zúčtovacího období.
▪ Ostatní provoz a provoz nad rámec volných jednotek je zpoplatněn dle aktivovaného roamingového tarifu.
O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, www.o2.cz
Platnost od:
21.6.2014
IČ 60193336, DIČ CZ60193336, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322
Strana 19/43
Ceník O2 Mobilní hlasová služba
a O2 Mobilní internetové připojení pro firemní zákazníky
Roaming - data
Ceny platné do 30.6.2014:
Ceny platné od 1.7.2014:
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
Zóna
Zóna
14,00
6,60
11,57
5,46
EU
EU
240,00
240,00
198,35
198,35
Ostatní Evropa
Ostatní Evropa
300,00
300,00
247,93
247,93
Ostatní
Ostatní
▪ Ceny jsou uvedeny v Kč za1 MB, účuje se každý započatý 1 kB. Zóny jsou shodné se zónami pro O2 Eurotarif. Účastník
může data roaming využívat, pokud má aktivní datové přenosy v rámci České republiky a aktivní službu Roaming.
▪ Datový provoz na lodích a v letadlech je účtován dle zóny Ostatní.
▪ Jakákoliv aktivita, která vyžaduje připojení k síti GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA znamená započetí účtovací jednotky.
▪ Technologie připojení je závislá na technologických možnostech smluvního roamingového operátora.
▪ Při aktivaci roamingu je Účastníkovi, pro čerpaná data automaticky nastavena funkcionalita Datový limit. Do Datového limitu
se započítávají data čerpaná ve všech zónách. Datový limit umožňuje vypnutí datového přenosu v okamžiku, kdy Účastník
stáhne v rámci datového roamingu objem dat v hodnotě 1554 Kč s DPH (1284,30 Kč bez DPH). Od 1.7. se výše limitu mění
na 1650 Kč s DPH (1363,60 Kč bez DPH). Po vypnutí datového přenosu dosažením Datového limitu je nutné pro další
čerpání dat Datový limit zrušit. V rámci jednoho zúčtovacího období je možné Datový limit aktivovat a deaktivovat opakovaně,
a to na bezplatném telefonním čísle 720 720 721. Při každé nové aktivaci Datového limitu nebo na začátku nového
zúčtovacího období se objemový limit počítá od nuly.
Sdílené roamingové datové balíčky
Balíček
Zóna
Volné jednotky
Měsíční cena
Kč bez DPH
Kč s DPH
EU
1 GB
4 029,30
3 330,00
Internet Profi Evropa 1 GB
EU
5 GB
20 158,60
16 660,00
Internet Profi Evropa 5 GB
EU
20 GB
80 658,60
66 660,00
Internet Profi Evropa 20 GB
Celý svět
1 GB
8 058,60
6 660,00
Internet Profi Svět 1 GB
Celý svět
5 GB
40 317,20
33 320,00
Internet Profi Svět 5 GB
Celý svět
20 GB
161 317,20
133 320,00
Internet Profi Svět 20 GB
▪ Sdílený balíček umožňuje roamingové datové přenosy pro všechny SIM karty registrované pod jedním referenčním číslem
účastníka do sjednaného objemu dat v rámci zúčtovacího období. Po vyčerpání objemu dat se na provoz uplatní podmínky
účtování podle objemu stažených dat (včetně Datového limitu).
▪ Měsíční cena je účtována za každé započaté zúčtovací období. V případě zrušení zaniká nárok na nevyčerpaný objem
balíčku. V rámci zúčtovacího období je možné mít aktivní vždy pouze jeden balíček určitého typu. Účtovací jednotka v rámci
balíčků je 1 kB. Nevyčerpané jednotky se nepřevádějí do následujícího zúčtovacího období.
▪ Čerpání balíčku jednotlivými SIM kartami registrovanými pod referenčním číslem je možné jedině, pokud mají SIM karty
aktivní datové přenosy v rámci České republiky a aktivní službu Roaming.
▪ Datové balíčky Evropa platí pro datové přenosy v rámci Evropské Unie. Zóna EU zahrnuje členské státy Evropské unie a
dále Švýcarsko, Norsko, Lichtenštejnsko a Island.
▪ Aktivace a deaktivace balíčků je bezplatná.
Jednorázové roamingové datové balíčky
Balíček
Zóna
Cena
Volné jednotky
Kč bez DPH
Kč s DPH
EU
25 MB
41,32
50,00
Internet Evropa S
EU
150 MB
247,93
300,00
Internet Evropa M
EU
250 MB
413,22
500,00
Internet Evropa L
Celý svět
25 MB
82,64
100,00
Internet Svět S
Celý svět
150 MB
495,87
600,00
Internet Svět M
Celý svět
250 MB
826,45
1000,00
Internet Svět L
▪Jednorázový balíček umožňuje roamingové datové přenosy do sjednaného objemu dat. Po vyčerpání objemu dat se na
provoz uplatní podmínky účtování podle objemu stažených dat (včetně Datového limitu).
▪ Balíček je zřízen po doručení potvrzovací SMS o aktivaci.
▪ Balíček je možné čerpat postupně, datové přenosy na sebe nemusí navazovat.
▪ Balíček je nutné začít čerpat do 30 dnů ode dne zřízení, platnost balíčku je 30 dnů od počátku prvního čerpání.
▪ Účtovací jednotka v rámci balíčků je 1 kB.
▪ Objednání balíčků je možné jedině pokud má účastník aktivní datové přenosy v rámci České republiky a aktivní službu
Roaming. Aktivace je bezplatná s výjimkou telefonické objednávky a SMS ze zahraničí.
▪ Datové balíčky Evropa platí pro datové přenosy v zóně EU. Zóna EU zahrnuje členské státy Evropské unie a dále
Švýcarsko, Norsko, Lichtenštejnsko a Island.
O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, www.o2.cz
Platnost od:
21.6.2014
IČ 60193336, DIČ CZ60193336, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322
Strana 20/43
Ceník O2 Mobilní hlasová služba
a O2 Mobilní internetové připojení pro firemní zákazníky
Opakující se roamingové datové balíčky
Balíček
Zóna
Měsíční cena
Volné jednotky
Kč s DPH
Kč bez DPH
EU
50 MB
100,83
83,33
Internet Evropa 50 MB
EU
250 MB
504,17
416,67
Internet Evropa 250 MB
EU
500 MB
1008,33
833,33
Internet Evropa 500 MB
EU
1 GB
2016,67
1666,67
Internet Evropa 1 GB
Celý svět
2 MB
60,50
50,00
Internet Svět 2 MB
Celý svět
10 MB
121,00
100,00
Internet Svět 10 MB
Celý svět
50 MB
201,67
166,67
Internet Svět 50 MB
Celý svět
250 MB
1008,33
833,33
Internet Svět 250 MB
Celý svět
500 MB
2016,67
1666,67
Internet Svět 500 MB
Celý svět
1 GB
4033,33
3333,33
Internet Svět 1 GB
▪Opakující se balíček umožňuje roamingové datové přenosy do sjednaného objemu dat. Po vyčerpání objemu dat se na
provoz uplatní podmínky účtování podle objemu stažených dat (včetně Datového limitu).
▪ Měsíční cena je účtována za každé započaté zúčtovací období s nárokem na plný objem MB. V případě zrušení zaniká
nárok na nevyčerpané MB. V rámci zúčtovacího období je možné mít aktivní vždy pouze jeden balíček určitého typu. Účtovací
jednotka v rámci balíčků je 1 kB. Nevyčerpané jednotky se nepřevádí do následujícího zúčtovacího období.
▪ Objednání balíčků je možné pouze v případě, že má účastník aktivní datové přenosy v rámci České republiky a aktivní
službu Roaming. Aktivace a deaktivace balíčků je bezplatná s výjimkou telefonické objednávky a SMS ze zahraničí.
▪ Datové balíčky Evropa platí pro datové přenosy v zóně EU. Zóna EU zahrnuje členské státy Evropské unie a dále
Švýcarsko, Norsko, Lichtenštejnsko a Island.
Mezinárodní hovory
Mezinárodní hovory uskutečněné prostřednictvím služby O2 NetCall *55
Zóna
Cena
bez DPH
s DPH
Zóna 1
7,44
9,00
Zóna 2
7,44
9,00
Zóna 3
15,70
19,00
Zóna 4
15,70
19,00
Zóna 5
40,50
49,00
▪ Uvedené ceny jsou v Kč za 1 minutu. Účtuje se každá započatá minuta.
▪ Seznam zemí s rozdělením do jednotlivých zón je uvedený v Příloze č. 1 Ceníku.
▪ Služba Net Call *55 není dostupná pro tarify VARIO a Profil. Pokud účastník použije předvolbu *55, bude volání automaticky
převedeno a zpoplatněno dle sazby Profil, VARIO - mezinárodní hovory a videohovory.
Mezinárodní hovory a videohovory
Zóna
HOVOR
Mezinárodní příplatek
VIDEOHOVOR
Mezinárodní příplatek
bez DPH
bez DPH
s DPH
s DPH
17,37
12,48
21,02
10,31
1.
16,85
25,22
20,39
30,52
2.
30,23
3.
24,98
34,98
42,33
31,22
37,78
42,46
51,38
4.
54,94
66,48
41,62
5.
50,36
79,93
75,55
6.
62,44
96,72
94,37
119,29
7.
98,59
77,99
8.
93,69
117,43
142,09
113,36
9.
210,03
140,48
169,98
173,58
10.
228,82
276,87
279,58
338,29
▪ Uvedené ceny jsou v Kč za 1 minutu. Účtuje se každá započatá minuta.
▪ Výsledná cena za minutu volání se skláda ze standardní ceny za vnitrostátní hovor do pevných sítí v ČR dle nastaveného
tarifu a mezinárodního příplatku.
▪ Seznam zemí s rozdělením do jednotlivých zón je uvedený v Příloze č. 1.
Odchozí SMS a MMS na zahraniční čísla
▪ Cena za odchozí SMS na zahraniční čísla (tj. čísla s mezinárodní předvolbou jinou než +420) je 4,13 Kč bez DPH (5,00 Kč s
DPH).
▪ Cena za odchozí MMS na zahraniční čísla (tj. čísla s mezinárodní předvolbou jinou než +420) odpovídá běžné ceně MMS v
rámci nastaveného tarifu.
▪ U odchozích SMS/MMS zpráv na zahraniční tel. čísla se neuplatňují volné SMS/MMS v rámci tarifu ani z balíčků.
O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, www.o2.cz
Platnost od:
21.6.2014
IČ 60193336, DIČ CZ60193336, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322
Strana 21/43
Ceník O2 Mobilní hlasová služba
a O2 Mobilní internetové připojení pro firemní zákazníky
Dále již nenabízené služby
SLUŽBA O2 ONE PORT
▪ Od 1.7.2009 již nelze nově aktivovat.
Cena za aktivaci/instalaci služby
Cena instalace za propojovací bod zahrnuje zřízení propojovacího bodu služby, úkony s tím spojené v místnosti, kterou
stanoví účastník. V případě, kdy jsou v souvislosti s instalací propojovacího bodu požadovány zvláštní práce a dodávky,
například v památkově chráněné budově, v prostředí se zvýšeným nebezpečím a podobně, jsou účtovány ceny podle
rozpočtu předem společně schváleného oběma smluvními stranami.
Cena instalace služby O2 OnePort
Dobu neurčitou
Smlouva na
Kč bez DPH
Kč s DPH
Přístupová kapacita
15000,00
18150,00
64 - 256 kbit/s
25000,00
30250,00
512 - 2048 kbit/s
12 měsíců
24 měsíců
36 měsíců
Kč bez DPH
Kč s DPH
Kč bez DPH
Kč s DPH
Kč bez DPH
Kč s DPH
15000,00
25000,00
18150,00
30250,00
7500,00
12500,00
9075,00
15125,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Cena instalace služby O2 OnePort FWA
Smlouva na
Dobu neurčitou
12 měsíců
24 měsíců
36 měsíců
Kč bez DPH
Kč s DPH
Kč bez DPH
Kč s DPH
Kč bez DPH
Kč s DPH
Kč bez DPH
Kč s DPH
Přístupová kapacita
9900,00
11979,00
9900,00
11979,00
5000,00
6050,00
0,00
0,00
64 - 256 kbit/s
15000,00
18150,00
15000,00
18150,00
7500,00
9075,00
0,00
0,00
512 - 2048 kbit/s
▪ Měsíční cena za propojovací bod a pronájem okruhu se účtuje účastníkovi za provoz každého propojovacího bodu
uvedeného ve Smlouvě o poskytování služby O2 OnePort a poskytování dalších telekomunikačních služeb ve výši podle níže
uvedené tabulky. V případě speciálních požadavků účastníka, např více než 30 hlasových kanálů v propojovacím bodě, bude
měsíční cena stanovena podle individuálních podmínek.
Při smlouvě na dobu neurčitou
Přenosová
kapacita
kbit/s
64
128
256
512
1024
2048
Cena v Kč
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
Měsíční cena za propojovací bod
Typ hlasového propojení; Počet hlasových kanálů
FXS *2
BRI *3
PRI *4
4
8
2
4
10
18
5970,00
7223,70
8810,00
10660,10
14890,00
18016,90
22200,00
26862,00
23360,00
28265,60
24520,00
29669,20
6370,00
7707,70
9210,00
11144,10
15290,00
18500,90
22600,00
27346,00
23760,00
28749,60
24920,00
30153,20
6270,00
7586,70
9110,00
11023,10
15190,00
18379,90
22500,00
27225,00
23660,00
28628,60
24820,00
30032,20
9410,00
11386,10
15490,00
18742,90
22800,00
27588,00
23960,00
28991,60
25120,00
30395,20
15290,00
18500,90
22700,00
27467,00
23860,00
28870,60
25020,00
30274,20
22800,00
27588,00
23960,00
28991,60
25120,00
30395,20
Cena*1
30
23100,00
27951,00
24260,00
29354,60
25420,00
30758,20
6000,00
7260,00
8000,00
9680,00
8000,00
9680,00
8000,00
9680,00
8000,00
9680,00
8000,00
9680,00
*1 Měsíční cena za pronájem okruhu
Při smlouvě na 12 měsíců
Přenosová
kapacita
kbit/s
64
128
256
512
1024
2048
Cena v Kč
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
Měsíční cena za propojovací bod
Typ hlasového propojení ;Počet hlasových kanálů
FXS *2
BRI *3
PRI *4
2
4
4
8
10
18
5510,00
6667,10
8160,00
9873,60
14010,00
16952,10
21040,00
25458,40
22200,00
26862,00
23360,00
28265,60
5910,00
7151,10
8560,00
10357,60
14410,00
17436,10
21440,00
25942,40
22600,00
27346,00
23760,00
28749,60
5810,00
7030,10
8460,00
10236,60
14310,00
17315,10
21340,00
25821,40
22500,00
27225,00
23660,00
28628,60
8760,00
10599,60
14610,00
17678,10
21640,00
26184,40
22800,00
27588,00
23960,00
28991,60
14510,00
17557,10
21540,00
26063,40
22700,00
27467,00
23860,00
28870,60
21640,00
26184,40
22800,00
27588,00
23960,00
28991,60
Cena*1
30
21940,00
26547,40
23100,00
27951,00
24260,00
29354,60
6000,00
7260,00
8000,00
9680,00
8000,00
9680,00
8000,00
9680,00
8000,00
9680,00
8000,00
9680,00
*1 Měsíční cena za pronájem okruhu
O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, www.o2.cz
Platnost od:
21.6.2014
IČ 60193336, DIČ CZ60193336, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322
Strana 22/43
Ceník O2 Mobilní hlasová služba
a O2 Mobilní internetové připojení pro firemní zákazníky
Při smlouvě na 24 měsíců
Přenosová
kapacita
kbit/s
64
128
256
512
1024
2048
Cena v Kč
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
Měsíční cena za propojovací bod
Typ hlasového propojení ;Počet hlasových kanálů
FXS *2
PRI *4
BRI *3
10
18
2
4
8
4
5050,00
6110,50
7510,00
9087,10
13130,00
15887,30
19880,00
24054,80
21040,00
25458,40
22200,00
26862,00
5450,00
6594,50
7910,00
9571,10
13530,00
16371,30
20280,00
24538,80
21440,00
25942,40
22600,00
27346,00
5350,00
6473,50
7810,00
9450,10
13430,00
16250,30
20180,00
24417,80
21340,00
25821,40
22500,00
27225,00
8110,00
9813,10
13730,00
16613,30
20480,00
24780,80
21640,00
26184,40
22800,00
27588,00
13630,00
16492,30
20380,00
24659,80
21540,00
26063,40
22700,00
27467,00
20480,00
24780,80
21640,00
26184,40
22800,00
27588,00
Cena*1
30
20780,00
25143,80
21940,00
26547,40
23100,00
27951,00
6000,00
7260,00
8000,00
9680,00
8000,00
9680,00
8000,00
9680,00
8000,00
9680,00
8000,00
9680,00
*1 Měsíční cena za pronájem okruhu
Při smlouvě na 36 měsíců
Přenosová
kapacita
kbit/s
64
128
256
512
1024
2048
Cena v Kč
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
Měsíční cena za propojovací bod
Typ hlasového propojení ;Počet hlasových kanálů
FXS *2
BRI *3
PRI *4
2
4
4
8
10
18
4590,00
5553,90
6870,00
8312,70
12250,00
14822,50
18720,00
22651,20
19880,00
24054,80
21040,00
25458,40
4990,00
6037,90
7270,00
8796,70
12650,00
15306,50
19120,00
23135,20
20280,00
24538,80
21440,00
25942,40
4890,00
5916,90
7170,00
8675,70
12550,00
15185,50
19020,00
23014,20
20180,00
24417,80
21340,00
25821,40
7470,00
9038,70
12850,00
15548,50
19320,00
23377,20
20480,00
24780,80
21640,00
26184,40
12750,00
15427,50
19220,00
23256,20
20380,00
24659,80
21540,00
26063,40
19320,00
23377,20
20480,00
24780,80
21640,00
26184,40
Cena*1
30
19620,00
23740,20
20780,00
25143,80
21940,00
26547,40
6000,00
7260,00
8000,00
9680,00
8000,00
9680,00
8000,00
9680,00
8000,00
9680,00
8000,00
9680,00
*1 Měsíční cena za pronájem okruhu
*2 FXS - (foreign exchange station) analogové rozhraní pro připojení tónového (analogového) telefonu. Je schopno přenést
jeden hovor nebo fax.
*3 ISDN BRI - (Integrated Services Digital Netvork Basic Rate Interface) - digitální rozhraní, po kterém lze přenést až 2x 64
000 b/s (jeden nekomprimovaný hlasová kanál = 64 000 b/s) plus signalizaci. To znamená dva hovory nebo hovor a fax, atd.
*4 ISDN PRI - (Integrated Services Digital Netvork Primary Rate Interface) - digitální rozhraní, po kterém lze přenést až 30x
64 000 b/s plus signalizaci. To znamená maximálně 30 hlasových hovorů.
O2 ONE PORT DATA
Cena instalace služby O2 OnePort DATA
Smlouva na
Dobu neurčitou
Kč bez DPH
Kč s DPH
Přístupová kapacita
10160,00
12293,60
64
14990,00
18137,90
128
21070,00
25494,70
256
28380,00
34339,80
512
29470,00
35658,70
1024
36977,60
30560,00
2048
12 měsíců
24 měsíců
36 měsíců
Kč bez DPH
Kč s DPH
Kč bez DPH
Kč s DPH
Kč bez DPH
Kč s DPH
9770,00
14410,00
20260,00
27290,00
28380,00
29470,00
11821,70
17436,10
24514,60
33020,90
34339,80
35658,70
9380,00
13840,00
19450,00
26200,00
27290,00
28380,00
11349,80
16746,40
23534,50
31702,00
33020,90
34339,80
8990,00
13260,00
18640,00
25110,00
26200,00
27290,00
10877,90
16044,60
22554,40
30383,10
31702,00
33020,90
O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, www.o2.cz
Platnost od:
21.6.2014
IČ 60193336, DIČ CZ60193336, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322
Strana 23/43
Ceník O2 Mobilní hlasová služba
a O2 Mobilní internetové připojení pro firemní zákazníky
Při smlouvě na dobu neurčitou
Přenosová
kapacita
kbit/s
64
128
256
512
1024
2048
Cena v Kč
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
Měsíční cena za propojovací bod
Typ hlasového propojení ;Počet hlasových kanálů
FXS *2
BRI *3
PRI *4
4
18
10
4
8
2
2420,00
2928,20
2560,00
3097,60
4440,00
5372,40
8190,00
9909,90
15670,00
18960,70
24520,00
29669,20
2820,00
3412,20
2960,00
3581,60
4840,00
5856,40
8590,00
10393,90
16070,00
19444,70
24920,00
30153,20
2720,00
3291,20
2860,00
3460,60
4740,00
5735,40
8490,00
10272,90
15970,00
19323,70
24820,00
30032,20
3160,00
3823,60
5040,00
6098,40
8790,00
10635,90
16270,00
19686,70
25120,00
30395,20
4940,00
5977,40
8690,00
10514,90
16170,00
19565,70
25020,00
30274,20
8790,00
10635,90
16270,00
19686,70
25120,00
30395,20
Cena*1
30
9090,00
10998,90
16570,00
20049,70
25420,00
30758,20
6000,00
7260,00
6000,00
7260,00
6000,00
7260,00
6000,00
7260,00
6000,00
7260,00
8000,00
9680,00
*1 Měsíční cena za pronájem okruhu
Při smlouvě na 12 měsíců
Přenosová
kapacita
kbit/s
64
128
256
512
1024
2048
Cena v Kč
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
Měsíční cena za propojovací bod
Typ hlasového propojení ;Počet hlasových kanálů
FXS *2
BRI *3
PRI *4
4
8
4
10
18
2
2100,00
2541,00
2230,00
2698,30
4040,00
4888,40
7640,00
9244,40
14830,00
17944,30
23360,00
28265,60
2500,00
3025,00
2630,00
3182,30
4440,00
5372,40
8040,00
9728,40
15230,00
18428,30
23760,00
28749,60
2400,00
2904,00
2530,00
3061,30
4340,00
5251,40
7940,00
9607,40
15130,00
18307,30
23660,00
28628,60
2830,00
3424,30
4640,00
5614,40
8240,00
9970,40
15430,00
18670,30
23960,00
28991,60
4540,00
5493,40
8140,00
9849,40
15330,00
18549,30
23860,00
28870,60
8240,00
9970,40
15430,00
18670,30
23960,00
28991,60
Cena*1
30
8540,00
10333,40
15730,00
19033,30
24260,00
29354,60
6000,00
7260,00
6000,00
7260,00
6000,00
7260,00
6000,00
7260,00
6000,00
7260,00
8000,00
9680,00
*1 Měsíční cena za pronájem okruhu
Při smlouvě na 24 měsíců
Přenosová
kapacita
kbit/s
64
128
256
512
1024
2048
Cena v Kč
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
Měsíční cena za propojovací bod
Typ hlasového propojení ;Počet hlasových kanálů
FXS *2
BRI *3
PRI *4
4
18
2
4
8
10
1780,00
2153,80
1900,00
2299,00
3630,00
4392,30
7100,00
8591,00
14000,00
16940,00
22200,00
26862,00
2280,00
2758,80
2300,00
2783,00
4030,00
4876,30
7500,00
9075,00
14400,00
17424,00
22600,00
27346,00
2180,00
2637,80
2200,00
2662,00
3930,00
4755,30
7400,00
8954,00
14300,00
17303,00
22500,00
27225,00
2500,00
3025,00
4230,00
5118,30
7700,00
9317,00
14600,00
17666,00
22800,00
27588,00
4130,00
4997,30
7600,00
9196,00
14500,00
17545,00
22700,00
27467,00
7700,00
9317,00
14600,00
17666,00
22800,00
27588,00
Cena*1
30
8000,00
9680,00
14900,00
18029,00
23400,00
28314,00
6000,00
7260,00
6000,00
7260,00
6000,00
7260,00
6000,00
7260,00
6000,00
7260,00
8000,00
9680,00
*1 Měsíční cena za pronájem okruhu
O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, www.o2.cz
Platnost od:
21.6.2014
IČ 60193336, DIČ CZ60193336, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322
Strana 24/43
Ceník O2 Mobilní hlasová služba
a O2 Mobilní internetové připojení pro firemní zákazníky
Při smlouvě na 36 měsíců
Přenosová
kapacita
kbit/s
Cena v Kč
bez DPH
64
s DPH
bez DPH
128
s DPH
bez DPH
256
s DPH
bez DPH
512
s DPH
1024
2048
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
Měsíční cena za propojovací bod
Typ hlasového propojení ;Počet hlasových kanálů
FXS *2
BRI *3
PRI *4
2
4
10
4
8
18
1450,00
1754,50
1570,00
1899,70
3230,00
3908,30
6550,00
7925,50
13170,00
15935,70
21040,00
25458,40
1850,00
2238,50
1970,00
2383,70
3630,00
4392,30
6950,00
8409,50
13570,00
16419,70
21440,00
25942,40
1750,00
2117,50
1870,00
2262,70
3530,00
4271,30
6850,00
8288,50
13470,00
16298,70
21340,00
25821,40
2170,00
2625,70
3830,00
4634,30
7150,00
8651,50
13740,00
16625,40
21640,00
26184,40
3730,00
4513,30
7050,00
8530,50
13640,00
16504,40
21540,00
26063,40
Cena*1
30
7150,00
8651,50
13740,00
16625,40
21640,00
26184,40
6000,00
7260,00
6000,00
7260,00
6000,00
7260,00
6000,00
7260,00
6000,00
7260,00
8000,00
9680,00
7450,00
9014,50
14040,00
16988,40
21940,00
26547,40
*1 Měsíční cena za pronájem okruhu
*2 FXS - (foreign exchange station) analogové rozhraní pro připojení tónového (analogového) telefonu. Je schopno přenést
jeden hovor nebo fax.
*3 ISDN BRI - (Integrated Services Digital Netvork Basic Rate Interface) - digitální rozhraní, po kterém lze přenést až 2x 64
000 b/s (jeden nekomprimovaný hlasová kanál = 64 000 b/s) plus signalizaci. To znamená dva hovory nebo hovor a fax, atd.
*4 ISDN PRI - (Integrated Services Digital Netvork Primary Rate Interface) - digitální rozhraní, po kterém lze přenést až 30x
64 000 b/s plus signalizaci. To znamená maximálně 30 hlasových hovorů.
O2 ONE PORT DATA FWA
▪ Služba je k dispozici pouze v lokalitách s FWA pokrytím.
Cena instalace služby O2 OnePort FWA
Smlouva na
Dobu neurčitou
Kč bez DPH
Kč s DPH
Přístupová kapacita
5510,00
6667,10
64
6824,40
5640,00
128
7520,00
9099,20
256
11270,00
13636,70
512
18770,00
22711,70
1024
30560,00
36977,60
2048
24 měsíců
12 měsíců
36 měsíců
Kč bez DPH
Kč s DPH
Kč bez DPH
Kč s DPH
Kč bez DPH
Kč s DPH
5290,00
5430,00
7230,00
10840,00
18050,00
29470,00
6400,90
6570,30
8748,30
13116,40
21840,50
35658,70
5080,00
5210,00
6940,00
10400,00
17330,00
28380,00
6146,80
6304,10
8397,40
12584,00
20969,30
34339,80
4870,00
4990,00
6650,00
9970,00
16610,00
27290,00
5892,70
6037,90
8046,50
12063,70
20098,10
33020,90
Paušál za vzdálený přístup
Paušál se účtuje při požadavku vzdáleného přístupu prostřednictvím mobilních datových služeb do podnikové sítě (LAN).
Přístup pro každou přístupovou technologii se účtuje zvlášť. Paušál se účtuje propojovacímu bodu účastníka (lokalitě), ke
kterému je vzdálený přístup směrován. Aktivace služby je zdarma.
Vzdálený přístup
Paušál pro CSD/HSCSD
služby *1
Kč bez DPH
Kč s DPH
Paušál pro GPRS služby
Kč bez DPH
Kč s DPH
Paušál pro
CDMA služby *2
Kč bez DPH
Kč s DPH
500,00
605,00
500,00
605,00
1210,00
1000,00
1 spojení
*1 Za vzdálený přístup (datová volání na +420602900909 nebo OnePort Access Point Name) jsou účtovány poplatky dle
platného Ceníku O2 Mobilní hlasové služby a O2 Mobilního internetového připojení.
*2 Vzdálený přístup do uzavřené skupiny prostřednictvím CDMA modemu
Počet CDMA modemů ve společnosti
1 - 99 kusů
100 - 149 kusů
150 - 199 kusů
200 - 249 kusů
250 a více
Cena za vzdálený přístup po množstevní slevě
Kč bez DPH
Kč s DPH
499,00
349,00
299,00
249,00
199,00
603,79
422,29
361,79
301,29
240,79
O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, www.o2.cz
Platnost od:
21.6.2014
IČ 60193336, DIČ CZ60193336, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322
Strana 25/43
Ceník O2 Mobilní hlasová služba
a O2 Mobilní internetové připojení pro firemní zákazníky
Měsíční cena za připojení do internetu
Služba Připojení do internetu prostřednictvím služby OnePort umožňuje přímé napojení do internetu. Zákazník získá 1
veřejnou IP adresu. Služba není omezena na velikost přenášených dat. K měsíční ceně za přístup k Internetu je třeba přičíst
cenu 500,- Kč/měs za logické datové spojení.
Agregace 1:5
Agregace 1:1
Přenosová kapacita kbit/s
64
128
256
512
1024
2048
Kč bez DPH
Kč s DPH
Kč bez DPH
Kč s DPH
290,00
580,00
1160,00
2320,00
4640,00
9280,00
350,9
701,8
1403,6
2807,2
5614,4
11228,8
58,00
116,00
232,00
464,00
928,00
1856,00
70,18
140,36
280,72
561,44
1122,88
2245,76
Pravidelné poplatky :
Služby
Měsíční cena za 5 veřejných IP adres
Měsíční cena ISDN Záloha služby O2 OnePort
Měsíční cena GSM Záloha služby O2 OnePort
Kč bez DPH
Kč s DPH
500,00
1800,00
1295,00
605,00
2178,00
1566,95
Hovorné
Mezinárodní hovory a Služba NetCall pro OnePort - účtuje se dle Ceníku O2 Mobilní hlasové služby a O2 Mobilního
internetového připojení.
One Port - ostatní
One Port - ostaní
One Port - One Port
Směr
Cena v Kč
One Port - O2*1
mobilní operátoři *2
operátoři *2
*3
OnePort
bez DPH
s DPH
2,50
3,03
4,80
5,81
1,50
1,82
0,00
0,00
Uvedené sazby jsou za 1 minutu, účtuje se první celá minuta a pak po vteřinách.
*1 Účtuje se první celá minuta a pak po vteřinách. Cena každé vteřiny je rovna 1/60 ceny za minutu zaokrouhlené na čtvrtém
desetinném místě.
*2 Účtuje se každých započatých 60 sekund od spojení hovoru.
*3 Platné pro volání v rámci jedné společnosti, platí i pro datový provoz.
Měsíční cena za rozšíření o samostatné linky v rámci VPN číselného plánu
Služby
Měsíční cena za vložení 1-30 samostatných linek
Měsíční cena za vložení více než 30 samostatných linek
Měsíční cena za rozšíření routeru o některé HW komponenty
Služby
Povýšení dvojice analogových hlasových portů FXO/FXS na dvojici digitálních portů ISDN
BRI
Povýšení dvojice analogových hlasových portů FXO/FXS na digitální port ISDN PRI (jen pro
26xx)
Povýšení routeru řady 17xx na router řady 26xx (pouze šasi)
Druhý Ethernet port (pouze pro 26xx)
Ceny jednorázových úkonů
Kč bez DPH
Kč s DPH
600,00
2000,00
726,00
2420,00
Kč bez DPH
Kč s DPH
390,00
471,90
1100,00
1331,00
1120,00
560,00
1355,20
677,60
Cena v Kč
Služby
bez DPH
Vytvoření
IP Plán
Zavedení (v rámci instalace první lokality)
Změna za každý ethernetový port
Vytvoření
Zavedení (v rámci instalace první lokality)
Interní číslovací plán
Změna za každou změnu hlasové routovací tabulky
Nová lokalita za změnu hlasové routovací tabulky v lokalitě, ze které je
požadováno volání do nové lokality
Zavedení (v rámci instalace první lokality)
Logické datové spojení
Změna/Přeložení a nové PVC pro každou lokalitu
Přeložení bodu/stěhování 64 až 512kbit
lokality/reinstalace
1-2Mbit
Změna přístupové kapacity nebo počtu hlasových kanálů - 64 až 512kbit
Změna přístupové kapacity nebo počtu hlasových kanálů - 1-2Mbit
Jiné změny konfigurace služby OnePort, konzultace, technická Výjezd včetně 1 hodiny práce
Další práce
podpora apod. spojené s výjezdem technika
Vytvoření
Blokace/Povolení hovorů
Změna (za každou lokalitu, kde je změna požadována)
Nemožnost zásahu z důvodu na straně zákazníka (Servisní zásah technika O2u na nahlášenou
instalaci či závadu, jež nelze provést z důvodů na straně zákazníka)
s DPH
Individuálně
0,00
0,00
200,00
242,00
Individuálně
0,00
0,00
500,00
605,00
500,00
605,00
0,00
1000,00
9000,00
23000,00
5000,00
10000,00
5000,00
2000,00
0,00
1000,00
0,00
1210,00
10890,00
27830,00
6050,00
12100,00
6050,00
2420,00
0,00
1210,00
5000,00
6050,00
Neoprávněná reklamace (např. chybné napájení na straně zákazníka) spojená s výjezdem technika
5000,00
6050,00
Telefonická konzultace s technikem cena za 1 hodinu
750,00
907,50
O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, www.o2.cz
Platnost od:
21.6.2014
IČ 60193336, DIČ CZ60193336, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322
Strana 26/43
Ceník O2 Mobilní hlasová služba
a O2 Mobilní internetové připojení pro firemní zákazníky
Jednorázové poplatky
Služba
Aktivační poplatek (jednorázově v okamžiku aktivace)
Výměna Certifikátu *1
Změna tarifu (lze měnit maximálně jednou za zúčtovací období)
Zlaté číslo *2
Číslo na přání *3
Kč bez DPH
2 000,00
500,00
1 000,00
20 000,00
5 000,00
Kč s DPH
2 420,00
605,00
1 210,00
24 200,00
6 050,00
*1 Bude účtována za každý deaktivovaný Certifikát, pokud k deaktivaci dojde dříve než po uplynutí 6 měsíců od jeho aktivace.
*2 Zlaté číslo je snadno zapamatovatelné účastnické číslo, které obsahuje zejména některou z těchto variací:
Kombinace dvou číslic v kmeni čísla (např. 606 331 131)
Kombinace pěti stejných číslic v kmeni čísla (např. 606 331 333)
Kombinace čtyř stejných čísel v řadě v kmeni čísla (např. 606 222 253)
Kombinace tří dvojic stejných číslic v kmeni čísla (např. 602 99 22 77)
Kombinace dvou trojic stejných číslic v kmeni čísla (např. 728 222 555)
Kombinace dvou stejných trojic číslic v čísle (např. 602 523 523, 602 156 602)
Kombinace dvojice a trojice stejných číslic v kmeni čísla (např. 602 001 333)
Posloupná řada číslic v kmeni čísla (např. 602 123 456, 602 901 234, 602 109 876, 602 321 098)
Posloupná řada dvojčíslí v kmeni čísla (např. 725 50 49 48, 725 16 17 18).
Zlaté číslo přiděluje O2 z aktuálně dostupných Zlatých čísel ve své síti.
*3 Číslo na přání je účastnické číslo mobilní sítě O2 přidělené na základě volby účastníka.
O2 ONE PORT INTERNATIONAL
Cena služby je silně závislá na zvolené destinaci zakončení a na technických požadavcích (propustnost, počet hlasových
kanálů) zahraniční přípojky a proto se stanovuje vždy individuálně pro jednotlivý obchodní případ.
SLUŽBA CONEX PROFI
CONEX PROFI
Aktivační poplatek
Měsíční používání služby
Kč bez DPH
Kč s DPH
0,00
5000,00
0,00
6050,00
Typ číslovacího plánu
Aktivační poplatek
3 místná číslovací série *1
Měsíční
4 místná číslovací série *1
paušál
5 místná číslovací série *1
*1 Typ číslování zákaznické PBX – např. číslo interní linky 112
Kč bez DPH
Kč s DPH
0,00
1000,00
2000,00
4000,00
0,00
1210,00
2420,00
4840,00
Měsíční paušál v případě kombinace služeb Conex a VPN
Kč bez DPH
Kč s DPH
Aktivační poplatek
0,00
0,00
Rozšíření služby ConexProfi do VPN - - základní
2000,00
2420,00
měsíční poplatek
Měsíční
Měsíční poplatek za vedení 1 - 30 samostatných
600,00
726,00
paušál
linek u služby ConexProfi
Měsíční poplatek za vedení více než 31
2000,00
2420,00
samostatných linek u služby ConexProfi
▪ Měsíční paušál se skládá z ceny za údržbu připojení zákaznické PBX a cen za volné minuty. Cena za volné minuty i za
údržbu přípojného vedení je stanovena “Smlouvou o propojení ústředen – Conex” a závisí na zřizovacích nákladech O2
spojených se zavedením služby ConexProfi u zákazníka. Volné minuty se uplatňují na směr Pobočková ústředna- O2.
Neprovolané volné minuty se nepřevádějí do dalšího účetního období
▪ U tarifu O2 Conex Profi je již v rámci měsíčního paušálu zahrnut i poplatek za službu Pravidelný podrobný účet.
Hovorné:
Směr
Conex
Cena v Kč
bez DPH
s DPH
pobočková ústředna - pobočková ústředna - pobočková ústředna - pobočková ústředna O2 *2
O2 VPN *1, *2
Ostaní *3, *4
pevné sítě *3
3,00
3,63
1,50
1,82
4,80
5,81
1,50
1,82
*1 cena platí pouze v případě kombinace služby ConexProfi a VPN, kdy volající i volaný jsou členy stejné VPN skupiny
*2 účtuje se po vteřinách
*3 účtuje se každá i započatá minuta
*4 Ostatní mobilní operátoři
▪ Uvedené sazby jsou za 1 minutu. Cena každé vteřiny je rovna 1/60 ceny za minutu zaokrouhlené na čtvrtém desetinném
místě. Tento ceník se nevztahuje na uživatele služby Conex, kteří uzavřeli “Smlouvu o propojení ústředen – Conex” do
31.3.2003.Volání na pobočkové linky připojené pomocí služby Conex k síti GSM O2 je podle sazby O2 - O2 dle jednolivých
tarifů aktivních u daného mobilního čísla.
O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, www.o2.cz
Platnost od:
21.6.2014
IČ 60193336, DIČ CZ60193336, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322
Strana 27/43
Ceník O2 Mobilní hlasová služba
a O2 Mobilní internetové připojení pro firemní zákazníky
Služba NetCall *55 pro Conex
Zóna *
Speciální sazba
Cena v Kč
bez DPH
s DPH
I.
7,90
9,56
II.
12,90
15,61
III.
19,00
22,99
IV.
35,00
42,35
V.
45,00
54,45
▪ Uvedené ceny jsou v Kč za 1 min. Účtuje se po vteřinách.
* Seznam zemí s rozdělením do jednotlivých zón je v příloze č. 1 Ceníku O2 Mobilní hlasová služba a O2 Mobilní internetové
připojení.
O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, www.o2.cz
Platnost od:
21.6.2014
IČ 60193336, DIČ CZ60193336, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322
Strana 28/43
Ceník O2 Mobilní hlasová služba
a O2 Mobilní internetové připojení pro firemní zákazníky
7. SLUŽBY S PŘIDANOU HODNOTOU A SPECIÁLNÍ SLUŽBY
Služba O2 SMS CONNECTOR
Tarif O2 SMS Connector I
Cena v Kč
Měsíční paušál *1
Cenová pásma *2
Cena v Kč
O2
Ostatní sítě (v ČR)
Mezinárodní SMS
Potvrzení o doručení
Kč bez DPH
Kč s DPH
350,00
423,50
0 - 300
8001 a více
301 - 8000
Kč bez DPH
Kč s DPH
Kč bez DPH
Kč s DPH
Kč bez DPH
Kč s DPH
0,00
1,50
3,00
0,20
0,00
1,82
3,63
0,24
1,00
1,50
3,00
0,20
1,21
1,82
3,63
0,24
0,90
1,50
3,00
0,20
1,09
1,82
3,63
0,24
Tarif O2 SMS Connector II
Cena v Kč
Měsíční paušál *1
Cenová pásma *2
Cena v Kč
O2
Ostatní sítě (v ČR)
Mezinárodní SMS
Potvrzení o doručení
Kč bez DPH
Kč s DPH
1500,00
1815,00
0 - 1400
1401 - 12000
12001 a více
Kč bez DPH
Kč s DPH
Kč bez DPH
Kč s DPH
Kč bez DPH
Kč s DPH
0,00
1,50
3,00
0,20
0,00
1,82
3,63
0,24
0,90
1,50
3,00
0,20
1,09
1,82
3,63
0,24
0,80
1,50
3,00
0,20
0,97
1,82
3,63
0,24
Tarif O2 SMS Connector III
Cena v Kč
Měsíční paušál *1
Cenová pásma *2
Cena v Kč
O2
Kč bez DPH
Kč s DPH
15000,00
18150,00
0 - 15000
Ostatní sítě (v ČR)
15001 - 50000
50001 - 200 000
200 001 a více
Kč bez DPH
Kč s DPH
Kč bez DPH
Kč s DPH
Kč bez DPH
Kč s DPH
Kč bez DPH
Kč s DPH
0,00
1,50
3,00
0,20
0,00
1,82
3,63
0,24
0,80
1,50
3,00
0,20
0,97
1,82
3,63
0,24
0,70
1,50
3,00
0,20
0,85
1,82
3,63
0,24
0,60
1,50
3,00
0,20
0,73
1,82
3,63
0,24
Mezinárodní SMS
Potvrzení o doručení
*1 Zprávy účtované za nulovou cenu, jsou formou volných sms, tyto sms se nepřevádějí do dalšího období
*2 V aktuálním zúčtovací období je oceněn odstupňovanou cenou pouze počet SMS zaslaných do sítě O2 odpovídající
danému pásmu. Uvedené ceny jsou v Kč za 1 odeslanou zprávu.
V období do 30.6.2007 mohou zákazníci v rámci bezplatného testování služby odeslat zdarma až 500 SMS do sítě O2.
Bezplatné testování je omezeno na odeslání 500 SMS nebo uplynutím doby dvou měsíců.
Poplatek za vyšší kapacitu:
Aktivace
Počet SMS za sekundu
Kč bez DPH
Kč s DPH
Měsíční poplatek
Kč bez DPH
v rámci paušálu
1 SMS/sec
5 SMS/sec
20 SMS/sec
10 000,00
20 000,00
12 100,00
24 200,00
Kč s DPH
v rámci paušálu
10 000,00
30 000,00
12 100,00
36 300,00
Kč bez DPH
Kč s DPH
Jednorázové poplatky
Služba
Aktivační poplatek
Poplatek za potvrzení o doručení SMS na mobilní telefon
Změna tarifu (lze měnit maximálně jednou za zúčtovací období)
Zlaté číslo (jedná se o dobře zapamatovatelné číslo, např. 1991991)
Číslo na přání
Změna certifikátu dříve než 6 měsíců po aktivaci předchozího
2 000,00
0,20
1 000,00
20 000,00
5 000,00
500,00
2 420,00
0,24
1 210,00
24 200,00
6 050,00
605,00
O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, www.o2.cz
Platnost od:
21.6.2014
IČ 60193336, DIČ CZ60193336, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322
Strana 29/43
Ceník O2 Mobilní hlasová služba
a O2 Mobilní internetové připojení pro firemní zákazníky
Služba O2 SMS CONNECTOR PLUS
Tarif O2 SMS Connector PLUS - ceny do sítě O2
Počet odeslaných
SMS - od
Tarif
SMS Connector
normální priorita
Plus
Počet odeslaných
SMS - do
-
Kč bez DPH
150 000
250 000
750 000
2 000 000
4 000 000
1
150 001
250 001
750 001
2 000 000
4 000 001
Cena SMS do sítě O2
mimo
špička
špička
mimo
Kč s DPH
0,00
0,00
0,62†
0,48†
0,75†
††
0,58†
††
90%
††
84%
78%††
58%††
90%
††
84%
78%††
58%††
Tarif O2 SMS Connector Plus - ceny do jiných sítí
Kč bez DPH
směr
Kč s DPH
Ostatní sítě (v ČR)
1,50
1,82
Mezinárodní SMS
2,50
3,03
▪ Na odchozí SMS je aplikováno kaskádní zpoplatnění. Příklad: Zákazník poslal 1 mil. SMS mimo špičku. Výpočet ceny:
100.000*0,48+500.000*0,43+250.000*0,40=363.000,- Kč Ne: 850.000*0,40=340.000,- Kč. Výpočet ceny za SMS ve špičce a
mimo špičku se provádí odděleně - pro každé časové pásmo zvlášť.
▪ Časová rozmezí - hovory jsou účtovány v závislosti na časovém rozmezí, ve kterém voláte:
špička : všední dny 07:00 - 14:00 hodin
mimo špičku : všední dny 14:00 - 07:00 hodin, víkendy a státní svátky
▪ Zprávy účtované za nulovou cenu, jsou formou volných sms, tyto sms se nepřevádějí do dalšího období.
▪ Prvních 150 000 SMS do O2 je zdarma bez ohledu na to, zda byly zaslány ve špičce nebo mimo špičku.
† Základní cena pro SMS do O2.
†† Slevněná cena - procento ze základní ceny tarifu ve špičce nebo mimo špičku.
Počet SMS za sekundu
5 SMS/sec
10 SMS/sec
20 SMS/sec
35 SMS/sec
50 SMS/sec
Poplatek za vyšší kapacitu:
Aktivace
Prioritní SMS
Normální SMS
Měsíční poplatek
Prioritní SMS
Normální SMS
Kč bez DPH
Kč s DPH
Kč bez DPH
Kč s DPH
Kč bez DPH
Kč s DPH
Kč bez DPH
Kč s DPH
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10000,00
15000,00
30000,00
40000,00
0,00
12100,00
18150,00
36300,00
48400,00
10000,00
20000,00
40000,00
12100,00
24200,00
48400,00
Další poplatky
Služba
Kč bez DPH
Kč s DPH
50 000,00
Aktivační poplatek
60 500,00
Měsíční paušální poplatek
100 000,00
121 000,00
20 000,00
Speciální poplatek za SLA - aktivace
24 200,00
Speciální poplatek za SLA - měsíční paušál
20 000,00
24 200,00
Prioritní SMS - příplatek za SMS
0,30
0,36
Doručenka
0,20
0,24
Aktivační poplatek za 1 přezdívku (Nickname)
200,00
242,00
▪ Přidání prvních 10 přezdívek (Nickname) je zdarma, za přidání každé další Nickname je účtován aktivační poplatek.
▪ SLA sjednané po 1.2.2013 je řešeno pomocí Backup SMSC Plus řešení a zajišťuje 99,9% dostupnost služby SMS
Connector Plus.
Služba O2 MMS CONNECTOR
Tarif O2 MMS Connector I
Cena v Kč
Měsíční paušál
Aktivační poplatek
Cenová pásma *2
Cena v Kč *1
O2
Ostaní sítě (v ČR)
bez DPH
s DPH
399,00
2 000,00
482,79
2 420,00
51 - 8000
0 - 50
8001 a více
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
0,00
10,00
0,00
12,10
6,00
10,00
7,26
12,10
5,40
10,00
6,53
12,10
Tarif O2 MMS Connector II
Cena v Kč
Měsíční paušál
Aktivační poplatek
Cenová pásma *2
Cena v Kč *1
O2
Ostaní sítě (v ČR)
bez DPH
s DPH
1 399,00
2 000,00
1 692,79
2 420,00
0 - 200
201 - 12000
12001 a více
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
0,00
10,00
0,00
12,10
5,40
10,00
6,53
12,10
4,90
10,00
5,93
12,10
O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, www.o2.cz
Platnost od:
21.6.2014
IČ 60193336, DIČ CZ60193336, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322
Strana 30/43
Ceník O2 Mobilní hlasová služba
a O2 Mobilní internetové připojení pro firemní zákazníky
Tarif O2 MMS Connector III
Cena v Kč
Měsíční paušál
Aktivační poplatek
Cenová pásma **
Cena v Kč *
O2
Ostaní sítě (v ČR)
bez DPH
S DPH
12 999,00
2 000,00
15 728,79
2 420,00
0 - 2000
2001 - 50000
50001 - 200 000
200 001 a více
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
0,00
10,00
0,00
12,10
4,90
10,00
5,93
12,10
4,40
10,00
5,32
12,10
3,90
10,00
4,72
12,10
*1 MMS účtované za nulovou cenu, jsou formou volných MMS, tyto MMS se nepřevádějí do dalšího období.
*2 V aktuálním zúčtovací období je oceněn odstupňovanou cenou pouze počet MMS zaslaných do sítě O2 odpovídající
danému pásmu. Uvedené ceny jsou v Kč za 1 odeslanou MMS.
Služba BLACKBERRY od O2: BES + BES Express
Maximální
rychlost
stahování
Tarif
Maximální
rychlost
odesílání
Měsíční poplatek
bez DPH
Volné MB v ČR
s DPH
42 Mb/s
21 Mb/s
603,79
499,00
Bez limitu
BlackBerry
242,00
42 Mb/s
21 Mb/s
200,00
BlackBerry Modem
Bez limitu *1
0,00
21 Mb/s
42 Mb/s
0,00
BlackBerry Modem 1 GB
1GB *1
▪ Podmínkou pro fungování služby BlackBerry v zahraničí je aktivace služby O2 GPRS Datový roaming, a využití je možné
pouze v sítích operátorů uvedených jako GPRS Roamingoví partneři O2, dle aktuálního seznamu na www.cz.o2.com.
▪ Technologie LTE je dostupná pouze na APN MMS a APN Internet.
▪ V případě deaktivace služby v průběhu zúčtovacího období zaniká nárok na nevyčerpané MB. Tarify nelze kombinovat, je
možné mít aktivní vždy pouze jeden. Nevyčerpané jednotky se nepřevádějí do dalšího měsíce.
▪ Volné MB - jedná se o volná data přenesená v rámci služby BlackBerry přes v APN blackberry.net v ČR. V případě využití
jiných APN je účtováno dle standardních ceníků pro GPRS služby, včetně přehrávání videa (např. Youtube), které je
účtováno v rámci APN internet.
Data přenesená v zahraničí se účtují dle aktuálních cen služby Roaming - data.
*1 rozšiřuje základní tarify o volná data (včetně přehrávání videa) v APN Internet. Tarif BlackBerry modem je možné aktivovat
pouze jako doplněk k základním tarifům BlackBerry.
Ceny za instalaci
Instalace BES/ BES Express serveru
Cena v Kč
bez DPH
s DPH
0,00
Instalace zákazníkem
0,00
Instalace technikem O2 *1
12 000,00
14 520,00
Instalace technikem O2 - marný výjezd *1
6 000,00
7 260,00
2 420,00
Vícepráce - poplatek za každou započatou hodinu práce technika
2 000,00
▪ Zákazník musí před příjezdem instalačního technika připravit své IT prostředí – získání či zakoupení PC serveru, jeho
připojení do firemní LAN, instalace vhodného operačního systému a přípravu firewallu na instalaci. Instalační předpoklady
jsou podrobně popsány v příslušné instalační příručce.V případě, že se až po příjezdu instalačního technika zjistí,
nepřipravenost prostředí pro instalaci, zákazníkovi bude fakturován za marný výjezd nebo budou činnosti spojené s přípravou
účtovány hodinovou sazbou.
Ceny licencí
Cena v Kč
Licence
bez DPH
s DPH
BES 10.x Server SW
0,00
0,00
BES 5.0 pro MSE/LN/Novell(4.1) - 20 uživatelů
79 995,00
96 793,95
Serverové
78 643,95
64 995,00
BES 5.0 pro MSE/LN/Novell(4.1) - 1 uživatel
licence
0,00
0,00
BES 5.0 pro MSE/LN/Novell(4.1.) - Trial
21 790,00
26 365,90
BES 5.0 pro MSE/LN/Novell(4.1) - Upgrade verze
BES 10.1 Corporate - annual CAL *1
375,00
453,75
BES 10.1 Scure workspace (Android, iOS) - annual CAL *1
1 560,00
1 887,60
2 290,00
BES 5.0 CAL - 1 uživatel
2 770,90
9 290,00
11 240,90
BES 5.0 CAL - 5 uživatelů
15 290,00
18 500,90
BES 5.0 CAL - 10 uživatelů
BES 5.0 CAL - 50 uživatelů
72 290,00
87 470,90
157 892,90
BES 5.0 CAL - 100 uživatelů
130 490,00
▪ Poskytovatel poskytuje účastníkovi služby BlackBerry limitovanou, nevýhradní a nepřenosnou licenci k BES software
použitému v rámci služby BlackBerry. Účastník služby BlackBerry se zavazuje, že nebude tento software kopírovat,
distribuovat, modifikovat, dekódovat, dekompilovat nebo se jinak snažit získat zdrojový kód software.
▪ Poskytovatel neodpovídá za kvalitu a funkci propojení, které fyzicky a logicky zprostředkovává komunikaci mezi její sítí a
BES serverem zákazníka. O2 především neodpovídá za kvalitu a fungování spojení procházejícího sítí Internet. Poskytovatel
není odpovědný za archivaci (backup) jakýchkoli dat účastníka.
▪ Poskytovatel neodpovídá za provoz BES serveru – provoz a administraci si svými prostředky plně zajišťuje zákazník.
Poskytovatel má právo vykonávat instrukce autorizované účastnickým jménem a heslem, aniž by dále zkoumal jakákoli
oprávnění takové jméno a heslo užít.
O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, www.o2.cz
Platnost od:
21.6.2014
IČ 60193336, DIČ CZ60193336, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322
Strana 31/43
Ceník O2 Mobilní hlasová služba
a O2 Mobilní internetové připojení pro firemní zákazníky
▪ Účastník služby BlackBerry je odpovědný za obsah dat a souborů přenášených prostřednictvím služby BlackBerry. Účastník
také zodpovídá za udržování záloh všech synchronizovaných dat, která jsou přenášena na koncové mobilní zařízení
účastníka.
Účastník služby BlackBerry je zodpovědný za správné nastavení svého uživatelského účtu.
*1 Platnost CAL (Customer access licence) pro verzi 10.1 je 12 měsíců od data aktivace uživatelem. Licence není
obnovována automaticky.
Služba BLACKBERRY od O2: BLACKBERRY INTERNET SERVICE (BIS)
Tarif
BB - Email
BB Modem
Měsíční poplatek
Maximální
rychlost
stahování
Maximální
rychlost
odesílání
Kč bez DPH
Kč s DPH
42 Mb/s
42 Mb/s
21 Mb/s
21 Mb/s
249,16
300,00
301,48
360,00
Volné MB ČR
bez limitu
bez limitu
▪ Podmínkou fungování služby BlackBerry v zahraničí je aktivace služby O2 GPRS Datový roaming, a využití je možné pouze
v sítích operátorů uvedených jako GPRS Roamingoví partneři O2, dle aktuálního seznamu na www.cz.o2.com.
▪ Technologie LTE je dostupná pouze na APN MMS a APN Internet.
▪ Měsíční poplatek je účtován za každé započaté zúčtovací období. V případě deaktivace zaniká nárok na nevyčerpané MB.
Tarify nelze kombinovat, je možné mít aktivní vždy pouze jeden. Nevyčerpané jednotky se nepřevádějí do dalšího měsíce.
▪ Volné MB - jedná se o volná data přenesená v rámci služby BlackBerry přes v APN blackberry.net v ČR. V případě využití
jiných APN je účtováno dle standardních ceníků pro GPRS služby, včetně přehrávání videa (např. Youtube), které je
účtováno v rámci APN internet.
▪ Data přenesená v zahraničí se účtují dle aktuálních cen služby Roaming-data.
▪ Tarif BB Modem rozšiřuje základní tarify o volná data (včetně přehrávání videa) v APN Internet. Tarif BB Modem je možné
aktivovat pouze jako doplněk k základnímu tarifu BlackBerry Email .
O2 MACHINE
Tarif
Volné jednotky
Měsíční poplatek v Kč
bez DPH
s DPH
O2 Machine Basic
1 MB
60,00
72,60
O2 Machine Unlimited
bez omezení
600,00
726,00
Doplňkové balíčky
O2 Machine + 1 MB
1 MB
15,00
18,15
O2 Machine + 2 MB *1
2 MB
20,00
24,20
O2 Machine + 5 MB
5 MB
25,00
30,25
O2 Machine + 10 MB
10 MB
30,00
36,30
42,35
20 MB
35,00
O2 Machine + 20 MB *1
O2 Machine + 50 MB
50 MB
40,00
48,40
▪ Maximální rychlost je 384 kbit/s.
▪Tarify i balíčky lze užívat pouze v rámci ČR v M2M zařízeních prostřednictvím technologií
UMTS/EDGE/GPRS/HSDPA/HSUPA na APN – Oneport, Cma, Telemetry, Telemetry 1 nebo „Individuální APN“.
▪ Doplňkové balíčky lze aktivovat pouze k tarifům. Balíčky lze kombinovat, přičemž Účastník si může objednat pouze jeden od
každého typu balíčku. Balíčky se obnovují každé zúčtovací období až do jejich deaktivace.
▪Do volných jednotek se Účastníkovi započítává download i upload. Nevyčerpané volné jednotky se nepřevádějí do dalšího
zúčtovacího období.
▪ Pokud je tarif O2 Machine Základ nebo některý z doplňkových balíčků aktivován v průběhu zúčtovacího období, účtuje se
celý měsíční poplatek.
▪ Po vyčerpání volných MB je datový provoz v rámci ČR zpoplatněn částkou 0,04 Kč s DPH (0,03 Kč bez DPH) za kB a
maximální účtovaná částka za takto účtované přenosy je 3 630 Kč s DPH (3 000 Kč bez DPH ) za jedno zúčtovací období.
Cena SMS je 1,60 Kč s DPH (1,32 Kč bez DPH).
*1 Balíček nelze od 15.5.2013 nově aktivovat.
O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, www.o2.cz
Platnost od:
21.6.2014
IČ 60193336, DIČ CZ60193336, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322
Strana 32/43
Ceník O2 Mobilní hlasová služba
a O2 Mobilní internetové připojení pro firemní zákazníky
O2 CAR CONTROL
Tarif
Basic
Standard
Premium
Doplňkové služby k tarifům:
Měsíční poplatek v Kč
Kč bez DPH
Kč s DPH
159,00
192,39
399,00
482,79
499,00
603,79
Měsíční poplatek v Kč
Kč bez DPH
Kč s DPH
100,00
121,00
Balíček
SPZ
Ceny jednotek Car Control
Jednotka
Montáž
Kč bez DPH
Základní cena jednotky
Kč s DPH
Kč bez DPH
Kč s DPH
Cena jednotky se službou Extra
Kč bez DPH
Kč s DPH
Základní (801z1)
Základní přenosná
(801z3)
900,00
1089,00
3995,00
4834,00
100,00
121,00
---
---
3995,00
4834,00
100,00
121,00
Rozšířená speciální
(Sherlog 814z2)
1200,00
1452,00
6595,00
7980,00
100,00
121,00
Speciální
(Secar 814z2)
1200,00
1452,00
6595,00
7980,00
100,00
121,00
Ceny doplňkové služby Car Control Extra
Jednotka
Základní (801z1)
Základní přenosná
(801z3)
24 měsíců
Kč bez DPH
Kč s DPH
Měsíční cena se závazkem na
36 měsíců
Kč s DPH
Kč bez DPH
48 měsíců
Kč bez DPH
Kč s DPH
170,00
205,70
110,00
133,10
85,00
102,85
170,00
205,70
110,00
133,10
85,00
102,85
Rozšířená speciální
(Sherlog 814z2)
270,00
326,70
180,00
217,80
140,00
169,40
Speciální
(Secar 814z2)
400,00
484,00
270,00
326,70
200,00
242,00
▪ Služba Car Control Extra zahrnuje aktualizace firmware po celou dobu poskytování služby, rozšířenou záruku po celou dobu
u služeb se závazkem 36 a 48 měsíců, garance opravy jednotky do 3 prac. dnů a slevu 10% na práci specialisty při
individuálních úpravách aplikace Car Control a individuální úpravy a zásahy do účtu klienta na vyžádání.
▪ V případě, že si zákazník nezakoupí jednotku za standardní cenu, může službu O2 Car Control využít pouze v kombinaci s
doplňkovou službou Car Control Extra, přičemž tato kombinace služeb je poskytována pouze v režimu Speciální nabídky
podmíněné závazkem využívat kombinaci uvedených služeb O2 po stanovenou dobu. Poruší-li zákazník svůj závazek, má O2
dle čl. 13.7 VP právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši součtu měsíčních paušálů za příslušný tarif doplňkové služby Car
Control Extra za všechny započaté měsíce zbývající do konce závazku ze Speciální nabídky. O2 může před uplynutím doby
závazku ze Speciální nabídky souhlasit se žádostí zákazníka o ukončení Speciální nabídky pouze za předpokladu, že
zákazník nejpozději do okamžiku doručení žádosti o ukončení Speciální nabídky zaplatí O2 paušální odškodnění za ukončení
Speciální nabídky před uplynutím doby závazku ve výši stanovené v předchozí větě.
▪ Základní přenosná jednotka 801z3 je mobilní přenosná jednotka bez instalace do vozidla.
▪ K nabízeným tarifům, kromě tarifu Basic si může zákazník objednat doplňkový SPZ balíček systémových funkcionalit
(Účetní a / anebo Rezervační software). Prezentace SPZ software je na www.car-fleet.cz
Ceny doplňkového příslušenství (bez montáže)
Kč bez DPH
Kč s DPH
1380,00
100,00
975,00
5200,00
3250,00
4550,00
950,00
13900,00
15500,00
650,00
650,00
5000,00
7400,00
8800,00
2000,00
1669,80
121,00
1179,75
6292,00
3932,50
5505,50
1149,50
16819,00
18755,00
786,50
786,50
6050,00
8880,00
10560,00
2400,00
RFID čtečka - SSCANNER (cena za kus)
RFID čip - SCHIP (cena za kus)
RFID karta aktivní pro rozlíšení návěsů (cena za kus)
Externí CAN reader pouze k jednotkám bez integrované čtečky sběrnice
Doplňkový modul Amedeo 10 (bez měření paliva)
Doplňkový modul Amedeo 8 pro rozlíšení návěsů, bez montáže
Záložní baterie BH01 pro vozidla s odpojovačem
Elektronický průtokoměr EDMECO (průtokoměr, materiál, montáž)
Mechanický průtokoměr (průtokoměr, slučovač signálu, materiál, montáž)
Teploměr
Čidlo pro indikaci otevření dveří
Externí USB čtečka RFID
IBR palivová tyč 0 - 65cm, včetně příslušenství pro montáž
IBR palivová tyč 66 - 100cm, včetně příslušenství pro montáž
IBR modul pro dvě nádrže
O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, www.o2.cz
Platnost od:
21.6.2014
IČ 60193336, DIČ CZ60193336, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322
Strana 33/43
Ceník O2 Mobilní hlasová služba
a O2 Mobilní internetové připojení pro firemní zákazníky
Ceny montáže a doplňkových prací
Kč bez DPH
Kč s DPH
400,00
150,00
1200,00
750,00
600,00
1200,00
600,00
450,00
13,00
13,00
0,00
1700,00
1700,00
0,00
1000,00
484,00
181,50
1452,00
907,50
726,00
1452,00
726,00
544,50
15,73
15,60
0,00
2040,00
2040,00
0,00
1210,00
Montáž v případě pokovených skel (příplatek za montáž)
Montáž čtečky RFID
Montáž palivové tyče IBR
Ostatní montážní práce (cena za 1hod práce technika)
Příplatek za instalaci mimo pracovní dobu (cena za jedno vozidlo)
Příplatek za instalaci v den pracovního klidu (cena za 1 vozidlo)
Příplatek za demontáž jednotky (cena za 1 vozidlo)
Planý výjezd (cena za technika a 1hod)
Planý výjezd (cena za 1km)
Výjezd k zákazníkovi na montáž (cena za 1km)
Výjezd k zákazníkovi na montáž 5 a více vozů (v ČR)
Individuální úpravy aplikace Car Control (cena za 1 hod. práce specialisty)
Individuální úpravy a zásahy do účtu klienta na vyžádání (cena za 1 hod. práce specialisty)
První školení na používání a nastavení portálu CarControl (za specialistu a 1 hod)
Opakované školení na používání a nastavení portálu CarControl (za specialistu a 1 hod)
▪ Cena za montáž příslušenství (příplatek k ceně za montáž) nebo za nadstandardní programátorské práce může být
účtována přímo servisem nebo dodavatelem programátorských prací.
Služba ZELENÁ LINKA
Cena v Kč
Tarif O2 Zelená linka
bez DPH
s DPH
6050,00
5000,00
číslo na přání (Connex/Hunting)
Aktivační poplatek *1
2500,00
3025,00
standardní číslo (Connex/Hunting)
1000,00
1210,00
číslo na přání
Měsíční paušál
495,00
598,95
standardní číslo
0,00
0,00
Změna služby (koncové telefonní číslo/hunting list)
3,96
4,79
Příchozí hovory z pevných sítí (cena za minutu)*3
3,96
4,79
Příchozí hovory z mobilních sítí (cena za minutu)*3
Množstevní sleva dle počtu minut příchozího provozu O2ZL*4
Výše slevy
5%
501 - 5 000
15%
5 001 – 50 000
20%
50 001 – 500 000
30%
500 001 a více
▪ Poplatky za příchozí roaming, přesměrování linky a použití hlasové schránky jsou účtovány dle aktivovaného tarifu
koncového telefonního čísla uživatele služby O2 Zelená linka.
▪ Cena každé sekundy je rovna 1/60 ceny za minutu zaokrouhlené na čtvrtém desetinném místě, tj. zaokrouhlení se provádí
na tři desetinná místa podle stavu čtvrtého.
*1 účastník bez Rámcové dohody skládá zálohu ve výši 4950 Kč, záloha je vratná po 3 měsících při dobré platební morálce
účastníka.
*2 první změna služby v kalendářním měsíci je zdarma, za každou další změnu je účtován poplatek
95 Kč bez DPH (114,95 Kč s DPH).
*3 Ceny za hovorné jsou účtovány po sekundách od první sekundy.
*4 sleva se vztahuje na celý objem minut služby O2 ZL za aktuální účtovací období
O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, www.o2.cz
Platnost od:
21.6.2014
IČ 60193336, DIČ CZ60193336, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322
Strana 34/43
Ceník O2 Mobilní hlasová služba
a O2 Mobilní internetové připojení pro firemní zákazníky
O2 KONFERENCE
Hlasová konference na objednávku - +420 606 000 600, nelze vložit do VPN
Sazba za minutu volání z mobilní sítě O2
▪ Na hovorné se neuplatní volné minuty účastníka ani případné sjednané slevy.
▪ První započatá minuta se účtuje celá, dále po sekundách.
▪ Uživatelům připojujícím se z jiných sítí bude účtováno běžné volání do mobilní sítě O2.
Kč bez DPH
Kč s DPH
4,00
4,84
Kč bez DPH
Kč s DPH
Hlasová konference rezervovaná - +420 606 000 601
Měsíční paušál za jeden rezervovaný port - za prvních 10 portů
950,00
1149,50
Měsíční paušál za jeden rezervovaný port - za dalších 10 portů (tj. 11. až 20. port)
847,00
700,00
Měsíční paušál za jeden rezervovaný port - za každý další nad 20 portů
450,00
544,50
Sazba za minutu volání z mobilní sítě O2
Jako hovor do mobilní sítě O2
▪ Prostřednictvím jednoho portu lze lze připojit jednoho účastníka.
▪ Hovorné závisí na tarifu účastníka včetně tarifikace, případných volných minut, slev, či jiných výhod.
▪ Číslo lze vložit do zákaznické VPN, pouze však, pokud je na jeho telefonním čísle aktivována doplňková služba O2
konference rezervovaná.
Kč bez DPH
Kč s DPH
Videokonference rezervovaná - http://video.o2konference.cz
Měsíční paušál za jeden rezervovaný port - za prvních 10 portů
950,00
1149,50
Měsíční paušál za jeden rezervovaný port - za dalších 10 portů (tj. 11. až 20.)
700,00
847,00
Měsíční paušál za jeden rezervovaný port - za každý další nad 20 portů
450,00
544,50
Sazba za minutu volání z mobilní sítě O2
Jako hovor do mobilní sítě O2
▪ Hovorné závisí na tarifu účastníka včetně tarifikace, případných volných minut, slev, či jiných výhod
Prodej videoterminálů
HW/SW
Kč bez DPH
Kč s DPH
SW – M100
1 900,00
2 299,00
VVX1500
23 900,00
28 919,00
HDX4000
149 000,00
180 290,00
HDX4500
228 400,00
276 364,00
HDX6000
129 000,00
156 090,00
HDX7000
209 500,00
253 495,00
HDX8000
349 100,00
422 411,00
VVX1500
4 382,00
5 302,22
HDX4000
27 316,00
33 052,36
HDX4500
41 873,00
50 666,33
HDX6000
23 650,00
28 616,50
HDX7000
38 408,00
46 473,68
HDX8000
63 990,00
77 427,90
Kč bez DPH
Kč s DPH
490,00
890,00
1390,00
2490,00
592,90
1076,90
1681,90
3012,90
Pronájem videoterminálů
HW/SW
Kč bez DPH
Kč s DPH
SW – M100
400,00
484,00
Webová konference - http://web.o2konference.cz
Měsíční paušál za 10 portů
Měsíční paušál za 25 portů
Měsíční paušál za 60 portů
Měsíční paušál za 100 portů
O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, www.o2.cz
Platnost od:
21.6.2014
IČ 60193336, DIČ CZ60193336, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322
Strana 35/43
Ceník O2 Mobilní hlasová služba
a O2 Mobilní internetové připojení pro firemní zákazníky
Archiv
O2 PERSONAL CONTROL
Typ
jednotky
Picotrack
Picotrack
Power
Laipac
Cena jednotky
Kč bez DPH
Kč s DPH
Kč bez DPH
Kč s DPH
Základní
9000,00
10890,00
399,00
482,79
Časový
závazek
0
Základní
10000,00
12100,00
399,00
482,79
0
Základní
8000,00
-
9680,00
-
399,00
100,00
482,79
121,00
0
0,12,24
Tarif
Premium příplatek
Měsíční poplatek
Cena jednotky s minimálním měsíčním plněním ve výši 600,00 Kč bez DPH
(minimální plnění nezahrnuje Premium příplatek)
Cena jednotky
Typ jednotky
Picotrack
(přívěsek na klíče)
Picotrack Power
(přívěsek na klíče)
LaiPac S-911
opasek)
(na
Kč bez DPH
Kč s DPH
4700,00
700,00
5700,00
700,00
3900,00
1,00
5687,00
847,00
6897,00
847,00
4719,00
1,21
Časový
závazek
12
24
12
24
12
24
Hlasová služba
Kč bez DPH
Kč s DPH
Volání v O2 síti
2,20
2,66
Volání do jiných síti
4,20
5,08
Blokování volání
0,00
0,00
▪ Službu Personal Control nelze od 1.7.2014 nově aktivovat.
▪ Časový závazek uvádí počet měsíců po které je účastník povinen využívat tarif O2.
▪ V případě ukončení využívání služby před uplynutím doby sjednaného závazku bude účtována smluvní pokuta ve výši
rozdílu mezi plnou cenou jednotky a zvýhodněnou pořizovací cenou platnou v době zakoupení jednotky.
▪ Jednotky Personal Control jsou přenosné a po aktivaci provozu schopné bez nutnosti jakékoliv další montáže.
▪ Hlasová služba je účtovaná za minutu hovoru z nebo na jednotku Personal Control v rámci mobilních sítí na území ČR.
▪ Službu Roaming na datový přenos nebo voláni v mobilních sítích zahraničních operátorů nelze na jednotku aktivovat.
▪ Blokování možnosti volání (hlasu) z nebo na jednotku Personal Control je možné a není zpoplatněno.
▪ Služba je určena výhradně pro korporátní zákazníky, prodejná přes O2 síť obchodníků. Služba je neprodejná přes síť
dealerů a obchodních partnerů.
▪ Premium příplatek umožní využívání funkcionalit zdokonalené verze portálu a navíc vlastnost Geofence spojenou s proaktivním informováním dispečera formou SMS nebo Email o pohybu a překročení jednotky vyhrazené oblasti.
▪ Reklamace nebo nahlašování poruch jednotek nebo služby Personal Control lze telefonicky na Front Office pro CA
zákazníky na čísle 800 111 777 nebo *77 nebo pro SME zákazníky na čísle 800 203 203 nebo *52. Reklamace nelze
provádět na O2 prodejnách, ani v síti O2 obchodních partnerů.
Cena v Kč
Ceny dalších jednorázových úkonů a služeb:
Nadstandardní zásah v účtu klienta na jeho vyžádání (např. chyba klienta při smazání dat) (1hod)
Doimport dat smazaných zákazníkem (1hod)
bez DPH
s DPH
1900,00
1900,00
2299,00
2299,00
O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, www.o2.cz
Platnost od:
21.6.2014
IČ 60193336, DIČ CZ60193336, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322
Strana 36/43
Ceník O2 Mobilní hlasová služba
a O2 Mobilní internetové připojení pro firemní zákazníky
8. PLATEBNÍ TRANSAKCE
▪ Na SIM kartách je automaticky aktivována možnost zadávat příkazy k provedení platební transakcí, na
základě kterých lze platit za zboží a služby poskytované partnery. Seznam partnerů a kontakty na ně je k
dispozici na www.o2.cz/3partner a na www.darcovskasms.cz. Daňový doklad vystavuje na žádost účastníka
partner.
▪ Možnost zadávat platební příkazy lze zrušit, případně znovu aktivovat na zákaznické lince 800 02 02 02
nebo *11 (z mobilního telefonu v síti O2) nebo na kterékoliv značkové prodejně O2.
▪ Platební příkazy lze zadávat formou Audiotexového volání, zasláním SMS na zvláštní číslo (Premium SMS,
Dárcovská SMS) nebo potvrzením příkazu v prostředí internetu (m-platba).
AUDIOTEXOVÉ VOLÁNÍ
▪ Číslo, na které je realizováno Audiotexové volání, má tvar 90X AB CD ZZ, kde X určuje charakter služby,
AB cenu služby za minutu nebo za jedno spojení včetně DPH a CD ZZ identifikuje partnera. Celková
převáděná částka je pro předčíslí 900, 906 a 909 určena v závislosti na délce volání, sazbě za minutu a
minimální zpoplatněné délce volání a pro předčíslí 908 pevnou sazbou za uskutečněné volání bez ohledu na
jeho délku.
PREMIUM SMS
▪ Premium SMS jsou realizovány prostřednictvím zaslání objednacích Premium SMS MO na sedmimístná (
90z AB XY) nebo pětimístná (90z AB) čísla, kde z určuje druh služby, AB partnera a XY částku platební
transakce v Kč.
▪ V případě objednací Premium SMS MO odeslané na pětimístné číslo dá účastník souhlas s odesláním
částky nebo více částek partnerovi, pokud partner doručí účastníkovi potvrzující Premium SMS MT z
osmimístného čísla ve tvaru 90z AB XYZ, kde XYZ určuje převáděnou částku v Kč. Na základě jedné
objednací Premium SMS MO může být účastníkovi doručeno více potvrzujících Premium SMS MT v
závislosti na nabídce partnera, přičemž na základě každé potvrzující Premium SMS je převedena částka na
účet partnera.
▪ Zasílání potvrzujících Premium SMS MT lze zrušit zasláním Premium SMS MO na příslušné číslo, na které
účastník zaslal objednací Premium SMS MO, ve tvaru STOP NÁZEV RUŠENÉ SLUŽBY. Zrušení veškerých
zasílání těchto potvrzujících Premium SMS MT a odesílání částky služeb poskytovaných účastníkovi na
daném čísle provede účastník odesláním Premium SMS MO ve tvaru STOP ALL. Odeslání objednací
Premium SMS MO na pětimístné číslo a odeslání rušící Premium SMS je zpoplatněno jako běžná SMS dle
účastníkova tarifu.
DÁRCOVSKÁ SMS (DMS)
▪ Příkaz prostřednictvím DMS je zadán odesláním SMS ve tvaru DMS HESLO na 87777, pokud účastník
obdrží potvrzující SMS z 87777. Částka převedená partnerovi činí 30 Kč za jednu DMS. Seznam HESEL pro
jednotlivé humanitární akce je na www.darcovskasms.cz.
m-platba
▪ Platební příkaz je realizován na základě potvrzení příkazu v prostředí internetu. Na základě jedné platební
transakce lze převést minimálně 10,- Kč s DPH a maximálně 1500,- Kč s DPH.
O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, www.o2.cz
Platnost od:
21.6.2014
IČ 60193336, DIČ CZ60193336, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322
Strana 37/43
Ceník O2 Mobilní hlasová služba
a O2 Mobilní internetové připojení pro firemní zákazníky
9. OSTATNÍ SLUŽBY
▪ Aktivace, deaktivace služeb prostřednictvím SMS s klíčovým slovem na číslo 999888 a 999111 jsou
zdarma, vyjma služeb SND, EML, FAX , kde cena SMS na číslo 999111 je 1,67 Kč bez DPH (2,02 Kč s
DPH).
Kombinované služby SMS/MMS
SMS
Služba
Promo kombinované zpravodajství iDNES
Kombinované zpravodajství iDNES
SMS/MMS Hospodářské noviny
MMS
Kč bez DPH
Kč s DPH
Kč bez DPH
Kč s DPH
0,00
0,99
0,99
0,00
1,20
1,20
1,67
4,13
4,96
2,02
5,00
6,00
O2 Active - služby (SMS/MMS zpravodajství)
O2 Active - SMS služby
Kč s DPH Kč bez DPH
*111*# menu - vyvolání základního *111*# menu
*111*# menu - informace z *111*# menu zaslána pomocí SMS
dle tarifu
cena dle konkrétní
O2 Active služby
"*111*# menu - informace z *111*# menu zobrazena přímo na displeji telefonu: Lodě, Logic, Zápalky, Přistání na
měsíci, Dělostřelecký souboj"
SMS/MMS informační služby a SMS Plus – zaslání požadavku (odeslání textové zprávy)
1,21
1,00
dle tarifu
odpojení z důvodu krádeže (KRA), odpojení a zapojení telefonu – prázdniny (PRA),zapojení služby pravidelný
podrobný účet (PPU), zapojení signalizace příchozích hovorů (SIG), zapojení služby roaming (ROA), zapojení
služby nezobrazení čísla volanému (NEZ), odpojení příjmu SMS z e-mailu (NEM)a z www (NWW), zjištění stavu
0,00 / *1
účtu (ZUS), změna paušálu (ZME), Benefit (BEN), Aktivace a deaktivace WAP (WAPS), Zmeškané hovory
(ZHO), Aktivace a deaktivace služby O2 Duet (DUET)
Svátky SMS (A SVATEK, SVATEK)
1,07
1,30
Horoskop SMS (A HOR XXX), Horoskop lásky (A LASKA XXX)
1,07
1,30
1,07
1,30
1,65
2,00
iDNES Všeobecné zpravodajství (A IDNES V X), ČTK Domácí zpravodajství (A CTK D X), iDNES Ekonomické
zpravodajství (A IDNES E X), iDNES Sportovní zpravodajství (A IDNES S X), ČTK Ekonomické zpravodajství (A
CTK E X), ČTK Sportovni Zpravodajství (A CTK S X), ČTK Fotbalové zpravodajství (A CTK F X), ČTK Hokejové
zpravodajství (A CTK H X), ČTK Mezinárodní zpravodajství (A CTK M X), Právo Domácí Zpravodajství (A
PRAVO D), Právo Sportovní zpravodajství (A PRAVO S), Právo Zahraniční zpravodajství (A PRAVO Z), ČTK
Aktuality (A CTK A), Vtipy kameňáky (A KAM), Vtipy (A VTI), Zpravodajství Blesk (A BLESK), Zpravodajstvi
Slavia Praha (A SLAVIA), Výsledkový servis ELH pro sázkaře (SAZ), Výsledky Sportky (SPORTKA), Výsledky
hry Euromilóny (EURO), Výsledky hry Štastných 10 (STASTNYCH), Sportovní kombi a MMS - Týmové z ELH (A
TEAM, A TYM), Zpravodajství iDNES.cz EURO 2012 (A GOL), Všeobecné kombi a MMS - SMS/MMS
Hospodářské noviny (A IHNED), SMS deník Sport (A DENIKSPORTSMS), SMS zpravodajství Mediafax (A
MEDIA), SMS zprávy z Prahy (A METROPOL), Zprávy tn.cz (A TN), SMS pranostiky (A PRN)
ČTK počasí dle regionu (A POC X ), Počasí města (A PCS X), Brouzdání v Teletextu ČT (CT1 X), Brouzdání v
Teletextu NOVA (NOVA X), Cizojazyčné slovníky (SLO XXCA prekladane_slovo), Radarové zprávy (RAD X),
Aktuální dopravní situace: Souhrnná (A DOPS X)
Aktuální dopravní situace: PodrobnáSMS (A DOP X), Souhrnná SMS (A DOPS X)
2,48
3,00
Erotický horoskop (A HORO)
2,48
3,00
2,89
3,50
Jízdní řád autobusové dopravy SMS (BUS U V X Y), Jízdní řád ČD (VLA U V X Y), Zpoždění vlaků SMS (ZPO
X), Jízdní řád MHD SMS (MHD U V X Y), Partnerský horoskop SMS (A HORP), Horoskop lásky SMS (A HORL),
Letové řády (ODLET, PRILET), Kurzovní lístek (A KURZ), Měnový lístek (A MENA), SMS Francouština (A FRA),
SMS Italština (A ITA)
SMS Angličtina (A ANG)
2,64
3,20
Nadace (NAD)
12,29
14,87
Plné znění zpráv ČTK na fax nebo e-mail
13,22
16,00
Sportovní balíček iDNES (BK SPORTSMS), Zpravodajský balíček iDNES (BK ZPRAVYSMS)
23,97
29,00
Přístup do wapové aplikace AirToy (AIRTOY50)
47,52
57,50
SMS Plus - fax logo
0,00
0,00
SMS Plus - text na e-mail (EML)
0,70
0,85
SMS Plus - text na fax (FAX)
2,40
2,90
Hromadné SMS - editace profilů, odeslání na účastnické číslo sítě GSM O2 (SND)
0,70
0,85
Hromadné SMS - odeslání na účastnické číslo sítě T-Mobile a Vodafone (SND)
1,50
1,82
Ceny benzínu a nafty (PHM), Čínský horoskop (A HORC), Vtipy Petra Urbana (A URBAN)
5,79
7,00
Pivrncův kalendář (A KAL)
4,13
5,00
Dopravní balíčky (http://cp.o2.cz/dopravniinformace), iSPORT.cz z ME ve fotbale 2012 (BP MIC)
40,50
49,00
*1 Cena je pouze za provedení změny, nikoli za aktivaci služeb.
O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, www.o2.cz
Platnost od:
21.6.2014
IČ 60193336, DIČ CZ60193336, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322
Strana 38/43
Ceník O2 Mobilní hlasová služba
a O2 Mobilní internetové připojení pro firemní zákazníky
O2 Active - MMS služby
Kč s DPH Kč bez DPH
MMS do mobilu (DOMOBILU)
0,00
Zpravodajství deníku Blesk (A BLESKMMS), zprávy deníku Sport (A DENIKSPORT)
3,39
4,10
iDNES Zprávy dne (A ZPRAVYDNE), Horoskop zdraví MMS (A ZDRAVI), Vtipy MMS (A MVTIP)
4,13
5,00
Zpravodajství z ELH (A ELH)
Dívka Blesku (A DIVKAB), iDnes Zpravodajství z Mobil.cz (A IDNESMMS M), iDNES Všeobecné
5,79
7,00
8,26
10,00
48,76
59,00
5,79
7,00
0,00
zpravodajství (A IDNESMMS V), iDNES Sportovní zpravodajství (A IDNESMMS S), ČTK Celkový souhrn
důležitých zpráv (A MCTK C), ČTK Domácí zpravodajství (A MCTK D), ČTK Sportovni Zpravodajství (A MCTK
S), ČTK Fotbalové zpravodajství (A MCTK F), ČTK Hokejové zpravodajství (A MCTK H), ČTK Počasí MMS (A
MMSPOC)
Sportovní balíček iDNES (BK SPORT), zpravodajský balíček iDNES (BK ZPRAVY), zprávy ze společnosti
iDNES (BK CELEBRITY)
ČTK Počasí MMS (A MMSPOC)
Partnerský horoskop MMS (A MHORP)
5,79
7,00
Smobil Melodie (SPO)
37,85
45,80
On-line web editor – zaslání dvěma uživatelům (MMSW)
47,52
57,50
iDnes Počasí MMS (A POCASI)
2,56
3,10
Osobní horoskop MMS (A MMS HOR)
2,89
3,50
Informační služby
Kč s DPH
Kč bez DPH
Služba
Časové informace (+420 606 000 606 z MT O2)
4,00
4,84
▪ Uvedené ceny jsou v Kč za minutu.
▪ Minimální zpoplatněná délka volání je jedna minuta. Po uplynutí minimální délky volání se účtuje po
sekundách.
Kč bez DPH
Kč s DPH
Služby 141xx
14111 - asistence k Žádosti o vyjádření o existenci sítí elektronických
5,00
6,05
komunikací
14112 - přesný čas
6,05
5,00
14114 - výsledky her Sportka, Sazka, Š10 a Euromiliony
5,00
6,05
14116 - předpověď počasí
5,00
6,05
5,00
6,05
14144 - taxislužba (Tick Tack)
▪ Uvedené ceny jsou v Kč za minutu.
▪ Minimální zpoplatněná délka volání na čísla 141XX jsou dvě minuty. Po uplynutí minimální délky volání se
účtuje za každou započatou minutu volání cena za jednu minutu volání.
Služby 14yxx
Volání na čísla 14yxx, kde y = 0, 2-9 (komerční služby) jsou účtována stejnou sazbou jako volání do pevných
sítí dle tarifu zákazníka.
Kč bez DPH
Kč s DPH
1188 – Informační a asistenční služba
Spojení s operátorem - jednorázový poplatek
15,13
12,50
Uskutečněný hovor - cena za minutu volání
16,67
20,17
Spojení s vyhledaným číslem - cena za minutu volání
16,67
20,17
▪ Služba 1188 poskytuje informace o telefonních číslech v České republice s možností následného spojení
hovoru, který je účtován stejně jako volání na službu 1188.
▪ Volání na službu 1188 je dostupné pouze v rámci volání z České republiky. Na službu není možné volat ze
zahraničí.
▪ Minimální zpoplatněná délka volání na číslo 1188 je jedna minuta. Po uplynutí minimální délky volání se
účtuje za každou započatou minutu volání cena za jednu minutu volání.
Kč bez DPH
Kč s DPH
Ostatní : 1180, 1181 (z MT O2)
15,13
Spojení s operátorem (1180) - jednorázový poplatek
12,50
Hovor s operátorem (1180) - cena za minutu volání
16,67
20,17
9,00
10,89
Spojení s operátorem (1181) - jednorázový poplatek
18,00
Hovor s operátorem (1181) - cena za minutu volání
21,78
▪ Služby 1180 a 1181 umožňují následné spojení hovoru, který je účtován stejně jako volání na tyto služby.
Služby jsou poskytovány v rámci pevné i mobilní telefonní sítě, v mezinárodním provozu je následné spojení
hovoru možné pro volání do zemí skupiny 1 až 6.
▪ Minimální zpoplatněná délka volání na čísla 1180 a 1181 jsou dvě minuty. Po uplynutí minimální délky
volání se účtuje za každou započatou minutu volání cena za jednu minutu volání.
Služby 12xx (celostátní společensky významné operátorské služby)
Kč bez DPH
Kč s DPH
Sazba jako volání do
pevné sítě dle tarifu
12xx (mimo 1224)
1224 Contactel Moto
8,40
10,16
O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, www.o2.cz
Platnost od:
21.6.2014
IČ 60193336, DIČ CZ60193336, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322
Strana 39/43
Ceník O2 Mobilní hlasová služba
a O2 Mobilní internetové připojení pro firemní zákazníky
Služby 12yxx (celostátní společensky významné operátorské služby)
Kč bez DPH
Kč s DPH
Sazba jako volání do
pevné sítě dle tarifu
Sazba jako volání do
ostatních sítí dle tarifu
12yxx, kde y = 4, 7, 8 a 9 (mimo 12727)
12727 – Hlasový klíč Pražského hradu
Stažení obsahu
Uvítací melodie
Do 100 telefonních čísel
Aktivace Firemní
101 – 500 telefonních čísel
Uvítací melodie
501 a více telefonních čísel
Do 100 telefonních čísel
Změna Firemní Uvítací
101 – 500 telefonních čísel
melodie za jinou
501 a více telefonních čísel
Přiřazení stávající Firemní Uvítací melodie dalším firemním účtům
Měsíční poplatek
Zvuk
Aktivace Uvítací
Veselá hláška
melodie na 365 dnů Filmová hláška
Melodie
Změna nastavení Uvítací melodie, Melodie v sekci "DEMO O2 Zdarma"
Volání na *66
Aktivace, deaktivace služby, objednání nové Uvítací melodie přes SMS
Zvonění
Polyfonní zvonění
Reálné zvonění
Zvuky
Video zvonění
Obrázky
Tapety
Tapety 2
Flashové tapety
Témata
MMS obrázky
O2 Active Zábava Club - týdenní předplatné
Hudba
MP3
MP3 balíček - měsíční předplatné
Hry
Hra
Hra
Hra
Hra
Hra
Hra
Hra
Hra
Hra
Hra
Hra
O2 Active Mobilní hry Club - týdenní předplatné
EA Games Unlimited – měsíční předplatné
Video
Video
O2 Active Video Club - týdenní předplatné
Mobilní TV (ČT 1, ČT2, ČT 24, ČT 4, Nova. Prima, TV Óčko, Meteo TV) *1
Přenos signálu po dobu 24 hodin. Přenos signálu je vázán na zákazníka a telefon.
Přenos signálu po dobu 7 dnů. Přenos signálu je vázán na zákazníka a telefon.
Kč bez DPH
Kč s DPH
1 190,08
1 685,95
1 983,47
1 190,08
1 685,95
1 983,47
0,00
15,70
8,26
20,66
20,66
20,66
0,00
0,00
0,00
1 440,00
2 040,00
2 400,00
1 440,00
2 040,00
2 400,00
0,00
19,00
10,00
25,00
25,00
25,00
0,00
0,00
0,00
Kč bez DPH
Kč s DPH
16,53
32,23
16,53
41,33
20,00
39,00
20,00
50,00
Kč bez DPH
Kč s DPH
28,93
7,44
33,06
41,32
12,40
41,33
35,00
9,00
40,00
50,00
15,00
50,00
Kč bez DPH
Kč s DPH
28,93
66,12
35,00
80,00
Kč bez DPH
Kč s DPH
0,00
8,26
23,97
28,93
45,45
49,59
61,98
74,38
81,82
82,64
98,35
57,85
74,38
0,00
10,00
29,00
35,00
55,00
60,00
75,00
90,00
99,00
100,00
119,00
70,00
90,00
Kč bez DPH
Kč s DPH
20,66
28,93
25,00
35,00
Kč bez DPH
Kč s DPH
16,53
61,98
20,00
75,00
*1 Služba mobilní televize je dostupná pouze v síti 3G a to ve vybraných lokalitách (více na
http://www.cz.o2.com/osobni/podpora-a-servis/mapy-pokryti.html). Mobilní televizi lze sledovat pouze na
telefonu podporujícím technologii 3G.
O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, www.o2.cz
Platnost od:
21.6.2014
IČ 60193336, DIČ CZ60193336, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322
Strana 40/43
Ceník O2 Mobilní hlasová služba
a O2 Mobilní internetové připojení pro firemní zákazníky
Služba O2 CELL INFO
Počet buňek
Cena za aktivaci (Kč/buňka)
*1
bez DPH
s DPH
1-3
4-10
11-19
20 a více
400,00
484,00
300,00
363,00
200,00
242,00
100,00
121,00
*1 V případě opakovaného vysílání na téže buňce se tento poplatek neplatí
bez DPH
Cena v Kč
Cena za zadání zprávy/buňka
50,00
50,00
Cena za změnu zprávy/1 změna pro 1 buňku
Cena za dobu vysílání
Cena v
Počet buněk
Kč
1 buňka
2 až 3 buňky
4 až 5
buněk
6 až 10
buněk
11 až 19
buněk
20 a více
buněk
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
1 den
2 až 3 dny
1000,00
1210,00
1200,00
1452,00
1400,00
1694,00
1600,00
1936,00
1800,00
2178,00
2000,00
2420,00
2500,00
3025,00
3000,00
3630,00
3500,00
4235,00
4000,00
4840,00
4500,00
5445,00
5000,00
6050,00
Doba vysílání
4 až 7 dní
5000,00
6050,00
6000,00
7260,00
7000,00
8470,00
8000,00
9680,00
9000,00
10890,00
10000,00
12100,00
s DPH
60,50
60,50
8 až 14 dní
15 až 1
7500,00
9075,00
9000,00
10890,00
10500,00
12705,00
12000,00
14520,00
13500,00
16335,00
15000,00
18150,00
10000,00
12100,00
12000,00
14520,00
14000,00
16940,00
16000,00
19360,00
18000,00
21780,00
20000,00
24200,00
O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, www.o2.cz
Platnost od:
21.6.2014
IČ 60193336, DIČ CZ60193336, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322
Strana 41/43
Ceník O2 Mobilní hlasová služba
a O2 Mobilní internetové připojení pro firemní zákazníky
10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1) Veškeré služby uvedené v tomto Ceníku podléhají v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů, zdanění ve výši 21 %. Ceny služeb jsou stanoveny v Kč bez DPH. V Ceníku jsou rovněž uvedeny
informativní ceny včetně DPH.
2) O2 je oprávněna při podání žádosti o zřízení Služby i v průběhu jejího poskytování požadovat složení finanční jistoty, a to
při využití Speciální nabídky či v jiné akci za zvýhodněnou cenu. Tato jistota je automaticky vrácena, pokud účastník řádně a
včas uhradí vyúčtování za poskytnuté služby ve 3 po sobě jdoucích zúčtovacích obdobích, která následují po zaplacení
jistoty, nemá závazky po splatnosti a během posledních 12 měsíců nebylo účastníkovi omezeno či přerušeno poskytování
služeb z důvodu nezaplacení vyúčtování.
3) O2 je oprávněna požadovat složení mimořádné jistoty (dle čl. 3.2 písm. a) a 5.4.8 Všeobecných podmínek), a to až do výše
pětinásobku součtu částky za veškeré služby poskytnuté v probíhajícím zúčtovacím období a případných dlužných částek.
Oprávnění neplatí, činí-li částka za služby poskytnuté v probíhajícím zúčtovacím období méně než 500,- Kč s DPH. Jistotu až
do výše 50.000,- Kč, a to i při podání žádosti o zřízení Služby, je O2 oprávněna požadovat v případě důvodného podezření,
že bude užívat či užívá služeb v rozporu se Všeobecnými podmínkami způsobem, který může zejména ohrozit provoz sítě či
její části anebo kvalitu služeb poskytovaných jiným zákazníkům (čl. 4.2 písm. c) Všeobecných podmínek). Mimořádná jistota
je vrácena po splnění podmínek pro její vrácení stanovených při požadavku na její složení.
4) Je-li důvodné podezření, že účastník nebude plnit své povinnosti dle Smlouvy a Všeobecných podmínek (zejm. je-li veden
v registru SOLUS či jiném obdobném registru anebo zneužíval služeb) je O2 oprávněna při podání žádosti o zřízení Služby
požadovat složení přiměřené jistoty, a to až do výše 10.000,- Kč. Jistota je vrácena na základě písemné žádosti účastníka
nejdříve po dvanácti měsících od uzavření Specifikace, pokud účastník v posledních 12 po sobě jdoucích zúčtovacích
obdobích uhradil řádně a včas vyúčtování za poskytnuté služby, nemá závazky po splatnosti a během posledních 12 měsíců
nebylo účastníkovi omezeno či přerušeno poskytování služeb z důvodu nezaplacení vyúčtování.
5) Všechny jistoty jsou vráceny nejpozději po skončení smluvního vztahu, nejsou-li použity na úhradu účastníkova dluhu vůči
O2
6) Pokud počet zbývajících volných minut je nižší než celková délka hovoru, je výsledná cena hovoru určena snížením
celkové ceny hovoru bez uplatnění volných minut o částku odpovídající procentuálnímu podílu volných minut na celkové
délce hovoru.
7) Pokud jsou v tomto ceníku zmíněny Rámcové dohody, vztahují se podmínky i na platně uzavřené Rámcové smlouvy.
8) V tomto Ceníku služeb nejsou zveřejněny ceny pro uzavřené skupiny účastníků. O2 si vyhrazuje právo komunikovat tyto
nabídky výhradně příslušným skupinám účastníků. Ceníky pro tyto uzavřené skupiny účastníků jsou nedílnou součástí
Všeobecných podmínek a Ceníku O2 Mobilní hlasové služby a služby O2 Mobilní internetové připojení.
9) Účastník ztrácí nárok na sjednaný opakující se kredit či slevu v případě, že kredit či sleva přesáhne částku účtovanou O2
účastníkovi za paušální měsíční ceny.
10) Tarify tarifní řady O2 NEON a O2 Podnikání O2 Mobilní hlasové služby nabízené do 10.4.2013 nelze nově aktivovat ani
měnit s výjimkou aktivace doplňkové služby Internet v mobilu a Slevy O2 Internet/O2 TV. Ceny a podmínky těchto tarifů jsou
uvedené v Ceníku pro firemní zákazníky O2 Mobilní hlasové služby a O2 Mobilního internetového připojení platném ke dni
10.4.2013.
11) Tento ceník platí pro účastníky doplňkové služby Internet v mobilu a Internet v mobilu+, kteří si tarify doplňkové služby
nabízené v tomto ceníku sjednali do 10.4.2013, přičemž změny těchto tarifů, ke kterým došlo do 10.4.2013, jsou upraveny v
Ceníku pro firemní zákazníky O2 Mobilní hlasové služby a O2 Mobilního internetového připojení platném ke dni 10.4.2013.
12) Tento ceník platí pro účastníky služby O2 Mobilní internetové připojení, kteří si tarify nabízené v tomto ceníku sjednali do
10.4.2013, přičemž změny těchto tarifů, ke kterým došlo do 10.4.2013, jsou upraveny v Ceníku pro firemní zákazníky O2
Mobilní hlasové služby a O2 Mobilního internetového připojení platném ke dni 10.4.2013.
13) Tarify Internet v mobilu XXL, Internet v mobilu+ XXL a Mobilní internet XXL nelze od 15.5.2013 aktivovat. Ceny a
podmínky těchto tarifů jsou uvedené v Ceníku O2 Mobilní hlasové služby a O2 Mobilního internetového připojení platném ke
dni 14.5.2013.
14) Pro tarify O2 Mobilní hlasové služby nabízené do 10.4.2013 platí:
v případě porušení závazku řádně užívat službu a platit za ni, které nastane do 7.2.2014 se na účastníka uplatní úprava dle
ceníku O2 Mobilní hlasové služby a služby O2 Internetové připojení platného ke dni 10.4.2013.
- v případě porušení závazku řádně užívat službu a platit za ni, které nastane po 7.2.2014 má O2 dle čl. 13.7 VP právo na
zaplacení smluvní pokuty maximálně ve výši jedné pětiny součtu měsíčních paušálů (dle aktuálního paušálu vč. DPH)
zbývajících do konce doby závazku, včetně již započatého měsíce. Smluvní pokuta se účtuje bez DPH. Bude-li účastník v
prodlení s úhradou vyúčtování déle než 65 dnů, počítá se zbývající doba závazku ode dne uplynutí výpovědní doby.
- v případě žádosti o zrušení Speciální nabídky před uplynutím doby závazku dle čl. 13.5 VP uplatněné po 7.2.2014 je O2
oprávněna vyúčtovat úhradu za předčasné ukončení (paušální odškodnění) maximálně ve výši jedné pětiny součtu měsíčních
paušálů (dle aktuálního paušálu vč. DPH) zbývajících do konce doby závazku, včetně již započatého měsíce. Zbývající doba
závazku se počítá ode dne uplynutí výpovědní doby, v ostatních případech okamžikem zrušení Speciální nabídky.
Nedílnou součástí tohoto Ceníku služeb je:
Příloha č. 1. Seznam zemí pro mezinárodní volání
Příloha č. 2. Seznam zemí, do kterých lze posílat SMS na zahraniční čísla
O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, www.o2.cz
Platnost od:
21.6.2014
IČ 60193336, DIČ CZ60193336, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322
Strana 42/43
Ceník O2 Mobilní hlasová služba
a O2 Mobilní internetové připojení pro firemní zákazníky
(11). Bezplatné služby
Služby vztahující se k SIM kartě
Služba
Aktivace O2 Roamingu a Easy Roamingu
Aktivace mezinárodních hovorů včetně NetCall*55
Blokovani automatického připojováni k internetu
Blokování hovorů v ČR – aktivace
Blokování hovorů při O2 Roamingu a Easy Roamingu
Blokování Platebních transakcí
Hlasová schránka pro mobil - aktivace (Holiday, Expres, Expres Plus, Expres
Hlasová schránka pro mobil - Expres – měsíční paušál
Hlasová schránka pro mobil - Expres Plus - vybírání zpráv
Hlasová schránka pro mobil - Expres Fax - vybírání zpráv
Konferenční hovor - aktivace, měsíční paušál
Nezobrazení čísla volanému
Neuvedení v telefonním seznamu
O2 Spojovatelka - nabídne spojení hovoru po uvolnění obsazeného čísla
O2 Na příjmu - SMS onamení o obnovení dostupnosti volaného čísla
Přenesení čísla
Přesměrování hovoru – aktivace, měsíční paušál
Přidržení hovoru – aktivace, měsíční paušál
Rozdělení /sloučení účtu
bez DPH
Signalizace příchozího hovoru – aktivace, měsíční paušál
Uvedení v telefonním seznamu
Elektronické vyúčtování
Pravidelný elektronický podrobný účet (výpis hovorů)
O2 Záloha
Zobrazení čísla volajícího – aktivace, měsíční paušál
s DPH
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, www.o2.cz
Platnost od:
21.6.2014
IČ 60193336, DIČ CZ60193336, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322
Strana 43/43
Download

Ceník O2Mobilní hlasová služba_firemní 21062014.xlsx - K