RoofVent ®
Vzduchotechnické jednotky
pro vytápění a chlazení
vysokých hal.
Příručka pro projektanty
RoofVent®
Příručka pro projektanty
Technické změny vyhrazeny.
Art.Nr. 4 205 703 C
08 / 2007
© Hovalwerk AG, Liechtenstein, 2006
A
Bezpečnost
3
RoofVent ® LHW
B
větrací jednotka se zpětným získáváním tepla
pro vytápění vysokých hal
7
RoofVent ® LKW
C
větrací jednotka se zpětným získáváním tepla
pro vytápění a chlazení vysokých hal
37
RoofVent ® LH
D
větrací jednotka s optimalizovaným podílem venkovního vzduchu
pro vytápění vysokých hal
69
RoofVent ® LK
E
větrací jednotka s optimalizovaným podílem venkovního vzduchu
pro vytápění a chlazení vysokých hal
99
RoofVent ® condens
F
větrací jednotka s kondenzačním kotlem
pro vytápění vysokých hal
129
RoofVent ® direct cool
G
větrací jednotka s vlastním systémem chlazení typu "split"
pro vytápění a chlazení vysokých hal
157
H
Volitelné příslušenství
193
I
Ovládání a regulace
213
J
Pokyny pro projekci
225
K
Provoz
229
Bezpečnost
1 Symboly ____________________________ 5
2 Bezpečnost _________________________ 5
3 Pokyny pro použití návodu _____________ 5
A
4
A
Bezpečnost
1 Symboly
Varování
Tento symbol se vyskytuje u bezpečnostních pokynů,
jejichž nedodržení může vést k ohrožení zdraví či
života osob. Respektujte tyto pokyny a počínejte si
obezřetně.
Upozornění
Tento symbol se vyskytuje u pokynů, jejichž
nedodržení může mít vliv na poškození zařízení a
jeho funkci.
3 Pokyny pro použití návodu
Podle bezpečnostních předpisů jednotlivých zemí musí provozovatel zařízení seznámit obsluhující personál s hrozícími
nebezpečími a přijmout opatření k jejich odvrácení, aby
nevznikaly pracovní úrazy.
To lze provést prostřednictvím provozního řádu, který vedle
platných národních zákonů a předpisů na ochranu zdraví a
životního prostředí může obsahovat také nejdůležitější body
tohoto návodu na použití zařízení.
Informace
Symbol se vyskytuje na místech s informacemi a
pokyny pro hospodárný provoz zařízení, případné tipy
z praktického provozu.
2 Bezpečnost
Jednotky RoofVent® odpovídají svojí konstrukcí současným
poznatkům vědy a techniky. Přesto mohou při nevhodném
použití vznikat určitá rizika, proto:
• Před vybalením zařízení, montáží, zprovozněním nebo
údržbou prostudujte a dodržujte pokyny provozního návodu a dokumentace.
• Provozní návod uschovejte na přístupném místě.
• Případně odstraněné nebo poškozené bezpečnostní
štítky neprodleně obnovte.
• V každém případě dodržujte místně platné bezpečnostní
pravidla, vyhlášky a normy.
• Jednotky RoofVent® smějí být montovány, provozovány a
servisovány proškolenými odbornými osobami.
Odbornou osobou je osoba s odpovídajícím vzděláním,
zkušenostmi a znalostmi příslušných souvisejících
předpisů a norem, jakož i možných rizik.
5
6
RoofVent ® LHW
větrací jednotka se zpětným získáváním tepla
pro vytápění vysokých hal
1 Užití _______________________________ 8
2 Konstrukce a funkce __________________ 9
3 Technická data ______________________ 15
4 Příklad návrhu ______________________ 24
5 Příslušenství _______________________ 26
6 Ovládání a regulace__________________ 27
7 Doprava a instalace __________________ 28
8 Popisné texty _______________________ 32
9 Prohlášení o shodě CE _______________ 35
B
RoofVent ® LHW
Užití
1 Užití
1.1 Vhodné užití
Jednotky RoofVent® LHW jsou určeny pro přívod čerstvého
vzduchu a odvod opotřebovaného vzduchu a vytápění vysokých hal. Ke správnému použití patří dodržování výrobcem
daných podmínek pro instalaci, provoz a údržbu jednotek.
Každé jiné použití je klasifikováno jako nedoporučené. Za
škody vzniklé tímto provozem výrobce nezodpovídá.
1.2 Skupina uživatelů
Jednotky RoofVent® LHW mohou montovat, obsluhovat a
provádět jejich údržbu pouze autorizovaní a řádně poučení
pracovníci. Provozní návod je určen provozním inženýrům,
technikům a odborným pracovníkům v oboru vytápění, vzduchotechniky a techniky zařízení budov.
1.3 Zbývající nebezpečí
Jednotky RoofVent® LHW odpovídají svojí konstrukcí současným poznatkům vědy a techniky. Přesto mohou při
použití vznikají určitá rizika, která je nutno respektovat a
předcházet jim:
• nebezpečí při práci na elektrickém zařízení
• možnost pádu součástí (např. nářadí) při práci na zařízení
• nebezpečí při práci na střeše
• poškození dílů a částí úderem blesku
• provozní poškození v důsledku poruchy dílů
• nebezpečí opaření vodou při pracích na přívodním vedení
topení
• vniknutí vody při nesprávně zavřeném inspekčním otvoru
8
RoofVent ® LHW
Konstrukce a funkce
2 Konstrukce a funkce
Jednotky RoofVent® LHW slouží pro větrání a vytápění velkých prostor (výrobních hal, nákupních center, sportovních
hal, výstavišť atd.). Zajišťují následující funkce:
• vytápění (s připojení na rozvod tepla)
• přívod čerstvého vzduchu
• odvod opotřebovaného vzduchu
• provoz cirkulace
• zpětné získávání energie
• rozdělování vzduchu vířivou výustkou Air-Injector
• filtrace vzduchu
Vzduchotechnické zařízení je složeno z více autonomních
jednotek RoofVent® LHW a zpravidla pracuje bez vzduchotechnických kanálů. Jednotky jsou instalovány do střechy
haly a shora se střechy jsou také v případě potřeby prováděny práce údržby.
Díky silnému výkonu a efektivnímu rozdělování přiváděného
vzduchu dosahují jednotky RoofVent® LHW velké účinnosti.
Ve srovnání s jinými systémy je pro dosažení stejných podmínek třeba menší počet instalovaných jednotek.
Tři velikosti jednotek s různými typy registru a širokou řadou
příslušenství umožňují volbu řešení "na míru" pro každé
podmínky.
B
2.1 Konstrukce jednotky
Jednotku RoofVent® LHW tvoří následující části:
• střešní jednotka se zpětným získáváním tepla:
samonosná konstrukce z Aluzink plechu, vnitřně izolována (třída B1)
• filtrační komora:
nabízená ve třech standardních délkách pro každou
velikost jednotky
• topný díl:
s možností přípojek z libovolné strany jednotky (standardně přípojky pod mřížkou odsávání vzduchu)
• výustka Air-Injector:
patentovaná vířivá výustka, automaticky přestavitelná, pro
přívod vzduchu na velkou plochu bez průvanu
Jednotka je dodávána ve dvou částech: nadstřešní a podstřešní část (viz. obr. B2-1). Komponenty jsou vzájemně
spojeny a lze je vzájemně oddělit.
nadstřešní část:
střešní jednotka se zpětným získáváním
tepla
podstřešní část:
a filtrační komora
b topný díl
c výustka Air-Injector
Obr. B2-1: Komponenty jednotky RoofVent® LHW
9
RoofVent ® LHW
Konstrukce a funkce
10
RoofVent ® LHW
Konstrukce a funkce
servopohon Air-Injector:
plynule mění směr proudění přiváděného vzduchu od
vertikálního (= 20 %) k horizontálnímu (= 100 %)
elektrická svorkovnice:
obsahuje propojení elektrických komponent podstřešní
části jednotky mimo jiné také trojcestných ventilů
protimrazová ochrana:
ochrana proti zamrznutí registrů
mřížka odsávání vzduchu
čidlo teploty odsávaného vzduchu
filtr odsávaného vzduchu:
kapsový filtr, třída G4, s diferenčním hlídáním stavu
zanesení
ERG klapka a obtok:
protichůdná klapka ovládání zpětného získávání energie
(ERG) od 0 % (= odsávaný vzduch proudí obtokem) do
100 % (= odsávaný vzduch proudí přes výměník)
revizní otvor:
s dvojicí rychlouzávěrů pro jednoduchý přístup k filtru
odsávaného vzduchu
revizní vypínač:
zvenku ovladatelný vypínač ventilátorů
protipovětrnostní žaluzie:
pro jednoduchý přístup k filtrům venkovního vzdchu a
k rozvodnici DigiUnit
rozvodnice Unit:
obsahující regulátor DigiUnit a silnoproudou část
filtr venkovního vzduchu:
kapsový filtr, třída G4, s diferenčním hlídáním stavu
zanesení
servopohon ERG / obtokové klapky:
regulační pohon s hlášením pozice
servopohon venkovní / cirkulační klapky:
regulační pohon s hlášením pozice
venkovní a cirkulační klapka:
protichůdné klapky pro volbu mezi provozem větrání a
cirkulace
samotížné klapky:
uzavírající obtok v klidovém stavu pro zamezení únikům
tepla
ventilátor odváděného vzduchu:
radiální ventilátor bezúdržbově uložen po obou stranách
motoru
mřížka odváděného vzduchu:
po odšroubování přístup k ventilátoru odváděného vzduchu
deskový výměník tepla:
s obtokem pro regulaci výkonu a odvodem kondenzátu
B
revizní otvor:
po odšroubování přístup k ventilátoru přiváděného vzduchu
ventilátor přiváděného vzduchu:
radiální ventilátor bezúdržbově uložen po obou stranách
motoru
revizní otvor:
po odšroubování přístup k topnému registru
topný registr:
vodní výměník složen z měděných trubek a hliníkových
lamel
čidlo teploty přiváděného vzduchu
Obr. B2-2: Konstrukce jednotky RoofVent® LHW
11
RoofVent ® LHW
Konstrukce a funkce
vstup venkovního vzduchu skrz
protipovětrnostní žaluzii
filtr s hlídáním zanesení
klapka venkovního vzduchu s pohonem
deskový výměník tepla
ventilátor přiváděného vzduchu
tlumič hluku a difusorem
topný výměník vodní PWW
protimrazová ochrana
čidlo teploty přiváděného vzduchu
výustka Air-Injector
vstup odsávaného vzduchu skrz mřížku
čidlo teploty odsávaného vzduchu
filtr s hlídáním zanesení
klapka cirkulace (protichůdně spojena
s venkovní klapkou)
ERG / obtoková klapka s pohonem
samotížná klapka
ventilátor odváděného vzduchu
tlumič hluku s difusorem
výstup odváděného vzduchu skrz mřížku
Obr. B2-3: Schéma funkce jednotky RoofVent® LHW
2.2 Rozdělování vzduchu výustkou Air-Injector
Patentovaná výustka – nazývaná Air-Injector – je rozhodujícím prvkem. Přestavitelnými lopatkami je určován úhel
vystupujícího vzduchu. Ten je závislý na vzduchovém výkonu, výšce výfuku a teplotním rozdílem přiváděného vzduchu
vůči okolnímu prostoru. Vzduch je tak přiváděn kuželovitě
dolu tedy vertikálně, nebo plošně tedy horizontálně. Tak lze
zajistit:
• větrání a vytápění velké plochy haly každou jednotkou
RoofVent® LHW,
• v oblasti pobytu se nevytvářejí jevy průvanu,
• odstranění teplotního vrstvení v prostoru a tak dochází
k úsporám energie.
12
2.3 Druhy Provozu
Jednotky RoofVent® LHW mají následující druhy provozu:
• vypnuto
• větrání
• větrání (redukované)
• cirkulace
• cirkulace noc
• odsávání
• přívod vzduchu
• noční chlazení léto
• nouzový provoz
Regulační systém DigiNet ovládá tyto druhy provozu automaticky pro každou regulační zónu podle nastaveného
programu (vyjma: nouzového provozu). Mimo to lze navíc:
• manuelně přepnout druh provozu regulační zóny,
• každou jednotku RoofVent® LHW nezávisle přepnout na
druh provozu vypnuto, cirkulace, odsávání, přívod vzduchu nebo nouzový provoz.
RoofVent ® LHW
Konstrukce a funkce
B
Kód 1) Druh provozu
Použití
OFF
Pokud nejsou
jednotky RoofVent®
LHW potřeba.
Vypnuto
Ventilátory jsou vypnuty. Protimrazová
ochrana zůstává aktivní. Neprobíhá
žádná regulace teploty prostoru.
Skica
přívodní ventilátor ........... vyp.
odtahový ventilátor ......... vyp.
zpětné získávání energ. . 0 %
venkovní klapka .............. zavř.
klapka cirkulace .............. otevř.
vytápění .......................... vyp.
VE2
Při využívání prosVětrání
toru.
Jednotka RoofVent® LHW přivádí
čerstvý vzduch do prostoru a odvádí
opotřebovaný. Podle potřeby tepla a
teplotních podmínek jsou automaticky
regulovány výkony zpětného získávání
energie a dohřevu.
Je aktivní požadovaná prostorová teplota
den.
odtahový ventilátor ......... zap.
zpětné získávání energ. . 0…100 %
venkovní klapka .............. otevř.
klapka cirkulace .............. zavř.
vytápění .......................... 0…100 %
Při využívání prostoru
(pouze pro ventilátory s variabilním
výkonem)
VE1
Větrání (redukované)
jako VE2, pouze s redukovaným výkonem (viz. volitelné příslušenství)
Je aktivní požadovaná prostorová teplota
den.
REC
Cirkulace
Zátop
Provoz vypnuto/zapnuto: Pokud je třeba
teplo jednotka RoofVent® LHW nasává
vzduch z prostoru, ohřívá jej a přivádí
zpět.
Je aktivní požadovaná prostorová teplota
den.
RECN Cirkulace noc
jako REC, pouze s požadovanou teplotou noc.
Noční odstávka a
víkendy
EA
Zvláštní případy
Odsávání
Jednotka RoofVent® LHW nasává
opotřebovaný vzduch. Neprobíhá žádná
regulace teploty prostoru.
přívodní ventilátor ........... zap.
přívodní ventilátor ........... zap. *)
odtahový ventilátor ......... vyp.
zpětné získávání energ .. 0 %
venkovní klapka .............. zavř.
klapka cirkulace .............. otevř.
vytápění .......................... zap. *)
*) podle potřeby
přívodní ventilátor ........... vyp.
odtahový ventilátor ......... zap.
zpětné získávání energ .. 0 %
venkovní klapka .............. otevř.
klapka cirkulace .............. zavř.
vytápění .......................... vyp.
13
RoofVent ® LHW
Konstrukce a funkce
Kód 1) Druh provozu
SA
NCS
Použití
Skica
Zvláštní případy
Přívod vzduchu
Jednotka RoofVent® LHW přivádí čerstvý
vzduch do prostoru. Podle potřeby tepla
a teplotních podmínek je automaticky
regulován výkon dohřevu.
Opotřebovaný vzduch je odváděn
přirozeně otevřenými otvory, případně
jiným systémem.
Je aktivní požadovaná prostorová teplota
den.
Volné chlazení v
Noční chlazení léto
noci
Provoz vypnuto/zapnuto: Pokud to aktuální teploty umožňují, přivádí jednotka
RoofVent® LHW chladný venkovní vzduch do prostoru a odvádí teplý vzduch.
Je aktivní požadovaná teplota noc.
Vzduch je přiváděn kolmo dolů, aby bylo
docíleno maximálního efektu ochlazení.
přívodní ventilátor ........... zap.
odtahový ventilátor ......... vyp.
zpětné získávání energ .. 0 %
venkovní klapka .............. otevř.
klapka cirkulace .............. zavř.
vytápění .......................... 0…100 %
přívodní ventilátor ........... zap *)
odtahový ventilátor ......... zap *)
zpětné získávání energ. . 0 %
venkovní klapka .............. otevř. *)
klapka cirkulace .............. zavř. *)
vytápění .......................... vyp
*) podle teplotních podmínek
–
Nouzový provoz
Jednotky RoofVent® LHW nasávají
vzduch z prostoru, po ohřátí jej přivádějí
zpět. Vytápění je zapnuto manuelně
havarijním nastavením směšovacího
ventilu.
Neprobíhá žádná regulace teploty prostoru.
Při poruše
regulačního systému DigiNet (např.
před jeho uvedením
do provozu)
přívodní ventilátor ........... zap.
odtahový ventilátor ......... vyp.
zpětné získávání energ .. 0 %
venkovní klapka .............. zavř.
klapka cirkulace .............. otevř.
vytápění .......................... zap.
1)
Tento kód odpovídá označení druhu provozu v regulačním systému DigiNet (viz. část I 'Ovládání a regulace).
Tabulka B2-1: Druhy provozu jednotek RoofVent® LHW
14
RoofVent ® LHW
Technická data: vzduchový výkon, elektrické připojení, hlučnost
B
3 Technická data
Typ jednotky
Rozdělování vzduchu
Jmenovitý vzduchový výkon 1)
Ošetřená plocha haly
Zpětné získávání energ. Suchá účinnost
Charakteristiky
ventilátorů
Servopohony
Hlídání filtrů
1)
Vztaženo k jednotce
LHW-6
LHW-9
LHW-10
přívod
m³/h
5500
8000
8800
odvod
m³/h
5500
8000
8800
max.
m²
484
784
900
min.
%
60
63
57
3 x 400
3 x 400
3 x 400
± 10
± 10
± 10
Napětí
V AC
Přípustná odchylka napětí
%
Frekvence
Hz
50
50
50
Příkon na motor
kW
1.8
3.0
4.5
Odebíraný proud na motor
A
4.0
6.5
9.9
Nastavení tepelné ochrany
A
4.6
7.5
11.4
Otáčky (nominální)
min-1
1440
1435
1450
Napětí
V AC
24
24
24
Frekvence
Hz
Řídící napětí
V DC
Moment
Nm
10
10
10
Běh pro 90°-otočení
s
150
150
150
Tovární nastavení tlakového snímače
Pa
300
300
300
LHW-10
VE2
REC
RoofVent®
50
50
50
2…10
2…10
2…10
LHW s topným registrem typu B a vertikálním směrem proudění přiváděného vzduchu
Tabulka B3-1: Technická data jednotek RoofVent® LHW
Typ jednotky
Druh provozu
Pozice
LHW-6
VE2
LHW-9
VE2
REC
REC
Hladina tlaku hluku (5 m odstup) 1)
dB(A)
46
60
58
47
46
52
66
57
49
48
54
68
60
52
51
Celková hladina akust.výkonu
dB(A)
68
82
80
69
68
74
88
79
71
70
76
90
82
74
73
Oktávové hladiny akust.
výkonu
1)
2)
63 Hz dB(A)
51
63
62
48
54
52
69
59
54
56
54
71
62
57
59
125 Hz dB(A)
55
71
70
56
63
63
78
70
60
63
65
80
73
63
66
250 Hz dB(A)
61
76
74
64
63
65
81
71
63
66
67
83
74
66
69
500 Hz dB(A)
61
75
71
61
58
66
81
70
62
61
68
83
73
65
64
1000 Hz dB(A)
65
77
72
63
57
71
81
72
67
60
73
83
75
70
63
2000 Hz dB(A)
57
72
72
60
56
66
80
73
64
58
68
82
76
67
61
4000 Hz dB(A)
49
71
71
57
48
58
76
71
58
50
60
78
74
61
53
8000 Hz dB(A)
36
65
63
49
42
44
70
62
51
41
46
72
65
54
44
vyzařování v polokouli a prostoru bez reflexí
v prostoru (střešní jednotka)
Tabulka B3-2: Akustická data jednotek RoofVent® LHW
15
RoofVent ® LHW
Technická data: typový klíč, hranice použití
Typový klíč
podstřešní část
LHW -
Typ jednotky
RoofVent® LHW
Velikost
6, 9 nebo 10
Ovládání
DN5 provedení DigiNet 5
KK
provedení pro jinou regulaci
Nadstřešní část
střešní jednotka se zpětným získáváním energie
Filtrační komora
F00 krátká
F25 střední
F50 dlouhá
Topný díl a typ registru
H.A topný díl s registrem typu A
H.B topný díl s registrem typu B
H.C topný díl s registrem typu C
Výustka Air-Injector
Příslušenství
Tabulka B3-3: Typový klíč
Teplota odváděného vzduchu
max.
50 °C
Relativní vlhkost
max.
60 %
Obsah vody v odvád. vzduchu
max.
12.5 g/kg
Venkovní teplota
min.
-30 °C
Teplota topné vody
max.
120 °C
Provozní tlak topné vody
max.
800 kPa
Teplota přiváděného vzduchu
max.
60 °C
Minimální doba provozu VE2
min.
30 min
Tabulka B3-4: Hranice použití jendotek RoofVent® LHW
16
6
/ DN5 /
LW + F00 - H.B -
D
/
...
RoofVent ® LHW
Technická data: zpětné získávání energie, topný výkon
Teplota
venkovní vzduch
°C
odváděný vzduch
0
-5
-10
-15
-20
18
11
9
7
5
3
20
12
10
8
6
4
22
13
11
9
7
5
24
14
12
10
8
6
26
16
14
12
10
8
B
Výkon zpětného získávání energie závisí na
podmínkách:
• pro RoofVent® LHW-6 ____ 20 – 52 kW
• pro RoofVent® LHW-9 ____ 29 – 75 kW
• pro RoofVent® LHW-10 ___ 32 – 82 kW
teplota vzduchu před registrem
Tabulka B3-5: Zpětné získávání energie v deskovém výměníku v závislosti na teplotních
podmínkách (všechny hodnoty ve °C)
tLE
PWW
5 °C
velikost
Typ
°C
LHW-6
90/70
80/60
70/50
60/40
82/71
Q
kW
tpv Hmax
°C
10 °C
mW ∆pW
Q
l/h kPa
kW
m
tpv Hmax
°C
m
15 °C
mW ∆pW
Q
l/h kPa
kW
tpv Hmax
°C
m
mW ∆pW
l/h kPa
LHW-6
A
47
29 16.2
2100
11
44
33 14.1
1900
9
40
36 13.0
1800
8
LHW-6
B
62
37 12.7
2700
17
57
40 11.9
2500
15
53
43 11.3
2300
13
LHW-6
C
99
56
9.4
4400
12
92
58
9.2
4100
10
84
60
9.0
3700
9
LHW-6
A
40
26 18.8
1800
8
37
29 16.2
1600
7
33
33 14.1
1500
6
LHW-6
B
53
32 14.5
2300
13
48
35 13.3
2100
11
44
38 12.4
1900
10
LHW-6
C
85
49 10.3
3700
9
78
51 10.0
3400
8
71
52
9.9
3100
7
LHW-6
A
33
22 25.0
1500
6
30
26 18.8
1300
5
27
29 16.2
1200
4
LHW-6
B
44
27 17.8
1900
10
39
31 15.0
1700
8
35
34 13.7
1500
7
LHW-6
C
71
41 11.7
3100
7
64
43 11.3
2800
6
56
45 10.9
2500
5
LHW-6
A
26
19 25.0
1100
4
22
22 25.0
1000
3
18
25 20.0
800
2
LHW-6
B
35
23 23.3
1500
7
30
26 18.8
1300
5
26
29 16.2
1100
4
LHW-6
C
56
34 13.7
2500
5
49
36 13.0
2100
4
40
37 12.7
1800
3
LHW-6
A
46
28 16.9
3700
29
42
32 14.5
3400
25
39
36 13.0
3100
22
LHW-6
B
60
36 13.0
4800
47
56
39 12.2
4500
41
51
42 11.5
4100
35
LHW-6
C
95
54
7600
31
88
56
7000
27
80
58
6500
23
9.6
9.4
9.2
= teplota vzduchu před topným registrem
Hmax = maximální výška dosahu (pro teplotu prostoru 18 °C)
Typ
= typ registru
mW
= množství topné vody
Q
= topný výkon
∆pW
= tlakové ztráty na straně topné vody
tZul
= teplota přiváděného vzduchu
Vysvětlivky: tLE
Tabulka B3-6: Topné výkony jednotky RoofVent® LHW-6
17
RoofVent ® LHW
Technická data: topný výkon
tLE
PWW
5 °C
velikost
Typ
LHW-9
°C
90/70
80/60
70/50
60/40
82/71
LHW-10
90/70
80/60
70/50
60/40
82/71
Q
kW
tpv Hmax
°C
10 °C
mW ∆pW
Q
l/h kPa
kW
m
LHW-9
A
76
32 14.9
3400
4
LHW-9
B
101
41 12.0
4500
LHW-9
C
147
57
9.5
6500
LHW-9
A
64
28 17.4
2800
3
LHW-9
B
86
35 13.7
3800
5
LHW-9
C
126
49 10.5
5500
LHW-9
A
53
24 22.0
LHW-9
B
70
LHW-9
C
LHW-9
°C
m
mW ∆pW
Q
l/h kPa
kW
70
35 13.7
3100
3
6
93
44 11.3
4100
10
136
59
9.3
6000
59
31 15.4
78
38 12.7
8
115
2300
2
30 16.0
3100
105
42 11.8
A
37
LHW-9
B
LHW-9
C
tpv Hmax
°C
m
mW ∆pW
l/h kPa
65
39 12.5
2900
3
5
86
46 11.0
3800
5
8
125
60
9.2
5500
7
2600
2
53
34 14.1
2300
2
3400
4
71
41 12.0
3100
3
51 10.2
5000
7
104
53 10.0
4600
5
47
27 18.2
2100
2
41
30 16.0
1800
1
4
63
33 14.5
2700
3
56
35 13.7
2400
2
4600
6
94
44 11.3
4100
5
83
46 11.0
3600
4
18 25.0
1600
1
30
21 25.0
1300
1
24
24 22.0
1000
1
54
24 22.0
2300
2
44
26 19.3
1900
2
34
28 17.4
1500
1
83
34 14.1
3600
4
72
36 13.3
3100
3
59
37 13.0
2600
2
LHW-9
A
74
31 15.4
6000
10
69
35 13.7
5500
9
63
38 12.7
5100
8
LHW-9
B
99
40 12.2
7900
17
91
43 11.5
7300
15
83
45 11.2
6700
13
LHW-9
C
141
9.8 11300
26
130
9.5 10400
22
119
58
9.4
9500
19
LHW-10
A
80
31 16.8
3600
4
74
34 15.3
3300
4
69
38 13.9
3000
3
LHW-10
B
107
39 13.6
4700
7
99
42 12.8
4400
6
91
45 12.1
4000
5
LHW-10
C
157
55 10.6
6900
11
145
57 10.3
6400
10
134
59 10.1
5900
8
LHW-10
A
68
27 19.9
3000
3
62
30 17.4
2700
3
56
34 15.3
2500
2
LHW-10
B
91
34 15.3
4000
5
83
37 14.2
3700
5
75
40 13.3
3300
4
LHW-10
C
135
48 11.6
5900
9
123
50 11.3
5400
7
112
52 11.0
4900
6
LHW-10
A
56
23 25.0
2400
2
50
26 21.0
2200
2
44
30 17.4
1900
2
LHW-10
B
75
29 18.2
3300
4
67
32 16.3
2900
3
59
35 14.9
2600
3
LHW-10
C
112
41 13.0
4900
6
101
43 12.5
4400
5
89
45 12.1
3900
4
LHW-10
A
40
18 25.0
1800
1
33
21 25.0
1400
1
25
23 25.0
1100
1
LHW-10
B
58
24 24.1
2500
3
48
26 21.0
2100
2
37
27 19.9
1600
1
LHW-10
C
89
34 15.3
3900
4
77
35 14.9
3400
4
64
36 14.5
2800
2
LHW-10
A
79
30 17.4
6300
12
73
34 15.3
5800
10
67
37 14.2
5400
9
LHW-10
B
105
39 13.6
8400
19
97
42 12.8
7800
17
89
45 12.1
7100
14
LHW-10
C
151
53 10.8 12100
29
139
55 10.6 11100
25
127
57 10.3 10200
22
55
57
= teplota vzduchu před topným registrem
Hmax = maximální výška dosahu (pro teplotu prostoru 18 °C)
Typ
= typ registru
mW
= množství topné vody
Q
= topný výkon
∆pW
= tlakové ztráty na straně topné vody
tpv
= teplota přiváděného vzduchu
Vysvětlivky: tLE
Tabulka B3-7: Topné výkony jednotek RoofVent® LHW-9 a RoofVent® LHW-10
18
tpv Hmax
15 °C
RoofVent ® LHW
Technická data: minimální a maximální odstupy
W
B
Y
X
Typ jednotky
Odstup od stěny W
LHW-6
LHW-9
LHW-10
min.
m
5.5
6.5
7.0
max.
m
11.0
14.0
15.0
Odstup jednotek X
(od osy k ose)
min.
m
11.0
13.0
14.0
max.
m
22.0
28.0
30.0
Výška dosahu Y
min. 1) m
4.0
5.0
5.0
max. 2)
1)
2)
m
9.0 … 25.0
Jednotky RoofVent® orientovat tak, aby nedocházelo k nasávání vyfukovaného vzduchu.
Mřížka nasávání opotřebovaného vzduchu
musí zůstat volně přístupná.
Pro údržbu a servis zachovat volný prostor
cca. 1,5 m na zadní straně registru.
Proud přiváděného vzduchu potřebuje volný
prostor (regály, světla, žlaby...).
Minimální výšku lze redukovat o 1 m použitím příslušenství 'Štěrbinová výustka' (viz.
část H 'Volitelné příslušenství').
Maximální výška dosahu je závislá na okolních podmínkách (hodnoty viz. tabulka B3-6,
B3-7).
Tabulka B3-8: Minimální a maximální odstupy
19
RoofVent ® LHW
Technická data: rozměry
střešní jednotka LW
kabelové průchodky elektropřipojení
filtrační komora krátká F00 / střední F25 / dlouhá F50
revisní otvor
topný díl H
zpátečka
vířivá výustka Air-Injector D
Obr. B3-1: Rozměry jednotky
20
RoofVent®
přívod
LHW (rozměry v mm)
RoofVent ® LHW
Technická data: rozměry a hmotnosti
B
Typ jednotky
Rozměry
střešní jednotky
Rozměry
podstřešní části
Topný
registr
Hmotnosti
LHW-9
LHW-10
A
mm
2100
2400
2400
B
mm
1080
1380
1380
C
mm
1390
1500
1500
D
mm
600
675
675
E
mm
1092
1392
1392
Provedení filtrační komory
F00
F25
F50
F00
F25
F50
F00
F25
F50
G
mm
940 1190 1440
980 1230 1480
980 1230 1480
S
mm
1700 1950 2200
1850 2100 2350
1850 2100 2350
H
mm
F
mm
1000
1240
1240
J
mm
410
450
450
K
mm
848
1048
1048
M
mm
270
300
300
N
mm
101
111
111
O
mm
767
937
937
P
mm
758
882
882
Q
mm
490
570
570
R
mm
900
1100
1100
V
mm
500
630
630
Typ
Obsah vody
l
L
"
530
780 1030
530
780 1030
530
780 1030
A
B
C
A
B
C
A
B
C
4.5
4.5
7.6
7.0
7.0
11.7
7.0
7.0
11.7
Rp 1 ¼ (vnitřní)
Rp 1 ½ (vnitřní)
Rp 1 ½ (vnitřní)
Střešní jednotka
kg
355
506
520
Podstřešní část (s F00)
kg
136
186
186
Filtrační komora F00
kg
63
82
82
Topný díl
kg
37
53
53
Air-Injector
kg
36
51
51
Celkem (s F00)
1)
LHW-6
kg
491
692
706
Filtrační komora F25
1)
kg
+ 11
+ 13
+ 13
Filtrační komora F50
1)
kg
+ 22
+ 26
+ 26
Navýšení hmotnosti proti provedení s filtrační komorou F00
Tabulka B3-9: Rozměry a hmotnosti jednotky RoofVent® LHW
21
RoofVent ® LHW
Technická data: vzduchový výkon s přídavnými ztrátami
Zvýšení ztrát v Pa
odsávání
přívod vzduchu
příklad přívod
vzduchu:
Zvýšení ztráty o
84 Pa znamená
vzduchový výkon
5100 m³/h.
240
220
LHW6
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
4000
4500
5000
5500
6000
Vzduchový výkon v m³/h
Diagram B3-1: Vzduchový výkon jednotky RoofVent® LHW-6 s externí tlakovou ztrátou
Zvýšení ztrát v Pa
odsávání
přívod vzduchu
240
220
LHW9
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
6500
7000
7500
Vzduchový výkon v m³/h
Diagram B3-2: Vzduchový výkon jednotky RoofVent® LHW-9 s externí tlakovou ztrátou
22
8000
8500
RoofVent ® LHW
Technická data: vzduchový výkon s přídavnými ztrátami
B
Zvýšení ztrát v Pa
odsávání
přívod vzduchu
240
220
LHW10
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
7000
7500
8000
8500
8800
9000
Vzduchový výkon v m³/h
Diagram B3-3: Vzduchový výkon jednotky RoofVent® LHW-10 s externí tlakovou ztrátou
23
RoofVent ® LHW
Příklad návrhu
4 Příklad návrhu
Výchozí data
• nezbytná vzduchová výměna
• geometrie haly (délka, šířka, výška)
• výpočtová venkovní teplota
• požadovaná vnitřní teplota (v oblasti pobytu)
• teplota odváděného vzduchu 1)
• transmisní ztráty (případně část pokrytá jednotkami RoofVent®)
• zahrnutelné vnitřní tepelné zisky (stroje, osvětlení, atd.)
• topné médium
1)
Teplota odváděného vzduchu je zpravidla vyšší než teplota vzduchu v
oblasti pobytu. Ačkoliv jso vířivou výustkou redukovány teplotní rozdíly
na minimum. U vysokých hal lze uvažovat s teplotním gradientem 0.2
K na metr výšky haly.
Potřebný počet jednotek np
V závislosti na vzduchovém výkonu (viz. tabulka B3-1) provizorně určíme
použitou velikost jednotek. (V závislosti na výsledcích výpočtu možná
bude nutno výpočet opakovat pro jinou velikost jednotek.)
np
= Vp / VG
Vp
VG
= nezbytné množství venkovního vzduchu v m³/h
= vzduchový výkon zvolené jednotky v m³/h
Skutečný vzduchový výkon V (v m³/h)
V
= n ⋅ VG
n
= zvolený počet jednotek
Celková potřeba tepla na větrání QL (v kW)
QL
= V ⋅ ρ ⋅ c ⋅ (ti – te)
ρ
c
ti
te
=
=
=
=
QERG = V ⋅ ρ ⋅ c ⋅ (tods – te) ⋅ Φ
= teplota odsávaného vzduchu ve °C
= suchá účinnost zpětného získávání tepla (viz. tabulka B3-1)
Vypočtená hodnota zpětného získávání je minimální hodnotou, neboť v
chladných ročních obdobích může být efektivní hodnota zvýšena kondenzací vlhkosti v odváděném vzduchu.
24
prostorová teplota:
22 °C
teplotní gradient:
9 ⋅ 0.2 K
teplota odsávaného vzduchu:
30'000 m³/h
52 x 45 x 9 m
-10 °C
22 °C
24 °C
220 kW
36 kW
PWW 80/60 °C
≈ 24 °C
Výběr: velikost LHW-9
np = 30'000 / 8'000
np = 3.75
Zvoleno 4 ks LHW-9.
V = 4 ⋅ 8'000
V = 32'000 m³/h
QL = 32'000 ⋅ 1.2 ⋅ 2.79 ⋅ 10-4 ⋅ (22 – (-10))
QL = 343 kW
měrná hmotnost vzduchu 1.2 kg/m³
měrná tepelná kapacita vzduchu 2.79 ⋅ 10-4 kWh/kg K
požadovaná prostorová teplota ve °C
výpočtová venkovní teplota ve °C
Celkové zpětné využití energie QERG (v kW)
tods
Φ
Příklad
vzduchová výměna
geometrie haly (d x š x v)
výpočtová venkovní teplota
požadovaná vnitřní teplota
teplota odsávaného vzduchu
transmisní ztráty
vnitřní zdroje tepla
topná voda
QERG = 32'000 ⋅ 1.2 ⋅ 2.79 ⋅ 10-4 ⋅ (24 – (-10)) ⋅ 0.63
QERG = 229 kW
RoofVent ® LHW
Příklad návrhu
Nezbytný topný výkon celkem QH (v kW)
QH
= QT + QL – QERG – QM
QT
QM
= transmisní ztráty haly v kW
= zahrnutelné interní zdroje tepla v kW
B
QH = 220 + 343 – 229 – 36
QH = 298 kW
Možnost započítání vnitřních zdrojů tepla (přípojné výkony technologie,
osvětlení) se řídí následujícími kriterii: provozní čas, současnost, přímý
přenos tepla konvekcí, nepřímý přenos tepla zářením, atd.
Nezbytný topný výkon na jednotku Q (v kW)
Q
= QH / n
Q = 298 / 4
Q = 75 kW
Volba typu registru
• Následně v závislosti na vstupní teplotě vzduchu a tabulky B3-5
určíme topný registr.
• Na základě požadavku topného výkonu na jednotku a teploty vstupního vzduchu vybereme z tabulky B3-6 respektive B3-7 potřebný typ
registru.
• Pro te = -10 °C a tods = 24 °C dostaneme teplotu vzduchu na vstupu do topného registru
10 °C.
• Je zvolen registr typ B s topným výkonem
78 kW pro topnou vodu PWW 80/60 °C a tLE
= 10 °C.
Kontrola provozních podmínek
• Maximální výška dosahu
Pokud je skutečná výška dosahu (= vzdálenost mezi podlahou a spodní hranou výustky) větší než maximální výška dosahu Hmax (viz. tabulka B3-6, B3-7), zvolte jiný typ registru nebo jinou velikost jednotky.
• Maximálně ošetřená plocha
Podle zvoleného počtu jednotek stanovte ošetřenou plochu haly
připadající na jednotku. Pokud hodnota převyšuje maximální hodnotu
podle tabulky B3-1, zvyšte počet jednotek.
• Dodržení minimálních a maximálních odstupů
Prověřte vzhledem ke geometrii haly a rozmístění jednotek odstupy v
souladu s tabulkou B3-8.
• Skutečná výška dosahu = 7.2 m
Max. výška dosahu Hmax = 12.7 m
(voda PWW 80/60 °C a tLE = 10 °C)
⇒ v pořádku
• Plocha haly = 52 ⋅ 45 = 2340 m²
Plocha na jednotku = 2340 / 4 = 585 m²
Max. ošetřená plocha na jednotku = 784 m²
⇒ v pořádku
• Při symetrickém uspořádání jsou dodrženy
doporučené odstupy.
⇒ v pořádku
Definitivní počet jednotek
S rostoucím počtem jednotek roste možná flexibilita provozu systému,
ovšem rostou také investiční náklady. Pro volbu optimálního řešení je
nutno zvážit kvalitu pokrytí proti investičním nákladům.
Zvoleny jsou 4 kusy LHW-9 topným registrem
B. Toto řešení zaručuje úsporu nákladů a energie při provozu.
25
RoofVent ® LHW
Volitelné příslušenství
5 Volitelné příslušenství
Jednotky RoofVent® LHW lze přizpůsobit libovolným požadavkům projektu volbou ze široké palety
volitelného příslušenství. Detailní popis naleznete v dílu H 'Volitelné příslušenství' tohoto návodu.
provedení chladné oblasti
pro použití jednotek RoofVent® LHW v oblastech, kde klesají venkovní teploty pod – 30 °C
provedení do prostředí s
nebezpečím výbuchu
pro použití jednotek RoofVent® LHW v prostředí
s nebezpečím výbuchu (zóna 1 a zóna 2)
provedení odolné olejům
pro použití jednotek RoofVent® LHW v podmínkách se
silným obsahem olejů v odsávaném vzduchu
hygienické provedení
pro použití jednotek RoofVent® LHW v podmínkách se
zvýšenými hygienickými požadavky (podle VDI 6022)
ventilátory s variabilním vzduchovým výkonem
pro provoz s variabilním množstvím vzduchu
(přívod vzduchu a odsávání)
zvýšený tlak přívodního ventilátoru
pro překonání zvýšených externích tlakových ztrát (např.
stavbou instalované rozvody přiváděného vzduchu)
zvýšený tlak ventilátoru
odsávání
pro překonání zvýšených externích takových ztrát (např.
stavbou instalované rozvody odsávání vzduchu)
hydraulická skupina zapojení s
obtokem
pro jednodušší hydraulickou instalaci
magnetický směšovací ventil
pro plynulou regulaci topného registru (s konektorem pro
připojení)
tlumič hluku venkovního vzduchu
pro redukci emise hluku přes žaluzii nasávání venkovního
vzduchu
tlumič hluku odváděného vzduchu
pro redukci emise hluku na straně výfuku odváděného
vzduchu
tlumič hluku přiváděného vzduchu
pro redukci emise hluku do vnitřního prostoru
tlumič hluku odsávaného vzduchu
pro redukci emise hluku do vnitřního prostoru
tlumící hlavice
pro redukci emise hluku do vnitřního prostoru
(ve výustce Air-Injector)
servopohony s havarijní funkcí
jako přídavná ochrana proti zamrznutí (uzavírá klapky
v případě výpadku elektrického proudu)
štěrbinová výustka
pro použití jenotek RoofVent® LHW v nízkých halách
(místo vířivé výustky Air-Injectors)
zapojení se vstřikováním
pro použití jednotek RoofVent® LHW s hydraulickým zapojením se vstřikováním (integrováno ovládání čerpadla)
Tabulka B5-1: Použitelné volitelné příslušenství jednotek RoofVent® LHW
26
RoofVent ® LHW
Ovládání a regulace
B
6 Ovládání a regulace
Nabízejí se dvě základní možnosti ovládání a regulace jednotek RoofVent® LHW:
Hoval DigiNet
V ideálním případě jsou jednotky RoofVent® LHW ovládány systémem
Hoval DigiNet. Tento jedinečný regulační systém, vyvinutý pro systémy
klimatizace hal Hoval, nabízí následující přednosti:
• DigiNet využívá celý potenciál decentrálního zařízení. Reguluje
každou jednotku individuálně v závislosti na lokálních provozních
podmínkách.
• DigiNet umožňuje maximální flexibilitu provozu vzhledem
k regulačním zónám, kombinaci typů jednotek, druhů provozu a
provozních časů.
• DigiNet ovládá rozdělování přiváděného vzduchu zajišťuje tak
nejvyšší efektivitu větrání.
• DigiNet reguluje výkon zpětného získávání energie v deskovém
výměníku.
• Jednotky se zabudovanými komponenty MaR usnadňují projektování
a následně instalaci.
• Zprovoznění systému DigiNet je díky komponentům Plug&Play a
předadresovaným modulům jednoduché a rychlé.
Detailní popis systému Hoval DigiNet naleznete v dílu I 'Ovládání a
regulace' tohoto návodu.
Jiný systém
Jednotky RoofVent® LHW mohou být také ovládány jiným systémem.
Tento jiný systém musí především odpovídat požadavkům regulace
soustavy decentrálních zařízení.
V provedení pro jinou regulaci jsou jednotky RoofVent® LHW místo rozvodnice Unit vybaveny pouze připojovací svorkovnicí. Další informace
naleznet v samostatném popisu 'Jednotky RoofVent® LHW provedení se
svorkovnicí' (dostupné na vyžádání).
Tabulka B6-1: Ovládání a regulace jednotek RoofVent® LHW
27
RoofVent ® LHW
Doprava a instalace
7 Doprava a instalace
7.2 Hydraulická instalace
7.1 Montáž
Varování
Nebezpečí zranění v důsledku neodborné manipulace. Dopravu a montáž nechte provést odbornou
firmou !
Jednotky RoofVent® LHW jsou dodávány ve dvou částech
(nástřešní a podstřešní část) na dřevěných paletách. Části
patřící k sobě jsou označeny čísly. Před montáží je třeba:
• Jednotky jsou montovány shora se střechy. Proto je nezbytný jeřáb nebo vrtulník.
• Pro dopravu na střechu jsou třeba zvedací kurty (délka
cca. 6 m). Pokud jsou použita ocelová lana nebo řetězy,
musí být chráněny hrany jednotky.
• Ujistěte se, že střešní podstavec vyhovuje dle dílu J
'Pokyny pro projekci'.
• Určete správnou pozici a orientaci jednotky (pozice topných registrů).
• Jednotky je ve střešním podstavci fixována vlastní vahou.
Pro utěsnění je třeba silikon, PU pěna nebo jiný těsnící
materiál.
• Pokud jsou montovány tlumiče hluku, je vhodné dodatečně jednotku ukotvit ve střešním podstavci.
• Dodržujte pokyny montážního návodu, dodaného s jednotkou.
Varování
Nebezpečí zranění v důsledku neodborné manipulace. Hydraulickou instalaci nechte provést odbornou
firmou !
Regulační systém Hoval DigiNet je koncipován jako napájecí
síť s hydraulickým připojováním jednotlivých spotřebičů, tj.
před každým spotřebičem je instalován směšovací ventil.
Standardně se používá zapojení do obtoku.
Požadavky na zdroj a rozvodnou soustavu
• Hydraulická soustava musí odpovídat zamýšlenému
uspořádání zón.
• V rámci regulační zóny provést hydraulické vyrovnání jednotlivých zařízení, aby bylo zaručeno rovnoměrné pokrytí
plochy.
• Topné médium (max. 120 °C) musí být při venkovní
teplotě menší než 15 °C k dispozici bez prodlení, v dostatečném množství a teplotě ne směšovacím ventilu
spotřebiče.
• Teplota přiváděného média musí být regulována v závislosti na venkovní teplotě.
Regulační systém Hoval DigiNet zapíná jednou týdně požadavek dodávky tepla na 1 minutu. To zamezuje zablokování
oběhového čerpadla z důvodu jeho delší odstávky.
Požadavky na okruh spotřebiče
• Použijte trojcestné ventily s lineární charakteristikou a
vyšší kvalitou.
• Autorita ventilu musí být ≥ 0,5.
• Pohon ventilu musí mít krátkou dobu přestavení (1 s).
• Ventil musí být regulační, tj. zdvih se mění proporcionálně
s řídícím signálem (DC 0…10 V).
• Ventil musí být vybaven havarijní ovládáním s odděleným
vstupem (AC 24 V).
• Ventil instalovat blízko zařízení (max. odstup 2 m).
Varování
Nebezpečí zranění v důsledku pádu dílů. Registr nesmí přenášet žádná zatížení, např. od zpátečky nebo
přívodního potrubí !
Informace
Použijte volitelné příslušenství 'Hydraulická skupina'
respektive 'magnetický směšovací ventil' pro jednoduchou a rychlou hydraulickou instalaci.
Obr. B7-1:
Jednotka RoofVent® je montována shora se střechy.
28
RoofVent ® LHW
Doprava a instalace
B
7.3 Elektrická instalace
Varování
Nebezpečí elektrického proudu. Elektrickou instalaci
nechte provést odbornou firmou!
• Dodržovat všechny související předpisy (např. EN 602041) .
• Pro dlouhá přívodní vedení zvolit vhodný průřez podle
technických pravidel.
• Elektrickou instalaci provést dle schéma zapojení (průchod kabelu jednotkou viz. obr. B7-2).
• Systémovou sběrnici pro ovládání a regulaci položit mimo
napájecí kabely.
• Zapojit připravené konektory mezi filtrační komorou a
výustkou a mezi filtrační komorou (uvnitř) a střešní částí
jednotky.
• Propojit směšovací ventil do svorkovnice. (Magnetické
směšovací ventily Hoval mají připraven konektor.)
• V případě zapojení se vstřikováním: Zapojit oběhové
čerpadlo do rozvodnice Unit v jednotce.
• Zajistěte ochranu proti přepětí přívodních kabelů k jednotkám a rozvodnici zón (zkratová odolnost 10 kA).
Rozvodnice Unit
Průchodky pro
kabely
Svorkovnice
Obr. B7-2:
Průchod kabelu jednotkou
29
ææM
RoofVent ® LHW
Doprava a instalace
rozvodnice Unit
sumární porucha
DigiMaster
novaNet systémová sběrnice
čidlo venkovní teploty
rozvodnice zón
napájení
čidlo prostorové teploty
požadavek na vytápění
přípojná svorkovnice
vstup poruchy vytápění
rozvaděč vytápění
magnetický směšovací ventil
oběhové čerpadlo
Obr. B7-3: Schéma principu pro standardní hydraulické zapojení do obtoku
30
RoofVent ® LHW
Doprava a instalace
Označení
Rozvodnice Unit napájení
v jednotce LHW
Rozvodnice zón
3-fázová
Kabel
3 x 400 V
novaNet sběrnice
12 V
oběhové čerpadlo
3 x 400 V
4 x 2.5 mm²
napájení
novaNet sběrnice
3 x 400 V
12 V
5 x … mm²
2 x 0.16 mm²
vstup poruchy vytápění
sumární porucha
zvláštní funkce na svorku
napájení jednotek RoofVent®
LHW
oběhové čerpadlo
čidlo vlhkosti
čidlo CO2
Rozvodnice zón
1-fázová
Napětí
LHW-6: 5 x 4 mm²
LHW-9: 5 x 6 mm²
LHW-10: 5 x 10 mm²
2 x 0.16 mm²
čidlo teploty prostoru
čidlo venkovní teploty
požadavek na vytápění
Varianta:
B
napájení
novaNet sběrnice
čidlo teploty prostoru
čidlo venkovní teploty
požadavek na vytápění
vstup poruchy vytápění
sumární porucha
zvláštní funkce na svorku
oběhové čerpadlo
čidlo vlhkosti
čidlo CO2
10 V
2 x 1.5 mm²
10 V
2 x 1.5 mm²
bezpotenciál
3 x 1.5 mm²
max. 230 V
24 V
3 x 1.5 mm²
bezpotenciál
3 x 1.5 mm²
max. 230 V
24 V
3 x 1.5 mm²
3 x 400 V
LHW-6: 5 x 4 mm²
LHW-9: 5 x 6 mm²
LHW-10: 5 x 10 mm²
3 x 400 V
4 x 2.5 mm²
24 V
2 x 1.5 mm²
24 V
2 x 1.5 mm²
1 x 230 V
12 V
3 x … mm²
2 x 0.16 mm²
10 V
10 V
bezpotenciál
max. 230 V
24 V
bezpotenciál
max. 230 V
24 V
1 x 230 V
24 V
24 V
2 x 1.5 mm²
2 x 1.5 mm²
3 x 1.5 mm²
Opce Poznámka
specifikace kabelu viz. díl I,
článek 2.4
zapojení se vstřikováním
podle opcí
specifikace kabelu viz. díl I,
článek 2.4
max. 170 m
max. 170 m
max. 2 A
každá zóna
každá zóna
max. 6 A
každá funkce
každá jednotka RoofVent®
LHW
každé čerpadlo
max. 170 m
max. 170 m
3 x 1.5 mm²
3 x 1.5 mm²
podle opcí
specifikace kabelu viz. díl I,
článek 2.4
max. 170 m
max. 170 m
max. 2 A
každá zóna
každá zóna
max. 6 A
3 x 1.5 mm²
3 x 1.5 mm²
2 x 1.5 mm²
2 x 1.5 mm²
každá funkce
každé čerpadlo
max. 170 m
max. 170 m
Tabulka B7-1: Soupis kabelů
31
RoofVent ® LHW
Popisné texty
8 Popisné texty
Větrací jednotka RoofVent® LHW, složena z:
• nástřešní části se zpětným získáváním energie
• filtrační komory
• topného dílu
• výustky Air-Injector
• ovládání a regulace
Všechny komponenty jsou elektricky propojeny nebo s připravenými konektory.
8.1 Nástřešní část se zpětným získáváním energie LW
Samonosná, povětrnostním vlivům odolná konstrukce
z AluZink plechu, vnitřně izolovaná (požární odolnost B1), s
žaluzií se snadným přístupem k filtrům venkovního vzduchu
a rozvodnici Unit, revizním otvorem s jednoduchým přístupem k filtrům odváděného a cirkulačního vzduchu, revizním
vypínačem přístupným zvenku.
Nástřešní část obsahuje:
• flitr venkovního vzduchu (kapsový filtr, třída G4) s hlídáním talkové ztráty pro signalizaci zanesení
• protiběžné klapky venkovního a cirkulačního vzduchu se
servopohonem
• deskový hliníkový výměník s obtokem, odvodem kondenzátu skrz sifón na střechu; včetně klapky se servopohonem pro regulaci výkonu zpětného získávání energie
• bezúdržbový, přímo uložený ventilátor přiváděného vzduchu
• bezúdržbový, přímo uložený ventilátor odváděného vzduchu
• rozvodnice Unit s regulátorem DigiUnit jako součást systému regulace Hoval DigiNet
• vytápění rozvodnice
Typ
LW- __________ /DN5
jmen.vzduch. výkon přívod/odvod _____________ m³/h
účinnost zpětného získávání suchá _____________ %
el. příkon na motor
_____________ kW
hladina akustického výkonu
_____________ dB(A)
napájecí napětí
AC 3 x 400 V
frekvence
50 Hz
8.2 Filtrační komora F00 / F25 / F50
Konstrukce z AluZink plechu s mřížkou pro odvod vzduchu
a revizním otvorem pro snadný přístup k topnému registru.
Filtrační komora obsahuje:
• filtr odváděného a cirkulačního vzduchu (kapsový filtr, třída G4) s hlídáním tlakové ztráty pro signalizaci zanesení
• čidlo teploty odváděného vzduchu
• difuzor přiváděného vzduchu tlumící hluk
Typ
F___ - ________
8.3 Topný díl H.A / H.B / H.C
Konstrukce z AluZink plechu, obsahuje teplovodní registr
s měděnými trubkami a hliníkovými lamelami a protimrazovou ochranu.
Typ
topný výkon
topné médium
při vstupní teplotě vzduchu
H.___- ________
_____________ kW
PWW ________ °C
_____________ °C
8.4 Výustka Air-Injector D
Konstrukce z AluZink plechu s:
• vířivou výustkou s koncentrickou tryskou, přestavitelnými
Regulátor DigiUnit DU5
lopatkami a integrovanou hlavicí tlumící hluk
Regulační modul zcela propojen s komponenty vzduchotech- • servopohon pro automatické přestavení rozdělování
nické jednotky (ventilátory, pohony, čidly teplot, protimrazovzduchu
vou ochranou, hlídáním filtrů):
• čidlo teploty přiváděného vzduchu
• ovládá jednotku včetně rozdělování vzduchu podle poža• elektrická svorkovnice (obsahující svorky připojení smědavku regulační zóny
šovacího ventilu vytápění)
• reguluje teplotu přiváděného vzduchu na principu kaskádové regulace
Typ
D- ___________
ošetřená plocha haly
_____________ m²
Silnoproudá část
• svorky pro připojení napájení
• revizní vypínač (ovládaný zvenku)
• ochrany motoru každého ventilátoru
• jištění elektroniky
• transformátor pro regulátor DigiUnit, směšovací ventil a
servopohony
• relé nouzového provozu
• přípojné svorky servopohonů a čidel teplot
32
RoofVent ® LHW
Popisné texty
8.5 Volitelné příslušenství
•
•
•
Provedení pro chladné oblasti
materiály odolné chladu
ventilátory s vytápěním v klidovém stavu
servopohony klapek s havarijní funkcí a vytápěním v klidovém stavu
• topný registr Typ X s protimrazovou ochranou zabudovanou na straně vody
• deskový výměník s hlídáním tlakové ztráty
•
•
•
Provedení odolné oleji
materiály odolné oleji
filtr odváděného vzduchu třídy F5
odvod kondenzátu z deskového výměníku do sběrné vany
ve filtrační komoře
• filtrační komora F25 v oleji těsném provedení s integrovanou sběrnou vanou s přípojným hrdlem pro jímání kondenzátu a oleje
Hygienické provedení
• filtr venkovního vzduchu třídy F7
• filtr odváděného vzduchu třídy F5
B
Tlumič hluku venkovního vzduchu ASD
jako díl namontovatelný na žaluzii venkovního vzduchu, konstrukce z AluZink plechu vyložena materiálem tlumícím hluk,
pro redukci emise hluku žaluzií, útlum _____ dB
Tlumič hluku odváděného vzduchu FSD
jako díl namontovatelný na mřížku odváděného vzduchu,
konstrukce z AluZink plechu vyložena materiálem tlumícím
hluk, pro redukci emise hluku výfuku odváděného vzduchu,
útlum _____ dB
Tlumič hluku přiváděného vzduchu ZSD
jako díl namontovatelný mezi filtrační komoru a topný díl,
konstrukce z AluZink plechu vyložena materiálem tlumícím
hluk, pro redukci emise hluku do prostoru, útlum _____ dB
Tlumič hluku odsávaného vzduchu ABSD
jako díl namontovatelný na mřížku nasávání vzduchu, konstrukce z AluZink plechu vyložena materiálem tlumícím hluk,
pro redukci emise hluku do prostoru, útlum _____ dB
Akustická hlavice AHD
tvořena hlavicí většího objemu a kulisou z materiálu tlumící
hluk, útlum 4 dB
Ventilátory s variabilním množstvím vzduchu VAR
• bezúdržbový, přímo uložený ventilátor přiváděného vzduchu s frekvenčním měničem
• bezúdržbový, přímouložený ventilátor odváděného vzduchu s frekvenčním měničem
Servopohony s havarijní funkcí SMF
spojité pohony s havarijní funkcí v případě výpadku proudu,
namontovány na klapce venkovního vzduchu a klapce zpětného získávání energie, zapojeny
Vysokotlaký ventilátor přiváděného vzduchu HZ
bezúdržbový, přímo uložený ventilátor přiváděného vzduchu
s vyšším dopravním tlakem
Štěrbinová výustka AK
konstrukce z AluZink plechu, se čtyřmi přestavitelnými šterbinovými výustkami (místo výustky Air-Injector)
Vysokotlaký ventilátor odváděného vzduchu HF
bezúdržbový, přímo uložený ventilátor odváděného vzduchu
s vyšším dopravním tlakem
Provedení pro zapojení se vstřikováním ES
ovládání a silová část pro oběhové čerpadlo integrována v
rozvodnici Unit
Hydraulická skupina standardní zapojení do obtoku
HG
zkompletovaná hydraulická skupina pro zapojení do obtoku,
obsahující magnetický směšovací ventil, regulační ventil,
uzavírací ventil, automatické odvzdušnění, šroubení pro
připojení na registr a rozvodnou síť; směšovací ventil vybaven konektorem pro připojení; optimalizováno dle topného
registru a regulace Hoval DigiNet
Magnetický směšovací ventil ..HV
spojitý regulační ventil s magnetickým pohonem, s konektorem pro připojení, odpovídající topnému registru
33
RoofVent ® LHW
Popisné texty
8.6 Ovládání a regulace
Digitální regulační systém pro energeticky optimalizovaný
provoz decentrálních systémů klimatizace hal:
• skladba systému s uspořádáním podle uživatelských
hladin
• propojení jednotlivých regulačních modulů sběrnicí novaNet s volnou topologií (dodávka stavby)
• rovnoprávná plošná komunikace (peer-to-peer/multipeer)
protokolem novaNet
• rychlá odezva v důsledku cíleného přenosu dat
• z výroby přednastavené moduly s integrovanou ochranou
proti účinkům blesku a baterií zálohovanou pamětí RAM
• žádné požadavky na vytváření softwaru na stavbě
• zvláštní funkce na svorku
• vestavba ovladače DigiEasy
Rozvodnice zón DigiNet
Zónová rozvodnice (ocelový plech lakován RAL 7035) obsahující:
• 1 čidlo teploty venkovního vzduchu (přiloženo)
• 1 transformátor 230/24 V
• 2 jističe vedení pro transformátor (1-pólové)
• 1 relé
• 1 oddělovač sítě napájení (2-pólový, vně)
• vstupní a výstupní svorky (nahoře)
• 1 elektroschéma zařízení
• každá regulační zóna 1 modul DigiZone, 1 relé a 1 čidlo
prostorové teploty (přiloženo)
Ovladače DigiNet
DigiMaster DM5
Naprogramovaný ovladač Plug&Play s grafickým aktivním
panelem, složen z dotykového panelu s barevným displejem,
instalovaným do dveří rozvodnice zón:
• hlídání a nastavování systému DigiNet (druhy provozu,
teploty, časový program, kalendář, zpracování poruch,
parametry regulace)
DigiCom DC5
Paket tvořen ovládacím programem, routerem novaNet a
propojovacími kabely, pro ovládání systému Hoval DigiNet
osobním počítačem:
• hlídání a nastavování systému DigiNet (druhy provozu,
teploty, časový program, kalendář, zpracování poruch,
parametry regulace)
• funkce zaznamenání a znázornění průběhu hodnot a
přístupů
• diferencovaný přístup s přístupovým heslem
DigiEasy DE5
Přídavné ovládání jedné regulační zóny k instalaci na libovolné místo do podomítkové trojkrabice případně do dveří
rozvaděče:
• ukazatel aktuální požadované prostorové teploty
• snížení nebo zvýšení požadované teploty až o 5 °C
• signalizace a odblokování poruchy
• změna druhu provozu
Volitelné příslušenství
• ochranný kryt před DigiMaster
• rám IP65
• zásuvka novaNet
• router novaNet
• 4 zvláštní funkce s přepínačem
• 8 zvláštních funkcí s 2 přepínači
34
Modul DigiZone DZ5
Regulátor pro regulační zónu, zabudován v zónové rozvodnici:
• zpracovává vstupy prostorové a venkovní teploty, poruchy
vytápění a zvláštní funkci (volitelně)
• zapíná druhy provozu podle časového programu
• spíná výstup požadavku na vytápění a souhrnné poruchy
Volitelné příslušenství
• kontrolka sumární poruchy
• zásuvka
• ovládání oběhového čerpadla
• 2-pólové jističe vedení
• elektrické napájení vzduchotechnických jednotek se zabudovaným regulátorem DigiUnit
• integrace vzduchotechnických jednotek bez zabudovaného regulátoru DigiUnit
• střední hodnota prostorové teploty
• ovládání DigiPlus
• čidlo vlhkosti
• čidlo CO2
B
35
36
RoofVent ® LKW
větrací jednotka se zpětným získáváním tepla
pro vytápění a chlazení vysokých hal
1 Užití ______________________________ 38
2 Konstrukce a funkce _________________ 39
3 Technická data ______________________ 45
4 Příklad návrhu ______________________ 56
5 Volitelné příslušenství ________________ 58
6 Ovládání a regulace__________________ 59
7 Doprava a instalace __________________ 60
8 Popisné texty _______________________ 64
9 Prohlášení o shodě CE _______________ 68
C
RoofVent ® LKW
Užití
1 Užití
1.1 Vhodné užití
Jednotky RoofVent® LKW jsou určeny pro přívod čerstvého
vzduchu a odvod opotřebovaného vzduchu, vytápění a chlazení vysokých hal. Ke správnému použití patří dodržování
výrobcem daných podmínek pro instalaci, provoz a údržbu
jednotek.
Každé jiné použití je klasifikováno jako nedoporučené. Za
škody vzniklé tímto provozem výrobce nezodpovídá.
1.2 Skupina uživatelů
Jednotky RoofVent® LKW mohou montovat, obsluhovat a
provádět jejich údržbu pouze autorizovaní a řádně poučení
pracovníci. Provozní návod je určen provozním inženýrům,
technikům a odborným pracovníkům v oboru vytápění, vzduchotechniky a techniky zařízení budov.
1.3 Zbývající nebezpečí
Jednotky RoofVent® LKW odpovídají svojí konstrukcí současným poznatkům vědy a techniky. Přesto mohou při
použití vznikají určitá rizika, která je nutno respektovat a
předcházet jim:
• nebezpečí při práci na elektrickém zařízení
• možnost pádu součástí (např. nářadí) při práci na zařízení
• nebezpečí při práci na střeše
• poškození dílů a částí úderem blesku
• provozní poškození v důsledku poruchy dílů
• nebezpečí opaření vodou při pracích na přívodním vedení
topení
• vniknutí vody při nesprávně zavřeném inspekčním otvoru
38
RoofVent ® LKW
Konstrukce a funkce
2 Konstrukce a funkce
Jednotky RoofVent® LKW slouží pro větrání, vytápění a
chlazení velkých prostor (výrobních hal, nákupních center,
sportovních hal, výstavišť atd.). Zajišťují následující funkce:
• chlazení (s připojením na rozvod chladné vody)
• vytápění (s připojení na rozvod tepla)
• přívod čerstvého vzduchu
• odvod opotřebovaného vzduchu
• provoz cirkulace
• zpětné získávání energie
• rozdělování vzduchu vířivou výustkou Air-Injector
• filtrace vzduchu
Vzduchotechnické zařízení je složeno z více autonomních
jednotek RoofVent® LKW a zpravidla pracuje bez vzduchotechnických kanálů. Jednotky jsou instalovány do střechy
haly a shora se střechy jsou také v případě potřeby prováděny práce údržby.
Díky silnému výkonu a efektivnímu rozdělování přiváděného
vzduchu dosahují jednotky RoofVent® LKW velké účinnosti.
Ve srovnání s jinými systémy je pro dosažení stejných podmínek třeba menší počet instalovaných jednotek.
Tři velikosti jednotek s různými typy registru a širokou řadou
příslušenství umožňují volbu řešení "na míru" pro každé
podmínky.
2.1 Konstrukce jednotky
Jednotku RoofVent® LKW tvoří následující části:
• střešní jednotka se zpětným získáváním tepla:
samonosná konstrukce z Aluzink plechu, vnitřně izolována (třída B1)
• filtrační komora:
nabízená ve třech standardních délkách pro každou
velikost jednotky
• topný / chladící díl:
s možností přípojek z libovolné strany jednotky (standardně přípojky pod mřížkou odsávání vzduchu)
• výustka Air-Injector:
patentovaná vířivá výustka, automaticky přestavitelná, pro
přívod vzduchu na velkou plochu bez průvanu
Jednotka je dodávána ve dvou částech: nadstřešní a podstřešní část (viz. obr. C2-1). Komponenty jsou vzájemně spojeny a lze je vzájemně oddělit.
nadstřešní část:
střešní jednotka se zpětným získáváním
tepla
podstřešní část:
a filtrační komora
b topný / chladící díl
c výustka Air-Injector
Obr. C2-1: Komponenty jednotky RoofVent® LKW
39
C
RoofVent ® LKW
Konstrukce a funkce
40
RoofVent ® LKW
Konstrukce a funkce
servopohon Air-Injector:
plynule mění směr proudění přiváděného vzduchu od
vertikálního (= 20 %) k horizontálnímu (= 100 %)
elektrická svorkovnice:
obsahuje propojení elektrických komponent podstřešní
části jednotky mimo jiné také trojcestných ventilů
připojení odvodu kondenzátu
protimrazová ochrana:
ochrana proti zamrznutí registrů
mřížka odsávání vzduchu
čidlo teploty odsávaného vzduchu
filtr odsávaného vzduchu:
kapsový filtr, třída G4, s diferenčním hlídáním stavu
zanesení
ERG klapka a obtok:
protichůdná klapka ovládání zpětného získávání energie
(ERG) od 0 % (= odsávaný vzduch proudí obtokem) do
100 % (= odsávaný vzduch proudí přes výměník)
revizní otvor:
s dvojicí rychlouzávěrů pro jednoduchý přístup k filtru
odsávaného vzduchu
revizní vypínač:
zvenku ovladatelný vypínač ventilátorů
protipovětrnostní žaluzie:
pro jednoduchý přístup k filtrům venkovního vzdchu a
k rozvodnici DigiUnit
rozvodnice Unit:
obsahující regulátor DigiUnit a silnoproudou část
filtr venkovního vzduchu:
kapsový filtr, třída G4, s diferenčním hlídáním stavu
zanesení
servopohon ERG / obtokové klapky:
regulační pohon s hlášením pozice
servopohon venkovní / cirkulační klapky:
regulační pohon s hlášením pozice
venkovní a cirkulační klapka:
protichůdné klapky pro volbu mezi provozem větrání a
cirkulace
samotížné klapky:
uzavírající obtok v klidovém stavu pro zamezení únikům
tepla
ventilátor odváděného vzduchu:
radiální ventilátor bezúdržbově uložen po obou stranách
motoru
mřížka odváděného vzduchu:
po odšroubování přístup k ventilátoru odváděného vzduchu
deskový výměník tepla:
s obtokem pro regulaci výkonu a odvodem kondenzátu
revizní otvor:
po odšroubování přístup k ventilátoru přiváděného vzduchu
ventilátor přiváděného vzduchu:
radiální ventilátor bezúdržbově uložen po obou stranách
motoru
revizní otvor:
po odšroubování přístup k topnému registru
topný / chladící registr:
vodní výměník složen z měděných trubek a hliníkových
lamel
odlučovač kondenzátu
čidlo teploty přiváděného vzduchu
Obr. C2-2: Konstrukce jednotky RoofVent® LKW
41
C
RoofVent ® LKW
Konstrukce a funkce
vstup venkovního vzduchu skrz
protipovětrnostní žaluzii
filtr s hlídáním zanesení
klapka venkovního vzduchu s pohonem
deskový výměník tepla
ventilátor přiváděného vzduchu
tlumič hluku a difusorem
topný / chladící vodní výměník PWW/PKW
protimrazová ochrana
odlučovač kondenzátu
čidlo teploty přiváděného vzduchu
výustka Air-Injector
vstup odsávaného vzduchu skrz mřížku
čidlo teploty odsávaného vzduchu
filtr s hlídáním zanesení
klapka cirkulace (protichůdně spojena s
venkovní klapkou)
ERG / obtoková klapka s pohonem
samotížná klapka
ventilátor odváděného vzduchu
tlumič hluku s difusorem
výstup odváděného vzduchu skrz mřížku
Obr. C2-3: Schéma funkce jednotky RoofVent® LKW
2.2 Rozdělování vzduchu výustkou Air-Injector
Patentovaná výustka – nazývaná Air-Injector – je rozhodujícím prvkem. Přestavitelnými lopatkami je určován úhel
vystupujícího vzduchu. Ten je závislý na vzduchovém výkonu, výšce výfuku a teplotním rozdílem přiváděného vzduchu
vůči okolnímu prostoru. Vzduch je tak přiváděn kuželovitě
dolu tedy vertikálně, nebo plošně tedy horizontálně. Tak lze
zajistit:
• větrání, chlazení a vytápění velké plochy haly každou
jednotkou RoofVent® LKW,
• v oblasti pobytu se nevytvářejí jevy průvanu,
• odstranění teplotního vrstvení v prostoru a tak dochází
k úsporám energie.
42
2.3 Druhy Provozu
Jednotky RoofVent® LKW mají následující druhy provozu:
• vypnuto
• větrání
• větrání (redukované)
• cirkulace
• cirkulace noc
• odsávání
• přívod vzduchu
• noční chlazení léto
• nouzový provoz
Regulační systém DigiNet ovládá tyto druhy provozu automaticky pro každou regulační zónu podle nastaveného
programu (vyjma: nouzového provozu). Mimo to lze navíc:
• manuelně přepnout druh provozu regulační zóny,
• každou jednotku RoofVent® LKW nezávisle přepnout na
druh provozu vypnuto, cirkulace, odsávání, přívod vzduchu nebo nouzový provoz.
RoofVent ® LKW
Konstrukce a funkce
C
Kód 1) Druh provozu
Použití
OFF
Pokud nejsou
jednotky RoofVent®
LKW potřeba.
Vypnuto
Ventilátory jsou vypnuty. Protimrazová
ochrana zůstává aktivní. Neprobíhá
žádná regulace teploty prostoru.
Skica
přívodní ventilátor ........... vyp.
odtahový ventilátor ......... vyp.
zpětné získávání energ. . 0 %
venkovní klapka .............. zavř.
klapka cirkulace .............. otevř.
vytápění / chlazení ......... vyp.
VE2
Při využívání prosVětrání
toru.
Jednotka RoofVent® LKW přivádí
čerstvý vzduch do prostoru a odvádí
opotřebovaný. Podle potřeby tepla /
chladu a teplotních podmínek jsou automaticky regulovány výkony zpětného
získávání energie, dohřevu a chlazení.
Je aktivní požadovaná prostorová teplota
den.
odtahový ventilátor ......... zap.
zpětné získávání energ. . 0…100 %
venkovní klapka .............. otevř.
klapka cirkulace .............. zavř.
vytápění / chlazení ......... 0…100 %
Při využívání prostoru
(pouze pro ventilátory s variabilním
výkonem)
VE1
Větrání (redukované)
jako VE2, pouze s redukovaným výkonem (viz. volitelné příslušenství)
Je aktivní požadovaná prostorová teplota
den.
REC
Cirkulace
Zátop / vychlazení
Provoz vypnuto/zapnuto: Pokud je třeba prostoru
teplo / chlad jednotka RoofVent® LKW
nasává vzduch z prostoru, ohřívá / chladí
jej a přivádí zpět.
Je aktivní požadovaná prostorová teplota
den.
RECN Cirkulace noc
jako REC, pouze s požadovanou teplotou noc
Noční odstávka a
víkendy
EA
Zvláštní případy
Odsávání
Jednotka RoofVent® LKW nasává
opotřebovaný vzduch. Neprobíhá žádná
regulace teploty prostoru.
přívodní ventilátor ........... zap.
přívodní ventilátor ........... zap. *)
odtahový ventilátor ......... vyp.
zpětné získávání energ .. 0 %
venkovní klapka .............. zavř.
klapka cirkulace .............. otevř.
vytápění / chlazení ......... zap. *)
*) podle potřeby
přívodní ventilátor ........... vyp.
odtahový ventilátor ......... zap.
zpětné získávání energ .. 0 %
venkovní klapka .............. otevř.
klapka cirkulace .............. zavř.
vytápění / chlazení ......... vyp.
43
RoofVent ® LKW
Konstrukce a funkce
Kód 1) Druh provozu
SA
NCS
Použití
Skica
Zvláštní případy
Přívod vzduchu
Jednotka RoofVent® LKW přivádí čerstvý
vzduch do prostoru. Podle potřeby tepla
a teplotních podmínek je automaticky
regulován výkon dohřevu / chlazení.
Opotřebovaný vzduch je odváděn
přirozeně otevřenými otvory, případně
jiným systémem.
Je aktivní požadovaná prostorová teplota
den.
Volné chlazení v
Noční chlazení léto
noci
Provoz vypnuto/zapnuto: Pokud to aktuální teploty umožňují, přivádí jednotka
RoofVent® LKW chladný venkovní vzduch do prostoru a odvádí teplý vzduch.
Je aktivní požadovaná teplota noc.
Vzduch je přiváděn kolmo dolů, aby bylo
docíleno maximálního efektu ochlazení.
přívodní ventilátor ........... zap.
odtahový ventilátor ......... vyp.
zpětné získávání energ .. 0 %
venkovní klapka .............. otevř.
klapka cirkulace .............. zavř.
vytápění / chlazení ......... 0…100 %
přívodní ventilátor ........... zap *)
odtahový ventilátor ......... zap *)
zpětné získávání energ. . 0 %
venkovní klapka .............. otevř. *)
klapka cirkulace .............. zavř. *)
vytápění / chlazení ......... vyp
*) podle teplotních podmínek
–
Nouzový provoz
Jednotky RoofVent® LKW nasávají
vzduch z prostoru, po ohřátí jej přivádějí
zpět. Vytápění je zapnuto manuelně
havarijním nastavením směšovacího
ventilu.
Neprobíhá žádná regulace teploty prostoru.
Při poruše
regulačního systému DigiNet (např.
před jeho uvedením
do provozu)
přívodní ventilátor ........... zap.
odtahový ventilátor ......... vyp.
zpětné získávání energ .. 0 %
venkovní klapka .............. zavř.
klapka cirkulace .............. otevř.
vytápění .......................... zap.
1)
Tento kód odpovídá označení druhu provozu v regulačním systému DigiNet (viz. část I 'Ovládání a regulace).
Tabulka C2-1: Druhy provozu jednotek RoofVent® LKW
Informace
U 2 trubkového systému pro přepnutí mezi funkcí vytápění a chlazení:
– nastavte přepínač na dveřích rozvodnice zón
– přestavte hydrauliku ze zásobování teplou vodou na chladnou
44
RoofVent ® LKW
Technická data: vzduchový výkon, elektrické připojení, hlučnost
C
3 Technická data
Typ jednotky
Rozdělování vzduchu
Jmenovitý vzduchový výkon 1)
Ošetřená plocha haly
Zpětné získávání energ. Suchá účinnost
Charakteristiky
ventilátorů
Servopohony
Hlídání filtrů
1)
Vztaženo k jednotce
LKW-6
LKW-9
LKW-10
přívod
m³/h
5000
7650
8400
odvod
m³/h
5000
7650
8400
max.
m²
441
729
841
min.
%
60
63
57
3 x 400
3 x 400
3 x 400
± 10
± 10
± 10
Napětí
V AC
Přípustná odchylka napětí
%
Frekvence
Hz
50
50
50
Příkon na motor
kW
1.8
3.0
4.5
Odebíraný proud na motor
A
4.0
6.5
9.9
Nastavení tepelné ochrany
A
4.6
7.5
11.4
Otáčky (nominální)
min-1
1440
1435
1450
Napětí
V AC
24
24
24
Frekvence
Hz
Řídící napětí
V DC
Moment
Nm
10
10
10
Běh pro 90°-otočení
s
150
150
150
Tovární nastavení tlakového snímače
Pa
300
300
300
REC
LKW-10
VE2
REC
RoofVent®
50
50
50
2…10
2…10
2…10
LKW s registrem typ C a vertikálním směrem proudění přiváděného vzduchu
Tabulka C3-1: Technická data jednotek RoofVent® LKW
Typ jednotky
Druh provozu
Pozice
LKW-6
VE2
LKW-9
VE2
REC
Hladina tlaku hluku (5 m odstup) 1)
dB(A)
46
60
58
47
46
52
66
57
49
48
54
68
60
52
51
Celková hladina akust.výkonu
dB(A)
68
82
80
69
68
74
88
79
71
70
76
90
82
74
73
Oktávové hladiny akust.
výkonu
1)
2)
63 Hz dB(A)
51
63
62
48
54
52
69
59
54
56
54
71
62
57
59
125 Hz dB(A)
55
71
70
56
63
63
78
70
60
63
65
80
73
63
66
250 Hz dB(A)
61
76
74
64
63
65
81
71
63
66
67
83
74
66
69
500 Hz dB(A)
61
75
71
61
58
66
81
70
62
61
68
83
73
65
64
1000 Hz dB(A)
65
77
72
63
57
71
81
72
67
60
73
83
75
70
63
2000 Hz dB(A)
57
72
72
60
56
66
80
73
64
58
68
82
76
67
61
4000 Hz dB(A)
49
71
71
57
48
58
76
71
58
50
60
78
74
61
53
8000 Hz dB(A)
36
65
63
49
42
44
70
62
51
41
46
72
65
54
44
vyzařování v polokouli a v prostoru bez reflexí
v prostoru (střešní jednotka)
Tabulka C3-2: Akustická data jednotek RoofVent® LKW
45
RoofVent ® LKW
Technická data: typový klíč, hranice použití
Typový klíč
podstřešní část
LKW -
6
/ DN5 /
Typ jednotky
RoofVent® LKW
Velikost
6, 9 nebo 10
Ovládání
DN5 provedení DigiNet 5
KK
provedení pro jinou regulaci
Nadstřešní část
střešní jednotka se zpětným získáváním energie
Filtrační komora
F00 krátká
F25 střední
F50 dlouhá
Topný / chladící díl a typ registru
K.C topný / chladící díl s registrem typ C
K.D topný / chladící díl s registrem typ D
Výustka Air-Injector
Příslušenství
Tabulka C3-3: Typový klíč
Typ jednotky
LKW-6
LKW-9 LKW-10
Teplota odváděného vzduchu
max.
°C
50
50
50
Relativní vlhkost
max.
%
60
60
60
Obsah vody v odvád.vzduchu
max.
g/kg
12.5
12.5
12.5
Venkovní teplota
min.
°C
-30
-30
-30
Teplota topné vody
max.
°C
120
120
120
Provozní tlak topné vody
max.
kPa
800
800
800
Teplota přiváděného vzduchu
max.
°C
60
60
60
Minimální doba provozu VE2
min.
min
30
30
30
Množství kondenzátu
max.
kg/h
40
90
90
Vzduchový výkon
min.
m³/h
3100
5000
5000
Tabulka C3-4: Hranice použití jendotek RoofVent® LKW
46
LW + F00 - K.C -
D
/
...
RoofVent ® LKW
Technická data: zpětné získávání energie, topný výkon
Teplota
venkovní vzduch
°C
odváděný vzduch
0
-5
-10
-15
-20
18
11
9
7
5
3
20
12
10
8
6
4
22
13
11
9
7
5
24
14
12
10
8
6
26
16
14
12
10
8
teplota vzduchu před registrem
tLE
PWW
Tabulka C3-5: Zpětné získávání energie v deskovém
výměníku v závislosti na teplotních podmínkách (všechny
hodnoty ve °C)
5 °C
velikost
typ
°C
Q
tpv Hmax
kW
°C
m
10 °C
mW ∆pW
Q
l/h kPa
kW
°C
m
86
59
8.4
4100
10
C
Výkon zpětného získávání energie závisí na
podmínkách:
• pro RoofVent® LKW-6 ____ 18 – 47 kW
• pro RoofVent® LKW-9 ____ 28 – 72 kW
• pro RoofVent® LKW-10 ___ 31 – 79 kW
tpv Hmax
15 °C
mW ∆pW
Q
l/h kPa
kW
°C
m
79
60
8.3
3800
9
tpv Hmax
mW ∆pW
l/h kPa
90/70
LKW-6
C
93
57
8.6
80/60
LKW-6
C
79
50
9.3
3500
8
73
52
9.1
3200
7
66
54
8.9
2900
6
70/50
LKW-6
C
66
42 10.6
2900
6
59
44 10.2
2600
5
53
46
9.9
2300
4
60/40
LKW-6
C
53
35 12.3
2300
4
45
36 12.0
2000
3
37
37 11.7
1600
2
82/71
LKW-6
C
89
55
8.8
7100
28
82
57
8.6
6600
24
75
59
8.4
6000
20
90/70
LKW-9
LKW-9
C
D
142
–
57
–
9.2
–
6300
–
9
–
131
–
59
–
9.0
–
5800
–
8
–
121
–
60
–
8.9
–
5300
–
7
–
80/60
LKW-9
LKW-9
C
D
122
–
50 10.0
–
–
5300
–
7
–
111
–
52
–
9.7
–
4900
–
6
–
101
–
54
–
9.5
–
4400
–
5
–
70/50
LKW-9
LKW-9
C
D
101
138
42 11.3
56 9.3
4400
6000
5
10
91
124
44 10.9
57 9.2
4000
5400
4
9
81
111
46 10.6
57 9.2
3500
4800
4
7
60/40
LKW-9
LKW-9
C
D
81
112
35 13.1
46 10.6
3500
4900
4
7
69
99
36 12.8
47 10.4
3000
4300
3
6
57
85
37 12.5
47 10.4
2500
3700
2
4
82/71
LKW-9
LKW-9
C
D
136
–
55
–
9.4 10900
–
–
24
–
125
–
57
–
9.2 10100
–
–
21
–
115
–
59
–
9.0
–
9200
–
18
–
90/70
LKW-10
LKW-10
C
D
152
–
56 10.1
–
–
6700
–
10
–
140
–
58
–
9.8
–
6200
–
9
–
129
–
60
–
9.6
–
5700
–
8
–
80/60
LKW-10
LKW-10
C
D
130
–
49 11.0
–
–
5700
–
8
–
119
–
51 10.7
–
–
5200
–
7
–
108
–
53 10.4
–
–
4700
–
6
–
70/50
LKW-10
LKW-10
C
D
108
149
41 12.5
55 10.2
4700
6500
6
12
97
134
43 12.0
56 10.1
4200
5900
5
10
86
120
45 11.6
57 9.9
3800
5200
4
8
60/40
LKW-10
LKW-10
C
D
86
121
34 14.7
46 11.5
3800
5300
4
8
74
106
35 14.3
46 11.5
3200
4600
3
7
61
92
36 13.9
47 11.3
2700
4000
2
5
82/71
LKW-10
LKW-10
C
D
146
–
54 10.3 11700
–
–
–
27
–
134
–
56 10.1 10800
–
–
–
24
–
123
–
58
–
9900
–
20
–
9.8
–
3500
8
— Tyto provozní stavy nejsou přípustné, neboť teplota za topným registrem překračuje hodnotu 60 °C.
= teplota vzduchu před topným registrem
Hmax = maximální výška dosahu (pro teplotu prostoru 18 °C)
Typ
= typ registru
mW
= množství topné vody
Q
= topný výkon
∆pW
= tlakové ztráty na straně topné vody
tpv
= teplota přiváděného vzduchu
Vysvětlivky: tLE
Tabulka C3-6: Topné výkony jednotek RoofVent® LKW
47
RoofVent ® LKW
Technická data: zpětné získávání energie, chladící výkon
Výkon zpětného získávání energie
závisí na podmínkách:
• pro RoofVent® LKW-6 __ 0 – 7 kW
• pro RoofVent® LKW-9 __ 0 – 10 kW
• pro RoofVent® LKW-10 _ 0 – 11 kW
Teplota a rel. vlhkost venkovního vzduchu
°C
30
32
34
%
20
40
60
20
40
60
20
40
60
Teplota
odváděného 24 °C
vzduchu
28
28
28
29
29
29
30
30
30 °C
20
50
70
20
50
70
30
50
80 %
26 °C
28 °C
29
29
29
30
30
30
31
31
31 °C
20
40
60
20
50
70
20
50
70 %
30
30
30
31
31
31
32
32
32 °C
20
40
60
20
40
60
20
50
70 %
teplota vzduchu před registrem
Tabulka C3-7: Zpětné získávání energie v deskovém výměníku v závislosti na teplotních podmínkách
Teplota
rF
°C
%
LKW-6
tLE
28
30
32
6/12 °C
Typ
8/14 °C
10/16 °C
Qcel Qcit
tpv mK
mW ∆pW
Qcel Qcit
tpv mK
mW ∆pW
Qcel Qcit
tpv mK
mW ∆pW
kW kW
°C kg/h
l/h kPa
kW kW
°C kg/h
l/h kPa
kW kW
°C kg/h
l/h kPa
20
C
18
18
17
1
2600
7
16
16
18
1
2300
5
13
13
20
1
1900
4
40
C
18
18
17
1
2600
7
16
16
18
1
2300
5
13
13
20
1
1900
4
50
C
28
19
17
14
4000
14
20
16
19
6
2800
8
13
13
20
1
1900
4
60
C
38
19
16
27
5400
24
31
17
18
20
4400
17
22
14
20
11
3100
9
70
C
46
19
16
38
6500
34
40
17
18
32
5700
26
33
15
19
26
4700
18
20
C
21
21
17
1
3000
9
18
18
19
1
2600
7
16
16
20
1
2300
5
40
C
26
21
17
8
3700
13
18
18
19
1
2600
7
16
16
20
1
2300
5
50
C
37
22
17
22
5300
24
30
19
18
16
4300
16
21
16
20
7
3000
8
60
C
46
21
17
36
6600
34
40
19
18
29
5800
27
33
17
20
23
4800
19
70
C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
42
17
20
36
6100
29
20
C
24
24
17
1
3400
11
21
21
19
1
3000
9
19
19
20
1
2700
7
40
C
35
24
17
15
5000
21
27
21
19
8
3900
14
19
19
20
1
2700
7
50
C
45
24
17
31
6500
33
39
22
19
25
5600
26
32
19
20
18
4600
18
60
C
–
–
–
–
–
–
49
21
19
39
7000
37
42
19
20
33
6100
29
70
C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
— Tyto provozní stavy nejsou přípustné, neboť množství kondenzátu překračuje maximální hodnotu 40 kg/h.
Vysvětlivky:
Teplota = teplota chladícího média
tLE
= teplota vzduchu před chladícím registrem
= citelný chladící výkon
= teplota přiváděného vzduchu
rF
= relativní vlhkost vzduchu před chladícím registrem
mK
= množství kondenzátu
Typ
= typ topného / chladícího registru
mW
= množství chladící vody
Qcel
= celkový chladící výkon
∆pW
= tlakové ztráty na straně chladící vody
Tabulka C3-8: Chladící výkony jednotky RoofVent® LKW-6
48
Qcit
tpv
RoofVent ® LKW
Technická data: chladící výkon
C
Teplota
rF
°C
%
LKW-9
tLE
28
30
20
Typ
8/14 °C
10/16 °C
Qcel Qcit
tpv mK
mW ∆pW
Qcel Qcit
tpv mK
mW ∆pW
Qcel Qcit
tpv mK
mW ∆pW
kW kW
°C kg/h
l/h kPa
kW kW
°C kg/h
l/h kPa
kW kW
°C kg/h
l/h kPa
C
27
27
17
1
3900
6
24
24
19
1
3400
4
20
20
20
1
2800
3
D
40
40
12
1
5800
13
36
36
14
1
5100
10
31
31
16
1
4400
8
C
27
27
17
1
3900
6
24
24
19
1
3400
4
20
20
20
1
2800
3
D
48
39
12
12
6800
17
36
36
14
1
5100
10
31
31
16
1
4400
8
C
42
28
17
20
6000
12
28
23
19
7
4100
6
20
20
20
1
2800
3
D
67
41
12
37
9600
30
53
36
14
24
7600
20
34
29
17
7
4900
9
60
C
58
29
16
41
8200
21
46
25
18
30
6600
14
32
21
20
15
4500
7
D
82
41
12
59 11700
43
71
37
13
49 10100
33
57
32
15
37
8200
22
70
C
70
29
16
59 10000
30
61
26
18
49
8700
23
50
22
19
39
7100
16
D
96
41
12
81 13800
57
85
37
13
71 12200
46
73
32
15
59 10500
35
C
31
31
17
1
4500
7
28
28
19
1
4000
6
24
24
20
1
3400
4
D
46
46
12
1
6500
16
41
41
14
1
5800
13
36
36
16
1
5200
10
C
39
31
17
10
5600
11
28
28
19
1
4000
6
24
24
20
1
3400
4
D
63
45
12
26
9100
28
49
40
14
13
7000
17
36
36
16
1
5200
10
50
C
57
33
17
34
8100
21
45
29
18
23
6500
14
30
24
20
8
4400
7
D
81
46
12
51 11600
42
70
41
13
41 10000
32
56
36
16
28
8000
22
60
C
70
33
17
55 10100
30
62
30
18
45
24
51
26
20
35
7200
17
D
97
46
12
76 13900
58
86
41
13
65 12300
47
74
37
15
54 10600
35
70
C
83
32
17
74 11900
41
74
29
18
65 10700
33
65
26
20
55
9300
26
D
–
–
–
–
–
–
102
41
14
89 14600
63
90
37
15
78 13000
50
C
36
36
18
1
5100
9
32
32
19
1
4600
8
28
28
21
1
4000
6
D
50
50
12
1
7200
19
46
46
14
1
6600
16
41
41
15
1
5900
13
40
50
20
40
32
6/12 °C
20
40
8800
C
53
36
17
23
7500
18
41
32
19
12
5800
12
28
28
21
1
4000
6
D
77
50
12
38 11000
39
66
46
14
29
9400
29
50
40
16
14
7200
18
50
C
69
36
17
47
29
60
33
19
38
8600
23
49
30
20
26
7000
15
D
95
50
12
66 13600
56
84
46
14
56 12000
45
72
41
15
44 10300
34
60
C
83
36
18
68 11900
41
74
33
19
60 10700
33
65
30
20
50
9300
26
D
–
–
–
–
–
102
46
14
83 14600
63
90
41
15
72 12900
50
C
97
35
18
90 14000
54
89
32
19
81 12700
45
79
29
20
72 11400
36
D
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
70
9900
–
–
–
–
–
–
–
–
— Tyto provozní stavy nejsou přípustné, neboť množství kondenzátu překračuje maximální hodnotu 90 kg/h.
Vysvětlivky:
Teplota = teplota chladícího média
tLE
= teplota vzduchu před chladícím registrem
Qcit
= citelný chladící výkon
tpv
= teplota přiváděného vzduchu
= množství kondenzátu
rF
= relativní vlhkost vzduchu před chladícím registrem
mK
Typ
= typ topného / chladícího registru
mW
= množství chladící vody
Qcel
= celkový chladící výkon
∆pW
= tlakové ztráty na straně chladící vody
Tabulka C3-9: Chladící výkony jednotky RoofVent® LKW-9
49
RoofVent ® LKW
Technická data: chladící výkon
Temp.
rF
°C
%
LKW-10
tLE
28
30
20
Typ
8/14 °C
10/16 °C
Qcel Qcit
tpv mK
mW ∆pW
Qcel Qcit
tpv mK
mW ∆pW
Qcel Qcit
tpv mK
mW ∆pW
kW kW
°C kg/h
l/h kPa
kW kW
°C kg/h
l/h kPa
kW kW
°C kg/h
l/h kPa
C
29
29
17
1
4200
7
25
25
19
1
3600
5
21
21
20
1
3100
4
D
44
44
12
1
6300
15
39
39
14
1
5600
12
33
33
16
1
4800
9
C
29
29
17
1
4200
7
25
25
19
1
3600
5
21
21
20
1
3100
4
D
53
43
12
14
7500
20
39
39
14
1
5600
12
33
33
16
1
4800
9
C
46
30
17
23
6600
14
31
25
19
9
4500
7
21
21
20
1
3100
4
D
72
45
12
41 10400
35
58
39
14
27
8300
24
38
32
17
8
5500
11
C
63
32
17
44
25
51
27
18
33
7200
17
35
22
20
17
5000
9
D
88
45
12
64 12600
49
76
40
14
53 10900
38
63
35
15
40
9000
27
C
75
31
17
62 10700
34
65
28
18
53
9300
26
54
24
19
42
7800
19
D
104
44
12
87 14900
66
92
40
14
76 13200
52
79
35
15
64 11300
40
C
34
34
18
1
4900
8
30
30
19
1
4300
7
26
26
21
1
3700
5
D
50
50
12
1
7100
18
44
44
14
1
6400
15
39
39
16
1
5600
12
C
43
34
18
12
6100
13
30
30
19
1
4300
7
26
26
21
1
3700
5
D
69
49
12
29
9900
32
54
43
14
15
7700
21
39
39
16
1
5600
12
50
C
62
35
17
37
8800
24
49
31
19
25
7100
16
34
26
20
10
4900
8
D
87
49
12
55 12500
48
75
45
14
43 10700
37
61
39
16
31
8800
25
60
C
75
35
17
58 10800
34
66
32
18
48
27
55
28
20
38
7900
19
D
104
49
12
81 15000
66
92
44
14
71 13300
53
80
40
16
57 11400
40
70
C
89
34
17
78 12700
46
79
31
19
69 11400
37
69
28
20
58
9900
29
D
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
97
40
16
84 14000
57
C
39
39
18
1
5500
11
35
35
19
1
5000
9
31
31
21
1
4400
7
D
55
55
12
1
7900
22
50
50
14
1
7200
18
45
45
16
1
6400
15
C
57
39
18
27
8200
21
45
35
19
14
6400
14
31
31
21
1
4400
7
D
83
54
12
41 11900
44
71
49
14
31 10100
33
56
44
16
17
8000
21
50
C
74
39
18
50 10600
33
64
36
19
41
26
53
32
20
30
7600
18
D
102
54
12
71 14600
64
90
49
14
60 13000
51
77
44
16
48 11100
38
60
C
89
38
18
74 12800
46
79
35
19
63 11400
37
69
32
20
54
9900
29
D
–
–
–
–
–
–
110
49
14
90 15800
72
97
44
16
77 14000
57
C
–
–
–
–
–
–
95
34
19
87 13600
50
85
31
21
77 12100
41
D
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
40
50
60
70
20
40
32
6/12 °C
20
40
70
9000
–
9400
9200
–
–
— Tyto provozní stavy nejsou přípustné, neboť množství kondenzátu překračuje maximální hodnotu 90 kg/h.
Vysvětlivky:
Teplota = teplota chladícího média
Qcit
= citelný chladící výkon
tLE
tpv
= teplota přiváděného vzduchu
= teplota vzduchu před chladícím registrem
rF
= relativní vlhkost vzduchu před chladícím registrem
mK
= množství kondenzátu
Typ
= typ topného / chladícího registru
mW
= množství chladící vody
Qcel
= celkový chladící výkon
∆pW
= tlakové ztráty na straně chladící vody
Tabulka C3-10: Chladící výkon jednotky RoofVent® LKW-10
50
–
–
RoofVent ® LKW
Technická data: minimální a maximální odstupy
C
W
Typ jednotky
Odstup od stěny W
LKW-6
LKW-9
Y
X
LKW-10
min.
m
5.5
6.5
7.0
max.
m
10.5
13.5
14.5
Odstup jednotek X
(od osy k ose)
min.
m
11.0
13.0
14.0
max.
m
21.0
27.0
29.0
Výška dosahu Y
min. 1) m
4.0
5.0
5.0
max. 2)
1)
2)
m
8.3 … 14.7
Jednotky RoofVent® orientovat tak, aby nedocházelo k nasávání vyfukovaného vzduchu.
Mřížka nasávání opotřebovaného vzduchu
musí zůstat volně přístupná.
Pro údržbu a servis zachovat volný prostor
cca. 1,5 m na zadní straně registru.
Proud přiváděného vzduchu potřebuje volný
prostor (regály, světla, žlaby...).
Minimální výšku lze redukovat o 1 m použitím příslušenství 'Komora se žaluzií' (viz. část
H 'Volitelné příslušenství').
Maximální výška dosahu je závislá na okolních podmínkách (viz. tabulka C3-6) .
Tabulka C3-11: Minimální a maximální odstupy
51
RoofVent ® LKW
Technická data: rozměry
střešní jednotka LW
kabelové průchodky elektropřipojení
filtrační komora krátká F00 / střední F25 / dlouhá F50
revizní otvor
topný / chladící díl K
zpátečka
vířivá výustka Air-Injector D
přívod
Obr. C3-1: Rozměry jednotky
52
RoofVent®
LKW (rozměry v mm)
RoofVent ® LKW
Technická data: rozměry a hmotnosti
C
Typ jednotky
Rozměry střešní
jednotky
Rozměry podstřešní
části
Hmotnosti
LKW-10
mm
2100
2400
2400
B
mm
1080
1380
1380
C
mm
1390
1500
1500
D
mm
600
675
675
E
mm
1092
1392
1392
Provedení filtrační komory
F00
G
F25
F50
F00
F25
F50
F00
F25
F50
mm
940 1190 1440
980 1230 1480
980 1230 1480
S
mm
2050 2300 2550
2160 2410 2660
2160 2410 2660
H
mm
F
mm
1000
1240
1240
J
mm
410
450
450
K
mm
848
1048
1048
M
mm
620
610
610
O
mm
767
937
937
P
mm
758
882
882
Q
mm
490
570
570
R
mm
900
1100
1100
V
mm
500
630
630
W
mm
141
530
780 1030
C
530
780 1030
530
780 1030
81
C
81
D
C
D
N
mm
77
90
82
90
82
Y
mm
78
78
95
78
95
C
C
D
C
D
Typ
Obsah vody
l
7.6
11.7
18.0
11.7
18.0
L
"
Rp 1 ¼
(vnitřní)
Rp 1 ½
(vnitřní)
Rp 2
(vnitřní)
Rp 1 ½
(vnitřní)
Rp 2
(vnitřní)
Typ registru
Střešní jednotka
Podstřešní část (s F00)
C
C
D
C
D
kg
355
506
506
520
520
kg
166
218
238
218
238
Filtrační komora F00
kg
63
82
82
82
82
Topný / chladící díl
kg
67
85
105
85
105
Air-Injector
kg
36
51
51
51
51
kg
521
724
744
738
758
Celkem (s F00)
1)
LKW-9
A
Typ registru
Data topného / chladícího registru
LKW-6
Filtrační komora F25
1)
kg
+ 11
+ 13
+ 13
+ 13
+ 13
Filtrační komora F50
1)
kg
+ 22
+ 26
+ 26
+ 26
+ 26
Navýšení hmotnosti proti provedení s filtrační komorou F00
Tabulka C3-12: Rozměry a hmotnosti jendotky RoofVent® LKW
53
RoofVent ® LKW
Technická data: vzduchový výkon s přídavnými ztrátami
Zvýšení ztrát v Pa
odsávání
přívod vzduchu
příklad přívod
vzduchu:
Zvýšení ztráty o
42 Pa znamená
vzduchový výkon
4800 m³/h.
240
220
LKW6
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
4000
4500
5000
5500
6000
Vzduchový výkon v m³/h
Diagram C3-1: Vzduchový výkon jednotky RoofVent® LKW-6 s externí tlakovou ztrátou
Zvýšení ztrát v Pa
odsávání
přívod vzduchu
240
220
LKW9
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
6500
7000
7500
7650
Vzduchový výkon v m³/h
Diagram C3-2: Vzduchový výkon jednouky RoofVent® LKW-9 s externí tlekovou ztrátou
54
8000
8500
RoofVent ® LKW
Technická data: vzduchový výkon s přídavnými ztrátami
C
Zvýšení ztrát v Pa
odsávání
přívod vzduchu
240
220
LKW10
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
7000
7500
8000
8400 8500
9000
Vzduchový výkon v m³/h
Diagram C3-3: Vzduchový výkon jednotky RoofVent® LKW-10 s externí tlakovou ztrátou
55
RoofVent ® LKW
Příklad návrhu
4 Příklad návrhu
Informace
Základní funkcí jednotky RoofVent® LKW je zpravidla chlazení;
příklad návrhu je tedy popsán pro tento případ. Návrh pro provoz
vytápění lze provést podle dílu B 'RoofVent® LHW' této příručky.
Výchozí data
• nezbytná vzduchová výměna
• geometrie haly (délka, šířka, výška)
• výpočtové venkovní podmínky
• požadovaná vnitřní teplota
• teplota odváděného vzduchu
• požadavek na chladící výkon
• chladící médium
Příklad
vzduchová výměna
geometrie haly (d x š x v)
výpočtové venkovní podmínky
požadovaná vnitřní teplota
teplota odváděného vzduchu
požadavek na chladící výkon
chladící voda
Potřebný počet jednotek np
V závislosti na vzduchovém výkonu (viz. tabulka C3-1) provizorně určíme
použitou velikost jednotek. (V závislosti na výsledcích výpočtu možná
bude nutno výpočet opakovat pro jinou velikost jednotek.)
Výběr: velikost LKW-10
np
= Vp / VG
Vp
VG
= nezbytné množství venkovního vzduchu v m³/h
= vzduchový výkon zvolené jednotky v m³/h
Skutečný vzduchový výkon V (v m³/h)
V
= n ⋅ VG
n
= zvolený počet jednotek
Celková potřeba chladu na větrání (citelná) QL (v kW)
QL
= V ⋅ ρ ⋅ c ⋅ (te – ti)
ρ
c
ti
te
=
=
=
=
QERG = V ⋅ ρ ⋅ c ⋅ (te – tods) ⋅ Φ
56
np = 70'000 / 8'400
np = 8.33
Zvoleno 9 ks LKW-10.
V = 9 ⋅ 8'400
V = 75'600 m³/h
QL = 75'600 ⋅ 1.2 ⋅ 2.79 ⋅ 10-4 ⋅ (34 – 24)
QL = 253 kW
měrná hmotnost vzduchu 1.2 kg/m³
měrná tepelná kapacita vzduchu 2.79 ⋅ 10-4 kWh/kg K
požadovaná prostorová teplota ve °C
výpočtová venkovní teplota ve °C
Celkové zpětné využití energie QERG (v kW)
tods
Φ
70'000 m³/h
72 x 60 x 12 m
34 °C / 40 %
24 °C
24 °C
140 kW
PKW 8/14 °C
= teplota odsávaného vzduchu ve °C
= suchá účinnost zpětného získávání tepla (viz. tabulka C3-1)
QERG = 75'600 ⋅ 1.2 ⋅ 2.79 ⋅ 10-4 ⋅ (34 – 24) ⋅ 0.57
QERG = 144 kW
RoofVent ® LKW
Příklad návrhu
C
Nezbytný citelný chladící výkon celkem QK (v kW)
QK
= QKL + QL – QERG
QKL
= požadavek na chladící výkon v kW
Nezbytný citelný chladící výkon na jednotku Q (v kW)
Q
= QK / n
Volba typu registru
• Následně v závislosti na vstupní teplotě vzduchu a tabulky C3-7
určíme chladící registr.
• Na základě požadavku chladícího výkonu na jednotku a parametrů
vstupního vzduchu vybereme z tabulky C3-8, C3-9 respektive C3-10
potřebný typ registru.
QK = 140 + 253 – 144
QK = 249 kW
Q = 249 / 9
Q = 28 kW
• Za venkovních podmínek 34 °C / 40 % a
teplotě odsávaného vzduchu 24 °C jsou
parametry vzduchu vstupujícího do registru
30 °C / 50 %.
• Je zvolen registr typ C s chladícím výkonem
31 kW pro vodu PKW 8/14 °C a vstupní
vzduch 30 °C / 50 %.
Informace
Pamatujte, že pro chlazení vzduchu v prostoru je započítáván
pouze citelný chladící výkon Qcit, ačkoliv pro návrh chladícího
výkonu zdroje chladu musí být použit celkový chladící výkon Qcel.
Kontrola provozních podmínek
• Maximálně ošetřená plocha
Podle zvoleného počtu jednotek stanovte ošetřenou plochu haly
připadající na jednotku. Pokud hodnota převyšuje maximální hodnotu
podle tabulky C3-1, zvyšte počet jednotek.
• Dodržení minimálních a maximálních odstupů
Prověřte vzhledem ke geometrii haly a rozmístění jednotek odstupy v
souladu s tabulkou C3-11.
• Plocha haly = 72 ⋅ 60 = 4320 m²
Plocha haly na jednotku = 4320 / 9 = 480 m²
Max. ošetřená plocha na jednotku = 841 m²
⇒ v pořádku
• Při symetrickém uspořádání jsou dodrženy
doporučené odstupy.
⇒ v pořádku
Definitivní počet jednotek
S rostoucím počtem jednotek roste možná flexibilita provozu systému,
ovšem rostou také investiční náklady. Pro volbu optimálního řešení je
nutno zvážit kvalitu pokrytí proti investičním nákladům.
Zvoleno 9 kusů LKW-10 s chladícím registrem
typ C. Toto řešení zaručuje úsporu nákladů a
energie při provozu.
57
RoofVent ® LKW
Volitelné příslušenství
5 Volitelné příslušenství
Jednotky RoofVent® LKW lze přizpůsobit libovolným požadavkům projektu volbou ze široké palety
volitelného příslušenství. Detailní popis naleznete v dílu H 'Volitelné příslušenství' tohoto návodu.
provedení chladné oblasti
pro použití jednotek RoofVent® LKW v oblastech, kde klesají venkovní teploty pod – 30 °C
provedení odolné olejům
pro použití jednotek RoofVent® LKW v podmínkách se
silným obsahem olejů v odsávaném vzduchu
hygienické provedení
pro použití jednotek RoofVent® LKW v podmínkách se
zvýšenými hygienickými požadavky (podle VDI 6022)
ventilátory s variabilním vzduchovým výkonem
pro provoz s variabilním množstvím vzduchu
(přívod vzduchu a odsávání)
zvýšený tlak přívodního ventilátoru
pro překonání zvýšených externích tlakových ztrát (např.
stavbou instalované rozvody přiváděného vzduchu)
zvýšený tlak ventilátoru
odsávání
pro překonání zvýšených externích takových ztrát (např.
stavbou instalované rozvody odsávání vzduchu)
hydraulická skupina zapojení s
obtokem
pro jednodušší hydraulickou instalaci
magnetický směšovací ventil
pro plynulou regulaci topného registru (s konektorem pro
připojení)
tlumič hluku venkovního vzduchu
pro redukci emise hluku přes žaluzii nasávání venkovního
vzduchu
tlumič hluku odváděného vzduchu
pro redukci emise hluku na straně výfuku odváděného
vzduchu
tlumič hluku přiváděného vzduchu
pro redukci emise hluku do vnitřního prostoru
tlumič hluku odsávaného vzduchu
pro redukci emise hluku do vnitřního prostoru
tlumící hlavice
pro redukci emise hluku do vnitřního prostoru
(ve výustce Air-Injector)
servopohony s havarijní funkcí
jako přídavná ochrana proti zamrznutí (uzavírá klapky
v případě výpadku elektrického proudu)
štěrbinová výustka
pro použití jenotek RoofVent® LKW v nízkých halách
(místo vířivé výustky Air-Injectors)
čerpadlo kondenzátu
pro nucený odvod kondenzátu do sběrného potrubí pod
stropem nebo přímo na střechu
vytápění a chlazení 4 trubkový
systém
RoofVent® LKW s přídavným topným dílem pro úplné
oddělení hydraulických systémů chlazení a vytápění
zapojení se vstřikováním
pro použití jednotek RoofVent® LKW s hydraulickým zapojením se vstřikováním (integrováno ovládání čerpadla)
Tabulka C5-1: Použitelné volitelné příslušenství jednotek RoofVent® LKW
58
RoofVent ® LKW
Ovládání a regulace
C
6 Ovládání a regulace
Nabízejí se dvě základní možnosti ovládání a regulace jednotek RoofVent® LKW:
Hoval DigiNet
V ideálním případě jsou jednotky RoofVent® LKW ovládány systémem
Hoval DigiNet. Tento jedinečný regulační systém, vyvinutý pro systémy
klimatizace hal Hoval, nabízí následující přednosti:
• DigiNet využívá celý potenciál decentrálního zařízení. Reguluje
každou jednotku individuálně v závislosti na lokálních provozních
podmínkách.
• DigiNet umožňuje maximální flexibilitu provozu vzhledem
k regulačním zónám, kombinaci typů jednotek, druhů provozu a
provozních časů.
• DigiNet ovládá rozdělování přiváděného vzduchu zajišťuje tak
nejvyšší efektivitu větrání.
• DigiNet reguluje výkon zpětného získávání energie v deskovém
výměníku.
• Jednotky se zabudovanými komponenty MaR usnadňují projektování
a následně instalaci.
• Zprovoznění systému DigiNet je díky komponentům Plug&Play a
předadresovaným modulům jednoduché a rychlé.
Detailní popis systému Hoval DigiNet naleznete v dílu I 'Ovládání a
regulace' tohoto návodu.
Jiný systém
Jednotky RoofVent® LKW mohou být také ovládány jiným systémem.
Tento jiný systém musí především odpovídat požadavkům regulace
soustavy decentrálních zařízení.
V provedení pro jinou regulaci jsou jednotky RoofVent® LKW místo rozvodnice Unit vybaveny pouze připojovací svorkovnicí. Další informace
naleznet v samostatném popisu 'Jednotky RoofVent® LKW provedení se
svorkovnicí' (dostupné na vyžádání).
Tabulka C6-1: Ovládání a regulace jednotek RoofVent® LKW
59
RoofVent ® LKW
Doprava a instalace
7 Doprava a instalace
7.2 Hydraulická instalace
7.1 Montáž
Varování
Nebezpečí zranění v důsledku neodborné manipulace. Dopravu a montáž nechte provést odbornou
firmou !
Jednotky RoofVent® LKW jsou dodávány ve dvou částech
(nástřešní a podstřešní část) na dřevěných paletách. Části
patřící k sobě jsou označeny čísly. Před montáží je třeba:
• Jednotky jsou montovány shora se střechy. Proto je nezbytný jeřáb nebo vrtulník.
• Pro dopravu na střechu jsou třeba zvedací kurty (délka
cca. 6 m). Pokud jsou použita ocelová lana nebo řetězy,
musí být chráněny hrany jednotky.
• Ujistěte se, že střešní podstavec vyhovuje dle dílu J
'Pokyny pro projekci'.
• Určete správnou pozici a orientaci jednotky (pozice topných registrů).
• Jednotky je ve střešním podstavci fixována vlastní vahou.
Pro utěsnění je třeba silikon, PU pěna nebo jiný těsnící
materiál.
• Pokud jsou montovány tlumiče hluku, je vhodné dodatečně jednotku ukotvit ve střešním podstavci.
• Dodržujte pokyny montážního návodu, dodaného s jednotkou.
Varování
Nebezpečí zranění v důsledku neodborné manipulace. Hydraulickou instalaci nechte provést odbornou
firmou !
Regulační systém Hoval DigiNet je koncipován jako napájecí
síť s hydraulickým připojováním jednotlivých spotřebičů, tj.
před každým spotřebičem je instalován směšovací ventil.
Standardně se používá zapojení do obtoku.
Požadavky na zdroj a rozvodnou soustavu
• Hydraulická soustava musí odpovídat zamýšlenému
uspořádání zón.
• V rámci regulační zóny provést hydraulické vyrovnání jednotlivých zařízení, aby bylo zaručeno rovnoměrné pokrytí
plochy.
• Topné médium (max. 120 °C) musí být při venkovní
teplotě menší než 15 °C k dispozici bez prodlení, v dostatečném množství a teplotě ne směšovacím ventilu
spotřebiče.
• Teplota přiváděného média musí být regulována v závislosti na venkovní teplotě.
Regulační systém Hoval DigiNet zapíná jednou týdně požadavek dodávky tepla na 1 minutu. To zamezuje zablokování
oběhového čerpadla z důvodu jeho delší odstávky.
Požadavky na okruh spotřebiče
• Použijte trojcestné ventily s lineární charakteristikou a
vyšší kvalitou.
• Autorita ventilu musí být ≥ 0,5.
• Pohon ventilu musí mít krátkou dobu přestavení (1 s).
• Ventil musí být regulační, tj. zdvih se mění proporcionálně
s řídícím signálem (DC 0…10 V).
• Ventil musí být vybaven havarijní ovládáním s odděleným
vstupem (AC 24 V).
• Ventil instalovat blízko zařízení (max. odstup 2 m).
Varování
Nebezpečí zranění v důsledku pádu dílů. Registr nesmí přenášet žádná zatížení, např. od zpátečky nebo
přívodního potrubí !
Informace
Použijte volitelné příslušenství 'Hydraulická skupina'
respektive 'magnetický směšovací ventil' pro jednoduchou a rychlou hydraulickou instalaci.
Obr. C7-1:
Jednotka RoofVent® je montována shora se střechy.
60
RoofVent ® LKW
Doprava a instalace
Odvod kondenzátu
• Spád a průřez potrubí pro odvod kondenzátu dimenzujte tak, aby nedocházelo k zadržování kondenzátu. Pro
zamezení chybného proudění instalujte sifon s minimální
diferenční výškou 200 mm.
C
7.3 Elektrická instalace
Varování
Nebezpečí elektrického proudu. Elektrickou instalaci
nechte provést odbornou firmou!
• Dodržovat všechny související předpisy (např. EN 602041) .
• Pro dlouhá přívodní vedení zvolit vhodný průřez podle
technických pravidel.
• Elektrickou instalaci provést dle schéma zapojení (průchod kabelu jednotkou viz. obr. B7-2).
• Systémovou sběrnici pro ovládání a regulaci položit mimo
napájecí kabely.
• Zapojit připravené konektory mezi filtrační komorou a
výustkou a mezi filtrační komorou (uvnitř) a střešní částí
jednotky.
• Propojit směšovací ventil do svorkovnice. (Magnetické
směšovací ventily Hoval mají připraven konektor.)
• V případě zapojení se vstřikováním: Zapojit oběhové
čerpadlo do rozvodnice Unit v jednotce.
• Zajistěte ochranu proti přepětí přívodních kabelů k jednotkám a rozvodnici zón (zkratová odolnost 10 kA).
Rozvodnice Unit
Průchodky pro
kabely
Svorkovnice
Obr. C7-2:
Průchod kabelu jednotkou
61
ææM
RoofVent ® LKW
Doprava a instalace
rozvodnice Unit
čidlo prostorové teploty
požadavek na vytápění
novaNet systémová sběrnice
vstup poruchy vytápění
požadavek na chlazení
napájení
vstup poruchy chlazení
rozvaděč vytápění
přípojná svorkovnice
oběhové čerpadlo
topný okruh
magnetický směšovací ventil
DigiMaster
chladící okruh
sumární porucha
rozvodnice zón
čidlo venkovní teploty
přepínač vytápění / chlazení
Obr. C7-3: Schéma principu pro standardní hydraulické zapojení do obtoku
62
RoofVent ® LKW
Doprava a instalace
C
Označení
Rozvodnice Unit napájení
v jednotce LKW
Rozvodnice zón
3-fázová
3 x 400 V
novaNet sběrnice
12 V
oběhové čerpadlo
3 x 400 V
4 x 2.5 mm²
napájení
novaNet sběrnice
3 x 400 V
12 V
5 x … mm²
2 x 0.16 mm²
požadavek na chlazení
vstup poruchy vytápění
vstup poruchy chlazení
sumární porucha
zvláštní funkce na svorku
napájení jednotek RoofVent®
LKW
oběhové čerpadlo
čidlo vlhkosti
čidlo CO2
Rozvodnice zón
1-fázová
Kabel
LKW-6: 5 x 4 mm²
LKW-9: 5 x 6 mm²
LKW-10: 5 x 10 mm²
2 x 0.16 mm²
čidlo teploty prostoru
čidlo venkovní teploty
požadavek na vytápění
Varianta:
Napětí
napájení
novaNet sběrnice
čidlo teploty prostoru
čidlo venkovní teploty
požadavek na vytápění
požadavek na chlazení
vstup poruchy vytápění
vstup poruchy chlazení
sumární porucha
zvláštní funkce na svorku
oběhové čerpadlo
čidlo vlhkosti
čidlo CO2
10 V
2 x 1.5 mm²
10 V
2 x 1.5 mm²
bezpotenciál
3 x 1.5 mm²
max. 230 V
bezpotenciál
3 x 1.5 mm²
max. 230 V
24 V
3 x 1.5 mm²
24 V
3 x 1.5 mm²
bezpotenciál
3 x 1.5 mm²
max. 230 V
24 V
3 x 1.5 mm²
3 x 400 V
LKW-6: 5 x 4 mm²
LKW-9: 5 x 6 mm²
LKW-10: 5 x 10 mm²
3 x 400 V
4 x 2.5 mm²
24 V
2 x 1.5 mm²
24 V
2 x 1.5 mm²
1 x 230 V
12 V
3 x … mm²
2 x 0.16 mm²
10 V
10 V
bezpotenciál
max. 230 V
bezpotenciál
max. 230 V
24 V
24 V
bezpotenciál
max. 230 V
24 V
1 x 230 V
24 V
24 V
2 x 1.5 mm²
2 x 1.5 mm²
3 x 1.5 mm²
Opce Poznámka
specifikace kabelu viz. díl I,
článek 2.4
zapojení se vstřikováním
podle opcí
specifikace kabelu viz. díl I,
článek 2.4
max. 170 m
max. 170 m
max. 2 A
každá zóna
max. 2 A
každá zóna
každá zóna
každá zóna
max. 6 A
každá funkce
každá jednotka RoofVent®
LKW
každé čerpadlo
max. 170 m
max. 170 m
3 x 1.5 mm²
3 x 1.5 mm²
3 x 1.5 mm²
podle opcí
specifikace kabelu viz. díl I,
článek 2.4
max. 170 m
max. 170 m
max. 2 A
každá zóna
max. 2 A
každá zóna
každá zóna
každá zóna
max. 6 A
3 x 1.5 mm²
3 x 1.5 mm²
2 x 1.5 mm²
2 x 1.5 mm²
každá funkce
každé čerpadlo
max. 170 m
max. 170 m
3 x 1.5 mm²
Tabulka C7-1: Soupis kabelů
63
RoofVent ® LKW
Popisné texty
8 Popisné texty
• přípojné svorky servopohonů a čidel teplot
• vytápění rozvodnice
Větrací jednotka RoofVent® LKW, složena z:
• nástřešní části se zpětným získáváním energie
• filtrační komory
• topného / chladícího dílu
• výustky Air-Injector
• ovládání a regulace
Všechny komponenty jsou elektricky propojeny nebo s připravenými konektory.
Typ
LW- __________ /DN5
jmen.vzduch. výkon přívod/odvod _____________ m³/h
účinnost zpětného získávání suchá _____________ %
el. příkon na motor
_____________ kW
hladina akustického výkonu
_____________ dB(A)
napájecí napětí
AC 3 x 400 V
frekvence
50 Hz
8.1 Nástřešní část se zpětným získáváním energie LW
Samonosná, povětrnostním vlivům odolná konstrukce
z AluZink plechu, vnitřně izolovaná (požární odolnost B1),
s žaluzií se snadným přístupem k filtrům venkovního vzduchu a rozvodnici Unit, revizním otvorem s jednoduchým
přístupem k filtrům odváděného a cirkulačního vzduchu,
revizním vypínačem přístupným zvenku.
Nástřešní část obsahuje:
• flitr venkovního vzduchu (kapsový filtr, třída G4) s hlídáním talkové ztráty pro signalizaci zanesení
• protiběžné klapky venkovního a cirkulačního vzduchu se
servopohonem
• deskový hliníkový výměník s obtokem, odvodem kondenzátu skrz sifón na střechu; včetně klapky se servopohonem pro regulaci výkonu zpětného získávání energie
• bezúdržbový, přímo uložený ventilátor přiváděného vzduchu
• bezúdržbový, přímo uložený ventilátor odváděného vzduchu
• rozvodnice Unit s regulátorem DigiUnit jako součást systému regulace Hoval DigiNet
Regulátor DigiUnit DU5
Regulační modul zcela propojen s komponenty vzduchotechnické jednotky (ventilátory, pohony, čidly teplot,
protimrazovou ochranou, hlídáním filtrů):
• ovládá jednotku včetně rozdělování vzduchu podle požadavku regulační zóny
• reguluje teplotu přiváděného vzduchu na principu kaskádové regulace
Silnoproudá část
• svorky pro připojení napájení
• revizní vypínač (ovládaný zvenku)
• ochrany motoru každého ventilátoru
• jištění elektroniky
• transformátor pro regulátor DigiUnit, směšovací ventil a
servopohony
• relé nouzového provozu
64
8.2 Filtrační komora F00 / F25 / F50
Konstrukce z AluZink plechu s mřížkou pro odvod vzduchu
a revizním otvorem pro snadný přístup k topnému registru.
Filtrační komora obsahuje:
• filtr odváděného a cirkulačního vzduchu (kapsový filtr, třída G4) s hlídáním tlakové ztráty pro signalizaci zanesení
• čidlo teploty odváděného vzduchu
• difuzor přiváděného vzduchu tlumící hluk
Typ
F___ - ________
8.3 Topný / chladící díl K.C / K.D
Zevnitř izolovaná konstrukce z AluZink plechu, obsahuje
topný / chladící registr s měděnými trubkami a hliníkovými lamelami, odlučovač kondenzátu se sběrnou vanou a
protimrazovou ochranu.
Typ
topný výkon
topné médium
při vstupní teplotě vzduchu
chladící výkon
chladící médium
při
– vstupní teplotě
– vstupní vlhkosti
K.___- ________
_____________ kW
PWW ________ °C
_____________ °C
_____________ kW
PKW _________ °C
_____________ °C
_____________ %
8.4 Výustka Air-Injector D
Konstrukce z AluZink plechu s:
• vířivou výustkou s koncentrickou tryskou, přestavitelnými
lopatkami a integrovanou hlavicí tlumící hluk
• servopohon pro automatické přestavení rozdělování
vzduchu
• čidlo teploty přiváděného vzduchu
• elektrická svorkovnice (obsahující svorky připojení směšovacího ventilu vytápění / chlazení)
Typ
ošetřená plocha haly
D- ___________
_____________ m²
RoofVent ® LKW
Popisné texty
8.5 Volitelné příslušenství
•
•
•
Provedení pro chladné oblasti
materiály odolné chladu
ventilátory s vytápěním v klidovém stavu
servopohony klapek s havarijní funkcí a vytápěním v klidovém stavu
• topný registr Typ X s protimrazovou ochranou zabudovanou na straně vody
• deskový výměník s hlídáním tlakové ztráty
•
•
•
Provedení odolné oleji
materiály odolné oleji
filtr odváděného vzduchu třídy F5
odvod kondenzátu z deskového výměníku do sběrné vany
ve filtrační komoře
• filtrační komora F25 v oleji těsném provedení s integrovanou sběrnou vanou s přípojným hrdlem pro jímání kondenzátu a oleje
Hygienické provedení
• filtr venkovního vzduchu třídy F7
• filtr odváděného vzduchu třídy F5
Tlumič hluku venkovního vzduchu ASD
jako díl namontovatelný na žaluzii venkovního vzduchu, konstrukce z AluZink plechu vyložena materiálem tlumícím hluk,
pro redukci emise hluku žaluzií, útlum _____ dB
Tlumič hluku odváděného vzduchu FSD
jako díl namontovatelný na mřížku odváděného vzduchu,
konstrukce z AluZink plechu vyložena materiálem tlumícím
hluk, pro redukci emise hluku výfuku odváděného vzduchu,
útlum _____ dB
Tlumič hluku přiváděného vzduchu ZSD
jako díl namontovatelný mezi filtrační komoru a topný díl,
konstrukce z AluZink plechu vyložena materiálem tlumícím
hluk, pro redukci emise hluku do prostoru, útlum _____ dB
Tlumič hluku odsávaného vzduchu ABSD
jako díl namontovatelný na mřížku nasávání vzduchu, konstrukce z AluZink plechu vyložena materiálem tlumícím hluk,
pro redukci emise hluku do prostoru, útlum _____ dB
Akustická hlavice AHD
tvořena hlavicí většího objemu a kulisou z materiálu tlumící
hluk, útlum 4 dB
Ventilátory s variabilním množstvím vzduchu VAR
• bezúdržbový, přímo uložený ventilátor přiváděného vzduchu s frekvenčním měničem
• bezúdržbový, přímo uložený ventilátor odváděného vzduchu s frekvenčním měničem
Servopohony s havarijní funkcí SMF
spojité pohony s havarijní funkcí v případě výpadku proudu,
namontovány na klapce venkovního vzduchu a klapce zpětného získávání energie, zapojeny
Vysokotlaký ventilátor přiváděného vzduchu HZ
bezúdržbový, přímo uložený ventilátor přiváděného vzduchu
s vyšším dopravním tlakem
Štěrbinová výustka AK
konstrukce z AluZink plechu, se čtyřmi přestavitelnými šterbinovými výustkami (místo výustky Air-Injector)
Vysokotlaký ventilátor odváděného vzduchu HF
bezúdržbový, přímo uložený ventilátor odváděného vzduchu
s vyšším dopravním tlakem
Čerpadlo kondenzátu
odstředivé čerpadlo, jímka a umělohmotná hadice, dopravované množství max. 90 l/h při výšce 4 m
Hydraulická skupina standardní zapojení do obtoku
HG
zkompletovaná hydraulická skupina pro zapojení do obtoku,
obsahující magnetický směšovací ventil, regulační ventil,
uzavírací ventil, automatické odvzdušnění, šroubení pro
připojení na registr a rozvodnou síť; směšovací ventil vybaven konektorem pro připojení; optimalizováno dle topného
registru a regulace Hoval DigiNet
Vytápění a chlazení 4 trubkový systém
Chladící díl (viz. 8.3) je nahrazen:
Topný díl H.A / H.B / H.C
Konstrukce z AluZink plechu, obsahuje teplovodní registr s měděnými trubkami a hliníkovými lamelami a
protimrazovou ochranu.
Typ
topný výkon
Magnetický směšovací ventil ..HV
topné médium
spojitý regulační ventil s magnetickým pohonem, s konektorem pro připojení, odpovídající topnému / chladícímu registru při vstupní teplotě vzduchu
H.___- ________
_____________ kW
PWW ________ °C
_____________ °C
65
C
RoofVent ® LKW
Popisné texty
Chladící díl K.C / K.D
Zevnitř izolovaná konstrukce z AluZink plechu, obsahuje
topný / chladící registr s měděnými trubkami a hliníkovými lamelami, odlučovač kondenzátu se sběrnou vanou a
protimrazovou ochranu.
Typ
chladící výkon
chladící médium
při
– vstupní teplotě
– vstupní vlhkosti
K.___- ________
_____________ kW
PKW _________ °C
_____________ °C
_____________ %
Provedení pro zapojení se vstřikováním ES
ovládání a silová část pro oběhové čerpadlo integrována
v rozvodnici Unit
8.6 Ovládání a regulace
Digitální regulační systém pro energeticky optimalizovaný
provoz decentrálních systémů klimatizace hal:
• skladba systému s uspořádáním podle uživatelských
hladin
• propojení jednotlivých regulačních modulů sběrnicí novaNet s volnou topologií (dodávka stavby)
• rovnoprávná plošná komunikace (peer-to-peer/multipeer)
protokolem novaNet
• rychlá odezva v důsledku cíleného přenosu dat
• z výroby přednastavené moduly s integrovanou ochranou
proti účinkům blesku a baterií zálohovanou pamětí RAM
• žádné požadavky na vytváření softwaru na stavbě
Ovladače DigiNet
DigiMaster DM5
Naprogramovaný ovladač Plug&Play s grafickým aktivním
panelem, složen z dotykového panelu s barevným displejem,
instalovaným do dveří rozvodnice zón:
• hlídání a nastavování systému DigiNet (druhy provozu,
teploty, časový program, kalendář, zpracování poruch,
parametry regulace)
DigiCom DC5
Paket tvořen ovládacím programem, routerem novaNet a
propojovacími kabely, pro ovládání systému Hoval DigiNet
osobním počítačem:
• hlídání a nastavování systému DigiNet (druhy provozu,
teploty, časový program, kalendář, zpracování poruch,
parametry regulace)
• funkce zaznamenání a znázornění průběhu hodnot a
přístupů
• diferencovaný přístup s přístupovým heslem
DigiEasy DE5
Přídavné ovládání jedné regulační zóny k instalaci na libovolné místo do podomítkové trojkrabice případně do dveří
rozvaděče:
• ukazatel aktuální požadované prostorové teploty
• snížení nebo zvýšení požadované teploty až o 5 °C
• signalizace a odblokování poruchy
• změna druhu provozu
Volitelné příslušenství
• ochranný kryt před DigiMaster
• rám IP65
• zásuvka novaNet
• router novaNet
• 4 zvláštní funkce s přepínačem
• 8 zvláštních funkcí s 2 přepínači
66
RoofVent ® LKW
Popisné texty
C
• zvláštní funkce na svorku
• vestavba ovladače DigiEasy
Rozvodnice zón DigiNet
Zónová rozvodnice (ocelový plech lakován RAL 7035) obsahující:
• 1 čidlo teploty venkovního vzduchu (přiloženo)
• 1 transformátor 230/24 V
• 2 jističe vedení pro transformátor (1-pólové)
• 1 relé
• 1 oddělovač sítě napájení (2-pólový, vně)
• vstupní a výstupní svorky (nahoře)
• 1 elektroschéma zařízení
• každá regulační zóna 1 modul DigiZone, 1 přepínač
vytápění / chlazení, 1 relé a 1 čidlo prostorové teploty
(přiloženo)
Modul DigiZone DZ5
Regulátor pro regulační zónu, zabudován v zónové rozvodnici:
• zpracovává vstupy prostorové a venkovní teploty, poruchy
vytápění, poruchy chlazení a zvláštní funkci (volitelně)
• zapíná druhy provozu podle časového programu
• spíná výstup požadavku na vytápění, požadavku na chlazení a souhrnné poruchy
Volitelné příslušenství
• kontrolka sumární poruchy
• zásuvka
• ovládání oběhového čerpadla
• 2-pólové jističe vedení
• elektrické napájení vzduchotechnických jednotek se zabudovaným regulátorem DigiUnit
• integrace vzduchotechnických jednotek bez zabudovaného regulátoru DigiUnit
• střední hodnota prostorové teploty
• ovládání DigiPlus
• čidlo vlhkosti
• čidlo CO2
67
68
RoofVent ® LH
větrací jednotka s optimalizovaným podílem venkovního vzduchu
pro vytápění vysokých hal
1 Užití ______________________________ 70
2 Konstrukce a funkce _________________ 71
3 Technická data ______________________ 77
4 Příklad návrhu ______________________ 86
5 Volitelné příslušenství ________________ 88
6 Ovládání a regulace__________________ 89
7 Doprava a instalace __________________ 90
8 Popisné texty _______________________ 94
9 Prohlášení o shodě CE _______________ 97
D
RoofVent ® LH
Užití
1 Užití
1.1 Vhodné užití
Jednotky RoofVent® LH jsou určeny pro přívod čerstvého
vzduchu a odvod opotřebovaného vzduchu a vytápění vysokých hal s optimalizovaným podílem venkovního vzduchu.
Ke správnému použití patří dodržování výrobcem daných
podmínek pro instalaci, provoz a údržbu jednotek.
Každé jiné použití je klasifikováno jako nedoporučené. Za
škody vzniklé tímto provozem výrobce nezodpovídá.
1.2 Skupina uživatelů
Jednotky RoofVent® LH mohou montovat, obsluhovat a
provádět jejich údržbu pouze autorizovaní a řádně poučení
pracovníci. Provozní návod je určen provozním inženýrům,
technikům a odborným pracovníkům v oboru vytápění, vzduchotechniky a techniky zařízení budov.
1.3 Zbývající nebezpečí
Jednotky RoofVent® LH odpovídají svojí konstrukcí současným poznatkům vědy a techniky. Přesto mohou při použití
vznikají určitá rizika, která je nutno respektovat a předcházet
jim:
• nebezpečí při práci na elektrickém zařízení
• možnost pádu součástí (např. nářadí) při práci na zařízení
• nebezpečí při práci na střeše
• poškození dílů a částí úderem blesku
• provozní poškození v důsledku poruchy dílů
• nebezpečí opaření vodou při pracích na přívodním vedení
topení
• vniknutí vody při nesprávně zavřeném inspekčním otvoru
70
RoofVent ® LH
Konstrukce a funkce
2 Konstrukce a funkce
Jednotky RoofVent® LH slouží pro větrání a vytápění velkých
prostor (výrobních hal, nákupních center, sportovních hal,
výstavišť atd.). Zajišťují následující funkce:
• vytápění (s připojení na rozvod tepla)
• přívod čerstvého vzduchu
• odvod opotřebovaného vzduchu
• provoz cirkulace
• provoz se směšovaným vzduchem
• rozdělování vzduchu vířivou výustkou Air-Injector
• filtrace vzduchu
Vzduchotechnické zařízení je složeno z více autonomních
jednotek RoofVent® LH a zpravidla pracuje bez vzduchotechnických kanálů. Jednotky jsou instalovány do střechy
haly a shora se střechy jsou také v případě potřeby prováděny práce údržby.
Díky silnému výkonu a efektivnímu rozdělování přiváděného
vzduchu dosahují jednotky RoofVent® LH velké účinnosti. Ve
srovnání s jinými systémy je pro dosažení stejných podmínek třeba menší počet instalovaných jednotek.
Tři velikosti jednotek s různými typy registru a širokou řadou
příslušenství umožňují volbu řešení "na míru" pro každé
podmínky.
2.1 Konstrukce jednotky
Jednotku RoofVent® LH tvoří následující části:
• střešní jednotka:
samonosná konstrukce z AluZink plechu, vnitřně izolována (třída B1)
• filtrační komora:
nabízená ve třech standardních délkách pro každou
velikost jednotky
• topný díl:
s možností přípojek z libovolné strany jednotky (standardně přípojky pod mřížkou odsávání vzduchu)
• výustka Air-Injector:
patentovaná vířivá výustka, automaticky přestavitelná, pro
přívod vzduchu na velkou plochu bez průvanu
Jednotka je dodávána ve dvou částech: nadstřešní a podstřešní část (viz. obr. D2-1). Komponenty jsou vzájemně spojeny a lze je vzájemně oddělit.
nadstřešní část:
střešní jednotka
podstřešní část:
a filtrační komora
b topný díl
c výustka Air-Injector
Obr. D2-1: Komponenty jednotky RoofVent® LH
71
D
RoofVent ® LH
Konstrukce a funkce
72
RoofVent ® LH
Konstrukce a funkce
servopohon Air-Injector:
plynule mění směr proudění přiváděného vzduchu od
vertikálního (= 20 %) k horizontálnímu (= 100 %)
elektrická svorkovnice:
obsahuje propojení elektrických komponent podstřešní
části jednotky mimo jiné také trojcestných ventilů
protimrazová ochrana:
ochrana proti zamrznutí registrů
revizní otvor:
po odšroubování přístup k topnému registru
ventilátor přiváděného vzduchu:
radiální ventilátor bezúdržbově uložen po obou stranách
motoru
revizní otvor:
po odšroubování přístup k ventilátoru přiváděného vzduchu
samotížná klapka:
v provozu cirkulace se otevírá podtlakem na stranu
přiváděného vzduchu
revizní vypínač:
zvenku ovladatelný vypínač ventilátorů
protipovětrnostní žaluzie:
pro jednoduchý přístup k filtrům venkovního vzdchu a
k rozvodnici DigiUnit
rozvodnice Unit:
obsahující regulátor DigiUnit a silnoproudou část
filtr venkovního vzduchu:
kapsový filtr, třída G4, s diferenčním hlídáním stavu
zanesení
klapka venkovního vzduchu
topný registr:
vodní výměník složen z měděných trubek a hliníkových
lamel
čidlo teploty přiváděného vzduchu
Informace:
Proti zobrazené jednotce jsou standardně přípojky
topného registru umístěny pod mřížkou odsávaného
vzduchu.
servopohon:
spojitý pohon se signalizací polohy
klapka cirkulace:
protiběžná ke klapce venkovního a odváděného vzduchu
klapka odváděného vzduchu
mřížka odváděného vzduchu:
po odšroubování přístup k ventilátoru odváděného vzduchu
ventilátor odváděného vzduchu:
radiální ventilátor bezúdržbově uložen po obou stranách
motoru
revizní otvor:
s dvojicí rychlouzávěrů pro jednoduchý přístup k filtru
odsávaného vzduchu
filtr odsávaného vzduchu:
kapsový filtr, třída G4, s diferenčním hlídáním stavu
zanesení
čidlo teploty odsávaného vzduchu
mřížka odsávání vzduchu
Obr. D2-2: Konstrukce jednotky RoofVent® LH
73
D
RoofVent ® LH
Konstrukce a funkce
vstup venkovního vzduchu skrz
protipovětrnostní žaluzii
filtr s hlídáním zanesení
klapka venkovního vzduchu s pohonem
ventilátor přiváděného vzduchu
tlumič hluku a difusorem
topný výměník vodní PWW
protimrazová ochrana
čidlo teploty přiváděného vzduchu
výustka Air-Injector
vstup odsávaného vzduchu skrz mřížku
čidlo teploty odsávaného vzduchu
filtr s hlídáním zanesení
samotížná klapka
ventilátor odváděného vzduchu
klapka cirkulace (protichůdně spojena
s venkovní klapkou)
klapka odváděného vzduchu (spojena
s venkovní klapkou)
výstup odváděného vzduchu skrz mřížku
Obr. D2-3: Schéma funkce jednotky RoofVent® LH
2.2 Rozdělování vzduchu výustkou Air-Injector
Patentovaná výustka – nazývaná Air-Injector – je rozhodujícím prvkem. Přestavitelnými lopatkami je určován úhel
vystupujícího vzduchu. Ten je závislý na vzduchovém výkonu, výšce výfuku a teplotním rozdílem přiváděného vzduchu
vůči okolnímu prostoru. Vzduch je tak přiváděn kuželovitě
dolu tedy vertikálně, nebo plošně tedy horizontálně. Tak lze
zajistit:
• větrání a vytápění velké plochy haly každou jednotkou
RoofVent® LH,
• v oblasti pobytu se nevytvářejí jevy průvanu,
• odstranění teplotního vrstvení v prostoru a tak dochází
k úsporám energie.
74
2.3 Druhy Provozu
Jednotky RoofVent® LH mají následující druhy provozu:
• vypnuto
• větrání
• větrání (redukované)
• cirkulace
• cirkulace noc
• odsávání
• přívod vzduchu
• noční chlazení léto
• nouzový provoz
Regulační systém DigiNet ovládá tyto druhy provozu automaticky pro každou regulační zónu podle nastaveného
programu (vyjma: nouzového provozu). Mimo to lze navíc:
• manuelně přepnout druh provozu regulační zóny,
• každou jednotku RoofVent® LH nezávisle přepnout na
druh provozu vypnuto, cirkulace, odsávání, přívod vzduchu nebo nouzový provoz.
RoofVent ® LH
Konstrukce a funkce
Kód 1) Druh provozu
Použití
OFF
Pokud nejsou jednotky RoofVent® LH
potřeba
Vypnuto
Ventilátory jsou vypnuty. Protimrazová
ochrana zůstává aktivní. Neprobíhá
žádná regulace teploty prostoru.
Skica
přívodní ventilátor ........... vyp.
odtahový ventilátor ......... vyp.
D
venkovní klapka .............. zavř.
klapka cirkulace .............. otevř.
vytápění .......................... vyp.
VE2
VE1
REC
Při využívání prosVětrání
toru.
Jednotka RoofVent® LH přivádí
čerstvý vzduch do prostoru a odvádí
opotřebovaný. Podle potřeby tepla a
teplotních podmínek jsou automaticky
regulovány výkon dohřevu a podíl venkovního vzduchu.
Je aktivní požadovaná prostorová teplota
den.
Větrání (redukované)
jako VE2, pouze s redukovaným výkonem (viz. volitelné příslušenství)
Je aktivní požadovaná prostorová teplota
den.
Při využívání prostoru
(pouze pro ventilátory s variabilním
výkonem)
Cirkulace
Zátop
Provoz vypnuto/zapnuto: Pokud je třeba
teplo jednotka RoofVent® LH nasává vzduch z prostoru, ohřívá jej a přivádí zpět.
Je aktivní požadovaná prostorová teplota
den.
RECN Cirkulace noc
jako REC, pouze s požadovanou teplotou noc.
Noční odstávka a
víkendy
EA
Zvláštní případy
Odsávání
Jednotka RoofVent® LH nasává
opotřebovaný vzduch. Neprobíhá žádná
regulace teploty prostoru.
přívodní ventilátor ........... zap.
odtahový ventilátor ......... zap.
venkovní klapka ....... 0…100 % *)
klapka cirkulace ....... 0…100 % *)
vytápění ................... 0…100 %
*) podle potřeby tepla a nastaveného minimálního podílu venkovního vzduchu
přívodní ventilátor ........... zap. *)
odtahový ventilátor ......... vyp.
venkovní klapka .............. zavř.
klapka cirkulace .............. otevř.
vytápění .......................... zap. *)
*) podle potřeby
přívodní ventilátor ........... vyp.
odtahový ventilátor ......... zap.
venkovní klapka .............. otevř.
klapka cirkulace .............. zavř.
vytápění .......................... vyp
75
RoofVent ® LH
Konstrukce a funkce
Kód 1) Druh provozu
SA
NCS
Použití
Skica
Zvláštní případy
Přívod vzduchu
Jednotka RoofVent® LH přivádí čerstvý
vzduch do prostoru. Podle potřeby tepla
a teplotních podmínek je automaticky
regulován výkon dohřevu.
Opotřebovaný vzduch je odváděn
přirozeně otevřenými otvory, případně
jiným systémem.
Je aktivní požadovaná prostorová teplota
den.
Volné chlazení v
Noční chlazení léto
noci
Provoz vypnuto/zapnuto: Pokud to aktuální teploty umožňují, přivádí jednotka
RoofVent® LH chladný venkovní vzduch
do prostoru a odvádí teplý vzduch. Je
aktivní požadovaná teplota noc.
Vzduch je přiváděn kolmo dolů, aby bylo
docíleno maximálního efektu ochlazení.
přívodní ventilátor ........... zap.
odtahový ventilátor ......... vyp.
venkovní klapka .............. otevř.
klapka cirkulace .............. zavř.
vytápění ................... 0…100 %
přívodní ventilátor ........... zap *)
odtahový ventilátor ......... zap *)
venkovní klapka .............. otevř. *)
klapka cirkulace .............. zavř. *)
vytápění .......................... vyp
*) podle teplotních podmínek
–
1)
Nouzový provoz
Jednotky RoofVent® LHW nasávají
vzduch z prostoru, po ohřátí jej přivádějí
zpět. Vytápění je zapnuto manuelně
havarijním nastavením směšovacího
ventilu.
Neprobíhá žádná regulace teploty prostoru.
Tento kód odpovídá označení druhu provozu v regulačním systému DigiNet (viz. část I 'Ovládání a regulace).
Tabulka D2-1: Druhy provozu jednotek RoofVent® LH
76
Při poruše
regulačního systému DigiNet (např.
před jeho uvedením
do provozu)
přívodní ventilátor ........... zap.
odtahový ventilátor ......... vyp.
venkovní klapka .............. zavř.
klapka cirkulace .............. otevř.
vytápění .......................... zap.
RoofVent ® LH
Technická data:
vzduchový výkon, elektrické připojení, hlučnost
3 Technická data
Typ jednotky
Rozdělování vzduchu
Jmenovitý vzduchový výkon 1)
Ošetřená plocha haly
Charakteristiky
ventilátorů
Servopohony
Hlídání filtrů
1)
LH-6
LH-9
přívod
m³/h
5500
8000
odvod
m³/h
5500
8000
max.
m²
484
784
3 x 400
3 x 400
Napětí
V AC
Přípustná odchylka napětí
%
± 10
± 10
Frekvence
Hz
50
50
Příkon na motor
kW
1.8
3.0
Odebíraný proud na motor
A
4.0
6.5
Nastavení tepelné ochrany
A
4.6
7.5
Otáčky (nominální)
min-1
1440
1435
Napětí
V AC
24
24
Frekvence
Hz
50
50
Řídící napětí
V DC
2…10
2…10
Moment
Nm
10
10
Běh pro 90°-otočení
s
150
150
Tovární nastavení tlakového snímače
Pa
300
300
D
Vztaženo k jednotce RoofVent® LH s topným registrem typu B a vertikálním směrem proudění přiváděného vzduchu
Tabulka D3-1: Technická jednotka RoofVent® LH
Typ jednotky
Druh provozu
Pozice
LH-6
REC
VE2
LH-9
VE2
REC
Hladina tlaku hluku (5 m odstup) 1)
dB(A)
63
54
48
64
57
49
Celková hladina akust.výkonu
dB(A)
85
76
70
86
79
71
Oktávové hladiny akust.
výkonu
1)
63 Hz dB(A)
56
45
53
57
48
54
125 Hz dB(A)
64
53
60
65
56
61
250 Hz dB(A)
74
67
64
75
70
65
500 Hz dB(A)
79
72
62
80
75
63
1000 Hz dB(A)
79
71
65
80
74
66
2000 Hz dB(A)
78
67
61
79
70
62
4000 Hz dB(A)
73
63
52
74
66
53
8000 Hz dB(A)
68
56
49
69
59
50
vyzařování v polokouli a prostoru bez reflexí
Tabulka D3-2: Akustická data jednotek RoofVent® LH
77
RoofVent ® LH
Technická data:
typový klíč, hranice použití
Typový klíč
podstřešní část
LH
Typ jednotky
RoofVent® LH
Velikost
6 nebo 9
Ovládání
DN5 provedení DigiNet 5
KK
provedení pro jinou regulaci
Nadstřešní část
střešní jednotka
Filtrační komora
F00 krátká
F25 střední
F50 dlouhá
Topný díl a typ registru
H.A topný díl s registrum typu A
H.B topný díl s registrum typu B
H.C topný díl s registrum typu C
Výustka Air-Injector
Příslušenství
Tabulka D3-3: Typový klíč
Teplota odváděného vzduchu
max.
50 °C
Relativní vlhkost
max.
60 %
Obsah vody v odvád. vzduchu
max.
17 g/kg
Venkovní teplota
min.
-30 °C
Teplota topné vody
max.
120 °C
Provzní tlak topné vody
max.
800 kPa
Teplota přiváděného vzduchu
max.
60 °C
Minimální doba provozu VE2
min.
30 min
Tabulka D3-4: Hranice použití jednotek RoofVent® LH
78
-
6
/ DN5 /
L
+ F00 - H.B -
D
/
...
RoofVent ® LH
Technická data:
topný výkon
Teplota
venkovní vzduch
odváděný vzduch
°C
0
-5
-10
-15
-20
18
14
13
12
11
10
20
16
15
14
13
12
22
18
17
16
15
14
24
19
18
17
16
15
26
21
20
19
18
17
D
teplota vzduchu před registrem
(při 20 % venkovního vzduchu)
Tabulka D3-5: Změna teploty směšováním cirkulačního vzduchu (všechny hodnoty ve °C)
tLE
PWW
10 °C
velikost
Typ
°C
LH-6
90/70
80/60
70/50
60/40
82/71
Legende:
Q
kW
tpv Hmax
°C
15 °C
mW ∆pW
Q
l/h kPa
kW
m
tpv Hmax
°C
m
20 °C
mW ∆pW
Q
l/h kPa
kW
tpv Hmax
°C
m
mW ∆pW
l/h kPa
LH-6
A
44
33 14.1
1900
9
40
36 13.0
1800
8
37
40 11.9
1600
7
LH-6
B
57
40 11.9
2500
15
53
43 11.3
2300
13
48
46 10.7
2100
11
LH-6
C
92
58
9.2
4100
10
84
60
9.0
3700
9
77
60
9.0
3400
8
LH-6
A
37
29 16.2
1600
7
33
33 14.1
1500
6
30
36 13.0
1300
5
LH-6
B
48
35 13.3
2100
11
44
38 12.4
1900
10
39
41 11.7
1700
8
LH-6
C
78
51 10.0
3400
8
71
52
9.9
3100
7
63
54
9.6
2800
5
LH-6
A
30
26 18.8
1300
5
27
29 16.2
1200
4
23
33 14.1
1000
3
LH-6
B
39
31 15.0
1700
8
35
34 13.7
1500
7
30
36 13.0
1300
5
LH-6
C
64
43 11.3
2800
6
56
45 10.9
2500
5
49
47 10.6
2200
4
LH-6
A
22
22 25.0
1000
3
18
25 20.0
800
2
14
28 16.9
600
1
LH-6
B
30
26 18.8
1300
5
26
29 16.2
1100
4
20
31 15.0
900
3
LH-6
C
49
36 13.0
2100
4
40
37 12.7
1800
3
32
37 12.7
1400
2
LH-6
A
42
32 14.5
3400
25
39
36 13.0
3100
22
36
39 12.2
2900
19
LH-6
B
56
39 12.2
4500
41
51
42 11.5
4100
35
47
45 10.9
3700
30
LH-6
C
88
56
7000
27
80
58
6500
23
73
60
5900
20
9.4
9.2
9.0
tLE
= teplota vzduchu před topným registrem
Hmax = maximální výška dosahu (pro teplotu prostoru 18 °C)
Typ
= typ registru
mW
= množství topné vody
Q
= topný výkon
∆pW
= tlakové ztráty na straně vody
tpv
= teplota přiváděného vzduchu
Tabulka D3-6: Topné výkony jednotky RoofVent® LH-6
79
RoofVent ® LH
Technická data:
topný výkon
tLE
PWW
10 °C
velikost
Typ
LH-9
°C
90/70
80/60
70/50
60/40
82/71
Legende:
Q
kW
LH-9
A
70
LH-9
B
93
LH-9
C
136
LH-9
A
LH-9
B
LH-9
tpv Hmax
°C
Q
l/h kPa
kW
3100
3
65
44 11.3
4100
5
86
59
9.3
6000
8
125
59
31 15.4
2600
2
78
38 12.7
3400
4
C
115
51 10.2
5000
LH-9
A
47
27 18.2
LH-9
B
63
LH-9
C
LH-9
A
tpv Hmax
°C
m
39 12.5
20 °C
mW ∆pW
Q
l/h kPa
kW
2900
3
59
46 11.0
3800
5
78
60
9.2
5500
7
114
53
34 14.1
2300
2
71
41 12.0
3100
3
7
104
53 10.0
4600
2100
2
41
30 16.0
33 14.5
2700
3
56
94
44 11.3
4100
5
30
21 25.0
1300
1
tpv Hmax
°C
m
42 11.8
mW ∆pW
l/h kPa
2600
2
49 10.5
3500
4
60
9.2
5000
6
48
38 12.7
2100
2
63
44 11.3
2800
3
5
94
55
9.8
4100
5
1800
1
34
33 14.5
1500
1
35 13.7
2400
2
48
38 12.7
2100
2
83
46 11.0
3600
4
73
47 10.8
3200
3
24
24 22.0
1000
1
18
27 18.2
800
1
LH-9
B
44
26 19.3
1900
2
34
28 17.4
1500
1
24
29 16.6
1100
1
LH-9
C
72
36 13.3
3100
3
59
37 13.0
2600
2
46
37 13.0
2000
1
LH-9
A
69
35 13.7
5500
9
63
38 12.7
5100
8
57
41 12.0
4600
7
LH-9
B
91
43 11.5
7300
15
83
45 11.2
6700
13
76
48 10.7
6100
11
LH-9
C
130
9.5 10400
22
119
58
9500
19
108
60
8700
16
57
9.4
9.2
tLE
= teplota vzduchu před topným registrem
Hmax = maximální výška dosahu (pro teplotu prostoru 18 °C)
Typ
= typ registru
mW
= množství topné vody
Q
= topný výkon
∆pW
= tlakové ztráty na straně topné vody
tpv
= teplota přiváděného vzduchu
Tabulka D3-7: Topné výkony jednotek RoofVent® LH-9
80
mW ∆pW
m
35 13.7
15 °C
RoofVent ® LH
Technická data:
minimální a maximální odstupy
D
W
Y
X
Typ jednotky
Odstup od stěny W
LH-6
LH-9
min.
m
5.5
6.5
max.
m
11.0
14.0
Odstup jednotek X
(od osy k ose)
min.
m
11.0
13.0
max.
m
22.0
28.0
Výška dosahu Y
min. 1) m
4.0
5.0
max. 2)
m
9.0 … 25.0
Jednotky RoofVent® orientovat tak, aby nedocházelo k nasávání vyfukovaného vzduchu.
Mřížka nasávání opotřebovaného vzduchu
musí zůstat volně přístupná.
Pro údržbu a servis zachovat volný prostor
cca. 1,5 m na zadní straně registru.
Proud přiváděného vzduchu potřebuje volný
prostor (regály, světla, žlaby...).
1)
Minimální výšku lze redukovat o 1 m použitím příslušenství 'štěrbinová výustka' (viz.
část H 'Volitelné příslušenství').
2) Maximální výška dosahu je závislá na okolních podmínkách (hodnoty viz. tabulka D3-6,
D3-7).
Tabulka D3-8: Minimální a maximální odstupy
81
RoofVent ® LH
Technická data:
rozměry
střešní jednotka L
revizní otvor
filtrační komora krátká F00 / střední F25 / dlouhá F50
kabelové průchodky elektropřipojení
topný díl H
přívod
vířivá výustka Air-Injector D
Obr. D3-1: Rozměry jednotky
82
RoofVent®
zpátečka
LH (rozměry v mm)
RoofVent ® LH
Technická data:
rozměry a hmotnosti
Typ jednotky
Rozměry střešní
jednotky
Rozměry podstřešní
části
Topný registr
Hmotnosti
LH-9
A
mm
2100
2400
B
mm
1080
1380
C
mm
1390
1500
D
mm
600
675
E
mm
1092
1392
Provedení filtrační komory
F00
F25
F50
F00
F25
mm
940 1190 1440
980 1230 1480
S
mm
1700 1950 2200
1850 2100 2350
H
mm
530
780 1030
530
780 1030
F
mm
1000
1240
J
mm
410
450
K
mm
848
1048
M
mm
270
300
N
mm
101
111
O
mm
767
937
P
mm
758
882
Q
mm
490
570
R
mm
900
1100
V
mm
500
630
Typ
Obsah vody
l
L
"
D
F50
G
A
B
C
A
B
C
4.5
4.5
7.6
7.0
7.0
11.7
Rp 1 ¼ (vnitřní)
Rp 1 ½ (vnitřní)
Střešní jednotka
kg
340
486
Podstřešní část (s F00)
kg
136
186
Filtrační komora F00
kg
63
82
Topný díl
kg
37
53
Air-Injector
kg
36
51
Celkem (s F00)
1)
LH-6
kg
476
672
Filtrační komora F25
1)
kg
+ 11
+ 13
Filtrační komora F50
1)
kg
+ 22
+ 26
Navýšení hmotnosti proti provedení s fitrační komorou F00
Tabulka D3-9: Rozměry a hmotnosti jednotky RoofVent® LH
83
RoofVent ® LH
Technická data:
vzduchový výkon s přídavnými ztrátami
Zvýšení ztrát v Pa
odsávání
přívod vzduchu
příklad přívod
vzduchu:
Navýšení tlakové
ztráty o 84 Pa znamená vzduchový
výkon 5100 m³/h.
240
220
LH6
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
4000
4500
5000
Vzduchový výkon v m³/h
Diagram D3-1: Vzduchový výkon jednotky RoofVent® LH-6 s externí tlakovou ztrátou
84
5500
6000
RoofVent ® LH
Techncká data:
vzduchový výkon s přídavnými ztrátami
Zvýšení ztrát v Pa
odsávání
přívod vzduchu
240
220
LH9
200
180
D
160
140
120
100
80
60
40
20
0
6500
7000
7500
8000
8500
Vzduchový výkon v m³/h
Diagram D3-2: Vzduchový výkon jednotky RoofVent® LH-9 s externí tlakovou ztrátou
85
RoofVent ® LH
Příklad návrhu
4 Příklad návrhu
Výchozí data
• nezbytná vzduchová výměna
• minimální podíl čerstvého vzduchu
• geometrie haly (délka, šířka, výška)
• výpočtová venkovní teplota
• požadovaná vnitřní teplota (v oblasti pobytu)
• teplota odváděného vzduchu 1)
• transmisní ztráty (případně část pokrytá jednotkami RoofVent®)
• zahrnutelné vnitřní tepelné zisky (stroje, osvětlení, atd.)
• topné médium
Příklad
minimum venkovního vzduchu
6'000 m³/h
minimální podíl venkovního vzduchu
20 %
geometrie haly (d x š x v)
52 x 45 x 11 m
výpočtová venkovní teplota
-15 °C
požadovaná vnitřní teplota
20 °C
teplota odváděného vzduchu
22 °C
transmisní ztráty
78 kW
vnitřní zdroje tepla
12 kW
topná voda
PWW 60/40 °C
Informace
Pokud je požadavek na podíl čerstvého vzduchu vyšší než 40 %
je úspornější použít jednotky se zpětným získáváním tepla.
1)
Teplota odváděného vzduchu je zpravidla vyšší než teplota vzduchu
v oblasti pobytu. Ačkoliv jso vířivou výustkou redukovány teplotní rozdíly na minimum. U vysokých hal lze uvažovat s teplotním gradientem
0.2 K na metr výšky haly.
Potřebný počet jednotek np
V závislosti na vzduchovém výkonu (viz. tabulka D3-1) provizorně určíme
použitou velikost jednotek. (V závislosti na výsledcích výpočtu možná
bude nutno výpočet opakovat pro jinou velikost jednotek.)
np
= Vp / (VG ⋅ R)
Vp
VG
R
= nezbytné množství venkovního vzduchu v m³/h
= vzduchový výkon zvolené jednotky v m³/h
= minimální podíl venkovního vzduchu v %
Skutečný objem venkovního vzduchu V (v m³/h)
V
= n ⋅ VG ⋅ R
n
= zvolený počet jednotek
Skutečný objem cirkulace VU (v m³/h)
VU
= n ⋅ VG ⋅ (1 – R)
Celková potřeba tepla na větrání QL (v kW)
QL
= V ⋅ ρ ⋅ c ⋅ (ti – te)
ρ
c
ti
te
=
=
=
=
≈ 22 °C
Výběr: velikost LH-9
np = 6'000 / (8'000 ⋅ 0.2)
np = 3.75
Zvoleno 4 ks LH-9.
V = 4 ⋅ 8'000 ⋅ 0.2
V = 6'400 m³/h
V = 4 ⋅ 8'000 ⋅ (1 – 0.2)
V = 25'600 m³/h
QL = 6'400 ⋅ 1.2 ⋅ 2.79 ⋅ 10-4 ⋅ (20 – (-15))
QL = 75 kW
měrná hmotnost vzduchu 1.2 kg/m³
měrná tepelná kapacita vzduchu 2.79 ⋅ 10-4 kWh/kg K
požadovaná prostorová teplota ve °C
výpočtová venkovní teplota ve °C
Teplo předané cirkulací QU (v kW)
QU
= VU ⋅ ρ ⋅ c ⋅ (tods – ti)
tods
= teplota odsávaného vzduchu ve °C
86
prostorová teplota:
20 °C
teplotní gradient:
11 ⋅ 0.2 K
teplota odsávaného vzduchu:
QU = 25'600 ⋅ 1.2 ⋅ 2.79 ⋅ 10-4 ⋅ (22 – 20)
QU = 17 kW
RoofVent ® LH
Příklad návrhu
Nezbytný topný výkon celkem QH (v kW)
QH
= QT + QL – QU – QM
QT
QM
= transmisní ztráty haly v kW
= zahrnutelné interní zdroje tepla v kW
QU = 78 + 75 – 17 – 12
QH = 124 kW
D
Možnost započítání vnitřních zdrojů tepla (přípojné výkony technologie,
osvětlení) se řídí následujícími kriterii: provozní čas, současnost, přímý
přenos tepla konvekcí, nepřímý přenos tepla zářením, atd.
Nezbytný topný výkon na jednotku Q (v kW)
Q
= QH / n
Q = 124 / 4
Q = 31 kW
Volba typu registru
• Následně v závislosti na vstupní teplotě vzduchu a tabulky D3-5
určíme topný registr.
• Na základě požadavku topného výkonu na jednotku a teploty vstupního vzduchu vybereme z tabulky D3-6 respektive D3-7 potřebný typ
registru.
• Pro te = -15 °C a tods = 22 °C dostaneme
teplotu na vstupu do topného registru 15 °C.
• Je zvolen registr typ B s topným výkonem
34 kW pro topnou vodu PWW 60/40 °C a
tLE = 15 °C.
Kontrola provozních podmínek
• Maximální výška dosahu
Pokud je skutečná výška dosahu (= vzdálenost mezi podlahou a spodní hranou výustky) větší než maximální výška dosahu Hmax (viz. tabulka D3-6, D3-7), zvolte jiný typ registru nebo jinou velikost jednotky.
• Maximálně ošetřená plocha
Podle zvoleného počtu jednotek stanovte ošetřenou plochu haly
připadající na jednotku. Pokud hodnota převyšuje maximální hodnotu
podle tabulky D3-1, zvyšte počet jednotek.
• Dodržení minimálních a maximálních odstupů
Prověřte vzhledem ke geometrii haly a rozmístění jednotek odstupy
v souladu s tabulkou D3-8.
• Skutečná výška dosahu = 9.2 m
Max. výška dosahu Hmax = 17.4 m
(voda PWW 60/40 °C a tLE = 15 °C)
⇒ v pořádku
• Plocha haly = 52 ⋅ 45 = 2340 m²
Plocha haly na jednotku = 2340 / 4 = 585 m²
Max. ošetřená plocha na jednotku = 784 m²
⇒ v pořádku
• Při symetrickém uspořádání jsou dodrženy
doporučené odstupy.
⇒ v pořádku
Definitivní počet jednotek
S rostoucím počtem jednotek roste možná flexibilita provozu systému,
ovšem rostou také investiční náklady. Pro volbu optimálního řešení je
nutno zvážit kvalitu pokrytí proti investičním nákladům.
Zvoleny jsou 4 kusy LH-9 s topným registrem
typu B. Toto řešení zaručuje úsporu nákladů a
energie při provozu.
87
RoofVent ® LH
Volitelné příslušenství
5 Volitelné příslušenství
Jednotky RoofVent® LH lze přizpůsobit libovolným požadavkům projektu volbou ze široké palety
volitelného příslušenství. Detailní popis naleznete v dílu H 'Volitelné příslušenství' tohoto návodu.
hygienické provedení
pro použití jednotek RoofVent® LH v podmínkách se
zvýšenými hygienickými požadavky (podle VDI 6022)
ventilátory s variabilním vzduchovým výkonem
pro provoz s variabilním množstvím vzduchu
(přívod vzduchu a odsávání)
zvýšený tlak přívodního ventilátoru
pro překonání zvýšených externích tlakových ztrát (např.
stavbou instalované rozvody přiváděného vzduchu)
zvýšený tlak ventilátoru
odsávání
pro překonání zvýšených externích takových ztrát (např.
stavbou instalované rozvody odsávání vzduchu)
hydraulická skupina zapojení s
obtokem
pro jednodušší hydraulickou instalaci
magnetický směšovací ventil
pro plynulou regulaci topného registru (s konektorem pro
připojení)
tlumič hluku venkovního vzduchu
pro redukci emise hluku přes žaluzii nasávání venkovního
vzduchu
tlumič hluku odváděného vzduchu
pro redukci emise hluku na straně výfuku odváděného
vzduchu
tlumič hluku přiváděného vzduchu
pro redukci emise hluku do vnitřního prostoru
tlumič hluku odsávaného vzduchu
pro redukci emise hluku do vnitřního prostoru
tlumící hlavice
pro redukci emise hluku do vnitřního prostoru
(ve výustce Air-Injector)
servopohony s havarijní funkcí
jako přídavná ochrana proti zamrznutí (uzavírá klapky
v případě výpadku elektrického proudu)
štěrbinová výustka
pro použití jenotek RoofVent® LH v nízkých halách
(místo vířivé výustky Air-Injectors)
zapojení se vstřikováním
pro použití jednotek RoofVent® LH s hydraulickým zapojením se vstřikováním (integrováno ovládání čerpadla)
Tabulka D5-1: Použitelné volitelné příslušenství jednotek RoofVent® LH
88
RoofVent ® LH
Ovládání a regulace
6 Ovládání a regulace
Nabízejí se dvě základní možnosti ovládání a regulace jednotek RoofVent® LH:
Hoval DigiNet
V ideálním případě jsou jednotky RoofVent® LH ovládány systémem
Hoval DigiNet. Tento jedinečný regulační systém, vyvinutý pro systémy
klimatizace hal Hoval, nabízí následující přednosti:
• DigiNet využívá celý potenciál decentrálního zařízení. Reguluje
každou jednotku individuálně v závislosti na lokálních provozních
podmínkách.
• DigiNet umožňuje maximální flexibilitu provozu vzhledem
k regulačním zónám, kombinaci typů jednotek, druhů provozu a
provozních časů.
• DigiNet ovládá rozdělování přiváděného vzduchu zajišťuje tak
nejvyšší efektivitu větrání.
• DigiNet reguluje výkon zpětného získávání energie v deskovém
výměníku.
• Jednotky se zabudovanými komponenty MaR usnadňují projektování
a následně instalaci.
• Zprovoznění systému DigiNet je díky komponentům Plug&Play a
předadresovaným modulům jednoduché a rychlé.
Detailní popis systému Hoval DigiNet naleznete v dílu I 'Ovládání a
regulace' tohoto návodu.
Jiný systém
Jednotky RoofVent® LH mohou být také ovládány jiným systémem.
Tento jiný systém musí především odpovídat požadavkům regulace
soustavy decentrálních zařízení.
V provedení pro jinou regulaci jsou jednotky RoofVent® LH místo rozvodnice Unit vybaveny pouze připojovací svorkovnicí. Další informace
naleznet v samostatném popisu 'Jednotky RoofVent® LH provedení se
svorkovnicí' (dostupné na vyžádání).
D
Tabulka D6-1: Ovládání aregulace jednotek RoofVent® LH
89
RoofVent ® LH
Doprava a instalace
7 Doprava a instalace
7.2 Hydraulická instalace
7.1 Montáž
Varování
Nebezpečí zranění v důsledku neodborné manipulace. Dopravu a montáž nechte provést odbornou
firmou!
Jednotky RoofVent® LH jsou dodávány ve dvou částech
(nástřešní a podstřešní část) na dřevěných paletách. Části
patřící k sobě jsou označeny čísly. Před montáží je třeba:
• Jednotky jsou montovány shora se střechy. Proto je nezbytný jeřáb nebo vrtulník.
• Pro dopravu na střechu jsou třeba zvedací kurty (délka
cca. 6 m). Pokud jsou použita ocelová lana nebo řetězy,
musí být chráněny hrany jednotky.
• Ujistěte se, že střešní podstavec vyhovuje dle dílu J
'Pokyny pro projekci'.
• Určete správnou pozici a orientaci jednotky (pozice topných registrů).
• Jednotky je ve střešním podstavci fixována vlastní vahou.
Pro utěsnění je třeba silikon, PU pěna nebo jiný těsnící
materiál.
• Pokud jsou montovány tlumiče hluku, je vhodné dodatečně jednotku ukotvit ve střešním podstavci.
• Dodržujte pokyny montážního návodu, dodaného s jednotkou.
Varování
Nebezpečí zranění v důsledku neodborné manipulace. Hydraulickou instalaci nechte provést odbornou
firmou !
Regulační systém Hoval DigiNet je koncipován jako napájecí
síť s hydraulickým připojováním jednotlivých spotřebičů, tj.
před každým spotřebičem je instalován směšovací ventil.
Standardně se používá zapojení do obtoku.
Požadavky na zdroj a rozvodnou soustavu
• Hydraulická soustava musí odpovídat zamýšlenému
uspořádání zón.
• V rámci regulační zóny provést hydraulické vyrovnání jednotlivých zařízení, aby bylo zaručeno rovnoměrné pokrytí
plochy.
• Topné médium (max. 120 °C) musí být při venkovní
teplotě menší než 15 °C k dispozici bez prodlení, v dostatečném množství a teplotě ne směšovacím ventilu
spotřebiče.
• Teplota přiváděného média musí být regulována v závislosti na venkovní teplotě.
Regulační systém Hoval DigiNet zapíná jednou týdně požadavek dodávky tepla na 1 minutu. To zamezuje zablokování
oběhového čerpadla z důvodu jeho delší odstávky.
Požadavky na okruh spotřebiče
• Použijte trojcestné ventily s lineární charakteristikou a
vyšší kvalitou.
• Autorita ventilu musí být ≥ 0,5.
• Pohon ventilu musí mít krátkou dobu přestavení (1 s).
• Ventil musí být regulační, tj. zdvih se mění proporcionálně
s řídícím signálem (DC 0…10 V).
• Ventil musí být vybaven havarijní ovládáním s odděleným
vstupem (AC 24 V).
• Ventil instalovat blízko zařízení (max. odstup 2 m).
Varování
Nebezpečí zranění v důsledku pádu dílů. Registr nesmí přenášet žádná zatížení, např. od zpátečky nebo
přívodního potrubí !
Informace
Použijte volitelné příslušenství 'Hydraulická skupina'
respektive 'magnetický směšovací ventil' pro jednoduchou a rychlou hydraulickou instalaci.
Obr. D7-1:
Jendotka RoofVent® je montována shora se střechy.
90
RoofVent ® LH
Doprava a instalace
7.3 Elektrická instalace
Varování
Nebezpečí elektrického proudu. Elektrickou instalaci
nechte provést odbornou firmou!
D
• Dodržovat všechny související předpisy (např. EN 602041) .
• Pro dlouhá přívodní vedení zvolit vhodný průřez podle
technických pravidel.
• Elektrickou instalaci provést dle schéma zapojení (průchod kabelu jednotkou viz. obr. D7-2).
• Systémovou sběrnici pro ovládání a regulaci položit mimo
napájecí kabely.
• Zapojit připravené konektory mezi filtrační komorou a
výustkou a mezi filtrační komorou (uvnitř) a střešní částí
jednotky.
• Propojit směšovací ventil do svorkovnice. (Magnetické
směšovací ventily Hoval mají připraven konektor.)
• V případě zapojení se vstřikováním: Zapojit oběhové
čerpadlo do rozvodnice Unit v jednotce.
• Zajistěte ochranu proti přepětí přívodních kabelů k jednotkám a rozvodnici zón (zkratová odolnost 10 kA).
Rozvodnice Unit
Průchodky pro
kabely
Svorkovnice
Obr. D7-2:
Průchod kabelu jednotkou
91
ææM
RoofVent ® LH
Doprava a instalace
rozvodnice Unit
sumární porucha
DigiMaster
novaNet systémová sběrnice
čidlo venkovní teploty
rozvodnice zón
napájení
čidlo prostorové teploty
požadavek na vytápění
přípojná svorkovnice
vstup poruchy vytápění
rozvaděč vytápění
magnetický směšovací ventil
oběhové čerpadlo
Obr. D7-3: Schéma principu pro standardní hydraulické zapojení do obtoku
92
RoofVent ® LH
Doprava a instalace
Označení
Napětí
Kabel
Rozvodnice Unit napájení
v jednotce LH
novaNet sběrnice
3 x 400 V
12 V
LH-6:
5 x 4 mm²
LH-9:
5 x 6 mm²
2 x 0.16 mm²
oběhové čerpadlo
3 x 400 V
4 x 2.5 mm²
napájení
novaNet sběrnice
3 x 400 V
12 V
5 x … mm²
2 x 0.16 mm²
Rozvodnice zón
3-fázová
čidlo teploty prostoru
čidlo venkovní teploty
požadavek na vytápění
vstup poruchy vytápění
sumární porucha
zvláštní funkce na svorku
napájení jednotek RoofVent®
LH
oběhové čerpadlo
čidlo vlhkosti
čidlo CO2
Varianta:
Rozvodnice zón
1-fázová
napájení
novaNet sběrnice
čidlo teploty prostoru
čidlo venkovní teploty
požadavek na vytápění
vstup poruchy vytápění
sumární porucha
zvláštní funkce na svorku
oběhové čerpadlo
čidlo vlhkosti
čidlo CO2
10 V
2 x 1.5 mm²
10 V
2 x 1.5 mm²
bezpotenciál
3 x 1.5 mm²
max. 230 V
24 V
3 x 1.5 mm²
bezpotenciál
3 x 1.5 mm²
max. 230 V
24 V
3 x 1.5 mm²
3 x 400 V
LH-6:
5 x 4 mm²
LH-9:
5 x 6 mm²
3 x 400 V
4 x 2.5 mm²
24 V
2 x 1.5 mm²
24 V
2 x 1.5 mm²
1 x 230 V
12 V
3 x … mm²
2 x 0.16 mm²
10 V
10 V
bezpotenciál
max. 230 V
24 V
bezpotenciál
max. 230 V
24 V
1 x 230 V
24 V
24 V
2 x 1.5 mm²
2 x 1.5 mm²
3 x 1.5 mm²
Opce Poznámka
specifikace kabelu viz. díl I,
článek 2.4
zapojení se vstřikováním
podle opcí
specifikace kabelu viz. díl I,
článek 2.4
max. 170 m
max. 170 m
max. 2 A
každá zóna
každá zóna
max. 6 A
každá funkce
každá jednotka RoofVent®
LH
každé čerpadlo
max. 170 m
max. 170 m
3 x 1.5 mm²
3 x 1.5 mm²
podle opcí
specifikace kabelu viz. díl I,
článek 2.4
max. 170 m
max. 170 m
max. 2 A
každá zóna
každá zóna
max. 6 A
3 x 1.5 mm²
3 x 1.5 mm²
2 x 1.5 mm²
2 x 1.5 mm²
každá funkce
každé čerpadlo
max. 170 m
max. 170 m
Tabulka D7-1: Soupiska kabelů
93
D
RoofVent ® LH
Popisné texty
8 Popisné texty
Větrací jednotka RoofVent® LH, složena z:
• nástřešní části
• filtrační komory
• topného dílu
• výustky Air-Injector
• ovládání a regulace
Všechny komponenty jsou elektricky propojeny nebo s připravenými konektory.
8.1 Nástřešní část L
Samonosná, povětrnostním vlivům odolná konstrukce
z AluZink plechu, vnitřně izolovaná (požární odolnost B1), s
žaluzií se snadným přístupem k filtrům venkovního vzduchu
a rozvodnici Unit, revizním otvorem s jednoduchým přístupem k filtrům odváděného a cirkulačního vzduchu, revizním
vypínačem přístupným zvenku.
Nástřešní část obsahuje:
• filtr venkovního vzduchu (kapsový filtr, třída G4) s hlídáním talkové ztráty pro signalizaci zanesení
• protiběžné klapky venkovního a cirkulačního vzduchu se
servopohonem
• bezúdržbový, přímo uložený ventilátor přiváděného vzduchu
• bezúdržbový, přímo uložený ventilátor odváděného vzduchu
• rozvodnice Unit s regulátorem DigiUnit jako součást systému regulace Hoval DigiNet
Regulátor DigiUnit DU5
Regulační modul zcela propojen s komponenty vzduchotechnické jednotky (ventilátory, pohony, čidly teplot,
protimrazovou ochranou, hlídáním filtrů):
• ovládá jednotku včetně rozdělování vzduchu podle požadavku regulační zóny
• reguluje teplotu přiváděného vzduchu na principu kaskádové regulace
Silnoproudá část
• svorky pro připojení napájení
• revizní vypínač (ovládaný zvenku)
• ochrany motoru každého ventilátoru
• jištění elektroniky
• transformátor pro regulátor DigiUnit, směšovací ventil a
servopohony
• relé nouzového provozu
• přípojné svorky servopohonů a čidel teplot
Typ
L- ___________ /DN5
jmen.vzduch. výkon přívod/odvod _____________ m³/h
94
minimální podíl venk. vzduchu
el. příkon na motor
hladina akustického výkonu
napájecí napětí
frekvence
_____________ %
_____________ kW
_____________ dB(A)
AC 3 x 400 V
50 Hz
8.2 Filtrační komora F00 / F25 / F50
Konstrukce z AluZink plechu s mřížkou pro odvod vzduchu
a revizním otvorem pro snadný přístup k topnému registru.
Filtrační komora obsahuje:
• filtr odváděného a cirkulačního vzduchu (kapsový filtr, třída G4) s hlídáním tlakové ztráty pro signalizaci zanesení
• čidlo teploty odváděného vzduchu
• difuzor přiváděného vzduchu tlumící hluk
Typ
F___ - ________
8.3 Topný díl H.A / H.B / H.C
Konstrukce z AluZink plechu, obsahuje teplovodní registr s měděnými trubkami a hliníkovými lamelami a
protimrazovou ochranu.
Typ
topný výkon
topné médium
při vstupní teplotě vzduchu
H.___- ________
_____________ kW
PWW ________ °C
_____________ °C
8.4 Výustka Air-Injector D
Konstrukce z AluZink plechu s:
• vířivou výustkou s koncentrickou tryskou, přestavitelnými
lopatkami a integrovanou hlavicí tlumící hluk
• servopohon pro automatické přestavení rozdělování
vzduchu
• čidlo teploty přiváděného vzduchu
• elektrická svorkovnice (obsahující svorky připojení směšovacího ventilu vytápění)
Typ
ošetřená plocha haly
D- ___________
_____________ m²
8.5 Volitelné příslušenství
Hygienické provedení
• filtr venkovního vzduchu třídy F7
• filtr odváděného vzduchu třídy F5
Ventilátory s variabilním množstvím vzduchu VAR
• bezúdržbový, přímo uložený ventilátor přiváděného vzduchu s frekvenčním měničem
• bezúdržbový, přímo uložený ventilátor odváděného vzduchu s frekvenčním měničem
RoofVent ® LH
Popisné texty
Vysokotlaký ventilátor přiváděného vzduchu HZ
bezúdržbový, přímo uložený ventilátor přiváděného vzduchu
s vyšším dopravním tlakem
Štěrbinová výustka AK
konstrukce z AluZink plechu, se čtyřmi přestavitelnými šterbinovými výustkami (místo výustky Air-Injector)
Vysokotlaký ventilátor odváděného vzduchu HF
bezúdržbový, přímo uložený ventilátor odváděného vzduchu
s vyšším dopravním tlakem
Provedení pro zapojení se vstřikováním ES
ovládání a silová část pro oběhové čerpadlo integrována
v rozvodnici Unit
D
Hydraulická skupina standardní zapojení do obtoku
HG
zkompletovaná hydraulická skupina pro zapojení do obtoku,
obsahující magnetický směšovací ventil, regulační ventil,
uzavírací ventil, automatické odvzdušnění, šroubení pro
připojení na registr a rozvodnou síť; směšovací ventil vybaven konektorem pro připojení; optimalizováno dle topného
registru a regulace Hoval DigiNet
Magnetický směšovací ventil ..HV
spojitý regulační ventil s magnetickým pohonem, s konektorem pro připojení, odpovídající topnému registru
Tlumič hluku venkovního vzduchu ASD
jako díl namontovatelný na žaluzii venkovního vzduchu, konstrukce z AluZink plechu vyložena materiálem tlumícím hluk,
pro redukci emise hluku žaluzií, útlum _____ dB
Tlumič hluku odváděného vzduchu FSD
jako díl namontovatelný na mřížku odváděného vzduchu,
konstrukce z AluZink plechu vyložena materiálem tlumícím
hluk, pro redukci emise hluku výfuku odváděného vzduchu,
útlum _____ dB
Tlumič hluku přiváděného vzduchu ZSD
jako díl namontovatelný mezi filtrační komoru a topný díl,
konstrukce z AluZink plechu vyložena materiálem tlumícím
hluk, pro redukci emise hluku do prostoru, útlum _____ dB
Tlumič hluku odsávaného vzduchu ABSD
jako díl namontovatelný na mřížku nasávání vzduchu, konstrukce z AluZink plechu vyložena materiálem tlumícím hluk,
pro redukci emise hluku do prostoru, útlum _____ dB
Akustická hlavice AHD
tvořena hlavicí většího objemu a kulisou z materiálu tlumící
hluk, útlum 4 dB
Servopohony s havarijní funkcí SMF
spojité pohony s havarijní funkcí v případě výpadku proudu,
namontovány na klapce venkovního vzduchu a klapce zpětného získávání energie, zapojeny
95
RoofVent ® LH
Popisné texty
8.6 Ovládání a regulace
Digitální regulační systém pro energeticky optimalizovaný
provoz decentrálních systémů klimatizace hal:
• skladba systému s uspořádáním podle uživatelských
hladin
• propojení jednotlivých regulačních modulů sběrnicí novaNet s volnou topologií (dodávka stavby)
• rovnoprávná plošná komunikace (peer-to-peer/multipeer)
protokolem novaNet
• rychlá odezva v důsledku cíleného přenosu dat
• z výroby přednastavené moduly s integrovanou ochranou
proti účinkům blesku a baterií zálohovanou pamětí RAM
• žádné požadavky na vytváření softwaru na stavbě
• zvláštní funkce na svorku
• vestavba ovladače DigiEasy
Rozvodnice zón DigiNet
Zónová rozvodnice (ocelový plech lakován RAL 7035) obsahující:
• 1 čidlo teploty venkovního vzduchu (přiloženo)
• 1 transformátor 230/24 V
• 2 jističe vedení pro transformátor (1-pólové)
• 1 relé
• 1 oddělovač sítě napájení (2-pólový, vně)
• vstupní a výstupní svorky (nahoře)
• 1 elektroschéma zařízení
• každá regulační zóna 1 modul DigiZone, 1 relé a 1 čidlo
prostorové teploty (přiloženo)
Ovladače DigiNet
DigiMaster DM5
Naprogramovaný ovladač Plug&Play s grafickým aktivním
panelem, složen z dotykového panelu s barevným displejem,
instalovaným do dveří rozvodnice zón:
• hlídání a nastavování systému DigiNet (druhy provozu,
teploty, časový program, kalendář, zpracování poruch,
parametry regulace)
DigiCom DC5
Paket tvořen ovládacím programem, routerem novaNet a
propojovacími kabely, pro ovládání systému Hoval DigiNet
osobním počítačem:
• hlídání a nastavování systému DigiNet (druhy provozu,
teploty, časový program, kalendář, zpracování poruch,
parametry regulace)
• funkce zaznamenání a znázornění průběhu hodnot a
přístupů
• diferencovaný přístup s přístupovým heslem
DigiEasy DE5
Přídavné ovládání jedné regulační zóny k instalaci na libovolné místo do podomítkové trojkrabice případně do dveří
rozvaděče:
• ukazatel aktuální požadované prostorové teploty
• snížení nebo zvýšení požadované teploty až o 5 °C
• signalizace a odblokování poruchy
• změna druhu provozu
Volitelné příslušenství
• ochranný kryt před DigiMaster
• rám IP65
• zásuvka novaNet
• router novaNet
• 4 zvláštní funkce s přepínačem
• 8 zvláštních funkcí s 2 přepínači
96
Modul DigiZone DZ5
Regulátor pro regulační zónu, zabudován v zónové rozvodnici:
• zpracovává vstupy prostorové a venkovní teploty, poruchy
vytápění a zvláštní funkci (volitelně)
• zapíná druhy provozu podle časového programu
• spíná výstup požadavku na vytápění a souhrnné poruchy
Volitelné příslušenství
• kontrolka sumární poruchy
• zásuvka
• ovládání oběhového čerpadla
• 2-pólové jističe vedení
• elektrické napájení vzduchotechnických jednotek se zabudovaným regulátorem DigiUnit
• integrace vzduchotechnických jednotek bez zabudovaného regulátoru DigiUnit
• střední hodnota prostorové teploty
• ovládání DigiPlus
• čidlo vlhkosti
• čidlo CO2
D
97
98
RoofVent ® LK
větrací jednotka s optimalizovaným podílem venkovního vzduchu
pro vytápění a chlazení vysokých hal
1 Užití _____________________________ 100
2 Konstrukce a funkce ________________ 101
3 Technická data _____________________ 107
4 Příklad návrhu _____________________ 116
5 Volitelné příslušenství _______________ 118
6 Ovládání a regulace_________________ 119
7 Doprava a instalace _________________ 120
8 Popisné texty ______________________ 124
9 Prohlášení o shodě CE ______________ 127
E
RoofVent ® LK
Užití
1 Užití
1.1 Vhodné užití
Jednotky RoofVent® LK jsou určeny pro přívod čerstvého
vzduchu a odvod opotřebovaného vzduchu, vytápění a chlazení vysokých hal. Ke správnému použití patří dodržování
výrobcem daných podmínek pro instalaci, provoz a údržbu
jednotek.
Každé jiné použití je klasifikováno jako nedoporučené. Za
škody vzniklé tímto provozem výrobce nezodpovídá.
1.2 Skupina uživatelů
Jednotky RoofVent® LK mohou montovat, obsluhovat a
provádět jejich údržbu pouze autorizovaní a řádně poučení
pracovníci. Provozní návod je určen provozním inženýrům,
technikům a odborným pracovníkům v oboru vytápění, vzduchotechniky a techniky zařízení budov.
1.3 Zbývající nebezpečí
Jednotky RoofVent® LK odpovídají svojí konstrukcí současným poznatkům vědy a techniky. Přesto mohou při použití
vznikají určitá rizika, která je nutno respektovat a předcházet
jim:
• nebezpečí při práci na elektrickém zařízení
• možnost pádu součástí (např. nářadí) při práci na zařízení
• nebezpečí při práci na střeše
• poškození dílů a částí úderem blesku
• provozní poškození v důsledku poruchy dílů
• nebezpečí opaření vodou při pracích na přívodním vedení
topení
• vniknutí vody při nesprávně zavřeném inspekčním otvoru
100
RoofVent ® LK
Konstrukce a funkce
2 Konstrukce a funkce
2.1 Konstrukce jednotky
Jednotku RoofVent® LK tvoří následující části:
• střešní jednotka:
samonosná konstrukce z Aluzink plechu, vnitřně izolováJednotky RoofVent® LK slouží pro větrání, vytápění a chlazena (třída B1)
ní velkých prostor (výrobních hal, nákupních center, sportov• filtrační komora:
ních hal, výstavišť atd.). Zajišťují následující funkce:
nabízená ve třech standardních délkách pro každou
• chlazení (s připojením na rozvod chladné vody)
velikost jednotky
• vytápění (s připojení na rozvod tepla)
• topný / chladící díl:
• přívod čerstvého vzduchu
s možností přípojek z libovolné strany jednotky (standard• odvod opotřebovaného vzduchu
ně přípojky pod mřížkou odsávání vzduchu)
• provoz cirkulace
• výustka Air-Injector:
• provoz se směšovaným vzduchem
patentovaná vířivá výustka, automaticky přestavitelná, pro
• rozdělování vzduchu vířivou výustkou Air-Injector
přívod vzduchu na velkou plochu bez průvanu
• filtrace vzduchu
Jednotka je dodávána ve dvou částech: nadstřešní a podVzduchotechnické zařízení je složeno z více autonomních
jednotek RoofVent® LK a zpravidla pracuje bez vzduchotech- střešní část (viz. obr. E2-1). Komponenty jsou vzájemně
spojeny a lze je vzájemně oddělit..
nických kanálů. Jednotky jsou instalovány do střechy haly
a shora se střechy jsou také v případě potřeby prováděny
práce údržby.
Díky silnému výkonu a efektivnímu rozdělování přiváděného
vzduchu dosahují jednotky RoofVent® LK velké účinnosti. Ve
srovnání s jinými systémy je pro dosažení stejných podmínek třeba menší počet instalovaných jednotek.
Tři velikosti jednotek s různými typy registru a širokou řadou
příslušenství umožňují volbu řešení "na míru" pro každé
podmínky.
nadstřešní část:
střešní jednotka
podstřešní část:
a filtrační komora
b topný / chladící díl
c výustka Air-Injector
Obr. E2-1: Komponenty jednotky RoofVent® LK
101
E
RoofVent ® LK
Konstrukce a funkce
102
RoofVent ® LK
Konstrukce a funkce
servopohon Air-Injector:
plynule mění směr proudění přiváděného vzduchu od
vertikálního (= 20 %) k horizontálnímu (= 100 %)
elektrická svorkovnice:
obsahuje propojení elektrických komponent podstřešní
části jednotky mimo jiné také trojcestných ventilů
připojení odvodu kondenzátu
protimrazová ochrana:
ochrana proti zamrznutí registrů
revizní otvor:
po odšroubování přístup k topnému registru
ventilátor přiváděného vzduchu:
radiální ventilátor bezúdržbově uložen po obou stranách
motoru
revizní otvor:
po odšroubování přístup k ventilátoru přiváděného vzduchu
samotížná klapka:
v provozu cirkulace se otevírá podtlakem na stranu
přiváděného vzduchu
revizní vypínač:
zvenku ovladatelný vypínač ventilátorů
protipovětrnostní žaluzie:
pro jednoduchý přístup k filtrům venkovního vzdchu a
k rozvodnici DigiUnit
rozvodnice Unit:
obsahující regulátor DigiUnit a silnoproudou část
filtr venkovního vzduchu:
kapsový filtr, třída G4, s diferenčním hlídáním stavu
zanesení
klapka venkovního vzduchu
topný / chladící registr:
vodní výměník složen z měděných trubek a hliníkových
lamel
odlučovač kondenzátu
čidlo teploty přiváděného vzduchu
Informace:
Proti zobrazené jednotce jsou standardně přípojky
topného registru umístěny pod mřížkou odsávaného
vzduchu.
E
servopohon:
spojitý pohon se signalizací polohy
klapka cirkulace:
protiběžná ke klapce venkovního a odváděného vzduchu
klapka odváděného vzduchu
mřížka odváděného vzduchu:
po odšroubování přístup k ventilátoru odváděného vzduchu
ventilátor odváděného vzduchu:
radiální ventilátor bezúdržbově uložen po obou stranách
motoru
revizní otvor:
s dvojicí rychlouzávěrů pro jednoduchý přístup k filtru
odsávaného vzduchu
filtr odsávaného vzduchu:
kapsový filtr, třída G4, s diferenčním hlídáním stavu
zanesení
čidlo teploty odsávaného vzduchu
mřížka odsávání vzduchu
Obr. E2-2: Konstrukce jednotky RoofVent® LK
103
RoofVent ® LK
Konstrukce a funkce
vstup venkovního vzduchu skrz
protipovětrnostní žaluzii
filtr s hlídáním zanesení
klapka venkovního vzduchu s pohonem
ventilátor přiváděného vzduchu
tlumič hluku a difusorem
topný / chladící výměník vodní PWW/PKW
protimrazová ochrana
odlučovač kondenzátu
čidlo teploty přiváděného vzduchu
výustka Air-Injector
vstup odsávaného vzduchu skrz mřížku
čidlo teploty odsávaného vzduchu
filtr s hlídáním zanesení
samotížná klapka
ventilátor odváděného vzduchu
klapka cirkulace (protichůdně spojena
s venkovní klapkou)
klapka odváděného vzduchu (spojena
s venkovní klapkou)
výstup odváděného vzduchu skrz mřížku
Obr. E2-3: Schéma funkce jednotky RoofVent® LK
2.2 Rozdělování vzduchu výustkou Air-Injector
Patentovaná výustka – nazývaná Air-Injector – je rozhodujícím prvkem. Přestavitelnými lopatkami je určován úhel
vystupujícího vzduchu. Ten je závislý na vzduchovém výkonu, výšce výfuku a teplotním rozdílem přiváděného vzduchu
vůči okolnímu prostoru. Vzduch je tak přiváděn kuželovitě
dolu tedy vertikálně, nebo plošně tedy horizontálně. Tak lze
zajistit:
• větrání, chlazení a vytápění velké plochy haly každou
jednotkou RoofVent® LK,
• v oblasti pobytu se nevytvářejí jevy průvanu,
• odstranění teplotního vrstvení v prostoru a tak dochází
k úsporám energie.
104
2.3 Druhy Provozu
Jednotky RoofVent® LK mají následující druhy provozu:
• vypnuto
• větrání
• větrání (redukované)
• cirkulace
• cirkulace noc
• odsávání
• přívod vzduchu
• noční chlazení léto
• nouzový provoz
Regulační systém DigiNet ovládá tyto druhy provozu automaticky pro každou regulační zónu podle nastaveného
programu (vyjma: nouzového provozu). Mimo to lze navíc:
• manuelně přepnout druh provozu regulační zóny,
• každou jednotku RoofVent® LK nezávisle přepnout na
druh provozu vypnuto, cirkulace, odsávání, přívod vzduchu nebo nouzový provoz.
RoofVent ® LK
Konstrukce a funkce
Kód 1) Druh provozu
Použití
OFF
Pokud nejsou jednotky RoofVent® LK
potřeba
Vypnuto
Ventilátory jsou vypnuty. Protimrazová
ochrana zůstává aktivní. Neprobíhá
žádná regulace teploty prostoru.
Skica
přívodní ventilátor ........... vyp.
odtahový ventilátor ......... vyp.
venkovní klapka .............. zavř.
klapka cirkulace .............. otevř.
vytápění / chlazení ......... vyp.
E
VE2
VE1
REC
Při využívání prosVětrání
toru.
Jednotka RoofVent® LK přivádí
čerstvý vzduch do prostoru a odvádí
opotřebovaný. Podle potřeby tepla / chladu a teplotních podmínek jsou automaticky regulovány výkon dohřevu a podíl
venkovního vzduchu.
Je aktivní požadovaná prostorová teplota
den.
Větrání (redukované)
jako VE2, pouze s redukovaným výkonem (viz. volitelné příslušenství)
Je aktivní požadovaná prostorová teplota
den.
Při využívání prostoru
(pouze pro ventilátory s variabilním
výkonem)
Cirkulace
Zátop / vychlazení
Provoz vypnuto/zapnuto: Pokud je třeba prostoru
teplo / chlad jednotka RoofVent® LK
nasává vzduch z prostoru, ohřívá / chladí
jej a přivádí zpět.
Je aktivní požadovaná prostorová teplota
den.
RECN Cirkulace noc
jako REC, pouze s požadovanou teplotou noc.
Noční odstávka a
víkendy
EA
Zvláštní případy
Odsávání
Jednotka RoofVent® LK nasává
opotřebovaný vzduch. Neprobíhá žádná
regulace teploty prostoru.
přívodní ventilátor ........... zap.
odtahový ventilátor ......... zap.
venkovní klapka ....... 0…100 % *)
klapka cirkulace ....... 0…100 % *)
vytápění / chlazení .. 0…100 %
*) podle potřeby tepla / chladu a
nastaveného minimálního podílu
venkovního vzduchu
přívodní ventilátor ........... zap. *)
odtahový ventilátor ......... vyp.
venkovní klapka .............. zavř.
klapka cirkulace .............. otevř.
vytápění / chlazení ......... zap. *)
*) podle potřeby
přívodní ventilátor ........... vyp.
odtahový ventilátor ......... zap.
venkovní klapka .............. otevř.
klapka cirkulace .............. zavř.
vytápění / chlazení ......... vyp
105
RoofVent ® LK
Konstrukce a funkce
Kód 1) Druh provozu
SA
NCS
Použití
Skica
Zvláštní případy
Přívod vzduchu
Jednotka RoofVent® LK přivádí čerstvý
vzduch do prostoru. Podle potřeby tepla
a teplotních podmínek je automaticky
regulován výkon dohřevu / chlazení.
Opotřebovaný vzduch je odváděn
přirozeně otevřenými otvory, případně
jiným systémem.
Je aktivní požadovaná prostorová teplota
den.
Volné chlazení v
Noční chlazení léto
noci
Provoz vypnuto/zapnuto: Pokud to aktuální teploty umožňují, přivádí jednotka
RoofVent® LK chladný venkovní vzduch
do prostoru a odvádí teplý vzduch. Je
aktivní požadovaná teplota noc.
Vzduch je přiváděn kolmo dolů, aby bylo
docíleno maximálního efektu ochlazení.
přívodní ventilátor ........... zap.
odtahový ventilátor ......... vyp.
venkovní klapka .............. otevř.
klapka cirkulace .............. zavř.
vytápění / chlazení .. 0…100 %
přívodní ventilátor ........... zap *)
odtahový ventilátor ......... zap *)
venkovní klapka .............. otevř. *)
klapka cirkulace .............. zavř. *)
vytápění / chlazení ......... vyp
*) podle teplotních podmínek
–
Nouzový provoz
Jednotky RoofVent® LK nasávají vzduch
z prostoru, po ohřátí jej přivádějí zpět.
Vytápění je zapnuto manuelně havarijním nastavením směšovacího ventilu.
Neprobíhá žádná regulace teploty prostoru.
Při poruše
regulačního systému DigiNet (např.
před jeho uvedením
do provozu)
přívodní ventilátor ........... zap.
odtahový ventilátor ......... vyp.
venkovní klapka .............. zavř.
klapka cirkulace .............. otevř.
vytápění / chlazení ......... zap.
1)
Tento kód odpovídá označení druhu provozu v regulačním systému DigiNet (viz. část I 'Ovládání a regulace).
Tabulka E2-1: Druhy provozu jednotek RoofVent® LK
Informace
U 2 trubkového systému pro přepnutí mezi funkcí vytápění a chlazení:
– nastavte přepínač na dveřích rozvodnice zón
– přestavte hydrauliku ze zásobování teplou vodou na chladnou
106
RoofVent ® LK
Technická data:
vzduchový výkon, elektrické připojení, hlučnost
3 Technická data
Typ jednotky
Rozdělování vzduchu
Jmenovitý vzduchový výkon 1)
Ošetřená plocha haly
Charakteristiky
ventilátorů
Servopohony
Hlídání filtrů
1)
LK-6
LK-9
přívod
m³/h
5000
7650
odvod
m³/h
5000
7650
max.
m²
441
729
3 x 400
3 x 400
Napětí
V AC
Přípustná odchylka napětí
%
± 10
± 10
Frekvence
Hz
50
50
Příkon na motor
kW
1.8
3.0
Odebíraný proud na motor
A
4.0
6.5
Nastavení tepelné ochrany
A
4.6
7.5
Otáčky (nominální)
min-1
1440
1435
Napětí
V AC
24
24
Frekvence
Hz
50
50
Řídící napětí
V DC
2…10
2…10
Moment
Nm
10
10
Běh pro 90°-otočení
s
150
150
Tovární nastavení tlakového snímače
Pa
300
300
E
Vztaženo k jednotce RoofVent® LK s topným registrem typu C a vertikálním směrem proudění přiváděného vzduchu
Tabulka E3-1: Technická data jednotek RoofVent® LK
Typ jednotky
Druh provozu
Pozice
LK-6
VE2
REC
LK-9
VE2
REC
Hladina tlaku hluku (5 m odstup) 1)
dB(A)
63
54
48
64
57
49
Celková hladina akust. výkonu
dB(A)
85
76
70
86
79
71
Oktávové hladiny akust.
výkonu
1)
63 Hz dB(A)
56
45
53
57
48
54
125 Hz dB(A)
64
53
60
65
56
61
250 Hz dB(A)
74
67
64
75
70
65
500 Hz dB(A)
79
72
62
80
75
63
1000 Hz dB(A)
79
71
65
80
74
66
2000 Hz dB(A)
78
67
61
79
70
62
4000 Hz dB(A)
73
63
52
74
66
53
8000 Hz dB(A)
68
56
49
69
59
50
vyzařování v polokouli a prostoru bez reflexí
Tabulka E3-2: Akustická data jednotek RoofVent® LK
107
RoofVent ® LK
Technická data:
typový klíč, hranice použití
Typový klíč
podstřešní část
LK
-
6
/ DN5 /
Typ jednotky
RoofVent® K
Velikost
6 nebo 9
Ovládání
DN5 provedení DigiNet 5
KK
provedení pro jinou regulaci
Nadstřešní část
střešní jednotka
Filtrační komora
F00 krátká
F25 střední
F50 dlouhá
Topný / chladící díl a typ registru
K.C topný / chladící díl s registrem typ C
K.D topný / chladící díl s registrem typ D
Výustka Air-Injector
Příslušenství
Tabulka E3-3: Typový klíč
Typ jednotky
LK-6
LK-9
Teplota odváděného vzduchu
max.
°C
50
50
Relativní vlhkost
max.
%
60
60
Obsah vody v odvád.vzduchu
max.
g/kg
17
17
Venkovní teplota
min.
°C
-30
-30
Teplota topné vody
max.
°C
120
120
Provozní tlak topné vody
max.
kPa
800
800
Teplota přiváděného vzduchu
max.
°C
60
60
Minimální doba provozu VE2
min.
min
30
30
Množství kondenzátu
max.
kg/h
40
90
Vzduchový výkon
min.
m³/h
3100
5000
Tabulka E3-4: Hranice použití jednotek RoofVent® LK
108
L
+ F00 - K.C -
D
/
...
RoofVent ® LK
Technická data:
topný výkon
Teplota
venkovní vzduch
odváděný vzduch
°C
0
-5
-10
-15
-20
18
14
13
12
11
10
20
16
15
14
13
12
22
18
17
16
15
14
24
19
18
17
16
15
26
21
20
19
18
17
teplota vzduchu před registrem
(při 20 % venkovního vzduchu)
Tabulka E3-5: Změna teploty směšováním cirkulačního vzduchu (všechny hodnoty ve °C)
E
tLE
PWW
10 °C
velikost
Typ
°C
Q
tpv Hmax
kW
°C
m
15 °C
mW ∆pW
Q
l/h kPa
kW
°C
m
tpv Hmax
20 °C
mW ∆pW
Q
l/h kPa
kW
°C
m
tpv Hmax
mW ∆pW
l/h kPa
90/70
LK-6
C
86
59
8.4
3800
9
79
60
8.3
3500
8
72
60
8.3
3200
7
80/60
LK-6
C
73
52
9.1
3200
7
66
54
8.9
2900
6
59
55
8.8
2600
5
70/50
LK-6
C
59
44 10.2
2600
5
53
46
9.9
2300
4
46
47
9.7
2000
3
60/40
LK-6
C
45
36 12.0
2000
3
37
37 11.7
1600
2
29
37 11.7
1300
2
82/71
LK-6
C
82
57
8.6
6600
24
75
59
8.4
6000
20
68
60
8.3
5500
17
90/70
LK-9
LK-9
C
D
131
–
59
–
9.0
–
5800
–
8
–
121
–
60
–
8.9
–
5300
–
7
–
110
–
60
–
8.9
–
4900
–
6
–
80/60
LK-9
LK-9
C
D
111
–
52
–
9.7
–
4900
–
6
–
101
–
54
–
9.5
–
4400
–
5
–
91
–
55
–
9.4
–
4000
–
4
–
70/50
LK-9
LK-9
C
D
91
124
44 10.9
57 9.2
4000
5400
4
9
81
111
46 10.6
57 9.2
3500
4800
4
7
71
98
48 10.3
58 9.1
3100
4300
3
6
60/40
LK-9
LK-9
C
D
69
99
36 12.8
47 10.4
3000
4300
3
6
57
85
37 12.5
47 10.4
2500
3700
2
4
44
69
37 12.5
47 10.4
1900
3000
1
3
82/71
LK-9
LK-9
C
D
125
–
9.2 10100
–
–
21
–
115
–
59
–
9200
–
18
–
105
–
60
–
8400
–
15
–
57
–
9.0
–
8.9
–
— Tyto provozní stavy nejsou přípustné, neboť teplota za topným registrem překračuje hodnotu 60 °C.
Legende:
tLE
= teplota vzduchu před topným registrem
Hmax = maximální výška dosahu (pro teplotu prostoru 18 °C)
Typ
= typ registru
mW
= množství topné vody
Q
= topný výkon
∆pW
= tlakové ztráty na straně topné vody
tpv
= teplota přiváděného vzduchu
Tabulka E3-6: Topné výkony jednotek RoofVent® LK
109
RoofVent ® LK
Technická data:
chladící výkon
Teplota a rel. vlhkost venkovního vzduchu
°C
30
32
34
%
20
40
60
20
40
60
20
40
60
Teplota
odváděného 24 °C
vzduchu
27
27
27
27
27
27
28
28
28 °C
20
50
70
30
50
80
30
60
80 %
28
28
28
29
29
29
29
29
29 °C
20
40
70
20
50
70
30
50
80 %
30
30
30
30
30
30
31
31
31 °C
20
40
60
20
40
70
20
50
70 %
26 °C
28 °C
teplota vzduchu a vlhkost před registrem
(při 20 % venkovního vzduchu)
Tabulka E3-7: Změna teploty a vlhkosti směšováním cirkulačního vzduchu
Teplota
rF
°C
%
LK-6
tLE
27
29
31
6/12 °C
Typ
8/14 °C
10/16 °C
Qcel Qcit
tpv mK
mW ∆pW
Qcel Qcit
tpv mK
mW ∆pW
Qcel Qcit
tpv mK
mW ∆pW
kW kW
°C kg/h
l/h kPa
kW kW
°C kg/h
l/h kPa
kW kW
°C kg/h
l/h kPa
20
C
17
17
17
1
2400
6
14
14
18
1
2100
4
12
12
20
1
1700
3
40
C
17
17
17
1
2400
6
14
14
18
1
2100
4
12
12
20
1
1700
3
50
C
23
17
17
9
3300
10
15
14
19
1
2200
5
12
12
20
1
1700
3
60
C
33
18
16
22
4700
19
25
15
18
15
3600
12
16
12
20
5
2300
5
70
C
42
18
16
34
6000
29
35
16
17
27
5000
21
27
13
19
20
3800
13
20
C
20
20
17
1
2800
8
17
17
19
1
2500
6
15
15
20
1
2100
5
40
C
22
19
17
3
3100
9
17
17
19
1
2500
6
15
15
20
1
2100
5
50
C
33
20
17
18
4700
19
25
17
18
10
3600
12
15
14
20
1
2200
5
60
C
42
20
17
31
6000
29
36
18
18
25
5100
22
28
15
20
17
4000
14
70
C
–
–
–
–
–
–
44
18
18
37
6300
32
38
16
19
31
5400
24
20
C
22
22
17
1
3200
10
20
20
19
1
2800
8
17
17
20
1
2500
6
40
C
30
22
17
11
4400
17
22
19
19
4
3200
10
17
17
20
1
2500
6
50
C
41
23
17
27
5900
29
35
20
18
21
5000
21
27
18
20
12
3800
13
60
C
50
22
17
40
7200
40
44
20
18
35
6400
32
38
18
20
28
5500
24
70
C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
— Tyto provozní stavy nejsou přípustné, neboť množství kondenzátu překračuje maximální hodnotu 40 kg/h.
Vysvětlivky:
Teplota = teplota chladícího média
tLE
= teplota vzduchu před chladícím registrem
= citelný chladící výkon
= teplota přiváděného vzduchu
rF
= relativní vlhkost vzduchu před chladícím registrem
mK
= množství kondenzátu
Typ
= typ topného / chladícího registru
mW
= množství chladící vody
Qcel
= celkový chladící výkon
∆pW
= tlakové ztráty na straně chladící vody
Tabulka E3-8: Chladící výkony jednotky RoofVent® LK-6
110
Qcit
tpv
RoofVent ® LK
Technická data:
chladící výkon
Teplota
rF
°C
%
LK-9
tLE
28
20
40
50
60
70
30
20
40
50
32
6/12 °C
Typ
8/14 °C
10/16 °C
Qcel Qcit
tpv mK
mW ∆pW
Qcel Qcit
tpv mK
mW ∆pW
Qcel Qcit
tpv mK
mW ∆pW
kW kW
°C kg/h
l/h kPa
kW kW
°C kg/h
l/h kPa
kW kW
°C kg/h
l/h kPa
C
25
25
17
1
3600
5
21
21
19
1
3100
4
18
18
20
1
2600
3
D
38
38
12
1
5400
11
33
33
14
1
4700
9
28
28
16
1
4000
6
C
25
25
17
1
3600
5
21
21
19
1
3100
4
18
18
20
1
2600
3
D
39
36
13
4
5600
12
33
33
14
1
4700
9
28
28
16
1
4000
6
C
34
25
17
12
4900
9
21
21
19
1
3000
4
18
18
20
1
2600
3
D
59
38
12
30
8400
24
43
32
14
16
6200
14
28
28
16
1
4000
6
C
50
27
16
32
7200
17
37
23
18
21
5400
10
22
18
20
6
3200
4
D
75
39
11
52 10700
37
62
34
13
41
9000
27
46
28
16
25
6600
16
C
64
28
16
52
9100
25
53
24
18
41
7600
18
40
20
19
29
5700
11
D
88
39
12
72 12600
49
77
35
13
61 11100
39
65
30
15
50
9300
28
C
29
29
17
1
4200
7
26
26
19
1
3700
5
22
22
20
1
3100
4
D
43
43
12
1
6200
14
38
38
14
1
5500
11
33
33
16
1
4800
9
C
32
29
18
4
4500
7
26
26
19
1
3700
5
22
22
20
1
3100
4
D
56
42
12
19
8000
22
40
36
15
4
5700
12
33
33
16
1
4800
9
C
49
30
17
27
7100
16
37
26
19
15
5300
10
22
21
21
1
3100
4
D
74
44
12
44 10600
36
62
39
14
34
8800
26
45
33
16
18
6500
15
60
C
64
31
17
48
26
54
28
18
38
7800
19
41
23
20
25
5900
12
D
89
43
12
67 12800
50
78
39
13
56 11200
39
67
35
15
46
9500
29
70
C
76
31
17
66 11000
35
68
28
18
57
9700
28
58
25
19
47
8300
21
D
104
43
12
90 14900
66
93
39
13
80 13400
54
82
35
15
68 11700
42
C
34
34
18
1
4800
8
30
30
19
1
4300
7
26
26
21
1
3700
5
D
48
48
12
1
6900
17
43
43
14
1
6200
14
39
39
16
1
5500
11
20
40
9200
C
46
34
17
17
6600
14
33
29
19
5
4700
8
26
26
21
1
3700
5
D
71
48
12
33 10100
33
58
43
14
21
8300
23
40
36
16
6
5800
12
50
C
63
35
17
41
9100
25
53
31
18
31
7600
18
40
27
20
18
5700
11
D
88
48
12
58 12500
49
77
43
14
48 11000
38
65
39
15
36
9300
28
60
C
77
34
17
61 11000
35
68
31
18
52
9700
28
58
28
20
43
8400
21
D
105
48
12
84 15000
67
94
43
14
74 13400
54
82
39
15
62 11800
42
C
90
34
17
82 12900
47
81
31
19
72 11700
39
72
28
20
63 10300
31
D
–
–
–
–
–
–
–
–
99
39
15
88 14200
59
70
–
–
–
–
— Tyto provozní stavy nejsou přípustné, neboť množství kondenzátu překračuje maximální hodnotu 90 kg/h.
Vysvětlivky:
Teplota = teplota chladícího média
tLE
= teplota vzduchu před chladícím registrem
Qcit
= citelný chladící výkon
tpv
= teplota přiváděného vzduchu
= množství kondenzátu
rF
= relativní vlhkost vzduchu před chladícím registrem
mK
Typ
= typ topného / chladícího registru
mW
= množství chladící vody
Qcel
= celkový chladící výkon
∆pW
= tlakové ztráty na straně chladící vody
Tabulka E3-9: Chladící výkony jednotky RoofVent® LK-9
111
E
RoofVent ® LK
Technická data:
minimální a maximální odstupy
W
Y
X
Typ jednotky
Odstup od stěny W
LK-6
LK-9
min.
m
5.5
6.5
max.
m
10.5
13.5
Odstup jednotek X
(od osy k ose)
min.
m
11.0
13.0
max.
m
21.0
27.0
Výška dosahu Y
min. 1) m
4.0
5.0
max. 2) m
1)
2)
8.3 … 12.8
Minimální výšku lze redukovat o 1 m použitím příslušenství 'Štěrbinová výustka' (viz.
část H 'Volitelné příslušenství').
Maximální výška dosahu je závislá na okolních podmínkách (hodnoty viz. tabulka E3-6).
Tabulka E3-10: Minimální a maximální odstupy
112
Jednotky RoofVent® orientovat tak, aby nedocházelo k nasávání vyfukovaného vzduchu.
Mřížka nasávání opotřebovaného vzduchu
musí zůstat volně přístupná.
Pro údržbu a servis zachovat volný prostor
cca. 1,5 m na zadní straně registru.
Proud přiváděného vzduchu potřebuje volný
prostor (regály, světla, žlaby...).
RoofVent ® LK
Technická data:
vzduchový výkon s přídavnými ztrátami
Zvýšení ztrát v Pa
odsávání
přívod vzduchu
příklad přívod
vzduchu:
Navýšení tlakové
ztráty o 42 Pa znamená vzduchový
výkon 4800 m³/h.
240
220
LK6
200
180
160
140
120
E
100
80
60
40
20
0
4000
4500
5000
5500
6000
Vzduchový výkon v m³/h
Diagram E3-1: Vzduchový výkon jednotkyRoofVent® LK-6 s externí tlakovou ztrátou
Zvýšení ztrát v Pa
odsávání
přívod vzduchu
240
220
LK9
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
6500
7000
7500
7650
8000
8500
Vzduchový výkon v m³/h
Diagram E3-2: Vzduchový výkon jednotky RoofVent® LK-9 s externí tlakovou ztrátou
113
RoofVent ® LK
Technická data:
rozměry
střešní jednotka L
revizní otvor
filtrační komora krátká F00 / střední F25 / dlouhá F50
kabelové průchodky elektropřipojení
topný / cladící díl K
přívod
vířivá výustka Air-Injector D
Obr. E3-1: Rozměry jednotky
114
RoofVent®
zpátečka
LK (rozměry v mm)
RoofVent ® LK
Technická data:
rozměry a hmotnosti
Typ jednotky
Rozměry střešní
jednotky
Rozměry podstřešní
části
Hmotnosti
mm
2100
2400
B
mm
1080
1380
C
mm
1390
1500
D
mm
600
675
E
mm
1092
1392
Provedení filtrační komory
F00
F25
F50
F00
F25
F50
G
mm
940 1190 1440
980 1230 1480
S
mm
2050 2300 2550
2160 2410 2660
H
mm
F
mm
1000
1240
J
mm
410
450
K
mm
848
1048
M
mm
620
610
O
mm
767
937
P
mm
758
882
Q
mm
490
570
R
mm
900
1100
V
mm
500
630
W
mm
141
530
780 1030
C
530
780 1030
D
mm
77
90
82
Y
mm
78
78
95
C
C
D
Typ
Obsah vody
l
7.6
11.7
18.0
L
"
Rp 1 ¼
(vnitřní)
Rp 1 ½
(vnitřní)
Rp 2
(vnitřní)
Typ registru
E
81
C
N
C
C
D
Střešní jednotka
kg
340
486
486
Podstřešní část (s F00)
kg
166
218
238
Filtrační komora F00
kg
63
82
82
Topný / chladící díl
kg
67
85
105
Air-Injector
kg
36
51
51
kg
506
704
724
Celkem (s F00)
1)
LK-9
A
Typ registru
Data topného / chladícího registru
LK-6
Filtrační komora F25
1)
kg
+ 11
+ 13
+ 13
Filtrační komora F50
1)
kg
+ 22
+ 26
+ 26
Navýšení hmotnosti proti provedení s filtrační komorou F00
Tabulka E3-11: Rozměry a hmotnosti jednotky RoofVent® LK
115
RoofVent ® LK
Příklad návrhu
4 Příklad návrhu
Výchozí data
• nezbytná vzduchová výměna
• minimální podíl čerstvého vzduchu
• geometrie haly (délka, šířka, výška)
• výpočtová venkovní teplota
• požadovaná vnitřní teplota (v oblasti pobytu)
• teplota odváděného vzduchu
• požadavek na chladící výkon
• chladící médium
Příklad
minimum venkovního vzduchu
17'500 m³/h
minimální podíl venkovního vzduchu
20 %
geometrie haly (d x š x v)
108 x 40 x 9 m
výpočtové podmínky
32 °C / 40 %
požadovaná vnitřní teplota
26 °C
teplota odváděného vzduchu
26 °C
požadavek na chladící výkon
300 kW
chladící voda
PKW 6/12 °C
Informace
Pokud je požadavek na podíl čerstvého vzduchu vyšší než 40 %
je úspornější použít jednotky se zpětným získáváním tepla.
Informace
Základní funkcí jednotky RoofVent® LK je zpravidla chlazení;
příklad návrhu je tedy popsán pro tento případ. Návrh pro provoz
vytápění lze provést podle dílu D 'RoofVent® LH' této příručky
Potřebný počet jednotek np
V závislosti na vzduchovém výkonu (viz. tabulka E3-1) provizorně určíme
použitou velikost jednotek. (V závislosti na výsledcích výpočtu možná
bude nutno výpočet opakovat pro jinou velikost jednotek.)
np
= Vp / (VG ⋅ R)
Vp
VG
R
= nezbytné množství venkovního vzduchu v m³/h
= vzduchový výkon zvolené jednotky v m³/h
= minimální podíl venkovního vzduchu v %
Skutečný objem venkovního vzduchu V (v m³/h)
V
= n ⋅ VG ⋅ R
n
= zvolený počet jednotek
Skutečný objem cirkulace VU (v m³/h)
VU
= n ⋅ VG ⋅ (1 – R)
Celková potřeba tepla na větrání QL (v kW)
QL
= V ⋅ ρ ⋅ c ⋅ (ti – te)
ρ
c
ti
te
=
=
=
=
116
měrná hmotnost vzduchu 1.2 kg/m³
měrná tepelná kapacita vzduchu 2.79 ⋅ 10-4 kWh/kg K
požadovaná prostorová teplota ve °C
výpočtová venkovní teplota ve °C
Výběr: velikost LK-9
np = 17'500 / (7'650 ⋅ 0.2)
np = 11.44
Zvoleno 12 ks LK-9.
V = 12 ⋅ 7'650 ⋅ 0.2
V = 18'360 m³/h
V = 4 ⋅ 8'000 ⋅ (1 – 0.2)
V = 25'600 m³/h
QL = 18'360 ⋅ 1.2 ⋅ 2.79 ⋅ 10-4 ⋅ (30 – 26)
QL = 25 kW
RoofVent ® LK
Příklad návrhu
Nezbytný citelný chladící výkon celkem QK (v kW)
QK
= QKL + QL
QKL
= požadavek na chladící výkon v kW
Nezbytný citelný chladící výkon na jednotku Q (v kW)
Q
= QK / n
Auswahl des Registertyps
• Následně podle tabulky E3-7 stanovíme vstupní podmínky vzduchu
před registrem.
• Na základě požadavku chladícího výkonu na jednotku a parametrů
vstupního vzduchu vybereme z tabulky E3-8 respektive E3-9 potřebný
typ registru.
QK = 300 + 25
QK = 325 kW
Q = 325 / 12
Q = 27 kW
• Při venkovních podmínkách 32 °C / 40 %
a teplotě odsávaného vzduchu 26 °C jsou
parametry vstupujícího vzduchu do registru
29 °C / 50 %.
• Je zvolen registr typ C s chladícím výkonem
30 kW pro vodu PKW 6/12 °C a vstupní
vzduch 29 °C / 50 %.
Informace
Pamatujte, že pro chlazení vzduchu v prostoru je započítáván
pouze citelný chladící výkon Qcit, ačkoliv pro návrh chladícího
výkonu zdroje chladu musí být použit celkový chladící výkon
Qcel.
Kontrola provozních podmínek
• Maximálně ošetřená plocha
Podle zvoleného počtu jednotek stanovte ošetřenou plochu haly
připadající na jednotku. Pokud hodnota převyšuje maximální hodnotu
podle tabulky E3-1, zvyšte počet jednotek.
• Dodržení minimálních a maximálních odstupů
Prověřte vzhledem ke geometrii haly a rozmístění jednotek odstupy v
souladu s tabulkou E3-10.
• Plocha haly = 108 ⋅ 40 = 4320 m²
Plocha haly na jednotku = 4320/12 = 360 m²
Max. ošetřená plocha na jednotku = 729 m²
⇒ v pořádku
• Při symetrickém uspořádání jsou dodrženy
doporučené odstupy.
⇒ v pořádku
Definitivní počet jednotek
S rostoucím počtem jednotek roste možná flexibilita provozu systému,
ovšem rostou také investiční náklady. Pro volbu optimálního řešení je
nutno zvážit kvalitu pokrytí proti investičním nákladům.
Zvoleno 12 kusů LK-9 s chladícím registrem
typ C. Toto řešení zaručuje úsporu nákladů a
energie při provozu.
117
E
RoofVent ® LK
Volitelné příslušenství
5 Volitelné příslušenství
Jednotky RoofVent® LK lze přizpůsobit libovolným požadavkům projektu volbou ze široké palety
volitelného příslušenství. Detailní popis naleznete v dílu H 'Volitelné příslušenství' tohoto návodu.
hygienické provedení
pro použití jednotek RoofVent® LK v podmínkách se
zvýšenými hygienickými požadavky (podle VDI 6022)
ventilátory s variabilním vzduchovým výkonem
pro provoz s variabilním množstvím vzduchu
(přívod vzduchu a odsávání)
zvýšený tlak přívodního ventilátoru
pro překonání zvýšených externích tlakových ztrát (např.
stavbou instalované rozvody přiváděného vzduchu)
zvýšený tlak ventilátoru
odsávání
pro překonání zvýšených externích takových ztrát (např.
stavbou instalované rozvody odsávání vzduchu)
hydraulická skupina zapojení s
obtokem
pro jednodušší hydraulickou instalaci
magnetický směšovací ventil
pro plynulou regulaci topného registru (s konektorem pro
připojení)
tlumič hluku venkovního vzduchu
pro redukci emise hluku přes žaluzii nasávání venkovního
vzduchu
tlumič hluku odváděného vzduchu
pro redukci emise hluku na straně výfuku odváděného
vzduchu
tlumič hluku přiváděného vzduchu
pro redukci emise hluku do vnitřního prostoru
tlumič hluku odsávaného vzduchu
pro redukci emise hluku do vnitřního prostoru
tlumící hlavice
pro redukci emise hluku do vnitřního prostoru
(ve výustce Air-Injector)
servopohony s havarijní funkcí
jako přídavná ochrana proti zamrznutí (uzavírá klapky
v případě výpadku elektrického proudu)
štěrbinová výustka
pro použití jenotek RoofVent® LK v nízkých halách
(místo vířivé výustky Air-Injectors)
čerpadlo kondenzátu
pro nucený odvod kondenzátu do sběrného potrubí pod
stropem nebo přímo na střechu
vytápění a chlazení 4 trubkový
systém
RoofVent® LK s přídavným topným dílem pro úplné
oddělení hydraulických systémů chlazení a vytápění
zapojení se vstřikováním
pro použití jednotek RoofVent® LK s hydraulickým zapojením se vstřikováním (integrováno ovládání čerpadla)
Tabulka E5-1: Použitelné volitelné příslušenství jednotek RoofVent® LK
118
RoofVent ® LK
Ovládání a regulace
6 Ovládání a regulace
Nabízejí se dvě základní možnosti ovládání a regulace jednotek RoofVent® LK:
Hoval DigiNet
Jiný systém
V ideálním případě jsou jednotky RoofVent® LK ovládány systémem
Hoval DigiNet. Tento jedinečný regulační systém, vyvinutý pro systémy
klimatizace hal Hoval, nabízí následující přednosti:
• DigiNet využívá celý potenciál decentrálního zařízení. Reguluje
každou jednotku individuálně v závislosti na lokálních provozních
podmínkách.
• DigiNet umožňuje maximální flexibilitu provozu vzhledem
k regulačním zónám, kombinaci typů jednotek, druhů provozu a
provozních časů.
• DigiNet ovládá rozdělování přiváděného vzduchu zajišťuje tak
nejvyšší efektivitu větrání.
• DigiNet reguluje výkon zpětného získávání energie v deskovém
výměníku.
• Jednotky se zabudovanými komponenty MaR usnadňují projektování
a následně instalaci.
• Zprovoznění systému DigiNet je díky komponentům Plug&Play a
předadresovaným modulům jednoduché a rychlé.
Detailní popis systému Hoval DigiNet naleznete v dílu I 'Ovládání a
regulace' tohoto návodu.
E
Jednotky RoofVent® LK mohou být také ovládány jiným systémem.
Tento jiný systém musí především odpovídat požadavkům regulace
soustavy decentrálních zařízení.
V provedení pro jinou regulaci jsou jednotky RoofVent® LK místo rozvodnice Unit vybaveny pouze připojovací svorkovnicí. Další informace
naleznet v samostatném popisu 'Jednotky RoofVent® LK provedení se
svorkovnicí' (dostupné na vyžádání).
Tabulka E6-1: Ovládání a regulace jednotek RoofVent® LK
119
RoofVent ® LK
Doprava a instalace
7 Doprava a instalace
7.2 Hydraulická instalace
7.1 Montáž
Varování
Nebezpečí zranění v důsledku neodborné manipulace. Dopravu a montáž nechte provést odbornou
firmou !
Jednotky RoofVent® LK jsou dodávány ve dvou částech
(nástřešní a podstřešní část) na dřevěných paletách. Části
patřící k sobě jsou označeny čísly. Před montáží je třeba:
• Jednotky jsou montovány shora se střechy. Proto je nezbytný jeřáb nebo vrtulník.
• Pro dopravu na střechu jsou třeba zvedací kurty (délka
cca. 6 m). Pokud jsou použita ocelová lana nebo řetězy,
musí být chráněny hrany jednotky.
• Ujistěte se, že střešní podstavec vyhovuje dle dílu J
'Pokyny pro projekci'.
• Určete správnou pozici a orientaci jednotky (pozice topných registrů).
• Jednotky je ve střešním podstavci fixována vlastní vahou.
Pro utěsnění je třeba silikon, PU pěna nebo jiný těsnící
materiál.
• Pokud jsou montovány tlumiče hluku, je vhodné dodatečně jednotku ukotvit ve střešním podstavci.
• Dodržujte pokyny montážního návodu, dodaného s jednotkou.
Varování
Nebezpečí zranění v důsledku neodborné manipulace. Hydraulickou instalaci nechte provést odbornou
firmou !
Regulační systém Hoval DigiNet je koncipován jako napájecí
síť s hydraulickým připojováním jednotlivých spotřebičů, tj.
před každým spotřebičem je instalován směšovací ventil.
Standardně se používá zapojení do obtoku.
Požadavky na zdroj a rozvodnou soustavu
• Hydraulická soustava musí odpovídat zamýšlenému
uspořádání zón.
• V rámci regulační zóny provést hydraulické vyrovnání jednotlivých zařízení, aby bylo zaručeno rovnoměrné pokrytí
plochy.
• Topné médium (max. 120 °C) musí být při venkovní
teplotě menší než 15 °C k dispozici bez prodlení, v dostatečném množství a teplotě ne směšovacím ventilu
spotřebiče.
• Teplota přiváděného média musí být regulována v závislosti na venkovní teplotě.
Regulační systém Hoval DigiNet zapíná jednou týdně požadavek dodávky tepla na 1 minutu. To zamezuje zablokování
oběhového čerpadla z důvodu jeho delší odstávky.
Požadavky na okruh spotřebiče
• Použijte trojcestné ventily s lineární charakteristikou a
vyšší kvalitou.
• Autorita ventilu musí být ≥ 0,5.
• Pohon ventilu musí mít krátkou dobu přestavení (1 s).
• Ventil musí být regulační, tj. zdvih se mění proporcionálně
s řídícím signálem (DC 0…10 V).
• Ventil musí být vybaven havarijní ovládáním s odděleným
vstupem (AC 24 V).
• Ventil instalovat blízko zařízení (max. odstup 2 m).
Varování
Nebezpečí zranění v důsledku pádu dílů. Registr nesmí přenášet žádná zatížení, např. od zpátečky nebo
přívodního potrubí !
Informace
Použijte volitelné příslušenství 'Hydraulická skupina'
respektive 'magnetický směšovací ventil' pro jednoduchou a rychlou hydraulickou instalaci.
Obr. E7-1:
Jendotka RoofVent® je montována shora se střechy.
120
RoofVent ® LK
Doprava a instalace
Odvod kondenzátu
• Spád a průřez potrubí pro odvod kondenzátu dimenzujte tak, aby nedocházelo k zadržování kondenzátu. Pro
zamezení chybného proudění instalujte sifon s minimální
diferenční výškou 200 mm.
7.3 Elektrická instalace
Varování
Nebezpečí elektrického proudu. Elektrickou
instalaci nechte provést odbornou firmou!
• Dodržovat všechny související předpisy (např. EN 602041) .
• Pro dlouhá přívodní vedení zvolit vhodný průřez podle
technických pravidel.
• Elektrickou instalaci provést dle schéma zapojení (průchod kabelu jednotkou viz. obr. B7-2).
• Systémovou sběrnici pro ovládání a regulaci položit mimo
napájecí kabely.
• Zapojit připravené konektory mezi filtrační komorou a
výustkou a mezi filtrační komorou (uvnitř) a střešní částí
jednotky.
• Propojit směšovací ventil do svorkovnice. (Magnetické
směšovací ventily Hoval mají připraven konektor.)
• V případě zapojení se vstřikováním: Zapojit oběhové
čerpadlo do rozvodnice Unit v jednotce.
• Zajistěte ochranu proti přepětí přívodních kabelů k jednotkám a rozvodnici zón (zkratová odolnost 10 kA).
Rozvodnice Unit
Průchodky pro
kabely
Svorkovnice
Obr. E7-2:
Průchod kabelu jednotkou
121
E
ææM
RoofVent ® LK
Doprava a instalace
rozvodnice Unit
čidlo prostorové teploty
požadavek na vytápění
novaNet systémová sběrnice
vstup poruchy vytápění
požadavek na chlazení
napájení
vstup poruchy chlazení
rozvaděč vytápění
přípojná svorkovnice
oběhové čerpadlo
topný okruh
magnetický směšovací ventil
DigiMaster
chladící okruh
sumární porucha
rozvodnice zón
čidlo venkovní teploty
přepínač vytápění / chlazení
Obr. E7-3: Schéma principu pro standardní hydraulické zapojení do obtoku
122
RoofVent ® LK
Doprava a instalace
Označení
Napětí
Kabel
Rozvodnice Unit napájení
v jednotce LK
novaNet sběrnice
3 x 400 V
12 V
LK-6:
5 x 4 mm²
LK-9:
5 x 6 mm²
2 x 0.16 mm²
oběhové čerpadlo
3 x 400 V
4 x 2.5 mm²
napájení
novaNet sběrnice
3 x 400 V
12 V
5 x … mm²
2 x 0.16 mm²
Rozvodnice zón
3-fázová
čidlo teploty prostoru
čidlo venkovní teploty
požadavek na vytápění
požadavek na chlazení
vstup poruchy vytápění
vstup poruchy chlazení
sumární porucha
zvláštní funkce na svorku
napájení jednotek RoofVent®
LK
oběhové čerpadlo
čidlo vlhkosti
čidlo CO2
Varianta:
Rozvodnice zón
1-fázová
napájení
novaNet sběrnice
čidlo teploty prostoru
čidlo venkovní teploty
požadavek na vytápění
požadavek na chlazení
vstup poruchy vytápění
vstup poruchy chlazení
sumární porucha
zvláštní funkce na svorku
oběhové čerpadlo
čidlo vlhkosti
čidlo CO2
10 V
2 x 1.5 mm²
10 V
2 x 1.5 mm²
bezpotenciál
3 x 1.5 mm²
max. 230 V
bezpotenciál
3 x 1.5 mm²
max. 230 V
24 V
3 x 1.5 mm²
24 V
3 x 1.5 mm²
bezpotenciál
3 x 1.5 mm²
max. 230 V
24 V
3 x 1.5 mm²
3 x 400 V
LK-6:
5 x 4 mm²
LK-9:
5 x 6 mm²
3 x 400 V
4 x 2.5 mm²
24 V
2 x 1.5 mm²
24 V
2 x 1.5 mm²
1 x 230 V
12 V
3 x … mm²
2 x 0.16 mm²
10 V
10 V
bezpotenciál
max. 230 V
bezpotenciál
max. 230 V
24 V
24 V
bezpotenciál
max. 230 V
24 V
1 x 230 V
24 V
24 V
2 x 1.5 mm²
2 x 1.5 mm²
3 x 1.5 mm²
Opce Poznámka
specifikace kabelu viz. díl I,
článek 2.4
zapojení se vstřikováním
podle opcí
specifikace kabelu viz. díl I,
článek 2.4
max. 170 m
max. 170 m
max. 2 A
každá zóna
max. 2 A
každá zóna
každá zóna
každá zóna
max. 6 A
každá funkce
každá jednotka RoofVent®
LK
každé čerpadlo
max. 170 m
max. 170 m
3 x 1.5 mm²
3 x 1.5 mm²
3 x 1.5 mm²
podle opcí
specifikace kabelu viz. díl I,
článek 2.4
max. 170 m
max. 170 m
max. 2 A
každá zóna
max. 2 A
každá zóna
každá zóna
každá zóna
max. 6 A
3 x 1.5 mm²
3 x 1.5 mm²
2 x 1.5 mm²
2 x 1.5 mm²
každá funkce
každé čerpadlo
max. 170 m
max. 170 m
3 x 1.5 mm²
Tabulka E7-1: Soupis kabelů
123
E
RoofVent ® LK
Popisné texty
8 Popisné texty
Větrací jednotka RoofVent® LK, složena z:
• nástřešní části
• filtrační komory
• topného / chladícího dílu
• výustky Air-Injector
• ovládání a regulace
Všechny komponenty jsou elektricky propojeny nebo s připravenými konektory.
8.1 Nástřešní část L
Samonosná, povětrnostním vlivům odolná konstrukce
z AluZink plechu, vnitřně izolovaná (požární odolnost B1), s
žaluzií se snadným přístupem k filtrům venkovního vzduchu
a rozvodnici Unit, revizním otvorem s jednoduchým přístupem k filtrům odváděného a cirkulačního vzduchu, revizním
vypínačem přístupným zvenku.
Nástřešní část obsahuje:
• filtr venkovního vzduchu (kapsový filtr, třída G4) s hlídáním tlakové ztráty pro signalizaci zanesení
• protiběžné klapky venkovního a cirkulačního vzduchu se
servopohonem
• bezúdržbový, přímo uložený ventilátor přiváděného vzduchu
• bezúdržbový, přímo uložený ventilátor odváděného vzduchu
• rozvodnice Unit s regulátorem DigiUnit jako součást systému regulace Hoval DigiNet
Regulátor DigiUnit DU5
Regulační modul zcela propojen s komponenty vzduchotechnické jednotky (ventilátory, pohony, čidly teplot,
protimrazovou ochranou, hlídáním filtrů):
• ovládá jednotku včetně rozdělování vzduchu podle požadavku regulační zóny
• reguluje teplotu přiváděného vzduchu na principu kaskádové regulace
Silnoproudá část
• svorky pro připojení napájení
• revizní vypínač (ovládaný zvenku)
• ochrany motoru každého ventilátoru
• jištění elektroniky
• transformátor pro regulátor DigiUnit, směšovací ventil a
servopohony
• relé nouzového provozu
• přípojné svorky servopohonů a čidel teplot
Typ
L- ___________ /DN5
jmen.vzduch. výkon přívod/odvod _____________ m³/h
124
minimální podíl venk. vzduchu
el. příkon na motor
hladina akustického výkonu
napájecí napětí
frekvence
_____________ %
_____________ kW
_____________ dB(A)
AC 3 x 400 V
50 Hz
8.2 Filtrační komora F00 / F25 / F50
Konstrukce z AluZink plechu s mřížkou pro odvod vzduchu
a revizním otvorem pro snadný přístup k topnému registru.
Filtrační komora obsahuje:
• filtr odváděného a cirkulačního vzduchu (kapsový filtr, třída G4) s hlídáním tlakové ztráty pro signalizaci zanesení
• čidlo teploty odváděného vzduchu
• difuzor přiváděného vzduchu tlumící hluk
Typ
F___ - ________
8.3 Topný / chladící díl K.C / K.D
Zevnitř izolovaná konstrukce z AluZink plechu, obsahuje
topný / chladící registr s měděnými trubkami a hliníkovými lamelami, odlučovač kondenzátu se sběrnou vanou a
protimrazovou ochranu.
Typ
topný výkon
topné médium
při vstupní teplotě vzduchu
chladící výkon
chladící médium
při
– vstupní teplotě
– vstupní vlhkosti
K.___- ________
_____________ kW
PWW ________ °C
_____________ °C
_____________ kW
PKW _________ °C
_____________ °C
_____________ %
8.4 Výustka Air-Injector D
Konstrukce z AluZink plechu s:
• vířivou výustkou s koncentrickou tryskou, přestavitelnými
lopatkami a integrovanou hlavicí tlumící hluk
• servopohon pro automatické přestavení rozdělování
vzduchu
• čidlo teploty přiváděného vzduchu
elektrická svorkovnice (obsahující svorky připojení
směšovacího ventilu vytápění / chlazení)
Typ
ošetřená plocha haly
D- ___________
_____________ m²
RoofVent ® LK
Popisné texty
8.5 Volitelné příslušenství
pro redukci emise hluku do prostoru, útlum _____ dB
Hygienické provedení
• filtr venkovního vzduchu třídy F7
• filtr odváděného vzduchu třídy F5
Akustická hlavice AHD
tvořena hlavicí většího objemu a kulisou z materiálu tlumící
hluk, útlum 4 dB
Ventilátory s variabilním množstvím vzduchu VAR
• bezúdržbový, přímo uložený ventilátor přiváděného vzduchu s frekvenčním měničem
• bezúdržbový, přímouložený ventilátor odváděného vzduchu s frekvenčním měničem
Servopohony s havarijní funkcí SMF
spojité pohony s havarijní funkcí v případě výpadku proudu,
namontovány na klapce venkovního vzduchu a klapce zpětného získávání energie, zapojeny
Vysokotlaký ventilátor přiváděného vzduchu HZ
bezúdržbový, přímo uložený ventilátor přiváděného vzduchu
s vyšším dopravním tlakem
Vysokotlaký ventilátor odváděného vzduchu HF
bezúdržbový, přímo uložený ventilátor odváděného vzduchu
s vyšším dopravním tlakem
Hydraulická skupina standardní zapojení do obtoku
HG
zkompletovaná hydraulická skupina pro zapojení do obtoku,
obsahující magnetický směšovací ventil, regulační ventil,
uzavírací ventil, automatické odvzdušnění, šroubení pro
připojení na registr a rozvodnou síť; směšovací ventil vybaven konektorem pro připojení; optimalizováno dle topného
registru a regulace Hoval DigiNet
Magnetický směšovací ventil ..HV
spojitý regulační ventil s magnetickým pohonem, s konektorem pro připojení, odpovídající topnému registru
Tlumič hluku venkovního vzduchu ASD
jako díl namontovatelný na žaluzii venkovního vzduchu, konstrukce z AluZink plechu vyložena materiálem tlumícím hluk,
pro redukci emise hluku žaluzií, útlum _____ dB
Tlumič hluku odváděného vzduchu FSD
jako díl namontovatelný na mřížku odváděného vzduchu,
konstrukce z AluZink plechu vyložena materiálem tlumícím
hluk, pro redukci emise hluku výfuku odváděného vzduchu,
útlum _____ dB
Tlumič hluku přiváděného vzduchu ZSD
jako díl namontovatelný mezi filtrační komoru a topný díl,
konstrukce z AluZink plechu vyložena materiálem tlumícím
hluk, pro redukci emise hluku do prostoru, útlum _____ dB
Štěrbinová výustka AK
konstrukce z AluZink plechu, se čtyřmi přestavitelnými šterbinovými výustkami (místo výustky Air-Injector)
Čerpadlo kondenzátu
odstředivé čerpadlo, jímka a umělohmotná hadice, dopravované množství max. 90 l/h při výšce 4 m
Vytápění a chlazení 4 trubkový systém
Chladící díl (viz. 8.3) je nahrazen:
Topný díl H.A / H.B / H.C
Konstrukce z AluZink plechu, obsahuje teplovodní registr s měděnými trubkami a hliníkovými lamelami a
protimrazovou ochranu.
Typ
topný výkon
topné médium
při vstupní teplotě vzduchu
H.___- ________
_____________ kW
PWW ________ °C
_____________ °C
Chladící díl K.C / K.D
Zevnitř izolovaná konstrukce z AluZink plechu, obsahuje
topný / chladící registr s měděnými trubkami a hliníkovými lamelami, odlučovač kondenzátu se sběrnou vanou a
protimrazovou ochranu.
Typ
chladící výkon
chladící médium
při
– vstupní teplotě
– vstupní vlhkosti
K.___- ________
_____________ kW
PKW _________ °C
_____________ °C
_____________ %
Provedení pro zapojení se vstřikováním ES
ovládání a silová část pro oběhové čerpadlo integrována
v rozvodnici Unit
Tlumič hluku odsávaného vzduchu ABSD
jako díl namontovatelný na mřížku nasávání vzduchu, konstrukce z AluZink plechu vyložena materiálem tlumícím hluk,
125
E
RoofVent ® LK
Popisné texty
8.6 Ovládání a regulace
Digitální regulační systém pro energeticky optimalizovaný
provoz decentrálních systémů klimatizace hal:
• skladba systému s uspořádáním podle uživatelských
hladin
• propojení jednotlivých regulačních modulů sběrnicí novaNet s volnou topologií (dodávka stavby)
• rovnoprávná plošná komunikace (peer-to-peer/multipeer)
protokolem novaNet
• rychlá odezva v důsledku cíleného přenosu dat
• z výroby přednastavené moduly s integrovanou ochranou
proti účinkům blesku a baterií zálohovanou pamětí RAM
• žádné požadavky na vytváření softwaru na stavbě
• zvláštní funkce na svorku
• vestavba ovladače DigiEasy
Rozvodnice zón DigiNet
Zónová rozvodnice (ocelový plech lakován RAL 7035) obsahující:
• 1 čidlo teploty venkovního vzduchu (přiloženo)
• 1 transformátor 230/24 V
• 2 jističe vedení pro transformátor (1-pólové)
• 1 relé
• 1 oddělovač sítě napájení (2-pólový, vně)
• vstupní a výstupní svorky (nahoře)
• 1 elektroschéma zařízení
• každá regulační zóna 1 modul DigiZone, 1 relé a 1 čidlo
prostorové teploty (přiloženo)
Ovladače DigiNet
DigiMaster DM5
Naprogramovaný ovladač Plug&Play s grafickým aktivním
panelem, složen z dotykového panelu s barevným displejem,
instalovaným do dveří rozvodnice zón:
• hlídání a nastavování systému DigiNet (druhy provozu,
teploty, časový program, kalendář, zpracování poruch,
parametry regulace)
DigiCom DC5
Paket tvořen ovládacím programem, routerem novaNet a
propojovacími kabely, pro ovládání systému Hoval DigiNet
osobním počítačem:
• hlídání a nastavování systému DigiNet (druhy provozu,
teploty, časový program, kalendář, zpracování poruch,
parametry regulace)
• funkce zaznamenání a znázornění průběhu hodnot a
přístupů
• diferencovaný přístup s přístupovým heslem
DigiEasy DE5
Přídavné ovládání jedné regulační zóny k instalaci na libovolné místo do podomítkové trojkrabice případně do dveří
rozvaděče:
• ukazatel aktuální požadované prostorové teploty
• snížení nebo zvýšení požadované teploty až o 5 °C
• signalizace a odblokování poruchy
• změna druhu provozu
Volitelné příslušenství
• ochranný kryt před DigiMaster
• rám IP65
• zásuvka novaNet
• router novaNet
• 4 zvláštní funkce s přepínačem
• 8 zvláštních funkcí s 2 přepínači
126
Modul DigiZone DZ5
Regulátor pro regulační zónu, zabudován v zónové rozvodnici:
• zpracovává vstupy prostorové a venkovní teploty, poruchy
vytápění a zvláštní funkci (volitelně)
• zapíná druhy provozu podle časového programu
• spíná výstup požadavku na vytápění a souhrnné poruchy
Volitelné příslušenství
• kontrolka sumární poruchy
• zásuvka
• ovládání oběhového čerpadla
• 2-pólové jističe vedení
• elektrické napájení vzduchotechnických jednotek se zabudovaným regulátorem DigiUnit
• integrace vzduchotechnických jednotek bez zabudovaného regulátoru DigiUnit
• střední hodnota prostorové teploty
• ovládání DigiPlus
• čidlo vlhkosti
• čidlo CO2
E
127
128
RoofVent® condens
Vetracia jednotka s plynovým kondenzačným kotlom
pre vykurovanie vysokých hál
1 Použitie_ _____________________________ 130
2 Konštrukcia a funkcie__________________ 131
3 Technické údaje_______________________ 137
4 Navrhovanie__________________________ 144
5 Opcie________________________________ 146
6 Riadenie a regulácia_ __________________ 147
7 Doprava a inštalácia_ __________________ 148
8 Popisné texty_________________________ 152
9 Konformita ___________________________ 155
F
RoofVent® condens
Použitie
1 Použitie
1.1 Použitie podľa pokynov
Jednotky RoofVent® condens sú určené pre privádzanie
vonkajšieho a odvod odpadového vzduchu ako aj pre vykurovanie so spätným získavaním energie vo vysokých halách.
Pri ich používaní je potrebné dodržiavať aj podmienky pre
montáž, pre uvádzanie do používania, podmienky prevádzky
a údržby (návody na prevádzku).
Každé iné použitie platí ako používanie bez dodržiavania
pokynom. Za škody vyplývajúce z takéhoto používania
výrobca neručí.
1.2 Skupiny používateľov
Jednotky RoofVent® condens smú inštalovať, obsluhovať a
vykonávať ich údržbu iba autorizovaní a zaučení odborníci,
ktorí sú s nimi oboznámení a poučení o nebezpečenstvách.
Návod pre používanie je určený prevádzkovým technikom
ako aj odborníkom techniky zariadenia budov, vykurovania a
vzduchotechniky.
1.3 Nebezpečenstvá
Jednotky RoofVent® condens sú vyrábané technicky na
úrovni a sú prevádzkovo bezpečné. Napriek všetkým opatreniam existujú ešte potenciálne, nie zreteľné nebezpečenstvá, ako napr.:
• Ohrozenie pri práci na elektrickom zariadení
• Pri práci na jednotkách môže dôjsť k pádu jednotlivých
dielcov a náradia.
• Nebezpečenstvo pri prácach na streche.
• Poškodenia konštrukčných častí alebo komponentov v
dôsledku úderu blesku
• Poruchy vo výrobe v dôsledku poškodených dielcov
• Nebezpečenstvo pri dotyku s horúcimi konštrukciami pri
prácach vo vnútri jednotky alebo na výfukovej sústave.
• Nebezpečenstvo pri styku s horúcou vodou pri prácach na
zásobovaní teplou vodou
• Vnikanie vody cez strešnú jednotku pri nie korektne uzatvorenom revíznom kryte.
Upozornenie
Nebezpečie výbuchu pri úniku plynu. Pri zápachu
plynu:
• zabrániť otvorenému ohňu a iskreniu
• nefajčiť
• otvoriť okná a dvere
• zariadenie odstaviť z prevádzky
• zatvoriť plynový uzatvárací kohút
130
RoofVent® condens
Konštrukcia a funkcie
2 Konštrukcia a funkcie
Jednotka RoofVent® condens je určená pre vetranie ako aj
pre vykurovanie veľkých priestorov (výrobne haly, nákupné centrá, športové haly, veľtržné haly, atď.). Zabezpečuje
nasledovné funkcie:
• vykurovanie (s integrovaným plynovým kondenzačným
kotlom)
• prívod vonkajšieho vzduchu
• odvádzanie odpadového vzduchu
• prevádzku s cirkulujúcim vzduchom
• spätné získavanie energie
• distribúciu vzduchu s výusťou Air-Injector
• filtráciu vzduchu
Vetracie zariadenie pozostáva z viacerých autonómnych
jednotiek RoofVent® condens a spravidla pracuje bez prívodných a odsávacích potrubí vzduchu. Jednotky sa decentrálne inštalujú do strechy haly a zo strechy sa aj udržiavajú.
Vďaka svojej vysokej výkonnosti a efektívnej distribúcii vzduchu majú jednotky RoofVent® condens veľký akčný dosah.
Preto v porovnaní s inými systémami pre vytvorenie požadovaných podmienok postačí použiť menší počet jednotiek.
Vo vetracej jednotke je integrovaný vysoko efektívny plynový
kondenzačný kotol. Vďaka decentrálnej výrobe tepla sa šetrí
na priestore kotolne. Nevyžaduje sa žiadne pripojenie na
centrálne zásobovanie teplou vodou.
2.1 Konštrukcia jednotky
Jednotka RoofVent® condens pozostáva z nasledovných
dielcov:
• nadstrešná časť so spätným získavaním energie a so
skupinou výroby tepla: v samonodnom telese z Aluzincplechu, vnútorne izolovaná (trieda B1)
• filtračná skriňa:
dodávaná v troch štandardných dĺžkach pre danú veľkosť
jednotky pre prispôsobenie sa lokálnym podmienkam
zabudovania
• výhrevný dielec
• Air-Injector:
patentovaná, automaticky prestaviteľná vírivá výusť
vzduchu pre bezprievanovú distribúciu vzduchu nad veľkú
plochu
Jednotka sa dodáva v dvoch častiach: nadstrešná časť a
podstrešná časť (pozri obr. F2-1). Konštrukčné časti sa vzájomne zoskrutkovávajú s možnosťou prípadnej opätovnej
demontáže.
Nadstrešná časť:
nadstrešná časť so spätným získavaním
energie a skupinou výroby tepla
Podstrešná časť:
a filtračná skriňa
b výhrevný dielec
c výusť Air-Injector
Obr. F2-1: Konštrukčné časti RoofVent® condens
131
F
RoofVent® condens
Konštrukcia a funkcie
132
RoofVent® condens
Konštrukcia a funkcie
servopohon Air-Injector:
plynule prestavuje smer výfuku privádzaného vzduchu od
vertikály (= 20 %) ku horizontále (= 100 %)
elektroprípojna dóza:
obsahuje svorky prepojenia všetkých elektrokomponentov podstrešnej časti jednotky
protimrazová ochrana:
k ochrane proti zamrznutiu registra
mriežka odsávaného vzduchu
snímač teploty odsávaného vzduchu
filtre odsávaného vzduchu:
vreckové filtre, trieda filtrácie G4, so snímačom diferencie
tlakov k monitorovaniu filtrov
ERG-klapka a klapka bypassu:
protibežné klapky regulujúce spätné získavanie energie
(ERG) od 0 % (= odsávaný vzduch prúdi cez bypass) do
100 % (= odsávaný vzduch prúdi cez doskový výmenník
tepla)
revízny kryt:
s dvoma rýchlouzávermi pre jednoduchý prístup k filtrom
odsávaného vzduchu
revízny vypínač:
vypínač ventilátorov ZAP/VYP , obslužný z vonkajšej
strany
dvierka s protipoveternostnou ochranou nasávania:
jednoduchý prístup ku filtrom vonkajšieho vzduchu a k
elektrospínacej skrini Unit pod filtrami
elektrospínacia skriňa Unit:
obsahuje regulátor DigiUnit a silnoprúdovú časť
filtre vonkajšieho vzduchu:
vreckové filtre, trieda filtrácie G4, so snímačom diferencie
tlakov k monitorovaniu filtrov
servopohon klapiek ERG-/bypassu:
plynulé prestavovanie s indikáciou nastavenia polohy
servopohon klapky vonkajšieho vzd./cirkulačnej klapky:
plynulé prestavovanie s indikáciou nastavenia polohy
klapka vonkajšieho vzduchu a cirkulačná klapka:
protibežné klapky meniace prevádzku medzi vonkajším,
zmiešavacím a cirkulujúcim vzduchom
skupina výroby tepla:
obsahuje plynový kondenzačný kotol, komín, obehové
čerpadlo, expanznú nádobu a odvod kondenzátu s neutralizátorom
revízny kryt:
po odskrutkovaní prístup ku výhrevnému registru
výhrevný register:
register pre teplú vodu s čerpadlom (PWW) pozostáva z
medených rúr s hliníkovými lamelami
snímač teploty privádzaného vzduchu
volná gravitačná klapka:
uzatvára bypass pri zastavení prevádzky a bráni tak
stratám tepla
ventilátor odvodu vzduchu:
dvojstranný radiálny ventilátor s bezúdržbovým motorom
a premenlivým vzduchovým výkonom
mriežky odvádzaného vzduchu:
po odskrutkovaní prístup k ventilátoru odvodu vzduchu
doskový výmenník tepla:
s bypassom pre reguláciu výkonu a odtokom kondenzátu
revízny kryt:
po odskrutkovaní prístup k ventilátoru privádzaného
vzduchu
ventilátor privádzaného vzduchu:
dvojstranný radiálny ventilátor s bezúdržbovým motorom
F
Obr. F2-2: Konštrukcia RoofVent® condens
133
RoofVent® condens
Konštrukcia a funkcie
vstup vonkaj. vzduchu cez poveter. žaluziu
filter so snímačom diferencie tlakov
klapka vonkaj. vzduchu so servopohonom
doskový výmenník tepla
ventilátor privádzaného vzduchu
tlmenie hluku a difúzor
výhrevný register PWW (teplovodný,čerp.)
protimrazová ochrana
snímač teploty privádzaného vzduchu
výusť Air-Injector so servopohonom
vstup odsávaného vzduchu cez mriežku
snímač odsávaného vzduchu
filter so snímačom diferencie tlakov
klapka cirkulácie (protibežne spriahnutá s
klapkou vonkajšieho vzduchu)
klapky ERG/bypass so servopohonom
volná gravitačná klapka
ventilátor odvádzaného vzduchu
tlmenie hluku a difúzor
výstup odvádzaného vzduchu cez mriežku
Obr. F2-3: Funkčná schéma RoofVent® condens
2.2 Distribúcia vzduchu s výusťou Air-Injector
Patentovaná výusť – nazvaná Air-Injector – je rozhodujúcim prvkom. Prestaviteľnými lopatkami je nastavovaný uhol
vyfukovania vzduchu. Ten je závislý na vzduchovom výkone, výfukovej výške a rozdiely teplôt medzi privádzaným
a priestorovým vzduchom. Vzduch je potom do priestoru
privádzaný dole po vertikále, v tvare kužela alebo horizontálne. Týmto je zabezpečené, že:
• každou jednotkou sa vykuruje veľká halová plocha,
• v pobytovej oblasti nenastanú žiadne prievanové javy,
• v priestore sa odstráni teplotné vrstvenie a nastáva úspora energie.
2.3 Prevádzkové stavy
RoofVent® condens pracuje v nasledovných stavoch:
• Vyp
• Vetranie
• Cirkulácia
• Cirkulácia noc
• Odvod vzduchu
• Prívod vzduchu
• Nočné chladenie leto
Upozornenie
V mnohých krajinách je schválené, že pri nízkych
vonkajších teplotách sa koeficient výmeny vzduchu
redukuje. Jednotka RoofVent® condens to využíva k
úspore energie: automaticky prepína zo stavu "vetranie" na režim " so zmiešavaným vzduchom".
Regulačný systém DigiNet riadi uvedené prevádzkové stavy
automaticky podľa časových programov zodpovedajúcich
príslušnym regulovaným zónam. Dodatočne je umožnené:
• prepnúť regulovanú zónu do manuálneho ovládania,
• každú jednotku RoofVent® condens jednotlivo prepnúť do
Vyp, Cirkulácia, Odvod vzduchu alebo Prívod vzduchu.
134
RoofVent® condens
Konštrukcia a funkcie
Kód 1) Prevádzkový stav
Použitie
OFF
keď činnosť jednotky RoofVent®
condens nie je
potrebná
Vyp
Ventilátory sú vypnuté. Ochrana pred
mrazom zostáva aktívna.
Neprebieha žiadna regulácia teploty
priestoru.
Skica
Prívodny ventilátor........... vyp
Odvádzací ventilátor........ vyp
Spätné získav.energie . ... 0 %
Klapka vonk.vzduchu...... zatvorená
Klapka cirkulácie............. otvorená
Vykurovanie..................... vyp
VE2
Vetranie
počas využívania
Jednotka RoofVent® condens privádza
priestoru
čerstvý vzduch do priestoru a odsáva spotrebovaný priestorový vzduch.
Vykurovanie a spätné získavanie tepla je
regulované podľa potreby tepla a teplotných pomerov.
Hodnota požadovanej dennej teploty
priestoru je aktívna.
Zmiešavanie
Pri nízkych vonkajších teplotách prepína
jednotka RoofVent® condens automaticky do prevádzky so zmiešavaným
vzduchom (50 % vonkajší vzduch, 50 %
cirkulujúci vzduch). Odvádzací ventilátor pracuje s polovičným vzduchovým
výkonom.
REC
Odvádzací ventilátor........ zap
Spätné získav.energie...... 0…100 %
Klapka vonk.vzduchu...... otvorená
Klapka cirkulácie............. zatvorená
Vykurovanie..................... 0…100 %
Prívodny ventilátor........... zap (100%)
Odvádzací ventilátor........ zap (50 %)
Spätné získav.energie...... 100 %
Klapka vonk.vzduchu...... napol otv.
Klapka cirkulácie............. napol otv.
Vykurovanie..................... 100 %
Cirkulácia
pre nakúrenie
Prevádzkový cyklus jednotky Zap/Vyp:
Pri požiadavke tepla jednotka RoofVent®
condens nasáva priestorový vzduch,
ohrieva ho a opäť privádza do priestoru.
Hodnota požadovanej dennej teploty
priestoru je aktívna.
RECN Cirkulácia noc
ako REC, ale so útlmovou hodnotou
požadovanej teploty priestoru - noc.
Prívodny ventilátor........... zap
počas noci a
koncom týždňa
Prívodny ventilátor........... zap *)
Odvádzací ventilátor........ vyp
Spätné získav.energie...... 0 %
Klapka vonk.vzduchu...... zatvorená
Klapka cirkulácie............. otvorená
Vykurovanie..................... zap *)
*) pri požiadavke tepla
135
F
RoofVent® condens
Konštrukcia a funkcie
Kód 1) Prevádzkový stav
Použitie
EA
vo zvláštnych prípadoch
Odvod vzduchu
Jednotka RoofVent® condens odsáva spotrebovaný priestorový vzduch.
Neprebieha žiadna regulácia teploty
priestoru.
Skica
Prívodny ventilátor........... vyp
Odvádzací ventilátor........ zap
Spätné získav.energie..... 0 %
Klapka vonk.vzduchu...... otvorená
Klapka cirkulácie............. zatvorená
Vykurovanie..................... vyp
SA
NCS
1) Tento
Prívod vzduchu
vo zvláštnych prípaJednotka RoofVent® condens privádza
doch
čerstvý vzduch do priestoru. Vykurovanie
je regulované podľa potreby tepla a
teplotných pomerov.
Spotrebovaný priestorový vzduch prúdi
von otvorenými oknami a dverami alebo
je odsávaný iným systémom.
Hodnota požadovanej dennej teploty
priestoru je aktívna.
Nočné chladenie leto
zum freien Kühlen
Prevádzkový cyklus jednotky Zap/Vyp:
während der Nacht
ak to dovoľujú aktuálne teploty, privádza
jednotka RoofVent® condens chladný
vonkajší vzduch do priestoru a odsáva
teplejší priestorový vzduch. Útlmová
hodnota požadovanej teploty priestoru
- noc je aktívna.
Jednotka fúka privádzaný vzduch po
vertikále smerom dole a dosahuje tak čo
najväčší účinok.
kód označuje platný druh prevádzky v regulačnom systéme DigiNet (pozri časť I 'Ovládanie s regulácia).
Tabuľka F2-1: Prevádzkové stavy jednotky RoofVent® condens
136
Prívodny ventilátor........... zap
Odvádzací ventilátor........ vyp
Spätné získav.energie..... 0 %
Klapka vonk.vzduchu...... otvorená
Klapka cirkulácie............. zatvorená
Vykurovanie..................... 0…100 %
Prívodny ventilátor........... zap *)
Odvádzací ventilátor........ zap *)
Spätné získav.energie..... 0 %
Klapka vonk.vzduchu...... otvorená*)
Klapka cirkulácie............. zatvor. *)
Vykurovanie..................... vyp
*) podľa teplotných pomerov
RoofVent® condens
Technické údaje: vzduchový výkon, elektrické pripojenie, pripojenie plynu
3 Technické údaje
Typ jednotky
Distribúcia vzduchu
CON-9
prívod
m³/h
8000
odvod
m³/h
8000
prevetrávaná halová plocha
max.
m²
784
Spätné získav. energie
účinnosť (pri suchom vzduchu)
min.
%
63
Parametre ventilátorov
napájacie napätie
V AC
prípustná tolerancia napätia
%
frekvencia
Hz
50
príkon na 1 motor
kW
3.0
odber prúdu
A
6.5
nastavovacia hodnota termorelé
A
7.5
otáčkyl (nominálne)
min-1
1435
napájacie napätie
V AC
24
frekvencia
Hz
50
riadiace napätie
V DC
točivý moment
Nm
čas chodu pre otočenie 90°
s
150
Kontrola filtrov
výrobné nastavenie snímača diferencie tlakov
Pa
300
Plynový kondenzačný
kotol
normovaný stupeň využitia
%
Servopohony
menovitý vzduchový výkon 1) 2)
max.
± 10
F
2…10
10
109.5
pripájacie hodnoty pri 0 °C / 1013 mbar
zemný plyn E
Wo= 15.0 kWh/m³
Hu = 9.97 kWh/m³
m³/h
1.2 – 5.8
zemný plyn LL
Wo= 12.4 kWh/m³
Hu = 8.57 kWh/m³
m³/h
1.4 – 6.7
min.
mbar
18
max.
mbar
prevádzkový tlak plynu
pripojenie plynu (vonkajší závit)
kondenzát
1) 3 x 400
"
max.
l/h
50
R¾
5.3
súvisí s: RoofVent® condens s vertikálnym smerom výfuku privádzaného vzduchu
automatickom režime zmiešavania pri nízkych teplotách vonkajšieho vzduchu:
– privádzaný vzduch: 4000 m³/h vonkajší vzduch, 4000 m³/h cirkulujúci vzduch
– odvádzaný vzduch: 4000 m³/h
2) v
Tabuľka F3-1: Technické údaje jednotky RoofVent® condens
137
RoofVent® condens
Technické údaje: akustické výkony
Typ jednotky
prevádzkový stav
pozícia
CON-9
VE2
REC
hladina akustic.tlaku (5 m odstup) 1)
dB(A)
52
66
57
49
48
celková hladina akustického tlaku
dB(A)
74
88
79
71
70
oktáv.hladina akust.výkonu
2)
1) 2) 63 Hz dB(A)
52
69
59
54
56
125 Hz dB(A)
63
78
70
60
63
250 Hz dB(A)
65
81
71
63
66
500 Hz dB(A)
66
81
70
62
61
1000 Hz dB(A)
71
81
72
67
60
2000 Hz dB(A)
66
80
73
64
58
4000 Hz dB(A)
58
76
71
58
50
8000 Hz dB(A)
44
70
62
51
41
pri pologuľovitom vyžarovaní do okolia bez reflexie
vo volnom priestore (nadstrešná časť)
Tabuľka F3-2: Akustické výkony jednotky RoofVent® condens
138
RoofVent® condens
Technické údaje: typový kľúč, hranice použitia
Typový kľúč
podstreš.časť jednotky
CON -
9
/ DN5 / LW.C + F.C00 - H.Z -
D
/
...
typ jednotky
RoofVent® condens
veľkosť jednotky
9
riadenie
vyhotovenie pre DigiNet 5
nadstrešná časť
nadstrešná časť so spätným získavaním energie a
skupinou výroby tepla
F
filtračná skriňa
F.C00 filtračná skriňa krátka
F.C25 filtračná skriňa stredná
F.C50 filtračná skriňa dlhá
vykurovací dielec a typ registra
H.Z vykurovací dielec s výhrevným registrom typu Z
Air-Injector
opcia
Tabuľka F3-3: Typový kľúč
teplota odsávaného vzduchu
max.
50 °C
relatívna vlhkosť odsáv.vzduchu
max.
60 %
obsah vody v odsáv. vzduchu
max.
12.5 g/kg
teplota vonkajšieho vzduchu
min.
-15 °C
teplota privádzaného vzduchu
max.
60 °C
minimálny čas prevádzky VE2
min.
30 min
Tabuľka F3-4: Hranice použitia jednotky RoofVent® condens
139
RoofVent® condens
Technické údaje: typový kľúč, spätné získavanie energie, vykurovací výkon
Teplota
 Vetranie
Spätne získaný výkon obnáša
podľa teplotných pomerov 29
– 75 kW na jednotku RoofVent®
condens.
.................... vonkajšieho vzduchu ..................
odsávaného vzduchu
°C
0
-5
-10
-15
-20
18
11
9
7
5
3
20
12
10
8
6
4
22
13
11
9
7
5
24
14
12
10
8
6
26
16
14
12
10
8
teplota vzduchu vstupujúceho do výhrev.registra
Tabuľka F3-5: Spätné získavanie energie v doskovom výmenníku tepla závislé od podmienok na vstupe
výmenníka (všetky hodnoty v °C)
Teplota
 Zmiešavanie vzduchu
Úspora energie prostredníctvom
spätného získavania energie a prevádzky zmiešavania obnáša podľa
teplotných pomerov 37 – 99 kW na
jednotku RoofVent® condens.
.................... vonkajšieho vzduchu ..................
odsávaného vzduchu
°C
0
-5
-10
-15
-20
18
14
13
12
11
10
20
16
15
14
13
12
22
18
17
16
15
14
24
19
18
17
16
15
21
20
19
18
17
26
teplota vzduchu vstupujúceho do výhrev.registra
Tabuľka F3-6: Spätné získavanie energie v doskovom výmenníku tepla a zmena teploty prostredníctvom
primiešavania cirkulujúceho vzduchu závislé od podmienok na vstupe výmenníka (všetky hodnoty v °C)
tLE
5 °C
veľkosť
Q
kW
CON-9
Legenda:
60
tLE
10 °C
tZul Hmax
°C
Q
m
kW
27 17.9
60
tZul Hmax
°C
15 °C
Q
m
kW
32 14.7
60
tZul Hmax
°C
m
kW
37 12.9
60
= teplota vzduchu vstupujúceho do výhrevného registra
Q
= vykurovací výkon
tZul
= teplota privádzaného vzduchu
Hmax = maximálna výška dofuku (pri teplote priestoru 18 °C)
Tabuľka F3-7: Vykurovacie výkony jednotky RoofVent® condens v zmiešavacom režime
140
20 °C
Q
tZul Hmax
°C
m
42 11.7
RoofVent® condens
Technické údaje: minimálne a maximálne odstupy
W
Y
X
F
Typ jednotky
Odstup od steny W
CON-9
min.
m
6.5
max.
m
14.0
Rozostup jednotiek X
(od stredu po stred)
min.
m
13.0
max.
m
28.0
Výfuková výška Y
min. 1) m
5.0
max. 2) m
11.7 … 17.9
Jednotky RoofVent® ustaviť tak, aby odpadový vzduch z jednej jednotky nebol nasávaný ako vonkajší vzduch pri druhej.
Mriežka odsávaného vzduchu musí byť volne prístupná.
Na protiľahlej strane od mriežky odsávania počítať s cca. 1,5
m voľným priestorom kvôli servisu a údržbe.
Umožniť prúdu privádzaného vzduchu, aby sa do priestoru
rozprestieral bez prekážok (zohľadniť nosníky a svietidlá).
1) Minimálnu
výšku pomocou opcie 'výfukový dielec' možno redukovať
ešte o 1 m nižšie (pozri časť H 'Opcie').
2) Maximálna výška sa mení vždy podľa okrajových podmienok (hodnoty viď Tabuľka B3-7).
Tabuľka F3-8: Minimálne a maximálne odstupy
141
RoofVent ® condens
Technické údaje
nadstrešná jednotka LW.
vírivá výustka Air-Injector D
filtračná komora F.C00, F.C25 alebo F.C50
kablové priechodky elektropripojenia
výhrevný dielec
kryt revízneho otvoru
Obr. F3-1: Rozmery jednotky
142
RoofVent®
condens (rozmery v mm)
RoofVent® condens
Technické údaje: rozmery, hmotnosti, redukcia vzduchového výkonu
Typ jednotky
CON-9
Rozmery podstrešnej Vyhotovenie filtračnej skrine
časti jednotky
G
mm
Hmotnosti
F.C25
F.C50
980
1230
1480
S
mm
1850
2100
2350
H
mm
530
780
1030
nadstrešná časť
kg
639
podstrešná časť (s F.C00)
kg
192
filtračná skriňa F.C00
kg
82
výhrevný dielec
kg
59
výusť Air-Injector
kg
51
kg
831
filtračná skriňa F.C25 1)
kg
+ 13
filtračná skriňa F.C50 kg
+ 26
Celkom (s F.C00)
1) zvýšenie
F.C00
1)
hmotnosti v porovnaní k vyhotoveniu s filtračnou skriňou F.C00
F
Tabuľka F3-9: Rozmery a hmotnosti jednotky RoofVent® condens
zvýšenie tlaku v Pa
odpadový vzduch
privádzaný vzduch
príklad priv.vzd:
prídavna strata
tlaku 53 Pa spôsobí nový vzduchový
výkon 7710 m³/h.
240
220
CON�9
200
18 0
160
140
120
100
80
60
40
20
0
6500
7000
7500
8000
8500
vzduchový výkon v m³/h
Diagram F3-1: Vzduchový výkon jednotky RoofVent® condens pri prídavnej strate tlaku
143
RoofVent® condens
Navrhovanie
4 Príklad návrhu
Východiskové údaje
• potrebné množstvo vonkajšieho vzduchu alebo koeficient výmeny 1)
• geometria haly (dĺžka, šírka, výška)
• normovaná teplota vonkajšieho vzduchu (pre výpočty)
• požadovaná teplota priestoru (v pobytovej oblasti)
• teplota odsávaného vzduchu 2)
• potreba transmisného tepla (z jednotiek RoofVent® na krytie podielu)
• započítateľné interné tepelné záťaže (stroje, osvetlenie, atď.)
Príklad
množstvo vonkajšieho vzduchu 44'000 m³/h
geometria haly (L x B x H)
72 x 50 x 9 m
norm. teplota vonkaj. vzduchu
-15 °C
požadovaná teplota priestoru
20 °C
teplota odsávaného vzduchu
22 °C
potreba transmisného tepla
270 kW
interné tepelné záťaže
28 kW
1)Preverte,
či je podľa miestnych predpisov a špecifických požiadaviek
projektu dovolená redukcia výkonu pri vonkajšom vzduchu za nízkych vonkajších teplôt. Ak áno, využite pre Váš návrhový prepočet aj
možnosť prevádzky so zmiešavaním (50% vonkajší vzduch, 50 % cirkulujúci vzduch).
2)Teplota
odsávaného vzduchu tABL je spravidla vyššia ako teplota v pobytovej oblasti. Vo vysokých halách je to spôsobené vždy prítomným
teplotným vrstvením, ktoré sa predsa len výusťou Air-Injector redukuje
na minimum. Preto možno počítať s teplotným gradientom iba 0.2 K na
meter výšky haly.
teplota priestoru:
20 °C
teplotný gradient:
9 . 0,2 K
teplota odsávaného vzduchu: ≈ 22 °C
Potrebný počet jednotiek nerf
nerf = 44'000 / 8'000
nerf = 5,5
nerf
= Verf / VG
Verf
VG
= nevyhnutné množstvo vonkajšieho vzduchu v m³/h
=vzduchový výkon zvolenej veľkosti jednotky v m³/h
Skutočný výkon vonkajšieho vzduchu V (v m³/h)
V
= n . VG
n
= zvolený počet jednotiek
Celková potreba tepla pre vetranie QL (v kW)
QL
= V . ρ . c . (tRAL – tAUL)
ρ
c
tRAL
tAUL
=
=
=
=
špecifická hustota vzduchu 1,2 kg/m³
špecifická tepelná kapacita vzduchu 2.79 . 10-4 kWh/kg K
požadovaná teplota priestoru v °C
normovaná vonkajšia teplota v °C
Celkové spätné získavanie energie QERG (v kW)
QERG = V . ρ . c . (tABL – tAUL) . Φ
tABL = teplota odsávaného vzduchu v °C
Φ
= s uchá účinnosť spätného získavania tepla doskového výmenníka tepla (viď Tabuľka F3-1)
Prepočítané spätne získané teplo je najmenšia hodnota, pretože
­efektívna účinnosť spätného získavania tepla z odsávaného vzduchu je
pri kondenzácii vyššia (teda v chladnom ročnom období).
144
Zvolí sa 6 ks CON-9.
V = 6 . 8'000
V = 48'000 m³/h
QL = 48'000 . 1,2 . 2,79 . 10-4 . (20 – (-15))
QL = 562 kW
Prevádzka so zmiešavaním:
QL = 24'000 . 1,2 . 2,79 . 10-4 . (20 – (-15))
QL = 281 kW
QERG = 48'000 . 1,2 . 2,79 . 10-4 . (22 – (-15)) . 0.63
QERG = 374 kW
Prevádzka so zmiešavaním:
QERG = 24'000 . 1,2 . 2,79 . 10-4 . (22 – (-15)) . 0.63
QERG = 187 kW
RoofVent® condens
Navrhovanie
Potrebný vykurovací výkon spolu QH (v kW)
QH
= QT + QL – QERG – QM
QT
QM
= potreba transmisného tepla v kW
= interné tepelné záťaže v kW
Pri započítavaní interných tepelných záťaží (pripojovacie príkony strojov a osvetlenia) zohľadnite nasledovné kritéria: prevádzkové doby,
súbežnosti, priame odovzdanie tepla konvekciou, nepriame odovzdanie
tepla sálaním, atď.
Potrebný vykurovací výkon na jednotku Q (v kW)
Q
= QH / n
QH = 270 + 562 – 374 – 28
QH = 430 kW
Prevádzka so zmiešavaním:
QH = 270 + 281 – 187 – 28
QH = 336 kW
Q = 430 / 6
Q = 72 kW
Preverte, či vykurovací výkon na jednotku (= 60 kW) je postačujúci. V
prípade potreby zvýšiť počet jednotiek.
Prevádzka so zmiešavaním:
Q = 336 / 6
Q = 56 kW
Preverenie okrajových podmienok
• Maximálna výfuková výška
Ak je skutočná výfuková výška (= vzdialenosť medzi podlahou a
dolným okrajom jednotky) väčšia ako maximálna výfuková výška Hmax
(viď Tabuľka F3-7), nie je jednotka RoofVent® condens použiteľná pre
túto aplikáciu.
• Maximálna prevetrávana halová plocha
Pri zvolenom počte jednotiek prepočítajte prevetrávanú halovú plochu
na jednotku. Pokiaľ výsledok vychádza nad maximálnu hodnotu z
tabuľky F3-1, zvýšte počet jednotiek.
• Dodržanie minimálnych a maximálnych odstupov
Skontrolujte vzdialenosti vyplývajúce na základe halovej geometrie a
usporiadania jednotiek s údajmi z tabuľky F3-8 .
• skutočná výfuková výška =   7,2 m
max. výfuková výška Hmax = 12,9 m
(v režime zmiešavanie pri tLE = 15 °C)
=> vyhovuje
• halová plocha = 72 . 50 = 3600 m²
hal.plocha na jednotku = 3600 / 6 = 600 m²
max. vetraná halová plocha = 784 m²
=> vyhovuje
• minimálne a maximálne odstupy môžu byť
zachované pri symetrickom usporiadaní
jednotiek.
=> vyhovuje
Definitívny počet jednotiek
S vyšším počtom jednotiek stúpa prispôsobivosť v prevádzke, s tým ale
stúpajú aj náklady. Pre optimálne riešenie vzájomne porovnajte naklady a
kvalitu vetrania zariadenia.
Zvolených je 6 ks CON-9. Tieto zabezpečia
nízko nákladovú a energeticky úspornú prevádzku.
145
F
RoofVent® condens
Opcie
5 Príslušenstvo
Sortimentom príslušenstva možno jednotky RoofVent® condens prispôsobiť požiadavkám daného
projektu. Detailný popis všetkych prvkov príslušenstva nájdete v príručke v časti H 'Opcie' .
Vyhotovenie odolné olejom
pre použitie RoofVent® condens v aplikáciach s vysokým
obsahom oleja v v odsávanom vzduchu
Vyhotovenie "hygiene"
pre použitie RoofVent® condens v aplikáciach s vyššími
hygienickými požiadavkami (podľa VDI 6022)
Tlmič sania vonkaj.vzduchu
redukuje emisie hluku cez sacie protipoveternostné dvierka
Tlmič odvádzaného vzduchu
redukuje emisie hluku cez mriežku odvádzania vzduchu
Tlmič privádzaného vzduchu
redukuje emisie hluku do priestoru haly
Tlmič odsávaného vzduchu
redukuje emisie hluku do priestoru haly
Tlmiaca vložka
redukuje emisie hluku do priestoru haly
(vo výusti Air-Injector)
Servopohon s vratnou pružinou
ako dodatočná ochrana pred mrazom (zatvára vonkajšiu
klapku a klapku ERG pri výpadku prúdu)
Výfuková skriňa
pre použitie RoofVent® condens v nižších halách
(namiesto vírivej výuste Air-Injector)
Tabuľka F5-1: Dispozičné príslušenstvo jednotky RoofVent® condens
146
RoofVent® condens
Riadenie a regulácia
6 Riadenie a regulácia
Jednotky RoofVent® condens sa ovládajú systémom Hoval
DigiNet. Tento regulačný systém, vyvinutý výhradne pre
systémy halovej klimatizácie Hoval, poskytuje nasledovné
výhody:
• DigiNet naplno využíva potenciál decentrálnych zariadení.
Individuálne reguluje každú vetraciu jednotku, závisle od
miestnych podmienok.
• DigiNet dovoľuje maximálnu flexibilitu prevádzky
vzhľadom na regulačné zóny, kombináciu jednotiek, prevádzkové stavy a doby prevádzky.
• DigiNet ovláda distribúciu vzduchu a zaručuje tak
najvyššiu účinnosť vetrania.
• DigiNet reguluje výkon spätného získavania energie v
doskovom výmenníku tepla.
• jednoduché navrhovanie a inštalácia jednotiek pre ich
konektorové vyhotovenie s integrovanými komponentami
MaR.
• jednoduché a rýchle uvedenie systému DigiNet do prevádzky vďaka komponentom Plug&Play a predadresovaným regulačným modulom.
• DigiNet ovláda integrovaný plynový kondenzačný kotol s
modulovyným horákom.
Detailný popis systému Hoval DigiNet nájdete v príručke v
časti I 'Riadenie a regulácia' .
F
147
RoofVent® condens
Doprava a inštalácia
7 Doprava a inštalácia
7.2 Hydraulická inštalácia
7.1 Montáž
Upozornenie
Nebezpečenstvo poranenia kvôli neodbornej manipulácii. Transportné a montážne práce môžu vykonať
iba odborníci !
Jednotky RoofVent® condens sú dodávané v troch častiach
na drevených paletách: nadstrešná časť, podstrešná časť, 1
krabica s príslušenstvom komína. Spoluprislúchajúce časti
sú označené rovnakým číslovaním. Pre prípravu montáže je
dôležité nasledovné:
• Jednotky sa montujú z vonkajšej strany strechy. Vyžaduje
si to žeriav alebo vrtuľník.
• K premiestňovaniu na strechu sú potrebné dva zdvíhacie
pásy (dĺžka pásu cca. 6 m). Pri použití oceľových lán alebo reťazí je potrebné primerane chrániť hrany jednotky.
• Zabezpečte, aby strešný podstavec zodpovedal údajom v
časti J 'Pokyny pre projektovanie' .
• Definujte požadované smerovanie jednotiek.
• Jednotky sú ku strešnému soklu fixované vlastnou
hmotnosťou. Pre utesnenie sú vyžadované hmoty silikón,
PU-pena alebo iné.
• Pri jednotkách s tlmičom hluku na odvádzanom vzduchu
je žiadúce dodatočné upevnenie na strešný sokel.
• Dodržiavať pribalený montážny návod.
Upozornenie
Nebezpečenstvo poranenia kvôli neodbornej manipulácii. Hydraulickú inštaláciu môžu vykonať iba
odborníci !
V jednotkách RoofVent® condens je už integrovaný kompletný vykurovací okruh. Pri inštalácii je potrebné vykonať
nasledovné:
• napojiť rúry prívodu a spiatočky podstrešnej časti jednotky
na skupinu výroby tepla.
• hydraulický okruh naplniť zmesou vody a glykolu:
obsah média...............ca. 19 l
tlak zariadenia.............2 bar
mrazová odolnosť.......do -15 °C
podiel glykolu..............30 objem.-%
• kondenzát plynového kotla preteká neutralizátorom a
bežne sa odvádza priamo na strechu. Ak to miestne predpisy nepripúšťajú, napojte zberné vedenie kondenzátu:
Rozpojiteľné spojenieDN 40
7.3 Pripojenie plynu
Upozornenie
Nebezpečenstvo poranenia kvôli neodbornej manipulácii. Inštalačné práce pripojenia plynu môžu vykonať
iba odborníci !
Nezabudnite na nasledovné:
• pre plynové vedenie je na spodnej strane skupiny výroby
tepla predpokladaný otvor (viď Obr. F7-2).
• plynové vedenie napojiť podľa platných predpisov:
pripojka.......................R ¾" (vonkajší)
• bezprostredne pred kotlom namontovať plynový uzatvárací kohút.
Obr. F7-1:
Jednotky RoofVent® sa
montujú z vonkajšej strany
strechy.
148
Obr. F7-2:
Otvor pre plynové vedenie
RoofVent® condens
Doprava a inštalácia
7.6 Elektrická inštalácia
Upozornenie
Nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom.
Elektroinštaláciu môžu vykonať iba atestovaní odborníci!
• dodržiavať všetky týkajúce sa predpisy (napr. EN 60204-1).
• pri dlhých prívodných vedeniach použiť prierezy káblov
zodpovedajúce technickým normám.
• elektrickú inštaláciu vykonať podľa schémy zapojenia
(kábelové prievlaky cez jednotku viď obr. F7-2).
• vodič systemovej zbernice riadenia a regulácie uložiť
oddelene od silnoprúdového kábla.
• prepojiť zástrčkové spojenia z výuste Air-Injector k
filtračnej skrini a od filtračnej skrine (vo vnútri) do
nadstrešnej časti jednotky.
• postarajte sa, aby bola zo strany stavby zabezpečená
nadprúdová ochrana pre vedenie sieťovej prípojky zónového rozvádzača (odolnosť proti skratu 10 kA).
F
skriňa Unit
kábelové prievlaky
elektrického pripojenia
pripájacia dóza
Obr. F7-2:
Kábelové prievlaky
cez jednotku
149
RoofVent® condens
Doprava a inštalácia
spínacia skriňa Unit
zberný poplach
ovládač DigiMaster
zbernica novaNet Systembus
snímač vonkajšej teploty
zónový rozvadzač
napájanie
snímač priestorovej teploty
Obr. F7-3: Principiálna schéma
150
RoofVent® condens
Doprava a inštalácia
Označenie
Napätie
Kábel
Unit
napájanie
- spínacia skriňa zbernica novaNet Systembus
3 x 400 V
12 V
5 x 6.0 mm²
2 x 0.16 mm²
Zónový
rozvadzač
3-fázový
3 x 400 V
12 V
5 x … mm²
2 x 0.16 mm²
10 V
10 V
bezpotenciál
max. 230 V
24 V
3 x 400 V
2 x 1.5 mm²
2 x 1.5 mm²
3 x 1.5 mm²
24 V
24 V
2 x 1.5 mm²
2 x 1.5 mm²
1 x 230 V
12 V
3 x … mm²
2 x 0.16 mm²
10 V
10 V
bezpotenciál
max. 230 V
24 V
24 V
24 V
2 x 1.5 mm²
2 x 1.5 mm²
3 x 1.5 mm²
podľa vybavenia (opcií)
špecifikácia Bus-kábla
viď časť I, kap. 2.4
max. 170 m
max. 170 m
max. 6 A
3 x 1.5 mm²
2 x 1.5 mm²
2 x 1.5 mm²
pre každú zvláštnu funkciu
max. 170 m
max. 170 m
napájanie
zbernica novaNet Systembus
snímač priestorovej teploty
snímač vonkajšej teploty
zberný poplach
zvláštna funkcia na svorkách
prúdové napojenie pre
RoofVent® condens
snímač vlhkosti
snímač CO2
Variant:
Zónový
rozvadzač
1-fázový
napájanie
zbernica novaNet Systembus
snímač priestorovej teploty
snímač vonkajšej teploty
zberný poplach
zvláštna funkcia na svorkách
snímač vlhkosti
snímač CO2
3 x 1.5 mm²
5 x 6.0 mm²
Opcia Poznámka
špecifikácia Bus-kábla
viď časť I, kap. 2.4
podľa vybavenia (opcií)
špecifikácia Bus-kábla
viď časť I, kap. 2.4
max. 170 m
max. 170 m
max. 6 A
pre každú zvláštnu funkciu
pre každú RoofVent®
condens
max. 170 m
max. 170 m
F
Tabuľka F7-1: Zoznam káblov
151
RoofVent® condens
Popisné texty
8 Popisné texty
Vetracia jednotka RoofVent® condens, pozostáva z:
• nadstrešná časť so spätným získavaním energie a skupinou výroby tepla
• filtračná skriňa
• výhrevný dielec
• výusť Air-Injector
• riadenie a regulácia
Všetky komponenty pripravené k zapojeniu cez konektory.
8.1 Nadstrešná časť so spätným získavaním
energie a skupinou výroby tepla LW.C
Samonosná konštrukcia z Aluzinc plechu, odolná voči poveternostným vplyvom, vnútorne izolovaná (požiarna odolnosť
B1), dvierka s ochranou proti dažďu pre jednoduchý prístup
k vonkajšiemu filtru a skrini Unit, revízny kryt s rýchlouzávermi pre jednoduchý prístup k filtru odsávania, revízny vypínač
zvonka k prerušeniu silnoprúdu k ventilátorom.
Nadstrešná časť obsahuje:
• skupinu výroby tepla, pozostávajúcu z plynového
kondenzačného kotla, komína, obehového čerpadla,
expanznej nádoby a odvedenia kondenzátu s neutralizátorom
• filter vonkajšieho vzduchu (vreckový filter, trieda G4) so
snímačom diferencie tlakov k monitorovaniu filtrov
• protibežné klapky vonkajšieho a obehového vzduchu so
servopohonom
• doskový výmenník tepla z hliníka s bypassom, zachytávací žľab kondenzátu a sifón na strechu; vrátane klapiek
ERG a bypassu so servopohonom regulujúce spätné
získavanie energie
• bezúdržbový, priamo hnaný ventilátor privádz.vzduchu
• bezúdržbový, priamo hnaný ventilátor odvádz.vzduchu
• spínaciu skriňu Unit s regulátorom DigiUnit súčasťou
regulačného systému Hoval DigiNet
Regulátor DigiUnit DU5
Regulačný modul kompletne prepojený s komponentami vetracej jednotky (ventilátormi, servopohonmi, snímačmi teplôt,
protimrazovkou, kontrolou filtrov, skupinou výroby tepla):
• riadi integrovaný plynový kondenzačný kotol s modulovaným horákom
• riadi jednotku vrátane distribúcie vzduchu podľa nastavených údajov regulovanej zóny
• reguluje teplotu privádzaného vzduchu prostredníctvom
kaskádovej regulácie
Silnoprúdová časť
• svorky pripojenia siete
• revízny vypínač (obslužný z vonkajšej strany)
152
•
•
•
•
•
ochrana motora každého ventilátora
ochrana motora obehového čerpadla
poistka elektroniky
transformátor pre regulátor DigiUnit a servopohony
pripájacie svorky servopohonov, snímačov teplôt a regulácie horáka
• vyhrievanie spínacej skrine
• prúdové napájanie plynového kondenzačného kotla
Typ
menovitý vzd.výkon prívod/odvod
menovitý vykurovací výkon
účinnosť spät.získ.tepla suchá
príkon na motor
úroveň hlukového výkonu
napájacie napätie
frekvencia
LW.C-9/DN5
8000 m³/h
60 kW
63 %
3.0 kW
______________ dB(A)
AC 3 x 400 V
50 Hz
8.2 Filtračná skriňa F.C00 / F.C25 / F.C50
Konštrukcia z Aluzinc plechu s mriežkou odsávaného vzduchu a revíznym krytom pre jednoduchý prístup k výhrevnému
registru. Filtračná skriňa obsahuje:
• filtre odsávania (vreckový filter, trieda G4) so snímačom
diferencie tlakov k monitorovaniu filtrov
• snímač teploty odsávaného vzduchu
• zvukoizolačné teleso ako difúzor privádzaného vzduchu
Typ
F.C___ -9
8.3 Výhrevný dielec H.Z
Konštrukcia z Aluzinc plechu, obsahujúca výhrevný register
(PWW - teplovodný s čerpadlom) z medených rúr s hliníkovými lamelami a protimrazovou ochranou.
Typ
Výhrevný výkon
H.Z-9
60 kW
8.4 Výusť Air-Injector D
Konštrukcia z Aluzinc plechu:
• vírivá výusť s koncentrickou výfukovou dýzou,
prestaviteľnými navádzacími lopatkami a integrovaným
poklopom tlmenia hluku
• servopohon pre automatické prestavovanie distribúcie
vzduchu
• snímač teploty privádzaného vzduchu
• elektroprípojna dóza
Typ
Prevetrávaná halová plocha
D-9
______________ m²
RoofVent® condens
Popisné texty
8.5 Opcie
8.6 Riadenie a regulácia
Vyhotovenie odolné olejom
olejovzdorné materiály
filter odsávaného vzduchu, trieda F5
odvod kondenzátu z doskového výmenníka tepla do
zbernej vane vo filtračnej skrini
• filtračná skriňa F25 v olejotesnom vyhotovení s integrovanou zbernou vaňou oleja/kondenzátu a odtokovým hrdlom
Digitálny systém regulácie pre energeticky optimalizovanú
prevádzku decentrálnych halových klimatizačných systémov:
• skladba systému podľa úrovňového modelu OSI
• stavbou zabezpečované prepojenie jednotlivých
regulačných modulov zbernicou novaNet-Systembus vo
voľnej topológii
• rovnoprávna priečna komunikácia (peer-to-peer/multi­
peer) cez protokol novaNet
• krátke reagenčné časy sú zabezpečené prenosom údajom následne orientovaným na vzniknutý jav
• výrobne predadresované regulačné moduly s integrovanou bleskoistkou a čípmi vyrovnávacej pamäte RAM s
betériou
• nevyžaduje sa inžiniering zo strany stavby

•
•
•
 Vyhotovenie "hygiene"
• filter vonkajšieho vzduchu, trieda F7
• filter odsávaného vzduchu, trieda F5
 Tlmič hluku vonkajšieho vzduchu ASD
ako nástavba pri protipoveternostných dierkach, konštrukcia
z Aluzinc plechu s výstelkou z hlukotlmiaceho materiálu, k
redukovaniu emisií hluku cez protidažďové dvierka, vložené
tlmenie _____ dB
 Tlmič hluku odvádzaného vzduchu FSD
ako nástavba pri mriežkach odvádzaného vzduchu, konštrukcia z Aluzinc plechu so zabudovanými kulisami tlmenia
hluku, k redukovaniu emisií hluku cez mriežky odvádzaného
vzduchu, vložené tlmenie _____ dB
 Tlmič hluku privádzaného vzduchu ZSD
ako konštrukčný dielec vložený medzi filtračnú skriňu a
výhrevný dielec, konštrukcia z Aluzinc plechu so zabudovanými kulisami tlmenia hluku, k redukovaniu emisií hluku do
priestoru, vložené tlmenie _____ dB
 Tlmič hluku odsávaného vzduchu ABSD
ako nástavba pri mriežke odsávaného vzduchu, konštrukcia
z Aluzinc plechu so zabudovanými kulisami tlmenia hluku,
k redukovaniu emisií hluku do priestoru, vložené tlmenie
_____ dB
 Tlmiaca vložka AHD
pozostáva z poklopu útlmu hluku s veľkým objemom a zákrytom s výstelkou z hlukotlmiaceho materiálu, vložené tlmenie
4 dB
 Servopohon s vratnou pružinou SMF
plynulé pohony s bezpečnostnou funkciou pri prerušení prúdu, upevnené a prepojené na klapke vonkajšieho vzduchu a
klapke ERG
 Výfuková skriňa AK
pozostáva z Aluzinc plechu, so štyrmi prestaviteľnými vyfukovacími mriežkami (nahrádza vírivú výusť Air-Injector)
 Ovládacie prístroje systému DigiNet
DigiMaster DM5
Predprogramovaný ovládač Plug&Play s grafickou plochou
pre ovládanie, pozostáva z dotykového panela s farebným
displejom, inštalovaný do dverí zónového rozvádzača:
• monitoring a nastavovanie zariadení DigiNet (stavy prevádzky, hodnoty teplôt, časový spínací program, kalendár,
spracovanie poplachov, riadiace parametre)
DigiCom DC5
Pozostáva z obslužného software, novaNet-routera a prepojovacieho kábla, k ovládaniu Hoval DigiNet cez PC:
• monitoring a nastavovanie zariadení DigiNet (stavy prevádzky, hodnoty teplôt, časový spínací program, kalendár, príjem poplachov a ich ďalšie spracovanie, riadiace
parametre)
• funkcia vývojovej tendencie, ukladanie údajov do pamäte
a prevádzkový denník
• diferencovaná ochrana hesla
DigiEasy DE5
Doplnkový prístroj pre obsluhu jednej regulačnej zóny,
inštaluje sa na ľubovolnom mieste v trojitej dóze na stenu
alebo do dverí zónového rozvádzača:
• zobrazuje aktuálne hodnôty teploty priestoru -požadované
• vyššie alebo nižšie prestavenie hodnôt až o 5 °C
• zobrazenia a potvrdenie poplachov
• prepnutie prevádzkových stavov
Opcie
• ochranné okno pre DigiMaster
• krytie IP65
• konektorová dóza novaNet
• router novaNet
153
F
RoofVent® condens
Popisné texty
•
•
•
•
4 zvláštne funkcie s prepínačom
8 zvláštne funkcie s 2 prepínačmi
zvláštna funkcia na svorky
zabudovanie ovládača DigiEasy
 Zónový rozvadzač DigiNet
Zónový rozvadzač (oceľový plech, povrchová úprava (RAL
7035) obsahuje:
• 1 snímač vonkajšej teploty (pribalený)
• 1 transformátor 230 / 24 V
• 2 ochrany vedenia pre transformátor (1-pólový)
• 1 relé
• 1 zariadenie odpojenia siete (2-pólové, zvonku)
• vstupné a výstupné prípojné svorky (hore)
• 1 elektroschéma zariadenia
• pre každú regulačnú zénu 1 DigiZone-riadenie, 1 relé a 1
snímač priestorovej teploty (pribalený)
Riadenie DigiZone DZ5
Riadiaci prístroj pre regulačnú zónu, zabudovaný v zónovom
rozvadzači:
• spracováva vstupné hodnoty priestorovej a vonkajšej
teploty a zvláštnych funkcií (podľa opcie)
• prepína prevádzkové stavy automaticky podľa časového
programu
• poskytuje výstup zberného poplachu
Opcie
• signálna kontrolka zberného poplachu
• elektrická zásuvka
• 2-pólový istič vedenia
• prúdové napojenie klimatizačných jednotiek so zabudovaným regulátorom DigiUnit
• integrovanie klimatizačných jednotiek bez zabudovania
regulátora DigiUnit
• stredná hodnota teploty priestoru
• riadenie DigiPlus
• snímač vlhkosti
• snímač CO2
154
F
155
156
RoofVent ® direct cool
větrací jednotka s vlastním systémem chlazení typu "split"
pro vytápění a chlazení vysokých hal
1 Užití _____________________________ 158
2 Konstrukce a funkce ________________ 159
3 Technická data _____________________ 165
4 Příklad návrhu _____________________ 176
5 Volitelné příslušenství _______________ 178
6 Ovládání a regulace_________________ 179
7 Doprava a instalace _________________ 180
8 Popisné texty ______________________ 186
9 Prohlášení o shodě CE ______________ 190
G
RoofVent ® direct cool
Užití
1 Užití
1.1 Vhodné užití
Jednotky RoofVent® direct cool jsou určeny pro přívod
čerstvého vzduchu a odvod opotřebovaného vzduchu,
vytápění a chlazení vysokých hal. Ke správnému použití
patří dodržování výrobcem daných podmínek pro instalaci,
provoz a údržbu jednotek.
Každé jiné použití je klasifikováno jako nedoporučené. Za
škody vzniklé tímto provozem výrobce nezodpovídá.
1.2 Skupina uživatelů
Jednotky RoofVent® direct cool mohou montovat, obsluhovat
a provádět jejich údržbu pouze autorizovaní a řádně poučení
pracovníci. Provozní návod je určen provozním inženýrům,
technikům a odborným pracovníkům v oboru vytápění, vzduchotechniky a techniky zařízení budov.
1.3 Zbývající nebezpečí
Jednotky RoofVent® direct cool odpovídají svojí konstrukcí
současným poznatkům vědy a techniky. Přesto mohou při
použití vznikají určitá rizika, která je nutno respektovat a
předcházet jim:
• nebezpečí při práci na elektrickém zařízení
• možnost pádu součástí (např. nářadí) při práci na zařízení
• nebezpečí při práci na střeše
• poškození dílů a částí úderem blesku
• provozní poškození v důsledku poruchy dílů
• nebezpečí opaření vodou při pracech na přívodním vedení topení
• vniknutí vody při nesprávně zavřeném inspekčním otvoru
158
RoofVent ® direct cool
Konstrukce a funkce
2 Konstrukce a funkce
Jednotky RoofVent® direct cool slouží pro větrání, vytápění
a chlazení velkých prostor (výrobních hal, nákupních center,
sportovních hal, výstavišť atd.). Zajišťují následující funkce:
• chlazení (s vlastním chladícím agregátem)
• vytápění (s připojení na rozvod tepla)
• přívod čerstvého vzduchu
• odvod opotřebovaného vzduchu
• provoz cirkulace
• zpětné získávání energie
• rozdělování vzduchu vířivou výustkou Air-Injector
• filtrace vzduchu
Vzduchotechnické zařízení je složeno z více autonomních
jednotek RoofVent® direct cool a zpravidla pracuje bez
vzduchotechnických kanálů. Jednotky jsou instalovány do
střechy haly a shora se střechy jsou také v případě potřeby
prováděny práce údržby.
Díky silnému výkonu a efektivnímu rozdělování přiváděného
vzduchu dosahují jednotky RoofVent® LKW velké účinnosti.
Ve srovnání s jinými systémy je pro dosažení stejných podmínek třeba menší počet instalovaných jednotek.
V jednotce RoofVent® direct cool je zabudován přímý
výparník a v blízkosti jednotky je na střeše instalována
kondenzační jednotka. Odpadá tak nutnost připojení na zdroj
chladící vody.
2.1 Konstrukce jednotky
tvoří následující části:
• střešní jednotka se zpětným získáváním tepla:
samonosná konstrukce z Aluzink plechu, vnitřně izolována (třída B1)
• filtrační komora:
nabízená ve třech standardních délkách pro každou
velikost jednotky
• chladící díl s přímým výparníkem (vnitřně izolován)
• topný díl (vnitřně izolován):
s možností přípojek z libovolné strany jednotky
(standardně přípojky pod mřížkou odsávání vzduchu)
• výustka Air-Injector (vnitřně izolována):
patentovaná vířivá výustka, automaticky přestavitelná, pro
přívod vzduchu na velkou plochu bez průvanu
• kondenzační jednotka:
samonosná konstrukce z lakovaného ocelového plechu
Jednotka je dodávána ve třech částech: nadstřešní,
podstřešní část a kondenzační jednotka (viz. obr. G2-1). Die
Komponenty jsou vzájemě sešroubovány a lze je vzájemě
oddělit.
G
nadstřešní část:
střešní jednotka se zpětným získáváním
tepla
podstřešní část:
a filtrační komora
b chladící díl (s přímým výparníkem)
c topný díl
d výustka Air-Injector
kondenzační jednotka
Obr. G2-1: Komponenty jednotky RoofVent® direct cool
159
RoofVent ® direct cool
Konstrukce a funkce
160
RoofVent ® direct cool
Konstrukce a funkce
servopohon Air-Injector:
plynule mění směr proudění přiváděného vzduchu od
vertikálního (= 20 %) k horizontálnímu (= 100 %)
elektrická svorkovnice:
obsahuje propojení elektrických komponent podstřešní
části jednotky mimo jiné také trojcestného ventilu
vytápění
protimrazová ochrana:
ochrana proti zamrznutí registrů
připojení odvodu kondenzátu
expanzní ventil
mřížka odsávání vzduchu
čidlo teploty odsávaného vzduchu
filtr odsávaného vzduchu:
kapsový filtr, třída G4, s diferenčním hlídáním stavu
zanesení
ERG klapka a obtok:
protichůdná klapka ovládání zpětného získávání energie
(ERG) od 0 % (= odsávaný vzduch proudí obtokem) do
100 % (= odsávaný vzduch proudí přes výměník)
revizní otvor:
s dvojicí rychlouzávěrů pro jednoduchý přístup k filtru
odsávaného vzduchu
revizní vypínač:
zvenku ovladatelný vypínač ventilátorů
kondenzační jednotka
složena ze vzduchem chlazeného kondenzačního
chladiče, šroubového kompresoru "Scroll", zásobníku
chladiva, připojovací rozvodnice a armatur
protipovětrnostní žaluzie:
pro jednoduchý přístup k filtrům venkovního vzdchu a k
rozvodnici DigiUnit
rozvodnice Unit:
obsahující regulátor DigiUnit a silnoproudou část
filtr venkovního vzduchu:
kapsový filtr, třída G4, s diferenčním hlídáním stavu
zanesení
servopohon ERG / obtokové klapky:
regulační pohon s hlášením pozice
servopohon venkovní / cirkulační klapky:
regulační pohon s hlášením pozice
venkovní a cirkulační klapka:
protichůdné klapky pro volbu mezi provozem větrání a
cirkulace
samotížné klapky:
uzavírající obtok v klidovém stavu pro zamezení únikům
tepla
ventilátor odváděného vzduchu:
radiální ventilátor bezúdržbově uložen po obou stranách
motoru
mřížka odváděného vzduchu:
po odšroubování přístup k ventilátoru odváděného vzduchu
deskový výměník tepla:
s obtokem pro regulaci výkonu a odvodem kondenzátu
revizní otvor:
po odšroubování přístup k ventilátoru přiváděného vzduchu
ventilátor přiváděného vzduchu:
radiální ventilátor bezúdržbově uložen po obou stranách
motoru
revizní otvor:
po odšroubování přístup k topnému registru
chladící registr:
přímý výparník vyroben z měděných trubek s hliníkovými
lamelami
odlučovač kondenzátu
topný registr:
vodní výměník složen z měděných trubek a hliníkových
lamel
čidlo teploty přiváděného vzduchu
G
Obr. G2-2: Konstrukce jednotky RoofVent® direct cool
161
RoofVent ® direct cool
Konstrukce a funkce
vstup venkovního vzduchu skrz žaluzii
filtr s hlídáním zanesení
klapka venkovního vzduchu s pohonem
deskový výměník tepla
ventilátor přiváděného vzduchu
tlumič hluku a difusorem
chladící registr (přímý výparník)
odlučovač kondenzátu
topný registr (teplovodní)
protimrazová ochrana
čidlo teploty přiváděného vzduchu
výustka Air-Injector
vstup odsávaného vzduchu skrz mřížku
čidlo teploty odsávaného vzduchu
filtr s hlídáním zanesení
klapka cirkulace (protichůdně spojena s
venkovní klapkou)
ERG / obtoková klapka s pohonem
samotížná klapka
ventilátor odváděného vzduchu
tlumič hluku s difusorem
výstup odváděného vzduchu skrz mřížku
Obr. G2-3: Schéma funkce jednotky RoofVent® direct cool
2.2 Rozdělování vzduchu výustkou Air-Injector
Patentovaná výustka – nazývaná Air-Injector – je rozhodujícím prvkem. Přestavitelnými lopatkami je určován úhel
vystupujícího vzduchu. Ten je závislý na vzduchovém výkonu, výšce výfuku a teplotním rozdílem přiváděného vzduchu
vůči okolnímu prostoru. Vzduch je tak přiváděn kuželovitě
dolu tedy vertikálně, nebo plošně tedy horizontálně. Tak lze
zajistit:
• větrání, chlazení a vytápění velké plochy haly každou
jednotkou RoofVent® direct cool,
• v oblasti pobytu se nevytvářejí jevy průvanu,
• odstranění teplotního vrstvení v prostoru a tak dochází k
úsporám energie.
162
2.3 Druhy Provozu
Jednotky RoofVent® direct cool mají následující druhy provozu:
• vypnuto
• větrání
• cirkulace
• cirkulace noc
• odsávání
• přívod vzduchu
• noční chlazení léto
• nouzový provoz
Regulační systém DigiNet ovládá tyto druhy provozu automaticky pro každou regulační zónu podle nastaveného
programu (vyjma: nouzového provozu). Mimo to lze navíc:
• manuelně přepnout druh provozu regulační zóny,
• každou jednotku RoofVent® condens nezávisle přepnout
na druh provozu vypnuto, cirkulace, odsávání, přívod
vzduchu nebo nouzový provoz.
RoofVent ® direct cool
Konstrukce a funkce
Kód 1) Druh provozu
Použití
OFF
Pokud nejsou
jednotky RoofVent®
direct cool potřeba.
Vypnuto
Ventilátory jsou vypnuty. Protimrazová
ochrana zůstává aktivní. Neprobíhá
žádná regulace teploty prostoru.
Skica
přívodní ventilátor ........... vyp.
odtahový ventilátor ......... vyp.
zpětné získávání energ. . 0 %
venkovní klapka .............. zavř.
klapka cirkulace .............. otevř.
vytápění .......................... vyp.
chlazení .......................... vyp.
VE2
Při využívání prosVětrání
toru.
Jednotka RoofVent® direct cool přivádí
čerstvý vzduch do prostoru a odvádí
opotřebovaný. Podle potřeby tepla /
chladu a teplotních podmínek jsou automaticky regulovány výkony zpětného
získávání energie, dohřevu a chlazení.
Je aktivní požadovaná prostorová teplota
den.
přívodní ventilátor ........... zap.
odtahový ventilátor ......... zap.
zpětné získávání energ. . 0…100 %
venkovní klapka .............. otevř.
klapka cirkulace .............. zavř.
vytápění .......................... 0…100 %
chlazení .......................... 0…100 %
G
REC
Zátop / vychlazení
Cirkulace
Provoz vypnuto/zapnuto: Pokud je třeba prostoru
teplo / chlad jednotka RoofVent® direct
cool nasává vzduch z prostoru, ohřívá /
chladí jej a přivádí zpět.
Je aktivní požadovaná prostorová teplota
den.
RECN Cirkulace noc
jako REC, pouze s požadovanou teplotou noc
EA
Odsávání
Jednotka RoofVent® direct cool nasává
opotřebovaný vzduch. Neprobíhá žádná
regulace teploty prostoru.
Noční odstávka a
víkendy
přívodní ventilátor ........... zap. *)
odtahový ventilátor ......... vyp.
zpětné získávání energ .. 0 %
venkovní klapka .............. zavř.
klapka cirkulace .............. otevř.
vytápění .......................... zap. 1)
chlazení .......................... zap. 2)
*) podle potřeby
1)
podle potřeby tepla
2)
podle potřeby chladu
Zvláštní případy
přívodní ventilátor ........... vyp.
odtahový ventilátor ......... zap.
zpětné získávání energ .. 0 %
venkovní klapka .............. otevř.
klapka cirkulace .............. zavř.
vytápění ......................... vyp.
chlazení .......................... vyp.
163
RoofVent ® direct cool
Konstrukce a funkce
Kód 1) Druh provozu
SA
NCS
Použití
Skica
Zvláštní případy
Přívod vzduchu
Jednotka RoofVent® direct cool přivádí
čerstvý vzduch do prostoru. Podle
potřeby tepla a teplotních podmínek je
automaticky regulován výkon dohřevu /
chlazení.
Opotřebovaný vzduch je odváděn
přirozeně otevřenými otvory, případně
jiným systémem.
Je aktivní požadovaná prostorová teplota
den.
Volné chlazení v
Noční chlazení léto
noci
Provoz vypnuto/zapnuto: Pokud to aktuální teploty umožňují, přivádí jednotka
RoofVent® direct cool chladný venkovní
vzduch do prostoru a odvádí teplý vzduch. Je aktivní požadovaná teplota noc.
Vzduch je přiváděn kolmo dolů, aby bylo
docíleno maximálního efektu ochlazení.
přívodní ventilátor ........... zap.
odtahový ventilátor ......... vyp.
zpětné získávání energ .. 0 %
venkovní klapka .............. otevř.
klapka cirkulace .............. zavř.
vytápění .......................... 0…100 %
chlazení .......................... 0…100 %
přívodní ventilátor ........... zap *)
odtahový ventilátor ......... zap *)
zpětné získávání energ. . 0 %
venkovní klapka .............. otevř. *)
klapka cirkulace .............. zavř. *)
vytápění .......................... vyp.
chlazení .......................... vyp.
*) podle teplotních podmínek
–
Nouzový provoz
Jednotky RoofVent® direct cool nasávají
vzduch z prostoru, po ohřátí jej přivádějí
zpět. Vytápění je zapnuto manuelně
havarijním nastavením směšovacího
ventilu.
Neprobíhá žádná regulace teploty prostoru.
Při poruše
regulačního systému DigiNet (např.
před jeho uvedením
do provozu)
přívodní ventilátor ........... zap.
odtahový ventilátor ......... vyp.
zpětné získávání energ .. 0 %
venkovní klapka .............. zavř.
klapka cirkulace .............. otevř.
vytápění .......................... zap.
chlazení .......................... vyp.
1)
Tento kód odpovídá označení druhu provozu v regulačním systému DigiNet (viz. část I 'Ovládání a regulace).
Tabulka G2-1: Druhy provozu jednotek RoofVent® direct cool
164
RoofVent ® direct cool
Technická data: vzduchový výkon, elektrické připojení, kondenzační jednotka
3 Technická data
Typ jednotky
Rozdělování vzduchu
Jmenovitý vzduchový výkon 1)
Ošetřená plocha haly
Zpětné získávání energ. Suchá účinnost
Charakteristiky
ventilátorů
Servopohony
Hlídání filtrů
1) Vztaženo k jednotce
DIC-6
DIC-9
přívod
m³/h
5000
7650
odvod
m³/h
5000
7650
max.
m²
441
729
min.
%
60
63
3 x 400
3 x 400
± 10
± 10
Napětí
V AC
Přípustná odchylka napětí
%
Frekvence
Hz
50
50
Příkon na motor
kW
1.8
3.0
Odebíraný proud na motor
A
4.0
6.5
Nastavení tepelné ochrany
A
4.6
7.5
Otáčky (nominální)
min-1
1440
1435
Napětí
V AC
24
24
Frekvence
Hz
Řídící napětí
V DC
50
50
2…10
2…10
Moment
Nm
10
10
Běh pro 90°-otočení
s
150
150
Tovární nastavení tlakového snímače
Pa
300
300
RoofVent®
G
direct cool s topným registrem typ B a vertikálním směrem proudění přiváděného vzduchu
Tabulka G3-1: Technická data jednotek RoofVent® direct cool
Kondenzační jednotka
Použití pro jednotku
RoofVent®
GCRT-40
GCRT-66
DIC-6
DIC-9
Chladící výkon
kW
40
66
Regulační stupně
%
0 / 100
0 / 50 / 100
Chladivo
–
R407C
R407C
Teplota nasávaného plynu
°C
5.0
5.0
Hlučnost (odstup 5 m) 1)
dB(A)
59
61
Hladina akustického výkonu
dB(A)
81
83
Napájecí napětí
V AC
3 x 400
3 x 400
Frekvence
Hz
50
50
Leistungsaufnahme
kW
12.5
20
Odběr proudu max.
A
31.8
59.2
Náběhový proud
A
198
167
Okolní teploty
°C
-15…42
-15…42
1)
vyzařování v polokouli a v prostoru bez reflexí
Tabulka G3-2: Technická data kondenzační jednotky ProFroid
165
RoofVent ® direct cool
Technická data: hlučnost, hranice použití
Typ jednotky
Druh provozu
Pozice
DIC-6
VE2
DIC-9
VE2
REC
REC
Hladina tlaku hluku (5 m odstup) 1)
dB(A)
46
60
58
47
46
52
66
57
49
48
Celková hladina akust.výkonu
dB(A)
68
82
80
69
68
74
88
79
71
70
Oktávové hladiny ak.výkonu
1)
2)
63 Hz dB(A)
51
63
62
48
54
52
69
59
54
56
125 Hz dB(A)
55
71
70
56
63
63
78
70
60
63
250 Hz dB(A)
61
76
74
64
63
65
81
71
63
66
500 Hz dB(A)
61
75
71
61
58
66
81
70
62
61
1000 Hz dB(A)
65
77
72
63
57
71
81
72
67
60
2000 Hz dB(A)
57
72
72
60
56
66
80
73
64
58
4000 Hz dB(A)
49
71
71
57
48
58
76
71
58
50
8000 Hz dB(A)
36
65
63
49
42
44
70
62
51
41
vyzařování v polokouli a v prostoru bez reflexí
v prostoru (střešní jednotka)
Tabulka G3-3: Akustická data jednotek RoofVent® direct cool
Typ jednotky
DIC-6
DIC-9
Teplota odváděného vzduchu
max.
°C
50
50
Relativní vlhkost
max.
%
60
60
Obsah vody v odvád.vzduchu
max.
g/kg
12.5
12.5
Venkovní teplota
min.
°C
-30
-30
Teplota topné vody
max.
°C
120
120
Provozní tlak topné vody
max.
kPa
800
800
Teplota přiváděného vzduchu
max.
°C
60
60
Minimální doba provozu VE2
min.
min
30
30
Množství kondenzátu
max.
kg/h
40
90
Vzduchový výkon
min.
m³/h
3100
5000
Tabulka G3-4: Hranice použití jednotek RoofVent® direct cool
166
RoofVent ® direct cool
Technická data: typový klíč
Typenschlüssel
Unterdacheinheit
DIC -
6
/ DN5 /
LW - F00 - K.Y - H.B -
D
/
...
Typ jednotky
RoofVent® direct cool
Velikost
6 nebo 9
Ovládání
provedení DigiNet 5
Nadstřešní část
střešní jedn. se zpětným získáváním energie
Filtrační komora
F00 krátká
F25 střední
F50 dlouhá
G
Chladící díl a typ registru
K.Y
chladící díl s registrem typ Y (přímý výparník)
Topný díl a typ registru
H.A topný díl s registrem typ A
H.B topný díl s registrem typ B
H.C topný díl s registrem typ C
Výustka Air-Injector
Příslušenství
GCRT - 40
Typ kondenzační jednotky
kondenzační jednotka od ProFroid
Chladící výkon
40
40 kW (pro velikost 6)
66
66 kW (pro velikost 9)
Tabulka G3-5: Typový klíč
167
RoofVent ® direct cool
Technická data: zpětné získávání energie, topný výkon
Teplota
venkovní vzduch
°C
odváděný vzduch
0
-5
-10
-15
-20
18
11
9
7
5
3
20
12
10
8
6
4
22
13
11
9
7
5
24
14
12
10
8
6
26
16
14
12
10
8
Výkon zpětného získávání energie závisí na
podmínkách:
• pro RoofVent® DIC-6 _____ 18 – 47 kW
• pro RoofVent® DIC-9 _____ 28 – 72 kW
teplota vzduchu před registrem
Tabulka G3-6: Zpětné získávání energie v deskovém výměníku v závislosti na teplotních
podmínkách (všechny hodnoty ve °C)
tLE
PWW
5 °C
velikost
typ
DIC-6
°C
90/70
80/60
70/50
60/40
82/71
Q
kW
DIC-6
A
44
tpv Hmax
°C
Q
l/h kPa
kW
2000
10
41
tpv Hmax
°C
m
34 12.6
15 °C
mW ∆pW
Q
l/h kPa
kW
1800
8
38
tpv Hmax
°C
m
37 11.7
mW ∆pW
l/h kPa
1700
7
DIC-6
B
58
38 11.4
2600
15
54
41 10.8
2400
14
50
44 10.2
2200
12
DIC-6
C
93
57
8.6
4100
10
86
59
3800
9
79
60
8.3
3500
8
DIC-6
A
38
26 17.2
1700
8
35
30 14.3
1500
6
32
33 13.0
1400
5
DIC-6
B
50
33 13.0
2200
12
46
36 12.0
2000
10
41
39 11.2
1800
9
DIC-6
C
79
50
9.3
3500
8
73
52
9.1
3200
7
66
54
8.9
2900
6
DIC-6
A
31
23 21.4
1400
6
28
26 17.2
1200
5
25
30 14.3
1100
4
DIC-6
B
41
28 15.5
1800
9
37
31 13.8
1600
7
33
34 12.6
1400
6
DIC-6
C
66
42 10.6
2900
6
59
44 10.2
2600
5
53
46
9.9
2300
4
DIC-6
A
25
19 25.0
1100
4
21
22 23.7
900
3
17
25 18.3
700
2
DIC-6
B
33
23 21.4
1400
6
28
26 17.2
1200
5
24
29 14.9
1000
4
DIC-6
C
53
35 12.3
2300
4
45
36 12.0
2000
3
37
37 11.7
1600
2
8.4
DIC-6
A
43
29 14.9
3500
26
40
33 13.0
3200
23
37
36 12.0
2900
20
DIC-6
B
57
37 11.7
4500
42
52
40 11.0
4200
37
48
43 10.4
3800
32
DIC-6
C
89
55
7100
28
82
57
6600
24
75
59
6000
20
8.8
8.6
8.4
= teplota vzduchu před topným registrem
Hmax = maximální výška dosahu (pro teplotu prostoru 18 °C)
Typ
= typ registru
mW
= množství topné vody
Q
= topný výkon
∆pW
= tlakové ztráty na straně topné vody
tpv
= teplota přiváděného vzduchu
Vysvětlivky: tLE
Tabulka G3-7: Topné výkony jednotek RoofVent® DIC-6
168
mW ∆pW
m
30 14.3
10 °C
RoofVent ® direct cool
Technická data: topný výkon
tLE
PWW
5 °C
velikost
Typ
DIC-9
°C
90/70
80/60
70/50
60/40
82/71
Q
kW
DIC-9
A
74
DIC-9
B
98
DIC-9
C
142
DIC-9
A
DIC-9
B
DIC-9
tpv Hmax
°C
mW ∆pW
Q
l/h kPa
kW
m
32 14.3
10 °C
3300
4
68
tpv Hmax
°C
m
36 12.8
15 °C
mW ∆pW
Q
l/h kPa
kW
3000
3
63
44 10.9
4000
5
83
59
5800
8
121
tpv Hmax
°C
39 12.0
41 11.5
4300
6
91
57
9.2
6300
9
131
63
28 16.7
2800
3
57
32 14.3
2500
2
52
83
36 12.8
3700
5
76
39 12.0
3300
4
69
C
122
50 10.0
5300
7
111
52
9.7
4900
6
101
54
DIC-9
A
51
24 21.1
2200
2
46
27 17.5
2000
2
DIC-9
B
68
30 15.4
3000
3
61
33 13.9
2700
DIC-9
C
101
42 11.3
4400
5
91
44 10.9
DIC-9
A
36
18 25.0
1600
1
29
21 25.0
9.0
m
mW ∆pW
l/h kPa
2800
3
47 10.4
3700
4
60
5300
7
35 13.1
2300
2
41 11.5
3000
3
9.5
4400
5
39
30 15.4
1700
1
3
54
36 12.8
2400
2
4000
4
81
46 10.6
3500
4
1300
1
23
24 21.1
1000
1
8.9
DIC-9
B
52
24 21.1
2300
2
43
26 18.5
1900
2
33
28 16.7
1400
1
DIC-9
C
81
35 13.1
3500
4
69
36 12.8
3000
3
57
37 12.5
2500
2
DIC-9
A
72
32 14.3
5800
10
67
35 13.1
5400
9
61
38 12.2
4900
7
DIC-9
B
96
40 11.7
7700
16
88
43 11.1
7100
14
81
46 10.6
6500
12
DIC-9
C
136
9.4 10900
24
125
9.2 10100
21
115
59
9200
18
55
57
9.0
= teplota vzduchu před topným registrem
Hmax = maximální výška dosahu (pro teplotu prostoru 18 °C)
Typ
= typ registru
mW
= množství topné vody
Q
= topný výkon
∆pW
= tlakové ztráty na straně topné vody
tpv
= teplota přiváděného vzduchu
Vysvětlivky: tLE
G
Tabulka G3-8: Topné výkony jednotek RoofVent® DIC-9
169
RoofVent ® direct cool
Technická data: zpětné získávání energie, chladící výkon
Výkon zpětného získávání energie
závisí na podmínkách:
• pro RoofVent® DIC-6 __ 0 – 7 kW
• pro RoofVent® DIC-9 __ 0 – 10 kW
Teplota a rel. vlhkost venkovního vzduchu
°C
30
32
34
%
20
40
60
20
40
60
20
40
60
Teplota
odváděného 24 °C
vzduchu
28
28
28
29
29
29
30
30
30 °C
20
50
70
20
50
70
30
50
80 %
26 °C
28 °C
29
29
29
30
30
30
31
31
31 °C
20
40
60
20
50
70
20
50
70 %
30
30
30
31
31
31
32
32
32 °C
20
40
60
20
40
60
20
50
70 %
teplota vzduchu před registrem
Tabulka G3-9: Zpětné získávání energie v deskovém výměníku v závislosti na teplotních podmínkách
DIC-6
DIC-9
tLE
rF
Qcel
Qcit
tpv
mK
Qcel
Qcit
tpv
mK
°C
%
kW
kW
°C
kg/h
kW
kW
°C
kg/h
28
20
25
25
13
1
39
39
13
1
40
32
24
14
13
49
36
14
19
50
38
23
14
22
59
35
14
34
60
40
19
16
28
66
33
15
47
70
40
16
18
32
66
27
18
53
30
32
20
27
27
13
1
42
42
13
1
40
37
25
15
17
57
39
15
26
50
40
22
17
24
66
38
15
44
60
40
18
19
29
66
29
19
47
70
40
15
21
33
66
25
20
55
20
30
30
14
1
45
45
14
1
40
40
25
17
20
65
41
15
34
50
40
20
20
26
66
34
19
44
60
40
17
22
30
66
28
21
51
70
40
14
24
33
66
23
23
56
Vysvětlivky: tLE
= teplota vzduchu před chladícím registrem
rF
= relativní vlhkost vzduchu před chladícím registrem
Qcel
= celkový chladící výkon
Qcit
= citelný chladící výkon
tpv
= teplota přiváděného vzduchu
mK
= množství kondenzátu
Tabulka G3-10: Chladící výkony jednotek RoofVent® direct cool
170
W
X
Y
RoofVent ® direct cool
Technická data: minimální a maximální odstupy
G
Typ jednotky
Odstup od stěny W
DIC-6
DIC-9
min.
m
5.5
6.5
max.
m
10.5
13.5
Odstup jednotek X
(od osy k ose)
min.
m
11.0
13.0
max.
m
21.0
27.0
Výška dosahu Y
min. 1) m
4.0
5.0
max. 2)
m
1)
8.3 … 25.0
Minimální výšku lze redukovat o 1 m použitím příslušenství 'Komora se
žaluzií' (viz. část H 'Volitelné příslušenství').
Maximální výška dosahu je závislá na okolních podmínkách (hodnoty viz.
tabulka G3-7, G3-8).
2)
Jednotky RoofVent® orientovat tak, aby nedocházelo k
nasávání ohřátého vzduchu z kondenzačních jednotek.
Jednotky RoofVent® orientovat tak, aby nedocházelo k
nasávání vyfukovaného vzduchu.
Mřížka nasávání opotřebovaného vzduchu musí zůstat
volně přístupná.
Pro údržbu a servis zachovat volný prostor cca. 1,5 m na
zadní straně registru.
Proud přiváděného vzduchu potřebuje volný prostor
(regály, světla, žlaby...).
Tabulka G3-11: Minimální a maximální odstupy
171
RoofVent ® direct cool
Technická data: rozměry
střešní jednotka LW
revizní otvor
filtrační komora krátká F00 / střední F25 / dlouhá F50
přípojka plynného chladiva
chladící díl K
přípojka kapalného chladiva
topný díl H
odvod kondenzátu
vířivá výustka Air-Injector D
zpátečka topení PWW
kabelové průchodky elektropřipojení
přívod topení PWW
Obr. G3-1: Rozměry jednotky RoofVent® direct cool (rozměry v mm)
172
RoofVent ® direct cool
Technická data: rozměry a hmotnosti
Typ jednotky
Rozměry střešní
jednotky
Rozměry podstřešní
části
Data chladícího
registru
(Typ Y)
mm
2100
2400
B
mm
1080
1380
C
mm
1390
1500
D
mm
600
675
E
mm
1092
1392
Provedení filtrační komory
F00
F25
F50
F00
F25
F50
G
mm
940 1190 1440
980 1230 1480
S
mm
2320 2570 2820
2460 2710 2960
H
mm
530
780 1030
530
780 1030
F
mm
1000
1240
J
mm
410
450
K
mm
848
1048
M
mm
620
610
M2
mm
270
300
N
mm
78
91
N2
mm
101
111
O
mm
767
937
P
mm
254
360
P2
mm
758
882
Q
mm
490
570
R
mm
900
1100
V
mm
500
630
W
mm
141
81
Vnitřní objem
l
9.3
13.9
L
mm
42 x 1.5
50 x 1.5
L1
mm
28 x 1.0
35 x 1.5
Obsah vody
l
L
"
A
B
C
A
B
C
4.5
4.5
7.6
7.0
7.0
11.7
Rp 1 ¼ (vnitřní)
Střešní jednotka
kg
355
506
kg
209
279
kg
63
82
Chladící díl
kg
73
93
Topný díl
kg
37
53
Air-Injector
kg
36
51
kg
564
785
Celkem (s F00)
G
Rp 1 ½ (vnitřní)
Podstřešní část (s F00)
Filtrační komora F00
1)
DIC-9
A
Data topného registru Typ
Hmotnosti
DIC-6
Filtrační komora F25
1)
kg
+ 11
+ 13
Filtrační komora F50
1)
kg
+ 22
+ 26
Navýšení hmotnosti proti provedení s filtrační komorou F00
Tabulka G3-12: Rozměry a hmotnosti jednotky RoofVent® direct cool
173
RoofVent ® direct cool
Technická data: rozměry ahmotnosti kondenzační jednotky
Hmotnost:
480 kg
Hmotnost:
Tabulka G3-13: Rozměry a hmotnosti kondenzačních jednotek GCRT (rozměry v mm)
174
700 kg
GCRT-66
GCRT-40
RoofVent ® direct cool
Technická data: vzduchový výkon s přídavnými ztrátami
Zvýšení ztrát v Pa
odsávání
přívod
příklad přívod:
zvýšní ztráty o
42 Pa znamená
vzduchový výkon
4800 m³/h.
240
220
DIC6
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
4000
4500
5000
5500
6000
Vzduchový výkon vm³/h
Diagram G3-1: Vzduchový výkon jednotky RoofVent® DIC-6 s externí tlakovou ztrátou
G
Zvýšení ztrát v Pa
odsávání
přívod
240
220
DIC9
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
6500
7000
7500
7650
8000
8500
Vzduchový výkon v m³/h
Diagram G3-2: Vzduchový výkon jednotky RoofVent® DIC-6 s externí tlakovou ztrátou
175
RoofVent ® direct cool
Příklad návrhu
4 Příklad návrhu
Informace
Základní funkcí jednotky RoofVent® LKW je zpravidla chlazení;
příklad návrhu je tedy popsán pro tento případ. Návrh pro provoz
vytápění lze provést podle dílu B 'RoofVent® LHW' této příručky.
Výchozí data
• nezbytná vzduchová výměna
• geometrie haly (délka, šířka, výška)
• výpočtové venkovní podmínky
• požadovaná vnitřní teplota
• teplota odváděného vzduchu
• požadavek na chladící výkon
Příklad
vzduchová výměna
geometrie haly (d x š x v)
výpočtové venkovní podmínky
požadovaná vnitřní teplota
teplota odváděného vzduchu
požadavek na chladící výkon
Potřebný počet jednotek np
V závislosti na vzduchovém výkonu (viz. tabulka G3-1) provizorně určíme
použitou velikost jednotek. (V závislosti na výsledcích výpočtu možná
bude nutno výpočet opakovat pro jinou velikost jednotek.)
Výběr: velikost DIC-6
np
= Vp / VG
Vp
VG
= nezbytné množství venkovního vzduchu v m³/h
= vzduchový výkon zvolené jednotky v m³/h
Skutečný vzduchový výkon V (v m³/h)
V
= n ⋅ VG
n
= zvolený počet jednotek
Celková potřeba chladu na větrání (citelná) QL (v kW)
QL
= V ⋅ ρ ⋅ c ⋅ (te – ti)
ρ
c
ti
te
=
=
=
=
QERG = V ⋅ ρ ⋅ c ⋅ (te – tods) ⋅ Φ
Zvoleno 3 ks DIC-6.
V = 3 ⋅ 5'000
V = 15'000 m³/h
QL = 15'000 ⋅ 1.2 ⋅ 2.79 ⋅ 10-4 ⋅ (32 – 26)
QL = 30 kW
QERG = 15'000 ⋅ 1.2 ⋅ 2.79 ⋅ 10-4 ⋅ (32 – 26) ⋅ 0.6
QERG = 18 kW
= teplota odsávaného vzduchu ve °C
= suchá účinnost zpětného získávání tepla (viz. tabulka G3-1)
Nezbytný citelný chladící výkon celkem QK (v kW)
QK
= QKL + QL – QERG
QKL
= požadavek na chladící výkon v kW
176
np = 13'500 / 5'000
np = 2.7
měrná hmotnost vzduchu 1.2 kg/m³
měrná tepelná kapacita vzduchu 2.79 ⋅ 10-4 kWh/kg K
požadovaná prostorová teplota ve °C
výpočtová venkovní teplota ve °C
Celkové zpětné využití energie QERG (v kW)
tods
Φ
13'500 m³/h
50 x 18 x 7 m
32 °C / 40 %
26 °C
26 °C
45 kW
QK = 45 + 30 – 18
QK = 57 kW
RoofVent ® direct cool
Příklad návrhu
Nezbytný citelný chladící výkon na jednotku Q (v kW)
Q
= QK / n
Kontrola chladícího výkonu
• Podle tabulky G3-9 stanovíme parametry vzduchu před chladícím
registrem.
• Z tabulky G3-10 odečteme odpovídající citelný chladící výkon azkontrolujeme, zda je dostatečný. Případně použijte větší počet jednotek.
Informace
Pamatujte, že pro chlazení vzduchu v prostoru je započítáván
pouze citelný chladící výkon Qcit.
Q = 57 / 3
Q = 19 kW
• Za venkovních podmínek 32 °C / 40 %
teplotě odsávaného vzduchu 26 °C jsou
parametry vzduchu vstupujícího do registru
30 °C / 50 %.
• Citelný chladící výkon na jednotku:
– nezbytný........ 19 kW
– skutečný ........ 22 kW
⇒ v pořádku
Kontrola provozních podmínek
• Maximálně ošetřená plocha
Podle zvoleného počtu jednotek stanovte ošetřenou plochu haly
připadající na jednotku. Pokud hodnota převyšuje maximální hodnotu
podle tabulky G3-1, zvyšte počet jednotek.
• Dodržení minimálních a maximálních odstupů
Prověřte vzhledem ke geometrii haly a rozmístění jednotek odstupy v
souladu s tabulkou G3-11.
• Plocha haly = 50 ⋅ 18 = 900 m²
Plocha haly na jednotku = 900 / 3 = 300 m²
Max. ošetřená plocha na jednotku = 441 m²
⇒ v pořádku
• Při symetrickém uspořádání jsou dodrženy
doporučené odstupy.
⇒ v pořádku
Definitivní počet jednotek
S rostoucím počtem jednotek roste možná flexibilita provozu systému,
ovšem rostou také investiční náklady. Pro volbu optimálního řešení je
nutno zvážit kvalitu pokrytí proti investičním nákladům.
Zvoleny 3 kusy DIC-6. Toto řešení zaručuje
úsporu nákladů a energie při provozu.
G
177
RoofVent ® direct cool
Volitelné příslušenství
5 Volitelné příslušenství
Jednotky RoofVent® direct cool lze přizpůsobit libovolným požadavkům projektu volbou ze široké
palety volitelného příslušenství. Detailní popis naleznete v dílu H 'Volitelné příslušenství' tohoto
návodu.
provedení odolné olejům
pro použití jednotek RoofVent® direct cool v podmínkách se
silným obsahem olejů v odsávaném vzduchu
hygienické provedení
pro použití jednotek RoofVent® direct cool v podmínkách se
zvýšenými hygienickými požadavky (podle VDI 6022)
hydraulická skupina zapojení s
obtokem
pro jednodušší hydraulickou instalaci
magnetický směšovací ventil
pro plynulou regulaci topného registru (s konektorem pro
připojení)
tlumič hluku venkovního vzduchu
pro redukci emise hluku přes žaluzii nasávání venkovního
vzduchu
tlumič hluku odváděného vzduchu
pro redukci emise hluku na straně výfuku odváděného
vzduchu
tlumič hluku přiváděného vzduchu
pro redukci emise hluku do vnitřního prostoru
tlumič hluku odsávaného vzduchu
pro redukci emise hluku do vnitřního prostoru
tlumící hlavice
pro redukci emise hluku do vnitřního prostoru
(ve výustce Air-Injector)
servopohony s havarijní funkcí
jako přídavná ochrana proti zamrznutí (uzavírá klapky v
případě výpadku elektrického proudu)
štěrbinová výustka
pro použití jenotek RoofVent® direct cool v nízkých halách
(místo vířivé výustky Air-Injectors)
čerpadlo kondenzátu
pro nucený odvod kondenzátu do sběrného potrubí pod
stropem nebo přímo na střechu
zapojení se vstřikováním
pro použití jednotek RoofVent® direct cool s hydraulickým
zapojením se vstřikováním (integrováno ovládání čerpadla)
tlumič hluku kompresoru
pro redukci hluku emitovaného kondenzační jednotkou
regulace tlaku kondenzační
jednotky
pro redukci hluku a sníženou spotřebu elektrické energie
kondenzační jednotky při nízkých venkovních teplotách
Tabulka G5-1: Použitelné volitelné příslušenství jednotek RoofVent® direct cool
178
RoofVent ® direct cool
Ovládání a regulace
6 Ovládání a regulace
Jednotky RoofVent® direct cool jsou ovládány systémem
Hoval DigiNet. Tento jedinečný regulační systém, vyvinutý pro systémy klimatizace hal Hoval, nabízí následující
přednosti:
• DigiNet využívá celý potenciál decentrálního zařízení.
Reguluje každou jednotku individuálně v závislosti na
lokálních provozních podmínkách.
• DigiNet umožňuje maximální flexibilitu provozu vzhledem
k regulačním zónám, kombinaci typů jednotek, druhů
provozu a provozních časů.
• DigiNet ovládá rozdělování přiváděného vzduchu zajišťuje
tak nejvyšší efektivitu větrání.
• DigiNet reguluje výkon zpětného získávání energie v
deskovém výměníku.
• Jednotky se zabudovanými komponenty MaR usnadňují
projektování a následně instalaci.
• Zprovoznění systému DigiNet je díky komponentům
Plug&Play a předadresovaným modulům jednoduché a
rychlé.
• DigiNet ovládá chladící výkon kondenzační jednotky:
– GCRT-40 .................. 0 / 100 %
– GCRT-66 ........... 0 / 50 / 100 %
Detailní popis systému Hoval DigiNet naleznete v dílu I 'Ovládání a regulace' tohoto návodu.
G
179
RoofVent ® direct cool
Doprava a instalace
7 Doprava a instalace
Kondenzační jednotka
• Kondenzační jednotky transportujte na střechu za pomoci
zdvihací lávky. CChraňte hrany jednotky.
• Jednotku instalujte vodorovně na čtyři označené montážní
7.1 Montáž
body (na podložky tlumící hluk).
• Jednotku neinstalujte přímo na rovnou plochu. Pod jedVarování
notkou musí zůstat volný prostor alespoň 50 mm, aby
Nebezpečí zranění v důsledku neodborné manimohla odtékat dešťová voda otvory ve spodní straně
pulace. Dopravu a montáž nechte provést odbornou
jednotky.
firmou !
• Určete potřebnou orientaci jednotek (nasavání vzduchu).
• Respektujte volný prostor okolo jednotky pro nezbytné
Jednotky RoofVent® direct cool jsou dodávány ve čtyřech
práce servisu.
částech (nadstřešní a podstřešní část, kondenzační jednotka
, expanzní ventil) na dřevěných paletách. Části patřící k sobě • Podstavec větrací a kondenzační jednotky instalujte
přibližně ve stjné výšce. Pokud je výškový rozdíl vyšší než
jsou označeny čísly. Před montáží je třeba:
1 m, kontaktujte prosím zástupce firmy Hoval.
Větrací jednotka
• Jednotky jsou montovány shora se střechy. Proto je nezbytný jeřáb nebo vrtulník.
• Pro dopravu na střechu jsou třeba zvedací kurty (délka
cca. 6 m). Pokud jsou použita ocelová lana nebo řetězy,
musí být chráněny hrany jednotky.
• Ujistěte se, že střešní podstavec vyhovuje dle dílu J
'Pokyny pro projekci'.
• Určete správnou pozici a orientaci jednotky (pozice topných registrů).
• Jednotky je ve střešním podstavci fixována vlastní vahou.
Pro utěsnění je třeba silikon, PU pěna nebo jiný těsnící
materiál.
• Pokud jsou montovány tumiče hluku, je vhodné
dodatečně jednotku ukotvit ve střešním podstavci.
• Dodržujte pokyny montážního návodu, dodaného s jednotkou.
r 50 mm
Obr. G7-2:
Kondenzační jednotku transportujte za pomoci zvedací
lávky.
Obr. G7-1:
Jednotka RoofVent® je montována shora se střechy.
180
Obr. G7-3:
Kondenzační jednotku
neumisťujte přímo na rovnou
plochu.
RoofVent ® direct cool
Doprava a instalace
178
750
1590
107
945
1230
GCRT-40
1500
1500
750
1530
50
50
G
'#24ç
Nasávání vzduchu
Obr. G7-4: Body pro instalaci kondenzační
jednotky a doporučené odstupy (rozměry
v mm)
181
RoofVent ® direct cool
Doprava a instalace
7.2 Hydraulická instalace
Varování
Nebezpečí zranění v důsledku neodborné manipulace. Hydraulickou instalaci nechte provést odbornou firmou !
Vytápění
Regulační systém Hoval DigiNet je koncipován jako napájecí
síť s hydraulickým připojováním jednotlivých spotřebičů, tj.
před každým spotřebičem je instalován směšovací ventil.
Standardně se používá zapojení do obtoku.
Požadavky na zdroj a rozvodnou soustavu
• Hydraulická soustava musí odpovídat zamýšlenému
uspořádádní zón.
• V rámci regulační zóny provést hydraulické vyrovnání jednotlivých zařízení, aby bylo zaručeno rovnoměrné pokrytí
plochy.
• Topné médium (max. 120 °C) musí být při venkovní
teplotě menší než 15 °C k dispozici bez prodlení, v
dostatečném množství a teplotě ne směšovacím ventilu
spotřebiče.
• Teplota přiváděného média musí být regulována v závislosti na venkovní teplotě.
Regulační systém Hoval DigiNet zapíná jednou týdně
požadavek dodávky tepla na 1 minutu. To zamezuje zablokování oběhového čerpadla z důvodu jeho delší odstávky.
Chlazení
Kondenzační jednotka obsahuje nezbytné armatury vyjma expanzního ventilu. Jednotka je prověřena na těsnost.
Přípojky vedení jsou vyvedeny na vnější stranu jednotky a
vybaveny ventily.
• Vedení od kondenzační jednotky k chladícímu registru a
expanznímu ventilu nechte provést odbornou instalační
firmou.
• Použijte měděné potrubí vhodné pro chladící technologie.
• Prověřte těsnost vedení.
• Vedení tepelně izolujte.
• Obsah chladiva a jeho vedení je dimenzováno na vzdeálenost cca. 10 m mezi chladící a kondenzační jednotkou.
V případě větších vzdáleností proveďte optimalizaci
návrhu.
• Zpětné vedení do kondenzační jednotky proveďte se
sifónem a ve spádu ke kondenzační jednotce.
• Odvod kondenzátu z chladícího registru: Spád a průřez
potrubí pro odvod kondenzátu dimenzujte tak, aby nedocházelo k zadržování kondenzátu. Pro zamezení
chybného proudění instalujte sifon s minimální diferenční
výškou 200 mm.
Požadavky na okruh spotřebiče
• Použijte trojcestné ventily s lineární charakteristikou a
vyšší kvalitou.
• Autorita ventilu musí být ≥ 0,5.
• Pohon ventilu musí mít krátkou dobu přestavení (1 s).
• Ventil musí být regulační, tj. zdvih se mění proporcionálně
s řídícím signálem (DC 0…10 V).
• Ventil musí být vybaven havarijní ovládáním s odděleným
vstupem (AC 24 V).
• Ventil instalovat blízko zařízení (max. odstup 2 m).
Varování
Nebezpečí zranění v důsledku pádu dílů. Registr nesmí přenášet žádná zatížení, např. od zpátečky nebo
přívodního potrubí !
Informace
Použijte volitelné příslušenství 'Hydraulická skupina'
respektive 'magnetický směšovací ventil' pro jednoduchou a rychlou hydraulickou instalaci.
Spád 3 – 5 %
Rádiusy odpovídají použité dimenzi propojovacího
potrubí
Obr. G7-5: Zpětné vedení ke kondenzační jednotce proveďte se sifonem a ve
spádu ke kondenzační jednotce.
182
RoofVent ® direct cool
Doprava a instalace
7.3 Elektrická instalace
Varování
Nebezpečí elektrického proudu. Elektrickou instalaci
nechte provést odbornou firmou!
• Dodržovat všechny související předpisy (např. EN 602041) .
• Pro dlouhá přívodní vedení zvolit vhodný průřez podle
technických pravidel.
• Elektrickou instalaci provést dle schéma zapojení
(průchod kabelu jednotkou viz. obbr. B7-2).
• Systémovou sběrnici pro ovládání a regulaci položit mimo
napájecí kabely.
• Zapojit připravené konektory mezi filtrační komorou a
výustkou a mezi filtrační komorou (uvnitř) a střešní částí
jednotky.
• Propojit směšovací ventil do svorkovnice. (Magnetické
směšovací ventily Hoval mají připraven konektor.)
• V případě zapojení se vstřikováním: Zapojit oběhové
čerpadlo do rozvodnice Unit v jednotce.
• Zajistěte ochranu proti přepětí přívodních kabelů k jednotkám a rozvodnici zón (zkratová ododlnost 10 kA).
G
Rozvodnice Unit
Průchodky pro kabely
(z kondenzační jednotky)
Průchodky pro sběrnici
Svorkovnice
Obr. G7-6: Průchod kabelu jednotkou
183
ææM
RoofVent ® direct cool
Doprava a instalace
požadavek chlazení
novaNet systémová sběrnice
vstup poruchy vytápění
porucha chlazení
přípojná svorkovnice
oběhové čerpadlo
napájení
magnetický směšovací ventil
DigiMaster
rozvodnice Unit
sumární porucha
rozvodnice zón
rozvodnice kondenzační jednotky
čidlo venkovní teploty
požadavek na vytápění
expanzní ventil
čidlo prostorové teploty
rozvaděč vytápění
Obr. G7-3: Schéma principu pro standardní hydraulické zapojení do obtoku
184
RoofVent ® direct cool
Doprava a instalace
Označení
Napětí
Kabel
3 x 400 V
0…10 V
230 V
12 V
LHW-6: 5 x 4 mm²
LHW-9: 5 x 6 mm²
2 x 1.5 mm²
3 x 1.5 mm²
2 x 0.16 mm²
oběhové čerpadlo
3 x 400 V
4 x 2.5 mm²
napájení
novaNet sběrnice
3 x 400 V
12 V
5 x … mm²
2 x 0.16 mm²
Rozvodnice Unit napájení
v jednotce LKW
požadavek chlazení
porucha chlazení
novaNet sběrnice
Rozvodnice zón
3-fázová
čidlo teploty prostoru
čidlo venkovní teploty
požadavek na vytápění
vstup poruchy vytápění
sumární porucha
zvláštní funkce na svorku
napájení kondenzačních
jednotek
oběhové čerpadlo
čidlo vlhkosti
čidlo CO2
Varianta:
Rozvodnice zón
1-fázová
napájení
novaNet sběrnice
čidlo teploty prostoru
čidlo venkovní teploty
požadavek na vytápění
vstup poruchy vytápění
sumární porucha
zvláštní funkce na svorku
oběhové čerpadlo
čidlo vlhkosti
čidlo CO2
10 V
2 x 1.5 mm²
10 V
2 x 1.5 mm²
bezpotenciál
3 x 1.5 mm²
max. 230 V
24 V
3 x 1.5 mm²
bezpotenciál
3 x 1.5 mm²
max. 230 V
24 V
3 x 1.5 mm²
GCRT-40: 5 x 25 mm²
3 x 400 V
GCRT-66: 5 x 70 mm²
3 x 400 V
4 x 2.5 mm²
24 V
2 x 1.5 mm²
24 V
2 x 1.5 mm²
1 x 230 V
12 V
3 x … mm²
2 x 0.16 mm²
10 V
10 V
bezpotenciál
max. 230 V
24 V
bezpotenciál
max. 230 V
24 V
1 x 230 V
24 V
24 V
2 x 1.5 mm²
2 x 1.5 mm²
3 x 1.5 mm²
Opce Poznámka
napájení z kondenzační
jednotky
specifikace kabelu viz. díl I,
článek 2.4
zapojení se vstřikováním
podle opcí
specifikace kabelu viz. díl I,
článek 2.4
max. 170 m
max. 170 m
max. 2 A
každá zóna
každá zóna
max. 6 A
každá funkce
každá kondenzační jednotka
každé čerpadlo
max. 170 m
max. 170 m
3 x 1.5 mm²
3 x 1.5 mm²
je nach Optionen
Spezifikation des Buskabels
siehe Teil I, Kap. 2.4
max. 170 m
max. 170 m
max. 2 A
je Zone
je Zone
max. 6 A
3 x 1.5 mm²
3 x 1.5 mm²
2 x 1.5 mm²
2 x 1.5 mm²
je Sonderfunktion
je Pumpe
max. 170 m
max. 170 m
Tabulka G7-1: Soupis kabelů
185
G
RoofVent ® direct cool
Popisné texty
8 Popisné texty
Větrací jednotka RoofVent® direct cool, složena z:
• nástřešní části se zpětným získáváním energie
• filtrační komory
• chladícího dílu
• topného dílu
• výustky Air-Injector
• kondenzační jednotky
• expanzního ventilu
• ovládání a aregulace
Všechny komponenty jsou elektricky propojeny nebo s
připravenými konektory.
8.1 Nástřešní část se zpětným získáváním energie LW
Samonosná, povětrnostním vlivům odolná konstrukce z
AluZink plechu, vnitřně izolovaná (požární odolnost B1), s
žaluzií se snadným přístupem k filtrům venkovního vzduchua
rozvodnici Unit, revizním otvorem s jednoduchým přístupem
k filtrům odváděného a cirkulačního vzduchu, revizním
vypínačem přístupným zvenku.
Nástřešní část obsahuje:
• flitr venkovního vzduchu (kapsový filtr, třída G4) s
hlídáním talkové ztráty pro signalizaci zanesení
• protiběžné klapky venkovního a cirkulačního vzduchu se
servopohonem
• deskový hliníkový výměník s obtokem, odvodem kondenzátu skrz sifón na střechu; včetně klapky se srvopohonem
pro regulaci výkonu zpětného získávání energie
• bezúdržbový, přímo uložený ventilátor přiváděného vzduchu
• bezúdržbový, přímo uložený ventilátor odváděného vzduchu
• rozvodnice Unit s regulátorem DigiUnit jako součást systému regulace Hoval DigiNet
• ochrany motoru každého ventilátoru
• jištění elektroniky
• transformátor pro regulátor DigiUnit, směšovací ventil a
servopohony
• relé nouzového provozu
• přípojné svorky servopohonů a čidel teplot
• vytápění rozvodnice
• přípojné svorky požadavku chlazení a hlášení poruchy
Typ
LW- __________ /DN5
jmen.vzduch. výkon přívod/odvod _____________ m³/h
účinnost zpětného získávání suchá _____________ %
el. příkon na motor
_____________ kW
hladina akustického výkonu
_____________ dB(A)
napájecí napětí
AC 3 x 400 V
frekvence
50 Hz
8.2 Filtrační komora F00 / F25 / F50
Konstrukce z AluZink plechu s mřížkou pro odvod vzduchu
a revizním otvorem pro snadný přístup k topnému registru.
Filtrační komora obsahuje:
• filtr odváděného a cirkulačního vzduchu (kapsový filtr,
třída G4) s hlídáním tlakové ztráty pro signalizaci zanesení
• čidlo teploty odváděného vzduchu
• difuzor přiváděného vzduchu tlumící hluk
Typ
F___ - ________
8.3 Chladící díl K.Y
Zevnitř izolovaná konstrukce z AluZink plechu, obsahuje
chladící registr s měděnými trubkami a hliníkovými lamelami,
odlučovač kondenzátu se sběrnou vanou.
Typ
K.Y- __________
teplota nasávaného plynu
5 °C
chladící výkon
_____________ kW
při
Regulátor DigiUnit DU5
– vstupní teplotě
_____________ °C
Regulační modul zcela propojen s komponenty vzduchotech- – vstupní vlhkosti
_____________ %
nické jednotky (ventilátory, pohony, čidly teplot, protimrazovou ochranou, hlídáním filtrů):
8.4 Topný díl H.A / H.B / H.C
• ovládá chladící výkon kondenzační jednotky
Zevnitř izolovaná konstrukce z AluZink plechu, obsahuje
• zpracovává hlášení poruchy kondenzační jednotky
topný / chladící registr s měděnými trubkami a hliníkovými
• ovládá jednotku včetně rozdělování vzduchu podle
lamelami, odlučovač kondenzátu se sběrnou vanou a protimpožadavku regulační zóny
razovou ochranu.
• reguluje teplotu přiváděného vzduchu na principu kaskádové regulace
Typ
H.___- ________
topný výkon
_____________ kW
Silnoproudá část
topné médium
PWW ________ °C
• svorky pro připojení napájení
při vstupní teplotě
_____________ °C
• revizní vypínač (ovládaný zvenku)
186
RoofVent ® direct cool
Popisné texty
8.5 Výustka Air-Injector D
Konstrukce z AluZink plechu s:
• vířivou výustkou s koncentrickou tryskou, přestavitelnými
lopatkami a integrovanou hlavicí tlumící hluk
• servopohon pro automatické přestavení rozdělování
vzduchu
• čidlo teploty přiváděného vzduchu
• elektrická svorkovnice (obsahující svorky připojení
směšovacího ventilu vytápění / chlazení)
Typ
ošetřená plocha haly
D- ___________
_____________ m²
8.6 Kondenzační jednotka GCRT
Samonosná konstrukce z lakovaného plechu (RAL 7035). V
jednotce jsou zabudovány:
• vzduchem chlazený kondenzační výměník
• šroubový kompresor Scroll
• zásobník chladiva
• připojovací rozvodnice
• sušící filtr
• průhledítko
• magnetický ventil
• vakuový ventil
• uzavírací ventil
Typ
chladící výkon
při
– venkovní teplotě
– relativní vlhkosti
chladivo
teplota nasávaného plynu
hlukový výkon
napájecí napětí
elektrický příkon
GCRT- _______
_______________ kW
32 °C
40 %
R407C
5 °C
_____________ dB(A)
AC 3 x 400 V
_____________ kW
8.7 Expanzní ventil EV
termický expanzní ventil, včetně kapiláry (1 m dlouhé)
Typ
EV- __________
denzátu a oleje
Hygienické provedení
• filtr venkovního vzduchu třídy F7
• filtr odváděného vzduchu třídy F5
Hydraulická skupina standardní zapojení do obtoku
HG
zkompletovaná hydraulická skupina pro zapojení do obtoku,
obsahující magnetický směšovací ventil, regulační ventil,
uzavírací ventil, automatické odvzdušnění, šroubení pro
připojení na registr a rozvodnou síť; směšovací ventil vybaven konektorem pro připojení; optimalizováno dle topného
registru a regulace Hoval DigiNet
Magnetický směšovací ventil ..HV
spojitý regulační ventil s magnetickým pohonem, s konektorem pro připojení, odpovídající topnému / chladícímu registru
Tlumič hluku venkovního vzduchu ASD
jako díl namontovatelný na žaluzii venkovního vzduchu, konstrukce z AluZink plechu vyložena materiálem tlumícím hluk,
pro redukci emise hluku žaluzií, útlum _____ dB
Tlumič hluku odváděného vzduchu FSD
jako díl namontovatelný na mřížku odváděného vzduchu,
konstrukce z AluZink plechu vyložena materiálem tlumícím
hluk, pro redukci emise hluku výfuku odváděného vzduchu,
útlum _____ dB
Tlumič hluku přiváděného vzduchu ZSD
jako díl namontovatelný mezi filtrační komoru a topný díl,
konstrukce z AluZink plechu vyložena materiálem tlumícím
hluk, pro redukci emise hluku do prostoru, útlum _____ dB
Tlumič hluku odsávaného vzduchu ABSD
jako díl namontovatelný na mřížku nasávání vzduchu, konstrukce z AluZink plechu vyložena materiálem tlumícím hluk,
pro redukci emise hluku do prostoru, útlum _____ dB
Akustická hlavice AHD
tvořena hlavicí většího objemu a kulisou z materiálu tlumící
hluk, útlum 4 dB
8.8 Volitelné příslušenství
•
•
•
Provedení odolné oleji
materiály odolné oleji
filtr odváděného vzduchu třídy F5
odvod kondenzátu z deskového výměníku do sběrné vany
ve filtrační komoře
• filtrační komora F25 v oleji těsném provedení s integrovanou sběrnou vanou s přípojným hrdlem pro jímání kon-
Servopohony s havarijní funkcí SMF
spojité pohony s havarijní funkcí v případě výpadku proudu, namontovány na klapce venkovního vzduchu a klapce
zpětného získávání energie, zapojeny
Štěrbinová výustka AK
konstrukce z AluZink plechu, se čtyřmi přestavitelnými
šterbinovými výustkami (místo výustky Air-Injector)
187
G
RoofVent ® direct cool
Popisné texty
Čerpadlo kondenzátu
odstředivé čerpadlo, jímka a umělohmotná hadice, dopravované množství max. 90 l/h při výšce 4 m
8.9 Ovládání a regulace
Digitální regulační systém pro energeticky optimalizovaný
provoz decentrálních systémů klimatizace hal:
• skladba systému s uspořádáním podle uživatelských
Provedení pro zapojení se vstřikováním ES
ovládání a silová část pro oběhové čerpadlo integrována v
hladin
• propojení jednotlivých regulačních modulů sběrnicí
rozvodnici Unit
novaNet s volnou topologií (dodávka stavby)
• rovnoprávná plošná komunikace (peer-to-peer/multipeer)
Tlumič hluku kompresoru
kryt pro redukci hluku emitovaného kondenzační jednotkou
protokolem novaNet
• rychlá odezva v důsledku cíleného přenosu dat
• z výroby přednastavené moduly s integrovanou ochranou
Regulace tlaku kondenzační jednotky
proti účinkům blesku a baterií zálohovanou pamětí RAM
pro redukci hluku a elektrické spotřeby kondenzační jednotky
• žádné požadavky na vytváření softwaru na stavbě
během nízkých venkovních teplot
Ovladače DigiNet
DigiMaster DM5
Naprogramovaný ovladač Plug&Play s grafickým aktivním
panelem, složen z dotykového panelu s barevným displejem,
instalovaným do dveří rozvodnice zón:
• hlídání a nastavování systému DigiNet (druhy provozu,
teploty, časový program, kalendář, zpracování poruch,
prametry regulace)
DigiCom DC5
Paket tvořen ovládacím programem, routerem novaNet a
propojovacími kabely, pro ovládání systému Hoval DigiNet
osobním počítačem:
• hlídání a nastavování systému DigiNet (druhy provozu,
teploty, časový program, kalendář, zpracování poruch,
prametry regulace)
• funkce zaznamenání a znázornění průběhu hudnot a
přístupů
• diferencovaný přístup s přístupovým heslem
DigiEasy DE5
Přídavné ovládání jedné regulační zóny k instalaci na libovolné místo do podomítkové trojkrabice případně do dveří
rozvaděče:
• ukazatel aktuální požadované prostorové teploty
• snížení nabo zvýšení požadované teploty až o 5 °C
• signalizace a odblokování poruchy
• změna druhu provozu
Volitelné příslušenství
• ochranný kryt před DigiMaster
• rám IP65
• zásuvka novaNet
• router novaNet
• 4 zvláštní funkce s přepínačem
• 8 zvláštních funkcí s 2 přepínači
188
RoofVent ® direct cool
Popisné texty
• zvláštní funkce na svorku
• vestavba ovladače DigiEasy
Rozvodnice zón DigiNet
Zónová rozvodnice (ocelový plech lakován RAL 7035) obsahující:
• 1 čidlo teploty venkovního vzduchu (přiloženo)
• 1 transformátor 230/24 V
• 2 jističe vedení pro transformítor (1-pólové)
• 1 relé
• 1 oddělovač sítě napájení (2-pólový, vně)
• vstupní a výstupní svorky (nahoře)
• 1 elektroschéma zařízení
• každá regulační zóna 1 modul DigiZone, 1 přepínač
vytápění / chlazení, 1 relé a 1 čidlo prostorové teploty
(přiloženo)
Modul DigiZone DZ5
Regulátor pro regulační zónu, zabudován v zónové rozvodnici:
• zpracovává vstupy prostorové a venkovní teploty, poruchy
vytápění, poruchy chlazení a zvláštní funkci (volitelně)
• zapíná druhy provozu podle časového programu
• spíná výstup požadavku na vytápění, požadavku na chlazení a souhrnné poruchy
G
Volitelné příslušenství
• kontrolka sumární poruchy
• zásuvka
• ovládání oběhového čerpadla
• 2-pólové jističe vedení
• elektrické napájení vzduchotechnických jednotek se zabudovaným regulátorem DigiUnit
• integrace vzduchotechnických jednotek bez zabudovaného regulátoru DigiUnit
• střední hodnota prostorové teploty
• ovládání DigiPlus
• čidlo vlhkosti
• čidlo CO2
189
190
G
191
192
1 Použitelnost ________________________________194
2 Provedení chladné oblasti _____________________195
3 Provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu ____195
4 Provedení odolné olejům ______________________196
5 Hygienické provedení ________________________197
6 Ventilátory s variabilním vzduchovým výkonem ____197
7 Zvýšený tlak přívodního ventilátoru ______________198
8 Zvýšený tlak ventilátoru odsávání _______________200
9 Hydraulická skupina zapojení s obtokem _________202
10 Magnetický směšovací ventil __________________204
11 Tlumič hluku venkovního vzduchu ______________205
12 Tlumič hluku odváděného vzduchu _____________205
13 Tlumič hluku přiváděného vzduchu _____________206
14 Tlumiče hluku odsávaného vzduchu ____________206
15 Tlumící hlavice _____________________________207
16 Servopohony s havarijní funkcí ________________207
17 Štěrbinová výustka _________________________207
18 Čerpadlo kondenzátu________________________208
Volitelné příslušenství
19 Vytápění a chlazení 4 trubkový systém __________208
20 Zapojení se vstřikováním _____________________210
21 Tlumič hluku kompresoru_____________________212
22 Regulátor tlaku kondenzační jednotky ___________212
H
1)
Vysvětlivky:
194
–
1)
1)
RoofVent® LKW
1)
Tabulka H1-1: Použitelnost volitelného příslušenství
zvýšený tlak přívodního ventilátoru
zvýšený tlak ventilátoru odsávání
1)
1)
1)
1)
1)
1)
RoofVent® LH
–
–
–
RoofVent® LK
–
–
–
RoofVent® condens
–
–
–
–
–
RoofVent® direct cool
–
–
–
–
–
pouze pro velikost jednotky 6 a 9
=
nelze kombinovat
=
dostupné jako volitelné příslušenství
–
–
vytápění a chlazení 4 trubkový systém
–
–
–
–
–
–
–
regulátor tlaku kondenzační jednotky
–
tlumič hluku kompresoru
zapojení se vstřikováním
čerpadlo kondenzátu
štěrbinová výustka
servopohony s havarijní funkcí
tlumící hlavice
tlumič hluku odsávaného vzduchu
tlumič hluku přiváděného vzduchu
tlumič hluku odváděného vzduchu
tlumič hluku venkovního vzduchu
magnetický směšovací ventil
hydraulická skupina zapojení s obtokem
ventilátory s varibilním vzduchovým výkonem
–
hygienické provedení
provedení odolné olejům
provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu
RoofVent® LHW
provedení chladné oblasti
Volitelné příslušenství
1 Použitelnost
Následující volitelné příslušenství je možno použít s různými větracími jednotkami:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Volitelné příslušenství
2 Provedení chladné oblasti
3 Provedení do prostředí s
nebezpečím výbuchu
Provedení jednotek RoofVent® při použití za podmínek s
nižšími venkovními teplotami než -30 °C. Pro dodatečnou
ochranu před mrazem jsou provedeny následující úpravy:
• chladuodolné materiály
• ventilátory s vytápěním v klidovém stavu
• klapky a pohony s havarijní funkcí a ohřevem
• topný respektive chladící registr typ X s hlídáním proti
zamrznutí na straně vody
Informace
Rozměry, hmotnosti a výkony registru X odpovídají
registru typu C.
• bezpečnostní úprava DigiNet: delší čas zpoždění náběhu
při přepnutí do režimu větrání
• funkce odtávání na zpětném získávání energie (řízeno
tlakovým snímačem)
Hranice použití se od standardního provedení odlišují:
Typ
Venkovní tepota
min. °C
Relativní vlhkost ods.vzd. 1) max. %
max. g/kg
Obsah vody v ods.vzd. 1)
1)
cc40
-40
40
5
Pro použití jednotek RoofVent® v halách, v nichž se může
vyskytnou směs plynů s nebezpečím výbuchu. Respektujte
následující:
• Jednotky lze použít v zóně 1 a zóně 2, nikolik však v zóně
0 (podle DIN EN 60079-10, VDE 0165 část 101:2004-08).
Zóna 0 .... oblasti, vnichž se výbušná atmosféra vyskytuje
trvale nebo dlouhodobě
Zóna 1 .... oblasti, vnichž se výbušná atmosféra vyskytuje
nahodile
Zóna 2 .... oblasti, vnichž se výbušná atmosféra vyskytuje
zřídka a pouze krátkodobě
• V oblasti s nebezpečímm EEx může být instalována pouze podstřešní část jednotky. Nadstřešní část, čerpadlo,
ventil a rozvodnice musí být mimo oblast EEx (viz. obr.
H3-1).
Pro bližší informace kontaktujte zástupce firmy Hoval.
cc60
-60
40
5
v zimě
Tabulka H2-1: Hranice použití provedení chladné oblasti
Informace
Výkonová data pro nízké teploty jsou dostupné na
vyžádání.
H
Dodržujte následující:
• Pro protimrazovou ochranu na straně vody je nezbytné
hydraulické zapojení s konstantním průtokem. Volte proto
hydraulické zapojení se vstřikováním.
• Je-li u zdroje tepla použita regulace s ochranou teploty
zpátečky, nesmí to mít vliv na zásobování teplem vzduchotechnických jednotek RoofVent®.
Příslušenství
Provedení chladné oblasti nelze kombinovat s následujícími:
• provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu
• provedení odolné olejům
• ventilátory s variabilním vzduchovým výkonem
• zvýšený tlak ventilátoru přiváděného vzduchu
• zvýšený tlak ventilátoru odsávání
• hydraulická skupina zapojení s obtokem
Jednotky RoofVent® v provedení chladné oblasti se dodávají pouze v provedení s regulací Hoval DigiNet.
Rozvodnice v jednotce
Oblast s nebezpečím výbuchu (EEx)
Rozvodnice zón
Obr. H3-1: Jednotka RoofVent® v oblasti s nebezbečím výbuchu
195
Volitelné příslušenství
4 Provedení odolné olejům
Jednotky RoofVent® pro použití v instlacích s vysokým
obsahem olejů v odsávaném vzduchu. Následujíc odlišnosti
zajišťují bezproblémový provoz zařízení:
• oleji odolné materiály
• speciální filtr odváděného vzduchu pro odlučování oleje a
prachu (třída F5)
• odvod kondenzátu z deskového výměníku do sběrné vany
ve filtrační komoře
• filtrační komora F25 v těsném provedení se sběrnou
vanou opatřenou hrdlem pro odvod oleje
Informace
Z důvodu zvýšené tlakové ztráty filtru pro separaci
oleje je vzduchový výkon o cca. 5 % nižší.
Přes všechna provedená opatření zůstávají další rizika:
• obsažený olej může být v případě odletujících jisker zapálen (nebezpečí požáru).
• zatížení okolního prostředí zbytkovým obsahem olejů
v odváděném vzduchu.
• při vysoké koncentraci olejového aerosolu ve vzduchu
může docházet k jeho kondenzaci na vnějších stěnách
jednotky a k jeho následnému skapávání do haly.
odvod kondenzátu od výměníku
hrdlo připojení odvodu kondenzátu
Obr. H4-1: Jednotka RoofVent® v provedení odolném olejům
Příslušenství
Provedení odolné olejům nelze kombinovat s následujícími:
• provedení chladné oblasti
• provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu
• ventilátory s variabilním vzduchovým výkonem
• tlumič hluku odváděného vzduchu
• tlumič hluku odsávaného vzduchu
• filtrační komora krátká F00, dlouhá F50 nebo jiná délka
196
52
Respekujte následující:
• Instalujte odvod separovaného kondenzátu a v souladu
s předpisy likvidaci těchto emulzí.
• Filtrační komora nesmí být poškozena, vrtána, aby byla
zaručena její těsnost.
• Filtr odváděného vzduchu kontrolujte v pravidelném
intervalu.
Rp ¾"
Obr. H4-2: Rozměry odvodu kondenzátu (v mm)
60
Volitelné příslušenství
5 Hygienické provedení
Jednotky RoofVent® pro použití v prostředí se zvýšenými hygienickými nároky. Provedení vyhovuje poždavkům směrnice
VDI 6022. Jednotky se od standardního provedení liší v
následujícím:
• venkovní filtry třídy F7
• filtry odsávaného vzduchu třídy F5
• všechny tlumící a těsnicí materiály s otevřenými póry jsou
chráněny
• držáky filtrů jsou přídavně utěsněny.
Informace
Všechny ostatní požadavky směrnice VDI 6022
jsou splněny standardním provedením jednotek
RoofVent®.
Technická data
V důsledku zvýšené tlakové ztráty se mění následující vlastnosti:
• jmenovitý vzduchový výkon a dosah se snižuje o cca. 8
%.
• topný a chladící výkon se snižuje o cca. 5 %.
• nastavení tlakové ztráty pro hlídání filtrů z výrobního
závodu na 450 Pa pro venkovní filtry a 350 Pa pro filtr
odváděného vzduchu.
6 Ventilátory s variabilním
vzduchovým výkonem
Jsou-li instalovány ventilátory s variabilním vzduchovým výkonem, lze řídit vzduchový výkon plynule v rozsahu 25…100
%. To umožňuje:
• větrání podle potřeby, např. v závislosti na koncentraci
CO2 v prostoru
• vyrovnání vzduchových poměrů v hale, kde je instalován
externí systém odsávání (např. od strojů)
• tichý provoz ventilátorů s nízkými otáčkami
• stupňové spínání provozu (větrání VE1 a VE2)
Informace
Objednejte do rzvaděče zón ovládání 'DigiPlus',
pokud má být vzduchový výkon ovládán externím
signálem.
Technická data
Se vzduchovým výkonem se mění také topný respektive chladící výkon, maximální dosah a hlučnost jednotek
RoofVent®. Platné hodnoty Vám budou podle požadovaného
vzduchového výkonu sděleny na vyžádání.
Příslušenství
Provedení s variabilním vzduchovým výkonem nelze kombinovat s následujícími:
• provedení chladné oblasti
• provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu
• zvýšený tlak přívodního ventilátoru
• zvýšený tlak ventilátoru odsávání
197
H
Volitelné příslušenství
7 Zvýšený tlak přívodního ventilátoru
Používá se pro překonání zvýšených ztrát, např. kanálem
přiváděného vzduchu. Standardní ventilátor je nahrazen
zesíleným. Dodržujte následující:
• Velikost 6: Přídavné tlakové ztráty vedou v každém
případě ke snížení vzduchového výkonu. Vzhledem k
plošší charakteristice ventilátoru je však proti standardním
ventilátorům příznivější spotřeba.
• Velikost 9: Při stejném vzduchovém výkonu je proti
standardnímu ventilátoru k dispozici tlaková ztráta cca.
130 Pa.
Informace
Pro bezproblémovou funkci velikosti 9 je nezbytné
minimální zvýšení tlakové o 130 Pa.
HZ-6
Typ
Napětí
V AC 3 x 400 3 x 400
Přípustná odchylka napětí
%
± 10
± 10
Frekvence
Hz
50
50
Příkon na motor
kW
2.2
3.5
Odebíraný proud na motor
A
4.3
8.5
Nastavení tepelné ochrany
A
Otáčky (nominální)
min-1
4.9
9.8
2860
1455
Tabulka H7-1: Charakteristiky zesíleného přívodního ventilátoru
Příslušenství
Následující příslušenství nelze kombinovat se zesíleným
ventilátorem:
• provedení chladné oblasti
• provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu
• ventilátory s variabilním vzduchovým výkonem
Technická data
Technická data se proti standardnímu provedení odlišují:
• charakteristiky ventilátorů (viz. tabulka H7-1)
• hlučnost (viz. tabulka H7-2, H7-3)
• jmenovitý vzduchový výkon (viz. diagram H7-1, H7-2)
• topný výkon, max. dosah: konkrétní hodnoty pro určitý
pracovní bod dostupné na vyžádání.
Typ jednotky
Druh provozu
Pozice
Hladina tlaku hluku (odstup 5 m) 1)
Celková hladina akustického výkonu
1)
2)
dB(A)
dB(A)
LHW/LKW-6
REC
VE2
LHW/LKW-9
VE2
REC
52
74
54
76
63
85
51
73
60
82
51
73
vyzařování v polokouli a prostoru bez reflexí
v prostoru (střešní jednotka)
Tabulka H7-2: Hlučnosti jednotek RoofVent® LHW/LKW se zesíleným přívodním ventilátorem
Typ jednotky
Druh provozu
Pozice
Hladina tlaku hluku (odstup 5 m) 1)
Celková hladina akustického výkonu
1)
LH/LK-6
REC
VE2
dB(A)
dB(A)
vyzařování v polokouli a prostoru bez reflexí
Tabulka H7-3: Hlučnosti jednotek RoofVent® LH/LK se zesíleným přívodním ventilátorem
198
HZ-9
68
90
59
81
53
75
LH/LK-9
VE2
REC
67
89
60
82
52
74
Volitelné příslušenství
Zvýšení ztrát v Pa
LKW/LK standard
LHW/LH standard
LKW/LK zesílené
LHW/LH zesílené
300
280
HZ6
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
4000
4500
5000
5500
6000
Vzduchový výkon v m³/h
Diagram H7-1: Vzduchový výkon jednotek RoofVent® se zesíleným přívodním ventilátorem HZ-6
Zvýšení ztrát v Pa
LKW/LK standard
LHW/LH standard
LKW/LK zesílené
LHW/LH zesílené
400
HZ9
360
320
H
280
240
200
160
Je nezbytné minimální
zvýšení tlakových ztrát
130 Pa.
120
80
40
0
6500
7000
7500
7650
8000
8500
Vzduchový výkon v m³/h
Diagram H7-2: Vzduchový výkon jednotek RoofVent® se zesíleným přívodním ventilátorem HZ-9
199
Volitelné příslušenství
8 Zvýšený tlak ventilátoru odsávání
Používá se pro překonání zvýšených ztrát, např. kanálem
odsávaného vzduchu. Standardní ventilátor je nahrazen
zesíleným. Dodržujte následující:
• Velikost 6: Přídavné tlakové ztráty vedou v každém
případě ke snížení vzduchového výkonu. Vzhledem k
plošší charakteristice ventilátoru je však proti standardním
ventilátorům příznivější spotřeba.
• Velikost 9: Při stejném vzduchovém výkonu je proti
standardnímu ventilátoru k dispozici tlaková ztráta cca.
220 Pa.
Informace
Pro bezproblémovou funkci velikosti 9 je nezbytné
minimální zvýšení tlakové o 220 Pa.
HF-6
Typ
Napětí
V AC 3 x 400 3 x 400
Přípustná odchylka napětí
%
± 10
± 10
Frekvence
Hz
50
50
Příkon na motor
kW
2.2
3.5
Odebíraný proud na motor
A
4.3
8.5
Nastavení tepelné ochrany
A
Otáčky (nominální)
min-1
Hladina tlaku hluku (odstup 5 m) 1)
Celková hladina akustického výkonu
LHW/LKW-6
VE2
dB(A)
dB(A)
65
87
52
74
LHW/LKW-9
VE2
68
90
52
74
vyzařování v polokouli a prostoru bez reflexí
v prostoru (střešní jednotka)
Tabulka H8-2: Hlučnosti jednotek RoofVent® LHW/LKW se zesíleným ventilátorem odsávání
Typ jednotky
Druh provozu
Pozice
Hladina tlaku hluku (odstup 5 m) 1)
Celková hladina akustického výkonu
1)
vyzařování v polokouli a prostoru bez reflexí
Tabulka H8-3: Hlučnosti jednotek RoofVent® LH/LK se zesíleným ventilátorem odsávání
200
9.8
1455
Příslušenství
Následující příslušenství nelze kombinovat se zesíleným
ventilátorem:
• provedení chladné oblasti
• provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu
• ventilátory s variabilním vzduchovým výkonem
Typ jednotky
Druh provozu
Pozice
2)
4.9
2860
Tabulka H8-1: Charakteristiky zesíleného ventilátoru odsávání
Technická data
Technická data se proti standardnímu provedení odlišují:
• charakteristiky ventilátorů (viz. tabulka H8-1)
• hlučnost (viz. tabulka H8-2, H8-3)
• jmenovitý vzduchový výkon (viz. diagram H8-1, H8-2)
• topný výkon, max. dosah: konkrétní hodnoty pro určitý
pracovní bod dostupné na vyžádání
1)
HF-9
dB(A)
dB(A)
LH/LK-6
VE2
LH/LK-9
VE2
68
90
67
89
59
81
60
82
Volitelné příslušenství
Zvýšení ztrát v Pa
LKW/LK standard
LHW/LH standard
LKW/LK zesílené
LHW/LH zesílené
300
280
HF6
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
4000
4500
5000
5500
6000
Vzduchový výkon v m³/h
Diagram H8-1: Vzduchový výkon jednotek RoofVent® se zesíleným ventilátorem odsávání HF-6
Zvýšení ztrát v Pa
LKW/LK standard
LHW/LH standard
LKW/LK zesílené
LHW/LH zesílené
400
HF9
360
320
H
280
240
200
160
Je nezbytné minimální
zvýšení tlakových ztrát
220 Pa.
120
80
40
0
6500
7000
7500
7650
8000
8500
Vzduchový výkon v m³/h
Diagram H8-2: Vzduchový výkon jednotek RoofVent® se zesíleným ventilátorem odsávání HF-9
201
Volitelné příslušenství
9 Hydraulická skupina zapojení s obtokem
Tlaková ztráta v kPa
1.0
240
1.4
1.2
1.6
1.8
2.0
2.4
2.2
2.6
220
Pro jednoduchou instalaci jednotek RoofVent® jsou podle
příslušné velikosti nabízeny hydraulické skupiny s obtokem.
Respektujte následující:
• hydraulická skupina by měla být po montáži tepelně
odizolována.
• pro zaručenou funkci instalujte pouze ve vodorovné
pozici.
200
3.0
180
160
4.0
140
120
100
80
60
40
HG6/C
20
Varování
Riziko ohrožení v důsledku pádu předmětů.
Hydraulickou skupinu instalujte tak, aby zatížení
nebylo přenášeno na topný registr.
0
1000
1500
2000
2500
3000
3500
40 0 0
1.2
1.0
240
4500
1.4
5000
1.6
5500
1.8
6000
2.0
2.2
6500
2.4
7000
2.6
220
3.0
200
4.0
180
Hodnoty pro hydraulické vyrovnání
Odečtěte hodnoty z diagramu H11-1. Křivky 1.0 až 4.0 odpovídají otočení ružice regulačního ventilu; hodnoty lze odečíst
na hlavě ventilu:
0.0 __ ventil uzavřen
4.0 __ ventil otevřen
V udávaných tlakových ztrátách jsou zahrnuty ztráty registru
i hydraulické skupiny. Uvažujte tak ztráty v rozvodech až po
připojovací šroubení (pozice 4 v obr. H9-1).
160
140
120
100
80
60
40
HG910/AB
20
0
1000
2000
3000
4000
5000
1.0 1.2 1.4
240
1.6
60 00
1.8
2.0
7000
2.2
2.4
8000
9000
3.0
2.6
220
2 00
4.0
180
160
1 40
120
100
80
60
40
HG910/C
20
0
1000
2000
3000
4 0 00
5 00 0
1.2
1.4
1.6
1.8
10000
11000
12000
1.6
1.4
1.8
2.2
180
2.0
160
2.2
3.0
1 40
2.4
2.6
4.0
120
2.4
2.6
200
180
160
3.0
4.0
100
140
80
120
60
100
40
80
HG910/D
20
60
0
1000
40
HG6/AB
20
1500
2000
2500
3000
3500
Průtok vody v l/h
202
1.2
9000
2 00
2.0
220
0
1000
8000
220
1.0
240
7000
1.0
240
Tlaková ztráta v kPa
6 000
4000
45 00
2000
3000
4 0 00
5 00 0
6 000
7000
8000
Průtok vody v l/h
5000
Diagram H9-1: Nastavení regulačních ventilů
9000
10000
11000
12000
Volitelné příslušenství
automatické odvzdušnění
šroubení registru
regulační ventil
šroubení otopné soustavy
přívod
magnetický směšovací ventil
kulový ventil
zpátečka
Obr. H9-1:
Rozměry hydraulické skupiny s obtokem
H
Typ
HG-6/AB
HG-6/C
HG-9-10/AB
HG-9-10/C
HG-9-10/D
A
758
758
882
882
882
B
78
78
78
78
95
C
726
745
770
791
840
D
1060
1070
1195
1210
1245
E Směšovací vent.
300
20-5HV
300
25-8HV
320
25-8HV
320
32-12HV
340
40-20HV
Regulační ventil
STAD DN32
STAD DN32
STAD DN40
STAD DN40
STAD DN50
Šroubení
1¼ "
1¼ "
1½ "
1½ "
2"
Tabulka H9-1: Rozměry (v mm) ventilu a hydraulické skupiny s obtokem
Maximální provozní tlak
Teplota média
Okolní teplota
Maximální vlhkost vzduchu
10
2…120
- 5…45
95
bar
°C
°C
% rF (29 g/m³)
Tabulka H9-2: Hranice použití hydraulické skupiny s obtokem
Napájení
Frekvence
Ovládací signál
Doba přestavení
AC 24
50
DC 0…10
<1
V
Hz
V
s
Tabulka H9-3: Technická data směšovacího ventilu
203
Volitelné příslušenství
10 Magnetický směšovací ventil
Pro jednoduchou instalaci jednotek RoofVent® je optimální
použít odpovídající směšovací ventil, odpovídající následující specifikaci:
• plynulý regulační ventil s magnetickým pohonem
• s integrovaným plynulým ovládáním se zpětným hlášením
• oddělené ovládání nouzového provozu (připojení na AC
24 V = ventil otevřen)
• konektor pro připojení k regulačnímu systému
Obr. H10-1: Rozměry směšovacího ventilu
Typ
20-5HV
25-8HV
32-12HV
40-20HV
1)
Použití 1)
6/A, 6/B
6/C, 9/A, 9/B, 10/A, 10/B
9/C, 10/C
9/D, 10/D
DN
20
25
32
40
kvs
5 m³/h
8 m³/h
12 m³/h
20 m³/h
DI
Rp ¾ "
Rp 1 "
Rp 1¼ "
Rp 1½ "
DA
G 1¼ "
G 1½ "
G2"
G 2¼ "
L
95
110
125
140
L1
52.5
56.5
67.5
80.5
H
260
270
285
320
E
80
80
80
80
F
100
100
100
100
Hmotn.
4.2 kg
4.7 kg
5.6 kg
9.3 kg
velikost / typ registru
Tabulka H10-1: rozměry a hmotnosti směšovacích ventilů
Maximální provozní tlak
Teplota média
Okolní teplota
Maximální vlhkost vzduchu
10
2…120
- 5…45
95
Tabulka H10-2: Hranice použití směšovacích ventilů
204
bar
°C
°C
% rF (29 g/m³)
Napájení
Frekvence
Ovládací signál
Doba přestavení
AC 24
50
DC 0…10
<1
Tabulka H10-3: Technická data magnetického směšovacího ventilu
V
Hz
V
s
Volitelné příslušenství
11 Tlumič hluku venkovního vzduchu
12 Tlumič hluku odváděného vzduchu
Redukuje emisi hluku jednotek RoofVent® skrz žaluzii
nasávání venkovního vzduchu. Složena z hlavice z AluZink
plechu s otvorem ve spodní stěně. Tlumič se montuje
přídavně na jednotku. Při použití respektujte:
• Použití tlumiče hluku venkovního vzduchu má smysl pouze při současném použití tlumiče odváděného vzduchu
FSD-6/110 nebo FSD-9-10/110.
• U jednotek RoofVent® LH- und LK jsou navíc instalovány
kulisové tlumiče do komory nasávání venkovního vzduchu.
Redukuje emisi hluku jednotek RoofVent® na straně výstupu odváděného vzduchu z jednotky. Konstrukce z AluZink
plechu s kulisami tlumícími hluk. Respektujte:
• Z důvodu zvýšené tlakové ztráty je výkon odsávání
nepatrně nižší.
• Tlumiče hluku odváděného vzduchu jsou dodávány ve
dvou délkách.
• Tlumič je dodán samostatně, respektujte montážní návod.
Typ
Typ
L
B
H
Hmotnost
Tlaková ztráta
mm
mm
mm
kg
Pa
ASD-6
ASD-9-10
500
1080
790
44
4
600
1380
825
70
4
L
B
H
Hmotnost
Tlaková ztráta
mm
mm
mm
kg
Pa
FSD6/60
600
1080
790
120
15
FSDFSDFSD6/110 9-10/60 9-10/110
1100
600
1100
1080
1380
1380
790
825
825
185
125
205
20
20
25
Tabulka H11-1: Technická data tlumiče hluku venkovního vzduchu
Tabulka H12-1: Technická data tlumiče hluku odváděného vzduchu
Frekvence
63 Hz
125 Hz
250 Hz
500 Hz
1000 Hz
2000 Hz
4000 Hz
8000 Hz
Celkem
Frekvence
ASD-6
-1
1
5
5
6
5
6
4
5
ASD-9-10
0
2
5
6
6
6
5
5
5
Tabulka H11-2:
Přídavný útlum (Hodnoty v
dB vztaženo na standardní
otáčky ventilátoru)
63 Hz
125 Hz
250 Hz
500 Hz
1000 Hz
2000 Hz
4000 Hz
8000 Hz
Celkem
FSD6/60
4
5
9
15
20
19
19
14
11
FSD6/110
8
9
14
22
26
25
25
22
16
FSD9-10/60
6
8
11
15
17
19
15
11
13
FSD9-10/110
9
12
17
22
24
25
23
17
18
Tabulka H12-2: Přídavný útlum tlumiče odváděného vzduchu (Hodnoty v dB
vztaženo na standardní otáčky ventilátoru)
205
H
Volitelné příslušenství
13 Tlumič hluku přiváděného vzduchu
14 Tlumiče hluku odsávaného vzduchu
Pro redukci emise hluku jednotek RoofVent® do prostoru.
Konstrukce z AluZink plechu s kulisou tlumící hluk, montován mezi filtrační komoru a topný respektive chladící díl.
Repektujte:
• Z důvodu zvýšení tlakové ztráty je výkon přiváděného
vzduchu nepatrně snížen.
• Doporučuje se používat v kombinaci s tlumičem hluku
odsávaného vzduchu.
Pro redukci emise hluku jednotek RoofVent® do prostoru.
Konstrukce z AluZink plechu s kulisou tlumící hluk, montován
dodatečně na mřížku odsávaného vzduchu. Repektujte:
• Z důvodu zvýšené tlakové ztráty je výkon odsávání
nepatrně nižší.
• Použití tlumiče hluku odsávaného vzduchu je zpravidla
v kombinaci s tlumičem hluku přiváděného vzduchu.
• Tlumič je dodán samostatně, respektujte montážní návod.
Typ
L
B
H
Hmotnost
Tlaková ztráta
Typ
L
B
H
Hmotnost
Tlaková ztráta
ZSD-6
700
900
900
90
47
mm
mm
mm
kg
Pa
ZSD-9-10
700
1100
1100
115
20
mm
mm
mm
kg
Pa
ABSD-6
500
806
368
21
32
ABSD-9-10
500
1006
405
26
19
Tabulka H13-1: Technická data tlumiče hluku přiváděného vzduchu
Tabulka H14-1: Technická data tlumiče hluku odsávaného vzduchu
Frekvence
63 Hz
125 Hz
250 Hz
500 Hz
1000 Hz
2000 Hz
4000 Hz
8000 Hz
Celkem
Frekvence
63 Hz
125 Hz
250 Hz
500 Hz
1000 Hz
2000 Hz
4000 Hz
8000 Hz
Celkem
206
ZSD-6
10
13
21
19
22
22
26
26
19
ZSD-9-10
2
7
14
15
17
16
13
11
12
Tabulka H13-2:
Přídavný útlum tlumiče
přiváděného vzduchu
(Hodnoty v dB vztaženo
na standardní otáčky
ventilátoru)
ABSD-6 ABSD-9-10
-1
-2
3
4
7
5
10
8
12
8
11
7
11
4
12
7
8
6
Tabulka H14-2:
Přídavný útlum tlumiče
odsávaného vzduchu
(Hodnoty v dB vztaženo
na standardní otáčky
ventilátoru)
Volitelné příslušenství
15 Tlumící hlavice
17 Štěrbinová výustka
Tlumící hlavice redukuje emisi hluku do prostoru; je instalována uvnitř vířivé výustky Air-Injector. Vnější rozměry výustky
zůstávají zachovány.
Přídavný útlum je cca. 4 dB proti celkové hladině hluku libovolné jednotky RoofVent®.
Pro použití jednotek RoofVent® je možné místo vířivé výustky použít štěrbinovou výustku. Minimální výška instalace se
tak snižuje o 1m proti standardnímu provedení.
Výustka je ze všech stran tvořena výdechy s mřížkou.
Nastavením lamel je možné přizpůsobit výustku místním
podmínkám provozu.
Informace
Štěrbinová výustka nahrazuje vířivou výustku.
Celková výška je nepatrně menší; hmotnost zůstává
přibližně shodná.
16 Servopohony s havarijní funkcí
Typ
Napájení
Frekvence
Ovládací napětí
Moment
Doba běhu motoru
Doba běhu zavření pružinou
SMF
AC 24
50
DC 2…10
15
150
16
V
Hz
V
Nm
s
s
Tabulka H16-1: Technická data servopohonu s havarijní funkcí
1
Servopohony s havarijní funkcí uzavírají v případě výpadku proudu pomocí pružiny klapku venkovního vzduchu,
případně také klapku zpětného získávání energie a chrání
tak jednotku před mrazem. Instalují se místo standardních
servopohonů.
2
Typ
R
Q
Hmotnost
mm
mm
kg
AK-6
900
350
36
AK-9/10
1100
400
53
H
Tabulka H17-1: Rozměry a hmotnosti stěrbinové výustky
Obr. H16-1:
Servopohon s pružinou
207
Volitelné příslušenství
18 Čerpadlo kondenzátu
19 Vytápění a chlazení 4 trubkový systém
Chladící jednotky RoofVent® musejí být připojeny na odvod
kondenzátu. V případech , kdy nelze použít přirozený odvod
kondenzátu samospádem, lze použít čerpadlo kondenzátu.
Čerpadlo se montuje na stranu jednotky hned pod chladící
díl. Kondenzát je čerpán umělohmotnou hadicí do výšky
max. 4 m a je tak umožněn jeho odvod
• přímo pod stropem haly,
• na střechu.
Ve 4 trubkovém zapojení jsou pro vytápění a chlazení dva
kompletně oddělené hydraulické systémy (viz. obr H19-1).
Pro takové případy je instalován do jednotky RoofVent®
samostatný topný díl. Podstřešní část tak tvoří:
• filtrační komora
• topný díl
• chladící díl
• vířivá výustka Air-Injector
Následně jsou i odlišná technická data (rozměry a hmotnosti
tiopného dílu viz. díl B – RoofVent® LHW, výkony jednotky
na vyžádání).
Typ
Množství (při dopravní výšce 4 m)
Obsah sběrné vany
Rozměry (d x š x v)
Hmotnost
KP
max.
90
max.
1.9
250 x 127 x 178
2.4
l/h
l
mm
kg
Tabulka H18-1: Technická data čerpadla kondenzátu
Informace
Objednejte příslušenství 'Chlazení 4 trubkový systém'
k rozvaděči zón.
Čerpadlo kondenzátu
(propojení provádí stavba)
Napájení
Frekvence
Odběr proudu
Jištění
Tabulka H18-2: Elektrické připojení
208
Regulace Hoval DigiNet
• přepíná automaticky mezi chlazením a vytápěním,
• ovládá odděleně ventil vytápění a chlazení (a případně
také oběhová čerpadla).
max.
AC 230
50
0.6
3
V
Hz
A
A
ææM
Volitelné příslušenství
H
rozvodnice Unit
čidlo venkovní teploty
rozvodnice zón
novaNet systémová sběrnice
čidlo prostorové teploty
požadavek na vytápění
napájení
vstup poruchy vytápění
požadavek na chlazení
přípojná svorkovnice
vstup poruchy chlazení
rozvaděč vytápění
magnetický směš. ventil chlazení
oběhové čerpadlo vytápění
rozvody vytápění
magnetický směš. ventil vytápění
oběhové čerpadlo chlazení
rozvody chlazení
sumární porucha
DigiMaster
Obr. H19-1: Schéma principu 4 trubkového systému, zapojení s obtokem
209
Volitelné příslušenství
20 Zapojení se vstřikováním
Čerpadlo vytápění
Místo standardně užívaného zapojení s obtokem v okruhu
spotřebiče.
Informace
Zapojení se vstřikováním se užívá ve zvláštních
případech, kde se z důvodu vysokých vnitřních tepelných zisků požaduje pouze malý topný výkon.
Dodržujte následující:
• V případě zapojení se vstřikováním je směšovací ventil
i oběhové čerpadlo okruhu spotřebiče ovládáno z regulátoru jednotky.
• Svorky pro připojení ventilu se nacházejí v připojovací
svorkovnici.
• Svorky pro připojení oběhového čerpadla jsou v rozvodnici Unit.
• Zajistěte dodatečné propojení na stavbě v souladu s
požadavky.
Ventil vytápění
Čerpadlo chlazení
Požadavky na směšovací ventily
• Použijte trojcestné ventily s lineární charakteristikou a
vyšší kvalitou.
• Autorita ventilu musí být ≥ 0,3.
• Ventil musí mít dobu přestavení maximálně 150 s.
• Ventil musí být regulační, tj. zdvih se mění proporcionálně
s řídícím signálem (DC 0…10 V).
• Ventil musí být vybaven havarijní ovládáním s odděleným
vstupem (AC 24 V).
Ventil chlazení
•
•
•
Požadavky na čerpadla
napájení ____3 x 400 V
příkon ______do 1.8 kW
proud _______do 5.0 A
Tabulka H20-1: Elektrické připojení
210
Volitelné příslušenství
H
rozvodnice Unit
magnetický směšovací ventil
oběhové čerpadlo
novaNet systémová sběrnice
sumární porucha
DigiMaster
napájení
čidlo venkovní teploty
rozvodnice zón
přípojná svorkovnice
čidlo prostorové teploty
požadavek na vytápění
čerpadlo vytápění
vstup poruchy vytápění
rozvaděč vytápění
Obr. H20-1: Schéma principu zapojení se vstřikováním
211
Volitelné příslušenství
21 Tlumič hluku kompresoru
Kryt kompresoru k zatlumení emise hluku kondenzační
jednotky.
Typ
Hladina talku hluku
(odstup 5 m) 1)
Celková hladina akustického výkonu
1)
dB(A)
GCRT40
53
GCRT66
56
dB(A)
75
78
vyzařování v polokouli a prostoru bez reflexí
Tabulka H22-1: Akustická data kondenzačních jednotek s tlumením
22 Regulátor tlaku kondenzační jednotky
Při nízkých venkovních teplotách (v zimě) roste kondenzační
tlak. Regulátor tlaku kondenzační jednotky řídí otáčky ventilátoru. Jednotka je tak tišší a potřebuje méně proudu.
Informace
Regulátor tlaku kondenzační jednotky se používá
pouze v případech, kdy se počítá s provozem chlazení také v zimním období.
212
1 Obecné __________________________ 214
2 Stavba systému ____________________ 214
3 Možnosti ovládání __________________ 215
4 Rozvaděč DigiZone _________________ 217
5 Části MaR v jednotce________________ 219
6 Volitelné příslušenství _______________ 220
7 Poplachy a stavy ___________________ 223
8 Prohlášení o shodě CE ______________ 224
Ovládání a regulace
I
Ovládání a regulace
DigiNet 5
1 Obecné
Hoval DigiNet je specielně vyvinutý systém regulace decentrálních vzduchotechnických jednotek. Tento systém vznikl
v úzké spolupráci s firmou Fr. Sauter AG, která je zároveň
dodavatelem vlastních součástí systému.
2.4 Systémová sběrnice novaNet
Jednotlivé části systému Hoval DigiNet jsou propojeny
sběrnicí novaNet (podle OSI modelu). Přenos dat probíhá ve
sledu jednotlivých událostí; což redukuje objem dat a zajistí
kratší reakční časy.
Typ kabelu
Topologie
Délka
2 Stavba systému
Komunikace
Hoval DigiNet je strukturován do třech funkčních rovin, které
jsou propojeny systémovou sběrnicí novaNet.
2.1 Hladina obsluhy
V této hladině ovlivňuje uživatel celé zařízení. Podle konkrétních požadavků jednotlivých projektů jsou využity možné
variant obsluhy.
2.2 Hladina zóny
Vzduchotechnické jednotky, které pracují za stejných provozních podmínek, jsou sdruženy do regulačních zón.
Hlediskem pro volbu zón jsou například provozní časy, prostorové teploty a jiné. Každá zóna má v rozvaděči DigiZone
vlastní regulační modul, který přepíná požadovaný druh
provozu odpovídajících jednotek podle časového programu.
V jedné zóně mohou být kombinovány také rozdílné typy
jednotek. Je nutno odlišit:
• Hlavní jednotky (= větrací nebo přívodní)
• Přídavné jednotky (= cirkulační jednotky, které jsou spínány podle potřeby tepla nebo chladu)
Pro přídavné jednotky jsou do rozvaděče DigiZone instalovány regulační moduly DigiEco.
Regulační zóny
Hlavní jednotky na zónu
Přídavné jednotky na zónu
max. 10
max. 9
max. 9
Tabulka I2-1: Hranice použití systému Hoval DigiNet
Pokyn
Pro velké projekty jsou možná zvláštní řešení.
2.3 Hladina jednotky
V každé hlavní jednotce (= větrací nebo přívodní) je instalován regulátor DigiUnit, který ovládá dané zařízení
individuelně podle lokálních podmínek.
214
Vlnový odpor
Kapacita
1 pár, kroucený,
stíněný
kategorie 5 nebo lepší
volná (hvězda, okruh, strom, linie)
max. 1900 m
Pro větší vzdálenosti použít opakovač
nebo rozdělit síť.
rovnoprávná komunikace (peer-topeer / multipeer)
max. 300
max. 200 nF
Tabulka I2-2: Specifikace sběrnice novaNet
Příklad – kabel
Typ
Rozměry (n x n x mm²)
Vlnový odpor při 20 °C
Provozní kapacita
Užití
Vlastnosti
Uninet 5502 4P
4 x 2 x 0.16 (AWG 26)
160 /km
44 pF/m
kategorie 5e / třída D
stíněný, bez halogenů
Ovládání a regulace
DigiNet 5
3 Možnosti ovládání
3.1 Ovladač DigiMaster
Dotykový panel DigiMaster s barevným displejem pro
jednodušší a přehlednou obsluhu zařízení. Zaškolenému
personálu umožňuje jednoduchý přístup a obsluhu běžného
provozu s informacemi a možnostmi nastavení:
• zobrazení a nastavení druhu provozu
• zobrazení teplot a nastavení
požadovaných prostorových teplot
• zobrazení a anastavení časového programu a kalendáře
• zabrazení a zpracování poplachů
• zobrazení a nastavení parametrů regulace
Ovladač DigiMaster je instalován do dveří rozvaděče
DigiZone.
Obr. I3-1: Ovládání dotykovým panelem DigiMaster
Napájení
napětí
přípustná tolerance napětí
příkon
Komunikace
1x RJ-11 zásuvka
1x RJ-45 zásuvka
Okolní prostředí
teplota provozní
teplota skladovací
vlhkost
krytí
ochranná třída
okolní prostředí
Rozměry
šxvxh
aktivní plocha (š x v)
AC 230 V, 50 Hz
+ 10 % / - 15 %
max. 7 W
novaNet
Ethernet 10 Base T
(download)
0…45 °C
- 25…70 °C
10…80 % rF
bez kondenzace
IP 20
případně: IP 65 čelně
II
IEC 60721 3k3
240 x 156 x 46 mm
140 x 105 mm
I
Tabulka I3-1: Technická data ovladače DigiMaster DM5
Obr. I3-2: DigiMaster instalován ve dveřích rozvaděče
DigiZone (případně s krycím oknem)
215
Ovládání a regulace
DigiNet 5
3.2 Ovládání počítačem DigiCom
Zařízení lze pohodlně obsluhovat pomocí DigiCom a PC.
Ovládací program umožňuje přehledné zobrazení zařízení.
Nabízí kompetentnímu uživateli následující funkce:
• zobrazení a nastavení druhu provozu
• zobrazení teplot a nastavení požadovaných hodnot
• zobrazení a nastavení časového programu a kalendáře
• zobrazení a zpracování poplachů s hystorií poruch
• zobrazení a nastavení parametrů regulace
• zaznamenání trendů vývoje sledovaných hodnot
• výstup tabulky a grafů hystorie hodnot
• protokol reakcí systému
• diferencovaný přístup chráněný heslem
Balíček DigiCom obsahuje obslužný program, router
novaNet a propojovací kabel.
3.3 Ovladač DigiEasy
DigiEasy je přídavný ovladač určený pro neškolenou obsluhu, který lze použít pro zjednodušené ovládání jedné
regulační zóny. Nabízí následující možnosti:
• zobrazení aktuální jmenovité prostorové teploty
• možnost korekce požadované prostorové teploty o +/- 5
°C
• signalizace a možnost potvrzení poruchy
• přepnutí druhu provozu:
Většinou jsou tlačítka pro volbu provozu nastavena 'Auto',
'Odsávání', 'Cirkulace noc' a 'Vypnuto' ; jejich funkci lze
však přiřadit dle potřeb uživatele (mimo: 'Auto').
Ovladač DigiEasy lze instalovat na libovolné místo pod omítku do standardní trojité elektroinstalační krabice, případně
do dveří rozvaděče.
Pokyn
Ovladač DigiEasy použijte pouze jako rozšíření
některé z nabízených možností ovládání.
Obr. I3-4:
Ovladač DigiEasy
Obr. I3-3:
Ovládání pomocí PC
Hardware
Procesor
Operační paměť
Pevný disk
Disketová mechanika
CD mechanika
Rozhanní
Software
Operační systém
Intel Pentium III 800 MHz
256 MB
9 GB
3.5" 1.44 MB (pro instalaci)
ano
1 sériové, 1 myš
Windows NT4 SP6a, 2000 nebo XP
Tabulka I3-2: Požadavky na systém
Provedení
Zobrazení požadované teploty
Korekce požadované teploty
Připojení
Délka připojení
Rozměry a hmotnosti
šxvxh
Hmotnost
Okolní prostředí
Teplota
Vlhkost
Třída okolního prostředí
Stupeň krytí
Třída ochrany
Tabulka I3-3: Technická data DigiEasy DE5
216
16…25.5 °C
rozlišení 0.1 K
±5 K
4-dráty k DigiZone
max. 100 m
220 x 82 x 35 mm
220 g
0…45 °C
max. 85 % rF
bez kondenzace
IEC 60721 3k3
IP 30
III
Ovládání a regulace
DigiNet 5
3.4 Integrace zařízení do systému řízení budov DigiBac
Komunikační karta BACnet pro systémy řízení - nazývaná
DigiBac – umožňuje integraci Hoval DigiNet. Komunikace
probíhá na základě ethernetu protokolem BACnet/IP.
Detailní informace o integraci do systému řízení budov
obdržíte od firmy Hoval.
3.5 Ovládání pomocí připojení k internetu DigiWeb
Server DigiWeb umožní ovládání zařízení Hoval DigiNet
přes internet. Ovládání je tak možné z libovolného počítače
standardním prohlížečem. K připojení systému DigiNet je
nezbytný router novaNet.
Detailní informace obdržíte od firmy Hoval.
4 Rozvaděč DigiZone
Vzduchotechnické jednotky Hoval jsou rozčleněny do
regulačních zón, které jsou řízeny ze zónového rozvaděče.
Ovládání DigiZone:
• spíná provozní režimy,
• předává informaci o venkovní a prostorové teplotě do
jednotlivých regulátorů jednotek,
• určuje požadavek na vytápění nebo chlazení a dává informaci o poruchách.
na rozvaděč
1 čidlo venkovní teploty (délka vedení max. 170 m)
1 transformátor 230 / 24 V
2 jističe pro transformátor (1-pólové)
1 relé
1 oddělovač sítě (2-pólový, vnější)
připojovací svorky:
• čidlo venkovní teploty
• připojení sítě napájení
na každou regulační zónu
1 ovládání DigiZone
1 čidlo prostorové teploty (přiloženo, k montáži na stěnu)
1 relé
připojovací svorky:
• čidlo prostorové tepltoy
• požadavek vytápění
• porucha vytápění
• sumární porucha
• sběrnice novaNet
Tabulka I4-1: Obsah zónového rozvaděče
Upozornění
Nebezbečí elektrického proudu. Zajistěte přepěťovou
ochranu připojení sítě, které je dodávkou instalační
firmy.
I
Obr. I4-1: Pohled do zónového rozvaděče
217
Ovládání a regulace
DigiNet 5
Provedení
skříň
zkratová odolnost ICW
připojovací svorky
montáž
Okolní podmínky
použití
teplota
teplota dopravy a skladování
vlhkost
lakovaný ocelový plech
(RAL Nr. 7035)
10 kA eff
shora
na podlahu nebo na stěnu
vnitřní prostory
5…40 °C
- 25…55 °C
max. 50 % rF při 40 °C
max. 90 % rF při 20 °C
Tabulka I4-2: Technická data zónového rozvaděče
Velikost
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Typ
SDZ1
SDZ2
SDZ3
SDZ4
SDZ5
SDZ6
SDZ7
SDZ8
SDZ9
Rozměry v mm (š x v x h)
380 x
600 x
210
600 x
600 x
210
600 x
760 x
210
760 x
760 x
210
800 x 1000 x
300
800 x 1200 x
300
800 x 1800 x
400
1000 x 1800 x
400
1200 x 1800 x
400
Tabulka I4-3: Použitelné velikost a rozměry rozvaděče
218
Požadavek vytápění / chlazení
bezpotenciální kontakt, který lze
použít pro předání požadavku na
chod stavbou dodávaného zdroje
vytápění nebo chlazení
3 x 1.5 mm²
max. AC 230 V, 2 A
Porucha vytápění / chlazení
Vstupní signál poruchy, který hlásí
systému DigiNet, že zdroj tepla
nebo chladu nefunguje.
3 x 1.5 mm²
AC 24 V
Sumární porucha
bezpotenciální kontakt pro hlášení
sumární poruchy
3 x 1.5 mm²
max. AC 230 V, 6 A
Tabulka I4-4: Externí připojení
Ovládání a regulace
DigiNet 5
5 Části MaR v jednotce
Napájení jednotky RoofVent®
V každé hlavní (větrací) jednotce jsou instalovány:
• čidlo teploty odváděného vzduchu
• čidlo teploty přiváděného vzduchu
• v rozvodnici Unit (s regulátorem DigiUnit a silovou částí)
Regulátor DigiUnit ovládá jednotku včetně rozdělování vzduchu v závislosti na požadavcích regulační zóny a pomocí
kaskádové regulace reguluje prostorovou teplotu.
Silová část obsahuje:
• svorky připojení sítě
• revizní vypínač (obslužný z venku)
• motorové ochrany pro každý ventilátor
• jištění elektroniky
• transformátor pro regulátor DigiUnit, servopohony
• relé nouzového provozu
• svorky připojení čidel a pohonů
• vytápění rozvodnice
3 x AC 400 V
50 Hz
Tabulka I5-2: Připojení sítě napájení
Upozornění
V případě výpadku napájení rozvodnice Unit, není
zajištěna protimrazová ochrana. Výpadek regulátoru
DigiUnit lze určit pouze jeho nepřítomností v seznamu regulátorů nebo v případě vizualizace chybějícími
údaji z daného zařízení. Kontrolujte proto pravidelně
úplnost zobrazovaného seznamu všech zařízení.
Provedení
rozvodnice z lakovaného ocelového plechu
kryt přišroubován
stupeň krytí
IP65
Napájení
napětí
3 x AC 400 V, 50 Hz
přípustná tolerance napětí
± 10 %
příkon
viz. kapitola 'Technická
data' příslušných typů
jednotek
T 20 A
nutné jištění RoofVent® vel. 6
T 25 A
nutné jištění RoofVent® vel. 9
T 32 A
nutné jištění RoofVent® vel. 10
I
Tabulka I5-1: Technická data rozvodnice Unit
219
Ovládání a regulace
DigiNet 5
6 Volitelné příslušenství
6.1 Příslušenství ovládání DigiNet
Okno před DigiMaster
Okno před DigiMaster (350 x 400 mm) chrání zabudovaný DigiMaster před nevhodným zásahem a případným
znečištěním. Tvořeno eloxovaným hliníkovým rámem s
těsněním a zámkem.
Typ: FDM
Rám s krytím IP65
Rám s krytím IP65 slouží k ochraně DigiMasteru před vodou
a prachem. Zajišťuje z čelní strany stupeň ochrany IP 65.
Typ: IP65
Zásuvka novaNet
Zásuvka novaNet pro jednoduché připojení DigiCom ke
sběrnici novaNet. Kryt z umělé hmoty obsahuje dvě zásuvky
RJ-11 se svorkami pro připojení.
Typ: NS
Přepínač Pozice
1
AUTO
OFF
EA
RECN
NCS
2
SF1
REC
VE1
VE2
SA
Druh provozu
podle programu
vypnuto
odsávání
cirkulace noc
noční chlazení
podle přepínače 1
cirkulace
větrání (redukované)
větrání
přiváděný vzduch
Tabulka I6-2: Pozice přepínačů 8 zvláštních funkcí
Zvláštní funkce zapojení se svorkou
Zvláštní funkce ruší automatický program regulační zóny.
Zvláštní funkce umožňuje propojením připravené svorky
externí volbu druhu provozu (např. bezpečnostní sepnutí
provozu 'Odsávání' nebo 'Vypnuto' při požárním poplachu).
Typ: SFK
Svorka zvláštní funkce
Router novaNet
Router novaNet pro připojení ovládacího počítače, modemu
nebo jiného zařízení ke sběrnici novaNet.
Typ: NR5
4 zvláštní funkce s přepínačem
Zvláštní funkce ruší automatický program regulační zóny.
Přepínač ( IP 65) je instalován do dveří zónového rozvaděče
(mimo okno před DigiMasterem). Lze jím ovládat 4 funkce dle tabulky I6-1. Na přání lze však přiřadit i jiné druhy
přepnutí.
Typ: SF4
Pozice
AUTO
OFF
EA
RECN
NCS
Druh provozu
podle programu
vypnuto
odsávání
cirkulace noc
noční chlazení
Tabulka I6-1: Polohy přepínače 4 zvláštních funkcí
8 zvláštní funkce s 2 přepínači
Zvláštní funkce ruší automatický program regulační zóny.
Přepínače ( IP 65) jsou instalovány do dveří zónového
rozvaděče (mimo okno před DigiMasterem). Lze jimi ovládat
8 funkcí dle tabulky I6-2.
Typ: SF8
220
3 x 1.5 mm²
AC 24 V
Tabulka I6-3: Zapojení zvláštní funkce na svorce
Vestavba DigiEasy
Ovladač DigiEasy může být zabudován do dveří zónového
rozvaděče.
Typ: EBG
Ovládání a regulace
DigiNet 5
6.2 Příslušenství zónového rozvaděče
Kontrolka sumární poruchy
Kontrolní světlo zabudované do dveří zónového rozvaděče
pro signalizaci poruch s prioritou "A".
Typ: SSL
Zásuvka
Zásuvka 230 V s vlastním jištěním zabudovaná do
rozvaděče. Slouží pro potřeby údržby. Zásuvka zůstává pod
napětím i pod odpojení sítě hlavním vypínačem zařízení.
Typ: SST
Ovládání čerpadla rozdělovače
Ovládání oběhového čerpadla včetně nezbytných silových
prvků (jistič, ochrana, termorelé a vypínač) integrováno do
zónového rozvaděče.
Typ
1PPS
3PPS
Čerpadlo
1-fázové
3-fázové
Výkon
max. 2 kW
max. 4 kW
Tabulka I6-4: Technická data ovládání čerpadla
2-pólový jistič
Jistič transformátoru vypíná fázi i pracovní zem.
Typ: 2PS
Silové napájení vzduchotechnických jednotek
Silové napájení vzduchotechnických jednotek integrováno do
zónového rozvaděče. V rozvaděči jsou:
• nezbytné jističe a přípojné svorky na jednotku
• hlavní vypínač zařízení (zvenku)
Velikost hlavního vypínače je závislá na jmenovitém příkonu
celého zařízení. Odpadá použití samostatného vypínače
zónového rozvaděče.
Měřený proud1)
0 – 25 A
26 – 35 A
36 – 50 A
51 – 65 A
66 – 75 A
76 – 100 A
101 – 155 A
1)
Provedení napájení
s 3-pólovým jističem
se 4-pólovým jističem
Tabulka I6-5: Provedení napájení
Typ 4-pólový
NT-4/40
NT-4/60
NT-4/80
NT-4/100
NT-4/125
NT-4/160
NT-4/250
= jmenoviý příkon všech jednotek v zařízení
Tabulka I6-6: Velikost oddělovače sítě napájení bez odpínání nulového vodiče
(3-pólové) a s odpínáním nulového vodiče (4-pólové)
Integrace jednotek bez vlastních regulátorů DigiUnit
Vzduchotechnické jednotky bez vlastního regulátoru DigiUnit
jako např. TopVent® přívodní jednotky nebo pomocné jednotky, které jsou spínány na základě potřeby tepla nebo chladu. Pro jednotky jsou integrovány do zónového rozvaděče
nezbytné prvky včetně ovládání (jistič, ochrana, přípojné
svorky).
Jsou dvě možnosti:
• Jednotlivé ovládání: Každá jednotka má instalován vlastní
regulátor DigiUnit respektive DigiEco (včetně silové části).
• Paralelní ovládání: Pro skupinu jednotek je instalován
jeden regulátor DigiUnit respektive DigiEco (včetně silové části). Pro každou jednotku jsou připraveny vlastní
připojovací svorky.
Počet jednotek pracujících jednotek ve skupině je omezen
společným příkonem 6.5 kW (spínání ∆ /Y).
Typ
DU5
DO5
SV
Typ
SIA3
SIA4
Typ 3-pólový
NT-3/40
NT-3/60
NT-3/80
NT-3/100
NT-3/125
NT-3/160
NT-3/250
Provedení
Regulátor DigiUnit včetně
silové části pro 1 jednotku
Použití
Hlavní jednotka
bez zabudovaného
regulátoru DigiUnit
Ovládání DigiEco včetně silo- Přídavná jednotka
vé části pro 1 jednotku
Silová část pro další jednotku Paralelní ovládání
ve skupině
I
Tabulka I6-7: Integrace jednotek bez vlastního regulátoru DigiUnit
Chlazení 2 trubkový systém
Pro chlazení i vytápění je používán shodný registr. Přepínání
systému DigiNet mezi provozem chlazení a vytápění probíhá
manuálně. Přepínač, relé a přídavné svorky pro hlášení
potřeby dodávky tepla a chladu jsou integrovány do zónového rozvaděče.
Typ: 2K
Chlazení 4 trubkový systém
Pro chlazení a pro vytápění je používán různý registr.
Přepínání systému DigiNet mezi provozem chlazení a
221
Ovládání a regulace
DigiNet 5
vytápění probíhá automaticky. Přepínač, relé a přídavné
svorky pro hlášení potřeby dodávky tepla a chladu jsou integrovány do zónového rozvaděče.
Typ: 4K
Střední hodnota prostorové teploty
Jedno čidlo prostorové teploty je nahrazeno čtyřmi čidly.
Měřená teplota odpovídá průměrné hodnotě. Rozvaděč
obsahuje příslušný počet připojovacích svorek.
Typ: MRT
Ovládání DigiPlus
Ovládání DigiPlus rozšiřuje možnosti ovládání DigiZone o
následující možné funkce:
• Regulace vlhkosti: V závislosti na vlhkosti dává systém
výstupní signál (DC 0…10 V) pro ovládání zvlhčování a
odvlhčování. (nezbytné čidlo vlhkosti a stavbou dodané
zařízení pro zvlhčování a odvlhčování)
• Větrání dle potřeby: Otáčky ventilátoru jsou řízeny v závislosti na koncentraci CO2 v prostoru.
(nezbytné čidlo CO2 a otáčkově řízené ventilátory)
• Externí ovládání výkonu: Otáčkově řízené venilátory
(volitelné vybavení) jsou ovládány externím napětím
(DC 0...10 V).
• Zapínání výkonových stupňů elektroregistrů: DigiPlus
ovládá až tři 2 stupňové elektroregistry na regulační zónu
podle analogového signálu ventilů vytápění.
Typ: DP5
Čidlo vlhkosti
Čidlo měří relativní vlhkost vzduchu pro ovládání
odvlhčování. Čidlo namontováno v oblasti pobytu ve výšce
cca. 1,5 m na stěně.
Typ
Rozsah měření
Výstupní signál
FF
0…100 %
DC 0…10 V
Tabulka I6-8: Technická data čidla vlhkosti
Čidlo CO2
Čidlo měří koncentraci CO2 pro ovládání větrání. Čidlo namontováno v oblasti pobytu ve výšce cca. 1,5 m na stěně.
Typ
Rozsah měření
Výstupní signál
CO2
0…2000 ppm
DC 0…10 V
Tabulka I6-9: Technická data čidla CO2
222
Ovládání a regulace
DigiNet 5
7 Poplachy a stavy
Upozornění
V případě výpadku napájení rozvodnice Unit, není
zajištěna protimrazová ochrana. Výpadek regulátoru
DigiUnit lze určit pouze jeho nepřítomností v seznamu regulátorů. V případě vizualizace chybějícími
údaji z daného zařízení. Kontrolujte proto pravidelně
úplnost zobrazovaného seznamu všech zařízení.
Systém Hoval DigiNet se hlídá. Všechny poruchy jsou zaznamenány do soupisu poplachů zobrazeny u konkrétního
zařízení. Poruchy s prioritou A jsou signalizovány dále
sběrnou poruchou.
Porucha
Mráz
Porucha
vytápění /
chlazení
Ventilátory
Priorita Příčina
A
Teplota za topným registrem
nižší než 11 °C.
Teplota za topným registrem
nižší než 5 °C.
A
Zdroj tepla / chladu nefunguje.
A
Motor ventilátoru přetížen.
Venkovní
klapka
A
Motor klapky je poškozen nebo
došlo ke vzpříčení klapky.
ERG-Klappe
A
Motor klapky je poškozen nebo
došlo ke vzpříčení klapky.
Čerpadlo
vatápění /
chlazení
Čidlo venkovní teploty
Čidlo prostorové teploty
A
Motor čerpadla je přetížen.
B
Čidlo je poškozeno.
B
Čidlo je poškozeno.
Čidlo teploty
přiváděného
vzduchu
B
Čidlo je poškozeno.
Revize
B
Filtr
B
Revizní vypínač jednotky je
vypnut déle než 30 minut.
Nastavená tlaková ztráta na filtru překročena podobu 5 minut.
Reakce systému
Směšovací ventil vytápění otevírá.
• Hlášení poplachu zamrznutí.
• Směšovací ventil vytápění otevřen
na 100 %.
• Příslušná jednotka vypíná - druh
provozu 'Aus'.
Systém DigiNet příslušnou zónu
vypíná - druh provozu 'Aus'.
Příslušná jednotka vypíná - druh
provozut 'Aus'.
Příslušná jednotka vypíná - druh
provozu 'Aus'.
Pokud je venkovní teplota nižší než
11 °C, příslušná jednotka vypíná
- druh provozu 'Aus'.
Příslušná jednotka vypíná - druh
provozu 'Aus'.
Do odstranění pracuje systém dále s
pevnou venkovní teplotou 0 °C .
Do odstranění pracuje systém dále,
měřená hodnota je stanovena stejná
jako požadovaná.
• Do odstranění pracuje systém dále
teplota přiváděného vzduchu je
považována 20 °C.
• Klapka zpětného získávání energie na 100 %.
• Vzduch je přiváděn horizontálně.
–
–
Účel
Zabraňuje vypnutí
jednotky a poškození v
důsledku zamrznutí
Zabraňuje nedefinovatelným stavům
Zamezuje poškození
motoru
Zabraňuje ztrátám
energie a nedefinovatelným stavům
Zabraňuje ztrátám
energie a nedefinovatelným stavům
Zamezuje poškození
motoru
Zabraňuje přerušení
provozu
Zabraňuje přerušení
provozu
I
Zabraňuje přerušení
provozu
Upozornění na odstavení jednotky
Informuje uživatele o
nutné údržbě
Tabulka I7-1: Poruchy systému Hoval DigiNet
223
224
1 Střešní podstavec __________________ 226
2 Umístění čidel teploty _______________ 227
3 Natočení registru ___________________ 227
4 Lakování _________________________ 227
5 Zásuvka __________________________ 227
6 Provedení odolné korozi _____________ 227
7 Odvod kondenzátu__________________ 227
8 Připojení vzduchovodů ______________ 228
9 Ochrana před bleskem ______________ 228
10 Obecný dotazník návrhu ____________ 228
Pokyny pro projekci
J
Pokyny pro projekci
V závislosti na okolních podmínkách volte rozdílné provedení střešního podstavce:
• Střešní podstavec s kolmými stěnami (instalace s dostatkem prostoru)
• Střešní podstavec se šikmými stěnami (instalace s nedostatkem prostoru např. z důvodu jeřábu a jiné)
(
*
• Otvor (rozměr U) musí být dostatečně velký, aby prošla
podstřešní část jednotky.
• Vnější rozměr podstavce (rozměr T) smí být tak velký,
aby došlo k jeho překrytí lemem vytvořeným na nadstřešní části jednotky.
• Střešní podstavec musí být tepelně izolován.
• Střešní podstavec musí být v rovině a vodorovný.
• Při konstrukci střešního podstavce pozor na dodržení
odstupů pro případnou demontáž registru (viz. kapitola
'Technická data' příslušné jednotky). Pokud je třeba,
změňte orientaci připojení registrů.
!
Pokyn
Pokud nelze těmto podmínkám vyhovět žádnou ze
tří standardních délek filtrační komory ( F00, F25,
F50 ) lze objednat také zvláštní prodloužení.
!
Pro instalaci jednotek RoofVent® do střechy jsou nutné
střešní podstavce. Pro jejich konstrukci a návrh dodržujte
následující:
• Revizní otvor a mřížka nasávání pod střechou musí zůstat
přístupná.
• Střešní podstavec musí vyčnívat nad rovinu střechy alespoň 200 mm, aby i při dešti nebo sněžení nedocházelo k
zatékání vody.
r
1 Střešní podstavec
Revizní otvor
Mřížka nasávání vzduchu
Rozměr H a J viz. kapitola 'Technická Data' příslušné
jednotky
Těsnící páska (kontrola při montáži)
Těsnění na střešním podstavci (stavba, např. silikon)
Okapnička nadstřešní části jednotky
Střešní podstavec
Obr. J1-3: Instalace jednotek RoofVent® do střechy (rozměry v mm)
4
5
ræ
ª
ªx
Obr. J1-1: Střešní podstavec s kolmými stěnami
226
Obr. J1-2: Střešní podstavec se
šikmými stěnami
Velikost jednotky
T
max.
mm
U
min.
mm
6
1000
920
Tabulka J1-1: Rozměry pro střešní podstavec
9
1285
1120
10
1285
1120
Pokyny pro projekci
2 Umístění čidel teploty
4 Lakování
2.1 Čidlo teploty prostoru
Čidlo instalujte na reprezantativní místo v oblasti pobytu do
výšky cca. 1.5 m. Měřená hodnota by neměla být ovlivněna
(stroje, slunce, okna, dveře atd.).
Zpravidla je pro regulační zónu použito jedno čidlo. Je však
také možné instalovat 4 čidla pro měření průměrné hodnoty.
Na přání mohou být jednotky RoofVent® (standardně
AluZink) vně lakovány. Při objednávce uvádějte číslo RAL
pro střešní a podstřešní část.
5 Zásuvka
2.2 Čidlo venkovní teploty
Čidlo instalovat minimálně 3 m nad zemí na severní stěnu
budovy, aby bylo chráněno před přímým slunečním zářením.
Čidlo je navíc vhodné chránit stříškou a tepelně izolovat od
budovy.
Pro celé zařízení je nutné pouze jedno čidlo venkovní
teploty.
Čidla teploty přiváděného a odsávaného vzduchu jsou instalována v jednotkách RoofVent®.
Pro práce údržby může být instalována vedle rozvodnice
Unit zásuvka (1-fázová, AC 230 V, 50 Hz).
6 Provedení odolné korozi
Pro aplikace, kde se uvažuje obsah agresivních látek ve
vzduchu, se používají jednotky RoofVent® v korozi odolném
provedení. V takovém případě konzultujte použití se zástupcem firmy Hoval.
3 Natočení registru
Normálně je topný respektive chladící díl spojen s filtrační
komorou tak, že přípojky registru jsou pod mřížkou odsávaného vzduchu (příklad obr. J3-1). Prověřte situaci podle podmínek stavby. Pokud je třeba natočit přípojky na jinou stranu
je třeba to uvést s objednávkou nebo dodatečně upravit při
montáži.
7 Odvod kondenzátu
V jednotkách RoofVent® může kondenzovat vlhkost z
odváděného vzduchu při zpětném získávání energie. Pro
zamezení případného zatékání kondenzátu do jednotky v
podmínkách s velmi vysokou vlhkostí odváděného vzduchu
může být instalován odvod kondenzátu. Jeho použití se
doporučuje, pokud jsou překročeny následující podmínky:
• relativní vlhkost > 60 %
• absolutní vlhkost > 12.7 g/kg
Pokyn
Odvodem kondenzátu se zvyšuje tlaková ztráta a tím
se se snižuje množství odváděného vzduchu jednotkou o cca. 5 %.
Obr. J3-1: Příklad natočení
přípojení registru jednotky
LHW.
227
J
Pokyny pro projekci
8 Připojení vzduchovodů
9 Ochrana před bleskem
V případě potřeby je možno připojit vzduchovody pro přívod
vzduchu nebo odsávání vzduchu.
Zajistěte odborný návrh a realizaci ochrany před bleskem
jednotlivých jednotek respektive celé budovy.
10 Obecný dotazník návrhu
Obr. J8-1: Odsávání – vzduchovod
je připojen na filtrační komoru místo
mřížky.
Velikost jednotky
J
K
R
X
Obr. J8-2: Přívod vzduchu - vzduchovod je připojen na topný díl místo
vířivé výustky.
6
410
848
900
850
9
450
1048
1100
1050
Tabulka J8-1: Rozměry vzduchovodu přiváděného vzduchu a odsávání
(rozměr G a M viz. kapitola 'Technická data' příslušné jednotky)
228
10
450
1048
1100
1050
• Vyhovuje statika objektu použití jednotek?
• Je pochozí střecha v okolí jednotek RoofVent® pro práce
servisu a údržby?
• Jsou přístupné inspekční otvory jednotky bez překážek?
• Jsou v hale překážky pro instalaci jednotek jako jeřábové
dráhy, stroje a podobné?
• Je vyrovnaná bilance vzduchu přívod / odvod?
• Jsou dodrženy hranice použití jednotek?
• Je třeba přímé odsávání od strojů?
• Jaké bude použito topné respektive chladící médium?
• Jaká délka filtračních komor bude použita?
• Bude použito některé z dostupných volitelných
příslušenství?
• Bude použito volitelné příslušenství pro regulační systém?
• Jak budou rozděleny jednotlivé regulační zóny?
• Jaké možnosti ovládání budou použity?
• Jak mají být jednotlivé ovladače uspořádány?
1 Provoz ___________________________ 230
2 Údržba a opravy ___________________ 230
3 Demontáž ________________________ 232
4 Likvidace _________________________ 232
Provoz
K
Provoz
1 Provoz
2 Údržba a opravy
1.1 První uvedení do provozu
2.1 Bezpečnost při údržbě
• Před zahájením všech prací na jednotce přepněte revizní
vypínač do polohy 'vypnuto'. Vyčkejte do úplného zastavení ventilátorů.
Upozornění
Nebezpečí poškození částí svépomocným uvedením
do provozu. První uvedení do provozu nechte provést
zákaznickou službou firmy Hoval !
Doatzník přípravy na uvedení do provozu:
• Jsou připojena všechna média (elektrické připojení,
přípojky vody, odvod kondenzátu, případné rozvody chladiva, vzduchotechnická potrubí)?
• Je k dispozici topné případně chladící médium?
• Je hydraulický okruh vyrovnán a zaregulován?
• Jsou instalovány všechny regulační komponenty včetně
propojení systémovou sběrnicí novaNet?
• Budou na plánovaný termín k dispozici všechny související profese (instalatér, elektrikář, projektant atd.)?
• Bude na plánovaný termín k dispozici obsluha pro
zaškolení?
1.2 Obsluha
Zařízení je vprovozu automaticky v závislosti na nastavených časech a teplotách.
• Dodržujte návod pro regulační systém DigiNet.
• Denně kontrolujte poruchová hlášení.
• Změny pracovních časů případně korigujte s automatickým režimem.
• Zajistěte volný prostor pro přívod vzduchu bez překážek.
1.3 Vypnutí zařízení
Upozornění
Nebezpečí poškození mrazem. Při odstávce zařízení
zajistěte rozvody tak, aby nedošlo k jejim poškození v
důsledku zamrznutí.
Pro zamezení zamrznetí v případě odstávky proveďte následující:
• Zajistěte, aby vnitřní prostorová teplota byla dostatečná.
• Nechte odborně vyprázdnit rozvody topné respektive
chladící vody.
• Nechte odborně napustit rozvody nemrznoucí směsí.
• Pro jednotky RoofVent® direct cool: Zajistěte napájení
kondenzační jednotky (provoz ohřevu olejové náplně).
Varování
Nebzpečí elektrického napětí. Revizní vypínač
odpíná pouze ventilátory; ovládání zůstává dále
pod napětím!
Před zahájením prací na ovládání přerušte
přívod porudu do jednotky a zajistěte jej proti
neoprávněné manipulaci.
• Dodržujte bezpečnostní předpisy ochrany před úrazem.
• Respektujte zvláštní nebezpečí při práci na střeše a na
elektrickém zařízení.
• Při pracech na jednotce pozor na nechráněné ostré hrany
plechu.
• Poškozené respektive odstraněné varovné štítky a nápisy
neprodleně obnovte.
• Po ukončení prací údržby opět namontujte odborně
všechny ochranné části zpět.
• Svépomocné úpravy a přestavby zařízení nejsou
přípustné.
• Náhradní díly musí splňovat požadavky výrobce.
Doporučuje se proto používat originální náhradní díly od
firmy Hoval.
2.2 Výměna filtrů
Varování
Nebezpečí v důsledku neodborně provedeného
zásahu. Výměnu filtru proto nechte provádět pouze
zaškolenou osobou !
V jednotkách RoofVent® jsou instalovány diferenční kontroly
tlaku. Vyměňte filtry pokud systém hlásí informaci 'Filtr', která
znamená jeho zněčištění:
Výměna venkovního filtru
• Vypnout revizní vypínač 'vypnuto' a vyčkat do zastavení
ventilátorů.
• Otevřít žaluzii (poz. ).
• Vyměnit venkovní filtr (poz. ).
• Zavřít žaluzii a revizní vypínač přepnout na 'zapnuto'.
Výměna filtru odsávaného vzduchu
• Vypnout revizní vypínač 'vypnuto' a vyčkat do zastavení
ventilátorů.
• Otevřít revizní otvor (poz. ).
230
Provoz
• Vyměnit filtr odsávaného vzduchu (poz. ).
• Zavřít revizní otvor a revizní vypínač přepnout na 'zapnuto'.
RoofVent® LHW, LKW, condens, direct cool
2.3 Kontrolní a servisní práce
Varování
Nebezpečí v důsledku neodborně provedeného
zásahu. Nechte alespoň jedenkrát ročně provádět
odbornou prohlídku !
Při roční kontrole jsou prováděny následující práce:
• prověření čistoty jednotky
• prověření funkce ventilátorů a pohonů
• kontrola funkce ovládání a regulace
• pokud je instalován sifón jeho stav s ohledem na zanesení.
• pro RoofVent® condens: kontrola stavu nemrznoucí směsi
(30 obj.-%).
• pro RoofVent® condens: čištění neutralizační náplně a její
doplnění.
RoofVent® LH, LK
čerpadlo kondenzátu (příslušenství)
Jednotky RoofVent® s čerpadlem kondenzátu:
• Čerpadlo kondenzátu během období provozu chlazení
každé dva měsíce kontrolovat čerpadlo a v případě
potřeby vyčistit.
2.4 Opravy
Varování
Nebezpečí v důsledku neodborně provedeného zásahu. Opravy nechte provádět zákaznickou službou
firmy Hoval !
V případě potřeby se obraťte na firmu Hoval.
žaluzie
filtr venkovního vzduchu
revizní otvor
filtr odsávaného vzduchu
Obr. K2-1: Pozice filtrů v jednotce RoofVent®
K
231
Provoz
3 Demontáž
Varování
Nebezpečí v důsledku neodborně provedeného zásahu. Demontáž nechte provést odbornou firmu !
Ujistěte se, že pro demontáž jsou dostupné:
• jeřáb nebo vrtulník
• dvě zvedací kurty (délka cca. 6 m)
• dvě karabiny
Postupujte následovně:
• Vyprázdněte okruh vytápění respektive chlazení.
– pro RoofVent® direct cool: nechte chladivo odborně
odsát.
– pro RoofVent® condens: vypuste směs glykol voda.
• Demontujte všechny přípojky médií (elektrické propojení,
přípojky vody, odvod kondenzátu, plynové přípojky, okruh
chladiva, vzduchovody).
• Odstraňte všechny další konstrukce hromosvodu, spojení
s podstavcem a podobné.
• Kryty revizních otvorů demontujte po obou stranách (Pos.
, ).
• Odstraňte spojení šrouby obou částí (4 šrouby, pozice ).
• Upevněte kurty na nadstřešní část.
• Nadstřešní část opatrně nadzvednout a oddělit od
podstřešní (pozor na zbytkové síly z přilepené těsnící
pásky).
Varování
Nebezpečí zranění pádem dílů. Nikdy nezvedejte
dvoudílnou jednotku (nadstřešní a podstřešní část)
jako jeden kus!
• Odebrat nadstřešní část.
• Karabiny zavěste do rákmu podstřešní části (poz.
), podstřešní část zvedněte ze střešního podstavce
(současně je nutné odstranit těsnění respektive tmel mezi
jednotkou a střešním podstavcem použité při montáži).
4 Likvidace
Při likvidaci částí jednotek RoofVent®:
• kovové části recyklujte.
• umělohmotné části recyklujte.
• elektrické a elektronické části likvidujte jako zvláštní
odpad.
• pro RoofVent® direct cool: chladivo recyklujte.
• pro RoofVent® condens: směs glykol voda likvidujte podle
platných předpisů.
revizní otvor
revizní otvor
spojení šrouby
zavěšení karabin
Obr. K3-1: Demontáž jednotky RoofVent®
232
S odpovědností k energii
a životnímu prostředí
Tak zní hlavní myšlenka, se kterou se ztotožňují výrobní podniky a partnerské firmy skupiny Hoval ve více než 50 zemích
celého světa. Firma, která je průkopníkem v oblasti tepelné
techniky, byla založena v roce 1945. V současnosti vyvíjí a
vyrábí Hoval mnohá inovační řešení, vedoucí k využívání
energií s maximální účinností, čímž přispívá k ochraně
životního prostředí:
Hoval tepelná technika.
Jako dodavatel kompletního sortimentu nabízí Hoval nová
systémová řešení různých energetických zdrojů (olej,
plyn, dřevo, peletky a solární energie), ale také například
tepelných čerpadel. Rozsah nabízených výkonů pokrývá
požadavky od malých rodinných domů až po největší energetické celky.
Hoval větrání domů.
Větší komfort větrání s vyšší účinností využití tepelné energie v rodinných domech: Jednotkou HomeVent® nastavuje
Hoval nová měřítka v kvalitě větrání rodinných domů a bytů.
Česká republika
Hoval CZ s.r.o.
Republikánská 45
312 04 Plzeň
tel 377 266 023
fax 377 261 002
info@ hoval.cz
www.hoval.cz
Slovensko
Hoval Slovakia, s.r.o.
Krivá 23
040 01 Košice
tel +421 (0)55 680 6246
fax +421 (0)55 680 6400
hoval@ hovalslovakia.sk
www.hovalslovakia.sk
International
Hovalwerk AG
Austrasse 70
9490 Vaduz, Liechtenstein
tel +423 399 24 00
fax +423 399 24 11
[email protected]
www.hoval.com
Hoval systémy klimatizace hal.
Přívod čerstvého vzduchu, odvod opotřebovaného, vytápění,
chlazení, filtrace, orzdělování přiváděného vzduchu, využití
odpodního tepla nebo zpětné získávání tepla respektive
chladu - tak může vypadat zadání, které lze jednoduše řešit
systémem klimatizace hal od Hovalu s minimálními nároky
na vlastní projektování.
Art.Nr. 4 205 703 C – 06 / 2007
Hoval zpětné získávání tepla.
Účinnější využití energií jejich zpětným získáváním:
Hoval nabízí dvě rozdílná řešení: deskové výměníky jako
rekuperační systémy a rotační výměníky jako systémy
regenerační.
S odpovědností k energii a životnímu prostředí
Download

RoofVent Návod