tel, fax: 2 3308 1345-8
e-mail: [email protected]
363 20 Ostrov
10 / 2013
23 x A4
DSP
D.4.
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
N40a
Stavba:
Revitalizace lokality Kopec
KSO:
Místo:
Ostrov
CC-CZ:
Datum:
Zadavatel:
31.10.2013
IČ:
Město Ostrov, Klínovecká 1204, Ostrov
DIČ:
Uchazeč:
Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
Projektant:
IČ:
JENA - Ing. Jan Švejkovský, Bolívarova 21, Praha
Vyplň údaj
Vyplň údaj
DIČ:
Poznámka:
Výkaz výměr byl sestaven podle podkladů DSP k datu 10/2013 společnosti JENA.
Plný název akce: Revitalizace lokality "Kopec", Lidická ulice, Ostrov, na městský park pro volný čas a sportovně rekreační vyžití"
Cena bez DPH
DPH základní
snížená
21,00%
15,00%
ze
ze
Cena s DPH
Strana 1
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:
N40a
Stavba:
Revitalizace lokality Kopec
Místo:
Ostrov
Datum:
31.10.2013
Zadavatel:
Město Ostrov, Klínovecká 1204, Ostrov
Projektant:
JENA - Ing. Jan Švejkovský, Bolívarova 21, Praha
Uchazeč:
Kód
Objekt, Soupis prací
Cena bez DPH [CZK]
Náklady stavby celkem
1a
Bourání a HTU
2
Komunikace a zpevněné plochy
2a
Komunikace - osa 1
2b
Komunikace - osy 2a, 2b, 3, část 4
2c
Komunikace - osa 4
2d
Komunikace - osa 5
2e
Komunikace - dlážděné zálivy
3
Veřejné osvětlení
4
Sadové úpravy
5a
Mobiliář
5b
Hřiště
x
Vedlejší rozpočtové náklady
Strana 2
Cena s DPH [CZK]
Typ
1a - Bourání a HTU
Objekt:
PČ Typ
Popis
Kód
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem
[CZK]
0,00
HSV - Práce a dodávky HSV
0,00
1 - Zemní práce
6
K 113107172
Cenová
soustava
Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z
betonu prostého tl 300 mm
m2
63,450
0,00 CS ÚRS 2013 02
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50
m2 do 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm
1
K 113107243
"osa 5" 1,5*42,3
Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl
150 mm
63,450
m2
1 480,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes
200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm
bour
3
K 113202111
1 480,000
Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých
m
21,600
0,00 CS ÚRS 2013 02
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo
obrubníků stojatých
"o1" 9+10,6
19,600
"o2" 0
"o4" 2
21
K 121101101
2,000
Součet
Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do
50 m
21,600
m3
660,600
0,00 CS ÚRS 2013 02
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorov.přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50
m
16
K 122202202
ornice_odstranění
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice
m3
objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3
660,600
2 624,276
0,00 CS ÚRS 2013 02
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní
prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
zářezy
"osa 1" 496
496,000
"osa 2" 63
63,000
"osa 4" 430
430,000
"osa 5" 4,23
4,230
"zálivy" 4,5
4,500
plošné_odkopávky
1 626,546
0,000
20
K 162301102
Součet
Vodorovné přemístění do 1000 m
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
2 624,276
m3
1 630,600
0,00 CS ÚRS 2013 02
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m
násypy
970
970,000
ornice na deponii
ornice_odstranění
38
K 162701103
660,600
Součet
Vodorovné přemístění do 8000 m
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
1 630,600
m3
1 654,276
0,00 CS ÚRS 2013 02
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m
(plošné odkopávky+odkopávky pro zářezy)násypy
(2624,276) - 970
22
K 167101102
Součet
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100
m3
1 654,276
1 654,276
m3
1 630,600
0,00 CS ÚRS 2013 02
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
ornice+násypy
17
K 171101121
ornice_odstranění+970
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných
kamenitých do násypů zhutněných
1 630,600
m3
970,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných
kamenitých
NÁSYPY
"osa 1" 690
690,000
"osa 2, 3, 4" 280
280,000
"osa 4" 0
"osa 5" 0
"zálivy" 0
Součet
23
K 171201201
Uložení sypaniny na skládky
970,000
m3
Uložení sypaniny na skládky
Poznámka k položce:
- deponie na staveništi
Strana 3
660,600
0,00 CS ÚRS 2013 02
PČ Typ
25
Popis
Kód
K 171201211
MJ
ornice_odstranění
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na
skládce (skládkovné)
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem
[CZK]
Cenová
soustava
660,600
t
3 308,552
0,00 CS ÚRS 2013 02
Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )
odvážená zemina celkem*objemová hmotnost
1654,276*2
34
K 181951101
3 308,552
Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění
m2
1 265,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění
"osa 1" 880
880,000
"osa 2,3,4" 385
385,000
"osa 4" 0
"osa 5 "0
Součet
8
K 181951102
1 265,000
Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
m2
5 017,534
0,00 CS ÚRS 2013 02
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
"osa 1" 3,8*728,88
2 769,744
"osa 2, 3, 4" 3,3*445,59
1 470,447
"osa 4" 2,75*246,13
676,858
"osa 5" 1,95*42,3
82,485
"zálivy" 6*3
18,000
Součet
32
K 182101101
5 017,534
Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4
m2
1 427,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4
"osa 1" 200
200,000
"osa 2,3,4" 122
122,000
"osa 4" 1105
1 105,000
"osa 5" 0
Součet
33
K 182201101
1 427,000
Svahování násypů
m2
1 195,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině
"osa 1" 845
845,000
"osa 2,3,4" 350
350,000
"osa 4" 0
"osa 5" 0
Součet
1 195,000
0,00
0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
99 - Přesuny hmot a sutí
35
K 997221551
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do
1 km
t
503,833
0,00 CS ÚRS 2013 02
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
36
K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze
sypkých materiálů
t
3 526,831
0,00 CS ÚRS 2013 02
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
Poznámka k položce:
Předpoklad - skládka Sadová - tj. celkem 8 km.
503,833*7 'Přepočtené koeficientem množství
26
K 997221571
3 526,831
Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km
t
4,428
0,00 CS ÚRS 2013 02
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
27
K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy
vybouraných hmot
t
39,852
0,00 CS ÚRS 2013 02
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km
přes 1 km
29
K 997221815
4,428*9 'Přepočtené koeficientem množství
Poplatek za uložení betonového odpadu na
skládce (skládkovné)
39,852
t
31,725
0,00 CS ÚRS 2013 02
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového
37
K 997221825
Poplatek za uložení železobetonového odpadu
na skládce (skládkovné)
t
4,428
0,00 CS ÚRS 2013 02
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového
12
K 997221845
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových
povrchů na skládce (skládkovné)
t
467,680
0,00 CS ÚRS 2013 02
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů
0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby
39
K HZS4221
Hodinová zúčtovací sazba geodet
hod
120,000
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost geodet
3*8*5
120,000
Strana 4
0,00 CS ÚRS 2013 02
2a - Komunikace - osa 1
Soupis:
PČ Typ
Popis
Kód
MJ
Množství
J.cena [CZK]
0,00
5 - Komunikace
K 564851111
Cenová
soustava
0,00
HSV - Práce a dodávky HSV
1
Cena celkem
[CZK]
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm
m2
2 186,640
0,00 CS ÚRS 2013 02
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
š*dl
2
K 564861111
2 186,640
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm
m2
2 769,744
0,00 CS ÚRS 2013 02
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm
3
K 565145111
(š+0,8)*dl
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16
(obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m
2 769,744
m2
2 186,640
0,00 CS ÚRS 2013 02
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60
mm
4
K 577133111
š*dl
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl
40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
2 186,640
m2
2 186,640
0,00 CS ÚRS 2013 02
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm
š*dl
5
K 569903311
2 186,640
Zřízení zemních krajnic se zhutněním
m3
83,092
0,00 CS ÚRS 2013 02
Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním
6
K 596211110
0,057*2*dl
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl
60 mm skupiny A pl do 50 m2
83,092
m2
7,840
0,00 CS ÚRS 2013 02
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár
s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2
7
M 592452670
19,6*0,4
dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6
cm barevná
7,840
m2
8,075
0,00 CS ÚRS 2013 02
dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná BEST standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení:
červená,hnědá,okrová,antracit tvarově jednoduchá dlažba KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6
7,84*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
8,075
0,00
8 - Trubní vedení
15
K 89923R001
Přípojení odvodňovacího žlabu do stávající
vpusti včetně úpravy
m
1,000
0,00 vlastní
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže
0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
8
K 916231212
Osazení chodníkového obrubníku betonového
stojatého bez boční opěry do lože z betonu
prostého
m
1 457,760
0,00 CS ÚRS 2013 02
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z
betonu prostého
9
M 592174100
2*dl
obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25
II nat 100x10x25 cm
1 457,760
kus
1 457,760
0,00 CS ÚRS 2013 02
obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO 100/10/25 II 100 x 10 x 25
10
K 919112114
Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 100 mm
příčných nebo podélných v živičném krytu
m
19,600
0,00 CS ÚRS 2013 02
Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky přes 90 do 100 mm
11
K 919122132
9+10,6
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20
mm hl 40 mm s těsnicím profilem
19,600
m
19,600
0,00 CS ÚRS 2013 02
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro
komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm
16
K 935113111
Osazení odvodňovacího polymerbetonového
žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm
m
6,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm
17
M 592mat
žlab odvodňovací FASERFIX SUPER KS 150,
dl.1000, včetně roštu
kus
6,000
0,00
99 - Přesuny hmot a sutí
12
K
998225111
0,00 vlastní
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem
z kamene, monolitickým betonovým nebo
živičným
t
2 440,643
0,00 CS ÚRS 2013 02
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
13
K 998225191
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní
komunikace s krytem z kamene, živičným,
betonovým do 1000 m
t
2 440,643
0,00 CS ÚRS 2013 02
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší
dopravní vzdálenost do 1000 m
0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby
14
K HZS4222
Hodinová zúčtovací sazba geodet specialista
hod
64,000
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost geodet specialista
2*8*4
64,000
Strana 5
0,00 CS ÚRS 2013 02
2b - Komunikace - osy 2a, 2b, 3, část 4
Soupis:
PČ Typ
Popis
Kód
MJ
Množství
J.cena [CZK]
0,00
5 - Komunikace
K 564851111
Cenová
soustava
0,00
HSV - Práce a dodávky HSV
1
Cena celkem
[CZK]
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm
m2
1 113,975
0,00 CS ÚRS 2013 02
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
š*dl
2
K 564851111
1 113,975
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm
m2
1 470,447
0,00 CS ÚRS 2013 02
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
3
K 565135111
(š+0,8)*dl
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16
(obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m
1 470,447
m2
1 113,975
0,00 CS ÚRS 2013 02
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50
mm
4
K 577133111
š*dl
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl
40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
1 113,975
m2
1 113,975
0,00 CS ÚRS 2013 02
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm
š*dl
5
K 569903311
1 113,975
Zřízení zemních krajnic se zhutněním
m3
50,797
0,00 CS ÚRS 2013 02
Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním
0,057*2*dl
50,797
0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
6
K 916231212
Osazení chodníkového obrubníku betonového
stojatého bez boční opěry do lože z betonu
prostého
m
848,300
0,00 CS ÚRS 2013 02
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z
betonu prostého
7
M 592174100
obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25
II nat 100x10x25 cm
kus
848,300
0,00 CS ÚRS 2013 02
obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO 100/10/25 II 100 x 10 x 25
0,00
99 - Přesuny hmot a sutí
8
K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem
z kamene, monolitickým betonovým nebo
živičným
t
1 116,576
0,00 CS ÚRS 2013 02
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
9
K 998225191
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní
komunikace s krytem z kamene, živičným,
betonovým do 1000 m
t
1 116,576
0,00 CS ÚRS 2013 02
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší
dopravní vzdálenost do 1000 m
0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby
10
K HZS4222
Hodinová zúčtovací sazba geodet specialista
hod
56,000
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost geodet specialista
2*8*3,5
56,000
Strana 6
0,00 CS ÚRS 2013 02
2c - Komunikace - osa 4
Soupis:
PČ Typ
Popis
Kód
MJ
Množství
J.cena [CZK]
0,00
5 - Komunikace
K 564861111
Cenová
soustava
0,00
HSV - Práce a dodávky HSV
1
Cena celkem
[CZK]
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm
m2
627,632
0,00 CS ÚRS 2013 02
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm
(š+0,55)*dl
2
K 564911411
627,632
Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm
m2
468,260
0,00 CS ÚRS 2013 02
Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm
3
K 577133111
š*dl-80*0,3
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl
40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
468,260
m2
468,260
0,00 CS ÚRS 2013 02
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu š. do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm
š*dl-80*0,3
4
K 569903311
468,260
Zřízení zemních krajnic se zhutněním
m3
25,598
0,00 CS ÚRS 2013 02
Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním
5
K 596211110
0,052*2*dl
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl
60 mm skupiny A pl do 50 m2
25,598
m2
0,800
0,00 CS ÚRS 2013 02
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár
s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2
6
M 592452670
2*0,4
dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6
cm barevná
0,800
m2
0,824
0,00 CS ÚRS 2013 02
dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná BEST standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení:
červená,hnědá,okrová,antracit tvarově jednoduchá dlažba KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6
7
K 597661112
0,8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z
dlažebních kostek velkých
0,824
m2
24,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
Rigol dlážděný do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z dlažebních kostek velkých
80*0,3
24,000
0,00
8 - Trubní vedení
8
K 89923R001
Přípojka odvodňovacího žlabu do stávající
vpusti včetně úpravy
m
1,000
0,00 vlastní
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže
0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
9
K 919112114
Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 100 mm
příčných nebo podélných v živičném krytu
m
2,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky přes 90 do 100 mm
10
K 919122132
2
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20
mm hl 40 mm s těsnicím profilem
2,000
m
2,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro
komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm
11
K 935113111
Osazení odvodňovacího polymerbetonového
žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm
m
2,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm
12
M 592mat
žlab odvodňovací FASERFIX SUPER KS 150,
dl.1000, včetně roštu
kus
2,000
0,00
99 - Přesuny hmot a sutí
13
K
998225111
0,00 vlastní
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem
z kamene, monolitickým betonovým nebo
živičným
t
330,155
0,00 CS ÚRS 2013 02
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
14
K 998225191
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní
komunikace s krytem z kamene, živičným,
betonovým do 1000 m
t
330,155
0,00 CS ÚRS 2013 02
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší
dopravní vzdálenost do 1000 m
0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby
15
K HZS4222
Hodinová zúčtovací sazba geodet specialista
hod
40,000
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost geodet specialista
2*2,5*8
40,000
Strana 7
0,00 CS ÚRS 2013 02
2d - Komunikace - osa 5
Soupis:
PČ Typ
Popis
Kód
MJ
Množství
J.cena [CZK]
0,00
5 - Komunikace
K 564851111
Cenová
soustava
0,00
HSV - Práce a dodávky HSV
1
Cena celkem
[CZK]
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm
m2
63,450
0,00 CS ÚRS 2013 02
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
2
K 577143111
(š)*dl
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl
50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
63,450
m2
63,450
0,00 CS ÚRS 2013 02
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
š*dl
3
K 569903311
63,450
Zřízení zemních krajnic se zhutněním
m3
2,115
0,00 CS ÚRS 2013 02
Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním
0,025*2*dl
2,115
0,00
0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
99 - Přesuny hmot a sutí
4
K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem
z kamene, monolitickým betonovým nebo
živičným
t
25,989
0,00 CS ÚRS 2013 02
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
5
K 998225191
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní
komunikace s krytem z kamene, živičným,
betonovým do 1000 m
t
25,989
0,00 CS ÚRS 2013 02
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší
dopravní vzdálenost do 1000 m
0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby
6
K HZS4222
Hodinová zúčtovací sazba geodet specialista
hod
5,000
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost geodet specialista
Strana 8
0,00 CS ÚRS 2013 02
2e - Komunikace - dlážděné zálivy
Soupis:
PČ Typ
Popis
Kód
MJ
Množství
J.cena [CZK]
0,00
5 - Komunikace
K 564851111
Cenová
soustava
0,00
HSV - Práce a dodávky HSV
1
Cena celkem
[CZK]
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm
m2
18,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
2
K 596211110
6*3
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl
60 mm skupiny A pl do 50 m2
18,000
m2
18,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár
s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2
3
M 592453060
dlažba BEST-MOZAIK 10x10x6 cm přírodní
m2
18,540
0,00 CS ÚRS 2013 02
dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná BEST standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: přírodní tvarově
jednoduchá dlažba MOZAIK
10 x 10 x 6
18*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
18,540
0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
4
K 916231212
Osazení chodníkového obrubníku betonového
stojatého bez boční opěry do lože z betonu
prostého
m
30,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z
betonu prostého
5
M 592174100
6*5
obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25
II nat 100x10x25 cm
30,000
kus
30,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO 100/10/25 II 100 x 10 x 25
0,00
99 - Přesuny hmot a sutí
6
K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem
z kamene, monolitickým betonovým nebo
živičným
t
13,400
0,00 CS ÚRS 2013 02
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
7
K 998225191
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní
komunikace s krytem z kamene, živičným,
betonovým do 1000 m
t
13,400
0,00 CS ÚRS 2013 02
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší
dopravní vzdálenost do 1000 m
Strana 9
3 - Veřejné osvětlení
Objekt:
PČ Typ
Popis
Kód
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem
[CZK]
Cenová
soustava
0,00
PSV - Práce a dodávky PSV
0,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla
Montáž stožár osvětlení ostatní ocelový
samostatně stojící do 12m
kus
37,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
1
K 748719211
2
M 316mat1
stožár osvětlovací
kus
37,000
0,00 vlastní
3
K
74872R
kus
37,000
0,00 vlastní
4
M
316mat2
kus
37,000
0,00 vlastní
5
K
748741000
Montáž osvětlení na stožár včetně zapojení
Svítidlo NANO 1 včetně krytu, zdroje 40W LED
a uchycení
Montáž elektrovýzbroj stožáru 1 okruh
kus
37,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ostatních ocelových samostatně stojících, délky do 12 m
Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh
M - Práce a dodávky M
0,00
21-M - Elektromontáže
0,00
6
K 0R002
7
K
210010124
Demontáž prvků VO včetně svítidel a
příslušenství
Montáž trubek ochranných plastových tuhých D
do 90 mm uložených volně
soub
m
2,000
1 180,000
0,00 vlastní
0,00 CS ÚRS 2013 02
Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm
8
M 345713620
trasa1
trubka elektroinstalační ohebná Kopodur, HDPE
KD 09063
1 180,000
m
1 180,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
materiál úložný elektroinstalační trubky elektroinst.ohebné, KOPODUR, dvouplášťové 2 x HDPE trubka 6 m se spojkou ČSN EN 50086-2-4 KD 09063 63 mm
Poznámka k položce:
EAN 8595057698208
9
K 210010125
Montáž trubek ochranných plastových tuhých D
do 110 mm uložených volně
m
20,000
0,00 CS ÚRS 2012 02
Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 110 mm uložených volně
10
M 345713550
20
trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex,
HDPE+LDPE KF 09110
20,000
m
20,000
0,00 CS ÚRS 2012 02
80,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09110
Poznámka k položce:
EAN 8595057698260
11
K 210100156
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo
páskou se zapojením bez letování žíly do 5x16
mm2
kus
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 5 x 16 mm2
12
K 210220022
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn
pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve
městské zástavbě
m
1 200,000
0,00 CS ÚRS 2012 02
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10
mm v městské zástavbě
trasa1+trasa2
13
M 354410720
1 200,000
drát průměr 8 mm FeZn
kg
480,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
součásti pro hromosvody a uzemňování vodiče svodů dráty FeZn drát průměr 8 mm FeZn 1 kg=2,5m
Poznámka k položce:
Hmotnost: 0,4 kg/m
14
K 210810053
(trasa1+trasa2)/2,5
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD,
CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x10mm2
uložených pevně
480,000
m
1 200,000
0,00 CS ÚRS 2012 02
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x10mm2 uložených pevně
trasa1+trasa2
15
M 341110760
1 200,000
kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2
m
1 200,000
0,00 CS ÚRS 2012 02
kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2
16
K 9R001
trasa1+trasa2
Ostatní podružný a montážní materiál - 5% z
nosného
1 200,000
0,00 vlastní
%
0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích
17
K
460010022
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního
podél silnice
km
1,200
0,00 CS ÚRS 2013 02
Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) podél silnice
18
K 460050814
(trasa1+trasa2)/1000
Hloubení nezapažených jam pro stožáry strojně
v hornině tř 4
1,200
m3
4,736
0,00 CS ÚRS 2013 02
Hloubení nezapažených jam strojně pro stožáry v hornině třídy 4
37*zaklad
19
K 460080035
Základové konstrukce ze ŽB tř. C 25/30
4,736
m3
4,736
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže tř. C 25/30
37*zaklad
4,736
Strana 10
0,00 CS ÚRS 2013 02
PČ Typ
20
Popis
Kód
K 460080042
MJ
Výztuž základových konstrukcí betonářskou
ocelí 10 505
Množství
t
J.cena [CZK]
Cena celkem
[CZK]
Cenová
soustava
0,00 CS ÚRS 2013 02
0,568
Základové konstrukce výztuž základové konstrukce z betonářské oceli 10505
21
K 460201611
37*zaklad*0,12
Zarovnání kabelových rýh š do 50 cm po výkopu
strojně
0,568
m
0,00 CS ÚRS 2013 02
1 200,000
Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně zarovnání kabelových rýh po výkopu strojně, šířka rýhy do 50 cm
22
K 460202014
trasa1+trasa2
Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně
š 40 cm, hl 35 cm, v hornině tř 4
1 200,000
m
0,00 CS ÚRS 2013 02
1 180,000
Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně zarovnání kabelových rýh po výkopu strojně, šířka rýhy bez zarovnání rýh šířky 40 cm, hloubky 30 cm,
v hornině třídy 4
přídavný výkop pro zemnící pásek
23
K 460202044
trasa1
Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně
š 40 cm, hl 60 cm, v hornině tř 4
1 180,000
m
0,00 CS ÚRS 2013 02
1 180,000
Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně zarovnání kabelových rýh po výkopu strojně, šířka rýhy bez zarovnání rýh šířky 40 cm, hloubky 60 cm,
v hornině třídy 4
24
K 460202304
trasa1
Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně
š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 4
1 180,000
m
0,00 CS ÚRS 2013 02
20,000
Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně zarovnání kabelových rýh po výkopu strojně, šířka rýhy bez zarovnání rýh šířky 50 cm, hloubky 120 cm,
v hornině třídy 4
trasa2
25
K 46023R
20,000
Hloubení sond (kořeny) ručně v hornině tř 4
kus
0,00 vlastní
12,000
Ostatní vykopávky ručně rýha pro kabelové spojky pro vn včetně přemístění výkopku do 3 m nebo naložení na dopr.prostředek do 10 kV, v hornině tř.4
26
K 46042_R001
Vyrovnávací vrstva betonu
m
0,00 vlastní
20,000
Kabelové lože vč.podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku s přísadou cementu tl.12 cm nad kabel bez zakrytí, šířky do 100 cm
27
K 460421113
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm
nad kabel, zakryté cihlami, š lože do 45 cm
m
0,00 CS ÚRS 2013 02
1 200,000
Kabelové lože vč.podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tl.10 cm nad kabel zakryté cihlami, na šířku lože přes 30 do 45 cm
28
K 460560014
trasa1+trasa2
Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 30 cm, z
horniny třídy 4
1 200,000
m
0,00 CS ÚRS 2013 02
1 180,000
Zásyp kabelových rýh ručně šířky 40 cm hloubky 30 cm, v hornině třídy 4
29
K 460560044
Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 60 cm, z
horniny třídy 4
m
0,00 CS ÚRS 2013 02
1 180,000
Zásyp kabelových rýh ručně šířky 40 cm hloubky 60 cm, v hornině třídy 4
30
K 460560304
trasa1
Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 120 cm, z
horniny třídy 4
1 180,000
m
0,00 CS ÚRS 2013 02
20,000
Zásyp kabelových rýh ručně šířky 40 cm hloubky 110 cm, v hornině hloubky 120 cm, v hornině třídy 4
31
K 460600023
Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do
m3
1000 m
0,00 CS ÚRS 2013 02
110,000
Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na
vzdálenost přes 500 do 1000 m
32
K 460600031
Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za
každých dalších 1000 m
m3
0,00 CS ÚRS 2013 02
990,000
Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na
vzdálenost Příplatek k ceně -0023 za každých dalších i započatých 1000 m
33
K 460620014
110*9 'Přepočtené koeficientem množství
Provizorní úprava terénu se zhutněním, v
hornině tř 4
990,000
m2
0,00 CS ÚRS 2013 02
2 400,000
Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a zásypu prohlubní se zhutněním, v hornině třídy 4
trasa1*2+trasa2*2
2 400,000
0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby
34
K HZS4212
Hodinová zúčtovací sazba revizní technik
specialista - výchozí revize a revizní zpráva
hod
38,000
0,00 CS ÚRS 2012 02
Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista - výchozí revize a revizní zpráva
35
K HZS4222
Hodinová zúčtovací sazba geodet specialista
hod
48,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost geodet specialista
36
K HZS4232
2*8*3
Hodinová zúčtovací sazba technik odborný manipulace v síti VO a přezbrojení rozváděče
48,000
hod
Hodinová zúčtovací sazba technik odborný - komplexní vyzkoušení
Strana 11
40,000
0,00 CS ÚRS 2012 02
4 - Sadové úpravy
Objekt:
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
K 112201111
Cenová
soustava
0,00
D1 - Kácení
1
Cena celkem
[CZK]
Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu
1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy
kus
10,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm
2
K 112201112
Odstranění pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu
1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy
kus
5,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm
3
K 112201113
Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu
1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy
kus
7,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm
4
K 112201114
Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu
1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy
kus
1,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm
5
K 112201115
Odstranění pařezů D do 0,6 m v rovině a svahu
1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy
kus
2,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 500 do 600 mm
6
K 112201116
Odstranění pařezů D do 0,7 m v rovině a svahu
1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy
kus
2,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 600 do 700 mm
7
K 112251211
Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5
odfrézováním do hloubky 0,2 m
m2
7,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
Odstranění pařezu odfrézováním nebo odvrtáním hloubky do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
8
K 112251212
Odstranění pařezů na svahu do 1:2
odfrézováním do hloubky 0,2 m
m2
11,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
Odstranění pařezu odfrézováním nebo odvrtáním hloubky do 200 mm na svahu přes 1:5 do 1:2
9
K 122911111
Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky
do 0,2 m v rovině nebo na svahu do 1:5
m2
7,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
10
K 122911112
Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky
do 0,2 m na svahu do 1:2
m2
11,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky do 200 mm na svahu přes 1:5 do 1:2
11
K 174111111
Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech hloubky
do 0,2 m v rovině nebo na svahu do 1:5
m2
7,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech hloubky do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
12
K 174111112
Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech hloubky
do 0,2 m na svahu do 1:2
m2
11,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech hloubky do 200 mm na svahu přes 1:5 do 1:2
13
K 111251111
Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem
do 20 km
m3
68,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
Drcení ořezaných větví strojně o průměru větví do 100 mm
14
K R-002
Odvoz bioodpadu do 30km
t
11,000
0,00 vlastní
15
K
Uložení na skládku včetně poplatku
t
11,000
0,00 vlastní
15,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
R-001
Doprava a přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy
16
K 184852211
Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 30 m2
lezeckou technikou
kus
Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní, plocha koruny stromu do 30 m2
17
K 184852212
Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 60 m2
lezeckou technikou
kus
26,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní, plocha koruny stromu přes 30 do 60 m2
18
K 184852213
Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 90 m2
lezeckou technikou
kus
32,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní, plocha koruny stromu přes 60 do 90 m2
19
K 184852214
Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 120 m2
lezeckou technikou
kus
14,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní, plocha koruny stromu přes 90 do 120 m2
20
K 184852215
Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 150 m2
lezeckou technikou
kus
14,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní, plocha koruny stromu přes 120 do 150 m2
21
K 184852112
Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny do 60
m2 lezeckou technikou
kus
2,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní, plocha koruny stromu přes 30 do 60 m2
22
K 184852113
Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny do 90
m2 lezeckou technikou
kus
16,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní, plocha koruny stromu přes 60 do 90 m2
23
K 184852114
Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny do 120
m2 lezeckou technikou
kus
13,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní, plocha koruny stromu přes 90 do 120 m2
24
K 184852115
Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny do 150
m2 lezeckou technikou
kus
3,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní, plocha koruny stromu přes 120 do 150 m2
25
K 184852116
Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny do 180
m2 lezeckou technikou
kus
1,000
Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní, plocha koruny stromu přes 150 do 180 m2
Strana 12
0,00 CS ÚRS 2013 02
PČ Typ
26
Popis
Kód
K 184852312
MJ
Řez stromu výchovný alejových stromů výšky
přes 4 do 6 m
Množství
kus
J.cena [CZK]
Cena celkem
[CZK]
Cenová
soustava
0,00 CS ÚRS 2013 02
3,000
Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný alejové stromy, výšky přes 4 do 6 m
0,00
D2 - Sadové úpravy
27
K 184807111
28
K 184807112
Zřízení ochrany stromu bedněním
m2
0,00 CS ÚRS 2013 02
224,000
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení
Odstranění ochrany stromu bedněním
m2
0,00 CS ÚRS 2013 02
224,000
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem odstranění
29
K 181305111
Převrstvení ornice na skládce
m3
0,00 CS ÚRS 2013 02
400,000
Převrstvení ornice na skládce
D3 - Založení nových trávníků (celoplošné a lokální) podél komunikací a po odstr.porostů
30
K 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury
nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu
do 1:5
m2
0,00
23 310,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5
postřikem na široko
31
K 184802211
Chemické odplevelení před založením kultury
nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:2
m2
12 060,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpev.ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2 postřikem na široko
32
K 183402121
Rozrušení půdy souvislé plochy do 500 m2
hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5
m2
2 630,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5
33
K 183402122
Rozrušení půdy souvislé plochy do 500 m2
hloubky do 150 mm ve svahu do 1:2
m2
2 950,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2
34
K 183402131
Rozrušení půdy souvislé plochy přes 500 m2
hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5
m2
20 680,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy přes 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5
35
K 183402132
Rozrušení půdy souvislé plochy přes 500 m2
hloubky do 150 mm ve svahu do 1:2
m2
9 110,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy přes 500 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2
36
K 181151311
Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1
až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a
svahu do 1:5
m2
2 630,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes +/-50 do +/100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
37
K 181151312
Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1
až 4 nerovnosti do +/- 100 mm ve svahu do 1:2
m2
2 950,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes +/-50 do +/100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2
38
K 181151321
Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1
až 4 nerovnosti do +/- 150 mm v rovinně a
svahu do 1:5
m2
20 680,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes +/-100 do +/150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
39
K 181151322
Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1
až 4 nerovnosti do +/- 150 mm ve svahu do 1:2
m2
9 110,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes +/-100 do +/150 mm na svahu přes 1:5 do 1:2
40
K 181301101
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
m2
2 630,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm
41
K 181301121
Rozprostření a urovnání ornice tl. 10 cm ve
svahu nad 1 :5 do 500 m2
m2
2 950,000
0,00 vlastní
Rozprostření a urovnání ornice tl. 10 cm ve svahu nad 1 :5 do 500 m2
42
K 181301111
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
m2
20 680,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm
43
K 181301131
Rozprostření a urovnání ornice tl. 10 cm ve
svahu nad 1 :5 nad 500 m2
m2
9 110,000
0,00 vlastní
Rozprostření a urovnání ornice tl. 10 cm ve svahu nad 1 :5 nad 500 m2
44
K 183403151
Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do
1:5
m2
20 680,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2
2 630,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
m2
12 060,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
m2
2 630,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
Obdělání půdy smykováním v rovině nebo na svahu do 1:5
45
K 183403153
Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5
46
K 183403253
Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2
Obdělání půdy hrabáním na svahu přes 1:5 do 1:2
47
K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do
1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
48
K 181411132
Založení parkového trávníku výsevem plochy do
1000 m2 ve svahu do 1:2
m2
2 950,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2
49
K 181451131
Založení parkového trávníku výsevem plochy
přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
m2
20 680,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
Strana 13
PČ Typ
50
Kód
K 181451132
Popis
MJ
Založení parkového trávníku výsevem plochy
přes 1000 m2 ve svahu do 1:2
m2
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem
[CZK]
Cenová
soustava
0,00 CS ÚRS 2013 02
9 110,000
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2
0,00
D4 - Regenerace stávajících "trávníků"
51
K 111111331
Odstranění ruderálního porostu přes 500 m2
naložení a odvoz do 20 km v rovině nebo svahu
do 1:5
m2
0,00 CS ÚRS 2013 02
25 210,000
Odstranění ruderálního porostu z plochy přes 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5
52
K 111111332
Odstranění ruderálního porostu přes 500 m2
naložení a odvoz do 20 km ve svahu do 1:2
m2
0,00 CS ÚRS 2013 02
14 590,000
Odstranění ruderálního porostu z plochy přes 500 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2
53
K 183451431
Prořezání trávníku s přísevem plochy do 1000
m2 v rovině nebo na svahu do 1:5
m2
0,00 CS ÚRS 2013 02
25 210,000
Prořezání trávníku hloubky do 5 mm, s přísevem travního osiva, při souvislé ploše do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5
54
K 183451432
Prořezání trávníku s přísevem plochy do 1000
m2 na svahu přes 1:5 do 1:2
m2
0,00 CS ÚRS 2013 02
14 590,000
Prořezání trávníku hloubky do 5 mm, s přísevem travního osiva, při souvislé ploše do 1000 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2
55
K 181151321
Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1
až 4 nerovnosti do +/- 150 mm v rovinně a
svahu do 1:5
m2
0,00 CS ÚRS 2013 02
25 210,000
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes +/-100 do +/150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
56
K 181151322
Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1
až 4 nerovnosti do +/- 150 mm ve svahu do 1:2
m2
0,00 CS ÚRS 2013 02
14 590,000
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes +/-100 do +/150 mm na svahu přes 1:5 do 1:2
57
K 182303111
Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých
plochách tl 50 mm rovina v rovinně a svahu do
1:5
m2
0,00 CS ÚRS 2013 02
25 210,000
Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
58
K 182303112
Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých
plochách tl 50 mm rovina ve svahu do 1:2
m2
0,00 CS ÚRS 2013 02
14 590,000
Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm na svahu přes 1:5 do 1:2
0,00
D5 - Výsadba
59
K 183101212
Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy
tř 1 až 4 objem do 0,02 m3 v rovině a svahu do kus
1:5
520,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy na 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3
60
K 183102212
Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy
kus
tř 1 až 4 objem do 0,02 m3 ve svahu do 1:2
1 010,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy na 50% na svahu přes 1:5 do 1:2, objemu přes 0,01 do 0,02 m3
61
K 183101221
Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy
kus
tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5
116,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy na 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3
62
K 184102111
Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky
se zalitím v rovině a svahu do 1:5
kus
520,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm
63
K 184102115
Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky
se zalitím v rovině a svahu do 1:5
kus
116,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm
64
K 184102121
Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky
se zalitím ve svahu do 1:2
kus
1 010,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2, při průměru balu přes 100 do 200 mm
65
K 184215133
Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m
délky do 3 m
kus
116,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
Zhotovení závlahové mísy v rovině u solit.dřevin
kus
(nové stromy)
116,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m
66
K 184215411
Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru kmene do 0,5 m
67
K 184501114
Zhotovení obalu z juty ve dvou vrstvách v rovině
m2
a svahu do 1:5
232,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty ve dvou vrstvách v rovině nebo na svahu do 1:5
68
K 185802114
Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým
rostlinám v rovině a svahu do 1:5
t
0,011
0,00 CS ÚRS 2013 02
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám
69
K 185802124
Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým
rostlinám ve svahu do 1:2
t
0,010
0,00 CS ÚRS 2013 02
Hnojení půdy nebo trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám
70
K 184911421
Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a
svahu do 1:5
m2
356,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
71
K 184911422
Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m ve svahu do
1:2
m2
320,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2
72
K 185851121
Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do
1000 m
m3
Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m
Strana 14
23,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
PČ Typ
73
Popis
Kód
K 184801121
MJ
Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině
(stromy)
Množství
kus
J.cena [CZK]
Cena celkem
[CZK]
Cenová
soustava
116,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
520,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5
74
K 184801131
Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v
rovině a svahu do 1:5
m2
Ošetření vysazených dřevin ve skupinách v rovině nebo na svahu do 1:5
0,00
D7 - Rostlinný materiál :
0,00
D8 - STROMY
75
M S1
Fraxinus excelsior - jasan - B 14/16
kus
66,000
0,00 vlastní
kus
4,000
0,00 vlastní
kus
19,000
0,00 vlastní
kus
4,000
0,00 vlastní
kus
9,000
0,00 vlastní
kus
9,000
0,00 vlastní
kus
5,000
0,00 vlastní
kus
160,000
0,00 vlastní
kus
80,000
0,00 vlastní
kus
570,000
0,00 vlastní
kus
530,000
0,00 vlastní
kus
40,000
0,00 vlastní
kus
150,000
0,00 vlastní
Fraxinus excelsior - jasan - B 14/16
76
M S2
Tilia platyphyllos - lípa - B 14/16
Tilia platyphyllos - lípa - B 14/16
77
M S3
Acer pseudoplatanus - javor - B 14/16
Acer pseudoplatanus - javor - B 14/16
78
M S4
Sorbus intermedia - jeřáb - B 14/16
Sorbus intermedia - jeřáb - B 14/16
79
M S5
Quercus rubra - dub - B 14/16
Quercus rubra - dub - B 14/16
80
M S6
Prunus avium Plena - okras.třešeň - B 14/16
Prunus avium Plena - okras.třešeň - B 14/16
81
M S7
Quercus robur - dub - B 14/16
Quercus robur - dub - B 14/16
0,00
D9 - KEŘE
82
M K1
Forsythia intermedia - zlatice - K 40/60
Forsythia intermedia - zlatice - K 40/60
83
M K2
Philadelphus coronarius - pustoryl - K60/80
Philadelphus coronarius - pustoryl - K60/80
84
M K3
Spiraea cinerea Grefsheim - tavolník - K 30/40
Spiraea cinerea Grefsheim - tavolník - K 30/40
85
M K4
86
M K5
Cotoneaster dammeri Coral Beauty - skalník - K
20/30
Cotoneaster dammeri Coral Beauty - skalník - K 20/30
Acer ginnala - javor - K 80/100
Acer ginnala - javor - K 80/100
87
M K6
Spiraea vanhouttei - tavolník - K 40/60
Spiraea vanhouttei - tavolník - K 40/60
0,00
D6 - Ostatní materiál :
88
M MAT
Roundup (5l/ha)
l
18,000
0,00 vlastní
m3
70,000
0,00 vlastní
m3
1 990,000
0,00 vlastní
26,000
0,00 vlastní
m3
2 676,300
0,00 vlastní
kg
1 401,000
0,00 vlastní
m3
68,000
0,00 vlastní
kus
348,000
0,00 vlastní
kus
116,000
0,00 vlastní
m2
232,000
0,00 vlastní
bm
348,000
0,00 vlastní
kus
2 110,000
0,00 vlastní
Roundup (5l/ha)
89
M MAT.1
Zahradnický substrát (do jamek, 50% výměna)
Zahradnický substrát (do jamek, 50% výměna)
90
M MAT.2
Zahradnický substrát pro regeneraci
stáv.trávníku (tl. 5 cm)
Zahradnický substrát pro regeneraci stáv.trávníku (tl. 5 cm)
91
M MAT.3
Zemina (ornice) na zásyp jam po odstr.kořenů a
po frézování pařezů
m3
Zemina (ornice) na zásyp jam po odstr.kořenů a po frézování pařezů
92
M MAT.4
93
M MAT.5
Zemina (ornice) pro nově zakládané trávníky
(tl. 10 cm)
Zemina (ornice) pro nově zakládané trávníky (tl. 10 cm)
Travní osivo (parková směs, 25 g/m2)
Travní osivo (parková směs, 25 g/m2)
94
M MAT.6
Mulčovací materiál - štěpek (cena 0 Kč/m3 využití materiálu z kácení)
Mulčovací kůra výběrová tl. 10 cm vč. stromových mís
95
M MAT.7
96
M MAT.8
Kůly prům. 60 mm frézovaný, 200 cm
(3ks/strom)
Kůly prům. 60 mm frézovaný, 200 cm (3ks/strom)
Příčka prům. 60 mm frézovaná, 250 cm
Příčka prům. 60 mm frézovaná, 250 cm
97
M MAT.9
Juta (2m2/strom)
Juta (2m2/strom)
98
M MAT.10
Úvazky (3bm/strom)
Úvazky (3bm/strom)
99
M MAT.11
Tabletové hnojivo s postupným uvolňováním
živin (5 ks strom, 1 ks keř)
Tabletové hnojivo s postupným uvolňováním živin (5 ks strom, 1 ks keř)
100
M MAT.12
Voda na zálivku
m3
Voda na zálivku
Strana 15
23,000
0,00 vlastní
PČ Typ
Popis
Kód
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem
[CZK]
0,00
HSV - Práce a dodávky HSV
0,00
1 - Zemní práce
101
K 162301102
Cenová
soustava
Vodorovné přemístění do 1000 m
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
m3
860,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m
Poznámka k položce:
Přesun ornice po staveništi
102
K 162401102
Vodorovné přemístění do 2000 m
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
m3
2 702,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m
103
K 167101102
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100
m3
m3
3 562,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
860+2702
3 562,000
0,00
0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
99 - Přesuny hmot a sutí
104
K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské
úpravy vodorovně do 5000 m
t
81,400
0,00 CS ÚRS 2013 02
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m
0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby
105
K HZS4222
Hodinová zúčtovací sazba geodet specialista
hod
48,000
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost geodet specialista
2*8*3
48,000
Strana 16
0,00 CS ÚRS 2013 02
5a - Mobiliář
Objekt:
PČ Typ
Popis
Kód
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem
[CZK]
0,00
HSV - Práce a dodávky HSV
0,00
1 - Zemní práce
1
K 131201101
Cenová
soustava
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3
objemu do 100 m3
m3
2,560
0,00 CS ÚRS 2012 02
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
"koše" 12*0,4*0,4*0,8
1,536
"kola" 4*2*0,4*0,4*0,8
1,024
Součet
2,560
0,00
2 - Zakládání
2
K 275313711
Základové patky z betonu tř. C 20/25
m3
2,560
0,00 CS ÚRS 2012 02
Základové patky z betonu tř. C 20/25
2,43809523809524*1,05 'Přepočtené
koeficientem množství
2,560
0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
3
K 912111113
Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm
přichycené šrouby
kus
5,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
Montáž zábrany parkovací tvaru sloupku do výšky 800 mm přichycené šrouby
4
M 749101630
sloupek parkovací sklopný, 6 x 6 x 80 cm
zinkovaný základní, zámek FAB
kus
5,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
zařízení městského mobiliáře sloupky zahrazovací a parkovací sklopný 6 x 6 x 80 cm, zámek FAB zinkovaný základní
5
K 936001001
Montáž prvků městské a zahradní architektury
hmotnosti do 0,1 t
kus
4,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
4,000
0,00 vlastní
Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 0,1 t
Poznámka k položce:
STOJAN NA KOLA MODULOVÝ
6
M 749mob 2
stojan na kola modulový z uzavřených profilů
40/40 rozměr 85 x 100 cm
kus
zařízení městského mobiliáře stojan na kola kov typ U na 5 kol jednostranný š x d x v 57 x 175 x 50 cm
7
K 936104213
Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na
pevný podklad
kus
12,000
0,00 CS ÚRS 2012 02
Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný podklad
8
M 749R001
9
M 749R002
koš odpadkový Prima Linea, obsah 50 l tmavě
zelený
kus
7,000
0,00 vlastní
kus
5,000
0,00 vlastní
kus
12,000
0,00 vlastní
kus
14,000
0,00 vlastní
kus
13,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
koš odpadkový kovový Prax, obsah 60 l
koš odpadkový Dinova Pes tmavě zelený
koš odpadkový kovový Prax, obsah 60 l
10
M 749m01
11
M 749m04
sloupek pro koš včetně zátky v 150cm
lavička VERA LV176t
hadicová spona
lavička VERA LV176t
12
K 936124111
Montáž lavičky stabilní parkové přichycené
šrouby bez zabetonování noh
Montáž lavičky parkové stabilní bez zabetonování noh s udusáním sypaniny
13
M 749lavicka
lavička Comfort s opěradlem (nekotvená) 150
cm konstrukce - beton, sedák - prkna 120/3,5
kus
13,000
0,00 vlastní
zařízení městského mobiliáře lavičky s opěradlem (délka x šířka x výška) VBRO (nekotvená) 150 x 58 x 73 cm konstr. - beton, sedák - plast
0,00
99 - Přesun hmot
14
K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské
úpravy vodorovně do 5000 m
t
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m
Strana 17
7,539
0,00 CS ÚRS 2012 02
5b - Hřiště
Objekt:
PČ Typ
Popis
Kód
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem
[CZK]
0,00
HSV - Práce a dodávky HSV
0,00
1 - Zemní práce
1
K 121101101
Cenová
soustava
Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do
50 m
m3
200,100
0,00 CS ÚRS 2013 02
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodor.přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m
2
K 131201101
(110+106+dlažba+330)*0,3
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3
objemu do 100 m3
200,100
m3
6,872
0,00 CS ÚRS 2012 02
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
3
K 162301102
jámy
6,872
Součet
Vodorovné přemístění do 1000 m
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
6,872
m3
200,100
0,00 CS ÚRS 2013 02
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m
ornice
200,1
200,100
0,000
0,000
4
K 162701105
Součet
Vodorovné přemístění do 10000 m
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
200,100
m3
5,662
0,00 CS ÚRS 2013 02
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
5
K 174101101
základy
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů
sypaninou se zhutněním
5,662
m3
1,210
0,00 CS ÚRS 2013 02
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
jámy-základy
6
K 181951102
1,210
Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
m2
667,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
(110+106+dlažba+330)
667,000
Součet
667,000
0,00
2 - Zakládání
7
K 275313711
Základové patky z betonu tř. C 20/25
m3
6,242
0,00 CS ÚRS 2012 02
Základové patky z betonu tř. C 20/25
základy*1,05
5,945
5,945*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
6,242
0,00
5 - Komunikace
8
K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm
m2
123,420
0,00 CS ÚRS 2013 02
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
dlažba*1,02
9
K 564861111
123,420
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm
m2
216,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm
pod litý povrch
110+106
10
K 564201111
216,000
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 40mm
m2
216,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm
pod litý povrch
11
K 596211110
216
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl
60 mm skupiny A pl do 50 m2
216,000
m2
121,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár
s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2
dlažba
12
M 592453060
121,000
dlažba BEST-MOZAIK 10x10x6 cm přírodní
m2
121,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná BEST standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: přírodní tvarově
jednoduchá dlažba MOZAIK
10 x 10 x 6
dlažba
13
K R001
121,000
Litý pryžový podklad tl 25 mm
m2
216,000
0,00 vlastní
Litý asfalt MA 8 (LAJ) s rozprostřením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 25 mm
14
K R002
Litá probarvená vrstva EPDM pryže tl 10 mm
m2
216,000
0,00 vlastní
Litý asfalt MA 8 (LAJ) s rozprostřením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 20 mm
0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
15
K 916232111
Obruba ploch pro tělovýchovu z obrubníků
m
251,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
Doplňující konstrukce krytů venkovních ploch pro tělovýchovu obruba z obrubníků do betonového lože BEST – LINEA
16
M 592173030
obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO
6/20 50x5x20 cm
kus
Strana 18
502,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
PČ Typ
Popis
Kód
MJ
Množství
obrubníky betonové a železobetonové obrubníky zahradní ABO 6/20
J.cena [CZK]
Cena celkem
[CZK]
Cenová
soustava
50 x 5 x 20
Poznámka k položce:
spotřeba: 2 kus/m
17
K 936009123
Bezpečnostní dopadová plocha venkovní na
dětském hřišti tl 40 cm z kačírku
m2
330,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
Bezpečnostní dopadová plocha na dětském hřišti tloušťky 40 cm z kačírku
120+210
330,000
0,00
99 - Přesuny hmot a sutí
18
K 998222012
Přesun hmot pro tělovýchovné plochy
t
503,057
0,00 CS ÚRS 2013 02
503,057
0,00 CS ÚRS 2013 02
Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m
19
K 998222198
Příplatek k přesunu hmot na tělovýchovných
plochách za zvětšený přesun do 1000 m
t
Přesun hmot pro tělovýchovné plochy Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m
0,00
H - Herní prvky
20
K H001
21
M
HM001
22
K
H002
23
M
HM002
24
K
H003
Houpadlo na pružině montáž včetně montážního
materiálu
Houpadlo na pružině STINGER pro věk 2+,
barva červená
Vahadlová houpačka - montáž včetně
montážního materiálu
Vahadlová houpačka HOPPER pro věk 3+
Herní sestava - montáž včetně montážního
materiálu
kus
1,000
0,00 vlastní
kus
1,000
0,00 vlastní
kus
1,000
0,00 vlastní
kus
1,000
0,00 vlastní
kus
1,000
0,00 vlastní
1,000
0,00 vlastní
1,000
0,00 vlastní
1,000
0,00 vlastní
1,000
0,00 vlastní
1,000
0,00 vlastní
1,000
0,00 vlastní
1,000
0,00 vlastní
1,000
0,00 vlastní
1,000
0,00 vlastní
1,000
0,00 vlastní
1,000
0,00 vlastní
Poznámka k položce:
Panely ze speciálního tvrzeného plastu HDPE tzv. "antivandal".
49
K
H009
Multifunkční sestava pro věkovou kategorii
3+ s bytelným plastovým skluzem, lezeckou
sítí, požárním nerezovým skluzem, šikmou
kus
nástupní plošinou s úchyty, žebřinami a
vyhlídkovou věží se střechou.
Vysoká houpačka - montáž včetně montážního
kus
materiálu
Vysoká dvoumístná závěsná houpačka s
výškou břevna 2,5m pro věkovou kategorii 3+.
kus
Stojiny z tvrdé severské borovice, břevno
kovové žárově zinkované, kovové kotvení.
Verikální točidlo - montáž včetně montážního
kus
materiálu
Verikální točidlo VEGA pro věkovou
kategorii 6+, Výška pádu 156cm, nosná
kus
konstrukce z žárově zinkované oceli.
Vertikální točidlo - montáž včetně montážního
kus
materiálu
Vertikální točidlo SPICA 3 pro věkovou
kategorii 6+. Výška pádu 166cm, nosná
kus
konstrukce z žárově zinkované oceli.
Multifunkční lezecí sestava - montáž včetně
kkus
montážního materiálu
Multifunkční lezecí sestava Multi Climb pro
věkovou kategorii 6+. Konstrukce z tvrdého
ks
tropického dřeva.
Multifunkční herní sestava - montáž včetně
kus
montážního materiálu
Multifunkční herní sestava pro věkovou
kategorii 3+ s nerezovým skluzem, věží s
šikmou nástupní plošinou a dvoumístnou
kus
závěsnou houpačkou. Konstrukce z tvrdého
tropického dřeva.
Osazení informační cedule
kus
50
M
HM009
Dodávka informační cedule oboustranné
36
K
25
M HM003
26
K
H004
27
M
HM004
28
K
H005
29
M
HM005
30
K
H006
31
M
HM006
32
K
H007
33
M
HM007
34
K
H008
35
M
HM008
3,000
0,00 vlastní
kus
3,000
0,00 vlastní
kus
1,000
0,00 vlastní
kus
1,000
0,00 vlastní
kus
1,000
0,00 vlastní
kus
1,000
0,00 vlastní
kus
1,000
0,00 vlastní
kus
1,000
0,00 vlastní
0,00
S - Sportovní prvky
S001
Montáž prvku včetně montážního materiálu
FREE RUNNER - trenažér - chůze a běh.
Montáž sportovního prvku včetně montážního
materiálu
37
M
SM001
38
K
S002
UPPER BODY TRAINER - bradla - vzpěry,
přitahování trupu na horních končetinách, pro
zdatné.
39
M
SM002
40
K
S003
41
M
SM003
42
K
S004
Montáž sportovního prvku včetně montážního
materiálu
kus
1,000
0,00 vlastní
43
M
SM004
PUSH UP BARS - bradla - vzpěry na rukou,
zvadání dolních končetin.
kus
1,000
0,00 vlastní
Montáž sportovního prvku včetně montážního
materiálu
SIT UP BENCH - posilovací lavice
Strana 19
PČ Typ
44
K
Popis
Kód
S005
MJ
Montáž sportovního prvku včetně montážního
materiálu
BODY FLEXER / FLEX WHEEL - otočný disk
pro protažení horních končetin a otočná deska
pro protažení trupu.
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem
[CZK]
Cenová
soustava
kus
1,000
0,00 vlastní
kus
1,000
0,00 vlastní
45
M
SM005
46
K
S006
Montáž sportovního prvku včetně montážního
materiálu
kus
2,000
0,00 vlastní
47
M
SM006
Stůl na stolní tenis, betonový včetně
kovové síťky.
kus
2,000
0,00 vlastní
hod
24,000
0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby
48
K
HZS4222
Hodinová zúčtovací sazba geodet specialista
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost geodet specialista
2*8*1,5
24,000
Strana 20
0,00 CS ÚRS 2013 02
x - Vedlejší rozpočtové náklady
Objekt:
PČ Typ
Popis
Kód
MJ
Množství
Cenová
soustava
0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
K 012303000
Cena celkem
[CZK]
0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
1
J.cena [CZK]
Geodetické práce po výstavbě
Kč
1,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě
2
K 013254000
Dokumentace skutečného provedení stavby
Kč
1,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby
0,00
VRN3 - Zařízení staveniště
3
K 030001000
Zařízení staveniště
1,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
1,000
0,00 vlastní
1,000
0,00 vlastní
kus
1,000
0,00 vlastní
kpl
1,000
0,00 vlastní
Kč
1,000
Kč
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště
4
K 0345030001
Informační tabule na staveništi - billboard
5100/2400/10 včetně nosné konstrukce
kus
Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule
5
K 0345030002
Informační tabule na staveništi - informační
deska 2300/1200/6 včetně nosné konstrukce
kus
Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule
6
K 0345030003
7
K
8
K
0345030004
Pamětní deska 300/400, plast - imitace mosazi
vč. "gravírování"
Grafický návrh desky
0,00
VRN6 - Územní vlivy
060001000
Územní vlivy
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů územní vlivy
Strana 21
0,00 CS ÚRS 2013 02
Akce: Revitalizace lokality "Kopec", Ostrov nad Ohří
Příloha
k výkazu výměr a k rozpočtu
Z položkového výkazu výměr a z rozpočtu je vyjmuta část sadových úprav týkající se kácení stromů, keřů, porostů a zmlazovacího řezu keřů (vč. "likvidace" jejich
dřevní hmoty), kterou město zrealizuje na své náklady před započetím revitalizace lokality. Jedná se o níže uvedené položky:
Kácení stromů (celkem 280 stromů, pozn. 27 ks pařezů bude odstraněno vč. kořenů, 253 ks bude odfrézováno)
PČ
Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
1
K
112151311
Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,2 m
kus
185,000
2
K
112151312
Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,3 m
kus
41,000
3
K
112151313
Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,4 m
kus
25,000
4
K
112151314
Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,5 m
kus
19,000
5
K
112151315
Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,6 m
kus
5,000
6
K
112151316
Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,7 m
kus
2,000
7
K
112151317
Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,8 m
kus
1,000
8
K
112151318
Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,9 m
kus
2,000
Kácení keřů a porostů (celkem 16 608 m2, průměrná výška cca 4 m)
21
K
111212361
Odstranění nevhodných dřevin přes 500 m2 výšky nad 1m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu 1:5
m2
9 597,000
22
K
111212362
Odstranění nevhodných dřevin přes 500 m2 nad 1m s odstraněním pařezů ve svahu do 1:2
m2
7 011,000
36
K
184806172
Řez keřů netrnitých zmlazením D koruny do 3,0 m
kus
55,000
37
K
184806182
Řez keřů trnitých zmlazením D koruny do 3,0 m
kus
380,000
Zmlazovací řez keřů (celkem 3 098 m2, průměrná výška cca 3 m, počet kusů stanoven odhadem)
V položkovém výkazu výměr a v rozpočtu rovněž není dle dohody se zadavatelem uvedena "likvidace" dřevní hmoty vzniklé z řezů stromů (zdravotní – 101 ks,
bezpečnostní – 35 ks, výchovný – 3 ks). V lokalitě bude ponechána pouze část dřevní hmoty, jejímž seštěpkováním vznikne 68 m3 štěpku (bude použit na mulčování
nových výsadeb keřů). V položce odvoz bioodpadu a jeho uložení na skládce jsou zahrnuty pouze pařezy odstraňované v blízkosti nových výsadeb stromů (27 ks).
Ornice potřebná pro založení navržených sadových úprav bude použita z deponie, kterou má město k dispozici na p.p.č. 2308/1, proto je její cena
v rozpočtu nulová.
JENA, [email protected]
10/2013
Download

D.4. Vykaz vymer.pdf