Aqualia infraestructuras inženýring,s.r.o.
slavníkovců 571l21' 7o9 00 ostrava, Mariánské Hory
lČo: 64608042 D!Č: cz646o8o42
ceník laboratorních výkonů
platný pro rok2012
společnost Aqualja inÍaeslÍucturás inženýring, s'r'o' sprar'uje celkem 7 laboratoří, ktelé
provádí lozbory pitných' povrchových, podzemních' odpadních vod a analýzy kalů.
centrální laboratoř (dále jen CL) se síd]em na ul. Slavníkovců571121 v ostravě
Mariánských Horách je zkušební laboratoří č. 1259 akrediÚovanou čes\im institutem pro
akreditaci' o'p.s. Labomtoř prcvádí chemické' mikobiologické a biologické rozbory pjtných,
podzemních, povrcho1ých vod a vod ke koupání' chemické rozboly odpadních vod' vodných
výluhů a kalů'
cL poskytuje rychlý, kvalitní a cenově dostupný anal}tický servis, rovněž zajišťuje i
kvalifi kované odběry vzorků'
Bčžnédodací lhůtyjsou 5 až 10 pracovních dnů. U analýZ kalůje dodací lhůta 3 týdny.
CL provádí následující typy analýz
.
o
:
základní chemic\i rozbor (pH, barva, zákal, vodivost, KNK, ZNK' absorbance,
CHSKv"' CHSKc,,BsK5' rozpuštěný 02' Clz, chlor.dioxid, So12_, cf, NH4', Nor_, No_r,
N..t, celkové CN, F', Po+_, P".11 , Ca, Mg, Fe, Mn, A1, anionaktivní tenzidy' fenoly
těkajícís Vodní paÍou, Rl,, NL' sušina, humínovélátky, ''.)
speciální anorganic\i rozbor (Na' K' Zn, Cu, Cr' Ni' Co, Ag, Pb, Cd' Ba, V, Mo, As, Se,
Hg, Sb)
o
r
.
.
speciálně organický rozbor (NEL, ToL, PAU' PcB,
ocP,Toc)
biologický rozbor
mikrobiologickýrozbor
řadiologický rozboř (aktivita d, aktivita
Í]'
222Rn, 22óRa)
-
zajištčnfomou subdodávky
Informace'
Ing. stanislav Dolínelr' ieditei společnosti
Ing. Alena Budinski. vedoucr laboraroii
Mgr. Jana Škřabálková' nlanaŽel jakosti
fax 59 5 69 4330.59 5 6943 44
te1./fa{ 595694337.595694:144
tel./
tel'fax 595694355'595ó94344
e-mail
[email protected]
al-rnzeny ng.cz
Aqualia infraestructuras inženýring,s.r.o.
slavníkovců 571l21, 709 00 ostrava' Mariánské Hory
lČo: 64608042 D|Č: CZ64608O42
EZNAM LABoRAToŘÍ
1.
Laboratoře pitnÝch vod
Laboratoř
KontakÍ
centrální laboratoř
595 694 331
595 694 335
Ing. A. Budínská
Uv Podhradí
733185 090
K. Ko]]erová
ÚV Nová Ves
558 675 631
N. Bcrská
Aqualia infraestructuas
inŽenýIing, s.I'o'
slavníkovců 571/2l
709 00 Ostrava, Mar.Hory
Aqualia iďraestructuas
inŽenýring'.s.r.o.
Labolatoř UV Podhiadí
749 01 Vítkov_Podhradí
Aqualia infraestuctlras
inŽenýring,,s.r'o.
Laboratoř UV Nová Ves
739 11 Nová Ves
2. Laboratoře odpadních vod
Lnboratoř
Telefon
Kontakt
Centrální Iaboratoř
595 694 33'7
595 694 33s
Ing. A. Budínská
čov opava
553 616 66s/24
Ing. E' Kr'upová
čoV Havířov
'73r 638 994
o. Bemalíková
Cov
7i
N. Jičín
čov Třine"
,
638 919
Ing' P. Říha
731 638 995
P' Spratková
1
Aquďia infracstluctrrras
inŽcnýing' s'r.o'
Slavníkovců571121
709 00 Ostrava, Mar.Hory
Aqualia infraestructuas
inženýring' s.r'o'
Laboratoř' Těšínská 73
746 00 Opava
Aqualia infraestucturas
irrženýring. s.r'o.
Labolatoi ČoV Havířov
736 01 Havířov-Šumbark
AqlLalia infraestfl.tcturas
inŽenýring, s.r.o.
Labolatoř Čov NovÝ Jičín
742 42 Senov u N' Iičína
Aqualia infraestructuras
inženýring, s'r.o.
Laboratoř Cov Třinec
739 56 Třinec - Ropice
Aqualia infraestructuřas inženýring,s'r.o.
slavníkovců 571l21, 709 o0 ostrava, l\i]ariánské Hory
lČo: 64608042 D|Č: CZ646O8O42
Ccník laboratorních výkonů pro rok 2012
Císlo
Doložkv
001
002
003
004
005
006
00'7
008
009
010
011
012
013
014
015
0r6
017
018
019
020
021
022
023
O4
02s
026
030
0ut
032
033
034
035
036
03'7
038
039
040
0.11
042
stanovení teploty
stanovení balvv
Stanovení Zákalu
stanovení vodivosti
Stanovení pH
stanovení KNK
staíoveÍíZNK
stanovení absorbance
výpočet forem co,
Výpočet obsahrr hydrogenuhličitanůa uhličitanťr
stanovení CHsK_Mn
stanovení CI]IsK-Cr
Stanovení rozprrštěného kyslíku
stanovení BsKs /3 ředění/
Stanovcti BSK. /2 ředění/
Stanoveni BSK5
stanovení BsK5 s potlač. nitrifikací /3 ředční/
S1anovení BSK5 s poÍlačenounitrifikací /2 ředční/
Stanovení celkového dusíku
stanovení kiemičitanů
výpočet volného amoniaku
Stanovení amorutých iontů /spektrofotometricky/
výpočet folem N
stanovení tvrdostj vod\
stanovení vápníku
v) poccl l1orcLKu
stanovení volnóho ch]on]
Stanovcní celkového ch]ont
Starrovcní chlorirlli
stanovení chIoldjoxidu
s1anovení chlolitanů
Stanovení dusičnanů
stanovení dusitanů
Stanovení fosforečnánů
Slanovení celkového fosforu
Stanovení celkového fosforu v kalech
stanovení železa /spektlofotometlicky/
Stanovení manganu /spektrofolometricky /
Stanovení hliníku /spektrofotometricky/
stanovení síťanů
10.00
45.00
45.00
45,00
45,00
45,00
45,00
40,00
5,00
5,00
95.00
155,00
70,00
240,00
195,00
1i5.00
250,00
215,00
295.00
r50,00
5,00
9s,00
5,00
75.00
75.00
5,00
95,00
95,00
95,00
1i0,00
95,00
95,00
q5,00
95,00
155,00
265.00
125,00
125,00
130,00
115,00
Aqualia infraestructuras inženýring,s.r.o.
slavníkovců 571l21, 709 00 ostrava' lVariánské Hory
lČo; 64608042 DlČ: cz646o\o42
043
044
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
05ó
05'l
058
059
060
061
062
063
064
066
067
068
069
070
071
0'72
r01
102
103
104
105
106
107
108
109
lt0
111
112
íl3
r14
115
116
Stanoveni fluoridů
Stanovení sulfidli
Stanovení mastnÝch kvselin
stanovení veškelých ext.ahovatelných látek
Stanovení anioaktivních tenzidťl
Stanovení celkovýclr kyanidů
stanovení fenolů těkaiících s vodní parou
Slanovoní hun no{ich látek
stanovení RL _ ] 05
stanovení RÁs
'c
stanoveníNL l05'C
stanovení NL 550 "c
95,00
80,00
650,00
750,00
250.00
280.00
250,00
140,00
90,00
r 10,00
90,00
110,00
stanovení veškerÝch látek
Stanovení sušiny
stanovení ztláty žíháním
stanovení nasycení vápennó vody
Stanovetí sedimenhr
Stanovení kaiového indexrr
Stanovení pachu
Stanovení chuti
Stanovení dusičnanův odpadních vodách
stanovení viízaného chloru
Stanoveni rcdox potencjalu
Stanovení pH v kalu
stanoveDí vápníku v kalu
Piíprava roztoků a reagenčních činjdcl
Pui'rovací roztok l ]itr
Roztok thiosíIanu sodného ] litr
90,00
90,00
110.00
70,00
40,00
40.00
25,00
25,00
120.00
95.00
50.00
6s.00
105,00
90,00
180.00
125,00
stanovení sodíku /AAS/
Stanovení draslíku /AES/
stanovení železa /AAs/
stanovení manganu /A^S/
stanovení zinlu /AAs/
stanovení mědi /AAS/
Stanovení cbrómLr /ÁÁS/
Stanovení kobaltu /AAs/
Stanovení niklu /AAS/
stanovení olova /AAs/
stanovení kadmja /AAs/
stanovení stříbra /AAs/
Starrovení barya /AAS/
stanovení vanadu /AAs/
slanovení alsenu /AAs/
stanoveíí selenu /AAS/
125.00
125,00
125,00
125,00
125,00
125.00
t25,00
125,00
12s.00
125,00
125,00
125.00
125,00
125,00
205.00
205,00
Aqualia infraestructuras inženýring,s.r.o.
Slavníkovců 571l21' 709 oo ostrava' Mariánské Hory
lČo: 64608042 D|Č: CZ646O8O42
11'7
lt8
119
120
121.
r22
124
20t
202
203
)04
20s
206
207
208
)09
210
2tr
212
stanovení antimonu /AAs/
stanovení nuti l AM A 254l
Stanoveni hliníku /AAS/
Stanovenímolybdenu /AAS/
Stanovcní 1tuti v kalech
Staoovení arsenu v kalech
Stanovení selenu v kalech
stanovení l kovu metqdou AAS
1la
205,00
225,00
130,00
125,00
295,00
295,00
295,00
20s,00
gBfitové kyvetě
Stanovení NEL /FTIR/ v pitné vodě
Stanovcní NEL /FTIR/ v odpadní vodě
stanovení ToL /GC-FID/ ve vodáclr
Staíoveni BTEX (benzen, toluen, ethylbcDzen' xl'lenv)
Stanovení PCB /GC-ECD/ ve vodách
stanovení PcB /GC-ECD/ v kalech
Stanovení oCP /GC_ECD/ ve vor]ách
Stanovení PAU /HPLC-FLU/ v pitnýclr vodách
stanovení PAU /HPLC-FLU/ v odpadních vodách
Stanovení PAU /GC- MsD/ 16 zástupcťl
Stanoveni NEL /FTIR/ v silně zrrečištěnýchvzolcích a kalech
Stanovení ToC
301
6s0,00
860,00
1 700,00
1000,00
1 700,00
2 100,00
1700,00
r600,00
600,00
1 700.00
1200,00
700,00
1
180.00
:r08
Staíovenítemotolerantních kolilbrmních bakterií
Stanovení koliformních bitkterií
Stanovení lekálních stleptokokťl (enterokoků)
stanovení c1ostridium pcrfringens
stanovení kultivovatelných mikroorganismťr při 22.C
Stanovení kultivovatelrrých rrrikoorganismů při 36"C
stanovení stalvlokoků
309
Stanovoní Pseudomonas aeruginosa
1s0,00
150.00
1s0,00
230,00
10s.00
I05,00
230,00
200,00
401
stanovení bioscstonu
Stanovení abiosestonu
Proměření částic abiosestonu
Základní biologický rozbor_ určenívláknitých bakterií
Základní biologický rozbor aktivovaného kalu
275.00
20.00
90.00
s50,00
950,00
302
303
304
30s
306
307
402
103
404
405
Aqualia infraestructuras inŽenýring,s.r.o.
Slavníkovců 571121, 709 00 ostrava' Mariánské Hory
lČo; 64608042 DlČ: CZ646a8o42
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
s12
513
514
515
516
5I'/
518
519
601
602
603
604
605
ó06
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
'70Í
'102
'101
'704
Mineralizace vzorku
speciální příprava skla pro stopovou analýzu
ZakoÍcentrování vzorku odpďením
Rozklad vzorku kyselinami varem
Rozkladvzolkukyselinami odpďením
Příprava vzoj\u (konzervace, ředění' ap.)
Up.ava vzorku filtrací
Extrakce ka]u organickým rozpouštědlem (soxhlet)
Příprava výlulru kyselinami
Příprava vodného výluhu výřepáváním
Upravg vzorku sušením(bez váŽení )
I{omogenizace vzorku
Mikrocxtrakce
Zakoncentrování organických 1átck
Separace a zakoncentroviiní semivolat. organ. látek
Uprava vzolku sedimentací
Uprava kalu sušenímpii 40 U C
upm\,4 Katu susenLm pn tu5 " c
Likvidace vzorku, mýí a příprava vzorkovnic
Příjem a evidencc vzolktl
Skartace vzorku
odbČr vzor"u !ody v mno7.t\ i do 2 litrj
odbér r zorku vod) ! mnoŽst\i2 aŽ 5li!rů
odtěr vzorku vody v množství5 ď 10 ]itrů
odběr vzorku vody v množstvínad 10 1itrů
Dovoz vzorku 1 km
Strojně-početní zpracování da1
Charakteristika vody popisem
sfurrčnÉhodnocení vzorků (zejm. porovnríní s normou apod')
Hodinovj .azba (konzu]laČnl Činno.t' apod.)
odběr vzorku kalu
odběr vzorku odpadní vody (2 hodinovÝ slévanÝ)
odběr vzorkrr odpadní vody ( prostý' z kan. šachlic' apod.)
Pohoto\ost (l hodina)
S]uŽby (Labsys) SmVaK- vodovody (měsíčnípaušál)
SluŽby (Labsys) SmVaK_ oov (měsíčnípaušál)
Služby( Labsys) SmVaK- kanalizace (měsíčnípaušál)
Stanovení ceikové objemové aktivitv
stanovení celkové objemové aktivity
Stanovgní objemové aktivity Rn 222
stanovení objemové aktivity ladia
al1á
bcta
260,00
t5.00
85.00
75.00
95.00
i5.00
40.00
150.00
220.00
420,00
55,00
40,00
110.00
520,00
520,00
30,00
130,00
180.00
500.00
25,00
25,00
I00,00
190,00
250,00
290,00
14.00
85,00
30,00
70,00
900,00
450,00
650,00
250.00
350,00
20000,00
30000,00
20000.00
d]e ccny subt lodávky
dle ceny sub< Lodávky
dle cenv sub lodávky
dle ccny sub Iodávkv
Aqualia infraestructuras inŽenýring,s.r.o.
Slavnikovců 571/21, 709 00 ostrava, lv]ariánské Hory
lČo: 64608042 D]Č: CZ646o8o42
705
'706
707
708
709
'710
714
717
Stanovení berylia
staúoveníbóru
dle
dle
dle
dle
dle
dle
dle
dle
staíoveííAoX
Stanovení rodu salnonella
Stanovení rodu Legionelia
Stanovcní blomičnanů
stanovení Stroncia
stanovení Clo cao
ceny jsou uv€deny
ceny
ceny
ceny
ceny
ceny
ceny
ceny
ceny
subdodávky
subdodávkv
subdodávky
subdodávky
subdodávkv
subdodávky
srLbdodivky
subdodár'ky
bez DPH.
ostatní ustanovení
l1 fakturace bude účtováoadaň z přidané hodnoly dlc příslušnéhozákona'
ceny uvedené v tomto ceníkujsou ccnami základními'
Za expresní analýzy (do 48 hodin, upřednostnění zakázky, práce ve svátek a dnech
pracovního volna) účtujeme100% přirážku. Explesní dodací lhůta neni nroŽná u
bakteriologických a radiochernických analýz a dohodnuté tenníny ncnrohou být kratší,neŽje
nezb1tná technologická lhůta.
PřirážkLr ]ze
uplatnit i pro případy nestandaldních analýz' speciáních požadavku či
'ovněž úkonůajejí výše se stanoví
jinak komplikovarrých
individuálně'
Ceník nab)ývá platnosti od l'l.2012.
.
r\-
Ing' Stalislav Dolínek
ředitel společnosti
Download

ceník laboratorních výkonů - ai