ÚRS PRAHA
inženýrská a poradenská organizace
NOVINKY
V CENOVÉ SOUSTAVĚ
ÚRS 2013/II
ÚRS PRAHA, a. s.
Pražská 18
102 00 Praha 10
tel.: 267 219 525
e-mail: [email protected]
www.pro-rozpocty.cz
Novinky v Cenové soustavě ÚRS 2013/II
ÚRS PRAHA
inženýrská a poradenská organizace
1. NOVINKY A ÚPRAVY V SOUSTAVĚ OBECNĚ
Ve vydání 2013/II bylo do Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací (HSV, PSV) a montáží technologických zařízení (M) přidáno přes
800 položek v celkem 18 katalozích. Téměř 4 800 položek bylo přepracováno.
Do Sborníku pořizovacích cen materiálů SPCM, který obsahuje přes 40 000 cen od 750 výrobců a dodavatelů, bylo nově zařazeno téměř 900 nových výrobků a materiálů a cca 30 000 položek bylo aktualizováno.
KL 800-1 Část A02
cena
hmotnost
2.položka
VYBRANÉ
NOVINKY A ZMĚNY V JEDNOTLIVÝCH
KATALOZÍCH
popis
m.j.
- Kč -tPříplatek k ceně
800-1
Zemníza lepivost
prácehorniny tř. 4
132 30‑2509
část
A02
132 40‑2501
v hornině tř. 5
jakéhokoliv objemu
m3
m3
>> Zemní práce pro spodní stavbu železnic – především ručně a pro menší objemy výkopů
Poznámky:
• odkopávky
a prokopávky
1. Ceny
jsou určeny pro
rýhy: šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, šířky přes 300 do 400 mm
• hloubení
jam, hloubení
rýhdo 500 mm
pod a vedle
kolejído 1 250 mm, šířky přes 500 do 600 mm
a hloubky
do 1 000 mm,
šířky přes 400
a hloubky
a hloubky
do 1kolejového
500 mm.
• pažení
lože
2. Ceny lze použít i pro rýhy mezi dvěma kolejemi, podél koleje v pruhu šířky do 6 m od osy koleje.
• hutnění zeminy, uložení sypaniny a zásyp sypaninou
3. Ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení, které prochází rýhou nebo je uložené ve stěně výkopu,
se oceňuje cenou 130 00‑1101 Ztížení hloubené vykopávky části A 01 tohoto katalogu.
Ukázka
z katalogových
listů:cenami souborů cen části této části nebo části A 01 tohoto katalogu.
4. Roubení
se oceňují příslušnými
132 .0‑26
132 10‑2601
132 20‑2601
132 20‑2609
Hloubení rýh vedle kolejí šířky do 600 mm ručně
zapažených i nezapažených hloubky do 1,5 m, s urovnáním
dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku
na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy
nebo s naložením na dopravní prostředek
objemu do 2 m3
v horninách tř. 1 a 2
m3
v hornině tř. 3
m3
Příplatek k ceně
za lepivost hornin tř. 3
m3
132 30‑2609
v hornině tř. 4
jakéhokoliv objemu
Příplatek k ceně
za lepivost horniny tř. 4
m3
132 40‑2601
v hornině tř. 5
jakéhokoliv objemu
m3
132 30‑2601
132 10‑2611
132 20‑2611
objemu přes 2 m3
v horninách tř. 1 a 2
v hornině tř. 3
Příplatek k ceně
za lepivost hornin tř. 3
800-5 Sanace
132 20‑2619
m3
m3
m3
m3
v hornině tř. 4
část C01
132 30‑2611
jakéhokoliv objemu
m3
>> Injektáž trhlin – nízkotlaká
Příplatek k ceně
v cihelném, kamenném
nebo tř. 4
smíšeném zdivu aktivovanou
132•30‑2619
za lepivost horniny
m3 cementovou maltou pro šířku trhliny od 2 do 20 mm a různé tloušťky
zdiva
v hornině tř. 5
v betonových
nebo železobetonových
konstrukcích epoxidovou
nebo polyuretanovou injektážní hmotou pro šířku trhlin 2 mm, ak132•40‑2611
jakéhokoliv
objemu
m3
tivovanou cementovou maltou pro trhliny šířky do 5 mm a tloušťku konstrukce do 300 mm, s injetážními jehlami vloženými do vrtů
Poznámky:
i lepenými na povrch konstrukce
1. Ceny jsou určeny pro rýhy: šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, šířky přes 300 do 400 mm
a hloubky do 1 000 mm, šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, šířky přes 500 do 600 mm
a hloubky do 1s injektážními
500 mm.
U injektáže
jehlami vloženými do vrtů jsou v cenách započteny i náklady na vyvrtání otvorů pro jehly.
2. Množství
Ceny lze použít
i pro rýhyjednotek
mezi dvěma
koleje v pruhu
šířky délky
do 6 mtrhliny.
od osy koleje.
měrných
sekolejemi,
určuje podél
v běžných
metrech
56
Novinky v Cenové soustavě ÚRS 2013/II
ÚRS PRAHA
inženýrská a poradenská organizace
KL 800-5 Část C01
Ukázka
listů:
položka z katalogových
popis
985 42‑11
985 42‑1111
985 42‑1112
985 42‑1113
985 42‑1114
suť
-t-
m.j.
cena
- Kč -
hmotnost
-t-
Injektáž trhlin v cihelném, kamenném nebo smíšeném zdivu
nízkotlaká do 0,6 MP, včetně provedení vrtů
aktivovanou cementovou maltou
šířka trhlin do 2 mm
tloušťka zdiva
do 300 mm
přes 300 do 450 mm
přes 450 do 600 mm
přes 600 mm
m
m
m
m
985 42‑1121
985 42‑1122
985 42‑1123
985 42‑1124
šířka trhlin přes 2 do 5 mm
tloušťka zdiva
do 300 mm
přes 300 do 450 mm
přes 450 do 600 mm
přes 600 mm
m
m
m
m
985 42‑1131
985 42‑1132
985 42‑1133
985 42‑1134
šířka trhlin přes 5 do 10 mm
tloušťka zdiva
do 300 mm
přes 300 do 450 mm
přes 450 do 600 mm
přes 600 mm
m
m
m
m
šířka trhlin přes 10 do 15 mm
tloušťka zdiva
42‑1141 objektůdo 300 mm
m
>985
> Spínání
985 42‑1142
přes 300 do 450 mm
m
lany – drážkapřes
pro450
lanodo 600 mm
včetně vysekání, vyztužení s kotvičkami
a vyplnění
985•42‑1143
m
›› prostup pro
přes zeď včetně vyvrtání a zainjektování
985 42‑1144
přeslano
600 mm
m
›› vložení
a dodání
lana
šířka
trhlin přes
15 do 20 mm
›› napnutítloušťka
lana zdiva
985 42‑1151
do 300 mm
›› kotevní oblast
s vysekáním, kotevní deskou s kotevnímsadou a zapravením
985 42‑1152
přes 300 do 450 mm
m
táhly – z betonářské
nebo ze závitových tyčí. Betonářská
985•42‑1153
přes 450oceli
do 600 mm
m ocel spojovaná svařováním nebo napínacími maticemi. Ostatní položky
985 42‑1154
přes
600 mm
m
obdobné jako
u lan.
KL 800-5 Část C01
Příplatek k cenám
985
42‑1191
trhliny do 1 m jednotlivě
Ukázka
z katalogových
položka
popisza délkulistů:
suť
-t-
m
m.j.
cena
- Kč -
hmotnost
-t-
Poznámky:
985 62‑1 .
Spínání objektů lany
1. Šířka trhlin je určena šířkou trhliny na povrchu konstrukce.
drážka
pro lano
2. Množství měrných
jednotek
se určuje v m délky trhliny.
šířky do 200 mm
do 150 mm
3. V cenách jsou započteny
i nákladya hloubky
na:
včetně vysekání, vyčištění a vyplnění drážky po vložení lana
a) vyčištění trhlin,
985b)62‑1111
včetně
m na 1 m trhliny. U zdiva tloušťky
vyvrtání otvorůs výztuží
pro injektážní
jehlykotviček
a jejich vyčištění ‑ jsou uvažovány 4 vrty
do 450 mm je uvažováno provedení vrtů z jedné strany zdiva, u tloušťky přes 450 mm z obou stran zdiva,
prostup
pro lano(temování),
přes zeď
c) úpravu trhlin
před injektáží
s vyvrtáním
otvoru průměru
do 40 mm a jeho vyčištěním
d) hrubé zapravení
otvorů po injektážních
jehlách.
985V62‑1211
včetně zainjektování
vrtu cementovou
4.
cenách nejsou započteny
náklady na zednické
zapravení trhlin a opravu omítek, které se oceňují cenami
maltou
m
katalogu 801‑4 Budovy
a haly ‑ opravy a údržba.
985 62‑1311
vložení a dodání lana
průměru do 20 mm
985 62‑1411
kotevní oblast
včetně vysekání, vyčištění a zapravení po vložení lana
s kotevní deskou včetně kotevní sady (kotva, objímka, čelisti)
rozměru do 300 x 300 x 20 mm
kus
985 62‑1511
napnutí lana průměru
do 20 mm
kus
985 62‑1591
Příplatek k cenám
za délku lana do 2 m jednotlivě
m
m
3
Poznámky:
1. Množství měrných jednotek drážky se určuje v m délky drážky.
3
Množství měrných
jednotek prostupu
lanaobjemu
přes zeď se určuje
v m
šířky zdi.
>2.> Přezdívání
a plombování
zdiva
do 1 m
3. Množství měrných jednotek lana se určuje v m délky lana (délka drážky a tlouštka zdí, kterými lano
prostupuje).
4. Cena ‑1511 je určena pro každé jednotlivé napnutí lana na jednom jeho konci.
5. V ceně ‑ 1111 jsou započteny i náklady na vyvrtání otvorů pro kotvičky D 6 a 8 mm a jejich zalití cementovou
maltou.
6. V cenách nejsou započteny náklady na rozebrání a následnou montáž nášlapné vrstvy podlah v případech,
kdy se lano vede podlahou.
®
Masterflow 885
Novinky v Cenové soustavě ÚRS 2013/II
ÚRS PRAHA
Předem připravená, velmi jemná, nesmrštivá zálivková
malta
inženýrská a poradenská organizace
s ocelovým plnivem, přirozené barvy, tekutá s vysokou pevností.
Vyhovuje požadavkům na nesmrštivost podle CRD-C 621-83. Se
801-3 Budovy
a haly – bourání
značkou
kvality konstrukcí
SECO. S nízkým obsahem chromanů (Cr-VI) < 2
KL 801-5 Část A05
část B01
ppm.
cena
hmotnost
popis kamenného, cihlného a betonového objemu
m.j. do 1 m3
>položka
> Bourání zdiva
- Kč Popis produktu
®
MASTERFLOW
tř. C 20/25,
složitosti885 je předem připravená jednoslož3
ková
nesmrštivá vysoce pevnostní zálivková m
malta,
278 38‑2841
I
vyrobená
na cementové bázi. Receptura umožňuje
278 38‑2842
II
m3
278 38‑2843
III
m3zálivky
použití
jak tekuté tak zavlhlé směsi pro přesné
278 38‑2844
IV
m3
základů
pod
stroje,
betonových
konstrukcí,
konstrukččást C01
ních
prvků,
ochranných
pilířů,
prefabrikovaných
prvků
složitostinadzákladovém
>> Zabetonovánítř. C 25/30,
otvorů ve zdivu
opěrných
zdí, trámů a sloupů. Obsahuje přírodní
278 38‑2851
I
m3 i ocelové
278 38‑2852
II plnivo a proto zálivka vypadá jako cementová
m3 malta.
278 38‑2853
III
m3
278 38‑2854
IV
m3
Rozsah použití
801-4 Budovy a haly – opravy a údržba
801-5 Objekty pozemní zvláštní
-Níže
tuvedená tabulka ukazuje hodnoty charakteristické
®
průměrné pevnosti 25 kg MASTERFLOW 885 při 20°C,
smíchaného s 4,6 až 4,8 litry vody.
Dny
- po 1
- po 3
- po 7
- po 28
Pevnost v tlaku
Tekutá * MPa (N/mm2)
25
35
50
60
Pevnost v tlaku a v tahu za ohybu byla testována podle ASTM
C-348 a C-349 na hranolu (4 x 4 x 16 cm).
tř. C 30/37,
Zálivkovásložitosti
malta MASTERFLOW® 885 se doporučuje
* průtočný žlab > 430 - 560 mm.
278 38‑2861
Ipro:
m3
část
A05
* 20 – 30ti vteřinový průtok podle metody rozlití kužele , CRD-C
3
278 38‑2862
m desek a
•II přesné zálivky strojů, základových a opěrných
611 nebo kuželové metody Cerilha.
3
>278
> Zálivka
a zřízení
38‑2863 strojů a technologických
III sloupů o minimální
m
tloušťce 2,5 cm.
* střední hodnota: obsah vzduchu 4,2%
3
278•38‑2864
IV
m
zálivka kotevních
o zálivku
speciální cementové
• prootvorů
zálivky,doplněna
kde je nutné
omezitzesmršťování
a tam, kde zálivkové malty
• zálivka pod stroje
z nesmrštivé
zálivkové
cemetové
malty a epoxidové
hmoty: Pozn.: Výše uvedené údaje byly naměřeny v laboratorje třeba
použít zálivku
s vysokou
mechanickou
pevPoznámky:
ních podmínkách. Pro lze očekávat odpovídající odchylností,
která
vypadá
jako
malta.
›› kvalitní
a dlouhodobé
spojení
základů
a podkladu
1. Podlévání
provizorně
podklínovaných patek
usazených
strojů
a technologických zařízení se oceňuje cenami
ky od uvedených údajů. Srovnání musí zohledňovat
•
nesmrštivá
zálivka
prefabrikovaných
prvků
opěrných
souboru
cen
278
38‑3
Zálivka
pod
stroje
nebo
technologická
zařízení
této
části
katalogu
nebo
cenami
›› k plošnému podlévání základů, konstrukčních stavebních prvků apod.
použití požadované konzistence spíše než přesné po631 31‑ . . Mazanina a 632
Vyrovnávací
cementový
části A05 Podlahy a podlahové
zdí45‑1031
trámů až ‑1034
a sloupů,
kotvícíchpotěr
šroubů
a výztuže.
›› včetně bednění a odbednění
rovnání obsahu záměsové vody. Pokud si okolnosti
konstrukce katalogu 801‑1 Budovy a haly – zděné a monolitické.
Vlastnosti
2. Od objemu betonu se odečítá
objemproduktu
všech kotevních otvorů. Jejich zalití se oceňuje cenami souboru cenvyžádají zkoušení přímo na stavbě nebo v laboratoři,
®
nedoporučuje se použití válcových forem. V případě
Zálivková
malta
MASTERFLOW
885 umožňuje:
Ukázka
z katalogových
listů:
278 31‑1
. Zálivka kotevních
otvorů
této části
katalogu.
potřeby podrobnějších konzultací ohledně vzorků pro
• použití předmíchané zálivky, která vytvrzuje bez výpotestování se obraťte na příslušného pracovníka BASF
tků, má snížené smrštění při zálivce v jakékoli konzis278 38‑3 .
Zálivka pod
stroje nebo technologická zařízení
Stavební hmoty Česká republika s.r.o.
tenci: tekuté, vlhké, plastické nebo zavlhlé směsi.
s bedněním
a odbedněním,
s úpravou
• dobrou
zpracovatelnost
i popovrchu
1 hodině při 20°C.
z cementové zálivkové hmoty
• možnost čerpání nesmrštivé zálivky do komplikovapůdorysná plocha základu
ných nebo nepřístupných míst běžnými metodami.
do 1 m2, tloušťka vrstvy
• použití zálivky, kde je vyžadován podobný vzhled
jako
278 38‑3112
25 mm
m2
cementová
malta.
2
278 38‑3113
přes 25 do 50 mm
m
•přes
použití
nesmrštivé zálivky, která neobsahuje
278 38‑3114
50 do 80 mm
m2plynotvorné
nebo odvzdušňovací přísady jako např.
278 38‑3115
přes
80 do 120 mm
m2 hliníkový 120
prášek,
fluidní koks, apod.
278 38‑3116
přes
do 150 mm
m2
2
278 38‑3117
150 do 180 mm
•přes
použití
zálivky vykazující vysokou pevnost vmtekutém
bez2, vertikálního
omezení.
přesstavu
1 do 2 m
tloušťka vrstvy
278 38‑3122
m2 křemičipoužití zálivky, která obsahuje jak ocelové tak
•25 mm
278 38‑3123
přes
25
do 50 mm
m2 rázoté plnivo zajišťující vysokou pevnost a zvyšující
278 38‑3124
přes
50odolnost
do 80 mmvůči dynamickému a opakovanému
m2
vou
zatí278 38‑3125
přes
80
do 120 mm
m2
žení.
2
278 38‑3126
přes 120 do 150 mm
m
Zpracování Masterflow® 885
278 38‑3127
přes 150 do 180 mm
m2
Do směsi nepřidávat cement, písek nebo jiné materiály.
Nárůst pevnosti
přes 2 do 5 m2, tloušťka vrstvy
Nepoužívat v případě poškozených nebo roztrhaných
Pevnost zálivkové malty je často rozhodujícím kritériem
2
278 38‑3132
25 mm
pytlů. Použít jednu nebo více namíchaných směsí, aby
při
rozhodování zda zatížení bude přenášenom2
278 38‑3133
přes 25 do 50 mm
m
se omezily prostoje vzniklé dalším pomícháváním nebo
zpřes
konstrukčních
2
278 38‑3134
50 do 80 mmprvků nebo od stroje, zalitéhomzálivkou.
rozléváním směsi a postup práce byl bez přerušení.
Pevnost
zálivkové malty záleží na:
278 38‑3135
přes 80 do 120 mm
m2
NEMÍCHAT RUKOU.
-přes
množství
záměsové vody.
278 38‑3136
120 do 150 mm
m2
část
A01
Pro záměs používat pouze pitnou vodu. Do míchačky se
-přes
teplotě
zalévaného objektu.
278 38‑3137
150 do 180 mm
m2
nejprve vlije pouze 3/4 požadovaného množství vody,
>> Dřevěné mostní- vytvrzování.
podlahy trvalé – doplněny k dočasným podlahám
potom se pomalu a pozorně přidává předmíchaná směs
stáří
vytvrzované
zálivky.
>> Dlažba z lomového kamene – doplněno:
zálivky.
- okolní teplotě2a vlhkosti.
• do betonu plochy do 10 m
7
2
821-1 Mosty
•
do pískového lože plochy do a přes 10 m
Část B01
Bourání (demontáž) konstrukcí
42
Vodorovné nosné konstrukce inženýrských staveb
421 94‑15
Demontáž podlahových plechů
421 94‑1512
421 94‑1521
bez výztuh
Novinky
v Cenové soustavěm ÚRS 2013/II
52
Kolej
521 28‑32
Demontáž podélných dřev na mostních konstrukcích
část
A02
521 28‑3211
s výztuhami
včetně upálení šroubů
>> Mostnice – doplněna výroba
>521
> Pozednice,
podélná pozednic
dřeva – výroba a montáž
28‑32
Demontáž
KL 821-1 Část A02
521 28‑3221 s odstraněním štěrku
Ukázka
listů:
položka z katalogových
popis
m2
2
ÚRS PRAHA
inženýrská a poradenská organizace
m
kus
m.j.
cena
- Kč -
93 28‑1 .
521
Různé dokončovací
konstrukce
a práce inženýrských
Pozednice
na železničních
mostech z tvrdého
dřeva s plošným
staveb
uložením
521
936 28‑1111
17‑11
521 28‑1211
výroba
Demontáž
úhelníků na železničních mostechkus
bez přesypávky
521
963 28‑31
07‑11
Podélná
dřeva
na mostních
Demontáž
ocelových
prvků konstrukcích
mostních konstrukcí
hmotnost
-t-
montáž
kus
v přímé trati nebo v oblouku
Poznámky:
pojistných
1.
ceně výroby ‑1111
jsoux započteny
936V17‑1150
L 160
160 x 40 i náklady na spojovací materiál.
m
2.
ceně
nejsou
započteny
936V17‑1151
L 200
x 200
x 40 náklady na dodání dřeva pozednic, které
m se oceňují jako specifikace
část
B01výroby ‑1111
u cen montáže.
zajišťovacích
>> Demontáž různých mostních konstrukcí – podélných dřev, pozednic, ocelových prvků mostů, gabionů, snesení římsových desek
3. V ceně montáže ‑1211 jsou započteny i náklady na kotvicí materiál.
936 17‑1152
L 90 x 90 x 10
m
4. apod.
V ceně montáže ‑1211 nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, které se oceňují ve specifikaci:
a) u vyráběných pozednic jako dodávka dřeva; ztratné lze dohodnout ve výši 2 %,
b) u nakupovaných
mostnic
jako dodávka hotového nakupovaného výrobku.
Ukázka
z katalogových
listů:
Bourání konstrukcí
96
ztužidel, sedel pro centrické uložení mostnic, stoliček, diagonál,
výroba
kus
montáž
kus
svislic, styčníkových plechů, chodníkových konzol, podlahových
nosníků, kabelových žlabů a ostatních drobných prvků
Poznámky:
šroubovaných nebo svařovaných, hmotnosti
1.
ceně výroby ‑3111
jsou započteny i náklady na opracování, protištěpné spony,
963V07‑1111
do 100 kg
kg impregnaci opracovaných
ploch a spojovacípřes
materiál.
963
kg
KL 07‑1112
821-1 Část C01 100 kg
2. V ceně výroby ‑3121 nejsou započteny náklady na dodávku podélných dřev; jejich dodání se oceňuje jako
nýtovaných,
hmotnosti
suť
cena
hmotnost
KLspecifikace
821-1 Část
C01
u cen
položka
popis montáže.
m.j.
-suť
t-cena
Kčtmelení
-t963V07‑1121
do 100 kg
kg
3.
cenách montáže
jsou započteny i náklady na vyvrtání otvorů, izolování
a osazení
šroubů,
hmotnost
položka
popispřes
m.j.
963
07‑1122 otvorů
kg
a krytkování
pro100 kg
šrouby, provedení dlabů pro nýtové hlavy a výškové
vyrovnání
pro- kolej.
-tKč -tČástV C..
4.
cenách montáže nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, které se oceňují ve specifikaci:
a) C..u vyráběných podélných dřev jako dodávka dřeva; ztratné lze dohodnout ve výši 2 %,
Část
b)C01
u nakupovaných
mostnicmostnic
jako dodávka hotového nakupovaného výrobku.
>Část
> Ekologická
likvidace
521 28‑3111
521 28‑3121
Část C01
21
Opravy a údržba konstrukcí
Opravy a údržba konstrukcí
Opravy a údržba konstrukcí objektů
Opravy a údržba konstrukcí objektů
Úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností
5
část
21 C01 hornin
Úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností
>> Práce údržby,
čištění a oprav konstrukcí mostů
hornin
212 31‑11
vyústěníobetonování
příčného odvodnění
• příčnéObetonování
odvodnění za opěrou,
vyústění příčného odvodnění, odvodňovač kamenného zdiva
212
212 31‑1111
31‑11
včetně žlabovkyvyústění příčného odvodnění
Obetonování
212 31‑1111
včetně žlabovky
Ukázka
z katalogových
listů:
212 79‑51
Příčné odvodnění za opěrou
212
212 79‑5111
79‑51
z plastových
trub
Příčné
odvodnění
za opěrou
kus
kus
m
212 79‑5111 z plastových trub
m
Poznámky:
1.Poznámky:
V cenách jsou započteny i náklady na podkladní beton, uložení a dodání plastové trubky DN 160 a štěrkový
1. obsyp.
V cenách jsou započteny i náklady na podkladní beton, uložení a dodání plastové trubky DN 160 a štěrkový
osazení
kamenných
římsových
desek
2. •
Vobsyp.
cenách
nejsou
započteny náklady
na zemní
práce.
2. V cenách nejsou započteny náklady na zemní práce.
Ukázka z katalogových listů:
31
317 22‑11
Zdi pozemních staveb
Zdi pozemních
staveb
Osazení
kamenných
římsových desek
317
317 22‑1111
22‑11
do maltového
lože
Osazení
kamenných
římsových desek
31
317 22‑1111
4
42
42
421 94‑1 .
421 94‑1 .
421 94‑1211
421 94‑1221
421 94‑1211
421 94‑1221
421 94‑1311
421 94‑1321
421 94‑1311
421 94‑1321
Poznámky:
do maltového lože
m3
m3
Vodorovné nosné konstrukce inženýrských staveb
Vodorovné
nosné
konstrukce inženýrských staveb
Oprava
podlah
z plechů
výroba podlah z plechů
Oprava
s výztuhami
výroba
bez výztuh
s výztuhami
bez výztuh
montáž
m2
m22
m
m2
s výztuhami
montáž
bez výztuh
s výztuhami
bez výztuh
m2
m22
m
m2
1.Poznámky:
V cenách výroby 421 94‑12 jsou započteny i náklady na spojovací materiál.
2.1. VVcenách
započteny
nákladyna spojovací
na dodávkumateriál.
materiálu pro výrobu podlahových plechů;
cenáchvýroby
výroby421
42194‑12
94‑12nejsou
jsou započteny
i náklady
které se oceňují jako specifikace u cen montáže.
Novinky v Cenové soustavě ÚRS 2013/II
ÚRS PRAHA
inženýrská a poradenská organizace
KL 821-1 Část C01
položka
•
popis
oprava podlah z plechů a dřevěných podlah
suť
-t-
m.j.
cena
- Kč -
hmotnost
-t-
Poznámky:
1. V cenách
jsou započteny i náklady
Ukázka
z katalogových
listů: na dodávku fošny.
429 17‑2 .
429 17‑2111
429 17‑2112
429 17‑2121
429 17‑2122
429 17‑2211
429 17‑2212
429 17‑2221
429 17‑2222
Oprava ocelových prvků mostních konstrukcí
ztužidel, sedel pro centrické uložení mostnic, stoliček, diagonál,
svislic, styčníkových plechů, chodníkových konzol, podlahových
nosníků, kabelových žlabů a ostatních drobných prvků
výroba
šroubovaných nebo svařovaných, hmotnosti
do 100 kg
kg
přes 100 kg
kg
nýtovaných, hmotnosti
do 100 kg
přes 100 kg
montáž
šroubovaných nebo svařovaných, hmotnosti
do 100 kg
přes 100 kg
nýtovaných, hmotnosti
do 100 kg
přes 100 kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
Poznámky:
1. •V cenách
výroby
prvků 429 prvků
17‑21 jsou
započtenykonstrukcí:
i náklady na rozměření,
nařezání, příp.
spojení
dílů
oprava
ocelových
mostních
ztužidel, diagonál,
svislic,
nosníků
apod. – svařovaných, šroubovaných a nýtovaných
a vyvrtání otvorů.
přizvednutí
a spuštění
KL
Část
2. •V821-1
cenách
výrobyC01
prvků
429 17‑21konstrukcí
nejsou započteny náklady na dodávku materiálu prvků a spojovacího
•materiálu;
údržba
šroubů
tytomostnicových
náklady se oceňují
jako specifikace u cen montáže.suť
cena
hmotnost
položka
popis
m.j.
3. V cenách montáže prvků 429 17‑22 jsou započteny i náklady na zdvihací
zařízení při osazení
-t- Kč - prvku do mostní
-tkonstrukce.
Ukázka
z katalogových listů:
52
Kolej prvků 429 17‑22 nejsou započteny náklady na:
4. V cenách montáže
a) dodávku kotevního materiálu; tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
521 b)
27‑19
Údržba
mostnicových
šroubů
u vyráběných
prvků
na dodávku materiálu
prvků a spojovacího materiálu; tyto náklady se oceňují
odizolování
ve specifikaci,
u nakupovaných
prvků
na dodávku
hotovýchPVC
nakupovaných výrobků; tyto
521 c)
27‑1911
se zalitím
asfaltem
a překrytím
kus náklady se oceňují
ve specifikaci.
dotažení
5. Demontáž prvků
se oceňuje cenami souboru cen 963 07‑11 části B01 tohoto katalogu.
KL 821-1 Část C01
521 27‑1921
po dosednutí vlivem provozu
kus
suť
cena
hmotnost
429
17‑31
Přizvednutí
a spuštění
konstrukcí
položka
popis
m.j.
výměna bez demontáže
železničního
svršku
-t- Kč -t521 27‑1931 hmotnosti
jednotlivého šroubu
kus
628 17‑3111
61‑35
Ochranný
429
do 10 t nátěrový systém ocelových konstrukcí
t mostů
Poznámky:
429 17‑3112 základní
přes 10 a podkladní
do 50 t
t
epoxidový,
vrchní
polyuretanový
1.429V17‑3113
ceně ‑1911 odizolování
šroubu tjsou započteny i náklady vyjmutí šroubu, prodlábnutí
otvoru, opětovnou
přes 50 do 100
t2
628•
61‑3511
tl. min
280
µm
m
jednotlivá
výměna
mostnic
a pozednic
šroubu,přes
zalití
hlavyt asfaltem
a překrytí
PVC.
429montáž
17‑3114
100
t
oprava
nátěrů
mostů
2. •
V ceně
‑1931 jsou
započteny
i náklady na vyjmutí šroubu, prodlábnutí otvoru, opětovnou montáž šroubu
Poznámky:
jeho Mechanické
dodání
a zalití
hlavy
asfaltem. hloubkové
•včetně
zatmelení
spar
mezi
ocelovými
prvky, mezi mostními
628
61‑39
vyčištění
koroze prefabrikáty
1. V cenách nejsou započteny náklady na pomocné a podpěrné konstrukce, které se oceňují cenami části A01
mezi
jednotlivými
prvky
tohoto katalogu.
Jednotlivá
výměna
mostnic a pozednic
521
628 27‑23
61‑3911
ocelovýchlistů:
mostních konstrukcí
m
Ukázka
z katalogových
bez demontáže železničního svršku
521
mostnic spar mezi jednotlivými ocelovýmikus
629 27‑2311
99‑11
Zatmelení
prvky mostních
521 27‑2351
pozednic
kus
konstrukcí
9
Poznámky:
polyuretanovým tmelem
1. V cenách jsou započteny
na demontáž stávajících mostnic nebo pozednic, na výrobu a montáž
šířky spari náklady
do 10 mm
nových
mostnic
nebo
pozednic
včetně
dodávky spojovacího a kotevního materiálu.
629 99‑1111
bez výplně
m
629 99‑1112
62
629 99‑21
628 61‑31
629 99‑2111
629 99‑2112
629 61‑3111
99‑2113
628
629 61‑3112
99‑2114
628
629 99‑2115
628 61‑32
91
s výplní
m
Úprava povrchů vnějších
Zatmelení styčných spar mezi mostními prefabrikáty a konstrukcemi
Oprava
nátěrupolyuretanovým
částí ocelových
mostních konstrukcí nebo
trvale pružným
tmelem
jednotlivých
prvků
včetně vyčištění
spar, provedení penetračního nátěru a vyplnění
spar pěnou
syntetického
spáry šířky
2xpro
základní
a 2x vrchní nátěr
do 10 mm
m
včetně
ručního odstranění starých nátěrů, rzi, prach a nečistot
přes 10jednotlivě
do 20 mm
m
plochy
přes
20 do 30 mm
m2
2
m
do 50 m
přes
do 40 mm
m2
2
přes3050 m
m
přes 40 do 50 mm
m
Protikorozní ochrana ocelových mostních konstrukcí
Doplňující
konstrukce
a práce pozemních komunikací,
včetně přípravy
povrchu
629 99‑1112
629 99‑21
629 99‑2111
629 99‑2112
629 99‑2113
629 99‑2114
629 99‑2115
•
s výplní
m
Zatmelení styčných spar mezi mostními prefabrikáty a konstrukcemi
trvale pružným polyuretanovým tmelem
včetně vyčištění spar, provedení penetračního nátěru a vyplnění
spar pěnou
pro spáry šířky
do 10 mm
m
přes 10 do 20 mm
m
přes 20 do 30 mm
m
přes 30 do 40 mm
m
přes 40 do 50 mm
m
Novinky v Cenové soustavě ÚRS 2013/II
ÚRS PRAHA
inženýrská a poradenská organizace
oprava ocelového zábradlí mostů, úhelníků
91
Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací,
letišť a ploch
KL 821-1 Část C01
911 12‑1 .
položka
Oprava ocelového zábradlí
Ukázka z katalogových listů:
suť
cena
popis
m.j.
-t- Kč svařovaného nebo šroubovaného
911 12‑1211
výroba
95
Různé
dokončovací konstrukce a práce m
pozemních
911 12‑1311
montáž
m
hmotnost
-t-
staveb
952
90‑41
Čištění mostních objektů
Poznámky:
odstranění
nánosů
z otvorů
1. •V ceně
výroby
‑1211
jsou započteny
i náklady
na spojovací
materiál.
ochranné
konstrukce
mostů
- štíty,
sítě
KL 821-1 Část C01
2. V90‑4111
ceně výroby ‑1211
nejsou započteny náklady na dodávku materiálu pro výrobu
952
strojně
m3 zábradlí; tyto náklady
• čištění mostních objektů, odstranění náletových suť
dřevin, hubení
porostů,
svahů, odstranění nánosů
cena údržba
hmotnost
se oceňují jako
specifikace
u cen
montáže.
ručně,
světlé
výšky
otvoru
položka
popis
m.j.
- tke konstrukci
- Kč -t3 mostu ‑ vyvrtání otvorů,
3.
V
ceně
montáže
‑1311
jsou
započteny
i náklady
upevnění
zábradlí
952 90‑4121
do 1,5 m
m
3
montáž
a dodávku
šroubů
včetně chemických kotev.
Ukázka
z katalogových
listů:
952
přes
1,5 m
mpozemních
95 90‑4122 Různé
dokončovací
konstrukce
a práce
staveb
4. V ceně montáže ‑1311 nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, které se oceňují ve specifikaci:
propláchnutí
a)
u vyráběného
zábradlí
jako
dodávka
materiálu
pro
výrobu,
952 90‑41
Čištění mostních objektů
952b)
90‑4131
odvodnění
m
u nakupovaného
zábradlí jako dodávka hotového nakupovaného výrobku.
odstranění
nánosů
z otvorů
5. Demontáž ocelového
zábradlí
se oceňuje
cenou 966 07‑5141 části B01 tohoto katalogu.
952 90‑4111 pročištění
strojně
m3
952 90‑4141
odvodňovačů
ve zdivu
m
ručně, světlé výšky otvoru
952 90‑4121
do 1,5 m
m3
vtoků
a výtoků
952 90‑4151
90‑4122
přes 1,5 m
m33
strojně
11
952 90‑4152
ručně
m3
propláchnutí
952 90‑4131
odvodnění
m
Poznámky:
1. Množství měrných jednotek se určuje:
pročištění
a) u otvorů, vtoků
a výtoků v m3 jejich objemu,
952•b)90‑4141
odvodňovačů
ve zdivu
m
u odvodňovačů
v m jejich délky.
podepření uvolněného
zdiva
vtoků a výtoků
952 90‑4151
strojně
m3
Ukázka
z katalogových
952 90‑4152
ručně listů:
Prorážení
otvorů a ostatní bourací prácem3
97
Poznámky:
975
02‑41
Zřízení podepření uvolněného zdiva
1. Množství měrných jednotek se určuje:
dřevěnou výztuhou, při tloušťce zdiva
a) u otvorů, vtoků a výtoků v m3 jejich objemu,
975 02‑4111
do 150 mm
m2
b) u odvodňovačů v m jejich délky.
975 02‑4121
přes 150 do 300 mm
m2
975 02‑4131
přes 300 do 450 mm
m2
975 02‑4141
přes 450 do 600 mm
m2
otvorů a ostatní bourací prácem2
97 02‑4151 Prorážení
975
přes 600 do 900 mm
975 02‑4161
přes 900 do 1200 mm
m2
975 02‑41
Zřízení podepření uvolněného zdiva
Poznámky:
dřevěnou výztuhou, při tloušťce zdiva
1.
jsou určeny
pro výšku zdiva do 3 m.
975Ceny
02‑4111
do 150 mm
m2
2.
cenách jsou započteny
i náklady na:
975V02‑4121
přes 150 do 300 mm
m2
materiál, přes 300 do 450 mm
975a)02‑4131
m2
vybourání otvorů
pro do 600 mm
provlékání vynášecích trámů a kapes pro vzpěry, m2
975b)02‑4141
přes 450
vynesení podchycené
konstrukce.
975c)02‑4151
přes 600 do 900 mm
m2
část
A01
975 02‑4161
přes 900 do 1200 mm
m2
822-1 Komunikace pozemní a letiště
>> Montáž mobilních ploch z plastových zámkových segmentů
975
02‑42
Odstranění podepření uvolněného zdiva
Poznámky:
1.
Ceny
jsou
určeny
pro výškuvýztuhami,
zdiva do 3 m.při tloušťce zdiva
část B01 dřevenými
2. V02‑4211
cenách jsou započteny
i náklady na:
975
do 150 mm
m2
>975
> Rozebrání
ploch z plastových zámkových segmentů
a)02‑4221
materiál, mobilních
přes 150 do 300 mm
m2
975b)02‑4231
přes 300
vybourání otvorů
prodo 450 mm
provlékání vynášecích trámů a kapes pro vzpěry, m2
2
975c)02‑4241
přes
do 600 mm
vynesení
podchycené
konstrukce.
Mobilní
plochy
jsou450
tvořeny
plastovými zámkovými segmenty,mkteré
jsou spolu navzájem spojeny a umožňují sestavení plochy potřebné
975 02‑4251
přes 600 do 900 mm
m2
velikosti
a tvaru.přes
Jsou
vhodné
pro zpevněné podlahy, parkoviště,mchodníky
a vozovky s různým statickým zatížením. Kloubové spoje umož2
975 02‑4261
900
do 1200 mm
975 snadnou
02‑42
Odstranění
podepření
uvolněného
ňují
a rychlou montáž
i demontáž
bez použitízdiva
speciálních nástrojů a zkušeností. Segmenty mají protismykovou úpravu, jsou odolné
dřevenými
výztuhami,
při tloušťce
zdiva opětovné použití. Povrch pod mobilní plochy, pokud je rovný, nevyžaduje zvláštní
vůči extrémním
teplotám
a mají téměř
neomezené
975
02‑4211
do 150 mm
m2
15
úpravy (vhodné povrchy jsou trávník, zemina, písek, štěrk, tvrdý povrch).
2
975 02‑4221
975 02‑4231
975 02‑4241
975 02‑4251
975 02‑4261
přes 150 do 300 mm
přes 300 do 450 mm
přes 450 do 600 mm
přes 600 do 900 mm
přes 900 do 1200 mm
m
m2
m2
m2
m2
15
položka
popis
m.j.
cena
- Kč -
hmotnost
-t-
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlažebních kostek, tyto se oceňují ve specifikaci. Množství
uvedené ve specifikaci se určí jako součin celkové délky obrub a objemové hmotnosti 1 m obruby a to:
a) 0,065 t/m pro velké kostky,
KL 822-1 Část A01
b) 0,024 t/m pro malé kostky. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % pro velké kostky, 2 % pro malé kostky.
cena
hmotnost
3.položka
Osazení silniční
popisobruby ze dvou řad kostek se oceňuje:
m.j.
Kč
-ta) bez boční opěry jako dvojnásobné množství silniční obruby z jedné řady kostek,
b) s boční opěrou jako osazení silniční obruby z jedné řady kostek s boční opěrou a osazení silniční obruby
Část A..z jedné řady kostek bez boční opěry.
Novinky v Cenové soustavě ÚRS 2013/II
Zřízení konstrukcí
Část A01
919 72‑6 .
Zřízení
Geotextiliekonstrukcí stavebních objektů
59
Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné
919 23‑21
72‑6121
593
919 72‑6122
919 72‑6123
919 72‑6124
593
919 23‑2111
72‑6125
919 72‑6126
m2 segmentů
do 200
g/m2
Montáž
mobilních
ploch z plastových zámkových
ÚRS PRAHA
inženýrská a poradenská organizace
Ukázka z katalogových
netkaná prolistů:
ochranu, separaci nebo filtraci
měrná hmotnost
přes 200 do 300 g/m2
volně položené na terén2
přes 300 do 500 g/m
pochůzné
zatížení
přes 500 pro
do 800
g/m2
2
do 35
t/mdo 1
přes 800
000 g/m2
přes 1 000
200 g/m2
pojízdné
prodo 1
zatížení
m2
m2
m2
2
m
m2
m2
t/m2 nebo filtraci
m2
přespro
35 vyztužení,
t/m2 do 80separaci
tkaná
přes 80 t/m2 do 200 t/m2
m2
z polypropylenu, podélná pevnost v tahu
919 72‑6201
do 15 kN/m
m2
Poznámky:
919
72‑6202
přes
15
do 50
kN/m
m2
1. V cenách nejsou započteny náklady na:
2
919a)72‑6203
přes
50
do 80
kN/m
dodávku plastových zámkových segmentů, které se oceňují ve specifikaci,m
částb) A01
případnou úpravu
podloží podélná/příčná
před pokládkou plastových
zámkových segmentů.
z polyesteru,
pevnost v tahu
>919
> Montáž
stromů
72‑6221 ochrany
100/50
kN/m v komunikaci
m2
2
919
72‑6222
200/50
kN/m
mpro
stromů
v komunikaci
slouží k vymezení
prostoru
kmen stromu.pro
Umožňují stro596•21‑1O.chrana
Kladení
dlažby
z betonových
zámkových
dlaždic
komunikací
919 72‑6223
400/50 kN/m
m2
mům
svobodně
růst,
usnadňují
závlahu
a zpomalují
vysychání
podloží.
2
pěší
919 72‑6224
150/150 kN/m
m
Vkládajís ložem
se200/200
do prostoru
jako
919•72‑6225
kN/m vymezeného
m2jsou betonové plochy, zámkové
z kameniva
těženého nebopevnou
drcenéhoplochou
tl. do 40 mm,
919 72‑6226
300/300
kN/m
m2
dlažby,s vyplněním
asfaltové cesty
atd.
spár s dvojitým
hutněním, vibrováním a se smetením
přebytečného materiálu na krajnici
Poznámky:
tl. 60 mm listů:
Ukázka
z katalogových
1. V cenách jsou započteny i náklady
na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.
skupiny A, pro plochy
m2
596 21‑1110
do 50 m2
2
919 21‑1111
79‑10
Montáž
stromů
v komunikaci
596
přesochrany
50 do 100 m
m2
2
596 21‑1112 s vnitřní
přeslitinovou
100 do 300 m
m2
nebo ocelovou výplní (mříží)
2
596 21‑1113
přes
300 m
m2
se zabetonováním ocelového rámu, plochy
Příplatek
k cenám
2
kus
919 79‑1011
do 1 m
za dlažbu
z prvků
919 79‑1013
přes
1 m2
kus
596 21‑1114
dvou barev
m2
s volným
položením
ocelového
rámu,
plochy
596 21‑1115
více než dvou barev
m2
kus
919 79‑1021
do 1 m2
skupiny
2 pro plochy
919 79‑1023
přes 1 mB,
kus
m2
596 21‑1120
do 50 m2
2
596 21‑1121 bez vnitřní
přes 50výplně
do 100 m
m2
(mříže)
2
596 21‑1122
přes
100
do 300 m
m2
se zabetonováním ocelového rámu, plochy
2
596
21‑1123
přes
300 m
m2
2
919 79‑1051
do 1 m
kus
Příplatek
919 79‑1053
přes
1 m2 k cenám
kus
za dlažbu z prvků
596 21‑1124
dvou barev
m2
části
A02, B02, C02
596 21‑1125
více než dvou barev
m2
593 23‑2121
593 23‑2122
823-1 Plochy a úprava území
>> doplnění technologií
o provádění
skupiny C,
pro plochy prací větších sklonů svahu
4
596 21‑1130
do 50 m2
596
21‑1131
přes
50 do 100 m2
část A04
596 21‑1132
přes 100 do 300 m2
>596
> Zemní
vruty
21‑1133ocelové
přes
300 m2
část B04
>> Demontáž zemních ocelových vrutů
m2
m2
m2
m2
1
Zemní vruty jsou základové prvky, které plně nahradí betonové základy. Vzhledem k tomu, že mají pravidelný závit se stejnou plochou
po celé délce závitu, nedochází k rozmělnění zeminy a jejímu narušení, ale vrut se zařízne do terénu a kónusové tělo zeminu ještě zhutní.
Použití je vhodné pro ploty, plotové brány, pergoly, přístřešky, kontejnery a dřevostavby. Výhodou je rychlost a přesnost montáže a možnost
okamžitého zatížení vrutů bez technologické přestávky při betonáži. Odpadají výkopové práce včetně likvidace výkopku. Jsou šetrné k pozemku a po demontáži je lze opět použít. Instalace menších zemních vrutů je možná pomocí zavrtávací tyče, nebo ručního instalačního kříže.
U větších zemních vrutů se k instalaci využívá stroje (běžně elektrická vrtačka, při mimořádně ztížených podmínek speciální vrtné zařízení).
589 11‑6115
589 11‑6116
škvárový nebo struskový, o tl.
do 50 mm
přes 50 do 100 mm
m2
m2
589 11‑6117
škvárový, tl.
80 mm
m2
Novinky v Cenové soustavě ÚRS 2013/II
Poznámky:
1. V cenách jsou započteny i náklady na projektem předepsaný posyp.
ÚRS PRAHA
inženýrská a poradenská organizace
Část A04
Ploty a ohraničení území
Ukázka z katalogových listů:
23
Piloty
233 21‑11
Zemní ocelové vruty
233 21‑1111
pro ploty a dopravní značky
průměru 60 mm, délky
550 mm
kus
233 21‑1112
233 21‑1113
233 21‑1114
průměru 66 mm, délky
550 mm
650 mm
700 mm
kus
kus
kus
AVBĚ S IGLÚ
průměru 76 mm, délky
233 21‑1115
800 mm
KL 824-1 Část C02
pro plotové brány
průměru 114, délky
položka
popis
233 21‑1116
1000 mm
233 21‑1117
1300 mm
Část C..
pergoly a přístřešky
část C02 pro
průměru 66 mm, délky
Část C02
>233
> Prolití
lože epoxidovou pryskyřicí
21‑1118kolejového
550 mm
233 21‑1119
730 mm
233 21‑1120
865 mmlistů:
Ukázka
z katalogových
51
Kolejová lože
pro kontejnery a dřevostavby
průměru
76 mm, délky
514 47‑11
Prolití
kolejového
lože
233 21‑1121
1000 mm
514 47‑1111 pryskyřicí
233 21‑1122
1300 mm
233 21‑1123
1600 mm
suť
-t-
824-1 Dráhy kolejové
Opravy a údržba konstrukcí
2
DALŠÍ POUŽITÍ I
MEZIPROSTOR PROTI PRORŮSTÁNÍ KO
kus
cena
- Kč -
m.j.
kus
kus
Opravy a údržba drah kolejových
kus
– železničního
svršku
Příprava vyvedení
odvětrávacích
kus
kus
hmotnost
-t-
Městská zeleň je v dnešní době nezbytnou složkou
prostředí. Od vzniku myšlenky zahradních měst uply
a zelených pásů se stále prosazuje. Velmi často se
komínků z dutiny.
DO
na povrch a opět se vrací do země a rozrůstají se
v
nebo cyklostezek. Pravidelně je třeba provádět údrž
odstranit. Vytvoří-li se kolem stromů pod silničním k
tím, že narazí na vzduch, mají přirozenou tendenci
kus3
m
kus
kus
Výhody
Ho
kd
æ
Odpadají náklady na údržbu chodníku/cyklostezk
800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
æ
Větší „spokojenost“ občanů, kteří si nestěžují na
æ
Méně úrazů starších osob nebo osob s omezeno
části A01, B01
æ
Vyrovnání povrchu při vysoké úspoře inertních m
Poznámky:
1. Případné předvrtání tvrdého podkladu se oceňuje položkami katalogu 800‑2 Zvláštní zakládání objektů.
>26
> Připevnění izolace nerezovou lištou a její demontáž
vs
ne
jso
část A02
Ob
>> Provětrávaná dutinová izolace větších rozměrů proti vlhkosti a radonu
• Vytvoření celoplošné dutiny je základním prvkem metody hydroizolace a protiradonové izolace domů (objektů) pomocí provětrání.
• Dutina dokonale odděluje stavbu od podloží a vytváří meziprostor, v němž se vlhkost
v podobě vodní páry spojí s proudícím vzduchem a je odváděna mimo objekt.
• Další možnost využití je jako meziprostor proti prorůstání kořenů, střešní zahrady nebo
domovní vsakovací systémy.
4
od
Pokládka elementů IGLÚ.
Hl
STŘEŠNÍ ZAHRADY - ZELENÁ MĚSTAæ
Střešní zahrady představují nejúspěšnější řešení pr
æ
využívání nalézáme již ve starověku v podobě Visut
zahrad prošly do dnešní doby velkým vývojem aæ
jeji
je ideálním řešením pro realizaci střešních zahrad,
æ
vodotěsných vrstev. Současně řeší problém pokládk
ploch. Kromě toho umožňuje výškové vyrovnání, an
æ
Způsob provedení střešní zahrady
2
6
æ
Příprava podkladu.
æ
Pokládka instalačních rozvodných sítí.
æ Pokládka prvků IGLÚ.
Zalití elementů betonem a vylití desky nad elementy.
æ
Vyplnění expandovaným jílem nebo štěrkem.
æ
Pokládka geotextilie.
æ
Rozprostření humusu.
Novinky v Cenové soustavě ÚRS 2013/II
ÚRS PRAHA
inženýrská a poradenská organizace
800-713 Izolace tepelné
část A01
>> Lepení izolace stropů bodově nebo celoplošně
>> Foukaná vodorovná izolace – doplnění tloušťky až do 350 mm
• Tato metoda umožňuje jeden z nejrychlejších a zároveň nejspolehlivějších způsobů zateplení stropní konstrukce.
• Materiál je za pomoci aplikačního stroje dopravován do půdního prostoru, kde je následně nanášen do stávající stropní konstrukce,
nebo aplikován volně v případě, že půdní prostor již nebude pochozí.
800-731 Ústřední vytápění
část A02
KLteplosměnnými
800-731 Část A02
>> Nepřímotopné zásobníkové ohřívače TUV s jedním a se dvěma
výměníky
cena o objemech
hmotnost 80 –1 000 litrů. Volba vhodného typu ohřívače
• Představují
ohřívačů
položka
popis ucelený sortiment nepřímotopných smaltovaných
m.j.
-energie,
Kč - t A02
-jsou plynové kotle, kotle na tuhá paliva, alternativní
KL 800-731
Část
a objemu umožňuje přípravu TUV prostřednictvím externích zdrojů
jako
dvouchodých
vlásenkových
(tvaru
U)
zdroje energie, výměníkové stanice, dálkové vytápění a jejich kombinace.
cena
hmotnost
položka
popistyp VV-2 UH, PN 2,5/2,5 o v. pl.
m.j.
- Kč - topnou-vodou
t• Nejčastější
využití zásobníkového
ohřívače
je
pro
ohřev
TUV
celoročně
z plynového kotle pro zapojení s přednostním
732 22‑9611
DN 200 ‑ 8 m2
soubor
ohřevem TUV.
732 22‑9612
DN 250 ‑ 12 m2
soubor
Zřízení konstrukcí
Část A..
732 22‑9613
DN 300 ‑ 17 m2
732 22‑9614
DN 350 listů:
‑ 26 m2
Ukázka
z katalogových
Část
A02
732 22‑9615
DN 400 ‑ 35 m2
Strojovny
732 21‑1 .
soubor
soubor
soubor
Nepřímotopné
zásobníkové
TUV
jednochodých s přímými
trubkamiohřívače
a s pevnými
trubkovnicemi
typ VV - 1 RH, PN 2,5/2,5
stacionární
dvoučlánkových
o v. pl.výměníkem
s jedním
teplosměnným
2
soubor
732 22‑9631
‑ 1,76 mMPa,
PNDN
0,665
MPa/1,0
t = 80°C/110°C
732 22‑9632
DN 100zásobníku
‑ 3,50 m2 / v.pl. m2 výměníku
soubor
objem
2
2
73221‑1111
22‑9633
DN
‑ 5,50 m
soubor
732
95125
l / 1,0 m
(OKC
100
NTR/BP)
soubor
73221‑1112
22‑9634
DN
150
‑ 7,80 m2 2(OKC 125 NTR/BP)
soubor
732
120
l / 1,45 m
soubor
732 21‑1113
155 l / 1,45 m2 (OKC 160 NTR/BP)
soubor
vlásenkových
(tvaru
U)
2
732 21‑1114 dvouchodých
210 l / 1,45 m
(OKC 200
NTR/BP)
soubor
2
typ PV-2
PN 0,6/1,6
732 21‑1115
250 lUH,
/ 1,45 m
(OKCo v.
250pl.NTR/BP)
soubor
2 2
soubor
73221‑1116
22‑9641
DN300
300l ‑ 6,3 m
732
/ 1,50 m
(OKC 300 NTR/BP)
soubor
732 22‑9642
DN 400 ‑ 12,5 m2
soubor
PN 1,0 MPa/1,6 MPa,
t = 95°C/110°C
732 22‑9643
DN 450 ‑ 16,0 m2
soubor
2
objem
zásobníku
/
v.pl. m
výměníku
2
DN 500 ‑ 25,0 m
>732
> A22‑9644
kumulační nádrže
topné22vody s jedním a se dvěma soubor
teplosměnnými výměníky, s vnořeným zásobníkem TUV, s vnořeným
soubor
732
/ 1,50 m (OKC 300 NTR/1 MPa)
73221‑1121
22‑9645
DN300
600l ‑ 40,0 m
soubor
TUV
732
21‑1122
/ 1,80 m22 (OKC 400 NTR/1 MPa)
soubor
732výměníkem
22‑9646
DN385
700l ‑ 60,0 m
soubor
732•21‑1123
485 l / 1,90 m
500 NTR/1
MPa)
soubor
Akumulační nádrže
slouží22 (OKC
k akumulaci
přebytečného
tepla
od jeho zdroje. Zdrojem může být kotel na tuhá paliva, tepelné čerpadlo,
typ PV-2
- zkrácené,
pl.
732 21‑1124
750 lUH
/ 3,70 m
(OKCPN
7500,6/1,6
NTR/1o v.
MPa)
soubor
krbová
vložka
atd.
Některé
2 2 typy nádrží dovolují kombinovat i zapojení více zdrojů. Nádrže slouží pouze k ukládání tepla v topném
732
22‑9651
DN
300
‑ 4,5 m
soubor
732 21‑1125
975 l / 4,50 m (OKC 1000 NTR/1 MPa)
soubor
2
systému a dovolují
i přímý
ohřev užitkové vody ve vnitřní
smaltované nádobě nebo její předehřev pro další ohřívač vody.
732 22‑9652
DN 400 ‑ 9,0 m
soubor
se dvěma
teplosměnnými
výměníky
2
732•22‑9653
DN 450 ‑ 12,0 m
soubor nádrži na požadovanou teplotu, naopak zapojení na solární kolektory
Zapojení s kotlem
většinou
dovoluje
přímo ohřev TUV ve vnitřní
2
PN
0,6
MPa/1,0
MPa,
t
=
80°C/110°C
732 22‑9654
DN 500 ‑ 18,0 m
soubor
2
nebo tepelné
čerpadlo
TUV
předehřeje
a je nutné zařadit
2
objem
zásobníku
/jen
v.pl. m
výměníku
732 22‑9655
DN
600
‑ 28,5 m
soubordalší, např. elektrický ohřívač vody, který dohřeje vodu na požadovanou
2
2
(OKC 200
NTRR/BP) elektrický
soubor
732
l ‑ 44,0 m
/ 1,0 m2/1,0 m
73221‑1214
22‑9656
DN195
700
soubordohřev, který umožňuje elektrická topná jednotka. Zařazení akumulační
teplotu, nebo
do akumulační
nádoby
namontovat
2
732 21‑1215
245
l
/
1,0 m2/1,0 m
(OKC
250
NTRR/BP)
soubor
nádrže do topného systému s kotlem na tuhá paliva umožňuje optimální chod kotle na příznivé teplotě při provozu kotle.
Poznámky:
732
21‑1216
295 l / 1,0 m2/1,5 m2 (OKC 300 NTRR/BP)
soubor
1. V cenách ‑9211 až ‑9656
není započteno
pod nádoby toto lze oceňovat cenami katalogu 800‑767
PN 1,0 MPa/1,6
MPa, tsedlo
= 95°C/110°C
Konstrukce
záměčnické.
Ukázka
z katalogových
objemlistů:
zásobníku / v.pl. m2 výměníku
732 21‑1221
732
73221‑1222
23‑1 .
732 21‑1223
732 21‑1224
732 21‑1225
732 23‑1101
732 23‑1102
732 23‑1103
732 21‑9 .
732
73221‑9103
23‑1111
732 23‑1112
732 23‑1113
732
73221‑9111
23‑1114
732
73221‑9112
23‑1115
732 21‑9113
732 21‑9114
295 l / 1,5 m2/1,0 m2 (OKC 300 NTRR/1 MPa)
2
380 l / 1,8 m2/1,05 m
(OKC
400 NTRR/1 MPa)
Akumulační
nádrže topné
vody
470 l / 1,9 m2/1,3 m2 (OKC 500 NTRR/1 MPa)
bez teplosměnného výměníku
750 l / 1,93 m2/1,17 m2 (OKC 750 NTRR/1
PN 0,3 MPa / t = 90°C
MPa)
objem
995 nádrže
l / 2,45 m2/1,12 m2 (OKC 1000 NTRR/1
500
l
(NAD
500 v1)
MPa)
750 l (NAD 750 v1)
1000 l (NAD 1000 v1)
Montáž
ohříváků
vodyTUV
zásobníkových
s vnořeným
zásobníkem
ležatých
PN 0,3 / 0,6 MPa / t = 90°C / 90°C
kombinovaných
objem nádrže / zásobníku
do 200
500ll / 160 l (NADO 500‑160 v1)
500 l / 300 l (NADO 500‑300 v1)
PN 0,6/0,6, PN 1,6/1,0, PN 1,6/1,6 o obsahu
750 l / 160 l (NADO 750‑160 v1)
100750
l l / 250 l (NADO 750‑250 v1)
2501000
l
l / 200 l (NADO 1000‑200 v1)
400 l
630 l
soubor
soubor
soubor
soubor
soubor
soubor
soubor
soubor
soubor
soubor
soubor
soubor
soubor
soubor
soubor
soubor
soubor
soubor
5
732 23‑1132
732 23‑1133
732 23‑1211
732 23‑1212
732 23‑1213
750 l / 140 l (NADO 750‑140 v2)
1000 l / 140 l (NADO 1000‑140 v2)
se dvěma teplosměnnými výměníky v. pl. 1,5 m2
PN 0,3 / 1,0 MPa / t = 90°C / 110°C
objem nádrže
500 l (NAD 500 v5)
750 l (NAD 750 v5)
1000 l (NAD 1000 v5)
soubor
soubor
soubor
soubor
soubor
Novinky v Cenové soustavě ÚRS 2013/II
s vnořeným zásobníkem TUV
PN 0,3 MPa / 1,0 MPa / 0,6 MPa / t = 90°C / 110°C
objem nádrže / zásobníku
732 23‑1221
500 l / 100 l (NADO 500‑100 v3)
soubor
732 23‑1222
750 l / 100 l (NADO 750‑100 v3)
soubor
>732
> Nádoby
expanzní1000
tlakové
23‑1223
l / 100 l (NADO 1000‑100 v3)
soubor
ÚRS PRAHA
inženýrská a poradenská organizace
•
T lakové expanzní nádoby pro topné a chladicí soustavy s vyměnitelnou membránou ve formě vaku se vyznačují velkou rozmanitostí
s vnořeným výměníkem TUV a dalšího zdroje tela
použití, od rodinných
přes
domovní
až po oblast průmyslu.
PN 0,3 MPadomů
/ 0,6 MPa
/ 1,0
MPa / t =komplexy
90°C
2
• Nádoby do 1 000
litrů
objemu
mohou
být i s pevnou membránou.
objem
nádrže
/ v. pl. m
zásobníku
732•23‑1231
300 l / 4,5
/ 1,5 (NADO
300/20
v6)
soubor
Membrána odděluje
plynový
prostor
od vodního
prostoru.
732 23‑1232
500 l / 6,25 / 2,2 (NADO 500/25 v6)
732 23‑1233
750 l / 8,5 / 2,2 (NADO 750/35 v6)
Ukázka
z katalogových
listů:
732 23‑1234
1000
l / 10,0 / 3,3 (NADO 1000/45 v6)
732 33‑1 .
soubor
soubor
soubor
Nádoby expanzní tlakové
s membránou bez pojistného ventilu
se závitovým připojením
PN 0,6 o objemu (Expanzomat NG)
732 33‑1611
8l
soubor
732 33‑1612
12 l
soubor
732 33‑1613
18 l
soubor
732 33‑1614
25 l
soubor
732 33‑1615
35 l
soubor
732 33‑1616
50 l
soubor
732 33‑1617
80 l
soubor
732 33‑1618
100 l
soubor
732 33‑1619
140 l
soubor
732 33‑1621
200 l
soubor
33‑1623 automaty
250 l kompresorové a čerpadlové
soubor
>732
> Expanzní
732•33‑1624
300
l
soubor
Expanzní automaty udržují tlak v soustavě pomocí přepouštěcího
ventilu a kompresoru nebo čerpadla.
732 33‑1625
400 l
soubor
Jsou určeny500
proltopné a chladicí soustavy. Při chladnutí v soustavě
klesá tlak, kompresor/čerpadlo zapne a vytvoří potřebný tlak, který
732•33‑1626
soubor
KL 800-731
Část
A02z nádoby do soustavy.
vytlačuje
vodu
cena a voda
hmotnost
• Při zvýšení
ventil
se přepouští do nádoby; při tom magnetický ventil
6položka
popis teploty se v soustavě tlak zvýší, otevře se přepouštěcí
m.j.
- Kč -t-
vzduch z nádoby odpouští. Uskladněná voda je od vzduchu oddělena membránou.
příslušenství
k expanzním
Expanzní
čerpadlový
automat jenádobám
optimálním řešením pro problémy se „vzduchem” – zejména v uzavřených topných a chladicích sou732 33‑1771
souprava
s upínací
páskousoustavu i v nejvyšším soubor
stavách a garantuje odplyněnou
poschodí. Nejsou třeba lokální mechanické odvzdušňovací ventily a odpadá
732 33‑1772
konzole nastavitelná
soubor
ruční odvzdušňování.
bezpečnostní uzávěr k měření tlaku
•
732 33‑1777
G 3/4
732 33‑1778
G1
Ukázka
z katalogových
listů:
732 33‑2 .
732 33‑2101
732 33‑2102
732 33‑2103
732 33‑2104
732 33‑2111
732 33‑2112
732 33‑2113
732 33‑2114
732 33‑2115
732 33‑2116
732 33‑2117
732 33‑2118
732 33‑2119
732 33‑2121
732 33‑2122
732 33‑2123
732 33‑2131
732 33‑2134
732 33‑2136
732 33‑2137
732 33‑2138
732 33‑2139
732 33‑2141
732 33‑2142
732 33‑2143
732 33‑2211
kus
kus
Expanzní automaty
kompresorové
kompaktní jednotky (Minimat MG)
PN 0,6 o objemu
200 l
300 l
400 l
500 l
základní expanzní nádoby (Reflexomat RG)
bez řídící jednotky kompresoru
PN 0,6 o objemu
200 l
300 l
400 l
500 l
600 l
800 l
1000 l
1500 l
2000 l
3000 l
4000 l
5000 l
PN 1,0 o objemu
350 l
500 l
750 l
1000 l
1500 l
2000 l
3000 l
4000 l
5000 l
přídavné expanzní nádoby (Reflexomat RF)
PN 0,6 o objemu
200 l
soubor
soubor
soubor
soubor
soubor
soubor
soubor
soubor
soubor
soubor
soubor
soubor
soubor
soubor
soubor
soubor
soubor
soubor
soubor
soubor
soubor
soubor
soubor
soubor
soubor
soubor
Novinky v Cenové soustavě ÚRS 2013/II
ÚRS PRAHA
inženýrská a poradenská organizace
800-776 Podlahy povlakové
část B01
>> Odstranění lepidla ručně z povlakových krytin
KL 23-M Část A20
položka
popis
800-783
Nátěry
Část A..
část
C04
m.j.
Zřízení konstrukcí
cena
- Kč -
časový fond
- Nh -
KL 23-M Část A20
>položka
> Oprava polyuretanových
nátěrů ocelových konstrukcí m.j.
popis
cena
- Kč Plynovody a plynovodní přípojky
230
Jednostranné
přerušení průtoku plynu za použití balonu
Část20‑03
A..
Zřízení konstrukcí
23-M Montáže
KL 23-M
DN potrubípotrubí
do
230
125 mm
kus
Část20‑0311
A20
Plynovody
a plynovodní
přípojky
cena
položka
popis
m.j.
Část A20
časový fond
- Nh Část A20
časový fond
200 mm
kus
- Kč - Nh 230 20‑0313
300 mm
kus balonu
20‑03
Jednostranné
přerušení
průtoku
plynu za použití
>230
> Vysazení
odbočky
na ocelovém
potrubí
metodou
navrtání
20‑0314
350 mm
kus
Část A..
DN potrubí do
230 20‑0315
400 mm
kus
230
20‑0311
125 mm
kus
230 20‑0316
500 mm
kus
Ukázka
z katalogových
listů:
230
20‑0312
200 mm
kus
Část A20
230 20‑0313
300 mm
kus
Poznámky:
230
350 mm
kus se zátkou,
1.
cenách nejsou
započteny náklady
na dodáníprůtoku
ani navaření
balónovacího
hrdla
230V20‑0314
20‑03
Jednostranné
přerušení
plynu
za použití
balonutyto práce
230se oceňují
20‑0315 individuálně.
400 mm
kus
DN
potrubí
do
230 20‑0316
500 mm
kus
2.
plynu při125 mm
provádění prací určuje projektová dokumentace.
230Přetlak
20‑0311
kus
3.
cenách ‑0311200 mm
až ‑0313 jsou započteny náklady na:
Poznámky:
230V20‑0312
kus
navrtání
potrubí
komorovou
navrtávací
soupravou
bez úniku
plynu přeshrdla
navrtávací
hrdlo,
230a)
300 mm
kus
1.
V20‑0313
cenách
nejsou
započteny
náklady
na dodání
ani navaření
balónovacího
se zátkou,
tyto práce
nasunutí
jednoho
balonu pomocí balonovací soupravy a naplnění balonu
230b)
20‑0314
350 mm
kusinterním plynem nebo
se oceňují
individuálně.
kapalinou,
230Přetlak
20‑0315
kus
2.
plynu při400 mm
provádění prací určuje projektová dokumentace.
230c)
500 mm
kus
vyjmutí
balonu
po vypuštění
interního
plynu nebo
hrdla zátkou.
3.
V20‑0316
cenách
‑0311
až ‑0313
jsou započteny
náklady
na: kapaliny a uzavření navrtávacího
4. Va)cenách
‑0314
až ‑0316
je započteno
vloženísoupravou
a vyjmutí balonu
provedeno
ručně.
navrtání
potrubí
komorovou
navrtávací
bez úniku
plynu přes
navrtávací hrdlo,
Poznámky:
b) nasunutí jednoho balonu pomocí balonovací soupravy a naplnění balonu interním plynem nebo
1.> VJednostranné
cenách nejsou započteny
náklady
na dodání
ani navaření
balónovacího hrdla se zátkou, tyto práce
>230
přerušení
průtoku
plynu
za použití
kapalinou,
20‑03
Jednostranné
přerušení
průtoku
plynu balonu
za použití trnování
se oceňují
individuálně.
c) vyjmutí balonu po vypuštění interního plynu nebo kapaliny a uzavření navrtávacího hrdla zátkou.
2. Přetlak plynuDN
při provádění
prací určuje projektová dokumentace.
potrubí do
4. V cenách
‑0314 až ‑0316 jelistů:
započteno vložení a vyjmutí balonu provedeno ručně.
Ukázka
z katalogových
3. V20‑0351
cenách
‑031125 mm
až ‑0313 jsou započteny náklady na:
230
kus
230a)20‑0352
32 mm
navrtání potrubí
komorovou navrtávací soupravou bez úniku plynu přeskus
navrtávací hrdlo,
230b)20‑0353
40 mmbalonu pomocí
kusinterním
nasunutí
jednoho
balonovací
soupravyplynu
a naplnění
balonu
plynem nebo
20‑03
Jednostranné
přerušení
průtoku
za použití
trnování
230 20‑0354
50 mm
kus
kapalinou,DN
potrubí do
vyjmutí balonu
po vypuštění interního plynu nebo kapaliny a uzavření navrtávacího
hrdla zátkou.
230c)20‑0351
25 mm
kus
Poznámky:
4.
V
cenách
‑0314
až ‑0316
je
započteno
vložení
a vyjmutí
balonu
provedeno
ručně.
230V20‑0352
32 mm i náklady na:
kus
1.
cenách jsou započteny
230a)20‑0353
40 mm
kus
navrtání tvarovky,
230 20‑03
20‑0354
50 mm
kus trnování
230
průtoku plynu za použití
b) uzavřeníJednostranné
potrubí rozpěrným přerušení
válcem,
c) uzavření tvarovky
zátkou.
DN potrubí
do
Poznámky:
2.
V
cenách
nejsou
započteny
náklady
na:
230
20‑0351
25 mm
kus
>1.> VJednostranné
přerušení
průtoku
plynu za použití trnování
cenách jsou započteny
i náklady
na:
navaření
tvarovky,
230a)
32 mm
kus
a)20‑0352
navrtání tvarovky,
dodání
a zátky.
230b)
40 mm
kus
b)20‑0353
uzavřenítvarovky
potrubí
rozpěrným válcem,
Ukázka
z katalogových
listů:
230Maximální
50 mm
kus
3.
přetlak
plynu při trnování je do 0,5 MPa.
c)20‑0354
uzavřeníprovozní
tvarovky
zátkou.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
Poznámky:
a) navaření
tvarovky, odbočky na ocelovém potrubí metodou navrtání
230
Vysazení
1. V20‑04
cenách jsou
započteny i náklady na:
b) dodání tvarovky a zátky.
a) navrtání tvarovky,
provozní přetlak do 1,6 MPa
3. Maximální provozní přetlak plynu při trnování je do 0,5 MPa.
b) uzavření potrubí
rozpěrným
válcem,do
DN vysazené
odbočky
uzavření tvarovky
zátkou.
230c)20‑0411
40 mm
kus
230
50 mmodbočky
kus navrtání
2. V20‑0412
cenách nejsou
započteny
náklady na:
20‑04
Vysazení
na ocelovém potrubí metodou
230a)20‑0413
65 mmpřetlak do 1,6 MPa
kus
navaření tvarovky,
provozní
230b)20‑0414
80 mm
kus
dodání tvarovky
a zátky.
DN vysazené odbočky do
3.
přetlak plynu při trnování je do 0,5 MPa.
230Maximální
20‑0411 provozní
40 mm
kus
230 20‑0312
část
A20
Zřízení konstrukcí
Plynovody a plynovodní přípojky
230 20‑0412
230 20‑04
20‑0413
230
230 20‑0414
230 20‑0411
230 20‑0412
230 20‑0413
230 20‑0414
50 mm
kus
65 mmodbočky na ocelovém potrubí metodou
kus navrtání
Vysazení
80 mm
provozní přetlak do 1,6 MPa
DN vysazené odbočky do
40 mm
50 mm
65 mm
80 mm
kus
1
kus
kus
kus
kus
1
1
Novinky v Cenové soustavě ÚRS 2013/II
ÚRS PRAHA
inženýrská a poradenská organizace
3. SPCM – VÝBĚR Z NOVINEK A ROZŠÍŘENÍ SORTIMENTU
počet
nových
položek
firma
popis
obor JK
REFLEX CZ, s. r. o.
tlakové nádoby
152
484
Dopravní značení Náchod, s. r. o.
dopravní značení
140
404
DUVEMARO spol. s r. o.
odvodnění střech
63
553
HPI-CZ spol. s r. o.
příslušenství zateplovacích systémů
51
590
Družstevní závody Dražice strojírna, s. r. o.
zásobníkové ohřívače
50
484
RONN DRAIN COMPLET s. r. o.
plastové odvodňovací žlaby
47
562
Bramac, s. r. o.
střešní krytiny
43
592
Václav Kádner Lesoservis
plotové dílce a palisády
38
605
OEZ Letohrad, s. r. o.
bytové rozvodnice
32
357
ROCKWOOL, s. r. o.
tepelné izolace
21
631
Minova Bohemia s. r. o
předpínané výztuže stavebních konstrukcí
19
132
APLEG systems, s. r. o.
zemní vruty pro dřevěné konstrukce
18
424
TĚSNĚNÍ NÝVLT s. r. o.
vodovodní těsnění
16
273
Saint-Gobain Isover CZ s. r. o.
fasádní desky
13
283
Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.
cihly broušené izolační
14
596
BEST, a. s.
ztracená bednění
14
595
Feromat Brno, s. r. o.
výztuže do betonu
11
132
AZ WOOD, a. s.,obchodní centrum Brno
stavební překližky
11
606
OST - PLUS s. r. o.
střešní prvky
11
553
Bosch Termotechnika, s. r. o. - obchodní divize Junkers
průtokové ohřívače vody
9
484
Pumpa, a. s.
oběhová čerpadla
8
426
Kobercové centrum
zátěžové koberce
8
697
Fabory CZ Holding s. r. o.
napínací matice betonových výztuží
8
132
LASSELSBERGER, a. s.
dlaždice a obklady
6
597
Oknotherm, spol. s r. o.
mobilní podlahy
6
562
KM BETA, a. s.
příslušenství střešních krytin
6
592
STADO CZ s. r. o.
řezné kotouče
5
411
Keraservis s. r. o.
spárovací hmoty
5
634
STADO CZ s. r. o.
injektážní hmoty
4
245
PROFI am BAU CM, spol. s r. o.
maltové směsi
4
585
Gabex s. r. o.
plastové tvarovky
4
562
CIKO s. r. o.
doplňky komínových systémů
4
598
Download

NOVINKY V CENOVÉ SOUSTAVĚ ÚRS 2013/II