RWE GasNet,
RWE DS
(skupina GRID)
Příprava staveb PZ
Metodický pokyn
GRID_MP_G08_02_01
Vydání:
01
Stran:
1/47
Účinnost od:
6. 5. 2014
Schvalovatel
Společnost
Jméno
Funkce
Datum
Schválení
Účinnost
od
RWE GasNet, s.r.o.
Ředitel správy DS
Prno
6. 5. 2014
RWE Distribuční služby, s.r.o.
Ředitel investiční
výstavby
Ledererová
6. 5. 2014
Pozn.:

Účinnost
do
V případě, že nejsou k dané společnosti uvedeny údaje, znamená to, že dokument je v této společnosti ve schvalovacím řízení.
Tento dokument je předmětem majetkových práv společností skupiny GRID a postupovat ho třetím
osobám je možno pouze se souhlasem statutárního orgánu společnosti.
Zpracoval
Funkce
Jméno
Podpis
Datum
Vedoucí vyhodnocování a
koordinace DS
Tomáš Kazík
Tomáš Kazík, v. r.
5. 6. 2014
TISK: 14.5.2014 11:01 „Neřízený výtisk – jen pro informaci“
Věcně
zkontroloval
Formálně
zkontroloval
ředitel správy DS
specialista, Back Office PO
Andrej Prno
Andrej Prno, v. r.
Ludmila Feřtová
Ludmila Feřtová, v. r.
5. 6. 2014
RWE GasNet,
RWE DS
(skupina GRID)
Příprava staveb PZ
Metodický pokyn
GRID_MP_G08_02_01
Vydání:
01
Stran:
2/47
Účinnost od:
6. 5. 2014
ZMĚNOVÝ LIST
Označení části
textu*
Vydání aktuální
celý dokument
Popis změny
Jde o nový metodický pokyn, do kterého byly sloučeny původní části II, III a
VIII směrnice „Plánování, příprava a realizace investic do PZ“.
Dále jsou zde uvedeny změny v procesu přípravy staveb v souladu se závěry
projektu na optimalizaci investičního procesu.
* příp. odkaz na kapitolu, odstavec …
ROZDĚLOVNÍK
Typový:
všichni zaměstnanci společnosti
A SHRNUTÍ A ÚČEL
Účelem tohoto dokumentu je stanovit jednotný postup pro provádění činností v procesu přípravy
staveb.
Dokument je členěn na jednotlivé kapitoly, které popisují jak základní požadavky na dodavatele
projektových dokumentací, tak procesu zajištění kvality přípravy staveb vč. definice obsahu a rozsahu projektové dokumentace, obsahu výkazu výměr a rozpočtu, hodnocení dodavatelů projektových dokumentací a převzetí díla/služby od dodavatele.
TISK: 14.5.2014 11:01 „Neřízený výtisk – jen pro informaci“
RWE GasNet,
RWE DS
(skupina GRID)
Příprava staveb PZ
Metodický pokyn
GRID_MP_G08_02_01
Vydání:
01
Stran:
3/47
Účinnost od:
6. 5. 2014
OBSAH
Shrnutí a účel ................................................................................................................ 2
Rozsah platnosti ........................................................................................................... 4
Definice pojmů a zkratek ............................................................................................... 4
Definice pojmů ............................................................................................................ 4
Definice zkratek .......................................................................................................... 4
Popis činností a pravidel ............................................................................................... 6
Základní požadavky na dodavatele projektových dokumentací - ověření kvalifikace
dodavatelů projektových dokumentací .................... Chyba! Záložka není definována.
D.1.1 Požadavky na kvalifikaci a odbornou způsobilostChyba! Záložka není definována.
D.1.2 Požadavky na vybavení dodavatelů projektových dokumentací a kvalitu projektové
dokumentace ..................................................... Chyba! Záložka není definována.
D.2
Proces zajištění přípravy staveb ............................. Chyba! Záložka není definována.
D.2.1 Posouzení úplnosti a kvality TEZ ....................... Chyba! Záložka není definována.
D.2.2 Objednání projektových prací a inženýrské činnosti ............... Chyba! Záložka není
definována.
D.2.3 Zajištění projektových prací poddodavatelem ..... Chyba! Záložka není definována.
D.3
Zajištění kvality přípravy staveb v průběhu zpracovávání projektové dokumentace
............................................................................... Chyba! Záložka není definována.
D.3.1 Nultý kontrolní den projektu ................................ Chyba! Záložka není definována.
D.3.2 Kontrolní den pro upřesnění zadání projektové dokumentace Chyba! Záložka není
definována.
D.3.3 Určení projektového rizika v přípravě stavby ...... Chyba! Záložka není definována.
D.3.4 Kontrolní den pro zjištění rozpracovanosti projektové dokumentaceChyba! Záložka
není definována.
D.3.5 Kontrolní den pro upřesnění termínu předání projektové dokumentace ........ Chyba!
Záložka není definována.
D.4
Obsah a rozsah projektové dokumentace ................................................................... 6
D.4.1 Seznam příloh studie proveditelnosti – základní členění ........................................ 6
D.4.2 Obsah a rozsah dokumentací pro povolovací režimy staveb .................................. 7
D.4.3 Obsah a rozsah dokumentace pro provádění stavby .............................................. 7
D.4.4 Podrobný obsah dokumentace pro provádění stavby dle typu PZ .......................... 8
D.4.5 Forma a počet projektové dokumentace................................................................. 9
D.5
Obsah výkazu výměr a rozpočtu ............................. Chyba! Záložka není definována.
D.5.1 Členění položkového rozpočtu s výkazem výměrChyba! Záložka není definována.
D.5.2 Skladba rozpočtu s výkazem výměr ................... Chyba! Záložka není definována.
D.5.3 Základní rozpočtové náklady – ZRN................... Chyba! Záložka není definována.
D.5.4 Náklady neobsažené ve směrných cenách ÚRS Chyba! Záložka není definována.
D.6
Kontrola a převzetí projektové dokumentace .......... Chyba! Záložka není definována.
D.6.1 Kontrola projektové dokumentace ...................... Chyba! Záložka není definována.
D.6.2 Převzetí a fakturace za projektovou dokumentaciChyba! Záložka není definována.
D.6.3 Uplatnění sankcí vůči dodavateli projektové dokumentace ..... Chyba! Záložka není
definována.
D.7
Hodnocení dodavatelů projektových dokumentací .. Chyba! Záložka není definována.
D.7.1 Rozsah hodnocení, personální zajištění a hodnotící kritéria ... Chyba! Záložka není
definována.
D.7.2 Provádění hodnocení nezávislou institucí........... Chyba! Záložka není definována.
E
Související dokumentace ............................................................................................ 10
F
Závěrečná a přechodná ustanovení ............................................................................ 12
F.1
Závěrečná ustanovení .............................................................................................. 12
F.2
Přechodná ustanovení .............................................................................................. 12
P
Přílohy ........................................................................................................................ 13
A
B
C
C.1
C.2
D
D.1
TISK: 14.5.2014 11:01 „Neřízený výtisk – jen pro informaci“
RWE GasNet,
RWE DS
(skupina GRID)
Příprava staveb PZ
Metodický pokyn
GRID_MP_G08_02_01
Vydání:
01
Stran:
4/47
Účinnost od:
6. 5. 2014
B ROZSAH PLATNOSTI
Tento dokument je závazný pro všechny zaměstnance společností, které dokument prostřednictvím statutárního orgánu schválili na schvalovacím listě, souhrnně jsou tyto společnosti uvedeny
v tabulce na titulní stránce v elektronické podobě dokumentu.
C DEFINICE POJMŮ A ZKRATEK
C.1
Definice pojmů
Pojem
Stavební zákon
Vyhláška
C.2
Definice
Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
Vyhláška č. 499/2006 Sb. ve znění Vyhlášky č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů
Definice zkratek
Zkratka
Definice
BOZP
CS ÚRS
DN
DPS
DS
EPD
ESA
EVIS
GIS
HSV
HUP
HZS
HZS
JTSK
KAO
KPI
KVO
KVZ
MO/DOM
MS
NTL
OPZ
OS
OSS
PD
PDS
PE
PKO
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Cenová soustava Ústavu racionalizace ve stavebnictví
Diamètre Nominal – jmenovitý vnitřní průměr potrubí = světlost potrubí
Dokumentace pro provádění stavby
Distribuční soustava
Elektrická polarizační drenáž
Elektrická zesílená drenáž (saturáž)
Evidence smluv a staveb
Geografický informační systém
Hlavní stavební výroba
Hlavní uzávěr plynu
Hodinová zúčtovací sazba
Hasičský záchranný sbor
Jednotná trigonometrická síť katastrální
Katodická ochrana
Klíčový ukazatel výkonnosti procesů (Key Performance Indicator)
Kontrolní vývod měření protikorozní ochrany (nadzemní)
Kontrolní vývod měření protikorozní ochrany (zemní)
Maloodběratel/domácnost
Místní síť (středotlaký a nízkotlaký plynovod)
Nízkotlaký plynovod (přípojka)
Odběrné plynové zařízení
Odorizační stanice
Operativní správa sítí
Projektová dokumentace
Provozovatel distribuční soustavy
Polyetylen
Protikorozní ochrana
TISK: 14.5.2014 11:01 „Neřízený výtisk – jen pro informaci“
RWE GasNet,
RWE DS
(skupina GRID)
Příprava staveb PZ
Metodický pokyn
GRID_MP_G08_02_01
Vydání:
01
Stran:
5/47
Účinnost od:
6. 5. 2014
Zkratka
Definice
POB
POCH
POIS
PS
PSV
PUPFL
PUS
PZ
RS
RWE ČR
SAP EVIS
SAP PS
SKAO
SO
STL
SoSBVB
SPCM
TEZ
TP 146
Propojovací objekt protikorozní ochrany s cizím zařízením
Propojovací objekt chráničky
Propojovací objekt izolačního spoje
Provozní soubor
Pomocná (přidružená) stavební výroba
Pozemek určený k plnění funkcí lesa
Provoz a údržba sítí
Plynárenské zařízení
Regulační stanice
RWE Česká Republika, s.r.o.
IT systém pro evidenci smluv a staveb
Informační systém pro řízení projektů
Stanice katodové ochrany
Stavební objekt
Středotlaký plynovod (přípojka)
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Sborník pořizovacích cen materiálů
Technicko-ekonomické zadání
Technické podmínky schválené Ministerstvem dopravy ČR - Povolování a
provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací
Technik realizace staveb
Trasový uzávěr inspekce České republiky
Třídník stavebních konstrukcí a prací
Ústav racionalizace ve stavebnictví
Úsek investiční výstavby
Územní souhlas
Vedlejší rozpočtové náklady
Vysokotlaký plynovod
Zemědělský půdní fond
TRS
TU
TSKP
ÚRS
ÚVS
ÚS
VRN
VTL
ZPF
TISK: 14.5.2014 11:01 „Neřízený výtisk – jen pro informaci“
RWE GasNet,
RWE DS
(skupina GRID)
Příprava staveb PZ
Metodický pokyn
GRID_MP_G08_02_01
Vydání:
01
Stran:
6/47
Účinnost od:
6. 5. 2014
D POPIS ČINNOSTÍ A PRAVIDEL
Pokud není výslovně uvedeno, platí ustanovení tohoto předpisu pouze pro vlastní investiční akce
provozovatele distribuční soustavy.
….
…….
D.4
Obsah a rozsah projektové dokumentace
Projektovou dokumentaci na stavby plynárenských zařízení rozdělujeme do tří základních skupin:
1. dokumentace pro povolovací režimy staveb, např. dokumentace pro územní rozhodnutí,
územní souhlas apod. a dokumentace pro stavební povolení (stavební povolení
v samostatném řízení i ve společném územním a stavebním řízení nebo ohlášení stavby jsou
stanoveny Vyhláškou č. 499/2006 Sb. ve znění Vyhlášky č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb;
v platném znění,
2. dokumentace pro provádění stavby případně využití zjednodušujícího postupu dle Stavebního
zákona, bez nutnosti stavebního povolení nebo ohlášení stavby je stanovena Vyhláškou
č. 499/2006 Sb. ve znění Vyhlášky č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb,
3. dokumentace skutečného provedení stavby - po celou dobu trvání stavby je vlastník stavby
povinen uchovávat ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle
vydaných povolení. V případech, kdy dokumentace stavby nebyla vůbec pořízena, nedochovala se nebo není v náležitém stavu, uloží stavební úřad pouze pořízení zjednodušené dokumentace (pasport stavby), pokud ji stavebník nepořídil sám. Obsah a rozsah zjednodušené dokumentace (pasport stavby) je uveden v Příloze P.7 „Zjednodušená dokumentace (Pasport stavby)“.
Projektová dokumentace předkládaná institucím státní správy pro zajištění vydání rozhodnutí nebo
jiného povolovacího aktu musí být zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. - Stavební
zákon v platném znění, jeho prováděcími vyhláškami a v souladu s oprávněnými požadavky případných účastníků řízení.
Investiční akce provozovatele distribuční soustavy
Obsah a rozsah projektové dokumentace u vlastních investičních akcí provozovatele distribuční
soustavy musí být zpracován v souladu kap. D.4.2 Obsah a rozsah dokumentací pro povolovací
režimy staveb a D.4.3 Obsah a rozsah dokumentace pro provádění stavby a tím provozovatel distribuční soustavy považuje předmět díla vyplývající ze smlouvy o dílo nebo objednávky za splněný.
Obsah a rozsah projektové dokumentace může být dále upraven a specifikován v konkrétní objednávce nebo smlouvě o dílo, případně upřesněn technikem přípravy staveb při kontrolním dni stavby a uveden v zápisu z tohoto kontrolního dne.
Cizí investiční akce
Obsah a rozsah projektové dokumentace u cizích investičních akcí musí být zpracován obdobně
v souladu s kap. D.4.2 Obsah a rozsah dokumentací pro povolovací režimy staveb a D.4.3 Obsah
a rozsah dokumentace pro provádění stavby .
O obsahu a rozsahu projektové dokumentace dle druhu a významu stavby v případě staveb cizích
investorů je oprávněn rozhodnout odpovědný technik OSS.
D.4.1 Seznam příloh studie proveditelnosti – základní členění
Uvedený seznam příloh je neměnný a označení jednotlivých částí projektové dokumentace musí
vždy odpovídat uvedenému členění.
Počet variant zpracování studie proveditelnosti může být upřesněn v TEZ nebo příslušné objednávce.
TISK: 14.5.2014 11:01 „Neřízený výtisk – jen pro informaci“
RWE GasNet,
RWE DS
(skupina GRID)
Příprava staveb PZ
Metodický pokyn
GRID_MP_G08_02_01
A
B
C
D
E
Vydání:
01
Stran:
7/47
Účinnost od:
6. 5. 2014
PRŮVODNÍ ZPRÁVA, srovnání proveditelnosti jednotlivých variant + doporučené řešení
PŘEHLEDNÉ SITUACE
B.1 PŘEHLEDNÁ SITUACE
B.2 PŘEHLEDNÁ SITUACE
B.3 SITUACE V ÚZEMNÍCH PLÁNECH
VARIANTNÍ ŘEŠENÍ
C.1 VARIANTA A
C.1.1 SITUACE V ORTOMAPĚ - VARIANTA A
C.1.2 KATASTRÁLNÍ SITUACE - ve formě SGI katastru nemovitostí - VARIANTA A
C.1.3. TABULKOVÝ PŘEHLED DOTČENÝCH POZEMKŮ
C.1.4. INFORMACE Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ z popisné části SPI ve formě údajů
výpisu LV ke všem dotčeným pozemkům
C.2 VARIANTA B
C.2.1 SITUACE V ORTOMAPĚ - VARIANTA B (např. google earth)
C.2.2 KATASTRÁLNÍ SITUACE ve formě SGI katastru nemovitostí - VARIANTA B
C.2.3 TABULKOVÝ PŘEHLED DOTČENÝCH POZEMKŮ
C.2.4 INFORMACE Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ z popisné části SPI ve formě údajů
výpisu LV ke všem dotčeným pozemkům
MAJETKOPRÁVNÍ PROJEDNÁNÍ OPTIMÁLNÍ TRASY (trasa bude vybrána v průběhu
zpracování studie)
D.1 DOPIS VLASTNÍKŮM - rozeslání vysvětlujícího dopisu vlastníkům pozemků dotčených
stavbou se žádostí o odsouhlasení výše náhrady (případně se žádostí o nový návrh
výše náhrady)
D.2 Tabulkový přehled výsledků majetkoprávního projednání – vyhodnocení reakcí vlastníků do tabulky včetně jejich stanoviska
D.3 Stanoviska (reakce) vlastníků dotčených pozemků
ORIENTAČNÍ PROPOČET NÁKLADŮ pro jednotlivé PS a SO
D.4.2 Obsah a rozsah dokumentací pro povolovací režimy staveb
V této kapitole je specifikována dokumentace předkládaná institucím státní správy zajišťujícím povolení stavby, tj. vydání územního souhlasu, územního rozhodnutí ve formě rozhodnutí o umístění
stavby, stavebního povolení v rámci stavebního řízení nebo v rámci společného územního a stavebního řízení nebo ohlášení stavby. Tato dokumentace je dále předkládaná k vyjádření technikům přípravy staveb, kteří zajišťují koordinované stanovisko ke stupni předmětného povolovacího
řízení, technikům OSS a technikům obnovy DS zajišťujících dílčí stanoviska.
Obsah a rozsah jednotlivých dokumentací nutných pro zajištění povolovacího režimu stavby je
podrobně uveden ve Vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění Vyhlášky
č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb), v platném znění.
Dokumentace musí vždy obsahovat všechny části dokumentace uvedené ve Vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve znění Vyhlášky č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb - A až E členěné
na jednotlivé položky s tím, že rozsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a významu stavby a
podmínkám v území. Pokud není třeba některou část dokumentace provést, je však nutné uvést
její název a do textu kapitoly napsat, že není v této dokumentaci obsažena, protože ji s ohledem
na typ plynárenského zařízení není třeba.
Obsah a rozsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení je uveden
v Příloze P.1 „Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení“ (dle přílohy č. 1 Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o ve znění Vyhlášky č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb).
D.4.3 Obsah a rozsah dokumentace pro provádění stavby
Podle této kapitoly se zpracovává dokumentace pro provádění stavby, případně stavby realizované na základě zjednodušujících principů a bez nutnosti stavebního povolení či ohlášení stavby.
TISK: 14.5.2014 11:01 „Neřízený výtisk – jen pro informaci“
RWE GasNet,
RWE DS
(skupina GRID)
Příprava staveb PZ
Metodický pokyn
GRID_MP_G08_02_01
Vydání:
01
Stran:
8/47
Účinnost od:
6. 5. 2014
Obsah a rozsah dokumentace pro provádění stavby je uveden v přílohách samostatně pro jednotlivé typy staveb PZ (v souladu s přílohou č. 6 Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o ve znění Vyhlášky č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb).
Obsah a rozsah dokumentace pro provádění stavby - seznam příloh
Projektová dokumentace detailně dopracovaná a označovaná dle tohoto předpisu jako dokumentace pro provádění stavby musí být jednotně členěna dle jednotlivých příloh a dle konkrétního typu
budovaného plynárenského zařízení. Níže uvedený seznam příloh je neměnný a označení jednotlivých částí projektové dokumentace musí vždy odpovídat uvedenému členění:
A
Průvodní zpráva
B
Souhrnná technická zpráva
C
Situační výkresy
D
Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
E
Dokladová část
F
Rozpočet - neplatí pro stavby cizích investorů;
Projektová dokumentace musí vždy obsahovat všechny části A až F členěné na jednotlivé položky
s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí bude přizpůsoben druhu a významu stavby, jejímu
umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání
stavby (tzn., že v dokumentaci pro provádění stavby budou jednotlivé kapitoly uvedeny s tím, že
budou obsahovat pouze podrobnosti relevantní k významu stavby).
D.4.4 Podrobný obsah dokumentace pro provádění stavby dle typu PZ
Projektová dokumentace předkládaná k vyjádření technikům přípravy staveb, kteří zajišťují koordinované stanovisko, technikům OSS a technikům obnovy DS zajišťujících dílčí stanoviska, musí být
zpracována dle kap. 4.2 této části směrnice a dále detailně dopracována dle jednotlivých typů budovaného PZ.
Výkresová část projektové dokumentace provedená v digitální podobě musí splňovat požadavky
definované ve směrnici „Dokumentace distribuční soustavy“ část III. (v platném znění) -- Zpracování projektové dokumentace plánovaných staveb plynárenského zařízení.
D.4.4.1
Obsah a rozsah dokumentace pro VTL plynovody, přípojky a jejich přeložky
Obsah a rozsah dokumentace pro provádění stavby pro VTL plynovody, přípojky a jejich přeložky
je uveden v Příloze P.2 Obsah a rozsah dokumentace pro provádění stavby „VTL plynovody, přípojky a jejich přeložky“.
D.4.4.2
Obsah a rozsah pro STL, NTL plynovody, přípojky a jejich přeložky
Obsah a rozsah dokumentace pro provádění stavby pro STL, NTL plynovody, přípojky a jejich přeložky je uveden v Příloze P.3 Obsah a rozsah dokumentace pro provádění stavby „STL, NTL plynovody, přípojky a jejich přeložky“.
V případě samostatné výstavby plynovodních přípojek je možno obsah předložené dokumentace
přiměřeně omezit s ohledem na rozsah stavby.
D.4.4.3
Obsah a rozsah pro STL, NTL plynovodní přípojky k rodinným domům
Obsah a rozsah dokumentace pro provádění stavby pro STL, NTL plynovodní přípojky k rodinným
domům je uveden v Příloze P.4 Obsah a rozsah dokumentace pro provádění stavby „STL, NTL
plynovodní přípojky k rodinným domům“.
D.4.4.4
Obsah a rozsah pro regulační a odorizační stanice
Obsah a rozsah dokumentace pro provádění stavby pro regulační a odorizační stanice je uveden
v Příloze P.5 Obsah a rozsah dokumentace pro provádění stavby „Regulační a odorizační stanice“.
TISK: 14.5.2014 11:01 „Neřízený výtisk – jen pro informaci“
RWE GasNet,
RWE DS
(skupina GRID)
Příprava staveb PZ
Metodický pokyn
GRID_MP_G08_02_01
D.4.4.5
Vydání:
01
Stran:
9/47
Účinnost od:
6. 5. 2014
Obsah a rozsah pro aktivní PKO
Obsah a rozsah dokumentace pro provádění stavby pro aktivní PKO je uveden v Příloze P.6 Obsah a rozsah dokumentace pro provádění stavby „Aktivní PKO“.
D.4.5 Forma a počet projektové dokumentace
D.4.5.1
Investiční akce PDS
Projektová dokumentace bude předána objednateli v uvedené formě a počtu vyhotoveních:
 1x paré projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem dle příslušného povolovacího
režimu (v případě vícestupňového povolovacího řízení musí být dodána ověřená projektové
dokumentace ve všech stupních),
 6x paré projektové dokumentace dopracované v rozsahu dokumentace pro provádění stavby,
dle kapitoly D.4.3; z toho jedno paré č. 6 bude opatřené autorizačním razítkem a vlastnoručním podpisem autorizovanou osobou (osobami) a dále bude obsahovat rozpočet,
 2x navíc přílohu MAJETKOPRÁVNÍ PROJEDNÁNÍ STAVBY, obsahující originály smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcných břemen k pozemkům dotčených stavbou včetně souhrnných tabulek, originály smluv o realizaci přeložek plynovodních přípojek včetně souhrnných
tabulek,
 1x CD obsahující komplet dokumentaci ve formátu *.pdf, dále položkový rozpočet stavby
ve formátu *.xls a *.orf (případně také *.kza, *.evv), kompletní část MAJETKOPRÁVNÍ PROJEDNÁNÍ STAVBY včetně naskenovaných smluv a dohod (tabulky ve formátu *xls, dokumenty
ve formátu *.pdf) v případě, že zpracovatel projektové dokumentace obdrží barevně naskenovanou smlouvu/dohodu po podpisu ze strany RWE od technika přípravy staveb a plán BOZP
ve formátu *.pdf; časová osa plánu BOZP ve formátu *.xls,
 1x CD obsahující komplet projektovou dokumentaci ve formátu *.pdf a georeferencovaný výkres nebo výkresy definované v předpisu „Dokumentace distribuční soustavy“ část III. Zpracování projektové dokumentace plánovaných staveb plynárenského zařízení, plán BOZP ve formátu *.pdf, a časová osa plánu BOZP ve formátu *.xls,
 technik přípravy staveb je povinen po převzetí projektové dokumentace elektronickou verzi
dokumentace uložit v systému EVIS.
D.4.5.2
Cizí investiční akce
projektová dokumentace bude předána k vyjádření techniku OSS v uvedené formě a počtu vyhotoveních:
 1x paré projektové dokumentace odpovídající rozsahu DPS, dle kapitoly D.4.3 této části
směrnice, pro potřeby archivace technika OSS,
 1 x CD obsahující georeferencovaný výkres definovaný v předpisu „Dokumentace distribuční
soustavy“ část III. Zpracování projektové dokumentace plánovaných staveb plynárenského zařízení – netýká se plynovodních přípojek,
 Příslušný počet paré projektové dokumentace odpovídající rozsahu DPS, dle kapitoly D.4.2
nebo D.4.3 této části směrnice, které požaduje investor k ověření od vydavatele stanoviska –
technika OSS.
TISK: 14.5.2014 11:01 „Neřízený výtisk – jen pro informaci“
RWE GasNet,
RWE DS
(skupina GRID)
Příprava staveb PZ
Metodický pokyn
GRID_MP_G08_02_01
Vydání:
01
Stran:
10/47
Účinnost od:
6. 5. 2014
E SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE
Související právní předpisy (ve znění pozdějších předpisů):
 Nařízení vlády č. 80/2007 Sb. - o stanovení některých podmínek poskytování platby pro pěstování energetických plodin,
 Vyhláška č. 287/2007 Sb. - o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků.
 Vyhláška č. 499/2006 Sb. - ve znění Vyhlášky č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb.
 Zákon č. 22/1997 Sb. - o technických požadavcích na výrobky a předpisy související.
 Zákon č. 40/1964 Sb. - občanský zákoník,
 Zákon č. 151/1997 Sb. - o oceňování majetku,
 Vyhláška č. 3/2008 Sb. - prováděcí vyhláška k zákonu č. 151/1997 Sb.
 Zákon č. 174/1968 Sb. - o státním odborném dozoru nad bezpečností práce v platném znění a
předpisy související.
 Zákon č. 183/2006 Sb. - o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a předpisy
související.
 Zákon č. 242/2000 Sb. - o ekologickém zemědělství.
 Zákon č. 252/1997 Sb. - o zemědělství.
 Zákon č. 309/2006 Sb. - o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
předpisy související, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích.
 Zákon č. 334/1992 Sb. - o ochraně zemědělského půdního fondu,.
 Zákon č. 458/2000 Sb. - o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích (energetický zákon) a předpisy související.
 Zákon č. 360/1992 Sb. - o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Související technické předpisy:
 ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
 ČSN 73 3050 - Zemní práce.
 ČSN EN 10204 - Kovové výrobky. Druhy dokumentů kontroly.
 ČSN EN ISO 3183 - Ocelové trubky pro potrubí na hořlavá média – Technické dodací podmínky – Část 1: Trubky s požadavky třídy .
 ČSN EN ISO 3183 - Ocelové trubky pro potrubí na hořlavá média – Technické dodací podmínky – Část 2: Trubky s požadavky třídy .
 ČSN EN 12007 - 1 - Zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem
do 16 barů včetně – Část 1: Všeobecné funkční požadavky.
 ČSN EN 12007 - 2 - Zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem
do 16 barů včetně – Část 2: Specifické funkční požadavky pro polyetylen.
 ČSN EN 12007 - 3 - Zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem
do 16 barů včetně – Část 3: Specifické funkční požadavky pro ocel.
 ČSN EN 12007 - 4 - Zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem
do 16 barů včetně – Část 4: Specifické funkční požadavky pro rekonstrukce.
 ČSN EN 12186 - Zásobování plynem - Regulační stanice pro přepravu a rozvod plynu –
Funkční požadavky.
 ČSN EN 12279 - Zásobování plynem – Zařízení pro regulaci tlaku na přípojkách – Funkční
požadavky.
 ČSN EN 12327 - Zásobování plynem – Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu a
odstavování z provozu – Funkční požadavky.
 ČSN EN 12732 - Zásobování plynem – Svařované ocelové potrubí – Funkční požadavky.
 ČSN EN 1555 - 1 - Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv – Polyethylen (PE) Část 1: Všeobecně.
 ČSN EN 1555 - 2 - Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv – Polyethylen (PE) Část 2: Trubky.
TISK: 14.5.2014 11:01 „Neřízený výtisk – jen pro informaci“
RWE GasNet,
RWE DS
(skupina GRID)
Příprava staveb PZ
Metodický pokyn
GRID_MP_G08_02_01





















Vydání:
01
Stran:
11/47
Účinnost od:
6. 5. 2014
ČSN EN 1555 - 3 - Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv – Polyethylen (PE) Část 3:Tvarovky.
ČSN EN 1555 - 4 - Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv – Polyethylen (PE) Část 4: Armatury.
ČSN EN 1555 - 5 - Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv – Polyethylen (PE) Část 5:Vhodnost pro použití.
ČSN EN 1594 - Zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem nad 16 barů –
Funkční požadavky.
ČSN EN 1775 - Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak ≤ 5 bar Provozní požadavky.
TPG 605 02 - Regulační stanice plynu.
TPG 609 01 - Umisťování a provoz.
TPG 700 21 - Čichačky pro plynovody a přípojky.
TPG 700 24 - Označování plynovodů a přípojek.
TPG 702 01 - Plynovody a přípojky z polyetylenu.
TPG 702 03 - Opravy plynovodů a přípojek z polyetylenu
TPG 702 04 - Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 barů včetně.
TPG 702 05 - Kotvení plynovodních potrubí ve svazcích.
TPG 702 08 - Opravy ocelových plynovodů a přípojek s nejvyšším provozním tlakem 5 barů
včetně.
TPG 704 01 - Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva.
TPG 800 03 - Připojování odběrných plynových zařízení a jejich uvádění do provozu.
TPG 905 01 - Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení.
TPG 920 21 - Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových zařízení. Volba izolačních
systémů.
TPG 921 02 - Vizuální hodnocení svarových spojů plastů.
TPG 934 01 - Plynoměry. Umísťování, připojování a provoz.
TPG 935 01 - Trasové uzávěry plynovodů z ocelových trub.
Související řídicí dokumenty (v platném znění):
 DSO_MP_G08_07 - Hodnocení technického stavu plynárenského zařízení,
 DSO_MP_G10_03 - Pravidla pro informování dotčených účastníků trhu s plynem při přerušení
distribuce plynu,
 DSO_SM_C03_02 - Investiční majetek,
 DSO_SM_C05_01 - Pravidla pro uzavírání a oběh smluv a jiných právních dokumentů,
 DSO_SM_G01_07 - Pravidla rozvoje distribuční soustavy,
 DSO_SM_G11_01 - Dokumentace distribuční soustavy,
 DSO_TO_G08_01 - Řešení trasových uzávěrů, uzavírací a ostatní armatury,
 DSO_TO_G08_03 - Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy regulačních
zařízení,
 DSO_TX_G08_05 - Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy zařízení aktivní
protikorozní ochrany,
 DSO_TX_G08_06 - Řešení pasivní protikorozní ochrany plynárenských zařízení,
 GasNet_PodpRad – Podpisový,
 GRID_MP_G08_04 - Přemisťování hlavních uzávěrů plynu při obnově PZ ve vlastnictví
RWE GasNet,
 GRID_MP_G08_05 - Navrhování plynárenského zařízení na obnovu,
 GRID_SM_G08_02 - Plánování, příprava a realizace investic do PZ,
 GRID_SM_G08_03 - Zajišťování vlastnických a jiných práv k nemovitostem a evidence nemovitostí,
 GRID_SM_G11_12 - Postup při poskytování stanovisek k dokumentaci (PZ i v nePZ),
 GRID_TX_ G08_02_03 - Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy VTL plynovodů a přípojek do 40 bar,
 GRID_TX_G08_04 - Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí,
 Manuál změnového řízení k SAP EVIS,
TISK: 14.5.2014 11:01 „Neřízený výtisk – jen pro informaci“
RWE GasNet,
RWE DS
(skupina GRID)
Příprava staveb PZ
Metodický pokyn
GRID_MP_G08_02_01




Vydání:
01
Stran:
12/47
Účinnost od:
6. 5. 2014
Metodická pracovní pomůcka odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj ČR
pro oblast výkladu pojmů v plynárenství a vztahu mezi energetickým a stavebním zákonem.
RWE_DS_G08_03 - Činnosti techniků investiční výstavby,
RWE_DS_SM_C05_01 - Pravidla pro uzavírání a oběh smluv a jiných právních dokumentů,
RWECZ_SM_C06_01 – Nákup.
Dokumenty jsou uloženy na portálu řízené dokumentace na intranetu.
Související formuláře:
F.1. GRID_MP_G08_02_F01 - Kalkulace ceny projektové dokumentace VTL, RS, OS
F.2. GRID_MP_G08_02_F02 - Kalkulace ceny projektové dokumentace MS
F.3. GRID_MP_G08_02_F03 - Kalkulace ceny projektové dokumentace externí dodavatel projektové dokumentace
F.4. GRID_MP_G08_02_F04 - Předávací protokol služby
F.5. GRID_MP_G08_02_F05 - Předávací protokol AD
F.6. GRID_MP_G08_02_F06 - Předávací protokol díla
F.7. GRID_MP_G08_02_F07 - Výstupní list projektové dokumentace
Aktuální formuláře jsou uloženy na portálu řízené dokumentace na intranetu.
F ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
F.1 Závěrečná ustanovení
Tento dokument nabývá platnosti dnem jeho schválení (podpisem) pověřeným členem statutárního
orgánu a účinnosti dnem uvedeným v záhlaví každé stránky tohoto dokumentu nebo dnem uvedeným ve schvalovací tabulce, pokud se jedná o tzv. skupinový dokument společností skupiny GRID.
Dnem účinnosti tohoto dokumentu se ruší řídicí dokumenty:
 DSO_SM_G08_02_07 - Plánování, příprava a realizace investic do PZ
 Část II - Obsah a rozsah projektové dokumentace na stavby PZ
 Část III - Obsah výkazu výměr a rozpočtu pro stavby PZ
 Část VIII - Zajištění kvality přípravy staveb a hodnocení dodavatelů projektové dokumentace
Kontrolou dodržování tohoto dokumentu je pověřen Vedoucí vyhodnocování a koordinace DS
F.2 Přechodná ustanovení
Technik staveb projektové dokumentace vykonává obdobně činnosti techniků obnovy DS
do 31. 12. 2014.
Projektové dokumentace rozpracované k datu účinnosti tohoto metodického pokynu se dokončí
v režimu platném k datu jejich objednání.
TISK: 14.5.2014 11:01 „Neřízený výtisk – jen pro informaci“
RWE GasNet,
RWE DS
(skupina GRID)
Příprava staveb PZ
Metodický pokyn
GRID_MP_G08_02_01
P
Vydání:
01
Stran:
13/47
Účinnost od:
6. 5. 2014
PŘÍLOHY
P.1
P.2
P.3
P.4
P.5
P.6
P.7
Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
................................................................................................................................. 14
VTL plynovody, přípojky a jejich přeložky - rozsah a obsah dokumentace pro provádění
stavby nebo zařízení ................................................................................................. 19
STL, NTL plynovody, přípojky a jejich přeložky - rozsah a obsah dokumentace pro
provádění stavby nebo zařízení ................................................................................ 26
STL, NTL plynovodní přípojky k rodinným domům - rozsah a obsah dokumentace pro
provádění stavby nebo zařízení ................................................................................ 32
Regulační a odorizační stanice - rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby
nebo zařízení ............................................................................................................ 34
Aktivní PKO - rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby nebo zařízení (DPS)
................................................................................................................................. 41
Zjednodušená dokumentace (Pasport stavby) .......................................................... 46
TISK: 14.5.2014 11:01 „Neřízený výtisk – jen pro informaci“
RWE GasNet,
RWE DS
(skupina GRID)
Příprava staveb PZ
Metodický pokyn
GRID_MP_G08_02_01
P.1
Vydání:
01
Stran:
14/47
Účinnost od:
6. 5. 2014
Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo
zařízení
Dokumentace obsahuje části:
A
Průvodní zpráva
B
Souhrnná technická zpráva
C
Situační výkresy
D
Výkresová dokumentace
E
Dokladová část
Dokumentace musí vždy obsahovat části A až E s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí bude
přizpůsoben druhu a významu stavby nebo zařízení (dále jen "stavba") a podmínkám v území.
A Průvodní zpráva
A.1 Identifikační údaje
A.1.1 Údaje o stavbě
a) název stavby,
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),
c) předmět dokumentace.
A.1.2 Údaje o žadateli
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo
b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikají-
cí) nebo
c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikají-
cí) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba),
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizo-
vaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě
specializací jejich autorizace.
A.2 Seznam vstupních podkladů
A.3 Údaje o území
a) rozsah řešeného území; zastavěné/nezastavěné území,
b) dosavadní využití a zastavěnost území,
c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
1)
(památková rezervace, památková
zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.),
údaje o odtokových poměrech,
údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování,
údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,
údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,
seznam výjimek a úlevových řešení,
seznam souvisejících a podmiňujících investic,
seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitostí).
TISK: 14.5.2014 11:01 „Neřízený výtisk – jen pro informaci“
RWE GasNet,
RWE DS
(skupina GRID)
Příprava staveb PZ
Metodický pokyn
GRID_MP_G08_02_01
Vydání:
01
Stran:
15/47
Účinnost od:
6. 5. 2014
A.4 Údaje o stavbě
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby,
b) účel užívání stavby,
c) trvalá nebo dočasná stavba,
1)
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.),
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabez-
pečujících bezbariérové užívání staveb,
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních
g)
h)
i)
j)
k)
předpisů 2),
seznam výjimek a úlevových řešení,
navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků apod.),
základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.),
základní předpoklady výstavby (časové údaje o době trvání stavby v týdnech, resp. měsících,
členění na etapy); začátek a konec realizace stavby bude upřesněn stavebníkem před zahájením stavby,
orientační náklady stavby.
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
B Souhrnná technická zpráva
B.1 Popis území stavby
a) charakteristika stavebního pozemku,
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický prů-
zkum, stavebně historický průzkum apod.),
stávající ochranná a bezpečnostní pásma,
poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,
vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,
požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,
požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených
k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé),
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou
infrastrukturu),
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.
c)
d)
e)
f)
g)
B.2 Celkový popis stavby
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.
B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
B.2.6 Základní technický popis staveb
B.2.7 Technická a technologická zařízení
Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií.
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení
Posouzení technických podmínek požární ochrany:
a) výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečných prostorů,
b) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva,
TISK: 14.5.2014 11:01 „Neřízený výtisk – jen pro informaci“
RWE GasNet,
RWE DS
(skupina GRID)
Příprava staveb PZ
Metodický pokyn
GRID_MP_G08_02_01
Vydání:
01
Stran:
16/47
Účinnost od:
6. 5. 2014
c) předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními včetně stano-
vení požadavků pro provedení stavby,
d) zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku včetně možnosti
provedení zásahu jednotek požární ochrany.
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi
Kritéria tepelně technického hodnocení.
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a
dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová opatření apod.
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky,
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.
B.4 Dopravní řešení
a) popis dopravního řešení,
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,
c) doprava v klidu.
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,
b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živoči-
chů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA,
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle ji-
ných právních předpisů.
B.7 Ochrana obyvatelstva
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.
B.8 Zásady organizace výstavby
a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,
b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,
c) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé),
d) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin.
C Situační výkresy
C.1 Situační výkres širších vztahů
a) měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000,
b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,
c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma,
d) vyznačení hranic dotčeného území.
C.2 Celkový situační výkres
a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000,
b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura,
c) hranice pozemků,
d) hranice řešeného území,
e) základní výškopis a polohopis,
TISK: 14.5.2014 11:01 „Neřízený výtisk – jen pro informaci“
RWE GasNet,
RWE DS
(skupina GRID)
Příprava staveb PZ
Metodický pokyn
GRID_MP_G08_02_01
Vydání:
01
Stran:
17/47
Účinnost od:
6. 5. 2014
f) navržené stavby,
g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (± 0,00) a výšky upraveného teré-
nu; maximální výška staveb,
h) komunikace a zpevněné plochy,
i) plochy vegetace.
C.3 Koordinační situační výkres
a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, u změny stavby, kte-
rá je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200,
b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura,
c) hranice pozemků, parcelní čísla,
d) hranice řešeného území,
e) stávající výškopis a polohopis,
f) vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury,
g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (± 0,00) a výšky upraveného terénu; maximální výška staveb,
h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu,
i) řešení vegetace,
j) okótované odstupy staveb,
k) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu,
l) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové
zóny apod.,
m) maximální zábory (dočasné/trvalé),
n) geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě,
o) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody.
C.4 Katastrální situační výkres
a) měřítko podle použité katastrální mapy,
b) zákres stavebního pozemku, požadovaného umístění stavby,
c) vyznačení vazeb a vlivů na okolí.
C.5 Speciální situační výkres
Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve vhodném měřítku zobrazující speciální požadavky
objektů, technologických zařízení, technických sítí, infrastruktury nebo souvisejících inženýrských
opatření, např. zákres PZ v mapovém podkladu L-PIS (geografický informační systém, který je
tvořen primárně evidencí využití zemědělské půdy)
D Výkresová dokumentace
D.1 Charakteristické půdorysy
D.2 Charakteristické řezy
(včetně řezů dokumentujících návaznost na stávající zástavbu zejména s ohledem na hloubku
založení navrhované stavby a staveb stávajících)
D.3 Základní pohledy
(včetně pohledů dokumentujících začlenění stavby do stávající zástavby nebo krajiny)
E Dokladová část
Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané
příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami
oprávněnými podle jiných právních předpisů.
TISK: 14.5.2014 11:01 „Neřízený výtisk – jen pro informaci“
RWE GasNet,
RWE DS
(skupina GRID)
Příprava staveb PZ
Metodický pokyn
GRID_MP_G08_02_01
Vydání:
01
Stran:
18/47
Účinnost od:
6. 5. 2014
E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů
E.2 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
E.2.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu
napojení, vyznačená například na situačním výkrese
E.2.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a
činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních
předpisů
E.3 Doklad podle zvláštního právního předpisu
3)
prokazující shodu vlastností výrobku, který plní
funkci stavby, s požadavky na stavby podle § 156 stavebního zákona nebo technická dokumentace výrobce nebo dovozce, popřípadě další doklad, z něhož je možné ověřit dodržení
požadavků na stavby
E.4 Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů
4)
E.5 Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování
dokumentace
1)
Např. zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
2)
Např. zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový
zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3)
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4)
Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády
č. 81/2011 Sb.
§ 12 a 13 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
§ 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně
a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
TISK: 14.5.2014 11:01 „Neřízený výtisk – jen pro informaci“
RWE GasNet,
RWE DS
(skupina GRID)
Příprava staveb PZ
Metodický pokyn
GRID_MP_G08_02_01
P.2
Vydání:
01
Stran:
19/47
Účinnost od:
6. 5. 2014
VTL plynovody, přípojky a jejich přeložky - rozsah a obsah dokumentace pro
provádění stavby nebo zařízení
Dokumentace pro provádění stavby vychází se ze schválené projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení vychází z dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu – viz Příloha P.1. Projektová dokumentace se zpracovává v podrobnostech umožňujících vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Projektová dokumentace pro provádění stavby musí vždy obsahovat všechny části A až F členěné
na jednotlivé položky s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí bude přizpůsoben druhu a
významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní
prostředí a době trvání stavby (tzn., že v dokumentaci pro provádění stavby budou jednotlivé
kapitoly uvedeny s tím, že budou obsahovat pouze podrobnosti relevantní k významu stavby).
Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a
konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy
prefabrikátů a montážní dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto dokumentací,
jde vždy o součást dodavatelské dokumentace.
Základní členění
A.
B.
C.
D.
E.
F.
PRŮVODNÍ ZPRÁVA
SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
SITUAČNÍ VÝKRESY
VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE
DOKLADOVÁ ČÁST
ROZPOČET - neplatí pro stavby cizích investorů
Požadavky na řešení a obsah dokumentace pro provádění stavby
Obsah a rozsah dokumentace pro provádění stavby včetně požadavků na obsah a popis jednotlivých částí projektové dokumentace:
A
PRŮVODNÍ ZPRÁVA
A.1
Identifikační údaje
A.1.1
Údaje o stavbě
A.1.2
Údaje o stavebníkovi
A.1.3
Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
A.2
Seznam vstupních podkladů
A.3
Údaje o území
A.4
Údaje o stavbě
A.5
Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
Obsah jednotlivých bodů Průvodní zprávy bude zpracován v souladu s přílohou č. 6 Vyhlášky
č. 499/2006 Sb., o ve znění Vyhlášky č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb).
Zejména řeší a obsahuje:
▪
základní údaje charakterizující stavbu, u staveb cizích investorů se uvedou čj. případného
protokolu o zajištění kapacity nebo číslo smlouvy o smlouvě budoucí,
▪
přehled výchozích podkladů.
B
SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
Obsah jednotlivých bodů Souhrnné technické zprávy bude zpracován v souladu s přílohou č. 1 a
č. 6 Vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění Vyhlášky č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb
o dokumentaci staveb a bude přizpůsoben druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně
technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.
B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY
B.2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK
TISK: 14.5.2014 11:01 „Neřízený výtisk – jen pro informaci“
RWE GasNet,
RWE DS
(skupina GRID)
Příprava staveb PZ
Metodický pokyn
GRID_MP_G08_02_01
Vydání:
01
Stran:
20/47
Účinnost od:
6. 5. 2014
CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY
BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY
BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY
ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS STAVEB
TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI
HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ
B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ
B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV
B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA
B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
Zejména řeší a obsahuje:
▪
popis stavebně - technického řešení včetně způsobu odzkoušení bezpečnosti plynového
zařízení před uvedením do provozu,
▪
návrh odpojení a propojení stavby na stávající plynárenské zařízení s uvedením harmonogramu odstávek (přednostně řešit bezodstávkový způsob) propoje).
B.2.2
B.2.3
B.2.4
B.2.5
B.2.6
B.2.7
B.2.8
B.2.9
B.2.10
Dle složitosti stavby budou výše uvedené kapitoly Souhrnné technické zprávy rozpracovány jako
její samostatné svazky tvořící přílohy Souhrnné technické zprávy v níže uvedeném rozsahu s tím,
že číslování jednotlivých příloh bude odpovídat skutečně obsaženým přílohám:
P.B/1 POŽÁRNĚ-BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ (Požárně bezpečnostní řešení podle Vyhlášky
č. 246/2001 sb., § 41, odst. 1. nebo odst. 2.)
P.B/2 GEOLOGICKÁ ZPRÁVA
P.B/2.1 INŽENÝRSKO GEOLOGICKÝ PRŮZKUM (zpracovává se pouze tehdy, jsou-li geologické
podmínky v území složité, případně na vyžádání technika přípravy staveb)
P.B/3 GEODETICKÁ ZPRÁVA
Řeší a obsahuje:
▪
vytyčovací výkres stavby s uvedením souřadnic v JTSK lomových bodů plynovodu,
P.B/3.1 VÝKRES IMPORT DO GIS (podle požadavků DSO_SM_G11_01 - D.7.2.2)
P.B/4 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
Zejména řeší a obsahuje:
▪
celková situace stavby se zakreslením hranice staveniště,
▪
situace organizace výstavby s vyznačením etapizace výstavby, příjezdů na staveniště apod.,
▪
vyznačení přívodu vody a energií na staveniště, jejich odběrových míst, vyznačení vjezdů a
výjezdů na staveniště a odvodnění staveniště,
▪
informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení,
trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště,
▪
významné sítě technické infrastruktury,
▪
napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod.,
▪
úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace,
▪
uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů,
▪
řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů,
▪
stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
▪
podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě,
▪
způsob likvidace použité vody při tlakových zkouškách,
▪
orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů.
P.B/5 PLÁN BOZP - neplatí pro stavby cizích investorů
TISK: 14.5.2014 11:01 „Neřízený výtisk – jen pro informaci“
RWE GasNet,
RWE DS
(skupina GRID)
Příprava staveb PZ
Metodický pokyn
GRID_MP_G08_02_01
Vydání:
01
Stran:
21/47
Účinnost od:
6. 5. 2014
DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ
INVENTARIZACE ZELENĚ (zpracovává se pouze tehdy, vyplyne-li z veřejnoprávního
projednání)
Zejména řeší a obsahuje:
▪
způsob řešení kolize se zelení včetně uvedení její inventarizace a odhad ocenění (vhodné je
také uvést fotodokumentaci zeleně)
P.B/8 Umístění stavby na ZPF
P.B/9 Umístění stavby na PUPFL
P.B/10 EIA – zpracovává se pouze v případě, že příslušný záměr spadá do působnosti zákona
č. 100/2001 sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění
P.B/6
P.B/7
C
SITUAČNÍ VÝKRESY
Zejména řeší a obsahují:
▪
výkres situace provedení uzemnění nadzemních částí plynovodů a diodových ochranných
členů (DOČ),
▪
přehlednou situaci s označením umístění stavby, ortofotomapa apod.,
▪
koordinační situace s vyznačením projektovaných průběhů sítí ostatních správců inž. sítí
podílejících se na budoucí koordinaci stavby, případně s uvedením rozdělení stavby na úseky dle požadavku konkrétního povolovacího režimu stavby s grafickým uvedením těchto povolovacích režimů,
▪
stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura,
▪
hranice pozemků, parcelní čísla,
▪
hranice řešeného území (včetně hranice pracovního pruhu),
▪
navrhované komunikace, napojení na dopravní infrastrukturu,
▪
výkres úpravy povrchů,
▪
okótované odstupy staveb,
▪
stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové
zóny apod.,
▪
vyznačení geotechnických sond.
C.1 SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
▪
měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000,
C.2 CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES
(situační výkres na podkladu katastrální mapy s vyznačením pracovního pruhu včetně ochranných
a bezpečnostních pásem PZ)
▪
měřítko 1 :200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 :2 000 až 1 : 5 000,
▪
výkres obsahuje:
 trasu projektovaného plynovodu včetně všech zařízení (chráničky, sloupky, KAO apod.),
 popisy detailů křížení + zákres všech zařízení,
 rušený plynovod,
pracovní pruh včetně příjezdů na stavbu a otoček,
 stávající podzemní sítě,
 meliorovaná území,
 stávající vzdušná vedení inženýrských sítí,
 staničení, lomové body.
C.3 KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY
(všechny objekty PZ, stávající dopravní a technická infrastruktura na podkladu snímku katastrální
mapy včetně označení jejich ochranných pásem)
▪
měřítko 1 :200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 :2 000 až 1 : 5 000, u změny stavby, která
je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200,
▪
výkres obsahuje:
 trasu projektovaného plynovodu + ochranné a bezpečnostní pásmo,
 rušený plynovod,
 odstupové vzdálenosti,
 Koordinace s jinými stavbami,
TISK: 14.5.2014 11:01 „Neřízený výtisk – jen pro informaci“
RWE GasNet,
RWE DS
(skupina GRID)
Příprava staveb PZ
Metodický pokyn
GRID_MP_G08_02_01





Vydání:
01
Stran:
22/47
Účinnost od:
6. 5. 2014
stávající podzemní sítě + ochranné pásmo,
stávající vzdušná vedení inženýrských sítí + ochranné pásmo,
Veškerá další pásma (vodní zdroje, NATURA, silnice, železnice,
staničení, lomové body,
Záplavové území Q100.
D
DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Zejména řeší a obsahuje:
▪
detailní výkresy TU a jejich oplocení, uzemnění, přechodů silnic, železnic a vodotečí apod.,
▪
typové výkresy POIS, POCH, POB, KVO, KVZ apod.,
▪
detailní výkres provedení izolačního spoje (IS), chráničky,
▪
k typovým výkresům KVO, KVZ, POIS, POCH, POB apod. - detailní výkres ukončení kabelů
v místě aluminotermického navaření vodičů na potrubí se způsobem zaizolování návarků a
zajištěním vodičů proti tahu,
▪
detailní výkresy odpojení a propojení stavby na stávající plynárenské zařízení a navržený
způsob (s odstávkou, bez odstávky, stopplování, balonování),
▪
přechody vodotečí, podchody pod komunikacemi, železnicí apod.,
▪
detail křížení kabelů,
▪
návrh způsobu provedení odpojů a propojů projektovaného PZ na provozovanou distribuční
soustavu jednotlivých SO a PS,
▪ způsob demontáže a likvidace stávající TU aj. (pokud je součástí stavby rušení stávajících
objektů)
D.1 STAVEBNÍ A INŽENÝRSKÉ OBJEKTY
D.1-01 S0-01 OPRAVY MELIORACÍ
D.1-01-01 Technická zpráva
D.1-01-02 Výkresová část
D.1-01-03 Seznam materiálů a technická specifikace
D.1-02 SO-02 PŘÍJEZDNÍ KOMUNIKACE (pokud je nutná)
D.1-02-01 Technická zpráva
D.1-02-02 Výkresová část
D.1-02-03 Seznam materiálů a technická specifikace
Poznámka: Při absenci některého z objektů, stejně tak při dodání dalšího případného objektu bude
číslování svazků provedeno v průběžné řadě čísel.
D.2 PROVOZNÍ SOUBOR
D.2-01 PS-01 PLYNOVOD
Zejména řeší a obsahuje:
▪
provedení uložení plynovodů v chráničkách a ochranných trubkách včetně provedení čel
chrániček,
▪
pevnostní výpočty v souladu s EN 1594 a TPG 702 04 (Treska, HMH, Tmin),
▪
výpočet chrániček v souladu s TDG 702 07,
▪
řešení a rozsah nedestruktivních a destruktivních kontrol svarů,
▪
podélný profil trasy (dle potřeby, např. v členitém terénu)
▪
hlavní zásady a hlediska pro provedení tlakové zkoušky potrubí z pohledu zajištění bezpečnosti při přípravě a v průběhu zkoušky a dále prokazatelnost pevnosti a těsnosti potrubí
(s mimořádnou pozorností věnované zabezpečení pneumatických zkoušek):
 délky zkoušených úseků,
 způsoby provedení zkoušek,
 druh zkušebního média, a to se zřetelem na bezpečnost okolí,
 výškové rozdíly trasy,
 technické, časové a povětrnostní podmínky,
D.2-01-01 Technická zpráva (včetně případného pevnostního výpočtu chrániček, ochranných
trubek – vložit za TZ)
D.2-01-02 Technologické schéma
D.2-01-03 Podélný profil
TISK: 14.5.2014 11:01 „Neřízený výtisk – jen pro informaci“
RWE GasNet,
RWE DS
(skupina GRID)
Příprava staveb PZ
Metodický pokyn
GRID_MP_G08_02_01
Vydání:
01
Stran:
23/47
Účinnost od:
6. 5. 2014
(výška terénu, staničení, lomové body, hloubka výkopu, podzemní zařízení, druh trub, ohyby, druh
izolace, kontrola svarů, sklon stěny rýhy, způsob těžení, mechanická ochrana izolace, zatěžovací
sedla, skrývka ornice, odkaz na detail, kraj, katastrální území)
D.2-01-03.1 Podélný profil psaný (dle potřeby, např. v členitém terénu)
D.2-01-03.2 Podélný profil kreslený (dle potřeby, např. v členitém terénu)
D.2-01-04 Detaily přechodu komunikací
D.2-01-04.1 Technická zpráva
D.2-01-04.2 Výkresová část
D.2-01-05 Detaily přechodu vodotečí
D.2-01-05.1 Technická zpráva
D.2-01-05.2 Výkresová část
D.2-01-06 Detaily přechodu železnice
D.2-01-06.1 Technická zpráva
D.2-01-06.2 Výkresová část
D.2-01-07 Detaily odpojů a propojů
D.2-01-07.1 Technická zpráva
D.2-01-07.2 Výkresová část
D.2-01-08 Detaily strmého svahu
D.2-01-08.1 Technická zpráva
D.2-01-08.2 Výkresová část
D.2-01-09 Detaily přechodu produktovodu
D.2-01-09.1 Technická zpráva
D.2-01-09.2 Výkresová část
D.2-01-10 Rušení plynovodů
D.2-01-10.1 Technická zpráva
D.2-01-10.2 Výkresová část
D.2-01-11 Typové výkresy
(křížení s kabely, vodovody, s lesními cestami, orientační sloupek, propojovací objekty apod.)
D.2-01-11.1 Výkresová část
D.2-01-12 Seznam materiálů a technická specifikace
Pokud budou součástí stavby provizorní rozvody nebo náhradní zásobování, bude PD obsahovat
potřebné svazky stavebních objektů a provozních souborů v obdobném členění jako výše uvedené
ve zjednodušeném rozsahu
Poznámka: Při absenci některého ze svazků bude číslování svazků provedeno v průběžné řadě
čísel.
D.2-02 PS-02 TRASOVÉ UZÁVĚRY
D.2-02-01 Trasové uzávěry stavební část
D.2-02-02 Trasové uzávěry strojní část
D.2-02-03 Seznam materiálů a technická specifikace
D.2-03 PS-03 PROTIKOROZNÍ OCHRANA
Zejména řeší a obsahuje:
▪
korozní průzkum, který stanoví u VTL, STL a NTL ocelových plynovodů rozsah provedení
pasivní a aktivní protikorozní ochrany (PKO) v souladu s ČSN EN 12954, ČSN 03 8375 a
TPG 920 25,
▪
provedení pasivní a aktivní PKO u ocelových VTL, STL a NTL plynovodů,
▪
výpočet vlivů elektrického vedení a stanic VVN a ZVN dle ČSN 33 2165 v případě, že ocelové plynovody jdou v souběhu (vzdáleném i několik km) nebo kříží uvedené el. vedení a jdou
v souběhu do 100 m od el. stanic VVN a 300 m od el. stanic ZVN,
▪
provedení kontrolních měřících vývodů (KVO a KVZ) a příslušných typů propojovacích objektů včetně DO4 (PO-A, PO-B, PO-CH, PO-IS, a jejich případné kombinace),
▪
řešení uzemnění nadzemních částí plynovodů a diodových ochranných členů (DOČ), (pokud
se v projektované trase plynovodu nadzemní části nachází) včetně stanovení hodnoty zemního odporu uzemňovací soustavy s ohledem na rezistivitu půdy,
D.2-03-01 Technická zpráva
TISK: 14.5.2014 11:01 „Neřízený výtisk – jen pro informaci“
RWE GasNet,
RWE DS
(skupina GRID)
Příprava staveb PZ
Metodický pokyn
GRID_MP_G08_02_01
Vydání:
01
Stran:
24/47
Účinnost od:
6. 5. 2014
D.2-03-02 Výkresová část
D.2-03-03 Seznam materiálu a technická specifikace
Poznámka: Při absenci některého provozního souboru stejně tak při případném doplnění dalšího
provozního souboru bude číslování provozních souborů provedeno v průběžné řadě
čísel.
E
DOKLADOVÁ ČÁST
E.1 VYTYČOVACÍ VÝKRESY JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ
Část E.1 bude obsažena v dokumentaci a bude v ní pouze odkaz na část B: Příloha P.B/3 Geodetická zpráva.
E.2
PROJEKT ZPRACOVANÝ BÁŇSKÝM PROJEKTANTEM
Část E.2 bude obsažena v dokumentaci a v případě, že dokumentace nebude obsahovat část E.2,
bude uvedeno, že tuto část neobsahuje.
E.3
DOKLADOVÁ ČÁST - VEŘEJNOPRÁVNÍ PROJEDNÁNÍ
Zejména řeší a obsahuje:
▪
zpráva o zapracování stanovisek všech stavbou dotčených institucí, správců inž. sítí, vlastníků pozemků a případných dalších účastníků řízení vč. souhrnného stanoviska k PD vypracované technikem přípravy staveb,
▪
očíslovaný seznam stanovisek s uvedením data jejich platnosti,
▪
obsahuje mimo jiné souhlas s odnětím PUPFL, souhlas s trvalým odnětím ZPF, souhlas podle § 17 vodního zákona, povolení prací v ochranných pásmech, souhlasy s technickým řešením apod.),
▪
Stanovisko příslušného HZS k Požárně bezpečnostnímu řešení,
▪
další případná jednotlivá stanoviska.
E.3.1
ZPRÁVA O ZAPRACOVÁNÍ STANOVISEK
E.3.2
STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY
E.3.3
STANOVISKA VLASTNÍKŮ VEŘEJNÉ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
E.3.4
STANOVISKA OSTATNÍCH
E.4. DOKLADOVÁ ČÁST - MAJETKOPRÁVNÍ PROJEDNÁNÍ
Zejména řeší a obsahuje:
▪
informace o stavbou dotčených pozemcích (LV, informace o parcele),
▪
zákres projektované trasy stavby do katastrální mapy s vyznačením dotčených pozemků
v měřítku 1:1000, případně v měřítku 1:2880,
▪
smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene k pozemkům dotčeným stavbou,
▪
souhrnná tabulka stavbou dotčených pozemků s uvedením vlastnických a jiných práv,
▪
u VTL ocelových plynovodů, které musí být katodicky chráněny (na základě korozního průzkumu) doložit souhlasy resp. podmínky správců kovových a železobetonových sítí technického vybavení a konstrukcí uložených v zemi, z hlediska nepříznivých interferenčních proudů od katodicky chráněného plynovodu,
▪
zdůvodnění případné změny technického řešení oproti uzavřenému Smluvnímu vztahu –
u staveb cizích investorů,
▪
ostatní doklady vyplývající ze Smluvního vztahu- u staveb cizích investorů.
E.4.1
KATASTRÁLNÍ MAPA
▪
měřítko 1 :200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 :2 000 až 1 : 5 000, u změny stavby, která
je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně
v měřítku 1 : 200,
▪
výkres obsahuje:
 trasu projektovaného plynovodu,
 rušený plynovod,
 staničení,
TISK: 14.5.2014 11:01 „Neřízený výtisk – jen pro informaci“
RWE GasNet,
RWE DS
(skupina GRID)
Příprava staveb PZ
Metodický pokyn
GRID_MP_G08_02_01
Vydání:
01
Stran:
25/47
Účinnost od:
6. 5. 2014
 ochranné pásmo projektovaného plynovodu,
 zákres PZ v L-PIS (geografický informační systém, který je tvořen primárně evidencí
využití zemědělské půdy).
E.4.2
INFORMACE O DOTČENÝCH POZEMCÍCH
E.4.3
SOUHRNNÁ TABULKA DOTČENÝCH POZEMKŮ
E.4.4
SMLOUVY O BUDOUCÍCH SMLOUVÁCH O ZŘÍZENÍ VB (u RS a ostatních objektů
nad 20 m2 smlouvy o budoucích smlouvách o nájmu nebo koupi pozemku)
E.4.5
SOUHRNNÁ TABULKA VLASTNÍKŮ
E.4.6
SOUHRNNÁ TABULKA UŽIVATELŮ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY
F
ROZPOČET - neplatí pro stavby cizích investorů
TISK: 14.5.2014 11:01 „Neřízený výtisk – jen pro informaci“
RWE GasNet,
RWE DS
(skupina GRID)
Příprava staveb PZ
Metodický pokyn
GRID_MP_G08_02_01
P.3
Vydání:
01
Stran:
26/47
Účinnost od:
6. 5. 2014
STL, NTL plynovody, přípojky a jejich přeložky - rozsah a obsah dokumentace
pro provádění stavby nebo zařízení
Dokumentace pro provádění stavby vychází se ze schválené projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení se vychází z dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo
územního souhlasu – viz Příloha P.1. Projektová dokumentace se zpracovává v podrobnostech
umožňujících vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Projektová dokumentace musí vždy obsahovat všechny části A až F členěné na jednotlivé položky
s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí bude přizpůsoben druhu a významu stavby, jejímu
umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání
stavby (tzn., že v dokumentaci pro provádění stavby budou jednotlivé kapitoly uvedeny s tím, že
budou obsahovat pouze podrobnosti relevantní k významu stavby).
Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a
konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy
prefabrikátů a montážní dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto dokumentací,
jde vždy o součást dodavatelské dokumentace.
Základní členění
A.
B.
C.
D.
E.
F.
PRŮVODNÍ ZPRÁVA
SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
SITUAČNÍ VÝKRESY
VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE
DOKLADOVÁ ČÁST
ROZPOČET - neplatí pro stavby cizích investorů
Požadavky na řešení a obsah DPS
Obsah a rozsah DPS včetně požadavků na obsah a popis jednotlivých částí projektové dokumentace:
A
A.2
A.3
A.4
A.5
PRŮVODNÍ ZPRÁVA
A.1
Identifikační údaje
A.1.1 Údaje o stavbě
A.1.2 Údaje o stavebníkovi
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
Seznam vstupních podkladů
Údaje o území
Údaje o stavbě
Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
Obsah jednotlivých bodů Průvodní zprávy bude zpracován v souladu s přílohou č. 6 Vyhlášky
č. 499/2006 Sb. ve znění Vyhlášky č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb).
Zejména řeší a obsahuje:
 základní údaje charakterizující stavbu, u staveb cizích investorů se uvedou čj. případného protokolu o zajištění kapacity nebo smlouvy o připojení,
 přehled výchozích podkladů.
B
SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY
B.2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK
B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
B.2.3 DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY
B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY
B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY
B.2.6 ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS STAVEB
TISK: 14.5.2014 11:01 „Neřízený výtisk – jen pro informaci“
RWE GasNet,
RWE DS
(skupina GRID)
Příprava staveb PZ
Metodický pokyn
GRID_MP_G08_02_01
Vydání:
01
Stran:
27/47
Účinnost od:
6. 5. 2014
TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI
HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ
B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ
B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV
B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA
B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
Obsah jednotlivých bodů Souhrnné technické zprávy bude zpracován v souladu s přílohou č. 1 a
č. 6 Vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění Vyhlášky č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb
o dokumentaci staveb) a bude přizpůsoben druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně
technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.
B.2.7
B.2.8
B.2.9
B.2.10
Zejména řeší a obsahuje:
▪
popis stavebně - technického řešení včetně způsobu odzkoušení bezpečnosti plynového
zařízení před uvedením do provozu,
▪
návrh odpojení a propojení stavby na stávající plynárenské zařízení s uvedením harmonogramu odstávek (přednostně řešit bezodstávkový způsob propoje).
Dle složitosti stavby budou výše uvedené kapitoly Souhrnné technické zprávy rozpracovány jako
její samostatné svazky jako přílohy Souhrnné technické zprávy v tomto rozsahu:
P.B/1 POŽÁRNĚ-BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ (Požárně bezpečnostní řešení podle Vyhlášky č. 246/2001 sb., § 41, odst. 1. nebo odst. 2.)
P.B/2 GEOLOGICKÁ ZPRÁVA
P.B/2.1 INŽENÝRSKO GEOLOGICKÝ PRŮZKUM (zpracovává se pouze tehdy, jsou-li geologické
podmínky v území složité, případně na vyžádání technika přípravy staveb)
P.B/3 GEODETICKÁ ZPRÁVA
Řeší a obsahuje:
▪
vytyčovací výkres stavby s uvedením souřadnic v JTSK lomových bodů plynovodu,
P.B/3.1 VÝKRES IMPORT DO GIS (podle požadavků DSO_SM_G11_01 - D.7.2.2) v elektronické
podobě
P.B/4 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
Zejména řeší a obsahuje:
▪
celková situace stavby se zakreslením hranice staveniště,
▪
situace organizace výstavby s vyznačením etapizace výstavby, příjezdů na staveniště apod.,
▪
vyznačení přívodu vody a energií na staveniště, jejich odběrových míst, vyznačení vjezdů a
výjezdů na staveniště a odvodnění staveniště,
▪
informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení,
trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště,
▪
významné sítě technické infrastruktury,
▪
napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod.,
▪
úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace,
▪
uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů,
▪
řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů,
▪
stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
▪
podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě,
▪
orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů.
P.B/5 PLÁN BOZP - neplatí pro stavby cizích investorů
TISK: 14.5.2014 11:01 „Neřízený výtisk – jen pro informaci“
RWE GasNet,
RWE DS
(skupina GRID)
Příprava staveb PZ
Metodický pokyn
GRID_MP_G08_02_01
Vydání:
01
Stran:
28/47
Účinnost od:
6. 5. 2014
P.B/6 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ (zpracovává se pouze tehdy, vyplyne-li z veřejnoprávního projednání)
P.B/7 INVENTARIZACE ZELENĚ (zpracovává se pouze tehdy, vyplyne-li z veřejnoprávního
projednání)
Zejména řeší a obsahuje:
▪
způsob řešení kolize se zelení včetně uvedení její inventarizace a odhad ocenění (vhodné je
také uvést fotodokumentaci zeleně)
P.B/8 Umístění stavby na ZPF (zpracování pouze v případě výskytu)
P.B/9 Umístění stavby na PUPFL (zpracování pouze v případě výskytu)
P.B/10 EIA – zpracovává se pouze v případě, že příslušný záměr spadá do působnosti zákona
č. 100/2001 sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění
C
SITUAČNÍ VÝKRESY
Zejména řeší a obsahují:
▪
přehlednou situaci s označením umístění stavby, ortofotomapa apod.,
▪
podrobné situace se zákresem tras navržených plynovodů a přípojek včetně jejich napojení
na stávající plynárenské zařízení v měř. 1:500, 1:250, 1:200, 1:100 s popisem dimenze, tlaku, materiálu a umístěním armatur a HUP,
▪
stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura,
▪
stavby v koordinaci (projektovaný stav),
▪
hranice pozemků, parcelní čísla,
▪
hranice řešeného území (včetně hranice pracovního pruhu),
▪
navrhované komunikace, napojení na dopravní infrastrukturu,
▪
výkres úpravy povrchů,
▪
okótované odstupy staveb,
▪
stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové
zóny apod.,
▪
vyznačení geotechnických sond.
C.1
▪
SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000,
C.2 CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES
(situační výkres na podkladu katastrální mapy s vyznačením dotčených pozemků a pracovního
pruhu včetně ochranných a bezpečnostních pásem PZ)
▪
měřítko 1 :200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 :2 000 až 1 : 5 000,
C.3 KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY
(všechny objekty PZ, stávající dopravní a technická infrastruktura na podkladu geodetického zaměření či snímku katastrální mapy včetně označení jejich ochranných pásem; u PS-01 souřadnice
lomových bodů JTSK, okótování k pevným bodům)
▪
měřítko 1 :200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 :2 000 až 1 : 5 000, u změny stavby, která
je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně
v měřítku 1 : 200.
D
DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Zejména řeší a obsahuje:
▪
detailní výkresy a ukončení přípojek v nikách a pilířích včetně dopojení na stávající OPZ
(axonometrie),
▪
návrh způsobu provedení odpojů a propojů projektovaného PZ na provozovanou distribuční
soustavu jednotlivých SO a PS.
D.1 STAVEBNÍ A INŽENÝRSKÉ OBJEKTY
D.1-01
S0-01 OPRAVY MELIORACÍ
D.1-01-01 Technická zpráva
D.1-01-02 Výkresová část
D.1-01-03 Seznam materiálů
D.1-02
S0-02 PŘÍJEZDNÍ KOMUNIKACE (pokud je nutná)
TISK: 14.5.2014 11:01 „Neřízený výtisk – jen pro informaci“
RWE GasNet,
RWE DS
(skupina GRID)
Příprava staveb PZ
Metodický pokyn
GRID_MP_G08_02_01
Vydání:
01
Stran:
29/47
Účinnost od:
6. 5. 2014
D.1-02-01 Technická zpráva
D.1-02-02 Výkresová část
D.1-02-03 Seznam materiálů
D.1-03
SO-03 POSILOVACÍ REGULAČNÍ ZAŘÍZENÍ (BLOKOVÉ REGULAČNÍ
ZAŘÍZENÍ) STL/NTL „NÁZEV“ – STAVEBNÍ ČÁST (zpracování pouze v případě výskytu
– většinou se nevyskytuje – jedná se pouze o stavební část – provozní soubor viz D.2)
D.1-03-01 Technická zpráva
D.1-03-02 Výkresová část
D.1-03-03 Seznam materiálu
Poznámka: Při absenci některého z objektů, stejně tak při dodání dalšího případného objektu bude
číslování svazků provedeno v průběžné řadě čísel.
PROVOZNÍ SOUBORY
D.2-01 PS-01 STL (NTL) PLYNOVODY
V případě potřeby řeší a obsahuje:
 hlavní zásady a hlediska pro provedení tlakové zkoušky potrubí z pohledu zajištění
bezpečnosti při přípravě a v průběhu zkoušky a dále prokazatelnost pevnosti a těsnosti potrubí (s mimořádnou pozorností věnované zabezpečení pneumatických zkoušek):
 délky zkoušených úseků,
 způsoby provedení zkoušek,
 druh zkušebního média, a to se zřetelem na bezpečnost okolí,
 výškové rozdíly trasy,
 technické, časové a povětrnostní podmínky,
D.2-01-01 Technická zpráva (včetně případného pevnostního výpočtu chrániček,
ochranných trubek – vložit za TZ)
D.2-01-02 Podélný profil (jen při koordinaci změny nivelety vozovek a v případě profilu
min. DN 315)
(výška terénu, staničení, lomové body, hloubka výkopu, podzemní zařízení, druh trub, ohyby, druh
izolace, kontrola svarů, sklon stěny rýhy, způsob těžení, mechanická ochrana izolace, zatěžovací
sedla, skrývka ornice, odkaz na detail, kraj, katastrální území)
D.2-01-03 Detaily přechodu komunikací
D.2-01-04 Detaily přechodu železnice (tramvajové tratě)
D.2-01-05 Detaily přechodu vodotečí
D.2-01-06 Detaily křížení kabelů
D.2-01-07 Detaily křížení plynovodů
D.2-01-08 Uložení plynovodu – vzorové řezy (včetně skladby konstrukčních vrstev)
D.2-01-09 Detaily odpojů a propojů
D.2-01-09.1 Technická zpráva
D.2-01-09.2 Výkresová část
D.2-01-10 Seznam materiálů
Poznámka: Při absenci některého ze svazků bude číslování svazků provedeno v průběžné řadě
čísel.
D.2
D.2-02 PS-02 STL (NTL) PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY
D.2-02-01 Technická zpráva (včetně případného pevnostního výpočtu chrániček,
ochranných trubek – vložit za TZ)
D.2-02-02 Detaily přechodu komunikací
D.2-02-03 Detaily přechodu železnice (tramvajové tratě)
D.2-02-04 Detaily přechodu vodotečí
D.2-02-05 Detaily křížení kabelů
D.2-02-06 Detaily křížení plynovodů
D.2-02-07 Uložení plynovodní přípojky – vzorové řezy (včetně skladby konstrukčních vrstev)
D.2-02-08 Půdorysy a axonometrie jednotlivých plynovodních přípojek (obsahuje i
seznam/výpis plynovodních přípojek, fotodokumentaci, půdorysy a axonometrie
s dopojením na stávající OPZ, včetně okótování k pevným bodům)
TISK: 14.5.2014 11:01 „Neřízený výtisk – jen pro informaci“
RWE GasNet,
RWE DS
(skupina GRID)
Příprava staveb PZ
Metodický pokyn
GRID_MP_G08_02_01
Vydání:
01
Stran:
30/47
Účinnost od:
6. 5. 2014
D.2-02-09 Výpis materiálů plynovodních přípojek a dopojení na stávající OPZ
Poznámka: Při absenci některého ze svazků bude číslování svazků provedeno v průběžné řadě
čísel.
D.2-03
PS-03.1 POSILOVACÍ REGULAČNÍ ZAŘÍZENÍ (BLOKOVÉ REGULAČNÍ
ZAŘÍZENÍ) STL/NTL „NÁZEV“ – STROJNÍ ČÁST
D.2-03.1-01
Technická zpráva
D.2-03.1-02
Výkresová část PRZ (BRZ) – (schéma s popisem pozic, půdorys,
pohled)
Poznámka: Seznam materiálu (od vstupní příruby po výstupní přírubu včetně) je nahrazen cenovou
nabídkou na kompletní dodávku strojní části. Dopojení na STL a NTL plynovody je součástí D.2-01
PS-01 STL (NTL) PLYNOVODY
D.2-03 PS-03.2 POSILOVACÍ REGULAČNÍ ZAŘÍZENÍ (BLOKOVÉ REGULAČNÍ
ZAŘÍZENÍ) STL/NTL „NÁZEV“ – ELEKTRO ČÁST
D.2-03.2-01
Technická zpráva (včetně protokolu o určení vnějších vlivů s přílohami)
D.2-03.2-02
Výkresová část – (ochrana před bleskem, ochranné pospojování,
uzemňovací soustava, el. záznam dat)
D.2-03.2-03
Seznam materiálu
D.2-04 PS-04 PROTIKOROZNÍ OCHRANA
Zejména řeší a obsahuje:
▪
korozní průzkum, který stanový u STL a NTL ocelových plynovodů rozsah provedení pasivní
a aktivní protikorozní ochrany (PKO) v souladu s platnými normami,
▪
provedení pasivní a aktivní PKO u ocelových STL a NTL plynovodů,
▪
provedení kontrolních měřících vývodů (KVO a KVZ) a příslušných typů propojovacích objektů.
D.2-04-01 Technická zpráva
D.2-04-02 Výkresová část
D.2-04-03 Seznam materiálu
Poznámka: Při absenci některého provozního souboru stejně tak při případném doplnění dalšího
provozního souboru bude číslování provozních souborů provedeno v průběžné řadě čísel.
E
DOKLADOVÁ ČÁST
E.1 VYTYČOVACÍ VÝKRESY JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ
Část E.1 bude obsažena v dokumentaci a bude v ní pouze odkaz na následující části projektové
dokumentace:
Příloha C.3 - KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY (vytyčovací podklad PS-01 STL (NTL) PLYNOVODY)
Příloha D.2-02-10 - Půdorysy a axonometrie jednotlivých plynovodních přípojek (vytyčovací
podklad PS-02 STL (NTL) PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY)
E.2
PROJEKT ZPRACOVANÝ BÁŇSKÝM PROJEKTANTEM
Část E.2 bude obsažena v dokumentaci a v případě, že dokumentace nebude obsahovat část E.2,
bude uvedeno, že tuto část neobsahuje.
E.3

▪
▪
▪
DOKLADOVÁ ČÁST - VEŘEJNOPRÁVNÍ PROJEDNÁNÍ
Zejména řeší a obsahuje:
očíslovaný seznam stanovisek s uvedením č.j. (zn.) včetně data vydání a data jejich platnosti, včetně informace o splnění požadavků dotčených orgánů, institucí, správců inženýrských
sítí a případných dalších účastníků řízení,
obsahuje mimo jiné souhlas s odnětím PUPFL, souhlas s trvalým odnětím ZPF, souhlas podle § 17 vodního zákona, povolení prací v ochranných pásmech, souhlasy s technickým řešením, zvláštní užívání komunikace, uložení inženýrských sítí apod.),
jednotlivá stanoviska.
TISK: 14.5.2014 11:01 „Neřízený výtisk – jen pro informaci“
RWE GasNet,
RWE DS
(skupina GRID)
Příprava staveb PZ
Metodický pokyn
GRID_MP_G08_02_01
Vydání:
01
Stran:
31/47
Účinnost od:
6. 5. 2014
E.3.1
ZPRÁVA O ZAPRACOVÁNÍ STANOVISEK
E.3.2
DOKLADY - STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY
E.3.3
DOKLADY – VYJÁDŘENÍ SPRÁVCŮ PODZEMNÍCH ZAŘÍZENÍ
E.4. DOKLADOVÁ ČÁST - MAJETKOPRÁVNÍ PROJEDNÁNÍ
Zejména řeší a obsahuje:
▪
informace o stavbou dotčených pozemcích (LV, informace o parcele),
▪
zákres projektované trasy stavby do katastrální mapy s vyznačením dotčených pozemků
v měřítku 1:1000, případně v měřítku 1:2880,
▪
smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene k pozemkům dotčeným stavbou,
▪
souhrnná tabulka stavbou dotčených pozemků s uvedením vlastnických a jiných práv,
▪
souhrnná tabulka vlastníků přípojek (HUP), označení přípojky, vlastník,
▪
dohody o realizaci přeložek přípojek a částí odběrných plynových zařízení,
▪
u STL a NTL ocelových plynovodů, které musí být katodicky chráněny (na základě korozního
průzkumu) doložit souhlasy resp. podmínky správců kovových a železobetonových sítí technického vybavení a konstrukcí uložených v zemi, z hlediska nepříznivých interferenčních
proudů od katodicky chráněného plynovodu,
▪
zdůvodnění případné změny technického řešení oproti uzavřenému Smluvnímu vztahu –
u staveb cizích investorů,
▪
Stanovisko příslušného HZS k Požárně bezpečnostnímu řešení,
▪
ostatní doklady vyplývající ze Smluvního vztahu- u staveb cizích investorů.
E.4.1
KATASTRÁLNÍ MAPA
▪
měřítko 1 :200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 :2 000 až 1 : 5 000, u změny stavby, která
je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně
v měřítku 1 : 200,
▪
výkres obsahuje:
 trasu projektovaného plynovodu,
 rušený plynovod,
 staničení,
 ochranné pásmo projektovaného plynovodu,
 zákres PZ v L-PIS (geografický informační systém, který je tvořen primárně evidencí využití zemědělské půdy).
E.4.2
VÝPIS INFORMACE O VYBRANÝCH PARCELÁCH
E.4.3
SOUHRNNÁ TABULKA DOTČENÝCH VLASTNÍKŮ
E.4.4
SMLOUVY O BUDOUCÍCH SMLOUVÁCH O ZŘÍZENÍ VB
E.4.5
SOUHRNNÁ TABULKA VLASTNÍKŮ HUP
E.4.6
SMLOUVY O VYMÍSTĚNÍ HUP
E.4.7
SOUHRNNÁ TABULKA UŽIVATELŮ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY
F
ROZPOČET - neplatí pro stavby cizích investorů
TISK: 14.5.2014 11:01 „Neřízený výtisk – jen pro informaci“
RWE GasNet,
RWE DS
(skupina GRID)
Příprava staveb PZ
Metodický pokyn
GRID_MP_G08_02_01
P.4
Vydání:
01
Stran:
32/47
Účinnost od:
6. 5. 2014
STL, NTL plynovodní přípojky k rodinným domům - rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby nebo zařízení
Doporučený obsah dokumentace pro provádění stavby STL, NTL plynovodní přípojky pro kategorii
MO/DOM (vychází se ze schválené dokumentace pro vydání územního souhlasu nebo územního
rozhodnutí) pro stavby realizované cizími investory v kategorii pro zákazníky napojených z místních sítí sloužící k připojení odběrného plynového zařízení na distribuční soustavu.
Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a
konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy
prefabrikátů a montážní dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto dokumentací,
jde vždy o součást dodavatelské dokumentace.
Základní členění
A. PRŮVODNĚ TECHNICKÁ ZPRÁVA
B. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE
C. DOKLADOVÁ ČÁST
Požadavky na řešení a obsah dokumentace pro provádění stavby
Obsah a rozsah dokumentace pro provádění stavby včetně požadavků na obsah a popis jednotlivých částí projektové dokumentace:
A
PRŮVODNĚ TECHNICKÁ ZPRÁVA


Zejména řeší a obsahuje:
základní údaje charakterizující stavbu, u staveb cizích investorů se uvedou č.j. případného
protokolu o zajištění kapacity nebo smlouvy o připojení.
popis stavebně - technického řešení včetně způsobu odzkoušení bezpečnosti plynového
zařízení před uvedením do provozu,
detailní výkresy a ukončení přípojek v nikách a pilířích včetně dopojení na stávající OPZ
(axonometrie),
návrh způsobu provedení odpojů a propojů plynovodní přípojky na provozovanou distribuční
soustavu s uvedením harmonogramu odstávek.



A.1 Identifikační údaje
A.1.2 Údaje o stavbě
A.1.3 Údaje o stavebníkovi
A.1.4 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
A.2 Popis přípojky
A.2.1 Technický popis přípojky (včetně případného pevnostního výpočtu chrániček,
ochranných trubek)
A.2.2 Geologické posouzení (zpracovává se pouze tehdy, jsou-li geologické podmínky
v území složité)
A.3 Připojení na technickou infrastrukturu
A.4 Dopravní řešení
(zpracovává se pouze tehdy, vyžaduje-li to lokalita stavby a vyplyne-li z veřejnoprávního projednání)
A.5 Plán BOZP
(v případě zásahu do ochranného pásma plynovodu a ostatních inženýrských sítí)
Přílohy k Průvodně technické zprávě
P.A/1 INŽENÝRSKO GEOLOGICKÝ PRŮZKUM (zpracovává se pouze tehdy, jsou-li geologické
podmínky v území složité)
P.A/2 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ (zpracovává se pouze tehdy, vyžaduje-li to lokalita stavby a vyplyne-li z veřejnoprávního projednání)
B
VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE
TISK: 14.5.2014 11:01 „Neřízený výtisk – jen pro informaci“
RWE GasNet,
RWE DS
(skupina GRID)
Příprava staveb PZ
Metodický pokyn
GRID_MP_G08_02_01
Vydání:
01
Stran:
33/47
Účinnost od:
6. 5. 2014
B.1
SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000,
B.2
KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY
(všechny objekty PZ, stávající dopravní a technická infrastruktura na podkladu geodetického zaměření a snímku katastrální mapy s vyznačením dotčených pozemků včetně označení ochranných
pásem PZ, okótování k pevným bodům)
měřítko 1 :200 až 1 : 1 000, u změny stavby, která je kulturní památkou, u stavby
v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200.
PS-01 STL (NTL) PLYNOVODNÍ DOMOVNÍ PŘÍPOJKA
B.3-01-01 Detail křížení komunikace (pokud se vyskytne)
B.3-01-02 Detail křížení s tramvajovou tratí (železnicí) (pokud se vyskytne)
B.3-01-03 Detail křížení vodního toku (pokud se vyskytne)
B.3-01-04 Detail křížení kabelů (pokud se vyskytne)
B.3-01-05 Detail křížení plynovodů (pokud se vyskytne)
B.3-01-06 Uložení plynovodní přípojky – vzorové řezy (včetně skladby konstrukčních vrstev)
B.3-01-07 Půdorysy a axonometrie plynovodní přípojky (může i obsahovat i fotodokumentaci, půdorysy a axonometrie s dopojením na stávající OPZ, včetně okótování
k pevným bodům)
B.3-01-08 Výpis materiálů plynovodních přípojek a dopojení na stávající OPZ
(včetně specifikace zemních prací)
Poznámka: Při absenci některého ze svazků bude číslování svazků provedeno v průběžné řadě
čísel.
B.3
B.4
PS-02 PROTIKOROZNÍ OCHRANA (jen v případě ocelové přípojky)
B.4-01-01 Technická zpráva
B.4-02-02 Výkresová část
B.4-02-03 Seznam materiálu
C
DOKLADOVÁ ČÁST
C.1
DOKLADOVÁ ČÁST - VEŘEJNOPRÁVNÍ PROJEDNÁNÍ
Obsahuje:
očíslovaný seznam stanovisek s uvedením č.j. (zn.) včetně data vydání a data jejich platnosti, včetně informace o splnění požadavků dotčených orgánů, institucí, správců inženýrských
sítí a případných dalších účastníků řízení,
C.2
DOKLADOVÁ ČÁST - MAJETKOPRÁVNÍ PROJEDNÁNÍ
Obsahuje:
informace o stavbou dotčených pozemcích (LV, informace o parcele s uvedením vlastnických a jiných práv),
smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene k pozemkům dotčeným stavbou,
přípojka (HUP): označení přípojky, vlastník,
dohody o realizaci přeložek přípojek a částí odběrných plynových zařízení,
TISK: 14.5.2014 11:01 „Neřízený výtisk – jen pro informaci“
RWE GasNet,
RWE DS
(skupina GRID)
Příprava staveb PZ
Metodický pokyn
GRID_MP_G08_02_01
P.5
Vydání:
01
Stran:
34/47
Účinnost od:
6. 5. 2014
Regulační a odorizační stanice - rozsah a obsah dokumentace pro provádění
stavby nebo zařízení
Dokumentace pro provádění stavby vychází se ze schválené projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení se vychází z dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo
územního souhlasu. Projektová dokumentace se zpracovává v podrobnostech umožňujících vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Projektová dokumentace musí vždy obsahovat všechny části A až F členěné na jednotlivé položky
s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí bude přizpůsoben druhu a významu stavby, jejímu
umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání
stavby (tzn., že v DPS budou jednotlivé kapitoly uvedeny s tím, že budou obsahovat pouze
podrobnosti relevantní k významu stavby).
Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a
konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy
prefabrikátů a montážní dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto dokumentací,
jde vždy o součást dodavatelské dokumentace.
Základní členění
A.
B.
C.
D.
E.
F.
PRŮVODNÍ ZPRÁVA
SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
SITUAČNÍ VÝKRESY
VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE
DOKLADOVÁ ČÁST
ROZPOČET - neplatí pro stavby cizích investorů
Požadavky na řešení a obsah dokumentace pro provádění stavby
▪
skladba projektové dokumentace se může lišit v případě použití Typového projektu (dále jen
TP) RS – zde např. pro projednání pracovní kopie projektové dokumentace s investorem není nutné dodávat svazky podle TP v „papírové“ podobě, postačí do seznamu předávané projektové dokumentace pouze odkaz na webové stránky TP,
▪
v případě dohodnutého povolovacího režimu Územní souhlas je možné tento souhlas SÚ
získat v souladu s § 96 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, na základě dokumentace
v rozsahu daném žádostí o vydání ÚS – viz Příloha P.1. V tomto případě pak vydat (a projednat s investorem) projektové dokumentace ve dvou stupních: dokumentace pro ÚS a Dokumentace pro provádění stavby,
▪
v případě požadavku na provizorní RS po dobu výstavby je možné přiřadit další SO s členěním na potrubní část, stavební část, elektročást-uzemnění (případně napájení).
Obsah a rozsah dokumentace pro provádění stavby včetně požadavků na obsah a popis
jednotlivých částí projektové dokumentace:
A
A.2
A.3
A.4
A.5
PRŮVODNÍ ZPRÁVA
A.1
Identifikační údaje
A.1.1 Údaje o stavbě
A.1.2 Údaje o stavebníkovi
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
Seznam vstupních podkladů
Údaje o území
Údaje o stavbě
Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
Obsah jednotlivých bodů Průvodní zprávy bude zpracován v souladu s přílohou č. 6 Vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění Vyhlášky č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb).
Zejména řeší a obsahuje:
TISK: 14.5.2014 11:01 „Neřízený výtisk – jen pro informaci“
RWE GasNet,
RWE DS
(skupina GRID)
Příprava staveb PZ
Metodický pokyn
GRID_MP_G08_02_01
▪
▪
Vydání:
01
Stran:
35/47
Účinnost od:
6. 5. 2014
základní údaje charakterizující stavbu, u staveb cizích investorů se uvedou čj. případného
protokolu o zajištění kapacity, číslo smlouvy o připojení vydané projektové dokumentace nebo číslo stavby,
přehled výchozích podkladů.
B
SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
Obsah jednotlivých bodů Souhrnné technické zprávy bude zpracován v souladu s přílohou č. 1 a
č. 6 Vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění Vyhlášky č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb) a bude
přizpůsoben druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu
využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.
B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY
B.2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK
B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
B.2.3 DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY
B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY
B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY
B.2.6 ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS STAVEB
B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
B.2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
B.2.9 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI
B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMU-
NÁLNÍ PROSTŘEDÍ
B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ
B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV
B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA
B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
Zejména řeší a obsahuje:
▪
u staveb podle TP je Souhrnná technická zpráva součástí TP, pro účely projednání s HZS se
TP opatří razítkem AT,
▪
popis stavebně - technického řešení včetně způsobu odzkoušení bezpečnosti plynového
zařízení před uvedením do provozu, způsob uvedení do provozu v souladu s TPG 605 02 a
ČSN EN 12186, technické parametry stanice apod.,
▪
způsob předehřevu (v případě teplovodního předehřevu uvést zda uzavřený nebo otevřený
a způsob jištění),
▪
řešení a rozsah nedestruktivních a destruktivních kontrol svarů,
▪
pevnostní výpočty v souladu s EN 15 94 a TPG 702 04 (Treska, HMH, T min,) jen
v odůvodněných případech,
▪
projektová dokumentace el. zařízení u RS musí být v souladu s Vyhláškou č. 499/2006 Sb.
ve znění Vyhlášky č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb a vyhl. č. 268 Sb. v platném znění,
▪
Pokud je el. zařízení v Zóně 2, musí být vypracován Protokol o určení vnějších vlivů a ten
pak musí být i základní součástí technické dokumentace RS a OS,
▪
návrh odpojení a propojení stavby na stávající plynárenské zařízení s uvedením harmonogramu odstávek (přednostně řešit bezodstávkový způsob propoje).
Dle složitosti stavby budou výše uvedené kapitoly Souhrnné technické zprávy rozpracovány jako
její samostatné svazky tvořící přílohy Souhrnné technické zprávy v níže uvedeném rozsahu s tím,
že číslování jednotlivých příloh bude odpovídat skutečně obsaženým přílohám:
P.B/1 POŽÁRNĚ-BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ (Požárně bezpečnostní řešení podle Vyhlášky č. 246/2001 sb., § 41, odst. 1. nebo odst. 2.)
P.B/2 GEOLOGICKÁ ZPRÁVA
TISK: 14.5.2014 11:01 „Neřízený výtisk – jen pro informaci“
RWE GasNet,
RWE DS
(skupina GRID)
Příprava staveb PZ
Metodický pokyn
GRID_MP_G08_02_01
Vydání:
01
Stran:
36/47
Účinnost od:
6. 5. 2014
P.B/2.1 INŽENÝRSKO GEOLOGICKÝ PRŮZKUM (zpracovává se pouze tehdy, jsou-li geologické
podmínky v území složité, případně na vyžádání technika přípravy staveb)
P.B/3 GEODETICKÁ ZPRÁVA
Řeší a obsahuje:
▪
vytyčovací výkres stavby s uvedením souřadnic v JTSK lomových bodů plynovodu,
P.B/3.1 VÝKRES IMPORT DO GIS (podle požadavků DSO_SM_G11_01 - D.7.2.2)
P.B/4 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
Zejména řeší a obsahuje:
▪
celková situace stavby se zakreslením hranice staveniště,
▪
situace organizace výstavby s vyznačením etapizace výstavby, příjezdů na staveniště apod.,
▪
vyznačení přívodu vody a energií na staveniště, jejich odběrových míst, vyznačení vjezdů a
výjezdů na staveniště a odvodnění staveniště,
▪
informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení,
trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště,
▪
významné sítě technické infrastruktury,
▪
napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod.,
▪
úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace,
▪
uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů,
▪
řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů,
▪
stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
▪
podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě,
▪
způsob demontáže a likvidace stávající OS nebo RS (pokud je součástí stavby rušení stávajících objektů)
▪
orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů.
P.B/5 PLÁN BOZP - neplatí pro stavby cizích investorů
P.B/6 Protokol o určení vnějších vlivů – zpracovává se pouze v případě, že příslušný záměr
spadá do působnosti
▪
pokud je el. zařízení v Zóně 2, musí být vypracován Protokol o určení vnějších vlivů a ten
pak musí být i základní součástí technické dokumentace RS a OS,
▪
v případě TP je Protokol o určení vnějších vlivů součástí části elektro.
P.B/7 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ
P.B/8 STUDIE (např. hluková, rozptylová) (zpracovává se pouze tehdy, vyžaduje-li to dotčený
orgán státní správy)
P.B/9 INVENTARIZACE ZELENĚ (zpracovává se pouze tehdy, vyplyne-li z veřejnoprávního
projednání)

Zejména řeší a obsahuje:
▪
způsob řešení kolize se zelení včetně uvedení její inventarizace a odhad ocenění (vhodné je
také uvést fotodokumentaci zeleně)
P.B/10 Umístění stavby na ZPF
P.B/11 Umístění stavby na PUPFL
P.B/12 EIA – zpracovává se pouze v případě, že příslušný záměr spadá do působnosti zákona
č. 100/2001 sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění
C
SITUAČNÍ VÝKRESY
Zejména řeší a obsahují:
▪
přehlednou situaci s označením umístění stavby, ortofotomapa apod.,
▪
koordinační situace s vyznačením projektovaných průběhů sítí ostatních správců inž. sítí
podílejících se na budoucí koordinaci stavby,
▪
stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura,
▪
hranice pozemků, parcelní čísla,
▪
hranice řešeného území (včetně hranice pracovního pruhu),
▪
navrhované komunikace, napojení na dopravní infrastrukturu,
TISK: 14.5.2014 11:01 „Neřízený výtisk – jen pro informaci“
RWE GasNet,
RWE DS
(skupina GRID)
Příprava staveb PZ
Metodický pokyn
GRID_MP_G08_02_01
Vydání:
01
Stran:
37/47
Účinnost od:
6. 5. 2014
okótované odstupy staveb,
stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové
zóny apod.,
▪
vyznačení geotechnických sond.
C.1 SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
▪
měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000,
C.2 CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES

(situační výkres na podkladu katastrální mapy s vyznačením pracovního pruhu včetně
ochranných a bezpečnostních pásem PZ)
▪
měřítko 1 :200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 :2 000 až 1 : 5 000,
C.3 KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY

(všechny objekty PZ, stávající dopravní a technická infrastruktura na podkladu snímku katastrální mapy včetně označení jejich ochranných pásem)
▪
měřítko 1 :200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 :2 000 až 1 : 5 000, u změny stavby, která
je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200,
▪
▪
D

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
D.1
DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Zejména řeší a obsahuje:
výkres úpravy povrchů,
provedení uložení plynovodů v chráničkách a ochranných trubkách včetně provedení čel
chrániček,
řešení a rozsah nedestruktivních a destruktivních kontrol svarů,
způsob předehřevu (v případě teplovodního předehřevu uvést zda uzavřený nebo otevřený
a způsob jištění),
pevnostní výpočty v souladu s EN 15 94 a TPG 702 04 (Treska, HMH, Tmin) jen
v odůvodněných případech,
projektová dokumentace el. zařízení u RS musí být v souladu s Vyhláškou č. 499/2006 Sb.
ve znění Vyhlášky č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb a vyhl. č. 268 Sb. v platném znění,
popis elektropřípojky s el. rozváděčem RS, OS včetně jejího napojení na rozvodné zařízení
elektroenergetické společnosti,
technologické výkresy (včetně výkresu zapojení a přenosu dat),
schéma umístění a provedení uzávěrů na vstupu a výstupu RS, OS,
výkresy elektrorozvodů, schémata rozvaděčů (silové i ovládací obvody),
návrh způsobu provedení odpojů a propojů projektovaného PZ na provozovanou distribuční
soustavu jednotlivých SO a PS.
STAVEBNÍ A INŽENÝRSKÉ OBJEKTY
D.1-01.1 S0-01.1 REGULAČNÍ STANICE – STAVEBNÍ ČÁST
D.1-01.1-01
Technická zpráva
D.1-01.1-02
Půdorysy
D.1-01.1-03
Řezy
D.1-01.1-04
Pohledy
D.1-01.1-05
Seznam materiálů a technická specifikace
(Možno řešit výpisem materiálu ve výkresové části (podle požadavku rozpočtáře)
D.1-01.2 S0-01.2 REGULAČNÍ STANICE – ELEKTROČÁST
D.1-01.2-01
Technická zpráva
D.1-01.2-02
Dispozice uzemnění
D.1-01.2-03
Výkres ochranného pospojení
D.1-01.2-04
Výkres ochrany proti blesku
D.1-01.2-05
Výkres elektroinstalace
D.1-01.2-06
Výkres venkovních kabelových rozvodů
D.1-01.2-07
Schéma rozvaděčů
D.1-01.2-08
Výpočty, analýzy
TISK: 14.5.2014 11:01 „Neřízený výtisk – jen pro informaci“
RWE GasNet,
RWE DS
(skupina GRID)
Příprava staveb PZ
Metodický pokyn
GRID_MP_G08_02_01
Vydání:
01
Stran:
38/47
Účinnost od:
6. 5. 2014
D.1-01.2-09
Seznam materiálů a technická specifikace (včetně seznamu kabelů)
(Možno řešit výpisem materiálu ve výkresové části (podle požadavku rozpočtáře)
D.1-02
SO-02 OPLOCENÍ, ZPEVNĚNÉ A OSTATNÍ PLOCHY
D.1-02-01 Technická zpráva
D.1-02-02 Výkresy oplocení
D.1-02-03 Výkresy ploch
D.1-02-04 Seznam materiálů a technická specifikace
(Možno řešit výpisem materiálu ve výkresové části (podle požadavku rozpočtáře)
D.1-03
SO-03 PŘÍJEZDNÍ KOMUNIKACE
D.1-03-01 Technická zpráva
D.1-03-02 Situace příjezdní komunikace
D.1-03-03 Podélný profil
D.1-03-04 Vzorové příčné řezy
D.1-03-05 Charakteristické příčné řezy
D.1-03-06 Seznam materiálů a technická specifikace
(Možno řešit výpisem materiálu ve výkresové části (podle požadavku rozpočtáře)
D.1-03
SO-04 PŘÍPOJKA „NN“
D.1-03-01 Technická zpráva
D.1-03-02 Situace elektropřípojky
D.1-03-03 Výkres rozváděče
D.1-03-04 Seznam materiálů a technická specifikace
(Možno řešit výpisem materiálu v technické zprávě)
Poznámka: Při absenci některého z objektů, stejně tak při dodání dalšího případného objektu bude
číslování svazků provedeno v průběžné řadě čísel.
D.2
PROVOZNÍ SOUBOR
D.2-01 PS-01.1 POTRUBNÍ ROZVODY – STROJNÍ ČÁST
D.2-01.1-01
Technická zpráva
D.2-01.1-02
Situační výkres
D.2-01.1-03
Technologické schéma (ve složitějších případech)
D.2-01.1-04
Řezy
D.2-01.1-05
Detaily
D.2-01.1-06
Typové výkresy
D.2-01.1-07
Detaily odpojů a propojů
D.2-01.1-07.1 Technická zpráva
D.2-01.1-07.2 Výkresová část
D.2-01.1-08
Seznam materiálů a technická specifikace
Poznámka: Při absenci některého ze svazků bude číslování svazků provedeno v průběžné řadě
čísel.
D.2-01 PS-01.2 POTRUBNÍ ROZVODY – STAVEBNÍ ČÁST
D.2-01.2-01
Technická zpráva
D.2-01.1-02
Výkres výkopů
D.2-01.1-03
Řezy
D.2-01.1-04
Detaily
D.2-01.1-05
Typové výkresy
D.2-01.1-06
Seznam materiálů a technická specifikace
(Možno řešit výpisem materiálu ve výkresové části (podle požadavku rozpočtáře)
D.2-01 PS-01.3 POTRUBNÍ ROZVODY – UZEMNĚNÍ NADZEMNÍCH ČÁSTÍ
D.2-01.3-01
Technická zpráva
D.2-01.3-02
Výkresová část
D.2-01.3-03
Seznam materiálů a technická specifikace
(Možno řešit výpisem materiálu ve výkresové části (podle požadavku rozpočtáře)
TISK: 14.5.2014 11:01 „Neřízený výtisk – jen pro informaci“
RWE GasNet,
RWE DS
(skupina GRID)
Příprava staveb PZ
Metodický pokyn
GRID_MP_G08_02_01
Vydání:
01
Stran:
39/47
Účinnost od:
6. 5. 2014
Poznámka: Při absenci některého ze svazků bude číslování svazků provedeno v průběžné řadě
čísel.
D.2-01 PS-01.4 POTRUBNÍ ROZVODY – PROTIKOROZNÍ OCHRANA
D.2-01.4-01
Technická zpráva
D.2-01.4-02
Výkresová část
D.2-01.4-03
Seznam materiálů a technická specifikace
(Možno řešit výpisem materiálu ve výkresové části (podle požadavku rozpočtáře)
▪
D.2-01 PS-02 REGULAČNÍ STANICE – STROJNÍ ČÁST
součástí je i plynoměr (včetně mezikusu) a jeho dimenze a kapacita (dle požadavku Stavebníka) je uvedena v Souhrnné technické zprávě
D.2-02-01 Technická zpráva
D.2-02-02 Technologické schéma
D.2-02-03 Dispozice
D.2-02-04 Řezy
D.2-02-05 Konstrukční výkres
D.2-02-06 Typový výkres
D.2-02-07 Seznam materiálů a technická specifikace (včetně plynoměru
s mezikusem)
D.2-01 PS-03 REGULAČNÍ STANICE – TELEMETRIE
D.2-03-01 Technická zpráva
D.2-03-02 Technologická schémata (rozváděčů, bloková, PI diagramu)
D.2-03-03 Dispozice
D.2-03-04 Výkresy rozváděčů
D.2-03-05 Seznam vstupů a výstupů
D.2-03-06 Seznam materiálů a technická specifikace

V případě regulačních stanic vyšších výkonů budou zpracovány další potřebné svazky, jako
např. kotelna, vzduchotechnika, motorové rozvody, náhradní zdroj atd.

Pokud bude součástí stavby Provizorní regulační stanice nebo náhradní zásobování, bude
obsahovat potřebné svazky stavebních objektů a provozních souborů v obdobném členění jako
výše uvedené ve zjednodušeném rozsahu.
Poznámka:

Při absenci některého provozního souboru stejně tak při případném doplnění dalšího
provozního souboru bude číslování provozních souborů provedeno v průběžné řadě
čísel.
E
DOKLADOVÁ ČÁST
E.1 VYTYČOVACÍ VÝKRESY JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ
Část E.1 bude obsažena v dokumentaci a bude v ní pouze odkaz na část B: Příloha P.B/3 Geodetická zpráva.
E.2
PROJEKT ZPRACOVANÝ BÁŇSKÝM PROJEKTANTEM
Část E.2 bude obsažena v dokumentaci a v případě, že dokumentace nebude obsahovat část E.2,
bude uvedeno, že tuto část neobsahuje.
E.3

▪
▪
▪
▪
DOKLADOVÁ ČÁST - VEŘEJNOPRÁVNÍ PROJEDNÁNÍ
Zejména řeší a obsahuje:
zprávu o zapracování stanovisek všech stavbou dotčených institucí, správců inž. sítí, vlastníků pozemků a případných dalších účastníků řízení,
očíslovaný seznam stanovisek s uvedením data jejich platnosti,
obsahuje mimo jiné souhlas s odnětím PUPFL, souhlas s trvalým odnětím ZPF, souhlas podle § 17 vodního zákona, povolení prací v ochranných pásmech, souhlasy s technickým řešením apod.),
jednotlivá stanoviska.
TISK: 14.5.2014 11:01 „Neřízený výtisk – jen pro informaci“
RWE GasNet,
RWE DS
(skupina GRID)
Příprava staveb PZ
Metodický pokyn
GRID_MP_G08_02_01
Vydání:
01
Stran:
40/47
Účinnost od:
6. 5. 2014
E.3.1
ZPRÁVA O ZAPRACOVÁNÍ STANOVISEK
E.3.2
STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY
E.3.3
STANOVISKA VLASTNÍKŮ VEŘEJNÉ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
E.3.4
STANOVISKA OSTATNÍCH
E.4.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
DOKLADOVÁ ČÁST - MAJETKOPRÁVNÍ PROJEDNÁNÍ
Zejména řeší a obsahuje:
informace o stavbou dotčených pozemcích (LV, informace o parcele),
zákres projektované trasy stavby do katastrální mapy s vyznačením dotčených pozemků
v měřítku 1:1000, případně v měřítku 1:2880,
smlouvy o budoucích smlouvách o koupi potřebných části pozemků dotčených RS, OS (případně příjezdovou komunikaci) na základě znaleckých posudků na ocenění odkupovaných
částí pozemků,
smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene k pozemkům dotčeným stavbou
na základě znaleckých posudků na ocenění odkupovaných částí pozemků,
souhrnná tabulka stavbou dotčených pozemků s uvedením vlastnických a jiných práv,
zdůvodnění případné změny technického řešení oproti uzavřenému Smluvnímu vztahu –
u staveb cizích investorů,
Stanovisko příslušného HZS k Požárně bezpečnostnímu řešení,
ostatní doklady vyplývající ze Smluvního vztahu- u staveb cizích investorů.
E.4.1
KATASTRÁLNÍ MAPA
▪
měřítko 1 :200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 :2 000 až 1 : 5 000, u změny stavby, která
je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 :
200,
▪
výkres obsahuje:
 trasu projektovaného plynovodu,
 rušený plynovod,
 staničení,
 ochranné pásmo projektovaného plynovodu,
 zákres PZ v L-PIS (geografický informační systém, který je tvořen primárně evidencí využití zemědělské půdy).
E.4.2
INFORMACE O DOTČENÝCH POZEMCÍCH
E.4.3
SOUHRNNÁ TABULKA DOTČENÝCH POZEMKŮ
E.4.4
SMLOUVY O BUDOUCÍCH SMLOUVÁCH O ZŘÍZENÍ VB (u RS a ostatních objektů
nad 20 m2 smlouvy o budoucích smlouvách o nájmu nebo koupi pozemku)
E.4.5
SOUHRNNÁ TABULKA VLASTNÍKŮ
E.4.6
SOUHRNNÁ TABULKA UŽIVATELŮ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY
F
ROZPOČET - neplatí pro stavby cizích investorů
TISK: 14.5.2014 11:01 „Neřízený výtisk – jen pro informaci“
RWE GasNet,
RWE DS
(skupina GRID)
Příprava staveb PZ
Metodický pokyn
GRID_MP_G08_02_01
P.6
Vydání:
01
Stran:
41/47
Účinnost od:
6. 5. 2014
Aktivní PKO - rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby nebo zařízení (DPS)
Dokumentace pro provádění stavby vychází se ze schválené projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení se vychází z dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo
územního souhlasu. Projektová dokumentace se zpracovává v podrobnostech umožňujících vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Projektová dokumentace musí vždy obsahovat všechny části A až F členěné na jednotlivé položky
s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí je přizpůsoben druhu a významu stavby, jejímu
umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání
stavby (tzn., že v dokumentaci pro provádění stavby budou jednotlivé kapitoly uvedeny s tím, že
budou obsahovat pouze podrobnosti relevantní k významu stavby).
Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a
konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy
prefabrikátů a montážní dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto dokumentací,
jde vždy o součást dodavatelské dokumentace.
Základní členění
A.
B.
C.
D.
E.
F.
PRŮVODNÍ ZPRÁVA
SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
SITUAČNÍ VÝKRESY
VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE
DOKLADOVÁ ČÁST
ROZPOČET - neplatí pro stavby cizích investorů
Požadavky na řešení a obsah dokumentace pro provádění stavby
▪
v případě dohodnutého povolovacího režimu Územní souhlas je možné tento souhlas SÚ
získat v souladu s § 96 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, na základě dokumentace
v rozsahu daném žádostí o vydání ÚS – viz Příloha P.1. V tomto případě pak vydat (a projednat s investorem) projektové dokumentace ve dvou stupních: dokumentace pro ÚS a Dokumentace pro provádění stavby.

Zejména řeší a obsahuje:
▪
základní údaje charakterizující stavbu, u staveb cizích investorů se uvedou čj. případného
protokolu o zajištění kapacity, číslo smlouvy o připojení vydané projektové dokumentace nebo číslo stavby,
▪
přehled výchozích podkladů,
▪
popis stavebně - technického řešení včetně technických parametrů katodické ochrany a způsobu odzkoušení zařízení před uvedením do provozu, způsob uvedení do provozu,
▪
rozsah a postup zkušebního provozu včetně požadovaných měření pro ověření správné
funkce vybudovaného zařízení aktivní PKO dle jeho rozsahu a druhu (viz ČSN EN 12954,
ČSN 03 8376, TPG 920 25). Pro takto stanovený rozsah zkušebního provozu musí být také
v projektové dokumentace stanovena cena např. formou hodinové zúčtovací sazby.
Obsah a rozsah dokumentace pro provádění stavby včetně požadavků na obsah a popis
jednotlivých částí projektové dokumentace:
Projektová dokumentace je přizpůsobena na zjednodušený druh stavby, stavebně technické
provedení včetně účelu využití s tím, že v dokumentaci pro provádění stavby budou jednotlivé kapitoly uvedeny a budou obsahovat pouze podrobnosti relevantní k významu stavby.

Obsah jednotlivých bodů Průvodní zprávy bude zpracován v souladu s přílohou č. 6 Vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění Vyhlášky č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb).
A
A.1
PRŮVODNÍ ZPRÁVA
Identifikační údaje
A.1.1 Údaje o stavbě
A.1.2 Údaje o stavebníkovi
TISK: 14.5.2014 11:01 „Neřízený výtisk – jen pro informaci“
RWE GasNet,
RWE DS
(skupina GRID)
Příprava staveb PZ
Metodický pokyn
GRID_MP_G08_02_01
A.2
A.3
A.4
A.5
Vydání:
01
Stran:
42/47
Účinnost od:
6. 5. 2014
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
Seznam vstupních podkladů
Údaje o území
Údaje o stavbě
Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
B
SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
Obsah jednotlivých bodů Souhrnné technické zprávy bude zpracován v souladu s přílohou č. 1 a
č. 6 Vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění Vyhlášky č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb
o dokumentaci staveb) a bude přizpůsoben druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně
technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.
B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY
B.2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK
B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
B.2.3 DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY
B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY
B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY
B.2.6 ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS STAVEB
B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
B.2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
B.2.9 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI
B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMU-
NÁLNÍ PROSTŘEDÍ
B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ
B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV
B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA
B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Dle složitosti stavby budou výše uvedené kapitoly Souhrnné technické zprávy rozpracovány
jako její samostatné svazky tvořící přílohy Souhrnné technické zprávy v níže uvedeném rozsahu
s tím, že číslování jednotlivých příloh bude odpovídat skutečně obsaženým přílohám:
P.B/1 POŽÁRNĚ-BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ (Požárně bezpečnostní řešení podle Vyhlášky č. 246/2001 sb., § 41, odst. 1. nebo odst. 2.)
P.B/2 GEOLOGICKÁ ZPRÁVA
P.B/2.1 INŽENÝRSKO GEOLOGICKÝ PRŮZKUM (zpracovává se pouze tehdy, jsou-li geologické
podmínky v území složité, případně na vyžádání technika přípravy staveb)
P.B/3 GEODETICKÁ ZPRÁVA
Zejména řeší a obsahuje:
▪
vytyčovací výkres stavby s uvedením souřadnic v JTSK lomových bodů plynovodu,
P.B/3.1 VÝKRES IMPORT DO GIS (podle požadavků DSO_SM_G11_01 - D.7.2.2)
P.B/4 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
P.B/5 PLÁN BOZP - neplatí pro stavby cizích investorů
▪
pokud je el. zařízení v Zóně 2, musí být vypracován Protokol o určení vnějších vlivů a ten
pak musí být i základní součástí technické dokumentace RS a OS,
▪
v případě typového projektu je Protokol o určení vnějších vlivů součástí části elektro.
P.B/6 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ
P.B/7 STUDIE (např. hluková, rozptylová) (zpracovává se pouze tehdy, vyžaduje-li to dotčený
orgán státní správy)
P.B/8 INVENTARIZACE ZELENĚ (zpracovává se pouze tehdy, vyplyne-li z veřejnoprávního
projednání)
Zejména řeší a obsahuje:
TISK: 14.5.2014 11:01 „Neřízený výtisk – jen pro informaci“
RWE GasNet,
RWE DS
(skupina GRID)
Příprava staveb PZ
Metodický pokyn
GRID_MP_G08_02_01
Vydání:
01
Stran:
43/47
Účinnost od:
6. 5. 2014
způsob řešení kolize se zelení včetně uvedení její inventarizace a odhad ocenění (vhodné je
také uvést fotodokumentaci zeleně)
P.B/9 Umístění stavby na ZPF
P.B/10 Umístění stavby na PUPFL
P.B/11 EIA – zpracovává se pouze v případě, že příslušný záměr spadá do působnosti zákona
č. 100/2001 sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění
▪
C
SITUAČNÍ VÝKRESY
C.1 CELKOVÝ SITUAČNÍ A KOORDINAČNÍ VÝKRES
(situační výkres všech objektů PZ na podkladu katastrální mapy se stávající dopravní a technickou
infrastrukturou včetně ochranných a bezpečnostních pásem a širších vztahů)
▪
měřítko 1 :200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 :2 000 až 1 : 5 000, u změny stavby, která
je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně
v měřítku 1 : 200,
D
DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Zejména řeší a obsahuje:
▪
výpočet parametrů stanice aktivní PKO, předpokládané hodnoty zemního odporu AU,
ochranného proudu, dosahu katodické ochrany (kritické body), hmotnosti AU pro celou dobu
životnosti,
▪
projektová dokumentace el. zařízení u KAO musí být v souladu s Vyhláškou č. 499/2006 Sb.
ve znění Vyhlášky č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb a vyhl. č. 268 Sb. v platném znění,
▪
popis technického řešení a výkresy stavební části a základů,
▪
v případě, že se AU nachází v blízkosti kovových a železobetonových konstrukcí a sítí technického vybavení uložených v zemi, uvést požadavek na měření vlivu interferenčních proudů
od AU na tato zařízení v rámci zkušebního provozu SKAO na základě kterého projektant posoudí nebezpečné vlivy interferenčních proudů a navrhne případná opatření dle TPG 920 25,
▪
popis elektropřípojky s el. rozváděčem RS, OS včetně jejího napojení na rozvodné zařízení
elektroenergetické společnosti,
▪
technologické výkresy (včetně výkresu zapojení a přenosu dat),
▪
výkresy elektrorozvodů, schémata rozvaděčů (silové i ovládací obvody).
D.1
STAVEBNÍ A INŽENÝRSKÉ OBJEKTY
Zejména řeší a obsahuje:
▪
popis elektropřípojky s el. rozváděčem stanice aktivní PKO, včetně jejího napojení na rozvodné zařízení elektroenergetické společnosti,
▪
vzorové příčné řezy uložení kabelových rozvodů pro kabelové rozvody uložené v zemi
(el. přípojky a přívody nn, stejnosměrné napájecí, ovládací a měřící rozvody atp.) s vyznačením konstrukčních vrstev povrchů (skladby komunikace, včetně rozebíraných povrchů) ,
D.1-01
S0-01 ELEKTROPŘÍPOJKA
D.1-01-01 Technická zpráva
D.1-01-02 Situační výkres
D.1-01-03 Detaily křížení
D.1-01-04 Seznam materiálů
(Možno řešit výpisem materiálu v technické zprávě.)
Poznámka: Při absenci některého z objektů, stejně tak při dodání dalšího případného objektu bude
číslování svazků provedeno v průběžné řadě čísel.
D.2
PROVOZNÍ SOUBOR
D.2-01
PS-01 Protikorozní ochrana
Zejména řeší a obsahuje:
▪
dispozice uložených zařízení s vyznačením jednotlivých prvků aktivní ochrany,
▪
typové výkresy jednotlivých prvků aktivní ochrany,
▪
detailní výkresy přechodu kabelového rozvodu vodotečí, podchodu pod komunikacemi, železnicí apod.,
TISK: 14.5.2014 11:01 „Neřízený výtisk – jen pro informaci“
RWE GasNet,
RWE DS
(skupina GRID)
Příprava staveb PZ
Metodický pokyn
GRID_MP_G08_02_01
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Vydání:
01
Stran:
44/47
Účinnost od:
6. 5. 2014
detail křížení kabelových rozvodů se sítěmi technického vybavení,
detailní výkres ukončení kabelů v místě aluminotermického navaření vodičů na potrubí
se způsobem zaizolování návarků a zajištěním vodičů proti tahu,
liniové schéma el. zapojení rozvodu nn a stejnosměrných (resp. drenážních), měřících a
ovládacích vodičů aktivní PKO,
vzorový výkres uložení permanentní referenční elektrody Cu/ CuSO4,
detailní uložení AU se zákresem: celkové délky, rozměrů a materiálu anodového zemniče,
vystrojení AU (u vertikálního AU vystrojení vrtu), délky a rozměrů jednotlivých segmentů AU,
jejich rozmístěním ve výkopu resp. ve vrtu atd.
rozsah a postup zkušebního provozu včetně požadovaných měření pro ověření správné
funkce vybudovaného zařízení aktivní PKO dle jeho rozsahu a druhu (viz ČSN EN 12954,
ČSN 03 8376, TPG 920 25). Pro takto stanovený rozsah zkušebního provozu musí být také
v projektové dokumentaci stanovena cena např. formou hodinové zúčtovací sazby
(viz čl. D.5.3.4)
D.2-01-01
Technická zpráva (včetně schéma zapojení a typových výkresů)
D.2-01-02
Situační výkres (včetně detailů křížení)
D.2-01-03
Výkopy a uložení pro anodová uzemnění
D.2-01-04
Seznam materiálů
(Možno řešit výpisem materiálu v technické zprávě.)
Poznámka: Při absenci některého ze svazků bude číslování svazků provedeno v průběžné řadě
čísel.
E
DOKLADOVÁ ČÁST
E.1 VYTYČOVACÍ VÝKRESY JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ
Část E.1 bude obsažena v dokumentaci a bude v ní pouze odkaz na část B: Příloha P.B/3 Geodetická zpráva.
E.2
PROJEKT ZPRACOVANÝ BÁŇSKÝM PROJEKTANTEM
Část E.2 bude obsažena v dokumentaci a v případě, že dokumentace nebude obsahovat část E.2,
bude uvedeno, že tuto část neobsahuje.
E.3
DOKLADOVÁ ČÁST - VEŘEJNOPRÁVNÍ PROJEDNÁNÍ
Zejména řeší a obsahuje:
▪
zpráva o zapracování stanovisek všech stavbou dotčených institucí, správců inž. sítí, vlastníků pozemků a případných dalších účastníků řízení,
▪
očíslovaný seznam stanovisek s uvedením data jejich platnosti,
▪
obsahuje mimo jiné souhlas s odnětím PUPFL, souhlas s trvalým odnětím ZPF, souhlas podle § 17 vodního zákona, povolení prací v ochranných pásmech, souhlasy s technickým řešením apod.),
▪
jednotlivá stanoviska,
▪
v případě připojení EPD a ESA ke koleji železniční nebo tramvajové dopravní cesty (ŽDC
nebo TDC) doložit požadavky příslušného správce ŽDC nebo TDC a místně příslušného
Drážního úřadu.
E.3.1
ZPRÁVA O ZAPRACOVÁNÍ STANOVISEK
E.3.2
STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY
E.3.3
STANOVISKA VLASTNÍKŮ VEŘEJNÉ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
E.3.4
STANOVISKA OSTATNÍCH
E.4. DOKLADOVÁ ČÁST - MAJETKOPRÁVNÍ PROJEDNÁNÍ
Zejména řeší a obsahuje:
▪
informace o stavbou dotčených pozemcích (LV, informace o parcele),
▪
zákres projektované SKAO, příjezdné cesty a oplocení do katastrální mapy s vyznačením
dotčených pozemků v měřítku 1:1000, případně v měřítku 1:2880,
TISK: 14.5.2014 11:01 „Neřízený výtisk – jen pro informaci“
RWE GasNet,
RWE DS
(skupina GRID)
Příprava staveb PZ
Metodický pokyn
GRID_MP_G08_02_01
Vydání:
01
Stran:
45/47
Účinnost od:
6. 5. 2014
smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene k pozemkům dotčených stavbou SKAO, kabelových rozvodů a anodového uzemnění,
▪
▪
▪
▪
▪
▪
zajištění souhlasů vlastníků pozemků sloužících pro přístup k projektované SKAO včetně projednání případných
náhrad (nájem po dobu výstavby apod.),
zdůvodnění případné změny technického řešení oproti uzavřenému Smluvnímu vztahu –
u staveb cizích investorů,
stanovisko příslušného HZS k Požárně bezpečnostnímu řešení,
ostatní doklady vyplývající ze Smluvního vztahu- u staveb cizích investorů,
odsouhlasení požadovaného příkonu elektřiny elektroenergetickou společností, smlouva
o připojení k elektrizační soustavě,
E.4.1
KATASTRÁLNÍ MAPA
▪
měřítko 1 :200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 :2 000 až 1 : 5 000, u změny stavby, která
je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200,
▪
výkres obsahuje:
 trasu projektovaného plynovodu,
 rušený plynovod,
 staničení,
 ochranné pásmo projektovaného plynovodu,
 zákres PZ v L-PIS (geografický informační systém, který je tvořen primárně evidencí využití zemědělské půdy).
E.4.2
INFORMACE O DOTČENÝCH POZEMCÍCH
E.4.3
SOUHRNNÁ TABULKA DOTČENÝCH POZEMKŮ
E.4.4
SMLOUVY O BUDOUCÍCH SMLOUVÁCH O ZŘÍZENÍ VB (u RS a ostatních objektů
nad 20 m2 smlouvy o budoucích smlouvách o nájmu nebo koupi pozemku)
E.4.5
SOUHRNNÁ TABULKA VLASTNÍKŮ
E.4.6
SOUHRNNÁ TABULKA UŽIVATELŮ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY
F
ROZPOČET - neplatí pro stavby cizích investorů
TISK: 14.5.2014 11:01 „Neřízený výtisk – jen pro informaci“
RWE GasNet,
RWE DS
(skupina GRID)
Příprava staveb PZ
Metodický pokyn
GRID_MP_G08_02_01
P.7
Vydání:
01
Stran:
46/47
Účinnost od:
6. 5. 2014
Zjednodušená dokumentace (Pasport stavby)
Pasport stavby je zjednodušená dokumentace, která obsahuje popis stavby, jednotlivých konstrukcí a dále zjednodušené výkres stavby s ověřenými a zaměřenými rozměry dílčích konstrukcí.
Pasport stavby musí vždy obsahovat všechny části A až D členěné na jednotlivé položky s tím, že
rozsah a obsah jednotlivých částí je přizpůsoben druhu a významu stavby, jejímu umístění,
stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby
(tzn., že v zjednodušené dokumentaci (Pasportu stavby) budou jednotlivé kapitoly uvedeny s tím,
že budou obsahovat pouze podrobnosti relevantní k významu stavby).
Základní členění
A.
B.
C.
D.
PRŮVODNÍ ZPRÁVA
SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
ZJEDNODUŠENÝ SITUAČNÍ VÝKRES
ZJEDNODUŠENÁ VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE
Obsah a rozsah zjednodušené dokumentace (Pasport stavby) včetně požadavků na obsah a
popis jednotlivých částí zjednodušené dokumentace:
A
PRŮVODNÍ ZPRÁVA
A.1 Identifikační údaje
A.1.1 Údaje o stavbě
a) název stavby,
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků).
A.1.2 Údaje o vlastníkovi
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo
b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo
c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba),
b) jméno a příjmení (fyzická osoba).
A.2 Seznam vstupních podkladů
a) základní informace o všech rozhodnutích nebo opatřeních souvisejících se stavbou (označení
stavebního úřadu/jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření), pokud se tyto doklady nedochovaly, uvést pravděpodobný rok dokončení
stavby,
b) základní informace o dokumentaci, projektové dokumentaci nebo jiné technické dokumentaci
(identifikace, datum vydání, identifikační údaje o zhotoviteli dokumentace), pokud se dochovala,
c) další podklady.
A.3 Údaje o území
Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna,
zvláště chráněné přírodní území, záplavové území apod.).
A.4 Údaje o stavbě
TISK: 14.5.2014 11:01 „Neřízený výtisk – jen pro informaci“
RWE GasNet,
RWE DS
(skupina GRID)
Příprava staveb PZ
Metodický pokyn
GRID_MP_G08_02_01
Vydání:
01
Stran:
47/47
Účinnost od:
6. 5. 2014
účel užívání stavby,
trvalá nebo dočasná stavba,
údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.),
kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek
a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.),
e) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.).
Obsah jednotlivých bodů Průvodní zprávy bude zpracován v souladu s přílohou č. 7, část. 2. Vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění Vyhlášky č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb).
a)
b)
c)
d)
B
a)
b)
c)
d)
e)
C
SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
celkový popis stavby (technický popis stavby a jejího technického zařízení),
zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu,
napojení na dopravní a technickou infrastrukturu,
ochranná a bezpečnostní pásma,
vliv stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů.
ZJEDNODUŠENÝ SITUAČNÍ NÁČRT
Zjednodušený situační nákres v měřítku podle použité katastrální mapy s vyznačením stavby.
Pro zákres trasy je nutno použít zákres trasy, která je provedena v rámci geodetického zaměření
skutečného provedení.
D
ZJEDNODUŠENÁ VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE
Zjednodušené výkresy skutečného provedení stavby v rozsahu a podrobnostech odpovídající druhu a účelu stavby s popisem užívání všech prostorů a místností.
TISK: 14.5.2014 11:01 „Neřízený výtisk – jen pro informaci“
Download

Příprava staveb PZ