Požadavky ke SZZ z biologie
U kurzů, které nejsou uvedeny - hlavním vodítkem pro studium zůstávají sylaby
předmětů (vč. doporučené a povinné literatury) uvedené v systému
STAG – Předměty 2013
Obecná botanika
Základní osnovou je sylabus Obecná botanika.
Pletiva rostlin (dělivá, vodivá, krycí).
Kořen, stonek, list, květ, květenství, plod – anatomie, morfologie, metamorfózy, význam.
Pohlavní a nepohlavní rozmnožování, rodozměna.
Fylogeneze a systém vyšších rostlin
Základní charakteristika vybraných čeledí nebo (zpravidla u výtrusných rostlin) vyšších
taxonomických jednotek; nejdůležitější zástupci, jejich význam. Vymezení taxonů „tradiční―
(používané ve většině učebnic) nebo moderní (podle APG II).
Taxony v závorce jen orientačně. s. l. = sensu lato, v širším pojetí
Rhyniophyta
Lycopodiophyta: Lycopodiales, Sellaginales, (Lepidodendrales)
Equisetophyta: Equisetaceae
Polypodiophyta: Polypodiales
(Lyginodendrophyta)
(Cycadophyta)
Pionophyta: Gingkoales; Pinaceae, Cupressaceae, Taxaceae
Magnoliophyta
Magnoliopsida: Magnoliaceae, Nymphaeaceae, Ranunculaceae (podčeledi), Fagaceae,
Betulaceae, Caryophyllaceae (významné podčeledi), (Chenopodiaceae, Violaceae),
Cucurbitaceae, Brassicaceae, Salicaceae, (Primulaceae), Rosaceae (s. l.,
podčeledi), Fabaceae, Apiaceae, (Rubiaceae, Loniceraceae s. l.), Boraginaceae,
Solanaceae, Scrophulariaceae (s. l.), Lamiaceae, Campanulaceae, Asteraceae
(důležité
podčeledi)
Liliopsida: Liliaceae (s. l.), Orchidaceae, Cyperaceae, Poaceae, (Arecaceae).
Stručná charakteristika vývojových větví krytosemenných rostlin (podle APG II):
Magnoliidová větev, jednoděložné rostliny, pravé dvouděložné rostliny (Rosidová větev,
Asteridová větev).
Fyziologie rostlin
1.
Vodní režim rostlin a minerální výživa rostlin
2.
3.
4.
Vlastnosti vody, osmóza, vodní potenciál, transport látek na úrovni buňky, příjem,
vedení a výdej vody rostlinou, adaptace rostlin na extrémní podmínky dostupnosti vody,
transpirace, vodní režim a energetická bilance
Fotosyntéza - primární pochody
Sluneční záření, fotosyntetické struktury - listy, chloroplasty, fotosyntetické pigmenty,
stavba fotosyntetického aparátu, pohlcení světla, separace elektrického náboje, transport
elektronů, fotofosforylace, fotoinhibice, evoluce fotosyntetické fixace záření.
Fotosyntéza - sekundární pochody
Calvinův cyklus, fotorespirace, C4-cyklus, fixační cesta CAM, faktory ovlivňující
fotosyntézu, metody měření rychlosti fotosyntézy
Růst a vývoj rostlin - růstové regulátory, faktory růstu a vývoje rostlin
Vývojové a růstové fáze rostlin, růstové procesy na buněčné úrovni, diferenciace, růst
pletiv a orgánů rostliny, vnitřní faktory růstu, rostlinné hormony a mechanismy jejich
účinku, vliv světla na růst rostliny, fytochromový systém, fotoperiodismus,
fotomorfogeneze
Molekulární a buněčná biologie
1.
2.
3.
4.
5.
Struktura a funkce bílkovin a nukleových kyselin.
Struktura bílkovin; modulární struktura proteinů; struktura a funkce nukleových kyselin;
párování basí, denaturace, renaturace a hybridizace nukleových kyselin; další
sekundární struktury NK; vyšší struktury DNA
Replikace a reparace DNA
Obecný mechanismus replikace; DNA polymerázy; iniciace replikace; topologické
problémy při rozplétání dvoušroubovice DNA; replikační strategie;
replikace
chromosomu Escherichia coli; přímá oprava poškození nukleotidů; Excisní reparace;
Mismatch reparace; Reparace dvojřetězcových zlomů
Transkripce u prokaryot. Regulace genové exprese na úrovni transkripce, úpravy
primárního transkriptu
RNA polymeráza; vazba na promotor a aktivace RNAP; struktura promotoru; iniciace
mRNA a opuštění promotoru; kontrola exprese genů na úrovni iniciace transkripce;
elongace; terminace transkripce; sestřih mRNA jaderných genů; alternativní sestřih;
Genetický kód, transferová DNA.
Základní vlastnosti genetického kódu; čtení genetického kódu, struktura genu a mRNA;
struktura mRNA a okolí startovacího kodonu; transferová RNA; aminoacyl-tRNA
syntetázy; kolísání antikodonu; odchylky v kódování; supresorové mutace;
Translace a posttranslační modifikace proteinů
Základní schéma translace; mRNA a nasedání ribosomů; iniciace translace; elongace;
translokace; terminace; struktura ribosomů; ustavení terciární struktury proteinů;
transport proteinů v buňce; funkční modifikace proteinů; fosforylace;
Obecná zoologie jednooborová Bi
Úvod do zoologie: živočišné organismy, zoologie jako věda, taxonomie, biologická
hierarchie, společné znaky a vlastnosti živočichů.
Chemické složení živé hmoty: makro- a mikroelementy, prvky skcesorické, voda v těle
organismů, sušina, popeloviny a plyny, funkce, složení a význam sacharidů. Složení a význam
a funkce lipidů, aminokyselin, peptidů a proteinů, nukleové kyseliny (DNA, RNA), složení,
funkce a význam enzymů jako biologických katalyzátorů, význam, přehled a charakteristika
nejvýznamnějších vitamínů. Přehled a funkce nejvýznamnějších hormonů, feromony,
prostaglandiny a pigmenty.
Cytologie: buňka, buněčné formy života, Prokaryota (Archebakterie a Eubakterie),
prokaryotické organismy, Eukaryota – struktura živočišné buňky. Cytosol, základní
cytoplazma a funkční buněčné struktury, cytoplazmatická membrána, mechanismy přenosu
látek přes membránu, buněčné jádro, mitochondrie, endoplazmatické retikulum, ribozómy,
lysozómy, Golgiho aparát, cytoskelet, buněčné inkluze, peroxizómy, rozmnožování buněk:
amitóza, mitóza a její modifikace (endomitóza, polytenie, pseudomitóza atd.), život buňkybuněčný cyklus, buněčná smrt (apoptóza), meióza
Histologie: Charakteristika živočichů, tkáně-jejich vznik a původ, zárodečné listy, rozdělení
živočišných tkání. Rozdělení, struktura a funkce epitelových tkání (epitelů). Pojivové tkáně
(pojiva) – jejich struktura, rozdělení a funkce (zárodečné tkáně, vaziva, chrupavky, kost,
zubní tkáň, osifikace kostí, tělní tekutiny jako pojiva trofická). Svalové tkáně – struktura a
funkce myoepitelů, hladké svaloviny, Příčně pruhované svaloviny a myokardu (srdeční
svaloviny). Nervové tkáně – stavba a funkce neuronu, synapse, buňky gliové, diferenciace
nervové tkáně. Pohlavní buňky.
Organologie: Soustava krycí a tělní pokryvy, kůže. Oporná soustava, exo- a endoskelet a
pohybová soustava. Soustavy výměny a přeměny látek a energií: trávicí a dýchací soustava a
orgány. Vylučovací a osmoregulační soustava, soustava tělních tekutin (krev, míza,
krvomíza), krevní a mízní soustava a orgány, srdce, oběhová a cévní soustavy. Rozmnožovací
soustava, svítivé orgány u živočichů, soustava dráždivá a regulační, smyslová soustava a
orgány. Nervová soustava a soustava žláz s vnitřní sekrecí, endokrinní a neurosekreční
soustavy
Obecná zoologie dvouoborová Bi
Na síti KBI UJEP jsou skripta z Obecné zoologie (poslední úprava 7. 3. 2013) a
přednáškové prezentace, Na konci skript jsou uvedeny otázky a náměty k samo-ověření
nastudovaných (!!!) znalostí. Nezačínejte však studovat podle otázek, abyste neztratili
souvislosti poznatků, na které při ústním zkoušení přichází „řeč― častěji, než při písemných
testech. Cvičte proto i ústní projev vybraných partií. Pokud si u některé z otázek uvedené ve
skriptech nebudete jisti, vraťe se k tématu v širším kontextu ve skriptech nebo jiné učebnici.
Témata z Obecné zoologie, která vyžadují pozornost.
1.Společné znaky a vlastnosti živočichů. Hierarchie stavby těla živočichů (molekulybuňky—tkáně-orgány-orgánové systémy). Taxonomická klasifikace živočichů. Fylogenetický
vývoj stavby těla (orgány homologické, analogické, rudimentární, atavistické). Společné
funkce živočichů (toky látek, energie a informací, vnitřní prostředí- jeho vlastnosti, význam
a mechanizmy udržování homeostázy, rozmnožování, thermoregulace, biorytmy atp.) a
jejich molekulární a buněčné.mechamizmy (viz následující odstavec).
2. Stavba a funkce živočišné buňky. Fluidně-mozaikový model biomembrán, funkce lipidů a
bílkovin biomembrán, stavba a funkce buněčných membránových organel, vč. transportních
váčků a jejich typu (dle bílkovinného pláště), adresních molekul (COP I, COPII, t- a vSNARES) a jejich obsahu (sekreční dráha, endocytosa a její formy, ENDOZOMY,
endozomální-lysozomálni systém, membránový potenciál a jeho význam, cytoskelet a jeho
stavba a funkce, molekulové motory, mezibuněčné spoje a adhezní bílkoviny (jejich typy,
výskyt a funkce), buněčný cyklus a mechanismy jeho regulace (cykliny a cyklin dependentní
kinázy, růstové faktory, kontrolní brzdné geny (p53, RB gen), transport látek do buněk a z
buněk, receptorový příjem informaci (signalizace receptory v plazmatické mambráněsekundární posli, cytoplazmě a jádře, exprese genů a její regulace v průběhu diferenciace
buněk, přeměna energie v buňce, thermodynamické zákony, kompartmentalizace přeměny
energie v buňce – glykolýza a oxidativni fosforylace, struktura a funkce jádra, syntéza
bílkovin, molekulární architektonika genomu a regulace jeho exprese, mutageneze,
kyslíkové oxidativní radikály a jejich význam, reparační procesy (chaperony, proteiny
tepelného šoku-hsp), kmenové buňky, buněčné dělení a buněčná smrt, jeji typy a
mechanizmy. Viz též sylaby předmětů Dr. J. Ipsera a dr. O. Benady
3. Zakladní typy živočišných tkání vč. složeni a funkce
EXTRACELULARNÍ MATRIX.
4. Principy mikroskopických a molekulárně genetických technik (imunocytochemické
metody, PCR, microarrays, atd., alespoň v rozsahu uvedeném ve skriptech OZ na síti UJEP).
Principy a využiti biotechnologických metod a genetických modifikaci organizmů-GMO.
Viz též sylaby mol.biologie.
4. Rozmnožováni. Determinace pohlaví, gametogeneze, oplozeni, blastogeneze (tvorba
základních embryonálních listu a jejich derivátů). Viz též předměty speciální zoologie..
Základy genetiky (Mendelovy zákony, mimojaderná dědičnost, prinicpy a význam
epigenetiky atd.). Viz též předměty dr. Ipsera a dr. J. Malého.
Fyziologie živočichů a člověka.
Na síti KBI - kombinované studium, je sylabus, vč. doporučené literatury přednáškových
prezentací..
1. Funkce jednotlivých orgánů a orgánových systémů, a to i s ohledem na jejich fylogenesi a
ev. morfologii (viz doporučeni dr. Ipsera). POSTUPUJTE DLE SYLLABU FYZIOLOGIE NA
MOODLE UJEP. Funkci organů studujte vždy až na buněčnou a molekulární úroveň.
Zapojujte znalosti z Obecné zoologie.
2. Nepodceňte zdánlivě jednoduché kapitoly, např. složeni a funkce krve, činnost srdce a
oběhového aparátu, tělni tekutiny, homeostáza vnitřního prostředí, vstřebávání látek ze střeva,
především lipidů a jejich transport mízou a krví. Nepřehledněte imunitní reakce organismu,
obecný adaptační syndrom vč. jeho příčin, fází a mechanizmů apod., na kterých se často
"havaruje". Nepřehlednete srovnávací aspekty morfologie a funkce hlavních orgánových
systemů..
Kámenem úrazu bývá LATKOVÉ SLOŽENÍ ŽIVÉ HMOTY (znát alespoň slovy názvy
jednoduchých a složených organických molekul, funkčních skupin, základnich chemických
vazeb, definici pH, význam typy enzymů, pufrů atp.). Viz kurz dr. Benady.
Systém a evoluce nižších rostlin
1. Obecné zákonitosti ve stavbě řasové stélky (uvést konkrétní příklady řas s jednotlivými
typy stélek), rozlišení řasových oddělení, výskyt a význam řas v ekosystémech
(sladkovodní a mořská řasová společenstva).
2. Cyanophyta - obecná charakteristika, stavba buňky, rozmnožování, geologické stáří,
adaptabilita sinic, výskyt v přírodě, význam. Prochlorophyta - fylogenetický význam.
3. Rhodophyta - obecná charakteristika, stavba buňky a stélky, rozmnožování a rodozměna,
vývojové vztahy, výskyt (bioindikační význam sladkovodních ruduch), využití
(mikrobiologie - živné půdy aj.), zástupci.
4. Euglenophyta – stavba buňky, trofie, výskyt v přírodě.
5. Chlorophyta –obecná charakteristika oddělení, nejvýznamnější třídy a zástupci
(Chlorophyceae - kolonie, cenobium, Ulvophyceae - aerofyta. Charophyta - stavba stélky,
fylogeneze ).
6. Chromophyta (Heterokontophyta) - charakteristika oddělení, nejvýznamnější třídy a
zástupci (stavba buňky a stélky, výskyt v přírodě, význam, rozsivky - stavba frustuly,
rozmnožování, chaluhy - diferenciace stélky, látky produkované chaluhami, rodozměna,
Vaucheria - fylogenetické vztahy).
7. Houby a houbové organismy - obecná charakteristika, rozmnožování, životní cykly, trofie,
význam v ekosystémech.
8. Myxomycota – vegetativní a generativní část životního cyklu, zástupci (typy plazmódia a
sporokarpů), výskyt. Plasmodiophoromycota - stavba stélky (paraplazmódium), životní
cyklus, fytopatologický význam.
9. Oomycota (Peronosporomycota) – vegetativní stélka, nepohlavní a pohlavní
rozmnožování (přechod na souš), fytopatologický význam, fylogenetické vztahy,
významní zástupci. Chytridiomycota - vývojové vztahy, fytopatologický význam.
10. Ascomycota - vegetativní stélka, rozmnožování (anamorfa a teleomorfa - vřecka,
plodnice), výskyt a význam. Přehled nejvýznamnějších řádů a zástupců (rostlinní parazité,
dřevokazné houby). Fungi imperfecti.
11. Basidiomycota - vegetativní stélka (primární, sekundární a terciální mycelium),
rozmnožování, plodnice, výskyt a význam, životní cykly parazitických zástupců
(Uredinales, Ustilaginales, Tilletiales).
12. Basidiomycota - vegetativní stélka (primární, sekundární a terciální mycelium),
rozmnožování, plodnice, výskyt a význam. Homobasidiomycetes (Agaricomycetes) vybraní zástupci (jedlé a jedovaté houby, dřevokazné houby, břichatky).
13. Lišejníky – mykobiont a fotobiont, anatomická stavba a morfologie stélky – příklady
zástupců, rozmnožování, lišejníkové látky, lichenimetrie, bioindikace.
14. Mechorosty – rodozměna, fylogeneze, charakteristika 3 oddělení: Hepatophyta,
Bryophyta, Anthocerotophyta, nejběžnější zástupci.
15. Fytopatologicky významné řády hub a jejich zástupci.
Genetika, obecná biologie
1. Atributy života (autoreprodukce, autoregulace, metabolizmus, růst, pohyb, vývoj,
dráždivost).
2. Komparace prokaryotické a eukaryotické buňky.
3. Základní formy rozmnožování a jejich charakteristika. Struktura a dynamika vývoje velké
panmiktické a autogamií populace. Důsledky selekce, mutace, migrace a disperzivního
procesu pro strukturu populací.
4. Fotosyntéza, respirace a fotorespirace – charakteristika a vzájemné vztahy.
5. Aplikace teorie informace, teorie systémů a teorie řízení v biologii. Termodynamika buňky
jako základního biologického (otevřeného) systému. Informační biomakromolekuly –
charakteristika, struktura a funkce.
6. Replikace, transkripce, translace a regulace genové exprese v prokaryotické a eukaryotické
buňce. Posttranskripční a posttranslační úpravy. Genetický kód. Vertikální a horizontální
přenos genetické informace (konjugace, transdukce, transformace, transfekce).
7. Buněčný cyklus, buněčný růst, diferenciace a specializace buněk, apoptóza a nekróza.
8. Princip segregace a kombinace vloh, polyhybridizmus, genové interakce, vazba vloh a
genetické mapování. Komparace jaderné a cytoplazmatické (mitochondriální, chloroplastové)
dědičnosti.
9. Obecná charakteristika a specifika genetiky kvalitativních a kvantitativních znaků. Metody
genetické analýzy (na úrovní molekulární, buněčné, organizmální a populační).
10. Mutace, mutageny, mutageneze. Teratogeny, teratogeneze. Karcinogeny, karcinogeneze.
11. Evoluce biologických systémů s akcentem na mechanizmy mikroevoluce (speciace,
přírodní výběr, pohlavní výběr, náhodný genový posun, tok genů, evoluční tahy, mutace a
selekce v evoluci, deterministické a stochastické procesy v biologické evoluci).
Biologie prokaryot a virů
1. Principy taxonomie bakterií a virů. Obecná charakteristika virů, eubakterií a archebakterií.
2. Složení a struktura virové částice a bakteriální buňky.
3. Struktura a organizace genomu bakterií a virů. Replikace, transkripce, translace a regulace
genové exprese u bakterií.
4. Strategie a mechanizmy reprodukce virů.
5. Reprodukce bakterií (růst, typy rozmnožování).
6. Konjugace, transdukce a transformace u prokaryot.
7. Plazmidy, fágy, fagmidy, cosmidy – charakteristika a jejich využití při genových
manipulacích.
8. Základní typy metabolizmu bakterií a jejich charakteristika (fototrofie, chemotrofie,
mixotrofie, respirace anaerobní a aerobní, fotosyntéza u prokaryot – anoxygenní vs oxygenní).
9. Infekční proces a jeho fáze. Lytická a lyzogenní infekce.
7. Charakteristika mikrobiálních ekosystémů, úloha mikroorganizmů v oběhu látek a energií
v biosféře.
Biologie a ekologie člověka
Základy cytologie- stavba buňky, dělení buněk, organismus jako celek. Základy histologieepitelová, pojivová, kostní, srdeční a nervová tkáň, úvod do anatomie člověka. Kosterní
soustava- složení a stavba kosti, spojení, růst a vývoj kostí, kostra trupu, hlavy a končetin,
nemoci kostry. Svalová soustava- funkce, stavba a fyziologie svalu, typy svalů, svaly hlavy,
krku, hrudníku, břicha, zad a končetin, nemoci svalstva. Krev a tělní tekutiny- funkce a
složení krve, krevní tělíska, krevní skupiny, míza. Oběhová soustava - krevní oběh- srdce,
cévy, velký a malý oběh, projevy srdeční činnosti, nemoci krve a OS. Soustava dýchacíhorní a dolní cesty dýchací, plíce, ventilace plic, zevní a vnitřní dýchání, nemoci DS. Trávicí
soustava- dutina ústní, zuby, hltan a jícen, žaludek, tenké a tlusté střevo, játra, slinivka břišní,
nemoci TS. Přeměna látek a energií, metabolismus, živiny a vitamíny, zásady správné výživy,
její poruchy. Kožní soustava- funkce a stavba kůže, tělesná teplota, choroby kůže,
termoregulace. Vylučovací soustava- ledviny a močové cesty, nemoci VS. Pohlavní
soustava- pohlavní ústrojí muže a ženy, menstruační cyklus, oplození, antikoncepce, choroby
PS. Soustava žláz s vnitřní sekrecí- hormony. Nervová soustava- funkce a stavba, mozek a
mícha, mozkové a míšní nervy. Vyšší nervová činnost, paměť, spánek, učení, choroby NS.
Smyslová soustava- ústrojí zraku, sluchu, rovnováhy, kožní, chuťové a čichové. Imunita a
obrana organismu. Zdraví a životospráva člověka- zdraví a nemoc, její léčení, životospráva
člověka, civilizační choroby, toxikománie (alkohol, kouření, drogy), člověk a prostředí,
základy první pomoci
Ekologie
Ekologie jako nauka o vztazích mezi organismy a prostředím, definice, terminologie,
hierarchie, hraniční obory a její rozdělení. Prostředí organismů, ekologické názvosloví, typy
adaptací organismů, divergence, konvergence. Ekologické faktory (abiotické x biotické), typy
klimatu. Terestrické a akvatické biomy. Prostor jako zdroj, formy výživy organismů.
Pedosféra, hydrosféra, atmosféra. Ekologie populací, jejich charakteristiky a vlastnosti
(hustota, rozmístění, struktura, natalita, migralita, migralita, růst a dynamika), terminologie.
Mezidruhové a vnitrodruhové interakce. Ekologie společenstev, jejich charakteristiky a
vlastnosti (hustota, abundance, produkce, dominance, prezence a absence, frekvence,
konstance, fidelita, koordinance). Biodiverzita, její složky, indexy. Ekosystém, jeho struktura
a funkce. Biosféra, koloběhy nejvýznamnějších prvků v přírodě.
Obecná parazitologie
OBECNÁ PARAZITOLOGIE, klasifikace parazitů, makro- a mikroparaziti, přenos a šíření
parazitů, typy hostitelů parazitů, faktory prostředí, životní cyklus, bariéry přenosu  obranné
mechanismy hostitele, organismus jako prostředí parazita, imunita
PROTOZOOLOGIE = PARAZITIČTÍ PRVOCI, charakteristika prvoků, rozmnožování a
buněčná stavba prvoků, klasifikace a systém, řád: Kinetoplastida (trypanosomóza, spavá
nemoc), řád: Kinetoplastida (leishmanióza), řád: Trichomonadida (trichomonóza + zástupci),
řád: Diplomonadida (giardióza + zástupci), řád: Amoebida (měňavky, úplavice), řád:
Schizopyrenida kmen: Apicomplexa: obecná charakteristika, klasifikace, životní cyklus a
zástupci (kokcidóza, toxoplazmóza), kmen: Apicomplexa: kryptosporidióza, malárie, kmen:
Ciliophora (balantidióza), řád: Microsporidia (parazitické Fungi)
HELMINTOLOGIE= PARAZITIČTÍ HLÍSTI, charakteristika helmintů, kmen:
Plathelminthes, třída: Trematoda = motolice (schistosomóza, dikrocelióza, opistorchióza),
fasciolóza, paragonimóza, třída: Cestoda = tasemnice, teniidózy, difylobothrióza,
hymenolepiózy, kmen: Nemathelminthes třída: Nematoda = hlístice, trichurióza, třída:
Nematoda: trichinelóza, askarióza, larvální toxokaróza, třída: Nematoda: stromgyloidóza,
enterobióza, tropické filariózy, terapie střevních helmintů, kmen: Acanthocephala = vrtejši
ARACHNOENTOMOLOGIE= PARAZITIČTÍ ČLENOVCI, kmen: Arthropoda =
členovci, třída: Arachnida, Řád: Acarina = roztoči, třída: Insecta, řád: Anoplura (vši), řád:
Mallophaga (všenky), řád: Heteroptera (ploštice), řád: Diptera, řád: Siphonaptera (blechy),
přehled laboratorní diagnostiky parazitů
Chemie a fyzika živých soustav
Hlavním vodítkem pro přípravu je sylabus ChFZS, který je pro každý kurs dostupný na
MOODLE. Hlavní učebnicí pro studium je kniha Biologie (Neil A. Campbell; Jane B. Reece)
především vybrané kapitoly (1 - 6 a 8), které byly probírány v kursu. Další literatura, jak je
uvedena v sylabu.
Témata, která vyžadují zvláštní pozornost:
1. Atributy živých systémů: Chemické složení živých organismů; anorganické a
organické látky; biopolymery; základní princip tvorby polymerních látek v živých
systémech.
2. Základy fyziky a chemie živých systémů: Stavba atomů a molekul, principy vytváření
chemických vazeb; hmotnost, množství, složení látek; roztoky, koncentrace, pH;
fyzikálně-chemické vlastnosti vody.
3. Biomolekuly – jednoduché a polymerní molekuly: Základní funkční skupiny
biomolekul; lipidy, nukleové kyseliny, sacharidy, polysacharidy a proteiny; hydrofilní
a hydrofóbní interakce; monomery, oligomery a polymery; principy tvorby vyšších
molekulárních a makromolekulárních struktur: primární – sekundární – terciární –
kvarterní.
4. Základní metody analýzy buněčných molekulárních a makromolekulárních struktur:
Centrifugace, elektroforéza, sloupcová chromatografie, spektroskopické stanovení
koncentrace látek.
5. Základní principy biokatalýzy: Enzymy, koenzymy, prostetické skupiny; základy
enzymové kinetiky; principy regulace enzymové aktivity.
6. Bioenergetika: Princip redukce a oxidace biologických sloučenin; makroergické
sloučeniny; základy metabolismu sacharidů; princip glykolýzy; princip cyklu
trikarbonových kyselin, typy generace ATP; Pasteurův efekt.
7. Základní znalosti chemických výpočtů užívaných v biologických laboratořích:
Roztoky - látková koncentrace, pH, procentuální koncentrace, biologické pufry.
Fylogeneze a systém strunatců
Položené otázky zahrnují vždy velký taxon a 1) evoluční novinky, které jsou pro tento taxon
charakteristické 2) morfologii a anatomii 3) základy systému. Mezi tyto velké taxony patří
Tunicata, Cephalochordata, sliznatky a mihule, paryby, paprskoploutvé ryby, Sarcopterigii,
obojživelníci, plazi, ptáci, savci. Obzvlášť pečlivě se se naučte charakterizovat skupinu
Tetrapoda, charakterizovat skupinu Amniota a Anamnia, vývoj sekundárního čelistního
kloubu u savců, vývoj žaberních oblouků, typ šupin. U paryb nezapomínejte na chiméry, u
Sarcopterigii na bahníky a jak že je to s latimérií a plicním vakem. U paprskoploutvých ryb
nezapomínejte na charakteristiku podtříd, plynový měchýř (jak se dostane plyn do plynového
měchýře, jak z měchýře pryč), labyrint a Weberův aparát.
Doporučuji se učit podle powerpointových prezentací z přednášek, které jsou k dispozici na
moodle v adresáři předmětu až k „ptákům―. Ptáky se naučte podle Gaislera 2007, prosím
nezapomínat na dělení podle báze lebky a na rozdíl v péči o mláďata u paleognátních a
neognátních. Návod, jak se učit savce, naleznete na moodle v adresáři předmětu, zdrojem je
opět Gaisler 2007. Budu chtít slyšet podrobnosti o zubech a zubních vzorcích a základní
charakteristiku ptakořitných, vačnatců a placentálů, zejména co se týče urogenitální soustavy.
Naučte se zařadit člověka do systému.
Důležité je nepanikařit při jednoduchých otázkách typu co je systém, co je fylogeneze, co je
kladogram, co je klad, kam zařadíte člověka, vyjmenujte podkmeny kmene strunatci,
nadtřídy, třídy… atd.
Pokud budete mít nejasnosti ohledně fylogenze, nahlédněte do publikace Zrzavý J., Fylogenze
živočišné říše Scientia 2006.
Zkušení kolegové doporučují studentům zopakovat si u savců druhy s utajenou březostí,
odloženou březostí, oddálenou dobou oplození, druhy s pravým zimním spánkem (hibernací)
a prodlouženým spánkem, taxony s rohy a taxony s parohy a zdůrazňují, že je dobré se učit
taxon podle nějakého zástupce a znát způsob života tohoto zástupce.
Historický vývoj organismů na Zemi
Paleontologie a historická geologie
Rozdělení geologické historie Země
Pangea, vznik kontinentů, odraz v paleontologii
Nejstarší organismy na Zemi
Největší rozvoj života na Zemi
Výstup organismů z vodního prostředí na souš
Typické skupiny zkamenělin (prvohory, druhohory), nejdůležitější mikrofosilie, důležitá
rostlinná společenstva (karbon), včetně vymřelých skupin.
Geologie
Stavba Země, základní poznatky o Zemi
Tektonika lito sférických desek
Magmatismus a vulkanismus, vyvřelé horniny
Vrstvy, zvrstvení, sedimentární horniny
Metamorfóza, přeměněné horniny
Vrásy, zlomy
Zvětrávání, vznik půd
Geologická činnost vody
Krasové jevy
Geologická činnost ledu, větru, člověka
Vrstvy a souvrství, stratigrafické korelace
Hlavní skupiny minerálů, krystalografické soustavy
Rozdělení historie Země od prekambria do recentu
Nejdůležitější vrásnění, datování
Vznik a vývoj života během geologické historie
Charakteristika jednotlivých geologických ér
Stavba Českého masívu
Karpatská soustava
Download

Požadavky ke SZZ z biologie