Návod pro instalaci, montáÏ a obsluhu
plynov˘ závûsn˘ kotel
6 720 604 697 CZ (98.09) OSW
s autodiagnostickou fiídící elektronikou
a odtahem spalin do komína
4223-01.1/O
Junkers
Bosch Gruppe
ZR 18-3 KE...
ZR 24-3 KE...
ZWR 18-3 KE...
ZWR 24-3 KE...
Pro va‰i bezpeãnost
JestliÏe ucítíte zápach plynu:
• Uzavfiete plynov˘ kohout
• Nemanipulujte s elektrick˘mi vypínaãi
• Uhaste otevfiené ohnû
• Otevfiete okna a místnost fiádnû vyvûtrejte
• Zavolejte okamÏitû odbornou firmu nebo
plynárenskou sluÏbu (spoleãnost)
Obsluhusmí provádût pouze pouãená a pro‰kolená
dospûlá osoba.
Ke spotfiebiãi musí b˘t stále zaji‰tûn dostateãn˘
pfiívod vzduchu.
Pfied montáÏí je nutné vzít v úvahu následující
upozornûní:
• Bezchybná funkce ohfiívaãe je zaruãena pouze
pfii dodrÏení tohoto instalaãního návodu.
• Zajistûte prohlídku a revizi komínu odbornou
kominickou firmou
• Zajistûte tlakovou zkou‰ku tûsnosti plynového
pfiívodu odbornou montáÏní nebo plynárenskou
firmou.
• Instalaci a montáÏ kotle smí provést pouze
odborná autorizovaná firma s oprávnûním
JUNKERS, jejíÏ mechanici jsou povinni se
prokázat platn˘m servisním prÛkaz.
• Pfieãtûte si a dodrÏte podmínky instalaãního
návodu.
Bezpeãnostní pokyny
Pfii zápachu plynu:
– Uzavfiít plynov˘ kohout.
– Otevfiít okna.
– Nemanipulovat s elektrick˘mi vypínaãi.
– Uhasit otevfiené ohnû.
– Ihned zavolat plynárenskou pohotovostní
sluÏbu.
– Doporuãujeme Vám pro tento pfiípad pfiedem
zjistit telefonní ãíslo pohotovostní
plynárenské sluÏby a pfiipsat si jej k Va‰im
tísÀov˘m telefonním ãíslÛm.
Pfii zápachu spalin
• odstavit pfiístroj z provozu.
• Otevfiít okna a dvefie a dÛkladnû vyvûtrat.
• Nahlásit únik spalin Va‰emu smluvnímu
servisnímu místu. Do odborné prohlídky odtahu
spalin a komínu(a v pfiípadû nutnosti i pfiístroje) se
pfiístroj nesmí pouÏívat.
Pfii poÏáru pfiístroje
• Uzavfiít plynov˘ kohout pfiístroje.
• Dle moÏnosti odstavit pfiístroj z provozu.
• Odpojit pfiístroj od el. sítû.
• Uhasit oheÀ hasícím pfiístrojem prá‰kov˘m nebo
snûhov˘m
Pfiístroje na tekuté plyny a pfiívod plynu, smí b˘t
ha‰eny pouze snûhov˘m hasícím pfiístrojem. Pfii
poÏáru zásobníku tekutého plynu volejte
neprodlenû poÏárníky a informujte je o obsahu
zásobníku.
Prostfiedí s nebezpeãím poÏáru
V˘bu‰né a snadno vznûtlivé látky, látky jeÏ mohou
vytvofiit prostfiedí s nebezpeãím poÏáru prachÛ,
kapalin a nebo látky jeÏ mohou vytvofiit prostfiedí s
nebezpeãím v˘buchu hofilav˘ch plynÛ a par se
nesmí skladovat a pouÏívat v blízkosti pfiístroje.
V pfiípadû práce s nátûrov˘mi hmotami, lepidly
apod., je nutno odstavit na pfiechodnou dobu pfiístroj
z provozu, odpojit pfiístroj od el. sítû a uzavfiít
plynov˘ kohout. Po dobu prací a dobu nutnou k
dostateãnému vyvûtrání musí b˘t toto odstavení
viditelnû oznaãeno, aby nemohlo dojít k
nechtûnému opûtovnému spu‰tûní pfiístroje.
Pfii zatopení pfiístroje vodou
• Uzavfiít plynov˘ kohout pfiístroje.
• Odstavit pfiístroj z provozu.
• Odpojit pfiístroj od el. sítû
• Po obnovení podmínek pfiístupu ke spotfiebiãi a
moÏnosti jeho vysu‰ení a vyãi‰tûní objednejte
odbor- nou prohlídku a vysu‰ení u Va‰eho
odborného servisního místa JUNKERS
2
4 697 CZ
Po zatopení vodou nesmí b˘t pfiístroj bez
pfiedchozího odborného o‰etfiení servisním
mechanikem JUNKERS uveden do provozu.
Po celou dobu pfiedpokládané Ïivotnosti
pfiedstavuje plynov˘ spotfiebiã pfiedvídateln˘
zdroj nebezpeãí :
• zdroj poÏáru pfii nedodrÏení instalaãních
podmínek a vzdáleností a druhu uskladnûn˘ch
látek v blízkosti plynového spotfiebiãe.
• zdroj úniku spalin a plynu pfii nedodrÏení
pravideln˘ch servisních prohlídek
• zdroj úrazu el. proudem a popálenin pfii svévolné
nepovolené manipulaci v rozporu s tímto
instalaãním a obsluÏn˘m návodem a pfii
nedodrÏení instalaãních podmínek.
Pfieprava
Pfii pfiepravû a skladování dodrÏujte znaãení na
obalu spotfiebiãe. Nevystavujte pfiístroj nárazÛm. Pfii
pfiepravû a uskladnûní nesmí teplota okolí klesnout
pod bod mrazu z dÛvodu zbytkového obsahu vody
v pfiístroji.
Pfiepravovat a skladovat lze kotel pfii teplotách
vy‰‰ích neÏ 0°C
MontáÏ
MontáÏ a instalace pfiístroje smí provádût pouze
pro‰- kolení a pracovníci uznaného servisního místa
BOSCH - JUNKERS. MontáÏní pracovník je
povinen svoji odbornost a zpÛsobilost doloÏit
provozovateli (uÏivateli), servisním prÛkazem
JUNKERS.
Obsluha
Pfiístroj smí obsluhovat pouze osoba pouãená a
seznámená s tímto návodem na obsluhu, v rozsahu
daném úvodním pouãením odborn˘m servisním
pracovníkem pfii uvádûní kotle do provozu.
Obsluhu nesmí provádût osoby nezletilé,
nepouãené a bez znalostí tohoto návodu.
Mûnit parametry pfiístroje prvky obsluhy, nastavené
odborn˘m servisním pracovníkem pfii uvádûní
pfiístroje do provozu, se nedoporuãuje.
Je zakázáno jak˘mkoliv zpÛsobem manipulovat s
prvky pro nastavení parametrÛ kotle, které jsou
pfiístupny po demontáÏi krytu a s kter˘mi je
oprávnûn manipulovat v˘hradnû jen odborn˘ servis.
RovnûÏ je zakázáno jak˘mkoliv zpÛsobem
upravovat nebo mûnit funkci dílÛ a celkÛ kotle
Vûtrací otvory pro pfiívod vzduchu nesmí b˘t zakryty
nebo zmen‰eny.
âásti odtahového zafiízení nesmûjí b˘t mûnûny
nebo upravovány.
NedodrÏením tûchto pokynÛ pfii provozu kotle po
dobu jeho pfiedpokládané Ïivotnosti mÛÏe dojít k
pfiedvídatelnému nebezpeãí ohroÏení bezpeãnosti
provozu plynového spotfiebiãe.
ÚdrÏba a opravy
Spolehliv˘ a bezpeãn˘ provoz spotfiebiãe po celou
dobu Ïivotnosti je podmínûn dodrÏováním
obsluÏného a instalaãního návodu a pravideln˘mi
servisními prohlídkami.
Spotfiebiã nevyÏaduje provádûní dozoru bûhem
provozu.
Na základû zákona ã. 133/1985 Sb. a na základû
vyhlá‰ky 21 MV/1996 Sb., §17, jsou upraveny
povinnosti uÏivatele a to jak fyzické, tak právnické
osoby:
• UdrÏovat spotfiebiã v bezpeãném a provozu
schopné stavu.
• Zajistit pravidelné ãi‰tûní a kontrolu
spotfiebiãe, plynného paliva, koufiovodu a
komínu.
Pro splnûní tûchto podmínek je nutné zajistit
pravidelné roãní prohlídky odborn˘m servisním
místem JUNKERS s platn˘m servisním prÛkazem a
k opravám smí pouÏít pouze originálních dílÛ
JUNKERS.
OBSAH
Pfiívod vzduchu
Pfii uvedení kotle do provozu posoudí servisní
mechanik JUNKERS dle objemu místnosti zpÛsob
dostateãného pfiístupu vzduchu pro spalování plynu
v kotli. V pfiípadû dodateãné instalace vûtracích
otvorÛ, je nutno tyto otvory udrÏovat volné a nelze je
ani na pfiechodné období, pokud je kotel v provozu,
utûsnit.
strana
1
Údaje o pfiístroji
4
2
2.1
4
2.2
2.3
2.4
Popis pfiístroje
Pfiíslu‰enství pro pfiipojení
(není v dodávce kotle - viz. Ceník )
Typové oznaãení
Funkãní schéma
Elektrické propojení
4
4
5
7
3
Technické údaje
8
4
Místo instalace
9
5
Související pfiedpisy a normy
9
6
6.1
6.2
6.3
Instalace
MontáÏ a demontáÏ kotle
Elektrické pfiipojení
Elektrické pfiipojení
11
11
14
16
7
Pfiíprava k provozu
18
8
8.1
Uvedení do provozu pfiístroje ZR
Uvedení do provozu pfiístroje ZWR
19
20
9
9.1
9.2
9.3
Nastavení plynu
Sefiízení podle tlaku na tryskách
Sefiízení podle prÛtoku plynu
Nastavení topného v˘konu
(napfi. 11 kW)
21
21
22
22
10
DÛleÏité pokyny pro zákazníka
23
11
Mûfiení spalin
23
12
12.1
12.2
Pfiestavba na jin˘ druh plynu
Díly pro pfiestavbu
Nastavení plynu po pfiestavbû
24
24
24
13
Informace pro odborníka
25
14
ÚdrÏba
26
15
Tabulka pro nastavení prÛtoku
plynu (l/min)
27
Pfiepoãty v˘hfievnosti
27
16
4 697 CZ
3
1
Údaje o pfiístroji
2.1
Prohlá‰ení o shodû dle âSN
Kotel odpovídá platn˘m poÏadavkÛm evropsk˘ch
smûrnic 90/396 EGW, 92/42/EGW, 89/336/EGW, a
âesk˘m technick˘m normám vztahujícím se k
nafiízení vlády ã. 177/1997 Sb.,a dále dle zákona
22/97 Sb. §12,13 dle nafiízení vlády ã.177/97Sb. ãást
64, pfiíloha 2, odstavec 1. a 3. a popisu konstrukce
uvedeném v Osvûdãení konstrukãního vzoru.
Model
ZR/ZSR/ZWR 18/24-3 KE
âíslo CE
A202/08-97-0042/0210
Kategorie
II 2H3B/P
Kategorie
2
B11BS
•
2.2
Typové oznaãení
ZR/ZSR 18-3...
A
E
ZR/ZSR 24-3...
A
E
ZWR 18-3...
A
E
ZWR 24-3...
A
E
Popis pfiístroje
Plynov˘ kotel CERASTAR pro ústfiední vytápûní.
S automatick˘m zapalováním.
S pfiípravou teplé uÏitkové vody u ZWR.
Plynule regulovan˘ v˘kon a hofiák pro v‰echny
druhy plynu.
• Plnû ji‰tûné ovládání s ionizaãním hlídáním a
mag-netick˘mi ventily.
• Pfiístroj pro nástûnnou montáÏ s pfiipojením ke
komínu a hlídaãem odtahu spalin.
• Pomocí sady Pfi. 442 lze pfiístroj ZR .. pfiestavût
na ZSR - pfiipojení pro nepfiímoohfievn˘ zásobník
• Vybavení digitálním ukazatelem, manometrem
• Vybavení automatick˘m zapalováním plynu
• Zapojení pro upfiednostnûní pfiípravy TUV
• MoÏnost pfiipojení zásobníku TUV
• Dva volitelné reÏimy pfiípravy TUV
• Odtah spalin je ji‰tûn elektronickou pojistkou
• Nastavení teploty odebírané TUV
• Kotle ZR/ZSR vhodné pro podlahové vytápûní
Vybavení kotle
• Plynová armatura CE 425 s regulátorem tlaku
plynu pro svítiplyn.
• Plynová armatura CE 426 s regulátorem tlaku
plynu pro zemní plyn a kapaln˘ plyn.
• Teplotní ãidlo a voliã teploty pro vytápûní.
• âidlo teploty na v˘stupu, omezovaã teploty v
okruhu 24V.
• Digitální zobrazovací jednotka, manometr.
• Obûhové ãerpadlo jedno obrátkové s
odluãovaãem vzduchu.
• Automatické odvzdu‰Àovací zafiízení,
membránová expanzní nádoba, membránov˘
pojistn˘ ventil, hlídaã odtahu spalin.
• Hydraulick˘ spínaã u ZSR
Plynov˘ kotel ZWR
• Diferenãní tlakov˘ spínaã s nastaviteln˘m
mnoÏstvím uÏitkové vody a hydraulick˘ spínaã.
• Voliã teploty pro uÏitkovou vodu.
• V˘stupní teplota TUV je fiízena NTC ãidlem
• Pojistka nedostatku vody UV
• ECO/COM provoz
•
•
•
•
4
•
•
•
•
•
•
Pfiíslu‰enství pro pfiipojení (není v
dodávce kotle - viz. Ceník )
Pfiipojovací montáÏní deska.
Souprava pro instalaci pod omítku.
Souprava pro dodat. pfiipojení zásobníku vody.
Vestavná regulace.
Vestavné spínací hodiny.
Modul LSM pro ovládání dal‰ích externích prvkÛ
v závislosti na provozním stavu kotle
Pfiestavbová sada pro napojení
nepfiímoohfievného zásobníku
4 697 CZ
11/12/14
21
23
31
S…
11/12/14
21
23
31
S…
11/12/14
21
23
31
S…
11/12/14
21
23
31
S…
Z
= Pfiístroj pro ústfiední vytápûní
W
= V˘mûník tepla pro uÏitkovou vodu
S
= Pfiipojení pro zásobník teplé uÏ. vody
R
= Plynulá regulace v˘konu
18-3 = 18 kW
24-3 = 24 kW
-3
= ÿídící elektronika s multifunkãním displejem
K
= Pfiipojení ke komínu
E
= Automatické zapalování
21/23 = Zemní plyn
31
= Propan -butan
Typové oznaãení je doplnûno znakem druhu plynu.
Je tím urãena skupina plynÛ podle DVGW G 260.
Oznaãení
Wobbe index
Skupina plynÛ
23
9,4 kWh/m3
zemní plyn a
naftové plyny
skupiny H
31
12,8 kWh/kg
propan/butan
2.3
Funkãní schéma
obr. 2
CERASTAR kombi ZWR (zemní plyn a propan - butan)
obr. 3
CERASTAR ZR
4 697 CZ
5
obr. 4
3
4
6
6.1
6.3
7
8.1
9
11
12
13
14
15
16
18
20
26
27
29
30
32
33
34
35
36
39
43
44
45
46
47
48
52
6
CERASTAR ZR pfiestavûn na ZSR s pfiíslu‰enstvím 442 (zemní plyn a propan - butan)
hrdlo pro mÏfiení tlaku na tryskách
Ovládací skfiíÀ
Pojistn˘ termostat na v˘mÏníku
âidla hlídaãe odtahu spalin
NTC ãidlo pro teplou uÏitnou vodu
Hrdlo pro mÏfiení vstupního tlaku
Manometr
Pojistn˘ termostat na v˘stupu topné vody
Trubka ochozu
Funkãní ochoz
MontáÏní pfiipojovací li‰ta
Nálevka pfiepadu
Membránov˘ pojistn˘ ventil
Impulsní trubka
ObÏhové ãerpadlo s odluãovaãem vzduchu
Membránová expanzní nádoba
Ventil pro plnÏní dusíku
Automatick˘ odvzdu‰Àovací ventil
Trysky hofiáku
Hofiák
Hlídací elektroda
Zapalovací elektrody
Okruh pro teplou uÏitkovou vodu (ZWR)
V˘mÏníkov˘ blok pro topnou a uÏitkovou vodu
âidlo teploty topné vody
Pfieru‰ovaã tahu
V˘stup topné vody
V˘stup teplé uÏitkové vody (ZWR)
Pfiívod plynu
Pfiívod studené uÏitkové vody (ZWR)
Pfiívod vratné vody (ZWR)
Odtok
Magnetick˘ ventil 1
4 697 CZ
52.1
53
55
57
61
63
64
68
69
71
72
80
82
83
84
85
86
87
90
91
93
94
95
96
97
99
317
Magnetick˘ ventil 2
Regulátor tlaku plynu
Sítko
Talífi hlavního ventilu
Knoflík pro odblokování poruchy
Sefiizovací ‰roub pro max. mnoÏství plynu
Sefiizovací ‰roub pro min. mnoÏství plynu
Magnet plynulé regulace
Ventil plynulé regulace
V˘stup topné vody pro zásobník (ZSR)
Vratná voda ze zásobníku
Dvousedlov˘ talífi ventilu (ZWR,ZSR)
Membrána hydraulického spínaãe (ZWR, ZSR)
Kotva magnetu (ZWR,ZSR)
Ovládací magnet (ZWR,ZSR)
Vahadlo (ZWR,ZSR)
Talífi ovládacího ventilu (ZWR,ZSR)
Pfiepou‰tÏcí kanálek (ZWR,ZSR)
Venturi (ZWR)
Pojistn˘ pfietlakov˘ ventil (ZWR)
Regulátor mnoÏství vody (ZWR)
Membrána armatury uÏitkové vody (ZWR)
Zdvihátko se spínací vaãkou (ZWR)
Mikrospínaã (ZWR)
Voliã mnoÏství vody (ZWR)
Propojovací trubka (ZR)
Digitální indikátor
2.4
Elektrické propojení
obr. 5
4.1
6
6.1
6.3
9
18
32
33
36
49
52
52.1
56
61
68
84
96
135
136
151
153
155
161
Startovací transformátor
Pojistn˘ termostat na v˘mÏníku
âidlo hlídaãe odtahu spalin
NTC ãidlo pro teplou uÏitnou vodu
Poj. termostat na v˘stupu topné vody
ObÏhové ãerpadlo
Ionizaãní elektroda
Zapalovací elektroda
âidlo teploty topné vody
Pfiepínaã provozu
Magnetick˘ ventil 1
Magnetick˘ ventil 2
Plynová armatura CE 426 pro zemní plyn a
propan - butan
Knoflík pro odblokování poruchy
Regulaãní elmagnet. ventil
Hydraulick˘ spínaã (ZWR,ZSR)
Mikrospínaã (ZWR)
Hlavní spínaã
Regulátor teploty topné vody
Pojistka 2,5 A T, 230 V AC
Transformátor
Pfiepínaã provozu ãerpadla
Propojovací mÛstek
300
310
311
312
313
314
315
317
318
319
325
326
327
328
329
Kódová zástrãka
Regulátor teploty uÏitkové vody
Potenciometr pro nastavení topného v˘konu
Pojistka 1,6 A T
Pojistka 0,5 A T
Konektorová li‰ta pro vestavn˘ regulátor
Svorkovnice pro regulátor
Vícefunkãní displej
Konektorová li‰ta pro spínací hodiny
Svorkovnice pro zásobník teplé vody
Spojovací deska síÛové ãásti
Základní spojová deska
Spojová deska ovládací ãásti
Svorkovnice AC 230V
Konektorová li‰ta LSM
4 697 CZ
7
3
Technické údaje
Typ pfiístroje
Jmenovit˘ tepeln˘ v˘kon
Jmenovit˘ tepeln˘ v˘kon
Nejmen‰í tepeln˘ v˘kon
Nejmen‰í tepeln˘ v˘kon
Nastaviteln˘ topn˘ v˘kon
V˘kon pro uÏitkovou vodu
Jmenovit˘ obsah uÏitk. voda/topná voda
Jednotky
kW
kW
kW
kW
kW
kW
I
ZR, ZWR 18...
18,2*
20,9
9,1
10,4
10,9-18,2*
18,2*
0,5/1,2
ZR, ZWR 24...
24,0*
27,3
10,9
12,5
10,9-24,0*
24,0*
0,6/1,3
Pfiípojné mnoÏství plynu
Zemní plyn (HUB = 9,4 kWh/m3)
Kapaln˘ plyn (HU = 12,8 kWh/kg)
m3/h
kg /h
2,2
1,6
3,0
2,2
mbar
mbar
l/h
18
50/30
780
18
50/30
1060
bar
°C
0,27
90
3,0
0,27
90
3,0
Obecné údaje
Hmotnost
NapÏtí sítÏ
Kmitoãet
El. pfiíkon
ChránÏní
kg
V-AC
Hz
W
IP
54/50
230
50
120
x4D
54/50
230
50
120
x4D
Hodnoty spalin
Potfiebn˘ komínov˘ tah
Hmotnost proudu spalin*
V˘stupní teplota spalin*
NOx
CO
mbar
kg/h
°C
mg/m3
%
0,0015
43
140
195
0,002
0,015
61
140
195
0,002
Kombi ZWR
Nastavené mnoÏství teplé uÏitkové vody
Max. nastavitelné mnoÏství uÏitkové vody
nastavitelná v˘stupní teplota vody
Max. pfiístupn˘ tlak uÏitkové vody
Min. potfiebn˘ tlak vody
l/m
l/m
°C
bar
bar
2,0/5,5
10,5
40-60
12
0,2
3-8
14
40-60
12
0,2
Nejmen‰í dyn. vstupní tlak plynu
Zemní plyn "23"
Kapaln˘ plyn "31" a "32"
Max. dopravní v˘kon pfii t=20°C
Zb˘vající dopravní v˘‰ka pro topn˘
systém vztaÏ na max. dopravní v˘kon
Max. teplota topné vody
Pfiípustn˘ provozní pfietlak
Membránov˘ expanzní nádoba
Plnící tlak (dusík)
Celkov˘ obsah
*) Pro propan platí hodnoty sníÏené o 12%
Pfiístroje byly odzkou‰eny DVGW a VDE a jsou schváleny Strojírensk˘m zku‰ebním ústavem v BrnÏ
Typové oznaãení pfiístroje je doplnÏno dvojmístn˘m ãíslem, které udává skupinu plynu podle
DVGW - Arbeitsblatt G260. Hodnoty pro tekut˘ plyn jsou o 15% niωí.
Oznaãení
Wobbe-Index (kWh/m3)
Skupina plynu
23
12,8 aÏ 15,7
Zemní a ropné plyny - skupina H
31
22,6 aÏ 25,6
Propan - butan
32
22,6
Propan (platí pro Rakousko)
8
4 697 CZ
4
Místo instalace
Pfii volbû umístûní pfiístroje je nutno dbát na
pfiíslu‰né pfiedpisy, vyhlá‰ky a normy platné v âR a
je doporuãeno se o montáÏi kotle a jeho umístûní
nejprve poradit s odborn˘m servisním místem
JUNKERS. Související normy jsou uvedeny v
odstavci 5. Zejména je nutno pfii volbû umístûní kotle
dodrÏet základní pravidla pro dostateãn˘ pfiívod
vzduchu a to i v pfiípadû, Ïe dojde k dodateãné
montáÏi izolací oken nebo dvefií. RovnûÏ je nutno
zachovat minimální boãní odstupy - dle obr. 3, z
dÛvodu servisního pfiístupu k boãním dílÛm kotle.
Shora uvedené zapojení není nutné, má-li prostor
instalace ventilaãní zafiízení obdobné jako v
kotelnách.
Pokud je kotel v uzavfieném prostoru (napfi. ve
skfiíni, odstaveném prostoru), pak musí b˘t zaji‰tûn
pfiívod vzduchu vûtracími otvory o celkové plo‰e
min. 600 cm2.
Odtah spalin
V‰echny nástûnné kotle musí b˘t pevnû a tûsnû napojeny na trubici odvodu spalin. Ta je zhotovena z
ocelového plechu s povrchovou úpravou nebo
nerezové oceli. Pfii jejím umístûní respektujte
obrázek 3. Zpûtn˘ tah spalin do místnosti je hlídán
spalinov˘m ãidlem.
5
obr. 6
Pfied instalací závûsného kotle je tfieba získat
souhlasné stanovisko plynárenského podniku.
Instalace, plynové i vodní napojení kotle, uvedení
do provozu jakoÏ i silno-proudé napojení smí
provádût pouze odborn˘ podnik pfiíslu‰ného oboru.
Spoleãné umístûní odvûtracího ventilátoru (napfi.
digestofi, su‰iãka, klimatizace) a kotle do jedné
místnosti je moÏné pouze s pouÏitím modulu LSM 4.
Pfiipojení kotle na rozvod kapalného plynu
Umístûní elmag. ventilu
obr. 7
1
domovní pfiipojovací skfiíÀ
Podle âSN 38 6460 lze provozovat plynov˘ kotel na
kapaln˘ plyn v prostorách pod terénem, je-li
zabránûno pfiívodu plynu pfii vypnutí plynového
spotfiebiãe elmagnetick˘m ventilem. V takov˘ch
zafiízeních je tfieba pouÏít ventilátorov˘ modul LSM 4.
Související pfiedpisy a normy
Pfii plánování a instalaci topné soustavy je nutno
dodrÏet v‰echny normy a pfiedpisy pro zapojení
plynov˘ch spotfiebiãÛ, pitné vody, elektrick˘ch
zafiízení a pfiipojení na komín platné v âR.
Pfiístroje jsou konstruovány jako zdroj tepla a jsou
urãeny v˘hradnû pro pfiipojení na teplovodní topn˘
okruh a pro pfiipojení na rozvod teplé uÏitné vody pfii
dodrÏení parametrÛ dle údajÛ v tabulce technick˘ch
hodnot.
Pfiístroj nesmí b˘t vyuÏit jako zdroj tepla k ohfievu
roztokÛ jin˘ch neÏ voda nebo smûs vody a
protizámrzového prostfiedku a rovnûÏ nesmí b˘t
pfiístroj provozován jako zdroj páry.
Pfiístroj nesmí b˘t konstrukãnû upravován. Nesmí
b˘t mûnûno vnitfiní elektrotechnické ovládání a
automatika. Nesmí b˘t mûnûny a vyfiazovány
pojistné a zabezpeãovací prvky.
Instalaãní podmínky pro plynového kotle s
v˘konem do 50 kW
Pfii instalaci a pouÏívání plynového spotfiebiãe musí
b˘t dodrÏeny v‰echny pfiedpisy âSN 0601008 ãl.
21, zejména:
• Plynov˘ spotfiebiã obsluhujte dle pokynÛ v
návodu k obsluze.
• Obsluhu plynového spotfiebiãe smí provádût
pouze dospûlé osoby.
• Plynov˘ spotfiebiã smí b˘t bezpeãnû pouÏíván v
prostfiedí s vnûj‰ími vlivy normálními ve smyslu
âSN 33 2000-5 a âSN 33 2000-3. Za okolností
vedoucích k nebezpeãí pfiechodného vzniku
nebezpeãí poÏáru nebo v˘buchu (napfi. lepení
linolea, PVC apod.), musí b˘t plynov˘ spotfiebiã
vãas pfied vznikem nebezpeãí vyfiazen z provozu.
• Pfiipojení plynového spotfiebiãe ke komínovému
sopouchu smí b˘t provedeno jen se souhlasem
kominického podniku dle âSN 73 4201 a
âSN 73 4210.
• Pfied montáÏí plynového spotfiebiãe musí mít
uÏivatel od plynárny povolení k pfiipojení
plynového spotfiebiãe na plynovou pfiípojku.
• Pfiipojení plynového spotfiebiãe na komín, plyn a
el. síÈ smí provádût jen odborn˘ instalaãní závod.
4 697 CZ
9
• Plynov˘ spotfiebiã je nutno umístit tak, aby visel
pevnû na nehofilavém podkladu, pfiesahujícím
pÛdorys plynového spotfiebiãe nejménû o 100
mm na v‰ech stranách
• Na plynov˘ spotfiebiã a do vzdálenosti men‰í, neÏ
bezpeãná vzdálenost od nûho, nesmûjí b˘t
kladeny pfiedmûty z hofilav˘ch hmot.
• Kotel je zakázáno instalovat v zónách 0, a 1 koupelen, sprch a um˘váren (âSN 33 2135, ãást 1 nová âSN 33 2000 - 7 - 701.
• Dle âSN 33 2000 - 7 - 701 musí b˘t napájecí
obvody kotle v koupelnû vybaveny doplÀkov˘m
ochrann˘m proudov˘m chrániãem se jmenovit˘m
vybavovacím proudem do 30 mA.
Související normy
âSN 07 0240
âSN 06 1008
âSN 06 0310
âSN 06 0830
âSN 38 6441
âSN 73 4201
âSN 73 4210
âSN 33 2180
âSN 38 6460
âSN 33 2135
ãást 1
âSN 33 2000 - 7 - 701
âSN 33 2000 - 3
10
4 697 CZ
Teplovodní a parní kotle
PoÏární bezpeãnost
lokálních spotfiebiãÛ a
zdrojÛ tepla
Ústfiední vytápûní.
Projektování a montáÏ
Zabezpeãovací zafiízení
pro ústfiední vytápûní a
ohfiívání uÏitkové vody
Odbûrní plynová zafiízení
na svítiplyn na zemní plyn
v budovách
Navrhování komínÛ a
koufiovodÛ
Provádûní komínÛ a
koufiovodÛ a pfiipojování
spotfiebiãÛ paliv
Pfiipojování elektrick˘ch
pfiístrojÛ a spotfiebiãÛ
Pfiedpisy pro instalaci a
rozvod propan - butanu v
obytn˘ch budovách
Vnitfiní elektrické rozvody
v ednoúãelov˘ch
zafiízeních, objektech a
místnostech. Elektrická
zafiízení v koupelnách,
um˘várnách a sprchách
Elektrická zafiízení
âást 7: Zafiízení jednoúãelová ve zvlá‰tních
objektech
Oddíl 701:Prostory s
vanou nebo sprchou a
um˘vacím prostorem
Elektrická zafiízení
âást 3:Stanovení
základních charakteristik
âSN 33 2000 - 5 -51
Elektrická zafiízení
âást 5: V˘bûr a stavba
ele- ktrick˘ch zafiízení
Kapitola 51: V‰eobecné
pfiedpisy
âSN 32 2000 - 4 - 41
Elektrická zafiízení
âást 4:Bezpeãnost
Kapitola 41:Ochrana pfied
úrazem elektrick˘m
proudem
âeské technické normy vztahující se k nafiízení
vlády ã. 177/1997 Sb., kter˘mi se stanoví
technické poÏadavky na spotfiebiãe plynn˘ch
paliv:
âSN EN 549
PryÏové materiály pro tûsnûní a
membrány pro spotfiebiãe
plynn˘ch paliv a zafiízení pro
plynná paliva
âSN EN 437
Zku‰ební plyny.Zku‰ební
pfietlaky. Kategorie spotfiebiãÛ.
âSN EN 449
Spotfiebiãe spalující zkapalnûné
uhlovodíkové plyny. Spotfiebiãe k
vytápûní pro domácnost bez
pfiipojení ke koufiovodu (vãetnû
spotfiebiãÛ s difúzním
katalytick˘m spalováním).
âSN EN 298
Automatiky hofiákÛ a spotfiebiãÛ
plynn˘ch paliv s ventilátorem a
bez ventilátoru
âSN EHN 126
Vícefunkãní regulátory pro
spotfiebiãe plynn˘ch paliv
âSN EN 625
Kotle pro ústfiední vytápûní.
Zvlá‰tní poÏadavky na funkci
ohfievu vody kombinovan˘ch
kotlÛ pro domácnost o
jmenovitém tepelném pfiíkonu
nejv˘‰e 70 kW
âSN EN 297
Kotle ústfiedního topení na
plynná paliva. Provedení B11 a
B11BS s atmosférick˘mi hofiáky
se jmenovit˘m topn˘m pfiíkonem
nejv˘‰e 70 kW
âSN EN 377+ A1 Maziva pro aplikaci v pfiístrojích
a zafiízeních pouÏívajících
hofilavé plyny kromû tûch, které
jsou urãeny pro pouÏití v
prÛmyslové v˘robû
6
Instalace
6.1
MontáÏ a demontáÏ kotle
• Po vybalení kotle papírov˘ obal a ostatní
transportní ochranné prvky zlikvidujte do
tfiídûného odpadu.
Pfied zapoãetím montáÏe vûnujte pozornost
zejména tûmto úkonÛm:
• Zkontrolujte, zda souhlasí typ pouÏitého plynu se
‰títkov˘m údajem kotle a zajistûte kontrolu
vstupního pfietlaku plynu v rozvodné síti.V
pfiípadû zji‰tûní odchylky informujte svÛj
plynárensk˘ závod.
• Propláchnûte topn˘ okruh obûma smûry pokud
moÏno opakovanû za úãelem odstranûní neãistot
v topném systému.
• Zadejte pfiekontrolování technického stavu
komínu va‰í kominické firmû.
• Zajistûte si tlakovou zkou‰ku pfiívodu plynu ke
kotli.
Z dÛvodu zabránûní ‰kodám na plynové armatufie je
nezbytné po tlakové zkou‰ce provést odlehãení
tlaku v potrubí je‰tû pfied otevfiením plynového
ventilu pfied kotlem.
Pro snadnou montáÏ a demontáÏ kotle po
instalaãních a stavebních úkonech a pro ochranu
vnitfiních rozvodÛ kotle se na stûnu instaluje
montáÏní deska. Pfiipojení instalaãní- ho potrubí bez
montáÏní desky je nepfiípustné.
MontáÏní pfiipojovací deska
Je poÏadována pro pfii instalaci pod omítku i nad
omítku nebo na zaãi‰tûnou stûnu .UmoÏÀuje
montáÏ kotle a jeho pfiipojení na plynové a vodní
rozvody po ukonãení stavebních a instalaãních
pracích. DodrÏením tohoto postupu se zabrání
zneãi‰tûní kotle stavebními neãisto-tami a prachem.
MontáÏní li‰ta je vybavena ‰roubením pro pfiipojení
nábûhového a vratného okruhu vody topení.
Pro pfiipojení plynu je standardnû vybavena
prÛchodkou - dvouvsuvkou o vnûj‰ím rozmûru 3/4",
pro pfiipojení na1/2" potrubí je moÏno 3/4"
prÛchodku snadno vymûnit za pfiiloÏenou 1/2"
prÛchodku, která je pfiibalena k montáÏní li‰tû.
Tûsnûní pro pfiipojovací ‰roubení jsou zavû‰ena ve
spodní ãásti vnitfiku dodaného kotle. ärouby 6x50
mm a hmoÏdiny pro upevnûní montáÏní li‰ty jsou
pfiiloÏeny v obalu montáÏní li‰ty.
Upevnûní nástûnného kotle
Pomocí pfiiloÏené montáÏní ‰ablony se vyznaãí
poloha upevÀovacích závûsn˘ch profilÛ ( pozice
320, obr. 5). Závûsné profily s ‰rouby se nalézají v
balení kotle.
Pfied zavû‰ením kotle nezapomeÀte z montáÏní
desky a z pfiípojn˘ch míst kotle odstranit tûsnící
ucpávky. Mezi pfiípojná místa vloÏte pfiíslu‰ná
tûsnûní, která jsou rovnûÏ v balení kotle.
Pfiipojení na otopn˘ okruh a na okruh TUV
Pfii rekonstrukci stávajících otevfien˘ch topn˘ch
systémÛ a samotíÏn˘ch topn˘ch systémÛ je nutné
pfiebudovat tyto systémy na uzavfiené.
K zábranû teplotních zmûn by mûla b˘t u kotle
namon-tována potrubí z kovu v délce 1 - 1,5 m. Pfii
instalaci kotle na topn˘ okruh pfiípadnû na okruh
TUV respektujte obr. 5 jakoÏ i udané svûtlosti
potrubí.
Doporuãuje se namontovat na vstupu a v˘stupu UV
okruhu kotle uzavírací kohouty pro moÏnost snaz‰í
servisní údrÏby. RovnûÏ je doporuãeno namontovat
pfied vstupem vratného okruhu do kotle filtr topné
vody. Pfii závadách vznikl˘ch prÛnikem zbytkÛ ze
sváfiení ãi kalÛ pÛvodního topení nepfiebírá
JUNKERS zodpovûdnost za vzniklé ‰kody na kotli.
Pfiívod plynu (obr. 12)
Stanovte svûtlosti potrubí podle Technick˘ch
pravidel. Pfied agregát nainstalujte plynov˘
uzavírací kohout, pfiípadnû regulaãní membránov˘
ventil. Pfied pfiipojením kotle neopomeÀte
profouknout plynové potrubí vedoucí ke kotli
krátk˘m odpu‰tûním plynu - z dÛvodu vyfouknutí
neãistot v plynovém potrubí.
Pro kapaln˘ plyn je moÏno objednat redukci R1/2"
na ERMETO 12 mm - pfiíslu‰enství ã. 252.
Z bezpeãnostních dÛvodÛ musí b˘t u kapalného
plynu zabudován regulaãní ventil pfietlaku s
elektromagnetick˘m bezpeãnostním uzavíracím
ventilem.
Plnûní a vypu‰tûní topného systému
Pro tyto operace je tfieba na vhodném a pfiístupném
místû instalovat dva plnící (vypou‰tûcí) kohouty tak,
aby bylo moÏno pfii plnûní systému sledovat pfietlak
vody v systému, a aby bylo umoÏnûno pfii
periodick˘ch kontrolách topného systému
provedení oboustranného proplachu potrubí.
Vyrovnávací nádoba
Nástûnn˘ kotel obsahuje vyrovnávací nádobu s
obsahem 11 litrÛ a s plnícím pfietlakem 0,5 bar, aby
se vyrovnaly zmûny pfietlaku pfii teplotních rozdílech
provozu kotle.
Pfiedtlak expanzní nádoby by mûl odpovídat statické
v˘‰ce topného systému.
Pfii max. teplotû topné vody 90°C a podle statické
v˘‰ky vody nad pfiístrojem je moÏno urãit maximální
obsah vody v topném systému.
Stat v˘‰ka m do
Max. obsah l
8
9
10
11
12
13
14
122 112 102
92
82
71
61
Dá se docílit kapacitního roz‰ífiení, je-li pfiedtlak
nastaven na 0,5 bar.
4 697 CZ
11
Ochrana pfie mrazem a korozí
Nástûnn˘ kotel je vybaven elektronickou ochranou
pfied zamrznutím. V trvale neobydlen˘ch domech by
se mûl aplikovat ochrann˘ prostfiedek "Antifrogen
N" nebo "Fritherm 90" v pfiídavku 30% do topné
vody. PouÏití prostfiedkÛ FRIDEX apod. je
zakázáno. Tyto prostfiedky úfii prÛchodu ãerpadlem
pûní a tím dojde k pfietopení kotle a jeho
následnému vypnutí .Tûsnící prostfiedek , kter˘ se
pfiidává do topné vody, mÛÏe, na základû
praktick˘ch zku‰eností, vést k problémÛm
(usazeniny v tepelném v˘mûníku). Z tohoto dÛvodu
jeho pouÏití nedoporuãujeme.
·kody, které vznikají pfiimí‰ením tûsnících
prostfiedkÛ do topné vody, nespadají do záruãních
závad.
Sifon pro jímání úkapÛ
Toto pfiíslu‰enství fie‰í problém zachytávání úkapÛ
pojistn˘ch ventilÛ topení a pfiívodÛ TUV.
Sifon pro jímání úkapÛ se napojuje na odpadní
potrubí. Pojistn˘ ventil, zejména pro teplou uÏitnou
vodu, pfii rázech v potrubní síti chrání kotel pfied
nepfiípustn˘mi tlakov˘mi ‰piãkami ( tyto mohou
vzniknout i pfii rychlém pfieru‰ení max. odbûru teplé
vody - napfi. pákvou baterií) a v tûchto pfiípadech
vÏdy krátce pootevfie a "ukápne". Tyto úkapy jsou
jímány do sifonu pro jímání úkapÛ a odtud odvedeny
do odpadu.
Potrubí a topná tûlesa
PouÏití pozinkovan˘ch potrubí se nedoporuãuje z
dÛvodu moÏnosti v˘vinu plynÛ v topné vodû a
následné korozi.
âerpadlo
âerpadlo má hfiídel uloÏenou v keramick˘ch
pouzdrech. Z dÛvodu moÏnosti po‰kození ãerpadla
nezapínejte ani nezkou‰ejte kotel napojen˘ na
vypu‰tûn˘ topn˘ systém.
Charakteristika obûhového ãerpadla
âerpadlo má pouze jeden stupeÀ otáãek. Na
obrázku je prÛbûh charakteristiky. V pfiípadû, Ïe
v˘tlaãná v˘‰ka nevyhovuje projektov˘m
poÏadavkÛm, obraÈte se na smluvní servis
JUNKERS.
A ãerpadlo s v˘tlaãnou v˘‰kou 6,5 m
B seriovû dodávané ãerpadlo
C ãerpadlo pro systém podlahového vytápûní
Pojistn˘ ventil
U kotlÛ typu ZW pro okruh TUV - v pfiívodu ke kotli,
je doporuãeno zafiadit pojistn˘ ventil pro ochranu
vnitfiních rozvodÛ a v˘mûníku proti pfiípadn˘m
pfietlakov˘m rázÛm (pfii pouÏití pákov˘ch baterií) a
nebo pfii neúmûrnû vysokém vstupním pfietlaku
uÏitné vody v objektu.
Odtah spalin
V‰echny nástûnné kotle musí b˘t pevnû a tûsnû
napojeny na koufiovod. Koufiovod smí b˘t proveden
pouze odborn˘m podnikem. Musí b˘t z materiálÛ a
v provedení vyhovující âSN.Motorická spalinová
klapka nemÛÏe b˘t pouÏita a nelze ji ani propojit s
fiídící deskou kotle.
Kotel je vybaven automatickou ochrannou proti
nesprávnému toku spalin. Tato pojistka nesmí b˘t
odstranûna z provozu, nesmí b˘t neodbornû
opravována, nesmí b˘t pro opravu pouÏito jin˘ch
dílÛ neÏ JUNKERS a po kaÏdé opravû musí servisní
pracovník vÏdy zkontrolovat její funkci. Pfii
zapÛsobení pojistky dojde k vypnutí kotle a indikaci
poruchy na automatu kotle. Kotel je moÏno zapnout
po prodlevû 2O min. Pokud se poruchov˘ stav
opakuje, je nutno povolat servisní sluÏbu.
Koufiovod musí b˘t po celé délce kontrolovateln˘ a
ãistiteln˘.
Paralelní spojení
Dva nebo tfii nástûnné kotle mohou pracovat
paralelnû v kaskádovém zapojení.
12
4 697 CZ
obr. 8
Zajistûte plá‰È nástûnného kotle proti sejmutí
Z dÛvodÛ bezpeãnosti pfied úrazem elektrick˘m
proudem je tfieba zajistit demontáÏ plá‰tû
nepovolan˘mi osobami. K tomu je tfieba
za‰roubovat ‰roub vlevo dole u západkové páãky.
viz obr.8.
Informujte zákazníka
Povinností odborného pracovníka pfii seznamování
uÏivatele s obsluhou je tfieba i ukázat uÏivateli
doplÀování, odvzdu‰Àování jakoÏ i kontrolu tlaku
topné vody na manometru (obr 10 - 8/1)......
Vytápûní
Tento pfiístroj mÛÏe b˘t pouÏit pro v‰echny
teplovodní topné systémy vã. podlahov˘ch. Pro
provoz pfiístroje odpadá poÏadavek na minimální
mnoÏství obûhové vody. Pfiístroje pracují velmi
hospodárnû s termostaty s plynulou regulací
v˘konu fiady T..21.
V místnosti, kde je instalován prostorov˘
regulátor, nesmí b˘t pouÏity radiátorové
termostatické ventily.
Pfiístroj je vybaven v‰emi zabezpeãovacími a
regulaãními prvky. Aby nedocházelo k odstavení
kotle z provozu pojistn˘m termostatem pfii vy‰‰í
teplotû vody, zapfiíãinûné nepfiízniv˘mi provozními
podmínkami, je kotel opatfien hlídaãem teploty na
v˘stupu, kter˘ ovládá regulaãní fiadu. Automatick˘
odluãovaã vzduchu a odvzdu‰Àovací ventil
zjednodu‰ují uvedení pfiístroje do provozu.
Otevfiené topné soustavy
Pro tyto soustavy se musejí pfiestavût na uzavfiené
topné soustavy. U samotíÏn˘ch topn˘ch soustav je
tfieba napojit kotel pfies hydraulickou v˘hybku na
existující potrubní síÈ.
U kombinovaného kotle ZWR lze nastavit v˘tokovou
teplotu vody teplotním regulátorem uÏitkové vody na
40 - 60 °C.
MnoÏství uÏitkové vody je ze závodu nastaveno u
ZWR 18 na 5,5 l/min a u ZWR 24 na 7,2 l/min.
Pfiíslu‰enstvím ã. 521 (7 719 001 054) lze nastavit
mnoÏství uÏitkové vody u ZWR 18 na max. 10,5
l/min a ZWR 24 max. 12,5 l/min. Tím se sníÏí teplota
odebírané teplé vody. Spojitû pracující regulace se
automaticky pfiizpÛsobí potfiebû odebírané vody.
Lze pfiipojit jak mísící baterie, tak i jednopákové
armatury. Pro velk˘ odbûr vody lze pfiebudovat ZR
agregáty na pfiipojení zásobníkového ohfiíváku
pomocí pfiíslu‰enství ã. 442 a kombinovat je s
nepfiímo vytápûn˘mi zásobníkov˘mi ohfiíváky ST...,
SK ... a SO ...
Podlahové vytápûní
Pro tento úãel nasazení kotle viz podklad JUNKERS
SK - 1 10.201.
Studená a teplá voda (ZWR)
Respektujte platné pfiedpisy
Pfii pouÏití rozvodu pomocí plastov˘ch trubek je
tfieba pfied a za napojením kotle instalovat
kovové potrubí v délce 1,5 m. Pfii instalaci pod
omítkou se uskuteãÀuje napojení studené vody
nároÏním ventilem R1/2 (v pfiíslu‰enství ), pfiipojení
teplé vody kolenovit˘m napojením R1/2 ( v
pfiíslu‰enství ) rovnûÏ pfies napojení mûdûnou
trubkou. Pfiipojovací rozmûry montáÏní ‰ablony
otvory "K" a "W" jsou k tomu pfiizpÛsobeny.
Pro instalaci "na omítku" je k dodání prÛchozí
ventil R1/2 (v pfiíslu‰enství) a pfiipojovací ‰roubení
(v pfiíslu‰enství) R1/2.
obor pÛsobnosti
obor pÛsobnosti
prÛtokové mnoÏství [I/min]
obr. 9a ZWR 18
Pfii závadách vznikl˘ch nedodrÏením tohoto
instalaãního návodu nelze uplatÀovat nátok na
garanãní opravy.
prÛtokové mnoÏství [I/min]
obr. 9b
ZWR 24
4 697 CZ
13
6.2
Elektrické pfiipojení
obr. 10
D:ZR, ZWR, ZSR 18 ... = 110
D:ZR, ZWR, ZSR 24 ... = 130
MontáÏní pfiipojovací li‰ta – stav pfii dodání
obr. 11
Legenda k obrázÛm 10 a 11
13
MonráÏní pfiipojovací li‰ta
38
Zafiízení pro napou‰tÏní (pouze Rakousko)
43
V˘stup topné vody
47
Vstup vratné vody
101 Plá‰Û pfiístroje
102 Kontrolní otvor
103 Ovládací panel
112 Pfiipojovací vsuvka R 3/4 pro plyn
113 Pfiechodka R 1/2 na Ermeto (pfiíslu‰.)
14
4 697 CZ
114
115
120
122
Pfiipojovací vsuvka R 1/2 pro studenou a
teplou uÏitkovou vodu (ZWR ev. Pfiestavbová
sada ZR na ZSR1))
Pfiipojovací vsuvka R 1/2 pro plyn (pfiiloÏena)
ZávÏsná oka
MontáÏní ‰ablona
1) dal‰í podrobnosti pro pfiestavbovou sadu 7 719 000
773 event. pfiíslu‰enství ã. 442 pro pfiestavbu ZR...
na ZSR... viz pokyny 6 720 602
MontáÏní pfiipojovací li‰ta - kompletnÏ namontována
obr. 12
obr. 13
leganda k obrázkÛm 12 a 13
14
Sifónov˘ odpad s trycht˘fiem
15
Membránov˘ pojistn˘ ventil na pfiístroji
15/1 Trubka pojistného ventilu
170 Uzavírací kohouty (zopná a zpÏtná
voda,rohové provedení)
171 Tvarovka pro pfiipojení teplé uÏitkové vody
ZWR, ev. topná voda pro zásobník u ZSR
172 Plynov˘ kohout ev. membránov˘ ventil
173 Rohov˘ ventil pro pfiipojení studené uÏ. vody
ZWR, ev. zpÏtná voda pro zásobník u ZSR
174 Vypou‰tÏcí ventil
4 697 CZ
15
6.3
Elektrické pfiipojení
Regulaãní, ovládací a pojistná zafiízení jsou hotovû
propojená a odzkou‰ená. Provede se pouze
pfiipojení elektrické sítû AC 230V 50Hz.
Pfiipojení k síti
Propojení a instalaãní práce a jejich bezpeãnost se
provádí v souladu s platn˘mi âSN.Pfiipojení na síÈ
se uskuteãní pevn˘m pfiívodem opatfien˘m hlavním
dvoupólov˘m spínaãem, jehoÏ rozpojené kontakty
jsou vzdáleny minimálnû 3 mm. Fázov˘ vodiã se
pfiipojuje na svorku L, nulov˘ vodiã na svorku N a
ochrann˘ vodiã (zelenoÏlut˘) na svorku oznaãenou
symbolem uzemnûní. Pokud se pro síÈové pfiipojení
poiÏije kabel se zástrãkou, je nutné dodrÏet zásadu
umístûní (pfii pohledu zepfiedu od kolíkÛ) fázového
kabelu na prav˘ kolík, nulov˘ vodiã na lev˘ a
ochrann˘ kolík. Souãasnû se doporuãuje provést
kontrolu rozvodu v zásuvce.( Fáze vlevo, nulov˘
vodiã vpravo a ochrann˘ vodiã na ochranné svorce.
Ochrann˘ vodiã nesmí b˘t pfieru‰en˘.)Poloha
kabelového pfiívodu sítû a regulátoru je ‰edû
vyznaãena na obr. 14.
V Ïádném pfiípadû nesmí b˘t kotel pfiipojen na
rozdvojku a prodluÏovací kabel!
Pfii prÛchodu kabelÛ do skfiínû el. pfiipojení nevolte
vût‰í otvor kabelov˘ch prÛchodek, jinak nedocílíte
druh krytí IP pro stfiíkající vodu.
Práce provádûjte vÏdy pfii odpojeném napûtí.
Pfiívodní kabely napájení a regulace, vedené pod
omítkou, vyústûte v prostoru dle obr.11(tmavû
vy‰rafované pole)
Pfiipojení kotle CERASTAR k sítí 230 V AC
ZR/ZWR/ZSR 24...11/14
ZR/ZWR/ZSR 18/24...
x1
116
105
x2
301
290
x3
906
895
Pfii práci na elektrické ãásti musí b˘t pfiívod
zásadnû bez napûtí
– Sejmout kryt pfiístroje.
– Sejmout prÛhledn˘ kryt elektr. Skfiínû.
– Pfiipojovací kabel prostrãit prÛchodkou a zajistit
pfiíchytkou
– Pfiipojovací kabel zapojit do svorek L, N, a
uzemnûní œ(viz obr. 15).
obr. 15
155 Pfiepínaã chodu ãerpadla
161 MÛstek 8,9
Pfiipojení pfiíslu‰enství s konektory
obr. 16
obr. 14 VyústÏní kabelÛ
16
4 697 CZ
– stisknûte v˘stupky (g) a vyjmûte kryt (f)
– vyjmûte záslepku kabelové prÛchodky (h)
– vloÏte kabel do prÛchodky a zasuÀte konektor dle
obr. 17.
– zavûste zpût kryt a uzavfiete jej
Pfiipojení blokovacího spínaãe 24 V DC u ZR ...
• Vyjmout mÛstek 161 ze svorek 8 - 9.
• Spínaã pfiipojit na svorky 8 a 9 podle obr. 18
obr. 17
303 Konektor pro pfiipojení NTC ãidla TUV nebo
zásobníku TUV
314 Konektor pro vestavn˘ regulátor 24 V DC
318 Konektor pro spínací hodiny 24 V DC
329 Konektor pro LSM 24 V DC
Pfiipojení pfiíslu‰enství do svorkovnice
– Pfiipojení nepfiímoohfievného zásobníku
JUNKERS s ãidlem NTC (není pouÏito sady SE 6)
ZasuÀte konektor od ãidla zásobníku na pozici
303, dle obr. 17.
obr. 20 Blokovací spínaã
Dal‰í podrobnosti viz pfiíslu‰n˘ instalaãní návod.
Pfiipojení teplotního omezovaãe (B2) v
jedno-okruhovém topném systému bez
pouÏití zásobníku TUV
Pfiipojení regulace vytápûní 24 V DC
Pfiístroj mÛÏe b˘t provozován pouze s originální
regulací firmy JUNKERS.Prostorov˘ regulátor
teploty se zapojí do svorek ã. 1, 2 a 4, regulátor podle
venkovní teploty do svorek 1,2,3 a 4, viz obr. 18
obr. 18 Prostorov˘ regulátor teploty
Pfiipojení nepfiímo ohfiívaného zásobníku na
kotel s pfiipojovacím napûtím 24 V DC,
pfiestavûn˘ s pouÏitím pfiíslu‰enství ã. 442
pfiipojení na svorky 7,8 a 9 podle obr. 19
obr. 21
ZpÛsob spínání chodu ãerpadla pfii vytápûní
Pfiístroje jsou ze závodu dodávány s pfiepínaãem v
poloze II (obr. 15). Pfiepínaãem 155 mÛÏeme zvolit
jin˘ zpÛsob provozu.Pfii pfiipojení ekvitermní regulace,
nebo vestavbû regulaãního modulu TA 210E musí b˘t
pfiepnut reÏim chodu ãerpadla do polohy III.
ZpÛsob I
PouÏívá se u topn˘ch systémÛ bez regulace (podle
platn˘ch pfiedpisÛ není pfiípustné). âerpadlo je
spínáno regulátorem teploty topné vody (136).
ZpÛsob II
Regulátor teploty topné vody spíná pouze plyn.
Externí regulátor spíná plyn a ãerpadlo. âerpadlo je
vypínáno aÏ po max. 3 minutového dobûhu.
obr. 19 Zásobník
Zásobníky cizí v˘roby nebo ev. pouÏité spínací relé
musí b˘t vybaveny pozlacen˘mi kontakty. Zapojí se
do svorek 7,8, a 9. Alternativnû mÛÏe b˘t pouÏit
zásobníkov˘ termostat s pfiepínacími kontakty.
ZpÛsob III
âerpadlo bûÏí stále. Pfii kombinaci regulace podle
venkovní teploty, pfiístroje ZR ..., a nepfiímo
ohfiívaného zásobníku je tento zpÛsob provozu
nutn˘, aby nedocházelo k nekontrolovanému
ohfiívání zásobníku.
4 697 CZ
17
7
Pfiíprava k provozu
obr. 22
8/1
14
15
15/1
49
61
102
132
135
136
170
171
172
173
310
317
18
Manometr
Sifónov˘ odpad s trycht˘fiem
Membránov˘ pojistn˘ ventil
V˘toková trubka pojistného ventilu
Pfiepínaã provozu
Odblokovací tlaãítko
Kontrolní otvor
Kryt
Hlavní spínaã
Regulátor topné vody
Uzavírací kohouty pro topnou a zpÏtnou vodu
Tvarovka pro pfiipojení teplé uÏitkové vody u
ZWR, ev. topné vody pro zásobník u ZSR
Plynov˘ kohout
Rohov˘ ventil pro pfiipojení studené uÏit. Vody
u ZWR, ev. zpÏtné vody pro zásobník u ZSR
Regulátor teploty teplé uÏ. Vidy u ZWR
Digitální indikace chyb
4 697 CZ
• nastavte velikost pfietlaku u expanzní nádoby
• propláchnûte kompletní topné zafiízení bez kotle
• uvolnûte uzavírací ‰roub automatického
odvzdu‰Àovaãe o cca tfii závity za úãelem plnûní
(obr. 2, 3 a 4, pol. 27), ãímÏ zmizí nashromáÏdûn˘
vzduch
• otevfiete topná tûlesa
• naplÀte topnou soustavou na tlak 1,5 bar
• odvzdu‰nûte topná tûlesa. Ventil uzavfiete tehdy,
vytéká-li je‰tû voda
• naplÀte okruh teplé uÏitkové vody
• odzkou‰ejte kotel na tûsnost
• naplÀte topnou soustavu tlakem o 0,2 bar vût‰ím,
neÏ je pfietlak membránové expanzní nádoby
• roztopte v pfiimûfieném ãase topnou soustavu na
nejvy‰‰í teplotu nábûhového okruhu
• nechte ochladit topnou vodu na 50°C a pfiípadnû
ji doplÀte. Plnící hadici pfied tím naplÀte vodou
• odejmûte plnící hadici
• uzavfiete uzavírací ‰roub automatického
odvzdu‰Àovaãe
8
Uvedení do provozu pfiístroje ZR
Pfiíprava teplé uÏitné vody
Zapnutí
Otevfiít plynov˘ kohout.
obr. 26
obr. 23
Hlavní spínaã pfiepnout do polohy:
II zima:
na displeji se objeví postupnû hlá‰ení P1, P2, P3,
P4, A P5, pak okamÏitá teplota topné vody.
Vytápûní a teplá uÏitková voda (ZSR) jsou zapnuty.
I léto:
na displeji se objeví postupnû hlá‰ení P1,P2, P3 a
P4, pak okamÏitá teplota topné vody. U pfiístrojÛ
ZSR je zapnuta pouze funkce pro teplou uÏitkovou
vodu. Vytápûní je vypnuto. Napájecí napûtí pro
spínací hodiny je zachováno.
Topn˘ ReÏim
U pfiístrojÛ ZSR lze mûnit nastavení teploty uÏitkové
vody v rozmezí cca 10 °C aÏ 70 °C. V˘stupní teplota
uÏitkové vody se na displeji neukáÏe, lze ji
kontrolovat na teplomûru zásobníku
Vypnutí pfiístroje
obr. 27
Hlavní spínaã pfiepnout do polohy 0. Spínací hodiny
regulátoru zÛstanou po uplynutí cca 70 hodin stát.
Zálohovan˘ chod u spínacích hodin EU2D ãiní cca
16 hodin.
Porucha
obr. 24
Regulátor teploty topné vody nastavit na prav˘
doraz. Pfii poÏadavku na teplo stoupne na displeji
teplota napfi. na 35 °C.
obr. 28
20°C
15
10
25
30
Aus
4 377-32.1 R
obr. 25
Prostorov˘ regulátor nastavit na poÏadovanou
teplotu.
Pfiístroj CERASTAR je vybaven hlídaãem odtahu
spalin. Pfii úniku spalin do prostoru vypne hlídaã
spalin pfiístroj. Na displeji se ukáÏe hlá‰ení poruchy
A4. Po uplynutí cca 20 min. se pfiístroj opût
samoãinnû zapne.
Pfii ãastûj‰ím v˘skytu tohoto vypínání je nutno
objednat servisní sluÏbu, která provede kontrolu
pfiístroje a odtahu spalin.
V pfiípadû , Ïe hlá‰ení poruch bliká, stisknout
odblokovací tlaãítko. U poruchy A9 pfiepnout hlavní
spínaã z polohy I do polohy II a zpátky do polohy I , ev.
z polohy II do polohy I a zpátky do polohy II. Pfii
v˘skytu poruchy, kterou nelze odstranit tlaãítkem
odblokování, je nutno zavolat servisní sluÏbu a
oznámit ãíslo hlá‰ené poruchy.
4 697 CZ
19
8.1
Uvedení do provozu pfiístroje ZWR
Zapnutí
Otevfiít plynov˘ kohout a ventil pfiívodu studené vody.
20°C
15
10
25
30
Aus
4 377-32.1 R
obr. 31
Prostorov˘ regulátor nastavit na poÏadovanou
teplotu.
obr. 29
Hlavní spínaã pfiepnout do polohy
COM - Komfortní provoz pfiípravy TUV
Na displeji se zobrazí postupnû P1,P2,P3,P4,P5 a
poté HC (High Comfort).
Pfii provozu COM - Komfortní provoz pfiípravy TUV
je ve vnitfiním okruhu ohfievu TUV stále udrÏována
pfiedvolená teplota dle nastavení regulátorem (310).
Pfiedehfiev zaji‰Èuje minimální ãas prodlevy ohfievu (
nûkolik vtefiin) pfii dodávce TUV. âasové intervaly
vnitfiního ohfievu v pfiípadû, Ïe není dlouhodobû odbûr
TUV jsou v závislosti na teplotních podmínkách
kotelny a na proudûní vzduchu v kotelnû.
Hlavní spínaã pfiepnout do polohy
ECO - úsporn˘ provoz pfiípravy TUV
Na displeji se zobrazí postupnû P1,P2,P3,P4,P5 a
poté momentální teplota vody v topném okruhu.
V tomto reÏimu spíná kotel teprve pfii okamÏitém
poÏadavku na dodávku tepla, teplé vody. V této
pozici lze vyuÏít funkce jednorázového vnitfiního
pfiedehfievu teplé uÏitkové vody. Tuto funkci lze
aktivovat krátk˘m odpu‰tûním teplé uÏitkové vody z
odbûrného místa. Po tomto rázu se automaticky
aktivuje vnitfiní pfiedehfiev TUV na nastavenou
hodnotu regulátoru (310). Po cca 2 minutách je
moÏno odebírat TUV s minimální prodlevou ohfievu
TUV o poÏadované teplotû.
obr. 30
Regulátor teploty topné vody nastavit na prav˘
doraz. Pfii poÏadavku na teplo stoupne na displeji
teplota napfi. na 35 °C.
Pfiíprava teplé uÏitkové vody
obr. 32
U pfiístrojÛ ZWR lze mûnit nastavení teploty
uÏitkové vody v rozmezí cca 40 °C aÏ 60 °C.
V˘stupní teplota uÏitkové vody se na displeji
neukáÏe, lze ji kontrolovat na teplomûru zásobníku
Letní provoz
obr. 33
V tomto reÏimu je topení vypnuto, pfiíprava TUV je
zapnuta. Je-li hlavní spínaã v poloze COM, svítí na
displeji HC (High comfort). Je-li hlavní spínaã v
poloze ECO, svítí na displeji SU (SUMMER ).
Vypnutí pfiístroje
obr. 34
Hlavní spínaã pfiepnout do polohy 0. Spínací hodiny
regulátoru zÛstanou po uplynutí cca 70 hodin stát.
Zálohovan˘ chod u spínacích hodin EU2D ãiní cca
16 hodin
Porucha pfiístroje
Postup je shodn˘ jako u typu ZR/ZSR (strana 19)
20
4 697 CZ
9
Nastavení plynu
4223-37.1/O
obr. 35 Plynová armatura CE 426 pro zemní
plyn a propan - butan
3
7
49
61
63
64
64/1
65
136
Hrdlo pro mÏfiení tlaku na tryskách
Hrdlo pro mÏfiení vstupního tlaku
Pfiepínaã provozu
Tlaãítko odblokování
StavÏcí ‰roub pro max. mnoÏství plynu
StavÏcí ‰roub pro min. mnoÏství plynu
VnÏj‰í stav. ·roub pro min. mnoÏství plynu
Krytka
Regulátor teploty topné vody
Pfiístroje JUNKERS jsou sefiízeny
Pfii v˘robû na druh plynu , kter˘ je udán na typovém
‰títku. Pro jin˘ druh plynu je nutno pfiístroj upravit
podle Pfiestavba na jin˘ druh plynu“ str. 24.
Zkontrolovat, zda nastavení souhlasí, provést
funkãní zkou‰ku. Pro nastavení je moÏno pouÏít
metodu sefiízení podle tlaku plynu na tryskách nebo
podle prÛtoku plynu odeãtením na plynomûru.
Vzhledem k pfiesnosti nastavení a jednoduchosti
dáváme pfiednost metodû sefiízení podle tlaku na
tryskách. V obou pfiípadech je nutné mít Umanometr.
Svítiplyn: nastavení provést podle tlaku plynu na
tryskách nebo podle prÛtoku plynu.
Zemní plyn: pfiístroje skupiny plynu H jsou ze
závodu nastaveny na Wobbe-index 15 kWh/m3
(12.900 kcal/m3) pfii vstupním tlaku 20 mbar a
zaplombovány. Pfiístroje skupiny plynu L jsou
nastaveny ze závodu na Wobbe-index 12,4 kWh/m3
(10.700 kcal/m3) a pfiipojovací tlak 20 mbar a
zaplombovány. Pfiístroje skupiny LL se musejí
nastavit na Wobbe-index 11,7 kWh/m3.
Propan-butan: pfiístroje jsou ze závodu nastaveny
na hodnoty pfiipojovacího tlaku udané na typovém
‰títku pfiístroje a zaplombovány.
9.1
Sefiízení podle tlaku na tryskách
Wobbe-index sdûlí na poÏádání plynárna.
1. Sejmout krytku 65, obr. 35 nad sefiizovacími
‰rouby.
2. Povolit tûsnící ‰roub 3, obr. 35 a pfiipojit
U-manometr.
3. Otevfiít plynov˘ kohout a pfiístroj uvést do
provozu podle návodu na str. 19 nebo 20. Pro
dal‰í postup musí b˘t pfiístroj v ustáleném stavu
(nejménû pût minut v provozu).
4. Sejmout ãepiãku z pfiepínaãe provozu a
pfiepnout jej do polohy "Max".
5. Podle tabulky na str. 27 nastavit tlak na tryskách
pro "Max" sefiizovacím ‰roubkem 63, obr. 35. Ve
smûru + více, ve smûru - mûnû plynu. U
pfiístrojÛ na propan-butan za‰roubovat ‰roub 63
aÏ na doraz.
6. Pfiepínaã provozu 49 pfiepnout do polohy
"Start".
7. Podle tabulky na str. 27 nastavit tlak na
tryskách pro "Start" sefiizovacím ‰roubem 64 u
zemního plynu a propan-butanu, event.
äroubem 64/1 u svítiplynu. U pfiístrojÛ na
propan-butan za‰roubovat sefiizovací ‰roub 64
aÏ na doraz.
8. Nastavené hodnoty "Start" a "max" kontrolovat,
ev. korigovat.
9. Uzavfiít plynov˘ kohout, sejmout U- manometr a
tûsnící ‰roubek 3 dotáhnout.
10. Povolit tûsnící ‰roub 7, obr. 35 a nasadit
U-manometr.
11. Otevfiít plynov˘ kohout a pfiístroj uvést do provozu.
Pfiepínaã provozu (49) pfiepnout na "Max".
12. Potfiebn˘ dynamick˘ tlak u svítiplynu je mezi 8 a
15 mbar, u zemního plynu mezi 20 a 25 mbar.
Pokud je dynamick˘ tlak plynu odli‰n˘, zjistit a
odstranit pfiíãinu. Není-li moÏno pfiíãinu
odstranit, oznámit tuto skuteãnost plynárnû. Jeli tlak u svítiplynu mezi 6 a 8 mbar, pfiípadnû u
zemního plynu 15 a 20 mbar, je dovoleno sefiídít
jmenovit˘ pfiíkon (max) pouze na 85%. Je-li tlak
svítiplynu niωí neÏ 5 mbar a zemního plynu
niωí neÏ neÏ 15 mbar nebo u svítiplynu vy‰‰í
neÏ 15 mbar a u zemního plynu vy‰‰í neÏ 25
mbar, nesmí b˘t uveden do provozu. Pfiívod
plynu k pfiístroji se uzavfie.
13. Pfii neobvyklém obrazu plamene zkontrolujte
trysky.
14. Uzavfiít plynov˘ kohout, sejmout U-manometr a
dotáhnout tûsnící ‰roub 3.
15. Nasadit kryt 65 na sefiizovací ‰rouby a
zaplombovat.
16. Pfiepínaã provozu 49 pfiepnout do polohy
"Betrieb" a nasadit krycí ãepiãku
17. Seznámit uÏivatele s obsluhou pfiístroje.
4 697 CZ
21
9.2
Sefiízení podle prÛtoku plynu
Pfii pfiimíchávání kapalného plynu do rozvodné sítû
v dobû odbûrové ‰piãky je nutno nastavení
kontrolovat podle metody mûfiení tlaku na tryskách.
Wobbe-index (Wo) a v˘hfievnost plynu (Ho) sdûlí na
poÏádání plynárna.
1. Sejmout krytku 65, obr. 35 nad sefiizovacími
‰rouby.
2. Otevfiít plynov˘ kohout a pfiístroj uvést do
provozu podle návodu na str. 19 nebo 20. Pro
dal‰í postup musí b˘t pfiístroj v ustáleném stavu
(nejménû pût minut v provozu).
3. Pfiepínaã provozu 49 pfiepnout do "Max"
4. Podle tabulky na str. 27 nastavit prÛtok pro
"Max". Nastavit podle plynomûru (litr/min)
‰roubkem 63. Ve smûru + je více, ve smûru - je
ménû plynu. U pfiístrojÛ na propan-butan
vy‰roubovat ‰roubek ke krajnímu dorazu.
5. Pfiepínaã provozu 49 pfiepnout do polohy "Start".
6. Podle tabulky na str. 27 natavit prÛtok pro
"Start". PrÛtok u zemního plynu a kapalného
plynu nastavit ‰roubkem 64, u svítiplynu
‰roubkem 64/1. U pfiístrojÛ na kapaln˘ plyn
za‰roubovat ‰roubek 64 aÏ na doraz.
7. Nastavené hodnoty "Start" a "Max" kontrolovat,
event. Korigovat.
8. Uzavfiít plynov˘ kohout.
9. Povolit tûsnící ‰roub 7 a nasadit U-manometr.
10. Otevfiít plynov˘ kohout a pfiístroj uvést do
provozu. Pfiepínaã provozu pfiepnout do polohy
"Max".
11. Potfiebn˘ pfiipojovací tlak pro svítiplyn je mezi 8
a 15 mbar, pro zemní plyn je mezi 20 a 25 mbar.
V pfiípadû odli‰ného tlaku vit odst. 9.1, bod 12.
12. Uzavfiít plynová kohout, pfiipojit U-manometr.
Tûsnící ‰roub utáhnout.
13. Provést hrubou kontrolu podle tlaku na tryskách.
Hodnoty podle tab. Na str. 27 a postup podle
odst. 9.1, bod 1 - 8 a 12.
14. Uzavfiít plynov˘ kohout, sejmout U-manometr a
dotáhnout tûsnící ‰roubek 3.
15. Dal‰í postup podle odst. 9.1, bod 15-17.
22
4 697 CZ
9.3
Nastavení topného v˘konu (napfi. 11 kW)
U v‰ech plynov˘ch agregátÛ mÛÏe b˘t topn˘ v˘kon
nastaven podle specifické potfieby tepla. V pfiípadû,
Ïe je u ZWR 24-3 KE tah komína vût‰í neÏ 0,015
mbar, je nejmen‰í nastaviteln˘ v˘kon 13 kW.
obr. 36
• Sejmout krycí ãepiãku (a)
• Hlavní spínaã (135) do polohy II.
• Sejmou krycí ãepiãku z pfiepínaãe provozu (49) a
pfiepnout do polohy .
Kontrola provozu
DoplÀování vody, odvzdu‰Àovací a sledování tlaku
na manometru (8.1) patfií k základním úkonÛm
obsluhy. Plameny hofiáku pozorované kontrolním
otvorem musí hofiet klidnû a ostfie, bez Ïlut˘ch
okrajÛ.
Poruchy
Zápach plynu
Uzavfiít plynov˘ kohout (172), vyvûtrat místnost a
objednat odbornou nebo servisní sluÏbu.
Pfiístroj se ohfieje, topn˘ systém studen˘
Otevfiít ventily na topn˘ch tûlesech a poslechem
kontrolovat, zda bûÏí ãerpadlo. NebûÏí-li, vypnout
pfiístroj a objednat servisní sluÏbu.
Pfiístroj netûsn˘ na uÏitkové vodû (ZWR)
Uzavfiít kohout pfiívodu studeném vody (173).
Hlá‰ení chyb na digitálním viz. str. 15
âi‰tûní plá‰tû pfiístroje
Plá‰È pfiístroje ãistit vlhkou utûrkou. NepouÏívejte
ostré nebo agresivní ãistící prostfiedky.
obr. 37
• Potenciometr 311 do levé krajní polohy
• Potenciometr 311 otáãet doprava, aÏ se dosáhne
poÏadovan˘ v˘kon (napfi. 11 kW). Hodnoty
nastavení viz str. 27.
• Hlavní spínaã 135 vypnout a opût zapnout.
• Nastavené hodnoty kontrolovat, event. opravit.
• Pfiepínaã provozu 49 pfiepnout do polohy
a
nasadit krycí ãepiãku.
• Nasadit krytku (a) a zajistit plombou.
• Na pfiiloÏenou nálepku doplnit údaje a nalepit
viditelnû na lev˘ nebo prav˘ bok plá‰tû pfiístroje.
10
11
Mûfiení spalin
Pro reprodukovatelnost mûfiení je dÛleÏité, aby
jmenovit˘ v˘kon pfiístroje byl pfii mûfiení stál˘.
DÛleÏité pokyny pro zákazníka
První uvedení pfiístroje do provozu a jeho sefiízení
objedná uÏivatel u oprávnûné odborné firmy.
Odborník této firmy seznámí zákazníka s funkcí a
obsluhou pfiístroje.
UÏivatel nesmí provádût na pfiístroji Ïádné zmûny
nebo opravy.
Podle platn˘ch norem je uÏivatel povinen svûfiit
montáÏ, údrÏbu a opravy pfiístroje oprávnûnému
odbornému servisnímu podniku. Pravidelná
kaÏdoroãní úprava pfied zaãátkem topné sezóny
zajistí bezporuchov˘ provoz a prodlouÏí Ïivotnost
pfiístroje.
Zákazník zodpovídá za bezpeãnost a ne‰kodnost
zafiízení Ïivotnímu prostfiedí.
Pfii extrémních venkovních teplotách (od -15°C)
nepouÏívat provoz s noãním poklesem teploty (viz
návod pro regulaci.)
obr. 38
• Sejmout krytku pfiepínaãe (49) a ‰roubovákem
pfiepnout do polohy .
• Po ukonãení mûfiení pfiepnout zpátky do polohy
.
• Nasadit zpût krytku pfiepínaãe.
4 697 CZ
23
12
Pfiestavba na jin˘ druh
plynu
29
30
56
Tryska
Pravá a levá skupina hofiákÛ
Plynová armatura CE 426 pro
zemní plyn a propan-butan
Sefiizovací ‰roub Max
Sefiizovací ‰roub Start
Kryt
âepiãka
Omezovací vloÏka
63
64
65
138
150
obr. 39
12.1
Díly pro pfiestavbu
Z druhu
plynu
na druh
plynu
Trysky (29)
14 pfiíp. 18 kusÛ
oznaãení
Sefiiz. ‰roub (64)
oznaãení
Omezovaki
vioÏka (150)
ZR/ZWR/ZSR 18
Omezovaki
vioÏka (150)
ZR/ZWR/ZSR 24
23
31/32
69
2
3,2 2,8 *)
3,6 3,4*)
31/32
23
110
bez oznaãení
–
–
*) pouÏije se v pfiípadû pfiípojovacího pfietlaku 50 mbar, pro 30 mbar se nepouÏívá!
12.2
24
Nastavení plynu po pfiestavbû
Z druhu
plynu
na druh
plynu
21/23
31/32
1. "Max": nast. ‰roub (63) dotáhnout na doraz "Max."
2. "Start": nast. ‰roub (64) dotáhnout na doraz.
31/32
21/23
1. "Max":nastavit podle pfiísl. odstavce na str. 21.
2. "Start": nast. ‰roub (64) nastavit na "Start" pfietlak trysky
4 697 CZ
13
Informace pro odborníka
Z dÛvodu elektrické bezpeãnosti musí b˘t plá‰È
pfiístroje zaji‰tûn proti neoprávnûnému sejmutí.
Proto musí b˘t po uvedení pfiístroje do provozu
‰roub na pravé zaji‰Èovací práce pevnû dotaÏen.
Topn˘ systém smí b˘t natlakován na max. tlak 2,5
bar.
Regulátor teploty pro topnou vodu (136)
Teplota topné vody je nastavitelná mezi 35°C a
90 °C. Pfii nízkoteplotním provozu (E) je voliã teploty
omezen na stupeÀ 5-6. To odpovídá max. teplotû
topné vody 75°C a proto nevyÏaduje podle pfiedpisu
2 Heiz-AnIV nastavení topného v˘konu podle
vypoãtené hodnoty tepla.
Zmûna nízkoteplotního nastavení E
U topn˘ch systémÛ s vy‰‰í teplotou topné vody
mÛÏe b˘t toto omezení zru‰eno, viz obr. 40. Knoflík
voliãe se stáhne smûrem dopfiedu, vyjme se
zaráÏka z umûlé hmoty, pootoãí se doprava a
zasune zpátky. Knoflík voliãe se zasune zpût na
hfiídel.
Pfiístroj ZSR
Pfii ohfievu zásobníku trvá cca 5 minut neÏ je
dosaÏeno 80% v˘konu.
Funkãní zkou‰ka
Rosn˘m zrcátkem zkontrolovat odtah spalin.
Zkontrolavat, zda se pfii nastavení voliãe teploty
(136) na max. teplotu a jejím dosaÏení pfieru‰í
pfiívod plynu k hofiáku.
âerpadlo
Zhasne-li po krátkém ãase hofiák a na indikátoru se
ukáÏe ãíslo 99, zkontrolovat bûh ãerpadla. Pozor,
keramická hfiídel! âerpadlo nesmí bûÏet bez vody.
Hlá‰ení chyb na digitálním indikátoru
Zobrazení chyby mÛÏe b˘t buì blikavé nebo trvale
svítící. Blikavé zobrazení chyby mÛÏe b˘t zru‰eno
stisknutím odblokovacího tlaãítka. Pfii trvale svíticím
zobrazení chyby je pfiívod plynu uzavfien a pfiíãina
chyby musí b˘t odstranûna. Poslední hlá‰ení chyby
mÛÏe b˘t zpûtnû vyvoláno pfiepnutím pfiepínaãe
provozu (49) do polohy "Max". Na indikátoru se
kaÏd˘ch 5 sec. Zobrazí po dobu 1 sec místi údaje o
teplotû topné vody poslední hlá‰ení chyby.
Varovná hlá‰ení na digitálním indikátoru
Za provozu se varovná hlá‰ení na indikátoru
neobjevují.
Aktuální varovné hlá‰ení je indikováno v poloze
pfiepínaãe provozu (49) .
Poslední varovné hlá‰ení je indikováno v poloze
pfiepínaãe provozu (49) - "Start". Na indikátoru se
kaÏd˘ch 5 sec zobrazí po dobu 1 sec. místo teploty
topné vody poslední varovné hlá‰ení. V pfiípadû, Ïe
se varovné hlá‰ení nevyskytlo, zÛstane indikace
bez zmûny nebo se objeví ãíslo 00.
obr. 40
pÛsobením plynulé regulace v rozsahu mezi
startovacím a jmenovit˘m tepeln˘m v˘konem ve
spojení se speciálním regulátorem se tepeln˘ v˘kon
kotle automatick˘ pfiizpÛsobí právû potfiebnému
tepelnému v˘konu topného systému.
Pfiednost: zv˘‰ená provozní úãinnost, sníÏená
spotfieba topného plynu.
Pojistn˘ termostat 24 V DC
Pojistn˘ termostat (obr.1,poz. 6) je nastaven na
120°C, pojistn˘ termostat (obr. 1, poz. 9) na 110°C.
Bûhem provozu je na kontaktech termostatÛ
stejnosmûrné napûtí 24 V. (Bild 2, 3 und 4, Pos. 6)
(Bild 2, 3 und 4, Pos. 9)
Startovací stupeÀ pfii provozu vytápûní
Pfii provozu vytápûní se kaÏd˘ nábûh udrÏuje po
dobu 1,5 min na startovacím v˘konu.
Porucha pfii prvním uvedení do provozu
V pfiípadû zavzdu‰nûní pfiívodu plynu pfii prvním
uvádûní kotle do provozu mÛÏe dojít k zablokování
provozu pfiístroje. Na indikátoru se objeví blikající
hlá‰ení chyby E4,EA,d7,F7 nebo Eb. Po uplynutí 90
sec. je moÏno stisknutím od blokovacího tlaãítka
hlá‰ení zru‰it a pfiístroj se automaticky uvede do
provozu. Podrobné podklady je moÏno objednat
pfies smluvní servisní organizaci.
Porucha EC,E9
Tato porucha je dÛsledkem nedostatku vody v
topném systému nebo zavzdu‰nûním kotle. Pfii
pfiekroãení teploty 99°C pojistné prvky zablokují
funkci kotle. Po 5 sec. stisknûte deblokaãní tlaãítko
a pfiepnûte hlavní spínaã v pofiadí I - II - I nebo
II - I - II. Pokud se neobnoví provoz , volejte Vá‰
servis.
Pfiístroj ZWR
Odbûrem teplé uÏitkové vody se startovací stupeÀ
pfieru‰í.
4 697 CZ
25
14
ÚdrÏba
Pfied kaÏdou údrÏbou odpojit pfiístroj od elktr.
Sítû.
Tepeln˘ blok (35)
Zkontrolovat stupeÀ zneãi‰tûní. Pfied demontáÏí
bloku uzavfiít servisní kohouty. Vypustit vodu.
Vyjmout ãidla termostatu (36) a regulátoru (6). Blok
vystfiíkat siln˘m proudem vody. Pfii silném
zneãi‰tûní se blok ponofií lamelami do horké vody se
saponátem. Po vyãi‰tûní dÛkladnû opláchnout
ãistou vodou. Maximální tlak pro zkou‰ku tûsnosti je
4 bar. Pfii zpûtném montáÏi pouÏít nové tûsnící
krouÏky. Nasunout ãidla termostatu a regulátoru
teploty.
Hofiák (30)
KaÏd˘ rok prohlédnout event. vyãistit. V pfiípadû, Ïe
je hofiák zneãi‰tûn mastnotou nebo sazemi, hofiák
rozebrat a namoãit do horké vody se saponátem. Po
vyãi‰tûní dÛkladnû opláchnout ãistou vodou.
Provést funkãní zkou‰ku v‰ech pojistn˘ch,
regulaãních a ovládacích orgánÛ.
Okruh teplé uÏitkové vody (ZWR)
Vymontovat vodní armaturu. Vymûnit vodící
pouzdra, O - krouÏek, talífi membrány a membránu.
O - krouÏek a hfiídel membrány namastit tukem
Unisilikon L 641. Není-li dosahováno dostateãné
teploty uÏitkové vody, odstranit vodní kámen.
OdvápÀovací ãerpadlo pfiipojit pfiímo na v˘vody
v˘mûníku. PouÏít bûÏné odvápÀovací prostfiedky.
OdvápÀovací prostfiedky nesmí pfiijít do styku s
vodní armaturou z umûlé hmoty. Zkontrolovat tlak v
expanzní nádobû (20), pfiípadnû doplnit vzduchem
na tlak cca 1,1 bar. Pfied kontrolou vypustit vodu z
pfiístroje.
KaÏdé tfii roky vymûnit hlídací elektrodu.
Uvedení do provozu po údrÏbû
¤ídit se podle odstavcÛ "Plnûní topného systému,
"Funkãní zkou‰ka" a "Nastavení plynu". Dotáhnout
v‰echna ‰roubení. Kontrolovat tlak plynu na
tryskách, nastavit nejprve maximální v˘kon a pak
startovací v˘konÛ. Po ukonãení pfiepnout provozní
do polohy "Betrieb". Rosn˘m zrcátkem pfiezkou‰et
odtah spalin na pfieru‰ovaãi tahu. (Zkou‰ka se
provádí pfii nasazeném plá‰ti pfiístroje pfii
uzavfien˘ch oknech a dvefiích.)
26
4 697 CZ
Hlídaã odtahu spalin
V podstatû nepotfiebuje údrÏbu. Pfiesto
doporuãujeme pfii kaÏdé údrÏbû kontrolu funkce.
• Pfiepínaã provozu 49, obr. 18 pfiepnout do polohy
START, provûfiit startovací v˘kon a funkci.
Pfiístroj vypnout.
• Pfiepínaã provozu pfiepnout do polohy MAX.
nadzvednout trubku odkoufiení a v˘vod spalin
pfiikr˘t plechem. Pfiístroj zapnout. Po uplynutí
max. 120 sec musí pfiístroj vypnout. Na displeji se
ukáÏe hlá‰ení chyby A4.
• Odstranit krycí plech, nasadit zpátky trubku
odkoufiení. Po cca 20ti minutách se pfiístroj musí
samoãinnû uvést do provozu. Pozor! DrÏák ãidla
hlídaãe nesmí b˘t oh˘bán, ãidlo musí zachovat
pÛvodní polohu.
• Vypnutím a zapnutím hlavního spínaãe je moÏné
zru‰it 20ti minutové pfieru‰ení chodu pfiístroje.
• Pfiepínaã provozu pfiepnout zpût do polohy.
Náhradní díly
Pfii objednávání uvádût pfiesné názvy a objednací
ãísla podle katalogu.
Mazací tuky
pro vodní ãást: Unisilikon L 64
Pro plynovou ãást: HFt 1 v 5.
Hodnoty pfietlaku plynu na tryskách (mbar)
Pfistroj
ZR/ZWR
Druh plynu
Zemni plyn
Protan-butan
G 23
G 30
Vstupni tlak piynu
20 mbar
30 mbar
Propan
50 mbar
30 mbar
50 mbar
Jmenovit˘ v˘kon pfiístroje
18
24
18
24
18
24
18
24
18
24
(kWh/m2)
15
15
22,6
22,6
25,6
25,6
22,6
22,6
25,6
25,6
Max.
10,9
11,2
28*
28*
28
28
28
28
28
28
85 %
7,9
8,1
60 % (start)
2,7
2,3
10,0
7,1
10,0
7,1
10,0
7,1
10,0
7,1
110
110
69
69
69
69
69
69
69
69
Wobbe index W.
Topn˘
V˘kon
Znaãent trysek
* Pfií propanu je max. 88% jmen.
Hodnoty prÛtoku plynu (l/min)
Pfistroj
ZR/ZWR 18
ZR/ZWR 18
ZR/ZWR 24
ZR/ZWR 24
Zemní plyn
Kapaln˘ plyn
Zemní plyn
Kapaln˘ plyn
10,3
10,7
10,3
10,7
Max.
34
33
44
42
85%
29
28
37
36
11 kW
20
20
20
20
Start
17
16
20
19
Druh plynu
3
Hub (kWh/m )
15
Tabulka pro nastavení prÛtoku plynu (l/min)
Druh plynu
Pistroj
ZR,
ZWR,
ZSR 18
ZR,
ZWR,
ZSR 20
16
ZR/ZWR
Topn˘ H = 3,8 kWh/m3
o
v˘kon
Hub = 3,2 kWh/m3
7,6
9,3
9,8 10,2 10,7 11,2 11,6 12,1 12,6 13,0
6,5
7,9
8,3
8,7
9,1
9,5
9,9 10,3 10,7 11,1
Max.
85%
11 kW
Start
109
54
44
42
40
38
37
35
34
33
31
93
46
37
36
34
32
31
30
29
28
26
65
32
26
25
24
23
22
21
20
20
19
44
27
22
21
20
19
19
18
17
17
16
142
70
58
55
52
50
48
46
44
43
41
121
60
49
47
42
43
41
39
37
37
35
67
32
26
25
23
23
22
21
20
19
18
64
32
26
25
23
23
22
21
20
19
18
Max.
85%
11 kW
Start
Pfiepoãty v˘hfievnosti
kWh/m3
Ho = 3,80
9,30
9,77
10,23
10,70
11,16
11,63
12,10
12,56
13,03
kWh/m3
HuB = 3,20
7,91
8,32
8,72
9,13
9,54
9,89
10,29
10,70
11,05
MJ/m3
Ho = 13,73
33,49
35,17
36,84
38,52
40,19
41,87
43,54
45,22
46,89
MJ/m3
HuB = 11,55
44
29,94
31,40
32,87
34,33
35,59
37,05
38,52
39,77
kcal/m3
Ho = 3270
8000
8400
8800
9200
9600
10000
10400
10800
11200
kcal/m3
HuB = 2750
6800
7150
7500
7850
8200
8500
8850
9200
9500
4 697 CZ
27
Robert Bosch
Odbytová spol, s.r.o.
Pod ví‰Àovkou 25/1661
14201 Praha 4-Krã
DIâ: 004 - 43872247
28
4 697 CZ
Download

ZR/ZWR 18/24 - 3 KE…