MONTOVANÝ DŮM ELK a. s.
Popis dodávky a výkonů 01/2013/CZ
REV 2 HAM - 09.04.2013
1. Úvod
Tento popis dodávky a výkonů s přiloženým Technickým listem platí pro všechny montované domy
ELK. Nevztahuje se však, na pasivní domy ELK, zahradní domky ELK, domy řady Praktic.
Popis výkonu a dodávky je nedílnou součástí každé námi přijaté zakázky.
1.1.
Důležité informace
Obecně
Všechny výkony začínají od horní hrany základové desky nebo sklepa. Změny plánů, rozměrů nebo
technických detailů z výrobně-technických či statických důvodů nebo z důvodu dalšího rozvoje výroby nám
zůstávají vyhrazeny.
Stabilita, statika: Každý montovaný dům ELK je staticky individuelně nadimenzován pro konkrétní místo
stavby. Tyto výpočty zohledňují sněhové zátěže, nápory větru a také oblasti s výskytem zemětřesení.
2
Výchozím podkladem pro kalkulaci je například sněhová zátěž 2,00 kN/m Sk (Sk je charakteristická hodnota
zatížení sněhem na zemi). Kalkulace rovněž obsahuje odpovídající referenční hodnoty pro nápory větru a
oblasti se zemětřesením. V určitých případech se musí přijmout opatření na zesílení konstrukce (např.
zvláštní půdní podloží, zvýšené místní požadavky na hodnoty zatížení v souladu s normou, atd.). U těchto
případů se účtují náklady, které s danými opatřeními skutečně vznikly.
Z důvodu stanovení správných hodnot zatížení daných normou musíme mít přesné informace o poloze
stavebního pozemku. Na základě Vámi zprostředkovaných údajů o pozemku zjistíme sněhové zatížení,
nápory větru a oblasti s výskytem zemětřesení. Zázakzník nám musí v případě potřeby včas poskytnout
informace o skutečné bonitě půdy na pozemku.
Pro správné zhotovení spodní stavby (sklepa/základové desky) se stavebníkovi po vyhotovení statických
vypočtů dodávají příslušné podklady. Tato zadání je potřeba při stanovení rozměrů a při realizaci spodní
stavby zohlednit. Za správné realizování těchto požadavků zodpovídá stavebník.
Zvláštní vybavení, jako např. zastřešení vchodu nebo terasy, balkóny, vikýře atd. nejsou obsaženy v ceně.
Pokud není uvedeno jinak, mohou být objednány podle našeho ceníku pro zvláštní vybavení. Provedení
zvláštního vybavení odpovídá objednané cenové kategorii.
Podbetonování stěn montovaného domu:
Jedná se o prostor mezi horní hranou základové desky a spodní pásnicí stěnového panelu (oblast v místech
konstrukce suché podlahy; pod vnitřními příčkami i obvodovými stěnami).
Tento prostor musí být vyplněn betonem – je obsaženo ve výkonu ELK.
Údaje o plochách
Plochy uvedené v katalogu nebo v ceníku jsou užitné podlahové plochy (Nettogrundfläche NGF). Základním
podkladem pro výpočet jsou normy Önorm B 1800. Tyto užitné podlahové plochy jsou sumou všech
podlahových ploch mezi stojícími stavebními díly včetně plochy schodů v každém patře. Tato plocha není
identická s tzv. obytnou plochou. Z technických změn (např. tloušťka stěny u sanitárních stěn) může dojít
k nepatrným odchylkám od užitných ploch uvedených v katalogu.
Maximální výška místnosti
u ELK domů v přízemí 2,54 m s ohledem na výšku konstrukce podlahy 15,5 cm (tepelná a kročejová izolace,
suchá podlaha, podlahová krytina) a v patře okolo 2,52 m s ohledem na výšku konstrukce podlahy 13,5 cm.
ELK a.s.
Popis dodávky a výkonů – MONTOVANÝ DŮM ELK - 01/2013/CZ
1 z 46
09.04.2013
MONTOVANÝ DŮM ELK a. s.
Popis dodávky a výkonů 01/2013/CZ
REV 2 HAM - 09.04.2013
Bungalov v ultra-energetickém provedení
Všechny bungalovy z naší nabídky jsou bez příplatku zhotoveny v ultra-energetickém provedení, které je
popsané pod zvláštním vybavením.
1.2.
Cenové kategorie a přehled výkonů
Cenová kategorie Základní cena - zvenku kompletně hotovo, uvnitř k dalšímu dokončení
• Omítková fasáda kompletně zhotovena ve výrobním závodě
• Okna a terasové dveře s vnějšími parapety zabudovány (bez vnitřních parapetů)
• Střecha včetně klempířských materiálů kompletně pokryta
• Odvodnění střechy (okapy)
• Schodiště mezi přízemím a patrem zabudováno
• Vnější stěny bez tepelné izolace a bez vnitřního opláštění sádrokartonovými deskami
• Vnitřní stěny bez tepelné izolace a bez opláštění sádrokartonovými deskami
• Stropy a střešní šikminy bez tepelné izolace a bez opláštění sádrokartonovými deskami
Celá vnitřní výstavba, tzn. tepelné izolace, vnitřní obložení stěn (sádrokartonem), elektroinstalace,
sanitární instalace a vytápění, jakož i vnitřní vybavení bude zajištěno stavebníkem.
Cenová kategorie Cena včetně vnitřní výstavby - zvenku kompletně hotovo, uvnitř dokončeno vnitřní
výstavbou.
Tato cenová kategorie obsahuje všechny výkony cenové kategorie Základní cena a je rozšířená o
následující výkony:
• Vnější a vnitřní stěny kompletně zatepleny a obloženy
• Stropy a střešní šikminy kompletně zatepleny a obloženy
• Vnitřní parapety osazené
• Elektroinstalace s vypínači a zásuvkami včetně domovního elektrického rozvaděče
• Konstrukce suché podlahy položena
• Topení kompletně nainstalováno
Kompletní vnitřní vybavení (od zatmelení sádrokartonových desek až po montáž sanitárních objektů) bude
zajištěno stavebníkem.
Cenová kategorie Cena na klíč - zvenku i uvnitř kompletně hotovo
Tato cenová kategorie obsahuje výkony cenové kategorie Cena včetně vnitřní výstavby a je rozšířená o
následující výkony:
• Zatmelení sádrokartonových desek na stěnách a stropech / šikminách podkroví
• Tapetování stěn a stropů / šikmin podkroví
• Položení obkladů a dlažeb
• Položení podlahové krytiny
• Osazení vnitřních dveří
• Sanitární objekty namontovány
1.3.
Řadová výstavba, dvoudům, dům pro dvě rodiny
Řadová výstavba, dvoudomy
Bude-li Váš montovaný dům postaven na hranici pozemků nebo spojen s jiným domem, musí být půdorys
změněn tak, aby na vnější straně k sousednímu pozemku nebyla žádná okna ani dveře. Je nutné zohlednit
technické požadavky na protipožární a zvukově-izolační provedení stěny. Tyto změny jsou cenově
zohledněny podle individuálního plánu.
U domů s více bytovými jednotkami nebo u řadových domů je předepsána protipožární stěna mezi
jednotlivými obytnými úseky. Tyto stěny jsou součástí dodávky ELK v souladu s platnými protipožárními
předpisy.
Bude-li ELK dům přistaven ke stávajícímu objektu, musí být stavebníkem zhotovena protipožární stěna v
celé výšce před montáží domu.
Stavebník musí včas zajistit potřebné klempířské práce v souvislosti s pokládknou střešní krytiny. Přesné
odsouhlasení termínů proběhne na stavbě s naším vedoucím montáže.
Venkovní stěny přiléhající na protipožární stěnu budou bez fasády s odvětrávanou mezerou.
Dům pro dvě rodiny
ELK a.s.
Popis dodávky a výkonů – MONTOVANÝ DŮM ELK - 01/2013/CZ
2 z 46
09.04.2013
MONTOVANÝ DŮM ELK a. s.
Popis dodávky a výkonů 01/2013/CZ
REV 2 HAM - 09.04.2013
Některé domy z našeho katalogu mohou být projektovány také pro dvě rodiny. Toto zahrnuje oddělení
schodišť se separátními vchody do bytů, bytové dělící stěny, opatření pro zvýšení zvukové izolace ve stropě
(betonová podlaha v patře, protihluková vrstva v konstrukci stropu) apod.
Individuální požadavky na provedení domu budou oceněny zvlášť.
2. Popis stavebních prvků
Základní cena, Cena včetně vnitřní výstavby
2.1.
Fasáda, ztvárnění fasád
Všechny montované domy ELK jsou provedeny s omítkou na všech vnějších stěnách v přízemí i patře. Rohy
a kouty domů jsou provedeny pomocí hotových omítnutých nasunovacích elementů a provádí se u všech
rohů domů, arkýřových rohů a podélných spojení vnějších stěn (délka stěny je závislá na výrobních a
přepravních možnostech max. ca. 12,00 m).
Mezi plochou fasády v přízemí a patře, také mezi patrem a nadštítkem se provádí konstrukční dělící spára
pomocí přesahu příslušné plochy fasády.
Barva omítky volitelná podle vzorníku v našem vzorovacím centru. Dvoubarevná omítka bez příplatku. Za
příplatek je možná vícebarevná omítka i rámečky kolem oken. Zvláštní/nestandardní barvy jsou za příplatek.
Pozor: Pod fasádní omítky s odstínem barvy ≤ 25 HBW (hodnota součinitele odrazivosti světla) se u
zateplených fasád musí místo polystyrenových desek EPS-F použít izolační desky z minerálních vláken.
Dodatečné náklady za desky z minerálních vláken se v daném případě vypočítávají podle plochy fasád a
účtují se formou příplatku.
Nabízíme horizontální dělení pater domu úzkým hliníkovým profilem nebo bezespáré provedení fasády, tzn.
fasádní omítka se aplikuje až na stavbě. Tyto výkony jsou účtovány s příplatkem.
Domy Bungalow 135 s pultovou nebo plochou střechou a dům ELK Haus 164 Trendline
bezespáré provedení fasády (nanesení fasády na stavbě) obsaženo v základní ceně.
mají již
Upozornění: Bezespáré provedení fasády (tzn. zhotovení fasády až na stavbě) je možné pouze v období,
kdy nemrzne. Pokud se stavba domu realizuje v zimních měsících, fasáda se dokončuje až později,
v teplejším ročním období. O termínu dokočení fasády budete dodatečně informováni.
Za příplatek může být provedena dřevěná fasáda (různé druhy palubek) místo omítky. Viz popis pod
„Zvláštním vybavením“.
2.2.
Stěny
2.2.1. Vnější stěny (přízemí, patro, štít, půdní nadezdívka)
Základní cena
s omítkovou fasádou, skladba z vnější strany k vnitřní
silikonová zušlechtěná omítka
podkladová omítka po celé ploše armovaná
fasádní polystyren EPS-F
100 mm
sádrovláknitá deska
15 mm
konstrukční sloupky
200 mm
s dřevěnou fasádou (za příplatek), skladba z vnější strany k vnitřní
smrkové palubky pero/drážka, (ostatní obložení viz. „Zvláštní vybavení“)
rošt z latí pro zadní odvětrání
difúzní folie
tepelná izolace EPS
50 mm
sádrovláknitá deska
15 mm
konstrukční sloupky
200 mm
Vnitřní výstavba
(v kategorii „včetně vnitřní výstavby“ a „dokončení na klíč“ již obsažena), nebo objednána zvlášť:
tepelná izolace
200 mm
PE-fólie jako parotěsná zábrana
ELK a.s.
Popis dodávky a výkonů – MONTOVANÝ DŮM ELK - 01/2013/CZ
3 z 46
09.04.2013
MONTOVANÝ DŮM ELK a. s.
Popis dodávky a výkonů 01/2013/CZ
REV 2 HAM - 09.04.2013
sádrokartonová deska GKF
18 mm
Štítové prvky, u neobyvatelného prostoru (půdní prostor, půdička) i nadštítek se provádí s konstrukčními
sloupky 100 mm, bez tepelné izolace, bez PE-folie a bez sádrokartonových desek.
2.2.2. Vnitřní stěny
Základní cena
konstrukční sloupky
100 mm
Vnitřní výstavba
(v kategorii „včetně vnitřní výstavby“ a „dokončení na klíč“ již obsažena), nebo objednána zvlášť:
tepelná izolace
50 mm
sádrokartonová deska GKF z obou stran
18 mm
U sanitárních stěn (stěny určené pro zabudování sanitárních instalací, respektive je-li to z hlediska
konstrukce nutné) budou konstrukční sloupky silné 200 mm (vestavěné WC).
Na sanitární stěny se místo sádrokartonové desky GKF 18 mm (je-li to z konstrukčních důvodů nutné)
montuje jedna vrstva sádrovláknité desky 12,5 mm a jedna vrstva impregnované sádrokartonové desky GKF
12,5 mm. V sanitárních stěnách je zabudováno vedení pro teplou a studenou vodu a pro odpad.
2.2.3. Půdní předstěny (stěny u půdního popř. bočního prostoru) skladba stěny
Základní cena
konstrukční sloupky
200 mm
Vnitřní výstavba
(v kategorii „včetně vnitřní výstavby“ a „dokončení na klíč“ již obsažena), nebo objednána zvlášť:
tepelná izolace
200 mm
PE-fólie jako parotěsná zábrana (ze strany místnosti)
sádrokartonová deska GKF z obou stran
18 mm
2
Do půdních předstěn, kde je boční prostor větší než 5 m nebo je to technicky nutné (např. průchody pro
instalaci v bočním prostoru), se zabudovávají tapetová dvířka (boční dvířka).
2
K bočním prostorům, které jsou menší než 5 m , nebo které nemusí být přístupné pro montáž nebo údržbu,
se boční dvířka nezabudovávají.
V kategorii základní cena jsou dodávány půdní předstěny volně. Montáž zajišťuje kupující na stavbě, po
osazení boční izolace a vnějšího obložení v půdním prostoru.
Při objednání výkonu vnitřní výstavby a v kategorii „včetně vnitřní výstavby“ a „dokončení na klíč“, montuje
půdní předstěny firma ELK.
2.2.4. Zdvojené a dělící stěny u řadových domů - skladba z vnitřní strany k vnější
Základní cena
konstrukční sloupky
100 mm
2 vrstvy sádrokartonové desky GKF 18 mm
36 mm
meziprostor k sousednímu objektu cca.
40 mm
Vnitřní výstavba
(v kategorii „včetně vnitřní výstavby“ a „dokončení na klíč“ již obsažena), nebo objednána zvlášť:
Sádrokartonová deska GKF
18 mm
PE-fólie jako parotěsná zábrana
Konstrukční sloupky
100 mm
Tepelná izolace
100 mm
2 vrstvy sádrokartonové desky GKF 18 mm
36 mm
Meziprostor k sousednímu objektu cca.
40 mm
Zdvojené nebo dělící stěny pro řadové domy nabízíme pouze, pokud existuje parifikace pozemků nebo
v případě, že řadový dům bude postaven na jedné stavební parcele.
U domů s více bytovými jednotkami nebo u řadových domů je předepsána protipožární stěna mezi
jednotlivými obytnými úseky. Tyto stěny jsou součástí dodávky ELK v souladu s platnými protipožárními
předpisy.
Bude-li ELK dům přistaven ke stávajícímu objektu, musí být stavebníkem zřízena protipožární stěna v plné
výši před montáží domu.
ELK a.s.
Popis dodávky a výkonů – MONTOVANÝ DŮM ELK - 01/2013/CZ
4 z 46
09.04.2013
MONTOVANÝ DŮM ELK a. s.
Popis dodávky a výkonů 01/2013/CZ
REV 2 HAM - 09.04.2013
Rovněž klempířské práce, které jsou nezbytné pro utěsnění protipožární stěny ke střeše, patří do výkonů
zákazníka. Vnější stěny montovaného domu, které doléhají na protipožární stěnu, jsou opatřeny roštem z latí
pro zadní odvětrání a jsou bez fasády.
Zohledněte, že v dělící stěně řadového domu se nesmí vést žádné elektrické a sanitární instalace.
Krytky ze sádrokartonové desky pro zakrytí otvorů pro montáž (od stupně výstavby „připraveno pro
dodatečné vnitřní vybavení“)
Do sádrokartonových desek na stěnách jsou kvůli sešroubování stěn vyvrtané kruhové montážními otvory
umístěné nad sebou. Uzavření těchto otvorů zajišťuje zákazník v průběhu provádění zatmelení. Krytky ze
sádrokartonu pro zakrytí montážních otvorů dodáváme volně.
V cenové kategorii „na klíč“, nebo při objednání výkonu „zatmelení spár stěn a stropů“ uzavírají tyto
montážní otvory naši pracovníci.
V případě požadavku kupujícího na přípravu výdřev (např. pro stínící prvky atd.), bude toto zapracováno
v rámci prováděcích plánů za příplatek (závisí na rozsahu výdřev). Podklady pro přesné umístění výdřev
budou dodány kupujícím písemně.
2.3.
Stropy
Strop nad přízemím, nad patrem a pod půdním prostorem se provádí jako uzavřený strop z celoplošných
panelů. Jako alternativa může být v provedení kleštinových stropů.
2
Strop pod půdním prostorem slouží jen pro účely provádění údržby a je dimenzován na nostnost 100 kg/m .
Budete-li chtít tento strop zhotovit pro větší zátěž, musíte nám tento požadavek předat včas. Toto provedení
účtujeme ve formě příplatku.
2.3.1. Stropní elementy - skladba shora dolů
Základní cena
dřevotříska P4
19 mm
nosná konstrukce
250 mm (alternativně: nosník 200 mm + 55 mm zesílení)
Vnitřní výstavba
(v kategorii „včetně vnitřní výstavby“ a „dokončení na klíč“ již obsažena), nebo objednána zvlášť:
tepelná izolace
50 mm (strop dělící obytný prostor, mezistrop)
tepelná izolace
250 mm (strop nad nejvyšším podlažím - pod půdou)
PE-folie jako parotěsná zábrana
mezerovité bednění
22 mm, položené v odstupech
sádrokarton GKF
12,5 mm
2.3.2. Stropní elementy pro bungalovy - skladba shora dolů
Základní cena
dřevotříska P4
19 mm
nosná konstrukce
400 mm
Vnitřní výstavba
(v kategorii „včetně vnitřní výstavby“ a „dokončení na klíč“ již obsažena), nebo objednána zvlášť:
tepelná izolace
400 mm
PE-folie jako parotěsná zábrana
mezerovité bednění
22 mm, položené v odstupech
sádrokarton GKF
12,5 mm
Pozor betonové podlahy: Stropní prvky jsou staticky projektovány na suchou podlahu. Bude-li na stavbě
použit beton, je zákazník povinen to neprodleně oznámit, protože musí být prověřena statika. Zesílení
konstrukce, které je kvůli betonovým podlahám nutné, není v obvyklých případech ve stádiu projektování
domu žádný problém. Příplatky spojené se zesílením stropní konstrukce budou vyúčtovány dle vzniklých
skutečných nákladů. Zákazník musí toto bezpodmínečně sdělit včas, protože pozdější zesílení stropní
konstrukce není možné a cementový mokrý potěr nelze použít.
Při včasném sdělení dojde v rámci plánování k nutnému zesílení stropní konstrukce nebo jejich podpoře pro
větší zatížení. Případné vícenáklady jsou účtovány zvlášť.
ELK a.s.
Popis dodávky a výkonů – MONTOVANÝ DŮM ELK - 01/2013/CZ
5 z 46
09.04.2013
MONTOVANÝ DŮM ELK a. s.
Popis dodávky a výkonů 01/2013/CZ
REV 2 HAM - 09.04.2013
Protipožární obklad
Pokud stavební úřad předepisuje v oblasti půdy protipožární obklad na stropě, zhotovíme ho za příplatek ze
sádrokartonových desek GKF 12,5 mm.
2.3.3. Balkon
Balkon, který je v katalogu vyobrazen není obsažen v ceně a může být objednán jako zvláštní vybavení za
příplatek (viz. Zvláštní vybavení).
Případné v katalogu zobrazené zastřešení balkonu není v ceně obsaženo. Bude provedeno jen při objednání
balkonu včetně zastřešení balkonu.
2.3.4. Výlez na půdu
2
U všech domů, u kterých je půdní prostor větší než 5 m a je pochozí, se zabudovávají v nejvyšším patře
stahovací schody na půdu ca 70 x 120 cm.
Pokud se do půdního prostoru nedá nahlédnout (výška nižší než 50 cm) výlez na půdu se nemontuje.
Poloha schodů na půdu nebo výlez na půdu je označen v prováděcích plánech.
V našem rozsahu výkonů není obsaženo zábradlí na půdě v oblasti stahovacích schodů.
2.3.5. Střešní terasa u domu ELK Haus 164 Trendline
Strop nad obytným prostorem je zhotoven jako střešní terasa, a stejně jako u domů typu Bungalow, je složen
ze stropních trámů o tloušťce 40 cm. Prostor mezi trámy je vyplněn 40 cm tepelnou izolací. Na terase je
položena izolační fólie a dlažba z umělého kamene. Zábradlí terasy tvoří cca. z 1/3 stěna do výšky parapetu.
Tato stěna je opatřena fasádní omítkou. Zbývající 2/3 zábradlí jsou kovové (povrchově upravený hliník) se
skleněnými výplněmi.
Odvodnění terasy je přes chrlič. Ovodňovací systém okap a svodová roura je za příplatek. Cenu oznámíme
na vyžádání.
Pozor: V případě svodové roury se musí rovněž připravit vhodné napojení na kanalizaci.
2.3.6. Přístřešek pro auto u domu ELK Haus 164 Trendline
Do strany vyčnívající patro domu tvoří kryté stání pro auto, které je podepřeno třemi pruhy stěn s omítkovou
fasádou. Podpěrné stěny ve standardním provedení lícují s horním patrem. Za příplatek tyto stěny zesílíme
tak, že vytvoří průběžný výstupek (cca. 10 cm). na fasádě stěny v patře, tak jako u vzrového domu Berlín.
Podhled přístřešku je s fasádní omítkou. Obklad z exteriérových desek a dodatečné zabudování LEDosvělení je za příplatek.
2.4.
Střecha
2.4.1. Sedlová nebo valbová střecha skladba z vnější strany k vnitřní
Základní cena
betonové střešní tašky Bramac – Moravská taška Plus nebo Alpská taška – hladká, ve standardních
barvách
střešní latě
kontralatě
difúzně otevřená střešní folie (u neobyvatelného půdního prostoru)
střešní difúzně otevřené tepelně izolační desky (u obyvatelného patra)
střešní konstrukce (tesařsky zhotovená, části předvyrobené a připravené k montáži)
Vnitřní výstavba
(v kategorii „včetně vnitřní výstavby“ a „dokončení na klíč“ již obsažena), nebo objednána zvlášť:
zesílení krokví
50 mm
tepelná izolace
250 mm
PE-fólie jako parotěsná zábrana
mezerovité bednění
22 mm
sádrokartonová deska GKF
12,5 mm
2.4.2. Sedlová střecha u domu ELK Haus 164 Trendline, skladba od vnější strany k vnitřní
Základní cena
trapézový plech z pozinkované oceli, povrchově upravený
střešní latě
ELK a.s.
Popis dodávky a výkonů – MONTOVANÝ DŮM ELK - 01/2013/CZ
6 z 46
09.04.2013
MONTOVANÝ DŮM ELK a. s.
Popis dodávky a výkonů 01/2013/CZ
REV 2 HAM - 09.04.2013
kontralatě
difúzně otevřená střešní folie
střešní difúzně otevřené tepelně izolační desky
střešní konstrukce
2.4.3. Pultová střecha skladba shora dolů
Základní cena
trapézový plech, pozinkovaný a povrchově upravený
latě
kontralatě
difúzně otevřená střešní folie
tepelně izolační desky
krokve se zesílením
250 mm
Vnitřní výstavba
(v kategorii „včetně vnitřní výstavby“ a „dokončení na klíč“ již obsažena), nebo objednána zvlášť:
tepelná izolace
250 mm
PE-fólie jako parotěsná zábrana
mezerovité bednění
22 mm
sádrokartonová deska GKF
12,5 mm
2
Za příplatek, až do maximálního zatížení sněhem 3,5 kN/m , můžeme nabídnout jako alternativu také
pultové provedení se střešními taškami Bramac max 7° a také u sedlové střechy domu ELK Haus 160
Trendline. V tomto případě musí být sklon pultové střechy zvýšen z 5° na 7°. Cena na poptávku.
2.4.4. Rovná střecha skladba shora dolů
Základní cena
štěrkový zásyp
ochranná geotextilie
střešní folie
spádová izolace podle výpočtů tepelné ochrany
parozábrana, spoje lepeny
dřevotřísková deska P5
19 mm
střešní konstrukce
250 mm
Vnitřní výstavba
(v kategorii „včetně vnitřní výstavby“ a „dokončení na klíč“ již obsažena), nebo objednána zvlášť:
tepelná izolace
50 mm
PE folie-fólie jako parotěsná zábrana
mezerovité bednění
22 mm
sádrokartonová deska
12,5 mm
Veškeré konstrukční dřevo ve střešní konstrukci je dimenzováno podle platných statických výpočtů.
Použití rovnocenných střešních materiálů je vyhrazeno.
U shora uvedené krytiny si vyhrazujem právo na použití jiné stejněhodnotné.
Minimální sklon střechy
Všechny domy s neobyvatelným půdním prostorem a střešní krytinou z betonových střešních tašek jsou
z technických důvodů provedeny se sklonem minimálně 25° a difúzně otevřenou střešní folií pod
kontralatěmi. Pokud chce zákazník střechu se sklonem menším než 25°, musí být proveden dodatečný
záklop pod střešními taškami nebo uloženy střešní difúzně otevřené tepelně izolační desky. Příplatek bude
spočítán individuálně.
Přesah střechy
Přesahy střech na okraji štítu a okapu se provádí tak jak je zobrazeno v katalogových půdorysných
pohledech. Přesný rozměr přesahu střechy se může nepatrně měnit podle rozměru střešní krytiny.
U domů se sedlovou střechou (kromě Living 114 a 130) je patrné provedení s vaznicovým zhlavím nebo
krokevním zhlavím (viditelné krokve) podle typu domu, palubkový záklop přesahu střechy leží na krokvích.
Viz vyobrazení v katalogu. Za příplatek budou palubky na přesahu střechy namontovány pod krokve (konce
krokví budou zakryty).
ELK a.s.
Popis dodávky a výkonů – MONTOVANÝ DŮM ELK - 01/2013/CZ
7 z 46
09.04.2013
MONTOVANÝ DŮM ELK a. s.
Popis dodávky a výkonů 01/2013/CZ
REV 2 HAM - 09.04.2013
U domů Living 114 a 130 se sedlovou střechou je proveden přesah střechy se zaklopenými krokvemi
palubkovým obkladem.
U domů s valbovou střechou (kromě Living 114 a 130) je přesah střechy (šířka cca. 80 cm) v provedení s
horizontálním kastlíkovým bedněním. Na přání s cenovou korekcí je možné zhotovit přesah s viditelnými
krokvemi a palubkovým záklopem nebo tak, jak je vyobrazeno u vzorového domu ELK-Comfort 117 (vzorový
dům Haid), bez střešního přesahu s římsovým okapním žlabem.
U domů Living 114 a 130 s valbovou střechou je přesah střechy (šířka cca. 40 cm) v provedení s
horizontálním kastlíkovým bedněním.
U všech domů s pultovou střechou nejsou krokve zakryté, palubky na přesahu střechy leží nad krokvemi. Za
příplatek budou palubky na přesahu střechy pod krokvemi (konce krokví budou zakryty).
Zastřešení balkonů, která jsou vyobrazená v katalogu, nejsou v ceně domu obsažena. Dodávají se pouze
s objednaným balkonem.
Zatížení střechy
2
Střešní konstrukce je dimenzována na zatížení sněhem cca. 2,00 kN/m Sk (Sk je charakteristická hodnota
zatížení sněhem), za předpokladu shora popsané střešní krytiny.
Pozor, povinné: stavebník se musí informovat u příslušného stavebního úřadu, jestli tato hodnota je pro
jeho stavební pozemek dostačující, nebo jestli je nutné zohlednit vyšší zatížení sněhem. Stavebník nás musí
v daném případě informovat.
Střešní konstrukce pak bude zesílena podle vykazovaného zatížení sněhem pro tu danou sněhovou oblast.
Zjištěné vícenáklady budou vypočteny zvlášť a oznámeny.
Zastřešení vchodu, zastřešení terasy, pergola
U typu domu Bungalow 96 a 135 je v ceně obsaženo zastřešení terasy, které je integrované ve střeše, tak
jak je zobrazeno v katalogu.
Všechna zastřešení vchodu, terasy, přístřešky nebo pergoly nejsou obsaženy v ceně a mohou být
objednány za příplatek jako zvláštní vybavení.
Štítové ozdoby
Všechny v katalogu představené štítové ozdoby (kříž, slunce) nejsou obsaženy v ceně a mohou být
objednány za příplatek jako zvláštní vybavení.
Vnější výstup na střechu pro kominíka
Bude-li dům s komínem, musí být dle normy k němu zajištěn přístup z důvodu čištění. Toto lze zajistit
střešním výlezem a komínovou lávkou, stoupacími plošinami od okapní hrany nebo čistícími dvířky komínu
v oblasti půdy.
V našem rozsahu výkonů nejsou obsaženy prvky umožňující chůzi po střeše (např. nosné tašky se
stoupacími plošinami, komínová lávka, zábradlí na střeše). Vnější výstup pro kominíka může být v různých
stavebních oblastech předepsán. Kupující se na toto musí informovat.
Zajištění těchto prvků je výkonem zákazníka. Pro střechy s betonovou krytinou je možné při vzorování tyto
prvky doobjednat.
Vnější výstup na střechu ke komínu u sedlových a valbových střech se zhotovuje z originálních prvků
Bramac nebo jiných stejně hodnotných materiálů včetně komínové lávky. Příplatek se vypočte podle délky
střechy a bude Vám oznámen při vyvzorování.
Ochrana proti sesuvu sněhu
Systémy na ochranu proti sesuvu sněhu jako jsou protisněhové háky nebo sněholamové tašky případně i
kombinace se sněholamovými mřížemi zpravidla zabraňující sesuvu sněhu ze střech.
Ochranu proti sesuvu sněhu doporučujeme. I přes odborné zhotovení a nadimenzování může za
nepříznivých povětrnostních podmínek dojít k sesuvu sněhu a škodám.
Podle zadání výrobce jsou přípustná různá schémata pokládky. Individuelně Vám nabídneme vhodnou
dotatečnou ochranu proti sesuvu sněhu. Naši poradci Vám pomohou najít pro Vás optimální celistvé řešení.
Majitel nemovitosti musí velké ohrožující masy sněhu odstranit nebo přejít na jiná vhodná bezpečnostní
opatření.
U sklonu střechy více než 25° jsou vhodná opatření, která zabraňují sesuvu sněhu do provozní oblasti.
Kromě toho může být také i u malého sklonu střechy stavebním úřadem předepsáno zajištění proti sesuvu
sněhu. Zajištění proti sesuvu sněhu není v naší ceně obsaženo.
ELK a.s.
Popis dodávky a výkonů – MONTOVANÝ DŮM ELK - 01/2013/CZ
8 z 46
09.04.2013
MONTOVANÝ DŮM ELK a. s.
Popis dodávky a výkonů 01/2013/CZ
REV 2 HAM - 09.04.2013
Zákazník se musí informovat na stavebním úřadě. Zajištění proti sesuvu sněhu se zřizuje za příplatek při
vyvzorování.
Sedlové a valbové střechy: sněhové zábrany z hliníkového plechu
Pultové střechy: pozinkovaná ocelová trubka se záchyty z ocelového plechu
Při vyvzorování lze objednat, pakliže jsou potřebné, i Bramac-sněhové tašky.
Jestliže zajištění proti sněhu nebude objednáno od nás, musí být v požadovaném případě provedeno
stavebníkem.
Ochranná mřížka proti ptákům
Aby se zabránilo hnízdění ptáků pod střešními taškami v oblasti spodního odvětrání, montuje se na stranu
okapů ochranná mřížka proti ptákům (ne větrací mřížka).
2.5.
Zabudované prvky
2.5.1. Okna, balkónové dveře
Vysoce tepelně izolační plastová okna 88-Top v bílé barvě s vícekomorovým profilem, tepelně izolačním
2
2
trojsklem, prostupnost tepla Ug podle EN 673 = 0,5 W/m K, g-hodnota 50%, Uw = 0,76 W/m K. Díky
variabilnímu systému celoobvodového kování jsou možné funkce pro jednokřídlá okna otvíravé/sklopné, pro
dvoukřídlá okna otvíravé, otvíravé/sklopné (jedno křídlo otvíravé, jedno otvíravé a sklopné). Okna a dveře se
utěsňují montážní pěnou bez freonů.
Bezpečnostní sklo: všechna zasklení pod parapetní výškou (parapetní výška = 85 cm) jsou vždy opatřena
bezpečnostním sklem.
Vnitřní parapety nejsou obsaženy v základní ceně. U objednávky výkonů pro vnitřní výstavbu a u kategorie
„včetně vnitřní výstavby“ a „dokončení na klíč“ se u všech oken zabudovávají bílé nebo mramorované
vnitřní parapety (nezabudovávají se však u balkónových dveří, pevných zaklení až k podlaze a u oken
v koupelně a WC).
V našem rozsahu výkonů nejsou obsažena a nelze dodat zajištění proti pádu ve formě „francouzského
zábradlí“ nebo zábradlí do přízemí před vyšší okna nebo terasové dveře (např. není-li postavena terasa).
Zábradlí tohoto typu si musí pořídit kupující.
Jako zvláštní vybavení za příplatek mohou být zabudovaná dřevěná okna, dřevěná okna s hliníkovým
opláštěním nebo plastová okna s hliníkovým opláštěním.
2.5.2. Vchodové dveře
Vchodové dveře jsou smrkové s povrchovou úpravou podle vyvzorování buď v různých transparentních
lazurových barvách s viditelnou strukturou dřeva nebo v barvách RAL, kompletně osazeny kováním
(provedení podle modelu). Vchodové dveře se utěsňují montážní pěnou bez freonů.
Všechny vchodové dveře mají vnější rozměr rámu cca. 109 x 223 cm.
Vchodové dveře jsou vybaveny vícebodovým zamykáním. Dodávají se s vložkou a třemi klíči.
Modely dveří 503, 510, 528 nebo 726-1 jak jsou zobrazeny v vzorovacím centru, jsou obsaženy v ceně, jiné
modely z naší nabídky mohou být objednány za příplatek.
Modely dveří ELK 200-1, 201-3, 510-1, 566-1, 705-1, 712-1, nebo 712-2, představené v Inovačním a
vzorovacím centru (vzorky nebo obrazový materiál), jsou v ceně obsaženy. V průběhu vzorování si můžete
vybrat z různých atraktivních modelů za stejnou cenu nebo i za příplatek.
Boční díly k vchodovým dveřím, i když jsou v katalogu vyobrazeny, nejsou obsaženy v ceně a mohou být,
pokud je to technicky možné (dostatek místa na chodbě / v zádveří) objednány za přípatek jako zvláštní
vybavení.
Plastové vchodové dveře: Bez příplatku je možné volit mezi těmito modely bílých plastových dveří 503-1,
503-2, 503-3, 528-1, 528-2, 528-3, 604-1, 604-2 a 604-3.
ELK a.s.
Popis dodávky a výkonů – MONTOVANÝ DŮM ELK - 01/2013/CZ
9 z 46
09.04.2013
MONTOVANÝ DŮM ELK a. s.
Popis dodávky a výkonů 01/2013/CZ
REV 2 HAM - 09.04.2013
2.5.3. Střešní okno
V podkrovním prostoru se zabudovávají střešní okna v provedení bílý plast, jak je zobrazeno v katalogovém
2
2
půdorysu; Uokna = 1,3 W/m K; Uskla = 1,1 W/m K.
Pro taková střešní okna, která nejsou dostupná a nedají se manuálně obsluhovat z důvodu výšky
zabudování (otvírat, zavírat) např. galerie, schodiště nebo oblast hřebene se dodává pro otevírání a zavírání
oken ovládací tyč.
Za příplatek a na zvláštní objednávku při vyvzorování je možné provedení s elektrickým pohonem nebo se
systémem venkovních rolet.
Upozorňujeme, že ze střešních oken je třeba odstraňovat velké vrstvy sněhu, aby neohrozily jejich
funkčnost. Toto platí obzvláště v regionech bohatých na sněhové srážky. Reklamace vzniklé z těchto příčin
nebudeme akceptovat.
2.5.4.
Schodiště mezi přízemím a patrem (již obsaženy v základní ceně)
Budou zabudovány schody, které jsou zobrazeny v příslušném půdorysu v katalogu. Podle typu domu se
jedná o otevřené (bez podstupnic) nebo uzavřené (s podstupnicemi) schody z masivního smrkového dřeva
včetně schodišťového zábradlí, které k nim patří, a příp. zábradlí v oblasti galerie v patře.
Všechny schody, zároveň i zábradlí a madlo jsou z masivního smrku nebo smrku v kombinaci s MDFdeskou, bezbarvě lakovány.
V cenové kategorii „základní cena“ jsou vnitřní stěny v přízemí u schodiště (na straně schodů) obložené
sádrokartonem. Pokud jsou schody u venkovní stěny, je toto provedeno rovněž u schodiště v přízemí
kompletně se zateplením a obložením sádrokartonem. Kvůli klimatickému kolísání v prostoru (vlhkost
vzduchu, teplota) může dojít u dřevěných schodů k nepatrnému vrzání. Toto je podmíněno materiálem a
není to důvod reklamace.
Poznámka k novým schodům
Nové vydání norem si vyžádalo úpravu všech schodů z přízemí do patra. Všechny schody jsou nyní se 16
stupnicemi. Současně s tím se zkvalitnil poměr stupňů (výška schodů). V katalogových půdorysech jsou
ještě částečně zobrazeny staré schody s jiným počtem stupnic.
Pokud je požadováno zábradlí pro galerie u schodů do sklepa a zábradlí do sklepa, pak toto není obsaženo
v našem rozsahu výkonů – standardně jej nedodáváme. Toto zábradlí musí být zhotoveno individuálně,
podle skutečného rozměru. Galeriové zábradlí ke schodům do sklepa ve stejném provedení jako je zábradlí
u schodů v domě lze objednat za příplatek. Můžete si ho podle přání objednat přímo u našeho dodavatele
schodů. Přesné informace obdržíte při vyvzorování.
Další provedení schodů (např. z tvrdého dřeva, stupnice z umělého kamene) nebo různé varianty zábradlí
mohou být objednány jako zvláštní vybavení za příplatek při vyvzorování domu. (Viz také ve Zvláštním
vybavení v odstavci „Schody“.)
2.6.
Klempířské práce
Vnější parapety: okna, terasové dveře a pevně zasklené prvky jsou na vnější straně osazeny hliníkovými
parapety v barvách bílá nebo hnědá, anebo podle volby při vyvzorování v různých RAL barvách.
Za příplatek jsou možné parapety z umělého kamene.
Odvodnění střechy (okapy a svody) je z pozinkovaného plechu, podle výběru je povrchová úprava
v barvách bílá nebo hnědá. Svodové trubky jsou vedeny až 15 cm pod základovou desku/horní hranu stropu
sklepa. Všechny domy, kromě těch s rovnou střechou, mají podokapní žlaby bez vtokových plechů. Jiné
barvy nebo hliníkové okapy mohou být objednány při vyvzorování za příplatek.
Komín má olemování pro jeden nebo dva průduchy. V případě ukončení komínové hlavy keramickým
obkladem, nebo pokud se komín nachází v oblasti hřebene, nároží nebo úžlabí, tak olemování komína
neprovádíme.
Samotný komín není obsažen v ceně.
U provedení komínu z oceli není firmou ELK provedeno žádné oplechování komínu na střeše.
Střešní valby (oplechování úžlabí) a různé spojovací plechy budou zhotoveny z eloxovaného hliníkového
plechu.
ELK a.s.
Popis dodávky a výkonů – MONTOVANÝ DŮM ELK - 01/2013/CZ
10 z 46
09.04.2013
MONTOVANÝ DŮM ELK a. s.
Popis dodávky a výkonů 01/2013/CZ
REV 2 HAM - 09.04.2013
2.7.
Zimní zahrada ELK Haus 189
Přístavba podle půdorysu v katalogu jako rozšíření k obytnému prostoru v přízemí a podkroví. Zimní zahrada
se skládá z rámové konstrukce z lepených nosníků s předsazeným izolačním trojsklem (Ug-hodnota = 0,7
2
W/m K) a Alu-naklapávacími profily, které mohou být provedeny v různých RAL-odstínech. V přízemí je
zastínění provedeno v kombinaci s hliníkovou pergolou (stínící stříška). Toto zastínění je z hliníkové
konstrukce s vloženými lamelami.
Pozor: jako ochrana proti přehřátí obytné místnosti je bezpodmínečně nutné k tomuto provedení zimní
zahrady provést zastínění. Doporučujeme proto u této zimní zahrady provedení s elektricky poháněnými
hliníkovými žaluziemi (Zvláštní vybavení za příplatek).
Pokud zákazník neobjedná toto zastínění u nás, je nezbytně nutné, aby provedl srovnatelnou
tepelnou ochranu.
Na trhu jsou za tímto účelem nabízeny cenově výhodné a jednoduché žaluziové systémy.
3. Vnitřní výstavba
od výkonu „Základní cena“ do stupně „Včetně vnitřní výstavby“
Následující výkony mohou být objednány také k základní ceně. Výkony - tepelná izolace, vnitřní obložení
sádrokartonem, vnitřní parapety, elektroinstalace, sanitární instalace - mohou být objednány jen jako
kompletní sada, protože jednotlivé kroky na sebe navazují.
Jednotlivé výkony vnitřní výstavby (krok 1 až 9 viz Ceník) lze objednat pouze ve své posloupnosti. Nelze
objednat pouze část výkonů, které pro svou montáž potřebují jiný předešlý výkon, který nebyl
objednán.
Výkony vnitřní výstavby mohou být objednány jednotlivě nebo dohromady, ale vždy pouze pro celý dům, ne
pouze pro jednotlivé místnosti.
3.1.
Vnitřní parapety
U všech oken (ne u terasových dveří, fixního zasklení až k podlaze a ne u oken v koupelně a na WC) jsou
zabudovány bílé nebo mramorované vnitřní parapety.
3.2.
Elektroinstalace
Od horní hrany stropu sklepa, popř. základové desky. Přívod jednotlivých přípojek je veden v hotových
stěnách až k místu, kde je elektrický rozvaděč, příp. elektroměrná skříň.
Elektroinstalace jsou provedeny podle předpisů ČSN, montáž vedení je ve stěnách provedena částečně
v trubkách. Položení do stropu je bez trubek.
Zásuvky a vypínače jsou namontovány, jsou položeny prázdné trubky pro telefon a TV do hotových stěn.
Přípojky pro osvětlení terasy, balkonu, vchodu a pro zvonkové tlačítko (bez zvonku) jsou provedeny.
Revizní zprávu elektrických instalací v domě prováděných firmou ELK zajistí ELK.
Rozsah vybavení:
obývací pokoj, obývací prostor: 1 vypínač, 1 vývod ze stropu, 5 zásuvek, 1 prázdná trubka pro
telefon a TV
jídelna: 1 vypínač, 1 vývod ze stropu, 2 zásuvky
kuchyň: 1 vypínač, 1 vývod ze stropu, 1 vývod ze stěny, 5 zásuvek, po 1 přípojce k myčce nádobí,
lednici a elektrickému sporáku
pokoj, ložnice, dětský pokoj: 1 vypínač, 1 vývod ze stropu, 3 zásuvky, po jedné prázdné trubce pro
telefon a TV
zádveří, chodby, hala: 2 střídavé přepínače, 1 vývod ze stropu, 1 zásuvka
schody přízemí/patro: 2 střídavé přepínače, 1 vývod ze stropu nebo ze stěny
komora: 1 vypínač, 1 vývod ze stropu, 1 zásuvka
technická místnost: 1 vypínač, 1 vývod ze stropu, 1 zásuvka, koncovky pro domácí techniku
(topení) podle objednávky
úklidová komora: 1 vypínač, 1 vývod ze stropu, 2 zásuvky
vchod: 1 vypínač pro vnější osvětlení, 1 venkovní vývod ze stěny, 1 zvonek
terasové dveře, balkónové dveře: 1 vypínač pro vnější osvětlení, 1 vnější vývod ze stěny
koupelny: 1 vypínač, 1 vývod ze stropu, 1 vývod ze stěny, 1 zásuvka
sprcha-WC: 1 vypínač, 1 vývod ze stropu, 1 vývod ze stěny, 1 zásuvka
WC: 1 vypínač, 1 vývod ze stropu, 1 zásuvka
ELK a.s.
Popis dodávky a výkonů – MONTOVANÝ DŮM ELK - 01/2013/CZ
11 z 46
09.04.2013
MONTOVANÝ DŮM ELK a. s.
Popis dodávky a výkonů 01/2013/CZ
REV 2 HAM - 09.04.2013
Výše uvedené počty vypínačů, zásuvek, výstupů pro světlo (ve stěně nebo ve stropě) představují minimální
počet instalovaný v každé místnosti.
V některých případech, např. u kombinovaných místností, u velkých galerií, ve velkých chodbách (s více
dveřmi) se mohou uvedené počty mírně lišit, příp. budou zabudovány místo střídavých vypínačů impulsní
spínače.
Standardní provedení pro Váš dům je zobrazeno v prováděcích plánech.
Domovní elektrický rozvaděč je obsažen v našem rozsahu výkonů.
V ceně pro elektrorozvaděč jsou obsažena všechna požadovaná jištění pro naše technické vybavení
(ochrana přepětí, ochrana přívodu atd.).
Rozvaděče jsou provedeny ve standardních velikostech a vybaveny podle norem.
Revizní zprávu pro domovní elektrický rozvaděč a elektroinstalaci provedenou firmou ELK vypracujeme
k předložení na stavebním úřadě. Revizní zpráva neplatí pro kabelovou přechodovou skříň, pro přívod do
domu ani pro instalaci ve sklepě.
Ve sklepě nebudou z naší strany provedeny žádné práce na instalaci, kromě instalací nutných pro topení,
které instalujeme ve sklepě. Osazení domovního elektrického rozvaděče ve sklepě bude provedeno jen
v krajním případě a za příplatek.
V rozvodné skříni je dost místa pro jištění instalace sklepa. Za příplatek mohou být objednány také nutné
jističe.
Umístění domovního elektrického rozvaděče je v souladu s plány pro stavební řízení, popř. s prováděcími
plány.
V případě požadavku kupujícího na zvýšenou el. ochranu nebo jiné díly do elektrického rozvaděče bude
stanoven příslušný příplatek.
V ceně pro domovní elektrický rozvaděč není obsaženo:
přívod do domu až k elektroměrné skříni
revizní zpráva pro hlavní přívod nebo jeho napojení. Touto revizní zprávou a měřením odporu
uzemnění musí kupující pověřit oprávněného elektrikáře
Bleskosvod
Bleskosvod není dodávkou ELK.
Požární hlásič
Za příplatek je možné objednat akustické hlásiče kouře. Tyto jsou k dostání jako materiálová sada (provoz
nezávislý na síti, nevhodné v kombinaci se zařízením na alarm).
V průběhu vyvzorování je možné objednat i tyto hlásiče kouře v kombinaci s alarmem za příplatek.
3.3.
Sanitární instalace
od horní hrany stropu sklepa, popř. základové desky.
Pro sanitární objekty zobrazené v půdorysu v katalogu, a pro dřez a myčku nádobí jsou instalovány přípojky
vody a odpadu v sanitárních stěnách a připravené k zapojení.
Vedení vody (teplé a studené) je provedeno v korozi odolných a ve zdravotně nezávadných trubkách.
Vedení odpadní vody je provedeno v plastu. Hlavní odvětrání odpadu je vedeno přes střechu, počet
odvětrávacích komínků je podle potřeby.
Splachovací nádrž na závěsné WC je, pokud je to technicky možné (jen na sanitárních vnitřních stěnách),
již vestavěna (bez ovládací desky).
Pokud je WC na vnější stěně nebo leží dva sanitární objekty naproti sobě, bude provedena instalace pro
stojací WC s nasazenou splachovací nádrží. (Vestavěná splachovací nádrž není z technických důvodů
možná.)
Instalace budou vedeny ve stěnách a v základové desce do blízkosti domovní přípojky a ukončeny závitovou
přechodkou tak, aby bylo možné pracovat s jakýmkoli dalším obvyklým trubkovým materiálem.
Připojení k domovní přípojce pro vodovod a odpady, osazení vodoměru a redukčního ventilu tlaku,
vyřízení na úřadech a instalace jsou výkony kupujícího.
Spojovací vedení a sloučení mezi jednotlivými sanitárními přípojkami (vodovodní a odpadní vedení)
jsou obsaženy ve výkonech ELK.
ELK a.s.
Popis dodávky a výkonů – MONTOVANÝ DŮM ELK - 01/2013/CZ
12 z 46
09.04.2013
MONTOVANÝ DŮM ELK a. s.
Popis dodávky a výkonů 01/2013/CZ
REV 2 HAM - 09.04.2013
Tato vedení jsou pod stropem sklepa, v případě základové desky v spojovacích kanálcích vyhotovených
v základové desce. V oblasti sprchy a vany mohou být spojovací vedení také na stropě sklepa, popř.
v podlaze.
Pokud nejsou sanitární objekty objednány od naší firmy, zkonzultujte s naším technikem v rámci
prováděcích plánů, zda jsou námi navržené přípojky vhodné pro stavebníkem dodané sanitární objekty
(např. kombi WC nebo závěsné WC/bidet, atd.).
Pozor: po provedení instalace mohou zůstat v potrubí drobné zbytky zpracovávaných materiálů. Tyto musí
být odborně propláchnuty před prvním uvedením studené a teplé vody do provozu, kvůli ochraně armatur a
bezpečnostního zařízení, právě tak jako sanitárního a topného zařízení (provede stavebník). Před uvedením
sanitární instalace do provozu musí stavebník jednotlivé přípojky odborně uzavřít.
Veškeré výřezy, šachty v základové desce (stropu sklepa) se musí před položením konstrukce podlahy
stavbě uzavřít (zabetonovat).
Vedení pro cirkulaci teplé vody není obsaženo v našich výkonech. Bude-li zákazník chtít cirkulační
vedení, může být objednáno za příplatek. Cena na poptávku.
Odvětrání odsavače par v prostoru kuchyně není obsaženo v našich výkonech. Předpokládá se použití
odsavače par s vnitřním oběhem (cirkulací) vzduchu. Za příplatek je možné v rámci prováděcích plánů
objednat přípravu pro toto odvětrání (instalace ve stěnách). Stejně tak je možné objednat dodatečné
odvětrání místností, v nichž není možnost přirozeného větrání okny (příprava pro ventilátor).
3.4.
Konstrukce podlahy
3.4.1. Konstrukce suché podlahy
V přízemí a patře bude položena jako konstrukce podlahy suchá podlaha s tepelnou a kročejovou izolací.
Celková výška konstrukce suché podlahy včetně izolace je v přízemí 145 mm a v patře 125 mm.
Suchá podlaha se skládá ze 120 mm tepelné izolace (v přízemí), popř. 100 mm teplené izolace (v patře) a
sádrokartonových podlahových desek.
3.4.2. Betonové podlahy
Na přání zákazníka zhotovíme v určeném patře nebo v celém domě betonovou podlahu místo suché.
Konstrukční výška betonové podlahy odpovídá výškám systému suché podlahy. Výšky místností se
nezmění.
Skladba bez podlahového vytápění
• Přízemí – 45 mm vrstva betonu, PE-fólie, 2 x 50 mm tepelné izolace PS20, PE-fólie popř. izolace
proti vzlínající vlhkosti ze základové desky, celková tloušťka ca. 145 mm
• Patro – 50 mm vrstva betonu, PE-fólie, 25 mm kročejové izolace TDP25/20, 50 mm tepelné izolace
PS20, celková tloušťka ca. 125 mm
Skladba s podlahovým vytápěním
• Přízemí – 50 mm vrstva betonu, 20 mm vrstva betonu okolo topných trubek, lepící fólie, 75 mm
tepelná izolace PS 20 (50+25mm, PE-fólie popř. izolace proti vzlínající vlhkosti ze základové desky,
celková tloušťka ca. 145 mm
• Patro – 45 mm vrstva betonu, 20 mm vrstva betonu okolo topných trubek, 30 mm polystyren s fólií,
30 mm tepelná izolace PS20, celková tloušťka ca. 125 mm
Co je nutné zohlednit u betonové podlahy
Betonová podlaha je oproti suché podlaze těžší, proto se může stát, že za určitých okolností budou nutné
dodatečné statické zásahy v oblasti stěn, překladu nebo stropu nad přízemím. Toto se bude prověřovat
individuálně u každé zakázky a vyúčtování se provede podle skutečně vzniklých nákladů.
Aby se zabránilo případným škodám je potřeba podlahu řádně vyhřát a dům vhodně větrat, za což
zodpovídá stavitel. Vzniklé náklady např. za zvýšenou spotřebu el. energie hradí zákazník. V případě
tepelných čerpadel se betonová podlaha vyhřívá přímým elektrickým topením tepelného čerpadla, aby
nedošlo k poškození topného oběhu.
ELK a.s.
Popis dodávky a výkonů – MONTOVANÝ DŮM ELK - 01/2013/CZ
13 z 46
09.04.2013
MONTOVANÝ DŮM ELK a. s.
Popis dodávky a výkonů 01/2013/CZ
REV 2 HAM - 09.04.2013
3.5.
Centrální teplovodní vytápění
Vytápění může být montováno pouze při objednání výkonu tepelná izolace a vnitřní obložení!
Pro centrální vytápění a ohřev teplé vody nainstalujeme plynový kotel na základě výpočtů platných norem
s teplotním spádem 70°/ 55°C.
Používáme plynový kondenzační kotel s vysokou účinností. Topení je nainstalováno v domě na místě,
které je zakresleno v půdorysu v katalogu. Odvod spalin probíhá přes dvouplášťový odvětrávací komín skrz
střechu. Vlastní komín pro topení není nutný.
Revizi spalinové cesty – odvětrávacího komínku zajišťuje zákazník.
V případě požadavku je možné místo plynového kotle dodat elektrický kotel.
Ohřev teplé vody je pomocí integrovaného cca. 115 l zásobníku teplé vody (nepředpokládá se přípojka pro
cirkulační vedení).
Topná tělesa jsou vybavena ventily s termostatickými hlavicemi.
Regulace plynového kotle je ekvitermní (v závislosti na vnější teplotě).
Regulace případného elektrokotle je vnitřním prostorovým termostatem instalovaným v referenční
místnosti (obývací pokoj).
Instalace je provedena pomocí trubek odolných proti korozi.
Při zvýšené spotřebě teplé vody např. u domů s více koupelnami nebo na základě zvyků zákazníků, je
možné, že integrovaný 115 l zásobník na teplou vodu nebude stačit. V tomto případě instalujeme na přání a
za příplatek vedle zdroje tepla zásobník větší. Ohledně této záležitosti se obraťte na našeho technika.
Připojení na plyn a hlavní vodovodní řád není obsaženo v našem rozsahu výkonů. Pokud je ve
vodovodním řádu v místě výstavby vyšší tlak vody než 6 bar, musí nás zákazník na toto upozornit a musí
být kupujícím (nebo za příplatek od ELK) instalován za vodoměrnou soustavu redukční tlakový ventil.
Topení je možné napojit podle Vašeho výběru na zemní plyn nebo kapalný plyn. U připojení na kapalný plyn
mohou být na základě místních předpisů předepsané další požadavky, např. dodatečné odvětrání, prahy u
dveří v kotelně (komoře atd.). Tyto výkony nejsou obsaženy v našem rozsahu výkonů a musí být provedeny
kupujícím.
V případě požadavku na plynový sporák v kuchyni je nezbytné použít v domě systém řízeného větrání.
Pozor: případný rozbor vody či úprava vody pro topení jsou vždy výkonem kupujícího.
Na přání a za příplatek může být topení nainstalováno také ve sklepě. K tomu je nutno provést následující
opatření:
Opatření pro instalaci kotle ve sklepě
Pokud bude topení instalováno ve sklepě, je topné zařízení kompletně nainstalováno, připojení vody a
propojení teplovodního vedení mezi přízemím a sklepem provádí kupující na stavbě.
Stavebník se postará o to, aby následující opatření byla provedena před montáží domu, nejpozději před
montáží topení:
je vyzděný odpovídající komín (2. den montáže nad střechu)
napojení kouřovodu je v provedení a výšce podle detailního plánu
za příplatek lze popsaný komín objednat také u firmy ELK. Za odborné a včasné postavení
včetně vyústění sopouchu pak zodpovídá ELK.
stěna, na které je nainstalováno topení, je omítnuta
pro případný zásobník je nutno připravit základ
je připravená přípojka vody a elektriky
pro odvod kondenzované vody je k dispozici vedení kondenzátu s přípojkou do kanalizace
pro kotel, komín, vyprazdňování zásobníku teplé vody a odvod kapající vody z přetlakového
ventilu
V zásadě doporučujeme naplnit topné zařízení vodou, která nemá víc než 11 „německých“ stupňů tvrdosti a
PH vody by mělo být 8 – 8,5. Za tyto předpoklady odpovídá zákazník.
V případě, že si zákazník bude přát nezávislou regulaci pro sklep či vedlejší budovu, může být tato
nabídnuta za příplatek. Vlastní regulaci doporučujeme v případě, že bude sklep či vedlejší budova
používána 100% jako obytná místnost, protože jsou zde jiné „požadavky na vytápění“.
ELK a.s.
Popis dodávky a výkonů – MONTOVANÝ DŮM ELK - 01/2013/CZ
14 z 46
09.04.2013
MONTOVANÝ DŮM ELK a. s.
Popis dodávky a výkonů 01/2013/CZ
REV 2 HAM - 09.04.2013
Energetický štítek a průkaz energetické náročnosti budov
Od 1.1. 2009 má stavebník povinnost předat na stavební úřad s žádostí ke stavebnímu řízení (stavební
povolení) „Průkaz energetické náročnosti budov“ (PENB).
„Průkaz energetické náročnosti budov“ (PENB) bude dodán od společnosti ELK.
Bude-li výpočet v jakémkoliv případě provádět ELK, tak musí kupující doložit situační plán s umístěním
domu na pozemku a s orientací ke světovým stranám. V případě, že bude dům objednán bez vytápění a
bude objednán výpočet energetické náročnosti budovy, tak musí kupující předložit projekt a specifikaci
plánovaného vytápění. Stejně tak v případě vytápěného sklepa nebo zimní zahrady, kterou nedodává ELK,
musí být dodán projekt včetně technické specifikace.
4. Vnitřní vybavení
u kategorie „NA KLÍČ“ je již obsaženo
Tyto výkony mohou být také objednány k výkonu „základní cena“ včetně vnitřní výstavby nebo
“cena včetně vnitřní výstavby“.
Výkony vnitřního vybavení mohou být objednány jednotlivě nebo dohromady, vždy pro celý dům, ne pouze
pro místnosti. Je třeba dbát na to, že určité výkony jsou proveditelné pouze ve spojení s předcházejícími
výkony:
tapetování: jen ve spojení se zatmelením stěn
položení podlahové krytiny (koberec, laminát): jen ve spojení se suchou podlahou,
tapetováním a zatmelením stěn
položení dlažby: jen ve spojení se suchou podlahou
zabudování vnitřních dveří: jen ve spojení s tapetovacími pracemi, obklady a položením
podlahových krytin
montáž sanitárních objektů: ve spojení s položením dlažby a obkladů
Pokud budou výkony vnitřního vybavení prováděny v zimních měsících, musí být k dispozici přípojky domu
na plyn, vodu a kanalizaci. Kupující se postará o to, aby dům byl během celé doby potřebné k vysychání
(lepidlo pro tapety, disperzní nátěr, lepidlo na dlažbu, lepidlo na koberec atd.) dostatečně vytápěn, aby se
zabránilo jeho poškození mrazem.
Základem pro výpočet množství suché podlahy, dlažby a podlahových krytin je vždy dům na základové
desce. Při provedení sklepa se redukuje toto množství o oblast schodů do sklepa. Odpovídající korektura
ceny a množství bude provedena při vyvzorování.
4.1.
Zatmelení stěn
Všechny spáry a stopy po upevnění desek na sádrokartonových plochách budou zatmeleny a připraveny
pro tapetování. Povrchy jsou připraveny pro tapetování hrubovláknitými tapetami, strukturovanými tapetami
nebo lněnými tapetami.
Pro jinou povrchovou úpravu stěn (nátěr, strukturovaná omítka) jsou nutná dodatečná opatření (konečné
špachtlování, speciální základ, vyztužení spár atd.) a přípustná jen za přesného dodržení směrnic výrobce
(bez záruky).
4.2.
Tapetářské práce
Stěny a stropy, kromě ploch s obklady, budou vytapetovány hrubovláknitými tapetami a natřeny bílým
disperzním nátěrem.
Tapetování sklovláknitými tapetami je možné za příplatek.
Pozor: tmelení nebo tapetování příslušného patra končí na schodišti nebo u otevřené galerie asi ve výšce
stropu oddělujícího obě podlaží.
Bude-li dům objednán bez výkonu tapet a bez výkonu zatmelení, tak nebude ani provedena žádná příprava
spár zatmelením. Dům bude vždy dodán bez základního zatmelení (sádrování).
4.3.
Položení dlažeb a obkladů
Keramická dlažba: zádveří, chodba v přízemí, koupelna, sprcha/WC, WC, technická místnost, spíž,
odkládací prostor v přízemí a ve všech domech, kde je samostatná, dveřmi oddělená kuchyň. (Na chodbách
mezi pokoji a v předsíních označených v půdorysných plánech FLUR dlažba není obsažena).
Všechny místnosti s dlažbou, kromě koupelny a sprchy/WC, budou mít keramické soklové lišty.
ELK a.s.
Popis dodávky a výkonů – MONTOVANÝ DŮM ELK - 01/2013/CZ
15 z 46
09.04.2013
MONTOVANÝ DŮM ELK a. s.
Popis dodávky a výkonů 01/2013/CZ
REV 2 HAM - 09.04.2013
Keramické obkladačky: koupelna, sprcha/WC, WC jsou obloženy do výšky místnosti, včetně obložení
oken. Dekorační obkladačky, listely nebo bordury mohou být při vyvzorování objednány za příplatek.
Zvláštní pokládka (diagonální položení, vzory) jsou možné za příplatek.
U objednávky podlahové dlažby s délkou hrany nad 30 cm musí být položena speciální dilatační podložka.
Příplatek za tuto podložku včetně příslušného lepidla bude stanoven při vyvzorování.
4.4.
Položení podlahové krytiny
Ve všech prostorách s výjimkou prostorů s dlažbou je položena plovoucí laminátová podlaha s užitnou třídou
31 na konstrukci suché podlahy. Olemování laminátovými soklovými lištami.
Pozor: u provedení podlahového topení ve spojení s laminátovou podlahou (nebo také s parketami) musí
být použita speciální podložka vhodná pro podlahové topení. Ta není v ceně obsažena a bude spočítána při
vyvzorování. Na základě výrobcem udaných pravidel pro pokládku ohledně dilatačních spár se může stát, že
budeme muset s ohledem na velikost místnosti, položit přechodové lišty.
Při vyvzorování může být za příplatek objednána i dřevěná plovoucí podlaha případně kobercová krytina
podlahy.
4.5.
Zabudování vnitřních dveří
Vnitřní dveře budou dodány a zabudovány tak, jak je zobrazeno na půdorysech v katalogu. Světlost
průchozí výšky dveří je 2,10 m.
Hladké křídlo dveří s vylehčenou deskou uvnitř a kulatými hranami je podle vyvzorování a bez příplatku
k dodání dýhované v dubu, smrku, buku, jasanu nebo javoru, nebo lakované bíle. Výběr při vyvzorování.
Zárubně dveří s cca 75 mm širokým obložením a kulatou hranou jsou dýhovány jako křídla nebo lakovány
bíle.
Kování (kliky a štítky) chromované, popř. malé dřevěné madlo u posuvných dveří.
Všechny výše uvedené dveře jsou plné (bez skleněné výplně). Všechny vnitřní rámy budou upevněny
montážní pěnou bez freonů.
Průchozí světlost:
Světlost otvoru:
šířka cca 80, 90, 163 cm, výška cca 200, 210 cm.
šířka cca 88, 98, 171 cm, výška cca 206, 216 cm.
Při vyvzorování mohou být za příplatek dodány podle přání celoprosklené jednokřídlé nebo dvoukřídlé dveře
se zárubněmi místo dýhovaných.
Pozor: pokud nebudou vnitřní dveře objednány u nás, bude stavební otvor proveden podle přání zákazníka
v souladu s normou (ČSN, Önorm). Při vyvzorování musí zákazník udat, zda má být otvor pro vnitřní dveře
proveden pro ELK-rozměr, ČSN nebo Önorm.
4.6.
Montáž sanitárních objektů
Budou instalovány příslušné sanitární objekty tak, jak jsou zakresleny na půdorysech v katalogu. Sanitární
objekty jsou bílé. Všechny armatury jsou chromované.
závěsné WC: keramika, odpad vodorovný, vestavěná splachovací nádrž kompletně s ovládací
deskou, WC-sedátko. (Pokud je to technicky možné, jen na sanitárních vnitřních stěnách.)
kombi WC: keramika, odpad svislý, nástavcová splachovací nádrž kompletní, WC-sedátko, rohový
ventil, připojovací trubka a WC-upevnění. (Na vnějších stěnách nebo tam kde není technicky možné
provést závěsné WC.)
závěsný bidet: keramický závěsný bidet, bidetová baterie, rohové ventily, upevnění, trubkový sifon.
umývátko: keramika, baterie, sifon, rohový ventil, upevnění.
umyvadlo: keramika, baterie, sifon, rohový ventil, upevnění.
vana: 75 x 170 cm nosník vany, vanová baterie, odtoková souprava a přepadový otvor, sifon.
Přední strana vany je obložená obkladačkami.
sprcha: sprchová vanička v úrovni podlahy s položenou dlažbou 90 x 90 cm, se zabudovaným
odpadem a syfonem v podlaze. Stěny sprchovací kabinky jsou z čirého skla. Profil rámu kabinky v
podlaze tvoří při vstupu do sprchy malý práh.
U sanitárních objektů mohou vzniknout díky použitému materiálu (keramika, kov, plast) nepatrné barevné
odchylky.
ELK a.s.
Popis dodávky a výkonů – MONTOVANÝ DŮM ELK - 01/2013/CZ
16 z 46
09.04.2013
MONTOVANÝ DŮM ELK a. s.
Popis dodávky a výkonů 01/2013/CZ
REV 2 HAM - 09.04.2013
Při vzorování si můžete prohlédnout a objednat další sanitární objekty a vybavení koupelen a WC.
Pozor: při objednání výkonů pro vnitřní vybavení mohou být použity jen ty materiály, které dodává
firma ELK. Zákazníkem objednaný a dodaný materiál nemůžeme zpracovat.
5. Materiálové sady
Materiálové sady jsou dodávány na stavbu volně a neobsahují žádné pracovní výkony pro své zpracování. U
doobjednávek, příp. dodávek výslovně objednaných k pozdějšímu datu budou účtovány náklady na dopravu.
Materiálové sady musí zákazník převzít v den montáže. Při provedení mokré podlahy není možné
skladování materiálů v domě. Zákazník musí v tomto případě zajistit suché skladování ve sklepě nebo ve
vedlejší budově. Pokud toto skladování není k dispozici, je možná dodatečná dodávka později za příplatek.
Cena na poptávku.
Veškerý materiál se musí skladovat podle pravidel výrobce.
5.1.
Materiálová sada pro vnitřní výstavbu
zateplení, vnitřní opláštění sádrokartonovými deskami, příslušenství
Zateplení
minerální vata WDF 100 mm (2-vrstvé položení) – vnější stěny, předstěny půdních nadezdívek, vnitřní
stěny sousedící s půdou, strop a šikminy v podkroví
minerální vata WDF 50 mm – vnitřní stěny, strop a střešní šikminy
PE-folie (parozábrana) – vnější stěny, šikmé stěny ve zbudovaném podkroví
mezerovité bednění – vnitřní konstrukce pro sádrokarton 12,5 mm na stropě a v šikminách a na
trámovém stropě (hrubá prkna v hrubých délkách)
Vnitřní opláštění
sádrokarton 18 mm – stěny
sádrokarton 12,5 mm – sanitární stěny, stropní podhledy, šikmé stěny ve zbudovaném podkroví
sádrovláknitá deska 12,5 mm – sanitární stěny
sádrokartonářské vruty – upevnění sádrokartonových desek
parapety – všechna okna (ne pro dveře a fixní okna až na zem)
Pozor: materiál pro sanitární instalace a elektroinstalace není obsažen v materiálové sadě a není ho možné
z technických důvodů jako materiálovou sadu dodat.
V případě objednání výkonu „zateplení a vnitřní opláštění" u naší firmy včetně montáže je tento materiál v
ceně tohoto výkonu.
5.2.
Materiálová sada pro vnitřní vybavení
Stejné materiály, které jsou popsány pod bodem „Vnitřní vybavení", mohou být dodány také jako
materiálové sady.
Základem pro výpočet množství suché podlahy, dlažby a podlahových krytin je vždy dům na základové
desce. Při provedení sklepa se redukuje toto množství o oblast schodů do sklepa. Odpovídající korektura
ceny a množství bude provedena při vyvzorování.
Materiál pro zhotovení betonových podlah nelze dodat jako materiálovou sadu.
Materiálové sady pro vnitřní vybavení zahrnují:
tmel: sádrokartonové kryty montážních otvorů, ochranné papírové proužky (pro vytvoření rohu)
desky pro suchou podlahu: 2 vrstvy sádrokartonových podlahových desek, izolace, izolační proužky
okrajů, PE-fólie (pro přízemí), lepidlo sádrokartonových podlahových desek
obklady (podlahové i stěnové): keramické soklové lišty pro všechny prostory s dlažbou mimo koupelny a
WC. Bez lepidla na dlažbu, spárovací hmoty, těsnící hmoty a ukončovacích lišt
tapety: hrubovláknité, lepidlo na tapety
podlahové krytiny: laminátová plovoucí podlaha, laminátové soklové lišty, vyrovnávací podložka
ELK a.s.
Popis dodávky a výkonů – MONTOVANÝ DŮM ELK - 01/2013/CZ
17 z 46
09.04.2013
MONTOVANÝ DŮM ELK a. s.
Popis dodávky a výkonů 01/2013/CZ
REV 2 HAM - 09.04.2013
Pozor: u provedení podlahového vytápění ve spojení s laminátovou plovoucí podlahou (nebo parketami)
musí být použita speciální podložka. Tato není obsažena v našem rozsahu výkonů a cena bude
oznámena při vyvzorování.
Vnitřní dveře: jednokřídlé, dvoukřídlé a posuvné dveře – skládají se z křídla, zárubně a kování.
Kování, kliky a štítky jsou součástí dodávky.
Sanitární objekty
závěsné WC: ovládací deska pro vestavěnou splachovací nádržku, WC-sedátko s krytem a rohový
ventil jsou přibaleny.
U objednávky domu s tepelnou izolací a vnitřním obložením, je vestavěná splachovací nádrž již
zabudovaná, pokud je to technicky možné.
kombi WC (keramika): odbočka svislá, nástavcová splachovací nádrž kompletní, WC-sedátko,
rohový ventil, připojovací trubka a montážní set
bidet: závěsný bidet: rohové ventily, upevnění, sifon, armatura
umývátko: upevnění, sifon, rohový ventil, baterie
umyvadlo: upevnění, sifon, rohový ventil, baterie
vana: vana 75/170, nosník vany, vanová baterie, odtoková souprava s přepadem, sifon.
sprcha: sprchová vanička v úrovni podlahy s položenou dlažbou a zabudovaným odpadem
v podlaze, stěny sprchové kabinky jsou z čirého skla
U sanitárních objektů mohou vzniknout díky použitým materiálům (keramika, kov, plast) nepatrné barevné
odchylky.
6. Projektování, tepelná charakteristika
6.1.
K našim výkonům patří
plány domu (půdorysy, pohledy a řezy na montovaný dům), které architekt zákazníka (popř.
projektant nebo stavební firma pro spodní stavbu) musí doplnit o všechny další potřebné
dodatky nutné pro stavební řízení (dimenzování základů případně podsklepení, polohové a
výškové usazení do terénu, napojení na sítě, oplocení, zpevněné plochy, sadové úpravy)
prohlášení o shodě, klasifikaci požární odolnosti stěn montovaného domu
plán půdorysu základové desky případně stropu sklepa a prováděcí plány domu (s elektro- a
sanitárními přípojkami) v měřítku 1:25 (1:50)
kontrola rozměrů a rovinnosti základové desky, popř. stropu sklepa (protokolární převzetí na
místě)
energetický štítek
Upozornění:
Jednorázové vyhotovení plánů pro stavební řízení, dle shora uvedeného, je obsaženo v ceně. Každé další
vyhotovení plánů nebo změna je za poplatek (i změna na základě nám zaslaného plánu od architekta).
Náklady budou vypočteny podle skutečných výdajů.
Aby nedocházelo k prodlení při provedení plánů pro stavební řízení a podání stavebního povolení, je
v zájmu zákazníka včas dodat nutné podklady jako polohový plán s čísly pozemků, orientaci severjih, číslo vkladu, čísla pozemků sousedů, měřítko plánu a nadmořskou výšku, nákres sklepa a
vyplněný „Informační list pro provedení plánů pro stavební řízení“.
Případně nutné statické výpočty odchylující se od typové statiky nebo systémové statiky, například při
zvýšeném sněhovém zatížení, rovněž i požadované kontrolní statiky nejsou v našem rozsahu výkonů
obsaženy. Vyúčtovávají se zvlášť.
6.2.
Tepelně izolační požadavky
Jednotlivé součásti montovaných domů od firmy ELK jsou vyráběny ve vysoce tepelně izolačním provedení.
Vysoce tepelně izolační provedení u firmy ELK znamená:
Venkovní stěny s omítkovou fasádou, 30 cm tepelná izolace
Venkovní stěny s palubkovým obložením, 25 cm tepelná izolace
Zasklení oken, balkónových dveří
Nejvyšší strop s tepelnou izolací 25 cm
ELK a.s.
U=
U=
Ug =
U=
Popis dodávky a výkonů – MONTOVANÝ DŮM ELK - 01/2013/CZ
18 z 46
2
0,14 W/m K
2
0,16 W/m K
2
0,50 W/m K
2
0,17 W/m K
09.04.2013
MONTOVANÝ DŮM ELK a. s.
Popis dodávky a výkonů 01/2013/CZ
REV 2 HAM - 09.04.2013
Nejvyšší strop u domů Bungalov s tepelnou izolací 40 cm
Střecha (obytné podkroví) 27 cm tepelné izolace
U=
U=
2
0,11 W/m K
2
0,16 W/m K
Montované domy ELK jsou provedeny v nízkoenergetickém standardu, tj. měrná potřeba tepla na vytápění je
2
menší než 50 kWh/m rok. Zda dům vyhovuje uvedenému kritériu, záleží mimo jiné na:
použití systému řízeného větrání
umístění a poloze pozemku
orientaci domu na pozemku (jižní orientace obytných místností)
ploše oken
zastínění okolními budovami, případně vzrostlou zelení
kompaktnosti budovy
atd.
Pozor!
Z důvodu dokonalé vzduchotěsnosti obvodového pláště montovaných domů, která je nezbytná k maximální
úspoře energií, doporučujeme v každém případě použití řízeného větrání, aby byl zajištěn optimální přívod
čerstvého vzduchu do objektu. Nabízíme různé varianty větrání v různých cenových kategoriích pro Vaše
individuální požadavky.
7. Varianty vytápění, domácí technika
Místo centrálního teplovodního topení, které je obsaženo v cenové kategorii „včetně vnitřní výstavby“ a
„provedení na klíč“, mohou být objednány následující varianty topení:
7.1.
Podlahové vytápění
navíc k plynovému topení.
Instalujeme podlahové topení v trubkách odolných proti korozi do suché podlahy nebo betonové podlahy.
Kromě koupelen se teplota v jednotlivých místnostech reguluje pokojovým termostatem a na rozvaděči
podlahového vytápění.
Pozor: u objednávky této varianty topení musí být bezpodmínečně objednáno položení suché podlahy,
aby mohlo být podlahové topení položeno do systému suché podlahy.
Nezapomeňte, že, když musí být podlahové vytápění s topnou vodou 35° C, musí být v každém případě
zhotovena betonová podlaha. Z důvodu vyššího zatížení bude potřeba v některých případech
pravděpodobně zesílit stropní trámy. Tyto záležitosti se budou u každé zakázky řešit individuálně.
Zesílení stropů pro betonové podlahy je spojené se zvýšenými náklady, které Vám vyúčtujeme podle
skutečnosti.
Na poptávku je možné za příplatek dodat jiné varianty podlahového vytápění (elektrické topné rohože).
7.2.
Řízené větrání s tepelným čerpadlem a chladící funkcí (NILAN VPL 15)
ve spojení s plynovým topením nebo jinými variantami topení
Řízené větrání může být zabudováno jen u objednávek domu v cenové kategorii „na klíč“ nebo v základní
ceně s veškerými výkony vnitřní výstavby.
Řízené větrání obytného prostoru může být kombinováno s každým topným systémem (např. plynovým
nebo peletovým topením). Tepelné ztráty prostupem musí být kryty topným systémem např. plynovým nebo
peletovým topením.
Řízeným větráním bude větrán celý dům, bez sklepa a vedlejší budovy.
Nainstalujeme Vám řízené větrání s aktivní rekuperací (tepelným čerpadlem) a chladící funkcí. Systém se
skládá z centrálního větracího přístroje s využitím odpadního tepla, s tepelným čerpadlem vzduch-vzduch,
vč. filtračních skříněk a sacích, popř. odvětrávacích mřížek. Čerstvý vzduch je rozváděn samostatnými
potrubními rozvody přes stropní nebo stěnové ventily do jednotlivých místností. (Vzduch se přivádí do
ložnice, pokoje, obývacího pokoje a jídelny.) Odpadní vzduch se odsává v koupelně, kuchyni, WC a komoře
pomocí stropních a stěnových ventilů. V přístroji se pomocí tepelného čerpadla převede energie
z odváděného vzduchu do přiváděného a spotřebovaný ochlazený vzduch se odvádí odvětrávacím potrubím
ELK a.s.
Popis dodávky a výkonů – MONTOVANÝ DŮM ELK - 01/2013/CZ
19 z 46
09.04.2013
MONTOVANÝ DŮM ELK a. s.
Popis dodávky a výkonů 01/2013/CZ
REV 2 HAM - 09.04.2013
ven. Rozvod vzduchu se provádí ve stropech a ve stěnách pozinkovanými samostatnými kanálky. Vzduch
je přiváděn a odváděn bez průvanu.
V rozvodech větrání jsou zabudovány filtry jakostní třídy EU3. Na přání, zajímavé především pro alergiky,
instalujeme také speciální filtrační box s pylovým filtrem jakostní třídy EU7.
V referenční místnosti obytné části domu je instalována řídící jednotka, která umožňuje sledování a ovládání
větracího přístroje. Můžete si pohodlně řídit teplotu, množství vzduchu, filtr atd.
Pokud nebudou u nás objednány tapetářské práce, dodáme i ventily pro přívod a odvod vzduchu, ale
nebudou namontovány. Zákazník si je osadí sám po ukončení tapetovacích a malířských prací.
Pokud nebude u nás objednán výkon zabudování vnitřních dveří, je nutné, aby křídla dveří zákazník sám
zkrátil, aby byla umožněna výměna vzduchu. Mezi křídlem dveří a podlahou musí být vzduchová mezera 6-8
mm. Při objednání výkonu „zabudování vnitřních dveří“ budou křídla dveří námi zakráceny.
Větrací přístroje se smějí zapojit až po dokončení všech prací, aby se zařízení a jeho rozvody nezaprášilo.
Budou-li v obývacím pokoji instalována kamna (kachlová či krbová kamna), musí být zákazníkem pro tato
kamna zajištěn vlastní přívod spalovacího vzduchu zvenku (tj. kamna musí být nezávislá na okolním
vzduchu v interiéru).
Ve spojení s řízeným větráním smí být v kuchyni použita jen oběhová digestoř (s vnitřní cirkulací).
V místě umístění přístroje nesmí mrznout. Je potřebné, aby případné místo umístění ve sklepě bylo před
montáží (nejpozději 2. montážní den výstavby domu) omítnuto (výkon objednatele).
7.2.1. Dodatečné vybavení za příplatek k řízenému větrání
příprava teplé vody se 180 litrovým zásobníkem na vodu (VP 18 K) – tato jednotka zajišťuje kromě
větrání, také ohřev teplé užitkové vody ve 180 l zásobníku. Tento zásobník nahrazuje zásobník, který
je ve standardu u plynového kotle.
příprava teplé vody se 180 litrovým zásobníkem na vodu a křížovým výměníkem tepla (VP 18 K
- 10P - jednotka s aktivní a pasivní rekuperací). – vychází z jednotky VP 18 K, je doplněna
pasivním rekuperačním výměníkem, který zajišťuje ještě větší účinnost (nižší spotřebu elektrické
energie.
Funkce chlazení (nejedná se o klimatizaci): U zabudovaného tepelného čerpadla se může v létě otočit oběh
studeného vzduchu a tím se čerstvý vzduch zvenku dá ochladit cirka o 5° C. Vzniklé odpadní teplo se u
varianty s přípravou teplé vody dá využít pro ohřev vody. Topný register pro napojení externího topného
tělesa pro přípravu teplé vody je v zásobníku k dispozici.
Při kombinaci obou jednotek VP 18 s plynovým kotlem, je dohřev užitkové vody řešen teplovodním
výměníkem ve 180 litrovém zásobníku, který je propojený potrubím na plynový kotel.
Při kombinaci obou jednotek VP 18 s elektrokotlem je dohřev užitkové vody řešen elektrickou topnou vložkou
o výkonu 2 kW, která je integrována ve 180 litrovém zásobníku.
U Zvláštního vybavení se 180 l zásobníkem teplé vody odpadá standardní zásobník na vodu plynového
radiátorového topení. Vynechání standardního zásobníku je v ceně již zohledněno.
Elektroinstalace: mnoho dodavatelů energie nabízí při použití řízeného větrání obytného prostoru s
tepelným čerpadlem výhodnější odečítací tarif (tarify pro tepelná čerpadla).
Podmínky musí kupující bezpodmínečně vyjasnit s příslušným dodavatelem energie.
Dle přání zákazníka je možné dodat větrací jednotku s vestavěným elektrokotlem o výkonu 9 kW (NILAN VP
18 K EK9), který nahrazuje plynový kotel v systému ústředního vytápění.
7.3.
Teplovzdušné vytápění s chladící funkcí
místo centrálního teplovodního topení s plynovým kotlem, za příplatek k plynovému topení.
Může být provedeno jen u objednávky domu v cenové kategorii „na klíč“ nebo v základní ceně se všemi
výkony vnitřní výstavby.
Řízeným vytápěním se vytápí a větrá celý dům, bez sklepa a vedlejších budov.
Topení, větrání a chlazení jedním systémem.
ELK a.s.
Popis dodávky a výkonů – MONTOVANÝ DŮM ELK - 01/2013/CZ
20 z 46
09.04.2013
MONTOVANÝ DŮM ELK a. s.
Popis dodávky a výkonů 01/2013/CZ
REV 2 HAM - 09.04.2013
Tento systém se skládá z centrálního větracího přístroje s tepelným protiproudým křížovým výměníkem a
sériově zapojeným tepelným čerpadlem vzduch-vzduch. Navíc budou ve všech koupelnách a WC
instalována elektrická přímotopná tělesa, pro rychlé vytápění. O přípravu teplé vody se stará 200 l elektrický
zásobník. Na poptávku je možné dodat místo 200 l elektrického zásobníku tepelné čerpadlo na užitkovou
vodu. Velikost a poloha místa pro umístění varianty teplovzdušného topení a tepelného čerpadla pro
užitkovou vodu musí být odsouhlasena s firmou ELK.
Všeobecně: teplovzdušné topení obsahuje větrání a odvětrání přízemí a patra bez sklepa.
Větrací přístroj je vybaven elektrickým konvektorem pro nouzový provoz, aby se mohlo používat větrání do
doby, než bude zařízení uvedeno do provozu.
Pokud nebude u nás objednán výkon zabudování vnitřních dveří, je nutné, aby křídla dveří zákazník sám
zkrátil, aby byla umožněna výměna vzduchu. Mezi křídlem dveří a podlahou musí být vzduchová mezera 6-8
mm. Při objednání výkonu „zabudování vnitřních dveří“ budou křídla dveří námi zakráceny.
Větrací přístroje se smějí zapojit až po dokončení všech prací, aby se zařízení a jeho rozvody nezaprášilo.
Umístění, popis funkce: odvětrávací centrální přístroj je instalován v komoře v přízemí nebo na určeném
místě v domě (technická místnost). Podle přání, nebo pokud to není jinak technicky možné, popř. z důvodu
místa, může být instalace – za příplatek – provedena ve sklepě.
Prostřednictvím tepelného čerpadla se teplo z odváděného vzduchu, který je odsáván z kuchyně, koupelny a
WC, přenáší na filtrovaný vnější vzduch. Takto ohřátý vzduch (přiváděný) se vede do obytných místností a
ložnic. Ochlazený a škodlivými látkami zatížený odváděný vzduch se vypouští ven. Větrání obytných
místností zahrnuje přívod a odvod vzduchu z přízemí a patra bez sklepa.
Vytápění sklepa teplovzdušným topením: vzduchové topení je dimenzováno v první řadě pro nízko
energetické domy a v žádném případě by z hospodárných důvodů nemělo být použito ve sklepě. Pokud je
požadováno vytápění sklepa, musí si toto zákazník zajistit sám (např. vytápění elektrokonvektory).
Izolace sklepa a základů: izolace sklepa, popř. základů se provádí podle výkresů od firmy ELK. Zákazník,
popř. stavitel je zodpovědný za správné provedení.
Elektroinstalace: mnoho dodavatelů energie nabízí při použití teplovzdušného topení s tepelným čerpadlem
výhodnější odečítací tarif (tarify pro tepelná čerpadla). Pro toto je požadován dodatečný odečítací prostor
v odečítací skříni elektřiny.
Podmínky si musí kupující vyjasnit s příslušným dodavatelem.
Odečítací hodiny včetně nutného jištění a ochrany, včetně přípojných prací do rozvodných skříní jsou výkony
zákazníka. Fa. ELK provede napojení na větrací zařízení, topný registr, termostaty do místností, včetně
položení kabelů.
Funkce: Jedná se o monoenergetický topný systém. Jde zde za prvé o přívod a odvod vzduchu, a za druhé
disponuje maximálním využitím odpadového tepla. Systém také přebírá vytápění obytné budovy. V letních
měsících se vnější vzduch ochladí pomocí chladicí funkce až o 5°C. Je potřebné odpovídající zastínění.
V centrálním přístroji se nachází jeden ventilátor k nasávání čerstvého vzduchu zvenku a jeden k odsávání
použitého vnitřního vzduchu (odpadní vzduch).
Odpadní vzduch se odsává z vlhkých prostor jako je kuchyně, koupelna, WC a komora (technická místnost)
a je veden přes centrální vzduchová vedení k větracímu přístroji. Zároveň je čerstvý vzduch filtrován
v centrálním přístroji a přiváděn do obytných místností, jako je dětský pokoj, ložnice, pracovna, obývací
pokoj atd. přes druhý samostatný vodící systém. Smíchání proudů vzduchu uvnitř přístroje je vyloučené.
V centrálním přístroji jsou proudy vzduchu nejprve vedeny přes tepelný křížový výměník, který přenáší cca
70 % obsahu energie z odváděného vzduchu na chladný vnější vzduch. Sériově zapojené vzduchové
tepelné čerpadlo odebírá pak již lehce ochlazenému odváděnému vzduchu zbytkovou energii a přenáší ji do
čerstvého venkovního vzduchu. Tímto procesem ztrácí spotřebovaný, dům opouštějící vzduch tolik energie,
že může být ochlazen pod 0 °C, při čemž vzduch proudící do budovy se ohřívá na 20 až 25 °C. Tím se
dostává do budovy základní tepelný výkon.
Aby také v chladných měsících byla v jednotlivých obytných místnostech garantována dostačující teplota,
jsou ve vedeních přívodu vzduchu do obytných místností vestavěny tepelné prvky. Jsou automaticky
zapnuty přes prostorový termostat v daných místnostech, jakmile přenos energie centrálním zařízením
tepelného zpětného chodu je již nedostačující a pokojová teplota klesne.
Ovládací jednotka v obývacím pokoji: display s těmito údaji - datum/čas, aktuální teplota, stupeň
ventilátoru, indikátor výměny filtru a funkce se skutečnými údaji.
Termostat oběhového vzduchu: dodatečným termostatem u ovládací jednotky v obývacím pokoji je
spuštěn provoz oběhového vytápění v obývacím pokoji a jídelně. Teplota by neměla být v žádném případě
nastavena výše než na ovládací jednotce. Oběhová větev bude aktivována k rychlému ohřátí obytných
místností nebo při nízkých vnějších teplotách.
ELK a.s.
Popis dodávky a výkonů – MONTOVANÝ DŮM ELK - 01/2013/CZ
21 z 46
09.04.2013
MONTOVANÝ DŮM ELK a. s.
Popis dodávky a výkonů 01/2013/CZ
REV 2 HAM - 09.04.2013
Tarif tepelného čerpadla
Mnoho dodavatelů energie nabízí při použití řízeného větrání obytného prostoru s tepelným čerpadlem
výhodnější odečítací tarif (tarify pro tepelná čerpadla).
Podmínky musí kupující bezpodmínečně vyjasnit s příslušným dodavatelem energie.
7.4.
Všeobecné informace k teplovzdušnému vytápění a řízenému větrání
Těsnost budovy
Ve spojení se vzduchovými zařízeními (řízené větrání, teplovzdušné vytápění) zaručujeme podle DIN 4108-7
hodnotu průvzdušnosti n50 ve výši ≤ 1,5 h-1. To znamená, že při tlakové diferenci k vnějšímu vzduchu ve
výši 50 Pascal vykazuje měřený objem proudu vzduchu – vztaženo na vytápěný objem vzduchu v budově –
max. 1,5 násobný „přenosový výkon (nebo úbytek nebo přírůstek....)“ výměny vzduchu na hodinu.
Kontrolní měření (Blower Door test) může být objednáno za poplatek.
Veškeré netěsnosti na základové desce/stropě sklepa musí zákazník utěsnit. Zároveň je nutné provést
utěsnění otevřených vstupů do sklepa, místností ve sklepě, oken, elektroinstalace a sanitární instalace.
Provede zákazník.
Vlhkost vzduchu
Technicky optimální klima v místnosti je kolem +20° C při relativní vlhkosti vzduchu od 30% maximálně do
60%. Dodržování tohoto klimatu v místnostech zabraňuje vzniku problémů s tvorbou plísní (při vysoké
vlhkosti) a také například vzniku trhlin u masivního nábytku (je-li vzduch moc suchý). Člověk nemá žádný
smyslový orgán, kterým by vnímal vlhkost vzduchu. Pro posouzení klimatu v místnostech proto používejte
teploměry a vlhkoměry.
V této souvislosti bychom rádi vyzdvihli přednosti větrací jednotky. Toto zařízení zajišťuje nejen optimální
klima v obytných prostorech, ale zabraňuje i tepelných ztrátám, ke kterým dochází při běžně nutném větrání
otevřenými okny. Dále minimalizuje obsah pylů ve vzduchu, v létě se sníží riziko obtěžování hmyzem, dojde
k poklesu hlukového zatížení. Filtrací se zlepší kvalita vzduchu tím, že se ze vzduchu eliminují škodlivé látky.
V rozporu s všeobecným míněním se přesto mohou okna kdykoliv otvírat.
Pojem vlhkost vzduchu je často příčinou nedorozumění. Studený vzduch pojme v porovnání s teplým
vzduchem méně vody. Za zimního mlhavého dne při venkovní teplotě například 0° C má vnější vzduch
3
100% vlhkost. To odpovídá absolutní hodnotě ca. 5g vody/ m vzduchu. Když se tento vzduch větráním
3
dostane do místnosti a ohřeje se ca. na +20° C, odpovídá těchto 5g vody/ m vzduchu relativní vlhkosti
vzduchu ca. 28%. Tento relativně suchý vzduch může nyní pojímat další vlhkost (z vaření, ze sprchování, z
dýchání) dokud nedosáhne relativní vlhkosti ca. 60%.
3
3
To představuje ca. 11g vody na m vzduchu, což je zdvojnásobení množství vody na m vzduchu. Tento
vzduch se opět vymění za suchý vnější vzduch a koloběh začíná znova. Čím méně vlhkosti se dostane do
místnosti, tím méně se musí větrat. Rozdíl není ve větrání otevřenými okny a řízeným větrání, ale v tom, že
zařízení pro řízené větrání vlastně může tepelnou energii z odvětrávaného teplého vzduchu z větší části
využívat (výměník tepla).
V zásadě zde není rozdíl, zda výměna vzduchu probíhá řádným větráním přes okna (např. minimální větrání
každé 4 hodiny po 12 minutách větrání napříč) nebo mechanickým přívodem a odvodem vzduchu.
Skutečný stupeň vlhkosti (relativní vlhkost) prostorového vzduchu může být v zimě ovlivněn následujícími
parametry:
chováním uživatelů – mytí, vaření, sušení prádla v bytě
květinami podle množství
snížením proudění objemu vzduchu přívodem a odvodem vzduchu
zvlhčovacími přístroji
Relativní vlhkost v budově zajistí stavebník podle svého pocitu.
Instalace ve sklepě
Pokud má být nebo musí být větrací zařízení z jakéhokoli důvodu instalováno ve sklepě, musí být na základě
víceprací spočítán odpovídající příplatek. K tomu musí zákazník provést následující opatření:
v prostoru pro umístění nesmí mrznout a v době montáže musí být toto místo připraveno, asi 2. den
montáže domu, musí být stěny omítnuty
ELK a.s.
Popis dodávky a výkonů – MONTOVANÝ DŮM ELK - 01/2013/CZ
22 z 46
09.04.2013
MONTOVANÝ DŮM ELK a. s.
Popis dodávky a výkonů 01/2013/CZ
REV 2 HAM - 09.04.2013
pro řízené větrání je potřeba základ okolo 2 x 2 m a světlá výška místnosti minimálně 2,20 m. U
větracího zařízení se 180 l zásobníkem vč. výměníku tepla je nutná světlá výška místnosti
minimálně 2,40 m.
místo potřebné pro teplovzdušné vytápění: Podesta ca. 2,80 x 2 m, světlost místnosti nejméně
2,40 m.
musí být instalován odvod kondenzátu.
prostupy stěnami ven, pro přívod čerstvého vzduchu a odvětrávaný vzduch musí být provedeny
podle našich údajů
pokud je sklep kompletně v zemi, je nutné instalovat dodatečně k prostupům stěnou ještě světlíky
nebo věže pro přívod čerstvého vzduchu pro přívod a odvod vzduchu
v oblasti větracího přístroje je nutné udělat zásuvku s vlastním jištěním (16 A, v rozvaděči)
napojení studené a teplé vody na přípravu užitkové teplé vody je nutné provést, dodatečný topný
registr pro přípravu teplé vody napojíme při instalaci topení
Přístroj na prostorové větrání nesmí být instalován v kotelně.
Zemní registr
Vnější vzduch může být nasáván přes zemní registr. Tímto vzniká možnost ušetřit energii využitím tepla
země.
Vnější vzduch je nasáván přes cca 30 m dlouhou, v zemi cca 1,5 m hluboko položenou rouru (vnitřní průměr
25 cm). Musí se dávat pozor na to, aby roura byla určena pro tento účel, to znamená, aby mohla být použita
pro nasávání vnějšího vzduchu.
Roura se musí položit v mírném spádu od domu a je nutné přijmout opatření, aby případná kondenzovaná
voda mohla být buď vsáknuta nebo odvedena.
V zimních měsících se vzduch v zemním registru předehřívá. Při teplotách od -15°C se vnější vzduch
v energetickém zdroji ohřívá na 0°C až 3°C. V letních měsících je naopak vnější vzduch ochlazován až o
5°C. Topný systém musí tedy vynaložit méně energie na topení a chlazení.
Pro zemní registr musí kupující vybudovat odvod kondenzátu.
Pozor: zemní registr je výkonem kupujícího a není obsažen v našem rozsahu výkonů. Jeho návrh a
realizace by měla provádět odborná firma.
7.5.
Solární zařízení 6,13 m2 (instalace větší plochy na poptávku)
Navíc za příplatek k příslušnému topnému systému.
Instalujeme solární zařízení pro úpravu teplé užitkové vody se střešními kolektory u všech sedlových a
valbových střech, se sklonem střechy větším než 25°, U sklonu menším než 25° budou použity nadstřešní
kolektory se stojanovou konstrukcí. Při montáži na rovné střechy může dojít k navýšení ceny. Toto bude
2
řešeno individuální nabídkou. Celková plocha kolektorů činí 6,13 m . Solární zásobník nahrazuje zásobník
příslušného topného systému.
Solární zásobník včetně regulace je vždy instalován ve sklepě. Připojení na studenou a teplou vodu, právě
tak jako napojení na kanalizace je výkonem kupujícího.
Solární zásobník je vybaven topným registrem pro napojení na příslušný topný systém. Bude-li topení
objednáno jako výkon u firmy ELK, napojíme na topný zdroj i přívodní a zpětné potrubí pro topný registr.
Pokud je zásobník teplé vody umístěn víc jak 4,0 m od stoupaček ke kolektorům, bude spočten podle
nákladů příplatek za delší solární vedení.
Pozor: není-li dům podsklepený, musí být místo příp. montáž solárního zařízení předem
zkontrolována a schválena firmou ELK.
Pro instalaci solárního zásobníku ve sklepě musí stavebník / kupující učinit před montáží domu ještě
následující opatření:
zřízení přípojky studené vody
zřízení 2 x zásuvky 230 V přímo za podestou ve výšce 150 cm
zřízení silového kabelu 230 V + kabelu pro HDO (hromadné dálkové ovládání) jako rezerva pro
případnou dodatečnou montáž elektrického topného tělesa 3 kW
tato místnost musí být i během stavby mrazuvzdorná
stěnu za bojlerem (v oblasti podesty) doporučujeme před montáží omítnout
stanovení umístění boileru v prostoru stoupaček (max. vzdálenost 4,00 m)
zřízení odpadu včetně sifonu
Pozor: bezpečnostní ventil na studenou vodu (vodoměrná souprava), stejně jako uzávěr teplé a studené
vody včetně potrubí nejsou v našem výkonu.
ELK a.s.
Popis dodávky a výkonů – MONTOVANÝ DŮM ELK - 01/2013/CZ
23 z 46
09.04.2013
MONTOVANÝ DŮM ELK a. s.
Popis dodávky a výkonů 01/2013/CZ
REV 2 HAM - 09.04.2013
Podle přání mohou být nabídnuta i větší solární zařízení s větším zásobníkem na přípravu teplé užitkové
vody. Zvláštní zařízení pro bazény nebo částečné solární vytápění místností může být nabídnuto za
příplatek dle poptávky.
Za příplatek je možné dodat jako doplňkový zdroj tepla na ohřev teplé užitkové vody v solárním zásobníku 3
kW elektrické topné těleso s termostatem.
V případech, kdy je v domě instalovaný systém ústředního vytápění s elektrokotlem, případně jiný systém
elektrického vytápění, je nutné vždy použít elektrické topné těleso v solárním zásobníku pro dohřev užitkové
vody. O tuto položku bude navýšena základní cena solárního systému.
7.6.
Peletové topení (umístění ve sklepě nebo v technické místnosti)
Místo plynového kotle za příplatek k plynovému teplovodnímu topení – příplatek bude stanoven na poptávku
dle individuálního technického řešení.
Na možnost případné dotace (Zelená úsporám ....) se včas informujte u stavebního poradce.
7.7.
Peletové topení (pro instalaci v obývacím pokoji)
Místo plynového kotle za příplatek k plynovému teplovodnímu topení – příplatek bude stanoven na poptávku
dle individuálního technického řešení.
Na možnost případné dotace (Zelená úsporám ....) se včas informujte u stavebního poradce.
7.8.
Komín
Na zvláštní objednávku a za příplatek zřídíme potřebný prefabrikovaný komín. Cena dle poptávky u
stavebního poradce.
Přesné provedení Vašeho komínu bude s Vámi vyjasněno v průběhu plánování a Váš příslušný
kominík ho musí schválit a potvrdit. Vyjasnění s kominíkem je výkonem kupujícího.
V hodnotě příplatku za komín jsou obsaženy tyto komponenty:
1 x vybírací dvířka (ve spodní části komínu)
1 x sopuch (zaústění kouřovodu)
1 x odvod kondenzátu (při projektování spodní stavby - základové desky - musí být zohledněno jeho
napojení na kanalizaci)
kotvící souprava do krovu
výška komínové hlavy 1,5 m (v provedení: cihlový obklad červený nebo černý, bílá omítka, případně
bez povrchové úpravy)
Budou-li v domě provozována dodatečná krbová kamna, kachlová kamna nebo krb, současně s řízeným
větráním nebo teplovzdušným vytápěním, musí být napojeny nezávisle na okolní prostorový vzduch v
interiéru, tzn., že přívod spalovacího vzduchu musí být veden přes komín nebo musí být zákazníkem zřízena
samostatná přívodní roura skrz základovou desku. Kamna musí být nezávislá na okolním vzduchu
interiéru!
Bezpečný přístup a pomůcky k výstupu (např. bezpečností rošty, výlezová okénka na střechu, atd.) ke
komínu je potřeba si odsouhlasit s kominíkem. Toto příslušenství můžete u nás objednat za příplatek. Cenu
Vám sdělíme na vyžádání.
7.9.
Komín s integrovaným krbem (UNITHERM)
Dodáváme a montujeme prefabrikovaný komín s integrovaným krbem (UniTherm Classik Plus) s provozem
nezávislým na okolním vzduchu. Nezávislý na okolním vzduchu znamená, že vzduch určený pro spalování
(přiváděný vzduch) se vede komínem od vyústění kouřovodu nad střechou přes kruhové průduchy do
spalovacího prostoru. Integrované vedení vzduchu a spalin garantuje zpětné získávání tepla. Jmenovitý
tepelný výkon ca 7 kW.
Pro přívod spalovaného vzduchu nemusí být žádné otvory navíc ve stěnách či podlaze. Komín
s integrovanými kamny námi bude dodán bez povrchové úpravy a usazen. Za příplatek bude obložen
kouřovod v obývacím pokoji nehořlavými sádrokartonovými deskami. Vytmelení, nátěr, obklad, stejně jako
příp. omítka nebo jiné zařizovací předměty jsou výkonem zákazníka a nejsou obsaženy v našich výkonech.
Hlava komínu je dle volby omítnutá nebo obložená.
V ceně je obsažen komín v délce 8 m. Při kratším provedení komínu nemůžeme garantovat nižší
cenu.
ELK a.s.
Popis dodávky a výkonů – MONTOVANÝ DŮM ELK - 01/2013/CZ
24 z 46
09.04.2013
MONTOVANÝ DŮM ELK a. s.
Popis dodávky a výkonů 01/2013/CZ
REV 2 HAM - 09.04.2013
Na základě protipožárních předpisů musí být před kamny proveden nehořlavý podklad. To se provádí např.
kamennou či dlážděnou podlahou. Je-li zde hořlavé provedení podlahy, musí si zde objednatel podle
požárních předpisů namontovat nehořlavou skleněnou či kovovou desku.
Dodržení platných protipožárních ustanovení, bezpečnostních odstupů k nábytku, hořlavým dílům a pod. je
v odpovědnosti objednatele.
Přesná poloha pro postavení komínu s integrovaným krbem, musí být při plánování zkontrolována a
odsouhlasena.
7.10. Tepelné čerpadlo vzduch/voda
místo plynového topení (za příplatek)
Nainstalujeme zařízení tepelného čerpadla vzduch/voda v kombinaci s podlahovým topením a suchou
podlahou. Teplotní spád 45°C°/40°C.
Pro vyšší účinnost tepelného čerpadla doporučujeme betonové podlahy, pak je teplotní spád
35°C/27°C.
Tepelné čerpadlo vzduch/voda by mělo být instalováno pouze v kombinaci s řízeným větráním prostoru.
Jestliže si zákazník výslovně přeje instalaci tepelného čerpadla vzduch/voda bez řízeného větrání, pak je
potřeba, aby toto potvrdilo naše technické oddělení.
Teplené čerpadlo má standardně zabudovanou chladící funkci. Pro funkci chlazení se interní oběh otočí.
V kombinaci s prvky Fan Coils (stěnové konvektory) je možné jednotlivé místnosti přes přiváděný vzduch
klimatizovat. Toto příslušenství je možné obdržet za příplatek.
Výrazná úspora energie tohoto systému je zapříčiněna jedinečnou kombinací vysoce výkonného,
invertorem řízeného kompresoru a regulace teploty s variabilní požadovanou hodnotou. Díky této kombinaci
může systém nastavit svůj výkon přesně na skutečnou potřebu tepla na vytápění budovy. Dále je zde, díky
schopnosti regulovat teplotu topného systému na optimální úroveň, postaráno o maximální komfort bydlení,
při současné minimální spotřebě energie.
Tepelná ztráta domu by měla být menší než 7 kW. Má-li vytápěný dům vyšší tepelné ztráty, musí být
dodatečnou izolací zoptimalizován tak, aby se dostal na tepelné ztráty cca 7 kW, jinak se musí použít
tepelné čerpadlo o větším výkonu nebo musí být zvolen jiný systém vytápění.
Čerpadlo vzduch/voda má topný faktor 3,8 kW, tj.při elektrickém příkonu 1 kW dodá do vytápěcího systému
budovy 3,8 kW tepelné energie („projektové podmínky“ 7°C venkovní teplota, 35°C teplota výstupní vody).
Navíc k základní funkci vytápění může tento systém nabídnout mnohem víc. Systém je nastavený pro
přípravu teplé vody pro sanitární zařízení po dobu všech ročních období. V kombinaci s větracím zařízením
s tepelným čerpadlem, chladící funkcí a 180 l zásobníkem probíhá příprava teplé vody hlavně přes větrací
přístroj. Tepelné čerpadlo vzduch/voda bude ale také zapojeno přes vlastní registr do přípravy teplé vody.
Na teplené čerpadlo lze připojit dva topné okruhy (1x směšovaný, 1x nesměšovaný). To umožňuje realizovat
například vytápění sklepa. Z důvodu vyššího výkonu, který bude potřeba, se musí prověřit, jestli bude nutné
použít čerpadlo silnější. Prověření je nutné i v tom případě, pokud je tepelná ztráta nad 7 KW. Jiné typy jsou
za příplatek.
Teplené čerpadlo v zásadě nemá stanoveny klidové a topné časy. Pokud chce zákazník využít tarifu pro
tepelná čerpadla, musí nám předložit zadání od distributora elektrické energie. Zákazník musí zřídit
dodatečné sčítací místo v elektrorozvaděči. Technické oddělení rozhodne, jak má být zařízení vybaveno. Ve
spojení se solárním zařízením se zabudovává minimálně 500l zásobník.
Popis systému: vnější přístroj získává energii z okolního vzduchu. Toto odebrané teplo se přenáší přes
chladící okruh do vnitřní jednotky. Vnitřní jednotka převádí teplo do vody topného systému a do zásobníku
teplé užitkové vody. U kombinované verze chlazení a topení se dosáhne chladícího účinku tak, že se sníží
teplota vody na max. 7°C a voda se povede přes Fain Coils (stěnové konvektory).
Regulace: regulační prvky systému a ovládací panel se nachází ve vnitřní jednotce. Jsou zde spínací hodiny
s týdenním režimem, které mohou být regulovány podle přání zákazníka vnitřní teplotou. Příprava teplé vody
může být podle přání zapnuta či vypnuta. Systém může být zapnut na chladící či topný režim.
ELK a.s.
Popis dodávky a výkonů – MONTOVANÝ DŮM ELK - 01/2013/CZ
25 z 46
09.04.2013
MONTOVANÝ DŮM ELK a. s.
Popis dodávky a výkonů 01/2013/CZ
REV 2 HAM - 09.04.2013
Jmenovitý výkon u topení (standardní přístroj):
vnější teplota: 7°C
přívodní teplota: 35°C
delta-T- teplotní rozdíl: 5°C
výkon topení 8,00 kW
Jmenovitý výkon u chlazení:
vnější teplota: 35°C
přívodní teplota: 7°C
delta-T-teplotní rozdíl: 5°C
výkon chlazení 6,2 kW
Jednotlivé pojistky a ochrany v elektro-hodinách, které jsou nutné pro provoz zařízení, jsou výkonem
zákazníka.
Vnitřní jednotka bude zavěšena na stěnu v technické místnosti a venkovní jednotka na konzolách na vnější
stěně.
Výkon zvuku u čerpadla vzduch/voda je cca 60 až 63 dB (A). Hladina zvuku jeden meter před přístrojem,
měřená ve výšce 1,50 m činí 52 až 55 dB(A). Na základě podmínek instalace je měřená hodnota kvůli hluku
okolí a odrazu zvuku vyšší.
Tarif tepelného čerpadla: poskytovatelé energií nabízí při použití tepelných čerpadel příznivější tarify (tarif
pro tepelná čerpadla). Je pro to potřebné zajistit navíc místo v elektro-skříni. Vyjasnění s dodavatelem
energie je nutné a je výkonem objednatele.
Montáž ve sklepě: jestliže musí být zařízení z důvodu místa, nebo si to zákazník přeje, namontováno ve
sklepě, pak je to možné za příplatek.
POZOR:
V případě dodání kupujícím jiné varianty vytápění nebo domácí techniky než od ELK, bude
kupujícímu ve fázi prováděcích plánů stanoven příslušný příplatek, plynoucí ze změny a úpravy
konstrukce domu.
7.11. Všeobecné informace k topným a větracím jednotkám
Zařízení pro úpravu vody na topení
Zařízení na úpravu a odvápnění vody, zařízení na úpravu vody pro topení a podobná zařízení, případné
analýzy vody musí zajistit příp. dodat zákazník.
Můžeme Vám zpracovat nabídku na zařízení pro úpravu vody na topení, které dodáváme za příplatek.
Zadavatel zakázky je povinen nás informovat o dodatečných přepisech, které úřady vyžadují, protože námi
dodávaná zařízení to v současné době nemají zohledněny ani projektu ani v ceně (např. hlásič kouře ve
větrací jednoce, tlakový spínač u kamen atd).
Doplňujcí topné okruhy k jednotlivým variantám topení Vám můžeme nabídnout po projednání s naším
technickým oddělením.
8. Zvláštní vybavení
Podle našeho ceníku pro zvláštní vybavení.
Pro nadstandardní vybavení, které je k dostání pro stávající typy domů, je v našem ceníku zvláštního
vybavení uvedena cena. Pokud zde žádná cena uvedena není, není toto nadstandardní vybavení z
konstrukčních nebo technických důvodů možné nebo jen v pozměněné formě. Ptejte se svého stavebního
poradce.
U zvláštního stavebního vybavení (vestavěné prvky) jako např. arkýř, vikýř, prosklení atd. se předpokládá
jejich technická proveditelnost (možnost vestavění). U všech domů, pro které jsou dané prvky koncipovány,
je to dané. Pro ostatní domy je možné vestavěné prky popř. i samotný dům přizpůsobit. Příplatek, který Vám
bude oznámen, se stanovuje individuelně, podle požadavku návrhu.
ELK a.s.
Popis dodávky a výkonů – MONTOVANÝ DŮM ELK - 01/2013/CZ
26 z 46
09.04.2013
MONTOVANÝ DŮM ELK a. s.
Popis dodávky a výkonů 01/2013/CZ
REV 2 HAM - 09.04.2013
Pozice arkýřů, vikýřů, verand atd. nebo velká rohová prosklení, jak jsou popsaná v následujícím textu, mění
za určitých okolností v oblasti přístavby i počet nebo velikost oken u standardního domu. Pokud to není
zohledněno v ceně daného zvláštního vybavení např. u cen za rolety, okenice, příčky atd., úprava ceny
zpravidla snížení, bude vypočtena a oznámena.
8.1.
Vchodové dveře, okna, příslušenství
8.1.1. Dřevěná okna
Vyrobeny ze čtyřvrstvých lepených smrkových hranolů, certifikované a kontrolované Holzforschung Austria.
Stavební hloubka 92 mm, profilová hrana Soft-Design. Ošetření povrchu vodou ředitelnými, ekologicky
vhodnými barvami s účinky proti plísni. Při vyvzorování si můžete vybrat z různých lazurovacích laků v barvě
dřeva nebo RAL odstínů.
Uzavření V-spár jako ochrana proti vlhkosti. Dvě celoobvodová těsnění kolem celého křídla, v rozích
„nastřihlá“.
2
Izolační sklo s TGI distančním rámečkem a plněním argonem (Ug = 0,5 W/m K, g-hodnota 50%) dosahuje
2
hodnotu Uw = 0,76 W/m K na celé okno.
8.1.2.
Dřevěná okna s hliníkovým opláštěním
Vyrobeny ze čtyřvrstvých lepených smrkových hranolů, certifikované a kontrolované Holzforschung Austria.
Stavební hloubka 92 mm. Klasicky nadčasový tvar profilu uvnitř a snadno ošetřovatelný a povětrnostním vlivům
odolný předsazený hliníkový profil zvenku.
Ošetření povrchu vodou ředitelnými, ekologicky vhodnými barvami s účinky proti plísni. Při vyvzorování si
můžete vybrat z různých lazurovacích laků v barvě dřeva nebo RAL odstínů.
Uzavření V-spár jako ochrana proti vlhkosti. Dvě těsnění kolem dokola celého křídla, v rozích „nastřihlá“.
2
Izolační sklo s TGI distančním rámečkem a plněním argonem (Ug = 0,5 W/m K, g-hodnota 50%) dosahuje
2
hodnotu Uw = 0,76 W/m K na celé okno.
8.1.3.
Plastová okna s hliníkovým opláštěním
Vysoce izolační bílá plastová okna 88-Top z vícekomorového profilu, trojsklo, hodnota Ug podle normy EN
673 = 0,5 W/M²K, g-hodnota 50%, Uw = 0,76 W/m²K. Zvenku je hliníkové opláštění, které je odolné proti
povětrnostním podnímkám a je nenáročné na údržbu.
Barevné provedení hliníkového opláštění v ralových barvách si vyberete z našeho vzorníku při vzorování.
8.1.4. Okenní příčky
pro plastová okna: meziskelní (příčky mezi izolačními skly)
pro dřevěná okna: předsazené, vnější příčky s rámem. Díky vlastnímu kování mohou být mřížky při
mytí oken odklopeny. Provedení ze smrku, podle vyvzorování lakovány silně krycími lazurovacími
barvami v různých tónech dřeva nebo RAL-odstínech. Na výběr jsou také sklodělící a meziskelní
příčky.
pro dřevěná a plastová okna s Alu-opláštěním: meziskelní (příčky mezi izolačními skly) nebo
předsazené hliníkové příčky s rámy.
Vyberete si ze širokého sortimentu příček. Ceny podle ceníku nebo při vyvzorování.
Neopomeňte prosím, že v případě meziskelních příček se U-hodnota okna zhoršuje!
Pozor: pokud bude objednán arkýř, vikýř nebo panoramatické okno jako zvláštní vybavení, změní se podle
toho také v našem ceníku uvedené ceny okenních příček.
8.1.5.
Prosklený roh
Jak je zobrazeno v katalogu u domů typu Comfort 139 může být např. v oblasti obývacího pokoje/jídelny
provedeno prostorné rohové zasklení. Tento skleněný prvek se skládá z masivního rámu z lepených nosníků
2
s fixním zasklením trojsklem na vnější straně (tepelně ochranné zasklení, Ug = 0,7 W/m K) přes celkovou
výšku místnosti. Vnější obložení hliníkem – krycí profil.
Toto rohové zasklení může být objednáno – bude-li to technicky možné – i k dalším domům z našeho
katalogu.
Dejte pozor na to, že velké skleněné plochy rohového zasklení potřebují zastínění, aby se zamezilo přehřátí
obytné místnosti.
Doporučujeme pro toto rohové zasklení objednat následně zmíněné posuvné okenice.
ELK a.s.
Popis dodávky a výkonů – MONTOVANÝ DŮM ELK - 01/2013/CZ
27 z 46
09.04.2013
MONTOVANÝ DŮM ELK a. s.
Popis dodávky a výkonů 01/2013/CZ
REV 2 HAM - 09.04.2013
8.1.6.
Hliníkové posuvné okenice pro prosklený roh
Pro zastínění zaskleného rohu v obývacím pokoji popř. jídelně u všech domů jsou montovány perforované
hliníkové posuvné okenice. Posuvné okenice jsou manuálně obsluhovány zvenku.
Za příplatek může být zabudován také elektrický pohon (požadován je např. u vyšších sklepů nebo při
umístění ve svahu).
8.1.7.
Celoskleněná fasása
Pro Bungalow 120, 132 a 147
Stejně tak, jako u našeho pasivního bungalovu na výstavišti v Blaue Lagune, zabudováváme místo fixních
zasklení a posuvných dveří moderní celoskleněné fasády s integrovanými posuvnými dveřmi. Prosklení je
v obytném prostoru do výšky stropu, ve verandě u domu Bungalow 147 prosklení končí ve výšce okenního
překladu.
8.1.8.
Okno v půdní nadezdívce u domu Comfort 128
U provedení tohoto domu s 1,95 cm vysokou půdní nadezdívkou a 25º sedlovou střechou budou na
objednávku a za příplatek provedena navíc 3 okna ca 108 x 91 cm v oblasti galerie.
8.1.9.
2-křídlé vchodové dveře
Za příplatek lze objednat, resp. zabudovat u různých domů (předpokladem je technická proveditelnost dostačující šířka zádveří či chodby) také 2-křídlé vchodové dveře ze smrkového dřeva povrchově upraveny
lazurovacími laky nebo RAL – barvami.
8.1.10. Boční díl(y) pro vchodové dveře
V katalogu zobrazené boční díly mohou být objednány za příplatek jako zvláštní vybavení. Při vyvzorování je
možné je objednat pro všechny domy (předpokladem je technická proveditelnost, tj. dostačující šířka zádveří
či chodby).
8.2.
Stínící technika
8.2.1.
Okenice
Okenice mohou být namontovány pouze tehdy, pokud je dostatečné místo vedle oken a dveří (není možné u
arkýřů, panoramatických oken nebo těsně vedle sebe posazených oken). U fixního zasklení nejsou okenice
vůbec možné.
pro dřevěná okna: okenice ze smrku, pevné lamely, krycí barva (podle vyvzorování) v různých
odstínech dřeva nebo RAL odstínech, černé kování.
pro plastová okna, pro plastová a dřevěná okna s Alu-opláštěním: okenice z hliníku, lamely,
plastové potažení (podle vyvzorování) v různých barvách.
Pozor: pokud bude objednán arkýř jako zvláštní vybavení, změní se podle toho také v našem ceníku
uvedené ceny okenic.
8.2.2.
Rolety
Na výběr jsou dva roletové systémy, ceny jsou uvedeny v ceníku „Zvláštní vybavení“.
vestavěné rolety: rolety jsou zevnitř a zvenku pevně zabudované do hotových stěn. Roletový pancíř
se skládá z hliníkových profilů vyplněných izolační pěnou. Obsluha těchto rolet je pomocí kliky
(manuální). Elektropohon je možný za příplatek.
2
Při zatížení sněhem vyšším než 2 kN/m musí být u oken ve štítě v patře zabudovány
dodatečné okenní překlady, čímž již není možná montáž vestavěných rolet.
Toto bude posouzeno případ od případu.
předsazené rolety: zvenku, na okenní špaletě, předsazené rolety s hliníkovou schránkou, podle
vyvzorování je možná v různých barvách. Roletový pancíř se skládá z hliníkových profilů vyplněných
izolační pěnou. Obsluha těchto rolet je pomocí kliky (manuální). Elektropohon je možný za příplatek.
8.2.3.
Insekticidní síťky k roletám
Roletové kastlíky se mohou dovybavit i integrovanými síťkami proti hmyzu. Dvojité vodící lišty umoňují, že se
síťka dá stahovat nezávisle na roletovém pancíři. Síťka bezpečně brání vniknutí komárů, much a jiného
hmyzu.
8.2.4.
Raffstore (venkovní žaluzie)
Raffstore (venkovní žaluzie) s klikou jsou osazeny z vnitřní i z vnější strany venkovní stěny, tak že s ní lícují.
U hliníkových lamel je možné volit z barevného provedení bílá nebo bílý hliník.
Za příplatek je možné venkovní žaluzie dovybavit elektropohonem a povětrnostním senzorem.
ELK a.s.
Popis dodávky a výkonů – MONTOVANÝ DŮM ELK - 01/2013/CZ
28 z 46
09.04.2013
MONTOVANÝ DŮM ELK a. s.
Popis dodávky a výkonů 01/2013/CZ
REV 2 HAM - 09.04.2013
8.2.5.
Posuvné okenice
Jak je v katalogu u domu ELK Haus 187 v půdoryse zakresleno a poznamenáno, budou namontovány za
příplatek posuvné okenice z hliníku, který je potažen bílým plastem.
Při vzorování můžete vybírat z několika provedení. Cenu Vám oznámíme na vyžádání.
8.3.
Střešní okna (dodatečná)
U domů se sedlovou a valbovou střechou mohou být v podkroví zabudována dodatečná střešní okna.
Provedení jako v popisu stavebních prvků, obytný prostor – střešní okna v bílém plastu.
Za příplatek a na zvláštní objednávku při vyvzorování je možné provedení s elektropohonem nebo
s venkovními roletami.
8.3.1.
Elektropohon pro střešní okna
Pro všechna střešní okna může být za příplatek při vyvzorování objednán elektropohon k otevírání a zavírání
oken. Případná ovládací tyč odpadá.
8.3.2.
Rolety pro střešní okna
Pro všechna střešní okna může být za příplatek při vyvzorování objednána roleta s nebo bez elektropohonu.
8.4.
Bezbariérové stavby
Pokud budete mít požadavek na bezbariérový dům pro osoby se sníženou schopností pohybu, rádi
přizpůsobíme Váš dům následujícími úpravami a opatřeními.
Příklady možných úprav:
zvětšení koupelny a WC, obzvlášť WC
zvětšení vstupního prostoru
průchozí šířka vnitřních dveří všude 90 cm místo 80 cm
co nejnižší práh u vnějších dveří
Zeptejte se Vašeho stavebního poradce, který Vám rád poradí. Všechna opatření mohou být nabídnuta za
příplatek podle individuálního plánu.
8.5.
Ekologie a energetická úspora
8.5.1.
Eko-izolace (cena na poptávku)
Na přání a za příplatek může být Váš dům postaven také se speciální eko-izolací, což znamená:
izolační deska pod omítkou = dřevovláknitá deska (nahrazuje polystyren)
tepelná izolace v rámové konstrukci stěn, stropů a střechy = konopná nebo dřevovláknitá izolace
rounová parobrzda (nahrazuje PE-fólii jako parotěsnou zábranu)
8.5.2.
Ultraenergetické provedení
Ještě více vylepšená tepelná izolace obvodového pláště domu podle níže uvedeného popisu:
2
strop nad nejvyšším podlažím: místo 250 mm je použito 400 mm tepelné izolace, U = 0,11 W/m K
pultová střecha: místo 270 mm je použito 420 mm tepelné izolace v ploše střechy, U = 0,11
2
W/m K. (Stěny v patře budou odpovídajícím způsobem zvýšeny.).
sedlová střecha: místo 270 mm je použito 420 mm tepelné izolace v šikmině střechy obytného
podkroví a ve stropu pod půdou. (Půdní nadezdívka bude odpovídajícím způsobem zvýšena.), U =
2
0,11 W/m K.
Provedení jako v popisu stavebních prvků, obytný prostor – střešní okna v bílém plastu. Za příplatek
a na zvláštní objednávku při vyvzorování je možné provedení s lepšími energetickými parametry.
Všechny typy domů z našeho programu jsou za příplatek k dostání v provedení ultraenergetickém.
Kruhové arkýře, zasklená veranda nebo zimní zahrada budou v každém případě zaskleny trojsklem (pevné
2
zasklení, tepelně-izolační zasklení Ug = 0,7 W/m K).
8.5.3.
Masivní stěna dřevo-cihla
Je možná jen u objednávek s naším výkonem vnitřní výstavby nebo v cenové kategorii „na klíč". Na
objednávku s příplatkem budou všechny vnější stěny v přízemí provedeny jako masivní stěny ze dřeva a
cihel.
Složení masivní stěny ze dřeva a cihel zvenku dovnitř: (příklad s omítkovou fasádou)
ELK a.s.
Popis dodávky a výkonů – MONTOVANÝ DŮM ELK - 01/2013/CZ
29 z 46
09.04.2013
MONTOVANÝ DŮM ELK a. s.
Popis dodávky a výkonů 01/2013/CZ
REV 2 HAM - 09.04.2013
silikonová zušlechtěná omítka
podkladová omítka po celé ploše armovaná
fasádní polystyren EPS-F
sádrovláknitá deska
konstrukční sloupky
tepelná izolace
PE-folie jako parotěsná zábrana
sádrokartonová deska GKF
laťování
dutá cihla
sádrokartonová deska GKF
100 mm
15 mm
200 mm
200 mm
18 mm
52 mm
50 mm
12,5 mm
Celková šířka vnější stěny cca. 40 cm
Protože je masivní stěna ze dřeva a cihel o cca 65 mm silnější než tradiční vnější stěna, budou v katalogu
zobrazené domy v délce a šířce každý o cca 130 mm větší (2 x 65 mm). Vnitřní rozměry v přízemí zůstanou
stejné.
Kvůli zvětšení domu se podle toho posunou všechny obvodové stěny v patře na vnější stranu. Protože
obvodové stěny v patře nebudou silnější, mění se podle toho velikost místností v patře, čistá půdorysná
plocha, popř. obytná plocha bude nepatrně větší.
8.5.4.
Zateplená předstěna pro instalace
Toto provedení lze objednat se Základní cenou s výkony vnitřní výstavby nebo v cenové kategorii Cena
včetně vnitřní výstavby nebo na Klíč. Všechny vnější stěny budou opatřeny zateplenou předstěnou pro
elektronitalace, cenu Vám oznámíme na požádání.
Skladba vnější stěny s instalační přestěnou.
Skladba z vnější strany k vnitřní: (příklad s omítkovou fasádou)
• Silikonová zušlechtěná omítka
• Podkladová omítka po celé ploše armovaná
• Fasádní polystyrenová deska
100 mm
• Sádrovláknitá deska
15 mm
• Konstrukční sloupky
200 mm
• Tepelná izolace
200 mm
• PE-fólie jako parotěsná zábrana
• Sádrokartonová deska
18 mm
• Latě (instalační přestěna)
52 mm
• Tepelná izolace v předstěně
52 mm
• Sádrokartová deska
18 mm
Celková tloušťka vnější stěny je ca.
41 cm
Zhotovením instalační předstěny dojde k rozšíření vnější stěny oproti standardní vnější stěně asi o 7cm,
proto se domy vyobazené v katalogu zhotovují jak na šířku tak na délku ca. o 14 cm větší. Vnitřní rozměry
v přízemí zůstávají stejné,
8.6.
Zvláštní fasády
8.6.1.
Dřevěné fasády nebo fasádní desky
Místo omítkové fasády můžeme celou fasádu nebo pouze její části zhotovit s obkladem ze dřeva (na výběr
jsou různá provedení palubek) nebo s obkladem z fasádních exteriérových desek. Projektování probíhá u
každé zakázky individuelně. Cena se vyhotovuje na základě poptávky.
Místo omítkové fasády můžeme na zvláštní objednávku a za příplatek nabídnout následující dřevěné fasády:
palubky pero/drážka, smrk
palubky pero/drážka (široké provedení) borovice
prkenné obložení z borovice nebo modřínu
překrývaná hrubě řezaná prkna ze smrku
profilovaná prkna ze smrku nebo modřínu (Rhombusschalung)
ELK a.s.
Popis dodávky a výkonů – MONTOVANÝ DŮM ELK - 01/2013/CZ
30 z 46
09.04.2013
MONTOVANÝ DŮM ELK a. s.
Popis dodávky a výkonů 01/2013/CZ
REV 2 HAM - 09.04.2013
Exeriérové desky (např. FunderMax)
Všechna dřevěná obložení jsou lakována lazurovými barvami, barva podle vyvzorování. Desing
exteriérových desek si můžete vybrat ze vzorků při vzorování Vašeho domu.
Římsy s omítkovou fasádou pro domy ELK Haus 218, 214 a 175
Horizontální římsové prvky se dělají ve výšce stropu mezi přízemím a patrem a v oblasti střešního přesahu.
Římsu tvoří prefabrikované omítnuté prvky. Šířka přesahu střechy se upravuje podle šířky římsy
(cca. na 20 cm).
8.7.
Přístavby a nástavby
Pokud nebylo stanoveno jinak, odpovídá technické provedení a konstrukce stavebních prvků vikýře,
verandy, arkýře atd. (tzn. okna, vnější stěny, střecha) detailnímu provedení objednané cenové kategorie.
Detailní informace k prvkům (zvláštní stavební vybavení) jako je arkýř, vikýř nebo balkony naleznete na
našich webových stránkách.
Ceny uvedené v ceníku pro vikýř, arkýř nebo zimní zahradu, nezohledňují úpravy stavebních prvků (okna,
dveře). Změny stavebních prvků a souvisejícího doobjednaného zvláštního vybavení (příčky, rolety)
vyplývající ze situování přístavby budou vyčísleny zvlášť.
Pozor! Arkýře, vikýře, prosklené verandy nebo zimní zahrady zvyšují tepelné ztráty domu. Pokud budou
tyto přístavby sloužit k bydlení a budou se vytápět, mohou vzniknout další náklady na pořízení dodatečných
radiátorů nebo podlahových konvektorů. Kontrola bude provedena při výpočtu tepelných ztrát. Skutečně
vzniklé náklady budou doúčtovány.
8.7.1.
Arkýř
Různé provedení arkýřů podle katalogu a ceníku. Ceny za arkýř je nutné chápat jako příplatek k plné vnější
stěně. Případné změny u oken (např. vypuštění okna) budou vyčísleny zvlášť.
Provedení je možné ve všech výše uvedených stupních výstavby. Množství a cena za materiálové sady
nemohou být paušalizovány a ceny budou kalkulovány zvlášť.
Následující arkýře jsou na našich webových stránkách:
• Arkýř 4,9 m² pro sedlovou střechu 38° a 25°, a pro ploché střechy
• Arkýř 4,9 m² s balkonem 6,4 m²
• Arkýř 4,9 m² s balkonem 10,6 m² a s malým zastřešením terasy
• Arkýř 5,5 m² s balkonem 6,5 m²
Upozornění týkající se kombinace arkýře s balkonem + vikýř
Výše popsané arkýře s balkonem lze kombinovat s vikýři (například se sedlovým vikýřem 2,75 -25°) a usadit
je po okapových stranách na dům se sedlovou střechou.
2
8.7.2.
Skleněný arkýř 3,7 m - F
Rámová konstrukce z lepených dřevěných hranolů s předsazenými tepelně izolačními trojskly (pevná
2
zasklení, tepelně-izolační zasklení Ug = 0,7 W/m K) a hliníkovými krycími profily je podle vyvzorování možná
v různých RAL-odstínech. K zastínění skleněných ploch jsou montovány elektricky poháněné vnější žaluzie.
Vyobrazená rovná střecha je z jednoho krycího prvku s tepelnou izolací 250 mm, zakrytá fólií a širší čelní
hliníkovou clonou.
8.7.3.
Zimní zahrady
Zimní zahrady tvoří stěny z rámové konstrukce z lepených dřevěných hranolů s předsazenými tepelně
2
izolačními trojskly (pevná zasklení, tepelně-izolační zasklení Ug = 0,7 W/m K) a hliníkovými krycími profily.
Fixní zasklení sahající až k podlaze i terasové dveře mají zabudované bezpečností sklo. Barevné provedení
hliníkových profilů se vybírá z různých odstínů RAL během vzorování.
Všechny zimní zahrady jsou koncipované tak, aby se daly usadit na terasu k domu v oblasti terasových dveří
a byly těmito terasovými dveřmi, které jsou již ve standardním domě obsažené, přístupné. Na přání, za
ELK a.s.
Popis dodávky a výkonů – MONTOVANÝ DŮM ELK - 01/2013/CZ
31 z 46
09.04.2013
MONTOVANÝ DŮM ELK a. s.
Popis dodávky a výkonů 01/2013/CZ
REV 2 HAM - 09.04.2013
přílatek, lze zabudovat i větší terasové dveře (například posuvné dveře), nebo začlenit verandu do obytného
prostoru velkým prostupem ve vnější stěně.
Na našich webových stránkách naleznete následující zimní zahrady:
Zimní zahrada - 10,3 m²
Zimní zahrada cca. 2,2 x 5,3 m je určená pro domy Bungalow s valbovu střechou. Větrání umožňuje jedno
okno s pevným zasklením do výšky parapetu a jedny terasové dveře. Střecha je plně tepleně izolovaná a je
zhotovená přetažením hlavní střechy se sklonem cca. 18. Na střechu se pokládají betonové střešní tašky.
Podhled zimní zahrady je obložen sádrokartonovými deskami.
Pro zastínění zimní zahrady doporučujeme venkovní žaluzie (raffstore), které je možné doobjednat
za příplatek. Cenu Vám oznámíme na vyžádání.
Zimní zahrada - 12,8 m²
Zimní zahrada ca. 2,2 x 6,6 m je určená pro domy Bungalow s valbovu střechou. Větrání umožňuje jedno
okno s pevným zasklením do výšky parapetu a jedny terasové dveře. Nad terasovými dveřmi je malá stříška
podepřená dřevěným hranatým sloupem. Střecha je plně tepleně izolovaná a je zhotovená přetažením
hlavní střechy se sklonem cca. 18. Na střechu se pokládají betonové střešní tašky. Podhled zimní zahrady je
obložen sádrokartonovými deskami.
Pro zastínění zimní zahrady doporučujeme venkovní žaluzie (raffstore), které je možné doobjednat
za příplatek. Cenu Vám oznámíme na vyžádání.
Zimní zahrada - 18,8 m²
Rohová zimní zahrada cca. 2,2 x 4,9 + 6,9 m je určená pro domy Bungalow s valbovu střechou. Větrání
umožňuje jedno okno s pevným zasklením do výšky parapetu a jedny terasové dveře. Zimní zahradu lze
objednat pouze v kombinaci s velkým zastřešením terasy o rozměru cca. 2,4 x 5,1 m, které je podepřeno
jedním hranatým sloupem. Střecha ve formě přetažení hlavní střechy se sklonem cca. 18° je v oblasti zimní
zahrady plně tepelně zaizolovaná. Na střechu se pokládají betonové střešní tašky. Podhled zimní zahrady je
obložen sádrokartonovými deskami. Podhled pouze samotného zastřešení terasy je z atraktivních palubek,
které mají pero a drážku a jsou položené na krokvích. Krokve střechy domu jsou viditelné tzv. pohledové.
Pro zastínění zimní zahrady doporučujeme venkovní žaluzie (raffstore), které je možné doobjednat
za příplatek. Cenu Vám oznámíme na vyžádání.
Zimní zahrada 4,4 m² a 5,9 m²
Jedná se o nevelké zimní zahrady (cca. 1,4 x 3,8 m nebo ca. 1,4 x 5,0 m) pro upoutání pozornosti na dům.
Hodí se prakticky ke všem montovaným domům ELK, na jakékoliv místo u domu. Velkým prostupem ve
venkovní stěně domu se dá jak zimní zahrada 4,4 m², tak i zimní zahrada o rozměru 5,9 m² propojit
s obytným prostorem. Obě zimní zahrady jsou opatřeny integrovanými roletami. Plochá střecha je plně
zaizolovaná, má střešní fólií a štěrkový zásyp. Plochá střecha se odvodňuje pomocí chrliče. Větrání
umožňuje jedno okno s pevným zasklením do výšky parapetu a jedny terasové dveře.
Bezpečnostní sklo
V různých stavebních oblastech může stavební úřad předepsat, že prosklené prvky zimní zahrady musí mít
z části bezpečnostní skla. Bezpečnostní sklo není standardně v našem rozsahu dodávek obsaženo.
V případě požadavku, za příplatek, lze toto sklo zabudovat. Stavebník se musí u stavebního úřadu v této
záležitosti informovat.
8.7.4.
Vikýře
Nabízíme různá provedení a velikosti jak je zobrazeno v katalogu. Technické provedení jednotlivých
stavebních dílů vikýře (okna, vnější stěny, střecha) odpovídá popisu stavebních prvků.
Vikýře se sedlovými a pultovými střechami dodáváme v různých provedení a velikostech jak je vyobrazeno
v katalogu ev. v brožuře „Zvláštní vybavení“. Mohou se využít jak pro zvětšení užitné plochy v podkroví, tak i
pro ztvárnění individuálního vzhledu domu.
Vikýř se sedlovou střechou 2,30 - 40°
Vikýř je široký přibližně 2,30 m, je určen výhradně pro domy s výškou půdní nadezdívky 1,0 až 1,4 m, se
sedlovou střechou se sklonem cca. 38° až 42°. Vikýř je osazen jedním oknem sahajícím až k podlaze
(rozměr rámu 1,05 x 2,19 m). Toto okno má pevné zasklení do výšky parapetu. Sklon střechy vikýře je vždy
40°.
ELK a.s.
Popis dodávky a výkonů – MONTOVANÝ DŮM ELK - 01/2013/CZ
32 z 46
09.04.2013
MONTOVANÝ DŮM ELK a. s.
Popis dodávky a výkonů 01/2013/CZ
REV 2 HAM - 09.04.2013
Vikýř se sedlovou střechou 2,30 - 25°do úrovně okapu
Vikýř je široký přibližně 2,30 m, je výhradně určen pro domy s výškou půdní nadezdívky 1,8 až 1,95 m se
sedlovou střechou se sklonem cca. 25° až 30°. Vikýř je osazen jedním oknem sahajícím až k podlaze
(rozměr rámu 1,05 x 2,19 m). Toto okno má pevné zasklení do výšky parapetu. Sklon střechy vikýře je vždy
25°.
Vikýř se sedlovou střechou 1,70 - 40°
Vikýř široký přibližně 1,70 m, je navržen pro domy s výškou půdní nadezdívky 1,0 až 1,4 m se sedlovou
střechou se sklonem cca. 38° až 42°. Vikýř je osazen jedním oknem sahajícím až k podlaze (rozměr rámu
1,05 x 2,19 m). Toto okno má pevné zasklení do výšky parapetu. Sklon střechy vikýře je vždy 40°.
Vikýř se sedlovou střechou 2,75 - 25°
Vikýř široký přibližně 2,75 m, je určen pro domy s výškou půdní nadezdívky 1,8 až 1,95 m se sedlovou
střechou se sklonem cca. 25° až 30°. Vikýř má dvě okna, která sahají až k podlaze (rozměr rámu 1,05 x 2,19
m). Obě okna mají pevné zasklení do výšky parapetu. Sklon střechy vikýře je vždy 25°.
Vikýř s plochou střechou 1,25
Vikýř široký přibližně 1,25 m, je určen pro domy s výškou půdní nadezdívky 1,0 až 1,95 m, se sedlovou
střechou se sklonem cca. 25° až 40°. Vikýř je osazen jedním oknem sahajícím až k podlaze (rozměr rámu
1,05 x 2,19 m). Toto okno má pevné zasklení do výšky parapetu. Plochá střecha je opatřená střešní fólií a
štěrkovým zásypem.
Vikýř s plochou střechou 3,16
Vikýř široký přibližně 3,16 m, je určen pro domy s výškou půdní nadezdívky 1,0 až 1,95 m se sedlovou
střechou se sklonem cca. 25° až 40°. Vikýř má dvě okna, která sahají až k podlaze (rozměr rámu 1,05 x 2,19
m). Tato okna mají pevné zasklení výšky parapetu. Plochá střecha je opatřená střešní fólií a štěrkovým
zásypem.
Vikýř Villa
Aby Váš montovaný dům ELK se dvěma plnými patry a valbovou střechou získal klasický styl vily, nabízíme
Vám trojúhelníkové vikýře s fasádou a betonovou střešní krytinou. Jedná se čistě o ozdobné prvky, bez
dalšího využití v patře popř. podkroví. Podle požadovaného počtu Vám oznámíme příplatek.
Upozornění pro kombinace vikýř s balkonem + arkýř
Pokud se kombinuje vikýř s balkonem a arkýřem, budou místo okenního prvku automaticky dodány terasové
dveře (rozměr rámu 1,05 x 2,19 m).
8.7.5.
Balkóny
Balkon lze objednat jako zvláštní vybavení pro všechny domy, které mají balkon vyobrazený v půdorysu
katalogu. Balkony vyobrazené v brožuře „Zvláštní vybavení“ nebo na našich webových stránkách je možné
usadit skoro ke každému patrovému domu ELK. Na vyžádání lze vyobrazený balkon pro Váš dům
individuelně upravit.
Pokud je u standardního domu, který jste si objednali vyobrazen v katalogu balkon, pak jsou v ceně při jeho
objednání zahrnuté zakreslené balkonové dveře i zastřešení balkonu. U domů, u kterých v katalogu balkon
vyobrazen není, se musí balkonové dveře popř. požadované zastřešení balkonu objednat zvlášť. Odpočet za
event. zrušení okenních prvků se zohledňuje.
Provedení
Všechny balkony jsou zhotoveny jako balkonový prvek, který je v celé ploše izolavaný. Na podlaze je
položena dlažba z umělého kamene. Konstrukce zábradlí je z povrchově upraveného hliníku, ve výplních lze
volit mezi svislými příčkami a sklem. Jiné provedení zábradlí jsou za příplatek a můžete si je objednat při
vzorování domu.
Podhledy u všech balkonů jsou obložené palubkami s perem a drážkou. Konstrukce balkonu je zakrytá tzn.,
že není pohledová. Zhotovení podhledu z exteriérových desek, nebo pohledová konstrukce balkonu
z lepených hranolů, na které jsou palubky s perem a drážkou, toto je spojené s úpravou ceny.
ELK a.s.
Popis dodávky a výkonů – MONTOVANÝ DŮM ELK - 01/2013/CZ
33 z 46
09.04.2013
MONTOVANÝ DŮM ELK a. s.
Popis dodávky a výkonů 01/2013/CZ
REV 2 HAM - 09.04.2013
Odvodnění všech balkonů je provedeno pomocí chrliče. Odvodnění pomocí okapu a svodové roury je za
příplatek. Pozor: u provedení se svodovou rourou se musí připravit vhodné napojení na kanál.
Pro různé typy domů nebo typové domy nabízíme různé vhodné balkonové konstrukce:
Balkon BK 140/430 NT85
Balkon je určen pro domy, které mají v oblasti terasy výklenek hluboký cca. 85 cm (Comfort 131 nebo 155).
Je podepřen jedním hranatým sloupem.
Balkon BK 130/420 NT128
Balkon je určen pro domy, které mají v oblasti terasy výklenek hluboký ca. 128 cm (Comfort 143).
Je podepřen jedním hranatým sloupem.
Balkon BK 200/460 Design Living
Atraktivní, předsazený balkon se dvěma hranatými sloupy, které jsou uzazeny v rozích balkonu akončí
s horní hranou zábradlí.
Balkon BK 190/250 - lichoběžník
Balkon lichoběžníkového tvaru s jedním hranatým sloupem. Tento balkon je specielně navržený pro dům
ELK Haus 163. Samozřejmě lze přizpůsobit i Vašemu individuálnímu projektu.
Balkon BK 180/320
Předsazený balkon je usazený na příčném nosném trámu, který vede až k podpěrnému sloupu sedlové
střechy. Tento balkon je specielně navržený pro dům ELK Haus 155. Samozřejmě lze přizpůsobit i Vašemu
individuálnímu projektu.
Balkon BK 130/480
Balkon BK 130/630
Předsazený balkon je podepřen dvěma hranatými dřevěnými sloupy. Tento balkon lze přisadit prakticky ke
všem našim montovaným patrovým domům s názvem ELK. Ověřte si, jaká délka balkonu (4,80 m nebo
6,30) je k Vašemu domu nejvhodnější .
Balkon BK 200/360 s fasádou
Tento balkon je navržen pro domy s výklenkem. Masivní konstrukce rohového sloupu, podhled i
čelní strana balkonového prvku jsou s omítkovou fasádou. Pozor, provedení je možné jen ve spojení se
zhotovením fasády na stavbě!
Balkon BK 160/390
Předsazený balkon se dvěma hranatými sloupy ze dřeva. Sloupy jsou usazeny směrem ke středu balkonu. I
tento balkon je prakticky možné přisadit ke všem montovaným patrovým domům ELK.
Balkon BK 160/650
Předsazený balkon se třemi hranatými dřevěnými sloupy.
Balkon BK 290/510 Design Villa
Balkon Villa má zkosené rohy a čtyři kulaté podpěrné sloupy o Ø cca. 18 cm. Sloupy jsou opatřeny
dřevěnými hlavicemi.
Balkon BK 140/850
Předsazený balkon má čtyři hranaté dřevěné sloupy, je vhodný např. pro dům ELK 142 pasivní dům. Pokud
to bude technicky možné (z důvodů délky) lze použít i pro jiné montované domy ELK.
Balkon BK 140/1100
Předsazený balkon má čtyři hranaté dřevěné sloupy je vhodný např. pro dům ELK 176 pasivní dům.
Pokud to bude technicky možné (z důvodů délky) lze použít i pro jiné montované domy ELK.
8.8.
Garáže
ELK a.s.
Popis dodávky a výkonů – MONTOVANÝ DŮM ELK - 01/2013/CZ
34 z 46
09.04.2013
MONTOVANÝ DŮM ELK a. s.
Popis dodávky a výkonů 01/2013/CZ
REV 2 HAM - 09.04.2013
Můžeme Vám nabídnout garáže i dvojgaráže, které budou integrované do domu nebo přistavěné k domu.
Projektování probíhá u každé zakázky individuelně. Cenu Vám předložíme na vyžádání. Naše oddělení
projekce s Vámi tuto záležitost projedná.
8.9.
Zastřešení, varianty provedení, dodatečná zastřešení
8.9.1.
Zastřešení vchodu
Zastřešení do oblasti vchodu nabízíme v různých tvarech a provedení, tak jak je vyobrazené u daného typu
domu v katalogu nebo na našich internetových stránách pod odkazem „Zvláštní vybavení“.
Zastřešení vchodu s plochou střechou je odvodněno pomocí chrliče. Provedení s okapem a svodem je za
příplatek. Cena na vyžádání.
Pozor: v případě svodové roury zohlednit i vhodné napojení na kanalizaci.
Všechny dřevěné sloupy jsou hranaté, tzn. v řezu čtvercové. Na vyžádání, za příplatek zhotovíme
z lepeného smrkového hranolu sloupy kulaté (Ø cca. 18 cm).
Zábradlí u venkovních schodů nebo u podesty v oblasti vstupu není v ceně zahrnuté.
Pozor: Zamýšlíte-li umístit zastřešení vchodu ze strany domu směrem k sousední stavbě, je nuté zohlednit
případná omezení stavebních úřadů týkající se vzdálenosti mezi dvěma sousedními stavbami. Zastřešení
nesmí být např. širší než 1/3 délky domu.
•
Přetažení střechy (sedlové nebo valbové střechy)
ED 180/470 – protažení 25°
Zastřešení ve formě přetažené hlavní střechy je vhodné pro domy Bungalow se sedlovou nebo valbovou
střechou 25°. Krokve, vaznice a sloupy jsou z lepeného smrkového hranolu. Barevný nátěr se vybírá při
vzorování domu. Na střechu se pokládají betonové střešní tašky. Podhled střechy tvoří palubky s perem a
drážkou, které leží na krokvích. Krokve v oblasti zastřešení vchodu nejsou zakryté, jsou pohledové.
Zastřešení je vhodné pro domy Bungalow s valbovou střechou 25°. Jedná se o zastřešení vchodu, které je
začleněné do hlavní střechy. Krokve, vaznice a sloupy jsou z lepeného smrkového hranolu. Barevný nátěr
se vybírá při vzorování domu. Na střechu se podkládají betonové střešní tašky. Horizontální podhled
zastřešení tvoří kastlíkové podbití z palubek s perem a drážkou.
• Sedlová střecha (bungalovy se sedlovou nebo valbovou střechou) ED 180/470 – sedlo 30°
Zastřešení je vhodné pro sedlové nebo valbové střechy. Zastřešení je začleněné do hlavní střechy. Krokve,
vaznice a sloupy jsou z lepeného srmkového hranolu. Barevný nátěr se vybírá při vzorování domu. Na
střechu se pokládájí betonové střešní tašky. Podhled u střechy tvoří palubky s perem a drážkou, které leží
na krokvích. Krokve a vaznice nejsou zakryté, jsou tzv. pohledové. Sklon střechy je vždy 30°.
• Sedlová střecha (patrové domy se sedlovou střechou)
ED 180/470 – sedlo 40°
Zastřešení je vhodné pro domy se sedlovou střechou se sklonem cca. 38° - 42° a s výškou půdní
nadezdívky cca. 1,0 – 1,4 m. Zastřešení vchodu je začleněné do hlavní střechy. Krokve, vaznice a sloupy
jsou z lepeného srmkového hranolu. Barevný nátěr se vybírá při vzorování domu. Na střechu se pokládají
betonové střešní tašky. Podhled střechy tvoří palubky s perem a drážkou, které leží na krokvích. Krokve a
vaznice nejsou zakryté, jsou viditelné tzv. pohledové. Sklon střechy je vždy 40°.
• Pultová střecha (ELK Haus 154)
ED 210/230 – pult 18°
Zastřešení je navržené pro dům ELK Haus 154. Zastřešení vchodu s pultovou střechou je nad vchodem
v rohu domu a je usazené do přechodu mezi přízemím a patrem. Krokve, vaznice i sloupy jsou z lepeného
smrkového hranolu. Barevný nátěr se volí při vzorování domu. Na střechu se pokládají betonové střešní
tašky. Podhled střechy tvoří palubky s perem a drážkou, které leží na krokvích. Kokve a vaznice nejsou
zakryté, jsou viditelné, tzn. pohledové.
• Pultová střecha ED 210/370 – pult 25°
Zastřešení je vhodné pro všechny domy, které mají výšku půdní nadezdívky cca. 1,80 – 2,00 m a sedlovou
střechu. Pultová střecha je přisazená na fasádu. Krokve, vaznice a sloupy jsou z lepeného smrkového
hranolu. Barevný nátěr se vybírá při vzorování domu. Na střechu se pokládají betonové střešní tašky.
ELK a.s.
Popis dodávky a výkonů – MONTOVANÝ DŮM ELK - 01/2013/CZ
35 z 46
09.04.2013
MONTOVANÝ DŮM ELK a. s.
Popis dodávky a výkonů 01/2013/CZ
REV 2 HAM - 09.04.2013
Podhled střechy tvoří palubky s perem a drážkou, které leží na krokvích. Krokve a vaznice nejsou zakryté,
jsou viditelné, tzn. pohledové.
• Plochá střecha ED 140/300, ED 200/300
Zastřešení ve formě ploché střechy s malým sklonem, které je přisazené na fasádu. Rámová konstrukce a
sloupy jsou z lepeného smrkového hranolu. Barevný nátěr se vybírá při vzorování domu. Na střechu se
pokládájí akrylátové vlnité desky. Za příplatek je střešní krytina z dutinkového plexiskla nebo z tvrzeného
skla.
• Plochá střecha
ED 200/400 – dřevo/kov
Zastřešení ve formě ploché střechy s malým sklonem, které je přisazené na fasádu. Zastřešení tvoří rámová
konstrukce z lepeného smrkového hranolu a dva našikmo uzazené kulaté kovové sloupy. Barevný nátěr
rámové konstrukce i kovových sloupů se vybírá při vzorování. Na střechu se pokládají desky z dutinkového
plexiskla. Za příplatek je střešní krytina z tvrzeného skla.
• Plochá střecha kov
ED 170/260 – kov
Plochá střecha s malým sklonem přisazená na fasádu, celková zakrytá plocha cca. 1,70 x 2,60 m. Rámová
konstruce a štíhlé sloupy s hliníkovou práškovou úpravou. Barevné provedení se vybírá při vzorování.
Zastřešení je z tvrzeného skla.
• Plochá střecha s dvěma prosklenými bočními díly, malé
ED 110/170 – 2 SW sklo
Lehká střešní konstrukce s plochou střechou, přisazená na fasádu, střešní krytina z PVC-fólie se dvěma
bočními díly z tvrzeného skla, které jsou upevněné mezi dvěma sloupy s hliníkovou práškovou úpravou.
Celková zakrytá plocha cca. 1,13 x 1,66 m. Barevné provedení se vybírá při vzorování.
• Plochá střecha Design München
ED 220/440 – Design München
Zastřešení s plochou střechou je přisazené na fasádu. Má dva podpěrné pruhy stěn. Střešní krytina je
z hydroizolační fólie. Konstrukce zastřešení i podpěrné pruhy stěn jsou omítnuté. Pozor, lze provést pouze
pokud se fasáda zhotovuje na stavbě. Podhled je obložený vysoce kvalitními exteriérovými deskami.
Boční stěnu tvoří tvrzené sklo usazené mezi stěnu domu a omítnutý pruh stěny (sloup). Barevné provedení
fasády a výběr exteriérových desek probíhá při vzorování domu.
Za příplatek zabudujeme do podhledu pro osvícení vchodu bodová světla LED.
• Plochá střecha Design Köln
ED 150/290 – Design Köln
Lehká konstrukce s plochou střechou přisazená na fasádu. Střešní krytina je z hydroizolační fólie. Zastřešení
tvoří jedna plná masivní boční stěna a jedna prosklená boční stěna s hliníkovými sloupy, které jsou
povrchově upravené. Plná boční stěna a střešní podhled je obložen vysoce kvalitními exteriérovými
deskami. Barevné provedení a výběr exteriérových desek se provádí při vzorování domu. Za příplatek je
možné do střešního podhledu pro osvětlení vchodu zabudovat bodová světla LED.
• Plochá střecha Design Feldkirch
ED 125/600 – Design Feldkirch
Kostrukce s plochou střechou přisazená na fasádu s jednou boční stěnou. Střešní krytina je z hydroizolační
fólie. Konstrukce s plochou střechou a boční stěna má bezespárou omítkovou fasádu. Pozor, lze provést
pouze ve spojení se zhotovením omítkové fasády stavbě. Podhled je obložen vysoce kvalitními
exeriérovými deskami. Barevné provedení a výběr exteriérových desek se provádí při vzorování domu.
Montáž osvětlení LED do podhledu za účelem osvětlení vchodu provádíme za příplatek.
• Plochá střecha Design Berlin
ED 100/700 – Design Berlin
Konstrukce s plochou střechou přisazená na fasádu s jednou boční stěnou, která má kvůli postupu světla 3
čtvercové otvory. Zastřešení je z hydroizolační fólie. Boční stěna, konstrukce ploché střechy na čelních
stranách i podhled je omítnutý bezespárou fasádou. Pozor, lze provést pouze ve spojení s provedením
omítkové fasády na stavbě. Podhled obložený vysoce kvalitními exteriérovými deskami je za příplatek.
Barevné provedení případně exteriérové desky se vybírají při vzorování domu.
Montáž osvětlení LED do podhledu za účelem osvětlení vchodu je za příplatek
ELK a.s.
Popis dodávky a výkonů – MONTOVANÝ DŮM ELK - 01/2013/CZ
36 z 46
09.04.2013
MONTOVANÝ DŮM ELK a. s.
Popis dodávky a výkonů 01/2013/CZ
REV 2 HAM - 09.04.2013
• Pultová střecha ED 200/300 – Alu Innsbruck
Konstrukce s pultovou střechou má malý sklon, je přisazená na fasádu a je podepřená dvěma úzkými
sloupy. Střešní konstrukce i sloupy jsou z bílého povrchovvě upraveného hliníku. Zastřešení je z tvrzeného
skla.
• Celoprosklené zastřešení ED 70/155 – NG, ED 100/160 – NG, ED 120/180 – NG, ED 150/250 - NG
Celoprosklené zastřešení je přisazené na fasádu a je lehce svěšené. Plocha zastřešení je podle objednané
velikosti prvku cca. 0,70 x 1,55 m, 1,00 x 1,60 m, 1,20 x 1,80 m nebo 1,50 x 2,50 m.
Upozornění: U bezbariérového provedení terasy (tj. mezi obytným prostorem a terasou není žádný schod)
doporučujeme celoprosklené zastřešení v odpovídající velikosti ke každým terasovým dveřím jako
dodatečnou ochranu před silným deštěm.
Celoprosklené zatřešení ED 150/250 – imitace střepů s osvětlením LED
Celoprosklené zastřešení je přisazené na fasádu a je lehce svěšené. Sklo je v provedení imitace střepů a
má integrované osvětlení LED.
8.9.2. Zastřešení teras
Zastřešení teras nabízíme v různých tvarech a provedení, tak jak je vyobrazené u daného typu domu
v katalogu nebo na našich internetových stránách pod odkazem „Zvláštní vybavení“.
Zastřešení teras popř. jejich částí je možné v různých formách a provedení tak, jak jsou vyobrazena
v katalogu u daných typů domů nebo ve složce „Zvláštní vybavení“.
Terasy zastřešené plochou střechou se odvodňují chrliči. Provedení s okapem a svodovou rourou je za
příplatek. Cena na poptávku.
Pozor: v případě provedení se svodovou rourou se musí připravit vhodné napojení na kanál.
Všechny dřevěné sloupy jsou hranaté, tzn. v řezu čtvercové. Na vyžádání, za příplatek zhotovíme
z lepeného smrkového hranolu sloupy kulaté (Ø cca. 18 cm).
Zábradlí v oblasti terasy není ceně zahrnuté.
• Přetažení střechy malé (pro domy Bungalow s valbovou střechou)
TD 250/550 – přetažení 18°
Přetažení střechy je nasazené na hlavní střechu, celková zakrytá plocha cca. 2,50 x 5,50 m, s krokvemi,
vaznicemi a sloupy ze smrkových lepených hranolů. Barevný nátěr se vybírá při vyzorování. Zastřešení je
z betonových střešních tašek.
Podhled tvoří palubky s perem a drážkou, které leží na krokvích. Krokve v oblasti zastřešení terasy jsou tzv.
podhledové.
• Přetažení střechy velké (pro domy Bungalow s valbovu střechnou)
TD 250/810 – přetažení 18°
Přetažení střechy je nasazené na hlavní střechu, celková zakrytá plocha cca. 2,50 x 8,10 m, s krokvemi,
vaznicemi a sloupy ze smrkových lepených hranolů. Barevný nátěr se vybírá při vzorování. Zastřešení je z
betonových střešních tašek. Podhled tvoří palubky s perem a drážkou, které leží na krokvích. Krokve
v oblasti zastřešení terasy jsou tzv. podhledové.
• Přetažení střechy roh 1 (pro domy Bungalow s valbovou střechou) TD 240/730/1025 – přetažení 18°
Přetažení střechy je nasazené na hlavní střechu a je přetažené přes roh, celková zakrytá plocha cca. 2,40 x
7,30 a 10,25 m, s krokvemi, vaznicemi a sloupy ze smrkového lepeného hranolu. Barva nátěru se volí při
vzorování. Zastřešení je z betonových střešních tašek. Podhled tvoří palubky s perem a drážkou, které leží
na krokvích. Krokve v oblasti zastřešení terasy jsou tzv. podhledové.
• Přetažení střechy roh 2 (pro domy Bungalow s valbovou střechou) TD 240/610/830 – přetažení 18°
Přetažení střechy je nasazené na hlavní střechu a je přetažené přes roh, celková zakrytá plocha cca. 2,40 x
6,10 a 8,30 m, s krokvemi, vaznicemi a sloupy ze smrkových lepených hranolů. Barva nátěru se vybírá při
vzorování. Zastřešení je z betonových střešních tašek. Podhled tvoří palubky s perem a drážkou, které leží
na krokvích. Krokve v oblasti zastřešení terasy jsou tzv. podhledové.
ELK a.s.
Popis dodávky a výkonů – MONTOVANÝ DŮM ELK - 01/2013/CZ
37 z 46
09.04.2013
MONTOVANÝ DŮM ELK a. s.
Popis dodávky a výkonů 01/2013/CZ
REV 2 HAM - 09.04.2013
• Pultová střecha (pro patrové domy s valbovou střechou)
TD 270/430 – pult 18°
Pultová střecha přisazená na fasádu mezi přízemí a patro, celková zakrytá plocha cca. 2,70 x 4,30 m,
s krokvemi, vaznicemi a sloupy ze smrkových lepených hranolů. Barva nátěru se vybírá při vzorování.
Zastřešení je z betonových střešních tašek. Podhled tvoří palubky s perem a drážkou, které leží na krokvích.
Krokve v oblasti zastřešení terasy jsou tzv. podhledové.
• Valbová střecha
TD 350/350 – valba 25°
Zatřešení terasy je upravené pro dům ELK Haus 146. Lze však prakticky přistavit ke každému domu, který
má 1½ až dvě patra, tři štíty a dostatečně velký výklenek. Pro ztvárnění domu tak jak je v katalogu jsou
potřeba 2 zastřešení terasy. Uvádíme cenu za kus.
Valbová střecha se dvěma stranami, je usazená na fasádu mezi přízemí a patro. Krokve, vaznice a jeden
sloup jsou z lepeného smrkového hranolu. Barevný nátěr se vybírá při vzorování. Na střechu se pokládají
betonové střešní tašky. Podhled tvoří palubky s perem a drážkou, které leží na krokvích. Krokve v oblasti
zastřešení terasy jsou tzv. podhledové.
•
Plochá střecha (provedení ve 3 velikostech)
TD 270/380
TD 270/430
TD 270/530
Plochá střecha s malým sklonem přisazená na fasádu. Rámová konstrukce a sloupy jsou ze smrkových
lepených hranolů. Zastřešení terasy s šířkou 3,8 m a 4,3 m se podpírá dvěma sloupy. Zastřešní s šířkou 5,3
m se již podpírá třemi sloupy. Barevný nátěr se vybírá při vzorování. Zastřešení je z akrylových vlnitých
desek. Zastřešení z dutinového plexiskla nebo tvrzeného skla je za příplatek
• Plochá střecha Design München
TD 220/440 – Design München
Střešní konstrukce s plochou střechou přisazená na fasádu se dvěma podpěrnými pruhy stěn. Podpěrné
pruhy stěn a konstrukce ploché střechy jsou omítnuté bezespárou fasádou. Pozor, lze provést pouze ve
spojení s provedením omítkové fasády na stavbě. Zastřešení je z tvrzeného skla.
• Pultová střecha ED 200/300 – Alu Innsbruck
Konstrukce s pultovou střechou má malý sklon, je přisazená na fasádu a je podepřená dvěma úzkými
sloupy. Střešní konstrukce i sloupy jsou z bílého povrchově upraveného hliníku. Zastřešení je z tvrzeného
skla.
• Plochá střecha TD 160/1040, TD 160/1440
Dlouhá konstrukce s plochou střechou, která je přisazená na fasádu a má malý sklon. Je vhodná například
pro naše domy Bungalow 120, 132 a 147. Je po celé délce terasy popř. šířce domu. Rámová konstrukce a
sloupy jsou z lepeného smrkového hranolu. Barevný nátěr se vybírá při vzorování. Zastřešení je
z akrylátových vlnitých desek. Zastřešení z dutinového plexiskla nebo z tvrzeného skla je za příplatek.
• Valbová střecha TD 160/1450 - WD
Je navržená pro dům ELK Bungalow 147. Zastřešení se dá jak na šířku, tak i na délku upravit pro každý dům
Bungalow s valbovou střechou. Toto přizpůsobení je spojené s cenovými úpravami. Valbová střecha domu
se protáhne přes terasu v celé šířce domu o ca. 1,6 m. Zastřešení terasy je podepřeno dřevěnými sloupy.
Počet závisí na velikosti a statice (ve standardu jsou 4 ks). Zastřešení je z betonových střešních tašek,
stejných jako na hlavní střeše. Horizontální podhled tvoří kastlíkové podbití z palubek pero/drážka. Krokve a
vaznice nejsou vidět.
• Rohové zastřešní terasy TD 400/430 - integrované
Zastřešení terasy, které je začleněné do hlavní střechny domu (pultová nebo vabová střecha) je navržené
pro rohové terasy, které vzniknou mezi zádveřím a jídelnou u domů ELK Bungalow. Vnější roh zastřešení je
podepřen masivním dřevěným sloupem. Horizonální podhled jak u valbové tak i u pultové střechy obložen
palubkami s perem a drážkou. Za příplatek je u pultové střechy možné obložit podhled vysoce kvalitními
exteriérovými deskami a dodatečně zaubdovat osvětlení LED.
• Pultová střecha TD 160/1450 – Design Wien
Dlouhá konstrukce s plochou střechou, která je přisazená na fasádu. Je určená pro náš dům Bungalow 147.
Pultová střecha je po celé délce terasy podepřená čtyřmi kulatými komovými sloupy. Barevné provedení se
ELK a.s.
Popis dodávky a výkonů – MONTOVANÝ DŮM ELK - 01/2013/CZ
38 z 46
09.04.2013
MONTOVANÝ DŮM ELK a. s.
Popis dodávky a výkonů 01/2013/CZ
REV 2 HAM - 09.04.2013
vybírá při vzorování domu. Zastřešení z trapézového plechu. Horizontální podhled je z palubek s perem a
drážkou. Podhled obložení vysoce kvalitními exeriérovými deskami je za příplatek.
Pozor: Zábradlí pro terasy nebo pro zastřešení terasy nejsou v našich výkonech obsaženy.
8.9.3.
Přístřešek pro auto
Přístřešek pro auto
Nabízíme různá provedení přístřešků pro auta, které se přistavují k montovanému domu. Naše projektové
oddělení Vám ochotně poradí a vypracuje vhodnou nabídku na zastřešní oznámíte-li nám polohu a velikost
projektované odstavné plochy.
Nemůžeme Vám nabídnout zhotovení protipožární stěny na hranici pozemku a ani zhotovení plechů pro
napojení.
Carport se standardně odvodňuje pomocí chrliče. Za příplatek zhotovíme okapový žlab a svodovou rouru.
Cenu Vám oznámíme na vyžádání.
Pozor: u provedení se svodovou rourou se musí přpravit vhodné napojení na kanál
Připravili jsme pro Vás následující standardní řešení přístřešků pro auta:
Carport (přístřešek pro auto) je navržen pro domy ELK-Bungalow 132 a 147 s pultovou nebo valbovou
střechou. Navazuje na dům a je ohraničen pruhem stěny s omítkovou fasádou. Tento pruh stěny slouží
současně jak sloup. Podhled je obložen prkny s perem a drážkou. U pultové střechy se může podhled za
příplatek obložit vysoce kvalitními exteriérovými deskami a dodatečně osadit bodovými světly LED.
Carport (přístřešek pro auto) tvoří dřevěná konstrukce lepených hranolů, s plochou střechou. Je pro jedno
auto. Podhled je obložen krásně tvarovanými prkny s perem a drážkou. Dřevěnou konstrukci lze natřít
lasurovými nátěry v různých odstínech nebo RAL-barvami. Na střeše je hydroizolační-fólie se stěrkovým
zásypem. Carport lze přistavit k domu nebo jej lze umístit jako samostatně stojící objekt.
Carport (přístřešek pro auto) tvoří dřevěná konstrukce lepených hranolů s plochou střechou. Je pro dvě auta.
Podhled je obložen krásně tvarovanými prkny s perem a drážkou. Dřevěnou konstrukci lze natřít lasurovými
nátěry v různých odstínech nebo RAL-barvami. Na střeše je hydroizolační fólie se stěrkovým zásypem.
Carport lze přistavit k domu nebo jej lze umístit jako samostatně stojící objekt.
Carport 600/300 – pultová střecha 7°
Carport (přístřešek pro auto) tvoří dřevěná konstrukce lepených hranolů, s pultovou střechou se sklonem
cca. 7°. Je pro jedno auto. Podhled je obložen krásně tvarovanými prkny s perem a drážkou. Dřevěnou
konstrukci lze natřít lasurovými nátěry v různých odstínech nebo RAL-barvami. Na střeše jsou položeny
betonové střešní tašky Bramac (Max 7°) vhodné pro pultové střechy. Carport lze přistavit k domu nebo jej lze
umístit jako samostatně stojící objekt.
Carport 600/600 – pultová střecha7°
Carport (přístřešek pro auto) tvoří dřevěná konstrukce lepených hranolů s pultovou střechu se sklonem cca.
7°. Je pro dvě auta. Podhled je obložen krásně tvarovanými prkny s perem a drážkou. Dřevěnou konstrukci
lze natřít lasurovými natěry v různých odstínech nebo RAL-barvami. Na střeše jsou položeny betonové
střešní tašky Bramac (Max 7°) vhodné pro pultové střechy. Carport lze přistavit k domu nebo jej lze umístit
jako samostatně stojící objekt.
8.9.4.
Zastřešení garáže
U domů s přistavěnou nebo samostatně stojící garáží můžeme nabídnout individuální zastřešení. Garáž
sama musí být postavena klasickou technologií (z cihel). Naše plánovací oddělení Vám po sdělení polohy a
velikosti projektované garáže rádo poradí a vypracuje odpovídající nabídku tohoto zastřešení.
Samotnou garáž, příp. nutné protipožární zdi, zakrytí pozednice a stropu krátkými svislými palubkami, stejně
jako okapy a veškeré oplechování, nemůžeme nabídnout.
8.9.5.
Polovalba
Pro různé typy domů se sedlovou střechou k přizpůsobení se stylu v jednotlivých stavebních oblastech je
možné dodat vršek střechy jako polovalbu nebo polovalbu s vrcholovým štítkem. Cena podle ceníku.
ELK a.s.
Popis dodávky a výkonů – MONTOVANÝ DŮM ELK - 01/2013/CZ
39 z 46
09.04.2013
MONTOVANÝ DŮM ELK a. s.
Popis dodávky a výkonů 01/2013/CZ
REV 2 HAM - 09.04.2013
8.10. Půdorysné varianty
Za příplatek mohou být u jednotlivých domů objednány v katalogu zobrazené různé varianty půdorysů, např.
varianty s komorou místo schodů do sklepa. V ceníku vyčíslená množství a ceny materiálových sad a výkonů
se vztahují vždy na standardní dům a přesnou cenu obdržíte na poptávku. Při přijetí zakázky budou ceny
automaticky korigovány.
8.11. Vnitřní úprava
8.11.1.
Schody z buku, tyče zábradlí z nerezu
Provedení celých schodů včetně madla z masivního přírodního buku, tyče zábradlí z nerezu. Bukové dřevo
je podélně napojované a není barevně tříděné. Příplatek bude stanoven při vyvzorování podle typu
schodiště.
8.11.2.
Zařízení pro centrální vysavač
Bezdrátově dálkově ovládaný centrální vysavač se skládá z 1 centrálního vysavače, 3 zásuvek na vzduch, 1
hadice na vysávání 8,00 m, 2 hliníkových sacích trubek na vysávání s pojistkou V120 nebo teleskopickou
trubkou, 1 kombinovanou hubicí na podlahy a koberce V55, 1 univerzální hubice V47, 1 hubice na nábytek
V31, 1 hubice na štěrbiny V30, 1 přípojka k sacímu vedení V 210 (0,50 m), 2 přípojky k vyfukovacímu vedení
V213 (2,00 m), 1 sací hadice V23 (2,00 m) pro mobilní použití a 1 instalační sada (sací a vyfukovací vedení
pro instalaci ve sklepě).
Instalace pro zařízení vysavače bude provedena od horní hrany stropu sklepa, popř. základové desky do stěn
domu. V každém domě jsou již v závodě nainstalovány 2 zásuvky na vzduch. U domů s obytným patrem je
vestavěna vždy jedna zásuvka v přízemí a jedna v patře. U přízemních domů (bez obytného podkroví) jsou
nainstalovány obě zásuvky v přízemí.
Centrální vysavač, třetí zásuvka a instalační sada pro instalaci ve sklepě jsou dodávány volně. Instalaci ve
sklepě zajišťuje sám kupující. Pro provoz zařízení centrálního vysavače je nutné elektrické připojení 230V.
Pozor: pokud dům nemá sklep, ale pouze základovou desku, je nutno posoudit případ od případu, zda,
případně kde může být umístěno zařízení pro vysavač (např. v komoře v domě nebo ve vedlejší budově,
která je napojena na dům).
Instalační sada pro centrální vysavač pro instalaci ve sklepě:
Vyfukovací vedení: 1 ks trubky 70, 2,00 m, 2 ks trubky 70, 1,50 m, 2 ks trubky 70, 0,25m, 4 ks kolen 70
45°, 2 ks kolen 70, 90°, 1ks koleno 50, 90°, 1ks odbočky 70/50 45°, 1 ks redukce 70/50, 6 ks spon 70, 1 ks
vypouštěcí klapky.
Sací vedení: 3 ks trubky 2,00 m, 2 ks trubky 50, 1,00 m, 1 ks trubky 50, 0,50 m, 4 ks kolene 50, 45°, 1 ks
kolene 50, 90°, 2 ks odbočky 45°, 2 ks zasouvací návlačky 50, 1 ks připojovacího kolene 50, 90°, 5 ks spon
50.
Pokud potřebujete dodatečné trubky, můžete si toto dokoupit ve specializovaném obchodě. Použitý materiál
je POLO KAL PKNG nebo podobný.
9. Dodatečné výkony – základová deska nebo sklep
9.1.
ELK standardní základová deska s 10 cm tepelné izolace
Specifikace a provedení sklepa od ELK včetně cenové kalkulace bude vždy stanovena individuálně podle
místních podmínek a požadavků zákazníka.
Výkony:
• statika: v případě požadavku kupujícího na statické reakce bude toto dodáno za odpovídající
příplatek - výše příplatku je závislá na charakteru domu (neplatí pro katalogový dům, platí pro
upravený nebo individuální dům)
• odborné vedení stavby: odborné vedení stavby vedoucím naší partnerské firmy zahrnuje přípravu,
kontrolu a provedení smluvně dohodnutých výkonů ohledně základové desky. Společně
s objednatelem bude před zahájením prováděcích prací provedena prohlídka pozemku, při které se
mimo jiné provede odsouhlasení zemních prací a výkopových prací.
• vyhotovení prováděcích a výrobních plánů základové desky
• zařízení staveniště: zařízení staveniště obsahuje veškeré nástroje, přístroje, stroje a materiály pro
stavbu základové desky. Zbytkové materiály, které vzniknou během průběhu stavby, jsou
skladovány na stavebním pozemku. Odvoz může být proveden za příplatek.
ELK a.s.
Popis dodávky a výkonů – MONTOVANÝ DŮM ELK - 01/2013/CZ
40 z 46
09.04.2013
MONTOVANÝ DŮM ELK a. s.
Popis dodávky a výkonů 01/2013/CZ
REV 2 HAM - 09.04.2013
• zaměření: přesné zaměření stavby na stavební parcele. Údaje o „výškovém nulovém bodě“ se
vezmou z plánů pro stavební řízení příp. ze stavebního povolení. Vytyčení hranic pozemku provede
objednatel.
• vytyčení stavby (šňůrová osnova): vyhotovení potřebné šňůrové osnovy a laviček.
• výkop do nezámrzné hloubky: při třídě těžitelnosti půdy 3-4 do hloubky 80 cm a šířka 40 cm.
Výkopový materiál bude skladován přímo vedle výkopu, bokem, kolem dokola.
• Upozornění: může být proveden odvoz vykopaného materiálu za úhradu.
• provedení základových pasů: vyhotoveny do nezámrzné hloubky, nevyčnívající nad zem, ca 40/80
cm z betonu C12/15.
• kanalizační vedení: je provedeno z trubek pro vedení v zemi - KG-trubek Ø 110 -150 do pískového
lože včetně všech tvarovek a spojovacích kusů, ve stavební jámě až k vnější hraně základové
desky.
• prázdné trubky pro napájecí vedení: zabudování trubek pro vedení v zemi - KG-prázdných trubek
do Ø 110 pod základovou deskou pro objednavatelovo napájecí vedení (např. elektrický proud, voda
atd.). Pro přívod plynu bude osazena normovaná průchodka základovou konstrukcí, případně bude
provedena přípojka odpovídající ČSN.
• uzemnění základu: položení pozinkovaného zemnícího pásku včetně jednoho připojovacího kolíku
k elektrickému rozvaděči v základové desce. V rozsahu dodávky je obsažen zemnící pásek v délce
do 50 bm. Za příplatek mohou být příp. provedeny další napojovací pásky/kolíky pro hromosvod.
• tepelná izolace a izolace proti zemní vlhkosti a radonu: bude dodána a vložena folie
2
2
z měkčeného PVC ochráněná goetextilií (zespodu 500 g/m , zezhora 300 g/m ) a 100 mm tepelné
izolace pod vrstvu základové desky.
• základová deska: základová deska bude provedena z betonu třídy C25/30. Tloušťka základové
2
desky činí cca 15 cm. Je zabudované dvojité armování při spodním a horním okraji až do 8 kg/m .
• drážky (výřez): provedeny drážky v základové desce 10 cm široké a 6 cm hluboké pro pozdější
sanitární instalace. Drážky pro centrální vysavač, případně pro cirkulační vedení teplé vody budou
zohledněny.
• připravitelná opatření: boční strana základové desky v prostoru od horní hrany bude opatřena
penetračním nátěrem v šíři cca 15 cm pro pozdější propojení izolačních pásků mezi spodní a horní
stavbou.
Podle místních podmínek za příplatek pro Vás rádi provedeme:
• vyrovnávací opěrné stěny - při umístění ve svahu, jsou propojeny se základovými pásy nebo
základovou deskou
• izolace okraje soklu základové desky
• zvýšené izolace pod základovou deskou (závislé od energetického štítku)
• vyrovnání terénu navezeným materiálem u pozemků pod úrovní vozovky
Konečné předání základové desky provádí naše partnerská firma. Předání bude zapsáno v předávacím
protokolu.
9.2.
ELK standardní sklep
Specifikace a provedení sklepa od ELK včetně cenové kalkulace bude vždy stanovena individuálně podle
místních podmínek a požadavků zákazníka.
V našich výkonech u základové desky a sklepa není obsaženo:
• vytyčení pozemku
• tepelná izolace soklu základové desky/sklepa
• omítnutí soklu základové desky/sklepa
• radonové měření
• zahrnutí stavební jámy
• komín
• WC na stavbě
• elektrický proud (230 / 400 V s jištěním 16 / 32 A, vzdálenost max. 50 m) a WC na stavbě poskytuje
zákazník zdarma
Technické předpoklady výstavby základové desky a sklepa
ELK a.s.
Popis dodávky a výkonů – MONTOVANÝ DŮM ELK - 01/2013/CZ
41 z 46
09.04.2013
MONTOVANÝ DŮM ELK a. s.
Popis dodávky a výkonů 01/2013/CZ
REV 2 HAM - 09.04.2013
Zhotovitel provede geologický, hydrogeologický průzkum a radonové měření na staveništi a výsledky
průzkumu zohlední při návrhu základové desky / sklepa a případně zajistí odpovídající hydroizolaci sklepa.
Pokud nebudou požadována zvláštní opatření s ohledem na základové poměry, provede objednatel, není-li
jiná písemná dohoda, sklep nebo základovou desku tak, že bude odpovídat následně popsaným
standardním půdním a pozemkovým poměrům.
Zhotovitel je oprávněn odklonit se při realizaci od Popisu výkonů, pakliže změněná realizace bude stejně
hodnotná.
Předpoklady pro standardní stavební pozemek a hladinu podzemní vody,
které jsou uvažovány v návrhu výše uvedené základové desky (sklepa).
Objednatel a zhotovitel stanovují následující předpoklady pro standardní stavební pozemek a hladinu
podzemní vody:
- hladina podzemní vody neleží výš než 1 m pod terénem
- neexistuje zde tlaková voda, proudící voda, voda ve vrstvách – prosakující voda
2
- stavební pozemek musí být zatížitelný geotechnicky min. 200 kN/m
- předpokladem je rovná plocha
- střední stupeň radonového rizika
Pakliže tyto předpoklady nejsou dodrženy, pak objednatel musí obratem informovat zhotovitele (ELK).
Pokud se skutečné podmínky liší od výše uvedeného standardu, budou vícenáklady vyčísleny objednateli a
to vždy, pakliže je nutné provést výkony, které nejsou ve jmenovaných Popisech výkonů obsaženy.
10.
Technický list pro zákazníka
Tento technický list je nedílnou součástí každé zakázky
Pro bezproblémový průběh montáže domu je zvláště významné dodržování některých bodů. Proto
doporučujeme, aby se zabránilo nejen zbytečným potížím, ale i vícenákladům, dbát našich pokynů a ty
případně sdělit Vašemu dodavateli sklepa nebo základové desky. Změny produktů, plánů, rozměrů nebo
technických detailů z důvodu dalšího vývoje, péče o produkt nebo z výrobně technických, případně
statických důvodů, jsou firmě ELK vyhrazeny.
10.1. Plán stropní desky sklepa /základové desky
Dostanete od nás plán půdorysu stropu sklepa nebo základové desky, který obsahuje všechny nutné
prostupy a instalační kanály pro elektro a sanitární instalaci, umístění komína a otvor pro schody, jakož i
umístění případných základů.
Upozorňujeme na to, že stropní deska sklepa nebo základová deska musí být zřízena pouze podle tohoto
plánu (prováděcí plány).
Stavebník obdrží zátěžový plán, ve kterém jsou zanesena všechna důležitá zatížení, která se musí při
realizaci stropu sklepa/základové desky zohlednit.
Plány pro stavební řízení nelze použít pro výstavbu základové desky / sklepa !!!
Důležité: U půdorysu plánu stropu sklepa nebo plánu základové desky musí být dodrženy všechny rozměry,
abychom se vyhnuli změnám plánů a tím značnému prodražení domu.
Pro ulehčení zaměření rohů jsou zde navíc zaneseny i diagonální rozměry. Všechny rozměry musí být
přesně dodrženy.
Jako maximální toleranci můžeme pro rozměry sklepní, příp. základové desky akceptovat odchylky
v následujícím rozsahu:
• délka a šířka
± 10 mm
• výška, rovinnost základové desky
± 5 mm
(přičemž odchylka rovinnosti ve vzdálenosti 2 metrů nesmí být více jak 3 mm)
Odpady, napojení vody, zemnící pásky atd. nesmí vyčnívat nad úroveň stropu sklepa, příp. základové desky,
protože by mohly být poškozeny při montáži domu.
Komín smí být umístěn pouze na místa, která jsou označena na plánu sklepní či základové desky, aby se
zamezilo cenově nákladným přestavbám ve stropní a střešní konstrukci. Výstavba komínu se provádí až po
základní montáži domu.
Případné průchody kouřovodu stěnou montovaného domu, připojení kouřovodů v domě, vyzdívky pro
kachlová kamna, nejsou zahrnuty v našem popisu výkonů a musí být v každém případě provedeny
ELK a.s.
Popis dodávky a výkonů – MONTOVANÝ DŮM ELK - 01/2013/CZ
42 z 46
09.04.2013
MONTOVANÝ DŮM ELK a. s.
Popis dodávky a výkonů 01/2013/CZ
REV 2 HAM - 09.04.2013
kupujícím. U výstavby domu v kategorii „na klíč“ musí být tyto práce termínově zkoordinovány s pracemi
vnitřního vybavení.
10.2. Přejímka rozměrů sklepní nebo základové desky
Poté, co nám zákazník písemně ohlásí dokončení stropní desky sklepa / základové desky (poštou, e-mailem
nebo faxem), bude provedena přejímka. Při ní zkontroluje zákazník spolu se zástupcem stavební firmy a
naším přejímacím technikem splnění podmínek dle odstavce „Technický list pro zákazníka“. Námi
prováděná přejímka stropní desky sklepa nebo základové desky se vztahuje pouze na zjištění rozměrů, ne
na konstrukční, statické nebo jiné technické zkoušky. Pokud firma ELK nestavěla sklepní / základovou
desku, nemůže mít zákazník vůči ní žádné reklamační požadavky.
Kontrola pozemku předaného zákazníkem (s ohledem na pozemkové poměry, věcná břemena,
zástavní práva a průběh hranic) není předmětem smlouvy s ELK a. s.
Při přejímce je vystaven přejímací protokol, ve kterém jsou uvedeny případné nedostatky. Rozměrové a
výškové odchylky budou zaneseny v plánu přiloženém k tomuto protokolu. Zákazník je povinen postarat se o
odstranění nedostatků do termínu montáže, který je mu dán písemně na vědomí. Stanoviště jeřábu a
nákladního automobilu budou určena v plánu přiloženém k tomuto protokolu. Případně potřebná zpevnění a
místa pro stání pro jeřáb a kamiony jsou výkonem zákazníka.
Upozornění: K termínu přejímky musí být hotové všechny základy sloupů (příp. u požadovaného zastřešení
garáže také garáž). Dále musí být sklepní/základová deska očištěna od sněhu a ledu a případná zakrytí
plachtami musí být odstraněna. Pokud tomu tak nebude, je v každém případě nutná druhá přejímka, kterou
je nutno zaplatit.
Všechny náklady vzniklé z neodstranění nedostatků zákazníkem jdou na vrub zákazníka. Druhá a další
přejímka se provádí jen tehdy, když byly při první přejímce, která je obsažena v ceně, zjištěny závažné
nedostatky bránící montáži domu. Tato druhá přejímka je za poplatek.
Paušální cena druhé přejímky činí: 11 000,- Kč
10.3. Opatření ze strany zákazníka
Aby mohla montáž proběhnout v pořádku, musí zákazník do jejího termínu učinit následující opatření:
• Získat a zaplatit všechna potřebná povolení pro připojení na sítě a získat případně potřebná povolení k
používání dopravních ploch a chodníků (silniční uzávěry)
• Poskytnout informaci o všech vedeních jakéhokoli druhu, která nejsou vidět. Možné překážky je nutno
sdělit po přesném určení polohy domu.
• Odstranit či přeložit všechna volná vedení, stromy a ostatní překážky, pakliže takové stojí v dosahu rozsahu jeřábu, nebo by překážely výstavbě domu.
• Všechny nedostatky uvedené v přejímacím protokolu musí být odstraněny
• Případně potřebné (a předepsané) vyrovnání plochy základové desky / sklepa musí být provedeno a
materiál, kterým se bude vyrovnání provádět musí být ztvrdlý.
Při výškových rozdílech není možné položit suchou podlahu!
Doporučujeme ve všech místnostech, kde bude firma ELK pokládat konstrukci suché podlahy, vyrovnat
nerovnosti tenkou vyrovnávací vrstvou betonu.
• Schody do sklepa musí být pochozí nebo musí být přímo pod stropem sklepa otvor pro schody
uzavřený (zakrytý prkny).
• Stavební výkop je nutné zasypat, světlíky a sklepní okna zakrýt.
• Sklepní prostory pro instalování topného zařízení (topný prostor) nebo větracího zařízení, skladovací
prostor pro pelety atd. musí být zhotoveny, pokud bylo u nás objednáno odpovídající zařízení, podle
našich směrnic (omítnutí stěn, podesta pro přístroje, vedení kondenzátu s napojením na kanál atd.).
• Na všech stranách, na kterých sklepní deska dosahuje více než 1,20 m nad úroveň terénu je
požadováno obestavění sklepa lešením. Kompletní lešení pro spodní i horní stavbu domu zajistí
technik ELK v rámci jeho dodávky pro celý dům. Daná část okolo spodní stavby bude zákazníkovi
přeúčtována. Po ukončení nezbytných montážních prací bude lešení odstraněno.
• Místo pro postavení jeřábu a kamionů, stanovené při přejímce základové desky musí být volné a
odpovídajícím způsobem zpevněné.
• Nedostatky, které vzniknou při výkonech objednaných od ELK, budou samozřejmě odstraněny
firmou ELK.
ELK a.s.
Popis dodávky a výkonů – MONTOVANÝ DŮM ELK - 01/2013/CZ
43 z 46
09.04.2013
MONTOVANÝ DŮM ELK a. s.
Popis dodávky a výkonů 01/2013/CZ
REV 2 HAM - 09.04.2013
10.4. Dodávka - montáž
• ELK dům je dodáván na těžkých kamionech (návěsech nebo přívěsech) s délkou cca 20 m, šířkou 3 m,
váhou až 38 tun a výškou 4,1 m.
Protože je doprava až na staveniště kalkulována v ceně domu, musí kupující dbát na to, aby byl zajištěn
příjezd od nejbližší silnice až ke sklepu/základové desce, s ohledem na zpevnění vozovky, stoupání a
zatáčky, výšky průjezdu u železničních podjezdů a podobně. Zákazník musí řádně ověřit možnost
příjezdu a o eventuálních problémech nás včas informovat.
Případné potřebné uzavírky silnic a s tím spojené žádosti nejsou obsažené v našich výkonech. Tyto si
zajišťuje zákazník sám.
Pokud by na základě ztížených přístupových možností, např. úzké zatáčky, silná stoupání nebo
omezení hmotnosti bylo nutné překládat náklad před stavbou na menší, příp. jednotlivá auta, vznikají
dodatečné náklady na dopravu, jeřáb a montáž. Tyto vícenáklady nejsou obsaženy v ceně našeho
domu a budou dle skutečných nákladů, fakturovány zvlášť. Zákazník se zavazuje, takto vzniklé
dodatečné náklady uhradit.
Kamiony a jeřáb musí mít možnost příjezdu až 3 m před nebo ke straně sklepa (bez sněhu a
ledu). Příjezd a místo pro jeřáb a kamiony musí být zpevněné a rovné (vodorovné).
Objednatel vyřídí případné škody, způsobené nedostatečným, či špatným zpevněním příjezdové
komunikace.
• Při postavení jeřábu pro montáž domu je jeho dosah od vykládaných kamionům až k nejdelší hraně
sklepa. V každém směru se musí připočítat bezpečnostní vzdálenost cca 2 až 3 m. Místo pro jeřáb
musí být rovné, dostatečně veliké a zpevněné (vyštěrkování a zhutnění), aby byla zaručena stabilita
jeřábu. Odstup jeřábu od stavební jámy smí být maximálně 3 m na podélné straně nebo 1,5 m na
štítové straně a max. 1 m hlouběji než je horní hrana stropu sklepa. V tomto prostoru nesmí být žádné
elektrické nebo telefonní vedení, stromy nebo jiné překážky, které by zabraňovaly práci jeřábu.
Zákazník se musí postarat o to, aby tyto překážky byly do dne montáže odstraněny a případně vadící
el. vedení bylo provizorně odpojeno. Pokud bude z technických důvodů nutné použít větší jeřáb (větší
nosnost jeřábu než 50 t), jdou tyto dodatečné náklady na vrub zákazníka.
• V den montáže musí být na stavbě k dispozici pro naše montážníky el. proud 25 A (min. 16 A) – 400 V
(min. 230 V) – třífázové připojení se zásuvkou typ 32 a 5 póly, připojení vody (max. 4 bar) a mobilní
WC. Toto poskytuje zákazník zdarma. Případně potřebný kontejner na stavební odpad zajistí ELK.
Kontrolu dané skutečnosti provede přejímací technik při přejímce sklepní, popř. základové
desky.
Zákazník musí dbát na to, že u extrémně dlouhých přívodních vedení pomocí prodlužovacích
kabelů se snižuje napětí a silně tím ovlivňuje výkon montážních přístrojů a proto nemůžeme
akceptovat vedení delší než 50 m (např. od sousedů).
• Druhý den montáže zákazník zajistí postavení komínu a v návaznosti omítnutí komína. (pakliže toto
nebylo objednáno u firmy ELK za příplatek).
• V zimě musí být v den montáže ze strany zákazníka odstraněn led a sníh z příjezdové cesty, místa
stání pro kamiony a jeřáb, stropu sklepa či základové desky včetně min. 2,5 m na všechny strany pro
případné lešení. Doporučujeme strop sklepa / základové desky po dokončení až do montáže přikrýt folií
nebo podobným materiálem, aby se zabránilo tvorbě ledu.
Pozor: Při přejímce nesmí být základová deska (sklep) zakrytá, jinak by nemohla být zkontrolována. Na
stropě sklepa / základové desce nesmí při přejímce ležet sníh, led, nebo ochranné materiály, sloužící
k přikrytí. Povrch musí být takový, aby se na něj mohla bez komplikací pokládat nivelační lať a mohla se
bezchybně měřit rovinnost (zameteno, bez štěrku, písku, hlíny).
Všechny náklady, které vzniknou překážkami v příjezdu ke stavbě a při montáži, jdou na vrub
zákazníka.
10.5. Přejímka / předání domu
Přejímka/předání domu se koná v termínu určeném naším vedoucím montáže. V této době se řemeslníci
nachází ještě v domě, takže je možné odstranit případné nedostatky. Pokud se zákazník nemůže zúčastnit
přejímky domu, je žádoucí, aby ho zastoupil jím zplnomocněný zástupce. Pokud se přejímky nezúčastní,
proběhne přejímka tak, že se na adresu majitele odešlou doporučeným dopisem klíče od domu. Možnost
zaslání klíčů neplatí ovšem v tom případě, kdy zákazník kvůli vzniklým nedostatkům oprávněně odmítá
přejímku domu.
Zákazník musí potom během 7 kalendářních dní písemně oznámit případné nedostatky nebo chybějící, ale
ve smlouvě uvedené výkony.
ELK a.s.
Popis dodávky a výkonů – MONTOVANÝ DŮM ELK - 01/2013/CZ
44 z 46
09.04.2013
MONTOVANÝ DŮM ELK a. s.
Popis dodávky a výkonů 01/2013/CZ
REV 2 HAM - 09.04.2013
ELK se zavazuje v přiměřené době (během 4 týdnů), dodělat chybějící výkony, příp. odstranit nedostatky.
Materiál pro vnitřní vybavení domu (u cenové kategorie „na klíč“) bude dodán po postavení hrubé stavby.
Případný zbytkový materiál související s montáží je majetkem ELK. Tento materiál bude uložen na
staveništi, na předem určeném místě a ELK si jej cca za 4 týdny po předání domu vyzvedne.
Stavební odpady budou skladovány mimo dům společně na jednom místě. Dům bude uklizen a předán
zametený.
Pokud si zákazník přeje, aby se ELK zúčastnil kolaudace, musí ELK včas informovat. Tímto vzniklé
dodatečné náklady a náklady na vynaložený čas musí být firmě ELK uhrazeny.
Pro kolaudaci obdrží stavebník od ELK příslušné zprávy a revize na montovaný dům, v souladu s ujednaným
popisem výkonu.
Stavebník se zavazuje, že před předáním / převzetím domu nebude provádět žádné změny nebo
vestavby na díle, které provedla firma ELK.
Stavebník potvrzuje, že byly veškeré shora uvedené podmínky jednotlivě projednány před podpisem
Smlouvy o dílo na dům.
10.6. Důležité pokyny a doporučení
V rozsahu našeho výkonu je obsaženo 1x vyhotovení dokumentace dodávaného domu ELK pro
stavební řízení (3 paré), 1x vyhotovení plánu půdorysu základové desky, prováděcí a výrobní plány.
Pokud by na základě neúplných nebo nesprávných údajů ze strany stavebníka byla nutná změna nebo
vyhotovení nových plánů, jdou tyto náklady k tíži stavebníka. To platí také u dodatečné objednávky a
stornování zvláštního vybavení, jako arkýř, stříška, vikýř, atd. a také u požadovaných změn, které byly
oznámeny až po vypracování plánů pro stavební řízení.
10.6.1.
Zastínění
U velkých skleněných ploch v zimních zahradách, skleněných verandách, skleněných arkýřích, ale také u
velkých okenních prvků obrácených na jih je bezpodmínečně nutné pamatovat na zastínění, aby se zabránilo
přehřívání především v teplém ročním období.
Takovéto přehřátí může přicházet i střešními okny.
Pro tyto účely nabízíme v našem programu jako zvláštní vybavení i různé možnosti zastínění, jako rolety nebo
okenice.
U proskleného arkýře a prosklené verandy jsou venkovní žaluzie, resp. rolety už zahrnuty v ceně.
Doporučujeme ale i u zimních zahrad, velkých, jižně orientovaných skleněných elementů nebo u střešních
oken objednat zároveň i odpovídající zastínění např. formou rolet.
Jestliže si zastínění neobjednáte u nás, je možné ve specializovaných obchodech obdržet odpovídající
vybavení jako venkovní žaluzie nebo markýzy pro dodatečnou montáž.
10.6.2.
Informace pro stavební řízení
Tyto informace platí jen pro ČR
Níže jsou uvedeny podklady, které je nezbytné dodat firmě ELK, aby mohla vyhotovit část plánů pro stavební
řízení k objednaným výkonům.
Situační plán v měřítku s vlastními a všemi sousedními pozemky, včetně čísel pozemků, popisných čísel,
adres sousedů, výškového zaměření a s vyznačením severu. Zamýšlená poloha domu na pozemku s údaji o
vzdálenostech k hranicím pozemku musí být zakreslena.
Výpis z katastru nemovitostí / smlouva o koupi pozemku. Tyto podklady budou požadovat stavební
úřady. Dávejte prosím pozor na dobu platnosti.
Územní plán a zastavovací studie pro Váš pozemek. Ohledně těchto informací se zeptejte na příslušných
stavebních úřadech. Zjistěte prosím, zda Vámi vybraný typ domu smí být dle těchto ustanovení na příslušném
pozemku postaven.
Informační list poskytuje bližší údaje pro vyhotovení plánů ohledně charakteru pozemku, zásobování
vodou, likvidace odpadních vod, vytápění, provedení sklepa (hrubý náčrt rukou) a je vypracován společně s
naším stavebním poradcem.
Poznámka: Pro stavební řízení budou od stavebních úřadů požadovány ještě další podklady, jako např.
geometrické nebo výškopisné plány, plány pro připojení na kanalizaci, vodovod, elektro, plyn apod.
Vyhotovení těchto podkladů není zahrnuto v našem výkonu.
ELK a.s.
Popis dodávky a výkonů – MONTOVANÝ DŮM ELK - 01/2013/CZ
45 z 46
09.04.2013
MONTOVANÝ DŮM ELK a. s.
Popis dodávky a výkonů 01/2013/CZ
REV 2 HAM - 09.04.2013
Podpisem tohoto listu stvrzuje stavebník, že byl seznámen s celým Popisem dodávky a výkonů
01/2013/CZ pro montované domy ELK.
Kupující / Stavebník
Jméno:
Adresa:
Datum:
Podpis:
ELK a.s.
Popis dodávky a výkonů – MONTOVANÝ DŮM ELK - 01/2013/CZ
46 z 46
09.04.2013
Download

Popis výkonu