SKV, TPV
SKV, TPV
větrací a klimatizační stropy
pro velkokuchyně
nízké pořizovací náklady
uzavřený systém odsávání
vestavěná UV-C filtrace
vylučuje vznik plísní
automatické řízení provozu
atraktivní design
snadná údržba
snadné čištění
SKV
Zářivkové osvětlení chráněné
proti vlhkosti transparentním
podhledem
TPV
Tukové filtry v odsávacím
vzduchovodu variabilně podle
rozmístění spotřebičů
SKV
Dokonalý design a funkce
umožňuje propojení kuchyně
s prostorem restaurace
TPV
Větrání kuchyní – kapitola 4. – vydání 08/2012
Obvodový přívodní vzduchovod
navržený
jako velkoplošná vyústka
UV-C filtrace
Vestavěná UV-C filtrace
s účinností likvidace tuků
až 99 %
V
Ě T R Á N Í
( V E L K O ) K U C H Y N Í
ATREA s.r.o., V Aleji 20
Tel.: +420 483 368 122
466 01 Jablonec n. N.
Fax: +420 483 368 112
E-mail: [email protected]
Česká republika
www.atrea.cz
POPIS
URČENÍ
Ventilační a klimatizační stropy jsou určeny pro velkokuchyňské provozy. Výhodně se používají především do kuchyní s dislokovanými
spotřebiči rozmístěnými v celém prostoru, kde by instalace jednotlivých odsávacích digestoří byla příliš nákladná a složitá a kde přívodní
a odtahová potrubí jsou nevzhledná. Vhodné jsou i do prostorů s nízkými nebo klenutými stropy, kde vůbec nelze digestoře osadit.
Stropy lze rovněž použít v dalších provozech s vysokými nároky na design a rovnoměrnost odsávání a osvětlení, jako například otevřené
kuchyně, výdeje jídel atd.
ZÁKLADNÍ POPIS SYSTÉMU
Uzavřené větrací systémy
Uzavřené systémy větracích a klimatizačních stropů se sestávají ze soustavy odsávacích, sběrných a přívodních vzduchovodů. Standardně
obsahují transparentní podhledy s osazeným zářivkovým osvětlením nad podhledy. Provedení ventilačních a klimatizačních stropů
respektuje platné směrnice pro větrání kuchyní VDI 2052 (SRN).
Přívodní vzduchovody
Pohledové části jsou zhotoveny z nerezového plechu.
Spodní plocha je tvořena velkoplošnou textilní vyústkou
s mikroperforací. U středového provedení je použit perforovaný
nerezový plech.
středové (pouze SKV)
450
D
obvodové (SKV, TPV)
C
630
max. 400
typ TPV
Vzduchovody jsou standardně
řešeny ve tvaru trojúhelníka.
Pohledové části jsou zhotoveny
z nerezového plechu tl. 1 mm
Volitelně s UV-C filtrací.
min. 240
450
Odsávací vzduchovody
typ SKV
Vzduchovody jsou standardně
řešeny ve tvaru lichoběžníka.
Konvexní dno je zhotoveno
z nerezového plechu tl. 1 mm
Volitelně s UV-C filtrací.
630
460
odsávací
vzduchovod
sběrný
vzduchovod
15
0
Osvětlení
Osvětlení je standardní součástí uzavřených systémů větracích a klimatizačních stropů.
ATREA zpracuje schéma osazení osvětlovacích těles a zašle objednavateli pro doplnění způsobu
ovládání (umístění a typ vypínačů, způsob vedení kabelů, zónování), osvětlení je osazeno současně
s dodávkou stropu dle ČSN 360450 pro kategorii prací tř. B, C.
Při výpočtu osvětlení se vychází z minimální hladiny osvětlení dle hygienických požadavků
v pracovní oblasti kuchyně 500 lx na pracovní ploše. Součinitel prostupu světla použitých
transparentních výplní se uvažuje t = 0,9. Standardně se navrhují zářivky s reflektorem bez krytu.
Kotvení
Stropy SKV a TPV (resp. odsávací a přívodní vzduchovody) se zavěšují na stropní konstrukce na závěsy ze závitových pozinkovaných tyčí
M8 alt. M10.
Tyče jsou ukotveny do stropů kotvami (rozpěrné kotvy, hmoždinky), každá s únosností min. P = 1,0 kN.
min. 100
0
typ TPV – rovné
Podhled je tvořen tepelně izolačními
polykarbonátovými deskami tloušťky
10 mm, vloženými do nerezového
rámečku s těsněním.
Jednotlivé moduly jsou kladeny
na nerezový rošt a boční
stranu odsávacího
600
až 11
vzduchovodu.
00
až
m
ax
.2
10
0
Transparentní podhledy
typ SKV – obloukové
Podhled je tvořen tepelně izolačními
polykarbonátovými deskami tloušťky 6 mm,
které jsou upnuty do ocelových
konkávních rámů a překryty nerez
lištami. Tyto rámy jsou kotveny
hermeticky pomocí zámků přes
pryžová těsnění k boku
1000
až 25
odsávacího vzduchovodu.
0
0
25
450
Sběrné vzduchovody – shodné pro SKV i TPV
Skládají se z nerezového plechu s bezpřírubovými těsnými spoji.
V bočních stěnách jsou osazeny těsné kryty inspekčních a čistících otvorů.
POPIS
ZÁKLADNÍ POPIS SYSTÉMU
Technologie UV-C filtrace – odvod odpadního vzduchu bez zápachu
a mastnoty
Jedná se o účinný systém likvidace tukových částic v odpadním
vzduchu, který vzniká při vaření. Systém se navrhuje na základě
stanoveného výkonu odsávání, typů spotřebičů a účinnosti mechanické
filtrace, která nesmí klesnout pod 75 %. Při splnění všech podmínek při
návrhu systému je účinnost likvidace zbytkových tuků až 99 %.
Tlaková ztráta 1 ks filtru – ∆pF
Tlaková ztráta ∆pF (Pa)
Mechanická filtrace – kazetové filtry
Kazetové tukové filtry se osazují z boku do odsávacích vzduchovodů. Jsou
zhotoveny z vrstveného tahokovu v rámečku z nerezového plechu rozměru
500 x 175 mm. V případě dodávky společně s UV-C filtrací je tukový filtr
doplněn o nerezové lamely, které zvyšují účinnost filtrace a zároveň oddělují
funkci UV-C filtrace od pobytové oblasti osob. Do prostoru mezi filtry
se osazují záslepky z nerezového plechu. Počet tukových filtrů se vypočítá
z odsávaného množství vzduchu tak, aby průtok jedním filtrem byl
v optimální oblasti wopt dle grafu (tj. Vopt = 200 až 250 m3/h). Rozmístění
tukových filtrů v prostoru kuchyně by mělo respektovat rozmístění
kuchyňských spotřebičů. Výhodně lze po změně dispozice kuchyňských
zařízení přemístit filtry po celé délce odsávacích vzduchovodů.
přípustná oblast wpř
20
optimální oblast wopt
10 filtr 500 x 175 x 15 mm
(čistý)
0
0
0
1,0 w (m/s)
0,65 0,8
3
250 V1 (m /h/ks)
160 200
Čelní rychlost a průtok 1 ks filtru
Typy UV-C lamp pro větrací a klimatizační stropy
SKV a TPV:
72
178
lampy Photozone
(např. 2x 79 W)
72
Jak technologie UV-C funguje
– odpadní vzduch prochází přes mechanickou filtraci (tukové filtry
500 x 175 mm), dochází k odloučení 80 % tukových částic
– odpadní vzduch prochází přes UV-C lampy
– UV-C lampy vytváří v okolním vzduchu ozón
– ozón reaguje s organickými sloučeninami (tuky), které oxidují neboli
jsou za studeného hoření likvidovány
– po oxidaci zůstává v odpadním vzduchu pouze vodní pára, CO2
a stopové množství jemného prášku (tzv. polymerizovaný vosk)
284
lampy Photozone
(např. 4x 79 W)
105
nerezový
rám
105
nerezový
rám
Příklad osazení UV-C lamp do odsávacích vzduchovodů
větracího stropu TPV:
Varianta 1: umístění přímo pod hrdlo napojení odvodního potrubí
240
Proč technologii UV-C použít
– celý systém je udržován v naprosté čistotě, nedochází ke stárnutí
systému
– odpadní vzduch je bez zápachu
– výrazně nižší náklady na čištění a údržbu
– minimální riziko vzniku požáru
– splňuje nejpřísnější kritéria a požadavky na čistotu prostředí
filtr
napojovací hrdlo
240
napojovací hrdlo
230
filtr
460
Varianta 2: umístění rovnoměrně za mechanickou filtraci
Podklady pro návrh
– půdorys daného provozu s rozmístěním kuchyňských spotřebičů
– parametry kuchyňských spotřebičů
– dispozice větracího a klimatizačního stropu (navrhuje ATREA)
napojovací hrdlo
390
390
napojovací hrdlo
filtr
filtr
230
460
Vzorové schéma technologie UV-C filtrace
odsávací
potrubí
24 V
kabel ovládání
230 V
tlakové čidlo
elektronický
předřadník
230 V
24 V
napojovací hrdlo
kabel ovládání
signál alarmu pro další zpracování
ovládací
skříň
24 V
filtr
zvuková nebo světelná signalizace
230 V nebo 400 V
signál od VZT systému
napájecí kabel
DODÁVANÉ TYPY
DODÁVANÉ TYPY VĚTRACÍCH STROPŮ – ZÁKLADNÍ POPIS
Větrací a klimatizační stropy typů SKV a TPV jsou řešeny jako univerzálně skladebný systém s vysokou flexibilitou dispozičního
a konstrukčního řešení.
Podle vybavenosti způsobu napojení na sběrná a přívodní potrubí se dělí na typy A, B a C.
Typ A: Integrovaný systém – s transparentními podhledy a UV-C filtrací
Je určen pro všechny kuchyně s požadavkem na maximální účinnost filtrace odpadního vzduchu, standardně vybavený UV-C filtrací.
TPV
SKV
10
10
11
13
1
12
2
12
5
4
3
9
2
11
4
1
8
3
7
9
8
Typ B: Systémy integrované – s transparentními podhledy
Odsávací, sběrné i přívodní vzduchovody jsou osazeny v horizontální rovině. Používají se pro nižší prostory.
SKV
TPV
10
1
2
6
9
5
4
7
3
5
4
1
6
8
3
7
9
8
Typ C: Systémy s horním potrubím
Odsávací i přívodní vzduchovody jsou napojeny na sběrné vzduchovody vertikálně shora. Používají se pro vyšší prostory, výhodně pro
velkoplošné kuchyně a při požadavku na snížení stávajících převýšených prostor.
SKV
TPV
10
10
11
1
12
9
2
2
5
11
1
4
3
2
8
4
3
7
9
8
Typ SKV
1. transparentní obloukový
podhled
2. tukové filtry
3. mezilehlé vložky
4. odsávací vzduchovod
5. obloukové dno
6. sběrný vzduchovod
7. čistící a revizní otvory
8.vzduchovod přívodní boční
9. velkoplošné vyústky
10. zářivkové osvětlení
11. *horní odsávací vzduchovody
12. *horní přívodní vzduchovody
13. *UV-C filtrace
*) není standardní součástí SKV
Typ TPV
1. transparentní podhled
2. tukové filtry
3. mezilehlé vložky
4. odsávací vzduchovod
5. sběrný vzduchovod
6. čistící a revizní otvory
7. vzduchovod přívodní
8. velkoplošné vyústky
9. zářivkové osvětlení
10. *horní odsávací vzduchovody
11. *horní přívodní vzduchovody
12. *UV-C filtrace
*) není standardní součástí TPV
DODÁVANÉ
VARIANTYTYPY
SKV
SYSTÉMY
Typ A
– větrací a klimatizační strop vybaven technologií UV-C filtrace
– strop s transparentními podhledy, integrovaným přívodem vzduchu shora nebo v horizontální rovině
– integrovaný systém je vhodný pro kuchyně s minimální výškou 2,6 m
– vzduchovody jsou zavěšeny na táhlech ze stropní konstrukce, stejně jako zářivkové osvětlení
TPV
SKV
DUPLEX-T
DUPLEX-T
RG
RG
eexter
OP
Typ B
OP
– strop s transparentními podhledy s integrovanými sběrnými a přívodními vzduchovody v horizontální rovině
– integrovaný systém s transparentními podhledy a vzduchovody v horizontální rovině je určen univerzálně pro nižší a střední
výšky prostorů od 2,6 m
– odsávací vzduchovody jsou zavěšeny ze stropní konstrukce, zářivkové osvětlení je zavěšeno na stropě
TPV
SKV
DUPLEX-T
DUPLEX-T
RG
eexter
RG
eexter
OP
Typ C
OP
– strop s transparentními podhledy a integrovaným obvodovým přívodem vzduchu a horním odtahem
– systém s horním odsávacím potrubím a obvodovým přívodem se používá pro prostory střední a výšky od 3,2 m
– odsávací vzduchovody jsou zavěšeny na táhlech ze stropní konstrukce, stejně jako zářivkové osvětlení
SKV
TPV
DUPLEX-T
DUPLEX-T
RG
eexter
RG
eexter
OP
OP
REGULACE, ÚDRŽBA
AUTOMATICKÁ REGULACE PROVOZU
Kuchyňské stropy SKV i TPV lze na zakázku vybavit vestavěnou
automatickou regulací provozu.
Základní popis
Regulace zajišťuje ekonomický provoz větrání v závislosti
na okamžité tepelné produkci kuchyňského zařízení. Při zapnutí
automatického chodu se přívodní odtahový ventilátor spustí
na minimální otáčky. Při zvýšení teplotní diference mezi teplotou
vzduchu v určité části stropu a v prostoru kuchyně
se automaticky z klidu spínají snížené otáčky odsávacího
i přívodního ventilátoru. Při dalším zvýšení teplotní diference
se spínají maximální otáčky obou ventilátorů. Po snížení této
diference dochází k automatickému poklesu, případně i vypnutí
ventilátorů. Teplotní diferenci lze nastavit v určitém rozsahu podle
typu a množství spotřebičů, i podle požadavků na mikroklima
kuchyně. Volitelně lze regulaci vybavit moduly plynulého nastavení
teploty přívodního vzduchu. Jedná se o moduly „ohřev“ nebo
„ohřev a chlazení“.
Ekonomie provozu automatické regulace
Správně navržená automatická regulace má především vyloučit
lidský faktor a tím snižovat energetickou náročnost na provoz
ventilátorů a dohřev větracího vzduchu.
Graf ukazuje porovnání ročních nákladů na pohon ventilátorů
v závislosti na výkonu větrání a denním provozu
(pro 3,50 Kč/kWh elektrické energie). V grafu není zahrnuta
úspora energie nutná pro dohřev vzduchu!!
Výpočet je proveden pro parametry:
parametry vzduchotechnického systému: Dp = 550 Pa,
účinnost ventilátoru 0,55, doba provozu 300 dní / rok,
automatická regulace snižuje výkon v 70 % provozní doby
na 45 % Nmax
Závěr
Ekonomická návratnost investice do automatické regulace typu
ATREA je v běžných případech do 1 roku.
Automatická regulace se skládá z regulačního modulu SM
s teplotními čidly v odsávacích vzduchovodech. Ovládací panel OP
je určen pro nastavení provozu. Rozvaděč RG s vestavěnými
silovými prvky zajišťuje regulaci otáček přívodního i odtahového
ventilátoru
kuchyně
vzduchotechnická
jednotka
(např. DUPLEX)
SM
RG
OP-TCH
roční náklady na elektrický pohon PE (Kč/rok)
V případě osazení rekuperačních výměníků zajišťuje dále
automatická regulace protimrazovou ochranu těchto výměníků
změnou otáček přívodního a odtahového ventilátoru.
n
de
40 000
h/
12
z=
30 000
E
AC
UL
EG
R
KÉ
IC
AT
20 000
OM
Í
EN
Z
BE
T
AU
den
z=
ŘÍZ
ZA
n
h/de
10 000
0
1 000
2 000
z = 1E2GULACÍ
R
ICKOUz = 6 h/den
TOMAT
U
NÍ S A
ZAŘÍZE
0
6 h/
3 000
4 000
5 000
větrací výkon V (m3/h)
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
Údržba
Spočívá především v pravidelném čištění tukových filtrů. Kazetové tukové filtry se velmi jednoduše vyjímají a čistí, např. v myčce nádobí nebo
v kuchyňském dřezu ve vodě s detergentem. Podle charakteru provozu kuchyně a znečištění se doporučuje perioda čištění 10 až 20 dnů.
Čištění
Veškeré povrchy z nerezového plechu se čistí speciálními čistícími a konzervačními přípravky (např. Cilit Bang) v periodě 1 až 3 měsíců
podle charakteru provozu kuchyně.
Sběrné vzduchovody jsou opatřeny čistícími otvory s hermeticky těsnými uzávěry pro kontrolu stavu znečištění a pro údržbu.
Transparentní podhledy z polykarbonátu se díky zcela hladkému povrchu prakticky vůbec neznečišťují. Povrchová úprava „no-drop“ zabraňuje
zároveň tvorbě kapek kondenzátu a jeho skapávání.
Výměna zářivkového osvětlení
Přístup k zářivkovému osvětlení je možný po uvolnění hermeticky těsného transparentního podhledu povolením šroubů a posunutím nad
vedlejší pole v podélném směru.
SKV
Upevnění makrolonových podhledů pomocí excentrických
přítlačných uzávěrů.
TPV
POSTUP NÁVRHU, OBJEDNÁVKA STROPU
NÁVRH, DIMENZOVÁNÍ A SPECIFIKACE OBJEDNÁVKY
1) Návrh koncepce
Pro zadaný prostor a dispozici zařízení kuchyně, výšku a připojení ke vzduchotechnickému systému se podle podkladu ATREA s.r.o. zvolí typ
stropu s rozmístěním odsávacích vzduchovodů v modulu M = 1 800 až 2 400 mm. Pro vypočtený větrací výkon se pak dimenzují průřezy
sběrných a přívodních vzduchovodů a počet tukových filtrů.
Pokud jsou použity kuchyňské spotřebiče s odtahem spalin ("B"), je nutné okótovat prostupy kouřovodů spalin stropem.
2) Dimenzování
Vzduchový výkon odsávacího stropu se dimenzuje podle směrnice VDI 2052, k výpočtu množství odsávaného vzduchu se používá volně
šiřitelný program firmy ATREA "Větrání kuchyní" (k dispozici na www.atrea.cz nebo na CD).
Pro dimenzování systému SKV doporučujeme dodržet rychlosti proudění vzduchu a průtočná množství:
Typ SKV
Typ TPV
– tukové filtry
:
w = 0,8 až 1,0 m/s
V1 = 200 až 250 m3/h/ks
V1 = 200 až 250 m3/h/ks
– odsávací vzduchovody :
w = 3,0 až 4,0 m/s
V1 = 2 200 až 2 900 m3/h
V1 = 1 000 až 2 900 m3/h
– sběrné vzduchovody :
w = 6,0 až 7,0 m/s
ΣV ~ dle průřezu
ΣV ~ dle průřezu
– přívodní vzduchovody :
w = 5,0 až 6,0 m/s
ΣV ~ dle průřezu
ΣV ~ dle průřezu
3) Návrh zpětného získávání tepla (ZZT)
Pro naprostou většinu realizací větrání kuchyní je ekonomicky výhodné a doporučuje se instalovat systém zpětného získávání tepla.
Pro stropy lze použít deskové rekuperační výměníky z plastu firmy ATREA (ve strojovně nebo jako součást vzduchotechnické jednotky –
například systém RVX, RVZ, DUPLEX).
4) Návrh automatického řízení provozu vzduchotechniky
Pro větší výkony (nad 2 500 m3/hod) je již rentabilní instalace automatické regulace provozu od firmy ATREA, která zajišťuje optimální výkon
větrání podle okamžité produkce tepla z vaření. Pro zadání této regulace je nutné uvést v objednávce typ a velikost motorů ventilátorů
(napěťové nebo frekvenční řízení otáček).
5) Technické vyjasnění a objednávka
Objednavatel předá výrobci objednávku se specifikací bodů 1 – 4 s přesným okótováním všech půdorysných rozměrů (včetně tolerancí),
výšek, prostupů včetně průchodů instalací (případně i odtahů spalin) přes strop a specifikováním charakteru stropu kuchyně pro návrh
kotvení. V případě dodávky kompletní instalace elektro od firmy ATREA je nutno upřesnit ještě zóny ovládání osvětlení a vedení kabelů.
Výrobce zpracuje technický návrh (včetně rozmístění světel, případně čidel a elektroschéma) a cenovou nabídku na kompletní dodávku
a montáž, které předá zpět objednavateli.
VZOR – ZADÁNÍ
VZOR – ŘEŠENÍ
Příklad zadání stropu
Příklad zjednodušeného projektu stropu
typ: „B“ – s transparentními podhledy, s integrovanými sběrnými
a přívodními vzduchovody v horizontální rovině
typ: „B“ – s transparentními podhledy, se sběrnými a přívodními
vzduchovody v horizontální rovině
rozměr
výška prostoru
větrací výkon
násobnost výměny
ZZT
aut. řízení
osvětlení
– odsávací vzduchovody :
– sběrné vzduchovody :
– přívodní vzduchovod :
– filtry
:
– tlaková ztráta
:
odtah
630 x 450 mm – dl. 4 030 mm – 4 ks
400 x 500 mm – dl. 9 620 mm
450 x 500 mm – dl. 9 620 mm
500 x 150 mm – 24 ks
přívod – 80 Pa
odtah – 105 Pa
400 50
9 635 x 4 895 mm (tolerance ±15 mm)
H = 3 120 mm
V = 4 800 m3/h
n = 32 /h-1/
externí jednotka Duplex
napěťově řízené ventilátory
zářivkové - součást dodávky SKV
odtah
50 450
4 030
4 895 ±15
požadované
napojení na VZT
400 x 500
450 x 500
přívod
přívod
okenní stěna
9 635 ± 15
1420
1420
630
1420
630
1420
630
9620
1420
630
4880
:
:
:
:
:
:
:
VÝHODY, REFERENCE
VÝHODY STROPŮ SKV, TPV
– uzavřený systém odsávání vylučuje znečištění mezilehlého
prostoru podhledu a povrchů a tím i vznik plísní
– nízké pořizovací náklady
– vestavěná technologie UV-C filtrace
– snadná a rychlá montáž
– odpadní vzduch z prostoru kuchyně je odsáván rovnoměrně
v celé ploše podhledu
– rozmístění tukových filtrů po délce vzduchovodů je flexibilní
a umožňuje změny dispozice technologie kuchyně
– účinná filtrace odpadního vzduchu ve snadno přístupných a lehce
vyjímatelných tukových filtrech
– rovnoměrné celoplošné osvětlení difusně rozptýleným nepřímým
osvětlením
– snadná údržba transparentních podhledů
– dokonalá ochrana vestavěných osvětlovacích těles před
znečištěním tukovými aerosoly
– vynikající architektonický vzhled interiérů v moderních
kuchyních
– univerzální instalace i do stávajících prostorů,
zvlášť výhodně pro nízké a klenuté stropy
– jednoduché projektové řešení
– větrací stropy jsou schváleny Státním zdravotním
ústavem pro všechny typy kuchyní
– certifikováno pro použití v celé EU
REFERENCE
• Herkules Litvínov •
• Hotel Pyramida Praha •
• Armádní stravovací provoz Vyškov •
• ÚSP Kytlice •
• ČSOB Praha •
• Chata Pyramida •
a mnoho dalších realizací v České republice i zahraničí.
Download

SKV, TPV - ATREA sro