Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o.
Slavníkovců 571/21, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory
IČO: 64608042 DIČ: CZ64608042
Ceník laboratorních výkonů
platný pro rok 2013
Společnost Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o. spravuje celkem 7 laboratoří, které
provádí rozbory pitných, povrchových, podzemních, odpadních vod a analýzy kalů.
Centrální laboratoř (dále jen CL) se sídlem na ul. Slavníkovců 571/21 v Ostravě
Mariánských Horách je zkušební laboratoří č. 1259 akreditovanou Českým institutem
pro akreditaci, o.p.s. Laboratoř provádí chemické, mikrobiologické a biologické rozbory
pitných, podzemních, povrchových, teplých vod a vod ke koupání, chemické rozbory
odpadních vod, vodných výluhů a kalů.
CL poskytuje rychlý, kvalitní a cenově dostupný analytický servis, rovněž zajišťuje
i kvalifikované odběry vzorků.
Běžné dodací lhůty jsou 5 až 10 pracovních dnů. U analýz kalů je dodací lhůta 3 týdny.
CL provádí následující typy analýz:
• základní chemický rozbor (pH, barva, zákal, vodivost, KNK, ZNK, absorbance,
CHSKMn, CHSKCr , BSK5, rozpuštěný O2, Cl2, chlordioxid, SO42-, Cl-, NH4+, NO3-, NO-2,
Ncelk, celkové CN-, F-, PO43-, Pcelk., Ca, Mg, Fe, Mn, Al, anionaktivní tenzidy, fenoly
těkající s vodní parou, RL, NL, sušina, huminové látky, …)
• speciální anorganický rozbor (Na, K, Zn, Cu, Cr, Ni, Co, Ag, Pb, Cd, Ba, V, Mo, As, Se,
Hg, Sb)
• speciálně organický rozbor (NEL, TOL, PAU, PCB, OCP, TOC)
• biologický rozbor
• mikrobiologický rozbor
• radiologický rozbor (aktivita α, aktivita β, 222Rn, 226Ra) - zajištěn formou subdodávky
Informace
Ing. Stanislav Dolínek, ředitel společnosti
Ing. Alena Budínská, vedoucí laboratoří
Ing. Kamila Mitovová, vedoucí CL
tel./fax 595694330, 595694344
tel./fax 595694337, 595694344
tel./fax 595694335, 595694344
e-mail
[email protected]
wwwstránky
ai-inzenyring.cz
Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o.
Slavníkovců 571/21, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory
IČO: 64608042 DIČ: CZ64608042
SEZNAM LABORATOŘÍ
1. Laboratoře pitných vod
Laboratoř
Telefon
Kontakt
Centrální laboratoř
595 694 337
595 694 335
Ing. A. Budínská
Ing. K. Mitovová
ÚV Podhradí
733 785 090
K. Kollerová
ÚV Nová Ves
601 388 862
N. Berská
Adresa
Aqualia infraestructuras
inženýring, s.r.o.
Slavníkovců 571/21
709 00 Ostrava, Mar.Hory
Aqualia infraestructuras
inženýring, s.r.o.
Laboratoř ÚV Podhradí
749 01 Vítkov-Podhradí
Aqualia infraestructuras
inženýring, s.r.o.
Laboratoř ÚV Nová Ves
739 11 Nová Ves
2. Laboratoře odpadních vod
Laboratoř
Telefon
Kontakt
Centrální laboratoř 595 694 337
595 694 335
Ing. A. Budínská
Ing. K. Mitovová
ČOV Opava
601 388 863
Ing. E. Krupová
ČOV Havířov
731 638 994
O. Bernatíková
ČOV N. Jičín
731 638 949
Ing. P. Říha
ČOV Třinec
731 638 995
P. Spratková
Adresa
Aqualia infraestructuras
inženýring, s.r.o.
Slavníkovců 571/21
709 00 Ostrava, Mar.Hory
Aqualia infraestructuras
inženýring, s.r.o.
Laboratoř, Těšínská 73
746 00 Opava
Aqualia infraestructuras
inženýring, s.r.o.
Laboratoř ČOV Havířov
736 01 Havířov-Šumbark
Aqualia infraestructuras
inženýring, s.r.o.
Laboratoř ČOV Nový Jičín
742 42 Šenov u N. Jičína
Aqualia infraestructuras
inženýring, s.r.o.
Laboratoř ČOV Třinec
739 56 Třinec - Ropice
Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o.
Slavníkovců 571/21, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory
IČO: 64608042 DIČ: CZ64608042
Ceník laboratorních výkonů pro rok 2013
Číslo
položky
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
Název položky ceníku
Základní chemický rozbor
Stanovení teploty
Stanovení barvy
Stanovení zákalu
Stanovení vodivosti
Stanovení pH
Stanovení KNK
Stanovení ZNK
Stanovení absorbance
Výpočet forem CO2
Výpočet obsahu hydrogenuhličitanů a uhličitanů
Stanovení CHSK-Mn
Stanovení CHSK-Cr
Stanovení rozpuštěného kyslíku
Stanovení BSK5 /3 ředění/
Stanovení BSK5 /2 ředění/
Stanovení BSK5
Stanovení BSK5 s potlač. nitrifikací /3 ředění/
Stanovení BSK5 s potlačenou nitrifikací /2 ředění/
Stanovení celkového dusíku
Stanovení křemičitanů
Výpočet volného amoniaku
Stanovení amonných iontů /spektrofotometricky/
Výpočet forem N
Stanovení tvrdosti vody
Stanovení vápníku
Výpočet hořčíku
Stanovení volného chloru
Stanovení celkového chloru
Stanovení chloridů
Stanovení chlordioxidu
Stanovení chloritanů
Stanovení dusičnanů
Stanovení dusitanů
Stanovení fosforečnanů
Stanovení celkového fosforu
Stanovení celkového fosforu v kalech
Stanovení železa /spektrofotometricky/
Stanovení manganu /spektrofotometricky /
Stanovení hliníku /spektrofotometricky/
Stanovení síranů
Cena
(Kč)
10,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
40,00
5,00
5,00
95,00
155,00
70,00
240,00
195,00
135,00
250,00
215,00
295,00
150,00
5,00
95,00
5,00
75,00
75,00
5,00
95,00
95,00
95,00
110,00
95,00
95,00
95,00
95,00
155,00
265,00
125,00
125,00
130,00
115,00
Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o.
Slavníkovců 571/21, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory
IČO: 64608042 DIČ: CZ64608042
043
044
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
066
067
068
069
070
071
072
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
Stanovení fluoridů
Stanovení sulfidů
Stanovení mastných kyselin
Stanovení veškerých extrahovatelných látek
Stanovení anionaktivních tenzidů
Stanovení celkových kyanidů
Stanovení fenolů těkajících s vodní parou
Stanovení huminových látek
Stanovení RL – 105 °C
Stanovení RAS
Stanovení NL – 105 °C
Stanovení NL – 550 °C
Stanovení veškerých látek
Stanovení sušiny
Stanovení ztráty žíháním
Stanovení nasycení vápenné vody
Stanovení sedimentu
Stanovení kalového indexu
Stanovení pachu
Stanovení chuti
Stanovení dusičnanů v odpadních vodách
Stanovení vázaného chloru
Stanovení redox potenciálu
Stanovení pH v kalu
Stanovení vápníku v kalu
Příprava roztoků a reagenčních činidel
Pufrovací roztok 1 litr
Roztok thiosíranu sodného 1 litr
Speciální anorganická analýza
Stanovení sodíku /AAS/
Stanovení draslíku /AES/
Stanovení železa /AAS/
Stanovení manganu /AAS/
Stanovení zinku /AAS/
Stanovení mědi /AAS/
Stanovení chrómu /AAS/
Stanovení kobaltu /AAS/
Stanovení niklu /AAS/
Stanovení olova /AAS/
Stanovení kadmia /AAS/
Stanovení stříbra /AAS/
Stanovení barya /AAS/
Stanovení vanadu /AAS/
Stanovení arsenu /AAS/
Stanovení selenu /AAS/
95,00
80,00
650,00
750,00
250,00
280,00
250,00
140,00
90,00
110,00
90,00
110,00
90,00
90,00
110,00
70,00
40,00
40,00
25,00
25,00
120,00
95,00
50,00
65,00
105,00
90,00
180,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
205,00
205,00
Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o.
Slavníkovců 571/21, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory
IČO: 64608042 DIČ: CZ64608042
117
118
119
120
121
122
123
124
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
301
302
303
304
305
306
307
308
309
401
402
403
404
405
Stanovení antimonu /AAS/
Stanovení rtuti /AMA 254/
Stanovení hliníku /AAS/
Stanovení molybdenu /AAS/
Stanovení rtuti v kalech
Stanovení arsenu v kalech
Stanovení selenu v kalech
Stanovení 1 kovu metodou AAS na grafitové kyvetě
Speciální organické analýzy
Stanovení NEL /FTIR/ v pitné vodě
Stanovení NEL /FTIR/ v odpadní vodě
Stanovení TOL /GC-FID/ ve vodách
Stanovení BTEX (benzen, toluen, ethylbenzen, xyleny)
Stanovení PCB /GC-ECD/ ve vodách
Stanovení PCB /GC-ECD/ v kalech
Stanovení OCP /GC-ECD/ ve vodách
Stanovení PAU /HPLC-FLU/ v pitných vodách
Stanovení PAU /HPLC-FLU/ v odpadních vodách
Stanovení PAU /GC- MSD/ 16 zástupců
Stanovení NEL /FTIR/ v silně znečištěných vzorcích a kalech
Stanovení TOC
Mikrobiologické analýzy
Stanovení Escherichia coli
Stanovení termotolerantních koliformních bakterií
Stanovení koliformních bakterií
Stanovení fekálních streptokoků (enterokoků)
Stanovení Clostridium perfringens
Stanovení kultivovatelných mikroorganismů při 22 °C
Stanovení kultivovatelných mikroorganismů při 36 °C
Stanovení stafylokoků
Stanovení Pseudomonas aeruginosa
Biologické analýzy
Stanovení biosestonu
Stanovení abiosestonu
Proměření částic abiosestonu
Základní biologický rozbor – určení vláknitých bakterií
Základní biologický rozbor aktivovaného kalu
205,00
225,00
130,00
125,00
295,00
295,00
295,00
205,00
650,00
860,00
1 700,00
1 000,00
1 700,00
2 100,00
1 700,00
1 600,00
1 600,00
1 700,00
1 200,00
700,00
180,00
150,00
150,00
150,00
230,00
105,00
105,00
230,00
200,00
275,00
20,00
90,00
550,00
950,00
Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o.
Slavníkovců 571/21, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory
IČO: 64608042 DIČ: CZ64608042
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
601
602
603
604
605
606
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
701
702
703
704
Rozklady vzorků a další operace
Mineralizace vzorku
260,00
Speciální příprava skla pro stopovou analýzu
35,00
Zakoncentrování vzorku odpařením
85,00
Rozklad vzorku kyselinami – varem
75,00
Rozklad vzorku kyselinami – odpařením
95,00
Příprava vzorku (konzervace, ředění, ap.)
35,00
Úprava vzorku filtrací
40,00
Extrakce kalu organickým rozpouštědlem (Soxhlet)
350,00
Příprava výluhu kyselinami
220,00
Příprava vodného výluhu vytřepáváním
420,00
Úprava vzorku sušením (bez vážení )
55,00
Homogenizace vzorku
40,00
Mikroextrakce
110,00
Zakoncentrování organických látek
520,00
Separace a zakoncentrování semivolat. organ. látek
520,00
Úprava vzorku sedimentací
30,00
Úprava kalu sušením při 40 °C
130,00
Úprava kalu sušením při 105 °C
180,00
Likvidace vzorku, mytí a příprava vzorkovnic
500,00
Všeobecné výkony
Příjem a evidence vzorku
25,00
Skartace vzorku
25,00
Odběr vzorku vody v množství do 2 litrů
100,00
Odběr vzorku vody v množství 2 až 5 litrů
190,00
Odběr vzorku vody v množství 5 až 10 litrů
250,00
Odběr vzorku vody v množství nad 10 litrů
290,00
Dovoz vzorku 1 km
14,00
Strojně-početní zpracování dat
85,00
Charakteristika vody popisem
30,00
Stručné hodnocení vzorků (zejm. porovnání s normou apod.)
70,00
Hodinová sazba (konzultační činnost, apod.)
900,00
Odběr vzorku kalu
450,00
Odběr vzorku odpadní vody (2 hodinový slévaný)
650,00
Odběr vzorku odpadní vody ( prostý, z kan. šachtic, apod.)
250,00
Pohotovost (1 hodina)
350,00
Služby (Labsys) SmVaK- vodovody (měsíční paušál)
20000,00
Služby (Labsys) SmVaK- OOV (měsíční paušál)
30000,00
Služby( Labsys) SmVaK- kanalizace (měsíční paušál)
20000,00
Ostatní analýzy zajišťované subdodavatelsky
Stanovení celkové objemové aktivity alfa
dle ceny subdodávky
Stanovení celkové objemové aktivity beta
dle ceny subdodávky
Stanovení objemové aktivity Rn 222
dle ceny subdodávky
Stanovení objemové aktivity radia
dle ceny subdodávky
Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o.
Slavníkovců 571/21, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory
IČO: 64608042 DIČ: CZ64608042
705
706
707
708
709
710
714
717
Stanovení berylia
Stanovení bóru
Stanovení AOX
Stanovení rodu Salmonella
Stanovení rodu Legionella
Stanovení bromičnanů
Stanovení Stroncia
Stanovení C10 – C40
dle ceny subdodávky
dle ceny subdodávky
dle ceny subdodávky
dle ceny subdodávky
dle ceny subdodávky
dle ceny subdodávky
dle ceny subdodávky
dle ceny subdodávky
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Ostatní ustanovení
U fakturace bude účtována daň z přidané hodnoty dle příslušného zákona.
Ceny uvedené v tomto ceníku jsou cenami základními.
Za expresní analýzy (do 48 hodin, upřednostnění zakázky, práce ve svátek a dnech
pracovního volna) účtujeme 100 % přirážku. Expresní dodací lhůta není možná
u bakteriologických a radiochemických analýz a dohodnuté termíny nemohou být kratší, než
je nezbytná technologická lhůta.
Přirážku lze rovněž uplatnit i pro případy nestandardních analýz, speciálních požadavků či
jinak komplikovaných úkonů a její výše se stanoví individuálně.
Ceník nabývá platnosti od 1.1.2013.
Ing. Stanislav Dolínek
ředitel společnosti
Download

Ceník laboratorních výkonů platný pro rok 2013 - ai