TECHNICKÉ PODMÍNKY
Stávající stav, navrhovaná opatření:
Stávající stav povrchové ochrany schodišťové ocelové konstrukce vykazuje na více
místech prokorodování, puchýřkování a nesoudržnost nátěrového systému. Na
některých částech OK již došlo dokonce k popraskání jaklových profilů. Nosná
konstrukce tobogánu - nosné sloupy s výztuhami nevykazují potřebu oprav.
Na základě zjištění stávajícího stavu požadujeme celou ocelovou konstrukci
schodiště otryskat na čistý kov SA 2,5, provést zámečnické opravy v podobě
vyvaření, vybroušení a výměnu popraskaných dílů. Následně celou otryskanou
konstrukci omýt tlakovou vodou od solí a chloridů, znova přetryskat a nametalizovat
Zinacorem pochůznou část schodiště (slzičkový plech) včetně boků a spodní části
zábradlí do výšky 30 cm a celé plochy madla. Po té aplikovat dvouvrstvý nátěrový
systém. Pro penetrační, základní a podkladní nátěr je třeba použít vysoce antikorozní
epoxidový nátěr pro styk s bazénovou vodou, nátěrový systém požadujeme uzavřít
dvousložkovým polyuretanovým nátěrem s výbornými antikorozními účinky a
vysokou odolností proti UV záření. Požadujeme systém z kategorie střednědobé
životnosti (20 let, korozní prostředí C4).
Postup prací:
• odstranění stávajících prokorodovaných povlaků, korozních produktů a nečistot –
tryskání (suché) na stupeň čistoty Sa 2,5 dle ČSN ISO 8501, s požadovaným
kotvícím profilem povrchu oceli BN 10a dle Rugotest No.3
• základní (utěsňovací) nátěr ploch bude proveden do 4 hodin po tryskání, aplikace
výhradně štětcem nebo airless
• kontrola čistoty povrchu - povrch bude připraven na stupeň čistoty Sa 2,5 dle ČSN
ISO 8501 srovnáním s obrazovými standardy
• kotvící profil BN 10a dle Rugotest No.3
• množství a velikost prachových částic na povrchu max. 2-2 dle ČSN ISO 8502-3
• množství rozpustných solí na povrchu dle ISO 8502-6/9 max. 20mg/m2
• v místech důlkové koroze bude povrch očištěn tlakovou vodou – odstranění solí a
chloridů
• metalizace musí být provedena do 4 hodin po úspěšné kontrole povrchu.
• povrch před aplikací nátěrového systému musí splňovat požadavky
dle DIN 28051 – 54. Pokud nebude vyhovovat, zhotovitel provede opětovnou
opravu povrchu – důlkové koroze vyvařením, vybroušením. Po opravách a před
aplikací povrchové ochrany bude provedeno opětovné tryskání na předepsané
parametry.
• kontrola teplotně-vlhkostního komplexu během aplikace – teplota podkladu min. +5°C, max. 50°C,
– relativní vlhkost vzduchu max. 70%,
– odklad musí být suchý, jeho teplota musí být nejméně 3°C nad teplotou
rosného bodu.
Zhotovitel zajistí měření a záznamy teplotně – vlhkostního komplexu během
aplikace, minimálně vždy před zahájením práce a předá objednateli po ukončení
díla ve formě protokolu.
• při aplikaci bude kontrolována tloušťka každé vrstvy a to minimálně dle PKZ a
bude zaznamenána v protokolu
• kontrola tloušťky nátěrového systému bude provedena nedestruktivním způsobem
– magneticky dle ČSN EN ISO 2808
• zhotovitel doloží certifikát od výrobce nátěrového systému a osvědčení o
způsobilosti provádět žárové stříkání - metalizaci.
Celková tloušťka nátěrového systému: tloušťka a složení povrchové ochrany –
metalizace 80 µm, výplň zábradlí a spodní části schodiště a schodů 280 µm –
nátěrový systém celkem 360 µm.
Objednatel zajistí zhotovitele přístup na místo realizace, přípojku el. energie 230 a
380V, možnost napojení na pitnou vodu pro tlakové mytí.
Požadované zkoušky nátěrového systému (doloží zhotovitel):
P.č.
Předmět kontroly
Norma. Předpis.
Kritérium přijatelnosti
1.
Odstranění stávajících
prokorodovaných povlaků, korozních
produktů a nečistot
Tryskání (suché) na stupeň
čistoty Sa 2,5 dle ČSN ISO
8501, s požadovaným kotvícím
profilem povrchu oceli BN 10a
dle Rugotest No.3
2.
Kontrola kvality povrchu, důlková
koroze po tryskání
dle DIN 28051-54
3.
Kontrola čistoty povrchu vždy v otryskaném úseku - před
aplikací povrchové ochrany
4.
Kontrola teplotně-vlhkostního
komplexu během aplikace
povrchové ochrany
5.
Vyhodnocení rozsahu zámečnických
prací
dle TP, stupeň čistoty Sa 2,5
dle ČSN ISO 8501 srovnáním
s obrazovými standardy
- kotvící profil BN 10a dle
Rugotest No.3
- množství a velikost
prachových částic na povrchu
max. 2-2 dle ČSN ISO 8502-3
- množství rozpustných solí na
povrchu dle ISO 8502-6/9
max. 20mg/m2
• dle TP ,
teplota podkladu min. +5°C,
max. 50°C,
• relativní vlhkost vzduchu
max. 60%,
• podklad musí být suchý,
jeho teplota musí být
nejméně 3°C nad teplotou
rosného bodu
dle TP
dle TP,
• dodržení požadované
NDFT, min. přípustná
místní DFT je 80%NDFT v
souladu s ISO 12944,
max. DFT 600µ
Záznam
protokol
protokol
protokol
zápis do
deníku
zápis do
deníku
6.
Kontrola tloušťky nátěrů
protokol
7.
Kontrola čistoty základního nátěru
před aplikací podkladového a
vrchního nátěru
Množství a velikost
prachových částic
max. 2-2
dle ČSN ISO 8502-3
protokol
8.
Kontrola omytí tlakovou vodou
dle TP
Zápis do
deníku
Download

Technické podmínky.pdf