Obec Lážovice
Směrnice pro časové rozlišení nákladů a výnosů, včetně dohadných položek
1. Předmět úpravy
1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje časové rozlišení nákladů a výnosů a dohadné
položky.
1.2. Směrnice upravuje časové rozlišení nákladů, výnosů a dohodné položky v souladu
s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky
č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky a Českými účetními
standardy pro některé vybrané účetní jednotky.
1.3. Nutnost časového rozlišení vyplývá ze zásady nezávislosti účetních období, které
vyžaduje, aby v každém účetním období byly jen ty náklady a výnosy, které s tímto obdobím
časově a věcně souvisejí.
2. Problematika významnosti
Pro nevýznamnost dle § 69, odst. 3 účetní jednotka nebude časově rozlišovat:
1. Nákladový druh:
a) předplatné časopisů a novin (obecně bez omezení částky)
b) předplatné účasti na seminářích a kurzech, kde zahájení kurzu bylo v minulém období a
jeho ukončení bude v následujícím období (obecně bez omezení částky)
c) platby za telefonní hovory v případech, že se vyúčtování období nekryje s kalendářním
měsícem ( obecně bez omezení částky)
d) nákup novoročenek, kalendářů, PF na následující rok (obecně bez omezení částky)
e) případy, kdy se konkrétní doklad týká výhradně nákladů příštího účetního období a tento
případ nepřesahuje částku 10 tis. Kč (pokud se nejedná o případy uvedené pod písm. a-c),
např. nákupy materiálu do 10 tis. Kč, které byly učiněny koncem účetního období a byly při
dodržení pravidel zaúčtovány přímo do nákladů bez použití zásob. V tomto případě nebude
k rozvahovému dni zjišťováno zda byly nakoupené předměty spotřebovány.
Další oblastí jsou pravidelně se opakující platby. Pokud se každoročně objevuje přibližně
stejná opakovaná hodnota nákladů, tak není třeba časově rozlišovat. Z tohoto důvodu
nízkého přenosu informace nebude účetní jednotka časově rozlišovat pravidelně se
opakující platby (obecně bez omezení částky), kde se neočekává výrazná změna ceny
přijatého plnění.
Jedná se zejména o následující případy:
a) pojistné
b) paušální platby za technickou podporu, servisní služby a služby obdobné
c) členské příspěvky DSO, zájmovým sdružením
d) neinvestiční náklady za žáky, které plní školní docházku v jiných obcích
Výnosový druh:
a) nájmy hrobových míst
b) nájmy pozemků přijímané v periodách delších než jeden rok
c) úroky z vkladových účtů přijatých půjček
Účetní jednotka bude časově rozlišovat:
a) nevyúčtovaná spotřeba energií běžného roku
b) dotace a transfery k vypořádání (ČÚS č. 703)
3. Dohadné položky
3.1. Dohadné položky mají vymezeny účty 388 a 389.
3.2. Je na účetním posoudit, zda není dán důvod účtovat dohadné položky.
Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1.7.2011
V Srbsku dne 15.6.2011
Jiří B u d i l
starosta
Download

Obec Lážovice Směrnice pro časové rozlišení nákladů a výnosů