VZP ČR
Metodika k Číselníku VZP – ZP, část P
ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY
PŘEDEPISOVANÉ NA POUKAZ
Aktualizace Číselníku zdravotnických prostředků (dále jen číselník) předepisovaných na
Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku, Poukaz na foniatrickou pomůcku a Poukaz na
brýle a optické pomůcky (dále jen ”Poukaz”, v číselníku označeny symbolem "P" v poli
PRO) byla provedena v souladu s § 15 odst. (6) přílohou č. 3 oddíly A, B, C Zákona o
veřejném zdravotním pojištění (dále jen "Zákon") a Cenovým rozhodnutím MZ ČR.
Součástí Číselníku zdravotnických prostředků (dále jen ZP) jsou závazné metodiky
k poskytování ZP, odpovídající specifikaci dané podskupiny, seznam výrobců ZP, seznam
profesních omezení a seznam použitých zkratek.
U jednotlivých ZP se uvádí:
KOD
NAZ
DOP
TYP
MJD
VYR
ZEM
ZVL
PRO
OME
UDO
MAX
UPO
UHP
MFC
kód ZP
název
doplněk názvu
typ ZP
měrná jednotka
výrobce
země výroby
zvláštní položka
preskripční omezení
bližší specifikace preskripčního omezení
užitná doba
maximální úhrada VZP
způsob úhrady
úhrada v procentech
maximální cena koncipovaná ke konečnému spotřebiteli
Bližší vysvětlení:
TYP
ZVL
PRO
UPO
kódové označení pro název a typ ZP (podskupina)
pokud obsahuje "Z", je nutné schválení revizním lékařem
označení "P" - ZP se předepisuje na poukaz
označení "I" - plně hrazený ZP
označení "R" - zapůjčovaný ZP
bez označení - je hrazena částka uvedená v poli MAX
označení "J" (v poli NAZ) - ZP, který je poskytován na základě smlouvy o nájmu (smlouvy
tohoto typu jsou uzavírány na ústředí VZP)
verze: PZT-791
datum: 1. 1. 2011
1 / 50
VZP ČR
Metodika k Číselníku VZP – ZP, část P
SYSTEMATIKA ČÍSELNÍKU ZP PŘEDEPISOVANÝCH NA POUKAZ
TYP
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
NÁZEV PODSKUPINY
Obvazový materiál
Pomůcky pro inkontinenci, kondomy urinál., sběrné sáčky urinál.
Pomůcky stomické
Pomůcky ortopedickoprotetické
Pomůcky ortopedickoprotetické individuálně zhotovované
Kompresivní punčochy a návleky
Vozíky včetně příslušenství
Sluchadla včetně příslušenství
Brýle a optické pomůcky
Pomůcky respirační a inhalační
Pomůcky pro diabetiky
Pomůcky kompenzační pro tělesně postižené
Pomůcky dále nespecifikované a paruky
Pomůcky kompenzační pro zrakově postižené
Pomůcky kompenzační pro sluchově postižené
Obuv ortopedická
Pomůcky pro laryngectomované
METODIKA PŘEDEPISOVÁNÍ ZP NA POUKAZ
V Číselníku zdravotnických prostředků jsou uvedeny ZP, které Pojišťovna hradí za
účelem:
a) pokračování v léčebném procesu,
b) podpoření stabilizace zdravotního stavu pojištěnce, jeho výrazného zlepšení či vyloučení
jeho zhoršení,
c) kompenzace nebo zmírnění následků zdravotní vady včetně náhrady nebo modifikace
anatomické struktury nebo fyziologického procesu.
Pojišťovna hradí vždy zdravotnický prostředek v základním provedení nejméně
ekonomicky náročném v závislosti na míře a závažnosti zdravotního postižení.
Úhrada typu pomůcek, neuvedených v Číselníku, důležitých při stabilizaci handicapu
(zdravotní postižení je již trvalého charakteru, pomůcka umožňuje integritu do vnějšího
prostředí, usnadňuje zdravotně postiženým běžný život v domácnosti nebo v povolání), spadá
do sociální sféry.
Způsob předepisování na Poukaz:
Na Poukaz lze předepsat pouze jednu položku uvedenou v Číselníku. V případě položky
označené "Z" v poli ZVL, musí být každý Poukaz potvrzen revizním lékařem VZP.
Předepsat na Poukaz lze pouze ZP, který je obsažen v Číselníku.
Poukaz vyplněný lékařem musí splňovat (obsahovat) tyto náležitosti:
1. jméno a příjmení, rodné číslo, adresu pojištěnce,
2. kód zdravotní pojišťovny, u které je pacient registrován,
3. kód ZP, pod kterým je předepisovaný ZP uveden v Číselníku
verze: PZT-791
datum: 1. 1. 2011
2 / 50
VZP ČR
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Metodika k Číselníku VZP – ZP, část P
Výjimka: Poukaz na brýle a optické pomůcky: požadované kódy vyplňuje optik.
Poukaz na mammární epitézu: druh epitézy vyplní dodavatel dle typu vhodného
pro pacientku.
údaj o typu úhrady: plná úhrada pojišťovnou / částečnou úhrada pojišťovnou / hradí
pacient,
diagnózu,
podpis předepisujícího lékaře a datum vystavení poukazu,
čitelný otisk razítka zdravotnického zařízení a jmenovky lékaře,
vyplněné čestné prohlášení pojištěnce stvrzující nárok úhrady ZP z prostředků veřejného
zdravotního pojištění,
pokud je uvedeno v Číselníku u předepisované položky "Z" je nutné vyjádření revizního
lékaře Pojišťovny.
Jestliže lékař předepíše ZP, na jehož úhradě se podílí též pacient, je povinen na tuto
skutečnost pacienta upozornit.
Veškeré ZP, které si pojištěnec sám vyžádá u lékaře, a nejsou indikovány zdravotní potřebou
pacienta, se předepisují k úhradě pojištěnci s vyznačením "hradí nemocný" na Poukaze.
ZP označené v Číselníku "Z":
K položkám, které jsou v Číselníku označeny písmenem "Z", se vyjadřuje revizní lékař
Pojišťovny. Schválení revizním lékařem znamená, že ZP bude hrazen do výše částky uvedené
v poli MAX.
ZP označené v Číselníku "R":
Kódy těchto ZP lze použít pouze pro zdravotnické prostředky, které jsou v majetku zdravotní
pojišťovny a byly poprvé zapůjčeny pojištěnci jako nové zdravotnické prostředky.
Užitná doba:
Po uplynutí směrné doby užití nevzniká pojištěnci automaticky nárok na předpis nového ZP
na účet Pojišťovny. Rozhodnutí o jeho předepsání závisí na lékaři, u technických pomůcek na
příslušné servisní organizaci, která posoudí technický stav a funkčnost dříve přiděleného
prostředku uživateli.
Spoluúčast:
Maximální úhrada Pojišťovny vychází ze základního provedení ZP.
Dovoz ZP na adresu pojištěnce a zaškolení nejsou hrazeny zvlášť ze zdravotního
pojištění. Úhrada v poli MAX je konečná.
Základ ZP:
Základní provedení zdravotnického prostředku je takové provedení, které po medicínské
stránce pojištěnci plně funkčně vyhovuje a splňuje podmínky nejmenší ekonomické
náročnosti.
Nadstandard:
Zdravotnické prostředky přesahující rámec základního provedení hradí Pojišťovna pouze
do výše základního ZP.
Zdravotnické prostředky neuvedené v zákoně č. 48/97 Sb., oddílu C příloha č. 3 a přitom
splňující požadavky dané § 15 odst. (6) tohoto zákona:
Tyto zdravotnické prostředky jsou v souladu s předmětným zákonem zařazeny do Číselníku
s maximální úhradou z veřejného zdravotního pojištění ve výši 75 % z ceny koncipované ke
konečnému spotřebiteli. V Číselníku je uvedena v poli MFC maximální cena ke konečnému
verze: PZT-791
datum: 1. 1. 2011
3 / 50
VZP ČR
Metodika k Číselníku VZP – ZP, část P
spotřebiteli, v poli MAX je uvedena 75% maximální úhrada z veřejného zdravotního pojištění
vypočtená z ceny ke konečnému spotřebiteli.
Dítě:
Pojištěnec do 18 let věku.
verze: PZT-791
datum: 1. 1. 2011
4 / 50
VZP ČR
Metodika k Číselníku VZP – ZP, část P
PODSKUPINA 01 - OBVAZOVÝ MATERIÁL
Obvazový materiál předepisuje smluvní lékař Pojišťovny na Poukaz.
ZP podskupiny 01 jsou rozděleny na část všeobecnou a část gelového krytí.
Část všeobecná je rozdělena do skupin:
FIXACE HYPOALERGENNÍ
1100 z hedvábí
1105 z netkaného textilu nesterilní
1106 z netkaného textilu s polštářkem sterilní
1110 pěnová
1115 s polštářkem sterilní
1120 lepící k fixaci gázy i pooperační rány
1125 stripy
GÁZA HYDROFILNÍ
1150 sterilní
1155 nesterilní
KOMPRESY OSTATNÍ
1200 sterilní
1205 nesterilní, přířezy
1210 z netkaného textilu sterilní
1215 z netkaného textilu nesterilní
1220 kombinované absorpční
1225 oční
NÁPLAST HYPOALERGENNÍ CÍVKOVÁ
1255 netkaná textilie
1260 tkaná hedvábná textilie
NÁPLAST HYPOALERGENNÍ
1265 transparentní
1266 transparentní s polštářkem
1270 s absorpčním polštářkem
1275 nepřilnavý polštářek s hydrokoloidem
1280 nepřilnavý polštářek s hydrokoloidem a vazelínou
OBINADLO ELASTICKÉ FIXAČNÍ
1300 k fixaci krycích materiálů na rány
1301 k fixaci pohybového aparátu, bandáž kloubů
OBINADLO ELASTICKÉ LEHCE PODPŮRNÉ
1305 neučeno
OBINADLO ELASTICKÉ KOMPRESIVNÍ
1310 k mírné kompresi při léčbě žilních a lymfatických onemocnění
1311 k mírné kompresi při léčbě žilních a lymfatických onemocnění
1316 ke střední kompresi při léčbě žilních a lymfatických onemocnění
verze: PZT-791
datum: 1. 1. 2011
5 / 50
VZP ČR
Metodika k Číselníku VZP – ZP, část P
1317 ke střední kompresi při léčbě žilních a lymfatických onemocnění
1320 k silné kompresi při léčbě žilních a lymfatických onemocnění
1321 k silné kompresi při léčbě žilních a lymfatických onemocnění
OBINADLO HYDROFILNÍ
1400 obinadla fixační k sekundární fixaci krycích materiálů na rány sterilní
1405 obinadla fixační k sekundární fixaci krycích materiálů na rány nesterilní
OBINADLO PRUŽNÉ HADICOVÉ
1410 elastický hadicový obvaz
1415 speciální hadicový obvaz k ošetření ekzematózních lokalit
VATA BUNIČITÁ
1500 vrstvená, vinutá, přířezy
TAMPÓNY VINUTÉ
1520 vata dělená k lokální desinfekci kůže
VATA OBVAZOVÁ
1600 vinutá, skládaná
RŮZNÉ - HEMOSTATIKA
1700 curaspon, želatinová houba
1705 gelaspon, hubka a proužky
1710 raumacel, plošné a zásyp
Část gelového krytí je rozdělena do jednotlivých kapitol. Součástí názvu každé kapitoly je
indikační kritérium, které doporučuje na jaký typ rány je ZP určen. Každá tato kapitola se dále
dělí na plošné, amorfní, provazce, problematické lokality, atd.
Položky se 75% úhradou podléhají schválení revizním lékařem (označení „Z“). Jedná se o
položky předepisované na poukaz, které mají souvislost s léčbou rány, jsou hodnoceny jako
ekvivalenty krycích materiálů uvedených v zákoně č. 48/1997 Sb., příloha č. 3, oddíl C.
Zvlášť účtovaný materiál (označení M) může být vykazován pouze v návaznosti na zdravotní
výkon, proto nepodléhají schválení revizním lékařem (bez označení „Z“).
HYDROGELY pro rány suché, nekrotické, povleklé, granulující, epitelizující, s menší
exsudací
100 plošné
111 provazce
115 s okrajem
120 amorfní
OBVAZY S AKTIVNÍM UHLÍM pro rány secernující - zapáchající
150 malé rozměry
170 obvazy s aktivním uhlím a stříbrem
180 obvazy s aktivním uhlím a jiné, aktivní vrstva
verze: PZT-791
datum: 1. 1. 2011
6 / 50
VZP ČR
Metodika k Číselníku VZP – ZP, část P
ANTISEPTIKA neadhezivní krytí pro rány infekční v různých fázích
200 s povidonejodem
210 s chlorhexidinacetátem
211 s bismuth tribromfenátem malé rozměry
212 s bismuth tribromfenátem velké rozměry
213 provazce s bismuth tribromfenátem
214 s NaCl
ALGINÁTY pro rány výrazně secernující, povleklé, kontaminované
250 plošné
270 příměsi – se stříbrem
280 pro hluboké rány, do dutin, provazce
290 amorfní s enzymy
HYDROKOLOIDY pro rány neinfikované, granulující, epitelizující rány s mírným až
středním exsudátem
300 malé rozměry
310 s okrajem malé
315
316 na problematické lokality malé rozměry
317
321 příměsi
322 plošné malé tenké
325
330 pasty
335 zásypy
HYDROFIBER pro granulující, povleklé, secernující rány
345 hydrofiber
346 hydrofiber se stříbrem
HYDROPOLYMERY, POLYURETANY, PĚNY pro čisté granulující nebo epitelizující rány,
mírný až střední exsudát
350 malé rozměry
370 malé plošné tenké
380 pro silně secernující rány
381 pro silně secernující rány se stříbrem
382 do dutin
FILMOVÉ OBVAZY samostatně nebo jako sekundární krytí, na nesecernující povrchové
rány, pooperační rány, dále k fixaci
400 plošné malé
420 plošné s absorpčním jádrem
430 spraye
440 tamponový aplikátor
NEADHERENTNÍ pro povrchové rány, abraze, chirurgické rány, popáleniny, vředy
450 kontaktní malé rozměry
451 provazce
verze: PZT-791
datum: 1. 1. 2011
7 / 50
VZP ČR
452
460
461
Metodika k Číselníku VZP – ZP, část P
amorfní
kontaktní s masťovým základem
kontaktní s absorpčním jádrem
SILIKON pro všechny granulující nebo epitelizující rány s mírnou až silnou sekrecí
470 silikon mřížka
471 měkký silikon, kontaktní vrstva
472 měkký silikon, absorpční krytí
473 měkký silikon
474 amorfní
NETKANÉ TEXTILIE pro rány středně až silně secernující
480 s absorpčním jádrem malé rozměry
BIOAKTIVNÍ chronické defekty všech ethiologií
500 Promogran
501 Dermax
502 Melmax
AKTIVNÍ ČISTÍCÍ pro rány smíšené, infikované, povleklé, hluboké i povrchové
550
KOLAGENY pro rány čisté, mírně až silně secernující
560
CHITOSAN S KOLAGENEM pro rány bez známek masivní infekce, středně až silně
secernující, povrchní i hluboké
561 rány chirurgické, diabetická noha, hemostatický efekt
MALTODEXTRIN pro rány vlhké a silně secernující, zapáchající
700
ROZTOKY PRO LÉČBU RAN pro rány chirurgické rozpadlé, chronické infikované,
diabetická noha
705
HYALURONAN pro rány chirurgické rozpadlé, chronické, popáleniny, diabetická noha
710
NANOKRYSTALICKÉ STŘÍBRO pro rány infikované, s vysokým rizikem infekce,
povrchové i hluboké
715
HYDROBALANČNÍ pro rány s malou až střední sekrecí, které potřebují udržet rovnováhu
vlhkosti
720 Suprasorb X defekty u diabetické nohy, bércové vředy a jiné chronické rány, malé
rozměry
722 Suprasorb X pro hluboké rány
verze: PZT-791
datum: 1. 1. 2011
8 / 50
VZP ČR
740
742
Metodika k Číselníku VZP – ZP, část P
Suprasorb X+PHMB defekty u diabetické nohy, bércové vředy a jiné chronické rány,
malé rozměry
Suprasorb X pro hluboké rány
Pojišťovna hradí:
− gázu hydrofilní skládanou (sterilní i nesterilní, kompresy sterilní i nesterilní) nejvýše
do rozměru 10x10 cm a velikosti balení 2 ks, dle zvážení ošetřujícího lékaře,
− krytí gelové - nejvýše do rozměru 10x10 cm na základě schválení RL,
− náplasti hypoalergické - nárok vzniká pouze u pojištěnců do 18 let věku, u pacientů
se stomií a diabetiků, dle zvážení ošetřujícího lékaře,
− obinadlo elastické - nejvýše do rozměru 14 x 5m, dle zvážení ošetřujícího lékaře,
− obinadlo hydrofilní sterilní - nejvýše do rozměru 12cm x 5m, dle zvážení ošetřujícího
lékaře,
− obinadlo pružné hadicové, dle zvážení ošetřujícího lékaře,
− tampony vinuté - pouze preskripce DIA, 1 bal. po 1 000 ks ročně,
− vatu buničitou - 100g, dle zvážení ošetřujícího lékaře,
− vatu obvazovou skládanou - 100g, dle zvážení ošetřujícího lékaře,
− vatu obvazovou sterilní - 25g, dle zvážení ošetřujícího lékaře.
PODSKUPINA 02 – POMŮCKY PRO INKONTINENCI
Pomůcky pro inkontinentní pojištěnce předepisuje smluvní lékař Pojišťovny odbornosti PRL,
URN, GYN, NEU, GER na Poukaz. Nárok na předpis vzniká při splnění indikací od 3 let
věku pojištěnce a to pouze při prokázané patologické inkontinenci. V případě, že pomůcky
předepisuje odborný lékař, v jehož péči je inkontinentní pojištěnec, je povinen písemně
informovat praktického lékaře pojištěnce o vyšetření a předepsání pomůcky (viz Metodika
týkající se předepisování na Poukaz).
Pojištěncům v ústavní péči (hospitalizace) a v odborných léčebnách Pojišťovna tyto pomůcky
nehradí.
Uvedené pomůcky mohou být předepsány na Poukaz nejvýše na dobu 3 měsíců. Tato
maximální preskripce se využívá především u pacientů ve stabilizovaném stavu, u kterých
je předpoklad účelného využití celého množství.
Pomůcky pro inkontinentní dělíme na savé, sběrné a obstrukční.
Indikací pro předpis na pomůcky pro inkontinentní pacienty je inkontinence dělená do tří
stupňů na lehkou, střední a těžkou. Nejedná se o diagnózu, ale o stupeň finanční náročnosti
na ošetřování a zajištění inkontinentního pacienta.
I. stupeň: lehká inkontinence - především stresová inkontinence všech stupňů, kde se
zpravidla volí vložky pro lehkou inkontinenci. Používání pomůcek je nepravidelné.
a) ztráty moče jsou 50-100 ml v průběhu 4 hodin,
b) únik moče nastává při kašli, smíchu, kýchnutí či zvedání předmětů.
V případech ostatních typů inkontinence (reflexní, urgentní, extrauretrální), kde není prioritní
stresový manévr, musí odborník klasifikaci provést s přihlédnutím k údajům v mikční kartě
pacienta (anamnéza) případně k výsledkům vyšetření dolních močových cest (fyzikální
vyšetření, cystoskopie, uroflowmetrie, cystografie, ultrasonografie apod.).
verze: PZT-791
datum: 1. 1. 2011
9 / 50
VZP ČR
Metodika k Číselníku VZP – ZP, část P
II. stupeň: střední inkontinence - ostatní typy inkontinence zejména u mobilních pacientů.
Využívány jsou především pleny absorpční. Používání pomůcek je nutné denně.
a) ztráty moče při tomto stupni se pohybují do 200 ml za 4 hodiny,
b) únik moče nastává při změně polohy, při běhu, chůzi, chůzi po schodech, při fyzické
námaze.
III. stupeň: těžká inkontinence - ostatní typy inkontinence v pokročilém stádiu především
u ležících pacientů, spojené také s inkontinencí stolice. Využívány jsou hlavně kalhotky
absorpční. Používání pomůcek je trvalou nutností.
a) ztráty moče jsou větší než 200 ml za 4 hodiny, případně kombinované s retencí stolice.
b) moč, příp. stolice uniká trvale, bez možnosti jakkoli kontrolovat tento stav.
Pomůcky pro inkontinentní jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění dle následujících
limitů:
I. stupeň
− vložky pro lehkou inkontinenci – maximálně 150 ks měsíčně – nejvýše do 550,- Kč,
− fixační kalhotky – maximálně 24 ks ročně – nejvýše do 190,- Kč,
− kondomy urinální – maximálně 30 ks měsíčně – nejvýše do 900,- Kč,
− sáčky sběrné urinální – maximálně 10 ks měsíčně – nejvýše do 600,- Kč,
− svorka inkontinenční pro muže – maximálně 2 ks ročně.
II. stupeň
− pleny vložné, vložky – maximálně 150 ks měsíčně – nejvýše do 900,- Kč,
− fixační kalhotky – maximálně 24 ks ročně – nejvýše do 190,- Kč,
− kondomy urinální – maximálně 30 ks měsíčně – nejvýše do 900,- Kč,
− sáčky sběrné urinální – maximálně 10 ks měsíčně – nejvýše do 600,- Kč,
− svorka inkontinenční pro muže – maximálně 2 ks ročně.
III. stupeň
− kalhotky plenkové – maximálně 150 ks měsíčně – nejvýše do 1400,- Kč,
− kondomy urinální – maximálně 30 ks měsíčně – nejvýše do 900,- Kč,
− sáčky sběrné urinální – maximálně 10 ks měsíčně – nejvýše do 600,- Kč,
− svorka inkontinenční pro muže – maximálně 2 ks ročně.
Fixační kalhotky (tj. fixace absorpčních prostředků pro inkontinenci) je možné předepsat,
pokud pacient používá vložky nebo absorpční pleny, maximálně 24 kusů ročně nejvýše
do 190,- Kč.
Absorpční pomůcky pro I. a II. stupeň rozlišujeme podle gramáže:
Vložka absorpční – pomůcka o hmotnosti do 60g.
Plena absorpční – pomůcka o hmotnosti nad 60 g.
Podložky absorpční - lze předepsat pouze inkontinentním pojištěncům, u kterých je
rozumné, pro regeneraci pokožky, kombinovat vložky nebo vložné pleny s podložkami,
kde jejich úhrada musí být součástí finančního limitu pro I. nebo II. stupeň.
verze: PZT-791
datum: 1. 1. 2011
10 / 50
VZP ČR
Metodika k Číselníku VZP – ZP, část P
U III. stupně, tedy u těžkých případů inkontinence, případně inkontinence spojené s retencí
stolice, slouží jako duplicitní ochrana pacienta a je možné je předepsat nad finanční limit
kalhotek s úhradou 75% a omezením do 60 kusů na měsíc.
Absorpční pomůcky jsou nově rozděleny dle stupňů inkontinence I. – III. s přiřazením
konkrétních výrobků seřazených podle savosti. Fixační kalhotky, podložky a absorpční
kalhotky pro děti jsou zatříděny v samostatných oddílech.
LEHKÁ INKONTINENCE I. STUPNĚ nejvýše 550,-Kč/150ks/1 měsíc
110 Vložky absorpční pro muže
120 Vložky absorpční pro ženy, savost do 300ml
150 Vložky absorpční pro ženy, savost od 301-600ml
170 Vložky absorpční pro ženy, savost nad 601ml
190 Vložky absorpční bez omezení
STŘEDNÍ INKONTINENCE II. STUPNĚ nejvýše 900,-Kč/150ks/1 měsíc
210 Pleny absorpční pro muže
220 Pleny absorpční vložné, savost do 900ml
240 Pleny absorpční vložné, savost 901-1500ml
260 Pleny absorpční vložné, savost nad 1500ml
280 Pleny absorpční vložné, bez savosti
TĚŽKÁ INKONTINENCE III.STUPENĚ nejvýše 1400,-Kč/150ks/1 měsíc
310 Kalhotky absorpční pro děti
320 Kalhotky absorpční small
340 Kalhotky absorpční medium
360 Kalhotky absorpční large
380 Kalhotky absorpční nadměrné
390 Kalhotky absorpční navlékací small
400 Kalhotky absorpční navlékací medium
410 Kalhotky absorpční navlékací large
420 Kalhotky absorpční zapínací s křídly small/medium
430 Kalhotky absorpční zapínací s křídly medium/large
435 Kalhotky absorpční s léčebným účinkem medium/large
PODLOŽKY ABSORPČNÍ - ÚHRADA 75%
460 Podložky absorpční, velikost do 40x60cm
470 Podložky absorpční, velikost do 60x60cm
480 Podložky absorpční, velikost do 60x90cm
490 Podložky absorpční, velikost do 60x90cm se záložkami
491 Podložky absorpční, velikost do 90x180cm se záložkami
500 Podložky absorpční, velikost do 80x90cm
510 Podložky absorpční s větším plošným rozměrem
POMŮCKY FIXAČNÍ
530 Kalhotky fixační, síťované small
540 Kalhotky fixační, síťované medium
550 Kalhotky fixační, síťované large +X-large
560 Kalhotky fixační, punčochové, bavlněné a kombinované small
verze: PZT-791
datum: 1. 1. 2011
11 / 50
VZP ČR
570
580
590
600
610
Metodika k Číselníku VZP – ZP, část P
Kalhotky fixační, punčochové, bavlněné a kombinované medium
Kalhotky fixační, punčochové, bavlněné a kombinované large
Kalhotky fixační, bavlněné small
Kalhotky fixační, bavlněné medium
Kalhotky fixační, bavlněné large
POMŮCKY SBĚRNÉ
660 Pomůcky sběrné, kondomy urinální
670 Pomůcky sběrné, sáčky urinální
POMŮCKY OSTATNÍ
680 Pomůcky ostatní, blíže nespecifikované
Pro předpis Poukazu pro inkontinentního pojištěnce platí:
a) na Poukaze může být předepsána pouze jeden druh absorpční pomůcky pro inkontinentní
s využitím možnosti předepsání více poukazů,
b) pro předpis je směrodatný údaj o stupni inkontinence v návaznosti na finanční limit,
c) u I. a II. stupně je možno využít kombinaci vložek a vložných plen a stejně tak u II. a III.
stupně lze kombinovat vložné pleny a kalhotky pro denní a noční období v možném dvou
nebo tříměsíčním preskripčním období. To znamená, že pacient může být přes den
zařazen do II. stupně a využívat vložné pleny a v noci využít plenkové kalhotky, které jsou
zařazeny ve III. stupni,
d) savé pomůcky, tedy vložky, vložné pleny a kalhotky absorpční by neměly být zavedeny
na těle pacienta z hygienických důvodů déle než 8 hodin!
e) v žádném případě nesmí dojít k překročení limitu stanoveném pro dané stupně,
f) o vystavení Poukazu musí být proveden záznam v dokumentaci pojištěnce s uvedením
stupně patologické inkontinence a údaj o množství předepsaných pomůcek.
PODSKUPINA 03 - POMŮCKY STOMICKÉ
Pomůcky stomické předepisuje smluvní lékař Pojišťovny odbornosti URN, PRL, CHI, INT,
ONK na Poukaz.
Stomické pomůcky jsou nově rozděleny do jednotlivých samostatných částí na
jednodílné (1D), dvoudílné (2D) systémy, adhezní technologie, podložky stomické a
ostatní.
Tyto pomůcky mohou být předepsány na Poukaz nejvýše na dobu 3 měsíců.
Systémy 1D:
-
Systémy jednodílné ileostomické výpustné - sáčky - maximálně 30 ks měsíčně, 100%
úhrada.
Systémy jednodílné kolostomické uzavřené - sáčky - maximálně 60 ks měsíčně, 100%
úhrada.
Systémy jednodílné urostomické sáčky - maximálně 30 ks měsíčně, 100% úhrada.
verze: PZT-791
datum: 1. 1. 2011
12 / 50
VZP ČR
Metodika k Číselníku VZP – ZP, část P
Systémy 2D:
-
Systémy dvoudílné ileostomické výpustné - sáčky - maximálně 30 ks měsíčně, 100%
úhrada.
Systémy dvoudílné kolostomické uzavřené - sáčky - maximálně 60 ks měsíčně, 100%
úhrada.
Systémy dvoudílné urostomické sáčky - maximálně 30 ks měsíčně, 100% úhrada.
Adhezní technologie:
-
Adhezní technologie – sáčky výpustné (ileostomické) – maximálně 30ks měsíčně,
100% úhrada.
Adhezní technologie – sáčky uzavřené (kolostomické) – maximálně 60ks měsíčně,
100% úhrada.
Podložky stomické:
-
Podložky kolostomické a ileostomické - maximálně 10 ks měsíčně, 100% úhrada.
Podložky urostomické - maximálně 15 ks měsíčně, 100% úhrada.
Adhezní technologie – podložky – maximálně 10ks měsíčně. 100% úhrada.
Ostatní:
-
Krytky stomické - maximálně 60 ks měsíčně, nejvýše do 3100,-Kč, předpis podléhá
schválení revizním lékařem.
-
Zátky stomické - maximálně 60 ks měsíčně, nejvýše do 1200,-Kč, předpis podléhá
schválení revizním lékařem.
-
Pásy přídržné pro stomiky - maximálně 2 bal ročně, 100% úhrada.
-
Přídržné prostředky, kroužky těsnící, manžety těsnící, pásky přídržné, proužky
adhezivní, okénko Eakin (10ks/měsíčně), svorky na sáčky (10ks/čtvrtletně),
adaptér nízkotlaký (10ks/měsíčně) a destičky ochranné pro stomiky 100% úhrada.
-
Deodorační prostředky, pohlcovače pachu, zhušťovače, pudr zásypový, pasta
adhesivní, pasta ochranná, odstraňovač medicínských adheziv, odstraňovače
náplastí, odstraňovač lepu, krém zklidňující, sprej bariérový projektivní, pěna
čistící, film ochranný 100% úhrada.
-
Prostředky čistící stomické (roztoky) - nejvýše měsíčně do 1500,- Kč, předpis
podléhá schválení revizním lékařem.
-
Prostředky ochranné stomické – mýdlo (včetně tekutého), ubrousky čistící tělové,
maximálně 360 g ročně, nebo nejvýše do 2760,- Kč. Zákon limituje množství
ochranných stomických prostředků na gramy (360g ročně). V případech, kdy
měrnou jednotkou je mililitr nebo kus, je vždy rozhodující roční finanční limit.
-
Irigační soupravy a příslušenství - úhrada 75%.
verze: PZT-791
datum: 1. 1. 2011
13 / 50
VZP ČR
-
Metodika k Číselníku VZP – ZP, část P
Set měsíční kolostomický, maximálně 1 set na měsíc 100% úhrada.
V případě předepsání tohoto setu, nemá pacient nárok na další čerpání sáčků
a podložek v daném měsíci.
Předpis podléhá schválení revizním lékařem s tímto indikačním omezením:
Pacient s distální kolostomií, s formovanou stolicí.
Při diagnóze stomie lze předepisovat:
−
−
−
−
Vata buničitá: 100g/měs. - 1200g/ročně,
Vata obvazová: 100g/měs. - 1200g/ročně,
Gáza hydrofilní skládaná sterilní - dle potřeby,
Gáza nesterilní - čtverce 10x10 cm po 100 ks (tj. 4x po 100 ks ročně).
PODSKUPINA 04 - POMŮCKY ORTOPEDICKOPROTETICKÉ
Pomůcky ortopedicko-protetické předepisuje smluvní lékař Pojišťovny odbornosti ORT, OP,
REH, CHI, NEU, v některých případech ONK, PRL na Poukaz.
Zdravotní pojišťovna hradí ZP skupiny 04 pouze po úrazu, operaci, apod., do doby obnovení
plné mobility, resp. do doby ukončení kauzální léčby, apod.
Pojišťovna hradí:
Ortézy sériově vyráběné - maximálně 1 ks ročně.
Tyto ortézy jsou dle funkčnosti rozděleny do kategorií. Charakteristika a indikace výrobků
jsou uvedeny přímo v textové části Číselníku.
Epitézu mammární - maximálně 1 ks za 2 roky.
Návlek pahýlový - maximálně 8 ks ročně.
U kódů 0011694 - 97 se jedná o pahýlový návlek s léčebným účinkem - kompresí k tvarování
pahýlu. Aplikace se provádí co nejdříve po amputaci. Pojišťovna hradí 2 kusy návleků ve výši
75 % ceny.
Suspenzor - maximálně 2 ks ročně.
Návlek kompresivní na popáleniny je hrazen zdravotní pojišťovnou ve výši 75% z aktuální
ceny pro konečného spotřebitele, zbývající část vždy doplácí pacient.
Indikace: stav po popálení kterékoliv části těla a rozsahu s hloubkou II. a III. stupně
Počet: max. 2 ks/rok, nejdéle po dobu 3 let
Návleky mohou být předepisovány pouze na 3 specializovaných pracovištích popáleninové
medicíny (preskripční omezení S6):
Klinika popáleninové medicíny FN Královské Vinohrady
Popáleninové centrum FN Ostrava
Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno Bohunice
PODSKUPINA 05 – ORTOPEDICKOPROTETICKÉ POMŮCKY INDIVIDUÁLNĚ
ZHOTOVOVANÉ
Pomůcky ortopedickoprotetické individuálně zhotovované předepisuje smluvní lékař
Pojišťovny odbornosti OP, ORT, CHI, REH, NEU na Poukaz.
verze: PZT-791
datum: 1. 1. 2011
14 / 50
VZP ČR
Metodika k Číselníku VZP – ZP, část P
Výrobce individuálně zhotovované ortopedickoprotetické pomůcky musí mít na tuto činnost
uzavřenou smlouvu s příslušným pracovištěm VZP.
U kódů 0001680, 0011535, 0011539, 0000296, 0000297, 0023343 předloží výrobce
příslušné zdravotní pojišťovně cenovou předkalkulaci, která bude obsahovat název
firmy, rozpis jednotlivých dílců včetně nákupních cen, předpokládaný počet výrobních
hodin a hodinovou sazbu.
Pojišťovna hradí:
Epitézu mamární individuálně zhotovovanou - maximálně 1 ks za 2 roky, předpis podléhá
schválení revizním lékařem.
Ortézu individuálně zhotovovanou - kódy 0000957 a 0078164 - lze předepsat v době
hospitalizace.
Ortéza pro stabilizaci sedu je vyráběna přísně individuálně k zajištění stability sedu
se současnou korekcí páteře. Je indikována pro těžkou nedostatečnost postury při postižení
stability pacienta vsedě a poruchy statiky nebo rovnováhy a to zejména: DMO, kvadruplegie
s výrazným postižením postury, myopatie, porucha osteogeneze, klinické syndromy spojené
s hypotonií svalovou, vysoké amputace DK se ztrátou stability, pooperační stavy umožňující
vertikalizaci nebo sed. Předpis podléhá schválení revizním lékařem.
Korzet typu Jewett – stavebnicový, kód 0078575, hrazeno do výše 3 500,- Kč, lze předepsat
v době hospitalizace.
Návlek kompresivní na popáleniny individuálně zhotovený je hrazen zdravotní
pojišťovnou, pokud nelze použít adekvátní sériově vyrobený ZP. Úhrada je ve výši 75 %
z aktuální ceny pro konečného spotřebitele, zbývající část vždy doplácí pacient.
Indikace: stav po popálení kterékoliv části těla a rozsahu s hloubkou II. a III. stupně
Počet: max. 2 ks/rok, nejdéle po dobu 3 let
Návleky mohou být předepisovány pouze na 3 specializovaných pracovištích popáleninové
medicíny (preskripční omezení S6):
Klinika popáleninové medicíny FN Královské Vinohrady
Popáleninové centrum FN Ostrava
Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno Bohunice
Předpis podléhá schválení revizním lékařem.
Protézy standardní horních i dolních končetin v základním provedení - maximálně 1 ks
za 2 roky.
Protézy speciální horních a dolních končetin, které jsou vyrobeny ze speciálních dílců,
včetně tahových protéz horních končetin - maximálně 1 ks za 2 roky, předpis podléhá
schválení revizním lékařem.
Pod kódy 0093321 a 0093322 lze předepsat protézu DK se systémem bionického kolenního
kloubu. Předpis podléhá schválení krajským revizním lékařem. Formulář žádosti a postup při
jejím podání je vydán metodickým pokynem ředitele VZP ČR.
Protézy myoelektrické při ztrátě obou horních končetin nebo jednostranné amputaci
s funkčním postižením druhé horní končetiny - maximálně 1 ks za 5 let, v případě postižení
obou končetin 1 pár za 5 let. Předpis podléhá schválení krajským revizním lékařem. Formulář
žádosti a postup při jejím podání je vydán metodickým pokynem ředitele VZP ČR.
Opravy - jsou předepisovány v případě poškození funkčních částí pomůcky opotřebením
nebo neúmyslným poškozením vyplývajícím z používání pomůcky. Dle Občanského
zákoníku je záruční doba na díly u individuálně zhotovované pomůcky 24 měsíců od jejího
vydání.
verze: PZT-791
datum: 1. 1. 2011
15 / 50
VZP ČR
Metodika k Číselníku VZP – ZP, část P
Úpravy – jsou předepisovány v případě změn na těle pacienta, při kterých je nutné
přizpůsobit pomůcku.
Protézy HK:
dětské - pojištěnec do 18 let - základní typy protéz HK, prvovybavení protézou, základní
typy provizorních nebo časných protéz, které jsou stavěny při změnách zdravotního stavu a
nemusí odpovídat typu pomůcky pro trvalé vybavení,
− prvovybavení - základní typy provizorních nebo časných protéz, které jsou stavěny
při změnách zdravotního stavu a nemusí odpovídat typu pomůcky pro trvalé vybavení,
− standardní - s kosmetickým nebo mechanickým jádrem,
− speciální - protézy vyrobené a sestavené z dílců odlehčených,
− myoelektrické.
Protézy DK :
Funkční indikace protézy - představuje návrh uspořádání protézy DK podle
očekávaného stupně aktivity uživatele v závislosti na jeho celkovém zdravotním stavu
(přepracováno dle zahraničních podkladů).
Metodický pokyn č.36/2002 uvolňuje předepisování protéz DK - prvovybavení v době
hospitalizace.
Stupeň aktivity uživatele - určuje fyzické a psychické předpoklady uživatele, profesi,
uživatelský prostor apod. Je mírou schopnosti a možnosti uživatele naplnit provádění běžných
denních aktivit. Stupeň aktivity uživatele určuje požadované technické provedení protézy
(kolenní kloub a protetické chodidlo, nikoliv pahýlové lůžko)
Určení nezbytného technického provedení protézy (volba základních komponentů pro stavbu
protézy) ze zdravotního hlediska je založeno na potenciálních funkčních schopnostech
uživatele. Tyto funkční schopnosti vycházejí z očekávaných předpokladů protetika a
indikujícího lékaře a jsou založeny zejména na posouzení:
• minulost uživatele (včetně posouzení stavu před amputací)
• současný stav uživatele (stav pahýlu a jiné zdravotní aspekty)
• pacientova pozitivní motivace využít protetickou náhradu
Stupeň aktivity 0 – nechodící pacient. Uživatel nemá vzhledem ke svému špatnému
fyzickému a psychickému stavu schopnost využít protézu samostatně nebo s cizí pomocí
pro bezpečný pohyb nebo přesun.
Terapeutický cíl: dosažení kosmetického vzhledu uživatele, pohyb na vozíku.
Provedení protézy: bez protézy, příp. nejjednodušší kosmetické protézy
Stupeň aktivity 1 – interiérový typ uživatele. Uživatel má schopnost nebo předpoklady
používat protézu pro pohyb na rovném povrchu a při pomalé konstantní rychlosti chůze. Doba
používání a překonaná vzdálenost při chůzi v protéze jsou vzhledem ke zdravotnímu stavu
uživatele výrazně limitovány.
Terapeutický cíl: zabezpečení stoje v protéze, využití protézy pro chůzi v interiéru.
Komponenty protézy: chodidlo typu SACH, chodidlo s jednoosým kloubem. Kolenní kloub
jednoosý s konstantním třením, kolenní kloub s uzávěrem, kolenní kloub s brzdou. Pahýlové
lůžko podle stavu pahýlu (není určeno stupněm aktivity).
Stupeň aktivity 2 – limitovaný exteriérový typ uživatele. Uživatel má schopnost nebo
předpoklady používat protézu i pro překonávání malých přírodních nerovností a bariér
(nerovný povrch, schody apod.) a to při pomalé konstantní rychlosti chůze. Doba používání a
překonaná vzdálenost při chůzi v protéze jsou vzhledem ke zdravotnímu stavu uživatele
limitovány.
Terapeutický cíl: využití protézy pro chůzi v interiéru a omezeně v exteriéru.
verze: PZT-791
datum: 1. 1. 2011
16 / 50
VZP ČR
Metodika k Číselníku VZP – ZP, část P
Komponenty protézy: chodidlo typ SAFE (pružný skelet), chodidlo s víceosým kloubem.
Kolenní kloub jednoosý s konstantním třením, Kolenní kloub s brzdou, polycentrický kolenní
kloub s mechanickým třením. Pahýlové lůžko podle stavu pahýlu (není určeno stupněm
aktivity).
Stupeň aktivity 3 - nelimitovaný exteriérový typ uživatele. Uživatel má schopnost nebo
předpoklady používat protézu i při střední a vysoké poměrné rychlosti chůze. Typické je
překonávání většiny přírodních nerovností a bariér a provozování pracovních, terapeutických
nebo jiných pohybových aktivit, při čemž technické provedení protézy není vystaveno
nadprůměrnému mechanickému namáhání. Požadavkem je dosažení střední a vysoké mobility
pacienta a v případě také zvýšená stabilita protézy. Doba používání a překonaná vzdálenost
při chůzi v protéze jsou ve srovnání s člověkem bez postižení pouze nepatrně limitovány.
Terapeutický cíl: využití protéza pro chůzi v interiéru a exteriéru téměř bez omezení.
Komponenty protézy: chodidlo se schopností akumulace a uvolňování energie – dynamické
typy chodidel (pružný skelet z kompozitních materiálů). Kolenní kloub (jednoosý nebo
polycentrický) s hydraulickou nebo pneumatickou jednotkou. Doplňkové moduly: rotační
adaptéry, tlumiče rázů, torzní tlumiče apod. Pahýlové lůžko podle stavu pahýlu (není určeno
stupněm aktivity).
Stupeň aktivity 4 - nelimitovaný exteriérový typ uživatele se zvláštními požadavky. Uživatel
má schopnosti nebo předpoklady jako uživatel stupně 3. Navíc se zde vzhledem k vysoké
aktivitě uživatele protézy vyskytuje výrazné rázové a mechanické zatížení protézy. Doba
používání a překonaná vzdálenost při chůzi v protéze nejsou ve srovnání s člověkem
bez postižení limitovány. Typickým příkladem je dítě nebo vysoce aktivní dospělý uživatel
nebo sportovec.
Terapeutický cíl: využití protézy pro chůzi a pohyb v interiéru a exteriéru zcela bez omezení.
Komponenty: chodidlo se schopností akumulace a uvolňování energie - dynamické typy
chodidel (pružný skelet z kompozitních materiálů) s ohledem na vysoký stupeň aktivity
uživatele. Kolenní kloub jednoosý nebo polycentrický s pneumatickou jednotkou s ohledem
na vysoký stupeň aktivity uživatele. Doplňkové moduly: rotační adaptéry, tlumiče rázů, torzní
tlumiče apod. Pahýlové lůžko podle stavu pahýlu (není určeno stupněm aktivity).
Určení stupně aktivity má být zaznamenáno do dokumentace uživatele a má popisovat
stávající úroveň aktivit uživatele a zejména očekávané předpoklady a přínosy s navrženým
technickým vybavením protézy.
Nejedná se o speciální sportovní protézy.
Užitná doba protéz u prvovybavení není omezená, u ostatních je 24 měsíců. Dětské protézy
mají individuální dobu užití u všech druhů protéz.
Pacient, který používá individuálně zhotovené protézy, má nárok na dvoje funkční vybavení
ve standardním provedení.
PODSKUPINA 06 – KOMPRESIVNÍ ELASTICKÉ PUNČOCHY A NÁVLEKY
(DÁLE JEN KEP)
Kompresivní elastické punčochy a návleky předepisuje smluvní lékař Pojišťovny na Poukaz.
II. kompresivní třídu předepisuje lékař odbornosti PRL, CHI, INT, DER, J16.
III. kompresivní třídu předepisuje lékař odbornosti CHI, INT, DER, J16.
Pojišťovna hradí:
a) KEP jen II. až IV. kompresivní třídy.
verze: PZT-791
datum: 1. 1. 2011
17 / 50
VZP ČR
Metodika k Číselníku VZP – ZP, část P
b) Pažní návleky - rukávce na lymfedém paží pacientkám po operaci nádorových
onemocnění prsu a následným vznikem lymfatického otoku po exenteraci axily
a aktinoterapii. Rukávec lze předepsat až po léčení na specializovaném pracovišti.
c) Zakázkově zhotovované KEP nebo rukávce pojištěncům (dále jen ZZP), pro které nelze
nalézt v rozměrových tabulkách sériově vyráběných pomůcek odpovídající velikost. Lze
předepsat pouze za předpokladu indikace značných lymfatických otoků horních nebo
dolních končetin, u silně obézních pojištěnců nebo rozměrů pojištěnce kdy skutečně nelze
nalézt v rozměrových tabulkách odpovídající funkční kompresivní KEP. Indikace musí být
konkrétně uvedena, včetně rozměrů dle pravidel pro účelnou kompresi, předepisujícím
lékařem na Poukazu. Pojišťovna hradí ZZP zhotovený tuzemským výrobcem, na základě
požadavku ošetřujícího lékaře na konkrétní r. č. pojištěnce, maximálně do výše uvedené
v Číselníku pod kódy 0045400, 0045401, 0045402 a 0045403. Předpis podléhá schválení
revizním lékařem.
Při validaci poukazu je nutné předložit Pojišťovně věcně správnou fakturaci od
tuzemského výrobce daného ZZP. Výdejce si dle platného Cenového předpisu MZ ČR
nesmí ke konečné ceně připočítávat distribuční přirážku tak jako u běžně sériově
vyráběných KEP. Jedná se o zakázkový zdravotnický prostředek (ZZP), který musí být
doložen, dle obecně závazných platných předpisů, prohlášením o shodě, návodem k použití
a označen evidenčním číslem.
Vzhledem k tomu, že jde o plnou úhradu kompresivních ZZP, tuzemští výrobci jsou na
zcela srovnatelné úrovni se zahraničními výrobci, je povolena úhrada těchto ZZP pouze u
následujících českých výrobců uvedených v Číselníku pod zkratkou:
054 - LOANA ROŽNOV a.s.
133 – MAXIS a.s.
135 – VARITEX s.r.o.
237 – DEONA MEDI s.r.o.
354 – ARIES a.s.
A
dámské
Kalhoty punčochové kompresivní:
B
těhotenské
C
pánské
Ceny uvedené v Číselníku jsou ceny pro konečného spotřebitele. Jsou to smluvní ceny
uzavřené mezi výhradním zástupcem (a zároveň distributorem) firmy v ČR a ÚP VZP.
Antiembolické punčochy nejsou hrazeny na Poukaz. Nemocnice je mají započítány
do OD (ošetřovací den). Pojištěncům by měly být poskytnuty před operací bandáže buď
kompresivními obinadly nebo antiembolickými punčochami. Tyto zdravotnické
prostředky jsou plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění v rámci hospitalizace.
PODSKUPINA 07 - VOZÍKY VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Vozíky, kočárky a tříkolky včetně příslušenství předepisuje smluvní lékař Pojišťovny
odbornosti REH, ORT, NEU, INT (dle pole OME) na Poukaz.
Pojišťovna hradí:
Kočárek zdravotní včetně příslušenství – maximálně 1 ks za 3 roky, předpis podléhá
schválení revizním lékařem.
verze: PZT-791
datum: 1. 1. 2011
18 / 50
VZP ČR
Metodika k Číselníku VZP – ZP, část P
Tříkolka pro dospělé včetně příslušenství - maximálně 1 ks za 5 let, předpis podléhá
schválení revizním lékařem.
Vozík mechanický včetně příslušenství - maximálně 1 ks za 5 let, předpis podléhá schválení
revizním lékařem.
Vozík s elektrickým pohonem pro provoz obvykle v exteriéru, s příslušenstvím:
− maximálně 1 ks za 5 let, předpis podléhá schválení revizním lékařem, zvláštní režim
ústředí symbol S5 v poli OME.
Vozík s elektrickým pohonem pro lehký provoz obvykle v interiéru, s příslušenstvím:
− maximálně 1 ks za 5 let, předpis podléhá schválení revizním lékařem, zvláštní režim
ústředí symbol S5 v poli OME.
Uživatel elektrického vozíku se účastní silničního provozu jako chodec. Elektrický vozík,
hrazený z veřejného zdravotního pojištění, musí být seřízen na max. rychlost 6 km/ hod.
Vozík speciální - maximálně 1 ks za 5 let, předpis podléhá schválení revizním lékařem.
Opravy vozíku mechanického, elektrického a kočárku zdravotního vydaných Pojišťovnou
jsou hrazeny ze zdravotního pojištění ve výši 90 %.
Rukavice kožené pro vozíčkáře - maximálně 2 páry ročně, nejvýše do 300,- Kč.
Příslušenství k ZP plně nehrazenému ze zdravotního pojištění není cirkulovatelné.
Úhrada příslušenství vozíků Pojišťovnou ve výši 100% se vztahuje na:
− další potřebné příslušenství nad základní provedení,
− cenový rozdíl mezi stávajícím příslušenstvím a příslušenstvím nově indikovaným, které je
třeba vyměnit u základního provedení, je ”cena doplňková”.
Mechanické vozíky pro trvalé použití jsou indikovány u postižení obou DK, které
neumožňuje pojištěnci samostatnou lokomoci při zachované funkční schopnosti HK.
Při postižení jedné DK mohou být mechanické vozíky indikovány jako pomůcka dočasná
s vyznačením počtu měsíců potřebných k dalšímu medicínskému řešení.
Mechanické vozíky speciální jsou v případech indikací pojištěnce se svalovou atrofií –
dystrofií a s těžkou formou DMO plně hrazené. Toto je uvedeno u kódu shodnou MAX a
MFC.
Elektrické vozíky jsou zdravotnické prostředky se symbolem Z a R (zapůjčované ZP)
předepisované smluvním lékařem specialistou (REH, ORT, NEU, INT) na poukaz (doklad
VZP – 13/2006 – Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku) po předchozím schválení
úhrady revizním lékařem VZP ČR.
Elektrické vozíky jsou poskytovány imobilním pojištěncům a podmínkou pro zapůjčení
elektrického vozíku s úhradou z prostředků veřejného zdravotního pojištění je schopnost
pojištěnce bezpečně jej samostatně ovládat při splnění následujících kritérií:
1) Postižení obou dolních končetin znemožňující pojištěnci samostatnou lokomoci,
v kombinaci s postižením horních končetin, které neumožňuje ovládání mechanického
vozíku, a to ani mechanizmem pro jednu ruku.
2) Postižení obou dolních končetin znemožňující pojištěnci samostatnou lokomoci
při kombinaci se závažným chronickým onemocněním, které nedovoluje pojištěnci zvýšit
fyzickou zátěž. (Nutno doložit např.: verifikace zátěžovým testem z odborného pracoviště
nebo stanovisko příslušného odborného lékaře pro dané chronické onemocnění.)
3) Somatická a mentální schopnost pojištěnce musí odpovídat ustanovením Zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, která se vztahují i na osobu,
pohybující se pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, jako na chodce.
verze: PZT-791
datum: 1. 1. 2011
19 / 50
VZP ČR
Metodika k Číselníku VZP – ZP, část P
Postup při podání žádosti o schválení elektrického vozíku:
1) Lékař specialista (REH, ORT, NEU, INT) smluvního zdravotnického zařízení (SZZ)
předloží příslušnému reviznímu lékaři řádně vyplněnou Žádanku o schválení (povolení) doklad VZP - 21/2006, s uvedením podrobné epikrízy onemocnění pojištěnce, specifikace
elektrického vozíku dle platného Číselníku VZP ČR a klinického zdůvodnění typu
požadovaného elektrického vozíku (totéž platí i pro žádost o schválení úhrady příslušenství
elektrického vozíku).
2) Jako přílohu žádanky dle bodu 1) předepisující lékař předloží vyplněný Formulář
k přidělení elektrického vozíku ve všech jeho částech
• U nezletilých pojištěnců je nutné doložit k žádosti závazné prohlášení zákonných
zástupců dítěte, že plně zodpovídají za bezpečnost jeho i ostatních účastníků silničního
provozu v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích, v platném znění.
• V případě indikace elektrického vozíku dle písm. B) tohoto MP je nutné přiložit
stanovisko příslušného odborného lékaře včetně výsledků vyšetření dokládajících
rozsah a závažnost postižení, např. zátěžové testy.
• Oční vyšetření, které je součástí žádosti, musí být zaměřeno na schopnost řídit
elektrický vozík.
• V závěru psychologického/psychiatrického vyšetření musí být výslovně uvedeno,
zda je pojištěnec schopen bezpečně ovládat elektrický vozík v silničním provozu.
3) Kompletní podkladové materiály dle bodu 1) – 2) předá revizní lékař (RL) územně
příslušný žádajícímu smluvnímu ZZ příslušnému krajskému (KRL) nebo jím
pověřenému reviznímu lékaři k rozhodnutí o úhradě.
RL je zodpovědný za kompletnost a formální správnost předaných materiálů (v případě
nekompletnosti zajistí doplnění podkladů žádosti SZZ).
4) Po uplynutí užitné doby nevzniká automaticky nárok pojištěnce na úhradu nového
elektrického vozíku z veřejného zdravotního pojištění. K žádosti o nový ZP je nutné
přiložit technické posouzení stávajícího elektrického vozíku servisní organizací včetně
vyřazovacího protokolu, který je podkladem pro vyjádření krajského revizního
technika (KRT) o oprávněnosti vyřazení elektrického vozíku. Technické posouzení jak ze
strany dodavatele, tak ze strany KRT, jehož výsledky jsou uvedeny ve vyřazovacím
protokolu s vyjádřením KRT, jsou nezbytným podkladem pro rozhodnutí KRL o
úhradě.
5) Přednost má zapůjčení repasovaného elektrického vozíku (v souladu s písm. d) § 11 a
odst. 11) § 15 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění.
6) Schvalování úhrady elektrických vozíků z prostředků veřejného zdravotního
pojištění včetně odvolacího řízení podléhá režimu dle zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, v podmínkách VZP ČR (výdajová část).
Opravy:
Pojišťovna hradí 90%.
V případě, že u kódů 0000275, 0000269, 0005245, 0135299 cena opravy přesáhne:
• u mechanických vozíků a kočárků částku 3.000,- Kč,
• u elektrických vozíků částku 10.000,- Kč,
• u mechanických částí elektrických vozíků částku 3.000,- Kč,
je nutné, aby servisní firma před schválením Poukazu revizním lékařem předložila věcnou
a cenovou specifikaci závady. Náklady spojené s případnou věcnou a cenovou specifikací
zahrne dodavatel do ceny opravy.
verze: PZT-791
datum: 1. 1. 2011
20 / 50
VZP ČR
Metodika k Číselníku VZP – ZP, část P
Kód 0003592 a 0135300 - před schválením Poukazu revizním lékařem musí servisní firma
předložit věcnou a cenovou specifikaci úpravy.
Kód 0039938 výdej cirkulovaných vozíků, týká se vozíků, u kterých skončila výroba – tento
kód lze použít pouze u vozíku, který je v majetku zdravotní pojišťovny a byl poprvé zapůjčen
pojištěnci jako nový zdravotnický prostředek.
PODSKUPINA 08 - SLUCHADLA VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Sluchadla předepisuje smluvní lékař Pojišťovny odbornosti FON a odbornosti ORL, který
vlastní osvědčení Společnosti ORL opravňující jej k přidělování sluchadel hrazených
z veřejného zdravotního pojištění, vydané pouze do roku 2000. Osvědčení bylo vydáváno na
základě kvalifikačních předpokladů, tj. zkoušky a z ní plynoucího atestu a na základě
dostatečného přístrojového vybavení pracoviště, umožňujícího předepsaná vyšetření k
přidělení sluchadla. V Číselníku uváděno pod označením preskripce "S3".
Sluchadla, příslušenství a ostatní foniatrické pomůcky se předepisují na Poukaz na
foniatrickou pomůcku (dále jen Poukaz).
Na Poukaz je nutné vždy uvádět:
a) kód příslušné indikační skupiny s maximální úhradou pojišťovny
b) kód navrhované foniatrické pomůcky
Pojištěnci do 7 let věku smí předepsat a vydat sluchadlo pouze lékař s odborností FON „S3“.
Pojištěnci od 7 let věku může předepsat a vydat sluchadlo i lékař s odborností ORL „S3“.
Zařízení pro vyšetření slovní audiometrie ve volném poli je třeba zkalibrovat tak, aby křivka
SPL zakreslená v Poukaze odpovídala hladině SRT (hladina srozumitelnosti řeči)
ve vzdálenosti 1m od reproduktoru v ose 00. Hladinu SRT je možno stanovit vyšetřením 10
zdravých osob do 20 let, s negativní ORL anamnézou (záněty středouší, nedoslýchavost
v rodině).
U každého sluchově postiženého pojištěnce je třeba zajistit subjektivní vyzkoušení
sluchadla stejné kategorie nejméně od třech výrobců uvedených v Číselníku ZP.
Sluchově postiženému pojištěnci je nutné nabídnout z každé kategorie sluchadlo bez
doplatku, hrazené plně VZP.
Zdravotnická zařízení jsou povinna mít k dispozici sluchadlo z každé kategorie (indikační
skupina postižení s příslušnou max. úhradou) tedy bez doplatku pojištěnce. Pokud bude
předepsáno sluchadlo s doplatkem, musí tak být učiněno pouze po dohodě s pojištěncem.
Stejným způsobem je nutné postupovat i u individuálních ušních tvarovek, zvláště
u pojištěnců do 18 let.
Pojištěncům do 10 let věku by nemělo být na účet pojišťovny předepsáno a vydáno
zvukovodové sluchadlo. Pojištěncům od 10 do 18 let lze zvukovodové sluchadlo nabídnout
pouze s upozorněním, že při časté výměně šálky (zvukovod stále ještě roste) je riziko větší
poruchovosti. Nárok na nové sluchadlo na účet pojišťovny je i v těchto případech vždy
jedenkrát za 5 let.
Postup při opravách a ztrátě sluchadla:
Garanční opravy zajišťuje a hradí výrobce, další opravy sluchadel hradí uživatel.
Nárok pojištěnce na nové sluchadlo hrazené z veřejného zdravotního pojištění při jeho
ztrátě, před uplynutím směrné doby užití, zaniká.
verze: PZT-791
datum: 1. 1. 2011
21 / 50
VZP ČR
Metodika k Číselníku VZP – ZP, část P
Posuzování oprávněnosti úhrady u foniatrických pomůcek se zvláštním režimem ústředí
zdravotní pojišťovny pro schválení revizním lékařem:
a) oprávněnost úhrady nároku na úhradu sluchadla před uplynutím směrné doby užití,
dané obecně závaznými platnými právními předpisy,
b) oprávněnost úhrady binaurální korekce pro pojištěnce do 2 let věku,
c) oprávněnost úhrady binaurální korekce ztráty sluchu pro hluchoslepé klienty od 18 let
věku,
d) oprávněnost úhrady pro děti do 10 let věku indikované pro nadstandardní sluchadla
pro přímé kostní vedení BAHA,
e) oprávněnost úhrady při výměně zevní části kochleárního implantátu - řečového
procesoru,
f) oprávněnost plné úhrady finančně nákladných sofistikovaných sluchadel pro
pojištěnce do 18 let věku.
Žádosti o schvalování úhrady z veřejného zdravotního pojištění ve výše uvedených
případech předkládá odborný lékař, prostřednictvím příslušného revizního lékaře, ke
schválení popřípadě neschválení úhrady krajskému reviznímu lékaři VZP ČR (dále jen
KP RL) respektive řediteli KP VZP ČR.
Posuzování oprávněnosti úhrady se zvláštním režimem ústředí VZP ČR pro schválení
revizním lékařem se týká celkem 6 základních celků:
I.
Nárokování před uplynutím směrné doby užití
Kód indikační skupiny: vždy dle ztráty sluchu v dB a věku pojištěnce.
Indikace pro schválení úhrady:
Stávajícím sluchadlem nelze zkorigovat sluchový deficit, sluchadlo nepokryje
současnou ztrátu sluchu z důvodu významného zhoršení ztráty sluchu v dB, v důsledku
nepředvídatelného náhlého zhoršení zdravotního stavu (např. náhlá mozková příhoda, úraz,
vedlejší účinky farmakoterapie, apod.)
Úhradu nelze schválit, jestliže např.:
a) pojištěnci bylo lékařem vydáno stávající sluchadlo s nedostatečným rozpětím pro korekci
jeho sluchových ztrát, přestože zhoršující se ztráta sluchu v dB se dala vzhledem k věku
nebo typu onemocnění sluchového orgánu předpokládat,
b) nutná nákladná oprava stávajícího sluchadla (hradí pojištěnec),
c) pojištěncem požadovaná výměna typu sluchadla (např. závěsné za zvukovodové nebo
naopak, sluchadlo starší výroby za nově uvedené na trh v ČR apod.)
Žádost o úhradu sluchadla před směrnou dobou užití, kterou předkládá předepisující
odborný lékař příslušnému řediteli KP VZP ČR, prostřednictvím příslušného KP RL
musí obsahovat:
a) řádně vyplněnou „Žádanku o schválení (povolení)„ – doklad VZP – 21/2006, s uvedením
podrobné epikrízy onemocnění pojištěnce s podrobnými údaji týkajícími se stávajícího
sluchadla, včetně názvu a kódu stávajícího a navrhovaného sluchadla včetně data vydání
stávajícího sluchadla,
b) nedílnou součást Žádanky o schválení (povolení) tvoří:
tónový a slovní audiogram se stávajícím sluchadlem, uvést datum, kdy bylo provedeno
vyšetření
verze: PZT-791
datum: 1. 1. 2011
22 / 50
VZP ČR
Metodika k Číselníku VZP – ZP, část P
tónový a slovní audiogram s navrhovaným sluchadlem, uvést datum provedeného
vyšetření,
c) v příloze stanovisko příslušného KP RL, ke kterému připojí ředitel KP VZP ČR svůj
souhlas, respektive nesouhlas s úhradou.
(Rozhodnutí o souhlasu respektive o nesouhlasu s úhradou vyplňuje příslušný krajský
revizní lékař na Žádance o schválení (povolení)- doklad VZP – 21/2006 s připojením data,
podpisu a razítka).
II.
Binaurální korekce před 2 rokem věku dítěte
Kód indikační skupiny: 0040804, 0040805, 0040806
Binaurální korekce je hrazena z veřejného zdravotního pojištění dle zákona č.48/1997 Sb.,
Příloha č. 3, Oddíl C., až od 2 let věku dítěte.
Žádost o úhradu binaurální korekce pro dítě, mladšího nežli je uvedená hranice
v příloze č. 3, zákona č. 48/ 1997 Sb., kterou podává předepisující lékař odbornosti FON,
příslušnému řediteli KP VZP ČR prostřednictvím příslušného krajského revizního
lékaře musí obsahovat:
a) řádně vyplněnou „Žádanku o schválení (povolení)“ – doklad VZP 21/25006, s uvedením
podrobné epikrízy onemocnění pojištěnce s podrobným odůvodněním požadavku
binaurální korekce s názvem a kódem navrhovaných sluchadel,
b) nedílnou součást „Žádanky o schválení (povolení)“ tvoří závěry vyšetření objektivní
audiometrie, minimálně prahové vyšetření BERA, lépe SSEP/ASSR (Steady State
Evokated Potentials/ Auditory Steady State Response),
c) v příloze stanovisko příslušného krajského revizního lékaře, ke kterému připojí ředitel
příslušné KP VZP ČR svůj souhlas, respektive nesouhlas.
III. Úhrada binaurálních sluchadel pro hluchoslepé nad 18 let věku
Kód indikační skupiny: dle ztráty sluchu v dB a věku pojištěnce.
Definice: Hluchoslepota je závažné zdravotní postižení, které je charakterizované
současnou vadou zraku a sluchu, jejíž kombinace výrazně stěžuje orientaci v prostoru,
mezilidskou komunikaci, způsobuje poruchy v psychice a sociální oblasti.
Pro předpis sluchadla pro hluchoslepého pojištěnce je prvořadé stanovisko pověřeného
oftalmologického pracoviště s označením „S4“ (vybraná pracoviště Českou odbornou
oftalmologickou společností J. E. Purkyně, která mohou předepisovat drahé optické pomůcky
slabozrakým klientům) a stanovisko odborného lékaře FON ORL S3. Pracoviště „S4“ vyplní
I. a III. část tiskopisu (tiskopis dodán pracovištím „S4“). Součástí tiskopisu je i vyjádření
praktického lékaře, případně dalšího specialisty, hodnotící další zdravotní postižení. Foniatr
nebo lékař ORL „S3“ po vyšetření sluchu na základě závěru pověřeného oftalmologa
rozhodne, že pojištěnce lze považovat za hluchoslepého a má nárok na přidělení binaurálních
sluchadel hrazených z veřejného zdravotního pojištění.
Kritériem z hlediska ORL pro zařazení pojištěnce mezi hluchoslepé je oboustranná
středně těžká nedoslýchavost (ztráta sluchu nad 40 dB na 500, 1000 a 2000 Hz na lepším
uchu, ztráta sluchu slyšení 40-65%) podle tónového audiogramu.
Ve výjimečných případech lze žádat o přidělení sluchadel podle pravidel pro hluchoslepé
pojištěnce i u ztrát nižších (nad 30 Db HL na frekvencích 500,1000, a 2000 Hz) nebo i u
jednostranných ztrát (při průměrné ztrátě na postiženém uchu 40 Db), jsou-li k tomu závažné
verze: PZT-791
datum: 1. 1. 2011
23 / 50
VZP ČR
Metodika k Číselníku VZP – ZP, část P
důvody (např. další tělesné postižení) a má-li sluchadlo prokazatelný efekt. Žádost v tomto
případě musí být velmi podrobně zdokumentována a zdůvodněna.
Žádost o úhradu binaurální korekce pro hluchoslepé pojištěnce, kterou předkládá
předepisující odborný lékař FON, ORL S3, prostřednictvím krajského revizního lékaře,
řediteli KP VZP ČR musí obsahovat:
1) řádně vyplněný tiskopis „Žádost specialistů k předpisu kompenzačních pomůcek
pro hluchoslepé“,
2) řádně vyplněnou “Žádanku o schválení (povolení) – doklad VZP – 21/2006,
3) předepsaná audiometrická vyšetření včetně slovní audiometrie bez a se zkoušenými
sluchadly, u malých dětí objektivní audiometrii – minimálně BERA vyšetření, lépe
v kombinaci s SSEP/ASSR,
4) stanovisko krajského revizního lékaře bude uvedeno na zadní straně tiskopisu „Žádost
specialistů k předpisu kompenzačních pomůcek pro hluchoslepé“, musí zde být uveden
navrhovaný kód indikační skupiny, kód požadovaného sluchadla, výše maximální úhrady
z veřejného zdravotního pojištění, datum, razítko a podpis krajského revizního lékaře VZP
ČR.
IV.
Plná úhrada sluchadel pro přímé kostní vedení BAHA bez chirurgického zákroku
pro pojištěnce do 10 let věku.
Kód indikační skupiny: 0040820.
Indikace pro schválení úhrady:
Pojištěnci do 10 let věku s těžkou převodní a kombinovanou nedoslýchavostí u níž nelze užít
ke kompenzaci sluchových ztrát běžná sluchadla pro vzdušné vedení, nebo sluchadla kapesní
na kostní vedení, nebo sluchadla brýlová na kostní vedení.
Indikace:
a) oboustranná kongenitální malformace středouší, zejména spojená s atrezií zevních
zvukovodů,
b) převodní nedoslýchavost a oboustranná chronická otitida s prakticky trvalým výtokem
ze zvukovodu přes adekvátní léčbu, kdy ušní tvarovka klasického vzdušného sluchadla
ještě zhoršuje infekci,
c) převodní nedoslýchavost a úporná alergie zvukovodu pokud nebylo možné problém
vyřešit antialergickou ušní tvarovkou,
d) velká trepanační dutina po radikální operaci otevřenou technikou, kdy nelze zhotovit
otisk pro ušní tvarovku, která by těsnila bez zpětné vazby,
e) těžká oboustranná otoskleróza, kde sluch nelze zlepšit operací a kde efekt sluchadla na
vzdušné vedení je nedostatečný a efekt kostního sluchadla jednoznačně lepší
f) úraz s následnou převodní nedoslýchavostí, kterou nelze řešit chirurgicky, sluchadlem
na vzdušné vedení, ale pouze sluchadlem na kostní vedení.
Pozor: Pokud bylo pojištěnci do 10 let věku již vydáno sluchadlo kapesní na kostní
vedení nebo sluchadlo brýlové na kostní vedení, v souladu s platnými obecně závaznými
právními předpisy, není akceptovatelná automatická výměna za sluchadlo BAHA. Je
nutné řádné zdůvodnění požadované změny sluchadla. Povinnost dodržení směrné doby
pro další nárok úhrady z veřejného zdravotního pojištění je dána obecně závaznými
platnými předpisy.
Zařazené typy sluchadel BAHA pro přímé kostní vedení, kompenzují kochleární
rezervu (rozdíl mezi vzdušným vedením a kostním vedením, převodní složku
verze: PZT-791
datum: 1. 1. 2011
24 / 50
VZP ČR
Metodika k Číselníku VZP – ZP, část P
nedoslýchavosti - s přídatnou kompenzací senzorineurální složky nedoslýchavosti ztráty v kostním vedení), podle typu sluchadla až do 65 dB. Rozhodující pro výběr typu
sluchadla BAHA je práh kostního vedení.
Kód 0041671 Sluchadlo pro přímé kostní vedení BAHA digitální DIVINO „Z“„S5“
Indikace:
senzorineurální složka nedoslýchavosti (práh kostního vedení) nepřesahuje 35 dB HL
Kód 0041672 Sluchadlo pro přímé kostní vedení BAHA digitální Intenso „Z“„S5“
Indikace:
senzorineurální složka nedoslýchavosti (práh kostního vedení) je mezi 35 a 55 dB HL.
Kód 0041673 Sluchadlo pro přímé kostní vedení BAHA analogové Cordelle „Z“„S5“
Indikace:
senzorineurální složka nedoslýchavosti (práh kostního vedení) je větší než 55 dB do 65 dB
HL.
Sluchadla se upevňují dítěti pomocí hlavové čelenky (Softband) se speciálním úchytem.
Chirurgické ukotvení do kosti (prostřednictvím titanového implantátu přímo do kosti
mastoideu) je indikováno dle anatomických podmínek až od 10 let věku dítěte.
Předepisovat a přidělovat sluchadla BAHA bez chirurgického zákroku mohou
pouze pracoviště schválená Českou společností otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a
krku. Níže uvedená dvě pracoviště mají přímou návaznost foniatrického oddělení na
oddělení chirurgie hlavy a krku.
Čechy
ORL klinika 2. LF UK a FN Motol Praha 5
Přednosta doc. MUDr. Zdeněk Kabelka,
Morava
ORL klinika FN u sv. Anny Brno
Přednosta prof. MUDr. Rom Kostřica, DrSc.
Žádost o plnou úhradu sluchadel pro přímé kostní vedení BAHA, kterou předkládá
lékař s odborností FON příslušnému řediteli KP VZP, prostřednictvím krajského
revizního lékaře musí obsahovat:
a) řádně vyplněnou „Žádanku o schválení (povolení) – doklad - 21/2006
b) výsledky tónové (s přesně stanoveným prahem kostního vedení) a výsledky slovní
audiometrie
c) název a kód vybraného sluchadla, včetně zdůvodnění daného výběru (práh kostního
vedení),
d) řádné zdůvodnění žádosti doplněné epikrízou onemocnění dítěte, doložení výsledků
nezbytných vyšetření, včetně CT uší, otomikroskopie otochirurgem, vyšetření a
vyjádření otochirurga, proč nelze sluch zlepšit chirurgicky, u neřešitelných alergií
stanovisko dermatologa/alergologa,
e) konkrétní zdůvodnění, proč ke kompenzaci sluchové vady není vhodné kapesní
sluchadlo na kostní vedení nebo brýlové sluchadlo na kostní vedení, hrazené
v souladu s obecně platnými právními předpisy!
verze: PZT-791
datum: 1. 1. 2011
25 / 50
VZP ČR
V.
Metodika k Číselníku VZP – ZP, část P
Úhrada řečového procesoru (zevní část) ke kochleárnímu implantátu
Kód indikační skupiny: 0040821
Řečový procesor tvoří zevní část kochleárního implantabilního systému (dále jen CIS). Bez
řečového procesoru je vnitřní část implantátu nefunkční.
Řečový procesor může být předepsán k úhradě z veřejného zdravotního pojištění pouze při
jeho výměně a to pouze lékařem s odborností FON, z foniatrického pracoviště při Centrech
CIS FN Motol Praha, za následujících podmínek:
a) implantace CIS byla provedena a uhrazena z veřejného zdravotního pojištění základě
splnění indikací nejméně před 10 lety,
b) řečový procesor je prokazatelně nefunkční a oprava by byla již nerentabilní, (splněna
podmínka užívání nejméně 10 let!)
Po uplynutí směrné doby užití dané výrobcem a uvedené v Číselníku nevzniká pojištěnci
automaticky nárok na předpis a úhradu nového ZP. Rozhodnutí o jeho předepsání závisí u
technických pomůcek na příslušné servisní organizaci, která posoudí technický stav a
funkčnost dříve přiděleného ZP.
Žádost o úhradu řečového procesoru při jeho výměně, kterou podá předepisující
odborný lékař příslušnému krajskému reviznímu lékaři prostřednictvím příslušného
revizního lékaře VZP ČR, musí obsahovat:
a) řádně vyplněnou „Žádanku o schválení (povolení)“ – doklad VZP - 21/2006,
s uvedením epikrízy pojištěnce, včetně konkrétních údajů týkajících se využití CIS po
dobu nejméně 10 let od implantace.
b) doklad servisní organizace o technickém stavu řečového procesoru, vyřazovací
protokol, věcně správně vyhotovený (např. konkrétní údaje o jakou technickou vadu se
jedná, v jaké cenové relaci by se pohybovala případná oprava, specifikovat důvod
náhlé nefunkčnosti řečového procesoru).
Při splnění výše uvedených podmínek je řečový procesor hrazen z veřejného zdravotního
pojištění, dle § 15 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění,
ve výši 75 % z ceny koncipované ke konečnému uživateli.
Maximální úhrada uvedena u indikační skupiny 0040821 je v souladu s výše uvedeným takto
stanovena.
VI.
Plná úhrada finančně nákladných sofistikovaných vícekanálových digitálních
sluchadel pro pojištěnce do 18 let věku.
Kód indikační skupiny 0040817
Plnou úhradu lze považovat za oprávněnou pouze v případě, kdy bylo prokázáno
signifikantní zlepšení srozumitelnosti řeči, při použití sofistikovaného vícekanálového
digitálního sluchadla, ověřené srovnávací zkouškou se sluchadly digitálními i
analogovými, za předpokladu, že ztrátu sluchu v Db nelze žádným jiným finančně
dostupným sluchadlem zkorigovat.
Žádost o mimořádné schválení plné úhrady, velmi podrobně věcně správně, řádně
zdůvodněnou, doloženou stručnou anamnesou dítěte, předkládá odborný lékař ke schválení
respektive k neschválení úhrady přímo řediteli KP VZP ČR. Žádost bude konzultována
s ústředím VZP ČR.
verze: PZT-791
datum: 1. 1. 2011
26 / 50
VZP ČR
Metodika k Číselníku VZP – ZP, část P
Ochranné ušní tvarovky zakázkově zhotovované
Kód indikační skupiny 0040819
Indikace: stavy s otevřeným středouším, nutnost ochrany před vniknutím vody do středouší.
Schvaluje revizní lékař.
Vzhledem k tomu, že indikace ochranné ušní tvarovky se neváže na ztrátu sluchu v dB, je
vytvořena indikační skupina kód 0040819 pro předpis ZP, které nevyžadují údaj o ztrátě
sluchu v dB.
Ceny uvedené v Číselníku jsou ceny pro konečného spotřebitele. Jsou to smluvní ceny
uzavřené mezi výhradními zástupci (a zároveň distributory) výrobce v ČR a ústředí VZP.
Indikace sluchadla podle tíže sluchové vady a věku pojištěnce dle přílohy č. 3, zákona č.
48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění:
Pojištěnec od 0 do 2 let
Preskripce FON „S3“
Indikace
dle
tíže Pojišťovna
sluchové vady
hradí
Směrná
doba
užívání
Středně
těžká
nedoslýchavost, ztráty od max. 3.200,- Kč
30 dB do 60 dB SRT
3 roky
Těžká
nedoslýchavost
max. 5.500,- Kč
ztráty nad 60 dB SRT
3 roky
Velmi
těžká
nedoslýchavost 80 dB
max. 5.500,- Kč
SRT a více, zbytky
sluchu, hluchota
Oboustranná
anomálie
zvukovodu a středouší
max. 5.900,- Kč
s těžkou
převodní
nedoslýchavostí
Charakter sluchadla
Limit
Kód
1 kapesní sluchadlo
oboustranně s použitím
V nebo Y šňůry
1 kapesní sluchadlo
oboustranně s použitím
V, Y šňůry
100%
0040801
3 roky
1 kapesní
oboustranně
V, Y šňůry
sluchadlo 100%
s použitím
0040802
3 roky
1 kapesní sluchadlo na 100%
kostní vedení schvaluje ”Z”
revizní lékař
0040803
Pojištěnec od 2 do 7 let
Preskripce FON „S3“
Indikace dle tíže sluchové vady Pojišťovna Směrná Charakter
hradí
doba
sluchadla
užívání
Středně těžká nedoslýchavost ztráty
od 30 dB SRT do 60 dB SRT
Těžká nedoslýchavost ztráty nad
60dB SRT zbytky sluchu, hluchota
Chronický výtok ze středouší, po
kofochirurg. operaci, alergie na ušní
tvarovky, otitis, špatný efekt
sluchadla na vzdušné vedení
u převodní nedoslýchavosti
0040800
100%
max. 5.300,5 roků
Kč 2x
max. 5.800,5 roků
Kč 2x
max.
11.000,-Kč
5 roků
verze: PZT-791
Závěsné
sluchadlo
Závěsné
sluchadlo
Sluchadlo
kapesní na kostní
vedení nebo ve
formě brýlí na
kostní
vedení
schvaluje
revizní lékař
Limit
Kód
100% 0040804
100% 0040805
100%
0040806
”Z”
datum: 1. 1. 2011
27 / 50
VZP ČR
Metodika k Číselníku VZP – ZP, část P
Pojištěnec od 7 do 18 let
Preskripce FON „S3“, ORL „S3“
Indikace dle tíže sluchové Pojišťovna
vady
hradí
Směrná Charakter
doba
sluchadla
užívání
Středně těžká nedoslýchavost
max. 5.300,- Kč
ztráty od 30 dB SRT do 60 dB
2x
SRT
5 roků
Těžká nedoslýchavost ztráty
max. 5.800,- Kč
nad 60 dB SRT zbytky sluchu,
2x
hluchota
5 roků
Chronický výtok ze středouší,
po
kofochirurg.
operaci,
alergie na ušní tvarovky, otitis,
špatný efekt sluchadla na max. 6.800,- Kč
vzdušné vedení u převodní
nedoslýchavosti
Pojištěnec od 18 let
Preskripce FON „S3“, ORL „S3“
Indikace dle tíže sluchové Pojišťovna
vady
hradí
5 roků
Závěsné
od 10 let též
zvukovodové,
boltcové kanálové
Závěsné
od 10 let též
zvukovodové
Sluchadlo
na kostní
nebo ve
brýlí na
vedení
Schvaluje
lékař
Těžká
nedoslýchavost
percepční nebo převodní od 60 max. 3.900,- Kč
dB SRT do 79 dB SRT
Velmi těžká nedoslýchavost
percepční nebo převodní,
max. 5.100,- Kč
zbytky sluchu, hluchota od 80
dB SRT
Chronický výtok ze středouší,
po
kofochirurg.
operaci,
alergie na ušní tvarovky, otitis,
max. 6.800,- Kč
špatný efekt sluchadla na
vzdušné vedení u převodní
nedoslýchavosti
5 roků
5 roků
5 roků
5 roků
100%
0040807
100%
0040808
kapesní
vedení
formě 100%
kostní ”Z”
0040809
revizní
Směrná Charakter
doba
sluchadla
užívání
Středně těžká nedoslýchavost
percepční nebo převodní, práh
srozumitelnosti 40 dB SRT až max. 2.700,- Kč
59 dB SRT při slovní
audiometrii.
Limit
Kód
Limit Kód
Sluchadlo boltcové
kanálové závěsné, 0040810
zvukovodové
Sluchadlo boltcové
kanálové závěsné
zvukovodové.
Sluchadlo
boltcové kanálové
závěsné
zvukovodové
Sluchadlo kapesní
na kostní vedení
nebo ve formě
brýlí na kostní
vedení schvaluje
revizní lékař
100%
0040811
100%
0040812
100%
”Z”
0040813
Kapesní sluchadla jsou indikována u dospělých pojištěnců v případě kloubního onemocnění
chronického charakteru, které ztěžuje nebo zcela znemožňuje ovládání miniaturních
ovládacích prvků sluchadel zvukovodových, boltcových, závěsných nebo sluchadel ve formě
brýlí.
verze: PZT-791
datum: 1. 1. 2011
28 / 50
VZP ČR
Metodika k Číselníku VZP – ZP, část P
Při každém výdeji sluchadla hradí pojišťovna jednorázově příslušenství do max. uvedeném
níže.
Ušní tvarovka individuální je indikována vždy u sluchadel závěsných a ve formě brýlí.
Název příslušenství
Pojišťovna hradí
Směrná
doba užití
4 kusy baterií
Max. 80,-Kč
Jednorázově
Ušní tvarovka tovární
Max. 20,-Kč
Ušní tvarovka individuální pojištěnec Max. 250,-Kč
od
18
let
Antialergická
Max. 350,-Kč
Max. 250,-Kč
Ušní tvarovka individuální pojištěnec
2x
do 18 let
Max. 350,-Kč
Antialergická
2x
Brýlový
adaptér
k závěsnému
sluchadlu (sluchově postižení nosící
trvale brýle a mohou mít bifokální Max. 90,-Kč
čočky nebo používají jenom jeden
druh brýlí)
Limit
Kód
5 roků
100%
0040814
100%
5 roků
100%
1 rok
100%
5 roků
100%
0040815
PODSKUPINA 09 - BRÝLE A OPTICKÉ POMŮCKY
Brýle a optické pomůcky předepisuje smluvní lékař Pojišťovny odbornosti OPH, na Poukaz
na brýle a optické pomůcky (dále jen Poukaz).
Maximální úhrady u brýlových čoček, nutných pro základní korekci zraku, jsou tvořeny na
základě váženého průměru z nejnižších cen výrobců daného sortimentu. V Číselníku není
uveden výrobce. Oční optik je povinen mít vždy v nabídce základní sortiment brýlových
čoček včetně obrub, zcela bez doplatku pojištěnce. Dostupnost sortimentu brýlových čoček
v ČR za maximální úhrady uvedené v platném Číselníku, včetně povinnosti očních optiků mít
vždy v nabídce základní sortiment zcela bez doplatku pojištěnce, garantuje Společenstvo
českých optiků a optometristů prostřednictvím smluvního ujednání s ústředím VZP ČR.
Provozovna oční optiky je určena k výdeji zdravotnických prostředků, jsou zde prováděny
výkony nutné k zhotovení brýlí a optických pomůcek, jde tedy o výkony řazené mezi
maloobchodní. Výkony léčebně preventivní péče, při kterých je možné též poskytnout
zdravotnický prostředek lze provést pouze na zařízeních poskytujících léčebně preventivní
péči, která podléhají jinému režimu schválení provozu, nežli běžné oční optiky.
Diagnostické výkony prováděné za účelem předepsání a vydání kontaktní čočky hrazené
z veřejného zdravotního pojištění jsou prováděny v rámci léčebně preventivní péče
v souladu se Zákonem. Tyto výkony smí provádět pouze lékař oftalmolog a to i
v případě indikací kdy ze zákona si hradí aplikaci kontaktní čočky pojištěnec.
Oční optika, která má aplikační středisko zabývající se problematikou kontaktních
čoček, musí mít statut zdravotnického zařízení. Poukaz na brýle a optické pomůcky
s předpisem na kontaktní čočky nesmí být pojišťovně vykazován k validaci běžnou oční
optikou.
Oční protézy se předepisují na ”Poukaz na brýle a optické pomůcky”, nikoliv na ”Poukaz
na léčebnou a ortopedickou pomůcku”.
verze: PZT-791
datum: 1. 1. 2011
29 / 50
VZP ČR
Metodika k Číselníku VZP – ZP, část P
Předpis na oční protézu akrylátovou individuálně zhotovovanou podléhá schválení revizním
lékařem.
Bifokální čočky lze předepsat u pojištěnců nad 18 let při splnění této indikace:
Poruchy pohybového aparátu dolních končetin chronického charakteru vyžadující trvalé
používání francouzských holí. Předpis podléhá schválení RL.
Název
Pojišťovna hradí
Směrná doba užití
Brýlová obruba
Přispívá do výše 300,-Kč
Brýlová obruba
Přispívá do výše 150,-Kč
Název
Pojišťovna
hradí
Brýlové čočky
Úhrada do
výše uvedené
v Číselníku
Směrná
užití
-”-”-
-”-
Lentikulární
-”-
-”-
Vysokoindexy
-”-
-”-
čočky
Bifokální
čočky
zatavované,
vybrušované,
plastické, silikátové
Plastické
dioptrické
čočky
sférické a torické
-”-
-”-
-”-
doba Hrazeno u těchto indikací
Omezení na Dg.
3 roky, pokud
nedojde ke změně
Epileptikům, jednookým
korekce.
pacientům, dětem do 15 let
Děti do 6 let max.
- vždy tvrzená úprava
3x ročně, od 6
do 15 let 1x ročně
-”-
Brýlové čočky
Sférické
Torické
Bifokální
franklinovy
Děti do 6 let max. 3x ročně,
od 6ti do 15 let 1x ročně, na každou
vzdálenost
dvoje
brýle
při
refrakční
vadě + - 3 D do dálky
Od 15 let 1x za 3 roky,
dvoje brýle při refrakční vadě
+- 3 D do dálky
do 6 let 2x ročně,
od 6 let do 18ti let
1x
ročně,
od
18ti
let
nehrazeno
-”-
Dg.:nad +-10D, děti do 3let
u afakie
Dg.: myopie nad -10D
a více u poruch centrálního
zorného
pole
Z.: schvaluje revizní lékař
Dg.: strabismus, afakie a
podobně u dětí do 15 let,
nad 15 let poruchy
akomodace, nárok zaniká
při artefakii a presbyopii
-”Z: schvaluje revizní lékař
Dg.: refrakce nad +-10D ,
3roky,
děti do 6 let 2x děti do 15 let od +-3D.
ročně, 6-15 let 1x
ročně
verze: PZT-791
datum: 1. 1. 2011
30 / 50
VZP ČR
Metodika k Číselníku VZP – ZP, část P
-”-
Absorpční vrstvy
-”Do 15 let 2x ročně,
od 15 let 1x ročně
Kontaktní
čočky
měkké hydrofilní
Kontaktní
čočky
tvrdé
včetně
plynopropustných
Barevné
Terapeutické
kontaktní čočky
a
-”-
2 roky, u dětí do
15 let, max.1x
ročně
-”1rok, děti do 10 let
dle potřeby
Okluzory gelové,
-”plastové, náplasťové
Prizmatické čočky
-”Prizmatické folie
-”měkké, tvrdé
Sférické
lupy max.100,-Kč
se zvětšením 4x
dle potřeby
Dg.: strabismus, diplopie
Dg.: strabismus, diplopie
5 let
Nutný údaj o zvětšení
(2x,3x,4x)
Z: schvaluje revizní lékař,
určená
předepisují
pracoviště, nutný údaj o
zvětšení.
roky Z: schvaluje revizní lékař
max.1500,-Kč
Asférická
lupa
zvětšující 4x a více
Oční protéza indiv.
Akrylátová
Oční
protéza
skleněná
Brýle ortopedické
ektopické
Dalekohledový
max.8000,-Kč
systém do dálky
s příslušenstvím
Dg.: afakie, pseudoafakie,
choroby a vady provázené
světloplachostí
Dg.: afakie a refrakce nad
+-10D alespoň u jednoho
oka,
astigmatismus
irregularis, anisometropie
3,0 a více.
Dg.:keratokonus,
astigmatismus irregularis,
do 15 let anisometropie
3,0D a více.
Dg.: závažné choroby
rohovky.
Z: schvaluje revizní lékař
5 let
3
1kus
1
2 kusy
rok
Dg.: ptósa horního víčka
7 let
Z: schvaluje revizní lékař.
Předepisují
určená
pracoviště
Dalekohledový
max.8000,-Kč 7 let
Z: schvaluje revizní lékař.
systém na blízko
Předepisují
určená
s příslušenstvím
pracoviště
Z: schvaluje revizní lékař.
3 roky, děti do 18
Brýle
Předepisují
určená
hyperokulární
let 2x ročně
pracoviště
verze: PZT-791
datum: 1. 1. 2011
31 / 50
VZP ČR
Metodika k Číselníku VZP – ZP, část P
PODSKUPINA 10 - POMŮCKY RESPIRAČNÍ A INHALAČNÍ
Pomůcky respirační a inhalační předepisuje smluvní lékař Pojišťovny odbornosti TRN, ALG,
ORL, v některých případech lékař odbornosti PED, na Poukaz.
Pojišťovna hradí:
Aplikátor aerosolových přípravků - u pojištěnců od 18 let předpis podléhá schválení
revizním lékařem.
Inhalátor kompresorový - maximálně 1 ks za 10 let, předpis podléhá schválení revizním
lékařem.
Inhalátor ultrazvukový - maximálně 1 ks za 10 let, předpis podléhá schválení revizním
lékařem.
Prostředky pro aplikaci práškových inhalačních forem léčiv - předpis pouze na základě
preskripčního omezení léčiva maximálně 1 ks za 2 roky.
Spirometr osobní.
Přístroj CPAP - předpis podléhá schválení revizním lékařem, pomůcka se pojištěnci
zapůjčuje.
Přístroje BiPAP AutoSV, kód 0093365, Resmed Autoset CS-2, kód 0093386 jsou určeny
pouze k léčbě pacientů s centrální apnoí, kde hlavní indikací je periodické (CheyneStokesovo) dýchání.
Koncentrátor kyslíku - pouze na základě předpisu TRN, indikace stanoveny, podléhá
schválení revizním lékařem, přístroj se zapůjčuje. Poskytování je vázáno na smlouvu
s ústředím VZP.
PODSKUPINA 11 - POMŮCKY PRO DIABETIKY
Pomůcky pro diabetiky předepisuje smluvní lékař Pojišťovny odbornosti DIA na Poukaz.
Pojišťovna hradí pro inzulínový režim DM I. a II. stupně, diabetikům léčeným
intenzifikovaným inzulínovým režimem (tj. 3 dávky denně nebo inzulínová pumpa)
a labilním diabetikům aplikujícím si minimálně dvě dávky inzulínu denně následující
pomůcky:
− glukometr - maximálně 1 ks za 10 let, nejvýše do 5.000,- Kč, předpis podléhá schválení
revizním lékařem. Glukometr se vydává do soukromého vlastnictví pojištěnce,
− pumpa inzulínová - předpis podléhá schválení revizním lékařem, zvláštnímu režimu
ústředí VZP (zapůjčovaná pomůcka) - maximálně 1 ks nebo sada 2 kusů za 4 roky,
− sety infuzní k inzulínové pumpě - nejvýše 160,- Kč za jeden set,
− náhradní sortiment k základní sadě inzulinové pumpy,
2 páry baterií - směrná doba užití 1-2 měsíce,
zásobník k dávkovači inzulínu,
TRN pohybový - měrná doba užití 12 měs.,
adaptér matice s uzávěrem,
pás a pouzdro na ruku nebo břicho - směr. doba užití 6 měs.,
− proužky diagnostické na stanovení glukózy:
VZP ČR a Odborná diabetologická společnost se dohodly na výkladu zákona
č.123/2005 Sb., s následujícím postupem:
A. Množství do 400 ks proužků za rok:
1. do 400 proužků ročně pro pacienty léčené inzulínem, který si aplikují jednou či
dvakrát denně,
verze: PZT-791
datum: 1. 1. 2011
32 / 50
VZP ČR
Metodika k Číselníku VZP – ZP, část P
2. do 100 proužků ročně pro pacienty léčené perorálními antidiabetiky,
3. do 50 proužků pro pacienty léčené dietou.
B. Množství od 400 do 1000 ks proužků za rok (množství schvalované revizní
lékařem):
VZP ČR a odborná společnost považuje za odůvodněnou preskripci a doporučuje
schvalovat revizním lékařem žádost o úhradu proužků nad 400 do 1000 ks za rok
v případech, kdy se jedná o nemocné léčené intenzifikovaným inzulínovým režimem
(3 a více aplikací inzulínu denně) a pacienty léčené inzulínovou pumpou.
C. Množství nad 1000 ks za rok (schvalované a povolované RL):
VZP ČR a odborná společnost doporučují, aby byla schválena a povolena nadlimitní
úhrada testačních proužků pouze v případě těhotných diabetiček a dětí do 18 let (pozor u dětí znamená, že zůstávají v platnosti pravidla pro schválení a povolení úhrady
nadlimitního množství proužků u dětí do 18 let - pravidla přijatá v roce 2002, která
umožňují povolit u dětských diabetiků úhradu až 1800 ks za rok - RL mají toto
doporučení uvedené v interním periodiku VZP ČR - Informačním bulletinu pro RL VZP
ČR č. 2/2002).
O počtu předepsaných proužků v mezích zákonné normy by měl rozhodnout lékař
s přihlédnutím k efektu selfmonitoringu pro daného pacienta, stabilitě diabetu, riziku
komplikací (zejména hypoglykémií), úrovni kompenzace a doložení účelnosti využití
předepsaných proužků ze strany pacienta.
− proužky k vizuálnímu testování jsou určeny pouze pro diabetiky II. typu, kteří
nevlastní glukometr, k občasné kontrole,
− proužky testovací pro stanovení Keto látek – 75% úhrada, preskripce pouze
v diabetologických centrech – 4 bal/rok. Určeny jsou pouze pro diabetiky do 18 let
věku, gravidní diabetičky a diabetiky 1. typu léčených inzulínovou pumpou bez
ohledu na věk,
− lancety pro odběr krve - maximálně 100 Ks ročně, nejvýše do 300,- Kč,
aplikátor odběru krve pomocí lancet - maximálně 1 ks za 5 let, nejvýše do 250,- Kč.
Pojišťovna dále hradí:
− aplikátor inzulínu k aplikaci injekční stříkačkou - maximálně 1ks za 3roky, nejvýše
do 1200,-Kč,
− aplikátor inzulínu - inzulínové pero - maximálně 1 ks za 3 roky, nejvýše do 2200,-Kč,
− jehly k injekčním stříkačkám k aplikaci inzulínu - nejvýše do 120,-Kč za 100 ks, dle
potřeby,
− jehly k inzulínovým perům - maximálně 100 ks ročně, nejvýše do 530,-Kč,
− komplet k aplikaci (stříkačka s fixovanou jehlou) - nejvýše do 370,-Kč za 100 ks, dle
potřeby,
− stříkačka injekční k aplikaci inzulínu - nejvýše do 230,-Kč za 100 ks, dle potřeby,
− glukometr se zvukovým modemem, je určen pro zrakově postižené diabetiky. Hranicí
pro indikaci této pomůcky je centrální zraková ostrost nižší než 6/18 (0,35) na lepším oku
s optimální korekcí do dálky. Tomu odpovídá visus do blízka J.č.11-10 na lepším oku
s optimální korekcí do blízka.
Indikace k předpisu inzulínové pumpy při zvláštním režimu pojišťovny:
Inzulínové pumpy jsou indikovány a preskribovány v Dia centrech u diabetiků
splňujících některé z následujících kritérií, po schválení RL:
verze: PZT-791
datum: 1. 1. 2011
33 / 50
VZP ČR
Metodika k Číselníku VZP – ZP, část P
a) opakované a nepoznávané hypoglykémie, které nelze ovlivnit jinými terapeutickými
metodami (včetně podávání analoga - Lantus),
b) výrazný "dawn fenomén" (výrazné ranní hyperglykémie neovlivnitelné jinými
intenzifikovanými inzulínovými režimy),
c) prekoncepční stadium a gravidita, pokud není dosaženo úspěšné kompenzace diabetu
jiným intenzifikovaným režimem,
d) prevence vzniku a jako možnost příznivého ovlivnění mikrovaskulárních komplikací
diabetu při dlouhodobě špatné kompenzaci DM neovlivnitelné jinými inzulínovými
režimy a průkaznosti zlepšení kompenzace při léčbě pumpou,
e) ochrana transplantované ledviny u pacientů, u nichž došlo k odhojení štěpu nebo u
nichž nebyla provedena transplantace slinivky.
U vybraných teflonových setů zrušen souhlas revizního lékaře, (na základě jednání s
Diabetologickou společností). Roční předpis je maximálně 6 balení po 20 setech (tzn. 120
setů ročně).
Provozování léčby inzulínovou pumpou vyžaduje splnění následujících podmínek:
1) správnou volbu režimu pumpy,
2) motivaci, výchovu a spolupráci pacienta,
3) potřebné personální a technické vybavení pracoviště,
4) pravidelné monitorování parametrů kompenzace diabetu,
5) dostupný kontakt pacienta s ošetřovatelským týmem.
Kontraindikace předpisu inzulínové pumpy:
Nesplnění indikace a nesplnění výše uvedených podmínek.
PODSKUPINA 12 - POMŮCKY KOMPENZAČNÍ PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ
Pomůcky kompenzační pro tělesně postižené pojištěnce předepisuje smluvní lékař Pojišťovny
odbornosti REH, ORT, NEU, OP v některých případech CHI, PRL na Poukaz.
Opravy: záruční opravy hradí výrobce, další opravy hradí uživatel.
Pomůcky označené v poli UPO "R" zůstávají v majetku Pojišťovny a zapůjčují se
pojištěncům. Opravy těchto pomůcek hradí Pojišťovna.
Pojišťovna hradí následující pomůcky, které jsou roztříděny dle funkčnosti a účelnosti:
Berle podpažní - maximálně 1 pár za 2 roky
Berle předloketní - maximálně 1 pár nebo 1 ks za 2 roky
Hůl - maximálně 1 ks za 3 roky
Chodítko - maximálně 1 ks za 5 let, předpis podléhá schválení revizním lékařem.
Lze předepsat při funkčních HK, omezený pohyb DK a při snížené stabilitě.
Chodítko pevná konstrukce
Chodítko pevné skládací konstrukce
Chodítko pevné s přídavnými kolečky a podpažními opěrami - omezená funkčnost HK
Chodítko dvoukolové pevná konstrukce
Chodítko dvoukolové skládací konstrukce
Chodítko tříkolové pevná konstrukce - dobrá stabilita uživatele
Chodítko tříkolové skládací konstrukce - dobrá stabilita uživatele
Chodítko čtyřkolové pevná konstrukce
verze: PZT-791
datum: 1. 1. 2011
34 / 50
VZP ČR
Metodika k Číselníku VZP – ZP, část P
Chodítko čtyřkolové skládací konstrukce
Chodítko se speciálními opěrami - omezená funkčnost HK, velmi malá stabilita
Křeslo klozetové - maximálně 1 ks za 5 let, předpis podléhá schválení revizním lékařem
Křeslo stabilní
Křeslo pojízdné
Lůžko polohovací elektrické, mechanické - maximálně 1 ks za 10 let, předpis podléhá
schválení revizním lékařem
Lůžko elektrické
Lůžko mechanické
Příslušenství
Úhrada polohovacího lůžka mechanického, resp. elektrického, z prostředků veřejného
zdravotního pojištění je revizním lékařem schvalována na základě žádosti navrhujícího
odborného lékaře (dle odbornosti uvedené v Číselníku) na žádance vzor VZP-21/2006, pokud
je předepsáno pro domácí ošetřování pacientovi ze zdravotních důvodů trvale upoutanému
na lůžku a se zvýšeným rizikem tvorby dekubitů.
Může se jednat:
1. o pacienta bez schopnosti aktivního pohybu zcela odkázaného na pomoc druhé osoby
nebo
2. o pacienta trvale upoutaného na lůžko se zbytkovou schopností aktivní hybnosti a
zároveň s onemocněním výrazně zhoršujícím trofiku kůže a podkoží, např.
transversální leze míšní, postižení centrálního či periferního motoneuronu,
polyneuropatie metabolického původu apod.
Úhrada elektrického polohovacího lůžka je při splnění předchozí podmínky možná:
A. u pacienta v případě, že je schopen se pomocí elektrického nastavení polohovacího
lůžka sám polohovat
B. výjimečně u pacienta, který není schopen se sám polohovat pomocí elektrického
nastavení polohovacího lůžka a současně osoba, která o něj pečuje, není pro poruchu
hybnosti, kterou dokládá navrhující lékař (na žádance vzor VZP-21/2006 nebo formou
její přílohy), prokazatelně schopna obsluhovat polohovací lůžko mechanické.
V ostatních případech je schvalována zásadně úhrada polohovacího lůžka mechanického.
Úhrada polohovacího lůžka je revizním lékařem schvalována pouze při předpokladu
dlouhodobého ošetřování pacienta v domácím prostředí.
Přednost má vždy zapůjčení repasovaného zdravotnického prostředku.
Sedačka dětská - maximálně 1 ks za 5 let, předpis podléhá schválení revizním lékařem
Sedačka na vanu, do vany, pod sprchu - maximálně 1 ks za 5 let
Sedačka na vanu
Sedačka do vany
Sedačka pod sprchu
Mísy ložní - maximálně 1 ks za 3 roky
Nástavce na WC - maximálně 1 ks za 3 roky
Nástavec 5 cm
Nástavec 10 cm
Nástavec 15 cm
Nástavce dětské a stavitelné
verze: PZT-791
datum: 1. 1. 2011
35 / 50
VZP ČR
Metodika k Číselníku VZP – ZP, část P
Zvedák mechanický, hydraulický, elektrický - maximálně 1 ks za 10 let, předpis podléhá
schválení revizním lékařem
Zvedáky
Příslušenství
Zařízení polohovací včetně příslušenství – maximálně 1 ks za 10 let, předpis podléhá
schválení revizním lékařem
Kód 0012000 výdej cirkulovaných lůžek, zvedáků a polohovacích zařízení, týká se ZP, u
kterých skončila výroba – tento kód lze použít pouze u zdravotnického prostředku, který je
v majetku zdravotní pojišťovny a byl poprvé zapůjčen pojištěnci jako nový zdravotnický
prostředek.
PODSKUPINA 13 - POMŮCKY DÁLE NESPECIFIKOVANÉ A PARUKY
Pomůcky dále nespecifikované předepisuje smluvní lékař Pojišťovny odbornosti REH, ORT,
NEU a dále dle účelu pomůcky lékař odbornosti PRL, ALG, DER, ONK, INT, URN
na Poukaz. V této podskupině je zařazen sortiment, který nelze podle druhu zařadit do jiné
podskupiny.
Pojišťovna hradí následující pomůcky, které jsou roztříděny dle funkčnosti a účelnosti:
Podložka antidekubitní – maximálně 1 ks za 3 roky, předpis podléhá schválení revizním
lékařem
Antidekubitní podložka malá
Antidekubitní podložní kolo
Antidekubitní podložka sedací
Antidekubitní systém na sezení pro paraplegiky a kvadruplegiky lze RL schválit
pro pacienty s takovou poruchou trofiky tkání, kde je předpoklad tvorby dekubitů
Antidekubitní podložka velká
Antidekubitní systém na ležení pro kvadruplegiky
Antidekubitní matrace
Paruka – Pojišťovna přispívá částkou 1.000,- Kč maximálně 1 x ročně.
Pomůcka pro posílení svalstva dna pánevního – maximálně 1 balení za 2 roky, nejvýše
do 600,- Kč.
Přilba ochranná – maximálně 1 ks za 2 roky na základě schválení revizním lékařem.
Přípravek Gelclair a Caphosol předepisuje na poukaz lékař odbornosti ONK pouze pro
pacienty s orální mukozitídou v důsledku chemoterapie nebo radioterapie v množství
maximálně 3 bal./rok. Přípravek je hrazen zdravotní pojišťovnou ve výši 75 % z aktuální ceny
pro konečného spotřebitele, zbývající část vždy doplácí pacient.
Elastoviskozní roztoky jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou maximálně ve výši 75 % z ceny
ekonomicky nejméně náročné varianty léčebné kúry zdravotnického prostředku, zbývající
část doplácí pacient. Léčbu indikuje ortoped nebo revmatolog, jde o součást léčby
osteoarthrózy kolenních kloubů, II. a III. stádium na rtg dle Kellgrena při pravidelných
bolestech větší intenzity, nebo u pacientů, u kterých je léčba NSA kontraindikována.
Jednorázové močové katetry pro čistou intermitentní katetrizaci předepisuje urolog nebo
dětský urolog nemocným s neschopností vyprázdnit močový měchýř. Jsou hrazeny ve výši
75 % z aktuální ceny pro konečného spotřebitele.
verze: PZT-791
datum: 1. 1. 2011
36 / 50
VZP ČR
Metodika k Číselníku VZP – ZP, část P
potažené jednorázové katetry
- v maximálním množství 150 kusů/měsíc, resp. 450 kusů na 3 měsíce
- podléhají schválení revizním lékařem
- jsou hrazeny dětským pacientům. U dívek od 12 let je možno přecházet na nepotahované
katetry
- nejsou ze zdravotního pojištění hrazeny u žen a dívek starších 15 let
1. pacientům s dysfunkcí močových cest s fyziologickým či patologickým
neurologickým nálezem (např. roztroušená skleróza, stavy po cévních mozkových
příhodách i traumatických, stavy po operacích malé pánve, st.p. úrazech či operacích
páteře či CNS, při spinálním dysrafizmu aj.) bez omezení věku
2. pacientům po kontinentních náhradách močového měchýře či augmentacích měchýře
s napojením na močovou trubici (ortotopický měchýř) bez omezení věku
3. u plegiků všech věkových kategorií, kde jsou pacient či jeho asistence schopni
manipulovat s cévkou
4. u starších rizikových mužů s benigní hyperplazií prostaty či poruchou vyprazdňování
jiného původu s obtížným vyprazdňováním, kde je intermitentní katetrizace vhodnější
alternativou trvalé močové cévky
nepotažené jednorázové katetry
-v maximálním množství 150 kusů/měsíc, resp. 450 kusů na 3 měsíce
- podléhají schválení revizním lékařem
1. pacientům s dysfunkcí močových cest s fyziologickým či patologickým
neurologickým nálezem
2. pacientům po kontinentních náhradách močového měchýře či augmentacích měchýře
bez napojení na močovou trubici se suprapubickým vyústěním
3. ženám s myogenním selháním detruzoru k docévkování reziduální moče, nebo v
případech retence jak neurogenního tak non-neurogenního původu
Není možné čerpat množstevní limit pro dané období současně pro oba typy katetrů.
Lubrikační gel Aqua Touch Jelly o obsahu 6 ml je hrazen na poukaz z veřejného
zdravotního pojištění při použití nepotahovaných jednorázových katetrů při čisté intermitentní
katetrizaci (ČIK). Úhrada je ve výši 75 % z aktuální ceny ke konečnému spotřebiteli v max.
množství do 18 balení (25 ampulí à 6 ml) na 3 měsíce. Předpis podléhá schválení revizním
lékařem.
Systém proplachový pro močové katetry Uro-Tainer předepisuje urolog v maximálním
množství 20 ks za 3 měsíce při splnění následujících indikačních kritérií:
Uro-Tainer Suby G v případech, kdy dochází prokazatelně opakovaně k neprůchodnosti
permanentního močového katetru,
Uro-Tainer NaCl 0,9% u nemocných s náhradou močového měchýře, s neurogenním
měchýřem a po operaci exstrofie měchýře.
Předpis podléhá schválení revizním lékařem. Úhrada je ve výši 75 % z aktuální ceny ke
konečnému spotřebiteli.
Přístroj pro lymfodrenáž – instalace a podmínky použití přístrojové antiedematózní terapie
v domácím prostředí za úhradu z veřejného zdravotního pojištění:
verze: PZT-791
datum: 1. 1. 2011
37 / 50
VZP ČR
Metodika k Číselníku VZP – ZP, část P
-
vrozené postižení mízního systému vyžadující soustavnou fyzikální antiedematozní
terapii,
- získané postižení mízního systému vyžadující soustavnou fyzikální antiedematózní terapii
(např. po operacích prsu, po úrazech, při zánětlivých onemocněních).
Další podmínkou úhrady je stabilizace stavu, vyčerpání všech dalších léčebných možností
(autotechniky lymfodrenážní a používání elastických návleků) během minimálně čtyřtýdenní
léčby vedené lékařem lymfologem. V případech, kdy zdravotní stav vyžaduje soustavnou
aplikaci přístrojové antiedematózní terapie častěji než 3x týdně po dobu delší než 1 měsíc.
V lokalitách, kde pravidelná doprava k léčbě do zdravotnického zařízení je obtížně dostupná,
možno povolit zapůjčení i na kratší období.
PODSKUPINA 14 - POMŮCKY KOMPENZAČNÍ PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ
Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené předepisuje smluvní lékař Pojišťovny
odbornosti OPH, PRL na Poukaz.
Hůl bílou slepeckou hradí Pojišťovna maximálně 3 ks ročně.
Teploměr lékařský kód 95530 - podléhá schválení revizním lékařem. Revizní lékař může
tuto pomůcku schválit pouze u pojištěnce, který vzhledem ke své diagnóze je nucen si během
dne přeměřovat teplotu, žije-li sám, nebo nemá nikoho, kdo by mu teplotu změřil. Z tohoto
důvodu je preskripce vázána na praktického lékaře.
PODSKUPINA 15 - POMŮCKY KOMPENZAČNÍ PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ
Kompenzační pomůcky pro sluchově postižené pojištěnce předepisuje smluvní lékař
Pojišťovny odbornosti FON, ORL na Poukaz.
Kompenzační pomůcky v Číselníku neuvedené jsou hrazeny MPSV ČR dle vyhlášky MPSV
ČR č.206/1995 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška MPSV ČR č.182/1991Sb..
V Číselníku jsou uvedeny ceny pro konečného spotřebitele. Jsou to smluvní ceny uzavřené
mezi výhradním zástupcem (a zároveň distributorem) firmy v ČR a ústředím VZP.
PODSKUPINA 16 - OBUV ORTOPEDICKÁ
Obuv ortopedickou předepisuje smluvní lékař Pojišťovny odbornosti ORT, OP, REH,
v případě obuvi diabetické lékař odbornosti DIA, na Poukaz.
Pojišťovna hradí:
Obuv ortopedickou dětskou individuálně zhotovovanou - maximálně 3 páry ročně, nejvýše
do 2000,-Kč. Předpis podléhá schválení revizním lékařem. Nelze předepsat jednorázově
3 páry, ale pouze postupně v průběhu roku dle změny velikosti nohy případně změny stavu
vady.
Obuv ortopedickou dětskou sériově vyráběnou - maximálně 3 páry ročně, nejvýše
do 1000,-Kč. Předpis podléhá schválení revizním lékařem. Nelze předepsat jednorázově 3
verze: PZT-791
datum: 1. 1. 2011
38 / 50
VZP ČR
Metodika k Číselníku VZP – ZP, část P
páry, ale pouze postupně v průběhu roku dle změny velikosti nohy případně změny stavu
vady.
Obuv ortopedickou individuálně zhotovovanou - jednoduchou pojištěnci od 18 let
maximálně 1 pár za dva roky, úhrada Pojišťovny 50 %.
Obuv ortopedickou individuálně zhotovovanou - složitější a velmi složitou pojištěnci od 18
let, maximálně 1 pár za dva roky, úhrada Pojišťovny 90 %.
Obuv pro diabetiky - maximálně 1 pár za dva 2 roky, nejvýše do 1000,-Kč, předpis podléhá
schválení revizním lékařem.
Vložky ortopedické individuálně zhotovované pojištěnci do 18 let věku - maximálně
2 páry ročně, nejvýše do 300,-Kč.
Vložky ortopedické individuálně zhotovované pojištěnci od 18 let věku - maximálně 1 pár
ročně, nejvýše do 100,-Kč.
Vložky ortopedické speciální - maximálně 2 páry ročně, úhrada Pojišťovny 80 %.
Indikace:
Obuv ortopedická jednoduchá - vyžaduje výběr vlastního tvaru, je určena pro kombinovaná
postižení tří a více uvedených vad. Jedná se např. o kladívkové prsty, zkřížené prsty, vboč.
palce, ztuhlý palec, podélně a příčně plochá noha při realizovaném vyrovnání DK do 2 cm.
Obuv ortopedická složitější - obuv vyžadující úpravu ortopedického kopyta korekcí a výběr
vadě odpovídajícího materiálu. Je určena pro kombinované postižení, tzn. tří uvedených vad.
Těžké kladívkové deformity prstů, zkřížené prsty velkého rozsahu, vbočené palce nad 45°,
ztuhlý deformovaný palec, fixovaná podélně příčná noha, dále pak u pooperačních
a poúrazových stavů s větším rozsahem postižení, dále u podstatně porušené funkce
a anatomických poměrů nohy, u artritických deformací nohy, u edémů různé etiologie,
při realizovaném vyrovnání zkrácení DK od 2,5 do 4 cm.
Obuv ortopedická velmi složitá - obuv, pro kterou je nezbytná vlastní stavba ort. kopyta
podle modelu nohy. Slouží zejména pro vady s velkými deformitami, deformovanou nohu
svislou, kososvislou, svislou a vbočenou, hákovitou, lukovitou, kontrahovanou, revmatické
deformity velkého rozsahu, při rozštěpech a vrozených deformitách nohy těžkého charakteru.
U amputací všech prstů po hlavičky metatarzů a při realizovaném vyrovnání zkrácení DK od
4,5 do 8 cm.
Obuv ortopedická - přímá součást protetické pomůcky nebo obuv nahrazující přístroj - obuv
při vrozené malformaci nebo amputaci nohy v metatarzech a výše, obuv přes vnitřní sandál,
přes štítovou protézu, dále ortopedická obuv jako součást vybavení končetinovými ortézami,
při aplikaci vnitřního sandálu nebo třmenu k ortéze. Obuv charakteru nosné ortézy a obuv
při realizovaném vyrovnání zkrácení DK nad 8 cm.
Opravy obuvi ortopedické - opravy části obuvi, které slouží jako léčebné části, a to i
u obuvi složité a velmi složité a obuvi jako přímé součásti protetické pomůcky.
Úpravy obuvi ortopedické - veškeré úpravy, které jsou prováděny při změně zdravotního
stavu a tvaru nohy.
Úpravy obuvi standardní - ortopedické úpravy a přestavby standardní obuvi, zvýšení
podešve, vystavení podešve, zabudování vnitřních korektorů, atd.
Vložky ortopedické individuální - vložky dle sejmutých měrných podkladů pro korekci
příčné klenby, podélné klenby, pro odlehčení defektů, ev. jejich kombinace.
Vložky ortopedické speciální - vložky dle sejmutých měrných podkladů ev. s korekcí
pro složité vady, lodičkové, jazýčkové, s klínky, se zarážkami, plastické, regulační, extenční
atd.
verze: PZT-791
datum: 1. 1. 2011
39 / 50
VZP ČR
Metodika k Číselníku VZP – ZP, část P
PODSKUPINA 17 - POMŮCKY PRO LARYNGECTOMOVANÉ
Pomůcky předepisuje smluvní lékař Pojišťovny odbornosti ORL, FON, PRL na Poukaz.
Elektrolarynx se vydává do soukromého vlastnictví pojištěnce. Garanční opravy zajišťuje
a hradí výrobce, další opravy elektrolaryngu hradí uživatel
Předpis poukazu na kanyly v základním provedení pro trvalé kanylonosiče nepodléhá
schválení RL. Silikonové tracheostomické kanyly jsou předepisovány pro pojištěnce od 0 do
18 let věku, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, předpis kanyly
tracheostomické podléhá vždy schválení RL. Kanyly z PVC – směrná doba užití 1 měsíc,
nelze užívat dlouhodobě s ohledem na rizikový materiál (změkčovadla). Předepisována jsou
např. onkologickým pacientům dočasně v období chemoterapie-ozařování.
Pojišťovna hradí: 3 ks za 12 měsíců pojištěnci do 18 let
2 ks za 60 měsíců pojištěnci od 18 let - kovové
2 ks za 12 měsíců pojištěnci od 18 let - silikonové
Trvalým kanylonosičům při prvovybavení:
Pojišťovna hradí: 3 kanyly - pojištěncům do 18 let
2 kanyly - pojištěncům od 18 let
Příslušenství ke kanyle tracheostomické - balíček obsahuje 400 tracheálních roušek malých,
nebo 356 roušek velkých, 25x fixační pásek, Pojišťovna hradí jedenkrát za rok.
V Číselníku jsou uvedeny ceny pro konečného spotřebitele. Jsou to smluvní ceny uzavřené
mezi výhradním zástupcem (a zároveň distributorem) firmy v ČR a ÚP VZP.
verze: PZT-791
datum: 1. 1. 2011
40 / 50
VZP ČR
Metodika k Číselníku VZP – ZP, část M
ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY
ZVLÁŠŤ ÚČTOVANÉ
Zdravotnické prostředky zvlášť účtované (tzv. zvlášť účtovaný materiál – ZUM), jsou
v Číselníku zdravotnických prostředků označeny symbolem"M" v poli PRO. Ceny
ZP - ZUM uvedené v číselníku zdravotnických prostředků jsou v souladu s Cenovým
rozhodnutím MZ ČR.
SYSTEMATIKA ČÍSELNÍKU ZP - zvlášť účtované ZP
TYP
01
13
41
42
43
44
53
54
55
56
59
60
62
64
67
68
69
70
71
77
78
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
NÁZEV PODSKUPINY
Obvazový materiál
Pomůcky dále nespecifikované
Implantáty biologické lidského a zvířecího původu
Implantáty spinální, spondylochirurgie
Systémy hydrocephalní drenážní, monitorovací likvorové, čidla
Implantáty pro chirurgii hlavy a krku
Kardiostimulátory, defibrilátory, elektrody, chlopně
Systémy implantabilní neurostimulační, elektrody epileptologické
Cévní protézy
Další chirurgický materiál
Fixační pomůcky
Jehly
Kanyly tracheální, tracheostomické
Implantáty kostní, urologické, mammární
Katetry, dráty, drény, sety, sondy, soupravy, systémy, vodiče, zavaděče
Staplery, prostředky pro laparoskopii
Prostředky pro infuzi, transfuzi a dialýzu
Prostředky pro anesteziologii a resuscitaci
Prostředky pro použití v periferní, intrakraniální a neurovaskulární oblasti
Prostředky pro intenzivní a invazivní kardiologii
Stenty a stentgrafty
Prostředky pro použití v GIT
RTG filmy a radiodiagnostické ZP
Prostředky k laparoskopickým výkonům ZUM obligatorní (paušál)
Porty, katetry implantabilní, katetry centrální žilní
Další osteosyntetický materiál
Oxygenátory
Komponenty pro náhrady kolenního kloubu
Komponenty pro náhrady kyčelního kloubu
Komponenty pro náhrady ostatních kloubů
Cementy kostní
ZP pro robotické výkony
Komponenty pro osteosyntetickou zevní fixaci
Kardiostehy
verze: PZT-791
datum: 1. 1. 2011
41 / 50
VZP ČR
Metodika k Číselníku VZP – ZP, část M
PODSKUPINA 01 – OBVAZOVÝ MATERIÁL
PODSKUPINA 13 – POMŮCKY DÁLE NESPECIFIKOVANÉ A PARUKY
PODSKUPINA 41 – IMPLANTÁTY BIOLOGICKÉ LIDSKÉHO A ZVÍŘECÍHO
PŮVODU
Do této podskupiny jsou zařazeny
a) biologické tkáně a implantáty lidského původu, řešené v rámci zákona č. 285/2002
Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů
a zákona č. 296/08 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk
určených k použití u člověka. Rozhodnutí o registraci v souladu s novými právními
předpisy uděluje SÚKL. Maximální úhrady jsou u jednotlivého sortimentu tvořeny na
základě kalkulačních vzorců předložených jednotlivými TKB. Kostní tkáňové banky
mají v současnosti povolenou registraci pouze pro hospitalizační zdrav. péči
poskytovanou pacientům v rámci vlastní nemocnice (pro vlastní potřebu!).
Chondrocyty, melanocyty a keratinocyty jsou v souladu se zákonem o léčivech a
zákonem o lidských tkáních a buňkách zařazeny mezi léčivé přípravky pro nové
technologie.
b) biologické implantáty zvířecího původu. Tyto zdravotnické prostředky jsou řešeny dle
zákona č.123/2000 Sb., o zdravotnickém prostředku v platném znění, direktivy
93/42/EHS, EEC, směrnice Komise EU 32/ES, kterou se zavádějí podrobné
specifikace, pokud jde o požadavky na zdravotnické prostředky vyrobené za použití
tkání a buněk zvířecího původu.
PODSKUPINA 42 – IMPLANTÁTY SPINÁLNÍ, SPONDYLOCHIRURGIE
Do této podskupiny jsou zařazeny spinální implantáty pro spondylochirurgické zdravotní
výkony na páteři včetně míchy. Zařazení spinálních implantátů je podmíněno souhlasem
České spondylochirurgické odborné společnosti, za účelem kategorizace spinálních
implantátů pro připravovanou centralizaci spondylochirugické péče.
PODSKUPINA 43 – SYSTÉMY HYDROCEPHALNÍ DRENÁŽNÍ, MONITOROVACÍ
LIKVOROVÉ, ČIDLA
V podskupině jsou zařazeny:
a) implantabilní hydrocephalní systémy implantované pacientům doživotně nebo na delší
životní období,
b) systémy zevní drenážní a monitorovací likvorové, včetně čidel pro monitoring.
verze: PZT-791
datum: 1. 1. 2011
42 / 50
VZP ČR
Metodika k Číselníku VZP – ZP, část M
PODSKUPINA 44 – IMPLANTÁTY PRO CHIRURGII HLAVY A KRKU
Nově vytvořená podskupina obsahuje implantáty oční, orbitální, ušní, středoušní, kochleární,
sluchové, kraniální, maxilofaciální, mandibulární a systémy distrakční.
Kochleární implantační systémy jsou uvedeny s atributem „S5“ zvláštní režim ústředí pro
schválení oprávněnosti úhrady. Vykazovat lze pouze Centry CI ve FN Motol. Řešeno
Dodatkem s FN Motol.
PODSKUPINA 53 – KARDIOSTIMULÁTORY, DEFIBRILÁTORY, ELEKTRODY,
CHLOPNĚ
Podskupina obsahuje kardiostimulátory, defibrilátory, elektrody a chlopně kromě
biologických, které jsou zařazeny do podskupiny 41.
Zrušení symbolu „ Z“ u všech KS a ICD, včetně jejich příslušenství, ke dni 1. července 2009.
Zrušení institut schvalování úhrad KS a ICD.
Od 1. 1. 2011 došlo k rozčlenění ICD do 6 skupin a to:
• jednodutinový ICD bez elektrod,
• dvoudutinový ICD včetně elektrod,
• jednodutinový ICD včetně elektrod,
• biventrikulární ICD bez elektrod,
• dvoudutinový ICD bez elektrod,
• biventrikulární ICD včetně elektrod.
PODSKUPINA 54 – SYSTÉMY IMPLANTABILNÍ NEUROSTIMULAČNÍ ELEKTRODY EPILEPTOLOGICKÉ
Podskupina obsahuje implantabilní neurostimulační systémy včetně elektrod, epileptologické
elektrody invazivní, léčebné, hloubkové a povrchové.
U všech ZP zařazených do této podskupiny je uveden atribut „S5“.
PODSKUPINA 55 – CÉVNÍ PROTÉZY
Podskupina obsahuje různé druhy cévních protéz - intravaskulární, pletené, standardní,
pružné, záplaty pro rekonstrukci tkání, záplaty chirurgické tkané, grafty vaskulární.
PODSKUPINA 56 – DALŠÍ CHIRURGICKÝ MATERIÁL
Podskupina obsahuje:
• krytky a návleky na mikroskop – mohou být vykazovány pouze v souvislosti s kódem
zdravotního výkonu 71823,
• ethizipy, kýlní síťky pro laparoskopické i laparotomické použití
• lepidla tkáňová
verze: PZT-791
datum: 1. 1. 2011
43 / 50
VZP ČR
Metodika k Číselníku VZP – ZP, část M
• náhrada kůže biosyntetická a silikonová, ZUM s atributem „S5“ zvláštní režim ústředí
pro schválení oprávněnosti úhrady, mohou vykázat pouze níže uvedená specializovaná
pracoviště:
1) Klinika popáleninové medicíny FN Královské Vinohrady – Praha
2) Popáleninové centrum FN Ostrava
• set na léčbu pánevního dna – mohou vykázat pouze specializovaná pracoviště,
odbornost 603
• set pro aplikaci larev – mohou vykázat pouze specializovaná pracoviště, odbornost
103, 501
PODSKUPINA 59 – FIXAČNÍ POMŮCKY
Podskupina obsahuje fixační pomůcky, které se používají k fixaci určitých částí těla pacientů
při onkologické léčbě - ozařování.
PODSKUPINA 60 – JEHLY
Podskupina obsahuje:
bioptické jehly, jehly punkční, trepanobioptické, lokalizátory prsních lézí, jehly
k lokalizacím prsních lézí, sety pro biopsii jater.
PODSKUPINA 62 – KANYLY TRACHEOSTOMICKÉ A TRACHEÁLNÍ
Podskupina obsahuje tracheální a tracheotomické kanyly, včetně neonatálních, používané
v rámci hospitalizační péče. Nejsou zde zařazeny kanyly agregované do ošetřovacího dne
nebo do spotřebního speciálního materiálu k výkonu.
PODSKUPINA 64 – IMPLANTÁTY KOSTNÍ, UROLOGICKÉ, MAMMÁRNÍ
Podskupina obsahuje umělé náhrady kostních štěpů, umělé náhrady kostní tkáně pro řešení
defektu skeletu, durální náhrady, vertebroplastické cementy vstřebatelné, i pro perkutánní
zavedení, včetně setů pro balónkovou kyfoplastiku. Urologické implantáty včetně systémů a
TV pásek pro řešení ženské i mužské inkontinence. Mammární implantáty pro rekonstrukci
mammy (onkologická indikace a vrozená jenostranná aplázie).
Umělá náhrada chrupavky Chondrotissue – kód 0091657 Použití k nitrokloubní
homeostaze a k ochraně tkáně pod defektem
Níže uvedená centra jsou jediná oprávněná vykazovat k úhradě kód 0091657.
• Indikace:
ošetření femorálních, tibiálních a femoropateálních defektů, které vznikly
traumatickým nebo degenerativním procesem.
• Kontraindikace:
verze: PZT-791
datum: 1. 1. 2011
44 / 50
VZP ČR
Metodika k Číselníku VZP – ZP, část M
přecitlivělost na některou z látek obsažených v Chondotissue,
není určen k implantaci do krevního řečiště,
pacienti podstupující chemoterapii nebo radioterapii,
zánětlivý proces kloubní, při revmatoidní artritidě, M. Bechtěrev,
děti a gravidní ženy.
ZUM lze vykázat ke zdravotnímu výkonu č. 66041, odbornost 606, pouze na níže uvedených
centrech. Jedná se o specializovaná ortopedická a traumatologická pracoviště s vyškolením
v operativních zákrocích na chrupavce, nová technika a pooperační rehabilitace. Na centrech
je zajištěna vhodná následná péče o pacienty po tomto výkonu.
Artroskopické centrum ...........................................
II.Ortopedická klinika ............................................
Ortopedická klinika ................................................
Základna traumatologie ..........................................
Ortopedické oddělení .............................................
Ortopedické a traumatologické odd. .......................
Ortopedické a traumatologické odd. .......................
Ortopedická a traumatologická klinika ..................
Ortopedické oddělení .............................................
Ortopedické oddělení .............................................
Ortopedické a traumatologické odd. .......................
Ortopedické oddělení .............................................
Ortopedické oddělení .............................................
Ortopedická a traumatologická klinika ..................
Ortopedické oddělení .............................................
Ortopedická a traumatologická klinika ..................
Ortopedická a traumatologické odd. .......................
Ortopedické a traumatologické odd. .......................
Ortopedická a traumatologická klinika ..................
Ortopedické oddělení .............................................
Ortopedická klinika ................................................
Ortopedická klinika dětí a dospělých 2. LF ............
Ortopedická klinika 1 LF .......................................
Chirurgicko-ortopedické odd. ................................
Ortopedické oddělení .............................................
Ortopedická klinika IPVZ ......................................
Ortopedie a rehabilitace ..........................................
Ortopedické oddělení .............................................
Ortopedické a traumatologické odd. .......................
Ortopedie ................................................................
Ortopedické oddělení .............................................
Ortopedické oddělení .............................................
Ortopedické oddělení .............................................
Ortopedické oddělení .............................................
Nemocnice Beroun
FN Brno- Bohunice
FN u sv. Anny Brno
Úrazová nemocnice Brno
Nemocnice s pol. Česká lípa
Nemocnice České Budějovice
Nemocnice Havlíčkův Brod
FN Hradec Králové
Nemocnice Karlovy Vary
Klatovská nemocnice a.s.
Nemocnice Liberec
Nemocnice Mladá Boleslav
Nemocnice Nový Jičín
FN Olomouc
Vojenská nemocnice Olomouc
FN Ostrava
Pardubická Krajská nemocnice
Nemocnice Písek
FN Plzeň – Lochotín
Nemocnice na Františku Praha 1
FN Královské Vinohrady Praha 10
FN Motol, Praha 5
FN Motol, Praha 5
Nemocnice na Homolce Praha 5
Ústřední vojenská nemocnice Praha 6
FN Bulovka Praha 8
Centrum léčby pohybového aparátu a.s. Praha 9
Nemocnice s pol. Přerov
Oblastní nemocnice Příbram
Orthes spol. s.r.o Rožnov pod Radhoštěm
Okresní nemocnice Tábor
Nemocnice Třinec p.o.
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
Okresní nemocnice s poliklinikou Znojmo
verze: PZT-791
datum: 1. 1. 2011
45 / 50
VZP ČR
Metodika k Číselníku VZP – ZP, část M
PODSKUPINA 67 – KATETRY, DRÁTY, DRÉNY, SETY, SONDY, SOUPRAVY,
SYSTÉMY, VODIČE, ZAVADĚČE
V této podskupině jsou zařazeny různé druhy katetrů:
• okluzní, urologické, balónkové, tamponážní, embolektomické, diagnostické, extrakční,
diagnostické, dilatační, pro aterektomii, rotablační, centrální, epicystomické.
Dále jsou zde zařazeny sety a soupravy k urologickým výkonům, sety drenážní, dilatační,
punkční, splinty nosní, sheaty, zařazovaná dle odbornosti a po vzájemné dohodě.
PODSKUPINA 68 – STAPLERY, PROSTŘEDKY PRO LAPAROSKOPII
Zdravotnické prostředky z této podskupiny lze použít pro chirurgické laparoskopické výkony
jako fakultativní ZUM (přídatný ZUM ) k podskupině 82. Jsou zde zařazeny např. bodce pro
trokary, retraktory, disektory, klipy včetně aplikátorů, klipovače na aneuryzma, nůžky a kleště
pro laparoskopii, dilapan, manipulátor děložní.
PODSKUPINA 69 – PROSTŘEDKY PRO INFUZI, TRANSFUZI A DIALÝZU
Do této podskupiny patří katétry a soupravy infuzní, pumpy infuzní – infuzory, sety
autotransfuzní, sady pro plazmaferézu, sady pro hemofiltraci, sety pro perkutánní nefrostomii,
katétry hemodialyzační, katétry a sety dialyzační, sety pro aplikaci cytostatik, kapsle
hemoperfuzní.
PODSKUPINA 70 – PROSTŘEDKY PRO ANESTEZIOLOGII A RESUSCITACI
Podskupina obsahuje zdravotnické prostředky určené pro anesteziologii a resuscitaci.
roušky popáleninové chladící - mohou být vykazovány pouze v souvislosti s kódem
zdravotního výkonu 79111,
POSDKUPINA 71 – PROSTŘEDKY PRO POUŽITÍ V PERIFERNÍ, INTRAKRANIÁLNÍ A NEUROVASKULÁRNÍ OBLASTI
Původně byla podskupina určená pro extraktory. Extraktory pro urologii byly přeřazeny do
podskupiny 67, extraktory pro GIT do podskupiny 80, extraktory pro endovaskulární použití
ponechány.
Nově je tato podskupina určená pro ZP deklarované jako ZUM u intervenčních výkonů
v endovaskulárním systému kromě koronárního. Do této podskupiny budou postupně
přeřazovány ZP pro danou oblast z podskupiny 67, 77.
verze: PZT-791
datum: 1. 1. 2011
46 / 50
VZP ČR
Metodika k Číselníku VZP – ZP, část M
PODSKUPINA 77 – PROSTŘEDKY PRO INTENZIVNÍ A INVAZIVNÍ KARDIOLOGII
Tato podskupina obsahuje sety pro perkutánní zavaděče, katétry angiografické, diagnostické,
balónkové, vodící pro angioplastiku, elektrofyziologické, ablační, termodiluční, embolizační,
koronární, kardioplegické, PTCA, valvuloplastické a okludery (uzavírací mechanismus).
Dále zde jsou zařazeny sety pro invazivní měření tlaku, sety pro mimotělní oběh, zařízení
insuflační, jehly punkční angiografické, sheaty, uzávěry hemostatické, lepidla tkáňová kromě
autologních fibrinových lepidel, která se připravují z předem odebrané vlastní krve pacienta.
PODSKUPINA 78 - STENTY A STENTGRAFTY
Podskupina obsahuje stenty a stentgrafty.
Stenty:
• potahované léčivem, nepotahované
• koronární, neurovaskulární, vaskulární (periferní, periferní potahované, všechny
kromě neurovaskulárních), uretrální, vaginální, biliární, tračníkové, jícnové,
duodenální, pyloroduodenální, kolorektální, pankreatické, hrtanové, tracheální,
bronchiální, tracheobronchiální, stenty (sada, se) a další dle nutnosti a po vzájemné
dohodě
PODSKUPINA 80 – PROSTŘEDKY PRO POUŽITÍ V GIT
V této podskupině jsou zařazeny ZP pro použití v GIT všeobecně, původně podskupina
určená pouze pro digestivní endoskopie.
kapsle endoskopická, injektory, vodiče a katetry endoskopické, kličky polypektomické,
papilotomy, košíky extrakční, sady gastrostomické, protézy žlučových cest, sondy vyživovací,
katetry ERCP, kleště exarační, sada dilatační, katétr manometrický anorektální, katétr pro
jícnovou manometrii,
anoskopy - mohou být vykazovány pouze v souvislosti s kódem zdravotního výkonu 15408.
PODSKUPINA 81 – RTG FILMY A RADIODIAGNOSTICKÉ ZP
Podskupina obsahuje RTG filmy, které lze vykazovat pouze v souvislosti s kódy zdravotních
výkonů 32535 a 89197. Do této podskupiny byly přeřazeny položky očních aplikátorů (kódy
0083103 – 0083118), optické vlákno s optikou Greenlight (kód 0151178), které lze vykazovat
nasmlouvanými pracovišti u kódu zdravotního výkonu 76652, sonda navigační (kód 0151409)
a kanálek prodloužený pracovní (kód 0151410) s možností vykazování pouze u zdravotního
výkonu 25151. Pod kódem 0110740 jsou zařazeny válce (dva) sterilní do injektoru.
verze: PZT-791
datum: 1. 1. 2011
47 / 50
VZP ČR
Metodika k Číselníku VZP – ZP, část M
PODSKUPINA 82 – PROSTŘEDKY K LAPAROSKOPICKÝM VÝKONŮM - ZUM
OBLIGATORNÍ (PAUŠÁL)
Jednotlivé kódy této podskupiny tvoří obligatorní ZUM, nezbytný k provedení konkrétních
laparoskopických operací. Paušální úhrada jednotlivých kódů podskupiny 82 je dána součtem
úhrad kódů, jejich částí či násobků, které jsou u výkonů spotřebovány.
Do názvu jednotlivých kódů obligatorních ZUM jsou doplněny příslušné kódy DRG markeru
ke konkrétnímu laparoskopickému výkonu. K některým kódům podskupiny 82 je možné
vykazovat ještě kódy fakultativního ZUM – tzv. přídatný ZUM. Tyto kódy jsou součástí
Číselníku ZP, lze je vykázat pouze ve specifikovaných indikacích.
Položky přídatných ZUMů uvedených v modelových situacích určují referenční výši úhrad
VZP (což nevylučuje možnost použití stejného druhu materiálu od jiných výrobců). Pravidla
pro vykazování jsou stanovena Metodickým pokynem VZP ČR.
V příloze č.1a Metodického pokynu č. 60/2000, týkající se vyjmenovaných položek zvlášť
účtovaného materiálu (uvedeného jako paušál) k chirurgickým laparoskopickým operacím se
mohou vyskytovat položky, které se již v aktuálním Číselníku VZP – v části ZUM
nevyskytují. Byly vyřazeny na základě požadavků jednotlivých výrobců.
V příloze č.1a MP č. 60/2000 zůstává paušální úhrada nezměněna, místo vyřazených položek
se mohou vykazovat adekvátní kódy z Číselníku z podskupin:
82 - Prostředky k laparoskopickým výkonům ZUM obligatorní (paušál),
68 - Staplery, prostředky pro laparoskopii.
PODSKUPINA 83 – PORTY, KATETRY IMPLANTABILNÍ, KATETRY CENTRÁLNÍ ŽILNÍ S MANŽETOU
V této podskupině jsou zařazeny především ZP pro onkologickou léčbu - porty, jehly portální,
sety a dávkovače k aplikaci cytostatik, katétry centrální žilní, zásobníky a linky k infuzní
pumpě.
PODSKUPINA 84 – DALŠÍ OSTEOSYNTETICKÝ MATERIÁL
Podskupina obsahuje:
dlahy základní, úhlové, různých tvarů, široké, úzké, žlábkové, samokompresní, svorkové,
děrované, zamykací mřížkové, resorbovatelné, s kompresním skluzným šroubem,
s přemostěním, fixační, kyčelní, hrudní, tibiální, prstní, trapézové, pánevní, lebeční,
pro vpáčený hrudník, pro chondrosyntézu, pro artrodézu zápěstí,
šrouby základní osteosyntetické, k dlahám, zajišťovací, kanylované s podložkami,
spongiózní, rentgenotransparentní,
dráty Kirschnerovy,
hřeby femorální, tibiální nepředvrtávané, humorální, bércové retrográdní, nitrodřeňové,
rekonstrukční, elastické, absorbovatelné Enderovy, Steinmanovy, Marchetti-Vicenzi
čepy a zátky pro hřeby,
nástavce shaveru frézky, čepele - lze vykazovat pouze v souvislosti s kódem zdravotního
výkonu 66041
verze: PZT-791
datum: 1. 1. 2011
48 / 50
VZP ČR
další materiál
Metodika k Číselníku VZP – ZP, část M
aparát prolongační, systémy kotvící, resorbovatelné implantáty, svorky
pánevní, síťky acetabulární, pruty Hacketalovy, materiál šicí kovový pro
sternum.
PODSKUPINA 85 – OXYGENÁTORY
Podskupina obsahuje oxygenátory, včetně příslušenství.
PODSKUPINA 86 - KOMPONENTY PRO NÁHRADY KOLENNÍHO KLOUBU
Specifický kód k individuálně zhotoveným komponentám endoprotéz kolenního kloubu:
0079996 (podléhá schválení revizním lékařem)
KOMPONENTA ENDOPROTÉZY KOLENNÍHO KLOUBU – INDIVIDUÁLNĚ
ZHOTOVENÁ
PODSKUPINA 87 - KOMPONENTY PRO NÁHRADY KYČELNÍHO KLOUBU
Specifický kód k individuálně zhotoveným komponentám endoprotéz kyčelního kloubu:
0079997 (podléhá schválení revizním lékařem)
KOMPONENTA ENDOPROTÉZY KYČELNÍHO KLOUBU – INDIVIDUÁLNĚ
ZHOTOVENÁ
PODSKUPINA 88 - KOMPONENTY PRO NÁHRADY OSTATNÍCH KLOUBŮ
Specifické kódy k individuálně zhotoveným komponentám endoprotéz ostatních kloubů:
0079998 (podléhá schválení revizním lékařem)
KOMPONENTA ENDOPROTÉZY OSTATNÍCH KLOUBŮ VČETNĚ DROBNÝCH – INDIVIDUÁLNĚ ZHOTOVENÁ
0079999 (podléhá schválení revizním lékařem)
KOMPONENTA ENDOPROTÉZY RAMENNÍHO KLOUBU – INDIVIDUÁLNĚ
ZHOTOVENÁ
Postup pro vykazování specifických kódů v podskupinách 86, 87 a 88 – individuálně
zhotovené komponenty endoprotéz:
Při indikaci jednotlivých komponent totálních endoprotéz je zdravotnické zařízení povinno
postupovat následujícím způsobem:
1) přednostně používat jednotlivé sériové komponenty, které jsou uvedeny v Číselníku VZP
v části zvlášť účtovaného materiálu,
2) individuálně zhotovenou komponentu endoprotézy lze použít výhradně v případě, kdy
zdravotní stav pacienta neumožňuje použít položky uvedené v Číselníku VZP. Pokud se
verze: PZT-791
datum: 1. 1. 2011
49 / 50
VZP ČR
Metodika k Číselníku VZP – ZP, část M
bude jednat o kombinaci sériových a individuálně zhotovených komponent, je třeba použít
kombinaci příslušných kódů,
3) úhrada individuálně zhotovené komponenty endoprotézy pod kódy 0079996, 0079997,
0079998, 0079999 není vyjmuta z paušální úhrady.
PODSKUPINA 89 - CEMENTY KOSTNÍ
V této podskupině jsou zařazeny kostní cementy, které lze vykazovat v ortopedické a
traumatologické odbornosti. Podskupina neobsahuje cementy kostní pro vertebroplastiku.
PODSKUPINA 90 – ZP PRO ROBOTICKÉ VÝKONY
Podskupina obsahuje kód 0094387 určený k vykazování robotických nástrojů pro výkon
radikální prostatektomie v nasmlouvaných zdravotnických zařízeních – odbornost 706.
Od 1. 1. 2011 byly do číselníku zařazeny robotické nástroje, které mohou být vykázány pouze
nasmlouvanými zdravotnickými zařízeními u roboticky asistovaných výkonů. Zvlášť
účtovaný materiál (ZUM) bude vykazován standardním způsobem podle Metodiky pro
pořizování a předávání dokladů VZP.
PODSKUPINA 91 – KOMPONENTY PRO OSTEOSYNTETICKOU ZEVNÍ FIXACI
Komponenty pro osteosyntetickou zevní fixaci byly přeřazeny z podskupiny 84 do této
podskupiny.
Podskupina obsahuje zevní fixátory a jejich součástky – u tuzemských i zahraničních
komponent, u kterých výrobci deklarují opakované použití, uvádíme již procentuální
cenu = cenu za 1 použití.
PODSKUPINA 92 – KARDIOSTEHY
Tato podskupina obsahuje kardiostehy (použ. v kardiochirurgii), které byly původně zařazené
v podskupině 77.
verze: PZT-791
datum: 1. 1. 2011
50 / 50
Download

ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY PŘEDEPISOVANÉ NA POUKAZ